Utskott 1 behandlade motionerna Nedan följer utskottets förslag till beslut.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utskott 1 behandlade motionerna 1-10. Nedan följer utskottets förslag till beslut."

Transkript

1 Utskottet behandlade motionerna 1-10, samt berörda områden i VP. Dessa var avsnitten Inledning, Kommunikation, Förtroendemannaverksamhet, Förbundskansliet, Läkartidningen Förlag AB, Fastigheter samt Finansrörelsen. Utskottet behandlade även propositionen om kollektiv inkomstförsäkring samt Ersättningskommittén, Organisationsutredningen och Budget Utskott 1 behandlade motionerna Nedan följer utskottets förslag till beslut. centralstyrelsen fram till fullmäktigemötet 2012 utreder hur mandatfördelningen i fullmäktige kan förändras för öka lokalföreningarnas inflytande. motionen ska anses besvarad. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta motionen ska anses besvarad. ytterligare 15 mandat i fullmäktige tilldelas lokalföreningarna. motionen ska anses besvarad. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta motionen ska anses besvarad.

2 2 personvalen vid Läkarförbundets FM skall ske vid lämpligt tillfälle under mötets första dag. motionen ska anses besvarad. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta motionen ska anses besvarad. Läkarförbundets fullmäktige tar till sig motionen som sin egen och ändrar stadgarna i enlighet därmed. avslå motionen Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta avslå motionen stöd till distriktsläkare verksamma i privat näringsverksamhet inom vårdvalet tydliggörs, med största skyndsamhet delge och kommunicera ovanstående både internt till delföreningarna samt externt till medlemmarna. bifalla motionen Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta bifalla motionen.

3 3 Läkarförbundet överväger möjligheten erbjuda centralt fackliga förtroendemän möjlighet till förberedelsetid. Alternativt ett höjt styrelsearvode så det mer motsvarar den faktiska tid som förberedelser för uppdraget innebär. motionen ska anses besvarad. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta motionen ska anses besvarad. Läkarförbundet utreder möjligheten antingen erbjuda praktisk hjälp med dessa krävande arbetsuppgifter, alternativ anordnar utbildning för ekonomiansvariga i lokalföreningarna. bifalla motionen Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta bifalla motionen Sveriges Läkarförbund antar en policy som innebär man vid bokning av hotellrum inte nyttjar hotell som tillhandahåller pornografi i sitt interna TV-utbud. motionen ska anses besvarad. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta

4 4 motionen ska anses besvarad. Läkarförbundet blir mer engagerad i deben angående medicinska frågor i samhället. motionen ska anses besvarad. Utskottet, CS och motionären föreslår fullmäktige besluta avslå motionen till förmån för följande nya -sats Läkarförbundet blir mer engagerad i deben angående mediciniska frågor i samhället för tydliggöra läkarens roll. Läkarförbundet utreder frågan hur läkares skydd mot bli offentligt uthängd i media för händelser som uppstår i samband med yrkesutövning kan stärkas. motionen ska anses besvarad. Utskottet föreslår fullmäktige besluta bifalla motionen, samt bifalla följande -sats: Läkarförbundet utarbetar en kommunikationsplan för snabbt bemöta osaklig information i syfte bredda diskussion i samband med läkare utsätts för kampanjer i media.

5 5 Utskott 1 behandlade propositionen om kollektiv inkomstförsäkring. Nedan följer utskottets förslag till beslut. Propositionens förslag Sveriges läkarförbund tecknar en kollektiv inkomstförsäkring för sina yrkesverksamma medlemmar. Utskottet föreslår fullmäktige besluta bifalla propositionen. VERKSAMHETSPLANEN Inga förändringar föreslås i de avsnitt utskottet behandlade. Beslutsförslag Ersättningskommitténs förslag Ersättningskommittén föreslår fullmäktige besluta anta föreslagna principer och nivåerna för lönekompensation och årsarvoden enligt detta underlag, samt uppdra åt Ersättningskommittén följa tillämpning och utfall samt återkomma till fullmäktige med redovisning och alternativt justerade förslag. Utskottet föreslår fullmäktige besluta ej föreslå ändringar av nuvarande ersättningssystem. återremittera frågan till fullmäktige 2012 och ersättningskommittén uppdras inför framtagandet av nytt förslag inhämta synpunkter från delföreningarna. Utskottet avstod lämna ytterligare synpunkter i denna fråga som redan behandlats i plenum.

6 6 Inga förändringar föreslås. Beslutsförslag fastställa avgifter för verksamhetsåret för fullbetalande medlemmar: höjning med 12 kr/mån till 249 kr/mån (2 988 kr/år) - för pensionärsmedlemmar: höjning med 5 kr/mån till 73 kr/mån (876 kr/år) - för medlemmar tillhörande MSF: oförändrat 5 kr/mån (60 kr/år) - för medlemmar under kompletteringsutbildning oförändrat (250 kr/år) fastställa Läkarförbundets budget för år 2012 enligt framlagt förslag. Utskottet föreslår fullmäktige besluta, i enlighet med Centralstyrelsens förslag, fastställa avgifter för verksamhetsåret för fullbetalande medlemmar: höjning med 12 kr/mån till 249 kr/mån (2 988 kr/år) - för pensionärsmedlemmar: höjning med 5 kr/mån till 73 kr/mån (876 kr/år) - för medlemmar tillhörande MSF: oförändrat 5 kr/mån (60 kr/år) - för medlemmar under kompletteringsutbildning oförändrat (250 kr/år) fastställa Läkarförbundets budget för år 2012 enligt framlagt förslag. Täby 8 december Sven Wallerstedt Ordförande. Fredrik Eklöf Sekreterare. Joel Hellstrand Sekreterare

7 Utskottet behandlade motionerna och motion 39, samt berörda områden i VP. Dessa var avsnitten Förhandlingsverksamhet samt Rådgivning och juridiskt biträde. Utskott 2 behandlade motionerna och motion 39. Nedan följer utskottets förslag till beslut. Läkarförbundet verkar för läkare skall kunna kombinera verksamhetschefsuppdrag med klinisk verksamhet, Läkarförbundet verkar för läkare med uppdrag som verksamhetschef samtidigt skall ha ett bottenförordnande som läkare vid sin klinik. bifalla motionens första -sats, samt motionens andra -sats ska anses besvarad Utskottet, CS och motionären föreslår fullmäktige besluta bifalla motionens första -sats, samt avslå motionens andra -sats till förmån för följande nya -sats Läkarförbundet verkar för läkare med uppdrag som verksamhetschef skall ha ett bottenförordnande som läkare.

8 2 Sveriges läkarförbund i sitt förbundspolitiska arbete verkar för chefsformer och anställningsformer som möjliggör och gynnar kombinationen av chefskap och viss klinisk verksamhet/forskning, Sveriges läkarförbund utreder och bedömer följderna av det skifte som skett exempelvis i Region Skåne, där man gått från en tillsvidareanställning i grundprofessionen och tidsbegränsade chefsförordnanden till tillsvidareanställning som chef och vad det innebär för chefskapets raktivitet och kvaliteten på våra chefer. bifalla motionens första -sats, samt motionens andra -sats ska anses besvarad Utskottet, CS och motionären föreslår fullmäktige besluta bifalla motionens första -sats, samt avslå motionens andra -sats till förmån för följande nya -sats Sveriges läkarförbund kartlägger förekomsten av och bedömer följderna av det skifte vi ser där man går från tidsbegränsade chefsförordnanden med tillsvidareanställning i grundprofessionen till tillsvidareanställning som chef. Läkarförbundet verkar för införande av universitetsöverläkartjänster som på ett tydligt vis framhåller den särskilda kompetens och de tyngre uppdrag som medföljer en sådan tjänst, Läkarförbundet verkar för disputerade, forskningsaktiva överläkare på universitetskliniker i Sverige i sin tjänstebeskrivning garanteras rätt till tid för forskning. bifalla motionens första -sats, samt motionens andra -sats ska anses besvarad Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta bifalla motionens första -sats, samt motionens andra -sats ska anses besvarad

9 3 Läkarförbundet kraftfullt verkar för alla medlemmar ingår i underlaget. motionen ska anses besvarad. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta motionen ska anses besvarad. jämställda löner är en fråga som Läkarförbundet prioriterar, Läkarförbundet tydligt redovisar lönestruktur för kvinnliga och manliga läkare, Läkarförbundet redovisar konsekvenserna av kvinnliga och manliga läkares olika totala livslön och hur det påverkar pensionen, Läkarförbundet redovisar utfall av tidigare vidtagna åtgärdsprogram avseende lönediskriminering av kvinnliga läkare, Läkarförbundet årligen redovisar åtgärdsprogram och resultat avseende lönediskriminering av kvinnliga läkare. motionen ska anses besvarad. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta motionen ska anses besvarad.

10 4 Läkarförbundet ger tydlig information angående pensioner till medlemmar, Läkarförbundet undersöker möjligheten undvika pensionsförlust vid arbetsbyte. bifalla motionen. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta bifalla motionen. Centralstyrelsen senast till nästa fullmäktigemöte redovisar: - Hur många läkare (medlemmar i Sveriges läkarförbund) som arbetar efter 65 års ålder. Varje födelseår bör redovisas separat. - Tjänstgöringsgrad eller antal timmar arbetad tid per år. - Typ av arbete: klinisk tjänstgöring eller undervisning, konsultuppdrag, handledning m.m. - Olika specialiteter redovisas separat. - Andelen kvinnliga respektive manliga läkare. - Redovisningen bör följas upp vart tredje år. CS förslår fullmäktige besluta motionen ska anses besvarad. Utskottet, CS och motionären föreslår fullmäktige besluta motionen ska anses besvarad.

11 5 följa upp effekten av den nya patientsäkerhetslagen för den enskilde medlemmen, klargöra vilka möjligheter till stöd som finns inom förbundet för medlemmen i enskilda civilrättsärenden. motionens första -sats ska anses besvarad, samt bifalla motionens andra -sats. Utskottet, CS och motionären föreslår fullmäktige besluta motionens första -sats ska anses besvarad, samt bifalla motionens andra -sats. Läkarförbundet utformar en policy för värna läkarens integritet och förankrar denna hos arbetsgivaren. bifalla motionen. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta bifalla motionen. Läkarförbundet tar tydligt ställning mot surrogatmödraskap. avslå motionen. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta avslå motionen.

12 6 Sveriges läkarförbund verkar för det görs en översyn och utvärdering av hur kostnadsansvaret för medicinsk service i praktiken påverkar läkarnas arbetsmiljö. avslå motionen. Utskottet, CS och motionären föreslår fullmäktige besluta avslå motionen till förmån för följande nya -sats Sveriges läkarförbund verkar för det görs en översyn av hur kostnadsansvaret för medicinsk service i praktiken påverkar läkarnas arbetsmiljö. Läkarförbundet utarbetar riktlinjer för utformningen av UBEX-rum så en god fysisk arbetsmiljö kan skapas. bifalla motionen. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta bifalla motionen.

13 7 Läkarförbundets kansli får i uppdrag, med stöd av en medicinsk referensgrupp bestående av förtroendevalda, utveckla begreppen och definitionerna kring medicinskt ansvar och medicinskt ledningsansvar/behörighet, utifrån detta arbete utveckla modeller för klarlägga hur ansvar ska kopplas till befogenheter på olika nivåer i en sjukvårdsorganisation, Läkarförbundet uppmärksammar riskerna med läkares beslut mekaniskt ställs i relation till riktlinjer och rekommendationer på ett sådant sätt hänsyn till läkarens medicinska ansvar inför varje enskild individ sätts åt sidan, förbundets högsta förtroendevalda, samt delegationerna EAR och ALG får i uppdrag driva dessa frågor utifrån sina respektive ansvarsområden. motionens första, andra och tredje -sats ska anses besvarade, samt avslå motionens fjärde -sats. Utskottet, CS och motionären föreslår fullmäktige besluta avslå motionens första -sats till förmån för följande nya -sats Läkarförbundet får i uppdrag tydliggöra begreppet medicinskt ledningsansvar. avslå motionens andra -sats till förmån för följande nya -sats utifrån detta arbete redovisa olika modeller för klarlägga hur ansvar ska kopplas till befogenheter. motionens tredje -sats ska anses besvarad avslå motionens fjärde -sats Läkarförbundet verkar för våra icke svenskspråkiga kollegor erhåller adekvat utbildning i svenska inom ramen för sin anställning. bifalla motionen. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta bifalla motionen.

14 8 Inga förändringar föreslås i de avsnitt utskottet behandlade. Täby 8 december Elin Ericsson Ordförande. Maria Calme Sekreterare. Johan Magnusson Sekreterare

15 Utskottet behandlade motionerna 24-38, samt berörda områden i VP. Dessa var avsnittet Professionsfrågor och förbundspolitisk verksamhet. Utskott 3 behandlade motionerna Nedan följer utskottets förslag till beslut. det tas fram en modell för hur en läkareffektiv mottagning kan utformas, kraven på registreringar och uppföljningar som belastar läkares patientnära tid begränsas till ett minimum. avslå motionens första -sats, samt bifalla motionens andra -sats. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta avslå motionens första -sats, samt bifalla motionens andra -sats. Läkarförbund under 2012 tar ett krafttag och lever upp till 2009 och 2010 års fullmäktigebeslut i denna fråga. bifalla motionen.

16 2 Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta bifalla motionen. Läkarförbundet ska göra en översyn av eventuella fördelar och nackdelar med införa remisstvång till akutmottagningarna på landets sjukhus där krav på en timmas väntetid på akuten är ett önskemål. motionen ska anses besvarad. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta motionen ska anses besvarad. Läkarförbundet verkar för tidsmålen på akutmottagningen blir diagnosrelaterade. bifalla motionen. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta bifalla motionen. Läkarförbundet verkar för det genomförs en kartläggning av hur många läkare med svensk legitimation som regelbundet tjänstgör via bemanningsföretag, kartläggningen redovisar specialitet och tjänstgöringsgrad, man efterfrågar vilken/vilka anledningar som gör man väljer arbeta som inhyrd läkare,

17 3 man i kartläggningen söker identifiera geografiska områden och/eller arbetsgivare, vilka utmärker sig särskilt avseende svårighet rekrytera fasta läkare, man när det gäller arbete utomlands, förutom hyrläkare, även inkluderar de som arbetar i en tillsvidareanställning. motionen ska anses besvarad. Utskottet, CS och motionären föreslår fullmäktige besluta bifalla motionens första -sats, samt motionens andra, tredje, fjärde och femte -satser ska anses besvarade. Läkarförbundet aktivt bevakar konsekvenser av de nya vårdvalen i alla specialiteter, dess effekt på utbildning, arbetsmiljö, patientsäkerhet och fungerande vårdkedjor. motionen ska anses besvarad. Utskottet, CS och motionären föreslår fullmäktige besluta avslå motionen till förmån för följande nya -sats Läkarförbundet intensifierar sin aktivitet i bevakningen av de nya vårdvalen. Läkareförbundet i sitt centrala politiska arbete verkar för Universitetssjukhusen ska genomgå oberoende externa revisioner med regelbundna intervall. motionen ska anses besvarad. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta motionen ska anses besvarad.

18 4 Läkarförbundet utreder hur universitetens anslag till de medicinska fakulteterna utvecklats över tid, om anslagen minskat verka för de återställs i förhållande till utbildningsuppdraget. avslå motionen. Utskottet, CS och motionären föreslår fullmäktige besluta avslå motionen till förmån för följande -sats Läkarförbundet verkar för anslagen till medicinsk utbildning och forskning ökar vid våra universitet och högskolor. Läkarförbundet verkar för ämnesspecifika professurer bibehålls, och dessa professorstjänster garanteras ekonomiskt. motionen ska anses besvarad. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta motionen ska anses besvarad. Läkarförbundet kartlägger och jämför hur mycket tid som finns avs för grundläggande farmakologi vid de medicinska fakulteterna i Sverige, Läkarförbundet kartlägger hur många tjänster det finns för grundläggande utbildning i farmakologi och klinisk farmakologi på universitetssjukhusen, farmakologi som kunskapsområde får större plats i både läkares grundutbildning och fortbildning.

19 5 avslå motionens första och andra -sats, samt motionens tredje -sats ska anses besvarad. Utskottet föreslår fullmäktige avslå motionen. Läkarförbundet i sitt centrala arbete verkar för bibehållandet och utvecklandet av läkarnas allmäntjänstgöring. motionen ska anses besvarad. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta motionen ska anses besvarad. Vi yrkar Sveriges Läkarförbund beträffande den vetenskapliga utbildningen under ST i kontakter med ansvariga organisationer agerar för ett tydligt regelverk utformas, det skall finnas tillgång till adekvata handledarresurser, och det avsätts adekvat tid och ekonomiska medel för genomförandet. bifalla motionen. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta bifalla motionen.

20 6 Läkarförbundet arbetar för sanktionsmöjligheter gentemot verksamheter med undermålig utbildningskvalitet ska införas. motionen ska anses besvarad. Utskottet, CS och motionären föreslår fullmäktige besluta avslå motionen till förmån för följande nya -sats Läkarförbundet verkar för Socialstyrelsen utökar sin tillsyn till även omfa ST-utbildningen samt verkar för sanktionsmöjligheter mot enheter som ej håller måttet införs. Läkarförbundet verkar för system tillskapas som följer upp och utvärderar fortbildningens struktur och process ute i verksamheten. Detta kan göras med klinikinspektioner, med SPUR som förebild. Läkarförbundet överväger föreslå kvalitetsregister som instrument för styra fortbildning och bidra till en jämn och hög kompetens i sjukvården över landet. finna intressenter för utvärdera processen som ett FoU-uppdrag. bifalla motionen. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta bifalla motionen. nödvändig fortbildning regleras i kravspecifikationerna för verka inom Vårdval.

21 7 motionen ska anses besvarad. Utskottet, CS och motionären föreslår fullmäktige besluta avslå motionen till förmån för följande nya -sats Läkarförbundet verkar för vårdvalets regelverk utformas så genomförd fortbildning ska redovisas och kopplas till ekonomisk ersättning. Följande förändringar föreslås i de avsnitt utskottet behandlade. Förslag ännu ej avstämt med CS. Professionsfrågor och förbundspolitisk verksamhet Läkarförbundets arbete med professions- och förbundspolitiska frågor syftar till främja medlemmarnas yrkesmässiga och ekonomiska intressen. Till verksamhetsområdet hör även förbundets ambition bidra till sjukvårdens ändamålsenliga utveckling samt till en bättre folkhälsa, såväl nationellt som internationellt. I detta ligger också förbundets arbete för en patientsäker och högkvalitativ vård. En vård av hög kvalitet kräver välutbildade och kompetenta läkare. God utbildning, kontinuerlig fortbildning och forskningsaktiva läkare är därför en högt prioriterad fråga. Allmänhetens förtroende för läkarkåren bygger på läkarna har bra patientkontakt, ställer rätt diagnos och använder de bästa och mest kostnadseffektiva behandlingsmetoderna. En förutsättning för detta är professionens ställning inom vårdens ledning och styrning stärks. Ett forts starkt förtroende stärker kårens ställning på arbetsmarknaden och borgar för en forts god löneutveckling. I detta sammanhang måste vi även ta ansvar för bästa tänkbara introduktion och av våra kollegor från andra länder. Att underlätta introduktionen på den svenska arbetsmarknaden är en viktig fråga, såväl centralt som lokalt. Ett gott näringsklimat med få etableringshinder och konkurrensneutrala regler och ersättningar är viktigt för alla medlemmar som driver eller planerar driva egen vårdverksamhet. Förbundet ska i detta sammanhang även verka för läkares möjlighet dela sin tid mellan landstingsanställningen och arbetet som specialist i den privata öppenvården. En utbyggnad och förstärkning av den öppna vården utanför sjukhusen är ett viktigt led i förbättra effektiviteten i det svenska sjukvårdssystemet. Den fria rörligheten för arbetskraft och vårdtjänster över nationsgränserna blir allt mer betydelsefull och en ökad integration mellan det nationella och det internationella arbetet krävs. Det internationella arbetet sker främst genom medverkan i de övergripande europeiska läkarorganisationerna, WMA och genom ett väl etablerat nordiskt samarbete.

22 8 Allt läkararbete ska utgå ifrån ett etiskt förhållningssätt. Läkarförbundet har en viktig roll för fånga upp och synliggöra aktuella etiska frågeställningar och öka läkarkårens medvetenhet om medicinsk etik. Läkarförbundet ska aktivt bevaka de etiska frågeställningarna i samhällsdeben samt vid kontakter med politiker, arbetsgivare och andra beslutsfare. Täby 8 december Ragnberth Helleday Ordförande. Susann Asplund Johansson Sekreterare. Maria Lindholm Sekreterare

23 1 DELTAGARFÖRTECKNING vid Sveriges läkarförbunds ordinarie fullmäktigemöte i Stockholm torsdagen den 8 december och fredagen den 9 december 2011 Förening Antal Namn Blekinge läkarförening 1 Linus Axelsson Dalarnas läkarförening 2 Gunnar Domeij Linda Gunnarsson Gotlands läkarförening 1 Regina Göbel Gästrike Hälsinge läkarförening 2 Magnus Hjelm Per Kronmann Göteborgs läkarförening 5 Per-Olof Hansson Carina Iloson Christer Jensen Ylva Kastrup Christina Sjöberg Hallands läkarförening 2 Elsa Andersson Anders Åkvist Jämtlands läns läkarförening 1 Sara Sehlstedt Jönköpings läns läkarförening 2 Mikael Carlsson Bengt Hultberg Kalmar läns läkarförening 2 Fredrik Andrén Staffan Skobe Kronobergs läns läkarförening 1 Edvard Lekås Malmö läkareförening 3 Jens Bernow Staffan Larsson Henrik Östlund Medelpads läkarförening 1 Maja Weinryb

24 2 Mellersta Skånes läkareförening 3 Erik Dahlman Essi Kääriäinen Olof Lindqvist Nordvästra Götalands läkarförening 2 Ulrika Msson Kölfeldt Magnus Söderbergh Nordvästra Skånes läkareförening 2 Ingrid Silverberg Anders Wihlborg Norrbottens läkarförening 2 Robert Svartholm Agata Winska-Korzunowicz Skaraborgs läkarförening 2 Sari Bjurén Lars Olén Stockholms läkarförening 14 Caroline Asplund Sara Banegas Gunnar Berglund Marta Christensson Anne Engqvist Anders Galvenius David Hellgren Svae Sonja Jonasson Maria Källberg Ewa Milerad Lennart Rinder Bengt Sparrelid Clara Strömberg Johan Styrud Södermanlands läns läkarförening 2 Elin Ericsson Ulf Glitterstam Upplands allmänna läkarförening 3 Jens Ellingsen Thomas Haapaniemi Jan Thorelius (9/12)

25 3 Värmlands läkarförening 2 Elisabet Rimeika Thomas Schultze Västerbottens läns läkareförening 3 Nino Bracin Sara Backlund Maria Thorén Örnberg Västmanlands läkarförening 2 Andreas Ranhem Mats Stenberg Ångermanlands läkarförening 1 Helena Virgin Älvsborgs Södra läkarförening 2 Richard Gunterberg Linnéa Rönnstedt Örebro läns läkarförening 2 Louise Bohr Ann-Marie Terner Östergötlands läkarförening 3 Ebba Curman Hällje Mias Stig-Eric Åström Östra Skånes läkarförening 2 Hania Kramlund Björn Widlund Distriktsläkarföreningen 8 Britt Bergström Kerstin Ermebrant Anna Kvitting Segernäs Anders Nilsson Christer Olofsson Agneta Sikvall Svante Svenson Ulf Wahlöf Svenska Företagsläkarföreningen 1 Jan Rosén Militärläkarföreningen 1 Göran Holmberg (9/12)

26 4 Svenska Privatläkarföreningen 3 Staffan Henriksson Margareta Svensson Crister Öhlund Sjukhusläkarföreningen 27 Marie Ackelman Jonas Andersson Bengt Asking Martin Breimer Gunilla Colldahl-Jäderström Anders Dahlqvist Karin Geertzen Svante Jansson Viktoria Hjalmar Göran Lilja Kenneth Lindahl Sol-Britt Lonne-Rahm Shokoufeh Manouchehrpour Margareta Martinsson Erik Msson (8/12, 9/12 fm) Gunnar Söderqvist (9/12 em) Anna Myredal Danguole Rimeika Gunnar Sandberg Anna Sjöström Anna-Karin Stridsman Gunnel Tholén Sven Wallerstedt Bo-Göran Widman Thomas Zilling Evita Zoucas Bengt von Zur Mühlen Chefsföreningen 3 Ragnberth Helleday Thomas Lindén Görel Nergelius Sveriges Yngre Läkares Förening 16 Gustaf Biasoletto Åsa Br Anna-Maria Dahlström Ida Gideonsson Johan Karlsson-Terning

27 5 Ola Kvist David Moltubak Oliver Namin (8/12) Linda Ängeby (9/12) Sara Nordström Martin Sandelin Emma Spak Harald Strömberg Ingrid Stubelius Petter Tuorda Maria Farm Maja Ångman Medicine Studerandes Förbund 12 Fredrik Altmark Erik Danielsson Emma Furberg Robert Holmqvist Maria Ehlin Kolk Isabella Kongstad Henrik Larsson Madeleine Liljegren Ebba Lindqvist Daniel Livendahl Anders Lundberg Filip Löfgren Summa fullmäktige 141 Centralstyrelsen Marie Wedin Heidi Stensmyren Ove Andersson Karin Båtelson Lena Ekelius Eva Engström Thomas Flodin Hans Hjelmqvist Rune Kaalhus Johan Ljungberg Lars Nevander Anna Rask-Andersen Mikael Rolfs Johan Zelano

28 6 Revisorer Ulla Feuk Bernhard Grewin Valberedningen Stig Reinholdsson, Valberedningens ordförande Niclas Abrahamsson Caroline Asplund Anna-Karin Stridsman Bengt von zur Mühlen Ersättningskommittén Elisabeth Rimeika, Ersättningskommitténs ordförande Jonas Andersson Svante Hugosson Sture Persson Rolf Kristensson Mötesordförande vid fullmäktigemötet Mötesordförande Karin Ehinger Vice mötesordförande Gunnar Green Ordförande i fullmäktigemötets utskott Utskott 1: Sven Wallerstedt Utskott 2: Elin Ericsson Utskott 3: Ragnberth Helleday Observatörer för yrkesföreningarna Maria Cronhjort, Sjukhusläkarföreningen Observatörer för MSF Ville Sjögren (9/12) Observatörer för specialitetsföreningarna Ann-Helén Scherman Plogell, Svensk Urologisk Förening Peter Elbe, Svensk Kirurgisk Förening Urban Niklasson, Svensk Förening för Klinisk Fysiologi Observatörer från intresseföreningarna Märta Segerdahl, Sveriges Kvinnliga Läkares Förening Gäster vid fullmäktigemötet Anders W Jonsson, 1:e vice ordförande, Centerpartiet Anders Edward, kanslichef, Saco Signe-Gerd Blindheim, Den norske laegeforening

29 7 Magnus Andersson, ordförande, Specialitetsföreningarnas representantskap Christer Romilson, förbundsordförande OFR Tjänstemän i förbundet Ledningsgruppen Håkan Wittgren Rolf Kristensson Anders Bengtsson Ulrika Edwinson Kristina Eriksson Jonas Hultkvist Kåre H Jansson Inger Löfvander Sture Persson Vd-stab Håkan Wittgren Rolf Kristensson Anders Bengtsson Joel Hellstrand Åsa Jaktlund Cickie Holmsten Karin Johnsdotter Avd Politik och Profession Kåre H Jansson Susann Asplund Johansson Milla Järvelin Maria Lindholm Svante Pettersson Turid Stenhaugen Malin Wreder Eva Jerbrant Ylva Öijvall Avd Arbetsliv & Juridik Ulrika Edwinson Lena Arwidson Maria Calme Cecilia Curtelius Larsson Martha Gurmu Tomas Hedmark Björn Klint Alicia Lycke Johan Magnusson Karin Rhenman

30 8 Nils Erik Solberg Peter Wursé Pia Diring Susanne Jacobsson Annika Rådberg Avd Administration Inger Löfvander Gabriella Blomberg Jonas Grönlund Gunnar Idesten Karin Sjöqvist Anna-Karin Sönne Anneli Åkerström-Bohm Avd Kommunikation Kristina Eriksson Michael Feldt Fredrik Eklöf Eva Widman Avd Ekonomi Sture Persson Sofia Åkerman Läkartidningen Jonas Hultkvist Miki Agerberg Karin Bergqvist Sara Gunnardotter Michael Lövtrup Marie Närlid Elisabet Ohlin Tjänstemän i delföreningar Anna Hjertquist, Jönköpings läns läkarförening Yvonne Bergendorff, Blekinge läkarförening Tina H Dahlin, Gästrike Hälsinge läkarförening Anders Andersson, Göteborgs läkarförening Christina Kujansuu, Göteborgs läkarförening Babette Lindström, Kalmar läns läkarförening Carl Axel Bankert, Malmö lf Paul Stålhane, Mellersta Skånes lf Eva Hall, Mellersta Skånes lf Anja Beijar, Stockholms läkarförening Håkan Leif, Stockholms läkarförening Sirkka Khayati, Stockholms läkarförening

31 Stefanie Friberg, Upplands Allmänna läkarförening Henrik Johansson, Västerbottens läns läkareförening Eva Smedh, Västmanlands läkarförening Birgit Koivisto, V:a Götalands läkarförening Rose-Marie Isaksson, Örebro läns läkarförening Margareta Börjesson, Östergötlands läkarförening John Gambe, Sveriges Yngre Läkares Förening Anne-Marie Johansson, Distriktsläkarföreningen Madeleine Blomqvist, Sjukhusläkarföreningen Helene Thornblad, Sjukhusläkarföreningen 9

Läkarförbundet. under hela ditt yrkesliv

Läkarförbundet. under hela ditt yrkesliv Läkarförbundet under hela ditt yrkesliv Var med och forma utvecklingen Du gör ett klokt val som blir medlem i Läkarförbundet. Ju fler medlemmar vi är, desto större tyngd får vi att driva frågor som är

Läs mer

Ansvar utan befogenheter inte patientsäkert

Ansvar utan befogenheter inte patientsäkert Beslut i korthet: Mer tid till patientkontakt för att kraven på registreringar och uppföljningar som belastar läkares patientnära tid begränsas till ett minimum. Det beslöt fullmäktige efter en motion

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Sjukhusläkarföreningen Yrkesförening inom Sveriges läkarförbund

Sjukhusläkarföreningen Yrkesförening inom Sveriges läkarförbund Sjukhusläkarföreningen Yrkesförening inom Sveriges läkarförbund FM-protokoll 2007 fört vid Sjukhusläkarföreningens ordinarie fullmäktigemöte 2007-04-29--30 Närvarande: enligt bifogad justerad röstlängd

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut 9.4.5 Politiska riktlinjer, avsnittet Det goda livet - som alla äldre förtjänar Ordförande: Thomas Eneroth. Sekreterare: Anders Lindberg och Lars Westbratt. Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

3. Fastställande av röstlängd Fullmäktige beslöt att justering av röstlängd skulle anses ha skett genom avprickning i deltagarförteckningen.

3. Fastställande av röstlängd Fullmäktige beslöt att justering av röstlängd skulle anses ha skett genom avprickning i deltagarförteckningen. Protokoll fört vid Sveriges läkarförbunds ordinarie fullmäktigemöte i Stockholm den 26 27 maj 2005. 1. Mötets inledning Förbundsordföranden Eva Nilsson Bågenholm hälsade fullmäktige och inbjudna gäster

Läs mer

De fem högst betalda personerna i landstingen. Region Skåne. Ingrid Bengtsson Rijavec, tf regiondirektör Jan Eriksson, sjukhuschef

De fem högst betalda personerna i landstingen. Region Skåne. Ingrid Bengtsson Rijavec, tf regiondirektör Jan Eriksson, sjukhuschef De fem högst betalda personerna i landstingen Region Skåne Ingrid Bengtsson Rijavec, tf regiondirektör 130 000 Jan Eriksson, sjukhuschef 130 000 Henrik Dagnäs, trafikdirektör 128 000 Per Olof Sjöblom,

Läs mer

Anna Söderström. Föredragande Harald Lindkvist Harald Lindkvist Marie Thuresson Sekreterare Josefin Claesson Ebba Orton

Anna Söderström. Föredragande Harald Lindkvist Harald Lindkvist Marie Thuresson Sekreterare Josefin Claesson Ebba Orton Utskottsindelning Blå utskottet A Blå utskottet B Ärenden Strategiska aktiviteter i Proposition: Färdplan 2020 och i Arbetslivspolitiska programmet Mål och riktlinjer för 2013 2016: Motion 9 Utvärdering

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier.

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier. Förbundsmötet 2014 Utskott nummer 9 Sekreterare: Karl Lundberg Sida 1 Motion med förslag Motion nr 81. Bättre ingångslön och löneökning för tandsköterskor och administrativ personal inom vården Motionär:

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

Volvo World Golf Challenge

Volvo World Golf Challenge Datum 2013-07-06 Starttid Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 1 U Engfors Holmbom/Å Bergström 39 Dam Åsa Bergström Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 19,6 Röd 19 Ulrika Engfors Örnsköldsviks

Läs mer

Särskilt inbjudne gästen, generaldirektör Lars-Erik Holm från Socialstyrelsen, höll ett anförande med efterföljande frågestund.

Särskilt inbjudne gästen, generaldirektör Lars-Erik Holm från Socialstyrelsen, höll ett anförande med efterföljande frågestund. 1 PROTOKOLL Sveriges läkarförbunds ordinarie fullmäktigemöte den 3-4 december 2009. Dag 1 1. Mötets inledning Förbundsordföranden Eva Nilsson Bågenholm hälsade fullmäktige och inbjudna gäster välkomna.

Läs mer

2 A Klinge/H Klinge Anmäld Mixed-klassen Hima Klinge Ljunghusens GK 4,9 Anders Klinge Ljunghusens GK 3,2

2 A Klinge/H Klinge Anmäld Mixed-klassen Hima Klinge Ljunghusens GK 4,9 Anders Klinge Ljunghusens GK 3,2 Datum 2009-07-08 Spelform Foursome, Slagtävling Bana KGA Tävlingsbana Nr Lag Status Klass Förnamn 1 L Knutson/C Knutson Efternamn Klubb Önskemål HCP Lars Knutson Ljunghusens GK 4,4 Cajsa Knutson Ljunghusens

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Lång önskelista inledde fullmäktigemötet Ett bra resultat i avtalsrörelsen. n aktuellt

Lång önskelista inledde fullmäktigemötet Ett bra resultat i avtalsrörelsen. n aktuellt läkarförbundets fullmäktigemöte 2011. Ett gott utfall i avtalsrörelsen, bättre villkor för fortbildning och en förbättrad patientsäkerhet. Det var tre av en lång rad önskningar inför nästa år som Läkarförbundets

Läs mer

Demokratinätverket - adresser

Demokratinätverket - adresser Demokratinätverket - adresser Adresser till ordföranden och sekreterare i demokratiutskott/beredningar eller motsvarande i samtliga landsting A) Stockholms läns landsting Conny Andersson 070-201 31 66

Läs mer

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. den maj Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Sandberg / Mattsson SANDBERG, Jonatan Götaströms Golfklubb MATTSSON, Felix Götaströms Golfklubb Golfhäftet Trophy 2 Jansson / Trofast TROFAST, Niklas

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-18:35

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-18:35 KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid: Kl. 18:00-18:35 Plats: Stenungsbaden Yacht Club konferenslokal Kungsholm Beslutande Sofia Westergren (M) Kent Sylvan (M) - ersättare Gunnar Lidén (M) Sofie Folkesson (M) Carl-Henrik

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt AT-information MSF - en del av Läkarförbundet Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt Vad är AT? Efter läkarexamen Allmän behörighet Legitimation

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Nedan är MSL:s synpunkter på Förslag Sveriges Läkarförbunds strategi 2020.

Nedan är MSL:s synpunkter på Förslag Sveriges Läkarförbunds strategi 2020. Remissvar "Förslag Sveriges Läkarförbunds strategi 2020 (Gem 2016/0068) Mellersta Skånes läkareförening (MSL) inger följande remissvar. MSL anser att Sveriges Läkarförbund (SLF) som fackförening för den

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 164 Kjell Persson 5516 0 2 111 Henrik Adolfsson 5032 0 3 104 Gunnar Ljungberg 4957 0 4 120 Inger Johanson 4924 0 5 181 Lars Daborn 4832 0 6 11 Anders Berg 4773 0 7 265 Robert Markenfelt 4722 0 8 208

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-06 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-19.20 Beslutande Douglas Roth, ordförande, Lennart Westdahl, Bo-Anders Thornberg, Willy Ohlsson, Johan Barnekow, Gunnel Persson,

Läs mer

Organisationsavdelningen

Organisationsavdelningen ansvarar nationellt för planeringen och den operativa verksamheten kring: Samarbetet mellan riksorganisationen och länsförbunden. Utbildningar, events och konferenser Operativt kampanjarbete Valrörelse

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE I HALLANDS LÄKARFÖRENING

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE I HALLANDS LÄKARFÖRENING PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE I HALLANDS LÄKARFÖRENING 2009-02-04 Närvarande: Charlotte Ståhl, Gunilla Augustsson, Bengt Augustsson, Anne-Marie Bruno, Kaj Josefsson, Carl-Eric Thors, Niclas Holmberg,

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 1 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 1 augusti 2015 Rya 08:00 - Törning / Törning 31,7 27 56 TÖRNING, Håkan Golfklubb 8,4 7 48 TÖRNING, Eva Golfklubb 23,3 20 - Bäckbom / Bäckbom 21,8 19 48 BÄCKBOM, Catrin Golfklubb 22,1 20 56 BÄCKBOM, Patrik Golfklubb +0,3-1

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Protokoll årsmöte 13 november 2015

Protokoll årsmöte 13 november 2015 Protokoll årsmöte 13 november 2015 Tid kl 16.30-18.00 Plats Svenska Mässan, Göteborg Närvarande Röstlängd Södra lokalavdelningen Kurt Månsson Peter Danielsson Västra lokalavdelningen Björn Smedberg Anders

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK 07:00 01 - L Hillerstig / U Lindblom 32,7 Gul HILLERSTIG, Lars Enköpings Golfklubb 670504-041 8,1 Gul LINDBLOM, Urban Enköpings Golfklubb 481121-012 24,6 - K Johansson / A Wåhlstedt 31,6 Röd JOHANSSON,

Läs mer

LÄKARFÖRBUNDET FÖR MIG SOM ÄR LÄKARE SVERIGES LÄKARFÖRBUND

LÄKARFÖRBUNDET FÖR MIG SOM ÄR LÄKARE SVERIGES LÄKARFÖRBUND LÄKARFÖRBUNDET FÖR MIG SOM ÄR LÄKARE SVERIGES LÄKARFÖRBUND SVERIGES LÄKARFÖRBUND TRYCK: TRYCKINDUSTRI INFORMATION, 2003 MITT MEDLEMSKAP Läkarförbundet är både läkarnas fackförbund och professionens organisation.

Läs mer

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26.

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Vapengrupp A 1 Lars Hagman Hedemora Pk 66666656 37 47/21 n7 S 2 Mikael Eriksson Bålsta Sks 56656666 49 46/20 n9 S 3 Per-Olov Andersson

Läs mer

Protokoll fört vid distriktsstämma på Segra gymnasiet i Östra Ljungby den 11/10-14

Protokoll fört vid distriktsstämma på Segra gymnasiet i Östra Ljungby den 11/10-14 Protokoll fört vid distriktsstämma på Segra gymnasiet i Östra Ljungby den 11/10-14 1 Distriktsstämman öppnas av kårordförande Kenneth Andersson 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman DST beslutar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-10-22 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-21.40 Beslutande Douglas Roth, Mikael Koenen, Lena Wallentheim, Mona Hilbertsson, Bo- Anders Thornberg, Willy Ohlsson, Johan Barnekow,

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag Valberedningens förslag Distriktskongress 13 april 14 april 2013 Socialdemokraterna Västerbotten DAGORDNINGENS PUNKT 5, KONGRESSFUNKTIONÄRER 1 Redaktionsutskott Lilly Bäcklund, Lycksele Mötesordförande

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma

Protokoll från ordinarie årsstämma Protokoll från ordinarie årsstämma 2017-02-15 Tid: 2017-02-15 kl 18.30 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Ingvar Pettersson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

Startlista Vårträffen 2010 Sida

Startlista Vårträffen 2010 Sida Startlista Vårträffen 2010 Sida 1 H80 2660 meter 2 anmälda 1 18215 Gunnar Olofsson IF Hansa-Hoburg 10:18 18062 Sture Larsson Visborgs OK 10:21 H75 3150 meter 3 anmälda 1 423344 Sauli Jacobsson Gotlands

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 306 Thomas Gurell 14535 0 2 68 Christer Karlsson 13598 0 3 161 Kjell Johansson 13404 0 4 316 Tomas Heghammar 13248 0 5 173 Kjell Persson 13234 0 6 1 Agneta Persson 13208 0 7 239 Mathias Ernest 13043

Läs mer

Efter omgång 5. Datum

Efter omgång 5. Datum 0 1 161 Kjell Johansson 16559 0 2 306 Thomas Gurell 16016 0 3 68 Christer Karlsson 15149 0 4 316 Tomas Heghammar 14753 0 5 239 Mathias Ernest 14657 0 6 71 Christer Karlsson 14238 0 7 1 Agneta Persson 14220

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

OMGÅNG ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0)

OMGÅNG ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0) 1 TV-pucken 1996 GRUPP A TIMRÅ OMGÅNG 1 960920 11.45 1 ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) 960920 13.30 2 DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0) OMGÅNG 2 960920 18.15 3 JÄMTLAND/HÄRJEDALEN - ÅNGERMANL 1-4

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VÄSTERBOTTENS LÄNS LÄKAREFÖRENING (VLF) 2015-02-20 2016-02-25

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VÄSTERBOTTENS LÄNS LÄKAREFÖRENING (VLF) 2015-02-20 2016-02-25 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VÄSTERBOTTENS LÄNS LÄKAREFÖRENING (VLF) 2015-02-20 2016-02-25 Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Anna Agrell 1:a vice ordförande Maria Thorén Örnberg

Läs mer

den 16 juli 2016 Swedbank Äkta Makar Resultat RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Till par Total Sär. 1 Hultman / Rundström

den 16 juli 2016 Swedbank Äkta Makar Resultat RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Till par Total Sär. 1 Hultman / Rundström 1 Hultman / Rundström 21-9 61 HULTMAN, Maria RUNDSTRÖM, Stefan Öijared Golfklubb Öijared Golfklubb 2 Gemzell / Gemzell 29-5 65 GEMZELL, Patrik GEMZELL, Cecilia Bro-Bålsta Golfklubb Bro-Bålsta Golfklubb

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag Valberedningens förslag Distriktskongress 28 mars 2015 Socialdemokraterna Västerbotten Dagordningens punkt 5, Kongressfunktionärer 1 Redaktionsutskott Lilly Bäcklund, Lycksele Mötesordförande Annamaria

Läs mer

09:18 13: Lorentz Neverland Göteborg BGK 143 Jan Magnusson Malmö BGK Lennart Öst Borås MGK

09:18 13: Lorentz Neverland Göteborg BGK 143 Jan Magnusson Malmö BGK Lennart Öst Borås MGK Onsdag Grupp Nr Spelare Klubb Klass Varv 1 Varv 2 101 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK Herrveteran 1 102 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 08:00 12:06 103 Leif Jandrin Djulö BGK 104 Kent Kirkegaard BGK

Läs mer

Kan ta svåra debatterna i CS. Erfaren förhandlare och Stöttepelare i FD. Lobbyist. Väl förankrad i lokalförening

Kan ta svåra debatterna i CS. Erfaren förhandlare och Stöttepelare i FD. Lobbyist. Väl förankrad i lokalförening Kan ta svåra debatterna i CS Erfaren förhandlare och Stöttepelare i FD Lobbyist Väl förankrad i lokalförening Lokalföreningsförankrad Medial Debattglad Känd IT-guru Ordförande Andre vice ordförande Fem

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb 12:00 1 - U Larsson / S Gustavsson 19,8 6,3 Gul LARSSON, Ulf A 9,4 12 Gul GUSTAVSSON, Stefan A 10,4 13 - M Nilsson / F Andersson 8,3 2,8 Gul NILSSON, Mats A 2,8 4 Gul ANDERSSON, Fredrik A 5,5 7 12:10 1

Läs mer

Tarstaborgsrundan 2008, Resultat

Tarstaborgsrundan 2008, Resultat Tarstaborgsrundan 2008, Resultat 9-km, samtliga 1 Jakob Olars 84 Kumla SF Friidrott 33,05 2 Johan Röjler 81 Sk Winner 33,47 3 Stefan Olars 84 Kumla SF Friidrott 34,18 4 Ulf Hallmén 68 Hagaby GoIF 35,13

Läs mer

alecta Närvarande överstyrelseledamöter och suppleanter: Se bilaga 1.

alecta Närvarande överstyrelseledamöter och suppleanter: Se bilaga 1. alecta ÖVERSTYRELSEN Löpande nr 57 PROTOKOLL fört vid överstyrelsens för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt, ordinarie möte torsdagen den 10 april 2014 i Stockholm Närvarande överstyrelseledamöter och

Läs mer

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013.

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. RESULTAT Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. Herrar singel 1. Mikael Nord Bofors Fritid 2. Peter Nilsson KORPEN Saab 3. Olof Carlsson KORPEN Saab 4. Anders Nylén Bofors Fritid 5. Bruno Sandberg Bofors

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Ordförande 2 år I tur att avgå Nominerad Valberedningens förslag

Ordförande 2 år I tur att avgå Nominerad Valberedningens förslag NOMINERADE ÅRSMÖTESVAL DEN 23 MARS 2014 med valberedningens förslag Styrelsens AU 2 år I tur att avgå Nominerade Valberedningens förslag Christer Lindvall Avsagt sig uppdraget 27 november 2013 Helén Pettersson

Läs mer

Vårdcentralsplacering Termin 5 HÖSTTERMINEN 2010

Vårdcentralsplacering Termin 5 HÖSTTERMINEN 2010 Stefan Bråthe Nygård Vårdcentral i Bengtsfors Storgatan 7 666 30 BENGTSFORS Tel: 0531-72510 Fax: Mobil: 0706-381099 stefan.brathe@vgregion.se Karl Bohlin Sara Hansson Viktor Skeppstedt Ida Håkansson Carin

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

den 15 augusti 2015 den 16 augusti 2015 KM - BUFAB Lann RESULTATLISTA

den 15 augusti 2015 den 16 augusti 2015 KM - BUFAB Lann RESULTATLISTA 1 GREEN, Tilda 2 RYDQVIST, Louise 3 GREEN, Sara 4 GREEN, Selma T5 GREEN, Wilma T5 JOHANSSON, Matilda 7 SVENSSON, Tilda 8 PETERSSON, Ebba Dam +11 76 79 155 Dam +13 76 81 157 Dam +14 82 76 158 Dam +42 95

Läs mer

Sida 1 av 5 2014-01-20

Sida 1 av 5 2014-01-20 Sida 1 av 5 Protokoll SYLF Stockholm årsmöte 2013 Närvarande: Karin Littman, Kari Feldt, Maria Farm, Annika Hammer, David Hellgren Svae, Desirée Lichtenstein, Jennifer Walton Bernstedt, Wenjing Tao, Theo

Läs mer

A. Karlstad kommun ( Väse/Vålberg/Molkom) Klinisk adjunkt Maria Bystedt

A. Karlstad kommun ( Väse/Vålberg/Molkom) Klinisk adjunkt Maria Bystedt Termin 6 Vår termin -09, v 11-16, 18-23 HK06, 72 studenter A. Karlstad kommun ( Väse/Vålberg/Molkom) Klinisk adjunkt Maria Bystedt Frida Möller (ev utland) Sofia Gråsjö Pernilla Skoog Karin Eriksson Helena

Läs mer

Omröstningsprotokoll Regionfullmäktiges sammanträde den april 2015

Omröstningsprotokoll Regionfullmäktiges sammanträde den april 2015 Omröstningsprotokoll Regionfullmäktiges sammanträde den 14-15 april 2015 40 Svar på motion från Thomas Andersson (C) om satsning på förnybar solenergi (RS/471/2015) - yrkande från Thomas Andersson om bifall

Läs mer

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2013-04-25 LiÖ 2013-213 Landstingsstyrelsen Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Bolagsstämma kommer att

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup Klass: Dam 1 Anette Bergman 183 1 4 4 2 Emma Hannebo 183 1 4 3 3 Erica Jansson 182 1 2 3 4 Anna Tängmark 179 1 3 4 5 Marie martinsson 175 2 0 4 6 Birgitté Andersson 174 0 4 3 7 Hanna Wärn 173 0 1 4 8 Pernilla

Läs mer

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag acks Vägsamfällighet 1 Cecilia Pierrou 1 600 0,91 1:19 546 kr 20 kr 566 kr 2 Aina Sundin 1 1800 0,91 1:111 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 3 Erene Sundberg 1 1800 0,91 1:126 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 4 Vanja & Chrisitna

Läs mer

Landstingsfullmäktige 36-53

Landstingsfullmäktige 36-53 PROTOKOLL 1(11) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum Närvarande: Se upprop 37. 36 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00 Datum 04-07-6, 00 Bana Norrtorps Golfbana 00 0 0 Bengt Andersson 8,0 A X Bengt Andersson 9, Gul56 Bibbi Andersson,5 Röd47 Ann-Marie Björck 0,8 A X Ann-Marie Björck 6,0 Röd47 Karl Erik Björck,4 Gul56 Annika

Läs mer

Deltävling 2. Män Senior. Bore Cup 2016 Deltävling 2

Deltävling 2. Män Senior. Bore Cup 2016 Deltävling 2 Bore Cup 2016 Deltävling 2 Deltävling 2 Män 135 1 Albin Ridefelt 91 Män 38 2 Daniel Lindholm 80 Män 102 3 Jonatan Alvaeus 90 Män 40 4 Magnus Lindberg 47 5 Mattias Gärdsback 90 Män 78 Män 126 7 Merih Hagos

Läs mer

Fröstorp (Ranten) 1/8 mtl. Fröstorp (Ranten) Fröstorp Kronogård. Fröstorp Kronogård. Hov Nordgård

Fröstorp (Ranten) 1/8 mtl. Fröstorp (Ranten) Fröstorp Kronogård. Fröstorp Kronogård. Hov Nordgård 1 Fröstorp (Ranten) Andreas Jacobsson f 1784 i Od h Greta Andersdotter f 1796 i Fröstorp s Johannes f 1818 s Olaus f 1822 d Eva f 1826 Fröstorp (Ranten) Andreas Jonsson f 1762 i Fröstorp h Ella Andersdotter

Läs mer

Lions Cup

Lions Cup Lions Cup 2010-03-27 Final Lions Cup Stå 8 Emma Arvidsson Alvesta 10,3 10,2 10,5 9,9 10,2 10,1 10,2 10,6 8,7 2 Susanna Olsson Ringamåla 10,2 10,4 9,7 9,9 9,5 10,1 9,3 10,6 9,3 10,2 9,9 9,7 10,3 10,2 7,9

Läs mer

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsen 154-174 Tid: 2016-11-22, kl 13:00-16:45 Plats: Regionens Hus, sal A 164 Motion Högre ersättning för att jobba inom primärvården istället för hyrläkare Diarienummer: RJL

Läs mer

234 Motionssvar, Nyttjanderättskonflikter mellan enskilt ägande och kommunens intressen (Kst/2015:617)

234 Motionssvar, Nyttjanderättskonflikter mellan enskilt ägande och kommunens intressen (Kst/2015:617) Kommunfullmäktige 2016-11-28 1 (5) 234 Motionssvar, Nyttjanderättskonflikter mellan enskilt ägande och kommunens intressen (Kst/2015:617) Föreligger motion daterad den 28 oktober 2015 från Bertil Jonsson

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting i Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2/2016 LS 2016-0039 Personalutskott Torsdagen den 25 februari 2016 Kl 10.00-12.00 9-16 Sammanträde med landstingsstyrelsens personalutskott Datum

Läs mer

Valberedningens förslag UMEÅ ARBETAREKOMMUNS ÅRSMÖTESVAL DEN 24 MARS 2013

Valberedningens förslag UMEÅ ARBETAREKOMMUNS ÅRSMÖTESVAL DEN 24 MARS 2013 Valberedningens förslag UMEÅ ARBETAREKOMMUNS ÅRSMÖTESVAL DEN 24 MARS 2013 Styrelsens AU 2 år I tur att avgå Nominerade Valberedningens förslag Christer Lindvall Christer Lindvall Christer Lindvall Christer

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2013 30 april 2014

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2013 30 april 2014 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Claes Zettermarck,

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden KALLELSE 2006-08-15 Tid: Torsdag 2006-08-24 kl 14.30 Plats: Konferensrum, plan 5, Skånehuset, Kristianstad Kallade: Ewa Pihl Krabbe ledamot (s) ordförande Anna-Kerstin

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer