Hej på er! David, Jonas, Styrbjörn & Paris

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hej på er! David, Jonas, Styrbjörn & Paris"

Transkript

1 Hej på er! Detta är ett utkast där allt är väldigt komprimerat. Vi har försökt få med alla tankar, men ingenting är färdigformulerat. Läs gärna ett par tre gånger det kan behövas när texten är så här komprimerad och obehandlad. Mycket nöje! David, Jonas, Styrbjörn & Paris

2 1 Inledning 1.1 Bakgrund Det blir mer och mer populärt med att införa fakturaskanning för att göra kostnadsbesparingar i organisationer. Vi har därför valt att närmare studera detta fenomen inom ramarna för kursen Strategisk IT användning II. 1.2 Syfte Syftet med rapporten är att undersöka effekterna av införandet av fakturaskanning i Motala Kommun. 1.3 Metod och källkritik En intervju har utförts med en medarbetare på Motala Kommun. Vi har även fått ta del av dokument från dem om Motala Kommun och dess fakturaskanningsprocess. En utförlig litteraturstudie har gjorts som baseras på artiklar från diverse akademiska tidsskrifter. Genom att ställa artiklar mot varandra och se på skillnader och likheter däremellan försöker vi minimera risken för att vi okritiskt tar med felaktigheter i rapporten. 1.4 Avgränsningar Vad behöver vi avgränsa oss ifrån? 2 Teori 2.1 Intertwining Intertwining är att blanda virtuellt arbete och materiellt arbete, t.ex. att en grupp ibland träffas fysiskt och ibland kommunicerar via en internetbaserad anslagstavla. (Robey et al) Definition av virtuellt arbete: In this paper, we draw from Sotto (1997) and Turoff (1997), who treat virtual work as a second, electronically mediated representation of material work. Materiellt arbete är arbete som vi känner det, fysiskt och socialt. Earl & Bensaou säger att IT ska hjälpa människor göra ett bättre jobb snarare än att ersätta dem, för att utnyttja människors kunskaper. Ett sätt att använda intertwining kan då vara att göra en del materiellt arbete till virtuellt arbete. Arbetet automatiseras inte (det skulle innebära att människan tas bort ur processen) utan virtualiseras, det vill sägas görs elektroniskt (electronically mediated representation of material work). På så sätt gör människor rätt saker och är mest värdeskapande. Arbete där människan inte tillför värde kan automatiseras (Earl&Bensaou). Detta stämmer överrens med vad Robey säger: Intertwining virtual and material work requires conscious appropriation of virtual and material representations for distinct purposes. Alltså, man måste tänka noga på hur virtuellt och materiellt arbete kan hänga ihop och stödja varandra för att få bra nytta. Robey et al delar in intertwining i fyra grupper:

3 Reinforcement de två typerna av arbete stärker varandra i samma aspekt Complementarity de två typerna av arbete bidrar med olika saker Synergy de två typerna av arbete skapar tillsammans något som är bättre än summan av de ingående delarna Reciprocity (ömsesidighet) de två typerna av arbete är beroende av varandra för att kunna utföras 2.2 Hammer vs. Davenport Hammer menar i sin artikel att affärsförnyelse måste ses på med nya ögon. Istället för att bara försöka automatisera existerande affärsprocesser skall man istället tänka nytt och stort. Då kan de stora vinsterna och besparingarna hittas. Detta ska möjliggöras genom att använda ny teknik. Davenport anser att reengineering har glömt den viktigaste faktorn av alla människan. Då reengineering är sprunget ur IT sidan. Davenport menar på att när reengineering fokuserar på kostnadsreduktioner och besparingar så är det människor som kommer att bli sparkade för att dessa reduktioner ska möjliggöras. Davenport menar att man istället bör ställa mer realistiska mål för ett reengineeringprojekt och inte tro att astronomiska kostnadsreduktioner är möjliga och att inte glömma människan. Processerna ska anpassas till människorna istället för att människorna anpassar sig till processerna. Detta görs genom att inse att reengineering inte ska drivas från IT sidan ut från managementnivå och på det sättet få ett allsidigt perspektiv på processförändringarna. Hammer ser i sin artikel människor som objekt. Objekten används i processerna för att skapa värde. Medan Davenport anser att människorna ska använda processerna för att skapa värde. Hammer belyser även att om stora förändringar ska vara möjliga måste organisationsstrukturen vara möjlig att ändra på. 2.3 Formalisera arbete Nonaka Tacit kunskap är rotad i invanda handlingar och ofta knutna till ett specifikt sammanhang, exempelvis kan en person ha olika typer av tacit kunskap beroende på vilken arbetsgrupp man för tillfället är aktiv inom. Tacit kunskap har även en psykologisk aspekt. Det handlar ofta om mentala modeller, övertygelser och perspektiv som är så pass ingrodda i en individ till den grad att hon tar dem för givet. Alla dessa faktorer gör tacit kunskap väldigt personbunden och mycket svår att sprida mellan personer på ett effektivt sätt. Översatt från: Tacit knowledge is higly personal. It is hard to formalize and, therefore, difficult to communicate to others. Or in the words of the philosopher Michael Palanyi, We can know more than we can tell. Tacit knowledge is also deeply rooted in action and in an individual s commitment to a specific context a craft or profession, a particular technology or poduct market, or the activities of a work group or team. Tacit knowledge consists partly of technical skills the kind of informal, hard to pindown skills captured in the term know how.

4 At the same time, tacit knowledge has an important cognitive dimension. It consists of mental models, beliefs and perspectives so ingrained that we take them for granted, and therefore cannot easily articulate them. Nonaka, I The knowledge creating company. Harvard Business Review, November December Suchman Ju bättre man utför tjänster, desto osynligare blir de för dem som har nytta av tjänsten Svårt för folk inom och utanför organisationen att förstå vad som egentligen är viktigt Svårt att uppskatta vikten av triviala arbetsuppgifter kan leda till problem om arbetsrutiner förändras/automatiseras Om en person har delade arbetsuppgifter är det säkert möjligt att man inte ser de som hon utför bra Suchman, L Making work visible. Communications of the ACM, September 1995/Vol 38 No. 9 3 Empiri Motala kommun hade ont om pengar i början på 2000 talet. De letade efter besparingspotential och insåg att administration kostade för mycket. De ville hellre lägga pengar på kärnverksamheten i kommunen. De kollade runt med andra kommuner och pratade med sitt ERP företag och upptäckte att fakturaskanning kunde minska kostnaderna i leverantörsreskontran. Det har haft mycket hjälp av andra kommuner som gjort liknande projekt. Praktiskt drevs projektet via kommunledningskontoret som är en stabsfunktion under kommunstyrelsen. Det finns en IT avdelning men de har sällan initiativ och fungerar mest som servicebyrå. De var i praktiken inte involverade i fakturaskanningsprojektet. Detta är typsikt för hur IT projekt uppkommer och styrs inom Motala kommun. Syftet med fakturskanningen var främst att minska kostnaden per hanterad faktura, men också att höja kvaliteten i processen. Det innebär i praktiken att färre fakturor tappas bort eller betalas för sent. Motala kommun förstod tack vare samarbetet med andra kommuner att alla leverantörer inte skulle klara av att skicka skanningsbara fakturor, så systemet tillåter att dessa skickas in i processen efter att ha manipulerats av personal i kommunhuset. Syftet med projektet var aldrig att spara pengar genom att att ha färre anställda för att sköta leverantörsreskontran i så fall skulle de behöva avskeda folk, vilket aldrig händer. Istället ville de frigöra arbetstid för de som arbetar med leverantörsreskontran, så att de lägger mindre tid på att hantera leverantörsfakturor. De flesta som arbetar med leverantörsreskontra har det bara som del av sin tjänst. Systemet fungerar så att när någon på kommunen beställer något lämnar denne sin referenskod till leverantören. Denna kod ska sedan finns med på leverantörens faktura till kommunen. Leverantören skickar fakturan till motala kommun, varpå den vidarebefordras till ett företag som skannar fakturan. Bilden av fakturan analyseras och informationen tas upp i motala kommuns ERP system som en

5 obetald faktura. Genom referenskoden kommer fakturan till beställaren som får attestera den. På vissa avdelningar måste fakturan också attesteras av ekonomiassistenter som framförallt arbetar med leverantörsreskontra. Deras uppgift är främst granskande, dvs de ska se till att inga orimliga fakturor eller uppenbart felaktiga fakturor betalas. De olika avdelningar väljer själva om de vill ha en sådan roll, men en grundtanke i systemet är att alla ska vara helt ansvariga för sina fakturor. I bildningsnämnden hamnar fakturorna hos den person som beställt, hos socialnämnden går fakturor först via en stabsfunktion som har lång erfarenhet av leverantörsreskontra. Enligt Hasse finns det tydliga skillnader på kvaliteten i arbetet beroende på hur mycket attestanten arbetat med leverantörsreskontra. Enligt Hasse har de 23 heltidsekvivalenterna reducerats till ungefär Kvaliteten i processen har ökat dramatiskt och det händer numera sällan att fakturor kommer bort eller förfaller. Den tid som blir över då leverantörsreskontran tar mindre tid behåller verksamheterna själva, medan alla kostnader hamnar på kommunledningskontoret. Verksamheterna får själva avgöra vad denna tid ska användas till i de flesta fall blir det mer tid till kärnverksamheten, men i något fall har pensionsavgångar gjort att reella besparingar har gjorts. I allmänhet är systemet mycket uppskattat av de som använder det i sitt dagliga arbete. Mindre tid behöver läggas på tråkiga och monotona uppgifter. 4 Analys Fakturaskanning är intertwining en faktura tas emot och skannas (material), vidarebefordras till en dator för attestering (virtual) och betalas (virtual?) Fakturskanning är ett fall av complementarity eftersom den virtuella delen bidrar med kvalitet i arbetet och den materiella bidrar med effektivitet. De kompenserar för varandras svagheter en dator har svårt att känna igen en bluffaktura och en människa har svårt att koncentrera sig 24 timmar per dygn. Skillnaden mellan att använda fakturaskanning och att inte använda det är att det andra steget är virtuellt istället för materiellt. Detta är ett ej värdeskapande steg och bör därför vara så billigt som möjligt. Ej värdeskapande automatiseras, värdeskapande behålls (Earl & Bensaou). Det egentliga värdet skapas i själva attesteringen (när fakturan kontrolleras: har vi beställt detta? rätt pris?) utan den skulle alla fakturor kunna betalas automatiskt, men då skulle felaktigheter slinka igenom. Människor som har arbetat länge med leverantörsreskontra har byggt upp tacit knowledge vilka företag vars fakturor alltid bör dubbelkollas, vad som är ett rimligt belopp för en elräkning, etc. Denna kunskap är svår att formalisera i regler i fakturaskanningssystemet. Arbete framstår som mindre komplicerat än det är (Suchman). Om de som arbetat längre med leverantörsreskontra helt tas bort ur hanteringen förloras deras kunskap och deras funktion som filter, varpå risken att felaktigheter slinker igenom ökar, vilket stöds av empirin. Istället bör fakturor gå via en stabsfunktion där sådan kunskap kan samlas. Projektet kan ses som ett BPR projekt eftersom det på ett medvetet sätt förändrat en viktig affärsprocess. Davenport menar att BPR inte åstadkommer astronomiska besparingar, vilket är fallet i Motala kommun där kostnaderna bara minskade med 20 %. Det beror delvis på att organisationen är

6 decentraliserad och delvis på att så många personer arbetar med leverantörsreskontra på deltid, vilket gör det svårt att spara in tjänster (helårsekvivalenter). Precis som Davenport säger är det människorna som begränsar effektivitetsökningen, eftersom människor inte beter sig som objekt. Att det rutinartade och tråkiga arbetet automatiserats gör att de som arbetar med leverantörsreskontran uppskattar det nya systemet, vilket vi anser bidragit till det lyckade införandet. 5 Slutsats Åstadkommit bra intertwining Bra sätt att frigöra tid till icke administrativ verksamhet (normativ) Man bör ha realistiska förväntningar eftersom människor är inblandade svårt reducera deltidstjänster, etc Tacit knowledge är relevant för arbetare inom leverantörsreskontra; viktigt att ta till vara på den tacit knowledge som finns i organisationen (framtida forskning: communities of practice för AP professionals)

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter EXAMENSARBETE 2005:129 SHU E-FAKTUROR: Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter LINDA BERG JENNIE NYMAN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Den agila utvecklingen

Den agila utvecklingen Den agila utvecklingen En jämförelse mellan teori och praktik Agile Development A Comparison between Theory and Practice JENNIE HÄGGLUND JOHANNA FRE MARIA KARLSSON Examensarbete/Kandidatuppsats i Informatik

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GODA

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GODA RELATIONER INOM IT-PROJEKT RIKTLINJER FÖR ATT LYCKAS Kandidatuppsats i Informatik Rickard Ryttge Nicolas T Larsson VT 2010KI07 Svensk titel: Förutsättningar för goda relationer

Läs mer

NY I ORGANISATIONEN? UR ETT MELLANCHEFSPERSPEKTIV. Kandidatuppsats i Företagsekonomi. Emma Sahlberg Lena Lysell VT 2013: KF15

NY I ORGANISATIONEN? UR ETT MELLANCHEFSPERSPEKTIV. Kandidatuppsats i Företagsekonomi. Emma Sahlberg Lena Lysell VT 2013: KF15 NY I ORGANISATIONEN? UR ETT MELLANCHEFSPERSPEKTIV Kandidatuppsats i Företagsekonomi Emma Sahlberg Lena Lysell VT 2013: KF15 Svensk titel: Ny i organisationen? ur ett mellanchefsperspektiv Engelsk titel:

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Högskolan på Åland serienummer 43/2013. Företagsekonomi. Mariehamn 2013 ISSN 1458-1531

Högskolan på Åland serienummer 43/2013. Företagsekonomi. Mariehamn 2013 ISSN 1458-1531 Kundlojalitet hos tränings- och motionsanläggningar på Åland Susanne Sirén Högskolan på Åland serienummer 43/2013 Företagsekonomi Mariehamn 2013 ISSN 1458-1531 Mariehamn 2009 Examensarbete Högskolan på

Läs mer

Effektiv dokumenthantering

Effektiv dokumenthantering Uppsala universitet Inst. för informationsvetenskap/data- och systemvetenskap Effektiv dokumenthantering Martin Berntsson & Niclas Hedman Kurs: Examensarbete Nivå: C Termin: VT-14 Datum: 140616 Sammanfattning

Läs mer

Kundrelationer är som ett äktenskap! - en fallstudie på reklambyrån First Flight

Kundrelationer är som ett äktenskap! - en fallstudie på reklambyrån First Flight Pernilla Assarsson Medieteknik Maj 2011 Förord & Tack Jag vill tacka alla inblandade till denna studie. Först vill jag rikta ett stort tack till First Flight som har hjälpt mig att kunna genomföra studien,

Läs mer

Titel: Internkommunikation på arbetsplatsen - sett ur medarbetarnas perspektiv

Titel: Internkommunikation på arbetsplatsen - sett ur medarbetarnas perspektiv Abstract Titel: Internkommunikation på arbetsplatsen - sett ur medarbetarnas perspektiv Ämne: C- uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap Examinator: Helena Sandberg År: VT 2007 Problem och syfte Organisationers

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats EKONOMIHÖGSKOLAN VID Januari 2004 LUNDS UNIVERSITET AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Handledare Per Magnus Andersson Hans Månsson Författare Carl-Johan

Läs mer

SCRUM som utvecklingsmetod

SCRUM som utvecklingsmetod SCRUM som utvecklingsmetod Så fungerar det i verkligheten Kandidatuppsats inom Data- och Systemvetenskap (15hp) Författare: Handledare: Martin Levin Torsten Palm Uppsala: januari 2011 1 Sammanfattning

Läs mer

Implementering av CRM, en förändringsprocess

Implementering av CRM, en förändringsprocess Implementering av CRM, en förändringsprocess Företagsekonomi D Magister uppsats Handledare Jurek Millak, Dick Ramström Grupp 5 2005-06-03 Christian Broddner 800404 telefon 0708787123 email: christian.broddner@spray.se

Läs mer

KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER VID INFÖRANDE AV AFFÄRSSYSTEM- BEHOVET AV ETT HOLISTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT. Kandidatuppsats i Informatik. Karl-Erik Svensson

KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER VID INFÖRANDE AV AFFÄRSSYSTEM- BEHOVET AV ETT HOLISTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT. Kandidatuppsats i Informatik. Karl-Erik Svensson KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER VID INFÖRANDE AV AFFÄRSSYSTEM- BEHOVET AV ETT HOLISTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Kandidatuppsats i Informatik Karl-Erik Svensson VT 2010: KI15 Svensk titel: Kritiska framgångsfaktorer

Läs mer

Kritiska framgångsfaktorer vid införande av Workflow i en organisation

Kritiska framgångsfaktorer vid införande av Workflow i en organisation Institutionen för Informatik Handelshögskolan, Göteborgs Universitet Magisteruppsats IA7400, vt 1998 Kritiska framgångsfaktorer vid införande av Workflow i en organisation Peter Nyström och Mattias Bogeblad

Läs mer

Kunskapshantering inom växande IT-bolag

Kunskapshantering inom växande IT-bolag Kunskapshantering inom växande IT-bolag En kvalitativ fallstudie på ett mindre IT-bolag Knowledge management in growing IT companies A qualitative case study at a small IT company Patrik Evertsson Jonas

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Den direkta användarmedverkans problematik

Den direkta användarmedverkans problematik Examensarbete i Människa-datorinteraktion, Interaktionsdesign. Den direkta användarmedverkans problematik Lina Pettersson, Kalle Ulvstig Göteborg, Sweden 2005 REPORT NO. 2005/05 Den direkta användarmedverkans

Läs mer

EXAMENSARBETE. Värdeskapande HR-aktiviteter vid allianser. En studie av tre internationella företag KATRIN HÜBER MARIA LARSSON

EXAMENSARBETE. Värdeskapande HR-aktiviteter vid allianser. En studie av tre internationella företag KATRIN HÜBER MARIA LARSSON 2004:013 SHU EXAMENSARBETE Värdeskapande HR-aktiviteter vid allianser En studie av tre internationella företag KATRIN HÜBER MARIA LARSSON Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar EKONOMPROGRAMMET

Läs mer

HUR PÅVERKAS SÄKERHETSKOPIERING AV PROKRASTINERING. Examensarbete inom huvudområdet Datalogi Grundnivå 15 högskolepoäng Vårtermin 2013

HUR PÅVERKAS SÄKERHETSKOPIERING AV PROKRASTINERING. Examensarbete inom huvudområdet Datalogi Grundnivå 15 högskolepoäng Vårtermin 2013 HUR PÅVERKAS SÄKERHETSKOPIERING AV PROKRASTINERING Examensarbete inom huvudområdet Datalogi Grundnivå 15 högskolepoäng Vårtermin 2013 Robert Johansson Handledare: Jonas Mellin Examinator: Thomas Fischer

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

CRM-systems påverkan på tjänsteföretag och dess kundrelationer

CRM-systems påverkan på tjänsteföretag och dess kundrelationer Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhälls och teknikutveckling Kandidatuppsats i IT-ekonomi Våren 2009 CRM-systems påverkan på tjänsteföretag och dess kundrelationer Grupp 2323 Författare: Marlene

Läs mer

Examensarbete 10 poäng C-nivå FRAMTAGNING AV EN KVALITETSPÄRM MED TEORIER OCH METODER FÖR FRAMTIDA KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR I MASUGNEN UTVECKLING AB

Examensarbete 10 poäng C-nivå FRAMTAGNING AV EN KVALITETSPÄRM MED TEORIER OCH METODER FÖR FRAMTIDA KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR I MASUGNEN UTVECKLING AB Examensarbete 10 poäng C-nivå FRAMTAGNING AV EN KVALITETSPÄRM MED TEORIER OCH METODER FÖR FRAMTIDA KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR I MASUGNEN UTVECKLING AB Reg.kod: Oru-Te-EXM080-M113/05 Evgueni Roudenko och Ingenjörsprogrammet

Läs mer

Bibliotekariens roll i en utbildning på vetenskaplig grund- möten mellan praktikgemenskaper

Bibliotekariens roll i en utbildning på vetenskaplig grund- möten mellan praktikgemenskaper Jenny Magnusson Malmö högskola- Bibliotek och IT Jenny.magnusson@mah.se 2014 Bibliotekariens roll i en utbildning på vetenskaplig grund- möten mellan praktikgemenskaper Enligt högskolelagen så ska all

Läs mer

EXAMENSARBETE. Agila systemutvecklingsmetoder vid systemförvaltning. Sweida SouarIssa Paula Stenlund. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap

EXAMENSARBETE. Agila systemutvecklingsmetoder vid systemförvaltning. Sweida SouarIssa Paula Stenlund. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap EXAMENSARBETE Agila systemutvecklingsmetoder vid systemförvaltning Sweida SouarIssa Paula Stenlund Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

Problem och hinder vid införande av CRM-system

Problem och hinder vid införande av CRM-system 2003:098 SHU EXAMENSARBETE Problem och hinder vid införande av CRM-system VICTORIA BLOMQUIST PER ELLEMARK Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

Den Agila utvecklingen

Den Agila utvecklingen Den Agila utvecklingen En studie baserad på den agila metodikens utformning i praktiken The Agile development A study based on the agile methodology in practice Madelein Larsson, Nathalie Lindholm Centrum

Läs mer

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar tillämpat ett SME Företagsekonomiska institutionen Vt.12 Författare: Antabi, Christian 1989 Lindeborg, Helena 1989 Handledare: Elisabeth Frisk

Läs mer

Införande av webbaserad självbetjäning

Införande av webbaserad självbetjäning 2004:100 SHU EXAMENSARBETE Införande av webbaserad självbetjäning MIKAEL LUNDSTRÖM TORBJÖRN OJA Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för

Läs mer

Dokumenthantering i företag och organisationer En fallstudie på Volvo Car Corporation i Uddevalla

Dokumenthantering i företag och organisationer En fallstudie på Volvo Car Corporation i Uddevalla MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2005:106 ISSN 1404-0891 Dokumenthantering i företag och organisationer En fallstudie

Läs mer

D-UPPSATS. Att outsourca genom ett elektroniskt fakturahanteringssystem

D-UPPSATS. Att outsourca genom ett elektroniskt fakturahanteringssystem D-UPPSATS 2009:004 Att outsourca genom ett elektroniskt fakturahanteringssystem - varför och vad blir effekterna? Carolina Nordling Sofia Wepplinger Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi

Läs mer