Åstorps kommuns vision:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åstorps kommuns vision:"

Transkript

1 ÅSTORPS KOMMUN Årsredovisning 2011

2 Foto: kommunens arkiv Åstorps kommuns vision: Invånarna är stolta över Åstorps kommun, som har ett variationsrikt, naturnära boende och ett varierat serviceutbud av hög kvalitet och tillgänglighet utifrån innevånarnas behov och önskemål. Årsredovisning 2009 Upplaga 3 Fastställd av kommunstyrelsen , godkänd av kommunfullmäktige dnr:

3 Åstorps kommuns årsredovisning är Kommunstyrelsens rapport till Kommunfullmäktige. Här beskrivs hur man uppfyllt de mål och ekonomiska förutsättningar som man fått tilldelat. Årsredovisningen vänder sig såväl till interna som externa intressenter. INLEDNING I detta avsnitt ger kommunstyrelsens ordförande Ordförande och kommunchef om och kommunchef sin syn på året som gått. Vidare Årets händelser 2 Vidare beskrivs kommunen utifrån några nyckeltal i Organisationsöversikt 4 ett femårs perspektiv. Här kan man också se en Nyckeltal 6 schematisk bild över Åstorps kommuns organisation. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Här kan Du läsa om Åstorp i ett vidare perspektiv. Utveckling inom samhällsekonomin och kommun- Analys av resultat och finanser ger en bild av sektorn 7 hur vi klarat av året och hur väl rustade vi står inför Utveckling inom Åstorps kommun 7 framtiden. Resultatanalys 8 Redovisning kring frågor som rör personal avslutar Finansiell analys 10 detta avsnitt. Presentation kring åldersstruktur, Framtiden 10 sjukfrånvaro, personalkostnader, arbetsmiljö sker i God ekonomisk hushållning 11 denna del. Måluppfyllelse 12 Jämförelsetal 15 Medarbetare i Åstorps kommun 17 RÄKENSKAPER Räkenskaperna visar det ekonomiska utfallet för Resultaträkning 20 såväl kommun som koncern (sammanställd redo- Balansräkning 21 visning). Här kan Du läsa om hur det gått ekono- Kassaflödesanalys 23 miskt (resultaträkning), kommunens ekonomiska Tilläggsupplysningar och noter 24 ställning (balansräkning) samt hur pengarna an- Nämder och styrelser 30 vänts (finansieringsanalys). Investeringar kommunen 30 Investeringar i dotterbolagskoncernen 32 Särredovisning av va-verksamheten 33 VERKSAMHETER Här presenteras kommunens verksamheters Kommunfullmäktige 34 berättelser för det gågna året. Här kan Du läsa Valnämnd 35 om årets händelser, måluppfyllelse, ekonomisk Kommunrevision 36 redogörelse samt nyckeltal. Kommunstyrelse 37 Varje förvaltning/nämnd ger också sin syn på Kommunstyrelseförvaltning 38 hur man ser på framtiden. Bygg- och miljönämnd 44 Bildningsnämnd 46 Socialnämnd 52 KOMMUNALA BOLAG I detta avsnitt presenteras Åstorps kommuns hel- Björnekulla Fastighets AB 57 ägda bolag. Dessa är Björnekulla Fastighets AB AB Kvidingebyggen 58 med dotterbolag Kvidingebyggen och Björnekulla Björnekulla IT AB 59 IT AB. REVISIONSBERÄTTELSE I avsnittet presenteras revisionsberättelsen för Revisionsberättelse 60 ORDLISTA Svårt att förstå? Här finns förklaringen till ord och Ordlista 61 termer.

4

5 Ordförande och kommunchef om 2011 Årets verksamhet 2011 De senaste årens befolkningsutveckling håller i sig även för Åstorp växte kraftigt sedan dess har ökningstakten gått neråt och 2011 blev ökningen 52 personer. Ska kommunen växa snabbare behöver vi få fram nya bostäder. I arbetet med en ny översiktsplan pekas nya områden ut som möjliga utbyggnadsområde. Det beslutades under året om en nybyggnad av en tågstation i Kvidinge, med ett framtida tågstopp ökar intresset för nybyggnation i Kvidinge vilket även det kommer att göra att kommunen växer. Fler invånare innebär ett ökat tryck på våra verksamheter. Under 2011 har det varit ett stort fokus på äldreomsorgen, med långa köer varför vi blev tvungna att köpa platser i andra kommuner för att lösa situationen. Genom beslutet att bl.a. bygga fler boendeplatser på Vidåsen har kön försvunnit. Ekonomiskt skulle 2011 vara ett år med i princip ett nollresultat. Vi skulle dra nytta av tidigare års positiva resultat istället för nerdragningar i verksamheterna. Årets resultat på ca - 4 miljoner är sämre än budget men då täcker vi kostnaderna för vallen i Hyllinge och ökade pensionskostnader vilket sammanfattningsvis innebär ett bra resultat trots allt. Avslutningsvis vill jag tacka alla för ett gott arbete och engagemang som bidrar till att göra våra verksamheter omtyckta och Åstorp till en bra kommun att bo i. Ronny Sandberg (S) Kommunstyrelsens ordförande Årets verksamhet 2011 Kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation förändrades Nämndsorganisationen kom att bestå av kommunstyrelsen samt tre nämnder. Det bildades en enhetlig socialnämnd med socialtjänstens verksamheter medan bygg- och miljönämnden och bildningsnämnden blev oförändrade. Förvaltningsorganisationen förändrades och till kommunstyrelseförvaltningen överfördes medborgarkontoret och överförmyndare. Samhällsbyggnadskontoret utvecklades till en samhällsbyggnadsenhet tillhörande kommunstyrelseförvaltningen. Den kommunala vuxenutbildningen fördes till bildningsnämnden. Under året omarbetades kommunens hemsida, som fick en ny profil. En omfattande utbildningsinsats genomfördes i anslutning till arbetet. En översyn av kommunens styrdokument medförde att en ny struktur skapades och att inaktuella dokument upphävdes. Inför framtiden med sikte på 2020 utarbetades en omvärlds- och framtidsanalys utifrån ett politiskt uppdrag. Den ligger nu till grund för kommunens framtida mål. Under året förändrades den viktiga introduktionen för kommunens nyanställda. En gemensam introduktionsdag hölls både under våren och hösten. Det gavs information om Åstorps organisation och under eftermiddagen blev det en guidad busstur i kommunen. Detta är en mycket uppskattad upplevelse och ett bra sätt att marknadsföra vår fina kommun. En omfattande medarbetarenkät genomfördes i verksamheterna i november/december. Det kan konstateras att den gav överlag många bra resultat, men visade också att vissa områden behöver utvecklas. En uppmärksammad händelse under året var avtalet med samtjänst med polismyndigheten. Från den 1 september samverkar Åstorps kommun via medborgarkontoret med polisen. År 2011 var ett intensivt år med flera viktiga rekryteringar på centrala befattningar. Arbetet med kommunens ledare och anställda var mycket stimulerande och det finns verkligen ett varmt patos för Åstorps kommun. Claes Jarlvi Kommunchef 1

6 Årets händelser Navet - Åstorps öppenvård Navet öppnade i slutet av november i före detta polishusets lokaler. En dröm om att få de tre öppenvårdsverksamheterna Pollux, Ungbo och Avanti under samma tak gick i uppfyllelse. Genom samlokalisering kan verksamheterna anpassas med ökad samverkan och samsyn. Allt för medborgarnas bästa. Några siffror om Åstorp Folkmängd Andel kvinnor 49,1% Andel män 50,9% Andel 0-17 år 23,4% Andel år 59,6% Andel 65- år 17,0% Andel gifta 36,3% Andel skilda 9,6% Medelålder 39,5 år Källa SCB Ny skola tar form Det tidigare äldreboendet Björnåshemmet byggdes, i Björnekulla Fastighets AB:s regi, om under 2011 till Tingdal/Björnåsskolan. Skolan innefattar förskoleverksamhet samt årskurs F-3. Grön flagg I arbetet med att synliggöra och säkerställa vårt miljöarbete och implementera ett bra miljötänk hos våra barn och ungdomar har verksamheter inom Nyvång, Rågen och Tingdal/Björnås blivit certifierade och fått Grön Flagg. Grön Flagg är en miljöcertifiering som administreras och drivs av stiftelsen Håll Sverige rent. Resultat Kommunens resultat 2011 uppgick till -4 Mkr. Bortsett från kostnader avseende bullervallar (10 Mkr) och sänkning av rips-räntan (9 Mk) uppgick kommunens underliggande resultat till +15 Mkr. Årets företagare För 25:e året i ordningen utnämndes Årets Företagare i Åstorps kommun, vilka blev Målericenter i Åstorp AB. På bilden syns Berth Tall, Sten Carlsson och Ulf Sävström. Målericenter ses som en god förebild för andra och är enligt juryn ett välskött företag som väl lyckats bemöta konjunktursvängningarna i branschen med en stabil ekonomi och utveckling. 2

7 Årets händelser Nytt gruppboende Bryggan Den 15 januari startade det nya gruppboendet Bryggan, ett uppskattat första egna hem för unga vuxna med funktionshinder. På Bryggan finns det plats för fem personer att bo permanent. Här finns också en lägenhet för korttidsvistelse, där behovet av denna insats kan tillgodoses för några brukare. Korttidsvistelse innebär att man kontinuerligt t.ex. varannan helg eller någon dag mitt i veckan vistas och övernattar på Bryggan. Skolinspektionens tillsyn 2011 Skolinspektionen gjorde under 2011 tillsyn av verksamheterna förskola, fritidshem, grundskola och kommunal vuxenutbildning. Goda resultat nåddes för Åstorps kommunala skolverksamhet. Eleverna trivs på sina skolor och känner sig trygga där. Kommunen bedöms överlag ha skapat goda förutsättningar för verksamheterna att verka enligt den nya författningens krav. Vidare anses ledningsförhållanden i kommunens verksamheter tydliga. Teknikpris Alla elever i årskurs 8 är sedan många år med i Lunds tekniska högskolas tekniktävling. Eleverna på Björnekullaskolan fick pris för Bästa instrument, då de byggde ett självspelande instrument Elever på Haganässkolan fick tillsammans med sin lärare motta ett pris på kronor från Teknikföretagarna. Priset premierade ett framgångsrikt teknikprojekt och prissumman används i projektet till förmån för eleverna. Årets äldremässa Den återkommande äldremässan hölls i år för första gången i Kulturhuset Björnen. Ca 400 personer besökte mässan och fick bl.a. information om äldreomsorgens verksamheter. På mässa deltog också privata entreprenörer. Nybyggnation på attraktivt, centralt läge AB Kvidingebyggen färdigställde under året byggnationen av 15 lägenheter samt närpolisstation i kvarteret Almen i hörnet Storg./Torgg. i Åstorp. Inflyttning skedde under sensommaren. 3 Åstorps Samordningsförbund Den finansiella samverkansformen mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och Åstorps kommun som leds av Åstorps samordningsförbund har utvecklats under år Projekt Ungsam, som inleddes i juli månad 2011 och som riktats till unga arbetssökanden med dålig förankring på arbetsmarknaden, har under årets sista sex månader lyckats uppnå målet att minst 50% av deltagarna ska komma i åtgärd. Utifrån individuellt satta mål är långsiktiga mål att de unga genom stödoch motivationsarbete ska få hjälp att skaffa sysselsättning eller utbildning som leder till egen försörjning. Beslut har även fattats om två nya projekt som planeras startas upp under Foto: kommunens arkiv

8 Organisationsöversikt Kommunens samlade verksamhet Kommunkoncernen Kommunens förvaltning Kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation förändrades Nämndsorganisationen kom att bestå av kommunstyrelsen samt tre nämnder. Det bildades en enhetlig socialnämnd med socialtjänstens verksamheter medan bygg- och miljönämnden och bildningsnämnden blev oförändrade. Förvaltningsorganisationen förändrades och till kommunstyrelseförvaltningen överfördes medborgarkontoret och överförmyndare. Samhällsbyggnadskontoret utvecklades till en samhällsbyggnadsenhet tillhörande kommunstyrelseförvaltningen. Den kommunala vuxenutbildningen fördes till bildningsnämnden. Kommunens koncernföretag Björnekulla Fastighets AB är moderbolag för koncernföretagen. Bolaget äger, bygger och förvaltar fastigheter med olika slags lokaler inom Åstorps kommun. Bolaget har att främja kommunens försörjning med lokaler för dess verksamheter samt har även uppdrag att arbeta med energiförbrukning ur såväl miljömässigt som ekonomiskt perspektiv. Allt i enlighet med en hållbar utveckling inom Åstorps kommun. AB Kvidingebyggen är kommunens allmännytta och har för sin verksamhet inom Åstorps kommun att äga och förvalta bostadsfastigheter med hyresrätt. I bolagets verksamhet ingår också att förvärva fast egendom och tomträtt till fast egendom, i syfte att därpå uppföra och/eller förvalta byggnader med bostadslägenheter och därtill kopplade lokaler. Bolaget har också att vara ägarens redskap för påverkan och utveckling av hyresmarknaden samt kommunal tillväxt. Björnekulla IT AB har till uppgift att ansvara för utbyggnaden av IT-infrastruktur inom kommunen och då främst för kommunens egna verksamheter. Bolaget ska också vara det lilla lokala alternativet och har därvid främst att arbeta med en uppbyggnad av infrastruktur där så är lokaliseringsmässigt möjligt i relation till den uppbyggnad som sker för kommunens verksamhet. Kommunala uppdragsföretag Följande företag och organisationer har Åstorps kommun ägarandel och/eller intresse i, utan att dessa inkonsoliderats i kommunkoncernen. Samägda företag Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA). Företaget tog den 1 september 2009 över det operativa ansvaret för vatten- och avloppsverksamheterna (va) i kommunerna Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Från och med 1 oktober 2010 ingår även Bjuv i NSVA. NSVA ägs till lika delar av de sex kommunerna, det vill säga för Åstorps del en ägarandel på 16,67%. Genom samverkan vill kommunerna bland annat uppnå samordning och utveckling av vakompetenser, stordriftsfördelar samt vidareutveckling av va-systemet utan hänsyn till kommungränser. Aktiekapitalet uppgår till kkr. Bolagets kostnader täcks helt av bidrag från ägarkommunerna varför ingen vinst eller förlust uppkommer. Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR). Sedan flera år ombesörjs kommunens renhållning av NSR, som är ett bolag som ägs gemensamt av sex nordvästskånska kommuner. Dessa är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Ängelholm och Åstorp. Åstorps kommuns ägarandel uppgår till 6,9% av aktiekapitalet. Kommunalförbundet Medelpunkten. 10 nordvästskånska kommuner har gått samman för gemensam upphandling och hantering av vårdhjälpmedel. Kommunens andel av kommunalförbundet utgör 10%. Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Bolaget startade i maj 2005 av 30 Skånska kommuner med syfte att erbjuda sina ägare sak- och ansvarsförsäkringar. Totalt antal delägare är per stycken i Skåne, Blekinge, Halland, Småland och Västra Götaland. Kommunens ägarandel är 1,03%. AV Media Skåne är ett kommunalförbund med 16 anslutna kommuner. Förbundet lånar ut AV-läromedel till skolor och andra utbildningsanordnare. Till AV-media betalar Åstorps kommun en årlig avgift, vilken 2011 uppgår till 315 kkr. Denna kostnad innefattar service exklusive reparationskostnader. SKL Kommentus AB är en koncern med tre dotterbolag. Koncernen är verksam inom affärsstöd vid inköp och upphandling åt offentlig sektor samt verksamhetsstöd åt offentlig sektor. Under året har bolaget delat ut 4,74 kr per aktie, vilket för kommunen motsvarar 76 kr. Kommuninvest ekonomisk förening vänder sig uteslutande till kommuner och landsting för utlåning. Per var 267 kommuner och landsting medlemmar i föreningen. Samtliga medlemmar har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga och nuvarande och framtida förpliktelser. Åstorps ägarandel av Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser uppgår till 555 Mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgår till 552 Mkr. Kommunala entreprenader Kyrktuppen är en fristående förskola som drivs av Björnekulla församling. Totalt antal barn uppgår till 21 stycken. Skolpeng 2,1 Mkr. Filosofen driver skola och förskoleverksamhet för totalt 53 stycken barn. Skolpeng 5,4 Mkr. PeterSvenskolan är en fristående skola för årskurserna 6-9. Totalt antal elever uppgår till 107 stycken. Skolpeng 8,1 Mkr. Metria ägs av lantmäteriet och erbjuder produkter och tjänster inom geografisk IT. Inom Bygg- och miljönämndens verksamhetsområde bedrivs MBKverksamhet (mätning-beräkning-katering) som upphandlat uppdrag av Metria. Under 2011 har kkr erlagts för uppdraget. 4

9 Organisationsöversikt Revision Kommunfullmäktige Valnämnd Nämnder och styrelser Kommunala bolag Kommunstyrelse - Räddningsnämnd - Krisledn.nämnd Björnekulla Fastighets AB Bygg- och miljönämnd AB Kvidingebyggen Bildningsnämnd Björnekulla IT AB Socialnämnd 5

10 Nyckeltal Åstorps kommun Antal invånare 31/ Förändring folkmängd Total kommunal skattesats 30,68% 30,68% 30,68% 30,68% 30,68% Varav kommunen 20,29% 20,29% 20,29% 20,29% 20,29% Verksamhetens intäkter, Mkr 1) 125,4 126,3 121,4 125,2 133,3 Verksamhetens kostnader, Mkr 1) 737,6 711,5 675,0 673,9 663,0 Verksamhetens nettokostnader, Mkr 1) 626,0 599,7 566,9 559,6 539,7 Nettokostnadernas andel av skatter, bidrag och utjämning 1) 98,3% 95,0% 96,2% 97,5% 100,5% Årets resultat, Mkr 1) -3,9 31,8 17,8 13,1 3,0 Årets resultat enligt balanskravsutredning, Mkr 2) 6,6 29,8 16,8 17,2 2,7 Nämndernas budgetomslutning, Mkr 610,7 597,5 574,0 570,9 532,2 Nämndernas budgetavvikelse, Mkr 1) -14,1-6,0 2,9 10,4-10,7 Investeringar, Mkr 1) 22,9 23,9 21,2 31,6 36,5 Soliditet exklusive pensionsskuld före ) 34,8% 36,3% 35,4% 37,9% 37,8% Soliditet inklusive pensionsskuld före ) 20,7% 22,5% 19,6% 20,3% 19,4% Antal tillsvidareanställda Sjukfrånvaro i förhållande till tillgänglig arbetstid 3) 3,98% 3,91% 4,05% 4,62% 4,84% 1) Omräkning av jämförelsetal har gjorts för att justera för ändrade redovisningsprinciper 2010 samt felrättning ) Omräkning av balanskravsresultat har ej gjorts, då detta skulle bliva missvisande i förhållande till av fullmäktige fattade beslut. 3) Sjukfrånvaron redovisas i förhållande till tillgänglig arbetstid fr.o.m

11 Förvaltningsberättelse Utveckling inom samhällsekonomi och kommunsektorn Källor: SKL MakroNytt 1/2012, SKL Ekonomirapporten oktober 2011, SCB. Världen De senare åren har vi upplevt en kraftig svängning i ekonomin. Från strålande högkonjunkturer till lågkonjunkturer som varit de djupaste sedan 1930-talet. Detta fenomen har gällt inte minst för I början av året var finanskrisen förvisso inte löst, men den dominerade inte längre den ekonomiska agendan. Under året gjorde en annan kris sig påmind nämligen skuldkrisen inom Euroområdet. Denna hade funnits tidigare också men blev akut i samband med att staten Grekland i stort sett betraktades som bankrutt. Hitintills har utvecklingen i Grekland skett under ordnade former och med stor hjälp från andra länder i Europa. Om inte några nya akuta kriser dyker upp i Europa är bedömningen att det sker en återhämtning. Det kan man redan idag se vissa tecken på i form av bland annat stigande börskurser. Vidare har räntan till problemländer som Spanien och Italien fallit. Trots tecken på tillfrisknade kan konstateras att den ekonomiska återhämtningen sannolikt kommer att ta tid. I USA har problemen med stora budgetunderskott och hög arbetslöshet fortsatt. BNP utvecklingen bedöms öka något under 2012 och 2013 jämfört med Dock är ökningen svag. Både den offentliga sektorn och hushållens ekonomi har problem. Så slutsatsen är att även i USA kommer återhämtningen att ta tid. Kan då länder som Kina och Indien väga upp den svaga utvecklingen i Europa och USA? Även om tillväxten med svenska mått får betraktas som god kan inte länderna i Sydostasien stå för tillväxt i industriländerna i Europa och USA. Sverige Den ekonomiska utvecklingen i Sverige var relativt stark under de tre första kvartalen Olika indikatorer visade dock på en försvagning under slutet av Så blev också fallet då BNP för kvartal fyra minskade med 1,1% säsongsrensat och jämfört med tredje kvartalet Det som drog ner BNP var framförallt nettoexporten som utvecklades negativt för första gången sedan andra kvartalet Totalt under 2011 växte BNP med 3,9% jämfört med SKL:s bedömning för de kommande åren visar på en betydligt lägre BNP-tillväxt beräknas BNP växa med 1,3% och 2013 med 2,5%. Vad är det då som gör att Sverige, med i grunden en god ekonomi, inte utvecklas mera positivt? I den globala ekonomin berörs även vi av kriser i omvärlden. Sverige är beroende av andra länder eftersom vi har en stor exportsektor. Skuldkrisen i Europa hämmar den svenska industriproduktionen. Även den inhemska efterfrågan har dämpats av den ekonomiska utvecklingen. Trots låga räntenivåerna spar hushållen hellre sina pengar i stället för att konsumera. Nedgången i BNP kvartal fyra slog inte igenom i sysselsättningssiffrorna. Jämfört med 2010 var fler personer sysselsatta. Arbetslösheten uppgick till 7,5% eller personer vilket innebar en minskning med personer sedan En viktig indikator är antal arbetade timmar. Dessa utvecklades positivt under 2011 med en ökning med 2,1%. Totalt uppgick antalet arbetade timmar per vecka till 143,9 miljoner timmar. Utveckling inom Åstorps kommun Befolkning Befolkningen har de senaste åren växt relativt kraftigt i Åstorp. Sålunda har antalet innevånare vuxit med 904 stycken eller 6,5% sedan Antalet invånare uppgick till per årsskiftet 2011/2012. I nedanstående diagram framgår klart att den positiva trenden från framförallt är bruten. Detta förklaras dels av att få nya tomter finns att tillgå, dels av den ekonomiska utvecklingen Förändring i befolkningstal Av ökningen på 52 personer under 2011 står födelseöverskottet för 58 stycken. Under året föddes 195 barn samtidigt som 137 personer avled. Flyttnettot i kommunen uppgick till -8 stycken. Det är framförallt till andra kommuner i Skåne som Åstorp tappar befolkning. Totalt flyttade 875 från Åstorp och 761 flyttade till Åstorp. Från övriga Sverige är flyttnettot positivt med 29 personer. Detta gäller även flyttnettot från utlandet som uppgick till 77 stycken. Det som framförallt kommer att vara avgörande för framtida befolkningsökning är tillgång på tomter, bra kommunikationer och positivt upplevd kommunal verksamhet. Boende Som framgår av ovanstående finns i kommunen få lediga tomter till försäljning. Detta gäller även privata exploatörer. I dagsläget finns tomter på Tingdalsområdet (Närkegatan, Fjällvägen), Hyllinge (Glasblåsargatan, Parkbyn) och Kvidinge (Linnegatan, Söderåsvägen). Tomterna i Kvidinge tillhör kommunen. I dagsläget 7

