Åstorps kommuns vision:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åstorps kommuns vision:"

Transkript

1 ÅSTORPS KOMMUN Årsredovisning 2011

2 Foto: kommunens arkiv Åstorps kommuns vision: Invånarna är stolta över Åstorps kommun, som har ett variationsrikt, naturnära boende och ett varierat serviceutbud av hög kvalitet och tillgänglighet utifrån innevånarnas behov och önskemål. Årsredovisning 2009 Upplaga 3 Fastställd av kommunstyrelsen , godkänd av kommunfullmäktige dnr:

3 Åstorps kommuns årsredovisning är Kommunstyrelsens rapport till Kommunfullmäktige. Här beskrivs hur man uppfyllt de mål och ekonomiska förutsättningar som man fått tilldelat. Årsredovisningen vänder sig såväl till interna som externa intressenter. INLEDNING I detta avsnitt ger kommunstyrelsens ordförande Ordförande och kommunchef om och kommunchef sin syn på året som gått. Vidare Årets händelser 2 Vidare beskrivs kommunen utifrån några nyckeltal i Organisationsöversikt 4 ett femårs perspektiv. Här kan man också se en Nyckeltal 6 schematisk bild över Åstorps kommuns organisation. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Här kan Du läsa om Åstorp i ett vidare perspektiv. Utveckling inom samhällsekonomin och kommun- Analys av resultat och finanser ger en bild av sektorn 7 hur vi klarat av året och hur väl rustade vi står inför Utveckling inom Åstorps kommun 7 framtiden. Resultatanalys 8 Redovisning kring frågor som rör personal avslutar Finansiell analys 10 detta avsnitt. Presentation kring åldersstruktur, Framtiden 10 sjukfrånvaro, personalkostnader, arbetsmiljö sker i God ekonomisk hushållning 11 denna del. Måluppfyllelse 12 Jämförelsetal 15 Medarbetare i Åstorps kommun 17 RÄKENSKAPER Räkenskaperna visar det ekonomiska utfallet för Resultaträkning 20 såväl kommun som koncern (sammanställd redo- Balansräkning 21 visning). Här kan Du läsa om hur det gått ekono- Kassaflödesanalys 23 miskt (resultaträkning), kommunens ekonomiska Tilläggsupplysningar och noter 24 ställning (balansräkning) samt hur pengarna an- Nämder och styrelser 30 vänts (finansieringsanalys). Investeringar kommunen 30 Investeringar i dotterbolagskoncernen 32 Särredovisning av va-verksamheten 33 VERKSAMHETER Här presenteras kommunens verksamheters Kommunfullmäktige 34 berättelser för det gågna året. Här kan Du läsa Valnämnd 35 om årets händelser, måluppfyllelse, ekonomisk Kommunrevision 36 redogörelse samt nyckeltal. Kommunstyrelse 37 Varje förvaltning/nämnd ger också sin syn på Kommunstyrelseförvaltning 38 hur man ser på framtiden. Bygg- och miljönämnd 44 Bildningsnämnd 46 Socialnämnd 52 KOMMUNALA BOLAG I detta avsnitt presenteras Åstorps kommuns hel- Björnekulla Fastighets AB 57 ägda bolag. Dessa är Björnekulla Fastighets AB AB Kvidingebyggen 58 med dotterbolag Kvidingebyggen och Björnekulla Björnekulla IT AB 59 IT AB. REVISIONSBERÄTTELSE I avsnittet presenteras revisionsberättelsen för Revisionsberättelse 60 ORDLISTA Svårt att förstå? Här finns förklaringen till ord och Ordlista 61 termer.

4

5 Ordförande och kommunchef om 2011 Årets verksamhet 2011 De senaste årens befolkningsutveckling håller i sig även för Åstorp växte kraftigt sedan dess har ökningstakten gått neråt och 2011 blev ökningen 52 personer. Ska kommunen växa snabbare behöver vi få fram nya bostäder. I arbetet med en ny översiktsplan pekas nya områden ut som möjliga utbyggnadsområde. Det beslutades under året om en nybyggnad av en tågstation i Kvidinge, med ett framtida tågstopp ökar intresset för nybyggnation i Kvidinge vilket även det kommer att göra att kommunen växer. Fler invånare innebär ett ökat tryck på våra verksamheter. Under 2011 har det varit ett stort fokus på äldreomsorgen, med långa köer varför vi blev tvungna att köpa platser i andra kommuner för att lösa situationen. Genom beslutet att bl.a. bygga fler boendeplatser på Vidåsen har kön försvunnit. Ekonomiskt skulle 2011 vara ett år med i princip ett nollresultat. Vi skulle dra nytta av tidigare års positiva resultat istället för nerdragningar i verksamheterna. Årets resultat på ca - 4 miljoner är sämre än budget men då täcker vi kostnaderna för vallen i Hyllinge och ökade pensionskostnader vilket sammanfattningsvis innebär ett bra resultat trots allt. Avslutningsvis vill jag tacka alla för ett gott arbete och engagemang som bidrar till att göra våra verksamheter omtyckta och Åstorp till en bra kommun att bo i. Ronny Sandberg (S) Kommunstyrelsens ordförande Årets verksamhet 2011 Kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation förändrades Nämndsorganisationen kom att bestå av kommunstyrelsen samt tre nämnder. Det bildades en enhetlig socialnämnd med socialtjänstens verksamheter medan bygg- och miljönämnden och bildningsnämnden blev oförändrade. Förvaltningsorganisationen förändrades och till kommunstyrelseförvaltningen överfördes medborgarkontoret och överförmyndare. Samhällsbyggnadskontoret utvecklades till en samhällsbyggnadsenhet tillhörande kommunstyrelseförvaltningen. Den kommunala vuxenutbildningen fördes till bildningsnämnden. Under året omarbetades kommunens hemsida, som fick en ny profil. En omfattande utbildningsinsats genomfördes i anslutning till arbetet. En översyn av kommunens styrdokument medförde att en ny struktur skapades och att inaktuella dokument upphävdes. Inför framtiden med sikte på 2020 utarbetades en omvärlds- och framtidsanalys utifrån ett politiskt uppdrag. Den ligger nu till grund för kommunens framtida mål. Under året förändrades den viktiga introduktionen för kommunens nyanställda. En gemensam introduktionsdag hölls både under våren och hösten. Det gavs information om Åstorps organisation och under eftermiddagen blev det en guidad busstur i kommunen. Detta är en mycket uppskattad upplevelse och ett bra sätt att marknadsföra vår fina kommun. En omfattande medarbetarenkät genomfördes i verksamheterna i november/december. Det kan konstateras att den gav överlag många bra resultat, men visade också att vissa områden behöver utvecklas. En uppmärksammad händelse under året var avtalet med samtjänst med polismyndigheten. Från den 1 september samverkar Åstorps kommun via medborgarkontoret med polisen. År 2011 var ett intensivt år med flera viktiga rekryteringar på centrala befattningar. Arbetet med kommunens ledare och anställda var mycket stimulerande och det finns verkligen ett varmt patos för Åstorps kommun. Claes Jarlvi Kommunchef 1

6 Årets händelser Navet - Åstorps öppenvård Navet öppnade i slutet av november i före detta polishusets lokaler. En dröm om att få de tre öppenvårdsverksamheterna Pollux, Ungbo och Avanti under samma tak gick i uppfyllelse. Genom samlokalisering kan verksamheterna anpassas med ökad samverkan och samsyn. Allt för medborgarnas bästa. Några siffror om Åstorp Folkmängd Andel kvinnor 49,1% Andel män 50,9% Andel 0-17 år 23,4% Andel år 59,6% Andel 65- år 17,0% Andel gifta 36,3% Andel skilda 9,6% Medelålder 39,5 år Källa SCB Ny skola tar form Det tidigare äldreboendet Björnåshemmet byggdes, i Björnekulla Fastighets AB:s regi, om under 2011 till Tingdal/Björnåsskolan. Skolan innefattar förskoleverksamhet samt årskurs F-3. Grön flagg I arbetet med att synliggöra och säkerställa vårt miljöarbete och implementera ett bra miljötänk hos våra barn och ungdomar har verksamheter inom Nyvång, Rågen och Tingdal/Björnås blivit certifierade och fått Grön Flagg. Grön Flagg är en miljöcertifiering som administreras och drivs av stiftelsen Håll Sverige rent. Resultat Kommunens resultat 2011 uppgick till -4 Mkr. Bortsett från kostnader avseende bullervallar (10 Mkr) och sänkning av rips-räntan (9 Mk) uppgick kommunens underliggande resultat till +15 Mkr. Årets företagare För 25:e året i ordningen utnämndes Årets Företagare i Åstorps kommun, vilka blev Målericenter i Åstorp AB. På bilden syns Berth Tall, Sten Carlsson och Ulf Sävström. Målericenter ses som en god förebild för andra och är enligt juryn ett välskött företag som väl lyckats bemöta konjunktursvängningarna i branschen med en stabil ekonomi och utveckling. 2

7 Årets händelser Nytt gruppboende Bryggan Den 15 januari startade det nya gruppboendet Bryggan, ett uppskattat första egna hem för unga vuxna med funktionshinder. På Bryggan finns det plats för fem personer att bo permanent. Här finns också en lägenhet för korttidsvistelse, där behovet av denna insats kan tillgodoses för några brukare. Korttidsvistelse innebär att man kontinuerligt t.ex. varannan helg eller någon dag mitt i veckan vistas och övernattar på Bryggan. Skolinspektionens tillsyn 2011 Skolinspektionen gjorde under 2011 tillsyn av verksamheterna förskola, fritidshem, grundskola och kommunal vuxenutbildning. Goda resultat nåddes för Åstorps kommunala skolverksamhet. Eleverna trivs på sina skolor och känner sig trygga där. Kommunen bedöms överlag ha skapat goda förutsättningar för verksamheterna att verka enligt den nya författningens krav. Vidare anses ledningsförhållanden i kommunens verksamheter tydliga. Teknikpris Alla elever i årskurs 8 är sedan många år med i Lunds tekniska högskolas tekniktävling. Eleverna på Björnekullaskolan fick pris för Bästa instrument, då de byggde ett självspelande instrument Elever på Haganässkolan fick tillsammans med sin lärare motta ett pris på kronor från Teknikföretagarna. Priset premierade ett framgångsrikt teknikprojekt och prissumman används i projektet till förmån för eleverna. Årets äldremässa Den återkommande äldremässan hölls i år för första gången i Kulturhuset Björnen. Ca 400 personer besökte mässan och fick bl.a. information om äldreomsorgens verksamheter. På mässa deltog också privata entreprenörer. Nybyggnation på attraktivt, centralt läge AB Kvidingebyggen färdigställde under året byggnationen av 15 lägenheter samt närpolisstation i kvarteret Almen i hörnet Storg./Torgg. i Åstorp. Inflyttning skedde under sensommaren. 3 Åstorps Samordningsförbund Den finansiella samverkansformen mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och Åstorps kommun som leds av Åstorps samordningsförbund har utvecklats under år Projekt Ungsam, som inleddes i juli månad 2011 och som riktats till unga arbetssökanden med dålig förankring på arbetsmarknaden, har under årets sista sex månader lyckats uppnå målet att minst 50% av deltagarna ska komma i åtgärd. Utifrån individuellt satta mål är långsiktiga mål att de unga genom stödoch motivationsarbete ska få hjälp att skaffa sysselsättning eller utbildning som leder till egen försörjning. Beslut har även fattats om två nya projekt som planeras startas upp under Foto: kommunens arkiv

8 Organisationsöversikt Kommunens samlade verksamhet Kommunkoncernen Kommunens förvaltning Kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation förändrades Nämndsorganisationen kom att bestå av kommunstyrelsen samt tre nämnder. Det bildades en enhetlig socialnämnd med socialtjänstens verksamheter medan bygg- och miljönämnden och bildningsnämnden blev oförändrade. Förvaltningsorganisationen förändrades och till kommunstyrelseförvaltningen överfördes medborgarkontoret och överförmyndare. Samhällsbyggnadskontoret utvecklades till en samhällsbyggnadsenhet tillhörande kommunstyrelseförvaltningen. Den kommunala vuxenutbildningen fördes till bildningsnämnden. Kommunens koncernföretag Björnekulla Fastighets AB är moderbolag för koncernföretagen. Bolaget äger, bygger och förvaltar fastigheter med olika slags lokaler inom Åstorps kommun. Bolaget har att främja kommunens försörjning med lokaler för dess verksamheter samt har även uppdrag att arbeta med energiförbrukning ur såväl miljömässigt som ekonomiskt perspektiv. Allt i enlighet med en hållbar utveckling inom Åstorps kommun. AB Kvidingebyggen är kommunens allmännytta och har för sin verksamhet inom Åstorps kommun att äga och förvalta bostadsfastigheter med hyresrätt. I bolagets verksamhet ingår också att förvärva fast egendom och tomträtt till fast egendom, i syfte att därpå uppföra och/eller förvalta byggnader med bostadslägenheter och därtill kopplade lokaler. Bolaget har också att vara ägarens redskap för påverkan och utveckling av hyresmarknaden samt kommunal tillväxt. Björnekulla IT AB har till uppgift att ansvara för utbyggnaden av IT-infrastruktur inom kommunen och då främst för kommunens egna verksamheter. Bolaget ska också vara det lilla lokala alternativet och har därvid främst att arbeta med en uppbyggnad av infrastruktur där så är lokaliseringsmässigt möjligt i relation till den uppbyggnad som sker för kommunens verksamhet. Kommunala uppdragsföretag Följande företag och organisationer har Åstorps kommun ägarandel och/eller intresse i, utan att dessa inkonsoliderats i kommunkoncernen. Samägda företag Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA). Företaget tog den 1 september 2009 över det operativa ansvaret för vatten- och avloppsverksamheterna (va) i kommunerna Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Från och med 1 oktober 2010 ingår även Bjuv i NSVA. NSVA ägs till lika delar av de sex kommunerna, det vill säga för Åstorps del en ägarandel på 16,67%. Genom samverkan vill kommunerna bland annat uppnå samordning och utveckling av vakompetenser, stordriftsfördelar samt vidareutveckling av va-systemet utan hänsyn till kommungränser. Aktiekapitalet uppgår till kkr. Bolagets kostnader täcks helt av bidrag från ägarkommunerna varför ingen vinst eller förlust uppkommer. Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR). Sedan flera år ombesörjs kommunens renhållning av NSR, som är ett bolag som ägs gemensamt av sex nordvästskånska kommuner. Dessa är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Ängelholm och Åstorp. Åstorps kommuns ägarandel uppgår till 6,9% av aktiekapitalet. Kommunalförbundet Medelpunkten. 10 nordvästskånska kommuner har gått samman för gemensam upphandling och hantering av vårdhjälpmedel. Kommunens andel av kommunalförbundet utgör 10%. Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Bolaget startade i maj 2005 av 30 Skånska kommuner med syfte att erbjuda sina ägare sak- och ansvarsförsäkringar. Totalt antal delägare är per stycken i Skåne, Blekinge, Halland, Småland och Västra Götaland. Kommunens ägarandel är 1,03%. AV Media Skåne är ett kommunalförbund med 16 anslutna kommuner. Förbundet lånar ut AV-läromedel till skolor och andra utbildningsanordnare. Till AV-media betalar Åstorps kommun en årlig avgift, vilken 2011 uppgår till 315 kkr. Denna kostnad innefattar service exklusive reparationskostnader. SKL Kommentus AB är en koncern med tre dotterbolag. Koncernen är verksam inom affärsstöd vid inköp och upphandling åt offentlig sektor samt verksamhetsstöd åt offentlig sektor. Under året har bolaget delat ut 4,74 kr per aktie, vilket för kommunen motsvarar 76 kr. Kommuninvest ekonomisk förening vänder sig uteslutande till kommuner och landsting för utlåning. Per var 267 kommuner och landsting medlemmar i föreningen. Samtliga medlemmar har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga och nuvarande och framtida förpliktelser. Åstorps ägarandel av Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser uppgår till 555 Mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgår till 552 Mkr. Kommunala entreprenader Kyrktuppen är en fristående förskola som drivs av Björnekulla församling. Totalt antal barn uppgår till 21 stycken. Skolpeng 2,1 Mkr. Filosofen driver skola och förskoleverksamhet för totalt 53 stycken barn. Skolpeng 5,4 Mkr. PeterSvenskolan är en fristående skola för årskurserna 6-9. Totalt antal elever uppgår till 107 stycken. Skolpeng 8,1 Mkr. Metria ägs av lantmäteriet och erbjuder produkter och tjänster inom geografisk IT. Inom Bygg- och miljönämndens verksamhetsområde bedrivs MBKverksamhet (mätning-beräkning-katering) som upphandlat uppdrag av Metria. Under 2011 har kkr erlagts för uppdraget. 4

9 Organisationsöversikt Revision Kommunfullmäktige Valnämnd Nämnder och styrelser Kommunala bolag Kommunstyrelse - Räddningsnämnd - Krisledn.nämnd Björnekulla Fastighets AB Bygg- och miljönämnd AB Kvidingebyggen Bildningsnämnd Björnekulla IT AB Socialnämnd 5

10 Nyckeltal Åstorps kommun Antal invånare 31/ Förändring folkmängd Total kommunal skattesats 30,68% 30,68% 30,68% 30,68% 30,68% Varav kommunen 20,29% 20,29% 20,29% 20,29% 20,29% Verksamhetens intäkter, Mkr 1) 125,4 126,3 121,4 125,2 133,3 Verksamhetens kostnader, Mkr 1) 737,6 711,5 675,0 673,9 663,0 Verksamhetens nettokostnader, Mkr 1) 626,0 599,7 566,9 559,6 539,7 Nettokostnadernas andel av skatter, bidrag och utjämning 1) 98,3% 95,0% 96,2% 97,5% 100,5% Årets resultat, Mkr 1) -3,9 31,8 17,8 13,1 3,0 Årets resultat enligt balanskravsutredning, Mkr 2) 6,6 29,8 16,8 17,2 2,7 Nämndernas budgetomslutning, Mkr 610,7 597,5 574,0 570,9 532,2 Nämndernas budgetavvikelse, Mkr 1) -14,1-6,0 2,9 10,4-10,7 Investeringar, Mkr 1) 22,9 23,9 21,2 31,6 36,5 Soliditet exklusive pensionsskuld före ) 34,8% 36,3% 35,4% 37,9% 37,8% Soliditet inklusive pensionsskuld före ) 20,7% 22,5% 19,6% 20,3% 19,4% Antal tillsvidareanställda Sjukfrånvaro i förhållande till tillgänglig arbetstid 3) 3,98% 3,91% 4,05% 4,62% 4,84% 1) Omräkning av jämförelsetal har gjorts för att justera för ändrade redovisningsprinciper 2010 samt felrättning ) Omräkning av balanskravsresultat har ej gjorts, då detta skulle bliva missvisande i förhållande till av fullmäktige fattade beslut. 3) Sjukfrånvaron redovisas i förhållande till tillgänglig arbetstid fr.o.m

11 Förvaltningsberättelse Utveckling inom samhällsekonomi och kommunsektorn Källor: SKL MakroNytt 1/2012, SKL Ekonomirapporten oktober 2011, SCB. Världen De senare åren har vi upplevt en kraftig svängning i ekonomin. Från strålande högkonjunkturer till lågkonjunkturer som varit de djupaste sedan 1930-talet. Detta fenomen har gällt inte minst för I början av året var finanskrisen förvisso inte löst, men den dominerade inte längre den ekonomiska agendan. Under året gjorde en annan kris sig påmind nämligen skuldkrisen inom Euroområdet. Denna hade funnits tidigare också men blev akut i samband med att staten Grekland i stort sett betraktades som bankrutt. Hitintills har utvecklingen i Grekland skett under ordnade former och med stor hjälp från andra länder i Europa. Om inte några nya akuta kriser dyker upp i Europa är bedömningen att det sker en återhämtning. Det kan man redan idag se vissa tecken på i form av bland annat stigande börskurser. Vidare har räntan till problemländer som Spanien och Italien fallit. Trots tecken på tillfrisknade kan konstateras att den ekonomiska återhämtningen sannolikt kommer att ta tid. I USA har problemen med stora budgetunderskott och hög arbetslöshet fortsatt. BNP utvecklingen bedöms öka något under 2012 och 2013 jämfört med Dock är ökningen svag. Både den offentliga sektorn och hushållens ekonomi har problem. Så slutsatsen är att även i USA kommer återhämtningen att ta tid. Kan då länder som Kina och Indien väga upp den svaga utvecklingen i Europa och USA? Även om tillväxten med svenska mått får betraktas som god kan inte länderna i Sydostasien stå för tillväxt i industriländerna i Europa och USA. Sverige Den ekonomiska utvecklingen i Sverige var relativt stark under de tre första kvartalen Olika indikatorer visade dock på en försvagning under slutet av Så blev också fallet då BNP för kvartal fyra minskade med 1,1% säsongsrensat och jämfört med tredje kvartalet Det som drog ner BNP var framförallt nettoexporten som utvecklades negativt för första gången sedan andra kvartalet Totalt under 2011 växte BNP med 3,9% jämfört med SKL:s bedömning för de kommande åren visar på en betydligt lägre BNP-tillväxt beräknas BNP växa med 1,3% och 2013 med 2,5%. Vad är det då som gör att Sverige, med i grunden en god ekonomi, inte utvecklas mera positivt? I den globala ekonomin berörs även vi av kriser i omvärlden. Sverige är beroende av andra länder eftersom vi har en stor exportsektor. Skuldkrisen i Europa hämmar den svenska industriproduktionen. Även den inhemska efterfrågan har dämpats av den ekonomiska utvecklingen. Trots låga räntenivåerna spar hushållen hellre sina pengar i stället för att konsumera. Nedgången i BNP kvartal fyra slog inte igenom i sysselsättningssiffrorna. Jämfört med 2010 var fler personer sysselsatta. Arbetslösheten uppgick till 7,5% eller personer vilket innebar en minskning med personer sedan En viktig indikator är antal arbetade timmar. Dessa utvecklades positivt under 2011 med en ökning med 2,1%. Totalt uppgick antalet arbetade timmar per vecka till 143,9 miljoner timmar. Utveckling inom Åstorps kommun Befolkning Befolkningen har de senaste åren växt relativt kraftigt i Åstorp. Sålunda har antalet innevånare vuxit med 904 stycken eller 6,5% sedan Antalet invånare uppgick till per årsskiftet 2011/2012. I nedanstående diagram framgår klart att den positiva trenden från framförallt är bruten. Detta förklaras dels av att få nya tomter finns att tillgå, dels av den ekonomiska utvecklingen Förändring i befolkningstal Av ökningen på 52 personer under 2011 står födelseöverskottet för 58 stycken. Under året föddes 195 barn samtidigt som 137 personer avled. Flyttnettot i kommunen uppgick till -8 stycken. Det är framförallt till andra kommuner i Skåne som Åstorp tappar befolkning. Totalt flyttade 875 från Åstorp och 761 flyttade till Åstorp. Från övriga Sverige är flyttnettot positivt med 29 personer. Detta gäller även flyttnettot från utlandet som uppgick till 77 stycken. Det som framförallt kommer att vara avgörande för framtida befolkningsökning är tillgång på tomter, bra kommunikationer och positivt upplevd kommunal verksamhet. Boende Som framgår av ovanstående finns i kommunen få lediga tomter till försäljning. Detta gäller även privata exploatörer. I dagsläget finns tomter på Tingdalsområdet (Närkegatan, Fjällvägen), Hyllinge (Glasblåsargatan, Parkbyn) och Kvidinge (Linnegatan, Söderåsvägen). Tomterna i Kvidinge tillhör kommunen. I dagsläget 7

12 Förvaltningsberättelse finns nio tomter kvar på Linnégatan och 7 tomter på Söderåsvägen. Flera planer med bebyggelse är under process. Det tar emellertid tid att få fram nya tomter. Detta beror på att handläggningstiden ofta förlängs vid t.ex. överklagande. Men även den ekonomiska utvecklingen har inneburit en avvaktande hållning. Sysselsättning Varje år redovisar arbetsförmedlingen statistik över arbetslösheten. Åstorp har varit en kommun som tyvärr ligger i topp på denna redovisning när det gäller samtliga åldersgrupper i Skåne. Under 2011 var 5,3% av befolkningen år öppet arbetslösa. Jämfört med 2010 ligger siffran kvar på samma nivå samtidigt som den minskat med 0,2 procentenheter i Skåne och 0,5 procentenheter i riket. Bara kommuner som Malmö och Landskrona har högre tal i åldersgruppen. När det gäller åldersgruppen år ligger Åstorp näst efter Bromölla på den högsta siffran nämligen 6,2%. Nedan redovisas de tre senaste årens siffror gällande arbetslösheten i Åstorp, Skåne och riket: Arbetslösa personer i % av befolkningen år år Riket 4,0 3,9 3,4 5,6 4,8 4,1 Skåne 4,1 4,2 4,0 5,0 4,7 4,2 Åstorp 5,2 5,3 5,3 7,6 7,1 6,2 Källa:Arbetsförmedlingen Arbetslösheten och framförallt arbetslösheten hos unga blir en av de viktigaste framtidsfrågorna. Verksamheten under året I Åstorps kommun föregår dagligen en stor och omfattande verksamhet. Denna finns beskriven i förvaltningarnas redovisningar över året som gått. Nedan följer några axplock från 2011: I juni presenterades en ny hemsida som ska underlätta att söka information om kommunen. Ett samtjänstavtal tecknades med polisen, vilket innebär att medborgarkontoret utför receptionstjänst samt enklare förvaltningsuppgifter för polismyndigheten. En ny gång- och cykelväg mellan Västra Sönnarslöv och Kvidinge blev klar under hösten. Under hösten utfördes också en större insats på bullervallen i Hyllinge varvid en stor del av massorna fraktades bort. Mycket förarbete har lagts ner inför att kommunen 2012 skall införa tobaksfri arbetstid. Ett nytt gruppboende Bryggan öppnades i januari. Här har fem unga vuxna kunnat erbjudas sitt första egna hem. Två välbesökta mässor en med inriktning äldre och en med inriktning socialpsykiatri/handikapp-omsorg hölls under året. I november flyttade tre av kommunens verksamheter, Avanti, Pollux och Ungbo, in i polisens före detta lokaler. Härigenom ges bättre möjlighet till samarbete med den enskildes bästa i centrum. Lagen om valfrihet tillämpas sedan sommaren i kommunen inom servicetjänster i hemvården. Ett företag har godkänts enligt kvalitetskraven. Kön inom älderomsorgen gjorde, att i avvaktan på sex nya platser på Vidåsen, öppnades sju platser på Rönnåsen. Skolinspektionen besökte Åstorp under hösten Det är glädjande att konstatera att kommunens skolor och förskoleverksamhet överlag fick goda resultat. Bildningsförvaltningen har under hösten genomfört en organisationsöversyn. Detta för att säkerställa att verksamheten drivs enligt lagar, förordningar, mål och visioner som verksamheten arbetar under. Vidare skall förstudien säkerställa att bildningsförvaltningen använder sina resurser på ett optimalt sätt. Resultatanalys Koncernen Koncernens resultat uppgick under 2011 till -2 Mkr. Koncernens resultat har korrigerats för avskrivningar på övervärde av fastigheter med 1 Mkr. De olika resultaten i bolagen varierar. Moderbolaget (Björnekulla Fastighets AB) visade ett positivt resultat på 2 Mkr, Kvidingebyggen ett minusresultat på -1 Mkr. Björnekulla IT AB redovisade ett nollresultat. Alla siffror avser resultat före elimineringar inom bolagskoncernen. Moderbolaget följer det mål på avkastning om 3% av omsättningen som ägaren ställt upp. Att AB Kvidingebyggen redovisade negativt resultat beror på extra planerade underhållsinsatser. Detta kunde göras baserat på flera års positiva resultat. Under året färdigställdes 15 lägenheter i kvarteret Almen. I fastigheten inryms också lokaler för närpolisen. Efterfrågan på bolagets lägenheter är god med en kö på drygt 300 presumtiva hyresgäster. Kommunen Resultatet för Åstorps kommun uppgick till -4 Mkr. Trots att resultatet är negativt får det ändå betraktas som starkt. Under 2011 fattades beslut om bortforsling av vallar vilket inte var budgeterat och som inte rymdes inom budgeterat överskott. Vidare fick kommunen en kostnad i samband med sänkning av räntan i pensionsskuldsberäkningen. I likhet med många andra kommuner har kostnaderna inom socialnämnden överskridits. De negativa avvikelserna har kunnat balanseras med större slutavräkningar gällande skatter samt försiktighet i budgeteringen. 8

13 Förvaltningsberättelse Intäkter Skattenettot för kommunen uppgick 2011 till 637 Mkr. Ökningen från 2010 var blygsamma 1,0%. Då skall man beakta att 2010 erhöll kommunen ett tillfälligt konjunkturstöd på 14 Mkr. Exkluderas detta var ökningen mellan åren 3,3%. Utvecklingen av skattenettot framgår av nedanstående diagram. Konjunkturstödet 2010 ingår inte i sammanställningen. Belopp i Mkr Skatteintäkter Intäkt- och kostnadsutjämning, fastighetsavgift varav LSS-utjämning Budgeten för 2011 bygger på prognos från Sveriges Kommuner och Landsting. Under året har allt mera positiv utveckling inneburit att slutavräkningarna för 2010 och 2011 reviderats upp. Totalt uppgick positiv uppräkning till 13 Mkr. Åstorps kommun har en i förhållande till riket låg skattekraft. För 2011 uppgick den till 82% av riksmedelvärdet. Det innebar att kommunen var mottagare av inkomstutjämning med kr per invånare. I kostnadsutjämning erhöll kommunen 234 kr per invånare. Verksamhetens intäkter uppgick till 125 Mkr en minskning med 0,7% sedan Avgifterna för vatten och avlopp samt äldreomsorgs- samt omsorgsavgifterna har ökat, medan bidragsintäkterna minskat. Det senare hänger samman med lägre kostnader för integrationsenheten, vars resultat nollställes och bidraget balanseras till nästkommande år. Procentuell fördelning av intäkterna 2011 framgår enligt nedan: Inkomst och kostnadsutjämning 24% Finansiella intäkter 3% Statsbidrag 2% Skatter 57% Övriga verksamhetsintäkter 16% Kostnader Verksamhetens kostnader uppgick till 738 Mkr En ökning med 3,7% sedan 2010.Fördelning mellan olika kostnader framgår enligt nedan: Övriga verksamhetskostnader 30% Avskrivningar 2% Lokalkostnader 9% Finansiella kostnader 4% Personalkostnader 56% Den största ökningen avser personalkostnader. Dessa uppgår till 435 Mkr och har ökat med 4,7% jämfört med tidigare år. I övrigt har kostnaderna för köp av verksamhet från fristående utövare ökat. Detta gäller såväl i bildningsnämndens som socialnämndens verksamhetsområde. God ekonomisk hushållning enligt finansiellt mål är 98% sett över en femårstid. Utvecklingen under tidigare år framgår av nedanstående diagram. 106,0% 104,0% 102,0% 100,0% 98,0% 96,0% 94,0% 92,0% 90,0% 88,0% År 1995 År 1996 År 1997 Pensioner Nettokostnadernas andel av skatter och utjämning År 1998 År 1999 År 2000 År 2001 År 2002 I enlighet med tidigare redovisningar fullfonderar Åstorps kommun sina pensionsåtagande. Det innebär att hela pensionsskulden finns redovisad i balansräkningen. Detta görs eftersom räkenskaperna härigenom visar en mera rättvisande bild. Effekterna av detta hanterande blir att resultatet varierar mera jämfört med om skulden redovisats som ansvarsförbindelse. Under 2011 sänktes Ripsräntan i pensionsskuldberäkningen. Detta fick till effekt att skulden ökade med 9 Mkr vilken post redovisats som jämförelsestörande under finansiella poster. Genom det avtal Åstorps kommun tecknat med KPA pensionsförsäkring, beräknas årligen skillnaden mellan försäkringarnas pensionskapital och kapitalvärdet av garanterande åtagande som KPA behöver. Värdet hamnar i en så kallad överskottsfond. Denna uppgick per till 5,7 Mkr. Genom beslut i kommunfullmäktige flyttades dessa medel till ett konto hos KPA. Medlen har från och med juni använts till löpande premier. Genom detta förfarande har kostnaden under 2011 minskat och likviditeten i motsvarande grad stärkts. Vid årsskiftet uppgick kvarvarande medel till 4,8 Mkr varav ränta 0,2 Mkr. Internkontroll I enlighet med kommunfullmäktiges antagna reglemente för intern kontroll i Åstorps kommun har förvaltningarna genomfört granskningar. Det är viktigt att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel. Den interna kontrollen är budget- och verksamhetsuppföljande samt säkerhetssyftande. Bedömningen är att Åstorps kommun har en väl fungerande internkontroll och att den kontroll som görs är tillräcklig utifrån verksamhetens omfattning. Arbetet med intern kontroll måste ständigt vara en process inom förvaltningens verksamhet. År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År

14 Förvaltningsberättelse Kapitalförvaltning Medel för pensionsändamål som kommunen har placerade hade ett marknadsvärde på 14 Mkr. Utvecklingen under året har, i likhet med den ekonomiska utvecklingen i stort, varit mindre god. Avkastningen uppgick 2011 till 2,9%, vilket understiger kommunstyrelsens beslut, vilket är ett intervall på tre till sex procent. Kvarvarande skuld efter inlösen samt återlånade medel framgår av nedanstående uppställning: Avsatt för pensioner inkl löneskatt Placerade pensionsmedel marknadsvärde Placerade medel bokfört värde (12) (11) Återlån Finansiell analys Resultat För 2011 budgeterades ett lågt resultat, då bedömningen var att de efterföljande åren skulle ge högre överskott. Som beskrivits tidigare blev resultatet negativt. Detta tillsammans med stora investeringar framförallt i vattenoch avloppsverksamheten (VA-verksamhet) innebar att kassaflödet blev svagt negativt. Långfristig låneskuld ökade under året med 45 Mkr, Hela beloppet vidareutlånades, till BFAB med 25 Mkr och Kvidingebyggen med 20 Mkr. Amorteringen till kommunen på dotterbolagens reverser på totalt 11 Mkr har i sin helhet använts till att finansiera investeringar. Investeringar I budgeten och kompletteringsbudget för 2011 fanns 44 Mkr avsatta för investeringar. Knappt hälften av dessa 19 Mkr avsåg investeringar i va-verksamhet. Totalt under året investerades 23 Mkr varav 8 i va-verksamhet. Övriga ej använda medel avser i huvudsak köksutredning 4 Mkr, utbyggnad södra industriområdet 3 Mkr samt markinköp 3 Mkr. En uppställning av investeringar per nämnd samt en förteckning över de största objekten finns förtecknade på sidan 30. Låneskuld Under året har 45 Mkr nyupplånats. Total låneskuld per uppgick till 467 Mkr eller 32 kkr per invånare. Till dotterbolagskoncernen har av internbanken utlånats totalt 359 Mkr. Av dessa är 213 Mkr utlånade till BFAB, 143 Kkr utlånade till AB Kvidingebyggen samt 3 Mkr utlånade till Bitab. Medelräntan har under året varit 3,53%. Jämfört med 2010 är detta en ökning med 0,59 procentenheter. Medelräntan har varit: ,48% ,40% ,33% ,94% ,53% Av total låneskuld var 48,4% lån kombinerade med swapavtal eller tecknade med bunden ränta. Swapavtalen löper som längst till Total summa för avtalen är 186 Mkr varav 30 Mkr löper med positiv ränta. Totalt har swapavtalen ett negativt marknadsvärde. Soliditet Soliditeten inklusive pensionsskuld före 1998 uppgick vid årsskiftet till 20,69%. Detta är en minskning med 1,84 procentenheter från Att soliditeten minskar beror i huvudsak på det negativa resultatet samt ökning av balansomslutningen. Risker Försörjningsstödet låg under 2011 på en snittutbetalning per månad på 1,3 Mkr att jämföra med budget 1,2. Under 2012 har budgeten minskat med totalt 0,5 Mkr. Utfallet i januari och februari visar inte någon tendens till att bli mindre. Kommunens lån löper med kort kapitalbindning. 80% förfaller till betalning under Hitintills har det inte varit något problem med tillgång på pengar. Dock kan situationen ändras om inte finanskrisen löses på ett strukturerat sätt. Vid omläggning och/eller nyupplåning måste kostnaden för att kapitalbinda lånen ställas mot den risk som ett kort lån kan innebära. Kommunens borgensåtagande uppgår till 36 Mkr en minskning med 0,4 Mkr. Den största andelen avser borgen tecknade för Nordvästra Skånes Renhållnings AB på totalt 33 Mkr. För Kommuninvest har samtliga medlemmar tecknat solidarisk borgen. För närvarande bedöms inte att det föreligger någon risk kommunens borgensåtagande. En förutsättning för god ekonomisk hushållning är att varje nämnd inte förbrukar mer medel än vad man fått tilldelat. En förutsättning är att rätt ram fördelats. För 2012 har nämndernas budgetar utökats med 19 Mkr. I och med detta har nämnderna fått förutsättningar för en budget i balans. Framtiden Att driva kommunal verksamhet är något av ett konststycke. De senare årens kraftiga svängningar i konjunkturen har slagit igenom med stor kraft på den offentliga ekonomin. Samtidigt som intäkterna utvecklas svagt har behov av mer verksamhet ökat. Detta har gällt inte minst för Åstorps kommun under I början av året var kön till äldreomsorgen lång varför beslut togs om att 10

15 Förvaltningsberättelse öppna nya platser. I skrivande stund är kön borta och avdelningen som öppnades har fått stängas. Under 2011 togs beslut och verkställdes bortforsling av delar av bullervallen i Hyllinge. Även under 2012 kommer ytterligare massor att behöva fraktas bort. Med detta är förhoppningen att ärendet skall vara avslutat. Osäkerhet finns vad som händer gällande deponin på Norra Vallgatan där kommunen inte är markägare. Kommunens reningsverk i Nyvång är slitet och kommer att kräva stora investeringar, vilket i sin tur påverkar avloppstaxan. Diskussioner förs hur man på ett optimalt sätt kan få ett funktionellt och modernt reningsverk. Kraftiga svängningar i konjunkturen kommer med stor sannolikhet att gälla även i fortsättningen. Därför är det viktigt att ha en marginal för att möta det oförutsedda. Samtidigt måste en avvägning göras hur stora dessa reserver skall vara. Varje dag i kommunen sker ett antal möten med våra medborgare. Ambitionen från kommunens sida är att man som medborgare skall känna sig väl bemött samt att kommunen gör allt för att hitta de bästa lösningarna i olika situationer. I bland blir fokus stort på det som av olika skäl inte upplevs som positivt. Vårt ansvar som såväl politiker som tjänstemän är att i varje situation vara stolta över den fina verksamheten vi har i Åstorps kommun. God ekonomisk hushållning En bedömning skall enligt kommunallagen göras om kommunen drivs enligt god ekonomisk hushållning. Måluppfyllelsen kunde varit bättre. Tas hänsyn till de speciella omständigheter som gällt under året samt till de senaste årens utveckling bedöms att Åstorps Kommun driver sin verksamhet enligt god ekonomisk hushållning. 11

16 Måluppfyllelse Kommunfullmäktige har för 2011 formulerat sex verksamhetsmässiga mål (A-F) samt tre finansiella mål. Resultatet visar på att inte alla målen uppfyllts. Verksamhetsmässiga mål A. Erbjuda attraktiva boende och offentliga miljöer som inbjuder till gemenskap och god hälsa % av kommunens invånare skall nås av livräddande styrka inom 20 minuter Hälsofrämjande arbete och tidiga insatser skall prioriteras. Målet uppfylls till alla delar. Det är glädjande att tidiga och frivilliga insatser uppskattas av medborgarna. Detta har bland annat visat sig i fler grupper i utbildningen Active parenting för föräldrar. När det gäller att samtliga invånare skall nås av livräddande styrka inom 20 minuter är även detta mål uppfyllt. Uppföljningen visar att så många som 87% nås redan inom 10 minuter. B. Utöva ett aktivt miljöarbete som bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle Kartlägga och motverka föroreningar och läkage från mänsklig påverkan på mark, luft och vatten. A. Erbjuda attraktiva boende- och offentliga miljöer som inbjuder till gemenskap och god hälsa. Prioritera klimatrelaterade frågor såsom omhändertagande av dagvatten, erosion, sättningsoch översvämningsrisker. Miljökontoret har arbetat med att långsiktigt säkerställa vattenkvaliteten i Kvidinge. Detta har gått ut på att begränsa ämnen som kan förorena grundvattnet. Inventering har gjorts av enskilda avlopp. Flertalet av dessa uppfyller inte dagens reningskrav. Fyra verksamheter har inventerats med sikte på förorenade områden. Tillsammans med NSVA skall en dagvattenpolicy tas fram. Samtliga detaljplaner har granskats utifrån dagvattnets påverkan på miljön. Arbete pågår inom miljöområdet. C. Stimulera former för dialog och engagemang bland kommunens invånare Förslag på ny struktur och layout skall under 2010 presenteras och beslutas avseende kommunens websida och intranät med genomförande senast Utveckla lättillgängliga kontaktpunkter för dialog med brukare, vårdtagare, klienter, anhöriga och kommuninvånare Ny hemsida offentliggjordes Arbetet med intranätet har inte prioriterats då hemsidearbetet varit omfattande. Arbetet påbörjas under Samtliga enheter har bjudit in till anhörigträffar. Några har på grund av för få anmälda fått ställas in. 100% av kommunens invånare skall nås av livräddande styrka inom 20 min. 100% 100% Hälsofrämjande arbete och tidiga insatser skall prioriteras. Besök familjecentraler per dag i genomsnitt Antal grupper föräldrautbildning 12 8 B. Utöva ett aktivt miljöarbete som bidrar till ett långsiktligt hållbart samhälle. Resultat 2011 Resultat 2010 Måluppfyll. Trend Kartlägga och motverka föroreningar och läckage från mänsklig påverkan 87 av av 145 på mark, luft och vatten Prioritera klimatrelaterade frågor såsom omhändertagande av dagvatten, erosion, sättnings- och översvämningsrisker Samtliga Samtliga C. Stimulera former för dialog och engagemang bland kommunens invånare. Förslag på ny struktur och layout ska under 2010 presenteras och beslutas avseende kommunens websida och intranät med genomförande senast 2011 Utveckla lätttillgängliga kontaktpunkter för dialog med brukare, vårdtagare, klienter, anhöriga och kommuninvånare. Anhörigträffar inom vård- och omsorgsboende samt inom gruppboende IFO/LSS skall ske minst två gånger per år 12

17 Måluppfyllelse D. Verka för goda lokala och regionala kommunikationer Planera för en fortsatt utveckling av gång- och cykelvägar samt prioritera nya bostads- och verksamhetsområden i stationsnära lägen och/eller goda busskommunikationer. I detaljplanearbetet som pågått under våren har målet uppföljts. E. Verka för att kommunens verksamheter skall präglas av tillgänglighet, god service och hög kvalitet Kommuninevånare som vänder sig till medborgarkontoret skall via e-post eller telefon få återkoppling inom ett dygn eller via e-post inom två dygn. Alla skall erbjudas kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar med syfte att nå målen. Alla skall känna sig trygga. Utveckla möjligheter till social samvaro, kulturella upplevelser och utevistelse Verka för att kommunen skall vara en attraktiv arbetsgivare Ohälsotalet skall vara på en låg nivå Alla ledare skall kompetensutvecklas inom ramen för kommunens ledarskapsprogram med inriktning att bli en attraktiv arbetsgivare. Ohälsotalen ligger fortfarande på en mycket låg nivå. Det är inte realistiskt att ha så mycket lägre tal utan i det fortsatta arbetet är det viktigt att behålla ohälsotalen på en låg nivå. Arbete med ledarutveckling fortsätter i olika former och är ett uppskattat inslag. D. Verka för goda lokala och regionala kommunikationer. Resultat 2011 Resultat 2010 Måluppfyll. Trend Planera för fortsatt utveckling av gång- och cykelvägar samt prioritera Beaktat i Beaktat i nya bostads- och verksamhetsområden i stationsnära lägen och/eller detaljplaner detaljplaner med goda busskommunikationer E. Verka för att kommunens verksamheter skall präglas av tillgänlighet, god service och hög kvalitet. Kommuninvånaren som på olika sätt vänder sig till medborgarkontoret skall via e-post eller telefonfå återkoppling inom ett dygn eller via vanlig Ingen mätning 89% postgång inom två dygn. Mätetal 75% gjord Alla skall erbjudas kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar med syfte att nå målen Nationella ämnesprov. Åk 5 andel som uppnått alla delprov. 83% 84% Andel elever behöriga till gymnasiet 88% 86% Alla skall känna sig trygga Antal kränkningar barn/barn, åtgärdsprogram Utveckla möjligheter till social samvaro, kulturella upplevelser och utevistelse Genomförandeplaner skall finnas och vara undertecknade av Alla ej Alla ej årdtagare/brukare/klient eller deras företrädare i samtliga undertecknade undertecknade nya ärenden. F. Verka för att kommunen skall vara en attraktiv arbetsgivare. Ohälsotalet skall vara på en låg nivå. Sjukfrånvaro skall ligga under 4,5% 3,98 3,91% Alla ledare skall kompetensutvecklas inom ramen för kommunens ledarskapsförsörjningsprogram med inriktning att bli en attraktiv arbetsledare. 6 5 Antal utbildningstillfällen skall uppgå till minst 6 stycken 13

18 Måluppfyllelse Finansiella mål Nettokostnader i förhållande till skatter och bidrag skall högst uppgå till 98% sett över en femårsperiod. Investeringar exklusive affärsverksamhet och exploatering skall inte överstiga avskrivningen för motsvarande tillgångar. Investeringar i BFAB skall inte överskrida BFAB:s resultat samt avskrivningar. Soliditeten inklusive pensionsskuld skall öka med minst 5% sett över en femårsperiod. Ökningen skall fortgå till soliditeten enligt föregående uppgår till totalt 28%. Resultatmålet uppnås såväl 2011 som för den senaste femårsperioden. Kommunens investeringar överskrides avskrivningarna med 0,4 Mkr. Detta överskridande kommer att minska investeringsutrymmet för Investeringsmålet gällande BFAB uppnås inte på grund av stora investeringar de senaste åren framförallt gällande Astern. Noterbart är att under perioden uppnås inte målet något av de enskilda åren. Totalt utrymme per år är en investeringsvolym på ca 30 Mkr. Skall målet uppnås måste investeringsvolymen hållas på en lägre nivå kommande år. Soliditeten ökar under perioden 2007 till 2011 dock inte tillräckligt i förhållande till satt mål. Resultatet är en av förklaringarna. Med ett bättre resultat och en lägre investeringstakt är målet möjligt att uppnå. Soliditeten för Skånes kommuner 2010 uppgick till 26% att jämföra med Åstorp 23%. Ekonomiska mål Nettokostnader/skatter och bidrag skall högst uppgå till 98% sett över en femårsperiod. Ett år 2010; % 98% Fem år ; % 97% Investeringar exklusive affärsverksamhet och exploatering skall -1,4 Mkr -0,4 Mkr inte överstiga avskrivningarna för motsvarande tillgångar Måluppfyll. Trend Koncernen : Investeringar i BFAB skall inte överskrida BFAB:s resultat samt avskrivningar Ett år 2010;2011-0,1 Mkr -2,0 Mkr Fem år ; ,8 Mkr -44,0 Mkr Soliditeten inklusive pensionsskuld före 1998 för kommunen skall öka med minst 5% sett över en femårsperiod. Ökningen skall fortgå till soliditeten enligt ovan uppgår till totalt 28%. 2006: 22,5% ,5% 0 1,3%-enheter 2007: 19,4% ,7% = målet är uppfyllt = målet är delvis uppfyllt = målet är ej uppfyllt = måluppfyllelse kan ej bedömas då resultat saknas = förbättrat resultat = oförändrat resultat = försämrat resultat = trenden kan ej avgöras 14

19 Jämförelsetal Jämförelsetal Syftet med att presentera statistik för Åstorps kommun i jämförelse med omvärlden är att visa kommunens position gentemot andra kommuner med liknande verksamheter. Endast en presentation och förklaring för respektive områdes nyckeltal görs, varvid ingen kompletterande analys följer. För de flesta områden görs jämförelser på länsnivå medan rankingen avser alla Sveriges kommuner (290 stycken). Uppgift om ranking saknas för vissa nyckeltal, varför denna då har utelämnats. Statistiken är främst hämtad från Kommunoch Landstingsdatabasen (Kolada) som har ett brett utbud av nyckeltal avseende resurser, volymer och kvalitet i kommuners och landstings alla verksamheter. GRUNDSKOLA I Öppna jämförelser Grundskola, kan indikatorer avseende resultat och resurser inom grundskolan jämföras för alla Sveriges kommuner. Såväl kommunala som fristående skolor ingår i jämförelsetalen. Resultatet beskrivs utifrån slutbetyg, ämnesprov och meritvärden. Resurserna utgörs av nedlagda nettokostnader. I jämförelsetalen för grundskolan jämförs bland annat elevers resultat i procent och antal, exempelvis andel elever i åk 9 som uppnått målen i samtliga ämnen. Jämförelse görs med Skånes kommuner. GYMNASIESKOLA I Öppna jämförelser Gymnasieskola, kan likt grundskolan resultat- och resursindikatorer jämföras för samtliga svenska kommuner. Resultatindikatorerna beskrivs utifrån slutbetyg och resursindikatorerna beskrivs utifrån nettokostnader. I jämförelsetalen för gymnasieskolan jämförs elevers resultat i procent, till exempel andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom fyra år. Jämförelse görs med Skånes kommuner. VÅRD OCH OMSORG OM ÄLDRE I Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre, kan olika verksamheters kvalitet och effektivitet jämföras, till exempel brukarnas omdömen som helhet om särskilt boende och hemvård. Resultatet redovisas som nöjd kund index (0-100), ju högre värde, desto nöjdare kund. Inom individ och familjeomsorg redovisas i Vad kostar verksamheten i Din kommun bland annat kostnad för vård och stöd som socialtjänsten ger till barn och ungdomar 0-20 år i form av institutionsvård, familjehemsvård och öppenvård. I Öppna jämförelser 2011 Ekonomiskt bistånd finner man exempelvis kostnad per invånare för utbetalt ekonomisk bistånd. GRUNDSKOLA ( avser läsåret 09/10 ) Kommun Statistik Ranking Statistik Andel elever i åk 9 som uppnått målen i samtliga ämnen (%) Lomma 91,7 8 Åstorp 71, ,3 Tomelilla 62,5 279 Jämförelse efter modellberäknat värde dvs salsamodellen, Osby 212,2 8 som består av kriterierna andel pojkar, andel elever med Åstorp 194, ,0 utländsk bakrund och föräldrars sammanvägda utbildn.nivå Tomelilla 179,1 285 Denna jämförelse avser enbart kommunala skolor åk 9, (%) Andel behöriga elever i åk 9 till gymnasieskolan, (%) Vellinge 97,7 6 Åstorp 84, ,3 Sjöbo 77,2 284 Andel lärare med pedagogisk examen i grundskolan, (%) Osby 96,8 6 Åstorp 89, ,0 Helsingborg 81,1 256 GYMNASIESKOLA ( avser läsåret 09/10 ) Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning Ystad 87,4 12 inom tre år exkl. individuellt program, (%) Åstorp 69, ,9 Bromölla 65,6 283 Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning Lomma 91,6 1 inom fyra år, (%) Åstorp 67, ,0 Perstorp 62,0 286 Andel elever som uppnått grundläggande Lomma 92,9 21 behörighet till universitet och högskola, (%) Åstorp 83, ,3 Bjiv 77,0 286 Andel elever som påbörjat studier vid universitet Lund 68,5 3 eller högskola inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning Åstorp 37, ,4 (%) Örkelljunga 27,5 257 VÅRD OCH OMSORG OM ÄLDRE Brukarnas omdöme om särskilt boende som helhet Malung-Sälen 81,0 1 nöjd kund index (0-100), 2011 Åstorp 64, ,0 Vaxholm 50,0 290 Riket 69,0 Brukarnas omdöme om hemtjänsten som helhet Dorotea 86,0 1 nöjd kund index (0-100), 2011 Åstorp 75, ,0 Ljusnarsberg 63,0 290 Riket 73,0 Kostnad för barn- och ungdomsvård per invånare, (kr), 2011 Skåne Åstorp Riket Kostnad för ekonomiskt bistånd per invånare, (kr), 2011 Skåne Åstorp Riket

20 Jämförelsetal ARBETSMARKNAD Jämförelsetalen för antalet arbetslösa personer i kommuner uppdelat på åldersgrupper är hämtat från publicerad statistik från Arbetsförmedlingen. Jämförelse görs med Skånes kommuner samt ett genomsnitt för länet och riket. TRYGGHET OCH SÄKERHET I Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet, kan utfall avseende rådande läge (resultatindikator) och trygghets- och säkerhetsarbete (resursindikator) jämföras. Exempelvis jämförs anmälda stöld och tillgreppsbrott i kommunen med statistik för resterande kommuner i Skåne. INFRASTRUKTUR I Öppna jämförelser - Infrastruktur mm, kan jämförelse göras mellan samtliga kommuners resursindikatorer, t.ex. nettokostnad för gator, vägar samt parkering i kronor per invånare. Vidare kan jämförelser göras mellan olika kommuner kvalitetsoch resultatindikatorer, t.ex. nöjd medborgarindex gator och vägar. KOMMUNENS ANSTÄLLDA Nyckeltalet för sjukfrånvaron totalt i procent för kommunens anställda är hämtat från Sveriges Kommuner och Landstings publicering av den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen för ARBETSMARKNAD Kommun Statistik Ranking Statistik Arbetslösa och personer i konjuknturberoende program i Lomma 2,7 % av befolkningen, samtliga år Åstorp 8,8 8,7 Landskrona 11,1 Skåne 7,0 Riket 6,3 Arbetslösa och personer i konjunkturberoende program i Lund 3,5 % av befolkningen, ungdomar år Åstorp 13,5 13,5 Bromölla 20,2 Skåne 10,6 Riket 9,8 TRYGGHET OCH SÄKERHET Anmälda stöld och tillgreppsbrott, antal 1000 invånare, 2010 Lomma 36,2 112 Åstorp 69, ,6 Malmö 92,6 290 Skåne 66,5 Anmälda våldsbrott, antal 1000 invånare, 2010 Lomma 4,0 11 Åstorp 11, ,2 Malmö 16,9 287 Skåne 11,8 INFRASTRUKTUR Lomma Kostnad gator och vägar, parker etc i kr per invånare, 2010 Åstorp Kristianstad Skåne KOMMUNENS ANSTÄLLDA Sjukfrånvaro totalt, (%), 2010 Örkelljunga 3,4 5 Åstorp 3,9 16 4,1 Staffanstorp 6,2 247 Riket 5,2 Källa: Öppna jämförelser, Sveriges kommuner och landsting, Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning 2010, Sveriges kommuner och landsting, Arbetsförmedlingen, 36/arsstat96_11.xls 16

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per Anders Löfgren

Åstorps kommun. Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per Anders Löfgren Åstorps kommun Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 2012-09-10 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Martina Engberg Nils Persson

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-04-12 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport april 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har ökat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för BNP-tillväxten

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län Kommungruppering: Pendlingskommuner Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se) Printdate:

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport december 2013 Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå I diagrammet nedan presenteras en sammanställning av samtliga BNP-prognoser som släppts av större prognosinstitut och

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-09-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-08-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-08-17 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Jämförelsetal. Östersunds kommun

Jämförelsetal. Östersunds kommun Jämförelsetal Östersunds kommun Mars 215 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdrag och bakgrund... 3 Syfte... 3 Iakttagelser... 3 1.Inledning... 4 Uppdrag och bakgrund... 4 Revisionsfråga... 4 Avgränsning...

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-01-15 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Situationen i omvärlden har stor påverkan på den exportberoende svenska ekonomin. Den svaga utvecklingen i eurozonen bidrar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n

Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n Skåne län Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Den svenska ekonomin präglas fortfarande av en stor osäkerhet. Arbetsgivarnas varsel om kommande personaluppsägningar har

Läs mer

Malmö, juni Josef Lannemyr. år (19,3 %)) arbetskraften) ungdomar och. redan börjat. S e kan få jobb.

Malmö, juni Josef Lannemyr. år (19,3 %)) arbetskraften) ungdomar och. redan börjat. S e kan få jobb. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, juni 2014 Josef Lannemyr Analysavdelningenn Totaltt inskrivna arbetslösa i Skåne län juli 20142 59 800 (10, 0 %) 26 8000 kvinnor (9, 2 %) 33 1000 män (10,7

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Utvecklingen i Sverige hittills i år blev mycket bättre än någon vågat hoppas på när rapporteringen om varselvågen var som

Läs mer

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och Näringsliv Skåne Foto: Anders Ebefeldt Studio e Konjunktur och arbetsmarknad Rapport januari 2012 1 Konjunktur och arbetsmarknad Konjunkturläget Konjunkturprognoserna fortsätter att bli allt dystrare.

Läs mer

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad SIDAN 1 Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad Sammanfattning Samtliga tre inriktningsmål har uppfyllts under året Av kommunfullmäktiges 14 verksamhetsmål har 11 uppfyllts helt,

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Årsredovisning 2015 för Täby kommun

Årsredovisning 2015 för Täby kommun 1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25 2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Delårsrapport Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2010-10-19 Granskningen

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Så används skattepengarna

Så används skattepengarna Så används skattepengarna kommunens ekonomi i korthet 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Medvind för Strömstads kommun Strömstad har en stark tillväxt, vilket är positivt ur många synvinklar. Men

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Varför så kritiska? Kanske inledningsvis något positivt.

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer