KALLELSE. Nr Ärenden Handl. Sid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE. Nr Ärenden Handl. Sid"

Transkript

1 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Sammanträdande organ Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 19 augusti 2013 kl Plats Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm Nr Ärenden Handl. Sid Allmänhetens fråga 1 Protokollsjustering 2 Sammanträdets laga tillkomst 3 Val av ledamot och ersättare i socialnämnden KS/2013: Svar på motion om hyreshus på landsbygden KS/2013:152 KR 3 5 Svar på motion om lägenheter för äldre KS/2012:81 MSK 11 6 Årsredovisning 2012 för Gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS) och Hjälpmedelscentralen. 7 Årsredovisning och bokslut 2012 för Vårdförbundet Sörmland KS/2013:180 KR 25 KS/2013:198 PJ 86 8 Årsredovisning 2012 för KFAB och KIAB KS/2013:173 PJ Årsredovisning 2012 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 10 Fastställande av 2014 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland 11 Svar på interpellation om förändringar i socialtjänstlagen från bidrag till jobb KS/2013:179 PJ 296 KS/2013:189 PJ 337 KS/2013: Interpellation om Katrineholm 2030 KS/2013: Interpellation om kommunens kostnader m.m. för logistikområdet KS/2013: Tillkommande ärenden 368 Leif Tronelius, ordförande Gunnar Westermark, kanslichef G:\Gemensam\KF\2013\ \KF Kallelse doc KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 1

2 I\atrineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN 206 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 2~ Dnr: KS/2013: Handläggare: Per Johansson Årsredovisning 2012 för KFAB och KIAB Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige uppmanar KFAB och KIAB att utveckla sin årsredovisning med avseende på analys av resultatet samt att i övrigt lägga de båda bolagens årsredovisningartill handlingarna. Ärendebeskrivning KFAB och KIAB har till Katrineholms kommun inkommit med årsredovisningar för år 2012 samt en granskningsrapport från lekmannarevisionen. KFAB redovisar för året ett resultat på kronor och KIAB redovisar för året ett resultat på kronor. Revisionen har granskat årsredovisningarna för året och anser att årsredovisningarna upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och att de i alla väsentliga avseenden ger en rärivisande bild av den finansiella ställningen för KFAB respektive KIAB per den 31 december 2012 och även av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2013-OS-20 Årsredovisning 2012, KFAB Årsredovisning 2012, KIAB Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse Lekmannarevisorernas granskningsrapport för KFAB Lekmannarevisorernas granskningsrapport för KIAB Granskningsrapport, Ernst &Young Justerandes sign Protokollsutdrag till Akten Utdragsbestyrkande 206

3 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Staben 207 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Datum Vår beteckning KS/2013: Vår handläggare Per Johansson Kommunstyrelsen Årsredovisning 2012 för KFAB och KIAB Ärendebeskrivning KFAB och KIAB har till Katrineholms kommun inkommit med årsredovisningar för år 2012 samt en granskningsrapport från lekmannarevisionen. KFAB redovisar för året ett resultat på kronor och KIAB redovisar för året ett resultat på kronor. Revisionen har granskat årsredovisningarna för året och anser att årsredovisningarna upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och att de i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av den finansiella ställningen för KFAB respektive KIAB per den 31 december 2012 och även av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Ärendets beredning Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen instämmer i revisorernas bedömning att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamheten. Både KFAB och KIAB redovisar i sina respektive årsredovisningar ett positivt resultat för Någon förklaring till resultatet ges dock inte i någon av årsredovisningarna och inte heller någon jämförelse med resultatet för föregående år. För att öka informationsvärdet för ägarna bör årsredovisningen för KFAB respektive KIAB till kommande år kompletteras med en analys av resultatet. Analysen bör innehålla jämförelse mellan det budgeterade och det redovisade resultatet samt orsaker till eventuell avvikelse. Vidare bör bolagens resultatutveckling under de senaste åren kommenteras. Samma synpunkt framförde förvaltningen även vid yttrandet över årsredovisningen för Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att uppmana KFAB med KIAB att utvecklas sin årsredovisning med avseende på analys av resultatet samt att i övrigt lägga de båda bolagens årsredovisningar till handlingarna För kommunledningsförvaltningen Per Johansson Protokollsutdrag till: KFAB KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan Katrineholm Telefon: Telefax: Org.nummer E-post: 207

4 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4 208 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

5 209 KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD har ordet..4 Förvaltningsberättelse.5 Resultaträkning.. 14 Balansräkning.15 Kassaflödesanalys.17 Noter till resultaträkningen 18 Noter till balansräkningen.22 Förslag till vinstdisposition 27 Revisionsberättelse...28 Sammanställning affärsområde bostäder..34 Sammanställning affärsområde verksamhetslokaler KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

6 210 Ägarförhållande och ägardirektiv Styrelsen och verkställande direktören för Katrineholms Fastighets AB (KFAB), organisationsnummer , får härmed avge delårsrapport för tiden till Företagets uppgift är att bygga och förvalta bostäder och lokaler enligt ägarens direktiv KFAB är ett allmännyttigt bostadsföretag helägt av Katrineholms kommun. KFAB är moderbolag till Katrineholms Industrihus AB (KIAB). Hyresrätter Bolaget skall i enlighet med lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag bedriva verksamheten med hyresrättsfastigheter utifrån affärsmässiga principer. organisationen i sin helhet. Kommunen och bolaget skall i samråd söka lösningar som tillgodoser både bolagets och kommunens intressen. Vår vision KFAB är en del av Katrineholms kommun där visionen: Läge för Liv och Lust, genomsyrar vårat uppdrag. Vi skall överträffa kundens förväntningar. Vår affärsidé KFAB erbjuder attraktiva livs- och boendemiljöer i Katrineholm. Bolaget skall erbjuda ett boende av god normal standard i Katrineholms kommun. Vidare skall bolaget eftersträva ett boendealternativ för olika skeden i livet samt verka för att utveckla boendeinflytandet över bostäder och boendemiljö. Bolaget skall även ta ansvar för att bereda utsatta och svaga grupper bostäder. För detta skall bolaget erhålla ersättning av kommunen. Ersättningen ska fastställas genom avtal. Lokaler för kommunal verksamhet Bolaget skall till lägsta möjliga totalkostnad tillhandahålla lokaler för kommunal verksamhet. Syftet med att tillhandahålla lokaler i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till nytta för den kommunala verksamheten. Bolaget skall därför avväga om bolagets nyttoeffekter överstiger nackdelar för den kommunala KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

