Avtal linjetrafik buss, skolskjuts och timfordon 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtal linjetrafik buss, skolskjuts och timfordon 2017"

Transkript

1 Sidan 1 av 39 Avtal linjetrafik buss, skolskjuts och timfordon 2017 Trafikföretaget Kontaktperson Trafikföretaget orgnr-xxxx Fnamn Enamn Trafikföretaget tfn Adress mobil Postnr Ort e-post: Beställaren Kontaktperson Beställaren Katharina Seijsing Landstinget i Kalmar län Trafik-/Planeringschef Kalmar Länstrafik tfn Box 54 e-post: Högsby Conny Karlsson Trafik-/Produktionschef tfn e-post:

2 Sidan 2 av 39 Innehållsförteckning 1 Allmän orientering Inledning Avtalets omfattning Avtalstid 5 2 Uppdragsbeskrivning Omfattning 6 Depåer 6 Linjetrafik 6 Skolskjuts 6 Serviceresor och närtrafik 6 Regelverk och trafikförsörjningsprogram Framtid och vision Ändrad trafikvolym - frivolym linjetrafik och skolskjuts Ändrad trafikvolym frivolym timfordon. 8 3 Kommersiella villkor Pris 10 Ersättning för utförd linjetrafik 10 Ersättning för utförd skolskjuts 10 Ersättning för timfordon 11 Reducerad ersättning 11 Ersättning vid ändrad trafikvolym linjetrafik och skolskjuts 11 Ersättning vid ändrad trafikvolym timfordon 12 Ersättning vid bomkörning Prisjustering Bonus Avgifter, försäljning och visering allmän kollektivtrafik Avgifter vid anropsstyrd trafik Faktureringsvillkor 15 Omvänd fakturering 15 Betalningsvillkor mot faktura 15 Elektroniska fakturor 16 Dröjsmålsränta 16 Fakturaadress 16 4 Trafikföretagets skyldigheter Trafikföretaget Underleverantör Personalen anställs efter kollektivavtalsliknande former Personalens rätt till meddelarskydd Trafikföretagets tillgänglighet Planeringsprocess för linjetrafik och skolskjuts Planeringsprocess anropsstyrd trafik. 19

3 Sidan 3 av Generella krav för uppdragets utförande 19 Punktlighet 19 Trygghet Krav på uppdrag linjelagd trafik 20 Förstärkningstrafik och ersättningstrafik 20 Trafikinformation 21 Övriga krav i uppdraget Krav på uppdrag skolskjuts 22 Övriga krav i uppdraget Krav på uppdrag anropsstyrd trafik 23 Lågtrafiktid anropsstyrd trafik 24 Trappklättrare 24 Ledsagning på stationer 24 Övriga krav i uppdraget Sekretess och Tystnadsplikt Ansvar och försäkring Förarkrav 26 Utbildning och bemötande 28 Förarens hälsa 28 Etiska regler Krav på resandekvalitet Reklamationer och resegaranti Fordonskrav 30 Krav på samtliga fordon 30 Reservfordon 31 Fordonsdesign 32 Fordonsreklam i linjetrafiken 32 Fordonsklasser och ålderskrav Teknik och kommunikation 32 Option trygghetskamera Miljökrav 33 Miljöredovisning 34 Rapportering till miljö- och fordonsdatabas 34 Undantag biogas Kvalitetssäkring 34 5 Avtalsbrott med mera Avtalsbrott Anmälningsskyldighet och åtgärdsplan Viten 36 Allmänt vite 36 Vite på grund av att fordon inte uppfyller krav vid avtalsstart 36 Undantag från vitesskyldighet 37 Rätt att innehålla medel Hävning Ändringar Överlåtelse av Avtalet Handlingars inbördes ordning Befrielsegrunder (force majeure) Tvist Underskrifter 39

4 Sidan 4 av 39 Bilagor Bilaga 2.1 Definitioner Bilaga 2.2 Krav fordon och teknik Bilaga 2.3 Uppdragets omfattning Bilaga 2.4 Trafikföretaget Bilaga 2.5 Fordonskapacitet Bilaga 2.6 Pris Bilaga 2.7 Bonus Bilaga 2.8 Miljökrav Bilaga 2.9 Buss 2014 Bilaga 2.10 Uppstartsplan Bilaga 2.11 Fordonsdesign och uniform

5 Sidan 5 av 39 1 Allmän orientering 1.1 Inledning Kalmar Länstrafik (KLT) i detta avtal (Avtalet) benämnd Beställaren, har träffat Avtalet avseende kollektivtrafik med Trafikföretaget X i Avtalet benämnd Trafikföretaget. Landstinget i Kalmar län, tillika regional kollektivtrafikmyndighet, har gett Beställaren i uppdrag att ansvara för kollektivtrafiken i länet. Beställarens uppdrag är att genom avtal med trafikföretag eller i egen regi bedriva regional kollektivtrafik med tillhörande godsbefordran inom Kalmar län och i angränsande områden enligt överenskommelse med regionala kollektivtrafikmyndigheter i grannlänen. Avtalet omfattar trafik som är Beställarens egen trafik och trafik på uppdrag av alla tolv kommunerna i Kalmar län. Beställaren kommer i samarbete med kommunerna att administrera kommunernas beställningar och hantering av fakturor. Detta görs för att i samråd med kommunerna under avtalstiden ha möjlighet att öppna upp och linjelägga delar av skolskjutstrafiken för allmänheten. Några kommuner kommer själva att planera sin skolskjuts. Denna trafik kommer då inte att linjeläggas eller vara öppen för allmänheten. 1.2 Avtalets omfattning Avtalet omfattar linjetrafik, skolskjuts, närtrafik, serviceresor och/eller en kombination av dessa trafiktyper med Kalmar län som huvudsakligt verksamhetsområde. Uppdraget innebär att man ska utföra linjelagd trafik och skolskjuts men även anropsstyrd trafik kommer att avropas till mindre fordon som är lämpliga för denna trafik. Efterfrågan av anropsstyrda resor och tjänster varierar och det exakta behovet av fordon är därför svår att ange för denna trafik. Avtalet omfattar uppdrag enligt tilldelning och beskrivning i bilaga 2.3 Uppdragets omfattning. 1.3 Avtalstid Avtalet avser tiden , ett undantag finns gällande skolskjutstrafiken i Borgholms kommun där Avtalet omfattar perioden Inga optionsår är kopplade till Avtalet. Oaktat ovanstående avtalstid äger Beställaren rätt att förlänga avtalstiden i lämplig omfattning, dock högst tolv månader i det fall en överprövning enligt Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) föranleder försening vid kommande upphandling.

6 Sidan 6 av 39 2 Uppdragsbeskrivning 2.1 Omfattning Uppdraget innebär enligt Avtalet linjelagd trafik, skolskjuts, närtrafik och serviceresor. Beställaren strävar efter att där så är möjligt merutnyttja samma fordon i flera olika trafiklösningar. Trafiken är indelad i olika paket med uppdrag för ett eller flera fordon. En förutsättning som påverkar volymen är att antalet skoldagar kommer att variera från läsår till läsår. På samma sätt kommer antalet skolelever att variera. Enligt dagens befolkningsprognoser förväntas antalet barn i förskoleoch grundskoleålder att öka under avtalstiden Detta innebär att fordonsbehovet kan variera över tiden och att omfattningen över hela avtalstiden endast kan ses som en grov uppskattning vilken grundar sig på erfarenheter och kända förutsättningar när upphandlingen genomfördes. Depåer Trafikföretaget ska själv ansvara för sina depåer, tankställen, skötsel av fordon samt tillser att personalen har tillgång till toalett med mera. Detta ansvar ska hanteras av Trafikföretaget och ingår i avtalat pris. Linjetrafik En stor del av trafikvolymen är linjelagd trafik i Kalmar län och linjetrafiken har olika begrepp som till exempel stadstrafik, landsbygdstrafik och expresstrafik. I uppdraget ingår att Trafikföretagets fordon kan avropas vid behov av förstärkning i linjetrafiken eller då tågtrafiken måste ersättas med buss så kallad ersättningstrafik. Linjetrafikens fordon kommer att trafikledas av Beställarens trafiklednings- och informationscentral. Skolskjuts Kommunen ansvarar enligt gällande lagstiftning för skolskjuts. Varje kommun kan träffa avtal med Beställaren om hjälp med upphandling och utförande av trafiken. En stor del av skolskjutstrafiken är idag redan linjelagd men ytterligare skolskjutstrafik kan komma att linjeläggas under gällande avtalstid. Många skolskjutsfordon i fordonsklasserna A till D är lämpliga att merutnyttja för t ex anropsstyrd närtrafik och serviceresor. I uppdraget ingår att Trafikföretagets fordon kan avropas för anropsstyrd trafik dagtid. I uppdraget ingår även att fordon kan avropas när kommunerna har behov av extra trafik till exempel när skolan planerar studieresor eller utflykter. Elevunderlaget kan komma att förändras under avtalstiden vilket kan medföra att fordon kan få köra trafik till annan skola inom kommunen. Serviceresor och närtrafik För att klara av trafikvolymen anropsstyrd trafik behövs även mindre specialbussar och personbilar. Dessa benämns i Avtalet som timfordon. I huvudsak kommer dessa fordon att köra anropsstyrd trafik eller servicelinjer. I uppdraget ingår att Trafikföretagets fordon står helt till Beställarens förfogande under körpassen och kommer att vara direktstyrda av Beställaren som planerar och trafikleder dessa fordon. Timfordonen utgör ett grundbe-

7 Sidan 7 av 39 hov av mindre fordon för anropsstyrd trafik och därutöver finns ytterligare trafikavtal avseende behovsstyrda fordon. Regelverk och trafikförsörjningsprogram Avtalets uppdrag och utförande styrs av regelverk. Dessa regelverk styr hur trafiken planeras men ger också kunderna löfte om viss kvalitet. Exempel på regelverk är resevillkor och taxor, resegaranti, regelverk för skolskjuts, närtrafik, färdtjänst och sjukresor. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Kalmar län har tagit fram det trafikförsörjningsprogram som antagits av landstingsfullmäktige i Kalmar län. Detta program beskriver hur trafiken ska utvecklas kommande år. Strategin är att satsa på en jämställd och miljöanpassad stråktrafik enligt devisen Tänk tåg kör buss kompletterad med anropsstyrd närtrafik. Bäst för flest är hög turtäthet, kort restid och bra reseprodukter, vilket ger nöjda kunder samt lokal och regional utveckling. En viktig utgångspunkt för att utveckla resandet är att planera för hela resan. Här ingår trafik enligt styv tidtabell (bussen eller tåget avgår vid samma klockslag varje timme) samt avgångar varje halvtimma eller hel timma, men också att bygga säkra hållplatser och bytespunkter med bra anslutning till gång- och cykelvägnät. Möjligheten att åka på en biljett oavsett om resan omfattar byte av transportslag eller går över länsgräns är ett sätt att sätta kunden framför allt. Politiska beslut under avtalsperioden kan eventuellt innebära att regelverk förändras samt att både linjelagd trafik och anropsstyrd trafik behöver utvecklas eller förändras. 2.2 Framtid och vision Kollektivtrafiken ska garantera en hög tillgänglighet för alla kunder till arbetsplatser, skolor och universitet, offentlig service, centrum för handel, kulturinstitutioner och fritidsaktiviteter. En viktig inriktning är att öka trafikens attraktivitet, framför allt genom att skapa bättre pendlingsmöjligheter och därmed stödja regionförstoring och regionintegrering. I de större samhällena kommer anspråk och då inte minst från en växande andel äldre att ställa krav på en utvecklad stads- och tätortstrafik. För landsbygden kommer det framtida trafikupplägget att bestå av en gles linjetrafik, en anropsstyrd närtrafik eller en kombination av dessa båda delar. Beställaren har som målsättning att den linjelagda trafiken ska öka med i genomsnitt tre procent per år och Beställarens vision är Vi ska bli Sveriges mest uppskattade kollektivtrafik För att uppfylla mål och närma sig visionen ska ett löpande förbättringsarbete i hela verksamheten pågå i andan varje dag lite bättre och förutsätts även ske hos Trafikföretagen. Samråd ska därför ske i det löpande förbättringsarbetet. Sådana situationer kan exempelvis avse utveckling av linjenätstruktur, nya närtrafiklösningar eller nya tekniker för validering av resebevis.

8 Sidan 8 av Ändrad trafikvolym - frivolym linjetrafik och skolskjuts Parterna är införstådda med att Avtalets omfattning till volym, linjesträckning, tidtabeller och aktuell fordonsklass, kan variera under avtalstiden utifrån vad som framkommer i Beställarens planeringsprocess. I planeringsprocessen fastställs trafikvolym och uppgift om dimensionerande bussar. Frivolymen i relation till Avtalets basvolym (alla avtalade paket) är +30 procent respektive -20 procent under hela avtalstiden. Frivolymen avser vagnkilometer och vagntimmar samt antalet dimensionerande fordon och var frivolymsparameter beräknas för sig. Produktionsförändringar beräknas vid varje tillfälle med den totala avtalade volymen som bas enligt bilaga 2.3 Uppdragets omfattning. I denna basvolym ingår inte tillkommande uppdrag utöver ordinarie basvolym som till exempel förstärkningstrafik, ersättningstrafik, anropsstyrd trafik eller reservfordon. Från undertecknandet av Avtalet äger Beställaren rätt att öka eller minska trafikvolymen så att basvolymen förändras med max 10 procent för Avtalets första trafikår (augusti december 2017). Beställaren äger från och med Avtalets andra trafikår (december december 2018) rätt att öka eller minska avtalad trafikvolym så att basvolymen förändras med 10 procent per trafikår, dock maximalt 30 procent ökning och 20 procent minskning under avtalstiden med oförändrade avtalsvillkor. Beställaren har på motsvarande sätt som trafikvolymen, rätt att minska eller öka antalet fordon under avtalstiden. Vid större förändringar än ovanstående ska förhandling mellan parterna upptas. Exempel: Trafikföretaget har avtalad basvolym i linjetrafiken om totalt 40 fordon exklusive reservfordon samt en total basvolym på vagnkilometer och vagntimmar per trafikår. Trafikvolymen har år två minskat med vagnkilometer och vagntimmar. År tre ökar trafikvolymen med vagnkilometer och vagntimmar samt att det går åt två extra fordon för att köra linjetrafiken. Ändrad trafikvolym avseende fordon är då: utökning 2 fordon/40 fordon = +5,0 %. Ändrad trafikvolym avseende vagnkilometer är då: ( )/ = +1,6 % Ändrad trafikvolym avseende vagntimmar är då: ( )/ = +1,7 % Samtliga frivolymsparametrarna ryms inom avtalad frivolym och förändringarna kan genomföras utan att villkoren i Avtalet påverkas. 2.4 Ändrad trafikvolym frivolym timfordon. Från undertecknandet av Avtalet äger Beställaren rätt att öka eller minska trafikvolymen så att basvolymen timmar och därmed genomsnittlig tid per körpass förändras. Med minst två månaders framförhållning ska Beställaren ha möjlighet att öka eller minska omfattningen vad gäller antalet timmar och antalet veckodagar.

9 Sidan 9 av 39 Om förändring i kundernas efterfrågan leder till att antalet fordon behöver utökas eller minskas ska likvärdigt fordon kunna anskaffas eller avvecklas med sex månaders varsel. Vid större förändringar än ovan ska förhandling mellan parterna upptas.

10 Sidan 10 av 39 3 Kommersiella villkor 3.1 Pris Avtalade priser anges i bilaga 2.6 Pris. Alla priser anges i svenska kronor (SEK) exklusive gällande moms. Faktureringsavgifter eller andra avgifter ska vara inkluderat i avtalspriset. Det finns fyra olika prisbilagor (2.6A, 2.6B, 2.6C och 2.6D) som reglerar ersättning för olika typer av uppdrag. I prisbilaga angivna priser ska täcka hela uppdraget inklusive uppstartskostnader och Beställaren ska inte ha några tillkommande kostnader. För de löpande kontakter som förekommer mellan Trafikföretaget och Beställaren angående avtal, reglemente och uppföljning med mera utgår ingen extra ersättning. Ersättning för utförd linjetrafik Trafikföretaget ersätts för planerade uppdrag och oplanerade uppdrag enligt Prisbilaga 2.6A eller 2.6B beroende på fordonsklass. Den planerade trafiken inom linjetrafiken består av beställningsomlopp som beställts i turplan eller kompletteringar gjorda mer än 24 timmar innan avgångstid vid starthållplats. Oplanerade uppdrag består av tillkommande uppdrag mindre än 24 timmar innan turens avgångstid vid starthållplats och består av till exempel förstärkningstrafik, ersättningstrafik eller närtrafik. Utöver fast ersättning enligt prisbilaga ersätts Trafikföretaget med rörlig ersättning med avseende på tid och/eller sträcka. Den tid och/eller sträcka som anges av Beställaren för uppdraget gäller för beräkning av ersättning. Om Trafikföretaget upptäcker möjligheter till effektivisering som resulterar i fordonsbesparing meddelas detta till Beställaren skriftligen. Beställaren kallar då Trafikföretaget till möte för redovisning av förslaget. Anser Beställaren att effektiviseringen är möjligt att genomföra och en besparing av fordon uppnås ska Beställaren, från dagen fordonet tas ur trafik, ersätta Trafikföretaget med 50 % av det avtalade fordonets kapitalersättning i tolv månader. Därefter utgår ingen ersättning för detta fordon. Ersättning för utförd skolskjuts Trafikföretaget ersätts för planerade uppdrag och oplanerade uppdrag enligt Prisbilaga 2.6B eller 2.6C beroende på fordonsklass. Den planerade trafiken inom skolskjuts består av beställningsomlopp som beställts i turplan eller kompletteringar gjorda mer än 24 timmar innan avgångstid vid starthållplats. Oplanerade uppdrag består av tillkommande uppdrag mindre än 24 timmar innan turens avgångstid vid starthållplats och består av till exempel förstärkningstrafik, tillkommande beställning från skola eller närtrafik. Utöver fast ersättning enligt prisbilaga ersätts Trafikföretaget med rörlig ersättning med avseende på sträcka. Den sträcka som anges av Beställaren för uppdraget gäller för beräkning av ersättning.

11 Sidan 11 av 39 Sträcka som anges av Beställaren för uppdraget gäller för beräkning av ersättning. Ersättning för timfordon Trafikföretaget ersätts för den tid fordonet har körpass. Föraren rapporterar sina start- och sluttider samt rast till Beställarens trafikledning i direkt anslutning till avslutat körpass. Beställarens trafikledning noterar tiderna för körpass och rast. Dessa tid gäller efter kontroll som underlag för beräkning av ersättning. Eftersom flextid +/- 30 minuter ska kunna tillämpas runt ramtiden kommer tiden fordonet utför uppdrag att variera från dag till dag beroende på hur efterfrågan och planering av uppdrag ser ut. Beställaren gör månadsvis sammanställning av tiden för varje körpass och fordon som underlag för ersättning. Detta underlag ger även möjlighet till avstämning så att genomsnittlig tid för periodens körpass stämmer med beställning och att fordonet ersätts med rätt timpris enligt prisbilaga. Beställaren kan planera uppdrag så att fordonet kör i genomsnitt 4 mil per timme under körpasset mot ordinarie timersättning. Planerar Beställaren uppdrag som gör att timfordonet kör längre sträcka utgår även ersättning för övermil. Föraren rapporterar eventuella övermil till Beställaren trafikledning i direkt anslutning till avslutat körpass. Exempel: Ett fordon kör under ett körpass på 10 timmar 43 mil. Fordonet kompenseras då med ersättning för 3 övermil. (43 mil 10 tim x 4 mil) Reducerad ersättning Om trafik utförs av Trafikföretaget på annat sätt än vad som framgår av beställning ska detta ovillkorligen rapporteras till Beställaren. Om Trafikföretaget underlåter att rapportera den inträffade förändringen utgår ingen ersättning för denna trafik till Trafikföretaget. Om Trafikföretaget brustit i utförandet av uppdraget och till exempel inte utfört viss trafik eller trafiken blivit inställd enligt Avtalets definition ska ersättning för denna produktionsvolym reduceras vid nästa månads utbetalning av ersättning. Om trafik utförs med fordon som inte ingår i Avtalet eller med fordon av fel fordonsklass kommer Beställaren att reducera ersättningen för denna produktionsvolym. Ersättning vid ändrad trafikvolym linjetrafik och skolskjuts Sker förändringar av trafikvolymen inom frivolymen regleras ersättningen enligt bilaga 2.6 Pris utan att villkoren i Avtalet påverkas. Om uppdraget för dimensionerande fordon ökar eller minskar i omfattning justeras ersättningen med avtalat rörligt pris avseende planerad trafik för respektive omlopp. Om uppdragets trafikvolym minskar och antalet dimensionerande fordon behöver minska justeras ersättningen med avtalad kapitalkostnad och rörligt pris avseende planerad trafik för respektive omlopp.

12 Sidan 12 av 39 Om uppdragets trafikvolym ökar och ytterligare dimensionerande fordon utför uppdrag ersätts det utökade uppdraget med genomsnittligt avtalad kapitalkostnad och rörligt pris avseende planerad trafik för fordonsklassen i paketet. Ersättning vid ändrad trafikvolym timfordon Förändras beställt uppdrag och volymen timmar ökar eller minskar ska ersättningen justeras enligt Bilaga 2.6D Pris, enligt timpriser för respektive fordons genomsnittliga körpass per månad. Om förändring leder till att antalet fordon behöver utökas eller minskas ska likvärdigt fordon kunna anskaffas eller avvecklas. Ersättningen regleras då med fordonets timpris enligt prisbilagan. Förändringana ovan ska kunna göras utan att villkoren i Avtalet förändras. Ersättning vid bomkörning Trafikföretaget får en ersättning för bomkörning i anropsstyrd trafik i de fall Beställaren avropat ett uppdrag och detta utan Trafikföretagets egen förskyllan inte kommer till stånd. Förutsättningarna är dock att en faktisk kostnad uppstått för Trafikföretaget. Ersättning utgår i dessa fall enligt prisbilaga fastställd timersättning eller kilometerersättning för återresa till den punkt varifrån framresa företogs. Trafikföretaget ska vid varje enskilt fall kontakta Beställarens trafikledning som beslutar om hur ersättning ska utgå. 3.2 Prisjustering. Beställaren använder index med effekt på hela avtalsbeloppet vid prisjustering. Indexering sker med preliminära indextal som grund. Avtalspriser ska vara i kostnadsnivå april 2016 vilken också utgör basmånad i kommande prisjusteringar. Priser justeras med index enligt nedan första gången inför avtalsstart augusti 2017 med april 2017 som jämförelsemånad och april 2016 som basmånad. Den andra prisjusteringen sker med oktober 2017 som jämförelsemånad och därefter sker prisjustering löpande per 6 månaders period. Exempel för år 2018: För första halvåret regleras priserna med oktober 2017 som jämförelsemånad, basmånad är april För andra halvåret regleras priserna med april 2018 som jämförelsemånad, basmånad är april Ersättning för utförd trafik kommer att följa olika index beroende på vilket drivmedel som avtalats. Om flera olika drivmedel avtalats kommer detta att beaktas genom att index tillämpas för respektive drivmedel. I de fall rekommendation gällande drivmedelsindex saknas från Indexrådet på Svensk kollektivtrafik gäller prisindex för dieselolja för dessa drivmedel fram till dess att rekommendation tagits fram. Retroaktiv prisjustering kan inte göras.

13 Sidan 13 av 39 Index Indextyp Andel Personal AKI preliminära, Total SNI 2007, (arbetare, B-S, exkl. O) 55 % Drivmedel Index har olika utformning beroende på avtalat drivmedel i driften se nedan. 1. Biogas 2. Syntetisk diesel (HVO) 15 % 3. RME-index 4. El 5. Etanol Fordon transportmedel (ITPI exkl. 2931, 301, Nyfordonsanskaffning 304 transportmedel utom fartyg och båtar) 5 % Fordon/finansiering Ränta (STIBOR 3M) 5 % Allmänt KPI total, fastställda tal (1980=100) 20 % Bränsleindex - Biogas Index SCB Konsumentprisindex (KPI total), månadsvärde Nordpool Spot Sveriges månadsvärde, elprisområde 4 SÅ index Tank och bulk T08SÅ16, månadsvärde Vikt 70 % 15 % 15 % Bränsleindex HVO Index Vikt Prisindex för dieselolja 100 % HVO-index kommer troligen att tas fram av indexrådet och ersätter då ovan. Bränsleindex RME Index Vikt RME-Index 100 % Bränsleindex El Index Vikt % Rekommendation saknas hos indexrådet Svensk kollektivtrafik Bränsleindex Etanol Index Vikt % Rekommendation saknas hos indexrådet Svensk kollektivtrafik

14 Sidan 14 av 39 Vid prisjustering av resandebonus och vitesbelopp används KPI total, fastställda tal (1980=100). Basmånad och jämförelsemånad är samma som ovan. 3.3 Bonus Avtalet är ett produktionsavtal men Beställaren vill ändå införa möjlighet till bonus för att Trafikföretaget ska jobba med löpande förbättringsarbete avseende förarnas bemötande och fordonens kvalitet. Beställaren anser att förarnas bemötande och fordonens kvalitet har ett starkt samband med resandeökning. Vissa paket i linjetrafiken omfattas därför av möjlighet till bonus för kvalitet som dessutom kan förstärkas med en bonus för resande om resandeutvecklingen är positiv. Det finns å andra sidan också en och risk för avdrag om förarnas bemötande och fordonens kvalitet försämras. Modellen för detta beskrivs i bilaga 2.7 Bonus. 3.4 Avgifter, försäljning och visering allmän kollektivtrafik Samtliga biljettintäkter tillfaller Beställaren. Produkter, priser och försäljningskanaler beslutas av Beställaren som då förändringar sker ska förse Trafikföretaget med information. Beställaren tillhandahåller försäljningsutrustning som biljettsystem och betalterminal med tillhörande utrustning. Trafikföretaget bekostar installation av biljettsystem och betalterminal vid avtalsstart och löpande underhåll. Därutöver ansvarar Trafikföretaget för flytt av system vid fordonbyte samt kablage. Under avtalstiden kan försäljning och visering utvecklas och nya biljettsystem införas. Trafikföretagets förare ska sälja och visera färdbevis ombord på fordonen enligt fastställda priser. All försäljning och visering ska registreras i biljettsystemet och biljett eller kvitto ska i förekommande fall lämnas till kunden. Beställaren äger rätt att själv eller genom utsedd tredje part genomföra kompletterande kontroller av färdbevis och biljettförsäljning. Försäljning ombord är kontantfri, vilket innebär att sedlar och mynt inte förekommer i uppdraget. Ett undantag gällande kontantfritt finns idag och gäller trafik över länsgräns. Förbrukningsmaterial till biljettsystem såsom kortämnen och kvittorullar bekostas av Beställaren. Trafikföretaget ska beställa detta förbrukningsmaterial av Beställaren i så god tid att försäljning av biljetter kan ske inom uppdraget. Trafikföretaget ansvarar för att förvaring av kortämnen sker under betryggande omständigheter. Trafikföretaget ska kontrollera att förarredovisning och kreditkortsförsäljningen överensstämmer med biljettförsäljning från biljettsystemet i fordonet. Även sjukresor gjorda med sjukresekuponger och makulerade biljetter ska redovisas. Redovisning av försäljning sker enligt Beställarens anvisningar. Beställaren kommer, vid varje årsskifte, att sammanställa registrerade redovisningar. I de fall redovisning uteblivit kommer Trafikföretaget att faktureras aktuellt belopp, alternativt har Beställaren rätt att dra av utebliven redovisning från kommande månadsersättning för trafikuppdraget. Beställarens biljettintäkter är en viktig del av finansieringen av kollektivtrafiken. Trafikföretaget ska därför ha rutiner för felanmälan av biljett- och bet-

15 Sidan 15 av 39 alsystem och planera fordonsutsättningen så att likvärdiga fordon som har fungerande system i första hand trafikerar uppdraget för att på så sätt minimera konsekvenserna av felande biljett- eller betalsystem. Förare som upptäcker fel i försäljningssystem ska skyndsamt anmäla detta. 3.5 Avgifter vid anropsstyrd trafik Föraren ska ta betalt av kunden för fastställd egenavgift eller biljett, vilket alltid framgår av köruppdrag i anropsstyrd trafik. Föraren ska ta betalt av kunden innan resan påbörjas eller kontrollera biljetter enligt de anvisningar som erhålls från Beställaren. Saknar kunden medel till avgift eller biljett åligger det föraren att kontakta Beställaren innan avresa. I annat fall åligger det Trafikföretaget att på egen hand kräva avgiften av kunden. Om resan är brådskande eller av akut karaktär ska alltid köruppdraget utföras. Kunden ska alltid erbjudas kvitto på erlagd avgift i samband med betalning. Dricks utgår inte för uppdrag enligt Avtalet. Det åligger föraren att upplysa kunder om detta. Avgifter avräknas mot Trafikföretagets rätt till ersättning för utfört uppdrag. Betalning av egenavgifter eller biljetter ska kunna ske via Trafikföretagets betalterminal eller Beställarens biljettsystem. 3.6 Faktureringsvillkor Omvänd fakturering Ersättningen i detta avtal sker genom att beställd basproduktion hanteras som omvänd fakturering. Detta innebär att Beställaren tar fram faktureringsunderlag för utförda uppdrag och ersätter Trafikföretaget enligt Avtalet. Betalning sker sista bankdagen månaden efter att uppdraget utförts. I det fall Trafikföretaget anser att den av Beställaren framräknade ersättningen för utförda uppdrag är felaktig, ska detta utredas inom en månad. Slutlig reglering sker efter en gemensam genomgång av de uppdrag som ifrågasätts av Trafikföretaget. Om parterna efter sådan genomgång eller inom en månad inte är överens om ersättningsbeloppet avgörs frågan enligt punkten Tvist. Betalningsvillkor mot faktura I vissa fall ska Trafikföretaget fakturera Beställaren. Detta kan gälla tillkommande trafik utöver basproduktionen till exempel förstärkningstrafik eller andra tillkommande uppdrag som behöver sammanställas på särskild faktura. Av fakturans underlag ska minst framgå datum, transportnummer sträcka och pris. Utförda uppdrag mot fakturan ska kunna fördelas på olika kostnadsställen. Beställarens strävan är dock att minimera antalet fakturor och om möjligt hantera även denna trafik i omvänd fakturering. Faktura ska skickas till Beställaren löpande månadsvis i efterskott senast den 10:e i månaden efter utförd trafik. Betalning sker 30 dagar netto efter erhållen komplett och godkänd faktura avseende utförda uppdrag månadsvis i efterskott. Om parterna efter genomgång eller inom en månad efter genomgång inte är överens om ersättningens storlek för enskilda uppdrag kommer inte dessa uppdrag att ersättas. Vid betalning av faktura som anmälts felaktig innebär inte detta ett godkännande av fakturan. Reglering ska då ske på nästa faktura eller kre-

16 Sidan 16 av 39 ditfaktura. Faktureringsavgifter eller motsvarande avgifter debiteras inte mellan parterna. Elektroniska fakturor Eventuellt kommer elektroniska fakturor och underlag att införas under avtalstiden. Trafikföretaget ska då kunna skicka elektroniska fakturor. Dröjsmålsränta Om Beställaren inte betalar faktura i rätt tid har Trafikföretaget rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen, diskonto +8 procent. Fakturaadress Alla fakturor ska märkas med ett unikt referensnummer, detta nummer meddelas av Beställaren. Felaktigt adresserade fakturor returneras. Faktura i ett exemplar ställs till: Landstinget i Kalmar län Fakturaskanning: Ref nr X Box KALMAR

17 Sidan 17 av 39 4 Trafikföretagets skyldigheter 4.1 Trafikföretaget Trafikföretaget ska ansvara för att inneha de tillstånd och godkännanden från myndigheter som krävs för åtagandet enligt detta avtal. Trafikföretaget är ensam arbetsgivare för den egna personalen och är ensam bärare av arbetsgivaransvar i förhållande till denna personal. Trafikföretaget ansvarar för att all personal, som utför och medverkar i de uppdrag som Beställaren förmedlar, har erforderlig utbildning, kunskaper och behörighet i sin tjänsteutövning. Trafikföretaget har ansvar också för att förare har nödvändiga kunskaper för att kunna utföra köruppdrag när det gäller allmän kunskap om service och bemötande, olika sjukdomstillstånd, handikapp och funktionshinder, insikt om och förståelse för de krav på etik och moral som verksamheten ställer. Trafikföretaget svarar för löner, sociala avgifter och andra avtalsenliga eller lagstadgade kostnader för sig och sin personal samt av honom anställd personal. Trafikföretaget ska med omedelbar verkan stänga av personal från Beställarens uppdrag som inte uppfyller Avtalets villkor. Representant för Trafikföretaget och berörda förare ska utan ersättning delta i informationsträffar eller utbildning som Beställaren anordnar avseende detta avtal och dess uppdrag. 4.2 Underleverantör Trafikföretaget ska skriftligen anmäla varje underleverantör och varje förändring av underleverantör till Beställaren. Efter enskild prövning och skriftligt medgivande från Beställaren får underleverantör anlitas. Trafikföretaget är ansvarig gentemot Beställaren för att underleverantörens arbete sker i enlighet med samtliga krav i Avtalet. 4.3 Personalen anställs efter kollektivavtalsliknande former Trafikföretaget ska följa de bestämmelser som framgår av 5 Lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare. Samtliga Trafikföretagets förare ska vid utförandet av Avtalet omfattas av ett försäkringsskydd och en avtalspension som minst motsvarar följande innehåll och nivåer a) Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), b) Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), c) Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), d) Försäkring om föräldrapenningtillägg (FPT), e) Försäkring om avgångsbidrag (AGB), f) Avtalspension SAF-LO, och g) Premiebefrielseförsäkring. 4.4 Personalens rätt till meddelarskydd Trafikföretaget ska med beaktande av eventuella konkurrerande regler beträffande lojalitetsplikt eller skydd för företagshemligheter, tillgodose samtliga anställdas möjligheter till meddelarfrihet och meddelarskydd.

18 Sidan 18 av 39 Det åligger Trafikföretaget att, inom ramen för den verksamhet som bedrivs på uppdrag av Beställaren tillhandahålla en möjlighet för medarbetare att anonymt, om han/hon så önskar, rapportera missförhållanden eller regelbrott utan risk för negativ särbehandling eller repressalier för att i god tro ha rapporterat sina misstankar. Det åligger vidare Trafikföretaget och dennes personal att inte efterforska vem eller vilka som rapporterat missförhållandena eller regelbrottet. Detta villkor ska även gälla personal anställd av underleverantör till Trafikföretaget. 4.5 Trafikföretagets tillgänglighet Trafikföretaget ska i minst samma omfattning som anges i Avtalet finnas tillgängligt under hela avtalstiden. Trafikföretaget har inte rätt att minska tillgängligheten utan Beställarens skriftliga godkännande. Fordonen ska finnas tillgängliga enligt uppstartsplan. Fordonen ska finnas tillgängliga under hela avtalstiden och uppfylla de fordonskrav som finns angivna för respektive fordonsklass och bränsle. Fordon som huvudsakligen kör skolskjuts eller linjelagd skoltrafik med fordon i klasserna A-D ska även kunna utföra anropsstyrd trafik dagtid. 4.6 Planeringsprocess för linjetrafik och skolskjuts Trafikår avser perioden från tidtabellsskiftet i december till tidtabellskiftet i december nästkommande år. Beställaren följer den av Samtrafiken årligt beslutade Samtrafikplanen. Ett trafikår kan indelas i en eller flera tidtabellsperioder. Övergången mellan dessa perioder benämns tidtabellskifte och sker vanligtvis i december, juni och augusti. Då avtalet startar i augusti 2017 kommer första hela trafikåret vara från december 2017 till december Beställaren meddelar Trafikföretaget trafikvolym augusti 2017 till december 2017 senast den 1 februari Planeringsprocess linjetrafik och skolskjuts Aktivitet Tidtabellsskifte i juni Beställaren ber om synpunkter från Trafik- Företaget Trafikföretaget lämnar synpunkter och dialog förs löpande med Beställaren. Beställaren skickar slutlig version av trafiken Trafikstart Beställaren skickar produktionsavstämningar till Trafikföretaget. Stopptid i slutet av mars Mitten av april Mitten av juni April Tidtabellsskifte i december augusti Stopptid i slutet av september Mitten av oktober Mitten av december Oktober Skolskjuts planering nytt läsår Stopptid i slutet av mars Mitten av juni Mitten augusti

19 Sidan 19 av 39 Granskning görs av båda parter. Båda parter skriver på turplanen för tidtabellsperioden Tabell planeringsprocess. April-maj Juni Oktobernovember december 4.7 Planeringsprocess anropsstyrd trafik. Anropsstyrd trafik planeras löpande och behovet av fordon är helt beroende av kundernas efterfrågan. Normalt arbetssätt för Beställningscentralen är att uppdrag gällande anropsstyrd trafik avropas till Trafikföretag dagen innan uppdraget ska utföras. Därutöver tillkommer uppdrag, komplettering och förändring av uppdrag samma dag som resan ska utföras eftersom kunder har rätt att beställa resa samma dag som resdagen. Inför helger och framförallt storhelger planeras trafiken med längre framförhållning så långt det är möjligt eftersom efterfrågan ökar betydligt dessa helger. 4.8 Generella krav för uppdragets utförande Trafikföretaget ska ha system och rutiner som säkerställer att uppdragen kan utföras med största möjliga säkerhet. Detta innebär att Trafikföretaget ska använda fordon enligt gällande lagstiftning och regelverk samt enligt fordonskraven nedan, att dessa framförs med säker hastighet i förhållande till väglaget, att bilbälte används samt att förarna är alkohol och drogfria. Trafikföretaget ska kunna utföra drogtest om misstanke om missbruk finns. Trafikföretaget ska utföra uppdragen med avtalade fordon som har fungerande teknisk utrustning såsom skyltning, betalterminaler, biljettsystem, monitorer med mera. Trafikföretaget ska därför planera fordonsutsättningen så att likvärdiga fordon med fungerande system i första hand trafikerar uppdraget för att på så sätt minimera konsekvenserna vid störningar i fordonens system. Förare som upptäcker fel i Beställarens tekniska system ska skyndsamt anmäla detta. Trafikföretaget ska vid behov hålla fordonen tillgängliga för kontroll av befintlig teknik samt installation och underhåll av framtida teknik i fordon. Incidenter med anledning av utförande av uppdrag enligt Avtalet där kunder, förare eller fordon är inblandade ska omedelbart anmälas till Beställarens trafikledning. Punktlighet Teknik i fordonen ska ge Beställaren möjligheten att följa fordonens position. Positioner i realtid används för att kunna följa upp Trafikföretagets punktlighet men också för att kunna erbjuda kunder realtidsinformation och vid behov komplettera trafikstörningar med information. Denna trafikstörningsinformation skickas av Beställaren till intressenter via Beställarens kanaler för trafikstörningsinformation. För varje uppdrags utförande gäller att Beställarens respektive regelverk ska följas. Avser Trafikföretaget att driva verksamhet (person- eller godstransporter) utöver Beställarens uppdrag ska Beställarens förbeställda uppdrag ha förtur. Det får alltså inte förekomma att Trafikföretaget flyttar

20 Sidan 20 av 39 på Beställarens uppdrag för att utföra andra uppdrag som inte är Beställarens. Trafikföretaget får inte heller kombinera andra uppdrag med Beställarens uppdrag utan Beställarens medgivande. I Trafikföretagets driftledning ingår att besvara frågor som föraren kan få vid uppdragets utförande. Trafikföretaget ska omedelbart skriftligen rapportera till Beställaren om olyckor, tillbud, hastighetsöverträdelser och andra händelser som polisen registrerat. Trygghet Kunden ska uppleva att det är tryggt att resa med linjetrafiken oavsett vilken tid på dygnet resan sker. Det är mycket viktigt att parternas kontakter med kunderna syftar till att skapa en positiv och trygg relation. Ingen kund ska behöva avstå från att åka med kollektivtrafiken på grund av rädsla. Föraren ska hjälpa kunden in i och ut ur fordonet och i övrigt erbjuda den hjälp som vid varje tillfälle fordras för god service samt vid i- och urlastning av hjälpmedel och bagage. 4.9 Krav på uppdrag linjelagd trafik Beställaren planerar all linjelagd trafik i egen regi. Även trafik- och informationscentralen drivs i egen regi. Trafikföretaget och förare ska löpande kommunicera med Beställarens verksamhet så att störningar i trafiken så långt det är möjligt kan undvikas genom samverkan. Trafikföretaget ska köra den trafik som anges i varje omlopps beskrivning. Trafikföretaget kommer att få information om större ändringar i omloppen inför varje trafikår. I bilaga 2.3 Uppdragets omfattning framgår vilka fordon som ska vara tillgängliga för att utföra trafiken och för vilka tidtabellsperioder fordon tursätts. En grundläggande förutsättning för att få nöjda kunder och höja linjetrafikens status är att trafiken utförs enligt tidtabellerna och att kunderna bemöts på ett positivt sätt. Kunden ska alltid kunna räkna med att komma fram i den tid som utlovats i tidtabellerna. En försenad eller inställd tur betyder att kunden inte fått den tjänst som utlovats. Kunden ska kunna lita på att en tur inte avgår före utsatt tid från en start- eller reglerhållplats. Förstärkningstrafik och ersättningstrafik Störningar kan uppstå i den ordinarie trafiken. Rätt hanterat kan dessa störningar ofta hanteras genom förstärkningstrafik och ersättningstrafik. När ett fordon är fullt med kunder och inte kan ta med varken sittande eller stående kunder vid kommande hållplatser utmed linjen ska föraren omgående meddela Beställarens trafikledning så att Beställaren har möjlighet att sätta in förstärkningstrafik. Misstänker föraren redan innan fordonet är fullt att förstärkning kan komma att behövas ska föraren meddela detta till Beställarens trafikledning. Ingen kund ska behöva stå längre tid än 20 minuter i fordonet. Trafikföretagen ska rapportera till trafikledningen om kunderna regelbundet får stå längre tid än 20 minuter i fordonet på en och samma linje. Beställaren an-

21 Sidan 21 av 39 svarar för att förstärkningstrafik sätts in om kunder regelbundet får stå längre tid än 20 minuter i fordonet på en och samma linje. Om kunden kommer att bli mer än 30 minuter försenad till sitt resmål, beslutar Beställarens trafikledning, från fall till fall, om ersättningstrafik. Ersättningstrafik beställs efter beslut av Beställarens trafikledning men ska bekostas av Trafikföretagen, i händelse av att Trafikföretaget orsakat att kunden blivit mer än 30 minuter försenad. Ersättningstrafik är aktuell när: 1. Fordon uteblir på turen helt eller delvis (inställd tur). 2. Fordon blir mer än 20 minuter försenad på turen (inställd tur). 3. Kund blir frånåkt på grund av för tidig avgång från hållplats med tidsangivelse (inställd tur). 4. Föraren missar tidtabellsenlig anslutning. 5. Föraren inte uppmärksammar kund vid hållplats och kör förbi. 6. Fel fordonsklass gör det omöjligt för till exempel rullstolsburna att komma med på turen. Trafikföretaget ska även kunna utföra förstärkningstrafik och ersättningstrafik vid störningar i annan trafik än Avtalad trafik. Trafikinformation Tillgång till en bra och tillförlitlig information om hur kollektivtrafiken fungerar är en förutsättning för att kunderna ska kunna resa med trafiken på bästa sätt. Kunden ska inte behöva avstå från att resa på grund av bristfällig information. En viktig del i detta arbete är att ta fram bra informationsmaterial samt att marknadsföra kollektivtrafiken. Beställaren svarar för och bekostar uppförande och underhåll av nya hållplatsstolpar och väderskydd. Beställaren svarar även för och bekostar mångfaldigande och distribution av färdbevis, tidtabeller och annan informationsmaterial rörande trafiken samt annonsering i massmedia av trafikoch taxeförändringar. Trafikföretaget ska dela ut Beställarens information om trafiken och ska kunna utföra byte av anslagstidtabeller på hållplatser upp till tre gånger per år. Anslagen på hållplatserna byts i anslutning till tidtabellskiften. Beställaren tillhandahåller anslagen två veckor före aktuellt tidtabellsskifte. Trafikföretagets kostnad för detta uppdrag ska vara inräknat i avtalspriset. Övriga krav i uppdraget 1. I expresstrafiken ska fordonet vara framkört minst fem minuter före avgång vid starthållplats. I övrig trafik minst 3 minuter före avgång vid starthållplats. Fordonen ska vara framkört i så god tid att turen kan avgå i rätt tid. 2. I stadstrafiken ska förarbyte ske vid start- eller sluthållplats där reglertid om minst 5 minuter är planerad. 3. Förare ska innan turen påbörjas vara inloggad och anmäld på rätt tur. 4. Trafikföretaget ska vara Beställaren behjälplig med att utföra resanderäkningar ombord på fordonen två gånger årligen om behov finns.

22 Sidan 22 av Trafiken ska utföras efter tidtabellen med hänsyn till kunder och rådande belastning på turen. 6. Trafiken ska utföras så att en tur inte vid något tillfälle avgår före utsatt tid från start- eller reglerhållplats. 7. Förare ska omgående rapportera störningar till Beställarens trafikledning när risk föreligger för bruten förbindelse, vilket innebär att kunder riskerar att missa byte till annan trafik. 8. Hastigheten mellan reglerhållplatserna ska anpassas så att uppehåll för att invänta avgångstid inte behövs. 9. Kommunikation mellan förare, Beställarens trafikledning och Trafikföretagets driftledning ska ske på det kommunikationssätt som Beställaren anvisar. 10. Trafikföretaget ska arbeta för att komma tillrätta med våld, hot och vandalism genom att samarbeta med polis, politiker, skola, media och andra opinionsbildare. 11. Förare ska utföra trygghetsstopp utanför hållplatsområde, så kallade nattstopp, för att vid behov öka tryggheten vid avstigning för enskild kund. 12. Förare ska omedelbart informera kunder i fordonet med hjälp av de inre högtalarna vid driftstörning. 13. Förare ska säkerställa att nästa hållplats aviseras både genom automatiskt utrop och visuellt på skärm i linjetrafiken. 14. Förare ska säkerställa att fordonen i linjetrafik och närtrafik är korrekt skyltade med linje- och destination enligt anvisningar från Beställaren. 15. Förare ska rapportera om skador och fel på hållplatser till Beställarens trafikledning. 16. Förare ska löpande göra funktionskontroll av fordonets monitorer. 17. Trafikföretaget ska se till att uppsättning och nedtagning av flaggor sköts på de fordon som är avsedda för detta. (Kan röra olika typer av flaggningar ex svenska flaggan, idrottsflaggor eller andra organisatoriska flaggor). 18. Förare ska genast rapportera fel på teknisk utrustning. 19. Förare ska markera med blinkers i god tid innan fordonet svänger in på hållplats för att kund som väntar på hållplatsen tydligt ska se att fordonet kommer att stanna. 20. Förare ska vara kund behjälplig vid transport av cykel, bagage och hjälpmedel. 21. Förare ska erbjuda kund som har svårt att ta sig ombord hjälp med lift när sådan finns i fordonet Krav på uppdrag skolskjuts Av de tolv kommunerna i länet har sju överlämnat planering av skolskjutstrafiken till Beställaren från avtalstidens start (Emmaboda, Högsby, Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Torsås och Västervik). Ytterligare en kommun (Borgholm) ansluter från I dessa åtta kommuner kommer trafiken så långt det är möjligt att vara öppna skolskjutslinjer, vilket innebär att trafiken integreras med övriga linjetrafiksystemet och är tillgängligt för alla som vill åka med. Linjelagd skolskjuts hanteras av Beställaren på samma sätt som linjetrafik enligt ovan.

23 Sidan 23 av 39 I övriga fyra kommuner (Hultsfred, Mönsterås, Oskarshamn och Vimmerby) planerar kommunen själv behovet av skolskjuts inför varje läsår. Några av dessa kommuner kan under avtalstiden besluta att Beställaren ska planera skolskjutstrafiken och att trafiken ska öppnas för allmänheten. I uppdraget ingår att Trafikföretaget ska delta i arbetet med att föreslå förbättring av turerna till gällande skolschema och schemaförändringar samt medverka till att trafiksäkra hållplatser används. Representant från Trafikföretaget ska delta vid planerings- och informationsmöten samt utrymningsövningar när kommunen bjuder in till dessa aktiviteter, uppskattad omfattning mellan en till två dagar per läsår. För uppdragets utförande gäller skolskjutsregler fastställda av respektive kommun. Vid omfattande trafikstörningar på grund av svåra till exempel väderförhållanden eller trafikolycka som påverkar uppdraget ska Trafikföretaget kontakta berörd kommuns kontaktperson enligt anvisningar från respektive kommun. Övriga krav i uppdraget 1. Trafikföretaget ska erbjuda bälteskudde till de elever som är kortare än 135 cm. 2. Trafikföretaget ska säkerställa att elever som är kortare än 140 cm inte åker på passageraplats med inkopplad krockkudde Krav på uppdrag anropsstyrd trafik Beställaren förmedlar all anropsstyrd trafik vid Beställningscentralen som drivs i egen regi. Beställningscentralens uppdrag är att boka, planera och trafikleda anropsstyrda resor. Uppdragen avropas löpande till Trafikföretag. I Trafikföretagets uppdrag ingår att ta emot uppdrag via någon av kommunikationslösningarna i bilaga 2.2 Krav fordon och teknik samt förmedla dessa till fordon som inte är direktstyrda av beställningscentralen. Kommunikationslösningen innebär också att varje fordons position ska kunna följas av Beställningscentralens trafikledning för att trafikledare om möjligt ska kunna avhjälpa förseningar och störningar i trafiken. Om en resa måste utföras av Trafikföretaget på annat sätt än vad som framgår av köruppdrag ska detta ovillkorligen rapporteras till Beställaren för att få detta godkänt. Om Trafikföretaget underlåter att rapportera den inträffade förändringen utgår ersättning enligt Beställarens köruppdrag. För de kontakter som eventuellt kan förekomma mellan Trafikföretaget och Beställaren angående avtal, reglemente och uppföljning med mera utgår ingen extra ersättning. Trafikföretaget ska sträva efter att så effektivt som möjligt kunna ta emot uppdrag från Beställningscentralen. Uppdrag som inte avropats från Beställningcentralen, eller av Beställaren anlitad jourpersonal, får inte utföras utan Beställningcentralens eller dess ombuds medgivande. Andra personer än de köruppdraget anger ska inte medfölja utan Beställarens medgivande. Trafikföretaget ska välja den för Beställaren mest fördelaktiga resvägen om inte Beställningscentralen begär annat.

24 Sidan 24 av 39 Trafikföretagets tillgänglighet mot Beställningscentralen Vid storhelger, till exempel jul, nyår, påsk, pingst och midsommar har Beställaren rätt att kräva att Trafikföretagets samtliga timfordon som ingår i Avtalet ska stå till Beställarens förfogande. Samtliga timfordon ska kunna tilldelas körpass alla dagar i storhelgen och ingå i Beställarens fordonsutsättning. Volymen köruppdrag som Beställningscentralen förmedlar varierar beroende på efterfrågan från kunderna. För att uppnå ett effektivt utnyttjande av fordonen ska Trafikföretaget acceptera flexibel arbetstid med +/- 30 min vid körpassets start- och sluttid. Starttid ska meddelas Trafikföretaget senast dagen innan det aktuella körpasset. Av samma anledning ska Trafikföretaget acceptera att körpassets tid kan variera från dag till dag. Dock ska körpassens genomsnittliga tid vid månadsvis avstämning överensstämma med avtalad tid och volym. Med minst två månaders framförhållning kan Beställaren justera ordinarie körpass så att körpasset börjar tidigare eller senare men med samma avtalade volym. Beställaren fastställer Trafikföretagets fordonsutsättning och tider för körpass. Lågtrafiktid anropsstyrd trafik Under sommaren, skollov och annan lågtrafiktid kommer Beställaren i samverkan med Trafikföretaget att anpassa antalet timfordon efter aktuell efterfrågan. Beställaren har rätt att under dessa perioder minska körpasset eller ta bort timfordon från körpass till en omfattning motsvarande högst fem veckor per fordon och år. Dessa uppehåll förläggs till perioder då skolor, sjukhus och dagverksamheter minskar sin verksamhet. Beställaren och Trafikföretaget kan vid behov överenskomma skriftligen om ytterligare anpassningar av timfordonens tillgänglighet under lågtrafiktid. Trappklättrare Beställaren kommer att tillhandahålla trappklättrare för att så långt det är möjligt förbättra förarens arbetsmiljö genom att med hjälp av trappklättrare undvika tunga lyft. Beställaren kommer att placera trappklättrare hos det Trafikföretag med timfordon där Beställaren anser att trappklättraren kommer till bäst nytta. Trafikföretagets förare ska kunna utföra uppdrag med trappklättrare. Utbildning, underhåll och laddning av trappklättraren ingår i ersättningen för dessa uppdrag. Ledsagning på stationer Trafikföretag med timfordon ska kunna utföra uppdraget Ledsagning på stationer eller bytespunkter. Uppdraget består då av att vid behov hjälpa kunder vid förflyttning i samband med byten vid kopplade resor. Uppdraget kan till exempel innebära att ledsaga en synskadad eller hjälpa en kund med bagage vid byte från ett fordon till ett annat. Övriga krav i uppdraget 1. Personal hos Trafikföretaget ska alltid vara beredd att ta emot köruppdrag enligt avtalad tillgänglighet. 2. För varje uppdrags utförande gäller att Beställarens respektive regelverk för olika körtyper ska följas.

100% fossilfri kollektivtrafik

100% fossilfri kollektivtrafik 2016-09-21 Karl-Johan Bodell Trafikdirektör 100% fossilfri kollektivtrafik Jönköping 12 sep -16 Uppdraget Att genomföra upphandlingen av expressbusstrafik, landsbygdstrafik, stadstrafik, närtrafik och

Läs mer

Avtalsmall Städning Landstinget i Kalmar län inkl. option sjukhusen i Västervik o Oskarshamn samt övriga lokaler.

Avtalsmall Städning Landstinget i Kalmar län inkl. option sjukhusen i Västervik o Oskarshamn samt övriga lokaler. Bilaga : 001 Avtalsmall Städning Landstinget i Kalmar län inkl. option sjukhusen i Västervik o Oskarshamn samt övriga lokaler. nehållsförteckning AVTALSPARTER Köpare Landstinget i Kalmar Län Länssjukhuset

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Information Funktionshinderrådet

Information Funktionshinderrådet Bilaga 1 2016-08-02 Karl-Johan Bodell Trafikdirektör Information Funktionshinderrådet Kalmar den 26 maj 2016 Trafikupphandling 2017 Uppdraget Att genomföra upphandlingen av expressbusstrafik, landsbygdstrafik,

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Trafikinformation från Kalmar Länstrafik

Trafikinformation från Kalmar Länstrafik 2017-10-25 Mats Reimbertsson Trafikinformation från Kalmar Länstrafik Mats Reimbertsson, Trafikplanerare Jobbar på kontoret i Högsby Lite punkter Fyra grundbultar i trafiken Trafikupphandlingen 2017 Starten

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare:

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare: 1 (9) MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder Anordnare: 2 (9) Innehållsförteckning Sid nr 1 AVTALSPARTER 3 2 KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET 3 3 AVTALSOMFATTNING

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Conny Karlsson Utvecklingschef. Pensionärsrådet. Kalmar den 31 maj En del av Landstinget i Kalmar län

Conny Karlsson Utvecklingschef. Pensionärsrådet. Kalmar den 31 maj En del av Landstinget i Kalmar län 2016-06-01 Conny Karlsson Utvecklingschef Pensionärsrådet Kalmar den 31 maj 2016 Trafikupphandling 2017 Uppdraget trafikupphandling 2017 Att genomföra upphandlingen av expressbusstrafik, landsbygdstrafik,

Läs mer

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemvård Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemvård... 3 4.1 Parter... 3 4.1.1

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Upphandlande myndighet och enheter är i detta avtal kallad beställaren. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Sakfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter T4 Mall för kontrakt samhällsbetalda transporter 1 AVTALSPARTER OCH OMFATTNING 1.1 AVTALSPARTER Köpare Västerbottens läns landsting 901 85 Umeå Org nr: 232100-0222 Hemsida: www.vll.se Transportör Org nr:

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service och underhållsservice

T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service och underhållsservice Tjänsteställe, handläggare Landstingsservice Inköp och 2014-05-07 14LS693 1(12) Sofia Viklund Distribution sofia.viklund@lvn.se T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service

Läs mer

BILAGA 5: RESOR OCH TRANSPORTER SÄKO 2015

BILAGA 5: RESOR OCH TRANSPORTER SÄKO 2015 KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 5: RESOR OCH TRANSPORTER SÄKO 2015 Sida 1 (6) Bilaga 5 Resor och transporter Sida

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Fotterapeut Gunnel Pettersson (530624-3220) Suderbys Hangvar Företag Organisationsnummer Adress 620

Läs mer

REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I HALMSTADS KOMMUN - RIKSFÄRDTJÄNST

REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I HALMSTADS KOMMUN - RIKSFÄRDTJÄNST REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I HALMSTADS KOMMUN - RIKSFÄRDTJÄNST Antaget av kommunfullmäktige den 28 augusti 2007, 276 samt reviderat den 27 mars 2012, 35 1 Allmänna förutsättningar 1.1 Definitioner

Läs mer

2. Avtalsvillkor - tjänster

2. Avtalsvillkor - tjänster Förfrågningsunderlag 2014-03-10 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Ann-Christin Lindberg Upphandling TI 2013-1008 Hemtjänst TI 2013-1008 Hemtjänst Sista anbudsdag: 2014-04-13 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Färdtjänstens organisation i Västmanlands län

Färdtjänstens organisation i Västmanlands län Styrdokument 1 Trafikförsörjningsprogram för Fagersta kommuns färdtjänst och riksfärdtjänst Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2016-02-22, 19. Ersätter tidigare trafikförsörjningsprogram antaget av KF 2012-08-28,

Läs mer

Information. Karl-Johan Bodell

Information. Karl-Johan Bodell Information Denna information användes vid samråd med entreprenörer som hölls den 20 aug 2014. Från denna tidpunkt fram till underlaget är klart och entreprenörer har kvalificerat sig kommer inget annat

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX

MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX 2014-04-17 14LS543 2(9) 5 Innehåll 1. KONTRAKTSPARTER OCH KONTAKTPERSONER... 3 1.1. Kontraktsparter... 3 1.2. Kontaktpersoner... 3 2.

Läs mer

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk LOGGO AVTAL Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk Avtal 1. ALLMÄNT 1.1. Avtalsparter Detta avtal upprättas av?? vattenvårdsförbund. Beställare?? vattenvårdsförbund Adress:??

Läs mer

Allmänna villkor IS/IT uppdrag.

Allmänna villkor IS/IT uppdrag. Detta är Prima Pictura:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Prima Pictura så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST. Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2012-08-28, 79.

TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST. Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2012-08-28, 79. 1 (8) TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2012-08-28, 79. Bakgrund Enligt riksdagens beslut i juni 2010 om en ny kollektivtrafiklag

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött DIARIENR UE/120027 Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet.

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

REGELVERK FÖR GRUND- OCH SÄRSKOLEELEVERS SKOL- RESOR I BJUVS KOMMUN

REGELVERK FÖR GRUND- OCH SÄRSKOLEELEVERS SKOL- RESOR I BJUVS KOMMUN REGELVERK FÖR GRUND- OCH SÄRSKOLEELEVERS SKOL- RESOR I BJUVS KOMMUN Inledning Detta regelverk för grund- och särskoleelevers resor i Bjuvs kommun har utarbetats i samarbete med Helsingborgs stad, Svalövs

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 33-04, Symaskiner och symaskinsservice

AVTAL. Ramavtal, 33-04, Symaskiner och symaskinsservice AVTAL Ramavtal, 33-04, Symaskiner och symaskinsservice Parter Mellan Idé-Kök i Visby AB, Endreväg 3, 621 43 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande

Läs mer

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik Serviceresor Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst En del av Landstinget i Kalmar län Inledning Sjukresor Färdtjänst Riksfärdtjänst Så här betalar du Hur du ansöker Kontaktuppgifter

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

Riktlinjer vid riksfärdtjänst

Riktlinjer vid riksfärdtjänst 1 Individ- och myndighetsnämnden Riktlinjer vid riksfärdtjänst Individ- och myndighetsavdelningen 2011-09-06 2 1. GRUNDER FÖR RIKSFÄRDTJÄNSTTILLSTÅND...3 2. PRÖVNING AV TILLSTÅND TILL RIKSFÄRDTJÄNST...4

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Yttrande motion Färdtjänst i egen regi

Yttrande motion Färdtjänst i egen regi Tjänsteskrivelse H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andren, förvaltningschef 2014-09-17 HU-HOH14-145 Nämnden för Habilitering och Utbildning Yttrande motion Färdtjänst i egen regi Bakgrund

Läs mer

Skolskjutsbestämmelser

Skolskjutsbestämmelser Skolskjutsbestämmelser Beslutad 2002-03-26 Reviderad 2011-06-22 Innehållsförteckning Bestämmelser för skolskjutsar... 3 01. Huvudregel... 3 Kortaste skolväg till skola för skolskjuts... 3 Längsta gångavstånd

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Ersättning per timme. Ersättning per deltagare

Ersättning per timme. Ersättning per deltagare Ersättningsvillkor 1 Ersättningssystemet 1.1 Allmänt Ersättningssystemet består av två delar: dels beskrivningssystemet som beskriver patientens kontakter med vården, dels ersättningsmodellen som omfattar

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Ramavtal avseende resebyråtjänster

Ramavtal avseende resebyråtjänster KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 4 - AVTALSUTKAST 2011-10-11 Dnr 565/2011 1 (11) Ramavtal avseende resebyråtjänster 1. Parter Mellan Konkurrensverket och [Leverantören] organisationsnummer xxx-xxx och

Läs mer

Instruktion till mallar för upphandling av konsult eller lärare

Instruktion till mallar för upphandling av konsult eller lärare 2005-10-05 Sida 1 av 6 Instruktion till mallar för upphandling av konsult eller lärare Kommersiella villkor De kommersiella villkoren reglerar mellanhavanden som inte reglerats i något annat dokument,

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Skoltrafik i andra län

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Skoltrafik i andra län Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport Bilaga 18 Skoltrafik i andra län KTN2013-0050 Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Dalarnas län... 3 2.1 Skolskjuts...

Läs mer

AVTAL avseende tolktjänster till Landstinget Gävleborg och Folktandvården

AVTAL avseende tolktjänster till Landstinget Gävleborg och Folktandvården Upphandlingsenheten, Kristina Wikman Datum 2004-02-23 1 AVTAL avseende tolktjänster till Landstinget Gävleborg och Folktandvården AVTALSOMFATTNING AVTALSFORM AVTALSPARTER Leverantören åtar sig för Landstinget

Läs mer

INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR

INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR Bildningsförvaltningen INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR OM SKOLSKJUTS Säker skolväg skapar vi tillsammans Skolskjutsinformation Enligt skollagen har kommunen skyldighet att anordna skolskjuts för elever i grundskolan

Läs mer

Färdtjänst Färdtjänst är en särskilt anpassad resetjänst inom ramen för den kollektiva persontrafiken.

Färdtjänst Färdtjänst är en särskilt anpassad resetjänst inom ramen för den kollektiva persontrafiken. REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ÖREBRO LÄN Nedanstående regler gäller fr.o.m. 2001-11-01. De är fastställda av styrelsen för Länstrafiken Örebro AB 2001-09-27. Senaste ändring beslutad 2013-02-13. Färdtjänst Färdtjänst

Läs mer

AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER

AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER 1(7) AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER AVTALSNR: LTS 2011/0132 AVTALSPARTER Kunden Leverantören Landstinget Blekinge 371 81 KARLSKRONA Org nr: 232100-0081 Hemsida: www.ltblekinge.se Org nr: Hemsida: KONTAKTPERSONER

Läs mer

Kvalitetspolicy för Örebro Läns Taxi AB

Kvalitetspolicy för Örebro Läns Taxi AB Kvalitetspolicy för Örebro Läns Taxi AB Vi skall agera på ett sådant sätt att vi uppfattas som ett pålitligt och kompetent företag. Vi skall genom utbildning av vår personal öka vårt kunnande om våra kunders

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012 Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län Remissversion maj 2012 1. Inledning Ny kollektivtrafiklag Begreppsförklaring Beslut om allmän trafikplikt Trafikförsörjningsprogram Organisation

Läs mer

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET 1 Ramavtal 1.1 Allmänt Staffanstorps kommun avser att från och med 1 januari 2013, genomföra ett brett upplagt utbildningspaket för utvald personal av kommunen, inom

Läs mer

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 1(10) Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 2(10) 1 Ramavtal Detta ramavtal är upprättat efter upphandling med ärendenummer DUC 2014/506/50 Ramavtalet har träffats mellan nedanstående parter

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Service-/supportavtal

Service-/supportavtal 1(7) Förlaga till Service-/supportavtal Ref till Avtal Nyckelsystem mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens svar på förfrågningsunderlaget

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst

Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst 008/525-TN Dnr 2008/525-TN-364 Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst Antagna av Tekniska nämnden 2008-04-15 program policy handlingsplan riktlinje Riktlinjer för riksfärdtjänst program policy

Läs mer

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxan är densamma som motsvarande resa med kollektivtrafiken plus en avgift på 18 kr/enkelresa. Kommunstyrelsen informerar Färdtjänst Aktuellt taxa finns på närmaste busstation,

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013

Kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013 Kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013 Fastställt av - Regionfullmäktige 2012-10-12, 46 - Kommunstyrelsen Ljungby

Läs mer

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Ulla Sahlström 2013 Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Innehållsförteckning Begrepp och avgränsningar 1 Den regionala kollektivtrafikmyndigheten 1 Den allmänna kollektivtrafiken

Läs mer

Bestämmelser Tillstånd för färdtjänst beskrivs i Lag om färdtjänst (1997:736) enligt följande paragrafer:

Bestämmelser Tillstånd för färdtjänst beskrivs i Lag om färdtjänst (1997:736) enligt följande paragrafer: 1(7) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för färdtjänst Färdtjänst Allmänt Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform till de allmänna kommunikationerna. Val av fordon eller transportform

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

Skånetrafiken 1 (8) Dnr 43/2014 1400839. Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag

Skånetrafiken 1 (8) Dnr 43/2014 1400839. Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag Skånetrafiken 1 (8) Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag Skånetrafiken 2 (8) Innehålisförteckning 1 Bakgrund 3 2 Definitioner 3 3 Gällande

Läs mer

Jönköpings Länstrafik

Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik AB bildades 1980. 1 januari 2012 - en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län - Jönköpings Länstrafik. Landstinget är den nya kollektivtrafikmyndigheten.

Läs mer

3. Avtal medicinsk fotvård

3. Avtal medicinsk fotvård Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Medicinsk fotvård - LOV DU-UPP15-0194 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Regional tågtrafik Mälardalen 2012

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Regional tågtrafik Mälardalen 2012 Sida 1 (6) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Regional tågtrafik Mälardalen 2012 Trafikföretag inbjuds härmed att inkomma med ansökan om att delta i upphandlingen av regional tågtrafik i Mälardalen.

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Mörbylånga kommun

Skolskjutsreglemente för Mörbylånga kommun Dokumentansvarig David Idermark, 0485-471 13 david.idermark@morbylanga.se Handbok REGLEMENTE Beslutande Kommunfullmäktige 164 2016-06-21 Giltighetstid 1 juli 2016 1(6) Dnr Dnr 2015/000447-003 Beteckning

Läs mer

Syftet med resevillkoren är att skapa gemensamma regler för kombinationsresor, vilket ska göra det enklare och tryggare för resenären.

Syftet med resevillkoren är att skapa gemensamma regler för kombinationsresor, vilket ska göra det enklare och tryggare för resenären. Frågor och Svar om Resplus Resevillkor Övergripande Resevillkoren för Resplus är anpassade efter gällande lagar och förordningar och påverkar resenärens rättigheter och trafikföretagens skyldigheter både

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

SAMRÅD 2 TRAFIKUPPHANDLING 2017 Kalmar den 4 mars -15

SAMRÅD 2 TRAFIKUPPHANDLING 2017 Kalmar den 4 mars -15 SAMRÅD 2 TRAFIKUPPHANDLING 2017 Kalmar den 4 mars -15 Agenda Inledning Organisation vid upphandlingen KLT Trafikförsörjningsprogram Stråk, resande Omfattning Fordon, depå, drift o trafikledning Avtalsstruktur,

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 2013-12-17 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur

Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur Här kan Du läsa om olika färdmedel, kostnader och ersättningar samt om hur Du beställer Din resa och Din Turs resegaranti. Att resa med

Läs mer

AVTAL 1 (5) Adressuppgifter institutionen. Mobiltelefon alternativt e-post. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO

AVTAL 1 (5) Adressuppgifter institutionen. Mobiltelefon alternativt e-post. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO AVTAL 1 (5) Avtal Mellan nedanstående parter, benämnda uppdragsgivare (köpare) respektive uppdragstagare (säljare) har följande avtal träffats. Placeringsavtalet omfattar nedanstående avtalsvillkor. Parter

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med en varaktigt funktionsnedsättning och som

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING Primärområde Örnsköldsviks kommun

OBJEKTBESKRIVNING Primärområde Örnsköldsviks kommun Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland Direktupphandling SÄKO 2015 Dnr:14/00379 OBJEKTBESKRIVNING Primärområde Örnsköldsviks kommun Avser: Färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor, kommunresor/ kommuntransporter

Läs mer

BILAGA 2.8: TRAFIKBESKRIVNING TRAFIKUPPDRAG 70:2 TÄTORT ÖRNSKÖLDSVIK KOMMUN

BILAGA 2.8: TRAFIKBESKRIVNING TRAFIKUPPDRAG 70:2 TÄTORT ÖRNSKÖLDSVIK KOMMUN KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 2.8: TRAFIKBESKRIVNING TRAFIKUPPDRAG 70:2 TÄTORT ÖRNSKÖLDSVIK KOMMUN Sid 1 av

Läs mer

BILAGA 2.7: TRAFIKBESKRIVNING TRAFIKUPPDRAG 10:2-7 SKOLA ÅNGE KOMMUN

BILAGA 2.7: TRAFIKBESKRIVNING TRAFIKUPPDRAG 10:2-7 SKOLA ÅNGE KOMMUN KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 2.7: TRAFIKBESKRIVNING TRAFIKUPPDRAG 10:2-7 SKOLA ÅNGE KOMMUN Sid 1 av 10 Diarienr

Läs mer

PRELIMINÄ RT AVTAL. Drift av...

PRELIMINÄ RT AVTAL. Drift av... sid. 1 (5) BILAGA 3 PRELIMINÄ RT AVTAL Drift av... 1 Parter Avtal avseende driften av.. äldreoende för Alingsås kommun. Beställare är vårdoch äldreomsorgen i Alingsås kommun (org. nr. 212000-1553) och

Läs mer

BILAGA 1: AVTALSFÖRLAGA

BILAGA 1: AVTALSFÖRLAGA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 1: AVTALSFÖRLAGA Sida 1 (10) Bilaga 1 Avtalsförlaga SÄKO 2015 Trafikuppdrag [

Läs mer