Åstorps kommuns vision:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åstorps kommuns vision:"

Transkript

1 ÅSTORPS KOMMUN Årsredovisning 2011

2 Foto: kommunens arkiv Åstorps kommuns vision: Invånarna är stolta över Åstorps kommun, som har ett variationsrikt, naturnära boende och ett varierat serviceutbud av hög kvalitet och tillgänglighet utifrån innevånarnas behov och önskemål. Årsredovisning 2009 Upplaga 3 Fastställd av kommunstyrelsen , godkänd av kommunfullmäktige dnr:

3 Åstorps kommuns årsredovisning är Kommunstyrelsens rapport till Kommunfullmäktige. Här beskrivs hur man uppfyllt de mål och ekonomiska förutsättningar som man fått tilldelat. Årsredovisningen vänder sig såväl till interna som externa intressenter. INLEDNING I detta avsnitt ger kommunstyrelsens ordförande Ordförande och kommunchef om och kommunchef sin syn på året som gått. Vidare Årets händelser 2 Vidare beskrivs kommunen utifrån några nyckeltal i Organisationsöversikt 4 ett femårs perspektiv. Här kan man också se en Nyckeltal 6 schematisk bild över Åstorps kommuns organisation. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Här kan Du läsa om Åstorp i ett vidare perspektiv. Utveckling inom samhällsekonomin och kommun- Analys av resultat och finanser ger en bild av sektorn 7 hur vi klarat av året och hur väl rustade vi står inför Utveckling inom Åstorps kommun 7 framtiden. Resultatanalys 8 Redovisning kring frågor som rör personal avslutar Finansiell analys 10 detta avsnitt. Presentation kring åldersstruktur, Framtiden 10 sjukfrånvaro, personalkostnader, arbetsmiljö sker i God ekonomisk hushållning 11 denna del. Måluppfyllelse 12 Jämförelsetal 15 Medarbetare i Åstorps kommun 17 RÄKENSKAPER Räkenskaperna visar det ekonomiska utfallet för Resultaträkning 20 såväl kommun som koncern (sammanställd redo- Balansräkning 21 visning). Här kan Du läsa om hur det gått ekono- Kassaflödesanalys 23 miskt (resultaträkning), kommunens ekonomiska Tilläggsupplysningar och noter 24 ställning (balansräkning) samt hur pengarna an- Nämder och styrelser 30 vänts (finansieringsanalys). Investeringar kommunen 30 Investeringar i dotterbolagskoncernen 32 Särredovisning av va-verksamheten 33 VERKSAMHETER Här presenteras kommunens verksamheters Kommunfullmäktige 34 berättelser för det gågna året. Här kan Du läsa Valnämnd 35 om årets händelser, måluppfyllelse, ekonomisk Kommunrevision 36 redogörelse samt nyckeltal. Kommunstyrelse 37 Varje förvaltning/nämnd ger också sin syn på Kommunstyrelseförvaltning 38 hur man ser på framtiden. Bygg- och miljönämnd 44 Bildningsnämnd 46 Socialnämnd 52 KOMMUNALA BOLAG I detta avsnitt presenteras Åstorps kommuns hel- Björnekulla Fastighets AB 57 ägda bolag. Dessa är Björnekulla Fastighets AB AB Kvidingebyggen 58 med dotterbolag Kvidingebyggen och Björnekulla Björnekulla IT AB 59 IT AB. REVISIONSBERÄTTELSE I avsnittet presenteras revisionsberättelsen för Revisionsberättelse 60 ORDLISTA Svårt att förstå? Här finns förklaringen till ord och Ordlista 61 termer.

4

5 Ordförande och kommunchef om 2011 Årets verksamhet 2011 De senaste årens befolkningsutveckling håller i sig även för Åstorp växte kraftigt sedan dess har ökningstakten gått neråt och 2011 blev ökningen 52 personer. Ska kommunen växa snabbare behöver vi få fram nya bostäder. I arbetet med en ny översiktsplan pekas nya områden ut som möjliga utbyggnadsområde. Det beslutades under året om en nybyggnad av en tågstation i Kvidinge, med ett framtida tågstopp ökar intresset för nybyggnation i Kvidinge vilket även det kommer att göra att kommunen växer. Fler invånare innebär ett ökat tryck på våra verksamheter. Under 2011 har det varit ett stort fokus på äldreomsorgen, med långa köer varför vi blev tvungna att köpa platser i andra kommuner för att lösa situationen. Genom beslutet att bl.a. bygga fler boendeplatser på Vidåsen har kön försvunnit. Ekonomiskt skulle 2011 vara ett år med i princip ett nollresultat. Vi skulle dra nytta av tidigare års positiva resultat istället för nerdragningar i verksamheterna. Årets resultat på ca - 4 miljoner är sämre än budget men då täcker vi kostnaderna för vallen i Hyllinge och ökade pensionskostnader vilket sammanfattningsvis innebär ett bra resultat trots allt. Avslutningsvis vill jag tacka alla för ett gott arbete och engagemang som bidrar till att göra våra verksamheter omtyckta och Åstorp till en bra kommun att bo i. Ronny Sandberg (S) Kommunstyrelsens ordförande Årets verksamhet 2011 Kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation förändrades Nämndsorganisationen kom att bestå av kommunstyrelsen samt tre nämnder. Det bildades en enhetlig socialnämnd med socialtjänstens verksamheter medan bygg- och miljönämnden och bildningsnämnden blev oförändrade. Förvaltningsorganisationen förändrades och till kommunstyrelseförvaltningen överfördes medborgarkontoret och överförmyndare. Samhällsbyggnadskontoret utvecklades till en samhällsbyggnadsenhet tillhörande kommunstyrelseförvaltningen. Den kommunala vuxenutbildningen fördes till bildningsnämnden. Under året omarbetades kommunens hemsida, som fick en ny profil. En omfattande utbildningsinsats genomfördes i anslutning till arbetet. En översyn av kommunens styrdokument medförde att en ny struktur skapades och att inaktuella dokument upphävdes. Inför framtiden med sikte på 2020 utarbetades en omvärlds- och framtidsanalys utifrån ett politiskt uppdrag. Den ligger nu till grund för kommunens framtida mål. Under året förändrades den viktiga introduktionen för kommunens nyanställda. En gemensam introduktionsdag hölls både under våren och hösten. Det gavs information om Åstorps organisation och under eftermiddagen blev det en guidad busstur i kommunen. Detta är en mycket uppskattad upplevelse och ett bra sätt att marknadsföra vår fina kommun. En omfattande medarbetarenkät genomfördes i verksamheterna i november/december. Det kan konstateras att den gav överlag många bra resultat, men visade också att vissa områden behöver utvecklas. En uppmärksammad händelse under året var avtalet med samtjänst med polismyndigheten. Från den 1 september samverkar Åstorps kommun via medborgarkontoret med polisen. År 2011 var ett intensivt år med flera viktiga rekryteringar på centrala befattningar. Arbetet med kommunens ledare och anställda var mycket stimulerande och det finns verkligen ett varmt patos för Åstorps kommun. Claes Jarlvi Kommunchef 1

6 Årets händelser Navet - Åstorps öppenvård Navet öppnade i slutet av november i före detta polishusets lokaler. En dröm om att få de tre öppenvårdsverksamheterna Pollux, Ungbo och Avanti under samma tak gick i uppfyllelse. Genom samlokalisering kan verksamheterna anpassas med ökad samverkan och samsyn. Allt för medborgarnas bästa. Några siffror om Åstorp Folkmängd Andel kvinnor 49,1% Andel män 50,9% Andel 0-17 år 23,4% Andel år 59,6% Andel 65- år 17,0% Andel gifta 36,3% Andel skilda 9,6% Medelålder 39,5 år Källa SCB Ny skola tar form Det tidigare äldreboendet Björnåshemmet byggdes, i Björnekulla Fastighets AB:s regi, om under 2011 till Tingdal/Björnåsskolan. Skolan innefattar förskoleverksamhet samt årskurs F-3. Grön flagg I arbetet med att synliggöra och säkerställa vårt miljöarbete och implementera ett bra miljötänk hos våra barn och ungdomar har verksamheter inom Nyvång, Rågen och Tingdal/Björnås blivit certifierade och fått Grön Flagg. Grön Flagg är en miljöcertifiering som administreras och drivs av stiftelsen Håll Sverige rent. Resultat Kommunens resultat 2011 uppgick till -4 Mkr. Bortsett från kostnader avseende bullervallar (10 Mkr) och sänkning av rips-räntan (9 Mk) uppgick kommunens underliggande resultat till +15 Mkr. Årets företagare För 25:e året i ordningen utnämndes Årets Företagare i Åstorps kommun, vilka blev Målericenter i Åstorp AB. På bilden syns Berth Tall, Sten Carlsson och Ulf Sävström. Målericenter ses som en god förebild för andra och är enligt juryn ett välskött företag som väl lyckats bemöta konjunktursvängningarna i branschen med en stabil ekonomi och utveckling. 2

7 Årets händelser Nytt gruppboende Bryggan Den 15 januari startade det nya gruppboendet Bryggan, ett uppskattat första egna hem för unga vuxna med funktionshinder. På Bryggan finns det plats för fem personer att bo permanent. Här finns också en lägenhet för korttidsvistelse, där behovet av denna insats kan tillgodoses för några brukare. Korttidsvistelse innebär att man kontinuerligt t.ex. varannan helg eller någon dag mitt i veckan vistas och övernattar på Bryggan. Skolinspektionens tillsyn 2011 Skolinspektionen gjorde under 2011 tillsyn av verksamheterna förskola, fritidshem, grundskola och kommunal vuxenutbildning. Goda resultat nåddes för Åstorps kommunala skolverksamhet. Eleverna trivs på sina skolor och känner sig trygga där. Kommunen bedöms överlag ha skapat goda förutsättningar för verksamheterna att verka enligt den nya författningens krav. Vidare anses ledningsförhållanden i kommunens verksamheter tydliga. Teknikpris Alla elever i årskurs 8 är sedan många år med i Lunds tekniska högskolas tekniktävling. Eleverna på Björnekullaskolan fick pris för Bästa instrument, då de byggde ett självspelande instrument Elever på Haganässkolan fick tillsammans med sin lärare motta ett pris på kronor från Teknikföretagarna. Priset premierade ett framgångsrikt teknikprojekt och prissumman används i projektet till förmån för eleverna. Årets äldremässa Den återkommande äldremässan hölls i år för första gången i Kulturhuset Björnen. Ca 400 personer besökte mässan och fick bl.a. information om äldreomsorgens verksamheter. På mässa deltog också privata entreprenörer. Nybyggnation på attraktivt, centralt läge AB Kvidingebyggen färdigställde under året byggnationen av 15 lägenheter samt närpolisstation i kvarteret Almen i hörnet Storg./Torgg. i Åstorp. Inflyttning skedde under sensommaren. 3 Åstorps Samordningsförbund Den finansiella samverkansformen mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och Åstorps kommun som leds av Åstorps samordningsförbund har utvecklats under år Projekt Ungsam, som inleddes i juli månad 2011 och som riktats till unga arbetssökanden med dålig förankring på arbetsmarknaden, har under årets sista sex månader lyckats uppnå målet att minst 50% av deltagarna ska komma i åtgärd. Utifrån individuellt satta mål är långsiktiga mål att de unga genom stödoch motivationsarbete ska få hjälp att skaffa sysselsättning eller utbildning som leder till egen försörjning. Beslut har även fattats om två nya projekt som planeras startas upp under Foto: kommunens arkiv

8 Organisationsöversikt Kommunens samlade verksamhet Kommunkoncernen Kommunens förvaltning Kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation förändrades Nämndsorganisationen kom att bestå av kommunstyrelsen samt tre nämnder. Det bildades en enhetlig socialnämnd med socialtjänstens verksamheter medan bygg- och miljönämnden och bildningsnämnden blev oförändrade. Förvaltningsorganisationen förändrades och till kommunstyrelseförvaltningen överfördes medborgarkontoret och överförmyndare. Samhällsbyggnadskontoret utvecklades till en samhällsbyggnadsenhet tillhörande kommunstyrelseförvaltningen. Den kommunala vuxenutbildningen fördes till bildningsnämnden. Kommunens koncernföretag Björnekulla Fastighets AB är moderbolag för koncernföretagen. Bolaget äger, bygger och förvaltar fastigheter med olika slags lokaler inom Åstorps kommun. Bolaget har att främja kommunens försörjning med lokaler för dess verksamheter samt har även uppdrag att arbeta med energiförbrukning ur såväl miljömässigt som ekonomiskt perspektiv. Allt i enlighet med en hållbar utveckling inom Åstorps kommun. AB Kvidingebyggen är kommunens allmännytta och har för sin verksamhet inom Åstorps kommun att äga och förvalta bostadsfastigheter med hyresrätt. I bolagets verksamhet ingår också att förvärva fast egendom och tomträtt till fast egendom, i syfte att därpå uppföra och/eller förvalta byggnader med bostadslägenheter och därtill kopplade lokaler. Bolaget har också att vara ägarens redskap för påverkan och utveckling av hyresmarknaden samt kommunal tillväxt. Björnekulla IT AB har till uppgift att ansvara för utbyggnaden av IT-infrastruktur inom kommunen och då främst för kommunens egna verksamheter. Bolaget ska också vara det lilla lokala alternativet och har därvid främst att arbeta med en uppbyggnad av infrastruktur där så är lokaliseringsmässigt möjligt i relation till den uppbyggnad som sker för kommunens verksamhet. Kommunala uppdragsföretag Följande företag och organisationer har Åstorps kommun ägarandel och/eller intresse i, utan att dessa inkonsoliderats i kommunkoncernen. Samägda företag Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA). Företaget tog den 1 september 2009 över det operativa ansvaret för vatten- och avloppsverksamheterna (va) i kommunerna Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Från och med 1 oktober 2010 ingår även Bjuv i NSVA. NSVA ägs till lika delar av de sex kommunerna, det vill säga för Åstorps del en ägarandel på 16,67%. Genom samverkan vill kommunerna bland annat uppnå samordning och utveckling av vakompetenser, stordriftsfördelar samt vidareutveckling av va-systemet utan hänsyn till kommungränser. Aktiekapitalet uppgår till kkr. Bolagets kostnader täcks helt av bidrag från ägarkommunerna varför ingen vinst eller förlust uppkommer. Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR). Sedan flera år ombesörjs kommunens renhållning av NSR, som är ett bolag som ägs gemensamt av sex nordvästskånska kommuner. Dessa är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Ängelholm och Åstorp. Åstorps kommuns ägarandel uppgår till 6,9% av aktiekapitalet. Kommunalförbundet Medelpunkten. 10 nordvästskånska kommuner har gått samman för gemensam upphandling och hantering av vårdhjälpmedel. Kommunens andel av kommunalförbundet utgör 10%. Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Bolaget startade i maj 2005 av 30 Skånska kommuner med syfte att erbjuda sina ägare sak- och ansvarsförsäkringar. Totalt antal delägare är per stycken i Skåne, Blekinge, Halland, Småland och Västra Götaland. Kommunens ägarandel är 1,03%. AV Media Skåne är ett kommunalförbund med 16 anslutna kommuner. Förbundet lånar ut AV-läromedel till skolor och andra utbildningsanordnare. Till AV-media betalar Åstorps kommun en årlig avgift, vilken 2011 uppgår till 315 kkr. Denna kostnad innefattar service exklusive reparationskostnader. SKL Kommentus AB är en koncern med tre dotterbolag. Koncernen är verksam inom affärsstöd vid inköp och upphandling åt offentlig sektor samt verksamhetsstöd åt offentlig sektor. Under året har bolaget delat ut 4,74 kr per aktie, vilket för kommunen motsvarar 76 kr. Kommuninvest ekonomisk förening vänder sig uteslutande till kommuner och landsting för utlåning. Per var 267 kommuner och landsting medlemmar i föreningen. Samtliga medlemmar har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga och nuvarande och framtida förpliktelser. Åstorps ägarandel av Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser uppgår till 555 Mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgår till 552 Mkr. Kommunala entreprenader Kyrktuppen är en fristående förskola som drivs av Björnekulla församling. Totalt antal barn uppgår till 21 stycken. Skolpeng 2,1 Mkr. Filosofen driver skola och förskoleverksamhet för totalt 53 stycken barn. Skolpeng 5,4 Mkr. PeterSvenskolan är en fristående skola för årskurserna 6-9. Totalt antal elever uppgår till 107 stycken. Skolpeng 8,1 Mkr. Metria ägs av lantmäteriet och erbjuder produkter och tjänster inom geografisk IT. Inom Bygg- och miljönämndens verksamhetsområde bedrivs MBKverksamhet (mätning-beräkning-katering) som upphandlat uppdrag av Metria. Under 2011 har kkr erlagts för uppdraget. 4

9 Organisationsöversikt Revision Kommunfullmäktige Valnämnd Nämnder och styrelser Kommunala bolag Kommunstyrelse - Räddningsnämnd - Krisledn.nämnd Björnekulla Fastighets AB Bygg- och miljönämnd AB Kvidingebyggen Bildningsnämnd Björnekulla IT AB Socialnämnd 5

10 Nyckeltal Åstorps kommun Antal invånare 31/ Förändring folkmängd Total kommunal skattesats 30,68% 30,68% 30,68% 30,68% 30,68% Varav kommunen 20,29% 20,29% 20,29% 20,29% 20,29% Verksamhetens intäkter, Mkr 1) 125,4 126,3 121,4 125,2 133,3 Verksamhetens kostnader, Mkr 1) 737,6 711,5 675,0 673,9 663,0 Verksamhetens nettokostnader, Mkr 1) 626,0 599,7 566,9 559,6 539,7 Nettokostnadernas andel av skatter, bidrag och utjämning 1) 98,3% 95,0% 96,2% 97,5% 100,5% Årets resultat, Mkr 1) -3,9 31,8 17,8 13,1 3,0 Årets resultat enligt balanskravsutredning, Mkr 2) 6,6 29,8 16,8 17,2 2,7 Nämndernas budgetomslutning, Mkr 610,7 597,5 574,0 570,9 532,2 Nämndernas budgetavvikelse, Mkr 1) -14,1-6,0 2,9 10,4-10,7 Investeringar, Mkr 1) 22,9 23,9 21,2 31,6 36,5 Soliditet exklusive pensionsskuld före ) 34,8% 36,3% 35,4% 37,9% 37,8% Soliditet inklusive pensionsskuld före ) 20,7% 22,5% 19,6% 20,3% 19,4% Antal tillsvidareanställda Sjukfrånvaro i förhållande till tillgänglig arbetstid 3) 3,98% 3,91% 4,05% 4,62% 4,84% 1) Omräkning av jämförelsetal har gjorts för att justera för ändrade redovisningsprinciper 2010 samt felrättning ) Omräkning av balanskravsresultat har ej gjorts, då detta skulle bliva missvisande i förhållande till av fullmäktige fattade beslut. 3) Sjukfrånvaron redovisas i förhållande till tillgänglig arbetstid fr.o.m

11 Förvaltningsberättelse Utveckling inom samhällsekonomi och kommunsektorn Källor: SKL MakroNytt 1/2012, SKL Ekonomirapporten oktober 2011, SCB. Världen De senare åren har vi upplevt en kraftig svängning i ekonomin. Från strålande högkonjunkturer till lågkonjunkturer som varit de djupaste sedan 1930-talet. Detta fenomen har gällt inte minst för I början av året var finanskrisen förvisso inte löst, men den dominerade inte längre den ekonomiska agendan. Under året gjorde en annan kris sig påmind nämligen skuldkrisen inom Euroområdet. Denna hade funnits tidigare också men blev akut i samband med att staten Grekland i stort sett betraktades som bankrutt. Hitintills har utvecklingen i Grekland skett under ordnade former och med stor hjälp från andra länder i Europa. Om inte några nya akuta kriser dyker upp i Europa är bedömningen att det sker en återhämtning. Det kan man redan idag se vissa tecken på i form av bland annat stigande börskurser. Vidare har räntan till problemländer som Spanien och Italien fallit. Trots tecken på tillfrisknade kan konstateras att den ekonomiska återhämtningen sannolikt kommer att ta tid. I USA har problemen med stora budgetunderskott och hög arbetslöshet fortsatt. BNP utvecklingen bedöms öka något under 2012 och 2013 jämfört med Dock är ökningen svag. Både den offentliga sektorn och hushållens ekonomi har problem. Så slutsatsen är att även i USA kommer återhämtningen att ta tid. Kan då länder som Kina och Indien väga upp den svaga utvecklingen i Europa och USA? Även om tillväxten med svenska mått får betraktas som god kan inte länderna i Sydostasien stå för tillväxt i industriländerna i Europa och USA. Sverige Den ekonomiska utvecklingen i Sverige var relativt stark under de tre första kvartalen Olika indikatorer visade dock på en försvagning under slutet av Så blev också fallet då BNP för kvartal fyra minskade med 1,1% säsongsrensat och jämfört med tredje kvartalet Det som drog ner BNP var framförallt nettoexporten som utvecklades negativt för första gången sedan andra kvartalet Totalt under 2011 växte BNP med 3,9% jämfört med SKL:s bedömning för de kommande åren visar på en betydligt lägre BNP-tillväxt beräknas BNP växa med 1,3% och 2013 med 2,5%. Vad är det då som gör att Sverige, med i grunden en god ekonomi, inte utvecklas mera positivt? I den globala ekonomin berörs även vi av kriser i omvärlden. Sverige är beroende av andra länder eftersom vi har en stor exportsektor. Skuldkrisen i Europa hämmar den svenska industriproduktionen. Även den inhemska efterfrågan har dämpats av den ekonomiska utvecklingen. Trots låga räntenivåerna spar hushållen hellre sina pengar i stället för att konsumera. Nedgången i BNP kvartal fyra slog inte igenom i sysselsättningssiffrorna. Jämfört med 2010 var fler personer sysselsatta. Arbetslösheten uppgick till 7,5% eller personer vilket innebar en minskning med personer sedan En viktig indikator är antal arbetade timmar. Dessa utvecklades positivt under 2011 med en ökning med 2,1%. Totalt uppgick antalet arbetade timmar per vecka till 143,9 miljoner timmar. Utveckling inom Åstorps kommun Befolkning Befolkningen har de senaste åren växt relativt kraftigt i Åstorp. Sålunda har antalet innevånare vuxit med 904 stycken eller 6,5% sedan Antalet invånare uppgick till per årsskiftet 2011/2012. I nedanstående diagram framgår klart att den positiva trenden från framförallt är bruten. Detta förklaras dels av att få nya tomter finns att tillgå, dels av den ekonomiska utvecklingen Förändring i befolkningstal Av ökningen på 52 personer under 2011 står födelseöverskottet för 58 stycken. Under året föddes 195 barn samtidigt som 137 personer avled. Flyttnettot i kommunen uppgick till -8 stycken. Det är framförallt till andra kommuner i Skåne som Åstorp tappar befolkning. Totalt flyttade 875 från Åstorp och 761 flyttade till Åstorp. Från övriga Sverige är flyttnettot positivt med 29 personer. Detta gäller även flyttnettot från utlandet som uppgick till 77 stycken. Det som framförallt kommer att vara avgörande för framtida befolkningsökning är tillgång på tomter, bra kommunikationer och positivt upplevd kommunal verksamhet. Boende Som framgår av ovanstående finns i kommunen få lediga tomter till försäljning. Detta gäller även privata exploatörer. I dagsläget finns tomter på Tingdalsområdet (Närkegatan, Fjällvägen), Hyllinge (Glasblåsargatan, Parkbyn) och Kvidinge (Linnegatan, Söderåsvägen). Tomterna i Kvidinge tillhör kommunen. I dagsläget 7

12 Förvaltningsberättelse finns nio tomter kvar på Linnégatan och 7 tomter på Söderåsvägen. Flera planer med bebyggelse är under process. Det tar emellertid tid att få fram nya tomter. Detta beror på att handläggningstiden ofta förlängs vid t.ex. överklagande. Men även den ekonomiska utvecklingen har inneburit en avvaktande hållning. Sysselsättning Varje år redovisar arbetsförmedlingen statistik över arbetslösheten. Åstorp har varit en kommun som tyvärr ligger i topp på denna redovisning när det gäller samtliga åldersgrupper i Skåne. Under 2011 var 5,3% av befolkningen år öppet arbetslösa. Jämfört med 2010 ligger siffran kvar på samma nivå samtidigt som den minskat med 0,2 procentenheter i Skåne och 0,5 procentenheter i riket. Bara kommuner som Malmö och Landskrona har högre tal i åldersgruppen. När det gäller åldersgruppen år ligger Åstorp näst efter Bromölla på den högsta siffran nämligen 6,2%. Nedan redovisas de tre senaste årens siffror gällande arbetslösheten i Åstorp, Skåne och riket: Arbetslösa personer i % av befolkningen år år Riket 4,0 3,9 3,4 5,6 4,8 4,1 Skåne 4,1 4,2 4,0 5,0 4,7 4,2 Åstorp 5,2 5,3 5,3 7,6 7,1 6,2 Källa:Arbetsförmedlingen Arbetslösheten och framförallt arbetslösheten hos unga blir en av de viktigaste framtidsfrågorna. Verksamheten under året I Åstorps kommun föregår dagligen en stor och omfattande verksamhet. Denna finns beskriven i förvaltningarnas redovisningar över året som gått. Nedan följer några axplock från 2011: I juni presenterades en ny hemsida som ska underlätta att söka information om kommunen. Ett samtjänstavtal tecknades med polisen, vilket innebär att medborgarkontoret utför receptionstjänst samt enklare förvaltningsuppgifter för polismyndigheten. En ny gång- och cykelväg mellan Västra Sönnarslöv och Kvidinge blev klar under hösten. Under hösten utfördes också en större insats på bullervallen i Hyllinge varvid en stor del av massorna fraktades bort. Mycket förarbete har lagts ner inför att kommunen 2012 skall införa tobaksfri arbetstid. Ett nytt gruppboende Bryggan öppnades i januari. Här har fem unga vuxna kunnat erbjudas sitt första egna hem. Två välbesökta mässor en med inriktning äldre och en med inriktning socialpsykiatri/handikapp-omsorg hölls under året. I november flyttade tre av kommunens verksamheter, Avanti, Pollux och Ungbo, in i polisens före detta lokaler. Härigenom ges bättre möjlighet till samarbete med den enskildes bästa i centrum. Lagen om valfrihet tillämpas sedan sommaren i kommunen inom servicetjänster i hemvården. Ett företag har godkänts enligt kvalitetskraven. Kön inom älderomsorgen gjorde, att i avvaktan på sex nya platser på Vidåsen, öppnades sju platser på Rönnåsen. Skolinspektionen besökte Åstorp under hösten Det är glädjande att konstatera att kommunens skolor och förskoleverksamhet överlag fick goda resultat. Bildningsförvaltningen har under hösten genomfört en organisationsöversyn. Detta för att säkerställa att verksamheten drivs enligt lagar, förordningar, mål och visioner som verksamheten arbetar under. Vidare skall förstudien säkerställa att bildningsförvaltningen använder sina resurser på ett optimalt sätt. Resultatanalys Koncernen Koncernens resultat uppgick under 2011 till -2 Mkr. Koncernens resultat har korrigerats för avskrivningar på övervärde av fastigheter med 1 Mkr. De olika resultaten i bolagen varierar. Moderbolaget (Björnekulla Fastighets AB) visade ett positivt resultat på 2 Mkr, Kvidingebyggen ett minusresultat på -1 Mkr. Björnekulla IT AB redovisade ett nollresultat. Alla siffror avser resultat före elimineringar inom bolagskoncernen. Moderbolaget följer det mål på avkastning om 3% av omsättningen som ägaren ställt upp. Att AB Kvidingebyggen redovisade negativt resultat beror på extra planerade underhållsinsatser. Detta kunde göras baserat på flera års positiva resultat. Under året färdigställdes 15 lägenheter i kvarteret Almen. I fastigheten inryms också lokaler för närpolisen. Efterfrågan på bolagets lägenheter är god med en kö på drygt 300 presumtiva hyresgäster. Kommunen Resultatet för Åstorps kommun uppgick till -4 Mkr. Trots att resultatet är negativt får det ändå betraktas som starkt. Under 2011 fattades beslut om bortforsling av vallar vilket inte var budgeterat och som inte rymdes inom budgeterat överskott. Vidare fick kommunen en kostnad i samband med sänkning av räntan i pensionsskuldsberäkningen. I likhet med många andra kommuner har kostnaderna inom socialnämnden överskridits. De negativa avvikelserna har kunnat balanseras med större slutavräkningar gällande skatter samt försiktighet i budgeteringen. 8