7 211 VD har ordet Nu har ytterligare ett år lagts till handlingarna. Vi ser ekonomi- och arbetsmarknadsproblem i Europa. En återhämtning av ekonomin förväntas under 2013 men är osäker. Sverige har av tradition en viss eftersläpning mot övriga Europa och Sverige kommer att påverkas. Konjunkturen innebär dock att bolaget kan binda räntan till historiskt sett låga nivåer. För att på sikt minska ränterisken ser jag att vi ska förstärka amorteringstakten på våra lån. En stark ekonomi ökar möjligheten att öka kvaliteten i boendet och få nöjdare hyresgäster och ytterligare engagerade medarbetare. För att stärka ekonomin måste vi både arbeta med kostnadsutvecklingen i bolaget men även att se till att få betalt för genomförda standardhöjande åtgärder i lägenheter och lokaler. Under året har ett antal av våra hyreshus lagts ut för försäljning. Syftet är att i framtiden skapa förutsättningar för nybyggnation och ett ökat planerat underhåll. Försäljningen av fastigheter i kransorterna har fortskridit enligt plan och kontrakt skrivits. Försäljningarna genomförs under första kvartalet Försäljning av fastigheter i Katrineholms tätort kommer att marknadsföras under våren För kv. Hästen pågår planeringen av nybyggnation av lägenheter. En ny detaljplan är under framtagande. En genomförd bullerutredning visar att stora trafikflöden på genomfarten kvarstår men att antalet lastbilar minskat. En kundenkät riktad till befintliga hyresgäster, intressenter i vår bostadskö samt allmänheten genomfördes under Katrineholmsveckan. Frågor ställdes om vilka typer av lägenheter som efterfrågades, lokalisering och hyresnivåer. KFAB kommer att förvärva fastigheten Hästen 1 för att förbättra möjligheterna till en bra detaljplan i kvarteret. Vi löser då parkeringsbehovet för de nya lägenheterna på ett bra sätt. Jag ser även en möjlighet att flytta KFAB/KIABs hela verksamhet till lokalerna i Hästen 1. KFAB har köpt Lokstallarna av Katrineholms kommun. Årets stora investering under 2012 är till- och ombyggnationen vid Lövåsgården. Kostnaderna för vatten- och brandskador ökar. Våra kunder väljer ibland bort hemförsäkringen vilket kan skapa stora problem och kostnader både för hyresgästen och för bolaget. För 2012 var budgeten 3 mkr medans utfallet är över 5 mkr. En akut renovering av ett badrum är mycket dyrare än en planerad renovering. Under hösten fick våra medarbetare svara på en enkät om sin arbetsmiljö, arbetsledning, arbetskamrater och företagets information. Betyget som gavs var i övre delen av medelintervallet. Under 2013 kommer respektive avdelning att jobba med frågor som rör avdelningen. Om vi har nöjda medarbetare leder det till att de gör ett bra arbete och bolaget får nöjdare kunder genomfördes en även en förstudie för miljö- och kvalitetsledningssystem. Under 2013 planeras att genomföra ett arbete med Miljöstegen samt SIQ. Ledningsgruppen har tagit fram ett nytt dokument för beskrivning av bolagets vision, mål och handlingsplan ur ett strategiskt perspektiv. Detta dokument ska 2013 brytas ner till respektive avdelning och den enskilde medarbetaren. Samtliga medarbetare har deltagit i tre utbildningar med syfte att öka vikänslan i bolaget. Avslutningsvis vill jag ge ett stort tack till samtliga medarbetare för ett väl utfört arbete. Jag hoppas att vi under 2013 tillsammans kan fortsätta att lyfta KFAB med nöjdare kunder. Katrineholm, mars 2013 Ingmar Eriksson VD KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

8 212 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Katrineholms Fastighets AB, organisationsnummer , får härmed avge berättelse över 2012 års verksamhet - bolagets 58:e verksamhetsår. Företagets uppgift är att bygga och förvalta bostäder och lokaler enligt ägarens direktiv. Katrineholms Fastighets AB är ett allmännyttigt bostadsföretag helägt av Katrineholms kommun. Från och med är bolaget moderbolag till Katrineholms Industrihus AB (KIAB). Styrelse Styrelsen som är utsedd av kommunfullmäktige i Katrineholm, har bestått av följande styrelseledamöter och suppleanter: Ordinarie ledamöter Björn Lindeberg, ordf (m) Fredrik Olovsson v ordf (s) Jessica Ljunggren (s) Claes Holm (s) Cecilia Björk (s) Abdullahi Hassan (s) Lars-Eric Peterson (m) Stig Karlsson (c) Ingemar Björklund (kd) Gudrun Lindvall (mp) Bengt Hult (fp) Suppleanter Linda Thompson (s) Tore Karlsson (s) Göran Nilsson (m) Agneta Emanuelsson (fp) Olof Carlsson (v) Arbetstagarrepresentanter Catharina Viking, VISION Hans Nyqvist, SKAF Styrelsen har hållit åtta protokollförda sammanträden. Årsstämma hölls den 30 maj KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

9 213 Verkställande direktör Verkställande direktör är Ingmar Eriksson. Revisorer Utsedda revisorer och revisorersättare med uppgift att granska KFAB:s räkenskaper och förvaltning har varit Ordinarie: Owe Svedberg, auktoriserad revisor, Ernst & Young Suppleant: Per Larsson, auktoriserad revisor, Ernst & Young Lekmannarevisor Ebba Weijber (fp) och suppleant är Jan Olov Karlsson. Allmänt KFAB är sedan 1955 ett allmännyttigt bostadsföretag. Bolagets redovisning är uppdelad i två affärsområden, bostäder (AO Bostäder) och verksamhetslokaler (AO Verksamhetslokaler). Syftet med uppdelningen är att tydliggöra och särskilja intäkter respektive kostnader för de olika hyresgästkategorierna. Verksamheten inom AO Bostäder styrs av lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag där affärsmässiga principer är vägledande. Inom AO Verksamhetslokaler är självkostnadsprincipen vägledande. KFAB och KIAB har en gemensam administration. Kostnaderna bokförs i KFAB för att sedan faktureras KIAB. Detta innebär förhöjda intäkts- respektive kostnadsposter i KFAB. Viss administration köps från Katrineholms kommuns s.k. Shared Business Services (SBS). Köp av tjänster påbörjades successivt under Först ut var 213 kravhanteringen som köptes från 1 april. Skanning och leverantörsfakturaflödet i ekonomisystemet Agresso från första juni. Från första oktober överfördes övriga aktuella tjänster som omfattas inom ekonomi-, IT-, och löneadministration till Katrineholms kommun (SBS). Formell verksamhetsövergång omfattade 2 medarbetare från KFAB till Katrineholms kommun skedde 8 oktober. KFAB genomför på uppdrag av Katrineholms kommun till- och ombyggnad av Lövåsgården. Byggnationen sker i 2 etapper. Etapp 1 som omfattar 48 lägenheter, varav 16 är nyproduktion, och gemensamma utrymmen färdigställdes i juni Etapp 2 omfattar 42 lägenheter och gemensamma utrymmen planeras färdigställas i september Arbetet med att återställa äventyrsbadet vid Duveholmshallen har slutförts. Nyinvigning skedde i slutet av oktober. Förvaltningsform och personal Fastigheterna förvaltas i egen regi. Underhållsarbeten, reparationer, yttre skötsel och städning sker i huvudsak på entreprenad. Antalet fast anställda är 43 personer (46). fördelade på 36 män (36) och 7 kvinnor (10). I samband med verksamhetsövergången minskade antalet anställda med 2. Se redovisning i not 11 till resultaträkningen. Löner och arvoden Utbetalda löner och arvoden under året finns redovisade i not 11 till resultaträkningen. Medlemskap i organisationer m m Bolaget är medlem i branschorganisationen, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB

10 214 (SABO), och arbetsgivarorganisationen Fastigo. Vidare är bolaget medlem i inköpsföreningen Husbyggnadsvaror (HBV). Andelar och tillgodohavande hos HBV finns redovisade i not 15 och 16 till balansräkningen. Hyresläget fr o m Förhandlingar avseende 2012 års hyresnivå inom affärsområde bostäder resulterade i hyreshöjningar med 3,22 % för bostäder med varmhyra samt lokaler. För bostäder med kallhyra höjdes hyran med 2,22 %. Marknad/uthyrning Antalet tomma lägenheter har minskat under året från 23 till 11 st, vilket ger en uthyrningsgrad på 99,3 % (98,6 %). Målsättningen att långsiktigt uppnå en uthyrningsgrad överstigande 98,5 % har uppnåtts. För att möta hyresgästernas behov av en ökad tillgänglighet har KFAB samlat alla kundnära processer i ett kundcenter. Kundcenter startade sin verksamhet den 10 april. Bolaget fortsätter att utveckla kommunikationen med kunder och övriga intressenter via hemsida och sociala medier. Målsättningen är att på lång sikt genom en hög servicenivå och bästa kvalité uppnå ett NKIvärde på 75, år Detta kan jämföras med utfallet vid mätningen år 2011 som var 72. Båda kundundersökningarna visar att hyresgästerna anser att bolaget erbjuder ett boende av bra kvalité med ett varierat utbud av bostäder såsom ungdomsboende, seniorboende och servicelägenheter. efterfrågan, uthyrningsgraden och genomförd marknadsundersökning visar att bolagets planer på nyproduktion av lägenheter i kv. Hästen ligger rätt i tiden. Omflyttningsfrekvensen uppgår till 18 % för 2012 (21 %). Den minskade omflyttningsfrekvensen är en följd av ett minskat antal lediga lägenheter. En positiv konsekvens av minskningen är att vakans- och underhållskostnader i samband med omflyttningar blir lägre. Boinflytande och information KFAB har ett uppdrag från Katrineholms kommun att utveckla boendeinflytandet. KFAB har tillsammans med Hyresgästföreningen anordnat bostadsmöten i fem bostadsområden med syfte att ge hyresgästerna möjlighet till inflytande över sin boendemiljö. Bl.a. har åtgärder för att stärkta tryggheten i den yttre miljön genomförts genom att gårdar öppnats upp och belysningen stärkts. Åtgärderna har utförts i kv. Pressjärnet, kv. Pantern och kv. Grenen. KFAB står för 46 % (50 %) av alla sociala kontrakt i Katrineholms kommun. Sedan en tid tillbaka finns en modell för att arbeta förebyggande med boendesociala frågor. Arbetet sker i nära samverkan med kommunens socialförvaltning och handikappomsorgen. Efterfrågan på lägenheter är fortsatt stor, framförallt i de centrala och östra delarna av Katrineholm. Den samlade bilden av KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

11 215 Miljöredovisning Vid upphandlingar av entreprenader följer bolaget Katrineholms kommuns principer vad gäller miljökrav. Katrineholms kommun fastställde under våren lokala miljökvalitetsmål utifrån klimat, vatten, mark - byggande och boende samt biologisk mångfald. Affärsområde bostäder 1 Klimat: Luftföroreningar från trafik Fordonsinköp: KFAB har under året haft ambitionen att införskaffa två elbilar men det målet har inte uppnåtts beroende på problem med leverans av batterier från leverantören. Tjänstecyklar: KFAB har införskaffat två st. tjänstecyklar Energianvändning: El och värme För 2012 har minskad energianvändning och förbättrade boendemiljöer prioriterats. Vi har under året börjat byta ut belysningar i trapphus till mer automatiserad energisnål belysning, utomhusbelysning byts ut till LED belysning med fokus på trygghet i områdena. Inom KFAB finns mål gällande energianvändningen som går i linje med de nationella målen, där energianvändningen skall minska med 20% fram till år 2020 med basår De insatser som hitintills gjorts har genererat en besparing (%) enligt följande Under 2012 har vi upptäckt att många av våra byggnader är i behov av ny injustering av värme och ventilation. Ny injustering har under senare delen av 2102 utförts på ett antal byggnader Energi 2008 kwh/m² 2012 % 2012 kwh/m² El 16 8,1 14,7 Värme 132 4,6 129,3 Uppvärmning av byggnaderna sker via väderprognosstyrning. Under året har vi utökat möjligheten till att styra värmen med rumsgivare i utvalda lägenheter. Nya 3-glas fönster har monterats i del av kv. Tallen Genom en tydligare arbetsfördelning rörande energi- och driftarbeten kan bolaget nu fokusera mer på energioptimering och energibesparande åtgärder KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

12 216 Affärsområde verksamhetslokaler Från 2010 har den nya driftavdelningen ett ökat fokus på driftoptimering av de tekniska anläggningarna. Åtgärderna har resulterat i minskad energianvändning. Energi 2008 kwh/m² 2012 % 2012 kwh/m² El 69 10,2 62,2 Värme 144 9,6 129,3 Inom AO verksamhetslokaler har fokus varit på att ha rätt temperatur i våra lokaler samt att få ordning på drifttider. Utbildning inom energioptimering och LCC (Life Cycle Cost) har genomförts under 2012 inom driftgruppen för att ytterligare öka fokus på energismarta lösningar. 2 Vatten Förberedelse för individuell mätning av varmvatten/vatten genomförs vid varje stambyte som utförs. I år har stambyte skett på Kv Kastanjen. Vid ombyggnation samt yttre planering tas hänsyn till dagvattnets omhändertagande i varje enskilt fall. 3 Mark, byggande och boende Inomhusmiljön i våra bostäder och verksamhetslokaler är viktig. Vi genomför kontinuerligt mätningar gällande radon och ventilation för att säkerställa rätt inomhusmiljö. Åtgärdsplaner finns framtagna och är kommunicerade med Miljö och Hälsa inom kommunen. 4 Biologisk mångfald I samband med markplanering inom våra bostads- och verksamhetsområden tas hänsyn till den biologiska mångfalden för att skapa trevliga och trygga områden. Fastighetsförvaltning Nytt avtal gällande yttre skötsel tecknades under augusti. Upphandlingen försenades på grund av två överprövningar i förvaltningsrätten. Detta innebar att bolaget fram till augusti utförde den yttre skötseln och städningen med egen personal. Snöröjning och sandupptagning har genomförts löpande av tidigare entreprenörer. Detta har medfört en driftskostnadsökning för KFAB. Avtal har slutits med Gimmersta Energi AB om värmeproduktion till vissa av våra fastigheter på landsbygden. Affärsområde bostäder En omfattande översyn av ritningar har genomförts där övervägande delen av planritningarna har digitaliserats. Digitaliseringen ger kunderna möjlighet att via hemsidan se hur lägenheten ser ut och underlättar för bolaget vid genomförande av underhåll- och investeringsprojekt. Underhåll har genomförts på många av bolagets lekplatser. Vidare har takbyte skett vid kv. Hackan, samt takrenoveringarna av tre KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

13 217 byggnader vid kv. Pressjärnet. Invändigt underhåll har uppgått till 4 Mkr. Underhållsbehovet för bolagets bostäder är beräknat till 22 Mkr årligen. Vid förhandlingar med Hyresgästföreningen bibehölls underhållsnivån på tkr. Långsiktigt är detta en för låg nivå. I samband med förestående renovering av miljonprogramshusen måste avsättning till underhåll prioriteras. Vattenskadorna inom AO Bostäder har fortsatt att öka. Till stor del härrör skadorna från gamla vatten- och avloppsstammar i fastighetsbeståndet. Affärsområde verksamhetslokaler KFAB har ett fortsatt bra samarbete med kommunens lokalresurssamordnare i syfte att samordna planering och utveckling av de kommunala verksamhetslokalerna. Inom AO Verksamhetslokaler har projektet med att kartlägga och åtgärda enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler avslutats. Enkelt avhjälpta hinder åtgärdas nu löpande. Bland genomfört planerat underhåll kan nämnas: Totalrenovering av Igelkottens tillagningskök. Totalrenovering av toaletterna på Södra Skolan. Utvändig målning av förskolorna i Katrineholms tätort. Byte av ställverk i Duveholmshallen. Renovering av offentliga toaletter vid Duveholmshallen. Byte av matsalsgolv i Duveholmsgymnasiet. Tallåsaulans entre har genomgått omfattande renovering. I samband med återuppbyggnaden av Äventyrsbadet har underhållsåtgärder om tkr belastat resultatet. Av de utförda underhållsåtgärderna har tkr fakturerats Katrineholms kommun. Kostnaderna för planerat underhåll uppgår till tkr, vilket motsvarar 83 kr/m², (BTA). Bolagets totala kostnader för reparationer exklusive skadegörelse uppgår till tkr, vilket motsvarar 46 kr/m² (BTA). Kostnaderna för skadegörelse inom AO verksamhetslokaler har minskat från 707 tkr 2011 till 466 tkr. Framtida underhållsbehov inom AO verksamhetslokaler är mycket stort. Konsekvenserna om man väntar med underhållsåtgärder kan bli att i stället för underhåll kommer större investeringsinsatser att krävas. Finansiering Riksbanken har under året sänkt reporäntan från 1,75 % till 1,00 %. Den finansiella oron och de låga räntenivåerna på längre löptider har gjort att bolaget fortsatt att förlänga räntebindningstiden på skuldportföljen från 4,95 år till 6,77 år vid årets utgång. Bolagets skuldportfölj hanteras i enlighet med de riktlinjer som är fastställda i finanspolicyn. En tillfällig avvikelse från policyn beslutades av bolagets styrelse. Avvikelsen innebär att för 2012 kan en kreditgivare antas på hela skuldportföljen. Som alternativ till traditionell räntebindning används finansiella derivatinstrument i form av ränteswapar. Derivatinstrument används för att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i skuldportföljen KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

14 218 Vid årets slut uppgick swapvolymen till tkr ( tkr) bestående av 16 avtal (13) där rörlig ränta bytts till bunden. En marknadsvärdesberäkning av derivatinstrumenten visar ett negativt marknadsvärde utöver nominell skuld om tkr ( tkr). Den totala låneskulden har under året amorterats med tkr ( tkr). Totalt uppgår låneskulden till tkr ( tkr). Av den totala låneskulden avser tkr ( tkr) reverslån hos Katrineholms kommun. Nyupplåning har skett om 70 Mkr För lån som inte är placerade hos Katrineholms kommun finns kommunal borgen som säkerhet. Kommunen har beslutat att teckna borgen för bolagen inom en totalram om tkr. Affärsområde bostäder Inom affärsområdet har bolaget lån på tkr ( tkr) motsvarande kr/m 2 (1 954 kr/m 2 ). Vid årsskiftet var räntebindningstiden 6,87 år (4,75 år). Den genomsnittliga bruttoräntan, eller den effektiva räntan, uppgår till 3,41 % (3,24 %). Affärsområde verksamhetslokaler Inom affärsområdet har bolaget lån på tkr ( tkr) motsvarande kr m 2 (3 385 kr/m 2 ). Vid årsskiftet var räntebindningstiden 6,72 år (5,09 år). Belåningsgraden uppgick till 93,0 % (97,9 %). Den genomsnittliga bruttoräntan uppgår till 3,51 % (3,65 %). Investeringar Under året har tkr ( tkr) investerats i fastigheter, varav tkr (6 789 tkr) avser AO verksamhetslokaler. Vidare har 228 tkr (1 023 tkr) investerats i ADB-utrustning, maskiner och inventarier. Affärsområde bostäder Färdigställda investeringar: Kv. Kastanjen Stam- och badrumsrenovering omfattande 38 lägenheter. Kv.Rosenbusken Bolagets målsättning att fram till 2012 öka antalet lägenheter i centrum med 9 lägenheter har i huvudsak uppnåtts genom att omvandla kontorslokaler till 8 lägenheter i Kv. Rosenbusken. Affärsområde verksamhetslokaler Pågående investeringar: Lövåsgården KFAB har på uppdrag av Katrineholms kommun påbörjat om- och tillbyggnad av Lövåsgården. Byggnationen sker i 2 etapper. Etapp 1 som omfattar 46 lägenheter, varav 16 är nyproduktion, och gemensamma utrymmen färdigställdes i juni. Etapp 2 som omfattar 44 lägenheter och gemensamma utrymmen färdigställs i september Färdigställda investeringar: På uppdrag av Katrineholms kommun har följande investeringar färdigställts: Ombyggnation av ventilation på Södra skolan KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

15 219 Anpassning av lokaler för Katrineholms Tekniska College på Duveholmsgymnasiet. Avskrivningar Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar har skett med tkr ( tkr) varav tkr ( tkr) på byggnader. Avskrivningarna på byggnaderna motsvarar 2,9 % av anskaffningsvärdena Avsättningar Bolaget har en pensionsförsäkring hos KPA, vilken skall täcka de framtida pensionsutbetalningarna. KFAB har löst all förmånsbestämd pension. Den premiebestämda pensionen, vilken baseras på föregående års löner betalas årsvis. Den överskottsfond som förvaltas av KPA visar på ett överskott om 86 tkr. Taxeringsvärden Bolagets fastigheter är åsatta ett taxeringsvärde på totalt tkr ( tkr) varav mark tkr ( ). Övervägande delen av fastigheterna inom affärsområde verksamhetslokaler saknar taxeringsvärde. Försäkringar Bolagets fastigheter är fullvärdesförsäkrade hos Trygg Hansa. Även motorfordon och inventarier är försäkrade hos Trygg Hansa SABOs rekommendationer. I den mån ändringar i redovisningen har skett i förhållande till tidigare år, har jämförelsetalen för 2011 ändrats. Liksom tidigare har flertalet resultat- och balansposter specificerats i notanteckningsform. Årsredovisningen har i några fall justerats för jämförbarhetens skull. Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Hyresintäkter för förvaltningsfastigheterna redovisas linjärt i enlighet med villkoren som anges i gällande hyresavtal. Resultat Resultatet för verksamhetsåret uppgår till tkr (1 990 tkr). Det egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till tkr ( tkr). Soliditeten är oförändrad och uppgår till 6,2 % (6,2 %). Koncernen Katrineholms Fastighets AB blev moderbolag i och med förvärvet av samtliga aktier i KIAB. Förvärvet genomfördes den 31 december Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Försäljning och inköp har gjorts mellan koncernbolagen med 2 692tkr (2 766 tkr) respektive 0 tkr (0 tkr) Redovisningsprincip Bolaget har följt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens vägledningar, rekommendationer och uttalanden samt KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

16 220 Översikt resultat och ställning Moderbolaget Rörelseomslutning (rörelse intäkt), tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Balanslikviditet (OT/KS) % Soliditet (EK/TK) % 6,2 6,2 6,4 6,7 Antal förvaltade lägenheter Varav servicelägenheter, st Area bostäder Area lokaler Hyresbortfall (inkl rabatter) tkr, KFAB Hyresbortfall/förvaltad yta/kvm, AO Bostäder Resultatsammandrag per affärsområde (tkr) RÖRELSENS INTÄKTER Bostäder Verksamhetslokaler Moderbolaget Hyresintäkter Övriga intäkter Nettoomsättning RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader Underhållskostnader Driftskostnader Fastighetsskatt Av- och nedskrivningar Summa Fastighetskostnader Bruttoresultat ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Rörelseresultat FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Resultat KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

17 221 RÖRELSENS INTÄKTER RESULTATRÄKNING (tkr) Noter Koncernen 2012 Koncernen 2011 Moderbolaget 2012 Moderbolaget 2011 Hyresintäkter Övriga intäkter Nettoomsättning RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader Underhållskostnader Driftskostnader 4, Fastighetsskatt Av- och nedskrivningar Summa Fastighetskostnader Bruttoresultat ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Rörelseresultat FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntebidrag Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat efter bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Resultat KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

18 222 BALANSRÄKNING (tkr) TILLGÅNGAR Noter Koncernen 2012 Koncernen 2011 Moderbolaget 2012 Moderbolaget 2011 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och markanläggningar Maskiner och inventarier Pågående ny- och ombyggnader Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Oljelager Kortfristiga fordringar Hyresfordringar Kundfordringar Fordringar hos kommun & koncern Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

19 223 BALANSRÄKNING (tkr) EGET KAPITAL OCH SKULDER Noter Koncernen 2012 Koncernen 2011 Moderbolaget 2012 Moderbolaget 2011 Eget kapital Bundet eget kapital 20 Aktiekapital ( st) Reservfond inkl konsolideringsfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust/fria reserver Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar 22 Avsättning för latent skatt Summa avsättningar Långfristiga skulder Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut m.fl Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut m.fl Leverantörsskulder Skuld till kommun & koncern Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder VÄRDERINGSPRINCIPER 26 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

20 224 KASSAFLÖDESANALYS 2012 (tkr) Indirekt metod Koncernen 2012 Koncernen 2011 Moderbolaget 2012 Moderbolaget 2011 Resultat efter finansiella poster Avskrivningar som belastar resultatet Reavinst som belastat resultatet Övriga poster som ej ingår i resultatet Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital: Ökning (-) minskning (+) av förråd Ökning (-) minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Utbetalningar för förvärv av fastigheter Utbetalningar för förvärv av maskiner och inventarier Utbetalningar för aktiverade fastighetskostnader Inbetalningar från försäljning av fastigheter Förändring pågående arbeten Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av långfristiga fordringar Inbetalningar av nyupptagna lån Utbetalningar för amortering av långfristiga skulder mm Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Summa likvida medel vid årets slut KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

21 225 NOT 1 HYRESINTÄKTER NOTER TILL RESULTATRÄKNING (tkr) Koncernen 2012 Koncernen 2011 Moderbolaget 2012 Moderbolaget 2011 Bostäder Lokaler Garage och parkeringsplatser Hyresbortfall Rabatter Outhyrda lägenheter Outhyrda lokaler Outhyrda garage och parkeringsplatser Summa hyresintäkter NOT 2 ÖVRIGA INTÄKTER Ersättningar från hyresgäster Elavgifter hushållsström Ersättning för juridiska åtgärder Övriga intäkter, förvaltningsarvode Summa övriga intäkter Summa nettoomsättning NOT 3 UNDERHÅLLSKOSTNADER INTÄKTER Planerat, tidigarelagt och senarelagt underhåll Underhållsrabatt för bostäder Tillval Summa underhållskostnader KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

22 226 NOT 4 DRIFTSKOSTNADER Uppvärmning NOTER TILL RESULTATRÄKNING (tkr) Koncernen 2012 Koncernen 2011 Moderbolaget 2012 Moderbolaget 2011 Kostnader för uppvärmning Fastighetsskötsel och reparationer Lönekostnader Övriga personalkostnader Reparationskostnader Vatten och brandskadekostnader Övriga skötselkostnader Yttre skötselkostnader Uttagsskatt Avskrivning fordon och fastighetsinventarier Förbrukning Vatten El, fastigheter El, hushåll Renhållning Riskkostnader Försäkringspremier Avskrivna fordringar Avgifter för juridiska åtgärder Administration Lönekostnader Övriga personalkostnader Styrelsearvoden, Förvaltningskostnader Revisionskostnad Marknadsföring Konsultkostnader Leasing kontorsmaskiner Övriga kostnader Avgår aktiverade kostnader Avskrivning kontorsinventarier inkl datautrustning Hyresgästernas medel Fritidsverksamhet Förhandlingsersättning Boinflytande Summa driftkostnader KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

23 227 NOTER TILL RESULTATRÄKNING (tkr) NOT 5 FASTIGHETSSKATT Koncernen 2012 Koncernen 2011 Moderbolaget 2012 Moderbolaget 2011 Fastighetsskatt NOT 6 AV- OCH NEDSKRIVNINGAR Byggnader Standardförbättringar UER-investeringar NOT 7 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER Förlust vid avyttring av anläggningstillgång Kostnader av engångskaraktär NOT 8 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Försäkringsersättningar Ersättning för sociala merkostnader Vinst vid försäljning av fastigheter Återvunna avskrivna fordringar Diverse engångsintäkter NOT 9 RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Räntor på likvida medel Räntor på kundfordringar Övriga intäkter NOT 10 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Ränta fastighetslån Övriga kostnader KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

24 228 NOTER TILL RESULTATRÄKNING (tkr) NOT 11 LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER Löner och andra ersättningar Sociala kostnader (varav pensionskostnad) (1 277) (4 322) Löner, andra ersättningar fördelat mellan ledningspersonal och övriga anställda Styrelse och VD Pensionskostnad, VD Övriga anställda Medelantalet anställda och fördelning på män och kvinnor Styrelsen Varav män 73 % 73 % VD och ledningsgrupp 5 5 Varav män 100 % 100 % Övriga anställda Varav män 84 % 73 % Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i relation till de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid: Korttidsfrånvaro (1-59 dagar) 3,1 2,8 Långtidsfrånvaro (60- dagar) 5,6 4,8 Totalt 8,7 7,6 Till bolagets revisorer och revisionsföretag har ersättning utgått För revision och annan granskning enligt aktiebolagslagen För fristående rådgivning För lekmannarevisorer KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

25 229 NOTER TILL BALANSRÄKNING (tkr) NOT 12 BYGGNADER OCH MARK Koncernen 2021 Koncernen 2011 Moderbolaget 2012 Bostäder Moderbolaget 2011 Bostäder Moderbolaget 2012 Verksamhetslokaler Moderbolaget 2011 Verksamhetslokaler BYGGNADER Ing ackumulerade anskaffningsvärden Byggnader ursprungliga Standardförbättringar UER-investeringar Nyanskaffningar under året Byggnader ursprungliga Standardförbättringar Försäljning/rivning under året Byggnader ursprungliga Standardförbättringar Utgående ack. anskaffningsvärden Ing ackumulerade avskrivningar Byggnader ursprungliga Standardförbättringar UER-investeringar Årets avskrivningar Byggnader ursprungliga Standardförbättringar UER-investeringar Försäljning/rivning under året Byggnader ursprungliga Standardförbättringar Utgående ack avskr. enligt plan Ingående ack nedskrivningar Årets nedskrivning Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående bokfört värde byggnader MARK, Ingående värde Nyanskaffningar under året Försäljningar under året Utgående bokfört värde mark MARKANLÄGGNINGAR, Ingående värde Nyanskaffningar/investeringar Försäljningar under året Ing ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående bokfört värde markanläggningar Summa bokfört värde byggnader, mark och markanläggningar Bolaget övertog 2002 ett flertal fastigheter från Katrineholms. kommun. Fastigheterna övertogs till bokförda värden. Bolaget följer de av Katrineholms kommun fastställda avskrivningsplanerna för respektive fastighet. Bolaget övertog således även Katrineholms kommuns ursprungliga anskaffningsvärden respektive ackumulerade avskrivningar vid beräkning av de planenliga avskrivningarna KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

26 230 NOTER TILL BALANSRÄKNING (tkr) Taxeringsvärde Koncernen 2012 Koncernen 2011 Moderbolaget 2012 Moderbolaget 2011 Byggnader Mark Summa taxeringsvärde NOT 13 MASKINER OCH INVENTARIER Ing ack. anskaffningsvärden ADB-utrustning inkl program Kontorsinventarier inkl konst Bilar och transportmedel Maskiner och fastighetsinv Nyanskaffningar under året ADB-utrustning inkl program Kontorsinventarier Bilar och transportmedel Maskiner och fastighetsinv Sålda/utrangerade ADB-utrustning inkl program Kontorsinventarier Bilar och transportmedel Maskiner och fastighetsinv Utg. ack. Anskaffningsvärden Ingående ack. avskrivningar: ADB-utrustning inkl program Kontorsinventarier Bilar och transportmedel Maskiner och fastighetsinv Årets avskrivningar ADB-utrustning inkl program Kontorsinventarier Bilar och transportmedel Maskiner och fastighetsinv Ack. Avskr, sålda/utrang. ADB-utrustning inkl program Kontorsinventarier Bilar och transportmedel Maskiner och fastighetsinv Utg. ack. avskr. enl plan Utgående bokfört värde MoI KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

27 231 NOTER TILL BALANSRÄKNING (tkr) NOT 14 PÅGÅENDE NY- OCH OMBYGGNADER Koncernen 2012 Koncernen 201 Moderbolaget 2012 Moderbolaget 2011 Pågående standardförbättringar/ ombyggnationer NOT 15 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV Andelar i HBV NOT 16 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Tillgodohavanden i HBV NOT 17 ÖVRIGA FORDRINGAR Skattefordran Mervärdesskattefordran Övriga kortfristiga fordringar Summa NOT 18 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Upplupna intäktsräntor Fakturor bokförda 2008/ Summa KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

28 232 NOTER TILL BALANSRÄKNING (tkr) NOT 19 KASSA OCH BANK Koncernen 2012 Koncernen 2011 Moderbolaget 2012 Moderbolaget 2011 Kassa Banktillgodohavanden Summa Checkräkningskredit Avser del av den kommunala koncernlimiten NOT 20 EGET KAPITAL Aktiekapital Vid årets början Vid årets slut Bundet eget kapital Bundna fonder Vid årets slut Fritt eget kapital Ingående balans Utdelning enligt stämmobeslut Vinstdisposition enligt beslut av bolagsstämma Årets resultat Vid årets slut Summa eget kapital Villkorligt aktieägartillskott ingår i fritt eget kapital med tkr. NOT 21 AKTIER I DOTTERBOLAG Ingående bokfört värde 2011 Förvärv 2011 Utgående bokfört värde 2011 Aktier i dotterbolag Antal aktier Kapitalandel Bokfört värde Katrineholms Industrihus AB, org. nr med säte i Katrineholms kommun st 100 % tkr NOT 22 AVSÄTTNINGAR Koncernen 2012 Koncernen 2011 Moderbolaget 2012 Moderbolaget 2011 Pensionsskuld Avs. uppskjuten skatt Summa KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

29 233 NOT 23 LÅNGFRISTIGA SKULDER NOTER TILL BALANSRÄKNING (tkr) Koncernen 2012 Koncernen 2011 Moderbolaget 2012 Moderbolaget 2011 Fastighetslån från kreditinstitut <1 år Fastighetslån från kreditinstitut 1-5 år Fastighetslån från kreditinstitut >5 år Summa lån kreditinstitut Fastighetslån från Katrineholms kommun <1 år Fastighetslån från Katrineholms kommun 1-5 år Fastighetslån från Katrineholms kommun >5 år Summa lån Katrineholms kommun Summa lån Varav kortfristig del av långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut m fl NOT 24 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER Personalens källskatter & soc. avg Pensionsskuld individ. Del Mervärdeskatteskuld Övr. kortfristiga skulder Summa NOT 25 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Upplupna sociala avgifter inkl skatter på pensionskostnader Semesterlöneskuld Upplupna kostnadsräntor Förskottsbetalda hyror Övr. upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa NOT 26 VÄRDERINGSPRINCIPER Tillgångar och skulder är upptagna till anskaffningsvärden om inte annat anges. Planenliga avskrivningar är baserade på tillgångarnas anskaffningsvärden med beräknade livslängder enligt följande: Byggnad, ursprunglig anskaffning 50 år Ombyggnationer 5-30 år Maskiner och inventarier inkl ADB-utrustning 5 år Varulagret är upptaget till anskaffningsvärdet. Fordringar har upptagits till det lägsta av nominellt värde och det belopp som beräknas inflyta. NOT 27 STÄLLDA SÄKERHETER Koncernen 2012 Koncernen 2011 Moderbolaget 2012 Moderbolaget 2011 Fastighetsinteckningar Pantsatta Eget förvar Summa NOT 28 ANSVARSFÖRBINDELSER Garantiförbindelser: Fastigo KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

30 234 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst Årets resultat Summa kr kr kr Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så: Att 2,25 kr per aktie utdelas till ägaren Att i en ny räkning överföres kr kr Katrineholm den 18 mars 2013 Jessica Ljunggren Björn Lindeberg Ordförande Claes Holm Fredrik Olovsson Vice ordförande Cecilia Björk Abdullahi Hassan Lars-Eric Peterson Stig Karlsson Ingemar Björklund Gudrun Lindvall Bengt Hult Ingmar Eriksson Verkställande direktör Min revisionsberättelse har avgivits den 26 mars 2012 Owe Svedberg Auktoriserad revisor KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

31 235 Revisionsberättelse Till årsstämman i Katrineholms Fastighets AB Org. Nr Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Katrineholms Fastighets AB för räkenskapsåret Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Katrineholms Fastighets Aktiebolag för KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

32 236 Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Katrineholm 2013-XX-XX Owe Svedberg Auktoriserad revisor Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap 13 aktiebolagslagen Katrineholm 201X- Ebba Weijber Av kommunfullmäktige i Katrineholms kommun utsedd lekmannarevisor KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

33 237 Perspektiv och mål Område Målformulering Måluppfyllelse 2012 Historisk måluppfyllelse Enhet KUND NKI-Bostäder Att vidmakthålla ett starkt varumärke. Resultatet är uppnått för mätning 2011, Mål: NKI Riktvärde starkt varumärke 71 KUND NKI- Verksamhetslokaler Att vidmakthålla ett bra varumärke, Tillhandahålla lokaler till nytta för den kommunala verksamheten till lägsta möjliga kostnad Resultatet är uppnått för mätning 2011, Mål: NKI 60 Riktvärde 60 KUND Uthyrningsgrad En hög uthyrningsgrad stärker ekonomin och ger förutsättning för en god service och bra kvalité i boendet. Målet är uppnått. Uthyrningsgraden överstiger målet om 98,5 % ,3 98,6 98, , Mål: Uthyrningsgrad 98,5 % KUND Omflyttningsgrad Att höja viljan till kvarboende genom helhetslösning och god service Målet inte uppnått Mål: Uthyrningsgrad 17 % år 2013 UTVECKLING Öka antalet bostäder i centrum KFAB vill vara en attraktiv leverantör av bostäder. Målet i stort sett uppnått då 8 lägenheter skapats i kv. Rosenbusken i centrum Mål: Antal bostäder ökas till 230 till år KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

34 238 Perspektiv och mål Område Målformulering Måluppfyllelse 2012 Historisk måluppfyllelse Mål MEDARBETARE Medarbetarindex Engagerade medarbetare genom fokus på värdeorden och ett utvecklat ledarskap. Målet är inte uppnått Mål: NMI 75 Långsiktigt mål Riktvärde 71 MEDARBETARE Frisknärvaro Friska medarbetare som utför sina arbetsuppgifter i professionellt, affärsmässigt och i positiv anda. Målet är inte uppnått. Särskilt långttidssjukfrånvaron har stigit ,3 92,4 94, , Mål: Frisknärvaro >95 % MEDARBETARE Frisknärvaro Friska medarbetare som utför sina arbetsuppgifter i professionellt, affärsmässigt och i positiv anda. Målet är inte uppnått. Särskilt långttidssjukfrånvaron har stigit , ,8 91,3 92, Mål: Frisknärvaro >95 % SAMHÄLLE Nationellt energimål: Minska energiintensiteten AO Bostäder Verka för minskad energianvändning och öka andelen förnyelsebar energi Målet är inte uppnått , ,3 92, Mål: Minska energiintensiteten med 20 % till år 2020 SAMHÄLLE Nationellt energimål: Minska energiintensiteten AO Bostäder Verka för minskad energianvändning och öka andelen förnyelsebar energi Målet är inte uppnått , ,3 92, Mål: Minska energiintensiteten med 20 % till år KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

35 239 Perspektiv och mål Område Målformulering Måluppfyllelse 2012 Historisk måluppfyllelse Mål EKONOMI Soliditet KFAB ska vara ett stabilt och affärsmässigt företag Målet är inte uppnått ,2 6,4 6,7 6,3 Mål: Soliditet 7 % år EKONOMI Underhållsnivå Affärsområde Bostäder Öka underhållet på fastigheterna för att bibehålla standarden i bostadsbeståndet. Målet är inte uppnått Mål: Underhållsnivå 170 kr/m EKONOMI Underhållsnivå Affärsområde Verksamhetslokaler Öka det budgeterade underhållet på fastigheterna för att bibehålla standarden i de kommunala verksamhetslokalerna. Målet är uppnått för Mål: Underhållsnivå 80 kr/m 2 till år KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

36 240 AFFÄRSOMRÅDE BOSTÄDER SAMMANSTÄLLNING BOSTÄDER, LOKALER, GARAGE OCH PARKERINGSPLATSER FASTIGHETSOMRÅDE Bostäder Bostäder Bostäder Bostäder Lokal Lokal Garage P-plats antal yta medel-bly årshyra antal yta antal antal Renen 7,8, Sågen 1, Vinkelhaken Pantern Gjutaren 1,2 3, Kontoristen Pressjärnet 2, Hackan 6,7, Kärnan 11,12, Tråget7,8/Motorn1/Ratten Flugsvampen Björktickan Grenen 3, Kastanjen Videt1/Enen2/Sälgen Tallen Björken Rosenbusken Rosenbusken Rosenbusken Kajan1/Kondoren Humlen 13, Triangeln Triangeln Kvadraten Triangeln 9 o Valmannen Vallgården Granhammar 3: Forssjökvarn 1: Forssjökvarn 1: Hinnäs 2:23 Lidabacke1: Hillersta 1: Lida 8: Lida 7: Lidabacke.1: Nybble 3: Bie 3: Bie 2: Klubbetorp.5: Klubbetorp 5: Klubbetorp (nya) Klubbetorp (nya) SUMMA , kallhyra 3 varm/kallhyra Cykelförråd ingår bland lokaler i kv Sågen KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

37 241 AFFÄRSOMRÅDE BOSTÄDER BOKFÖRDA VÄRDEN SAMMANSTÄLLNING Fastighet - Ursprungligt anskaffningsvärde Tax. Färdig ställ år Mark Byggnad Standard förbättr. UER 20 år Bokfört värde Värde Tkr Renen 7,8, Sågen 1, Vinkelhaken Pantern Gjutaren Kontoristen Pressjärnet 2, Hackan Kärnan , Tråget/Motorn /Ratten Flugsvampen Björktickan Grenen Kastanjen Videt1/Enen2/Sälgen Tallen Björken Rosenbusken Rosenbusken , Kajan 1/Kondoren Humlen 13, Hästen Triangeln Triangeln Kvadraden , Triangeln 9, Häringe 1: Valmannen Vallgården Ramsta 1: Granhammar 3: Forssjökvarn 1: Forssjökvarn 1: Hinnäs 2: Lidabacke1: Hillersta 1: Lida 8:2 Lidabacke1: Lida 7: Nybble 3: Bie 3: Bie 2: Klubbetorp 5: Klubbetorp 5: Klubbetorp Nya SUMMA KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

38 242 AFFÄRSOMRÅDE VERKSAMHETSLOKALER SAMMANSTÄLLNING BOSTÄDER, LOKALER, GARAGE OCH PARKERINGSPLATSER Fastighet Bostäder Bostäder Bostäder Serv.lgh Serv.lgh Lokal Garage P-plats antal Yta årshyra antal yta yta antal antal Abborren Backa 6: Bie 3: Bie 3: Björken Djupet Ekorren Förssjökvarn 1: Gersnäs 3: Gersnäs 3: Granhammar 3: Guldregnet Hagsjö 1: Hillersta 1: Hinnäs 2: Igelkotten Järven Klubbetorp 5: Kvadraten Kärven Lasstorp 4: Lida 7: Lida 8: Liljan Linjalen Lästen Mjölhullt 1: Mården Måsen Nejlikan Nålen Pantern Plogen Portsättaren Resedan Ringduvan Sjöholm 2: Skalunda 7: Skogsbrynet Sköldinge-Ramsta Sädesärlan Tjädern Trädgårdsmästaren Tången Vallen Vallgården Vispen Vitsippan Örnen SUMMA KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

39 243 AFFÄRSOMRÅDE VERKSAMHETSLOKALER BOKFÖRDA VÄRDEN SAMMANSTÄLLNING Färdig- Ursprungligt ansk värde Taxerings- FASTIGHETER ställ år Standard- Bokfört värde värde Mark Bygg förbättr Summa Tkr Abborren Backa 6: Bie 3: Bie 3: Björken Djupet Ekorren Forssjökvarn 1: Gersnäs 3: Gersnäs 3: Granhammar 3: Guldregnet Hillersta 1: Hinnäs 2: Igelkotten 1987/ Järven Klubbetorp 2:4,5: Kvadraten Kärven Lasstorp 4: Lida 8: Lokstallarna Liljan Linjalen Lästen Mjölhult 1: Mården 1 & Måsen Nejlikan Nålen Mejseln Pantern Plogen Resedan Ringduvan Sjöholm 2: Skalunda 7: Skogsbrynet Sköldinge-Ramsta 2: Södesärlan Tegelbruket 5 och Tjädern Trädgådsmästaren Tången Vallen Vallgården Vispen Vitsippan Örnen SUMMA KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

40 244 1 r~~ ö Katrineholm den 18 mars ' -: BJORN LIT Ordförande FREDRIK OLOVSSON Vice ordförande ~, Nv (,, SSICA L GG CLAES HOLM ~å/~~i ~~~~:K.~W ~icivl~/~'~ ABDULLAHI HASSAN LARS-ERIK PETERSON ``~ ~ ~ -~~ S ~ KARLSSON Y _._ GEMAR JÖ'RKLUND ~G DRUN LINDVALL BENGT HU T INGMAR ERIKSSON Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avgivits c,gt~l~ " ~ ~~ ~, Ernst &Young AB r ~i!'~ -- OWE SVEDBERG, Auktoriserad~e~ise 244 KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

41 KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2012

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(14) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(14) Extra sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 1 KATRINEHOLMS INDUSTRIHUS AB Årsredovisning 2013 INNEHÅLL VD har ordet 3 Affärsidé mm 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 13 Noter till

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Årsredovisning för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE Nr1 Räkenskapsåret 2012 Org. Nr BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 Styrelsen för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2013 Träbiten 2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Lena Drangel, Roland Kärrman,

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (13) Styrelsen för Brf Krokvägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Styrelse Styrelsen och suppleanter Bengt Andersson Alvar Bergqvist Lars Nyberg Cecilia

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(13) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(13) Extra Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsbokslut för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2009-07-01-2010-06-30 Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 2(8) 2009-07-01 2008-07-01 Resultaträkning Not -2010-06-30-2009-06-30 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 BRF FISKARUDDEN org.nr 769611-1074 BRF Fiskarudden Org nr 769611-1074 Styrelsen för BRF Fiskarudden i Lidingö med organisationsnummer 769611-1074 får härmed avge redovisning

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer