FLERÅRSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FLERÅRSPLAN 2014-2015"

Transkript

1 MED B U D G E T FLERÅRSPLAN

2 Foto: kommunens arkiv Upplaga 4 Antagen av kommunfullmäktige dnr:

3 Åstorps kommuns årsbudget är Kommunstyrelsens rapport till Kommunfullmäktige. Här beskrivs de mål och ekonomiska förutsättningar som ligger till grund för upprättat förslag. Årsbudgeten vänder sig såväl till interna som externa intressenter. INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet Nyckeltal I detta avsnitt ger kommunstyrelsens ordförande sin 1 syn på budgetår 2013 med planår Vidare 2 presenteras nyckeltal i ett femårssammandrag. BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR Vision, fokusområden och mål Förutsättningar för Åstorps kommun Här kan Du läsa om Åstorp i ett vidare perspektiv. 3 Visioner, fokusområden och mål visar vad som skall 6 genomsyra all verksamhet i kommunen för att god ekonomisk hushållning ska uppnås. Förutsättningar för Åstorps kommun har legat till grund för upprättat förslag. RÄKENSKAPER Räkenskaperna visar det budgeterade ekonomiska Resultatbudget 9 utfallet för såväl kommun som koncern (samman- Driftbudget 10 ställd redovisning). Här kan Du läsa om hur det ser Investeringsbudget 11 ut ekonomiskt (resultaträkning), kommunens Balansbudget 14 ekonomiska ställning (balansräkning) samt hur Finansieringsbudget 15 pengarna används (finansieringsanalys). Redovisning av VA-verksamheten 16 KOMMUNALA BOLAG Björnekulla Fastighets AB AB Kvidingebyggen Björnekulla IT AB I detta avsnitt presenteras Åstorps kommuns hel- 17 ägda bolag. Dessa är Björnekulla Fastighets AB 18 med dotterbolag Kvidingebyggen och Björnekulla 19 IT AB. VERKSAMHETER Här presenteras kommunens verksamheters Kommunfullmäktige 20 berättelse för budgetår 2013 och planår Valnämnden 21 Här kan Du läsa om verksamheten, målinriktningen Kommunstyrelsen 22 tillsammans med en ekonomisk redogörelse och Kommunrevisionen 23 nyckeltal. Kommunstyrelseförvaltningen 24 Bygg- och miljönämnden 30 Bildningsnämnden 32 Socialnämnden 36 ORDLISTA Svårt att förstå? Här finns förklaringen till ord och Ordlista 40 termer.

4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Budgetarbetet 2013 Under budgetdiskussionerna i början av året med respektive nämnds presidium var vi tvungna att ge besked om ett sparbeting på 2%. Men en ny skatteprognos i slutet av april visade på ett bättre utfall, men vi valde att låta sparbetinget vara kvar. Med en genomgång av verksamheten skulle vi få ett utrymme till nya satsningar som nämnderna uttryckt önskemål om. Efter att chefsgruppen och budgetberedningen gått igenom sparförslagen så föreslås några genomföras och utrymmet som skapas användes för prioriterade satsningar. Därmed kunde övriga nerdragningen för att uppnå 2% dras tillbaka. Det allmänna läget Efter flera års arbete med att bygga upp en stabilare ekonomi har vi nu en stabilitet med positiva resultat som ger långsiktigare förutsättningar för våra förvaltningar att bedriva sin verksamhet. Vi påverkas av vår omvärld och det gör att vi alltid måste vara öppna för förändringar men vi kan styra arbetet i vår egen takt. Oron i vår omvärld gör sig påmind inte minst på arbetsmarknaden och arbetslösheten är tyvärr mycket hög i kommunen och speciellt bland ungdomar. Tidigare års befolkningsökningar har avtagit och under budgetåren framåt beräknas ökningen bli 100 om året, för att det ska bli möjligt är det viktigt att snabbt få fram tomter till bostäder. Viktig satsning En satsning som kommer att prioriteras framåt är möjligheten att arbeta önskad tjänstgöringsgrad för våra anställda. Det måste under budgetperioden bli möjligt att arbeta heltid eller den tjänstgöringsgrad man önskar. Avslutning Det finns stora ambitioner och inom den kommunala organisationen vill man mycket mera, men budgetförslaget är en balansgång med de medel vi har att använda. Jag får ibland frågan, varför höjer vi inte skatten istället för att spara? Skattehöjning är en reserv som vi ska använda när det är något speciellt vi vill satsa på, tills dess ska vi använda det utrymme som finns så förnuftigt som möjligt. Ronny Sandberg (S) 1

5 Nyckeltal Åstorps kommun Utfall 2011 Prognos Budget ) 2013 Budget 2014 Budget 2015 ALLMÄNT Antal invånare 31/ Förändring folkmängd Total kommunal skattesats 30,68% 30,68% 30,68% 30,68% 30,68% Varav kommunen 20,29% 20,29% 20,29% 20,29% 20,29% RESULTATBUDGET Verksamhetens intäkter, Mkr 125,4 134,9 111,2 111,3 111,2 Verksamhetens kostnader, Mk 737,6 765,5 780,3 794,5 817,6 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, Mkr 637,1 668,4 695,1 713,9 737,8 Verksamhetens nettokostnader, Mkr 626,0 644,6 685,3 700,8 725,8 Nettokostnadernas andel av skatter, bidrag och utjämning 98,3% 96,4% 98,58% 98,16% 98,37% Finansnetto, Mkr -5,0 2,9 1,9 1,8-0,6 Årets resultat, Mkr -3,9 20,7 11,7 14,9 11,4 BALANSBUDGET Anläggningstillgångar, Mkr 811,0 867,3 907,4 921,6 955,8 Långfristiga skulder, Mkr 484,9 508,5 527,0 530,0 552,8 Eget kapital, Mkr 198,6 219,3 231,1 246,0 257,4 Soliditet exklusive pensionsskuld före ,8% 34,6% 34,4% 34,8% 34,8% Soliditet inklusive pensionsskuld före ,7% 21,5% 21,9% 23,0% 23,4% FINANSIERINGSBUDGET Nettoinvesteringar, Mkr 22,9 57,9 66,1 42,4 63,5 Nyupplåning, Mkr 45,0 23,5 18,0 2,5 22,3 1) Avser prognos per

6 Vision, fokusområden och mål Till grund för Åstorps kommuns vision och mål ligger ett omfattande omvärlds- och framtidsarbete. Detta arbete har pågått under 2011 och Beslut fattades i kommunfullmäktige. Vision Vision för Åstorps kommun: Åstorp Söderåsstaden där människor och företag möts och växer. Fokusområden och övergripande mål De nya målen innebär en annan struktur än den som gällt tidigare. Övergripande fastställs fem stycken fokusområden. Dessa tydliggör var kommunen bör rikta sina insatser under kommande år för att visionen skall uppnås. Fokusområdena visar vidare inom vilka områden kommunen bör prioritera sitt arbete. Till varje fokusområde är kopplat ett antal övergripande mål. Dessa har formulerats så att de skall vara specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidssatta. Nedan redovisas fokusområdena och vilka mål som är knutna till dessa. Fler i arbete och fler företag Det är av stor betydelse att ingen står utanför arbetsmarknaden och att unga människor motiveras för arbete. Kommunen måste samverka med andra parter och myndigheter för att främja olika vägar i syfte att skapa fler arbetstillfällen och att fler människor blir anställningsbara. Etablering och tillväxt för företag skall underlättas. Följande mål är knutna till fokusområdet: 1. Så många som möjligt av kommunens vuxna invånare skall försörja sig genom arbete 2. Fler unga i åldern år skall beredas sysselsättning och få stöd i att finna vägar till egen försörjning 3. Kommuninvånarnas hälsa skall förbättras 4. Turistomsättningen i kommunen skall öka 5. Myndighetsutövning och service mot företagen skall förbättras Utveckla attraktivt boende Boendet har stor betydelse för individen oavsett ålder. Närheten till god samhällsservice och bra kommunikationer är viktigt. Detsamma gäller tillgång till varierat fritids- och kulturutbud. Följande mål är knutna till fokusområdet: 1. Fler väljer att bosätta sig i Åstorps kommun 2. Verka för att utöka kollektivtrafiken i nordsydlig riktning 3. Invånare skall få ett gott bemötande i sina kontakter med kommunen och dess personal 4. Informationen och servicen på kommunens hemsida skall vara väl utvecklad och tillgänglig 5. Kommunens invånare ska känna sig trygga i samhället 6. Ett turistmål skall bli ett av Skånes tio mest besökta Förbättra framtiden för barn, unga och äldre Barn och ungdomar skall ha tillgång till god omsorg och bra utbildning. Utbildningens betydelse ökar i takt med att andelen kunskapsintensiva arbeten ökar. Det livslånga lärandet är ett måste både idag och i framtidens samhälle. Ett tryggt åldrande är beroende av goda boendemiljöer, trygghet i det offentliga rummet samt kommunal service och omsorg av god kvalitet. Följande mål är knutna till fokusområdet: 1. Eleverna skall uppnå en högre resultat- och måluppfyllelse på nationella prov 2. Barn och unga som erbjuds insatser inom socialtjänsten skall göras delaktiga i planering och uppföljning av insatserna 3. Efter avslutade utredningar och insatser enligt socialtjänstlagen skall ungdomars livssituation förbättras 4. Elever i årskurs 9 skall vara behöriga till nationella gymnasieprogram 5. Samtliga elever skall fullfölja gymnasieutbildningen 6. Service och omsorg av äldre skall vara av hög kvalitet 3

7 Vision, fokusområden och mål Fler väljer kommunen som arbetsgivare Åstorps kommun skall vara en attraktiv arbetsplats, där man får växa och utvecklas i en kreativ miljö. Följande mål är knutna till fokusområdet: 1. Ledare i Åstorps kommun skall ha god ledarkompetens 2. Fler ska ges möjlighet till heltid eller önskad tjänstgöringsgrad 3. Medarbetarna skall trivas och utvecklas i Åstorps kommun 4. Medarbetarnas trivsel skall öka genom ett gott samarbete och god kommunikation 5. Helhetssynen och samsynen skall utvecklas hos medarbetare och ledare Ekonomi och förhållningssätt En förutsättning för att kunna driva verksamheter med hög kvalitet är en god ekonomi. Åstorps kommun skall förbättra sin ekonomiska ställning. Detta görs genom måltal relaterade till god ekonomisk hushållning men också genom förhållningssätt. Alla som arbetar i Åstorps kommun har ett ansvar att utifrån givna ramar ständigt effektivisera och förbättra sitt arbetssätt för att ge kommuninevånarna bästa möjliga verksamhet för varje insatt skattekrona. Följande mål är knutna till fokusområdet: 1. Högst 98% av skatter och bidrag skall användas till verksamhetskostnader 2. Kommunens soliditet skall öka 3. Investeringar, exklusive exploaterings och vainvesteringar, skall finansieras fullt ut med skattemedel Förhållningssätt Helhetssyn 1. Omfördelning inom egen enhet, eget område och egen förvaltning 2. Omfördelning mellan förvaltningar 3. Framställan om medel till kommunstyrelsen respektive fullmäktige Effektivisering/rationalisering Ständigt se över möjligheter och agera därefter Över- och underskott Överföring av medel mellan år bedöms efter den situation som råder vid tidpunkt för kompletteringsbudget. Enbart kostnader av engångskaraktär får godkännas Målkedja Det övergripande processflödet när det gäller arbetet med fokusområden och mål illustreras i nedanstående figur Vision för Åstorps kommun Fokusområden Mätbara mål Från nuläge till önskvärt läge 2020 Årlig återkoppling och rapportering av de mätbara målen God ekonomisk hushållning Målet med den ekonomiska förvaltningen skall enligt kommunallagen vara att kommunen skall ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Kommunallagen 8 kap 1. I Åstorp har målen inom de olika fokusområdena satts med sikte på Varje år görs en avstämning som innebär att kommunen bör ha förbättrat sitt resultat inom respektive fokusområde jämfört med tidigare mättillfälle. En helhetsbedömning av måluppfyllelse ligger sedan till grund för bedömningen huruvida kommunens verksamhet kan sägas bedrivas enligt god ekonomisk hushållning. Att samtliga mål skall uppfyllas varje år är nog en omöjlighet. I de fall man inte nått ända fram måste en redovisning göras av hur man har arbetat med målet, samt hur man tänker sig att intensifiera arbetet kommande år för att nå önskat resultat. Medvetenhet, information Informera och öka förståelsen för den ekonomiska situationen i hela organisationen Beställare-betalare Resurs skall följa beslut 4

8 Vision, fokusområden och mål Ekonomiåret Att vision och mål är kända i hela organisationen är en förutsättning för att kommunen skall kunna leva upp till lagens krav om god ekonomisk hushållning. Arbetet med att föra ut och förankra den nya visionen och de nya målen blir därför ytterst viktigt. Genom detta skapas respekt för helheten och därigenom möjlighet att agera efter kommunens bästa. Strategin när det gäller budgetarbete är att i möjligaste mån planera för inte bara budgetåret utan också för de kommande planåren. Detta förfaringssätt kan innebära att man kan undvika alltför stor ryckighet i ekonomin och därmed även i verksamheterna. När det gäller nämndernas arbete och beslut får varje ansvarig upprätta tidplan efter de inlämningsdatum som krävs för att beslut skall kunna fattas i rätt tid i ksau, ks och kf. Tidplan Januari/Februari Mars April Maj Juni Augusti September Oktober November December Bokslutskommuniké Kommunledningskonferens Indikativt resultat per februari till ksau och ks Bokslut redovisas i ksau Budgetgenomgång ksau/nämnder och styrelser Månadsuppföljning per mars till ksau och ks Bokslut redovisas i ks och kf Månadsuppföljning per april till ksau och ks Budgetdiskussion och preliminära ramar ks Månadsuppföljning per maj till ksau och ks Delårsrapport med prognos till ksau Månadsuppföljning per augusti till ksau och ks Delårsrapport med prognos till ks och kf Månadsuppföljning per september till ksau och ks Budgetförslag till ksau och ks Månadsuppföljning per oktober till ksau och ks Budgetbeslut i kf Månadsuppföljning per november till ksau och ks Årsbokslut upprättas per december och presenteras i ksau, ks, kf näst kommande år 5

9 Förutsättningar för Åstorps kommun Samhällsekonomin Ekonomin i omvärlden präglas av stor osäkerhet med risk för att rådande lågkonjunktur blir utdragen. Stimulansåtgärder är sjösatta men underliggande problem kvarstår. Sverige har, trots sin utsatthet, ett gott ekonomiskt utgångsläge. Konjunkturen i världsekonomin, som nådde sin botten under slutet av 2011 och i början av 2012, började under våren sakta vända uppåt. Europeiska Centralbankens (ECB) kraftfulla agerande att förse den europeiska marknaden med billig likviditet innebar stigande börskurser och sjunkande räntor. Det är emellertid för tidigt att blåsa faran över. Kraftiga finanspolitiska åtstramningar är nödvändiga att genomföra i många europeiska länder. Detta kommer att ta tid och påverka konjunkturläget för många år framöver. Hur krisen i Grekland kommer att sluta är i dagsläget oklart. Även om Greklands ekonomi är liten skulle ett utträde ur EMU få kedjereaktioner som man idag bara kan spekulera kring. Även utanför Europa är stämningsläget dämpat. I USA, världens största ekonomi, är det statsfinansiella läget problematiskt med stora budgetunderskott och stor statsskuld. För att komma tillrätta med den svaga ekonomin kommer det att krävas att skatterna höjs och/eller att utgiftsminskningar genomförs. Vad man än väljer kommer det att innebära att det dröjer med konjunkturuppgången, där USA är dragloket. I Kina indikerade senaste BNP-prognosen på försvagad tillväxt. BNP-ökningen i landet har de senaste åren legat på tvåsiffriga tal. Nuvarande prognos på 7% årlig tillväxt får emellertid ses som god ur ett europeiskt perspektiv. Vad gäller Sverige ser läget ljusare ut. Statsfinanser är i ordning, men trots detta påverkas svensk ekonomi av krisen i omvärlden. Minskad efterfråga såväl från utlandet som inom Sverige kan leda till högre arbetslöshet och färre arbetade timmar. Detta påverkar kommunernas ekonomi genom lägre skatteintäkter och högre kostnader för bl. a. försörjningsstöd. Utvecklingen i Sverige kan sammanfattas i nedanstående nyckeltal: Procentuell förändring BNP kalenderkorrigerad 1,8 2 3,5 3,8 Öppen arbetslöshet 7,6 7,8 7,3 6,8 Timlön nationalräkenskaperna 3,4 2,9 3,2 3,6 Konsumentprisindex 1,1 1 1,8 2,5 Källa: Sveriges kommuner och landsting cirkulär 12:40 Ett stort problem i Sverige är den höga arbetslösheten som verkar bita sig fast. En enkel tumregel är att arbetslösheten stiger om BNP växer långsammare än 2,5%. Som framgår ovan beräknas arbetslösheten stiga till omkring 8% för att därefter falla tillbaka. Först 2016 beräknas ekonomin vara tillbaka i fullt resursutnyttjande. Detta tillsammans med ett svagt inflationstryck borde innebära att reporäntan kommer att sänkas under hösten Förutsättningar för Åstorps kommun Åstorp har de senare åren haft förhållandevis goda resultat. Stora investeringar har inneburit att kommunskulden har ökat med följd att resultatet belastats med större avskrivningar och räntekostnader. Framtida goda resultat kombinerat med egenfinansierade investeringar borgar för att ekonomin även i fortsättningen kan vara stark. Budgetutrymme Under våren 2012 visade utvecklingen på att Åstorps kommun saknade ca 2% i intäkter för att uppnå de ekonomiska mål som kommunfullmäktige har fastställt. I en ny skatteprognos i slutet av april hade kostnadsutjämningen ökat kraftigt och LSS- utjämningen minskat. Politiskt beslöt man att låta sparbeting till nämnder och förvaltningar ligga kvar. Detta för att möjliggöra finansiering av eventuella utökningar enligt de äskande som nämnder och styrelser framfört till budgetberedningen i samband med budgetdialogerna som genomfördes under mars månad. Befolkning Underlaget för befolkningsprognosen bygger på en bedömning när planer för bostadsbyggnationer kan färdigställas och vara klara för inflyttning. Följande befolkningssiffror är beräknade: Befolkning i olika befolkningsgrupper år år år år år år år år Källa: Befolkningsprognos KAAB 633 Arbetsmarknad Under 2012 har öppet arbetslösa i Åstorps kommun minskat med 94 personer och uppgår till 447 stycken per vecka 38. Öppet arbetslösa och sökande i program har under samma period minskat med 79 personer och antalet uppgår till 811 stycken. I åldersgruppen upp till 24 år är utvecklingen inte lika gynnsam. Öppet arbetslösa har ökat med en person och uppgår till 102 stycken. Tas hänsyn till sökande i program med aktivitetsstöd har en 6

10 Förutsättningar för Åstorps kommun minskning skett med 17 personer. Antalet vid mätperioden i september uppgår till 188 stycken. Ett viktigt projekt som pågår i socialförvaltningen är konceptet mönsterarbetsplats. Det finns en stark politisk ambition att skapa möjlighet till önskad sysselsättningsgrad i kommunen. Ambitionen är att arbeta med denna fråga under budgetperioden. Se även fokusområde fler väljer kommunen som arbetsgivare. Skatter och utjämning Den prognos som SKL beräknade ligger till grund för budgetunderlaget. Nedskrivning av skatteprognosen senare i år kan inte uteslutas. Utvecklingen av skatter och utjämning samt kostnadsutveckling under budgetperioden visas enligt nedan: % Procentuell förändring av skatter och utjämning samt nettokostnader Prognos Skatter och utj Nettokostnader Det prognostiserade goda resultatet för 2012 kan genom den målsättning kommunfullmäktige satt upp, användas till en något hög kostnadsnivå under På sikt är det viktigt att ökningen av kostnaderna inte överstiger ökningen av skatter och utjämning. Räntor Utvecklingen av räntorna kommer helt att bero på utvecklingen i omvärlden men även i Sverige. Bedömningen är ytterst svår att göra. Följande medelränta (kostnadsränta) i procent ligger som underlag i förslaget: , , ,95 En försiktig förbättring av konjunkturen med en försiktig höjning av stiborräntan under perioden ligger som bas för antagandena enligt ovan. Finansiering och lån Enligt finansieringsanalysen behöver kommunen nyupplåna kkr för Av dessa vidareutlånas kkr till Bfab för i budgeten upptagna projekt. Lånefinansieringsbehovet förklaras främst av att under 2013 kommer medfinansieringen av tågstationen i Kvidinge att betalas ut. För 2014 och 2015 beräknas lånebehovet till cirka kkr respektive kkr på grund av stora investeringar för va-anläggningar samt exploatering. Låneskulden beräknas uppgår till kkr per Resultatbudget I budget för 2013 med plan har följande utökningar/neddragningar gjorts: Kostnader för lönerevision, hyreskostnader samt förändringar betingade av demografin har beräknats och i likhet med tidigare år lagts under kommunstyrelsens förfogande. Vidare har kommunstyrelsens förfogande tillförts en tjänst rörande information/hemsida/itfunktion. Övriga förändringar i resultatet är: Bildningsnämnden Pedagogiskt mediacentrum införs från och med till en beräknad helårskostnad 775 kkr. Neddragning av 3,5 tjänst 2013 samt ytterligare 1,0 tjänst Kostnadseffekt kkr samt kkr. Socialnämnd Utökning med 1,0 tjänst inom individ och familjeomsorg 450 kkr. Komplettering av lönekostnader nytt LSS-boende 110 kkr. Kompetensutveckling 300 kkr. Omsorgsteamet och korttidsplatser tas bort vilket ger en kostnadsbesparing på 500 kkr respektive 400 kkr. Kommunstyrelse Nya tjänster 0,5 registrator samt 1,0 IT-tekniker tillförs till en beräknad kostnad 650 kkr. 130 kkr tillförs till utveckling av dokumenthanteringssystemet W3D3. Arvode gode män utökas med 90 kkr. Neddragning görs med 0,5 tjänst avseende systemförvaltare för personalsystemet 250 kkr, samt med 50 kkr avseende energieffektivisering. Bygg- och miljönämnden. En ny tjänst 1,0 planarkitekt tillförs. Beräknad kostnad 470 kkr. Balanskrav Enligt kommunallagen 1991:900 (8 kap. 4 ) skall intäkterna överstiga kostnaderna. Undantag kan bara göras för synnerliga skäl. Om ett negativt resultat uppstår skall det redovisade egna kapitalet återställas inom tre år. Även här kan undantag göras för synnerliga skäl. Då samtliga år i budgetperioden visar positiva resultat bedöms även balanskravsresultatet bli positivt, varför ingen återställning krävs. 7

11 Förutsättningar för Åstorps kommun Investeringsbudget Från och med 2013 har utrymmet för kommunens investeringar höjts så att dessa skall motsvara avskrivningar samt resultat. Beslut om målen har ännu inte antagits av kommunfullmäktige. Alla äskade investeringar ryms inom det föreslagna utrymmet. Investeringar innebär kapitalkostnader i form av ränta och avskrivning. Ytterligare kostnader tillkommer när det gäller äskande om nytt larmsystem till hemvården. Här föreslås att medel sätts av för licenser etc. Äskad kostnad om en ny arbetsledartjänst på 660 kkr för detta tas bort. Nämnden får skapa en organisation där denna kostnad inrymmes inom tilldelad ram. Sammanställning av totala äskande i förslaget Tusentals kronor Vatten/avlopp Exploatering Ks förfogande brådskande markinköp Tågstopp Kvidinge Övriga investeringar Ej utlagt investeringsutrymme När det gäller ny- till- och ombyggnad har inga eventuella behov gällande skolor/barnomsorg inom ramen för den utredning som nu behandlats av bildningsnämnden tagits med. Inga kostnads- eller besparingseffekter är i dagsläget kända. Detsamma gäller eventuella ombyggnader i köken. Även här bör man avvakta tills det blir känt vad som händer med bildningsnämndens organisationsutredning och sedan behövs ett samlat grepp vad gäller samtliga kök i kommunen. För detaljerad investeringsbudget se sidan 11. Osäkerhetsfaktorer Fortsatt konjunkturutveckling och lånkunjunkturens längd Arbetslösheten och speciellt arbetslösheten bland ungdomar Utvecklingen av försörjningsstödskostnader Utfall av kommande lönerörelse Förändring av ränteberäkningen i pensionsskulden den så kallade RIPS-räntan Framtiden I Åstorp pågår ett ständigt arbete med att bygga ett starkt varumärke. Invånarna skall förknippa vårt namn med god vård- och omsorg, bra undervisning, lättillgänglig infrastruktur och ett trevligt bemötande. Tillsammans bär vi ansvar för att leva upp till detta genom vårt arbete och sätt att vara. Det tar lång tid att bygga förtroende men endast ett kort ögonblick för att rasera detsamma. I budgeten har satsningar kunnat göras genom att pengar anslagits till bl. a. ett nytt boende inom LSSområdet. Vidare kommer ett mediacenter att sjösättas under andra halvan av Löne- och hyreskostnadsökningar har budgeterats så att nämnderna skall erhålla full kostnadstäckning. Härigenom ges möjlighet för nämnder och förvaltningar att arbeta långsiktigt. I framtiden är det osäkert om skatteunderlaget ökar så mycket så att nya satsningar kan budgeteras. I stället måste ständiga effektiviseringar och förbättringar övervägas för att skapa budgetutrymme för de satsningar som trots allt måste göras. En kommun i utveckling måste ständigt se över sin verksamhet för att härigenom bli framgångsrik. Känslighets- och osäkethetsfaktorer Känslighetsfaktorer Varje förändring i befolkningsunderlaget med en person ger en effekt på +/- 43 kkr på skatteutfallet En förändring av kommunalskatten med +/- 10 öre ger en effekt på skatteutfallet med +/-2,3 Mkr Varje procents förändring på lönerna ger en resultateffekt på +/- 4 Mkr 8