13 Förvaltningsberättelse Intäkter Skattenettot för kommunen uppgick 2011 till 637 Mkr. Ökningen från 2010 var blygsamma 1,0%. Då skall man beakta att 2010 erhöll kommunen ett tillfälligt konjunkturstöd på 14 Mkr. Exkluderas detta var ökningen mellan åren 3,3%. Utvecklingen av skattenettot framgår av nedanstående diagram. Konjunkturstödet 2010 ingår inte i sammanställningen. Belopp i Mkr Skatteintäkter Intäkt- och kostnadsutjämning, fastighetsavgift varav LSS-utjämning Budgeten för 2011 bygger på prognos från Sveriges Kommuner och Landsting. Under året har allt mera positiv utveckling inneburit att slutavräkningarna för 2010 och 2011 reviderats upp. Totalt uppgick positiv uppräkning till 13 Mkr. Åstorps kommun har en i förhållande till riket låg skattekraft. För 2011 uppgick den till 82% av riksmedelvärdet. Det innebar att kommunen var mottagare av inkomstutjämning med kr per invånare. I kostnadsutjämning erhöll kommunen 234 kr per invånare. Verksamhetens intäkter uppgick till 125 Mkr en minskning med 0,7% sedan Avgifterna för vatten och avlopp samt äldreomsorgs- samt omsorgsavgifterna har ökat, medan bidragsintäkterna minskat. Det senare hänger samman med lägre kostnader för integrationsenheten, vars resultat nollställes och bidraget balanseras till nästkommande år. Procentuell fördelning av intäkterna 2011 framgår enligt nedan: Inkomst och kostnadsutjämning 24% Finansiella intäkter 3% Statsbidrag 2% Skatter 57% Övriga verksamhetsintäkter 16% Kostnader Verksamhetens kostnader uppgick till 738 Mkr En ökning med 3,7% sedan 2010.Fördelning mellan olika kostnader framgår enligt nedan: Övriga verksamhetskostnader 30% Avskrivningar 2% Lokalkostnader 9% Finansiella kostnader 4% Personalkostnader 56% Den största ökningen avser personalkostnader. Dessa uppgår till 435 Mkr och har ökat med 4,7% jämfört med tidigare år. I övrigt har kostnaderna för köp av verksamhet från fristående utövare ökat. Detta gäller såväl i bildningsnämndens som socialnämndens verksamhetsområde. God ekonomisk hushållning enligt finansiellt mål är 98% sett över en femårstid. Utvecklingen under tidigare år framgår av nedanstående diagram. 106,0% 104,0% 102,0% 100,0% 98,0% 96,0% 94,0% 92,0% 90,0% 88,0% År 1995 År 1996 År 1997 Pensioner Nettokostnadernas andel av skatter och utjämning År 1998 År 1999 År 2000 År 2001 År 2002 I enlighet med tidigare redovisningar fullfonderar Åstorps kommun sina pensionsåtagande. Det innebär att hela pensionsskulden finns redovisad i balansräkningen. Detta görs eftersom räkenskaperna härigenom visar en mera rättvisande bild. Effekterna av detta hanterande blir att resultatet varierar mera jämfört med om skulden redovisats som ansvarsförbindelse. Under 2011 sänktes Ripsräntan i pensionsskuldberäkningen. Detta fick till effekt att skulden ökade med 9 Mkr vilken post redovisats som jämförelsestörande under finansiella poster. Genom det avtal Åstorps kommun tecknat med KPA pensionsförsäkring, beräknas årligen skillnaden mellan försäkringarnas pensionskapital och kapitalvärdet av garanterande åtagande som KPA behöver. Värdet hamnar i en så kallad överskottsfond. Denna uppgick per till 5,7 Mkr. Genom beslut i kommunfullmäktige flyttades dessa medel till ett konto hos KPA. Medlen har från och med juni använts till löpande premier. Genom detta förfarande har kostnaden under 2011 minskat och likviditeten i motsvarande grad stärkts. Vid årsskiftet uppgick kvarvarande medel till 4,8 Mkr varav ränta 0,2 Mkr. Internkontroll I enlighet med kommunfullmäktiges antagna reglemente för intern kontroll i Åstorps kommun har förvaltningarna genomfört granskningar. Det är viktigt att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel. Den interna kontrollen är budget- och verksamhetsuppföljande samt säkerhetssyftande. Bedömningen är att Åstorps kommun har en väl fungerande internkontroll och att den kontroll som görs är tillräcklig utifrån verksamhetens omfattning. Arbetet med intern kontroll måste ständigt vara en process inom förvaltningens verksamhet. År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År

14 Förvaltningsberättelse Kapitalförvaltning Medel för pensionsändamål som kommunen har placerade hade ett marknadsvärde på 14 Mkr. Utvecklingen under året har, i likhet med den ekonomiska utvecklingen i stort, varit mindre god. Avkastningen uppgick 2011 till 2,9%, vilket understiger kommunstyrelsens beslut, vilket är ett intervall på tre till sex procent. Kvarvarande skuld efter inlösen samt återlånade medel framgår av nedanstående uppställning: Avsatt för pensioner inkl löneskatt Placerade pensionsmedel marknadsvärde Placerade medel bokfört värde (12) (11) Återlån Finansiell analys Resultat För 2011 budgeterades ett lågt resultat, då bedömningen var att de efterföljande åren skulle ge högre överskott. Som beskrivits tidigare blev resultatet negativt. Detta tillsammans med stora investeringar framförallt i vattenoch avloppsverksamheten (VA-verksamhet) innebar att kassaflödet blev svagt negativt. Långfristig låneskuld ökade under året med 45 Mkr, Hela beloppet vidareutlånades, till BFAB med 25 Mkr och Kvidingebyggen med 20 Mkr. Amorteringen till kommunen på dotterbolagens reverser på totalt 11 Mkr har i sin helhet använts till att finansiera investeringar. Investeringar I budgeten och kompletteringsbudget för 2011 fanns 44 Mkr avsatta för investeringar. Knappt hälften av dessa 19 Mkr avsåg investeringar i va-verksamhet. Totalt under året investerades 23 Mkr varav 8 i va-verksamhet. Övriga ej använda medel avser i huvudsak köksutredning 4 Mkr, utbyggnad södra industriområdet 3 Mkr samt markinköp 3 Mkr. En uppställning av investeringar per nämnd samt en förteckning över de största objekten finns förtecknade på sidan 30. Låneskuld Under året har 45 Mkr nyupplånats. Total låneskuld per uppgick till 467 Mkr eller 32 kkr per invånare. Till dotterbolagskoncernen har av internbanken utlånats totalt 359 Mkr. Av dessa är 213 Mkr utlånade till BFAB, 143 Kkr utlånade till AB Kvidingebyggen samt 3 Mkr utlånade till Bitab. Medelräntan har under året varit 3,53%. Jämfört med 2010 är detta en ökning med 0,59 procentenheter. Medelräntan har varit: ,48% ,40% ,33% ,94% ,53% Av total låneskuld var 48,4% lån kombinerade med swapavtal eller tecknade med bunden ränta. Swapavtalen löper som längst till Total summa för avtalen är 186 Mkr varav 30 Mkr löper med positiv ränta. Totalt har swapavtalen ett negativt marknadsvärde. Soliditet Soliditeten inklusive pensionsskuld före 1998 uppgick vid årsskiftet till 20,69%. Detta är en minskning med 1,84 procentenheter från Att soliditeten minskar beror i huvudsak på det negativa resultatet samt ökning av balansomslutningen. Risker Försörjningsstödet låg under 2011 på en snittutbetalning per månad på 1,3 Mkr att jämföra med budget 1,2. Under 2012 har budgeten minskat med totalt 0,5 Mkr. Utfallet i januari och februari visar inte någon tendens till att bli mindre. Kommunens lån löper med kort kapitalbindning. 80% förfaller till betalning under Hitintills har det inte varit något problem med tillgång på pengar. Dock kan situationen ändras om inte finanskrisen löses på ett strukturerat sätt. Vid omläggning och/eller nyupplåning måste kostnaden för att kapitalbinda lånen ställas mot den risk som ett kort lån kan innebära. Kommunens borgensåtagande uppgår till 36 Mkr en minskning med 0,4 Mkr. Den största andelen avser borgen tecknade för Nordvästra Skånes Renhållnings AB på totalt 33 Mkr. För Kommuninvest har samtliga medlemmar tecknat solidarisk borgen. För närvarande bedöms inte att det föreligger någon risk kommunens borgensåtagande. En förutsättning för god ekonomisk hushållning är att varje nämnd inte förbrukar mer medel än vad man fått tilldelat. En förutsättning är att rätt ram fördelats. För 2012 har nämndernas budgetar utökats med 19 Mkr. I och med detta har nämnderna fått förutsättningar för en budget i balans. Framtiden Att driva kommunal verksamhet är något av ett konststycke. De senare årens kraftiga svängningar i konjunkturen har slagit igenom med stor kraft på den offentliga ekonomin. Samtidigt som intäkterna utvecklas svagt har behov av mer verksamhet ökat. Detta har gällt inte minst för Åstorps kommun under I början av året var kön till äldreomsorgen lång varför beslut togs om att 10

15 Förvaltningsberättelse öppna nya platser. I skrivande stund är kön borta och avdelningen som öppnades har fått stängas. Under 2011 togs beslut och verkställdes bortforsling av delar av bullervallen i Hyllinge. Även under 2012 kommer ytterligare massor att behöva fraktas bort. Med detta är förhoppningen att ärendet skall vara avslutat. Osäkerhet finns vad som händer gällande deponin på Norra Vallgatan där kommunen inte är markägare. Kommunens reningsverk i Nyvång är slitet och kommer att kräva stora investeringar, vilket i sin tur påverkar avloppstaxan. Diskussioner förs hur man på ett optimalt sätt kan få ett funktionellt och modernt reningsverk. Kraftiga svängningar i konjunkturen kommer med stor sannolikhet att gälla även i fortsättningen. Därför är det viktigt att ha en marginal för att möta det oförutsedda. Samtidigt måste en avvägning göras hur stora dessa reserver skall vara. Varje dag i kommunen sker ett antal möten med våra medborgare. Ambitionen från kommunens sida är att man som medborgare skall känna sig väl bemött samt att kommunen gör allt för att hitta de bästa lösningarna i olika situationer. I bland blir fokus stort på det som av olika skäl inte upplevs som positivt. Vårt ansvar som såväl politiker som tjänstemän är att i varje situation vara stolta över den fina verksamheten vi har i Åstorps kommun. God ekonomisk hushållning En bedömning skall enligt kommunallagen göras om kommunen drivs enligt god ekonomisk hushållning. Måluppfyllelsen kunde varit bättre. Tas hänsyn till de speciella omständigheter som gällt under året samt till de senaste årens utveckling bedöms att Åstorps Kommun driver sin verksamhet enligt god ekonomisk hushållning. 11

16 Måluppfyllelse Kommunfullmäktige har för 2011 formulerat sex verksamhetsmässiga mål (A-F) samt tre finansiella mål. Resultatet visar på att inte alla målen uppfyllts. Verksamhetsmässiga mål A. Erbjuda attraktiva boende och offentliga miljöer som inbjuder till gemenskap och god hälsa % av kommunens invånare skall nås av livräddande styrka inom 20 minuter Hälsofrämjande arbete och tidiga insatser skall prioriteras. Målet uppfylls till alla delar. Det är glädjande att tidiga och frivilliga insatser uppskattas av medborgarna. Detta har bland annat visat sig i fler grupper i utbildningen Active parenting för föräldrar. När det gäller att samtliga invånare skall nås av livräddande styrka inom 20 minuter är även detta mål uppfyllt. Uppföljningen visar att så många som 87% nås redan inom 10 minuter. B. Utöva ett aktivt miljöarbete som bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle Kartlägga och motverka föroreningar och läkage från mänsklig påverkan på mark, luft och vatten. A. Erbjuda attraktiva boende- och offentliga miljöer som inbjuder till gemenskap och god hälsa. Prioritera klimatrelaterade frågor såsom omhändertagande av dagvatten, erosion, sättningsoch översvämningsrisker. Miljökontoret har arbetat med att långsiktigt säkerställa vattenkvaliteten i Kvidinge. Detta har gått ut på att begränsa ämnen som kan förorena grundvattnet. Inventering har gjorts av enskilda avlopp. Flertalet av dessa uppfyller inte dagens reningskrav. Fyra verksamheter har inventerats med sikte på förorenade områden. Tillsammans med NSVA skall en dagvattenpolicy tas fram. Samtliga detaljplaner har granskats utifrån dagvattnets påverkan på miljön. Arbete pågår inom miljöområdet. C. Stimulera former för dialog och engagemang bland kommunens invånare Förslag på ny struktur och layout skall under 2010 presenteras och beslutas avseende kommunens websida och intranät med genomförande senast Utveckla lättillgängliga kontaktpunkter för dialog med brukare, vårdtagare, klienter, anhöriga och kommuninvånare Ny hemsida offentliggjordes Arbetet med intranätet har inte prioriterats då hemsidearbetet varit omfattande. Arbetet påbörjas under Samtliga enheter har bjudit in till anhörigträffar. Några har på grund av för få anmälda fått ställas in. 100% av kommunens invånare skall nås av livräddande styrka inom 20 min. 100% 100% Hälsofrämjande arbete och tidiga insatser skall prioriteras. Besök familjecentraler per dag i genomsnitt Antal grupper föräldrautbildning 12 8 B. Utöva ett aktivt miljöarbete som bidrar till ett långsiktligt hållbart samhälle. Resultat 2011 Resultat 2010 Måluppfyll. Trend Kartlägga och motverka föroreningar och läckage från mänsklig påverkan 87 av av 145 på mark, luft och vatten Prioritera klimatrelaterade frågor såsom omhändertagande av dagvatten, erosion, sättnings- och översvämningsrisker Samtliga Samtliga C. Stimulera former för dialog och engagemang bland kommunens invånare. Förslag på ny struktur och layout ska under 2010 presenteras och beslutas avseende kommunens websida och intranät med genomförande senast 2011 Utveckla lätttillgängliga kontaktpunkter för dialog med brukare, vårdtagare, klienter, anhöriga och kommuninvånare. Anhörigträffar inom vård- och omsorgsboende samt inom gruppboende IFO/LSS skall ske minst två gånger per år 12

17 Måluppfyllelse D. Verka för goda lokala och regionala kommunikationer Planera för en fortsatt utveckling av gång- och cykelvägar samt prioritera nya bostads- och verksamhetsområden i stationsnära lägen och/eller goda busskommunikationer. I detaljplanearbetet som pågått under våren har målet uppföljts. E. Verka för att kommunens verksamheter skall präglas av tillgänglighet, god service och hög kvalitet Kommuninevånare som vänder sig till medborgarkontoret skall via e-post eller telefon få återkoppling inom ett dygn eller via e-post inom två dygn. Alla skall erbjudas kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar med syfte att nå målen. Alla skall känna sig trygga. Utveckla möjligheter till social samvaro, kulturella upplevelser och utevistelse Verka för att kommunen skall vara en attraktiv arbetsgivare Ohälsotalet skall vara på en låg nivå Alla ledare skall kompetensutvecklas inom ramen för kommunens ledarskapsprogram med inriktning att bli en attraktiv arbetsgivare. Ohälsotalen ligger fortfarande på en mycket låg nivå. Det är inte realistiskt att ha så mycket lägre tal utan i det fortsatta arbetet är det viktigt att behålla ohälsotalen på en låg nivå. Arbete med ledarutveckling fortsätter i olika former och är ett uppskattat inslag. D. Verka för goda lokala och regionala kommunikationer. Resultat 2011 Resultat 2010 Måluppfyll. Trend Planera för fortsatt utveckling av gång- och cykelvägar samt prioritera Beaktat i Beaktat i nya bostads- och verksamhetsområden i stationsnära lägen och/eller detaljplaner detaljplaner med goda busskommunikationer E. Verka för att kommunens verksamheter skall präglas av tillgänlighet, god service och hög kvalitet. Kommuninvånaren som på olika sätt vänder sig till medborgarkontoret skall via e-post eller telefonfå återkoppling inom ett dygn eller via vanlig Ingen mätning 89% postgång inom två dygn. Mätetal 75% gjord Alla skall erbjudas kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar med syfte att nå målen Nationella ämnesprov. Åk 5 andel som uppnått alla delprov. 83% 84% Andel elever behöriga till gymnasiet 88% 86% Alla skall känna sig trygga Antal kränkningar barn/barn, åtgärdsprogram Utveckla möjligheter till social samvaro, kulturella upplevelser och utevistelse Genomförandeplaner skall finnas och vara undertecknade av Alla ej Alla ej årdtagare/brukare/klient eller deras företrädare i samtliga undertecknade undertecknade nya ärenden. F. Verka för att kommunen skall vara en attraktiv arbetsgivare. Ohälsotalet skall vara på en låg nivå. Sjukfrånvaro skall ligga under 4,5% 3,98 3,91% Alla ledare skall kompetensutvecklas inom ramen för kommunens ledarskapsförsörjningsprogram med inriktning att bli en attraktiv arbetsledare. 6 5 Antal utbildningstillfällen skall uppgå till minst 6 stycken 13

18 Måluppfyllelse Finansiella mål Nettokostnader i förhållande till skatter och bidrag skall högst uppgå till 98% sett över en femårsperiod. Investeringar exklusive affärsverksamhet och exploatering skall inte överstiga avskrivningen för motsvarande tillgångar. Investeringar i BFAB skall inte överskrida BFAB:s resultat samt avskrivningar. Soliditeten inklusive pensionsskuld skall öka med minst 5% sett över en femårsperiod. Ökningen skall fortgå till soliditeten enligt föregående uppgår till totalt 28%. Resultatmålet uppnås såväl 2011 som för den senaste femårsperioden. Kommunens investeringar överskrides avskrivningarna med 0,4 Mkr. Detta överskridande kommer att minska investeringsutrymmet för Investeringsmålet gällande BFAB uppnås inte på grund av stora investeringar de senaste åren framförallt gällande Astern. Noterbart är att under perioden uppnås inte målet något av de enskilda åren. Totalt utrymme per år är en investeringsvolym på ca 30 Mkr. Skall målet uppnås måste investeringsvolymen hållas på en lägre nivå kommande år. Soliditeten ökar under perioden 2007 till 2011 dock inte tillräckligt i förhållande till satt mål. Resultatet är en av förklaringarna. Med ett bättre resultat och en lägre investeringstakt är målet möjligt att uppnå. Soliditeten för Skånes kommuner 2010 uppgick till 26% att jämföra med Åstorp 23%. Ekonomiska mål Nettokostnader/skatter och bidrag skall högst uppgå till 98% sett över en femårsperiod. Ett år 2010; % 98% Fem år ; % 97% Investeringar exklusive affärsverksamhet och exploatering skall -1,4 Mkr -0,4 Mkr inte överstiga avskrivningarna för motsvarande tillgångar Måluppfyll. Trend Koncernen : Investeringar i BFAB skall inte överskrida BFAB:s resultat samt avskrivningar Ett år 2010;2011-0,1 Mkr -2,0 Mkr Fem år ; ,8 Mkr -44,0 Mkr Soliditeten inklusive pensionsskuld före 1998 för kommunen skall öka med minst 5% sett över en femårsperiod. Ökningen skall fortgå till soliditeten enligt ovan uppgår till totalt 28%. 2006: 22,5% ,5% 0 1,3%-enheter 2007: 19,4% ,7% = målet är uppfyllt = målet är delvis uppfyllt = målet är ej uppfyllt = måluppfyllelse kan ej bedömas då resultat saknas = förbättrat resultat = oförändrat resultat = försämrat resultat = trenden kan ej avgöras 14

19 Jämförelsetal Jämförelsetal Syftet med att presentera statistik för Åstorps kommun i jämförelse med omvärlden är att visa kommunens position gentemot andra kommuner med liknande verksamheter. Endast en presentation och förklaring för respektive områdes nyckeltal görs, varvid ingen kompletterande analys följer. För de flesta områden görs jämförelser på länsnivå medan rankingen avser alla Sveriges kommuner (290 stycken). Uppgift om ranking saknas för vissa nyckeltal, varför denna då har utelämnats. Statistiken är främst hämtad från Kommunoch Landstingsdatabasen (Kolada) som har ett brett utbud av nyckeltal avseende resurser, volymer och kvalitet i kommuners och landstings alla verksamheter. GRUNDSKOLA I Öppna jämförelser Grundskola, kan indikatorer avseende resultat och resurser inom grundskolan jämföras för alla Sveriges kommuner. Såväl kommunala som fristående skolor ingår i jämförelsetalen. Resultatet beskrivs utifrån slutbetyg, ämnesprov och meritvärden. Resurserna utgörs av nedlagda nettokostnader. I jämförelsetalen för grundskolan jämförs bland annat elevers resultat i procent och antal, exempelvis andel elever i åk 9 som uppnått målen i samtliga ämnen. Jämförelse görs med Skånes kommuner. GYMNASIESKOLA I Öppna jämförelser Gymnasieskola, kan likt grundskolan resultat- och resursindikatorer jämföras för samtliga svenska kommuner. Resultatindikatorerna beskrivs utifrån slutbetyg och resursindikatorerna beskrivs utifrån nettokostnader. I jämförelsetalen för gymnasieskolan jämförs elevers resultat i procent, till exempel andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom fyra år. Jämförelse görs med Skånes kommuner. VÅRD OCH OMSORG OM ÄLDRE I Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre, kan olika verksamheters kvalitet och effektivitet jämföras, till exempel brukarnas omdömen som helhet om särskilt boende och hemvård. Resultatet redovisas som nöjd kund index (0-100), ju högre värde, desto nöjdare kund. Inom individ och familjeomsorg redovisas i Vad kostar verksamheten i Din kommun bland annat kostnad för vård och stöd som socialtjänsten ger till barn och ungdomar 0-20 år i form av institutionsvård, familjehemsvård och öppenvård. I Öppna jämförelser 2011 Ekonomiskt bistånd finner man exempelvis kostnad per invånare för utbetalt ekonomisk bistånd. GRUNDSKOLA ( avser läsåret 09/10 ) Kommun Statistik Ranking Statistik Andel elever i åk 9 som uppnått målen i samtliga ämnen (%) Lomma 91,7 8 Åstorp 71, ,3 Tomelilla 62,5 279 Jämförelse efter modellberäknat värde dvs salsamodellen, Osby 212,2 8 som består av kriterierna andel pojkar, andel elever med Åstorp 194, ,0 utländsk bakrund och föräldrars sammanvägda utbildn.nivå Tomelilla 179,1 285 Denna jämförelse avser enbart kommunala skolor åk 9, (%) Andel behöriga elever i åk 9 till gymnasieskolan, (%) Vellinge 97,7 6 Åstorp 84, ,3 Sjöbo 77,2 284 Andel lärare med pedagogisk examen i grundskolan, (%) Osby 96,8 6 Åstorp 89, ,0 Helsingborg 81,1 256 GYMNASIESKOLA ( avser läsåret 09/10 ) Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning Ystad 87,4 12 inom tre år exkl. individuellt program, (%) Åstorp 69, ,9 Bromölla 65,6 283 Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning Lomma 91,6 1 inom fyra år, (%) Åstorp 67, ,0 Perstorp 62,0 286 Andel elever som uppnått grundläggande Lomma 92,9 21 behörighet till universitet och högskola, (%) Åstorp 83, ,3 Bjiv 77,0 286 Andel elever som påbörjat studier vid universitet Lund 68,5 3 eller högskola inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning Åstorp 37, ,4 (%) Örkelljunga 27,5 257 VÅRD OCH OMSORG OM ÄLDRE Brukarnas omdöme om särskilt boende som helhet Malung-Sälen 81,0 1 nöjd kund index (0-100), 2011 Åstorp 64, ,0 Vaxholm 50,0 290 Riket 69,0 Brukarnas omdöme om hemtjänsten som helhet Dorotea 86,0 1 nöjd kund index (0-100), 2011 Åstorp 75, ,0 Ljusnarsberg 63,0 290 Riket 73,0 Kostnad för barn- och ungdomsvård per invånare, (kr), 2011 Skåne Åstorp Riket Kostnad för ekonomiskt bistånd per invånare, (kr), 2011 Skåne Åstorp Riket

20 Jämförelsetal ARBETSMARKNAD Jämförelsetalen för antalet arbetslösa personer i kommuner uppdelat på åldersgrupper är hämtat från publicerad statistik från Arbetsförmedlingen. Jämförelse görs med Skånes kommuner samt ett genomsnitt för länet och riket. TRYGGHET OCH SÄKERHET I Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet, kan utfall avseende rådande läge (resultatindikator) och trygghets- och säkerhetsarbete (resursindikator) jämföras. Exempelvis jämförs anmälda stöld och tillgreppsbrott i kommunen med statistik för resterande kommuner i Skåne. INFRASTRUKTUR I Öppna jämförelser - Infrastruktur mm, kan jämförelse göras mellan samtliga kommuners resursindikatorer, t.ex. nettokostnad för gator, vägar samt parkering i kronor per invånare. Vidare kan jämförelser göras mellan olika kommuner kvalitetsoch resultatindikatorer, t.ex. nöjd medborgarindex gator och vägar. KOMMUNENS ANSTÄLLDA Nyckeltalet för sjukfrånvaron totalt i procent för kommunens anställda är hämtat från Sveriges Kommuner och Landstings publicering av den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen för ARBETSMARKNAD Kommun Statistik Ranking Statistik Arbetslösa och personer i konjuknturberoende program i Lomma 2,7 % av befolkningen, samtliga år Åstorp 8,8 8,7 Landskrona 11,1 Skåne 7,0 Riket 6,3 Arbetslösa och personer i konjunkturberoende program i Lund 3,5 % av befolkningen, ungdomar år Åstorp 13,5 13,5 Bromölla 20,2 Skåne 10,6 Riket 9,8 TRYGGHET OCH SÄKERHET Anmälda stöld och tillgreppsbrott, antal 1000 invånare, 2010 Lomma 36,2 112 Åstorp 69, ,6 Malmö 92,6 290 Skåne 66,5 Anmälda våldsbrott, antal 1000 invånare, 2010 Lomma 4,0 11 Åstorp 11, ,2 Malmö 16,9 287 Skåne 11,8 INFRASTRUKTUR Lomma Kostnad gator och vägar, parker etc i kr per invånare, 2010 Åstorp Kristianstad Skåne KOMMUNENS ANSTÄLLDA Sjukfrånvaro totalt, (%), 2010 Örkelljunga 3,4 5 Åstorp 3,9 16 4,1 Staffanstorp 6,2 247 Riket 5,2 Källa: Öppna jämförelser, Sveriges kommuner och landsting, Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning 2010, Sveriges kommuner och landsting, Arbetsförmedlingen, 36/arsstat96_11.xls 16

isning 2013 Årsredov

isning 2013 Årsredov Årsredovisning 2013 Svalövs kommuns årsredovisning 2013 I detta avsnitt beskrivs årsredovisningens struktur. Här ger kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande sin syn på året som gått. Du hittar

Läs mer

1 Årsredovisning 2 0 1 4

1 Årsredovisning 2 0 1 4 Årsredovisning 2 0 1 4 1 2 Innehållsförteckning 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Organisationsschema 5 Fördelning, kostnader och intäkter 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse 8 Ekonomisk analys

Läs mer

Foto framsida: Flygbild över pågående arbete med badanläggningen Foto: NCC

Foto framsida: Flygbild över pågående arbete med badanläggningen Foto: NCC Årsredovisning Foto framsida: Flygbild över pågående arbete med badanläggningen Foto: NCC Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande 1 Fem år i sammandrag 2 Vad används skattepengarna till?

Läs mer

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN Årsredovisning MORA KOMMUN INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande 4 Förvaltningsberättelse 5 Måluppfyllelse 7 Ekonomisk analys 12 Personalredovisning 17 Energi- och klimatplan 19

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse. Räkenskaper. Verksamhetsberättelser. Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4

Innehåll. Förvaltningsberättelse. Räkenskaper. Verksamhetsberättelser. Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4 Stenungsunds kommun Årsredovisning 2012 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 6 Måluppfyllelse 8 Ekonomisk analys kommunen 14 Ekonomisk analys

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Övertorneå kommun i ord, bild och siffror

ÅRSREDOVISNING 2013. Övertorneå kommun i ord, bild och siffror ÅRSREDOVISNING 2013 Övertorneå kommun i ord, bild och siffror 1 Innehållsförteckning Vår berättelse 3 Kommunalrådet har ordet 4 Kommunchefen har ordet 4 Fakta om Övertorneå kommun Fem år i siffror 5 Så

Läs mer

Årsredovisning 2010 LOMMA KOMMUN

Årsredovisning 2010 LOMMA KOMMUN Årsredovisning 2010 LOMMA KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisationsöversikt 5 Vart gick skattepengarna? 6 Fem år i sammandrag 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

INNEHÅLL ÅRSREDOVISNING 2011

INNEHÅLL ÅRSREDOVISNING 2011 2011 Årsredovisning INNEHÅLL ÅRSREDOVISNING 2011 Kommunstyrelsens ordförande 2 Omvärldsanalys, vår utveckling 3 Kommunövergripande utvecklingsområden 11 Övergripande mål 17 Välfärdsbokslut 24 God ekonomisk

Läs mer

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 Alvesta under fem år 2013 2012 2011 2010 2009 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 19 280 19 034 18 917 18 802 18 757 Årlig förändring 246 117 115 45-18

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning 1 Omslaget: Under 2012 lanserades En hållbar matkasse som är en recepttjänst från Lerums kommun med tips på klimatsmart mat. En möjlighet att både

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013

Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013 Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013 2010-06-08 Innehåll 1 Beslut i kommunfullmäktige 5 2 Förord 6 3 Kommunfullmäktiges visioner och strategiska områden 7 4 Inriktningar inom de strategiska områdena,

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

Delårsrapport 2 2013

Delårsrapport 2 2013 Delårsrapport 2 2013 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, bolag och förbund 17 Ekonomi 21 Personalresursen

Läs mer

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget 2011 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslaget: Lerum ska i all kommunal verksamhet arbeta aktivt med bemötande ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det innebär bland annat

Läs mer

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1 Text Årsredovisning 2012 Östra Göinge Kommun 1 Text 2 Östra Göinge Kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra

Läs mer

Årsredovisning 2010 SIMRISHAMNS KOMMUN

Årsredovisning 2010 SIMRISHAMNS KOMMUN Foto: Eva Kvant Olsson, Ivar Svensson och Tina Thornberg Årsredovisning 2010 SIMRISHAMNS KOMMUN Inledning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE I BALANS 2010 DAGS FÖR VISIONSARBETE Bokslutet för 2010 visar ett

Läs mer

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN OCH BOLAGEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN OCH BOLAGEN ÅRSREDOVISNING 2014 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo och dess omvärld 6 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsikt 18 Ekonomi 21 Personalresursen

Läs mer

Innehåll och textbearbetning: Ekonomiavdelningen Layout: Joanna Bladh Foto: Joanna Bladh

Innehåll och textbearbetning: Ekonomiavdelningen Layout: Joanna Bladh Foto: Joanna Bladh Kävlinge kommun Årsredovisning 2013 Innehåll och textbearbetning: Ekonomiavdelningen Layout: Joanna Bladh Foto: Joanna Bladh Innehåll Inledning 4 2013 Kävlinge En oslipad diamant 5 Organisation 6 Så fördelades

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse. Räkenskaper. Verksamhetsberättelser. Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4

Innehåll. Förvaltningsberättelse. Räkenskaper. Verksamhetsberättelser. Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4 Stenungsunds kommun Årsredovisning 2013 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 6 Måluppfyllelse 8 Ekonomisk analys kommunen 14 Driftredovisning

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013

Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013 Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013 Reviderad 2010-11-22 Reviderad 2010-11-29 Reviderad 2010-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-17 Reviderad av kommunfullmäktige 2010-12-16 Innehåll 1

Läs mer

Delårsrapport 2 2012

Delårsrapport 2 2012 Delårsrapport 2 2012 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 16 Ekonomi 22 Personalresursen

Läs mer

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010 Uddevalla kommun Årsredovisning 2010 3 Junicupen på Bodele. Foto: Maria Rasmusson ÅRSREDOVISNING 2010 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning för 2010. Årsredovisningen vänder sig i första

Läs mer

Delårsrapport 1 2015 januari - april

Delårsrapport 1 2015 januari - april Delårsrapport 1 2015 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 9 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, bolag och förbund 15 Ekonomi 18 Personalresursen

Läs mer

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2012 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder, förbund och bolag

Läs mer

2012 Ett händelserikt år.

2012 Ett händelserikt år. ÅRSREDOVISNING 2012 2012 Ett händelserikt år. Förra året var ett händelserikt år. Det var då det första spadtaget togs för vår nya handelsplats Entré Båstad och året då ungdomarnas skejtpark invigdes.

Läs mer