Rapport från expertgrupp och kommitté om trädgårdsprodukter, 16 juli 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från expertgrupp och kommitté om trädgårdsprodukter, 16 juli 2015"

Transkript

1 1(10) Rapport från expertgrupp och kommitté om trädgårdsprodukter, 16 juli 2015 Sammanfattning KOM förlänger krisåtgärderna eftersom Ryssland förlängt importstoppet. De betonade dock att det inte rådde någon kris på marknaderna just nu, utan de ville agera i förväg. Mötet diskuterade artikel 1-90 i 543/2011 för andra gången. Diskussionen kommer att fortsätta i höst. KOM tror nu att de båda förordningarna om skolfrukt kommer att träda ikraft någon gång i november. Expertgruppen för delegerade akter 1. Trädgårdsprodukter 1.1 Diskussion om 543/2011, andra varvet med artikel 1-90 Diskussionen om artikel 1-90 kom upp för andra gången. KOM hade reviderat texten på flera punkter baserat på synpunkter från MS. I september kommer mötet att diskutera batch 3-4 för andra gången. KOM ville för hela förordningen fokusera diskussionen på färre artiklar. Artikel 19, definitioner KOM kan komma att göra en ändring som tar hänsyn till kooperativ, och en annan ändring i h1 om fysiska investeringar. Ett land undrade om den nya definitionen av investeringar i fysiska tillgångar betyder i kombination med att de kan omfatta intangible assets. Ingår aktier i detta? Det kan i så fall vara problematiskt med tanke på skattereglerna. BE ville också ändra hänvisningen till avskrivningsregler till en annan period. Ett land höll med om att texten om avskrivningsregler borde tas bort. De föreslog att samma regler som i landsbygdsförordningen skulle gälla. DE höll med. Flera länder tyckte att tio år var en för lång tidsperiod. En dator håller inte så länge. Ett av dem betonade att MS tillämpar mycket olika avskrivningsperioder, så de vill hellre använda begreppet retention period. Ett land tyckte inte att det räckte med att en PO hade en enda medlem utomlands för att den skulle räknas som gränsöverskridande.

2 2(10) KOM menade att avskrivningsperioden var kopplad till PO:s bokföring, och att olika regler gällde för olika typer av produkter. För datorer var det oftast 3 år. Tioårsregeln gäller bara för investeringar där avskrivningsreglerna är en längre period än så, och det gäller därmed bara för byggnader. Artikel 21, minsta antal medlemmar Flera länder var tveksamma till att använda begreppet aktiva jordbrukare. KOM:s formulering om aktiva jordbrukare var bara ett förslag. De kunde tänka sig andra lösningar, inklusive riktlinjer. Artikel 26a, leveranskravet Ett land uppskattade att procentsatsen höjts till 25 %, men ville veta hur procentsatsen skulle beräknas. Per produkt eller totalt? Per volym eller per värde? KOM menade att det i första hand avsåg per volym. Ett land ville se en ännu högre procentsats, och förstod inte vad problemet var. Ett land tyckte att procentsatsen bara skulle gälla när odlaren säljer direkt till kund, inte om en annan PO är inblandat. De tyckte att producenter bör ha rätt att sälja till andra om deras PO går med på det. HU höll med. Ett land hade problem med ekologiska produkter. De ville att 50 procent istället för 25 procent skulle gälla för dessa. Artikel 27, outsourcing Ett land menade att tjänster som tillhandahålls av en av PO:s egna medlemmar inte bör räknas som outsourcing. Ett land hänvisade till diskussionen om outsourcing i den horisontella kommittén, och undrade hur de båda regelverken hängde ihop. Artikel 28, gränsöverskridande PO Två länder undrade vad som händer om PO flyttar sitt huvudkontor till ett annat land, vilka kriterier gäller då för erkännande av den. Kan PO förlora sitt erkännande om landet den flyttar till har striktare krav på antal medlemmar? Artikel 33, erkännande av APO KOM har inte tänkt färdigt på artikel De är ute efter att göra det lättare att kontrollera att det inte förekommer dubbelfinansiering, men om MS har problem med det här så kan KOM stryka regeln igen. Artikel 35, gränsöverskridande APO Ett land menade att artikeln inte löste deras problem. De ville ha kriterier för var huvudkontoret får ligga. De hade även andra synpunkter på TAPO. Artikel 51, referensperiod KOM menar att fördelen med att bara tillåta en referensperiod är dels att det blir enklare och dels att det gör att PO snabbare kan utnyttja en ökning av VMP.

3 3(10) Flera länder föredrog dagens formulering. KOM kunde tänka sig att gå tillbaka till de gamla reglerna. Batch 2: artikel Diskussionen om de delegerade akterna i batch 2 blev mycket kort, eftersom tiden för expertgruppen tog slut. KOM gick igenom de artiklar de tyckte var viktigast, och släppte bara fram ett par kommentarer från MS. Artikel 60, stödberättigande åtgärder KOM förklarade att enhetskostnad tillkommit eftersom det förekommer i andra regelverk. Det syftar på exempelvis belopp per hektar, medan schablonbelopp är procentsatser. Punkt 60.4 gällde alla investeringar, inte längre bara miljöinvesteringar. Punkt 60.5 innebär att när en PO gör en större investering så kan beloppet fördelas på flera år under VP. För riktigt stora investeringar kan beloppet slås ut även på nästföljande program. Punkt 60.6: Om investeringen säljs ska hela beloppet gå tillbaka till driftsfonden, inte bara hälften. Punkt 60.9 så har KOM tagit bort hänvisningen till produktionsvärdet, utan nöjer sig med att minst 80 procent av medlemmarna genomför en åtgärd. Två länder undrade vem som är beneficiary i punkt 4. Frågan gälle bland annat om regeln innebär att PO måste vara ägare eller om enskilda medlemmar kan räknas som beneficiary. KOM svarade att det också kan vara en medlem. Ett land hade mycket stora problem med artikel 60.4 och ville att KOM skulle se över formuleringarna. De kunde inte ha både innehav och ägande i samma mening, på grund av nationella definitioner. Ett land ville stryka hela punkt 60.9 (om två miljöåtgärder), eftersom de tyckte att det räckte med vad som står i rådsförordningen. PL menade att kravet på 80 procent borde mildras så att stora PO bara behöver genomföra åtgärderna hos en mindre andel än så. FR ville ha förtydliganden om samma paragraf. Ett land ville ha tydligare regler om vem som äger investeringarna. Ett land undrade vad som menades med fair and equitable när det gäller att räkna ut schablonbelopp. KOM skulle försöka bli ännu tydligare när det gäller schablonbeloppen. De kunde tänka sig att myndigheten gjorde beräkningarna själva, men att de i så fall bekräftades av en oberoende myndighet. KOM noterade också att schablonbeloppen måste uppdateras minst vart femte år, vilket är oftare än i andra regelverk. De kopplade detta till verksamhetsprogrammens längd. När det gäller kravet på minst två miljöåtgärder så vill KOM att de ska vara genuina åtgärder. Verksamhetsprogram innehåller ofta många olika miljöåtgärder, och medlemmarna kan välja vilka de vill genomföra. Om för få medlemmar gör detta så uppstår ingen positiv miljöeffekt.

4 4(10) Bilaga IXa, stödberättigande åtgärder KOM konstaterade att de återinfört alla regler om stöd till personalkostnader. Två länder betonade att allt som är tillåtet enligt de nuvarande reglerna måste vara det även i den nya versionen. Artikel 72a, program som inte fullbordas Ett land ville ha flera förtydliganden av artikeln. KOM skulle se över den igen. Grundtanken var att stöd för de första åren av verksamhetsprogrammet inte skulle betalas tillbaka, men det förutsatte att PO följt alla regler så långt. Om PO fått stöd för investeringar uppdelat på flera år så behöver de inte betala tillbaka stödet för de första åren. Om de däremot fått hela stödet så måste investeringen användas tills den är avskriven (fast inte mer än tio år). Om PO fått stöd för ekologisk odling så behöver de inte betala tillbaka för de tre första åren förutsatt att PO fortsätter att odla ekologiskt. Om odlingen upphör innan fem år är till ända så ska stödet betalas tillbaka. Ett land undrade vad som gällde om en investering genomförts ett år och betalningen inte genomförs förrän nästa år. Får MS betala då om programmet avbrutits? KOM hoppades att PO ansökte samma år som de genomförde åtgärden. Ett land gav ett exempel på två PO som vill avbryta sina program i år. Den ena PO vill gå med i en annan PO, den andra PO vill lämna programmet helt och inte längre vara en erkänd PO. Landet menade att de då måste kräva tillbaka hela stödet, eftersom det senare inte skulle finnas någon juridisk enhet att genomföra kontroller hos. KOM menade att i det första fallet handlar det om en sammanslagning av PO, och det finns det regler för. I det andra fallet måste man undersöka hur stor del av stödet som avsåg investeringar, och hur mycket av det som fyllt sitt syfte. Artikel 74a, investeringar som krishantering KOM tyckte inte att de kunde ge exempel på vad detta kan vara för investeringar. De uppmanade MS att istället skicka skriftliga frågor för varje enskilt fall. Artikel 79, stöd till återtag I punkt 2 har KOM försökt förtydliga hur man ska beräkna taket för hur stora volymer som får omfattas. De uppmanade MS att fundera på om deras nya formulering var tydligare. Regeln gäller per tre år. Om en PO inte gjort ett återtag på två år så blir gränsen 15 % av saluförd produktion det tredje året. Men då kan PO inte göra några nya återtag de två kommande åren. KOM har inte för avsikt att ändra stödnivåerna nu.

5 5(10) 1.2 Effekter av det ryska importstoppet En del notifieringar för den 15 juli saknas fortfarande. KOM noterade att de fått in en mycket stor notifiering från ett land, och KOM ville få bekräftat att de kvantiteterna avsåg återtag som gjorts före den 30 juni, då krisåtgärden upphörde. Den kompletta rapporteringen kommer på Circa. Därmed kommer det totala belopp som nämndes under punkt 1.3 att bli 156 miljoner euro istället för 150 miljoner euro. 1.3 Extra krisåtgärder för vissa frukter och grönsaker KOM har med kort varsel bestämt sig för att förlänga krisåtgärderna för frukt och grönsaker. Anledningen är att Ryssland har förlängt sitt importstopp med ett år. KOM menade att det inte rådde någon krissituation nu, men de trodde att det skulle kunna komma marknadsstörningar senare. Särskilt för italienska persikor var priserna redan låga. Det var för tidigt att säga något om nästa säsong för äpplen och päron, men KOM påminde om att stora volymer polska äpplen tidigare gått till Ryssland. De nya krisåtgärderna ser i stort sett ut som de som löpte ut vid halvårsskiftet. Några ändringar är att reglerna också omfattar persikor och nektariner, och att alla länder får en tilldelning på ton utöver de landspecifika kvoterna som baseras på historisk handel med Ryssland och utnyttjande av tidigare krisåtgärder. KOM betonade att kvantiteterna i bilagan kan komma att ändras, eftersom de fortfarande håller på att diskutera internt, särskilt budgetaspekten. KOM uppmanade länder som inte ville ha några kvantiteter att höra av sig till KOM, för att på så sätt slippa införa förordningen. Totalt ton har återtagits via de olika krisåtgärderna hittills, och det har lags 150 miljoner euro i stöd på detta. KOM noterade att EU:s export har minskat med 4 procent i volym och 15 procent i värde jämfört med förra året. De trodde att de förlängda åtgärderna inte skulle kosta mer än så. De nya reglerna gäller till juni Tanken är att de ska antas i slutet av juli, men det kan bli senare om den interna processen tar längre tid. Många länder var glada över krisåtgärderna, även om flera av dem ville ha större kvantiteter. Några av dem uppskattade särskilt att KOM inte väntade på att det faktiskt skulle uppstå en kris innan de agerade. Två länder betonade däremot att det var viktigt för näringen att hitta andra marknader. Ett annat land ville att deras kvot skulle strykas så att de inte behöver införa reglerna. Deras erfarenhet var att de gamla återtagen inte haft någon effekt på marknaderna samtidigt som de orsakat mycket administration. Ett av länderna ville också stryka de extra 3000 tonnen för varje land, med argumentet att detta inte var en riktad åtgärd. Ett land betonade att det var missvisande att utgå från utnyttjandet förra året, eftersom odlarna reagerat sent på möjligheten och inte utnyttjat den. Ett annat land betonade att de såg stora indirekta effekter även om de inte haft någon större export till Ryssland själva.

6 6(10) Några länder ville dela upp utbetalningarna i flera faser. Annars skulle det ta för lång tid innan odlarna fick några pengar. Ett land ville veta varifrån pengarna ska komma. De ville också ha flexibilitet att lägga till andra produkter i ett senare skede. Ett land undrade om de skulle kunna flytta kvantiteter mellan kategorier? Två länder ville ha en förvarning på minst tre dagar före ikraftträdandet för att kunna få reglerna på plats. De ville också veta när kvantiteterna blir definitiva. KOM svarade att de var skyldiga att invänta hela kommissionskollegiets formella position. Innan det var klart får de inte skicka ut texten. De kan möjligen skicka ut någon form av interimtext, men då finns det inga garantier att den är definitiv. KOM förklarade att de halverat de historiska exportsiffrorna i sina beräkningar, eftersom importstoppet redan varit ikraft ett år. PO har därför haft gott om tid på sig för att hitta alternativa marknader. KOM var tveksamma till att tillämpa förordningen retroaktivt. De tyckte att historien visade att sådana åtgärder varit svåra att tillämpa och kontrollera. KOM menade också att eftersom det här var förebyggande åtgärder så kunde de använda det skyndsamma förfarandet, men inte det extremt skyndsamma förfarandet. Den färdiga texten skulle inte kunna komma före den 1 augusti. KOM ville inte lägga till fler produkter. De hänvisade till att alla länder hade ton för att hantera nationella särintressen. KOM noterade samtidigt att det var svårare för fruktodlare att anpassa sig från ett år till ett annat än vad det var för odlare med ettåriga grödor. De hänvisade dels till att de hade en begränsad budget och dels till att de inte ville ge näringen fel signaler. I första hand borde näringen hitta andra marknader. KOM insisterade också på att behandla PO bättre än PG och fristående odlare. De menade att det var ett incitament till odlarna att bilda PO, och menade också att PO har större chans att påverka marknaden än vad fristående odlare hade. När det gäller budgeten så visste KOM inte nu hur stora summor det skulle handla om i slutändan. De trodde dock att pengarna inte ska tas från krisreserven. 2. Skolfrukt 2.1 Arbetsdokument om skolfruktsprogrammet KOM lyfte fram några utestående frågor Artikel 4.5 on fördelning av stöd mellan MS: KOM har redan skyldighet att slå fast den slutgiltiga stödfördelningen; det står i fixing regulation 1370/2013. I den förordningen står inget datum, men KOM får inte lägga till det i en delegerad akt eftersom förordning 1370/2013 inte antagits av både Rådet och Europaparlamentet, utan bara av Rådet.

7 7(10) Artikel 7a om godkännande av stödsökande stryks. KOM har ingen anledning att slå fast särregler för just den situationen. Artikel 6 har utvidgats för att täcka upp detta. Artikel 9 om upphävande av godkännande. Artikeln behövde bli mer preciserad, så det har KOM gjort nu. Det som tillkommit är att man ska ta hänsyn till proportionalitet när man agerar. Ett land menade att artikel 4.5 var viktig. De välkomnade att regeln anpassats till det korrekta rättsläget. De undrade hur stödfördelningen skulle fungera i praktiken. Skulle det komma en genomförandeakt om detta? Ett land var oroliga över att artikel 4.5 inte längre hade ett datum, eftersom deras nationella tillämpning hängde på detta. Två länder saknade övergångsregler från den gamla förordningen till den nya. KOM trodde nu att de båda förordningarna skulle träda ikraft någon gång i november. Till dess gäller de gamla reglerna. KOM påminde om att det här inte handlade om några större regeländringar, så de trodde inte på några större effekter i praktiken. Ett land undrade om ändringar i strategierna behöver notifieras till KOM (artikel 3.5). I artikel 5.2 undrade de varför det fanns ett maxibelopp för transport och distribution. Det fungerade dåligt ihop med deras system. KOM menade att begränsningen bara gällde i de MS där transporter faktureras separat. KOM lade efter lunch fram ett uttalande om att de har för avsikt att fördela de definitiva stöden på MS. Uttalandet ska tas med i de formella mötesanteckningarna. Kommittémötet 1. Frågor som kan gå till omröstning 1.1 Ersättning för nationellt stöd till Italien Italien föreslås få drygt euro i ersättning för nationellt stöd till Sardinien. Omröstning Kommittén stödde kommissionens förslag. 2. Skolfruktsprogrammet 2.1 Genomförandeakt om skolfruktsprogrammet De senaste ändringarna är mest språkliga, eller finjusteringar som tillkommit efter juristgranskningen. Ett land föreslog att artikel 13.3 kunde få samma lydelse som i skolmjölksprogrammet. KOM skulle undersöka detta. Ingen annan hade några kommentarer.

8 8(10) 3. Trädgårdsprodukter och olivolja 3.1 Ändring av 543/2011, genomförandeakten Artikel 56, nationella ramverket Artiklarna som idag täcker miljöinvesteringar flyttas till artikel 60 för att göra klart att de gäller alla former av investeringar. KOM har också tagit bort möjligheten att slå fast miljönyttan i efterhand, eftersom tanken är att den ska uppskattas fast i förväg. Ett land undrade om åtgärder som redan börjat genomföras kunde räknas i det här sammanhanget. De undrade också vad som menas med att en åtgärd är kopplad till ett visst skifte. Ett land undrade om man kunde stryka ordet icke-uttömmande ur artikel KOM tyckte att det var olämpligt, eftersom det skulle göra listan för stelbent. Några länder ville inte ha någon begränsning i hur mycket energi som PO får producera. De tyckte också att energin bör får användas även för lagring och transport, inte bara själva odlingen. KOM betonade att stödets syfte inte var energiproduktion. KOM betonade att begränsningen var tänkt att handla om genomsnittlig förbrukning och produktion, inte enstaka år. Artikel 76, kvalitet på återtagna produkter Ett land ville införa toleranser för återtag av bulkprodukter. De menade att erfarenheterna av de senaste krisåtgärderna tydde på att detta var nödvändigt. De noterade att tomater underst i en behållare ofta är krossade, och att man borde ta hänsyn till detta. KOM påminde om att syftet med återtag var att ta tillbaka produkter av bra kvalitet; om man bara skaffade undan lågprisprodukter så uppnådde man inte syftet att stabilisera marknaderna. Artikel 88, skördeförsäkringar KOM betonade att det måste vara PO som tar ut försäkringen, inte medlemmarna. De underströk också att det inte får vara en inkomstförsäkring. 3.2 Marknadssituationen För persikor och nektariner är priserna låga nu, trots en bra start på säsongen. Samtidigt borde låg produktion hjälpa till att höja priserna igen, och värme stimulerade konsumtionen. För citroner såg produktion, priser och export bra ut i år. Säsongen för apelsiner var över. För äpplen höll priserna fortfarande på att hämta sig. Priserna i Polen och Tyskland ökade och var nu uppe på det historiska genomsnittet efter en lång period med dåliga priser.

9 9(10) För tomater fluktuerade priserna mycket mellan olika marknader, men KOM tyckte sig ändå urskilja en viss neråtgående trend, men priserna låg nära den normala nivån. Också för paprika var priserna fluktuerande utan någon klar trend. Ett land noterade att de just nu hade mycket låga priser på svarta vinbär de lägsta priserna på åtta år. De låg 70 procent under normal nivå. KOM bad om mer information om detta. 3.3 Övriga frågor Delegerade akten om krisåtgärder: förtydligande om finansiering Den preliminära budgeten diskuterades i COMAGRI den 15 juli. I den budgeten finns inte de förlängda krisåtgärderna med. KOM gör dock en uppdatering (amending letter), som normalt kommer i mitten av oktober. Den uppdateringen går in i diskussionerna med de andra institutionerna innan den slutliga budgeten slås fast. Då tänker KOM ta med de förlängda åtgärderna. Nästa möte Nästa möte hålls den 29 september.

10 10(10)

Information från expertgruppen för trädgårdsprodukter 22 augusti 2014

Information från expertgruppen för trädgårdsprodukter 22 augusti 2014 1(5) Information från expertgruppen för trädgårdsprodukter 22 augusti 2014 Sammanfattning Detta var ett extrainsatt möte för att diskutera krisåtgärder med anledning av det ryska importstoppet. KOM inför

Läs mer

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 14 april 2015

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 14 april 2015 1(7) Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 14 april 2015 Sammanfattning Diskussionen om ändringar i PO-reglerna återupptogs efter att ha legat på is ett år. KOM varnade för

Läs mer

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 5 maj 2015

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 5 maj 2015 1(6) Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 5 maj 2015 Sammanfattning Mötet diskuterade den andra uppsättningen artiklar om PO-stödet (förordning 543/2011). De nya skolfruktsreglerna

Läs mer

Rapport från expertgrupp och kommitté om frukt och grönsaker, 17 januari 2017

Rapport från expertgrupp och kommitté om frukt och grönsaker, 17 januari 2017 1(6) Rapport från expertgrupp och kommitté om frukt och grönsaker, 17 januari 2017 Sammanfattning KOM vill inte ta upp anpassningen av handelsnormerna på något möte, utan diskussionen ska skötas elektroniskt.

