ÅRSREDOVISNING GÖTENE KOMMUN. Antagen av KF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING GÖTENE KOMMUN. Antagen av KF 2008-04-28"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2007 GÖTENE KOMMUN Antagen av KF Götene kommun, Torggatan 4, Götene Tel: , Fax: E-post: Internet:

2 Innehåll Innehåll Årsredovisningens struktur Målgrupp Götene kommuns årsredovisning avlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Götene kommuns årsredovisning vänder sig både till kommunens politiker och externa intressenter. Den produceras av ekonomiavdelningen för kommunstyrelsen. Förvaltningsberättelse Enligt 4 kap i den kommunala redovisningslagen skall årsredovisningen innehålla en förvaltningsberättelse. Den skall redovisa en översikt över utvecklingen av kommunens verksamhet. Här skall tas upp viktiga händelser som inte redovisas i resultat- eller balansräkning men som är viktiga för bedömningen av kommunens ekonomi. Vidare skall i förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser under året, kommunens förväntade utveckling, väsentliga personalförhållanden samt andra förhållanden som är av betydelse för styrningen och uppföljningen av den kommunala verksamheten. Fem block Götene kommuns årsredovisning delas in i fem block BLOCK 1 Övergripande kommentarer, organisation och översikt I det första blocket ger kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören sina kommentarer till det gångna året. Vidare redovisas kommunens organisation och en allmän översikt av kommunens verksamhet. BLOCK 2 Förvaltningsberättelse Det andra blocket innehåller förvaltningsberättelsen som är en sammanfattande översikt av kommunens verksamhet BLOCK 3 Götene kommun Det tredje blocket redovisar den skattefinansierade nämndsverksamheten. Den inleds med en finansiell analys av kommunens ekonomi. Därefter redovisas finansiella nyckeltal, räkenskapsrapporter och tilläggsupplysningar. Slutligen beskrivs nämndernas verksamhet. BLOCK 4 Götene kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund Det fjärde blocket redovisar verksamheten i kommunens bolag, stiftelser och kommunalförbund. BLOCK 5 Götene kommun sammanställd redovisning Det femte blocket behandlar koncernredovisningen som i kommunsektorn benämns sammanställd redovisning. Här redovisas räkenskapsrapporterna och tilläggsupplysningar. Årsredovisningen avslutas med revisionsberättelsen.

3 Innehåll Innehåll BLOCK 1 Övergripande kommentarer, organisation och översikt - Kommentarer kommunstyrelsens ordförande - Kommentarer kommundirektören - Kommunens organisation - Götene kommun en översikt BLOCK 2 Förvaltningsberättelse - Omvärldsanalys - Sammanfattande finansiell analys - Drift- och investeringsredovisning - Personalekonomisk redovisning - Miljöredovisning BLOCK 3 Götene kommun - Modell för finansiell analys - Finansiell analys av kommunen - Finansiella nyckeltal kommunen - Resultaträkning, finansieringsanalys, balansräkning och noter - Redovisningsprinciper - Modell för analys av verksamhet - Nämndsredovisning BLOCK 4 Götene kommun bolag, stiftelser och kommunalförbund - Verksamheten i bolagen redovisas BLOCK 5 Götene kommun sammanställd redovisning Fem år i sammandrag En översikt av kommunens ekonomi Finansiell analys koncernen - Resultaträkning, finansieringsanalys, balansräkning och noter ÖVRIGT Revisionsberättelse Verksamhetens nettokostnad, mkr 523,6 499,7 471,3 436,5 439,2 2 Årets resultat, mkr 3,0-0,7 9,5 15,4 2,3 3 Året resultat exklusive jämförelsestörande poster, mkr 15,8 11,9 14,5 15,4 2,3 4 Nettokostnadsutveckling, % 4,8 6,0 8,0-0,6 4,7 5 Utveckling av skatteintäkter och 5,8 4,1 6,0 2,8 2,6 kommunalekonomisk utjämning,% 6 Driftskostnadsandel före finansnetto, % 99,4 100,3 98,5 96,6 100,0 7 Resultat före extraordinära poster i 0,6-0,1 2,0 3,4 0,5 förhållande till skatter o statsbidrag, % 8 Finansnetto, mkr -0,2 1,3 2,3 0,4 2,3 9 Soliditet,% (inkl hela pensionsskuld och löneskatt) -1,4 7,8 10,2 7,7 5,5 10 Nettoinvesteringar, mkr 24,5 34,8 25,3 16,7 17,1 11 Personalkostnader inkl omkostnader, mkr 388,2 373,3 357,1 338,6 339,0 12 Kommunalskatt 21,50 21,50 21,50 21,50 21,04 13 Antal invånare i Götene kommun Totalt pensionsåtagande, mkr 277,5 227,5 222,9 225,0 223,3

4 Innehåll Innehåll Innehållsförteckning Block 1 Organisation och övergripande kommentarer Kommunstyrelsens ordförande... 5 Kommunstyrelsens ordförande Bo Bergsten kommenterar ur ett politiskt perspektiv året 2007 Kommundirektören... 6 Kommundirektör Rogher Selmosson kommenterar ur ett tjänstemannaperspektiv året 2007 Kommunens organisation... 7 Götene kommuns organisation samt den politiska sammansättningen beskrivs Block 2 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys... 8 En analys görs om den ekonomiska utvecklingen i riket, regionen och kommunsektorn Sammanfattande finansiell analys I detta avsnitt görs en sammanfattande finansiell analys av kommunen och koncernen Drift- och investeringsredovisning Enligt den kommunala redovisningslagen skall förvaltningsberättelsen innehålla en drift- och investeringsredovisning som ska möjliggöra en avstämning mellan den av kommunfullmäktige fastställda årsbudgeten och det verkliga utfallet. Personalekonomisk redovisning Här beskrivs väsentliga personalförhållanden som kan ge en indikation på organisationens hälsotillstånd. Miljöredovisning Miljöavsnittet beskriver kommunens arbete inom miljöområdet Block 3 Götene kommun Finansiell analys av kommunen Här görs en fördjupat finansiell analys av kommunens ekonomi med hjälp av RK-modellen Kommunens resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning Här redovisas kommunens räkenskapsrapporter Noter Här redovisas noterna till kommunens resultat- räkning, finansieringsanalys och balansräkning Redovisningsprinciper Här görs en beskrivning av de viktigaste redovisningsprinciperna för kommunen och den sammanställda redovisningen Nämndredovisning I detta avsnitt görs en beskrivning och analys av den verksamhet som utfördes av Götene kommuns nämnder under 2007 Kommunstyrelsen Tekniska nämnden...74 Servicenämnden Block 4 Götene kommun bolag Götene kommuns bolag Under detta avsnitt redovisas verksamheten och ekonomin i Götene kommuns ägda bolag Block 5 Götene kommun - sammanställd redovisning Sammanställd redovisning Finansiell analys koncernen Här återfinns en finansiell analys av koncernen samt finansiella nyckeltal för koncernen och bolagen Resultaträkning, finansieringsanalys, balansräkning och noter Här redovisas räkenskapsrapporter och noter för den sammanställda redovisningen Övrigt Revisionsberättelse Revisorernas revisionsberättelse redovisas under detta avsnitt 4

5 Organisation och övergripande Block 1 Kommun i tillväxt! Under våren 2007 var Götene kommun den snabbast växande kommunen i Västra Götalandsregionen utanför Göteborg, vilket vi kan känna oss stolta över! För Sverige var år 2007 ett år med stark utveckling. Högkonjunktur nådde sin topp i under andra hälften av året. Detta innebar för Götene kommun en stark tillväxt. Som teckan på detta kan nämnas det stora antalet bygglov som beviljades och den stora ökningen av barn i förskolan. Ekonomin sattes under året på stora prov. Att växa tar stora resurser i anspråk genom att behoven av satsningar ökar inom t.ex. skola och barnomsorg. Samtidigt ökar behoven av infrastruktursatsningar i samband med skapandet av nya bostadsområden och områden för handel och industri. Trots större intäktsökningar via skatter och statsbidrag än förväntat försämrades kommunens ekonomi under året. Kostnadsökningarna var under året mycket högre än intäktsökningarna. Enligt våra prognoser riskerar vi en liknande utveckling under kommande år, varför det var viktigt att disponera årets resultat på ett sådant sätt att marginalerna ökar under 2008 och Resultatet före dessa dispositioner var 15,8 miljoner kronor, vilket måste bedömas som ett bra resultat. Vi har inte tagit nya lån under året förutom lånet som förmedlats till vägverket, men förmådde inte fortsätta avbetalningen av den pensionsskuld som kommunen upparbetat före 1998 detta år. Vi kan konstatera att Götene kommuns ekonomi trots allt är svagare år 2007 än år Viktiga händelser under året Under 2007 ökade antalet innevånare med 97 personer. Den 31 december bodde innevånare i Götene kommun. Befolkningsökningen beror främst på ett inflyttnings- och invandringsöverskott, men för första gången på många år uppvisades även ett födelseöverskott. Byggnationen av E20 tog fart och har efter en regning och besvärlig sommar gått enligt plan. Den regniga sommaren betydde vattensjuka markområden och höga vattenstånd i åar och vattendrag. Under våren var det byggstart för Götene äldrecentrum. Detta innebär bla att Helenagårdens äldreboende byggs om och till för 120 miljoner kronor, men även en stor och viktig utveckling av verksamheten i äldreomsorgen Den nya infarten till Källby projekterades klart, men byggstart kunde inte ske pga överklagande av detaljplanen. Ett avtal om finansiering av en ny rondell utefter R44 vid den nya infarten förhandlades fram mellan Vägverket, Västra Götalandsregionen och Götene kommun. Kommunen bidrar med 5 miljoner kronor för att möjliggöra byggnation nu. Byggnationen av villor i kommunen var fortsatt hög. Flest villor byggdes i Nordskogsområdet i Källby och Källstorpsområdet i Götene, men det byggdes även flera fristående vilor i andra delar av kommunen. Kinnekullegården såldes vid årsskiftet Den nya entreprenören startade verksamheten 1 maj och den bler en omedelbar succé. Svensk Filmindustri genomförde inspelningen av den hittills största filmsatsningen i Sverige. Två filmer om riddaren Arn Magnusson spelades in. Till största delen skedde inspelningarna i Skaraborg. En stor del av inspelningarna skedde i Götene kommun. Genom Arnfilmsprojektet som kommunen varit huvudman för köptes de kulisser som användes vid inspelning av filmerna. Dessa blev grundplåt i den turistsatsning kallad Medeltidens värld som kommunfullmäktige beslutade om under hösten. Denna anläggning kommer att få stor betydelse för turismen i Götene kommun. En stor del av det interna arbetet ägnades åt den nya politisk organisation som kommunfullmäktige beslutat gälla från 1 januari Införandet krävde mycket stora insatser från både tjänstemän och förtroendevalda. Samarbetet med Skara om en gemensam organisation för teknisk service som startade under hösten 2006, utvidgades med samverkan inom matproduktion och städ. Utmaningar för framtiden Det ekonomiska läget kommande år fortsätter att vara kärvt trots vårt goda utgångsläge. Vi kan dock konstatera att vi har en god konjunktur i Sverige, nu också med ökat antal arbetstillfällen. Den internationella konjunkturen visar dock tecken på försämring. Skatteprognoserna för kommande år talar om ett starkt 2008 men ett svagare Det faktum att kostnaderna för verksamheten i kommunen ökar mera än vad intäkterna gör är oroande. Detta är en utmaning att ta tag i för oss styrande under de kommande åren. Innevånarantalet ökade under året. Framtida demografiska data talar dock ett entydigt språk om för få yngre i för hållande till ett ökat antal äldre. Det är därför viktigt att vi fortsätter avsätta gemensamma resurser till att utveckla kommunen. Kommunfullmäktige fortsätter att avsätta medel för utveckling av vår attraktiva livsmiljö trots ett försämrat ekonomiskt läge. Detta arbete måste fortsätta även under kommande år. I kommunens investeringsbudget finns stora satsningar för att få till stånd en fortsatt nybyggnation och inflyttning. Den goda service som finns inom kommunen när det gäller skola, barnomsorg, äldre och handikappomsorg och teknisk service måste behållas och utvecklas. Det finns bara två riktningar att gå, framåt eller bakåt. Götene kommun är på väg framåt, låt oss fortsätta med det! Kommunstyrelsens ordförande Bo Bergsten (kd) 5

6 Block 1 Organisation och övergripande Det händer mycket!! Motorvägsbygget sätter sin prägel på naturen utanför Götene tätort. Attraktiv mark uppstår mellan gamla och nya E20. Det sjuder av aktivitet överhuvudtaget i kommunen. Byggande i Källstorp, Nordskog och även inne i Götene. Positiv befolkningsutveckling även detta år. Vi uppfattas som en kommun där det händer mycket och det i sin tur ger positivitet! Men inget händer om inte någon sätter fart och inget händer om inte någon tar hand om nya och gamla medborgare. Ökad befolkning är ett klart och tydligt bevis för att vi som arbetar i de olika kommunala verksamheterna gör ett bra arbete med att ta hand om våra kommun-medborgare. Ett bra värdskap och personligt bemötande är framgångsfaktorerna. Stort tack till alla kommunanställda. Bra jobbat! Projekt startar och projekt avslutas Början av 2007 präglades av förändringen av den politiska organisationen som i sin tur påverkade tjänstemannarollerna. Det tog ett tag innan vi funnit våra former men i slutet av året så tycker jag att vi började hitta flytet. Samverkan med Skara gick också över i skarpt läge när det gäller fastighet, gata/park, samhällsbetalda resor, kost och städ. Ett hårt arbete har krävts och kommer att krävas för att foga ihop de kulturskillnader som finns mellan de båda kommunerna. Nya Helenagården har börjat växa fram som en första del av kommunens äldresatsning. Även om ombyggande är positivt så måste den personal som är mitt i byggarbetsplatsen vara mycket flexibla och det är mycket tack vare dem som det gått så smärtfritt med omdaningen. av vårt äldreboende. Det stora naturprojektet Life på Kinnekulle har avslutats under året. Om man skärskådar vad som hänt där kan man tydligt se att tillgängligheten av vårt vackra Kinnekulle ökat avsevärt och dessutom finns bättre information om vad som kan beses. Arn the movie 2007 har också varit Arns år. Inspelningen av Sveriges största film har inte gått obemärkt förbi i våra trakter och resultat har varit gott. Många besökare och bra betyg för filmen, fin marknadsföring av Skaraborg samt ett stort antal arbetstillfällen. Inköpandet av husen från filmen som bildar basen i det nystartade helägda kommunala bolaget Medeltidens Värld ska bli spännande att följa. Framtidsfrågor Antalet förskolebarn ökar vilket gör att nya lokaler behövs både i Källby och i Götene tätort. Boendefrågor inom äldre- och handikappomsorg måste också lösas. Våra medborgare tycker att vi har bra kvalitet i våra verksamheter och det visar också de nedslag som externa gör i våra verksamheter. Det vi behöver arbeta vidare med är ett mer strukturerat kvalitetsarbete som fogar ihop planer och GPS-styrkort med enheternas arbete med ständiga förbättringar. Fortsatta satsningar på att få ett ökat befolkningsantal krävs också. Genom kreativitet, tydlighet, öppenhet och uppmuntran samt SAMVERKAN ger vi möjlighet till en fortsatt utveckling av Götene kommun för de vi är till för våra kommunmedborgare. Kommundirektör Rogher Selmosson 6

7 Kommunens organisation Organisation och övergripande Block 1 Koncernen Götene kommun Organisationsschemat visar de nämnder, bolag, stiftelser samt kommunalförbund som kommunen bedriver verksamhet i. Götene kommun bedriver verksamhet inom många områden och i olika driftsformer. Nedanstående figur sammanfattar det vi kallar Koncernen Götene kommun. Verksamheten leds av kommunfullmäktige, dess verkställande organ kommunstyrelsen, tekniska nämnden, miljö- och bygglovsnämnden, individnämnden samt bolagens styrelser. Miljö- och bygglovsnämnden samt individnämnden är endast myndighetsnämnder utan ekonomiskt ansvar. Det ekonomiska ansvaret för dessa myndighetsnämnder ligger under kommunstyrelsen, och ekonomin redovisas under budgetenheterna i Mark och plan samt Individ och familjeomsorg. Till sin hjälp har kommunfullmäktige fyra beredningar, Ekonomi och personalberedningen, Barn-och ungdomsberedningen, Vuxenberedningen samt Samhällsbyggnadsberedningen. Beredningarnas huvudsakliga arbetsuppgifter är att bereda den långsiktiga planeringen till kommunfullmäktige. Koncernen Götene kommun delas in i verksamhet bedriven i traditionell förvaltning, i aktiebolag och i stiftelser och kommunalförbund. Kommunfullmäktige Ordförande: Susanne Andersson 41 ledamöter kommunala aktiebolagen tillsätter kommunfullmäktige styrelse och respektive styrelse utser verkställande direktör. I de aktiebolag där kommunen inte har ägarmajoritet har kommunen representanter i styrelsen vilka väljs av kommunfullmäktige. I den rörelsedrivande stiftelsen, är kommunen huvudman och kommunfullmäktige utser kommunens representanter i styrelsen och verkställande tjänsteman. GöLiSka IT är ett kommunalförbund med Lidköping, Skara och Götene kommuner. Verksamheten har bedrivits i denna form sedan 1 januari Två nya bolag har tillkommit under året, Götene industrier AB och Medeltidens Värld AB. Kommunens verksamheter omfattar allt från skola och barnomsorg, äldrevård, biståndsfrågor, skötsel av gator och vägar till främjande av bostadsförsörjning etc. Med de samlade resurser som finns i organisationen och som kommunen förfogat över under året har ambitionen varit att göra Götene kommun till en kommun som ska vara attraktiv att leva och bo i under livets alla skeden Ekonomi och personalberedningen Beredningsledare: Susanne Andersson Barn och ungdomsberedningen Beredningsledare: Susanna Lundgren Vuxen beredningen Beredningsledare: Per Rådmark Revisionen Ordförande: Lars Redman Samhällsbyggnadsberedningen Beredningsledare: Monica Holm Kommunstyrelsen Ordförande: Bo Bergsten Kommundirektör: Rogher Selmosson Tekniska nämnden Ordförande: Owe Rosenberg Individnämnd Ordförande: Grethe Bertilsson Miljö och byggnadslovsnämnd Ordförande: Jan-Olof Karlsson Varje nämnd verkställer kommunfullmäktiges beslut. Inom de nämnder som har ekonomiskt ansvar, dvs kommunstyrelsen och tekniska nämnden, är verksamheten uppdelade i budgetenheter. Sektorschefen utses av kommundirektören och leder arbetet på respektive sektor. En sektor består av budgetenheter. I de helägda AB Götenebostäder Ordförande: Arnold Cedving VD: Roland Lundqvist Götene Vatten och Värme AB Ordförande:Olof Jansson VD: Kjell Segerstig Medeltidens Värld AB Ordförande: Jennie Mörk VD: Gert Rahm Götene Industrier AB Ordförande: Bo Bergsten Stiftelsen Kinnekullegården Ordförande: Lars Widegren Verkst. tjänsteman: Per Santesson Kommunalförbund GöLiSka IT Ordförande: Kjell Hedvall VD: Anders Thörn 7

8 Block 2 Förvaltningsberättelse Samhällsekonomin och kommunsektorns utveckling Skatteunderlagets utveckling och statens stöd avgör storleken på skatteintäkterna Utvecklingen av skatteunderlaget i riket samt statens stöd till kommunerna är avgörande för hur stora intäkter kommunerna får. Utjämningssystemet utjämnar för skillnader mellan kommunerna när det gäller skatteunderlag och opåverkbara kostnader. Oberoende av struktur och kommuninvånarnas beskattningsbara inkomster ska kommunerna ha samma förutsättningar att ge sina invånare kommunal service. Skatteunderlaget är beroende av hur sysselsättningen i riket kommer att bli. En ökad sysselsättningsgrad med fler arbetade timmar ger kommunerna större möjligheter att möta ökade behov. Regeringen I budgetpropositionen från september 2007 beräknades BNP öka med 3,4 procent 2007 och 3,0 procent Sysselsättningen fortsätter att stiga 2007 och Antalet sysselsatta beräknades öka med 2,3 procent 2007 och med 1,2 procent Löneökningstakten bidrar till att inflationstrycket tilltar. Sveriges kommuner och landsting (SKL) SKL bedömer att den inhemska efterfrågan driver tillväxten och den svenska konjunkturen förstärks under 2007 och BNP-tillväxten förväntas öka med 3,6 procent 2007 och 3,0 procent Förbundet tror att sysselsättningen stiger ytterligare 2008, trots det redan mycket goda arbetsmarknadsläget. Med högsta sannolikhet beräknas arbetsmarknadsläget leda till överhettningstendenser som medför högre löneökningar, vilket i sin tur bygger upp ett inflationstryck som hotar Riksbankens inflationsmål. Efter 2008 beräknas BNPtillväxten öka successivt långsammare, i takt med att arbetsmarknadsläget blir mer ansträngt och en stramare penningpolitik. Skatteunderlaget , för kommunerna sammantaget, beräknas ha en gynnsam utveckling. Den höga tillväxten av arbetade timmar medför en real förstärkning av skattebasen. Olika bedömare om skatteunderlagets tillväxt SKL och Regeringen gör en likartad bedömning av skatteunderlagets totala procentuella förändring mellan , ca 23%. Differensen mellan dessa prognoser för 2007 beror bl a på skilda bedömningar av pensionsinkomsternas utveckling. Ekonomistyrningsverkets (ESV) prognos är mer optimistisk. Skillnaden beror i huvudsak på olikheter i bedömningen av lönesummans ökningstakt. Olika skatteunderlagsprognoser SKL, dec ESV, dec 2007 Regeringen, sept ,8 6,2 5,1 4,6 23,5 6,2 6,9 6,3 5,3 27,1 5,5 6,1 5,3 4,5 23,2 Procentuell förändring från föregående år samt total procentuell förändring (SKL=Sveriges Kommuner och Landsting, ESV=Ekonomistyrningsverket) Kommunsektorn på lite längre sikt Enligt SKL 1 kalkyl beräknas antalet arbetade timmar fr o m 2009 till 2011 bli i stort sett oförändrat. Samtidigt avtar timlöneökningarna successivt. Detta medför att skatteunderlagets tillväxt minskar från nästan 6 procent till drygt 4 procent. I o m att det är timlönerna som står för ökningen av skatteunderlagets tillväxt är detta mindre fördelaktigt för kommunernas ekonomi. De generella statsbidragen kommer att urholkas om inte staten räknar upp dessa. Vid en ev uppräkning av statsbidragen och om verksamhetsvolymen inte växer mer än 1 procent, beräknas kommunerna sammantaget klara resultatmålet 2 procent varje år fram till Resultatet försämras dock allt snabbare de sista åren. Huruvida uppräkning kommer ske är ytterst ovisst. Staten måste göra stabiliseringspolitiska avvägningar vad gäller kommunsektorn och statsbidragen. Ökade statsbidrag kan t ex spä på överhettningen på arbetsmarknaden. Många kommuner står inför krav på rationaliseringar samt omprioriteringar inom och mellan verksamheterna. Kommunala skattebasen kommer inte att räcka till för att finansiera behov som följer av högre krav och standardökningar. 1 Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens ekonomi november Utgiven av SKL 8

9 -10 Födelsenetto Födelsenetto Förvaltningsberättelse Block Födelsenetto In- och utflyttningsnetto (antal) In- och utflyttningsnetto (ant In- och utflyttningsnetto (antal) In- och utflyttningsnetto (antal) Födelsenetto In- och utflyttningsnetto (ant Födelsenetto In- och utflyttningsnettoin- och utflyttningsnetto (antal) 20 (antal) 0 Födelsenetto Födelsenetto Födelsenetto In- och utflyttningsnetto Födelsenetto 20 (antal) Positiv -10befolkningsutveckling Födelsenetto 2007 Födelsenetto 0 Götene kommuns Födelsenetto befolkning har ökat -6 även -6under -18 år Den 31 december år 2007 bodde personer 5-40 i Befolkningsutveckling Götene -20 kommun. Under året har befolkningen ökat Födelsenetto med personer vilket främst 2003 förklaras 2004 med att 2005 kommunen Befolkningsutveckling -25 (antal har ett inflyttnings- 5och invandraröverskott på personer. Kommunen redovisar till skillnad från 2006 Födelsenetto -10 Födelsenetto ett födelseöverskott (2 personer). Totalt Befolkningsutveckling föddes 134 barn (antal) In- och utflyttningsnetto (antal) Födelsenetto under året In- och utflyttningsnetto (ant Befolkningsutveckling Födelsenetto 2005 Födelsenetto In- och utflyttningsnetto (antal) Befolkningsutveckling (antal God ekonomisk 13 hushållning Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska i budgeten anges -20 finansiella mål samt riktlinjer Befolkningsutveckling In- och utflyttningsnetto 0 Befolkningsutveckling (antal) (antal) (antal) och mål för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning Därtill ska förvaltningsberättelsen In- och utflyttningsnetto (ant i årsredovisningen innehålla 800 en utvärdering av om målen In- och utflyttningsnetto -10 In- och utflyttningsnetto (antal) Födels för god 20 ekonomisk 12 hushållning 750 har uppnåtts. Det (antal) är varje In- och utflyttningsnetto (antal) kommuns uppgift att inom 2003 lagens 2004 ramverk finna formerna för sin Befolkningsutveckling -20tillämpning. In och utflyttningsnetto (ant (antal) Götene -40 kommun har under många år strävat i riktning 80 mot -60 en sund ekonomi och god ekonomisk In- och utflyttningsnetto hushållning. (antal) I praktiken innebär det ett systematiskt arbete med In- och utflyttningsnetto rambudget som fastställts 120 av kommunfullmäktige. 20 (antal) Under 2006 infördes 100 en styrmodell med målstyrning som In- och utflyttningsnetto (antal) fastställts av kommunfullmäktige. 80 Styrmodellen kommer In- och utflyttningsnetto -40 (ant Befolkningsutveckling från och med bokslut att kontinuerligt utvärderas och anpassas efter förändrade förutsättningar In- och utflyttningsnetto Befolkningsutveckling (antal In- och utflyttningsnetto (antal) 20 (antal) Måluppfyllelse 2007 Nämndernas måluppfyllelse 2007 redovisas under respektive nämnd. Övergripande finansiella mål följs upp i den finansiella analysen Befolkningsutveckling (antal) Befolkningsutveckling Befolkningsutveckling 40 (antal In- 056 och utflyttningsnetto 20 (antal) Befolkningsutveckling 0 Befolkningsutveckling (antal) (antal) Befolkningsutveckling Befolkningsutveckling (antal Befolkningsutveckling Befolkningsutveckling (antal) (antal)

10 Block 2 Förvaltningsberättelse Sammanfattande finansiell analys Den sammanfattande finansiella analysen är ett sammandrag av kommunens och koncernens finansiella ställning och utveckling Götene kommun Kommunens ekonomiska resultat för år 2007 är 3,0 mkr och uppfyller balanskravresultatet. Skulder och fordringar har ökat i samma takt, vilket är viktigt i vårt förhållande till omvärlden, banker, företag osv. Oroande är att ansvarsförbindelsen (pensioner intjänade före 1998) har ökat med ca 50 mkr jämfört med 2006 och uppgår till 259 mkr, vilket är mer än Götene kommuns egna kapital (209 mkr). Främsta orsaken till ökningen är att antaganden om livslängd och diskonteringsränta har ändrats. Samtidigt kan vi konstatera att kostnadsutvecklingen och ökad investeringsvolym kommer att försämra kommunens ekonomi framöver om inte resultaten de närmaste åren uppgår till mellan 5-15 mkr. Skulle den utvecklingen fortsätta kommer det att leda till att vi förbrukar mer än vi egentligen har utrymme för. Resultat och kapacitet Under 2007 tog kommunens löpande driftverksamhet inklusive avskrivningar och finansnetto i anspråk 99,4 % av skatteintäkter och statsbidrag. Det innebär att kommunen hade 0,6 procentenheter högre intäkter än kostnader och att ett positivt resultat på 3,0 mkr redovisas. Resultat exklusive jämförelsestörande poster är 15,8 mkr, vilket är 3 procent i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag. Därmed uppfyller kommunen resultatmålet. Nettoinvesteringarna uppgick under 2007 till 24,5 mkr. Investeringsnivån medför att nettoinvesteringarna uppgår till 104,2 % av avskrivningarna, vilket är 71,9 procentenheter lägre än Soliditeten inkl samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt uppgår till 1,4 %, vilket är en kraftig försämring från föregående år med 9,2 procentenheter. Främsta orsaken till försämringen är att ansvarsförbindelsen (pensioner intjänade före 1998) har ökat med ca 50 mkr jämfört med De långfristiga skulderna ökade med 108,4 mkr. Våra överskott kommer främst från ökade skatteintäkter inkl generella statsbidrag, realisationsvinster samt lägre pensionskostnader. 10

11 Förvaltningsberättelse Block 2 Risk och kontroll Kommunens likviditet i form av kassalikviditet ökade under året från 44 procent till 58 procent. De likvida medlen minskade med 16 mkr, från 21,6 mkr till 5,6 mkr. Sammanfattningsvis bedöms den finansiella beredskapen på kort sikt vara tillfredsställande. Borgensåtagandena är omfattande och uppgår till totalt 217,7 mkr, varav 88,9 mkr avser kommunens egna bolag och 110,9 mkr avser ett borgensåtagande för Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Götene Äldrehem. Prognossäkerheten har det senaste året utvecklats positivt. Kommunstyrelsen har fastställt handlingsplan för intern kontroll. Utifrån denna plan har en internkontrollplan framtagits och resultatet kommer att redovisas i början av Balanskrav Balanskravet (mkr) Enligt KRL 4:4 Årets resultat enligt resultaträkningen +3,0 Avgår : samtliga realisationsvinster -1,6 Resultat enligt balanskravet 1,4 Det positiva balanskravsresultatet på 1,4 mkr innebär att det lagstadgade balanskravet klaras genom att de tre tidigare åren även uppfyllt balanskravet. För 2006 var resultatet enligt balanskravet +10,7 mkr, för ,0 mkr samt för ,5 mkr. Från årets resultat enligt balansräkningen har samtliga realisationsvinster eliminerats för att få fram resultat enligt balanskravet. Med realisationsvinster om 1,6 mkr avses 1,5 mkr för exploateringsmark och 0,1 mkr för bostadsrätt. Det är emellertid viktigt att vara medveten om vilka faktorer som bidragit till det positiva resultatet för Finansieringen visar ett överskott jämfört med budget medan verksamheterna visar ett budgetunderskott. Det positiva resultatet har således inte skapats av att verksamhetens kostnader permanent anpassats till en intäktsnivå som medför att kommunen kan få svårt att klara av balanskrav och god ekonomisk hushållning i en vikande konjunktur. Hur gick det uppfylldes kommunens mål för verksamheten 2007? En viktig del i beskrivningen av hur kommunens verksamhet utvecklats under året, är hur långt kommunen nått vad gäller att uppfylla de mål som finns för verksamheten. En redovisning av måluppfyllelsen av mål (GPS) finns i respektive nämnds verksamhetsberättelse längre fram i årsredovisningen. Sammanställd redovisning koncernen Koncernen Götene kommun redovisar i bokslutet ett positivt resultat på 5,4 mkr. Jämfört med 2006 är det en försämring med 4,9 mkr. Av resultatet är 3,0 mkr hänförligt till kommunen och 2,4 mkr till bolagen, varav Götene Vatten och Värme AB uppvisar ett positivt resultat på 2,1 mkr, AB Götene Bostäder ett positivt resultat på 0,6 mkr samt Stiftelsen Kinnekullegården och Götene Industrier AB ett sammanlagt underskott på 0,3 mkr. Koncernen investerade under året netto 46,2 mkr. 11

12 Block 2 Förvaltningsberättelse Drift- och investeringsredovisning Drift 2007 Mkr Nämnd/Styrelse Budget Redovisning Budget Netto Netto Avvikelse Kommunstyrelsen -499,2-501,9-2,7 Tekniska nämnden -18,1-20,5-2,4 Summa -517,3-522,4-5,1 Skatter, statsbidrag och finansnetto 522,5 525,4 2,9 Resultat 5,2 3,0-2,2 Verksamhetens budgetavvikelse uppgår till -5,1 mkr, se respektive nämnd. Finansiering, dvs skatter, statsbidrag och finansnetto visar ett överskott jämfört med budget på 2,9 mkr. Överskottet jämfört med budget hänförs främst till lägre pensionskostnader på knappt 3 mkr, högre skatteintäkter inklusive statsbidrag ca 6 mkr, nedskrivning Helenagården drygt -7 mkr. Totalt visar kommunen underskott jämfört med budget på -2,2 mkr. Investeringar 2007 Mkr Nämnd/Styrelse Budget Redovisning Budget Netto Netto Avvikelse Kommunstyrelsen 51,6 7,9 43,7 Tekniska nämnden 27,2 16,6 10,6 Summa 78,8 24,5 54,3 De största investeringarna Mkr Kommunstyrelsen Exploateringsmark o markförvärv 2,3 VA Hällekis camping 2,8 Tekniska nämnden Bostadsområde Nordskog 1,9 Bro och väg Nordskog 2,7 Gator, vägar och parker 3,6 P-platser Centrum 3,2 Ombyggnad kök Källby Gård 3,0 Fastighetsenheten 0,7 12

13 Förvaltningsberättelse Block 2 Personalekonomisk redovisning Sammanfattning I en så personal- och kompetensintensiv verksamhet som en kommun, är devisen Vår viktigaste resurs är vår personal inte någon floskel utan en korrekt beskrivning av förutsättningen för vårt arbete. Genom en bra personal- och lönepolitik vill kommunen stimulera såväl verksamhetsutveckling som personlig utveckling och skapa förutsättningar för en god personalförsörjning. Det statistiska materialet påverkas av de organisatoriska förändringar som kommunen genomfört. Inför 2007 förändrades de politiska nämnderna, numera återfinns endast verksamhet under Kommunstyrelsen och den gemensamma Tekniska nämnden med Skara kommun. Inom den tekniska verksamheten har kost- och städpersonalen övergått till Skara kommun och de anställda inom gata-park och fastighet inom Skara och Götene anställts i Götene. Detta har påverkat t.ex. andelen män i Götene kommun, som i sin tur kan påverka sjukfrånvaron m.m. Vår personal Ca 40 procent av de anställda arbetar inom pedagogiskt verksamhet, lika stor andel arbetar inom vård och omsorg. Andelen visstidsanställda, (visstidsanställd innebär alla tidsbegränsat anställda) är ca 12 procent. Tabell: Antalet anställda per budgetenhet Tillsvidare Visstids anställda Totalt Andel procent Grundskola ,7 Gymnasieskola ,5 Förskola ,6 Skolbarnomsorg ,6 Kulturskola 6 6 0,5 Vuxenutbildning ,2 Arbetsmarknadsenhet ,3 Personal ekonomi ,8 Verksamhetsövergripande 7 7 0,6 Mark o Plan ,8 Kultur ,8 Individ- o ,6 familjeomsorg Rådgivningscentrum 6 6 0,5 Fritid ,7 Administrativ ,2 service Äldreomsorg ,0 Handikapp-omsorg ,2 Teknisk service ,9 Totalt Personalkostnad Personalkostnad (Mkr) 388,2 373,3 357,1 338,6 Förändring 4,0 % 6,1 % 5,5 % -0,1 % Personalkostnad inklusive sociala avgifter och personalsociala kostnader, som exempelvis utbildning och företagshälsovård, har ökat sedan föregående år med 4,0 %. Semesterlöneskuld Semesterlöneskuld (Mkr) 23,4 23,9 22,5 23,6 Förändring -1,2 % 5,3 % -4,8 % -1,3 % Semesterlöneskulden består av sparade semesterdagar och ännu ej utbetald övertid. Antalet sparade semesterdagar har minskat med dagar (till ). Vid oförändrat antal dagar ökar skulden i proportion till utfallet av den årliga löneöversynen. Personalstatistik Månadsavlönad personal Medelålder 47,1 46,8 46,4 45,9 Genomsnittlig tjänstgöringsgrad 89,1 89,8 89,5 % 90,2 % Medellön totalt kvinnor män Personalomsättning tillsvidare - därav pension / sjukersättning 7,0 % 4,3% 3,7 % 6,6 % 2,4 % 1,5% 2,2 % 2,1 % Personalomsättningen motsvarar det antal tillsvidare anställda i kommunen som har slutat i förhållande till totala antalet tillsvidareanställda. Omsättningen har ökat det sista året vilket till stor del beror på den ökade rörligheten på arbetsmarknaden som helhet, ökningen är på intet sätt alarmerande var personalrörligheten i princip lika stor. 13

14 Block 2 Förvaltningsberättelse nd 2007 all o >60 år Diagram år år år <29 år Medelåldern för de anställda i kommunen är 47,1 år, och man kan notera att 46 % av de anställda är över 50 år. Medelåldern har ökat, detta beror på ett flertal samverkande mekanismer varav en är den höjda pensionsåldern, 67 år. Inom den Tekniska förvaltningen kan noteras att andelen anställda över 60 år är 34 %, detta innebär att inom den närmaste sjuårsperioden ska en stor del av de anställa gå i pension med efterföljande rekrytering. Inom Kommunstyrelsen är motsvarande siffra 15 %. Se diagram: Åldersfördelning månadsavlönad personal per nämnd 2007 Åldersfördelning månadsavlönad Åldersfördelning månadsavlönad personal per nämnd 2007 personal per nämnd % 80% 60% 40% 20% 0% Diagram: Antal årsarbetare 31 dec tillsvidareanställda Antal personer 31 dec varav: - tillsvidareanställda vikarier med månadslön heltid 64% 60% 60 % 61 % - deltid 36% 40 % 40 % 39 % - kvinnor 80% 84 % 83 % 83 % - män 20% 16 % 17 % 17 % Antalet anställda har minskat sedan föregående år, detta gäller såväl tillsvidareanställda som visstidsanställda. Jämförelsen med föregående år påverkas naturligtvis av organisationsförändringen inom tekniska verksamheterna, tydligast syns detta på att andelen män i kommunen ökat med 4 procentenheter till 20 procent, samt att andelen deltidsanställda minskat med fyra procentenheter till 36 procent. KS TK Kommunen Sjukfrånvaro jämförelse i åldersintervall o kön >60 år år år år <29 år Pensioner Diagram 1 Diagram är Åldersfördelning siffran 6,3 %, månadsavlönad 2006 var siffran personal 6,8 per %, nämnd ,7 % 80% 100% 60% 80% 40% 60% 20% 40% 0% 20% KS TK Kommunen anställda 0% till friskvårdsaktiviteter. KS TK Kommunen Diagram: 2 Se diagram: Sjukfrånvaro 2007 jämförelse i åldersintervall och kön Sjukfrånvaro jämförelse i åldersintervall o Diagram: 2 kön Sjukfrånvaro jämförelse i åldersintervall o Sjukfrånvaro 2007 jämförelse 9 kön i åldersintervall och kön Procent Procent <= >=50 Totalt Diagram: 3 Diagram: Kostnad (Mkr) 19,9 25,8 22,4 14,7 Skuld (Mkr) 277,8 227,5 223,5 225,0 Pensionskostnaderna inkluderar följande poster: - Pensionsutbetalningar enligt avtal tidigare än Individuell del enligt avtal från och med Garantipension/särskild ålderspension med mera. - Försäkringsavgifter. - Förvaltningsavgifter. - Skuldförändringar. - Särskild löneskatt på pensioner. Pensionsskulden består av: - Ansvarsförbindelse (258,8 mkr) - Individuell del inklusive löneskatt (14,2) mkr) - Pensionsavsättning (4,8 mkr) Sjukfrånvaro Den sammantagna sjukfrånvaron fortsätter att minska, för och ,2 %. Sjukfrånvaron har inte varit alarmerande 100% Åldersfördelning månadsavlönad personal per nämnd 2007 hög sett i ett kommunalt perspektiv, Götene kommun har ju sedan tidigare gjort ordentliga satsningar för att påverka sjukfrånvaron. Anställningen av en rehabcoach samt projekten Lust o Hälsa 1 och 2 har gjort att siffrorna går ner. Resultatet av rehabcoachens arbete kan ses i att antalet långtidssjuka minskar. Lust & Hälsa projektet har en mer <29 år långsiktig påverkan, i detta uppmuntrar kommunen sina <= >=50 Totalt > år år år år <29 år år år Kvinnor Totalt Män Kvinnor Män >60 år år Totalt

15 Förvaltningsberättelse Block 2 Se diagram: Sjukfrånvaro jämförelse i åldersintervall 2007 Sjukfrånvaro 2006 (%) Totalt Kvinnor Män <=29 år 4,1 4,2 3, år 6,6 7,3 2,6 >=50 år 7,5 8,4 3,8 Totalt 6,8 7,5 3,3 Sjukfrånvaro 2007 (%) Totalt Kvinnor Män <=29 år 3,9 4,5 1, år 5,7 6,3 3,1 >=50 år 7,2 8,1 4,6 Totalt 6,3 6,9 3,8 Sjukfrånvaron minskar i samtliga åldersgrupper utom i gruppen män äldre än 50 år, i denna grupp har sjukfrånvaron ökat med 0,8 procentenheter till 4,6 %. Sjukfrånvaro överstigande 59 dagar Sjukskrivna Diagram: Sjukfrånvaro jämförelse i åldersintervall Sjukfrånvaro-jämförelse 2007 i åldersintervall 2007 Procent Antal personer med hel eller partiell frånvaro >60 dagar, 31 december resp. år Helt sjukskrivna inkl rehabersättning Partiellt sjukskrivna Hel tidsbegränsad sjukersättning Partiell tidsbegränsad sjukersättning Partiell sjukfrånvaro samt part sjukers Summa <= >=50 Totalt Den positiva trenden när det gäller långtidssjukskrivna fortsätter, 2007 var siffran 55 personer, detta är en minskning med 13 personer från föregående år. Från 2004 har den procentuella minskningen varit 41 %. Personer som under året haft sjukfrånvaro minst 60 dagar och var åter helt i arbete vid årsskiftet Antal personer Av ovanstående tabell framgår att antalet personer som haft lång sjukfrånvaro under året men som efter rehabilitering kunnat återgå i arbete är 27 personer. Vi hoppas att med en aktiv rehabiliteringsprocess kunna öka möjligheten att återkomma i arbete efter längre sjukdom, i detta arbete är rehabcoachen tongivande. Projekt Lust & Hälsa 2 Projektet Lust & Hälsa har avslutats och efterföljts av projektet Lust & Hälsa 2. Vi tror att som arbetsgivare ska vi arbeta långsiktigt med hälsofrågor för vår personal. Vi vill uppmuntra till en aktiv fritid, vid årsskiftet hade 207 anställda tecknat sig för träningskort på LifeClub, vi hoppas att siffran ska öka. I Lust & Hälsa 1 såg vi att man kan påverka livsstilen om det sker på den anställdes villkor, vi flyttade 93 personer från sk riskgrupp till friskgrupp, detta kommer på sikt att påverka vår sjukfrånvaro positivt. Framtiden Vi står som kommunal arbetsgivare framför ett antal utmaningar i framtiden, vår kanske största utmaning är personalförsörjningen. I detta ligger inte bara att kunna attrahera rätt personal till att söka arbeta hos oss, utan även att behålla de som redan rekryterats. I detta ligger t.ex. att vår lönenivå måste vara bra, vi måste arbeta med kompetensutveckling av vår sedan tidigare anställda personal, pga att omvärldens krav på vår kompetens ökar konstant. Vi måste även se till att den personal vi har anställt har möjlighet att arbeta fram till sin pensionering, detta bl.a. genom att arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågor och friskvård. Vi ska inte heller tveka att undersöka samarbetsmöjligheterna med andra arbetsgivare, om detta på något vis gagnar våra verksamheter. 15

16 Block 2 Förvaltningsberättelse Miljöredovisning 2007 Sammanfattning Genomförandet av Götene kommuns lokala miljömål är nu inne på sitt första år. Sektorer och enheter skall nu börja arbeta in målen i sin egen verksamhet. Många tunga åtgärder är fortfarande i utrednings och planeringsfasen. Arbetet med att konkretisera, förankra och finansiera åtgärderna har inte satt igång på allvar. Miljöarbete är en ständigt pågående process. Vid vissa åtgärder syns resultat direkt, men för de flesta tar det många år. För miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Ingen övergödning, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap ses en positiv trend, på väg mot uppställda mål. Tack vare bidrag från staten har vissa miljömål kunnat förverkligas (se nedan) Det interna miljöarbetet att införa miljöledningssystem har inte fungerat under senare år. Tidsbristen och resursfrågan ses som påtagliga hinder för att nå alla mål. Året som gått Nedan följer en kort redogörelse över de natur och miljöprojekt som kommunen arbetar med för närvarande och som har avslutats. Platåberget Kinnekulle restaurering och bevarande (Life projektet) Projektet avslutades 1 oktober år Det övergripande syftet har varit att tillsammans med markägare, boende och andra intresserade på Kinnekulle, restaurera och skapa förutsättningar för att långsiktigt kunna sköta och bevara de naturtyper och arter i EU:s direktiv som förekommer på Kinnekulle. Länsstyrelsen i Västra Götaland har varit projektledare och Götene kommun har varit en partner i projektet, som har pågått från 2002 till år Inom projektet har 18 nya naturreservat avsatts, ett omfattande informationsmaterial har tagit fram med en natur- och kulturskrift med karta, en gratisbroschyr med karta, informationsskyltar till samtliga naturreservat, en utomhusutställning med allmän information om Kinnekulle, allt material är översatt till engelska och tyska. Ett antal parkeringsplatser har anlagts, leder har märkts ut och bord med bänkar har utplacerats på flera ställen. Informationsmaterialet har distribuerats till kommunens turistaktörer. 16

17 Förvaltningsberättelse Block 2 Den 19 juni 2006 erkände Svenska MABkommitteén Vänerskärgården med Kinnekulle som ett biosfärkandidatområde (MAB=Man and the biosphere). Detta var startskottet på en treårig satsning som innebär att få området godkänt som ett internationellt klassat biosfärområde. Ett biosfärområde ökar områdets attraktionskraft då det innebär ett internationellt erkännande av FN:s organ för utbildning, vetenskap och kultur UNESCO. Detta globala nätverk, som omfattar 507 biosfärområden år 2007 utgör en otrolig kontaktyta och kan innebära många positiva samarbeten framöver. Vänerskärgården med Kinnekulle siktar på att nomineras till UNESCO av den svenska regeringen i mars år Under det första året som biosfärkandidatområde har fokus varit dels på att utveckla en smidig organisation, och dels att inleda arbetet med ansökan till UNESCO: Därutöver har det satsats resurser på att stimulera utveckling i bygden, bl.a genom att verka som en neutral arena som möjliggör möten mellan lokala aktörer i syfte att främja lokal hållbar utveckling. Samverkan kring hållbar utveckling med lokal delaktighet är ett av huvudsyftena med ett biosfärområde. Förstudie om biogas I april 2007 tog kommunfullmäktige ett beslut om Förnyelsebar energi. Kommunfullmäktige beslutade att uppdra åt kommunstyrelsen att i projektform göra förstudie angående uppgraderingsanläggning för biogas i kommunen. Samhällsbyggnadsberedningen och Götene Vatten och Värme AB skall involveras i projektarbetet. I december 2007 presenterades del 1 i förstudien om biogas. I denna förstudie konstateras bl.a att det finns goda möjligheter i Götene att bygga upp en näring kring biogas. Fyra nyckelfrågor har identifierats, marknad, försörjningstrygghet, organisation och huvudmannaskap samt logistik. Del 2 av förstudien pågår under 2008 och beräknas redovisas 31 maj Energistrategier Kommunen deltar i projektet Framtagning av energistrategier för Götene kommun i som drivs av AgroVäst och Energigården. Projektet startade under november 2007 och tre arbetsgrupper är tillsatta med delaktighet i hela kedjan från producent till slutkonsument av energi Arbetet skall leda fram till ett antal strategier för hur de fossila bränslena skall kunna ersättas. Man kan även se över elanvändningen i kommunen och ta fram strategier för hur det nuvarande inköpsbehovet av el till kommunen kan minskas genom energieffektivisering och ökad elproduktion i kommunen (Vindkraft, småskalig vattenkraft, kraftvärme m.m.). 17

18 Block 2 Förvaltningsberättelse Hur skall kommunen gå vidare? Vilka problemställningar behöver lösas? Förslag till eventuella utvecklingsprojekt i kommunen? Behov av samverkan med andra kommuner eller andra aktörer? Detta är frågeställningar som behandlas i arbetsgrupperna och som redovisas under april Lokala miljömål Arbetsprocessen med att implementera de lokala miljömålen i verksamheterna har påbörjats. Energirådgivning Under året har ca 150 samtal från allmänheten besvarats om olika energifrågor. I oktober under Bomässan i centrumhuset höll energirådgivaren ett antal föredrag om energieffektivisering m.m. Föredragen var välbesökta. Begränsad klimatpåverkan Energirelaterade mål Se Diagram: Totalenerig Frisk luft Götene kommun är tillsammans med 36 andra kommuner i länet, medlem i föreningen Luft i Väst, där luftkvalitetsmätningar pågår. På det sättet får man Mätningar under 2006 och 2007 har gjorts på partiklar. Inga höga partikelmängder uppmättes. Metodiken behöver förfinas för att se vilka partiklar som är skadliga. Under året anslöts 80 nya hushåll till fjärrvärmenätet. Bara naturlig försurning 1,200 Vänerns ph-värde ligger på mellan 7,2 och 7,4. Även alkaliniteten är hög. De stora tillflödena av lerpartiklar 1,000 ger en hög alkalinitet dvs förmågan att motstå en phsänkning. Diagram: Totalenerig Totalenergi m³/m² 0,800 0,600 0,400 Kommunens stora åar Sjöråsån och Mariedalsån har normala ph-värden För Sjöråsåns avrinningsområde är värdena höga mellan 7,6 och 8,3 under hela året. Även alkaliniteten har höga värden, vilket visar att förmågan att motstå försurning är stor. Mariedalsån har inte heller några problem med försurning, ph-värdena låg mellan 8,1 och 8,3. Alkaliniteten har höga värden. Varken Sjöråsån eller Mariedalsån är alltså hotade av försurning under överskådlig framtid. Giftfri miljö Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Det har skett en omklassning av rödfyrhögarna, de klassas som högst riskklass 2, och de flesta ligger i riskklass 3 och 4. Rödfyrhögarna skall ligga kvar på plats. Undantag är för vissa uttag med särskilt tillstånd, exempelvis som material för tennisbanor. Sanering av förorenade områden kan bli en viktig fråga för kommunen i de fall föroreningarna ligger på kommunägd mark. Ingen övergödning Göteneån och Sjöråsån i Sjöråsåns avrinningsområde karakteriseras av mycket höga halter av näringsämnena kväve och fosfor., tidvis även mycket höga koncentrationer av syretärande ämnen. Under 2006 var totalfosforhalten och totalkvävehalten större än de senaste åren års värden har inte redovisats än. Analysen av bottenfaunans sammansättning som visat tydliga tecken på förbättringar under de senaste åren gav också litet bakslag, men här kan även det kraftiga flödet vid provtagningen ha påverkat i viss mån. Levande sjöar och vattendrag Måluppfyllelsen avgörs till stor del av vilka krav som kommer att Vattenförbrukning ställas klara god vattenstatus enligt EU:s vattendirektiv. Kommunen tillhör Västerhavets vattendistrikt, och där Länsstyrelsen i Västra Götaland är vattenmyndigheten i distriktet. Diagram: Vattenförbrukning 1,200 1,000 Vattenförbrukning Skolor Daghem Servicehus Centrumhus Sjukhem Snittförbrukning kwh/m² ,200 0,000 m³/m² 0, , år 0,400 Skolor Daghem Servicehus Centrumhus Sjukhem Snittförbrukning , år Skolor Daghem Servicehus Centrumhuset Sjukhem Snitt 0, år 18

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 GÖTENE KOMMUN. Antagen av KF 2011-04-26

ÅRSREDOVISNING 2010 GÖTENE KOMMUN. Antagen av KF 2011-04-26 ÅRSREDOVISNING 2010 GÖTENE KOMMUN Antagen av KF 2011-04-26, Torggatan 4, 533 80 Götene Tel. 0511-38 60 00. Fax: 0511-597 92 E-post: gotene.kommun@gotene.se Internet: www.gotene.se Innehåll Målgrupp s årsredovisning

Läs mer

Götene kommun. Årsredovisning

Götene kommun. Årsredovisning Årsredovisning Innehåll Fem år i sammandrag En översikt av kommunens ekonomi 2001-2005 Nr 2005 2004 2003 2002 2001 1 Verksamhetens nettokostnad, mkr 471,3 436,5 439,2 419,4 395,4 2 Årets resultat, mkr

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Krokoms kommun 2008-04-07 Hans Stark Kjell Pettersson Maj-Britt Åkerström Certifierade kommunala revisorer *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Orsa kommun 2008-05-06 Hans Stark Certifierad kommunal revisor Johan Skeri *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2016-2018 2015-03-31

FLERÅRSPLAN 2016-2018 2015-03-31 FLERÅRSPLAN 2016-2018 2015-03-31 Preliminära beräkningar inför budgetdialogen 2015 FLERÅRSPLAN OCH BUDGET 2016-2018 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Sammanfattning Här beskrivs de ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Antagen av KF 2012-04-23

Antagen av KF 2012-04-23 Antagen av KF 2012-04-23 www.gotene.se Innehåll Målgrupp s årsredovisning Målgrupp s årsredovisning överlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. s årsredovisning vänder sig till kommunens politiker,

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Advisory KPMG AB 27 mars 2015 Antal sidor: 13 Rapport beträffande årsredovisning KTM 2014-12-31.docx Innehåll 1. Sammanfattning 2 1.1 Räkenskaperna

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun www.pwc.se Inger Andersson Certifierad kommunal revisor Daniel Johansson godkänd revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 26 mars 2010 Inger Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Avesta kommun April 2009 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Motala kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 7 februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun Pensionsfonden övergripande mål och strategi Mora kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-12-14 116 Diarienr: KF 2009/346 024 1(7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Kommunens

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 3 Syftet med granskningen...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Mjölby kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av bokslut och. Syftet med

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009 Arboga kommun 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Avgränsning... 3 2.3 Syfte... 3 2.4 Tillvägagångssätt... 4 3 Intern kontroll...

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning

Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2014-09-02 Kommunstyrelsen 137 Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning 2013 Dnr KS 2014/0092 Handlingar Kommunens revisorers skrivelse den 24 april 2014.

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nummer 08/13 2013-04-19. Dnr SKL 13/2679 Siv Stjernborg 08-452 77 51

Ekonomi Nytt. Nummer 08/13 2013-04-19. Dnr SKL 13/2679 Siv Stjernborg 08-452 77 51 Ekonomi Nytt Nummer 08/13 2013-04-19 Dnr SKL 13/2679 Siv Stjernborg 08-452 77 51 Landstingsstyrelsen Landstingsdirektörer Ekonomidirektörer Lt Diskonteringsräntan i pensionskuldsberäkningen samt rekommenderad

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Gun-Britt Alnefelt Himn Dagemir Mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Söderhamns kommun Mars 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor Josefin Loqvist

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Östhammars kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 17

Östhammars kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 17 Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 17 and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative

Läs mer

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda 2 februari 2015 Vem är Magnus Pettersson? Ekonomichef sedan februari 2009 Innan Oxelösund arbetade jag i Gnesta Kommun på samma position

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet med

Läs mer