Rapport från expertgrupp och kommitté om trädgårdsprodukter, 16 juli 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från expertgrupp och kommitté om trädgårdsprodukter, 16 juli 2015"

Transkript

1 1(10) Rapport från expertgrupp och kommitté om trädgårdsprodukter, 16 juli 2015 Sammanfattning KOM förlänger krisåtgärderna eftersom Ryssland förlängt importstoppet. De betonade dock att det inte rådde någon kris på marknaderna just nu, utan de ville agera i förväg. Mötet diskuterade artikel 1-90 i 543/2011 för andra gången. Diskussionen kommer att fortsätta i höst. KOM tror nu att de båda förordningarna om skolfrukt kommer att träda ikraft någon gång i november. Expertgruppen för delegerade akter 1. Trädgårdsprodukter 1.1 Diskussion om 543/2011, andra varvet med artikel 1-90 Diskussionen om artikel 1-90 kom upp för andra gången. KOM hade reviderat texten på flera punkter baserat på synpunkter från MS. I september kommer mötet att diskutera batch 3-4 för andra gången. KOM ville för hela förordningen fokusera diskussionen på färre artiklar. Artikel 19, definitioner KOM kan komma att göra en ändring som tar hänsyn till kooperativ, och en annan ändring i h1 om fysiska investeringar. Ett land undrade om den nya definitionen av investeringar i fysiska tillgångar betyder i kombination med att de kan omfatta intangible assets. Ingår aktier i detta? Det kan i så fall vara problematiskt med tanke på skattereglerna. BE ville också ändra hänvisningen till avskrivningsregler till en annan period. Ett land höll med om att texten om avskrivningsregler borde tas bort. De föreslog att samma regler som i landsbygdsförordningen skulle gälla. DE höll med. Flera länder tyckte att tio år var en för lång tidsperiod. En dator håller inte så länge. Ett av dem betonade att MS tillämpar mycket olika avskrivningsperioder, så de vill hellre använda begreppet retention period. Ett land tyckte inte att det räckte med att en PO hade en enda medlem utomlands för att den skulle räknas som gränsöverskridande.

2 2(10) KOM menade att avskrivningsperioden var kopplad till PO:s bokföring, och att olika regler gällde för olika typer av produkter. För datorer var det oftast 3 år. Tioårsregeln gäller bara för investeringar där avskrivningsreglerna är en längre period än så, och det gäller därmed bara för byggnader. Artikel 21, minsta antal medlemmar Flera länder var tveksamma till att använda begreppet aktiva jordbrukare. KOM:s formulering om aktiva jordbrukare var bara ett förslag. De kunde tänka sig andra lösningar, inklusive riktlinjer. Artikel 26a, leveranskravet Ett land uppskattade att procentsatsen höjts till 25 %, men ville veta hur procentsatsen skulle beräknas. Per produkt eller totalt? Per volym eller per värde? KOM menade att det i första hand avsåg per volym. Ett land ville se en ännu högre procentsats, och förstod inte vad problemet var. Ett land tyckte att procentsatsen bara skulle gälla när odlaren säljer direkt till kund, inte om en annan PO är inblandat. De tyckte att producenter bör ha rätt att sälja till andra om deras PO går med på det. HU höll med. Ett land hade problem med ekologiska produkter. De ville att 50 procent istället för 25 procent skulle gälla för dessa. Artikel 27, outsourcing Ett land menade att tjänster som tillhandahålls av en av PO:s egna medlemmar inte bör räknas som outsourcing. Ett land hänvisade till diskussionen om outsourcing i den horisontella kommittén, och undrade hur de båda regelverken hängde ihop. Artikel 28, gränsöverskridande PO Två länder undrade vad som händer om PO flyttar sitt huvudkontor till ett annat land, vilka kriterier gäller då för erkännande av den. Kan PO förlora sitt erkännande om landet den flyttar till har striktare krav på antal medlemmar? Artikel 33, erkännande av APO KOM har inte tänkt färdigt på artikel De är ute efter att göra det lättare att kontrollera att det inte förekommer dubbelfinansiering, men om MS har problem med det här så kan KOM stryka regeln igen. Artikel 35, gränsöverskridande APO Ett land menade att artikeln inte löste deras problem. De ville ha kriterier för var huvudkontoret får ligga. De hade även andra synpunkter på TAPO. Artikel 51, referensperiod KOM menar att fördelen med att bara tillåta en referensperiod är dels att det blir enklare och dels att det gör att PO snabbare kan utnyttja en ökning av VMP.

3 3(10) Flera länder föredrog dagens formulering. KOM kunde tänka sig att gå tillbaka till de gamla reglerna. Batch 2: artikel Diskussionen om de delegerade akterna i batch 2 blev mycket kort, eftersom tiden för expertgruppen tog slut. KOM gick igenom de artiklar de tyckte var viktigast, och släppte bara fram ett par kommentarer från MS. Artikel 60, stödberättigande åtgärder KOM förklarade att enhetskostnad tillkommit eftersom det förekommer i andra regelverk. Det syftar på exempelvis belopp per hektar, medan schablonbelopp är procentsatser. Punkt 60.4 gällde alla investeringar, inte längre bara miljöinvesteringar. Punkt 60.5 innebär att när en PO gör en större investering så kan beloppet fördelas på flera år under VP. För riktigt stora investeringar kan beloppet slås ut även på nästföljande program. Punkt 60.6: Om investeringen säljs ska hela beloppet gå tillbaka till driftsfonden, inte bara hälften. Punkt 60.9 så har KOM tagit bort hänvisningen till produktionsvärdet, utan nöjer sig med att minst 80 procent av medlemmarna genomför en åtgärd. Två länder undrade vem som är beneficiary i punkt 4. Frågan gälle bland annat om regeln innebär att PO måste vara ägare eller om enskilda medlemmar kan räknas som beneficiary. KOM svarade att det också kan vara en medlem. Ett land hade mycket stora problem med artikel 60.4 och ville att KOM skulle se över formuleringarna. De kunde inte ha både innehav och ägande i samma mening, på grund av nationella definitioner. Ett land ville stryka hela punkt 60.9 (om två miljöåtgärder), eftersom de tyckte att det räckte med vad som står i rådsförordningen. PL menade att kravet på 80 procent borde mildras så att stora PO bara behöver genomföra åtgärderna hos en mindre andel än så. FR ville ha förtydliganden om samma paragraf. Ett land ville ha tydligare regler om vem som äger investeringarna. Ett land undrade vad som menades med fair and equitable när det gäller att räkna ut schablonbelopp. KOM skulle försöka bli ännu tydligare när det gäller schablonbeloppen. De kunde tänka sig att myndigheten gjorde beräkningarna själva, men att de i så fall bekräftades av en oberoende myndighet. KOM noterade också att schablonbeloppen måste uppdateras minst vart femte år, vilket är oftare än i andra regelverk. De kopplade detta till verksamhetsprogrammens längd. När det gäller kravet på minst två miljöåtgärder så vill KOM att de ska vara genuina åtgärder. Verksamhetsprogram innehåller ofta många olika miljöåtgärder, och medlemmarna kan välja vilka de vill genomföra. Om för få medlemmar gör detta så uppstår ingen positiv miljöeffekt.

4 4(10) Bilaga IXa, stödberättigande åtgärder KOM konstaterade att de återinfört alla regler om stöd till personalkostnader. Två länder betonade att allt som är tillåtet enligt de nuvarande reglerna måste vara det även i den nya versionen. Artikel 72a, program som inte fullbordas Ett land ville ha flera förtydliganden av artikeln. KOM skulle se över den igen. Grundtanken var att stöd för de första åren av verksamhetsprogrammet inte skulle betalas tillbaka, men det förutsatte att PO följt alla regler så långt. Om PO fått stöd för investeringar uppdelat på flera år så behöver de inte betala tillbaka stödet för de första åren. Om de däremot fått hela stödet så måste investeringen användas tills den är avskriven (fast inte mer än tio år). Om PO fått stöd för ekologisk odling så behöver de inte betala tillbaka för de tre första åren förutsatt att PO fortsätter att odla ekologiskt. Om odlingen upphör innan fem år är till ända så ska stödet betalas tillbaka. Ett land undrade vad som gällde om en investering genomförts ett år och betalningen inte genomförs förrän nästa år. Får MS betala då om programmet avbrutits? KOM hoppades att PO ansökte samma år som de genomförde åtgärden. Ett land gav ett exempel på två PO som vill avbryta sina program i år. Den ena PO vill gå med i en annan PO, den andra PO vill lämna programmet helt och inte längre vara en erkänd PO. Landet menade att de då måste kräva tillbaka hela stödet, eftersom det senare inte skulle finnas någon juridisk enhet att genomföra kontroller hos. KOM menade att i det första fallet handlar det om en sammanslagning av PO, och det finns det regler för. I det andra fallet måste man undersöka hur stor del av stödet som avsåg investeringar, och hur mycket av det som fyllt sitt syfte. Artikel 74a, investeringar som krishantering KOM tyckte inte att de kunde ge exempel på vad detta kan vara för investeringar. De uppmanade MS att istället skicka skriftliga frågor för varje enskilt fall. Artikel 79, stöd till återtag I punkt 2 har KOM försökt förtydliga hur man ska beräkna taket för hur stora volymer som får omfattas. De uppmanade MS att fundera på om deras nya formulering var tydligare. Regeln gäller per tre år. Om en PO inte gjort ett återtag på två år så blir gränsen 15 % av saluförd produktion det tredje året. Men då kan PO inte göra några nya återtag de två kommande åren. KOM har inte för avsikt att ändra stödnivåerna nu.

5 5(10) 1.2 Effekter av det ryska importstoppet En del notifieringar för den 15 juli saknas fortfarande. KOM noterade att de fått in en mycket stor notifiering från ett land, och KOM ville få bekräftat att de kvantiteterna avsåg återtag som gjorts före den 30 juni, då krisåtgärden upphörde. Den kompletta rapporteringen kommer på Circa. Därmed kommer det totala belopp som nämndes under punkt 1.3 att bli 156 miljoner euro istället för 150 miljoner euro. 1.3 Extra krisåtgärder för vissa frukter och grönsaker KOM har med kort varsel bestämt sig för att förlänga krisåtgärderna för frukt och grönsaker. Anledningen är att Ryssland har förlängt sitt importstopp med ett år. KOM menade att det inte rådde någon krissituation nu, men de trodde att det skulle kunna komma marknadsstörningar senare. Särskilt för italienska persikor var priserna redan låga. Det var för tidigt att säga något om nästa säsong för äpplen och päron, men KOM påminde om att stora volymer polska äpplen tidigare gått till Ryssland. De nya krisåtgärderna ser i stort sett ut som de som löpte ut vid halvårsskiftet. Några ändringar är att reglerna också omfattar persikor och nektariner, och att alla länder får en tilldelning på ton utöver de landspecifika kvoterna som baseras på historisk handel med Ryssland och utnyttjande av tidigare krisåtgärder. KOM betonade att kvantiteterna i bilagan kan komma att ändras, eftersom de fortfarande håller på att diskutera internt, särskilt budgetaspekten. KOM uppmanade länder som inte ville ha några kvantiteter att höra av sig till KOM, för att på så sätt slippa införa förordningen. Totalt ton har återtagits via de olika krisåtgärderna hittills, och det har lags 150 miljoner euro i stöd på detta. KOM noterade att EU:s export har minskat med 4 procent i volym och 15 procent i värde jämfört med förra året. De trodde att de förlängda åtgärderna inte skulle kosta mer än så. De nya reglerna gäller till juni Tanken är att de ska antas i slutet av juli, men det kan bli senare om den interna processen tar längre tid. Många länder var glada över krisåtgärderna, även om flera av dem ville ha större kvantiteter. Några av dem uppskattade särskilt att KOM inte väntade på att det faktiskt skulle uppstå en kris innan de agerade. Två länder betonade däremot att det var viktigt för näringen att hitta andra marknader. Ett annat land ville att deras kvot skulle strykas så att de inte behöver införa reglerna. Deras erfarenhet var att de gamla återtagen inte haft någon effekt på marknaderna samtidigt som de orsakat mycket administration. Ett av länderna ville också stryka de extra 3000 tonnen för varje land, med argumentet att detta inte var en riktad åtgärd. Ett land betonade att det var missvisande att utgå från utnyttjandet förra året, eftersom odlarna reagerat sent på möjligheten och inte utnyttjat den. Ett annat land betonade att de såg stora indirekta effekter även om de inte haft någon större export till Ryssland själva.

6 6(10) Några länder ville dela upp utbetalningarna i flera faser. Annars skulle det ta för lång tid innan odlarna fick några pengar. Ett land ville veta varifrån pengarna ska komma. De ville också ha flexibilitet att lägga till andra produkter i ett senare skede. Ett land undrade om de skulle kunna flytta kvantiteter mellan kategorier? Två länder ville ha en förvarning på minst tre dagar före ikraftträdandet för att kunna få reglerna på plats. De ville också veta när kvantiteterna blir definitiva. KOM svarade att de var skyldiga att invänta hela kommissionskollegiets formella position. Innan det var klart får de inte skicka ut texten. De kan möjligen skicka ut någon form av interimtext, men då finns det inga garantier att den är definitiv. KOM förklarade att de halverat de historiska exportsiffrorna i sina beräkningar, eftersom importstoppet redan varit ikraft ett år. PO har därför haft gott om tid på sig för att hitta alternativa marknader. KOM var tveksamma till att tillämpa förordningen retroaktivt. De tyckte att historien visade att sådana åtgärder varit svåra att tillämpa och kontrollera. KOM menade också att eftersom det här var förebyggande åtgärder så kunde de använda det skyndsamma förfarandet, men inte det extremt skyndsamma förfarandet. Den färdiga texten skulle inte kunna komma före den 1 augusti. KOM ville inte lägga till fler produkter. De hänvisade till att alla länder hade ton för att hantera nationella särintressen. KOM noterade samtidigt att det var svårare för fruktodlare att anpassa sig från ett år till ett annat än vad det var för odlare med ettåriga grödor. De hänvisade dels till att de hade en begränsad budget och dels till att de inte ville ge näringen fel signaler. I första hand borde näringen hitta andra marknader. KOM insisterade också på att behandla PO bättre än PG och fristående odlare. De menade att det var ett incitament till odlarna att bilda PO, och menade också att PO har större chans att påverka marknaden än vad fristående odlare hade. När det gäller budgeten så visste KOM inte nu hur stora summor det skulle handla om i slutändan. De trodde dock att pengarna inte ska tas från krisreserven. 2. Skolfrukt 2.1 Arbetsdokument om skolfruktsprogrammet KOM lyfte fram några utestående frågor Artikel 4.5 on fördelning av stöd mellan MS: KOM har redan skyldighet att slå fast den slutgiltiga stödfördelningen; det står i fixing regulation 1370/2013. I den förordningen står inget datum, men KOM får inte lägga till det i en delegerad akt eftersom förordning 1370/2013 inte antagits av både Rådet och Europaparlamentet, utan bara av Rådet.

7 7(10) Artikel 7a om godkännande av stödsökande stryks. KOM har ingen anledning att slå fast särregler för just den situationen. Artikel 6 har utvidgats för att täcka upp detta. Artikel 9 om upphävande av godkännande. Artikeln behövde bli mer preciserad, så det har KOM gjort nu. Det som tillkommit är att man ska ta hänsyn till proportionalitet när man agerar. Ett land menade att artikel 4.5 var viktig. De välkomnade att regeln anpassats till det korrekta rättsläget. De undrade hur stödfördelningen skulle fungera i praktiken. Skulle det komma en genomförandeakt om detta? Ett land var oroliga över att artikel 4.5 inte längre hade ett datum, eftersom deras nationella tillämpning hängde på detta. Två länder saknade övergångsregler från den gamla förordningen till den nya. KOM trodde nu att de båda förordningarna skulle träda ikraft någon gång i november. Till dess gäller de gamla reglerna. KOM påminde om att det här inte handlade om några större regeländringar, så de trodde inte på några större effekter i praktiken. Ett land undrade om ändringar i strategierna behöver notifieras till KOM (artikel 3.5). I artikel 5.2 undrade de varför det fanns ett maxibelopp för transport och distribution. Det fungerade dåligt ihop med deras system. KOM menade att begränsningen bara gällde i de MS där transporter faktureras separat. KOM lade efter lunch fram ett uttalande om att de har för avsikt att fördela de definitiva stöden på MS. Uttalandet ska tas med i de formella mötesanteckningarna. Kommittémötet 1. Frågor som kan gå till omröstning 1.1 Ersättning för nationellt stöd till Italien Italien föreslås få drygt euro i ersättning för nationellt stöd till Sardinien. Omröstning Kommittén stödde kommissionens förslag. 2. Skolfruktsprogrammet 2.1 Genomförandeakt om skolfruktsprogrammet De senaste ändringarna är mest språkliga, eller finjusteringar som tillkommit efter juristgranskningen. Ett land föreslog att artikel 13.3 kunde få samma lydelse som i skolmjölksprogrammet. KOM skulle undersöka detta. Ingen annan hade några kommentarer.

8 8(10) 3. Trädgårdsprodukter och olivolja 3.1 Ändring av 543/2011, genomförandeakten Artikel 56, nationella ramverket Artiklarna som idag täcker miljöinvesteringar flyttas till artikel 60 för att göra klart att de gäller alla former av investeringar. KOM har också tagit bort möjligheten att slå fast miljönyttan i efterhand, eftersom tanken är att den ska uppskattas fast i förväg. Ett land undrade om åtgärder som redan börjat genomföras kunde räknas i det här sammanhanget. De undrade också vad som menas med att en åtgärd är kopplad till ett visst skifte. Ett land undrade om man kunde stryka ordet icke-uttömmande ur artikel KOM tyckte att det var olämpligt, eftersom det skulle göra listan för stelbent. Några länder ville inte ha någon begränsning i hur mycket energi som PO får producera. De tyckte också att energin bör får användas även för lagring och transport, inte bara själva odlingen. KOM betonade att stödets syfte inte var energiproduktion. KOM betonade att begränsningen var tänkt att handla om genomsnittlig förbrukning och produktion, inte enstaka år. Artikel 76, kvalitet på återtagna produkter Ett land ville införa toleranser för återtag av bulkprodukter. De menade att erfarenheterna av de senaste krisåtgärderna tydde på att detta var nödvändigt. De noterade att tomater underst i en behållare ofta är krossade, och att man borde ta hänsyn till detta. KOM påminde om att syftet med återtag var att ta tillbaka produkter av bra kvalitet; om man bara skaffade undan lågprisprodukter så uppnådde man inte syftet att stabilisera marknaderna. Artikel 88, skördeförsäkringar KOM betonade att det måste vara PO som tar ut försäkringen, inte medlemmarna. De underströk också att det inte får vara en inkomstförsäkring. 3.2 Marknadssituationen För persikor och nektariner är priserna låga nu, trots en bra start på säsongen. Samtidigt borde låg produktion hjälpa till att höja priserna igen, och värme stimulerade konsumtionen. För citroner såg produktion, priser och export bra ut i år. Säsongen för apelsiner var över. För äpplen höll priserna fortfarande på att hämta sig. Priserna i Polen och Tyskland ökade och var nu uppe på det historiska genomsnittet efter en lång period med dåliga priser.

9 9(10) För tomater fluktuerade priserna mycket mellan olika marknader, men KOM tyckte sig ändå urskilja en viss neråtgående trend, men priserna låg nära den normala nivån. Också för paprika var priserna fluktuerande utan någon klar trend. Ett land noterade att de just nu hade mycket låga priser på svarta vinbär de lägsta priserna på åtta år. De låg 70 procent under normal nivå. KOM bad om mer information om detta. 3.3 Övriga frågor Delegerade akten om krisåtgärder: förtydligande om finansiering Den preliminära budgeten diskuterades i COMAGRI den 15 juli. I den budgeten finns inte de förlängda krisåtgärderna med. KOM gör dock en uppdatering (amending letter), som normalt kommer i mitten av oktober. Den uppdateringen går in i diskussionerna med de andra institutionerna innan den slutliga budgeten slås fast. Då tänker KOM ta med de förlängda åtgärderna. Nästa möte Nästa möte hålls den 29 september.

10 10(10)

Information från expertgruppen för trädgårdsprodukter 22 augusti 2014

Information från expertgruppen för trädgårdsprodukter 22 augusti 2014 1(5) Information från expertgruppen för trädgårdsprodukter 22 augusti 2014 Sammanfattning Detta var ett extrainsatt möte för att diskutera krisåtgärder med anledning av det ryska importstoppet. KOM inför

Läs mer

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 14 april 2015

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 14 april 2015 1(7) Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 14 april 2015 Sammanfattning Diskussionen om ändringar i PO-reglerna återupptogs efter att ha legat på is ett år. KOM varnade för

Läs mer

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 5 maj 2015

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 5 maj 2015 1(6) Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 5 maj 2015 Sammanfattning Mötet diskuterade den andra uppsättningen artiklar om PO-stödet (förordning 543/2011). De nya skolfruktsreglerna

Läs mer

Rapport från expertgruppen och kommittén för trädgårdsprodukter 9 december 2014

Rapport från expertgruppen och kommittén för trädgårdsprodukter 9 december 2014 1(5) Rapport från expertgruppen och kommittén för trädgårdsprodukter 9 december 2014 Sammanfattning Vi fick inga besked om det kommande arbetet med PO-förordningen (543/2011), annat än att det kommer nästa

Läs mer

Anvisning till anmälan om. Var finns blanketter?

Anvisning till anmälan om. Var finns blanketter? Anvisning till anmälan om fastställande av driftsfond för producentorganisationer för frukt och grönsaker Var finns blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets webbplats (www.jordbruksverket.se).

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 i folkpensionslagen och av 5 i lagen om garantipension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Jordbruksverkets vägledning Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Interventionsenheten September 2007 VG 2:16 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.sjv.se

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Agrosynergie. Groupement Européen d Intérêt Economique. Ramkontrakt nr 30-CE-0035027/00-37 Utvärderingar i frukt- och grönsakssektorn

Agrosynergie. Groupement Européen d Intérêt Economique. Ramkontrakt nr 30-CE-0035027/00-37 Utvärderingar i frukt- och grönsakssektorn Agrosynergie Groupement Européen d Intérêt Economique Ramkontrakt nr 30-CE-0035027/00-37 Utvärderingar i frukt- och grönsakssektorn Utvärdering av återtagen och krishanteringen i frukt- och grönsakssektorn

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

Nämndens beslut nr. 15 av den 7 februari 2014

Nämndens beslut nr. 15 av den 7 februari 2014 Meddelande om utlysning samt regler och förordningar för tilldelning av medel som delvis bidrar till kostnaderna för att organisera paketresor i provinsen Neapel under låg- och mellansäsong 2014 Nämndens

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer inom

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav18och45a lagenomplaneringav och statsandel för social- och hälsovården samt till lag om upphävande av 6 2 mom. lagen om kompetenscentrumverksamhet

Läs mer

FI:s redovisningsföreskrifter

FI:s redovisningsföreskrifter FI:s redovisningsföreskrifter 2008-06-18 Preliminär bedömning till följd av ändringar i IAS 32 och IAS 1 INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 1. ÄNDRING I IAS 32 3 2. ÄNDRING I IAS 1 5 Kontaktperson

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning

Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning EM2012 W-4.0, 2010-11-22 1 (8) Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning 1. En beskrivning av problemet och

Läs mer

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet Dnr 3.2.16-1559/14 2014-05-22 Landsbygdsutvecklingsenheten Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar:

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar: EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.01.2004 C(2004)261 Ärende: Statligt stöd N 269/2003 Finland Bidrag och lån till teknisk forskning och utveckling Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Nytt europeiskt regelverk för växtskydd. Hans Hagenvall Svenskt Växtskydd Februari 2009

Nytt europeiskt regelverk för växtskydd. Hans Hagenvall Svenskt Växtskydd Februari 2009 Nytt europeiskt regelverk för växtskydd Hans Hagenvall Svenskt Växtskydd Februari 2009 Som man sår får man skörda Rotdödare Men det är inte hela sanningen Stråknäckare Ogräs Det behövs också växtskydd

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Agneta Bäcklund. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2015 COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Interventionsenheten februari 2007 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...2 2. LAGSTIFTNING...3 3. PRODUKTER INOM VARUOMRÅDET...4 4. IMPORT...5 4.1 GRÄNSSKYDD...5

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-2866 Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-11-09. Riksdagsledamöternas pensionssystem

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-11-09. Riksdagsledamöternas pensionssystem 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-11-09 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Riksdagsledamöternas pensionssystem

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1 (6) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum: Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 1998:30) om avgifter för veterinära besiktningar och kontroller vid slakterier, styckningsanläggningar

Läs mer

Artikel 21, Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft

Artikel 21, Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft Artikel 21, Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft Denna åtgärd kom in sent i processen och texter finns därför inte ännu Innehållsförteckning Artikel 21, Investeringar

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse

Läs mer

Artikel 20, Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden

Artikel 20, Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden Artikel 20, Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden Innehållsförteckning Artikel 20, Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden... 1 Beskrivning

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 2.8.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 223/1 (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Riktlinjer för de olika kategorierna av

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 7 FEBRUARI 2012 Ansvarig utgivare: Kerstin Hermansson Innehåll BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR s.1 ESMA, KONSULTATION BÖRSHANDLADE

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) L 337/46 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1255/2014 av den 17 juli 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem

Läs mer

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. EUROPEAN EUROPEISKA COMMISSION KOMMISSIONEN Bryssel den 26.11.2013 C (2013) 3866 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

Läs mer

Vanliga frågor om regler för statligt stöd tillämpliga på projekt för lokalt ledd utveckling (CLLD)

Vanliga frågor om regler för statligt stöd tillämpliga på projekt för lokalt ledd utveckling (CLLD) Vanliga frågor om regler för statligt stöd tillämpliga på projekt för lokalt ledd utveckling (CLLD) 1. Har något förändrats beträffande regler för statligt stöd tillämpliga på fiskerisektorn för perioden

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.9.2002 KOM(2002) 464 slutlig 2001/0199 (COD) Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2000/13/EG när det gäller

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.3.2010 KOM(2010)114 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna

Läs mer

Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola

Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola Politiska reformerna MacSharry 1992 från prisstöd till direkt inkomststöd Agenda 2000 bl.a. slaktbidrag, extensifieringsersättning

Läs mer

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM SVAR 2012-01-10 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM Inbjudan att lämna synpunkter på förslag till EU-direktiv om årsbokslut, sammanställda redovisningar och

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

Marknadsråd ägg 2012-10-24

Marknadsråd ägg 2012-10-24 Marknadsråd ägg 2012-10-24 Jan-jul 2012 ökade den svenska konsumtionen av ägg med nästan 9 %. Produktionen ökade med knappt 5 % medan importen ökade med knappt 5 % och exporten minskade med drygt 3 %.

Läs mer

KOMMISSIONENS MEDDELANDE

KOMMISSIONENS MEDDELANDE SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.3.2010 KOM(2010) 100 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa grupper

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 april 2009 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjuristen Claes Jansson LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Inbjudan att svara på remiss: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning

Inbjudan att svara på remiss: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning Handläggare: Salli Fanaei Datum: 2008-10-02 Dnr: PT2-3/0809 Inbjudan att svara på remiss: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning Med hänsyn till bl.a. ändrad praxis inom återbetalningsområdet

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till ändrad föreskrift om kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter

Yttrande över Skatteverkets förslag till ändrad föreskrift om kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING?

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? XV/7030/98 SV HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? GENERALDIREKTORAT- XV Inre marknad och finansiella tjänster Detta dokument är avsett att användas som diskussionsunderlag inom

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.1.2014 COM(2014) 28 final 2014/0012 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om kvinnor och vetenskap EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION (8523(,6.$ 81,21(165c' %U\VVHOGHQMXQL 25HQ /,0,7( 5(&+ 5c'(765(62/87,21 DYGHQ om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION av följande skäl: 1. Främjandet av jämställdhet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2014:940 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd inom det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning; SFS 2009:982 Utkom från trycket den 3 november 2009 utfärdad

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Nya regler för AIF-förvaltare

Nya regler för AIF-förvaltare Nya regler för AIF-förvaltare Presentation 27 maj 2014 Agneta Blomquist Fredrik Lundberg Finansinspektionens roll Regelgivning Besluta i tillstånds- och anmälningsärenden Utöva tillsyn Besvara förfrågningar

Läs mer

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I BILAGA II Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I ska tillhandahållas genom kommissionens fastställda IT-applikation enligt vad som föreskrivs i artikel 11 Stödreferens

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13-05-2003 C(2003)1471fin Ärende: Statligt stöd N 591/2002 - Finland CIRR - system för finansiering av fartyg Herr Minister, (1) Efter att ha granskat de upplysningar

Läs mer

Yttrande över promemorian Förstärkt insättningsgaranti (Fi2015/3438)

Yttrande över promemorian Förstärkt insättningsgaranti (Fi2015/3438) 2015-09-15 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 15-9094 Finansmarknadsavdelningen/Bankenheten (Anges alltid vid svar) 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 april 2009 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionens Arbetslöshetskassa Olof Palmes gata 17 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Bilaga D:2. Motion Tolkning av avtalsvillkor

Bilaga D:2. Motion Tolkning av avtalsvillkor Bilaga D:2 Motion Tolkning av avtalsvillkor Mot bakgrund av styrelsens bilaga 4 i kallelsen till extra stämma 2013 redovisade problem med tolkningen av Sjöbodsavtalets villkor 6.2 gällande debiteringsgrunden

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2015-09-14 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 15-2751 Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-20 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Alkolås vid rattfylleri Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL BUDGETEN FÖR 2004 FÖR EUROPEISKA GEMENSKAPERNA ENLIGT RÅDETS JUSTERINGAR

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL BUDGETEN FÖR 2004 FÖR EUROPEISKA GEMENSKAPERNA ENLIGT RÅDETS JUSTERINGAR EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL BUDGETEN FÖR 2004 FÖR AVSNITT VI: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén A5-0256/1 FÄB 3/2004 EP 1 Rådet 2 Ändring EP 2 B'2004 + 35 993 918

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 från Rijk van Dam för EDD-gruppen, Christopher Heaton-Harris och Erik Meijer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 från Rijk van Dam för EDD-gruppen, Christopher Heaton-Harris och Erik Meijer 3 april 2003 A5-0109/1 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 Punkt 3a (ny) 3a. Europaparlamentet konstaterar att revisionsrättens ordförande gjort uttalanden (skrivelse 000824 av den 7 februari 2003) om att revisionsrätten

Läs mer

Ändring i delegationsordning / attestordning

Ändring i delegationsordning / attestordning RÄTTELSEBESLUT 1 2010-09-30 (Korrigerat 2010-12-20) Dnr EK 2010/43 Ändring i delegationsordning / attestordning Bakgrund 2009-01-01 infördes en ny organisation för gemensam förvaltning och service, under

Läs mer

Indirekta kostnader. Definition. Stödberättigande indirekta kostnader. Ej stödberättigande indirekta kostnader

Indirekta kostnader. Definition. Stödberättigande indirekta kostnader. Ej stödberättigande indirekta kostnader Indirekta kostnader Definition Indirekta kostnader är kostnader för gemensamma resurser och funktioner i stödmottagarens organisation, som projektet har behov av och som inte är direkt hänförliga till

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-04-14 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Investeringsfondsfrågor Enligt

Läs mer

Beskrivning av föreslagna ändringar/tillägg i föreskriften

Beskrivning av föreslagna ändringar/tillägg i föreskriften BILAGA Dnr 3.2.16-1158/15 2015-02-26 Landsbygdsutvecklingsenheten Bilaga till konsekvensutredning av förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:22) om ansökan om företagsstöd

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-10-07

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-10-07 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-10-07 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Nina Pripp och regeringsrådet Göran Schäder. Enligt en lagrådsremiss den 25

Läs mer

Förklaring av centrala begrepp

Förklaring av centrala begrepp 2014-03-18 Guide garantiåtagandet Denna guide är framtagen av branschorganisationen Privattandläkarna för att ge stöd till medlemmar i tillämpningen av garantiåtagandet för protetiska behandlingar i tandvården.

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1 Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 31.3.2015 SV L 86/13 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2015/534 av den 17 mars 2015 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2015/13) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning LAGFÖRSLAG I enlighet med riksdagens beslut upphävs i livsmedelslagen (23/2006) 3 4 mom., sådant det lyder i lag 352/2011, ändras 3 1 mom. 19 punkten, 6 28 och 29 punkten, 9 4 mom., 22, 30 9 punkten, 34

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR Uppdaterad januari 203 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 0 Koncernredovisning 6 IAS Utformning

Läs mer