12 Förvaltningsberättelse finns nio tomter kvar på Linnégatan och 7 tomter på Söderåsvägen. Flera planer med bebyggelse är under process. Det tar emellertid tid att få fram nya tomter. Detta beror på att handläggningstiden ofta förlängs vid t.ex. överklagande. Men även den ekonomiska utvecklingen har inneburit en avvaktande hållning. Sysselsättning Varje år redovisar arbetsförmedlingen statistik över arbetslösheten. Åstorp har varit en kommun som tyvärr ligger i topp på denna redovisning när det gäller samtliga åldersgrupper i Skåne. Under 2011 var 5,3% av befolkningen år öppet arbetslösa. Jämfört med 2010 ligger siffran kvar på samma nivå samtidigt som den minskat med 0,2 procentenheter i Skåne och 0,5 procentenheter i riket. Bara kommuner som Malmö och Landskrona har högre tal i åldersgruppen. När det gäller åldersgruppen år ligger Åstorp näst efter Bromölla på den högsta siffran nämligen 6,2%. Nedan redovisas de tre senaste årens siffror gällande arbetslösheten i Åstorp, Skåne och riket: Arbetslösa personer i % av befolkningen år år Riket 4,0 3,9 3,4 5,6 4,8 4,1 Skåne 4,1 4,2 4,0 5,0 4,7 4,2 Åstorp 5,2 5,3 5,3 7,6 7,1 6,2 Källa:Arbetsförmedlingen Arbetslösheten och framförallt arbetslösheten hos unga blir en av de viktigaste framtidsfrågorna. Verksamheten under året I Åstorps kommun föregår dagligen en stor och omfattande verksamhet. Denna finns beskriven i förvaltningarnas redovisningar över året som gått. Nedan följer några axplock från 2011: I juni presenterades en ny hemsida som ska underlätta att söka information om kommunen. Ett samtjänstavtal tecknades med polisen, vilket innebär att medborgarkontoret utför receptionstjänst samt enklare förvaltningsuppgifter för polismyndigheten. En ny gång- och cykelväg mellan Västra Sönnarslöv och Kvidinge blev klar under hösten. Under hösten utfördes också en större insats på bullervallen i Hyllinge varvid en stor del av massorna fraktades bort. Mycket förarbete har lagts ner inför att kommunen 2012 skall införa tobaksfri arbetstid. Ett nytt gruppboende Bryggan öppnades i januari. Här har fem unga vuxna kunnat erbjudas sitt första egna hem. Två välbesökta mässor en med inriktning äldre och en med inriktning socialpsykiatri/handikapp-omsorg hölls under året. I november flyttade tre av kommunens verksamheter, Avanti, Pollux och Ungbo, in i polisens före detta lokaler. Härigenom ges bättre möjlighet till samarbete med den enskildes bästa i centrum. Lagen om valfrihet tillämpas sedan sommaren i kommunen inom servicetjänster i hemvården. Ett företag har godkänts enligt kvalitetskraven. Kön inom älderomsorgen gjorde, att i avvaktan på sex nya platser på Vidåsen, öppnades sju platser på Rönnåsen. Skolinspektionen besökte Åstorp under hösten Det är glädjande att konstatera att kommunens skolor och förskoleverksamhet överlag fick goda resultat. Bildningsförvaltningen har under hösten genomfört en organisationsöversyn. Detta för att säkerställa att verksamheten drivs enligt lagar, förordningar, mål och visioner som verksamheten arbetar under. Vidare skall förstudien säkerställa att bildningsförvaltningen använder sina resurser på ett optimalt sätt. Resultatanalys Koncernen Koncernens resultat uppgick under 2011 till -2 Mkr. Koncernens resultat har korrigerats för avskrivningar på övervärde av fastigheter med 1 Mkr. De olika resultaten i bolagen varierar. Moderbolaget (Björnekulla Fastighets AB) visade ett positivt resultat på 2 Mkr, Kvidingebyggen ett minusresultat på -1 Mkr. Björnekulla IT AB redovisade ett nollresultat. Alla siffror avser resultat före elimineringar inom bolagskoncernen. Moderbolaget följer det mål på avkastning om 3% av omsättningen som ägaren ställt upp. Att AB Kvidingebyggen redovisade negativt resultat beror på extra planerade underhållsinsatser. Detta kunde göras baserat på flera års positiva resultat. Under året färdigställdes 15 lägenheter i kvarteret Almen. I fastigheten inryms också lokaler för närpolisen. Efterfrågan på bolagets lägenheter är god med en kö på drygt 300 presumtiva hyresgäster. Kommunen Resultatet för Åstorps kommun uppgick till -4 Mkr. Trots att resultatet är negativt får det ändå betraktas som starkt. Under 2011 fattades beslut om bortforsling av vallar vilket inte var budgeterat och som inte rymdes inom budgeterat överskott. Vidare fick kommunen en kostnad i samband med sänkning av räntan i pensionsskuldsberäkningen. I likhet med många andra kommuner har kostnaderna inom socialnämnden överskridits. De negativa avvikelserna har kunnat balanseras med större slutavräkningar gällande skatter samt försiktighet i budgeteringen. 8

13 Förvaltningsberättelse Intäkter Skattenettot för kommunen uppgick 2011 till 637 Mkr. Ökningen från 2010 var blygsamma 1,0%. Då skall man beakta att 2010 erhöll kommunen ett tillfälligt konjunkturstöd på 14 Mkr. Exkluderas detta var ökningen mellan åren 3,3%. Utvecklingen av skattenettot framgår av nedanstående diagram. Konjunkturstödet 2010 ingår inte i sammanställningen. Belopp i Mkr Skatteintäkter Intäkt- och kostnadsutjämning, fastighetsavgift varav LSS-utjämning Budgeten för 2011 bygger på prognos från Sveriges Kommuner och Landsting. Under året har allt mera positiv utveckling inneburit att slutavräkningarna för 2010 och 2011 reviderats upp. Totalt uppgick positiv uppräkning till 13 Mkr. Åstorps kommun har en i förhållande till riket låg skattekraft. För 2011 uppgick den till 82% av riksmedelvärdet. Det innebar att kommunen var mottagare av inkomstutjämning med kr per invånare. I kostnadsutjämning erhöll kommunen 234 kr per invånare. Verksamhetens intäkter uppgick till 125 Mkr en minskning med 0,7% sedan Avgifterna för vatten och avlopp samt äldreomsorgs- samt omsorgsavgifterna har ökat, medan bidragsintäkterna minskat. Det senare hänger samman med lägre kostnader för integrationsenheten, vars resultat nollställes och bidraget balanseras till nästkommande år. Procentuell fördelning av intäkterna 2011 framgår enligt nedan: Inkomst och kostnadsutjämning 24% Finansiella intäkter 3% Statsbidrag 2% Skatter 57% Övriga verksamhetsintäkter 16% Kostnader Verksamhetens kostnader uppgick till 738 Mkr En ökning med 3,7% sedan 2010.Fördelning mellan olika kostnader framgår enligt nedan: Övriga verksamhetskostnader 30% Avskrivningar 2% Lokalkostnader 9% Finansiella kostnader 4% Personalkostnader 56% Den största ökningen avser personalkostnader. Dessa uppgår till 435 Mkr och har ökat med 4,7% jämfört med tidigare år. I övrigt har kostnaderna för köp av verksamhet från fristående utövare ökat. Detta gäller såväl i bildningsnämndens som socialnämndens verksamhetsområde. God ekonomisk hushållning enligt finansiellt mål är 98% sett över en femårstid. Utvecklingen under tidigare år framgår av nedanstående diagram. 106,0% 104,0% 102,0% 100,0% 98,0% 96,0% 94,0% 92,0% 90,0% 88,0% År 1995 År 1996 År 1997 Pensioner Nettokostnadernas andel av skatter och utjämning År 1998 År 1999 År 2000 År 2001 År 2002 I enlighet med tidigare redovisningar fullfonderar Åstorps kommun sina pensionsåtagande. Det innebär att hela pensionsskulden finns redovisad i balansräkningen. Detta görs eftersom räkenskaperna härigenom visar en mera rättvisande bild. Effekterna av detta hanterande blir att resultatet varierar mera jämfört med om skulden redovisats som ansvarsförbindelse. Under 2011 sänktes Ripsräntan i pensionsskuldberäkningen. Detta fick till effekt att skulden ökade med 9 Mkr vilken post redovisats som jämförelsestörande under finansiella poster. Genom det avtal Åstorps kommun tecknat med KPA pensionsförsäkring, beräknas årligen skillnaden mellan försäkringarnas pensionskapital och kapitalvärdet av garanterande åtagande som KPA behöver. Värdet hamnar i en så kallad överskottsfond. Denna uppgick per till 5,7 Mkr. Genom beslut i kommunfullmäktige flyttades dessa medel till ett konto hos KPA. Medlen har från och med juni använts till löpande premier. Genom detta förfarande har kostnaden under 2011 minskat och likviditeten i motsvarande grad stärkts. Vid årsskiftet uppgick kvarvarande medel till 4,8 Mkr varav ränta 0,2 Mkr. Internkontroll I enlighet med kommunfullmäktiges antagna reglemente för intern kontroll i Åstorps kommun har förvaltningarna genomfört granskningar. Det är viktigt att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel. Den interna kontrollen är budget- och verksamhetsuppföljande samt säkerhetssyftande. Bedömningen är att Åstorps kommun har en väl fungerande internkontroll och att den kontroll som görs är tillräcklig utifrån verksamhetens omfattning. Arbetet med intern kontroll måste ständigt vara en process inom förvaltningens verksamhet. År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År

14 Förvaltningsberättelse Kapitalförvaltning Medel för pensionsändamål som kommunen har placerade hade ett marknadsvärde på 14 Mkr. Utvecklingen under året har, i likhet med den ekonomiska utvecklingen i stort, varit mindre god. Avkastningen uppgick 2011 till 2,9%, vilket understiger kommunstyrelsens beslut, vilket är ett intervall på tre till sex procent. Kvarvarande skuld efter inlösen samt återlånade medel framgår av nedanstående uppställning: Avsatt för pensioner inkl löneskatt Placerade pensionsmedel marknadsvärde Placerade medel bokfört värde (12) (11) Återlån Finansiell analys Resultat För 2011 budgeterades ett lågt resultat, då bedömningen var att de efterföljande åren skulle ge högre överskott. Som beskrivits tidigare blev resultatet negativt. Detta tillsammans med stora investeringar framförallt i vattenoch avloppsverksamheten (VA-verksamhet) innebar att kassaflödet blev svagt negativt. Långfristig låneskuld ökade under året med 45 Mkr, Hela beloppet vidareutlånades, till BFAB med 25 Mkr och Kvidingebyggen med 20 Mkr. Amorteringen till kommunen på dotterbolagens reverser på totalt 11 Mkr har i sin helhet använts till att finansiera investeringar. Investeringar I budgeten och kompletteringsbudget för 2011 fanns 44 Mkr avsatta för investeringar. Knappt hälften av dessa 19 Mkr avsåg investeringar i va-verksamhet. Totalt under året investerades 23 Mkr varav 8 i va-verksamhet. Övriga ej använda medel avser i huvudsak köksutredning 4 Mkr, utbyggnad södra industriområdet 3 Mkr samt markinköp 3 Mkr. En uppställning av investeringar per nämnd samt en förteckning över de största objekten finns förtecknade på sidan 30. Låneskuld Under året har 45 Mkr nyupplånats. Total låneskuld per uppgick till 467 Mkr eller 32 kkr per invånare. Till dotterbolagskoncernen har av internbanken utlånats totalt 359 Mkr. Av dessa är 213 Mkr utlånade till BFAB, 143 Kkr utlånade till AB Kvidingebyggen samt 3 Mkr utlånade till Bitab. Medelräntan har under året varit 3,53%. Jämfört med 2010 är detta en ökning med 0,59 procentenheter. Medelräntan har varit: ,48% ,40% ,33% ,94% ,53% Av total låneskuld var 48,4% lån kombinerade med swapavtal eller tecknade med bunden ränta. Swapavtalen löper som längst till Total summa för avtalen är 186 Mkr varav 30 Mkr löper med positiv ränta. Totalt har swapavtalen ett negativt marknadsvärde. Soliditet Soliditeten inklusive pensionsskuld före 1998 uppgick vid årsskiftet till 20,69%. Detta är en minskning med 1,84 procentenheter från Att soliditeten minskar beror i huvudsak på det negativa resultatet samt ökning av balansomslutningen. Risker Försörjningsstödet låg under 2011 på en snittutbetalning per månad på 1,3 Mkr att jämföra med budget 1,2. Under 2012 har budgeten minskat med totalt 0,5 Mkr. Utfallet i januari och februari visar inte någon tendens till att bli mindre. Kommunens lån löper med kort kapitalbindning. 80% förfaller till betalning under Hitintills har det inte varit något problem med tillgång på pengar. Dock kan situationen ändras om inte finanskrisen löses på ett strukturerat sätt. Vid omläggning och/eller nyupplåning måste kostnaden för att kapitalbinda lånen ställas mot den risk som ett kort lån kan innebära. Kommunens borgensåtagande uppgår till 36 Mkr en minskning med 0,4 Mkr. Den största andelen avser borgen tecknade för Nordvästra Skånes Renhållnings AB på totalt 33 Mkr. För Kommuninvest har samtliga medlemmar tecknat solidarisk borgen. För närvarande bedöms inte att det föreligger någon risk kommunens borgensåtagande. En förutsättning för god ekonomisk hushållning är att varje nämnd inte förbrukar mer medel än vad man fått tilldelat. En förutsättning är att rätt ram fördelats. För 2012 har nämndernas budgetar utökats med 19 Mkr. I och med detta har nämnderna fått förutsättningar för en budget i balans. Framtiden Att driva kommunal verksamhet är något av ett konststycke. De senare årens kraftiga svängningar i konjunkturen har slagit igenom med stor kraft på den offentliga ekonomin. Samtidigt som intäkterna utvecklas svagt har behov av mer verksamhet ökat. Detta har gällt inte minst för Åstorps kommun under I början av året var kön till äldreomsorgen lång varför beslut togs om att 10

15 Förvaltningsberättelse öppna nya platser. I skrivande stund är kön borta och avdelningen som öppnades har fått stängas. Under 2011 togs beslut och verkställdes bortforsling av delar av bullervallen i Hyllinge. Även under 2012 kommer ytterligare massor att behöva fraktas bort. Med detta är förhoppningen att ärendet skall vara avslutat. Osäkerhet finns vad som händer gällande deponin på Norra Vallgatan där kommunen inte är markägare. Kommunens reningsverk i Nyvång är slitet och kommer att kräva stora investeringar, vilket i sin tur påverkar avloppstaxan. Diskussioner förs hur man på ett optimalt sätt kan få ett funktionellt och modernt reningsverk. Kraftiga svängningar i konjunkturen kommer med stor sannolikhet att gälla även i fortsättningen. Därför är det viktigt att ha en marginal för att möta det oförutsedda. Samtidigt måste en avvägning göras hur stora dessa reserver skall vara. Varje dag i kommunen sker ett antal möten med våra medborgare. Ambitionen från kommunens sida är att man som medborgare skall känna sig väl bemött samt att kommunen gör allt för att hitta de bästa lösningarna i olika situationer. I bland blir fokus stort på det som av olika skäl inte upplevs som positivt. Vårt ansvar som såväl politiker som tjänstemän är att i varje situation vara stolta över den fina verksamheten vi har i Åstorps kommun. God ekonomisk hushållning En bedömning skall enligt kommunallagen göras om kommunen drivs enligt god ekonomisk hushållning. Måluppfyllelsen kunde varit bättre. Tas hänsyn till de speciella omständigheter som gällt under året samt till de senaste årens utveckling bedöms att Åstorps Kommun driver sin verksamhet enligt god ekonomisk hushållning. 11

16 Måluppfyllelse Kommunfullmäktige har för 2011 formulerat sex verksamhetsmässiga mål (A-F) samt tre finansiella mål. Resultatet visar på att inte alla målen uppfyllts. Verksamhetsmässiga mål A. Erbjuda attraktiva boende och offentliga miljöer som inbjuder till gemenskap och god hälsa % av kommunens invånare skall nås av livräddande styrka inom 20 minuter Hälsofrämjande arbete och tidiga insatser skall prioriteras. Målet uppfylls till alla delar. Det är glädjande att tidiga och frivilliga insatser uppskattas av medborgarna. Detta har bland annat visat sig i fler grupper i utbildningen Active parenting för föräldrar. När det gäller att samtliga invånare skall nås av livräddande styrka inom 20 minuter är även detta mål uppfyllt. Uppföljningen visar att så många som 87% nås redan inom 10 minuter. B. Utöva ett aktivt miljöarbete som bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle Kartlägga och motverka föroreningar och läkage från mänsklig påverkan på mark, luft och vatten. A. Erbjuda attraktiva boende- och offentliga miljöer som inbjuder till gemenskap och god hälsa. Prioritera klimatrelaterade frågor såsom omhändertagande av dagvatten, erosion, sättningsoch översvämningsrisker. Miljökontoret har arbetat med att långsiktigt säkerställa vattenkvaliteten i Kvidinge. Detta har gått ut på att begränsa ämnen som kan förorena grundvattnet. Inventering har gjorts av enskilda avlopp. Flertalet av dessa uppfyller inte dagens reningskrav. Fyra verksamheter har inventerats med sikte på förorenade områden. Tillsammans med NSVA skall en dagvattenpolicy tas fram. Samtliga detaljplaner har granskats utifrån dagvattnets påverkan på miljön. Arbete pågår inom miljöområdet. C. Stimulera former för dialog och engagemang bland kommunens invånare Förslag på ny struktur och layout skall under 2010 presenteras och beslutas avseende kommunens websida och intranät med genomförande senast Utveckla lättillgängliga kontaktpunkter för dialog med brukare, vårdtagare, klienter, anhöriga och kommuninvånare Ny hemsida offentliggjordes Arbetet med intranätet har inte prioriterats då hemsidearbetet varit omfattande. Arbetet påbörjas under Samtliga enheter har bjudit in till anhörigträffar. Några har på grund av för få anmälda fått ställas in. 100% av kommunens invånare skall nås av livräddande styrka inom 20 min. 100% 100% Hälsofrämjande arbete och tidiga insatser skall prioriteras. Besök familjecentraler per dag i genomsnitt Antal grupper föräldrautbildning 12 8 B. Utöva ett aktivt miljöarbete som bidrar till ett långsiktligt hållbart samhälle. Resultat 2011 Resultat 2010 Måluppfyll. Trend Kartlägga och motverka föroreningar och läckage från mänsklig påverkan 87 av av 145 på mark, luft och vatten Prioritera klimatrelaterade frågor såsom omhändertagande av dagvatten, erosion, sättnings- och översvämningsrisker Samtliga Samtliga C. Stimulera former för dialog och engagemang bland kommunens invånare. Förslag på ny struktur och layout ska under 2010 presenteras och beslutas avseende kommunens websida och intranät med genomförande senast 2011 Utveckla lätttillgängliga kontaktpunkter för dialog med brukare, vårdtagare, klienter, anhöriga och kommuninvånare. Anhörigträffar inom vård- och omsorgsboende samt inom gruppboende IFO/LSS skall ske minst två gånger per år 12

17 Måluppfyllelse D. Verka för goda lokala och regionala kommunikationer Planera för en fortsatt utveckling av gång- och cykelvägar samt prioritera nya bostads- och verksamhetsområden i stationsnära lägen och/eller goda busskommunikationer. I detaljplanearbetet som pågått under våren har målet uppföljts. E. Verka för att kommunens verksamheter skall präglas av tillgänglighet, god service och hög kvalitet Kommuninevånare som vänder sig till medborgarkontoret skall via e-post eller telefon få återkoppling inom ett dygn eller via e-post inom två dygn. Alla skall erbjudas kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar med syfte att nå målen. Alla skall känna sig trygga. Utveckla möjligheter till social samvaro, kulturella upplevelser och utevistelse Verka för att kommunen skall vara en attraktiv arbetsgivare Ohälsotalet skall vara på en låg nivå Alla ledare skall kompetensutvecklas inom ramen för kommunens ledarskapsprogram med inriktning att bli en attraktiv arbetsgivare. Ohälsotalen ligger fortfarande på en mycket låg nivå. Det är inte realistiskt att ha så mycket lägre tal utan i det fortsatta arbetet är det viktigt att behålla ohälsotalen på en låg nivå. Arbete med ledarutveckling fortsätter i olika former och är ett uppskattat inslag. D. Verka för goda lokala och regionala kommunikationer. Resultat 2011 Resultat 2010 Måluppfyll. Trend Planera för fortsatt utveckling av gång- och cykelvägar samt prioritera Beaktat i Beaktat i nya bostads- och verksamhetsområden i stationsnära lägen och/eller detaljplaner detaljplaner med goda busskommunikationer E. Verka för att kommunens verksamheter skall präglas av tillgänlighet, god service och hög kvalitet. Kommuninvånaren som på olika sätt vänder sig till medborgarkontoret skall via e-post eller telefonfå återkoppling inom ett dygn eller via vanlig Ingen mätning 89% postgång inom två dygn. Mätetal 75% gjord Alla skall erbjudas kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar med syfte att nå målen Nationella ämnesprov. Åk 5 andel som uppnått alla delprov. 83% 84% Andel elever behöriga till gymnasiet 88% 86% Alla skall känna sig trygga Antal kränkningar barn/barn, åtgärdsprogram Utveckla möjligheter till social samvaro, kulturella upplevelser och utevistelse Genomförandeplaner skall finnas och vara undertecknade av Alla ej Alla ej årdtagare/brukare/klient eller deras företrädare i samtliga undertecknade undertecknade nya ärenden. F. Verka för att kommunen skall vara en attraktiv arbetsgivare. Ohälsotalet skall vara på en låg nivå. Sjukfrånvaro skall ligga under 4,5% 3,98 3,91% Alla ledare skall kompetensutvecklas inom ramen för kommunens ledarskapsförsörjningsprogram med inriktning att bli en attraktiv arbetsledare. 6 5 Antal utbildningstillfällen skall uppgå till minst 6 stycken 13

18 Måluppfyllelse Finansiella mål Nettokostnader i förhållande till skatter och bidrag skall högst uppgå till 98% sett över en femårsperiod. Investeringar exklusive affärsverksamhet och exploatering skall inte överstiga avskrivningen för motsvarande tillgångar. Investeringar i BFAB skall inte överskrida BFAB:s resultat samt avskrivningar. Soliditeten inklusive pensionsskuld skall öka med minst 5% sett över en femårsperiod. Ökningen skall fortgå till soliditeten enligt föregående uppgår till totalt 28%. Resultatmålet uppnås såväl 2011 som för den senaste femårsperioden. Kommunens investeringar överskrides avskrivningarna med 0,4 Mkr. Detta överskridande kommer att minska investeringsutrymmet för Investeringsmålet gällande BFAB uppnås inte på grund av stora investeringar de senaste åren framförallt gällande Astern. Noterbart är att under perioden uppnås inte målet något av de enskilda åren. Totalt utrymme per år är en investeringsvolym på ca 30 Mkr. Skall målet uppnås måste investeringsvolymen hållas på en lägre nivå kommande år. Soliditeten ökar under perioden 2007 till 2011 dock inte tillräckligt i förhållande till satt mål. Resultatet är en av förklaringarna. Med ett bättre resultat och en lägre investeringstakt är målet möjligt att uppnå. Soliditeten för Skånes kommuner 2010 uppgick till 26% att jämföra med Åstorp 23%. Ekonomiska mål Nettokostnader/skatter och bidrag skall högst uppgå till 98% sett över en femårsperiod. Ett år 2010; % 98% Fem år ; % 97% Investeringar exklusive affärsverksamhet och exploatering skall -1,4 Mkr -0,4 Mkr inte överstiga avskrivningarna för motsvarande tillgångar Måluppfyll. Trend Koncernen : Investeringar i BFAB skall inte överskrida BFAB:s resultat samt avskrivningar Ett år 2010;2011-0,1 Mkr -2,0 Mkr Fem år ; ,8 Mkr -44,0 Mkr Soliditeten inklusive pensionsskuld före 1998 för kommunen skall öka med minst 5% sett över en femårsperiod. Ökningen skall fortgå till soliditeten enligt ovan uppgår till totalt 28%. 2006: 22,5% ,5% 0 1,3%-enheter 2007: 19,4% ,7% = målet är uppfyllt = målet är delvis uppfyllt = målet är ej uppfyllt = måluppfyllelse kan ej bedömas då resultat saknas = förbättrat resultat = oförändrat resultat = försämrat resultat = trenden kan ej avgöras 14

19 Jämförelsetal Jämförelsetal Syftet med att presentera statistik för Åstorps kommun i jämförelse med omvärlden är att visa kommunens position gentemot andra kommuner med liknande verksamheter. Endast en presentation och förklaring för respektive områdes nyckeltal görs, varvid ingen kompletterande analys följer. För de flesta områden görs jämförelser på länsnivå medan rankingen avser alla Sveriges kommuner (290 stycken). Uppgift om ranking saknas för vissa nyckeltal, varför denna då har utelämnats. Statistiken är främst hämtad från Kommunoch Landstingsdatabasen (Kolada) som har ett brett utbud av nyckeltal avseende resurser, volymer och kvalitet i kommuners och landstings alla verksamheter. GRUNDSKOLA I Öppna jämförelser Grundskola, kan indikatorer avseende resultat och resurser inom grundskolan jämföras för alla Sveriges kommuner. Såväl kommunala som fristående skolor ingår i jämförelsetalen. Resultatet beskrivs utifrån slutbetyg, ämnesprov och meritvärden. Resurserna utgörs av nedlagda nettokostnader. I jämförelsetalen för grundskolan jämförs bland annat elevers resultat i procent och antal, exempelvis andel elever i åk 9 som uppnått målen i samtliga ämnen. Jämförelse görs med Skånes kommuner. GYMNASIESKOLA I Öppna jämförelser Gymnasieskola, kan likt grundskolan resultat- och resursindikatorer jämföras för samtliga svenska kommuner. Resultatindikatorerna beskrivs utifrån slutbetyg och resursindikatorerna beskrivs utifrån nettokostnader. I jämförelsetalen för gymnasieskolan jämförs elevers resultat i procent, till exempel andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom fyra år. Jämförelse görs med Skånes kommuner. VÅRD OCH OMSORG OM ÄLDRE I Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre, kan olika verksamheters kvalitet och effektivitet jämföras, till exempel brukarnas omdömen som helhet om särskilt boende och hemvård. Resultatet redovisas som nöjd kund index (0-100), ju högre värde, desto nöjdare kund. Inom individ och familjeomsorg redovisas i Vad kostar verksamheten i Din kommun bland annat kostnad för vård och stöd som socialtjänsten ger till barn och ungdomar 0-20 år i form av institutionsvård, familjehemsvård och öppenvård. I Öppna jämförelser 2011 Ekonomiskt bistånd finner man exempelvis kostnad per invånare för utbetalt ekonomisk bistånd. GRUNDSKOLA ( avser läsåret 09/10 ) Kommun Statistik Ranking Statistik Andel elever i åk 9 som uppnått målen i samtliga ämnen (%) Lomma 91,7 8 Åstorp 71, ,3 Tomelilla 62,5 279 Jämförelse efter modellberäknat värde dvs salsamodellen, Osby 212,2 8 som består av kriterierna andel pojkar, andel elever med Åstorp 194, ,0 utländsk bakrund och föräldrars sammanvägda utbildn.nivå Tomelilla 179,1 285 Denna jämförelse avser enbart kommunala skolor åk 9, (%) Andel behöriga elever i åk 9 till gymnasieskolan, (%) Vellinge 97,7 6 Åstorp 84, ,3 Sjöbo 77,2 284 Andel lärare med pedagogisk examen i grundskolan, (%) Osby 96,8 6 Åstorp 89, ,0 Helsingborg 81,1 256 GYMNASIESKOLA ( avser läsåret 09/10 ) Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning Ystad 87,4 12 inom tre år exkl. individuellt program, (%) Åstorp 69, ,9 Bromölla 65,6 283 Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning Lomma 91,6 1 inom fyra år, (%) Åstorp 67, ,0 Perstorp 62,0 286 Andel elever som uppnått grundläggande Lomma 92,9 21 behörighet till universitet och högskola, (%) Åstorp 83, ,3 Bjiv 77,0 286 Andel elever som påbörjat studier vid universitet Lund 68,5 3 eller högskola inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning Åstorp 37, ,4 (%) Örkelljunga 27,5 257 VÅRD OCH OMSORG OM ÄLDRE Brukarnas omdöme om särskilt boende som helhet Malung-Sälen 81,0 1 nöjd kund index (0-100), 2011 Åstorp 64, ,0 Vaxholm 50,0 290 Riket 69,0 Brukarnas omdöme om hemtjänsten som helhet Dorotea 86,0 1 nöjd kund index (0-100), 2011 Åstorp 75, ,0 Ljusnarsberg 63,0 290 Riket 73,0 Kostnad för barn- och ungdomsvård per invånare, (kr), 2011 Skåne Åstorp Riket Kostnad för ekonomiskt bistånd per invånare, (kr), 2011 Skåne Åstorp Riket

20 Jämförelsetal ARBETSMARKNAD Jämförelsetalen för antalet arbetslösa personer i kommuner uppdelat på åldersgrupper är hämtat från publicerad statistik från Arbetsförmedlingen. Jämförelse görs med Skånes kommuner samt ett genomsnitt för länet och riket. TRYGGHET OCH SÄKERHET I Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet, kan utfall avseende rådande läge (resultatindikator) och trygghets- och säkerhetsarbete (resursindikator) jämföras. Exempelvis jämförs anmälda stöld och tillgreppsbrott i kommunen med statistik för resterande kommuner i Skåne. INFRASTRUKTUR I Öppna jämförelser - Infrastruktur mm, kan jämförelse göras mellan samtliga kommuners resursindikatorer, t.ex. nettokostnad för gator, vägar samt parkering i kronor per invånare. Vidare kan jämförelser göras mellan olika kommuner kvalitetsoch resultatindikatorer, t.ex. nöjd medborgarindex gator och vägar. KOMMUNENS ANSTÄLLDA Nyckeltalet för sjukfrånvaron totalt i procent för kommunens anställda är hämtat från Sveriges Kommuner och Landstings publicering av den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen för ARBETSMARKNAD Kommun Statistik Ranking Statistik Arbetslösa och personer i konjuknturberoende program i Lomma 2,7 % av befolkningen, samtliga år Åstorp 8,8 8,7 Landskrona 11,1 Skåne 7,0 Riket 6,3 Arbetslösa och personer i konjunkturberoende program i Lund 3,5 % av befolkningen, ungdomar år Åstorp 13,5 13,5 Bromölla 20,2 Skåne 10,6 Riket 9,8 TRYGGHET OCH SÄKERHET Anmälda stöld och tillgreppsbrott, antal 1000 invånare, 2010 Lomma 36,2 112 Åstorp 69, ,6 Malmö 92,6 290 Skåne 66,5 Anmälda våldsbrott, antal 1000 invånare, 2010 Lomma 4,0 11 Åstorp 11, ,2 Malmö 16,9 287 Skåne 11,8 INFRASTRUKTUR Lomma Kostnad gator och vägar, parker etc i kr per invånare, 2010 Åstorp Kristianstad Skåne KOMMUNENS ANSTÄLLDA Sjukfrånvaro totalt, (%), 2010 Örkelljunga 3,4 5 Åstorp 3,9 16 4,1 Staffanstorp 6,2 247 Riket 5,2 Källa: Öppna jämförelser, Sveriges kommuner och landsting, Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning 2010, Sveriges kommuner och landsting, Arbetsförmedlingen, 36/arsstat96_11.xls 16

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagandet Östersunds kommun 20 oktober 2009 Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor 2009-10-20 Anneth Nyqvist, uppdragsledare Allan Andersson, projektledare Innehållsförteckning

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) Ersätter KFS 2011:35 2014:12 ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM Detta ägardirektiv avser AB HÖGANÄSHEM, (556104-9551), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist Bjuvs kommun Grupp 10. Anna Andersson Jenny Ekberg Anders Fex Marianne Lindkvist Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Demografi... 4 Fördelning av yrken inom kommunen... 4 Inkomst...

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nummer 08/13 2013-04-19. Dnr SKL 13/2679 Siv Stjernborg 08-452 77 51

Ekonomi Nytt. Nummer 08/13 2013-04-19. Dnr SKL 13/2679 Siv Stjernborg 08-452 77 51 Ekonomi Nytt Nummer 08/13 2013-04-19 Dnr SKL 13/2679 Siv Stjernborg 08-452 77 51 Landstingsstyrelsen Landstingsdirektörer Ekonomidirektörer Lt Diskonteringsräntan i pensionskuldsberäkningen samt rekommenderad

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkande parter: Kommunerna i Skåne och Kommunförbundet Skåne Inledning Avtalande kommuner i Skåne har

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga Vårträff för arbetsmarknadsansvariga i Skåne 13-14 maj 2014 Vivi Jacobson-Libietis SKL vivi.libietis@skl.se 08-452 78 20 Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2013 NYSTART Syftet med databasen är att erbjuda

Läs mer

2004-08-23. 5.5. Avsättning av pensionsbehållningen. Ärendebeskrivning: 1998--1999 (RF) RS/030358

2004-08-23. 5.5. Avsättning av pensionsbehållningen. Ärendebeskrivning: 1998--1999 (RF) RS/030358 2004-08-31 5.5 Ärendebeskrivning: I samband med behandlingen av budget för 2005 samt plan för åren 2006 2007 beslöt regionfullmäktige 2004-06-28 29, 39, bland annat att uppdra åt regionstyrelsen att göra

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Finansrapport april 2014

Finansrapport april 2014 Datum Diarienummer 2014-05-12 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Kommunstyrelsen Finansrapport april 2014 Uppföljning

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB

Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB Ägardirektiv för verksamheten i Höörs Fastighets AB (556019-3350), nedan kallat Bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Höörs kommun den 2011-12-14, 89 och fastställda

Läs mer

Övergripande nyckeltal

Övergripande nyckeltal Övergripande nyckeltal 1. Invånare totalt, antal (index (basår = 100)) U Antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB, SKL, Kolada N01951 40 av 290 40 av 290 41 av 290 Befolkningsökningen vi haft i Falun

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisorernas bedömning av Delårsrapporten för Varbergs kommun 2012-08-31.

Revisorernas bedömning av Delårsrapporten för Varbergs kommun 2012-08-31. /( a a, lo/jo J/l Till Kommunfullmäktige i Varbergs kommun -1 Revisorernas bedömning av Delårsrapporten för Varbergs kommun 2012-08-31. Enligt kommunallagen skall revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun Pensionsfonden övergripande mål och strategi Mora kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-12-14 116 Diarienr: KF 2009/346 024 1(7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Kommunens

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Gun-Britt Alnefelt Himn Dagemir Mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

FINANSRAPPORT MARS 2015

FINANSRAPPORT MARS 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-04-07 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT MARS 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer