Rapport från expertgrupp och kommitté om trädgårdsprodukter, 16 juli 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från expertgrupp och kommitté om trädgårdsprodukter, 16 juli 2015"

Transkript

1 1(10) Rapport från expertgrupp och kommitté om trädgårdsprodukter, 16 juli 2015 Sammanfattning KOM förlänger krisåtgärderna eftersom Ryssland förlängt importstoppet. De betonade dock att det inte rådde någon kris på marknaderna just nu, utan de ville agera i förväg. Mötet diskuterade artikel 1-90 i 543/2011 för andra gången. Diskussionen kommer att fortsätta i höst. KOM tror nu att de båda förordningarna om skolfrukt kommer att träda ikraft någon gång i november. Expertgruppen för delegerade akter 1. Trädgårdsprodukter 1.1 Diskussion om 543/2011, andra varvet med artikel 1-90 Diskussionen om artikel 1-90 kom upp för andra gången. KOM hade reviderat texten på flera punkter baserat på synpunkter från MS. I september kommer mötet att diskutera batch 3-4 för andra gången. KOM ville för hela förordningen fokusera diskussionen på färre artiklar. Artikel 19, definitioner KOM kan komma att göra en ändring som tar hänsyn till kooperativ, och en annan ändring i h1 om fysiska investeringar. Ett land undrade om den nya definitionen av investeringar i fysiska tillgångar betyder i kombination med att de kan omfatta intangible assets. Ingår aktier i detta? Det kan i så fall vara problematiskt med tanke på skattereglerna. BE ville också ändra hänvisningen till avskrivningsregler till en annan period. Ett land höll med om att texten om avskrivningsregler borde tas bort. De föreslog att samma regler som i landsbygdsförordningen skulle gälla. DE höll med. Flera länder tyckte att tio år var en för lång tidsperiod. En dator håller inte så länge. Ett av dem betonade att MS tillämpar mycket olika avskrivningsperioder, så de vill hellre använda begreppet retention period. Ett land tyckte inte att det räckte med att en PO hade en enda medlem utomlands för att den skulle räknas som gränsöverskridande.

2 2(10) KOM menade att avskrivningsperioden var kopplad till PO:s bokföring, och att olika regler gällde för olika typer av produkter. För datorer var det oftast 3 år. Tioårsregeln gäller bara för investeringar där avskrivningsreglerna är en längre period än så, och det gäller därmed bara för byggnader. Artikel 21, minsta antal medlemmar Flera länder var tveksamma till att använda begreppet aktiva jordbrukare. KOM:s formulering om aktiva jordbrukare var bara ett förslag. De kunde tänka sig andra lösningar, inklusive riktlinjer. Artikel 26a, leveranskravet Ett land uppskattade att procentsatsen höjts till 25 %, men ville veta hur procentsatsen skulle beräknas. Per produkt eller totalt? Per volym eller per värde? KOM menade att det i första hand avsåg per volym. Ett land ville se en ännu högre procentsats, och förstod inte vad problemet var. Ett land tyckte att procentsatsen bara skulle gälla när odlaren säljer direkt till kund, inte om en annan PO är inblandat. De tyckte att producenter bör ha rätt att sälja till andra om deras PO går med på det. HU höll med. Ett land hade problem med ekologiska produkter. De ville att 50 procent istället för 25 procent skulle gälla för dessa. Artikel 27, outsourcing Ett land menade att tjänster som tillhandahålls av en av PO:s egna medlemmar inte bör räknas som outsourcing. Ett land hänvisade till diskussionen om outsourcing i den horisontella kommittén, och undrade hur de båda regelverken hängde ihop. Artikel 28, gränsöverskridande PO Två länder undrade vad som händer om PO flyttar sitt huvudkontor till ett annat land, vilka kriterier gäller då för erkännande av den. Kan PO förlora sitt erkännande om landet den flyttar till har striktare krav på antal medlemmar? Artikel 33, erkännande av APO KOM har inte tänkt färdigt på artikel De är ute efter att göra det lättare att kontrollera att det inte förekommer dubbelfinansiering, men om MS har problem med det här så kan KOM stryka regeln igen. Artikel 35, gränsöverskridande APO Ett land menade att artikeln inte löste deras problem. De ville ha kriterier för var huvudkontoret får ligga. De hade även andra synpunkter på TAPO. Artikel 51, referensperiod KOM menar att fördelen med att bara tillåta en referensperiod är dels att det blir enklare och dels att det gör att PO snabbare kan utnyttja en ökning av VMP.

3 3(10) Flera länder föredrog dagens formulering. KOM kunde tänka sig att gå tillbaka till de gamla reglerna. Batch 2: artikel Diskussionen om de delegerade akterna i batch 2 blev mycket kort, eftersom tiden för expertgruppen tog slut. KOM gick igenom de artiklar de tyckte var viktigast, och släppte bara fram ett par kommentarer från MS. Artikel 60, stödberättigande åtgärder KOM förklarade att enhetskostnad tillkommit eftersom det förekommer i andra regelverk. Det syftar på exempelvis belopp per hektar, medan schablonbelopp är procentsatser. Punkt 60.4 gällde alla investeringar, inte längre bara miljöinvesteringar. Punkt 60.5 innebär att när en PO gör en större investering så kan beloppet fördelas på flera år under VP. För riktigt stora investeringar kan beloppet slås ut även på nästföljande program. Punkt 60.6: Om investeringen säljs ska hela beloppet gå tillbaka till driftsfonden, inte bara hälften. Punkt 60.9 så har KOM tagit bort hänvisningen till produktionsvärdet, utan nöjer sig med att minst 80 procent av medlemmarna genomför en åtgärd. Två länder undrade vem som är beneficiary i punkt 4. Frågan gälle bland annat om regeln innebär att PO måste vara ägare eller om enskilda medlemmar kan räknas som beneficiary. KOM svarade att det också kan vara en medlem. Ett land hade mycket stora problem med artikel 60.4 och ville att KOM skulle se över formuleringarna. De kunde inte ha både innehav och ägande i samma mening, på grund av nationella definitioner. Ett land ville stryka hela punkt 60.9 (om två miljöåtgärder), eftersom de tyckte att det räckte med vad som står i rådsförordningen. PL menade att kravet på 80 procent borde mildras så att stora PO bara behöver genomföra åtgärderna hos en mindre andel än så. FR ville ha förtydliganden om samma paragraf. Ett land ville ha tydligare regler om vem som äger investeringarna. Ett land undrade vad som menades med fair and equitable när det gäller att räkna ut schablonbelopp. KOM skulle försöka bli ännu tydligare när det gäller schablonbeloppen. De kunde tänka sig att myndigheten gjorde beräkningarna själva, men att de i så fall bekräftades av en oberoende myndighet. KOM noterade också att schablonbeloppen måste uppdateras minst vart femte år, vilket är oftare än i andra regelverk. De kopplade detta till verksamhetsprogrammens längd. När det gäller kravet på minst två miljöåtgärder så vill KOM att de ska vara genuina åtgärder. Verksamhetsprogram innehåller ofta många olika miljöåtgärder, och medlemmarna kan välja vilka de vill genomföra. Om för få medlemmar gör detta så uppstår ingen positiv miljöeffekt.

4 4(10) Bilaga IXa, stödberättigande åtgärder KOM konstaterade att de återinfört alla regler om stöd till personalkostnader. Två länder betonade att allt som är tillåtet enligt de nuvarande reglerna måste vara det även i den nya versionen. Artikel 72a, program som inte fullbordas Ett land ville ha flera förtydliganden av artikeln. KOM skulle se över den igen. Grundtanken var att stöd för de första åren av verksamhetsprogrammet inte skulle betalas tillbaka, men det förutsatte att PO följt alla regler så långt. Om PO fått stöd för investeringar uppdelat på flera år så behöver de inte betala tillbaka stödet för de första åren. Om de däremot fått hela stödet så måste investeringen användas tills den är avskriven (fast inte mer än tio år). Om PO fått stöd för ekologisk odling så behöver de inte betala tillbaka för de tre första åren förutsatt att PO fortsätter att odla ekologiskt. Om odlingen upphör innan fem år är till ända så ska stödet betalas tillbaka. Ett land undrade vad som gällde om en investering genomförts ett år och betalningen inte genomförs förrän nästa år. Får MS betala då om programmet avbrutits? KOM hoppades att PO ansökte samma år som de genomförde åtgärden. Ett land gav ett exempel på två PO som vill avbryta sina program i år. Den ena PO vill gå med i en annan PO, den andra PO vill lämna programmet helt och inte längre vara en erkänd PO. Landet menade att de då måste kräva tillbaka hela stödet, eftersom det senare inte skulle finnas någon juridisk enhet att genomföra kontroller hos. KOM menade att i det första fallet handlar det om en sammanslagning av PO, och det finns det regler för. I det andra fallet måste man undersöka hur stor del av stödet som avsåg investeringar, och hur mycket av det som fyllt sitt syfte. Artikel 74a, investeringar som krishantering KOM tyckte inte att de kunde ge exempel på vad detta kan vara för investeringar. De uppmanade MS att istället skicka skriftliga frågor för varje enskilt fall. Artikel 79, stöd till återtag I punkt 2 har KOM försökt förtydliga hur man ska beräkna taket för hur stora volymer som får omfattas. De uppmanade MS att fundera på om deras nya formulering var tydligare. Regeln gäller per tre år. Om en PO inte gjort ett återtag på två år så blir gränsen 15 % av saluförd produktion det tredje året. Men då kan PO inte göra några nya återtag de två kommande åren. KOM har inte för avsikt att ändra stödnivåerna nu.

5 5(10) 1.2 Effekter av det ryska importstoppet En del notifieringar för den 15 juli saknas fortfarande. KOM noterade att de fått in en mycket stor notifiering från ett land, och KOM ville få bekräftat att de kvantiteterna avsåg återtag som gjorts före den 30 juni, då krisåtgärden upphörde. Den kompletta rapporteringen kommer på Circa. Därmed kommer det totala belopp som nämndes under punkt 1.3 att bli 156 miljoner euro istället för 150 miljoner euro. 1.3 Extra krisåtgärder för vissa frukter och grönsaker KOM har med kort varsel bestämt sig för att förlänga krisåtgärderna för frukt och grönsaker. Anledningen är att Ryssland har förlängt sitt importstopp med ett år. KOM menade att det inte rådde någon krissituation nu, men de trodde att det skulle kunna komma marknadsstörningar senare. Särskilt för italienska persikor var priserna redan låga. Det var för tidigt att säga något om nästa säsong för äpplen och päron, men KOM påminde om att stora volymer polska äpplen tidigare gått till Ryssland. De nya krisåtgärderna ser i stort sett ut som de som löpte ut vid halvårsskiftet. Några ändringar är att reglerna också omfattar persikor och nektariner, och att alla länder får en tilldelning på ton utöver de landspecifika kvoterna som baseras på historisk handel med Ryssland och utnyttjande av tidigare krisåtgärder. KOM betonade att kvantiteterna i bilagan kan komma att ändras, eftersom de fortfarande håller på att diskutera internt, särskilt budgetaspekten. KOM uppmanade länder som inte ville ha några kvantiteter att höra av sig till KOM, för att på så sätt slippa införa förordningen. Totalt ton har återtagits via de olika krisåtgärderna hittills, och det har lags 150 miljoner euro i stöd på detta. KOM noterade att EU:s export har minskat med 4 procent i volym och 15 procent i värde jämfört med förra året. De trodde att de förlängda åtgärderna inte skulle kosta mer än så. De nya reglerna gäller till juni Tanken är att de ska antas i slutet av juli, men det kan bli senare om den interna processen tar längre tid. Många länder var glada över krisåtgärderna, även om flera av dem ville ha större kvantiteter. Några av dem uppskattade särskilt att KOM inte väntade på att det faktiskt skulle uppstå en kris innan de agerade. Två länder betonade däremot att det var viktigt för näringen att hitta andra marknader. Ett annat land ville att deras kvot skulle strykas så att de inte behöver införa reglerna. Deras erfarenhet var att de gamla återtagen inte haft någon effekt på marknaderna samtidigt som de orsakat mycket administration. Ett av länderna ville också stryka de extra 3000 tonnen för varje land, med argumentet att detta inte var en riktad åtgärd. Ett land betonade att det var missvisande att utgå från utnyttjandet förra året, eftersom odlarna reagerat sent på möjligheten och inte utnyttjat den. Ett annat land betonade att de såg stora indirekta effekter även om de inte haft någon större export till Ryssland själva.

6 6(10) Några länder ville dela upp utbetalningarna i flera faser. Annars skulle det ta för lång tid innan odlarna fick några pengar. Ett land ville veta varifrån pengarna ska komma. De ville också ha flexibilitet att lägga till andra produkter i ett senare skede. Ett land undrade om de skulle kunna flytta kvantiteter mellan kategorier? Två länder ville ha en förvarning på minst tre dagar före ikraftträdandet för att kunna få reglerna på plats. De ville också veta när kvantiteterna blir definitiva. KOM svarade att de var skyldiga att invänta hela kommissionskollegiets formella position. Innan det var klart får de inte skicka ut texten. De kan möjligen skicka ut någon form av interimtext, men då finns det inga garantier att den är definitiv. KOM förklarade att de halverat de historiska exportsiffrorna i sina beräkningar, eftersom importstoppet redan varit ikraft ett år. PO har därför haft gott om tid på sig för att hitta alternativa marknader. KOM var tveksamma till att tillämpa förordningen retroaktivt. De tyckte att historien visade att sådana åtgärder varit svåra att tillämpa och kontrollera. KOM menade också att eftersom det här var förebyggande åtgärder så kunde de använda det skyndsamma förfarandet, men inte det extremt skyndsamma förfarandet. Den färdiga texten skulle inte kunna komma före den 1 augusti. KOM ville inte lägga till fler produkter. De hänvisade till att alla länder hade ton för att hantera nationella särintressen. KOM noterade samtidigt att det var svårare för fruktodlare att anpassa sig från ett år till ett annat än vad det var för odlare med ettåriga grödor. De hänvisade dels till att de hade en begränsad budget och dels till att de inte ville ge näringen fel signaler. I första hand borde näringen hitta andra marknader. KOM insisterade också på att behandla PO bättre än PG och fristående odlare. De menade att det var ett incitament till odlarna att bilda PO, och menade också att PO har större chans att påverka marknaden än vad fristående odlare hade. När det gäller budgeten så visste KOM inte nu hur stora summor det skulle handla om i slutändan. De trodde dock att pengarna inte ska tas från krisreserven. 2. Skolfrukt 2.1 Arbetsdokument om skolfruktsprogrammet KOM lyfte fram några utestående frågor Artikel 4.5 on fördelning av stöd mellan MS: KOM har redan skyldighet att slå fast den slutgiltiga stödfördelningen; det står i fixing regulation 1370/2013. I den förordningen står inget datum, men KOM får inte lägga till det i en delegerad akt eftersom förordning 1370/2013 inte antagits av både Rådet och Europaparlamentet, utan bara av Rådet.

7 7(10) Artikel 7a om godkännande av stödsökande stryks. KOM har ingen anledning att slå fast särregler för just den situationen. Artikel 6 har utvidgats för att täcka upp detta. Artikel 9 om upphävande av godkännande. Artikeln behövde bli mer preciserad, så det har KOM gjort nu. Det som tillkommit är att man ska ta hänsyn till proportionalitet när man agerar. Ett land menade att artikel 4.5 var viktig. De välkomnade att regeln anpassats till det korrekta rättsläget. De undrade hur stödfördelningen skulle fungera i praktiken. Skulle det komma en genomförandeakt om detta? Ett land var oroliga över att artikel 4.5 inte längre hade ett datum, eftersom deras nationella tillämpning hängde på detta. Två länder saknade övergångsregler från den gamla förordningen till den nya. KOM trodde nu att de båda förordningarna skulle träda ikraft någon gång i november. Till dess gäller de gamla reglerna. KOM påminde om att det här inte handlade om några större regeländringar, så de trodde inte på några större effekter i praktiken. Ett land undrade om ändringar i strategierna behöver notifieras till KOM (artikel 3.5). I artikel 5.2 undrade de varför det fanns ett maxibelopp för transport och distribution. Det fungerade dåligt ihop med deras system. KOM menade att begränsningen bara gällde i de MS där transporter faktureras separat. KOM lade efter lunch fram ett uttalande om att de har för avsikt att fördela de definitiva stöden på MS. Uttalandet ska tas med i de formella mötesanteckningarna. Kommittémötet 1. Frågor som kan gå till omröstning 1.1 Ersättning för nationellt stöd till Italien Italien föreslås få drygt euro i ersättning för nationellt stöd till Sardinien. Omröstning Kommittén stödde kommissionens förslag. 2. Skolfruktsprogrammet 2.1 Genomförandeakt om skolfruktsprogrammet De senaste ändringarna är mest språkliga, eller finjusteringar som tillkommit efter juristgranskningen. Ett land föreslog att artikel 13.3 kunde få samma lydelse som i skolmjölksprogrammet. KOM skulle undersöka detta. Ingen annan hade några kommentarer.

8 8(10) 3. Trädgårdsprodukter och olivolja 3.1 Ändring av 543/2011, genomförandeakten Artikel 56, nationella ramverket Artiklarna som idag täcker miljöinvesteringar flyttas till artikel 60 för att göra klart att de gäller alla former av investeringar. KOM har också tagit bort möjligheten att slå fast miljönyttan i efterhand, eftersom tanken är att den ska uppskattas fast i förväg. Ett land undrade om åtgärder som redan börjat genomföras kunde räknas i det här sammanhanget. De undrade också vad som menas med att en åtgärd är kopplad till ett visst skifte. Ett land undrade om man kunde stryka ordet icke-uttömmande ur artikel KOM tyckte att det var olämpligt, eftersom det skulle göra listan för stelbent. Några länder ville inte ha någon begränsning i hur mycket energi som PO får producera. De tyckte också att energin bör får användas även för lagring och transport, inte bara själva odlingen. KOM betonade att stödets syfte inte var energiproduktion. KOM betonade att begränsningen var tänkt att handla om genomsnittlig förbrukning och produktion, inte enstaka år. Artikel 76, kvalitet på återtagna produkter Ett land ville införa toleranser för återtag av bulkprodukter. De menade att erfarenheterna av de senaste krisåtgärderna tydde på att detta var nödvändigt. De noterade att tomater underst i en behållare ofta är krossade, och att man borde ta hänsyn till detta. KOM påminde om att syftet med återtag var att ta tillbaka produkter av bra kvalitet; om man bara skaffade undan lågprisprodukter så uppnådde man inte syftet att stabilisera marknaderna. Artikel 88, skördeförsäkringar KOM betonade att det måste vara PO som tar ut försäkringen, inte medlemmarna. De underströk också att det inte får vara en inkomstförsäkring. 3.2 Marknadssituationen För persikor och nektariner är priserna låga nu, trots en bra start på säsongen. Samtidigt borde låg produktion hjälpa till att höja priserna igen, och värme stimulerade konsumtionen. För citroner såg produktion, priser och export bra ut i år. Säsongen för apelsiner var över. För äpplen höll priserna fortfarande på att hämta sig. Priserna i Polen och Tyskland ökade och var nu uppe på det historiska genomsnittet efter en lång period med dåliga priser.

9 9(10) För tomater fluktuerade priserna mycket mellan olika marknader, men KOM tyckte sig ändå urskilja en viss neråtgående trend, men priserna låg nära den normala nivån. Också för paprika var priserna fluktuerande utan någon klar trend. Ett land noterade att de just nu hade mycket låga priser på svarta vinbär de lägsta priserna på åtta år. De låg 70 procent under normal nivå. KOM bad om mer information om detta. 3.3 Övriga frågor Delegerade akten om krisåtgärder: förtydligande om finansiering Den preliminära budgeten diskuterades i COMAGRI den 15 juli. I den budgeten finns inte de förlängda krisåtgärderna med. KOM gör dock en uppdatering (amending letter), som normalt kommer i mitten av oktober. Den uppdateringen går in i diskussionerna med de andra institutionerna innan den slutliga budgeten slås fast. Då tänker KOM ta med de förlängda åtgärderna. Nästa möte Nästa möte hålls den 29 september.

10 10(10)

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 14 april 2015

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 14 april 2015 1(7) Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 14 april 2015 Sammanfattning Diskussionen om ändringar i PO-reglerna återupptogs efter att ha legat på is ett år. KOM varnade för

Läs mer

Information från expertgruppen för trädgårdsprodukter 22 augusti 2014

Information från expertgruppen för trädgårdsprodukter 22 augusti 2014 1(5) Information från expertgruppen för trädgårdsprodukter 22 augusti 2014 Sammanfattning Detta var ett extrainsatt möte för att diskutera krisåtgärder med anledning av det ryska importstoppet. KOM inför

Läs mer

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 5 maj 2015

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 5 maj 2015 1(6) Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 5 maj 2015 Sammanfattning Mötet diskuterade den andra uppsättningen artiklar om PO-stödet (förordning 543/2011). De nya skolfruktsreglerna

Läs mer

{SEC(2002) 1399 final}

{SEC(2002) 1399 final} EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.12.2002 KOM (2002) 743 slutlig KOMMISSIONENS RAPPORT Ekonomisk reform : rapport om produkt- och kapitalmarknadernas funktion i gemenskapen {SEC(2002)

Läs mer

Praktisk vägledning: Lagstiftningen som gäller för anställda i Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz.

Praktisk vägledning: Lagstiftningen som gäller för anställda i Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz. Innehåll INLEDNING 4 1. Varför behöver vi denna vägledning? 4 2. En översikt 4 DEL I: UTSÄNDNING AV ARBETSTAGARE 6 1. Vilket socialt trygghetssystem gäller för anställda som tillfälligt sänds ut till en

Läs mer

Gör ett val. Oberoende synpunkter av Clare Spottiswoode CBE, försäkringstagarnas ombud.

Gör ett val. Oberoende synpunkter av Clare Spottiswoode CBE, försäkringstagarnas ombud. Gör ett val om Avivas erbjudande att betala dig för att du ska avstå din rätt till särskilda utskiftningar ur de övertagna förmögenhetsmassorna i CGNU Life Assurance Limited och Commercial Union Life Assurance

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Bakgrund. Tillväxtverket. Ny programperiod och nya krav

Bakgrund. Tillväxtverket. Ny programperiod och nya krav Myndighet Tillväxtverket Diarienummer Dnr 6.1.1-2014-4411 2015-03-06 Rubrik Konsekvensutredning för Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Förslag till avgiftsmodell för ersättningsfallet CTA Lind & Co Scandinavia AB

Förslag till avgiftsmodell för ersättningsfallet CTA Lind & Co Scandinavia AB REMISS Dnr 2009/1652 2009-10-19 Förslag till avgiftsmodell för ersättningsfallet CTA Lind & Co Scandinavia AB Riksgälden föreslår i denna remiss en modell för att fördela de avgifter som ska debiteras

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling

Läs mer

Viktiga frågor för fondbolagen

Viktiga frågor för fondbolagen ANFÖRANDE Datum: 2015-06-04 Talare: Martin Noréus Möte: Fondbolagens förening Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE Kartläggningen är gjord av MIND Research på uppdrag av Landsbygdsnätverket. Hösten 2013 Landsbygdsnätverket 551 82 Jönköping

Läs mer

2011:19. Uppföljning och utvärdering av FUB. Vad kännetecknar företag som fått regionalt bidrag till företagsutveckling utbetalt 2008, 2009 och 2010

2011:19. Uppföljning och utvärdering av FUB. Vad kännetecknar företag som fått regionalt bidrag till företagsutveckling utbetalt 2008, 2009 och 2010 REGIONAL UTVECKLING Uppföljning och utvärdering av FUB Vad kännetecknar företag som fått regionalt bidrag till företagsutveckling utbetalt 2008, 2009 och 2010 Författare: Roger Lilja 2011:19 Titel: Uppföljning

Läs mer

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN SV 2014 nr 09 Särskild rapport Förvaltas EU:s stöd till investeringar och säljfrämjande åtgärder inom vinsektorn väl och kan man visa hur stödet har påverkat EU-vinernas konkurrenskraft? EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

ONSDAGEN DEN 6 MAJ 2009

ONSDAGEN DEN 6 MAJ 2009 06-05-2009 1 ONSDAGEN DEN 6 MAJ 2009 ORDFÖRANDESKAP: PÖTTERING Talman 1. Öppnande av sammanträdet (Sammanträdet öppnades kl. 9.00.) 2. Stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för

Läs mer

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik. s juridiska årsbok 2015» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.» 1 Inledning Innehållsförteckning För fjärde året i rad har vi på tagit fram en juridisk årsbok. Rapporterna är ett led i

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

ANFÖRANDE. Är det farligt att låna dollar?

ANFÖRANDE. Är det farligt att låna dollar? ANFÖRANDE DATUM: 2011-05-17 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Svenska Handelsbanken, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05

Läs mer

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar PRISET FÖR ASSISTANS Detta är Humanas juridiska årsbok. Den innehåller en uppdaterad bild av betydelsefulla händelser och trender inom rättsområdet personlig assistans. I år belyser vi särskilt frågan

Läs mer

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande Stockholm 2012-01-27 Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348 Sammanfattning Solvens II Utredningens förslag till genomförande

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Pensionsrapport. viktiga frågor som påverkar pensionsområdet

Pensionsrapport. viktiga frågor som påverkar pensionsområdet Pensionsrapport 2013 viktiga frågor som påverkar pensionsområdet Det är vi som arbetat med Pensionsrapport 2013 Carina Blomberg Trygghetsekonom carina.blomberg@amf.se Fredrik Nordström Chef Affärsutveckling

Läs mer