PRIVATGIROT AB Org nr ÅRSREDOVISNING Årsredovisningen omfattar FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RESULTATRÄKNINGAR BALANSRÄKNINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRIVATGIROT AB Org nr 556302-4552 ÅRSREDOVISNING 2007. Årsredovisningen omfattar FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RESULTATRÄKNINGAR BALANSRÄKNINGAR"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Privatgirot AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisningen omfattar Sid 2 Sid 8 Sid 9 Sid 11 Sid 12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RESULTATRÄKNINGAR BALANSRÄKNINGAR KASSAFLÖDESANALYSER REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER 8 av 63

2 F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Allmänt om verksamheten Privatgiroprodukten etablerades Den sköttes till och med 1987 på entreprenad av Bankgirocentralen, BGC AB övertogs privatgiroproduktionen av ett nybildat bolag, Privatgirot AB, organisationsnummer Från och med 2001 tillhandahåller Privatgirot även betalningsprodukter för företagskunder. Genom Privatgirot har de medverkande bankernas kunder tillgång till en kostnadseffektiv, säker och smidig produkt för betalning av räkningar. Aktierna i bolaget fördelar sig enligt följande: Handelsbanken 29,0% S E B 24,0% Swedbank 22,0% Nordea 22,0% Danske Bank 2,5% Kaupthing Bank Sverige AB 0,4% Länsförsäkringar Bank AB 0,1% Utöver ägarbankerna tillhandahålles Privatgirots produkter av flertalet av Sveriges banker. Från och med 2006 erbjuder Privatgirot även andra skannings-, tolknings-, och arkiveringstjänster. Väsentliga händelser under räkenskapsåret I mars 2007 tecknade Privatgirot AB och Bankgirocentralen BGC AB ett avtal om produktion av fakturaskanning. Detta innebar att Privatgirot från och med våren 2007 tog över produktionsansvaret för BGCs fakturaskanningsverksamhet. I samband med detta övertogs även produktionsansvar för ett antal banknära tjänster. Fokus under 2007 har därför till stor del legat på att ta över dessa verksamheter och flytta över dem till Privatgirots produktionsmiljö. Bolagets förväntade framtida utveckling Privatgirot avser att även fortsättningsvis huvudsakligen fokusera på företagets huvudverksamhet: behandling av dokumentbaserade girobetalningar. Utöver detta är Privatgirots målsättning att fortsätta växa och ta in närliggande produktionsuppdrag inom våra kärnkompetenser som är skanning, tolkning, verifiering och arkivering av dokument. Forskning och utveckling Privatgirots verksamhet kännetecknas av mycket höga krav på säkerhet, tillförlitlighet och tillgänglighet i våra IT- och produktionssystem. Privatgirots utvecklingsavdelning har förstärkts med en person under 2007 och består nu av fyra personer. Utöver detta läggs visst utvecklingsarbete på externa leverantörer. 9 av 63 2 (15)

3 F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Miljöpåverkan Privatgirot har sedan länge bedrivit ett aktivt miljöarbete men under 2007 har detta både intensifierats och formaliserats genom att en miljögrupp på fyra personer har bildats. Tillsammans med företaget Goodpoint AB har Privatgirots verksamhets inverkan på miljön analyserats samt en genomgång av vilka övriga åtgärder vi kan vidta gjorts. Under våren 2008 skall en ny miljöpolicy och miljömål för 2008 fastslås. Investeringar Inköp av kuvertöppningsmaskiner Under 2006 togs ett beslut om inköp av kuvertöppningsmaskiner. En kuvertöppningsmaskin levererades 2006 och resterande tre under första kvartalet Kuvertöppningsmaskinerna är nu i full drift i produktion och har infriat våra förväntningar. Kuvertöppningsmaskinerna kan öppna ca. 90 procent av alla våra girokuvert, resterande 10 procent måste även fortsättningsvis öppnas manuellt då kuverten antingen innehåller gem/nitar alternativt innehåller fler dokument än maskinerna är anpassade för att kunna öppna. Inköp av dokumentskanners För att klara av det nya produktionsuppdraget inom fakturaskanning har två dokumentskanners av typ DocuScan 9000 införskaffats. Därmed är Privatgirot väl förberedda för nuvarande och framtida produktionsuppdrag. Privatgirots utveckling Privatgirots utveckling - företagsbetalningar Antalet dokumentbaserade företagsbetalningar som förmedlades under 2007 uppgick till 11,4 miljoner. En minskning från 2006 med 2,2 miljoner betalningar vilket motsvarar 16,2 procent. 10 av 63 3 (15)

4 F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Dokumentbaserade Företagsbetalningar 25 23,4 Miljoner betalningar ,7 16,9 15,6 13,6 11, Det belopp som förmedlades via dokumentbaserade företagsbetalningar under 2007 uppgick till 160 miljarder kronor, en minskning från 2006 med 51 miljarder kronor eller 24 procent. Privatgirots utveckling - hushållsbetalningar Antalet dokumentbaserade hushållsbetalningar 2007 uppgick till 105,3 miljoner betalningar vilket är minskning jämfört med 2006 på 8,4 miljoner betalningar eller 7,4 procent. Dokumentbaserade hushållsbetalningar 140 Miljoner betalningar ,8 73,7 90,9 117,0 113,6 105, Antalet elektroniska hushållsbetalningar 2007 uppgick till 9,4 miljoner betalningar, en ökning med 1,9 miljoner betalningar eller 25,9 procent jämfört med Totalt uppgick antalet elektroniska och pappersbaserade hushållsbetalningar till 114,6 miljoner under 2007 vilket är en minskning med 6,4 miljoner eller 5,3 procent jämfört med Det förmedlade beloppet minskade från 164,6 miljarder kronor 2006 till 159,4 miljarder kronor En minskning med 5,2 miljarder eller 3,1 procent. 11 av 63 4 (15)

5 F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Produktivitet och kvalitet Produktivitet Produktiviteten, dvs. antalet behandlade dokument per arbetad timme i produktionen, ökade från 964 dokument per timme 2006 till dokument per timme 2007, en ökning med 11 procent. Produktivitet Behandlade dokument / timmar Kvalitet Andelen fel begångna av Privatgirots personal eller ICR-tolk uppgick under 2007 till 0,07 fel per betalordrar eller ett fel på dokument. Den mycket höga kvalitetsnivån från 2006 bibehölls därmed. Privatgirofel Privatgirofel per 1000 betalordrar 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 0,19 0,13 0,09 0,07 0, Kundservice Kundserviceavdelningen hanterar frågor och reklamationer från både bankkontor och från bankernas kunder. Cirka 25 procent av alla Kundserviceärenden kommer via bankkontoren och 75 procent kommer direkt från bankernas kunder. Huvuddelen av ärendena kommer via telefon. 12 av 63 5 (15)

6 F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Från och med 2007 hanterar Kundservice även frågor och reklamationer relaterade till Privatgirots fakturaskanningsverksamhet. Antalet inkommande samtal under 2007 var st att jämföra med st under Andelen inkommande samtal som besvarades uppgick till 94,4 procent, en klar förbättring mot 2006 då motsvarande siffra var 83,3 procent. Andelen reklamationer som behandlades inom tre dagar uppgick till 99,7 procent. Personal Personalavdelningen har haft ett intensivt år då övertagandet av produktion av fakturaskanning från BGC medfört både personalövertagande och nyrekrytering. En hälsoundersökning av all anställd personal har genomförts under året i samarbete med Globenhälsan och en utbildning i ergonomi har hållits för Privatgirots friskvårdsombud. Antalet anställda 2007 uppgick till 275, motsvarande siffra 2006 var 267. Arbetade timmar, omräknade till antal heltidsanställda enligt BAO:s normer uppgick 2007 till 165 heltidsanställda var antalet heltidsanställda beräknade på samma grund 143 heltidsanställda. Ökningen av antalet arbetade timmar beror på övertagandet av produktion av fakturaskanning. Årets resultat Resultatet efter finansiella poster uppgick till tkr och årets resultat efter skatt och bokslutsdispositioner uppgick till tkr. Finansiell riskhantering Privatgirots kredit- och marknadsrisker är begränsade. Kundkretsen består nästan uteslutande av Sveriges affärsbanker. Privatgirot AB innehar AAA-rating enligt Soliditets kreditratingsystem. Styrelsens arbete Styrelsen har under året bestått av fem ordinarie ledamöter inklusive Privatgirots personalrepresentant. VD har som adjungerande deltagit i alla styrelsemöten. Under året har styrelsen haft fem ordinarie styrelsemöten samt ett strategimöte. 13 av 63 6 (15)

7 F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Flerårsöversikt Nedan visas utvecklingen under de senaste fyra åren Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Soliditet 44% 32% 38% 37% Avkastning på totalt kapital 11% 1% 6% 14% Antal anställda Förslag till vinstdisposition KR Från föregående år balanserad vinst Årets vinst Vinstmedel till förfogande Styrelsens förslag till disposition Balanseras i ny räkning Summa av 63 7 (15)

8 R E S U L T A T R Ä K N I N G A R TKR Not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Varor och material Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader -3-8 Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat (15) 15 av 63

9 B A L A N S R Ä K N I N G A R TKR Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar av 63 9 (15)

10 B A L A N S R Ä K N I N G A R TKR Not Eget kapital och skulder Eget kapital 8 Bundet eget kapital Aktiekapital (1.000 aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Övriga avsättningar Summa avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter INGA INGA Ansvarsförbindelser Utfästelse om direktpension av (15)

11 K A S S A F L Ö D E S A N A L Y S E R TKR Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Återföring av omstruktureringmedel Förändring uppskjuten skattefordran Realisationsförlust vid utrangering av inventarier Erhållen ränta Erlagd ränta -3-8 Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning/Minskning av fordringar Ökning/Minskning av leverantörsskulder Ökning/Minskning av övriga korta skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av inventarier Kassaflöde från investeringsverksamheten Ökning/Minskning av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut (15) 18 av 63

12 R E D O V I S N I N G S P R I N C I P E R O C H N O T E R Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd avseende stora företag. Redovisningsprinciperna har ej förändrats i förhållande till föregående år. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar görs med procentsatser enligt nedan Materiella anläggningstillgångar Persondatorer 33% 33% Maskiner 20% 20% Inventarier 20% 20% Avskrivningar framgår av not för respektive balanspost. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Definition av nyckeltal Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital Not 1 Nettoomsättning Betalningsförmedlingsverksamhet Blankettverksamhet och övrigt (15) 19 av 63

13 R E D O V I S N I N G S P R I N C I P E R O C H N O T E R Not 2 Övriga externa kostnader Arvoden till revisor Lindebergs Grant Thornton AB Revisionsuppdrag Övriga uppdrag Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Leasingavgifter I beloppet för övriga externa kostnader ingår leasingavgifter med tkr (föreg. år 563 tkr). Not 3 Personal Medelantalet anställda Kvinnor Män Totalt för bolaget Löner och ersättningar Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Vid uppsägning från företagets sida utgår avgångsvederlag till den verkställande direktören motsvarande sex månadslöner. Sociala kostnader Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör Pensionskostnader övriga anställda Övriga sociala kostnader Styrelsen Kvinnor 2 2 Män 3 3 Företagsledning och VD Kvinnor 5 5 Män (15) 20 av 63

14 R E D O V I S N I N G S P R I N C I P E R O C H N O T E R Not 4 Bokslutsdispositioner Förändring periodiseringsfonder Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Not 5 Skatt på årets resultat Aktuell skatt Uppskjuten skatt Not 6 Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Förutbetalda underhållsavgifter Upplupna intäkter Övriga poster Not 8 Eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Summa Belopp vid årets ingång Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 9 Obeskattade reserver Periodiseringsfond Tax Periodiseringsfond Tax Avskrivning utöver plan Summa avsatt till obeskattade reserver (15) 21 av 63

15 22 av 63

16 23 av 63

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2006

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2006 Årsredovisning Räkenskapsåret 2006 Innehåll VD har ordet... 4 Förvaltningsberättels... 5-7 Resultaträkningar... 8 Balansräkningar... 8 Kassaflödesanalyser... 9 Redovisningsprinciper...10-13 Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 NEHÅLL INNEHÅLL Nyckeltal 2 Förvaltningsberättelse 3 Finansiella

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hammarby Bandy AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-05-01 -- 2009-04-30. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(24) Örebroporten Fastigheter AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

ARSREDOVISNING 2006/2007

ARSREDOVISNING 2006/2007 o BOSTADSRATTSFORENINGEN TANDADALENS FJÄLLHOTELL ARSREDOVISNING 2006/2007 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 -- 2007-08-31.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01 -01 2013-12-31. GRONTMIJ AB Org nr: 556563-7237. Fastställelseintyg

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01 -01 2013-12-31. GRONTMIJ AB Org nr: 556563-7237. Fastställelseintyg Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01 -01 2013-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Grontmij AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 1(19) Dignitana AB (publ.) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi med våra kunders hjälp

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

BevakningsTjänst, BT AB (publ) Org nr 556509-4140

BevakningsTjänst, BT AB (publ) Org nr 556509-4140 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för BevakningsTjänst, BT AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Arsredovisning. Challenger Mobile AB (publ) 556671-3607. för

Arsredovisning. Challenger Mobile AB (publ) 556671-3607. för Arsredovisning för Challenger Mobile AB (publ) 556671-3607 Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2010 01 01-2010 12 31. Innehållsförteckning

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

2011 - Ett stort evenemangsår!

2011 - Ett stort evenemangsår! 2011 - Ett stort evenemangsår! Arenabolaget ska bidra till att Linköping är en attraktiv stad för såväl invånare som besökare utifrån. Med ett brett utbud av evenemang och mötesplatser ska invånare ha

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Star Vault AB Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Einar Mattsson Byggnads AB

Einar Mattsson Byggnads AB Einar Mattsson Byggnads AB i siffror 2011 innehåll 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 noter 15 Revisionsberättelse Projektledning: Björn Raunio Information

Läs mer