Läs mer

Rapport från expertgruppen och kommittén för trädgårdsprodukter 9 december 2014

Rapport från expertgruppen och kommittén för trädgårdsprodukter 9 december 2014 1(5) Rapport från expertgruppen och kommittén för trädgårdsprodukter 9 december 2014 Sammanfattning Vi fick inga besked om det kommande arbetet med PO-förordningen (543/2011), annat än att det kommer nästa

Läs mer

Information från kommittén för frukt och grönsaker 13 maj 2014

Information från kommittén för frukt och grönsaker 13 maj 2014 1(5) Information från kommittén för frukt och grönsaker 13 maj 2014 Sammanfattning Diskussionen fortsatte om de ändringar som KOM vill göra i 543/2011, i samband med att den delas upp i en delegerad akt

Läs mer

Rapport från expertgrupp och kommitté om frukt och grönsaker, 15 november 2016

Rapport från expertgrupp och kommitté om frukt och grönsaker, 15 november 2016 1(7) Rapport från expertgrupp och kommitté om frukt och grönsaker, 15 november 2016 Sammanfattning Förordningarna som ska ersätta 543/2011 har förenats ytterligare, eftersom KOM fortfarande håller på med

Läs mer

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 3 juli 2015

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 3 juli 2015 1(8) Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 3 juli 2015 Sammanfattning Mötet diskuterade den fjärde omgången artiklar i förordning 543/2011 om bland annat ingångspriser och prisrapportering.

Läs mer

Rapport från expertgrupp och kommitté om frukt och grönsaker, 19 januari 2016

Rapport från expertgrupp och kommitté om frukt och grönsaker, 19 januari 2016 1(6) Rapport från expertgrupp och kommitté om frukt och grönsaker, 19 januari 2016 Sammanfattning Inga frågor kom upp för omröstning. KOM säger nu att vi inte kan lämna in det nya ramverket förrän de nya

Läs mer

Rapport från expertgrupp och kommitté om frukt och grönsaker, 16 februari 2016

Rapport från expertgrupp och kommitté om frukt och grönsaker, 16 februari 2016 1(7) Rapport från expertgrupp och kommitté om frukt och grönsaker, 16 februari 2016 Sammanfattning PO-förordningarna är fortfarande i skedet där KOM stämmer av med sin rättstjänst. De har inte hunnit gå

Läs mer

Rapport från kommittén för olivolja, 16 februari 2016

Rapport från kommittén för olivolja, 16 februari 2016 1(5) Rapport från kommittén för olivolja, 16 februari 2016 Några punkter om olivolja kom upp på ett möte som till större delen handlade om frukt och grönsaker. Sammanfattning KOM lade fram ett förslag

Läs mer

Rapport från expertgrupp och kommitté om frukt och grönsaker, 15 mars 2016

Rapport från expertgrupp och kommitté om frukt och grönsaker, 15 mars 2016 1(7) Rapport från expertgrupp och kommitté om frukt och grönsaker, 15 mars 2016 Sammanfattning Fortsatta diskussioner om PO-stödet (543/2011). Ett antal MS påpekade att de ville ha besked från KOM om den

Läs mer

Rapport från expertgruppen om humle 5 mars 2015

Rapport från expertgruppen om humle 5 mars 2015 1(5) Rapport från expertgruppen om humle 5 mars 2015 Sammanfattning En del länder vill behålla reglerna ungefär som de är, medan andra vill avskaffa hela systemet. De länder som vill behålla reglerna ser

Läs mer

Rapport från expertgrupp och kommitté om frukt och grönsaker, 11 oktober 2016

Rapport från expertgrupp och kommitté om frukt och grönsaker, 11 oktober 2016 1(8) Rapport från expertgrupp och kommitté om frukt och grönsaker, 11 oktober 2016 Sammanfattning KOM ville inte säga när de tror att förordningarna som ersätter 543/2011 kommer att träda ikraft. De siktar

Läs mer

Rapport från expertgrupp och kommitté om trädgårdsprodukter, 12 juli 2016

Rapport från expertgrupp och kommitté om trädgårdsprodukter, 12 juli 2016 1(13) Rapport från expertgrupp och kommitté om trädgårdsprodukter, 12 juli 2016 Sammanfattning Diskussionen fortsatte om ersättningarna för förordning 543/2011, och just nu ser det ut som om de träder

Läs mer

Information från expertgruppen och kommittén för vin 26 april 2016

Information från expertgruppen och kommittén för vin 26 april 2016 1(5) Information från expertgruppen och kommittén för vin 26 april 2016 Sammanfattning Information från Codexmöte i Kina om tillsatser i vin. Kommissionen verkar för att Codex ska använda sig av OIV:s

Läs mer

Konsekvensutredning inför ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:19) om producentorganisationer för frukt och grönsaker

Konsekvensutredning inför ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:19) om producentorganisationer för frukt och grönsaker KONSEKVENS- Dnr 3.5.16-4722/17 UTREDNING 2017-04-28 Stödregelenheten Konsekvensutredning inför ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:19) om producentorganisationer för frukt och grönsaker

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd från det nationella honungsprogrammet

Konsekvensutredning Ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd från det nationella honungsprogrammet KONSEKVENS- Dnr. 3.2.16-6835/17 UTREDNING 2017-10-16 Stödregelenheten Konsekvensutredning Ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd från det nationella honungsprogrammet Allmänt 1. BESKRIVNING

Läs mer

Anvisning till anmälan om. Var finns blanketter?

Anvisning till anmälan om. Var finns blanketter? Anvisning till anmälan om fastställande av driftsfond för producentorganisationer för frukt och grönsaker Var finns blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets webbplats (www.jordbruksverket.se).

Läs mer

Information från kommittémöte för säljfrämjande åtgärder den 8 september 2015

Information från kommittémöte för säljfrämjande åtgärder den 8 september 2015 1(5) Information från kommittémöte för säljfrämjande åtgärder den 8 september 2015 Sammanfattning: Kommittén röstade igenom den genomförandeakten med tillämpningsregler för säljfrämjande åtgärder. Fortsatt

Läs mer

Information från expertgruppen och kommittén för vin 20 oktober 2015

Information från expertgruppen och kommittén för vin 20 oktober 2015 1(5) Information från expertgruppen och kommittén för vin 20 oktober 2015 Sammanfattning Förslag till förenklingar av vissa rapporteringskrav diskuterades. Röstning om ändringar av förordning 555/2008,

Läs mer

Information från expertgruppen och kommittén för vin 24 februari 2015

Information från expertgruppen och kommittén för vin 24 februari 2015 1(5) Information från expertgruppen och kommittén för vin 24 februari 2015 Sammanfattning Mötet röstade enhälligt igenom förordningen om vinplanteringsrätter. Diskussionen fortsatte om förenkling av förordningen

Läs mer

Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige

Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-10-03 Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige Den svenska marknaden för mjölk och mjölkprodukter påverkas främst indirekt av det

Läs mer

Information från kommittén för exportbidrag och licenser den 17 september 2014

Information från kommittén för exportbidrag och licenser den 17 september 2014 1(6) Information från kommittén för exportbidrag och licenser den 17 september 2014 Sammanfattning: Kommissionen fortsatte diskussionen om förenklingar för hanteringen av tullkvoter. Kommissionen fortsatte

Läs mer

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker KONSEKVENS- Dnr 3.5.16-11350/14 UTREDNING 2014-11-10 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om EU:s direktstöd för jordbrukare; SFS 2014:1101 Utkom från trycket den 30 september 2014 utfärdad den 11 september 2014. Regeringen föreskriver följande. Grundläggande

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för

Läs mer

Information från expertgruppen och kommittén för vin 26 juni 2015

Information från expertgruppen och kommittén för vin 26 juni 2015 1(5) Information från expertgruppen och kommittén för vin 26 juni 2015 Sammanfattning Diskussion om förslag till kommissionens delegerade akt för nationella stödprogram i vinsektorn. Kommissionen avser

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 4.9.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 4.9.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.9.2014 C(2014) 6326 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 4.9.2014 om tillfälliga undantagsåtgärder för sektorn för mjölk och mjölkprodukter i

Läs mer

A Allmänt. Konsekvensutredning Föreskrifter om stöd för mjölk till skolelever

A Allmänt. Konsekvensutredning Föreskrifter om stöd för mjölk till skolelever KONSEKVENS- Dnr. 3.5.16-1176/2017 UTREDNING 2017-04-28 Stödregelenheten Konsekvensutredning Föreskrifter om stöd för mjölk till skolelever A Allmänt 1. BESKRIVNING AV PROBLEMET OCH VAD MAN VILL UPPNÅ EU

Läs mer

Information från kommittémötet för exportbidrag och licenser den 9 mars 2016

Information från kommittémötet för exportbidrag och licenser den 9 mars 2016 1(5) Information från kommittémötet för exportbidrag och licenser den 9 mars 2016 Sammanfattning: Kommissionen fortsatte diskussionen om förenklingar av regelverket för tullkvoter (licenser) där man bland

Läs mer

Stöd till unga jordbrukare 2016

Stöd till unga jordbrukare 2016 1(8) Stöd till unga jordbrukare 2016 Här finns den information som gällde för stödet till unga jordbrukare 2016. Det finns ett stöd till dig som är 40 år eller yngre och som har startat ett jordbruksföretag

Läs mer

Information från kommittémöte för säljfrämjande åtgärder den 20 januari 2015

Information från kommittémöte för säljfrämjande åtgärder den 20 januari 2015 1(7) Information från kommittémöte för säljfrämjande åtgärder den 20 januari 2015 Sammanfattning Kommissionens presenterade sitt utkast till genomförande akt med tillämpningsregler för säljfrämjande åtgärder,

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av regler för genomförande av EU-rätten på EU-nivå Statsrådsberedningen 2013-11-21 Dokumentbeteckning KOM (2013) 751 Förslag till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Ny förordning om spritdrycker Näringsdepartementet 2017-01-03 Dokumentbeteckning KOM(2016) 750 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 i folkpensionslagen och av 5 i lagen om garantipension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

Information från möte i kommittén för bearbetade jordbruksvaror (icke bilaga I)

Information från möte i kommittén för bearbetade jordbruksvaror (icke bilaga I) 1(5) INFORMATION från möte i kommittén för bearbetade jordbruksvaror (icke bilaga I) 2015-01-23 Sammanfattning Kommissionen gick kortfattat igenom det fortsatta arbetet med att ta fram delegerade akter

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.6.2016 COM(2016) 384 final 2016/0181 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1370/2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0525/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0435/2006

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0525/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0435/2006 EUROPAPARLAMENTET 2004 Plenarhandling 2009 10.10.2006 B6-0525/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0435/2006 i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen från Joseph

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Stöd till producentorganisationer

Jordbruksverkets vägledning. Stöd till producentorganisationer Jordbruksverkets vägledning Stöd till producentorganisationer Interventionsenheten Januari 2007 Jordbruksverkets vägledningar finns på Internet: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning...

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.1.2006 KOM(2006) 2 slutlig 2003/0165 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

Läs mer

Artikel 29, Ekologiskt jordbruk. Innehållsförteckning. Övergripande

Artikel 29, Ekologiskt jordbruk. Innehållsförteckning. Övergripande Artikel 29, Ekologiskt jordbruk Innehållsförteckning Artikel 29, Ekologiskt jordbruk... 1 Övergripande... 1 Beskrivning av delåtgärd 11.1, Omställning till ekologisk produktion... 5 Beskrivning av delåtgärd

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

Stöd till minskad mjölkproduktion

Stöd till minskad mjölkproduktion På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-10-24 Stöd till minskad mjölkproduktion Effekterna av EU:s stöd till reducerad mjölkproduktion kan bli mindre än vad ansökningarna indikerar

Läs mer

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen EUROPEISKA KONVENTET SEKRETARIATET Bryssel den 2 april 2003 (3.4) (OR. fr) CONV 648/03 NOT från: till: Ärende: Presidiet Konventet Avdelning X: Medlemskap i unionen Innehåll: Sidan 2: Huvudinslag Sidan

Läs mer

NEA webinar

NEA webinar NEA webinar 2009-05-13 EU-kommissionens förslag till ändringar i momsdirektivet (2006/112/EC) Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Agenda Bakgrund till EU-kommissionens förslag Kommissionens utredning

Läs mer

10456/14 lym/ss 1 DGB 1 B

10456/14 lym/ss 1 DGB 1 B EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 10 juni 2014 (OR. en) Interinstitutionella ärenden: 2014/0014 (COD) 2014/0013 (NLE) 10456/14 AGRI 406 AGRIFIN 90 AGRIORG 96 CODEC 1393 NOT från: till: Ordförandeskapet

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 30.4.2012

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 30.4.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2012 C(2012) 3011 final KOMMISSIONENS YTTRANDE av den 30.4.2012 enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 714/2009 och artikel 10.6 i direktiv 2009/72/EG Sverige

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-03 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Erkännande och verkställighet av beslut

Läs mer

Artikel 1. Syfte och tillämpningsområde

Artikel 1. Syfte och tillämpningsområde L 107/76 25.4.2015 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2015/656 av den 4 februari 2015 om villkoren för att kreditinstitut ska få inräkna delårs- eller årsöverskott i kärnprimärkapitalet i enlighet med

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen

Läs mer

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet Dnr 3.2.16-1559/14 2014-05-22 Landsbygdsutvecklingsenheten Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall.

Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall. 1(5) KONSEKVENS- UTREDNING Dnr 19-5984/12 2012-07-09 Miljöersättningsenheten Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag,

Läs mer

Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter

Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter KONSEKVENS- Dnr 2.3.16-5762/13 UTREDNING 2016-09-08 EU-fondsenheten Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter A Allmänt Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Statens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Lars Dahllöf. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Läs mer

Tidigare dokument: Fakta-PM: Jordbruksdepartementet 2006/07:FPM41

Tidigare dokument: Fakta-PM: Jordbruksdepartementet 2006/07:FPM41 Bilaga 1. (Slutlig) Rådspromemoria 2007-03-09 Jordbruksdepartementet Lantbruksenheten Magnus Därth 08-405 22 05 070-214 66 16 magnus.darth@agriculture.ministry.se Jordbruksrådet den 19-20 mars 2007 Dagordningspunkt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet ARBETSDOKUMENT. om förberedelser inför medlingen före första behandlingen. Del I: Den gemensamma jordbrukspolitiken

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet ARBETSDOKUMENT. om förberedelser inför medlingen före första behandlingen. Del I: Den gemensamma jordbrukspolitiken EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 19 juni 2001 ARBETSDOKUMENT om förberedelser inför medlingen före första behandlingen Del I: Den gemensamma jordbrukspolitiken Budgetutskottet Föredragande:

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EU) nr 1370/2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Konsekvensutredning vid omtryck av Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 2011:2) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket.

Konsekvensutredning vid omtryck av Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 2011:2) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket. Konsekvensutredning 1(6) Datum 2016-10-03 Diarienr 2016/2592 Enheten för områdesskydd och ekonomiska stöd Anders Frisk Box 241, 372 21 Ronneby anders.frisk@skogsstyrelsen.se Tfn 0457-455 183 Remissinstanser

Läs mer

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja Statsrådets skrivelse till Riksdagen om förslag till riktlinjer och kommissionens förordning (revidering av bestämmelserna om statligt stöd till jordbrukssektorn) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen

Läs mer

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Konsoliderat lagstiftningsdokument 13.12.2011 EP-PE_TC2-COD(2009)0035 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 13 december 2011 inför antagandet

Läs mer

För delegationerna bifogas dokument D047977/02.

För delegationerna bifogas dokument D047977/02. Europeiska unionens råd Bryssel den 6 februari 2017 (OR. en) 5932/17 ENV 102 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen inkom den: 2 februari 2017 till: Komm. dok. nr: D047977/02 Ärende: Rådets generalsekretariat

Läs mer

Information från expertgruppen och kommittén för vin 25 april 2017

Information från expertgruppen och kommittén för vin 25 april 2017 1(6) Information från expertgruppen och kommittén för vin 25 april 2017 Sammanfattning Expertgruppen och kommittén diskuterade förslag till delegerade och genomförandeakter som ska ersätta nuvarande tillämpningsförordningar

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Regeringskansliet Faktapromemoria Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Miljödepartementet 2016-03-21 Dokumentbeteckning KOM(2016) 53 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2012:347 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 januari 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 januari 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 13 januari 2016 (OR. en) 5215/16 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen inkom den: 12 januari 2016 till: Komm. dok. nr: D041721/03 Ärende: Rådets generalsekretariat

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.5.2000 KOM(2000) 346 slutlig 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 8 lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Information från kommittémöte för säljfrämjande åtgärder den 3 mars 2015

Information från kommittémöte för säljfrämjande åtgärder den 3 mars 2015 1(6) Information från kommittémöte för säljfrämjande åtgärder den 3 mars 2015 Sammanfattning: Kommissionens gick igenom medlemsstaternas kommentar på sitt första utkast till genomförande akt med tillämpningsregler

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund U 55/2010 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (saluföring och användning av sprängämnesprekursorer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd från det nationella

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Agneta Bäcklund. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM47. Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM47. Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket Miljödepartementet 2015-09-02 Dokumentbeteckning KOM (2015) 337 slutlig Förslag till

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 1998:30) om avgifter för veterinära besiktningar och kontroller vid slakterier, styckningsanläggningar

Läs mer

Information från möte med kommittén för sockermarknaden och expertgruppen för sockermarknadens framtid den 29 oktober 2015

Information från möte med kommittén för sockermarknaden och expertgruppen för sockermarknadens framtid den 29 oktober 2015 1(8) Information från möte med kommittén för sockermarknaden och expertgruppen för sockermarknadens framtid den 29 oktober 2015 Sammanfattning: Kommittén Tight marknadsbalans i EU men ännu ingen effekt

Läs mer

Beskrivning av föreslagna ändringar/tillägg i föreskriften

Beskrivning av föreslagna ändringar/tillägg i föreskriften BILAGA Dnr 3.2.16-1158/15 2015-02-26 Landsbygdsutvecklingsenheten Bilaga till konsekvensutredning av förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:22) om ansökan om företagsstöd

Läs mer

Utbildning kring stödansökan våren 2015

Utbildning kring stödansökan våren 2015 Ersättningsberättigande Ersättning för ekologisk produktion Programperioden 2014 2020 Utbildning kring stödansökan våren 2015 Ersättningsberättigande Ändringar efter höstens utbildningar Ersättningsberättigandet

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2015 COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 7.6.2014 L 168/55 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 611/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller programmen för stöd

Läs mer

Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar som dras av bilar - Nationellt typgodkännande av fordon

Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar som dras av bilar - Nationellt typgodkännande av fordon 8 Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anna Ferner Skymning Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 12.9.2013 2012/0260(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling till utskottet för

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.7.2014 C(2014) 5308 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.7.2014 om fastställande av informations- och kommunikationsåtgärder för allmänheten

Läs mer

Regeringen Näringsdepartementet Stockholm

Regeringen Näringsdepartementet Stockholm Remissvar 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Ert datum Er beteckning 2013-04-25 N2013/2150/TE Regeringen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring

Läs mer

FI:s redovisningsföreskrifter

FI:s redovisningsföreskrifter FI:s redovisningsföreskrifter 2008-06-18 Preliminär bedömning till följd av ändringar i IAS 32 och IAS 1 INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 1. ÄNDRING I IAS 32 3 2. ÄNDRING I IAS 1 5 Kontaktperson

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM69. Initiativ rörande reglering av yrken. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM69. Initiativ rörande reglering av yrken. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Initiativ rörande reglering av yrken Utbildningsdepartementet 2017-02-14 Dokumentbeteckning KOM(2016) 822 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Interventionsenheten februari 2007 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...2 2. LAGSTIFTNING...3 3. PRODUKTER INOM VARUOMRÅDET...4 4. IMPORT...5 4.1 GRÄNSSKYDD...5

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM3. Förordning om att etablera permanent mekanism för omfördelning av personer i behov av skydd

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM3. Förordning om att etablera permanent mekanism för omfördelning av personer i behov av skydd Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om att etablera permanent mekanism för omfördelning av personer i behov av skydd Justitiedepartementet 2015-10-13 Dokumentbeteckning KOM(2015) 450 Förslag till

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2009/790/EG om bemyndigande för Republiken Polen att tillämpa

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer