Att bli förälder till ett barn som redan finns

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att bli förälder till ett barn som redan finns"

Transkript

1 Att bli förälder till ett barn som redan finns

2 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Information till allmänheten. Det innebär att den innehåller information om lagstiftning, reformer, Socialstyrelsens riktlinjer för vård och behandling mm., som är riktad till allmänhet, patienter och/eller klienter, närstående m.fl. ISBN: Artikelnr: Formgivning: FGO Form Gunnel Olausson AB Foto: SuperStock Omslaget samt sid 11, 55, 97. Scanpix Sid 23, 37, 69, 83. Tryck: Andra upplagan, första tryckningen, Edita Västra Aros, juni 2007

3 Förord Samhället har ett stort ansvar för den familjebildning som uppstår vid adoptioner. För barnets skull måste förberedelsen som samhället erbjuder blivande adoptivföräldrar vara så grundlig som möj ligt. Alla som vill adoptera barn från utlandet måste därför delta i av kommunen anvisad föräldrautbildning. Materialet har på regeringens uppdrag tagits fram av Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA, i samråd med Socialstyrelsen. Sociono merna Marie Alm och Lovisa Kim [Sammarco], MIA, har ställt samman kunskap och erfarenhet samt utarbetat materialet. I arbetet har MIA fått värde fullt stöd och hjälp av en referensgrupp, som bestått av adoptionsorganisationerna, adopterades organisationer, Sveriges Kommuner och Landsting samt personer med relevant sakkunskap. I utarbetandet av detta utbildningsmaterial har erfarenheter tagits till vara från Danmark och Holland som sedan flera år tillbaka har haft obligatorisk föräldrautbild ning för blivande adoptivföräldrar. Utbildningsmaterialet är främst tänkt för internationella adoptioner, men går utmärkt att använda som förberedelse även vid nationella adoptioner. Vår förhoppning är att föräldrautbildningsmaterialet ska belysa det positiva med adoption, men även förbereda föräldrar på svårigheter som kan uppstå. Inger Widén Cederberg Enhetschef Socialstyrelsen ATT BLI FÖRÄLDER TILL ETT BARN SOM REDAN FINNS 3

4 FÖRORD MIA har också fått synpunkter under arbetets gång av många initierade personer. Särskilt delaktiga i arbetet har varit: Anna Elmund, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa vid Uppsala Universi tet, Frank Lindblad, Institutet för Psykosocial Medicin och Karolinska Institutet, Malin Irhammar, Högskolan Kristianstad, Magnus Kihlbom, barnpsykiater, psy koanalytiker och f.d. överläkare vid Ericastiftelsen, Christina Lagergren, Kungsholmens BUP-mottagning och NU-teamet Sachsska barnsjukhuset, Lotta Lander holm, leg. psykoterapeut och handledare samt lärare vid Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning, Heléne Mohlin, Familjeföreningen för internationell adop tion, Monica Norrman, Socialstyrelsen, Anita Sundin, Sveriges Kommuner och Landsting, Elsa Nyberg, aukt. socionom, Margret Josefsson, Adoptionscentrum, Gudmund Stintzing, docent, Högskolan Dalarna, Gunilla Syrén, leg. psykolog, Hanna Wallensteen, Adopterad Kompetens och Maud Zackrisson, Familjeföreningen för internationell adoption. Anders Broberg, professor i klinisk psykologi, Göte borgs Universitet, har faktagranskat textavsnitten Att vilja ha barn, Att bli förälder, Växelverkan mellan arv och miljö, Tidigt samspel, Anknytning, Trygg och otrygg anknytning och Föräldrars anknytning. 4 ATT BLI FÖRÄLDER TILL ETT BARN SOM REDAN FINNS

5 Innehåll Förord...3 Inledning...7 Mål och syfte...7 Läsanvisningar...7 Förberedelse...8 Teoretiska utgångspunkter...8 Internationell adoption Hur går en adoption till? Internationell adoption som samhällsfenomen Konventioner Etnisk diskriminering i samhället Att bilda familj Att vilja ha barn Ofrivillig barnlöshet Att välja att leva utan barn Att välja att adoptera Att bli förälder Olika familjebildningar Nätverket Att bli till Växelverkan mellan arv och miljö Anknytning Språkutveckling Att svikas tidigt i livet Adoptionstriangeln ATT BLI FÖRÄLDER TILL ETT BARN SOM REDAN FINNS 5

6 INNEHÅLL Vilka barn behöver en familj? Anledningar till att barn lämnas Barnbesked Hälsorisker Funktionshindrade barn Välja barn? Resan till barnet Att vänta och förbereda sig Vad händer i barnets ursprungsland? Överlämnandet av barnet Att hjälpa barnet att knyta ihop livet före och efter adoptionen Språkbytet Barnets namn Att bli en adoptivfamilj För barnet förändras hela världen Övergiven men inte ensam Att bli förälder till ett barn som har att leva med tidigare förluster Att inte likna varandra Adopterades ursprung Att vara en familj Livsloppsperspektiv Återresor Att vara ett stöd för sitt adopterade barn Var kan man få hjälp? Förteckning över lästips Referenser Länkar Deltagare i referensgruppen ATT BLI FÖRÄLDER TILL ETT BARN SOM REDAN FINNS

7 Inledning Mål och syfte I samband med adoption har samhället ett särskilt ansvar för att barnet kommer till så väl förberedda föräldrar som möjligt. I Sverige ska förberedelse ske dels genom del tagande i föräldrautbildning och dels genom den hemutredning som är underlag för so ci alnämn dens beslut om medgivande. Din hemkommun har ansvar för att anvisa lämplig utbildning. Syftet är att du ska få kunskap och möjlighet att nå insikt om adoptivbarn och deras behov. Med insikt menas att du som vill adoptera ska förstå vad adoptionen innebär för dig själv och bar net. Utbildningen ska också ge kunskap om vilka regler som gäller, hur en adop tion praktiskt går till, och vilken hjälp som finns om problem skulle uppstå efter adoptionen. Under kursen kommer du att få inblick i vad ett barn kan ha varit med om och hur barnet självt kan tänkas uppleva adoptionen både när den sker och i senare skeden i livet. Du kommer att diskutera med andra i samma situation och få möjlighet att leva dig in i adoptionsprocessen. Förhoppningsvis kommer föräldrautbildningen att väcka tankar och funderingar som leder till fortsatt diskussion hemma med dina närstående. Målet är att du ska ges förutsättningar att fatta ett väl genomtänkt beslut om du vill ansöka om att få adoptera ett barn. Du ska själv ta ställning till om du tror att du kan tillgodose ett adoptivbarns behov. Kunskap kan göra den ibland oförutsäg bara adoptionsprocessen lättare att hantera och klargöra vilka förväntningar du kan ha på myn digheter och adoptionsorganisationer. Du ska vara delaktig i adop tionsprocessen så att den blir en positiv upplevelse, som på bästa sätt förbereder dig inför att ta emot ett barn. Läsanvisningar Boken är indelad i sju teman: Internationell adoption, Att bilda familj, Att bli till, Vilka barn behöver en familj?, Resan till barnet, Att bli en adoptivfamilj och Att vara en familj. En del citat representerar olika individers upplevelser, andra är ATT BLI FÖRÄLDER TILL ETT BARN SOM REDAN FINNS 7

8 INLEDNING hämtade ur fack litte ratur. Under varje avsnitt finns frågor som det är meningen att du ska ställa till dig själv. Det finns också läs tips för den som vill läsa mer. Längst bak i boken finns för teckningar över lästips, referenser, länkar och deltagarna i referensgruppen. Boken kan läsas från pärm till pärm men du kan också välja att läsa valda delar i den ordning som du själv vill. Texten bör ses som en in troduktion till internationell adoption. För att få en djupare kunskap behöver man läsa vidare. Tanken med boken är att du ska kunna an vända den som en informationskälla även i framtiden. För att få ut så mycket som möjligt av utbildningen är det en fördel att ha läst bo ken innan kursen börjar. Det blir då lättare att delta i de gemensamma diskussio nerna och du kan förbereda frågor på det du inte förstår eller vill veta mer om. Förberedelse Som förälder ställs man inför både väntade och oväntade situationer. Detta gör föräld raskap till en av de stora utmaningarna i livet. Innan man fått barn är det svårt att veta hur man själv blir som förälder. Det går dock att förbereda sig ge nom att inhämta in formation och fundera över sina egna erfarenheter av barn och inte minst den egna barndomen. Som förälder utvecklas man i samspel med barnet. Därför kanske ordet förbere delse bättre än ordet utbildning beskriver vad som ska uppnås. Barn behöver inte föräldrar som alltid gör det rätta i varje situation. Däremot behöver de föräldrar som är så trygga i sig själva att de kan ta ansvar för både det som går bra och det som går mindre bra. Teoretiska utgångspunkter Det finns en mängd teorier om människan. Dessa är försök att systematisera kun skap för att förstå och förutsäga människans känslor, handlingar och utveckling. Teorier är inte sanningar utan meningskonstruktioner som utformas i ett kulturellt och tidsmässigt sammanhang. 1 Föräldrautbildningsmaterialet vilar huvudsakligen på tankar ut formade inom modern spädbarnspsykologi och anknytningsteori. Vår värld förändras men barn föds med samma grundläggande 1 Landerholm 2005:19 8 ATT BLI FÖRÄLDER TILL ETT BARN SOM REDAN FINNS

9 INLEDNING behov oavsett tid och plats. De föds med en förmåga att utvecklas i samspel med den omgivning som de föds till och för att utvecklas väl behöver de en trygg miljö som erbjuder kontinuerlig kontakt med en eller flera vuxna. Därför är det som skrivs i det här materialet om barns behov giltigt för alla barn. Det som är speciellt för adopterade barn är att deras erfarenheter före och under adoptionen gör att deras förmåga att erfara och signa lera sina behov kan vara annorlunda i förhållande till barn som växer upp i sin biologiska familj. ATT BLI FÖRÄLDER TILL ETT BARN SOM REDAN FINNS 9

10 10 ATT BLI FÖRÄLDER TILL ETT BARN SOM REDAN FINNS

11 Internationell adoption ATT BLI FÖRÄLDER TILL ETT BARN SOM REDAN FINNS 11

12 INTERNATIONELL ADOPTION Hur går en adoption till? Genom adoption skapas ett förhållande mellan förälder och barn. Relationen formaliseras ge nom ett juridiskt bindande adop tionsbeslut som inte kan hävas. I den administra tiva pro cess som leder fram till adoptionen ska myndigheter och andra aktörer, i varje steg, arbeta med barnets bästa som främsta riktmärke. I korta och förenklade drag innebär en internationell adoptionsprocedur följande steg för adoptivföräldrarna: ó Den som vill adoptera ska delta i av kommunen anvisad för äl drautbildning och genomgå en hemutredning. Om de sökan de anses lämpliga att adoptera får de ett medgivande av kommunen. ó De blivande adoptivföräldrarna skickar genom en adoptionsorganisation en ansö kan till utlandet. I särskilda fall kan adoption ske utan medverkan av ad optionsor ganisation. I dessa fall krävs tillstånd från MIA (Myndigheten för internationella adoptionsfrågor). ó I barnets ursprungsland utreds om det är till barnets bästa att barnet adopteras av en familj i ett annat land. Om så är fallet väljer barnets företrädare en familj bland de ansökningar som de mottagit. ó De blivande adoptivföräldrarna får information om det barn som de valts ut till. ó De blivande adoptivföräldrarna får resa till barnets ursprungs land och hämta barnet. ó Adoptionsbeslutet fattas i barnets ursprungsland eller i Sverige beroende på vilket land barnet kommer ifrån. ó När familjen kommit hem med barnet behöver barnet genom gå en läkarundersök ning. ó De flesta ursprungsländer vill ha en eller flera rapporter om hur barnet har det och hur barnet utvecklas i sin nya familj. Rapporterna skrivs av socialnämn den eller adoptivföräldern/adoptivföräldrarna. ó Socialnämnden har ett ansvar att tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas efter adoptionen. ó Föräldrarna har ett ansvar för att finnas till hands och stödja barnet när barnet vill veta mer om sitt ursprung. 12 ATT BLI FÖRÄLDER TILL ETT BARN SOM REDAN FINNS

13 INTERNATIONELL ADOPTION I skriften Så går det till att adoptera finns ytterligare information om hemutred ningen och hur en adoption praktiskt går till. Internationell adoption som samhällsfenomen Svensk adoptionslagstiftning ur ett historiskt perspektiv En statligt tillsatt kommitté fann i slutet av 1800-talet att barn som omhändertagits av samhället for mycket illa. Utredningen visade att barn såldes som arbetskraft och att oönskade spädbarn dödades, s.k. änglamakeri. Detta ledde till ett omfat tande lag stift ningsarbete som bl.a. ledde till att Sverige fick sin första adoptions lag En ligt den var barnets ställning i adoptivfamiljen svag. Adoptionen kunde hävas om barnet visade sig ha lyten eller sjukdomar och barnet ärvde inte sin adoptivsläkt utan endast adoptivföräldrarna. År 1958 övergick Sverige till den adoptionsform som gäller idag, dvs. stark adop tion. Det innebär att adoptionen klipper av alla ju ridiska band till den biologiska familjen och att det adopterade barnet jämställs med ett barn som fötts inom fa miljen. Ett par rester av den gamla adoptionslagen fanns dock med under många år. Den första för svann 1971 då möjligheten att häva en adoption avskaffades. Genom en lagändring den 1 januari 2005 avskaffades vidare möjligheten för ad optivförälder och adoptiv barn att in gå äktenskap med varandra. Enligt socialtjänstlagen är det sedan länge obligatoriskt att ha kommunens medgi vande för att få adoptera ett barn. År 1998 fick kommunerna genom ett förtyd ligande i socialtjänstlagen en skyldighet att tillgodose det särskilda behov av hjälp och stöd som kan finnas efter en adoption. Sedan den 1 januari 2005 ska alla som vill adoptera genomgå föräldrautbildning inför adoption. Internationell adoption ur ett historiskt perspektiv Synen på barnlöshet och adoption varierar mellan olika religioner och olika folkliga uppfattningar om hur barn blir till, uppfattningar om familjebildningar och in ställning till kvinnors och barns sociala och juridiska rättigheter. Som exempel på detta kan nämnas att i muslimska länder tillåter Koranen inte adoption, varför nå gon lagre glering inte förekommer. I vissa länder tillåts adoption endast om det sker inom samma trossamfund och i andra länder förekommer adoptioner inom släkten. Adoption av utländska barn till Sverige började i slutet av ATT BLI FÖRÄLDER TILL ETT BARN SOM REDAN FINNS 13

14 INTERNATIONELL ADOPTION talet. De som adopte rade var svenskar som under perioder av ar bete utomlands kommit i kon takt med barn. De hjälpte också vänner och bekanta att adoptera. 2 Från mitten av 1950-talet kunde Socialstyrelsen ge information om internationella organisationer som förmed lade barn för adoption. 3 Antalet internationella adoptioner ökade och i slutet av talet adopterades fler barn från utlandet än inom landet. Anledningarna till detta var flera. Allt färre svenska barn lämnades för adoption. Detta berodde på de förbättrade materiella för hål lan den som rådde i Sverige, attitydförändringar till barn födda av ogifta för äldrar, sociala reformer och bruket av preventivmedel. En annan anledning var att svenskar i ökande omfattning reste och arbetade i världen. I mitten av 1960-talet slöt Socialsty relsen avtal om förmedlingssamarbete med ett barnhem i Grekland och med koreanska staten. 4 År 1974 bildades Socialstyrelsens nämnd för in ternatio nella adoptionsfrå gor, NIA, för att möta det växande intresset för internationell adoption. Aktiva adoptivföräldrar bildade intresseföreningar som erbjöd kontaktnät vilka hjälpte människor att adoptera utan att själva behöva resa ut i världen. De arbe tade också för adoptivfamiljens rätt till sociala förmåner såsom föräldraförsäkring och ut veckling av stöd för adopterade och deras familjer. När privatpersoner själva gav sig ut för att adoptera hade samhället ingen insyn. Det fanns skäl att reglera internationell adoption. 5 En utredning resulterade i lagen (1979:552) om internationell adoptionsförmedling, LIA, som trädde i kraft För medlingsarbetet skulle skötas av auktoriserade adoptionsorganisationer som stod under tillsyn av NIA. Genom att kanalisera för medlingsverksamheten till organi sationer fick samhället viss kont roll över adoptionerna. Det har funnits skilda meningar om hur stort samhällets ansvar ska vara beträf fande internationella adoptionsfrågor. En del har hävdat att adoption är en privat fråga me dan andra menat att samhällets insyn är nödvändig. Verksamheten har efterhand blivit alltmer reglerad, och idag förmedlas cirka 90 procent av de drygt internationella adoptioner som årligen sker genom auktoriserade adoptions organisationer. Flera olika lagar styr adop SOU1994:137 s. 47 Ds S 1978:6 s. 26 f SOU 1967:57 s. 36, 40 Ds S 1978:6 s. 3, 26, ATT BLI FÖRÄLDER TILL ETT BARN SOM REDAN FINNS

15 INTERNATIONELL ADOPTION tionsverksamheten. Föräldrabalken, socialtjänstlagen och LIA är några av dem. År 1997 anslöt sig Sverige till 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och sam arbete vid internationella adoptioner. Haagkonventionen är ett resultat av flera års in ternationellt arbete och syf tar till att motverka risken för att handel med barn uppstår och att värna om barnets bästa samt möjliggöra adoption på ett tryggt och etiskt god tagbart sätt. NIA blev centralmyndighet i Haagkonventionens mening. I samband med att Sverige tillträdde Haag-konventionen begränsades möjligheten till enskilda adop - tioner till att gälla släktingadoptioner och andra fall då särskilda skäl föreligger. Den 1 januari 2005 ombildades NIA till Myndigheten för internationella adop tions frågor, MIA. Kraven på adoptionsorganisationerna har skärpts och den nya adop tionsmyndigheten har fått utvidgade möjligheter till kontroll av adoptionsor ganisationernas arbete i utlandet. Etiska dilemman Den ojämna resursfördelningen i världen är både anledning till och förutsättning för internationell adoptionsverksamhet. Detta väck er många etiska frågor. Internationell adoption kan inte lösa de globala grundläggande problem som är orsak till att barn överges. För ett enskilt barn kan adoption dock vara den bästa lösningen sedan andra möjligheter uttömts. För att förbättra villkoren för barn i utsatta situatio ner på lång sikt krävs framför allt insatser som gynnar välfärdsut vecklingen i ur sprungsländerna. Målet med sådana insatser är att stimulera en ut veckling som kan leda till att färre barn överges och att internationell adoption inte längre behövs. 6 Det faktum att barnen är önskade i andra länder har förändrat synen på barnen i deras hemländer. I en del ursprungsländer har nationell adoption ökat. I några länder har det internationella adoptionssamarbetet bidragit till att föräldralösa och funktionshindrade barn har fått och får det bättre. Adoptionsorganisationerna be driver också utveck lingsarbete i ursprungsländerna för att möjliggöra för familjer att behålla sina barn och förbättra situationen för de barn som blir kvar på barn hem. Det finns dock en risk för att det i barnens ursprungsländer skapas ett beroende av in komsterna från den internationella adop tions- 6 SOU 2003:49 s. 144 ATT BLI FÖRÄLDER TILL ETT BARN SOM REDAN FINNS 15

16 INTERNATIONELL ADOPTION verksamheten. Det finns också en risk för att internationella adoptioner bidrar till att bevara strukturer med en kvinno syn och en syn på barn till ogifta föräldrar och funktionshindrade barn som vi i Sverige inte anser acceptabel. 7 En fråga man kan ställa sig är om det är hjälp till barnen eller hjälp till de barnlösa paren som är den starkaste drivkraften till internationell adoption. De flesta vuxna vill ha ett så nyfött och friskt barn som möjligt. Eftersom det finns fler barnlösa vuxna som vill adoptera än det finns nyfödda friska barn som är till gängliga för adoption kan en konkurrenssituation uppstå. Detta innebär också att många barn som är tillgängliga för adoption inte blir adopterade för att de inte passar in på de önske mål som blivande adoptivföräldrar har. Vidare kan man undra om det är etiskt försvarbart att flytta barn från ena sidan jord klotet till den andra. Många ursprungsländer har ett födelseunderskott. Dräne rar vi dessa länder på deras viktigaste resurser när vi adopterar deras barn? Fundera på Ü Hur ser jag på internationell adoption? Konventioner Varje adoption ska vara till barnets bästa En grundtanke i både FN:s konvention om barnets rättigheter från 1989 och Haag konventionen från 1993 om skydd av barn och samarbete vid internationella ad op tioner är att ett barn för att kunna uppnå en fullständig och harmonisk utveck ling av sin personlighet bör växa upp i en familjemiljö, i en omgivning av lycka, kärlek och förståelse. När biologiska föräldrar av olika anledningar inte förmår ta hand om sitt barn kan adoption vara en lösning för att ge barnet en ny familj. I detta sammanhang befinner sig barnet i en mycket utsatt situation. Därför följer en ligt svensk lag och internationella konventioner att inga andra intressen får gå före barnets bästa när beslut om adoption fattas. 7 ibid: ATT BLI FÖRÄLDER TILL ETT BARN SOM REDAN FINNS

17 INTERNATIONELL ADOPTION I Barnkonventionen är barnets bästa den vägledande värdegrunden för tolkning av alla de andra bestämmelserna. Vad som är barnets bästa är i vissa avseenden själv klart, t.ex. att barnet ska ha rätt till sitt liv och skydd mot misshandel. I andra situa tioner är det en fråga om att väga samman olika faktorer till en helhetsbedömning i det enskilda fallet. I adoptionssammanhang är hemutredningen ett ex empel på en helhetsbedömning då flera faktorer vägs in för att avgöra om ett hem är lämpligt att ta emot ett barn för adoption. En motsvarande bedömning i barnets hemland är den ut redning som görs för att undersöka om det går att finna en fa milj för barnet i hemlan det eller om det är till barnets bästa att få en adoptivfamilj i ett annat land. Olika barnperspektiv Barnombudsmannen beskriver Barnkonventionens barn perspektiv: Ett barnperspektiv som innebär att kunna förena kraven på att barn och unga skall behandlas som mer sårbara än vuxna med tillgång till särskilt skydd och stöd, men samtidigt ses som kompetenta och resurs starka indi vider med rätt till delaktighet i alla beslut som rör dem. ur Barnets bästa från vision till verklighet Det finns olika barnperspektiv t.ex. ett vuxet barnperspektiv, samhällets barnper spek tiv och varje enskilt barns barnperspektiv. 8 Det vuxna barnperspektivet präg las av den vuxnes barndomserfarenheter, kunskaper och det kulturella samman hanget. Sam hällets barnperspektiv är det kollektiva synsättet på barns rättigheter och behov. Även det är byggt på kunskaper, värderingar och kulturella föreställ ningar. Varje enskilt barn har sitt eget perspektiv på sig självt och sin situation. Detta är beroende av bar nets ålder och ut veckling samt vad barnet ser, upplever och känner i den sociala miljö där det befinner sig. 9 Vid internationella adoptioner möts skilda kulturers syn på barn och adoptioner. Det är inte självklart att barnens företrädare i länder där det finns många barn på institu tioner tycker att internationell adoption är ett alternativ till institutionsvård. En del 8 9 SOU 2001:72 s. 93 f. Socialstyrelsen 2004:10 ATT BLI FÖRÄLDER TILL ETT BARN SOM REDAN FINNS 17

18 INTERNATIONELL ADOPTION länder har aldrig inlett och andra har avbrutit sitt adoptionssamarbete med andra län der. Barnets upplevelse av adoption är individuell och präglas av omständigheterna i det enskilda fallet. Gemensamt är dock att adoptionen innebär en stor förändring. Fram till dess att barnet vant sig vid sitt nya liv och blivit tryggt med sina nya för äldrar kan barnet uppleva sin situation som skrämmande och otrygg. Det är därför viktigt att genomföra adoptionen på ett sådant sätt att barnet ges de bästa förut sättningar att klara av de stora förändringarna. Haagkonventionen Haagkonventionen är utformad för att göra Barnkonventionens mål för adoption praktiskt tillämpbara. Haagkonventionen fördelar ansvar mellan mottagarländer och ursprungsländer. En grundläggande tanke är att samhället har ansvar för att adoption sker med barnets bästa som riktmärke och konventionen ger staterna det yttersta an svaret för att detta efterlevs. Myndigheter i barnens ursprungsländer har ansvar för att utreda om en internatio nell adoption är den bästa lösningen för det enskilda barnet. Subsidiaritetsprinci pen, eller närhetsprincipen, innebär att ett barn som inte kan tas om hand i sin fa milj ska ges en annan familj så nära sitt ursprung som möjligt. Därför är det inte aktuellt med inter nationell adoption förrän det konstaterats att det inte finns någon möjlighet att ge bar net tillfredsställande omsorg i ursprungslandet. Myndigheter i mottagarländerna har ett ansvar för att de blivande adoptivföräld rarna är förberedda inför och lämpliga att ta emot ett adoptivbarn från ett annat land. I Sverige sker detta genom att de som vill adoptera ska ha deltagit i föräldrautbild ning och ge nomgått en hemutredning som är underlag för socialnämndens beslut om medgivande. Kommunen har efter adoptionen ett an svar för att tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas se dan adoptionen har genom förts. När myndighetsföreträdare och andra som har ansvar för barnet i barnets ur sprungs land ger personer i mottagarländer förtroendet att ta hand om deras barn är det viktigt att förvalta detta förtroende väl. Föräldrautbildning och hemutredning för barnets bästa I Sverige sker förberedelsen inför adoption och lämplighetsbedömningen i kom mu nen. Genom föräldrautbildningen ska de sökande ges möjlighet att få kunskap och insikt om adopterade barn och 18 ATT BLI FÖRÄLDER TILL ETT BARN SOM REDAN FINNS

19 INTERNATIONELL ADOPTION deras behov samt innebörden av en adoption. Hemut redningen ut gör underlag för socialnämndens beslut om medgivande men kan också ses som en del i förberedelsen. Den är inte till för att ifrå gasätta de sö kande utan prövningen görs för att tillgodose bar nets bästa. Vid bedömningen ska särskild hänsyn tas till sökandens kunskaper och insikter om adoptivbarn och deras behov och den planerade adoptionens innebörd, sökandens ålder, hälsotillstånd, personliga egenskaper och sociala nätverk. Socialnämndens beslut om medgivande innebär inte att man är färdig att bli adoptiv förälder. Det är ett steg i en process och ett gott samspel med hemutreda ren ökar möjligheterna för att adoptivföräldraskapet ska bli en positiv resa. Hemutredningen har också betydelse för barnets företrädare i ursprungslandet. När de ska välja föräldrar till ett barn är hemutredningen den information om de sökande som de har att utgå från. Etnisk diskriminering i samhället Men jag klarade mig undan den värsta mobbingen därför att: Du är ju inte invandrare. Sade klasskamraterna. I nästa stund kunde de sitta och gasta om att svart skal larna borde kastas ut. Att de bara kommer hit för att tjäna pengar. Blattarna. Svarting arna. När en pojke från Ungern började i min klass blev han snabbt klassens svart skalle, inte jag, fast min hårfärg var densamma. Han blev mobbad, inte jag. ur Blod är tjockare än vatten av Astrid Trotzig Internationellt adopterade barn räknas enligt svensk statistik som första generatio nens invandrare. Adoptivfamiljen kan komma att påverkas av olika synsätt som finns på invandring i det svenska sam hället. Många av de adopterade barnen har ett utseende som avviker från det skandinaviska. Det innebär att adoptivfamiljer sticker ut och inte längre kan vara anonyma. En kunskapsöversikt gjord av Integrationsverket visar att diskriminering före kommer i samhället. I översikten pekas på att det inte är fråga om isolerade före teelser utan ett system av förtryck som genomsyrar relationerna mellan männi skor i så gott som alla ATT BLI FÖRÄLDER TILL ETT BARN SOM REDAN FINNS 19

20 INTERNATIONELL ADOPTION samhällsområden. 10 Vidare menar man att den etniska diskrimineringen har kopplingar till rasistiska föreställningar som används för att rättfärdiga social ojäm likhet i postkoloniala samhällen. 11 En annan bakgrund till fördomar om olika folkgrupper är människans benägenhet att se sitt eget sammanhang som centrum i världen. Det man själv är van vid upp fattas som naturligt och överlägset. 12 Vår bild av omvärlden blir vanligen mindre nyanserad ju längre bort något är. Detta påverkar den allmänna uppfattningen om de länder vi adopterar från, som ofta är avlägsna både geografiskt och kulturellt. Då information om ursprungsländerna förekommer i media skildras ofta svårig heter. Det kan handla om krig, svält, naturkatastrofer eller sjukdomar. Mer sällan handlar det om sådant som i västvärlden betraktas som status- och prestigefyllt, t.ex. aktieindexkurser, design, litteratur, tekniska innovationer, etc. Rapporteringen kan bidra till vilka förväntningar vi har på olika länder och människorna därifrån. Detta innebär att adopterade och adoptivföräldrar kan komma att möta diskrimine ring, vardagliga fördomar om etnisk olikhet och rasistiska attityder. Sådana föreställ ningar kan även påverka adoptivföräldrars förväntningar på sina adopterade barn och det adopterade barnets egna förväntningar på sig självt och sin omgivning. Fundera på Ü Hur brukar jag reagera när jag hör diskriminerande åsikter? 10 de los Reyes och Wingborg 2002:76 11 de los Reyes och Wingborg 2002:74 f 12 Skovdahl 1996:23f 20 ATT BLI FÖRÄLDER TILL ETT BARN SOM REDAN FINNS

21 INTERNATIONELL ADOPTION Lästips Barnets bästa från vision till verklighet, kan beställas på Barnombudsmannens webbplats Regeringens proposition 2003/04:131 Internationella adoptionsfrågor, Adoption till vilket pris? SOU 2003:49 Vardagsdiskriminering och rasism i Sverige, Integrationsverkets rapportserie 2002:13, Paulina de los Reyes & Mats Wingborg, www. integrationsverket.se/upload/publikationer/vardagsdiskriminering.pdf Intercountry Adoption, Innocenti digest 4, publications/ Shanti Holmström, Mitt okända hemland. Boken är delvis självbiografisk. Den hand lar om Shanti och hur det var för henne att växa upp i Sverige och vara både adopte rad, mörkhyad, skilsmässobarn och dessutom från landet. När Shanti var 17 år be stämmer hon sig för att göra en resa till sitt okända hemland Indien. Lasse Lindroth, Där inga änglar bor. En självbiografisk berättelse om att växa upp som internationellt adopterad. Boken beskriver en svart verklighet som inte alla ser, eller vill se, men som för många unga, både svenskar och invandrare, är den enda verkligheten. Frank Lindblad, Adoption, kap 6, Fördomar. I boken beskrivs vad vetenskapen vet om adoption. Författaren presenterar svar på frågor om adoption utifrån aktuell forskning. Dessutom ger han förslag på hur adoptivföräldrar kan förhålla sig till många av de omständigheter som tas upp i boken. ATT BLI FÖRÄLDER TILL ETT BARN SOM REDAN FINNS 21