12 Resultatbudget Resultatbudget, sammanställd redovisning Belopp i kkr Koncernen Koncernen Koncernen Koncernen Koncernen Utfall Prognos Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Skattenetto RESULTAT EFTER SKATTENETTO Finansiella intäkter Finansiella kostnader Jämförelsestörande poster Finansnetto RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER Extraordinära poster ÅRETS RESULTAT Resultatbudget, kommunen Belopp i kkr Kommunen Kommunen Kommunen Kommunen Kommunen Utfall Prognos Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Skattenetto RESULTAT EFTER SKATTENETTO Finansiella intäkter Finansiella kostnader Jämförelsestörande poster Finansnetto RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER Extraordinära poster ÅRETS RESULTAT

13 Driftbudget Utfall Budget Prognos per Budget Plan Plan inkl TB Belopp i kkr Förvaltningar Kommunfullmäktige Revision Valnämnd Kommunstyrelse Kommunstyrelseförvaltning Bygg- och miljönämnd Bildningsnämnd Socialnämnd Regleringspost Kapitalkostnad förändring ram Summa förvaltningar Pensioner Finansförvaltning övrigt Förfoganden Verksamhetsnetto Skatter och utjämning Internbank Kapitalförvaltning Övriga finansiella poster Extraordinära poster Återställning balanskrav Resultat Verksamhetsnettots andel av skatter och utjämning 99,55% 98,63% 96,44% 98,58% 98,16% 98,37% 10

14 Investeringsbudget Investeringar som utföres av Åstorps kommun Budget Plan Plan Belopp i kkr Kommunstyrelse Tågstopp Markköp Summa Samhällsbyggnadskontor - Anslagsfinansierad Järnvägsviadukt kontaktskydd Amaturutbyte, gatubelysning Fordonsförnyelse Naturlika planteringar, gallring Storgatan Kvidinge, miljöförbättringar Trafiksäkerhetsåtgärder Lekplatser renovering Kamelryggen brorenovering Komplettering cykelvägar Asfaltering av grusvägar Esplananden, nya träd Järnvägspark upprustning Perslund upprustning Hyllinge väster bollplank Cykelställ stationen Hyllinge torget ombyggnad Grönstrukturplan realisering Kommunparken plattor upprustning Summa Samhällsbyggnadskontor - Affärsdrivande Produktionsborror Reningsverk och pumpstationer Sanering av avloppsnätet Åstorp-Hyllinge, ny vattenledning Skalskydd, vattenverk Vattenservicer Avloppservicer Utvidgning, Södra industriområdet Centrum norra utbyggnad Högalid, Maglaby, Mårtensstorp avlopp Summa Samhällsbyggnadskontor - Exploatering Utbyggnad, Södra Industriområdet Centrum norra utbyggnad Summa

15 Investeringsbudget Investeringar som utföres av Åstorps kommun Budget Plan Plan Belopp i kkr Kommunstyrelseförvaltning övrigt Förnyelse bilpark (AE) Utbyte tvättmaskin torktumlare (AE) Inköp kylskåp kök (AE) Bredbandsputs (beg) snickeri (AE) IT-investeringar (Adm) Utbyte PC (Adm) Utbyte Officepaketet (Adm) W3D3 mötesportal (Adm) Flexplay (Adm) Tankbil/lastväxlare (RT) Skyddshjälmar (RT) Andningsskydd rökdykning (RT) Summa Bildningsnämnd Inredning studierum Utbyte av undervisningsdatorer Pedagogiskt mediacenter Kopiering, elevhälsan, kostenheten, oförutsett Nya komplettering förskola, skola Björnås Nya/komplettering fritidsanläggningar Nya/komplettering kultur, bibliotek och musikskola Nya/kompletteringar för- och grundskola Inventarier fritidsanläggningar Slöjd Utemiljö Summa Socialnämnd Investeringsanslag Möbler och inventarier Nytt LSS-boende Trygghetslarm ordinärt boende Nyckelsystem hemvården Nytt verksamhetssystem hemvården Summa Bygg- och miljönämnd Ny kartdatabas Summa Totalt investeringar som utföres av Åstorps kommun

16 Investeringsbudget Investeringar som utföres av Björnekulla Fastighets AB Budget Plan Plan Belopp i kkr Bildningsnämnd Kvidinge fler klassrum Utbyte golv i matsal Kvidinge skola Björnekullaskolan kök diskrum renovering Innertak i korridor Björnekullaskolan Omläggning av skolgårdens ytor Sporthallsgolv omplackering Kvidinge Näridrottsplats Haganäs Ridåvägg Åstorps sporthall Konstgräs Summa Kommunstyrelseförvaltning Installation brandlarm Utrymmningsväg från 2:a våningen Omklädningsrum för damer Summa Totalt investeringar som utföres av BFAB

17 Balansbudget Bokslut Prognos Budget Plan Plan per Belopp i kkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Mark, byggn och tekn anläggningar Maskiner och inventarier Långfristiga fordringar dotterbolag Övriga finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd och exploateringsfastigheter Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital därav årets resultat Avsättningar Pensioner intjänade före Pensioner intjänade fr.o.m Övriga avsättningar Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder varav långfristig upplåning varav övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelse inkl löneskatt Soliditet Soliditet inklusive pensionsförpliktelse 20,69% 21,50% 21,92% 23,03% 23,42% Soliditet exklusive pensionsförpliktelse 34,84% 34,64% 34,36% 34,84% 34,78% 14

18 Finansieringsbudget Bokslut Prognos Budget Plan Plan per Belopp i kkr Löpande verksamhet Årets resultat Justering för avskrivningar Justering för nedskrivning Justering för realisationsresultat Förändring pensionsskuld Övriga ej likviditetspåverkadande poster Medel från verksamheten Förändring rörelsekapital Semesterlöneskuld Osäkra fordringar Övrig rörelsekapitalförändring Verksamhetsnetto Investeringsverksamheten Investeringar anslag Investeringar VA-verksamhet Investeringar exploatering Försäljning anläggningstillgångar Investering finansiella tillgångar Försäljning finansiella tillgångar Investeringsnetto Finansieringsverksamheten Upplåning Åstorps kommun Amortering Åstorps kommun Utlåning till BFAB-koncernen Amortering från BFAB-koncernen Förändring övr långfr tillg och skulder Finansieringsnetto Förändring likvida medel

19 Redovisning av VA-verksamheten Från och med gäller ny lagstiftning avseende allmänna vattentjänster, vilken ställer krav på en särredovisning av VA-verksamheten. I denna del redovisas budgeterad resultaträkning för vattenverksamheten för budget- och planåren En utförligare beskrivning av verksamheten återfinns i kommunstyrelseförvaltningens redogörelse. Alla belopp i kkr Budgetförslag Resultatbudget Budget Plan Plan Brukningsavgifter Anläggningsavgifter Periodisering årets anläggningsavgifter Periodisering tidigare års anläggningsavgifter Övriga intäkter Summa externa intäkter Interna intäkter Verksamhetens intäkter Externa kostnader Externa kostnader NSVA Interna kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnad Finansiella intäkter Finansiella kostnader Budgeterat årsresultat Återföring av tidigare års överskott Interna poster I resultatet budgeteras ett antal interna poster, kostnader som beräknas uppstå mellan VA-verksamheten och övriga kommunala förvaltningar. Bolag ingående i kommunkoncernen är dock i detta sammanhang extern motpart. Interna kostnader framgår av nedanstående tabell: Kostnaderna fördelas på följande grunder: Andel Geosecma: Nyttjande av moduler. Andel Metria: Uppskattat nyttjande baserat på timantal Kravverksamhet, inkasso: Bedömd tidsåtgång enligt schablon Porto: Andel av utskickade fakturor enligt schablon Koncessionsavgiften avser ersättning till gatuverksamheten för nyttjande av kommunens mark för ledningsnät. Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB (NSVA) Från och med ingår Åstorps Kommun tillsammans med kommunerna i Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Båstad och Bjuv i ett gemensamt bolag, Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB (NSVA). Bolaget har att ansvara för förvaltning och drift av delägande kommuners VA-anläggningar. Avseende VAanläggningar kvarstår dessa i kommunens ägo och därtill kapitalkostnader. Beträffande driftbudgeten innehar NSVA merparten av dessa kostnader ( kkr). Huvuddelen av kvarstående kostnader i Åstorps kommun har till avsikt att fasas ut, med undantag av kapitalkostnader hänförbara till anläggningarna (6.536 kkr) samt vissa personella kostnader (1.108kkr). Totalt aktiekapital för NSVA uppgår till kkr. Vidare har 50 kr per innevånare per avropats som ett lån till bolaget. Totalt uppgår detta lån till kkr, varav för Åstorps del 712 kkr. Internt budgeterade kostnader Koncessionsavgift gata Andel Geosecma, Metria Winwas Krav- och inkassoverksamhet Porto Avgifter för autogiro Summa interna kostnader

20 Björnekulla Fastighets AB Vision Bolagets uppgift är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler i enlighet med de önskemål som finns från Åstorps kommun. Verksamheten ska ses som ett rent förvaltningsmässigt uppdrag att på bästa sätt, och ur ekonomisk mest fördelaktig vinkel hantera kommunala anläggningar inom Åstorps kommun. Verksamhetsbeskrivning / ändamål enligt gällande bolagsordning / ägardirektiv Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja kommunens försörjning med lokaler. Inriktningar 2013 Fortsatt investering gällande automatisering av värme och ventilation för kostnadseffektivare drift. Ökad aktivitet för att nedbringa energikostnader som med tanke på kostnadsutveckling och förbrukning tynger resultatbudgeten. Ekonomisk redogörelse Alla belopp i kkr Budgetförslag Redovisning Budget Budget Plan Plan Driftsbudget Hyresintäkter Övriga verksamhetsintäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga verksamhetskostnader Avskrivningar Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Resultat före disp och skatt Bokslutsdispositioner Uppskjuten skatt Skattekostnad Nettoresultat Lennart Fredriksson (S), ordförande Mikael Fors, verkställande direktör 17

21 AB Kvidingebyggen Vision Visionen enligt antaget strategidokument för bolaget är att AB Kvidingebyggen (KvB) genom löpande verksamhet ska ha en stabil ekonomisk grund att stå på. KvB ska vara den välskötta allmännytta som både hyresgäster och ägare kan förvänta sig för en sund hyresmarknad inom Åstorps kommun. Verksamhetsbeskrivning / ändamål enligt gällande bolagsordning / ägardirektiv Ändamålet med bolagets verksamhet är att upplåta och äga bostäder och lokaler inom Åstorps kommun. Inriktningar 2013 Fortsatt investering gällande automatisering av värme och ventilation samt alternativa energikällor för en kostnadseffektivare drift. Ökad aktivitet för att nedbringa energikostnader som med tanke på kostnadsutveckling och förbrukning tynger resultatbudgeten. Ekonomisk redogörelse Alla belopp i kkr Budgetförslag Redovisning Budget Budget Plan Plan Driftsbudget Hyresintäkter Övriga verksamhetsintäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga verksamhetskostnader Avskrivningar Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Resultat före disp och skatt Bokslutsdispositioner Uppskjuten skatt Skattekostnad Nettoresultat Lennart Fredriksson (S), ordförande Mikael Fors, verkställande direktör 18

22 Björnekulla IT AB Vision Björnekulla IT AB kan ses som Åstorps kommuns verktyg för säkerställa en utbyggnad av IT-infrastruktur inom Åstorps kommun enligt av Kommunfullmäktige antagen infrastrukturplan. Verksamhetsbeskrivning / ändamål enligt gällande bolagsordning / ägardirektiv Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunens självkostnads- och likställighetsprinciper främja tillhandahållandet av bredband i kommunen. Inriktningar 2013 Utökat tillhandahållande av fiber till företag i mån av tillgänglighet av fiberuppkoppling. Inga större projekt kommer under året påbörjas utan fasta kunder som kan täcka en investering är klara. Ekonomisk redogörelse Alla belopp i kkr Budgetförslag Redovisning Budget Budget Plan Plan Driftsbudget Hyresintäkter Övriga verksamhetsintäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga verksamhetskostnader Avskrivningar Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Resultat före disp och skatt Bokslutsdispositioner Uppskjuten skatt Skattekostnad Nettoresultat Lennart Fredriksson (S), ordförande Mikael Fors, verkställande direktör 19

23 Kommunfullmäktige Ekonomisk redogörelse Alla belopp i kkr Budgetförslag Resultatbudget Utfall Budget Budget Plan Plan Intäkter Kostnader varav personal Nettokostnad Verksamhetsbeskrivning Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. I kommunfullmäktige tas beslut om mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten. Kommunens budget, den kommunala skatten, årsredovisning med ansvarsfrihet för nämnderna och andra viktiga frågor tas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även om kommunens organisation och verksamhetsformer. Val till nämnder och styrelser beslutas även av kommunfullmäktige i början av mandatperioden. I Åstorps kommun finns det 31 stycken platser i kommunfullmäktige. Dessa mandat fördelar sig under mandatperioden på följande sätt: Socialdemokraterna 14 Moderaterna 7 Sverigedemokraterna 4 Folkpartiet liberalerna 2 Centerpartiet 2 Kristdemokraterna 1 Miljöpartiet 1 Kommunfullmäktiges möten hålls i huvudsak i kulturhuset Björnen och för 2013 planeras det att hållas 11 stycken möten sista måndagen i varje månad klockan 18.30, förutom juli som är sammanträdesfri. Till fullmäktige är kommunens revision, valberedning och presidiet kopplat. Investeringsbudget Utfall Budget Budget Plan Plan Intäkter Kostnader Nettokostnad Per-Arne Håkansson (S), ordförande 20

24 Valnämnden Verksamhetsbeskrivning Valnämnden är den nämnd som har ansvaret för att medborgarna kan rösta i allmänna val i kommunen. I arbetet ingår att ombesörja att det finns vallokaler, röstningslokaler för förtidsröstning och att det finns valarbetare som sköter själva valförrättningen. Valnämnden bestämmer öppettider med mera avseende val- och röstningslokaler. Val hålls till både Europaparlamentsval (vart 5:e år) och allmänna val i Sverige (vart 4: år). Nästa val som planeras är Europaparlamentsval i juni 2014 och allmänna val i Sverige i september Ekonomisk redogörelse Alla belopp i kkr Budgetförslag Resultatbudget Utfall Budget Budget Plan Plan Intäkter Kostnader varav personal Nettokostnad Investeringsbudget Utfall Budget Budget Plan Plan Intäkter Kostnader Nettokostnad Planåret 2014 avser valår. Ulf Cronbring (S), ordförande 21

25 Kommunstyrelsen Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningens åligganden och angelägenheter. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet likaså över kommunal verksamhet som bedrivs i annan organisationsform. Det åligger styrelsen särskilt att: Bereda ärenden till kommunfullmäktige Ha hand om den ekonomiska förvaltningen Verkställa kommunfullmäktiges beslut Fullgöra övriga uppdrag som kommunfullmäktige har lämnat över till styrelsen Kommunstyrelsen ska på bästa sätt verka för ett gott liv i Åstorps kommun med inriktning på: Övergripande samordningsansvar Främja sysselsättningen Administrativ och teknisk beredskap Räddningstjänst, kris och säkerhetsarbete Främja bostadsförsörjningen Samordna personalfrågor Främja god naturvård och miljöpolitik Energihushållning God trafikförsörjning Information och kommunikation Ekonomisk redogörelse Alla belopp i kkr Budgetförslag Resultatbudget Utfall Budget Budget Plan Plan Intäkter Kostnader varav personal Nettokostnad Investeringsbudget Utfall Budget Budget Plan Plan Intäkter Kostnader Nettokostnad Ramutökningen utgörs till största del av kompensation för kapitalkostnader. Förutom ett årligt investeringsanslag om kkr avseende brådskande markinköp, ingår under 2013 även anslag om kkr för färdigställande av tågstopp i Kvidinge. Ronny Sandberg (S), ordförande 22

26 Kommunrevisionen Verksamhetsbeskrivning Den dominerande verksamheten, vilken också kräver mest av budgetutrymmet är granskningarna av delårsbokslut och årsbokslut. Vi kommer tillsammans med Kf:s presidium att besluta om 2013 års definitiva granskningar. Verksamhetsmål Enligt de riktlinjer som erhållits av kommunfullmäktige och beslut i revisionen. Inriktningar för nämndens arbete 2013 Inga förändringar. Plan för nämndens arbete Inga förändringar. Ekonomisk redogörelse Alla belopp i kkr Budgetförslag Resultatbudget Utfall Budget Budget Plan Plan Intäkter Kostnader varav personal Nettokostnad Investeringsbudget Utfall Budget Budget Plan Plan Intäkter Kostnader Nettokostnad Vi har till Kf:s presidium framfört önskemålet om en utökning av vår budget med 15 kkr med anledning av att 2 ledamöter i nämnden ska kunna ta ut förlorad arbetsförtjänst (ersatt 2 pensionärer). Konsekvenser av förändrad ram Färre antal granskningar. Sven Ekelund (M), ordförande 23

27 Kommunstyrelseförvaltningen Verksamhetsbeskrivning Central administration Kansli-, ekonomi- och personalenheten Verksamheten ansvarar bland annat för att på ett effektivt sätt bereda, expediera och följa upp politiska beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Andra ansvarsområden är att utveckla, stödja, samordna, effektivisera och följa upp kommunens förvaltningsorganisation. Ekonomi, systemförvalteri, löne- och avgiftshantering, personal- och ledningsfrågor, vaktmästeri, hemsidan och intranätet är områdena som bl.a. hanteras inom verksamheten. Medborgarkontoret och växeln Medborgarkontoret har under 2012 i samverkan med kommunens näringslivs- och turistansvarig inlett arbete med att certifiera medborgarkontorets turistinformation. I övrigt har de lagstadgade uppdragen prioriterats. Vidare har verksamheten under året utsatts för ovanligt många hot- och våldsituationer. Ett samband har kunnat konstateras med belastningen på socialtjänstens vuxengrupp. Med anledning av detta har ett gemensamt förebyggande arbete med socialförvaltningen inletts. Gällande växelfunktionen har arbetet med översynen av samverkansavtalet med 4-K (Åstorp, Klippan, Perstorp och Örkelljunga) fortsatt. Även ett utvecklingsarbete avseende kommunens tillgänglighet och bemötande har inletts. Arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadsenheten (Ame) har två verksamhetsområden, dels en arbetsmarknadsdel och dels en arbetsmarknadsinriktad daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Ame skall verka för att ge sina deltagare stimulans, personlig utveckling och ett stärkt självförtroende genom att erbjuda meningsfull sysselsättning, stöd och handledning. Ame har som verksamhetsmål att slussa deltagarna vidare till den reguljära arbetsmarknaden, utbildning eller utflyttad verksamhet. Deltagarna anvisas genom Arbetsförmedlingen, socialförvaltningen, bildningsförvaltningen eller försäkringskassan. Överenskommelser om samverkan finns med Arbetsförmedlingen när det gäller arbetsträning och förstärkt arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin, sysselsättning inom jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas samt jobbsökaraktiviteter med coachning inom jobbgarantin för ungdomar. Räddningstjänsten Räddningstjänsten arbetar med en operativ- och en förebyggande verksamhet. Den operativa verksamheten består av en utryckningsstyrka som är utbildad och tränad för att kunna rycka ut och agera snabbt och effektivt vid en olyckshändelse. Den förebyggande verksamheten arbetar med säkerheten inom kommunen. Verksamheten granskar och utövar tillsyn av brandskyddet inom företag och verksamheter i kommunen. Den förebyggande verksamheten arbetar också kontinuerligt med brandskyddsutbildningar i skolor och verksamheter för att höja medborgarnas medvetenhet om brand och säkerhet, så att antalet olyckshändelser minimeras. Integrationsenheten Integrationsenheten ger nyanlända och invandrare i kommunen råd och stöd i deras vardagskontakt med olika myndigheter samt hjälper dem att leta efter praktikplatser och arbete. Enheten samordnar insatser för att ge nyanlända en bra start i kommunen och i Sverige. Målet är att det ska leda till ett arbete och en egen försörjning. Sedan 1 december 2010 gäller den nya Etableringsreformen. Detta innebär att nyanlända som är minst 75% arbetsföra tillhör Arbetsförmedlingen. Kommunerna är skyldiga att lämna alla nyanlända minst 60 timmar samhällsorientering på hemspråk eller via tolk. Integrationsenhetens verksamhet finansieras via ersättning från Migrationsverket. Samhällsbyggnadsenheten Samhällsbyggnadskontoret (SBK) har ansvaret för kommunens vatten- och avloppsverksamhet. Produktion av renvatten förekommer vid vattentäkter i Kvidinge och östra delen av Åstorp. Avloppsrening sker i Kvidinge och Nyvång. Drift och underhåll av anläggningarna sköts av Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA), ett bolag som ägs av sex kommuner i nordvästra Skåne. Avloppsreningsverken uppfyller dagens krav på rening. Verken är dock gamla och måste framöver upprustas och byggas om för att kunna möta framtidens reningskrav. En utredning om sammanslagning av Bjuvs och Åstorps avloppsreningsverk har utförts. Utredningen visar att det är klart lönsamt för båda kommunerna med ett gemensamt verk placerat i Nyvång. Under 2013 kommer ledningsarbeten att utföras i Odengatan, Täckaregatan, Annedalsgatan och Spannmålsgatan. Kommuninvånarna efterfrågar god service kring deras närmiljöer, såsom parker, lekplatser, trafikleder, gator och vägar med gatubelysning. Trafikmiljön för trafikanter skall kännas trygg med extra prioritet på oskyddade trafikanter. Funktionshindrade skall kunna passera gator med kantsten smidigt. Gatubelysningen skall föryngras och förbättras så att energibehovet minskar, samtidigt som ny teknik medför ett bättre ljus. Dagvattenledningssystemet skall underhållas för att risken för översvämningar minimeras. Parkerna ska utvecklas och skötas. De naturlika planteringarna skall gallras så att målet med dungar av ädellövträd i bostadsområdena förverkligas. Sommarblommor i urnor och planteringar skall göra vår närmiljö trivsam. Den av fullmäktige antagna naturvårdsplanen skall följas. Vid förnyelse av parkerna skall den av kommunfullmäktige antagna grönstrukturplanen följas. 24

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Årsbudget 2009 med flerårsplan 2010-2011

ÅSTORPS KOMMUN Årsbudget 2009 med flerårsplan 2010-2011 ÅSTORPS KOMMUN Årsbudget 2009 med flerårsplan 2010-2011 Bilder på omslaget: 1. Stadsparken. Foto: kommunens arkiv 2. Björnekulla kyrka. Foto: kommunens arkiv Åstorps kommuns vision: Invånarna är stolta

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per Anders Löfgren

Åstorps kommun. Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per Anders Löfgren Åstorps kommun Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 2012-09-10 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Martina Engberg Nils Persson

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige Budget 2008 Planer 2009-10 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-11-14 Sida 1 ÅRSBUDGET 2008 FLERÅRSPLANER 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Sammanfattning 2. 2.. Kommunens Övergripande Mål...4. 3.

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Delårsrapport. Maj 2013

Delårsrapport. Maj 2013 Rekommendation 22 Delårsrapport Maj 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar delårsrapportering. En delårsrapport upprättas för en period som utgör en del av en kommuns räkenskapsår. Den består av

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 3 2013-09-24 285 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS 2013-322

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Syfte med granskningen

Syfte med granskningen Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Årsbudget 2011 med flerårsplan

ÅSTORPS KOMMUN  Årsbudget 2011 med flerårsplan ÅSTORPS KOMMUN Årsbudget 2011 med flerårsplan 2012-2013 Foto: kommunens arkiv Innehållsförteckning Sida Kommunstyrelsens ordförande...1 Strategi och övergripande mål...2 Förutsättningar för Åstorps kommun

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB 2(4) Ägardirektiv för verksamheten i Hällefors Bostads AB (nedan kallat bolaget) antagna av kommunfullmäktige i Hällefors kommun 2016-02-16 och fastställda av bolagsstämma

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag Budget

Kommunstyrelsens förslag Budget 2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 För den verksamhet som bedrivs i Next Skövde Destinationsutveckling AB, nedan kallat Bolaget, gäller dessa

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Delårsbokslutsprocessen...3

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer