Rapport från expertgrupp och kommitté om trädgårdsprodukter, 16 juli 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från expertgrupp och kommitté om trädgårdsprodukter, 16 juli 2015"

Transkript

1 1(10) Rapport från expertgrupp och kommitté om trädgårdsprodukter, 16 juli 2015 Sammanfattning KOM förlänger krisåtgärderna eftersom Ryssland förlängt importstoppet. De betonade dock att det inte rådde någon kris på marknaderna just nu, utan de ville agera i förväg. Mötet diskuterade artikel 1-90 i 543/2011 för andra gången. Diskussionen kommer att fortsätta i höst. KOM tror nu att de båda förordningarna om skolfrukt kommer att träda ikraft någon gång i november. Expertgruppen för delegerade akter 1. Trädgårdsprodukter 1.1 Diskussion om 543/2011, andra varvet med artikel 1-90 Diskussionen om artikel 1-90 kom upp för andra gången. KOM hade reviderat texten på flera punkter baserat på synpunkter från MS. I september kommer mötet att diskutera batch 3-4 för andra gången. KOM ville för hela förordningen fokusera diskussionen på färre artiklar. Artikel 19, definitioner KOM kan komma att göra en ändring som tar hänsyn till kooperativ, och en annan ändring i h1 om fysiska investeringar. Ett land undrade om den nya definitionen av investeringar i fysiska tillgångar betyder i kombination med att de kan omfatta intangible assets. Ingår aktier i detta? Det kan i så fall vara problematiskt med tanke på skattereglerna. BE ville också ändra hänvisningen till avskrivningsregler till en annan period. Ett land höll med om att texten om avskrivningsregler borde tas bort. De föreslog att samma regler som i landsbygdsförordningen skulle gälla. DE höll med. Flera länder tyckte att tio år var en för lång tidsperiod. En dator håller inte så länge. Ett av dem betonade att MS tillämpar mycket olika avskrivningsperioder, så de vill hellre använda begreppet retention period. Ett land tyckte inte att det räckte med att en PO hade en enda medlem utomlands för att den skulle räknas som gränsöverskridande.

2 2(10) KOM menade att avskrivningsperioden var kopplad till PO:s bokföring, och att olika regler gällde för olika typer av produkter. För datorer var det oftast 3 år. Tioårsregeln gäller bara för investeringar där avskrivningsreglerna är en längre period än så, och det gäller därmed bara för byggnader. Artikel 21, minsta antal medlemmar Flera länder var tveksamma till att använda begreppet aktiva jordbrukare. KOM:s formulering om aktiva jordbrukare var bara ett förslag. De kunde tänka sig andra lösningar, inklusive riktlinjer. Artikel 26a, leveranskravet Ett land uppskattade att procentsatsen höjts till 25 %, men ville veta hur procentsatsen skulle beräknas. Per produkt eller totalt? Per volym eller per värde? KOM menade att det i första hand avsåg per volym. Ett land ville se en ännu högre procentsats, och förstod inte vad problemet var. Ett land tyckte att procentsatsen bara skulle gälla när odlaren säljer direkt till kund, inte om en annan PO är inblandat. De tyckte att producenter bör ha rätt att sälja till andra om deras PO går med på det. HU höll med. Ett land hade problem med ekologiska produkter. De ville att 50 procent istället för 25 procent skulle gälla för dessa. Artikel 27, outsourcing Ett land menade att tjänster som tillhandahålls av en av PO:s egna medlemmar inte bör räknas som outsourcing. Ett land hänvisade till diskussionen om outsourcing i den horisontella kommittén, och undrade hur de båda regelverken hängde ihop. Artikel 28, gränsöverskridande PO Två länder undrade vad som händer om PO flyttar sitt huvudkontor till ett annat land, vilka kriterier gäller då för erkännande av den. Kan PO förlora sitt erkännande om landet den flyttar till har striktare krav på antal medlemmar? Artikel 33, erkännande av APO KOM har inte tänkt färdigt på artikel De är ute efter att göra det lättare att kontrollera att det inte förekommer dubbelfinansiering, men om MS har problem med det här så kan KOM stryka regeln igen. Artikel 35, gränsöverskridande APO Ett land menade att artikeln inte löste deras problem. De ville ha kriterier för var huvudkontoret får ligga. De hade även andra synpunkter på TAPO. Artikel 51, referensperiod KOM menar att fördelen med att bara tillåta en referensperiod är dels att det blir enklare och dels att det gör att PO snabbare kan utnyttja en ökning av VMP.

3 3(10) Flera länder föredrog dagens formulering. KOM kunde tänka sig att gå tillbaka till de gamla reglerna. Batch 2: artikel Diskussionen om de delegerade akterna i batch 2 blev mycket kort, eftersom tiden för expertgruppen tog slut. KOM gick igenom de artiklar de tyckte var viktigast, och släppte bara fram ett par kommentarer från MS. Artikel 60, stödberättigande åtgärder KOM förklarade att enhetskostnad tillkommit eftersom det förekommer i andra regelverk. Det syftar på exempelvis belopp per hektar, medan schablonbelopp är procentsatser. Punkt 60.4 gällde alla investeringar, inte längre bara miljöinvesteringar. Punkt 60.5 innebär att när en PO gör en större investering så kan beloppet fördelas på flera år under VP. För riktigt stora investeringar kan beloppet slås ut även på nästföljande program. Punkt 60.6: Om investeringen säljs ska hela beloppet gå tillbaka till driftsfonden, inte bara hälften. Punkt 60.9 så har KOM tagit bort hänvisningen till produktionsvärdet, utan nöjer sig med att minst 80 procent av medlemmarna genomför en åtgärd. Två länder undrade vem som är beneficiary i punkt 4. Frågan gälle bland annat om regeln innebär att PO måste vara ägare eller om enskilda medlemmar kan räknas som beneficiary. KOM svarade att det också kan vara en medlem. Ett land hade mycket stora problem med artikel 60.4 och ville att KOM skulle se över formuleringarna. De kunde inte ha både innehav och ägande i samma mening, på grund av nationella definitioner. Ett land ville stryka hela punkt 60.9 (om två miljöåtgärder), eftersom de tyckte att det räckte med vad som står i rådsförordningen. PL menade att kravet på 80 procent borde mildras så att stora PO bara behöver genomföra åtgärderna hos en mindre andel än så. FR ville ha förtydliganden om samma paragraf. Ett land ville ha tydligare regler om vem som äger investeringarna. Ett land undrade vad som menades med fair and equitable när det gäller att räkna ut schablonbelopp. KOM skulle försöka bli ännu tydligare när det gäller schablonbeloppen. De kunde tänka sig att myndigheten gjorde beräkningarna själva, men att de i så fall bekräftades av en oberoende myndighet. KOM noterade också att schablonbeloppen måste uppdateras minst vart femte år, vilket är oftare än i andra regelverk. De kopplade detta till verksamhetsprogrammens längd. När det gäller kravet på minst två miljöåtgärder så vill KOM att de ska vara genuina åtgärder. Verksamhetsprogram innehåller ofta många olika miljöåtgärder, och medlemmarna kan välja vilka de vill genomföra. Om för få medlemmar gör detta så uppstår ingen positiv miljöeffekt.

4 4(10) Bilaga IXa, stödberättigande åtgärder KOM konstaterade att de återinfört alla regler om stöd till personalkostnader. Två länder betonade att allt som är tillåtet enligt de nuvarande reglerna måste vara det även i den nya versionen. Artikel 72a, program som inte fullbordas Ett land ville ha flera förtydliganden av artikeln. KOM skulle se över den igen. Grundtanken var att stöd för de första åren av verksamhetsprogrammet inte skulle betalas tillbaka, men det förutsatte att PO följt alla regler så långt. Om PO fått stöd för investeringar uppdelat på flera år så behöver de inte betala tillbaka stödet för de första åren. Om de däremot fått hela stödet så måste investeringen användas tills den är avskriven (fast inte mer än tio år). Om PO fått stöd för ekologisk odling så behöver de inte betala tillbaka för de tre första åren förutsatt att PO fortsätter att odla ekologiskt. Om odlingen upphör innan fem år är till ända så ska stödet betalas tillbaka. Ett land undrade vad som gällde om en investering genomförts ett år och betalningen inte genomförs förrän nästa år. Får MS betala då om programmet avbrutits? KOM hoppades att PO ansökte samma år som de genomförde åtgärden. Ett land gav ett exempel på två PO som vill avbryta sina program i år. Den ena PO vill gå med i en annan PO, den andra PO vill lämna programmet helt och inte längre vara en erkänd PO. Landet menade att de då måste kräva tillbaka hela stödet, eftersom det senare inte skulle finnas någon juridisk enhet att genomföra kontroller hos. KOM menade att i det första fallet handlar det om en sammanslagning av PO, och det finns det regler för. I det andra fallet måste man undersöka hur stor del av stödet som avsåg investeringar, och hur mycket av det som fyllt sitt syfte. Artikel 74a, investeringar som krishantering KOM tyckte inte att de kunde ge exempel på vad detta kan vara för investeringar. De uppmanade MS att istället skicka skriftliga frågor för varje enskilt fall. Artikel 79, stöd till återtag I punkt 2 har KOM försökt förtydliga hur man ska beräkna taket för hur stora volymer som får omfattas. De uppmanade MS att fundera på om deras nya formulering var tydligare. Regeln gäller per tre år. Om en PO inte gjort ett återtag på två år så blir gränsen 15 % av saluförd produktion det tredje året. Men då kan PO inte göra några nya återtag de två kommande åren. KOM har inte för avsikt att ändra stödnivåerna nu.

5 5(10) 1.2 Effekter av det ryska importstoppet En del notifieringar för den 15 juli saknas fortfarande. KOM noterade att de fått in en mycket stor notifiering från ett land, och KOM ville få bekräftat att de kvantiteterna avsåg återtag som gjorts före den 30 juni, då krisåtgärden upphörde. Den kompletta rapporteringen kommer på Circa. Därmed kommer det totala belopp som nämndes under punkt 1.3 att bli 156 miljoner euro istället för 150 miljoner euro. 1.3 Extra krisåtgärder för vissa frukter och grönsaker KOM har med kort varsel bestämt sig för att förlänga krisåtgärderna för frukt och grönsaker. Anledningen är att Ryssland har förlängt sitt importstopp med ett år. KOM menade att det inte rådde någon krissituation nu, men de trodde att det skulle kunna komma marknadsstörningar senare. Särskilt för italienska persikor var priserna redan låga. Det var för tidigt att säga något om nästa säsong för äpplen och päron, men KOM påminde om att stora volymer polska äpplen tidigare gått till Ryssland. De nya krisåtgärderna ser i stort sett ut som de som löpte ut vid halvårsskiftet. Några ändringar är att reglerna också omfattar persikor och nektariner, och att alla länder får en tilldelning på ton utöver de landspecifika kvoterna som baseras på historisk handel med Ryssland och utnyttjande av tidigare krisåtgärder. KOM betonade att kvantiteterna i bilagan kan komma att ändras, eftersom de fortfarande håller på att diskutera internt, särskilt budgetaspekten. KOM uppmanade länder som inte ville ha några kvantiteter att höra av sig till KOM, för att på så sätt slippa införa förordningen. Totalt ton har återtagits via de olika krisåtgärderna hittills, och det har lags 150 miljoner euro i stöd på detta. KOM noterade att EU:s export har minskat med 4 procent i volym och 15 procent i värde jämfört med förra året. De trodde att de förlängda åtgärderna inte skulle kosta mer än så. De nya reglerna gäller till juni Tanken är att de ska antas i slutet av juli, men det kan bli senare om den interna processen tar längre tid. Många länder var glada över krisåtgärderna, även om flera av dem ville ha större kvantiteter. Några av dem uppskattade särskilt att KOM inte väntade på att det faktiskt skulle uppstå en kris innan de agerade. Två länder betonade däremot att det var viktigt för näringen att hitta andra marknader. Ett annat land ville att deras kvot skulle strykas så att de inte behöver införa reglerna. Deras erfarenhet var att de gamla återtagen inte haft någon effekt på marknaderna samtidigt som de orsakat mycket administration. Ett av länderna ville också stryka de extra 3000 tonnen för varje land, med argumentet att detta inte var en riktad åtgärd. Ett land betonade att det var missvisande att utgå från utnyttjandet förra året, eftersom odlarna reagerat sent på möjligheten och inte utnyttjat den. Ett annat land betonade att de såg stora indirekta effekter även om de inte haft någon större export till Ryssland själva.

6 6(10) Några länder ville dela upp utbetalningarna i flera faser. Annars skulle det ta för lång tid innan odlarna fick några pengar. Ett land ville veta varifrån pengarna ska komma. De ville också ha flexibilitet att lägga till andra produkter i ett senare skede. Ett land undrade om de skulle kunna flytta kvantiteter mellan kategorier? Två länder ville ha en förvarning på minst tre dagar före ikraftträdandet för att kunna få reglerna på plats. De ville också veta när kvantiteterna blir definitiva. KOM svarade att de var skyldiga att invänta hela kommissionskollegiets formella position. Innan det var klart får de inte skicka ut texten. De kan möjligen skicka ut någon form av interimtext, men då finns det inga garantier att den är definitiv. KOM förklarade att de halverat de historiska exportsiffrorna i sina beräkningar, eftersom importstoppet redan varit ikraft ett år. PO har därför haft gott om tid på sig för att hitta alternativa marknader. KOM var tveksamma till att tillämpa förordningen retroaktivt. De tyckte att historien visade att sådana åtgärder varit svåra att tillämpa och kontrollera. KOM menade också att eftersom det här var förebyggande åtgärder så kunde de använda det skyndsamma förfarandet, men inte det extremt skyndsamma förfarandet. Den färdiga texten skulle inte kunna komma före den 1 augusti. KOM ville inte lägga till fler produkter. De hänvisade till att alla länder hade ton för att hantera nationella särintressen. KOM noterade samtidigt att det var svårare för fruktodlare att anpassa sig från ett år till ett annat än vad det var för odlare med ettåriga grödor. De hänvisade dels till att de hade en begränsad budget och dels till att de inte ville ge näringen fel signaler. I första hand borde näringen hitta andra marknader. KOM insisterade också på att behandla PO bättre än PG och fristående odlare. De menade att det var ett incitament till odlarna att bilda PO, och menade också att PO har större chans att påverka marknaden än vad fristående odlare hade. När det gäller budgeten så visste KOM inte nu hur stora summor det skulle handla om i slutändan. De trodde dock att pengarna inte ska tas från krisreserven. 2. Skolfrukt 2.1 Arbetsdokument om skolfruktsprogrammet KOM lyfte fram några utestående frågor Artikel 4.5 on fördelning av stöd mellan MS: KOM har redan skyldighet att slå fast den slutgiltiga stödfördelningen; det står i fixing regulation 1370/2013. I den förordningen står inget datum, men KOM får inte lägga till det i en delegerad akt eftersom förordning 1370/2013 inte antagits av både Rådet och Europaparlamentet, utan bara av Rådet.

7 7(10) Artikel 7a om godkännande av stödsökande stryks. KOM har ingen anledning att slå fast särregler för just den situationen. Artikel 6 har utvidgats för att täcka upp detta. Artikel 9 om upphävande av godkännande. Artikeln behövde bli mer preciserad, så det har KOM gjort nu. Det som tillkommit är att man ska ta hänsyn till proportionalitet när man agerar. Ett land menade att artikel 4.5 var viktig. De välkomnade att regeln anpassats till det korrekta rättsläget. De undrade hur stödfördelningen skulle fungera i praktiken. Skulle det komma en genomförandeakt om detta? Ett land var oroliga över att artikel 4.5 inte längre hade ett datum, eftersom deras nationella tillämpning hängde på detta. Två länder saknade övergångsregler från den gamla förordningen till den nya. KOM trodde nu att de båda förordningarna skulle träda ikraft någon gång i november. Till dess gäller de gamla reglerna. KOM påminde om att det här inte handlade om några större regeländringar, så de trodde inte på några större effekter i praktiken. Ett land undrade om ändringar i strategierna behöver notifieras till KOM (artikel 3.5). I artikel 5.2 undrade de varför det fanns ett maxibelopp för transport och distribution. Det fungerade dåligt ihop med deras system. KOM menade att begränsningen bara gällde i de MS där transporter faktureras separat. KOM lade efter lunch fram ett uttalande om att de har för avsikt att fördela de definitiva stöden på MS. Uttalandet ska tas med i de formella mötesanteckningarna. Kommittémötet 1. Frågor som kan gå till omröstning 1.1 Ersättning för nationellt stöd till Italien Italien föreslås få drygt euro i ersättning för nationellt stöd till Sardinien. Omröstning Kommittén stödde kommissionens förslag. 2. Skolfruktsprogrammet 2.1 Genomförandeakt om skolfruktsprogrammet De senaste ändringarna är mest språkliga, eller finjusteringar som tillkommit efter juristgranskningen. Ett land föreslog att artikel 13.3 kunde få samma lydelse som i skolmjölksprogrammet. KOM skulle undersöka detta. Ingen annan hade några kommentarer.

8 8(10) 3. Trädgårdsprodukter och olivolja 3.1 Ändring av 543/2011, genomförandeakten Artikel 56, nationella ramverket Artiklarna som idag täcker miljöinvesteringar flyttas till artikel 60 för att göra klart att de gäller alla former av investeringar. KOM har också tagit bort möjligheten att slå fast miljönyttan i efterhand, eftersom tanken är att den ska uppskattas fast i förväg. Ett land undrade om åtgärder som redan börjat genomföras kunde räknas i det här sammanhanget. De undrade också vad som menas med att en åtgärd är kopplad till ett visst skifte. Ett land undrade om man kunde stryka ordet icke-uttömmande ur artikel KOM tyckte att det var olämpligt, eftersom det skulle göra listan för stelbent. Några länder ville inte ha någon begränsning i hur mycket energi som PO får producera. De tyckte också att energin bör får användas även för lagring och transport, inte bara själva odlingen. KOM betonade att stödets syfte inte var energiproduktion. KOM betonade att begränsningen var tänkt att handla om genomsnittlig förbrukning och produktion, inte enstaka år. Artikel 76, kvalitet på återtagna produkter Ett land ville införa toleranser för återtag av bulkprodukter. De menade att erfarenheterna av de senaste krisåtgärderna tydde på att detta var nödvändigt. De noterade att tomater underst i en behållare ofta är krossade, och att man borde ta hänsyn till detta. KOM påminde om att syftet med återtag var att ta tillbaka produkter av bra kvalitet; om man bara skaffade undan lågprisprodukter så uppnådde man inte syftet att stabilisera marknaderna. Artikel 88, skördeförsäkringar KOM betonade att det måste vara PO som tar ut försäkringen, inte medlemmarna. De underströk också att det inte får vara en inkomstförsäkring. 3.2 Marknadssituationen För persikor och nektariner är priserna låga nu, trots en bra start på säsongen. Samtidigt borde låg produktion hjälpa till att höja priserna igen, och värme stimulerade konsumtionen. För citroner såg produktion, priser och export bra ut i år. Säsongen för apelsiner var över. För äpplen höll priserna fortfarande på att hämta sig. Priserna i Polen och Tyskland ökade och var nu uppe på det historiska genomsnittet efter en lång period med dåliga priser.

9 9(10) För tomater fluktuerade priserna mycket mellan olika marknader, men KOM tyckte sig ändå urskilja en viss neråtgående trend, men priserna låg nära den normala nivån. Också för paprika var priserna fluktuerande utan någon klar trend. Ett land noterade att de just nu hade mycket låga priser på svarta vinbär de lägsta priserna på åtta år. De låg 70 procent under normal nivå. KOM bad om mer information om detta. 3.3 Övriga frågor Delegerade akten om krisåtgärder: förtydligande om finansiering Den preliminära budgeten diskuterades i COMAGRI den 15 juli. I den budgeten finns inte de förlängda krisåtgärderna med. KOM gör dock en uppdatering (amending letter), som normalt kommer i mitten av oktober. Den uppdateringen går in i diskussionerna med de andra institutionerna innan den slutliga budgeten slås fast. Då tänker KOM ta med de förlängda åtgärderna. Nästa möte Nästa möte hålls den 29 september.

10 10(10)

Information från expertgruppen för trädgårdsprodukter 22 augusti 2014

Information från expertgruppen för trädgårdsprodukter 22 augusti 2014 1(5) Information från expertgruppen för trädgårdsprodukter 22 augusti 2014 Sammanfattning Detta var ett extrainsatt möte för att diskutera krisåtgärder med anledning av det ryska importstoppet. KOM inför

Läs mer

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 14 april 2015

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 14 april 2015 1(7) Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 14 april 2015 Sammanfattning Diskussionen om ändringar i PO-reglerna återupptogs efter att ha legat på is ett år. KOM varnade för

Läs mer

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 5 maj 2015

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 5 maj 2015 1(6) Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 5 maj 2015 Sammanfattning Mötet diskuterade den andra uppsättningen artiklar om PO-stödet (förordning 543/2011). De nya skolfruktsreglerna

Läs mer

Anvisning till anmälan om. Var finns blanketter?

Anvisning till anmälan om. Var finns blanketter? Anvisning till anmälan om fastställande av driftsfond för producentorganisationer för frukt och grönsaker Var finns blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets webbplats (www.jordbruksverket.se).

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer inom

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning

Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning EM2012 W-4.0, 2010-11-22 1 (8) Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning 1. En beskrivning av problemet och

Läs mer

FI:s redovisningsföreskrifter

FI:s redovisningsföreskrifter FI:s redovisningsföreskrifter 2008-06-18 Preliminär bedömning till följd av ändringar i IAS 32 och IAS 1 INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 1. ÄNDRING I IAS 32 3 2. ÄNDRING I IAS 1 5 Kontaktperson

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet Dnr 3.2.16-1559/14 2014-05-22 Landsbygdsutvecklingsenheten Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav18och45a lagenomplaneringav och statsandel för social- och hälsovården samt till lag om upphävande av 6 2 mom. lagen om kompetenscentrumverksamhet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) L 337/46 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1255/2014 av den 17 juli 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem

Läs mer

Vanliga frågor om regler för statligt stöd tillämpliga på projekt för lokalt ledd utveckling (CLLD)

Vanliga frågor om regler för statligt stöd tillämpliga på projekt för lokalt ledd utveckling (CLLD) Vanliga frågor om regler för statligt stöd tillämpliga på projekt för lokalt ledd utveckling (CLLD) 1. Har något förändrats beträffande regler för statligt stöd tillämpliga på fiskerisektorn för perioden

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-2866 Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola

Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola Politiska reformerna MacSharry 1992 från prisstöd till direkt inkomststöd Agenda 2000 bl.a. slaktbidrag, extensifieringsersättning

Läs mer

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 7 FEBRUARI 2012 Ansvarig utgivare: Kerstin Hermansson Innehåll BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR s.1 ESMA, KONSULTATION BÖRSHANDLADE

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.1.2014 COM(2014) 28 final 2014/0012 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.9.2002 KOM(2002) 464 slutlig 2001/0199 (COD) Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2000/13/EG när det gäller

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2015 COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2014:940 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

Artikel 20, Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden

Artikel 20, Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden Artikel 20, Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden Innehållsförteckning Artikel 20, Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden... 1 Beskrivning

Läs mer

Anvisningar till ansökan om

Anvisningar till ansökan om om utbetalning av stöd till producentorganisationer för frukt och grönsaker Följ anvisningen noga så att du fyller i ansökan rätt. Kom ihåg att lämna in den i rätt tid! Var finns blanketten? Alla blanketter

Läs mer

KOMMISSIONENS MEDDELANDE

KOMMISSIONENS MEDDELANDE SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.3.2010 KOM(2010) 100 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa grupper

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 april 2009 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjuristen Claes Jansson LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Inbjudan att svara på remiss: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning

Inbjudan att svara på remiss: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning Handläggare: Salli Fanaei Datum: 2008-10-02 Dnr: PT2-3/0809 Inbjudan att svara på remiss: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning Med hänsyn till bl.a. ändrad praxis inom återbetalningsområdet

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING?

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? XV/7030/98 SV HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? GENERALDIREKTORAT- XV Inre marknad och finansiella tjänster Detta dokument är avsett att användas som diskussionsunderlag inom

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-04-14 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Investeringsfondsfrågor Enligt

Läs mer

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 16.12.2014 C(2014) 9950 final Kommissionens tillkännagivande av den 16.12.2014 Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU)

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 31.3.2015 SV L 86/13 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2015/534 av den 17 mars 2015 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2015/13) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

Nya regler för AIF-förvaltare

Nya regler för AIF-förvaltare Nya regler för AIF-förvaltare Presentation 27 maj 2014 Agneta Blomquist Fredrik Lundberg Finansinspektionens roll Regelgivning Besluta i tillstånds- och anmälningsärenden Utöva tillsyn Besvara förfrågningar

Läs mer

Bilaga D:2. Motion Tolkning av avtalsvillkor

Bilaga D:2. Motion Tolkning av avtalsvillkor Bilaga D:2 Motion Tolkning av avtalsvillkor Mot bakgrund av styrelsens bilaga 4 i kallelsen till extra stämma 2013 redovisade problem med tolkningen av Sjöbodsavtalets villkor 6.2 gällande debiteringsgrunden

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 april 2009 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionens Arbetslöshetskassa Olof Palmes gata 17 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Mindre och bättre energi i svenska växthus

Mindre och bättre energi i svenska växthus kwh/kvm På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-02-11 Mindre och bättre energi i svenska växthus De svenska växthusen använder mindre energi per odlad yta nu än för elva år sedan. De håller

Läs mer

Artikel 19, Jordbruks- och affärsutveckling. Innehållsförteckning

Artikel 19, Jordbruks- och affärsutveckling. Innehållsförteckning Artikel 19, Jordbruks- och affärsutveckling Innehållsförteckning Artikel 19, Jordbruks- och affärsutveckling... 1 Beskrivning av delåtgärd 6.1, Startstöd... 8 Beskrivning av delåtgärd 6.4. Investeringar

Läs mer

RIKTLINJER. med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1 och 14.

RIKTLINJER. med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1 och 14. 19.6.2015 L 154/15 RIKTLINJER EURPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/948 av den 16 april 2015 om ändring av riktlinje ECB/2013/7 om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2015/19) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

2012-04460_15. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader

2012-04460_15. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader 2012-04460_15 Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Innehåll 1 Inledning... 3 2 Aktiviteter och stödberättigande kostnader... 4 2.1 Forskning och utveckling... 4 2.2 Investeringsstöd

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Energimyndigheten Avdelningen för energieffektivisering Johanna Moberg Vår referens/dnr: Er referens/dnr: 2014-4020 2014-09-11 Remissvar Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Läs mer

Vad hände vid ICAO Assembly? - vägen framåt

Vad hände vid ICAO Assembly? - vägen framåt Vad hände vid ICAO Assembly? - vägen framåt Positiva och problematiska beslut om regleringen av det internationella flygets klimatpåverkan Therése Sjöberg, therese.sjoberg@transportstyrelsen.se, 2013-11-06

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1 Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma konsekvensutredningars kvalitet med hänsyn till de effekter författningsförslaget kan få för

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2013:xx Utkom från trycket den xx månad 20XX Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR Uppdaterad januari 203 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 0 Koncernredovisning 6 IAS Utformning

Läs mer

GÅRDSSTÖD OCH MODULERING 2009

GÅRDSSTÖD OCH MODULERING 2009 GÅRDSSTÖD OCH MODULERING 2009 Anna Myréen / Mavi Helsingfors 17.2.2009 Obs. Bara gällande rättsakter och författningar är officiella källor. PRESENTATIONENS INNEHÅLL Huvudpunkterna i presentationen Stödberättigande

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

Motion från Patricia Vildanfors (MP) om 100 % giftfri fruktstund

Motion från Patricia Vildanfors (MP) om 100 % giftfri fruktstund TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-08-10 KS 2015/0432 Kommunfullmäktige Motion från Patricia Vildanfors (MP) om 100 % giftfri fruktstund Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-20 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Alkolås vid rattfylleri Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag; SFS 2012:872 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Regeringen föreskriver

Läs mer

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. SFS nr: 2005:590 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Utfärdad: 2005-06-22 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA-BoS-14/170 SV Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR

ANSÖKNINGSANVISNINGAR ANSÖKNINGSANVISNINGAR Blnr 353 GODKÄNNANDE AV FRUKT- OCH GRÖNSAKSPRODUCENTORGANISATIONER Allmänt Med blanketten ansöks om godkännande av fruktoch grönsaksproducentorganisationer. Godkännandet baserar sig

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning;

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning; Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning; Till lagen (1993:389) om assistansersättning 3 första stycket Den som omfattas av 1 lagen (1993:387) om stöd och

Läs mer

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation 1 Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation Riksdagen antog i december 2003 regeringens proposition 2003/2004:26 om nya regler för fakturor när det gäller mervärdesskatt. De

Läs mer

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-02 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Upphovsmannens rätt till ersättning

Läs mer

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro.

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro. EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23.01.2001 SG(2001) D/ 285315 Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 43/2000 Investeringsstöd för renhushållning och naturnäring Herr Minister, Jag har äran att meddela

Läs mer

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Fredrik Ludwigs.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Fredrik Ludwigs. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-21 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Ny konsumentkreditlag Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Skillnader mellan LOU och LUF

Skillnader mellan LOU och LUF Skillnader mellan LOU och LUF Upphandling The VÄRMEK Way Lag om offentlig upphandling, LOU, är en lagstiftning som är processinriktad. Den är gjord så för att garantera att små leverantörer ska ha samma

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader. Dnr 2012-04460_17

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader. Dnr 2012-04460_17 Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Dnr 2012-04460_17 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Aktiviteter och stödberättigande kostnader... 3 2.1 Forskning och utveckling... 4 2.2 Investeringsstöd

Läs mer

Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se

Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se Dokumentnamn Tillstånd till tullagerförfarandet och tullager typ E särskilt

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

tveckla standarder kort om hur det går till

tveckla standarder kort om hur det går till tveckla standarder kort om hur det går till Det här är SIS SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. Vårt arbete är långsiktigt och präglas

Läs mer

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av 35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till garantiersättning i 2 och 3, - försäkringstiden i 4-17, - ersättningsnivåer

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm 2008-02-20 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till ändring av Direktiv 2006/112/EG avseende hanteringen av

Läs mer

Registreringen av marknadsaktörer under REMIT. 10 september 2014, Stockholm

Registreringen av marknadsaktörer under REMIT. 10 september 2014, Stockholm Registreringen av marknadsaktörer under REMIT 10 september 2014, Stockholm Agenda Uppdatering om aktuell status kring REMIT och genomförandeakterna Varför ska man registrera sig? Vem ska registrera sig?

Läs mer

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande:

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande: EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 21.12.2001 C(2001)4748 Ärende: Statligt stöd nr N 649/00 Finland Undantag från skatt vid köp av fast egendom Herr Minister, Jag har äran att informera Er att kommissionen

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/005 Er referens: Fi2012/4241 1 (6) 2015-04-30 Skatte- och Tullavdelningen Att. Helena Persson Finansdepartementet S-103 33 Stockholm Via e-post till fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Yttrande över promemorian Förstärkt insättningsgaranti (Fi2015/3438)

Yttrande över promemorian Förstärkt insättningsgaranti (Fi2015/3438) 2015-09-15 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 15-9094 Finansmarknadsavdelningen/Bankenheten (Anges alltid vid svar) 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel

Läs mer

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015.

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att till lagen om utkomstskydd

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 214/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om bostadssparpremier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt; SFS 2014:1374 Utkom från trycket den 2 december 2014 utfärdad den 13 november 2014.

Läs mer

Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF.

Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF. Version 31 januari 2015 PROPOSITION NR 1/2015 Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF. 1. Sammanfattning av förslaget Förbundsstyrelsen föreslår att

Läs mer

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov December 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Lagtext...4 2.1 Förslag

Läs mer

För Sveriges Torskfiskares Producentorganisation ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Sveriges Torskfiskares Producentorgansation ek. för.

För Sveriges Torskfiskares Producentorganisation ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Sveriges Torskfiskares Producentorgansation ek. för. STADGAR För Sveriges Torskfiskares Producentorganisation ekonomisk förening KAPITEL 1 Föreningen 1 Firma Föreningens firma är Sveriges Torskfiskares Producentorgansation ek. för. 2 Säte Styrelsen skall

Läs mer

PM beträffande kostnader och finansiering för förstärkningsåtgärder enligt bestämmelserna om försörjningstrygghet för naturgas

PM beträffande kostnader och finansiering för förstärkningsåtgärder enligt bestämmelserna om försörjningstrygghet för naturgas 1 (5) Datum 2007-03-27 Marknad PM beträffande kostnader och finansiering för förstärkningsåtgärder enligt bestämmelserna om försörjningstrygghet för naturgas Sammanfattning Svenska Kraftnät konstaterar

Läs mer