Meddelanden. Meddelas och läggs till handlingarna. Protokoll från Gestalningsrådets möte nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Meddelanden. Meddelas och läggs till handlingarna. Protokoll från Gestalningsrådets möte nr 1 2010-02-15"

Transkript

1 Meddelanden Meddelas och läggs till handlingarna. Protokoll från Gestalningsrådets möte nr Gamla Vilundabadet stängs den 15 februari 2010

2 Anmälan av beslut i delegationsärenden Meddelas och läggs till handlingarna. Ekonomidirektören Upplåning från AB Väsbyhem Upphandling av verksamhetssystem för barnomsorg, grundskola, kultur- och musikskola, gymnasium och VUX SFI Exploateringschefen Underrättelse enligt förköpslagen, Sanda 1:238, Vikingavägen Underrättelse enligt förköpslagen, Grimsta 5:20, Björnbärsvägen 16 Exploateringsingenjören Underrättelse enligt förköpslagen Övra Runby 2:223, Nyvägen 2A Planeringschefen Köpekontrakt, industrifastighet, Skälby 2:7 Personal Rektor Vilunda gymnasium 2 st visstidsanställningar, 1 st timavlönad

3 3

4 Tjänsteutlåtande Controller/Budget Karin Holmlund 08/ Dnr: Fax KS/2009:274 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2009 med inköpsbokslut Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har sammanställt Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2009 med uppföljning av mål, uppdrag och ekonomi. Kommunstyrelsens resultat är positivt med 4,1 Mkr, vilket motsvarar 3,6 % av budgeterad omslutning. Överskottet beror på att behov av centrala reserver inte har förbrukats. Räddningstjänsten, som bedrivs inom Attunda kommunalförbund, redovisar ett nollresultat. Inköpsbokslut för 2009 visar på en ökning i avtalstroheten uppmättes den till 88 %. Viktiga händelser under 2009 Beslut om målbild 2012 med strategi för ekonomisk balans Fler välfärdstjänster i privat regi för ökad valfrihet Fler möjligheter till bostadsbyggande Satsning på kommunikation Överskott trots finanskris Stora investeringar Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse 2009 med inköpsbokslut. Kommunledningskontoret Björn Eklundh Kommundirektör 1 Anette Ömossa Ekonomidirektör Bilagor: 1. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2009 med underbilagor Inköpsbokslut 2009

5 Bilaga 1 Kommunledningskontoret Karin Holmlund Dnr Fax Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2009 Övergripande ansvarområde Kommunstyrelsen ska leda, samordna, stödja samt följa upp kommunens samlade verksamheter och uppdrag fullgöra uppsiktsplikten över övriga nämnder, bolag och förbund, vilket innebär bl.a. ansvara för utveckling av kommunens ledningssystem innefattande målstyrning, förstärkt uppföljning/controlling och kvalitetsutveckling uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning göra de framställningar som behövs hos kommunfullmäktige, övriga nämnder samt andra myndigheter bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av kommunfullmäktige. Med detta som utgångspunkt kan kommunstyrelsens roll och uppgift förtydligas och komprimeras till att dels vara systemledare i den kommunala organisationen, dels vara huvudansvarig för samhällsutvecklingsprocessen. Kommunstyrelsen är även arbetsgivare för all personal. Under kommunstyrelsen administreras överförmyndarens verksamhet som redovisas i bilaga. Viktiga händelser under 2009 Mot bakgrund av behovet av förändring och utveckling i kommunen samt det ekonomiskt ansträngda läget med anledning av lågkonjunkturen beslutade kommunfullmäktige i juni 2009 om en MÅLBILD för 2012 enligt följande. Vi är i kapp med bostadsbyggandet och 300 lägenheter byggs varje år. Väsby stad växer fram. Ekonomin är i balans och vi har klarat av omställningsarbetet under finanskrisen. Vi har en väl fungerande organisation som anpassar sig bland annat efter de demografiska förutsättningarna.

6 2 (12) För att klara det tuffa ekonomiska läget och de framtida utmaningarna samt målbilden 2012, har en strategi för ekonomisk balans utarbetats enligt följande: 1. Ersättningsnivåer för välfärdstjänster 2. Personal och tjänstemannaorganisation 3. Politisk organisation 4. Bygg mera! 5. Fastigheter och investeringar 6. Utveckling av organisation och effektiva processer Fler tjänster i privat regi ger ökad valfrihet för väsbybon. Fördelningen mellan de välfärdstjänster som produceras av Väsby Välfärd (egen regi) och vad som produceras av externa samarbetspartners (privat regi) har förändrats radikalt i Upplands Väsby de senaste åren. Förändringen åskådliggörs enklast i den tabell som visas nedan. Med anledning av dessa förändringar infördes den 1 januari 2009 en ny organisation i kommunen för att möta de nya förutsättningarna. Andel av verksamheten i kommunal regi År 2006 År 2009 Barnomsorg 84% 25% Grundskola 92% 61% Gymnasieskola 49% 35% Hemtjänst 99% 47% Särskilt boende, äldre 80% 58% Mat, städ och transporter ca 75% ca 0-5% Antal lägenheter i Väsbyhem AB Kommunen tar en aktivare roll i samhällsutvecklingen Upplands Väsbys befolkningsökning har sedan ett decennium tillbaka varit betydligt lägre än genomsnittet för länet. Samtidigt har inte kommunens mål för bostadbyggande uppnåtts och därmed har inte heller befolkningen ökat såsom önskat. Sedan flera år har ett av de viktigaste målen varit att skapa förutsättningar för fler att skaffa sig bostad i Upplands Väsby. Vid utgången av 2009 finns, till skillnad från tidigare år, fler planer som ger möjligheter till bostadsbyggande under de närmaste tre till fem åren med minst 300 bostäder per år. Förberedelser och arbete pågår för att skapa ytterligare planer med drygt 2000 bostäder. Under året har det tillkommit ca 81 bostäder och befolkningen ökade preliminärt med ca 390 personer. Aktiva samarbeten och strategiska kontakter med olika aktörer har under året också ökat intresset för att starta och genomföra projekt i Upplands Väsby. Ett uppmärksammat projekt var den stadsplaneförslag som kommunen fick i gåva av Ax:son Johnsson stiftelsen i samband med stadsbyggnadsdagen. Regeringen har via Delegationen för hållbara städer bidragit med finansiering till planeringsprojektet för Väsby sjöstad.

7 3 (12) Ny tid kräver nya sätt att kommunicera De förändringar och tydligare prioriteringar med anledning av målbilden 2012 har ställt krav på ökade och utvecklade sätt att kommunicera. Detta har varit framträdande när det gäller stadsbyggnadsfrågorna. Medborgarna har, via dialogmöten utanför det ordinarie samrådsförfarandet, inbjudits till samtal om planer och utvecklingsmöjligheter för områden tidigt i processen innan konkreta förslag utarbetats. Satsningen på Väsby nya Gymnasium förutsätter en gedigen kommunikation för att nå framgång. Involvera eleverna i byggandet av det nya konceptet i skolan är ett nytt sätt att kommunicera och förankra det nya gymnasiet hos målgruppen. Omdaningen av området Messingen, från ett gammalt och hårt slitet industriområde som revs under 2009 till att omfatta nytt gymnasium, nytt kulturhus, nya bostäder och en kraftfull omdaning och upprustning av hela stationsområdet är en symbol för kommunens aktiva roll i samhällsutvecklingen. Balans och investeringar trots kärva tider Kommunens ekonomi har som en följd av finanskrisen varit hårt ansatt under året. En försämring med 65 miljoner kronor har ställt stora krav på medarbetare och samarbetspartner för att klara minskade intäkter. Trots detta redovisar kommunen ett litet överskott på 6,1 miljoner kronor, vilket dock inte når upp till kommunfullmäktiges resultatmål på 2 %. Under året har stora och omfattande investeringar fullföljts med bl.a. badhuset och ombyggnad av äldreboendet Dragongården. Bygget av Väsby nya Gymnasium påbörjades under 2009 tillsammans med flera bostadsprojekt med följdinvesteringar som vägar och annan infrastruktur. Detta medför påfrestningar på ekonomin långsiktigt, men är viktigt för Väsbys utveckling och attraktionskraft. Måluppfyllelse Nedan redovisas hur kommunstyrelsen under 2009 lyckats uppnå kommunfullmäktiges övergripande mål. Här redovisas också resultatet för de mål som kommunfullmäktige prioriterat för kommunstyrelsen. Information om kommunstyrelsens styrkort redovisas i särskild bilaga. Kundperspektiv Tillväxt Förbättra företagsklimatet i kommunen Den senaste mätningen från Stockholm Business Alliance (SBA) visar att Upplands Väsby kommun har stärkt sin position bland de 47 kommuner som ingår i samarbetet. Förbättringen avser främst tjänsterna som levereras inom miljö och hälsa. Poäng och rankning inom bygglov försämrades dock i denna mätning. I länet ligger vi nu på en andra plats och totalt, bland de deltagande kommunerna, på en 5:e plats. Upplands Väsby utsågs för andra året i rad av kreditupplysningsföretaget Syna.se till bästa tillväxtkommun i länet. I en tidigare mätning i år om företagsklimat gjord av Svenskt

8 4 (12) Näringsliv placerades Upplands Väsby på 28 plats. Målet om en 15:e plats i denna mätning uppnåddes inte. Varumärke I samråd med näringslivet har Upplands Väsby kommun under året slutfört den process som startades tillsammans med markägare och näringslivet vid Stensnäs och innefattade etableringen av ett platsvarumärke i syfte att stärka platsens attraktionsvärde. Varumärket lanserades och började användas under Bakgrund och exempel på detta återfinns på Kommunens ambitioner vad gäller tillväxt och stadsbyggnad har under 2009 kommunicerats på en ambitiösare nivå än tidigare. Varumärket Väsby stad etablerades som ett samlande namn för de ambitioner som kommunen har. Kommunen vill skapa värden som uttrycks i kommunplanen och som genomförs i de investeringar och satsningar som görs i syfte att bygga en modern småstad. Detta arbete har rönt mycket uppmärksamhet och också genererat ett stort intresse från externa exploatörer och andra intressenter för etablering och bostadsbyggande i kommunen. Erbjuda attraktivt boende för alla Under året har kommunen synliggjort de ambitioner och mål som finns genom att planera för och kräva av investerare och byggare att uppfylla de krav som säkerställer ett attraktivt boende för alla. Exempel på sådana krav är en varierad upplåtelseform i nybyggda områden, blandad storlek på bostäder och affärslokaler i bottenplan på flerbostadshus i centrala lägen. Miljö Leda införandet av nytt miljöledningssystem Under 2009 har en organisation för intern miljörevision skapats. Totalt har 29 revisioner genomförts och enligt målet minst en revision per enhet. Ett genomgripande miljöledningssystem har införts för hela den kommunala organisationen. Ett strategiskt ramverk för arbetet med miljöfrågor har tagits fram i samverkan med näringsliv och föreningsliv. Det fortsatta arbetet bedrivs i projektet klimatavtal Väsby. Köptroheten mot tecknade ramavtal ska vara minst 90 % 2009 Inköpsbokslutet för 2009 visar på en positiv trend då avtalstroheten har stadigt ökat från 47 % 2005 till 88 % 2009, vilket innebär att målet i princip har uppnåtts. Fortsatta insatser för att öka avtalstroheten sker Valfrihet Säkra mångfalden av utförare Införandet av valfrihet och mångfald har fått stort genomslag i kommunen. För att säkra mångfalden av utförare har fler pengsystem utarbetats. Fokus har ökat på tjänsteupphandlingar utifrån målet om valfrihet, mångfald och konkurrens. Bl.a. har upphandling av socialpsykiatri och äldreboende på Dragongården genomförts. Översyn har skett av ersättningsnivåer för välfärdstjänsterna. Säkra möjligheten till fria val genom olika kundvalssystem Förberedelser har pågått avseende införande av kundval inom hemtjänsten 2010 enligt den den nya lagen om valfrihetssystem (LOV). Under året har arbete pågått med att enkelt och överskådligt kunna jämföra kvalitetsindikatorer mellan olika utförare

9 5 (12) av välfärdstjänster på kommunens webbplats. Vid årsskiftet sjösattes den första delen av Väsby jämföraren med jämförelsedata för skolor på kommunens hemsida. Trygghet Säkra och följa upp generella garantier för hela kommunkoncernen Under 2009 har ytterligare sex verksamhetsspecifika garantier arbetats fram. En generell garanti om tillgänglighet har tagits fram samt en bemötandepolicy. Arbetet startade med ett seminarium kring tillgänglighet och bemötande med kommunens chefer och andra intresserade medarbetare. Som stöd för cheferna vid implementering av garantin och policyn har en verktygslåda tagits fram. Tillgänglighetsgarantin ska testas och utvärderas under våren Inom ramen för kommunens e-tjänster har felanmälan/synpunkter på kommunens hemsida utvecklats till ett kommunövergripande system. Folkhälsa Under året har två nya folkhälsorapporter sammanställts; en rapport med inriktning mot barn och ungdomar och en med inriktning mot vuxna i arbetsför ålder samt äldre. Projektet Trygga skolvägar som startades i projektet Ett gott liv för alla avslutades i juni 2009 och lever nu vidare genom arbete ute på skolorna. Under året har en folkhälsokonferens med inriktning mot äldres hälsa arrangerats i samarbete med Upplands Bro och Sigtuna kommun. Konferensen var den andra i en serie av tre inplanerade folkhälsokonferenser i detta folkhälsosamarbete mellan de nämnda kommunerna. Svensk förening för folkhälsa (SFFF) arrangerade tävlingen Årets folkhälsokommun för att ta fram Sveriges mest framgångsrika kommun gällande folkhälsoarbete. Kommunen skickade ett bidrag med en presentation av kommunens folkhälsoarbete och kom på fjärde plats i denna tävling. De tre kommuner som gick vidare till final fick 13 poäng och Upplands Väsby kom endast en poäng efter med 12 poäng. Kommunfullmäktige antog i september 2008 Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende - Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län. För att kunna omsätta den i praktiken har ett arbete med att ta fram en handlingsplan Offensiv mot missbruk påbörjats. Tobaks- och krogkontroller och krögarträffar har genomförts kontinuerligt under året tillsammans med alkoholhandläggare, närpolis och projektledaren för Ung och Trygg. Anti-langningskampanjer har genomförts vid Valborg, skolavslutningarna och Halloween. Två föräldrastödsprogram har samordnats i samverkan med Familjens år ; projektet Örebro preventionsprogram arbetar alla skolor både de privata och kommunala med. Föräldrastödsprogrammet Familjeverkstan har utvärderats med lyckat resultat och i år har även föräldrastödet erbjudits till föräldrar som har barn på förskolan. Öka samarbetet med frivilliga organisationer. En stor och viktig fråga för kommunala pensionärsrådet har under året varit utvecklingen av ett finskt förvaltningsområde där flera kommuner, bland annat Upplands Väsby, ingår. Utvecklingen sker i nära samverkan med Upplands Bro och Sigtuna kommuner. Finskt förvaltningsområde innebär att kommuninvånarna har rätt att få samhällsservice på finska. Som en del i detta ingår att erbjuda äldreomsorg på finska. En annan stor och viktig fråga under året för kommunala pensionärsrådet har varit införandet av lagen om valfrihetssystem i kommunen. Syftet med lagen är att

10 6 (12) ge kunden ökat inflytande och få bättre kvalité på de tjänster som erbjuds. Kommunala pensionärsrådet kommer under 2010 att följa hur övergången till lagen om valfrihetssystem skett. Ökad samverkan mellan pensionärsorganisationerna och byggnadsnämnden/stadsbyggnadskontoret och tekniska nämnden har diskuterats under året. Kommunala pensionärsrådet har ett antal arbetsgrupper som arbetar med olika aktuella frågor. Ett exempel under 2009 är arbetsgruppen för förebyggande hembesök. Ett projekt har gjort förebyggande hembesök hos alla i kommunen som fyllt 80 år och äldre. Projektet avslutades 2009 och en slutrapport har skrivits. Av 800 aktuella personer är det uppskattningsvis mellan som kontaktats. Under året har nya arbetsformer för handikapprådet utarbetats och fastställts i kommunstyrelsen. En arbetsgrupp, Barn och ungas fritid har bildats med anknytning till kommunala handikapprådet. Arbetsgruppen ska arbeta med ett barnperspektiv i frågor som berör kommunala handikapprådet och titta på villkoren för barn och unga med funktionsnedsättning. En enkätundersökning gjordes om föreningarnas erfarenheter av barn och unga med funktionsnedsättning och om behovet av stöd för att hjälpa dessa barn och unga. Det handikappolitiska programmet Delaktighet, tillgänglighet och gott bemötande har getts ut i en lättläst version i samarbete med Centrum för Lättläst. Kommunala handikapprådets årliga temadag hade ämnet Tillgänglighet, delaktighet och gott bemötande. Öka medborgardialogen Rådet för medborgardialog arbetar med att finna nya former och arenor för dialog med kommuninvånarna. Kommunen deltar i ett nationellt försök med medborgarpaneler där man nyttjar Internet och SMS i kommunikationen En panel, Väsbypanelen, med ca 70 personer finns som lämnat synpunkter på bl.a. frågor om trygghet och varumärke. Projektet utvärderas och avslutas under Rådet är också styrgrupp för projektet Ung i Väsby som under våren 2009 genomförde ett öppet forum. Cirka hundra ungdomar från årskurs 6 9 var med. Frågorna som diskuterades var: Skolmaten, bio på kulturhuset, mobbing, egna skolkök på varje skola, bättre miljö inne i skolan, bygg ut Väsby Centrum, anställning av personal till skolan, SL och buss- och tågtrafiken. I den ökade medborgardialogen finns även de dialogmöten som arrangerats, kopplade till Upplands Väsbys utveckling. Ekonomiperspektiv Förändrade ekonomiska förutsättningar Den globala finanskrisen och djupa lågkonjunkturen har medfört kraftigt sänkta skatteintäkter för kommunen. Den snabba förändringstakten i skatteutvecklingen och den ekonomiska informationen ställer stora krav på omställning och på uppföljning. Osäkerheten i prognoserna från olika konjunkturbedömare har varit påtaglig under året. Sammantaget innebär detta svårigheter att bedöma den ekonomiska utvecklingen, även på kort sikt. Prioriteringar i tjänsteutbud, jämförelser av kvalitet och kostnadseffektivitet är viktiga faktorer för att klara en ekonomi i balans och god hushållning. Mål för ekonomin Resultatmålet på 2 % av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag har ej uppnåtts. Årets resultat uppgår till 6,1 Mkr jämfört med det budgeterade på 33,2 Mkr har det tillfälligt budgeterats en större skuld med anledning av ett stort investeringsbehov under perioden. Banklåneskulden uppgår till 201 Mkr den 31 de-

11 7 (12) cember Soliditeten har sjunkit till 54 % jämfört med den budgeterade på 61 %. Det långsiktiga målet är att soliditeten ska vara högre än 70 %. Ansvar Kommunledningskontoret ansvarar för övergripande ekonomi- och finansiering samt upphandling och inköp för kommunens verksamhet. Ansvarsområdet omfattar planerings- och uppföljningsprocessen inom ramen för ledningssystemet och inkluderar hela kommunkoncernen. Inom området hanteras frågor vad gäller flerårsplan med budget, finansiering, redovisning, intern styrning och kontroll samt uppföljning av målstyrning inom ramen för ledningssystemet. Uppföljning sker av måluppfyllelse avseende såväl ekonomi som kvalitet och ledningssystemets övriga perspektiv, enligt styrkortet (kund, ekonomi, medarbetare, process). Processperspektiv Underlätta för medborgare och företag i kontakter med kommunen Med målet att ge medborgarna bättre service har utvecklingsarbetet fortsatt under året. Tjugoen nya e-tjänster, självbetjäning, lanserades under hösten enligt ett nytt koncept, ett digitalt kontor på kommunens hemsida där alla kommunens e-tjänster finns samlade. För varje tjänst anges hur handläggningen går till samt ärendets handläggningstid. På detta sätt underlättas kundernas/medborgarnas kontakter med kommunen, kunskapen ökar om vad handläggningen i varje specifikt ärende omfattar och det blir möjligt att jämföra sig med andra kommuner vad gäller t.ex. handläggningstid. Kommunens kvalitetsgarantier kan också enkelt synliggöras. Under hösten implementerades också ett IT-verktyg för beslutsstöd i syfte att förbättra och öka transparens i information om ekonomi, medarbetare och öppna jämförelser. Stockholms handelskammare rankade för andra året i rad Upplands Väsby kommun i topp i Stockholms- och Uppsala län vad gäller e-förvaltning. En förstudie för införande av kontaktcenter, Väsby direkt, har genomförts. Syftet är att skapa en väg in för medborgaren, höja servicen och öka tillgängligheten för invånarna. Arbetet går nu vidare till en implementering under Detta arbete kommer att förändra arbetsflöden i organisationen. En externt rekryterad chef för verksamheten har anställts. Väsby direkt lanseras successivt och invigs under hösten/vintern Samverkan sker med andra kommuner. Effektivisera kommunens administration Kommunfullmäktige i Sollentuna, Sigtuna och Upplands Väsby kommuner beslöt under sommaren att en gemensam organisation för överförmyndarverksamheten ska skapas. Under hösten har arbete pågått med att analysera kostnader och resursbehov samt forma en gemensam organisation. Ett förslag till en gemensam överförmyndarnämnd föreläggs fullmäktige i de tre kommunerna under våren för ikraftträdande den 1 januari För att effektivisera ekonomiadministrationen har elektronisk fakturahantering införts. Nyttoeffekten är en rationalisering med flera årsarbetare. Kommunen ingår även i ett 3-årigt nationellt jämförelseprojekt och deltar i ett nätverk med sex andra kommuner. Syftet med projektet är att ur ett brukar- och med-

12 8 (12) borgarperspektiv ge underlag till en förbättrad kvalitet samt kostnadseffektivitet. Under året har två rapporter framtagits; äldreomsorg samt handikappomsorg. Medarbetarperspektivet Graden av måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mål om Nöjd-Medarbetar-Index och medarbetares nöjdhet med lönedialogen med chefen mäts i nästa medarbetarenkät som kommer att äga rum i februari Som en del i att uppfylla kommunfullmäktiges mål om dialog och lyhördhet har Upplands Väsby kommun fr.o.m.1 januari 2010 tecknat samverkansavtal. Implementeringsarbetet inför det nya samverkansavtalet inleddes redan under hösten då två utbildningsinsatser för chefer och fackliga förtroendemän genomfördes. Arbetet fortsätter under Pågående arbete med likabehandlingsplan och strategi för chefsförsörjning fullföljs under Kommunledningskontoret har tagit fram en resepolicy, som antogs av kommunfullmäktige under hösten Policyn har sin grund i den övergripande visionen om att skapa ett ekologiskt hållbart Upplands Väsby. Resepolicyn med dess tillämpningsanvisningar blir ett dokument i miljöledningssystemet. Utifrån kommunstyrelsens roll och uppgift att leda och samordna hela kommunens verksamhet, har kommunledningskontoret en uppgift att föra en regelbunden dialog om uppdrag, kompetens, bemanning och arbetsformer med övriga kontor/enheter. Syftet är en fortsatt vidareutveckling av den nya kommunorganisationen. Arbetet med säkerställande av kompetens och generationsväxling i organisationen har fortsatt samt fått stöd genom samarbetet med övriga kommuner i EU-projektet Kompetensbron. Ett av de sex åtgärdsområdena i kommunfullmäktiges strategi för ekonomisk balans är personalminskning i den egna organisationen. Kommunledningskontoret tillser att organisationen arbetar vidare utifrån det samlade omställningsprogrammet. Korttidsfrånvaron för 2009 uppgår till 3,0 dagar per anställd. Målet är att frånvaron ej ska överstiga 2 dagar. Avstämning av nämndsspecifika uppdrag Fortsatt utveckling av ledningssystemet med fokus på uppföljning utifrån de fyra perspektiven - Arbetet pågår utifrån de nya förutsättningar som gäller för kommunen. För att säkra resultatmålet långsiktigt för kommunen har arbetet med att utveckla ekonomiska analyser och säkerställande av långsiktig finansiering för kommunen fortsatt. I syfte att säkerställa genomförandet av strategin för ekonomisk balans och målbild 2012 har uppföljningen förstärkts och månadsuppföljningar införts. Kravet på controllerfunktionen har ökat såväl i planering som uppföljning. Arbetet med att införa it-verktyg som stöd i uppföljning har fortsatt och beslutsverktyg för bättre informationsunderlag avseende ekonomi, medarbetare och verksamhet (öppna jämförelser) har införts under Breddinförande kommer att ske till samtliga chefer och specialister under mars Säkerställa genomförande av kundval och konkurrensutsättning

13 9 (12) - Kundvalskontoret har som nyinrättad enhet under 2009 ett speciellt ansvar för att säkerställa detta. (Se även tabell sid 2) Säkerställande av ersättningsmodeller (prestationsersättning) kopplat till demografisk utveckling har fortsatt i samarbete med kundvalskontoret. Översyn och förhandling har skett under året avseende både interna och externa leverantörer av välfärdstjänster. I samverkan med AB Väsbyhem fortsätta erbjuda ombildning till bostadsrätter - Dessa ombildningar har fortsatt under (Se även tabell sid 2) Verkställa Trygghetspaketet - Invigning av Trygghetens hus, etableringen av ny polisstation, samverkan med ideella krafter, invigning av ljusprogram, felanmälan med tidsgaranti på åtgärder fortsätter. Genomföra projekt Ung & Trygg under tre år ( ) - Genomförs enligt plan. Utveckla samarbetsformerna mellan kommunens olika aktörer och de externa parterna för att fler ska komma in på arbetsmarknaden - Samverkan sker inom kommunen, med Väsbyhem, mellan aktörerna inom Trygghetens hus samt med arbetsförmedlingen. Särskilda programmet för praktikplatser ska utvärderas - Arbetet med praktikplatser har under året avslutats som projekt, och ingår nu i det ordinarie uppdraget för individ- och familjeomsorgens arbetsmarknadsverksamhet inom Väsby Välfärd. Policy för kommunens internationella arbete samt se över vänortssamarbetet - Under 2009 utarbetades kommunens policy och skickades till nämnderna på remiss. Beslut tas under Utveckla kommunstyrelsens roll som ägare och utförare av ägardirektiv - Ägardirektiv till Stöd & Process samt till Väsby Välfärd har fastställts. Ägardirektiv till AB Väsbyhem ska ses över - Förtydliganden har skett av ägardirektiven till AB Väsbyhem. Säkra införandet av kvalitetsgarantier - Kvalitetsgarantier infördes under 2009 i olika verksamheter. Garantierna utvärderas och utvecklas vidare för att kunna erbjuda högre kvalitet gentemot kund. Krav vad gäller tillgänglighet och bemötande infördes vid årsskiftet 2009/2010. Säkerställa avsedda effekter av ny organisation - Mot bakgrund av det försämrade ekonomiska läget har en ekonomisk plan med strategi för ekonomisk balans tagits fram under februari och ett omställningsarbete pågår för att nå nödvändiga personalminskningar. I detta arbete ingår även att säkerställa att den nya organisationen uppnår avsedda effekter i form av effektivisering och professionalisering. Uppföljning av omställningsarbetet sker genom nämnders återkoppling i delårsboksluten.

14 10 (12) Utmanarrätt - Ett förslag till utmanarrätt har skickats ut för yttrande till samtliga nämnder och utskott och näringslivet i kommunen. Beslut fattas under 2010 Redovisa förslag till långsiktig finansiering av pensionsfrågorna - För att möta kommande pensionskostnadsökningar har i boksluten reserverats 20 Mkr. Långsiktig lokalförsörjning - I juni godkände kommunstyrelsen förslag till lokalförsörjningsplan. Vissa lokalområden återstår att hantera, exempelvis administration, där ett förslag finns ute på remiss. Ekonomi Bokslut Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Kommunstyrelsen Kommunersättning* 76,0 87,4 101,7 101,7 0,0 Intäkter 15,8 20,8 10,7 15,3 4,6 Summa intäkter 91,8 108,2 112,4 117,0 4,6 Kostnader -90,0-101,2-112,4-112,9-0,5 Nettokostnad 1,8 7,0 0,0 4,1 4,1 *) Kommunersättning from År 2007 redovisas nämndens driftbudgetram under kommunersättning för respektive år Kommunstyrelsens resultat är positivt med 4,1 Mkr, vilket motsvarar 3,6 % av budgeterad omslutning. Inom kommunstyrelsens budget finns reserverade medel med 17,5 Mkr. Av dessa har 11,5 tagits i anspråk till försörjningsstöd, Anna-projektet samt startkostnader för det nya Vilundabadet. Högre kostnader än budget inom samhällplanering med ca 5 Mkr resulterar i avvikelser även på intäktssidan med anledning av att finansiering sker fullt ut med exploateringsintäkter. Bokslut Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Räddningstjänst Kommunersättning* 24,6 26,3 26,8 26,8 0,0 Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa intäkter 24,6 26,3 26,8 26,8 0,0 Kostnader -24,6-26,0-26,8-26,8 0,0 Nettokostnad 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 *) Kommunersättning from År 2007 redovisas nämndens driftbudgetram under kommunersättning för resp år Räddningstjänsten, som bedrivs inom Attunda kommunalförbund, redovisar ett nollresultat. Bruttokostnaden uppgår till 26,8 Mkr.

15 11 (12) Framtid/Utmaningar De två största utmaningarna avser kommunens ekonomi och Väsbys attraktionskraft. Den demografiska situationen behöver förbättras samtidigt som en befolkningsökning är avgörande för fortsatt utveckling. En ökad planberedskap är därför viktig i syfte att ge fler möjlighet att bosätta sig i Upplands Väsby. Inom ramen för ledningssystemet kommer verksamhetsstyrningen att utvecklas genom att styrkort med fyra perspektiv införs på alla ansvarsnivåer i organisationen. Målstyrningen fortsätter att utvecklas och vissa revideringar kommer att göras under 2010 avseende ledningssystemet (version 2,0). Kommunens sätt att leverera välfärdstjänster med både privata utförare och egen produktion ger nya förutsättningar för kommunorganisationens arbete. Ett koncernövergripande kvalitetsledningssystem ska införas och utvecklas och integreras i arbetet med miljöledningssystemet. En fortsatt utveckling av kvalitetsgarantier och övergripande hantering av synpunkter, klagomål beröm etc. kommer att ske i samspel med Väsby direkt. För att säkerställa målstyrningen, interna kontrollen samt effektivisera planeringsoch uppföljningsprocessen ytterligare i kommunkoncernen införs ett beslutsverktyg. I samband med detta kommer utbildningsinsatser avseende ekonomi, analyser och målstyrning att genomföras. I syfte att förstärka uppföljningen i kommunen kommer controllerfunktionen att stärkas utifrån styrkortets fyra perspektiv och mål för en framtida ekonomiadministration kommer att utarbetas under Investeringsuppföljning IT-investeringar har legat på en låg nivå under året. De största investeringarna gäller ett verktyg för beslutsstöd för 0,7 Mkr, reinvestering av servrar för 0,3 Mkr samt ett system för att kunna visa befolkningsdata på karta för 0,1 Mkr. Det största investeringsprojektet under året var Vilundabadet, Väsby källa, som invigdes den 5 september. Investeringsutgiften för byggnaden uppgår till 194,6 Mkr samt 1,4 Mkr för inventarier. I samband med ombyggnad av Dragongården har fastigheten köpts för 64 Mkr. Efter ombyggnaden kommer den att säljas under Planerings- och projekteringsutgifter för det nya gymnasiet uppgår till 16,1 Mkr. Intern kontroll Enligt internkontrollplanen för kommunstyrelsen skall nedanstående process/rutin kontrolleras: Miljöledning i upphandling och att miljökraven i egna upphandlingar följs upp Skanning av leverantörsfakturor och att attestreglementet och attestförteckning följs Manuella leverantörsfakturor och att attestreglementet och attestförteckning följs Kundfakturor och rutinen för kvittning och makulering Kontrollerna visar att kommunstyrelsens upphandlingar avser intellektuella tjänster som exempelvis konsulttjänster och där ställs endast krav på leverantörens inre mil-

16 12 (12) jöarbete. Att attestreglementet följs har kontrollerats på manuella leverantörsfakturor och avvikelser finns i början på året då det fanns bristande kunskap om att hela namnteckningen (ej bara signatur) ska anges i mottagningsattestfältet. Utbildning i attestreglementets innebörd och nya konteringslappar har medfört att rutinen nu efterlevs. Under 2009 har automatiska kontroller byggts upp i och med att alla verksamheter i hela kommunen infört elektroniska flöden av leverantörsfakturor och mottagnings- och beslutsattester av dessa. Att lägga upp attestregler har i sig inneburit en internkontroll av vem som har rätt att attestera för vad. För rutinen om kvittning och makulering av kundfakturor har vissa avvikelser hittats som avser avsaknad av anledning till kvittning eller makulering av avgift. En återkoppling till handläggare ska ske direkt så att anledningen kan kompletteras till underlaget. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Björn Eklundh Kommundirektör Bilagor: 1. Överförmyndarens verksamhetsberättelse Resultatuppföljning 3. Resultatuppföljning per verksamhetsområde 4. Resultaträkning 5. Investeringsuppföljning 6. Personaltal 7. Styrkort 8. Intern kontroll

17 Lasse Björkvall Cecilia Durchbach Bilaga 2 Inköpsbokslut 2009 Bilaga: Leverantörsstatistik

18 Inköpsbokslut Bakgrund Under 2006, i samband med att den förre upphandlingschefen slutade, gjorde Öhrlings Pricewaterhouse Coopers ett upphandlingsbokslut på uppdrag av ekonomidirektören. Detta upphandlingsbokslut gjordes inom Teknik & Service, Social- och Äldreförvaltningen och Utbildningsförvaltningen, och visade på stora brister i samtliga dessa förvaltningar både i avtalstrohet och i medvetenheten om kommunens upphandlingspolicy. Detta skedde via en genomgång av kontoslag och per förvaltning. Två brister påvisades, dels låg avtalstroheten mellan 47 och 74 % och dels bedömdes upphandlingspolicyn inte som allmänt känd ute på förvaltningarna. Upphandlingsenheten fick då i uppdrag att förbättra medvetenheten och kännedomen om avtal och upphandlingspolicyn fick Upphandlingsenheten i uppdrag av ekonomidirektören att genomföra en genomlysning av de inköp som gjorts under 2007 och mäta avtalstroheten. Detta inköpsbokslut skulle utformas på ett sådant sätt att det enkelt kan genomföras varje år, som ett internt kontrollverktyg. Syfte Då uppdraget om att genomlysa de inköp som gjorts i kommunen ligger kvar, har Upphandlingsenheten genomfört ett Inköpsbokslut även för Arbetssätt Upphandlingsenhetens information har inhämtats genom att rapporter tagits ut från Raindance och istället för kontoslag har denna baserats på leverantörskontra. Från dessa rapporter har sedan utgifter som inte berörs av LOU tagits bort t ex fastighetshyror, privatpersoner och föreningar som erhåller stöd och bidrag. Utifrån de återstående raderna har sedan leverantörerna sorterats i fallande skala utifrån hur mycket pengar kommunen betalat ut till dem. Därefter har upphandlingsenheten gått igenom samtliga 2093 leverantörer och kontrollerat huruvida de är avtalsparter eller inte. Kontrollmoment Upphandlingsenheten har fokuserat på tre kontrollmoment; Andel av totala inköpssumman som köpts på avtal Andel som köpts på avtal av de 100 största leverantörerna Antal leverantörer som levererat för kr (2 basbelopp) och uppåt, respektive neråt.

19 Andel av totals inköpssumman som köpts på avtal visar att 88 % av alla inköp som gjorts i kommunen har skett hos leverantörer som kommunen har avtal med efter upphandling. Se diagrammet nedan. Andel av totala inköpssummansom köpts på avtal % 88% För hela kommunen Totala inköp Inköpt på avtal Momentet Andel som köpts på avtal av de 100 största leverantörerna visar att 94 % av inköpen som gjorts från de 100 leverantörerna som fått leverera mest penningmässigt, har skett från avtalsparter. Se diagrammet nedan. Andel som köpts på avtal av de 100 största leverantörerna % 94% Totala inköp Inköpt på avtal Hela kommunen

20 Momentet Antal leverantörer som fått leverera för kr och uppåt, respektive neråt visar att utav de totalt 2092 leverantörer kommunen har, är antalet som levererat för mer än kr är 407 st och 1687 st har levererat för under kr. Se diagrammet nedan. Antal leverantörer över/under kr st 2093 st Över kr Under kr Totalt antal leverantörer st För hela kommunen Utveckling För att på ett tydligt sätt visa utvecklingen av avtalstroheten har nedanstående diagram lagts till. Utveckling av avtalstrohet 100% 80% 60% 40% 20% % År Analys Precis som föregående år delade detta inköpsbokslut inte in kommunen i förvaltningar, utan ser kommunen som en enhet. Därför redovisas inte förvaltningarna var för sig. Inköpsbokslutet visar på en positiv trend, då avtalstroheten har stadigt har ökat var avtalstroheten i en av kommunens förvaltningar 47%, 2007 hade den ökat till 76 %, % och 2009 hade 88% av avropen (i kronor räknat) skett från avtalsparter.

21 För 2009 är utfallet att 94% av pengarna som betalades ut till kommunens 100 största leverantörer (penningmässigt) gick till avtalsparter och 88% av totala summan. Trots att det är en sänkning med 1% mot 2008 för de största leverantörerna, så är det en höjning från 83 till 88% för totala summan, så får detta ses som ett mycket bra resultat och det är tydligt att de insatser som gjorts, i form av information och tydligare styrning från ledningen, har haft verkan. Precis som under tidigare år bör man nog även tillskriva den tydligare internkontrollen en stor del och även tidigare inköpsbokslut. För de leverantörer som erhållit en summa under kommunens direktupphandlingsgräns (2 basbelopp = SEK) bör ett frågetecken sättas, då dessa leverantörer kan vara upphandlade av förvaltningarna som direktupphandlingar i enlighet med kommunens upphandlingspolicy. Dock finns problematiken kvar med det stora antalet leverantörer där inköp sker för låga belopp och troligtvis av likartade varor och tjänster. Det bör också påpekas att av de leverantörer där avtal finns, kan ibland avrop ha skett som inte ingår i det upphandlade avtalsområdet. Till exempel kan en leverantör vara upphandlad för konsulter inom ett specifikt område, men ha fått leverera även konsulter inom ett helt annat område. I inköpsbokslutet blir dessa ändå markerade helt och hållet som avtalspart. Genomfört under 2009, utöver normalt förekommande upphandlingar - Stor insats av utbildningar, då fakturaskanning införts - Ett antal konkurrensutsättningar Förbättringsåtgärder - En fortsatt och intensifierad utbildning av beställare och beslutsfattare bör ske - Mer information vid avtalsstart till berörda beställare - Förbättra internkommunikationen, t ex via Upphandling.com och Insidan Måluppfyllnad för Antalet leverantörer har minskat, från 2525 till 2093, vilket är en minskning med 17% - Avtalstroheten för de 100 största leverantörerna har minskat från 95% till 94% - Avtalstroheten i hela kommunen har ökat från 83% till 88% - Antalet beställare har minskat från drygt 600 st till 450 st, tack vare skanningprojektet - Utbildningar har hållits gällande LOU och upphandlingspolicyn vid ett flertal tillfällen Mål för Höja avtalstroheten till minst 95% för de 100 största leverantörerna - Höja avtalstroheten i hela kommunen till minst 90% - Minska antalet beställare ytterligare - Vid minst två tillfällen per år bjuda in till utbildning inom LOU och kommunens upphandlingspolicy

22 : Bilaga 3 Överförmyndaren Berith Söderström Dnr Verksamhetsberättelse 2009 för Överförmyndaren i Upplands Väsby kommun Uppdrag och ansvarsområde I varje kommun skall finnas en överförmyndarnämnd eller en s.k. ensam överförmyndare. Upplands Väsby kommun har valt ensamöverförmyndare och en ersättare för denne. Länsstyrelsen kontrollerar överförmyndarens verksamhet. Överförmyndarens verksamhet regleras av bestämmelserna i föräldrabalken (FB) och är en egen myndighet. Verksamheten under 2009 Under 2009 har 123 nya ställföreträdarskap anordnats av tingsrätt eller överförmyndaren, i huvudsak är det gode män för personer med någon form av funktionsnedsättning samt gode män för ensamkommande asylsökande barn. Överförmyndaren har tillsynen över dessa ställföreträdare, men också över förmyndare som förvaltar sina barns tillgångar. I alla anmälningar om behov eller ansökan om ställföreträdare ansöker överförmyndaren efter utredning eller lämnar yttrande till tingsrätt om behov finns. För att möta behovet av nya ställföreträdare genomfördes en rekryteringskampanj under 2009 och för att öka kvaliteten och rättssäkerheten för den enskilde har överförmyndaren under 2009 genomfört ett flertal utbildningar, en del i samverkan med överförmyndaren i Sigtuna kommun. Förändringar i lagstiftningen 1 januari 2009 innebar bl.a. kontrollerad förvaltning för förmyndare vid ett basbelopp samt att fristen för en enskild som vill väcka talan mot en förordnad ställföreträdare förlängs från ett till tre år. I överförmyndarens tillsyns- och granskningsarbete koncentreras arbetet på säkerheten för den enskilde, att den omyndiges eller huvudmannens medel i skälig omfattning har använts för hans eller hennes uppehälle, utbildning och nytta i övrigt och att medel som inte har använts för sådana ändamål är placerade så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och att skälig avkastning erhålles. KS_2009_274 - Bilaga 3 Överförmyndarens verksamhetsberättelse ver 2{FCFE-615B-0000-B99B-0000-A100} (1).doc/maso25 /

23 2 (2) Framtiden/risker En ökning av antalet personer i Upplands Väsby kommun med psykisk funktionsstörning som är i behov av god man eller förvaltare kan konstateras även under Det innebär bl.a. behov av nya ställföreträdare med kompetens som gör det möjligt att stödja den gruppen av personer. En ökad samverkan med grannkommunerna kan säkerställa kompetens och god kontinuitet i verksamheten samt minska sårbarheten. Förslag till lagändringar diskuteras vilket kan komma att innebära nya arbetsuppgifter för myndigheten, bl.a. att anordnande av god man för gamla, sjuka, funktionshindrade, missbrukare mm delvis kommer att läggas över från tingsrätten till överförmyndaren. Här är det frågan om rejält ökade krav på både tillgång till personal och personalens kompetens. Personal Personalresursen har uppgått till totalt 2,0 tjänster inklusive överförmyndaren och dennes ersättare valda av kommunfullmäktige. Tillgångarna i personalförsörjningen är den höga kompetensen hos medarbetarna. Problemet är sårbarheten. Berith Söderström Överförmyndare i Upplands Väsby kommun Januari 2010 KS_2009_274 - Bilaga 3 Överförmyndarens verksamhetsberättelse ver 2{FCFE-615B-0000-B99B-0000-A100} (1).doc/beso19/

24 Resultatuppföljning per nämnd, mkr Bilaga 4 Bokslut 2009 NÄMND: Kommunstyrelsen DRIFTREDOVISNING, SAMMANFATTNING Belopp i mkr Bokslut Bokslut Förändr Budget Bokslut Avvikels Kommunersättning 87,4 101,7 14,3 101,7 101,7 0,0 Intern prestationsersättning, intäkt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga intäkter 20,8 15,3-5,5 10,7 15,3 4,6 Summa intäkter 108,2 117,0 8,8 112,4 117,0 4,6 Intern prestationsersättning, kostnad 0,0-35,2-35,2-32,9-35,2-2,3 Övriga kostnader -101,2-77,7 23,5-79,5-77,7 1,8 Summa kostnader -101,2-112,9-11,7-112,4-112,9-0,5 Resultat 7,0 4,1-2,9 0,0 4,1 4,1 KS_2009_274 - Underbilaga 4-8 ekonomi, KS verksamhetsberättelse ver 2{FCFE-623F-0000-B A100} (2).xls/Bil 2 Nämndsammanst

25 Resultatuppföljning per verksamhetsområde, mkr. Bilaga 5 Bokslut 2009 NÄMND: Kommunstyrelsen Verksamhet belopp i mkr Bokslut Budget 2009 Bokslut Intern Intern Resultat Kommun Intern prest ers Kostnader Kommun Intern prest ers Kostn- Avvik ersättn prest ers Intäkter kostn Resultat ersättn prest ers Intäkter kostn ader Resultat 2009 Nämnd- och styrelseverksamhet -0,6 11,1 0,0 1,5-0,1-12,5 0,0 11,1 0,0 1,7 0,0-13,1-0,3-0,3 Stöd till politiska partier 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0-1,8 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0-1,8 0,0 0,0 Övrig politisk verksamhet 0,1 7,3 0,0 0,7-1,3-6,7 0,0 7,3 0,0 1,2-1,3-6,8 0,4 0,4 Allmän kommunadministration -2,0 22,1 0,0 0,4-10,0-12,5 0,0 22,1 0,0 0,4-9,9-14,2-1,6-1,6 Central ekonomiadministration 0,4 9,2 0,0 0,0-5,6-3,6 0,0 9,2 0,0 0,0-5,6-2,9 0,7 0,7 Central personaladministration 2,8 13,9 0,0 0,0-4,3-9,6 0,0 13,9 0,0 0,0-4,3-7,4 2,2 2,2 Övr kommungem verksamheter 0,6 17,5 0,0 5,2-9,5-13,2 0,0 17,5 0,0 3,7-9,8-13,2-1,8-1,8 Samhällsplanering -0,6 0,3 0,0 1,5-0,2-1,6 0,0 0,3 0,0 6,8-0,2-7,9-1,0-1,0 Näringsliv och energisparåtg -0,5 0,5 0,0 0,3-0,2-0,6 0,0 0,5 0,0 0,3-0,3-1,0-0,5-0,5 Miljöledning 0,0 1,1 0,0 0,0-1,1 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0-1,1-0,1-0,1-0,1 Samhällsskydd 0,0-0,6 0,0 1,1-0,6 0,1 0,0-0,6 0,0 1,2-0,5 0,0 0,1 0,1 Särskilda medel 6,8 17,5 0,0 0,0 0,0-17,5 0,0 17,5 0,0 0,0-2,2-9,3 6,0 6,0 Summa verksamheter 7,0 101,7 0,0 10,7-32,9-79,5 0,0 101,7 0,0 15,3-35,2-77,7 4,1 4,1 Kostnader minus, intäkter plus Kommentar till större budgetavvikelser och förändringar i jämförelse med föregående år: Avvikelse inomallm kommunadm och övr kommungemensamma verksamheter handlar främst om ökade kostnader för information, annonser mm för satsningar inom kommunikationsområdet ex vis på dialogmöten och extern information. KS_2009_274 - Underbilaga 4-8 ekonomi, KS verksamhetsberättelse ver 2{FCFE-623F-0000-B A100} (2).xls/Bil 3 Utfall driftuppf per vht

26 Nämndens resultaträkning, mkr Bilaga 6 Bokslut 2009 NÄMND: Kommunstyrelsen Intäkter/kostnader Bokslut Budget Bokslut Avvikelse belopp i mkr INTÄKTER (+) Kommunersättning 87,4 101,7 101,7 0,0 Intern prestationsersättning, intäkt 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljningsmedel, taxor, avgifter o ersättningar 2,7 4,4 9,6 5,2 Hyror och arrenden 14,3 4,9 3,0-1,9 Bidrag 3,8 1,4 2,7 1,3 Försäljning av verksamhet och entreprenader 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa intäkter 108,2 112,4 117,0 4,6 KOSTNADER (-) Intern presationsersättning, kostnad 0,0-32,9-33,0-0,1 Personalkostnader -44,7-24,9-23,7 1,2 Bidrag och transfereringar -3,4-3,3-3,3 0,0 Entreprenader och köp av verksamhet -2,1-1,9-1,3 0,6 Lokal- och markhyror, fastighetsservice, bränsle, energi, vatten -4,9-5,1-5,1 0,0 Övriga material och tjänster mm -42,5-21,9-32,0-10,1 Kapitaltjänstkostnader -3,6-4,9-3,0 1,9 Särskilda medel 0,0-17,5-11,5 6,0 Summa kostnader -101,2-112,4-112,9-0,5 Resultat 7,0 0,0 4,1 4,1 Ekonomisk analys: Satsningar inom planarbete, kommunikation mm har ökat kostnaderna för övr material och tjänster. Ökade intäkter beror främst på exploateringsintäkter.

27 Investeringsuppföljning, tkr Bilaga 7 Bokslut 2009 NÄMND: Kommunstyrelsen Projektnummer Investeringsprojekt, tkr Utfall tom Budget Bokslut Avvikelse Prognos Beräknad hela färdigställandetidpunkt investeringen It-investeringar Inventarier Gymnasium Ny badanläggning, inkl inventarier Biblioteks- o kulturlokaler Dragongården, köp Infrastruktur Summa

28 Verksamhetsmått, personaltal Bilaga 8 uppföljning, bokslut 2009 Obligatoriska uppgifter, totalt per nämnd/utskott NÄMND: Kommunstyrelsen Antal årsarbetare totalt (1) Antal anställda 31 december 11 Totalt Totalt Totalt Kvinnor Kvinnor Män Män Totalt antal sjukdagar/anställd (2) 13,84 5,15 3,00 7,50 3,00 1,08 3,20 - varav korttidsfrånvaro (3) 3,72 2,20 3,00 2,84 3,00 1,08 3,20 - varav långtidsfrånvaro (3) 10,12 2,95 0,00 4,66 0,00 0,00 0,00 1/ Den faktiska bemanningen i form av antal årsarbetare. Mätdatum är den sista oktober enligt SKL:s rekommendationer. 2/ Totalt antal sjukdagar under året delat med antalet anställda / Korttidsfrånvaron avser de första 14 dagarna, långtidsfrånvaron räknas från och med dag 15.

29 Måluppfyllelse 2009 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Nyckeltal Resultat 2008 Kund Förbättra företagsklimatet i Erbjuda företag goda Placering enligt svenskt Upplands Väsby. etableringsmöjligheter Näringslivsmätning om Stärka Upplands Väsbys attraktionskraft. Förbättra Nöjd-Medborgar- Index Införa miljöledningssystem som möjliggör certifiering enligt ISO år 2010 Medarbetare Korttidssjukfrånvaron under 4 dagar/anställd/år, år Nöjd medarbetarindex (NMI) ska öka från 63 till 66. Ekonomi Ekonomiskt resultat ska uppgå till 2% av skatteintäkter m.m. Skapa förutsättningar för detaljplaner som innebär möjlighet att bygga 300 bostäder Erbjuda attraktivt boende för alla genom bostadsomvandling och nya aktörer på marknaden Förbättra Nöjd-Medborgar- Index Miljöledningsystemet ska vara infört i hela organisationen vid årsskiftet 2009/2010 företagsklimatet Antal färdigställda lägenheter och småhus Bilaga 9 Mål 2009 Resultat Genomförd försäljning av Väsbyhems bostäder (andel av totalt bestånd år 2006 med 7881 lägenheter) 19% - 28% Nöjd-Medborgar-Index, NMI 51 not 1 not 1 Minska korttidssjukfrånvaron Korttidssjukfrånvaro, antal dagar per anställd och år 2,2 2,0 3,0 Nöjd medarbetarindex ska öka Nöjd medarbetarindex 69 not 2 not 2 Bedriva verksamheten ändamålsenligt och kostnadseffektivt Miljöledningssystemet är infört. Miljöhandlingsprogram för 2010 har tagits fram. Kommunens certifieringsprocess enligt ISO påbörjas februari Väsbyhem certifierades Resultatavviklese i % av omslutning 6,6% minst 1 % Process Öka tillgängligheten för att Öka tillgängligheten Antal nya e-tjänster underlätta för medborgare och företag i kontakterna med kommunen Not 1: Medborgarundersökningen genomförs våren 2010 Not 2: Medarbetarenkäten genomförs februari 2010 KS_2009_274 - Underbilaga 9 Styrkort - ver 2{FCFE-62B B A100}.xls /Styrkort ,6%

30 Bilaga 10 INTERN KONTROLL 2009 Förvaltningschefens rapport Nämnd/förvaltning: Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret 1. Kontrollen har genomförts i enlighet med antagen plan för intern kontroll X Ja, enligt plan Nej, med följande avvikelser: 2. Resultat av genomförda kontroller Kontrollerna visar att kommunstyrelsens upphandlingar avser intellektuella tjänster som exempelvis konsulttjänster och där ställs endast krav på leverantörens inre miljöarbete. Att attestreglementet följs har kontrollerats på manuella leverantörsfakturor och avvikelser finns i början på året då det fanns bristande kunskap om att hela namnteckningen (ej bara signatur) ska anges i mottagningsattestfältet. Utbildning i attestreglementets innebörd och nya konteringslappar har medfört att rutinen nu efterlevs. Under 2009 har automatiska kontroller byggts upp i och med att alla verksamheter i hela kommunen infört elektroniska flöden av leverantörsfakturor och mottagnings- och beslutsattester av dessa. Att lägga upp attestregler i fakturaportalen har i sig inneburit en internkontroll av vem som har rätt att attestera för vad. För rutinen om kvittning och makulering av kundfakturor har vissa avvikelser hittats som avser avsaknad av anledning till kvittning eller makulering av avgift. 3. Åtgärder som skall vidtas Alla som hanterar leverantörsfakturor har genomgått en utbildning i kommunens attestreglemente och har också informerats om kommunens upphandlings-/avrops- /inköpsrutiner. Angående rutinen för kvittning och makulering av kundfakturor behöver handläggarna informeras om att anledningen till varför kvittning/makulering skett behöver vara tydligare dokumenterad på underlaget. En återkoppling till handläggare ska ske direkt så att anledningen kan kompletteras till underlaget. Datum: Förvaltningschef: Namnförtydligande:Björn Eklundh C:\temp\KS_2009_274 - Underbilaga 10 Intern kontroll - ver 2{FCFE-5EE B98E A100}.doc/malg Sidan

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Förstklassig välfärd för alla Väsbybor

Förstklassig välfärd för alla Väsbybor Förstklassig välfärd för alla Väsbybor Det sägs att tiden förändrar saker, men man måste faktiskt ändra dem själv. Andy Warhol INNEHÅLL Den här skriften beskriver hur Upplands Väsby kommun leds och styrs

Läs mer

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet................................... 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2014-08-06 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se KS/2014:230 20922 Kommunstyrelsen Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Förslag

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Meddelanden. Meddelas och läggs till handlingarna. Protokoll från Gestalningsrådets möte nr 1 2010-02-15

Meddelanden. Meddelas och läggs till handlingarna. Protokoll från Gestalningsrådets möte nr 1 2010-02-15 Meddelanden Meddelas och läggs till handlingarna. Protokoll från Gestalningsrådets möte nr 1 2010-02-15 Gamla Vilundabadet stängs den 15 februari 2010 Tillkommande meddelande Högsta Domstolen dom angående

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 2(9) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2011-02-18 Diarienummer Kommunledningskontoret Handläggare Gerd Olofsson 0910-73 59 68 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2010 Sammanfattning Av verksamhetsberättelse och årsredovisning

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Ekonomi & strategiberedningen

Ekonomi & strategiberedningen Ekonomi & strategiberedningen Beredningen har en uppföljande roll och arbetar med de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna såsom utvecklingen av kommunkoncernens egna kapital och skuldsättning, investeringsnivåer

Läs mer

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning 2014-05-08 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2013/96 Social- och äldrenämnden Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning Förslag till beslut Social- och äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 6 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, 151, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy 1. Definition 2. Mål och

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av överförmyndarna

Granskning av överförmyndarna Revisionsrapport Granskning av överförmyndarna Borgholms kommun Lisa Åberg Borgholms kommun Granskning av överförmyndarna Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att ta fram information som ger en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2014-2016. Stöd & process

Verksamhetsplan med budget 2014-2016. Stöd & process Verksamhetsplan med budget - Stöd & process Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Ansvarsområde... 3 3 och nyckeltal... 4 3.1 Kund - nöjd väsbybo... 4 3.2 Samhälle och miljö - hållbart Väsby...

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet Kommunstyrelsen 2008-03-17 64 159 Arbets- och personalutskottet 2008-02-25 45 117 Dnr 07.853-007 marsks16 Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet och regler för leasing Bilaga: Slutdokument

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet VALLENTUNA KOMMUN Utbildni ngsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I -06-04 6 (17) 5s0 Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Utbildningsnämnden

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008 EKONOMISEKTIONEN

Verksamhetsberättelse 2008 EKONOMISEKTIONEN Verksamhetsberättelse EKONOMISEKTIONEN 2(9) 1. Verksamhetsöversikt Ekonomisektionen utgör kommunens samlade enhet för ekonomiadministration. Huvuduppgiften för sektionen är att ge förvaltningen och den

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnd

Byggnads- och trafiknämnd Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Byggnads- och trafiknämnd Zaine Andersson Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader 2 255

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2014-08-04 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2014:192 magnus.aberg@upplandsvasby.se Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern Nivå: Koncerngemensamt

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Resepolicy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2009-09-30 Siv Helzén 08-590 971 06. Siv.Helzen@upplandsvasby.se. Nivå:

Resepolicy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2009-09-30 Siv Helzén 08-590 971 06. Siv.Helzen@upplandsvasby.se. Nivå: Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2009-09-30 Siv Helzén 08-590 971 06 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2006:110 Siv.Helzen@upplandsvasby.se Resepolicy Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen: Nämndens

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret

Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret 1(5) KFN 2009/0124 Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret mm Bakgrund En översyn av gjordes i början av år 2010 av två konsulter från Pricewaterhouse Coopers. Syftet

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna)

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-02-11 Kvalitetschef Mattias Wikner 0410-73 34 40, 0708-81 74 35 mattias.wikner@trelleborg.se Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Trelleborgarna

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Ersättningsmodeller (delprojekt i Ett lärande i Väsby) Projektledare:, ekonomistrateg Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 Bilaga 1 Mål och budget 2015-2017 Myndighetsnämnden 2014-09-04 Rev. 2014-09-08 1 Ordförande: Matz Ericson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2015 Karlskoga och Storfors kommuner har

Läs mer

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG Kerstin Eriksson Näringspolitiskt ansvarig, Famna Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg Detta är den andra tillväxtrapporten som Famna

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Verksamhetsplan 2011. Socialförvaltningen

Verksamhetsplan 2011. Socialförvaltningen Verksamhetsplan 2011 Socialförvaltningen 1 Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 11/SN 0027 Datum: 2011-03-18 Paragraf: 69 Verksamhetsplan 2011 Socialförvaltningen Inledning Kommunens modell för

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Konkurrensprogram för Ronneby kommun

Konkurrensprogram för Ronneby kommun 2011-08-23 Dnr: 2011/203 Rev 2011-09-29 Kommunledningsenheten Antaget av KF 2011-09-29 247 Konkurrensprogram för Ronneby kommun Inledning, motiv och mål Den kommunala servicen skall vara av god kvalitet

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer