Utskott 1 behandlade motionerna Nedan följer utskottets förslag till beslut.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utskott 1 behandlade motionerna 1-10. Nedan följer utskottets förslag till beslut."

Transkript

1 Utskottet behandlade motionerna 1-10, samt berörda områden i VP. Dessa var avsnitten Inledning, Kommunikation, Förtroendemannaverksamhet, Förbundskansliet, Läkartidningen Förlag AB, Fastigheter samt Finansrörelsen. Utskottet behandlade även propositionen om kollektiv inkomstförsäkring samt Ersättningskommittén, Organisationsutredningen och Budget Utskott 1 behandlade motionerna Nedan följer utskottets förslag till beslut. centralstyrelsen fram till fullmäktigemötet 2012 utreder hur mandatfördelningen i fullmäktige kan förändras för öka lokalföreningarnas inflytande. motionen ska anses besvarad. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta motionen ska anses besvarad. ytterligare 15 mandat i fullmäktige tilldelas lokalföreningarna. motionen ska anses besvarad. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta motionen ska anses besvarad.

2 2 personvalen vid Läkarförbundets FM skall ske vid lämpligt tillfälle under mötets första dag. motionen ska anses besvarad. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta motionen ska anses besvarad. Läkarförbundets fullmäktige tar till sig motionen som sin egen och ändrar stadgarna i enlighet därmed. avslå motionen Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta avslå motionen stöd till distriktsläkare verksamma i privat näringsverksamhet inom vårdvalet tydliggörs, med största skyndsamhet delge och kommunicera ovanstående både internt till delföreningarna samt externt till medlemmarna. bifalla motionen Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta bifalla motionen.

3 3 Läkarförbundet överväger möjligheten erbjuda centralt fackliga förtroendemän möjlighet till förberedelsetid. Alternativt ett höjt styrelsearvode så det mer motsvarar den faktiska tid som förberedelser för uppdraget innebär. motionen ska anses besvarad. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta motionen ska anses besvarad. Läkarförbundet utreder möjligheten antingen erbjuda praktisk hjälp med dessa krävande arbetsuppgifter, alternativ anordnar utbildning för ekonomiansvariga i lokalföreningarna. bifalla motionen Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta bifalla motionen Sveriges Läkarförbund antar en policy som innebär man vid bokning av hotellrum inte nyttjar hotell som tillhandahåller pornografi i sitt interna TV-utbud. motionen ska anses besvarad. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta

4 4 motionen ska anses besvarad. Läkarförbundet blir mer engagerad i deben angående medicinska frågor i samhället. motionen ska anses besvarad. Utskottet, CS och motionären föreslår fullmäktige besluta avslå motionen till förmån för följande nya -sats Läkarförbundet blir mer engagerad i deben angående mediciniska frågor i samhället för tydliggöra läkarens roll. Läkarförbundet utreder frågan hur läkares skydd mot bli offentligt uthängd i media för händelser som uppstår i samband med yrkesutövning kan stärkas. motionen ska anses besvarad. Utskottet föreslår fullmäktige besluta bifalla motionen, samt bifalla följande -sats: Läkarförbundet utarbetar en kommunikationsplan för snabbt bemöta osaklig information i syfte bredda diskussion i samband med läkare utsätts för kampanjer i media.

5 5 Utskott 1 behandlade propositionen om kollektiv inkomstförsäkring. Nedan följer utskottets förslag till beslut. Propositionens förslag Sveriges läkarförbund tecknar en kollektiv inkomstförsäkring för sina yrkesverksamma medlemmar. Utskottet föreslår fullmäktige besluta bifalla propositionen. VERKSAMHETSPLANEN Inga förändringar föreslås i de avsnitt utskottet behandlade. Beslutsförslag Ersättningskommitténs förslag Ersättningskommittén föreslår fullmäktige besluta anta föreslagna principer och nivåerna för lönekompensation och årsarvoden enligt detta underlag, samt uppdra åt Ersättningskommittén följa tillämpning och utfall samt återkomma till fullmäktige med redovisning och alternativt justerade förslag. Utskottet föreslår fullmäktige besluta ej föreslå ändringar av nuvarande ersättningssystem. återremittera frågan till fullmäktige 2012 och ersättningskommittén uppdras inför framtagandet av nytt förslag inhämta synpunkter från delföreningarna. Utskottet avstod lämna ytterligare synpunkter i denna fråga som redan behandlats i plenum.

6 6 Inga förändringar föreslås. Beslutsförslag fastställa avgifter för verksamhetsåret för fullbetalande medlemmar: höjning med 12 kr/mån till 249 kr/mån (2 988 kr/år) - för pensionärsmedlemmar: höjning med 5 kr/mån till 73 kr/mån (876 kr/år) - för medlemmar tillhörande MSF: oförändrat 5 kr/mån (60 kr/år) - för medlemmar under kompletteringsutbildning oförändrat (250 kr/år) fastställa Läkarförbundets budget för år 2012 enligt framlagt förslag. Utskottet föreslår fullmäktige besluta, i enlighet med Centralstyrelsens förslag, fastställa avgifter för verksamhetsåret för fullbetalande medlemmar: höjning med 12 kr/mån till 249 kr/mån (2 988 kr/år) - för pensionärsmedlemmar: höjning med 5 kr/mån till 73 kr/mån (876 kr/år) - för medlemmar tillhörande MSF: oförändrat 5 kr/mån (60 kr/år) - för medlemmar under kompletteringsutbildning oförändrat (250 kr/år) fastställa Läkarförbundets budget för år 2012 enligt framlagt förslag. Täby 8 december Sven Wallerstedt Ordförande. Fredrik Eklöf Sekreterare. Joel Hellstrand Sekreterare

7 Utskottet behandlade motionerna och motion 39, samt berörda områden i VP. Dessa var avsnitten Förhandlingsverksamhet samt Rådgivning och juridiskt biträde. Utskott 2 behandlade motionerna och motion 39. Nedan följer utskottets förslag till beslut. Läkarförbundet verkar för läkare skall kunna kombinera verksamhetschefsuppdrag med klinisk verksamhet, Läkarförbundet verkar för läkare med uppdrag som verksamhetschef samtidigt skall ha ett bottenförordnande som läkare vid sin klinik. bifalla motionens första -sats, samt motionens andra -sats ska anses besvarad Utskottet, CS och motionären föreslår fullmäktige besluta bifalla motionens första -sats, samt avslå motionens andra -sats till förmån för följande nya -sats Läkarförbundet verkar för läkare med uppdrag som verksamhetschef skall ha ett bottenförordnande som läkare.

8 2 Sveriges läkarförbund i sitt förbundspolitiska arbete verkar för chefsformer och anställningsformer som möjliggör och gynnar kombinationen av chefskap och viss klinisk verksamhet/forskning, Sveriges läkarförbund utreder och bedömer följderna av det skifte som skett exempelvis i Region Skåne, där man gått från en tillsvidareanställning i grundprofessionen och tidsbegränsade chefsförordnanden till tillsvidareanställning som chef och vad det innebär för chefskapets raktivitet och kvaliteten på våra chefer. bifalla motionens första -sats, samt motionens andra -sats ska anses besvarad Utskottet, CS och motionären föreslår fullmäktige besluta bifalla motionens första -sats, samt avslå motionens andra -sats till förmån för följande nya -sats Sveriges läkarförbund kartlägger förekomsten av och bedömer följderna av det skifte vi ser där man går från tidsbegränsade chefsförordnanden med tillsvidareanställning i grundprofessionen till tillsvidareanställning som chef. Läkarförbundet verkar för införande av universitetsöverläkartjänster som på ett tydligt vis framhåller den särskilda kompetens och de tyngre uppdrag som medföljer en sådan tjänst, Läkarförbundet verkar för disputerade, forskningsaktiva överläkare på universitetskliniker i Sverige i sin tjänstebeskrivning garanteras rätt till tid för forskning. bifalla motionens första -sats, samt motionens andra -sats ska anses besvarad Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta bifalla motionens första -sats, samt motionens andra -sats ska anses besvarad

9 3 Läkarförbundet kraftfullt verkar för alla medlemmar ingår i underlaget. motionen ska anses besvarad. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta motionen ska anses besvarad. jämställda löner är en fråga som Läkarförbundet prioriterar, Läkarförbundet tydligt redovisar lönestruktur för kvinnliga och manliga läkare, Läkarförbundet redovisar konsekvenserna av kvinnliga och manliga läkares olika totala livslön och hur det påverkar pensionen, Läkarförbundet redovisar utfall av tidigare vidtagna åtgärdsprogram avseende lönediskriminering av kvinnliga läkare, Läkarförbundet årligen redovisar åtgärdsprogram och resultat avseende lönediskriminering av kvinnliga läkare. motionen ska anses besvarad. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta motionen ska anses besvarad.

10 4 Läkarförbundet ger tydlig information angående pensioner till medlemmar, Läkarförbundet undersöker möjligheten undvika pensionsförlust vid arbetsbyte. bifalla motionen. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta bifalla motionen. Centralstyrelsen senast till nästa fullmäktigemöte redovisar: - Hur många läkare (medlemmar i Sveriges läkarförbund) som arbetar efter 65 års ålder. Varje födelseår bör redovisas separat. - Tjänstgöringsgrad eller antal timmar arbetad tid per år. - Typ av arbete: klinisk tjänstgöring eller undervisning, konsultuppdrag, handledning m.m. - Olika specialiteter redovisas separat. - Andelen kvinnliga respektive manliga läkare. - Redovisningen bör följas upp vart tredje år. CS förslår fullmäktige besluta motionen ska anses besvarad. Utskottet, CS och motionären föreslår fullmäktige besluta motionen ska anses besvarad.

11 5 följa upp effekten av den nya patientsäkerhetslagen för den enskilde medlemmen, klargöra vilka möjligheter till stöd som finns inom förbundet för medlemmen i enskilda civilrättsärenden. motionens första -sats ska anses besvarad, samt bifalla motionens andra -sats. Utskottet, CS och motionären föreslår fullmäktige besluta motionens första -sats ska anses besvarad, samt bifalla motionens andra -sats. Läkarförbundet utformar en policy för värna läkarens integritet och förankrar denna hos arbetsgivaren. bifalla motionen. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta bifalla motionen. Läkarförbundet tar tydligt ställning mot surrogatmödraskap. avslå motionen. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta avslå motionen.

12 6 Sveriges läkarförbund verkar för det görs en översyn och utvärdering av hur kostnadsansvaret för medicinsk service i praktiken påverkar läkarnas arbetsmiljö. avslå motionen. Utskottet, CS och motionären föreslår fullmäktige besluta avslå motionen till förmån för följande nya -sats Sveriges läkarförbund verkar för det görs en översyn av hur kostnadsansvaret för medicinsk service i praktiken påverkar läkarnas arbetsmiljö. Läkarförbundet utarbetar riktlinjer för utformningen av UBEX-rum så en god fysisk arbetsmiljö kan skapas. bifalla motionen. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta bifalla motionen.

13 7 Läkarförbundets kansli får i uppdrag, med stöd av en medicinsk referensgrupp bestående av förtroendevalda, utveckla begreppen och definitionerna kring medicinskt ansvar och medicinskt ledningsansvar/behörighet, utifrån detta arbete utveckla modeller för klarlägga hur ansvar ska kopplas till befogenheter på olika nivåer i en sjukvårdsorganisation, Läkarförbundet uppmärksammar riskerna med läkares beslut mekaniskt ställs i relation till riktlinjer och rekommendationer på ett sådant sätt hänsyn till läkarens medicinska ansvar inför varje enskild individ sätts åt sidan, förbundets högsta förtroendevalda, samt delegationerna EAR och ALG får i uppdrag driva dessa frågor utifrån sina respektive ansvarsområden. motionens första, andra och tredje -sats ska anses besvarade, samt avslå motionens fjärde -sats. Utskottet, CS och motionären föreslår fullmäktige besluta avslå motionens första -sats till förmån för följande nya -sats Läkarförbundet får i uppdrag tydliggöra begreppet medicinskt ledningsansvar. avslå motionens andra -sats till förmån för följande nya -sats utifrån detta arbete redovisa olika modeller för klarlägga hur ansvar ska kopplas till befogenheter. motionens tredje -sats ska anses besvarad avslå motionens fjärde -sats Läkarförbundet verkar för våra icke svenskspråkiga kollegor erhåller adekvat utbildning i svenska inom ramen för sin anställning. bifalla motionen. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta bifalla motionen.

14 8 Inga förändringar föreslås i de avsnitt utskottet behandlade. Täby 8 december Elin Ericsson Ordförande. Maria Calme Sekreterare. Johan Magnusson Sekreterare

15 Utskottet behandlade motionerna 24-38, samt berörda områden i VP. Dessa var avsnittet Professionsfrågor och förbundspolitisk verksamhet. Utskott 3 behandlade motionerna Nedan följer utskottets förslag till beslut. det tas fram en modell för hur en läkareffektiv mottagning kan utformas, kraven på registreringar och uppföljningar som belastar läkares patientnära tid begränsas till ett minimum. avslå motionens första -sats, samt bifalla motionens andra -sats. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta avslå motionens första -sats, samt bifalla motionens andra -sats. Läkarförbund under 2012 tar ett krafttag och lever upp till 2009 och 2010 års fullmäktigebeslut i denna fråga. bifalla motionen.

16 2 Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta bifalla motionen. Läkarförbundet ska göra en översyn av eventuella fördelar och nackdelar med införa remisstvång till akutmottagningarna på landets sjukhus där krav på en timmas väntetid på akuten är ett önskemål. motionen ska anses besvarad. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta motionen ska anses besvarad. Läkarförbundet verkar för tidsmålen på akutmottagningen blir diagnosrelaterade. bifalla motionen. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta bifalla motionen. Läkarförbundet verkar för det genomförs en kartläggning av hur många läkare med svensk legitimation som regelbundet tjänstgör via bemanningsföretag, kartläggningen redovisar specialitet och tjänstgöringsgrad, man efterfrågar vilken/vilka anledningar som gör man väljer arbeta som inhyrd läkare,

17 3 man i kartläggningen söker identifiera geografiska områden och/eller arbetsgivare, vilka utmärker sig särskilt avseende svårighet rekrytera fasta läkare, man när det gäller arbete utomlands, förutom hyrläkare, även inkluderar de som arbetar i en tillsvidareanställning. motionen ska anses besvarad. Utskottet, CS och motionären föreslår fullmäktige besluta bifalla motionens första -sats, samt motionens andra, tredje, fjärde och femte -satser ska anses besvarade. Läkarförbundet aktivt bevakar konsekvenser av de nya vårdvalen i alla specialiteter, dess effekt på utbildning, arbetsmiljö, patientsäkerhet och fungerande vårdkedjor. motionen ska anses besvarad. Utskottet, CS och motionären föreslår fullmäktige besluta avslå motionen till förmån för följande nya -sats Läkarförbundet intensifierar sin aktivitet i bevakningen av de nya vårdvalen. Läkareförbundet i sitt centrala politiska arbete verkar för Universitetssjukhusen ska genomgå oberoende externa revisioner med regelbundna intervall. motionen ska anses besvarad. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta motionen ska anses besvarad.

18 4 Läkarförbundet utreder hur universitetens anslag till de medicinska fakulteterna utvecklats över tid, om anslagen minskat verka för de återställs i förhållande till utbildningsuppdraget. avslå motionen. Utskottet, CS och motionären föreslår fullmäktige besluta avslå motionen till förmån för följande -sats Läkarförbundet verkar för anslagen till medicinsk utbildning och forskning ökar vid våra universitet och högskolor. Läkarförbundet verkar för ämnesspecifika professurer bibehålls, och dessa professorstjänster garanteras ekonomiskt. motionen ska anses besvarad. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta motionen ska anses besvarad. Läkarförbundet kartlägger och jämför hur mycket tid som finns avs för grundläggande farmakologi vid de medicinska fakulteterna i Sverige, Läkarförbundet kartlägger hur många tjänster det finns för grundläggande utbildning i farmakologi och klinisk farmakologi på universitetssjukhusen, farmakologi som kunskapsområde får större plats i både läkares grundutbildning och fortbildning.

19 5 avslå motionens första och andra -sats, samt motionens tredje -sats ska anses besvarad. Utskottet föreslår fullmäktige avslå motionen. Läkarförbundet i sitt centrala arbete verkar för bibehållandet och utvecklandet av läkarnas allmäntjänstgöring. motionen ska anses besvarad. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta motionen ska anses besvarad. Vi yrkar Sveriges Läkarförbund beträffande den vetenskapliga utbildningen under ST i kontakter med ansvariga organisationer agerar för ett tydligt regelverk utformas, det skall finnas tillgång till adekvata handledarresurser, och det avsätts adekvat tid och ekonomiska medel för genomförandet. bifalla motionen. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta bifalla motionen.

20 6 Läkarförbundet arbetar för sanktionsmöjligheter gentemot verksamheter med undermålig utbildningskvalitet ska införas. motionen ska anses besvarad. Utskottet, CS och motionären föreslår fullmäktige besluta avslå motionen till förmån för följande nya -sats Läkarförbundet verkar för Socialstyrelsen utökar sin tillsyn till även omfa ST-utbildningen samt verkar för sanktionsmöjligheter mot enheter som ej håller måttet införs. Läkarförbundet verkar för system tillskapas som följer upp och utvärderar fortbildningens struktur och process ute i verksamheten. Detta kan göras med klinikinspektioner, med SPUR som förebild. Läkarförbundet överväger föreslå kvalitetsregister som instrument för styra fortbildning och bidra till en jämn och hög kompetens i sjukvården över landet. finna intressenter för utvärdera processen som ett FoU-uppdrag. bifalla motionen. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta bifalla motionen. nödvändig fortbildning regleras i kravspecifikationerna för verka inom Vårdval.

21 7 motionen ska anses besvarad. Utskottet, CS och motionären föreslår fullmäktige besluta avslå motionen till förmån för följande nya -sats Läkarförbundet verkar för vårdvalets regelverk utformas så genomförd fortbildning ska redovisas och kopplas till ekonomisk ersättning. Följande förändringar föreslås i de avsnitt utskottet behandlade. Förslag ännu ej avstämt med CS. Professionsfrågor och förbundspolitisk verksamhet Läkarförbundets arbete med professions- och förbundspolitiska frågor syftar till främja medlemmarnas yrkesmässiga och ekonomiska intressen. Till verksamhetsområdet hör även förbundets ambition bidra till sjukvårdens ändamålsenliga utveckling samt till en bättre folkhälsa, såväl nationellt som internationellt. I detta ligger också förbundets arbete för en patientsäker och högkvalitativ vård. En vård av hög kvalitet kräver välutbildade och kompetenta läkare. God utbildning, kontinuerlig fortbildning och forskningsaktiva läkare är därför en högt prioriterad fråga. Allmänhetens förtroende för läkarkåren bygger på läkarna har bra patientkontakt, ställer rätt diagnos och använder de bästa och mest kostnadseffektiva behandlingsmetoderna. En förutsättning för detta är professionens ställning inom vårdens ledning och styrning stärks. Ett forts starkt förtroende stärker kårens ställning på arbetsmarknaden och borgar för en forts god löneutveckling. I detta sammanhang måste vi även ta ansvar för bästa tänkbara introduktion och av våra kollegor från andra länder. Att underlätta introduktionen på den svenska arbetsmarknaden är en viktig fråga, såväl centralt som lokalt. Ett gott näringsklimat med få etableringshinder och konkurrensneutrala regler och ersättningar är viktigt för alla medlemmar som driver eller planerar driva egen vårdverksamhet. Förbundet ska i detta sammanhang även verka för läkares möjlighet dela sin tid mellan landstingsanställningen och arbetet som specialist i den privata öppenvården. En utbyggnad och förstärkning av den öppna vården utanför sjukhusen är ett viktigt led i förbättra effektiviteten i det svenska sjukvårdssystemet. Den fria rörligheten för arbetskraft och vårdtjänster över nationsgränserna blir allt mer betydelsefull och en ökad integration mellan det nationella och det internationella arbetet krävs. Det internationella arbetet sker främst genom medverkan i de övergripande europeiska läkarorganisationerna, WMA och genom ett väl etablerat nordiskt samarbete.

22 8 Allt läkararbete ska utgå ifrån ett etiskt förhållningssätt. Läkarförbundet har en viktig roll för fånga upp och synliggöra aktuella etiska frågeställningar och öka läkarkårens medvetenhet om medicinsk etik. Läkarförbundet ska aktivt bevaka de etiska frågeställningarna i samhällsdeben samt vid kontakter med politiker, arbetsgivare och andra beslutsfare. Täby 8 december Ragnberth Helleday Ordförande. Susann Asplund Johansson Sekreterare. Maria Lindholm Sekreterare

23 1 DELTAGARFÖRTECKNING vid Sveriges läkarförbunds ordinarie fullmäktigemöte i Stockholm torsdagen den 8 december och fredagen den 9 december 2011 Förening Antal Namn Blekinge läkarförening 1 Linus Axelsson Dalarnas läkarförening 2 Gunnar Domeij Linda Gunnarsson Gotlands läkarförening 1 Regina Göbel Gästrike Hälsinge läkarförening 2 Magnus Hjelm Per Kronmann Göteborgs läkarförening 5 Per-Olof Hansson Carina Iloson Christer Jensen Ylva Kastrup Christina Sjöberg Hallands läkarförening 2 Elsa Andersson Anders Åkvist Jämtlands läns läkarförening 1 Sara Sehlstedt Jönköpings läns läkarförening 2 Mikael Carlsson Bengt Hultberg Kalmar läns läkarförening 2 Fredrik Andrén Staffan Skobe Kronobergs läns läkarförening 1 Edvard Lekås Malmö läkareförening 3 Jens Bernow Staffan Larsson Henrik Östlund Medelpads läkarförening 1 Maja Weinryb

24 2 Mellersta Skånes läkareförening 3 Erik Dahlman Essi Kääriäinen Olof Lindqvist Nordvästra Götalands läkarförening 2 Ulrika Msson Kölfeldt Magnus Söderbergh Nordvästra Skånes läkareförening 2 Ingrid Silverberg Anders Wihlborg Norrbottens läkarförening 2 Robert Svartholm Agata Winska-Korzunowicz Skaraborgs läkarförening 2 Sari Bjurén Lars Olén Stockholms läkarförening 14 Caroline Asplund Sara Banegas Gunnar Berglund Marta Christensson Anne Engqvist Anders Galvenius David Hellgren Svae Sonja Jonasson Maria Källberg Ewa Milerad Lennart Rinder Bengt Sparrelid Clara Strömberg Johan Styrud Södermanlands läns läkarförening 2 Elin Ericsson Ulf Glitterstam Upplands allmänna läkarförening 3 Jens Ellingsen Thomas Haapaniemi Jan Thorelius (9/12)

25 3 Värmlands läkarförening 2 Elisabet Rimeika Thomas Schultze Västerbottens läns läkareförening 3 Nino Bracin Sara Backlund Maria Thorén Örnberg Västmanlands läkarförening 2 Andreas Ranhem Mats Stenberg Ångermanlands läkarförening 1 Helena Virgin Älvsborgs Södra läkarförening 2 Richard Gunterberg Linnéa Rönnstedt Örebro läns läkarförening 2 Louise Bohr Ann-Marie Terner Östergötlands läkarförening 3 Ebba Curman Hällje Mias Stig-Eric Åström Östra Skånes läkarförening 2 Hania Kramlund Björn Widlund Distriktsläkarföreningen 8 Britt Bergström Kerstin Ermebrant Anna Kvitting Segernäs Anders Nilsson Christer Olofsson Agneta Sikvall Svante Svenson Ulf Wahlöf Svenska Företagsläkarföreningen 1 Jan Rosén Militärläkarföreningen 1 Göran Holmberg (9/12)

26 4 Svenska Privatläkarföreningen 3 Staffan Henriksson Margareta Svensson Crister Öhlund Sjukhusläkarföreningen 27 Marie Ackelman Jonas Andersson Bengt Asking Martin Breimer Gunilla Colldahl-Jäderström Anders Dahlqvist Karin Geertzen Svante Jansson Viktoria Hjalmar Göran Lilja Kenneth Lindahl Sol-Britt Lonne-Rahm Shokoufeh Manouchehrpour Margareta Martinsson Erik Msson (8/12, 9/12 fm) Gunnar Söderqvist (9/12 em) Anna Myredal Danguole Rimeika Gunnar Sandberg Anna Sjöström Anna-Karin Stridsman Gunnel Tholén Sven Wallerstedt Bo-Göran Widman Thomas Zilling Evita Zoucas Bengt von Zur Mühlen Chefsföreningen 3 Ragnberth Helleday Thomas Lindén Görel Nergelius Sveriges Yngre Läkares Förening 16 Gustaf Biasoletto Åsa Br Anna-Maria Dahlström Ida Gideonsson Johan Karlsson-Terning

27 5 Ola Kvist David Moltubak Oliver Namin (8/12) Linda Ängeby (9/12) Sara Nordström Martin Sandelin Emma Spak Harald Strömberg Ingrid Stubelius Petter Tuorda Maria Farm Maja Ångman Medicine Studerandes Förbund 12 Fredrik Altmark Erik Danielsson Emma Furberg Robert Holmqvist Maria Ehlin Kolk Isabella Kongstad Henrik Larsson Madeleine Liljegren Ebba Lindqvist Daniel Livendahl Anders Lundberg Filip Löfgren Summa fullmäktige 141 Centralstyrelsen Marie Wedin Heidi Stensmyren Ove Andersson Karin Båtelson Lena Ekelius Eva Engström Thomas Flodin Hans Hjelmqvist Rune Kaalhus Johan Ljungberg Lars Nevander Anna Rask-Andersen Mikael Rolfs Johan Zelano

28 6 Revisorer Ulla Feuk Bernhard Grewin Valberedningen Stig Reinholdsson, Valberedningens ordförande Niclas Abrahamsson Caroline Asplund Anna-Karin Stridsman Bengt von zur Mühlen Ersättningskommittén Elisabeth Rimeika, Ersättningskommitténs ordförande Jonas Andersson Svante Hugosson Sture Persson Rolf Kristensson Mötesordförande vid fullmäktigemötet Mötesordförande Karin Ehinger Vice mötesordförande Gunnar Green Ordförande i fullmäktigemötets utskott Utskott 1: Sven Wallerstedt Utskott 2: Elin Ericsson Utskott 3: Ragnberth Helleday Observatörer för yrkesföreningarna Maria Cronhjort, Sjukhusläkarföreningen Observatörer för MSF Ville Sjögren (9/12) Observatörer för specialitetsföreningarna Ann-Helén Scherman Plogell, Svensk Urologisk Förening Peter Elbe, Svensk Kirurgisk Förening Urban Niklasson, Svensk Förening för Klinisk Fysiologi Observatörer från intresseföreningarna Märta Segerdahl, Sveriges Kvinnliga Läkares Förening Gäster vid fullmäktigemötet Anders W Jonsson, 1:e vice ordförande, Centerpartiet Anders Edward, kanslichef, Saco Signe-Gerd Blindheim, Den norske laegeforening

29 7 Magnus Andersson, ordförande, Specialitetsföreningarnas representantskap Christer Romilson, förbundsordförande OFR Tjänstemän i förbundet Ledningsgruppen Håkan Wittgren Rolf Kristensson Anders Bengtsson Ulrika Edwinson Kristina Eriksson Jonas Hultkvist Kåre H Jansson Inger Löfvander Sture Persson Vd-stab Håkan Wittgren Rolf Kristensson Anders Bengtsson Joel Hellstrand Åsa Jaktlund Cickie Holmsten Karin Johnsdotter Avd Politik och Profession Kåre H Jansson Susann Asplund Johansson Milla Järvelin Maria Lindholm Svante Pettersson Turid Stenhaugen Malin Wreder Eva Jerbrant Ylva Öijvall Avd Arbetsliv & Juridik Ulrika Edwinson Lena Arwidson Maria Calme Cecilia Curtelius Larsson Martha Gurmu Tomas Hedmark Björn Klint Alicia Lycke Johan Magnusson Karin Rhenman

30 8 Nils Erik Solberg Peter Wursé Pia Diring Susanne Jacobsson Annika Rådberg Avd Administration Inger Löfvander Gabriella Blomberg Jonas Grönlund Gunnar Idesten Karin Sjöqvist Anna-Karin Sönne Anneli Åkerström-Bohm Avd Kommunikation Kristina Eriksson Michael Feldt Fredrik Eklöf Eva Widman Avd Ekonomi Sture Persson Sofia Åkerman Läkartidningen Jonas Hultkvist Miki Agerberg Karin Bergqvist Sara Gunnardotter Michael Lövtrup Marie Närlid Elisabet Ohlin Tjänstemän i delföreningar Anna Hjertquist, Jönköpings läns läkarförening Yvonne Bergendorff, Blekinge läkarförening Tina H Dahlin, Gästrike Hälsinge läkarförening Anders Andersson, Göteborgs läkarförening Christina Kujansuu, Göteborgs läkarförening Babette Lindström, Kalmar läns läkarförening Carl Axel Bankert, Malmö lf Paul Stålhane, Mellersta Skånes lf Eva Hall, Mellersta Skånes lf Anja Beijar, Stockholms läkarförening Håkan Leif, Stockholms läkarförening Sirkka Khayati, Stockholms läkarförening

31 Stefanie Friberg, Upplands Allmänna läkarförening Henrik Johansson, Västerbottens läns läkareförening Eva Smedh, Västmanlands läkarförening Birgit Koivisto, V:a Götalands läkarförening Rose-Marie Isaksson, Örebro läns läkarförening Margareta Börjesson, Östergötlands läkarförening John Gambe, Sveriges Yngre Läkares Förening Anne-Marie Johansson, Distriktsläkarföreningen Madeleine Blomqvist, Sjukhusläkarföreningen Helene Thornblad, Sjukhusläkarföreningen 9

3. Fastställande av röstlängd Fullmäktige beslöt att justering av röstlängd skulle anses ha skett genom avprickning i deltagarförteckningen.

3. Fastställande av röstlängd Fullmäktige beslöt att justering av röstlängd skulle anses ha skett genom avprickning i deltagarförteckningen. Protokoll fört vid Sveriges läkarförbunds ordinarie fullmäktigemöte i Stockholm den 26 27 maj 2005. 1. Mötets inledning Förbundsordföranden Eva Nilsson Bågenholm hälsade fullmäktige och inbjudna gäster

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007. Sveriges läkarförbund

Verksamhetsberättelse 2007. Sveriges läkarförbund Verksamhetsberättelse 2007 Sveriges läkarförbund Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse Inledning 2 Läkarförbundets organisation 3 Våra medlemmar 5 Förhandlingsverksamhet 6 Medlemsrådgivning och juridiskt

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning. Sveriges läkarförbund

Verksamhetsberättelse med årsredovisning. Sveriges läkarförbund Verksamhetsberättelse med årsredovisning Sveriges läkarförbund 2011 Innehåll 2 inledning 4 förhandling 7 Medlemsrådgivning och juridiskt biträde 9 Professionsfrågor och förbundspolitik 13 kommunikation

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning. Sveriges läkarförbund

Verksamhetsberättelse med årsredovisning. Sveriges läkarförbund Verksamhetsberättelse med årsredovisning Sveriges läkarförbund 2013 Kontakt Läkarförbundets kansli Villagatan 5 Box 5610, 114 86 Stockholm 08-790 33 00 info@slf.se www.lakarforbundet.se Läkartidningen

Läs mer

Lena Ekelius förklarade mötet öppnat.

Lena Ekelius förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid sammanträde med SYLFs styrelse 2010-01-20 21 Deltagare: Lena Ekelius (ordf.) Sofia Rydgren Emma Spak Johan Zelano Mara Bybrant Martin Wohlin Emma Åberg (gäst) Vid protokollet: Joel Hellstrand

Läs mer

Distriktsläkaren Nr 3 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Böcker till hängmattan!

Distriktsläkaren Nr 3 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Böcker till hängmattan! Distriktsläkaren Nr 3 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Böcker till hängmattan! Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet Diabetesbehandling Patienter från hela världen Svenska Distriktsläkarföreningen

Läs mer

Nr 6 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Läkare med utländsk examen Fackliga seminariet 2009

Nr 6 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Läkare med utländsk examen Fackliga seminariet 2009 Distriktsläkaren Nr 6 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Läkare med utländsk examen Fackliga seminariet 2009 Ledare Skriv om Hälso- och sjukvårdslagen för patientens skull Svenska Distriktsläkarföreningen

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR 2012 21-22 APRIL I MALMÖ

STÄMMOHANDLINGAR 2012 21-22 APRIL I MALMÖ Jörgen Lindström/ Malmö Turism Oscar Falck Oscar Falck STÄMMOHANDLINGAR 2012 21-22 APRIL I MALMÖ 1 PROGRAM Lördag 09.30-11.00 Avprickning vid receptionen 11.00-12.00 Inledning med presentation 12.00-13.00

Läs mer

Vägledning för fackligt förtroendevalda

Vägledning för fackligt förtroendevalda Jens Ellingsen, fackligt förtroendevald, Uppsala. Vägledning för fackligt förtroendevalda Välkommen som förtroendevald i Läkarförbundet! Innehåll LÄKARFÖRBUNDET Läkarförbundets organisation 4 UPPDRAGET

Läs mer

De privata företagens

De privata företagens personalägda vårdcentraler. De stora vårdbolagen köper upp allt fler personalägda vårdcentraler. Läkarna som både äger och arbetar på sina vårdcentraler kan vara på väg bort ur bilden. Många tyngs av administrationen

Läs mer

nr 5 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Läkarförbundets fullmäktige Nytänkande i Gustavsberg

nr 5 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Läkarförbundets fullmäktige Nytänkande i Gustavsberg nr 5 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Läkarförbundets fullmäktige Nytänkande i Gustavsberg Ledare Team-Protos är verklighet nu Distriktsläkarföreningens styrelse har sedan drygt fyra år arbetat

Läs mer

SYLF:s ST-enkät 2011. - Delrapport 2, om ST-läkares anställningsvillkor samt deras inställning till vårdens styrning och driftformer.

SYLF:s ST-enkät 2011. - Delrapport 2, om ST-läkares anställningsvillkor samt deras inställning till vårdens styrning och driftformer. SYLF:s ST-enkät 2011 - Delrapport 2, om ST-läkares anställningsvillkor samt deras inställning till vårdens styrning och driftformer. Februari 2012 Inledning Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) arbetar

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner Innehåll Utskott 1 1 1. Auktoriserade revisorer i Vision 2 2. Bevara Visionstidningen i dess nuvarande form 3 3. Forum för framtidsgrupper i landet mötas och samverka

Läs mer

Primärvårdens läkarbemanning

Primärvårdens läkarbemanning Primärvårdens läkarbemanning Öppna jämförelser mellan landsting och driftsformer av primärvårdens försörjning av specialistläkare 2012 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Privattandläkarna. En branschorganisation för hela tandvården

Privattandläkarna. En branschorganisation för hela tandvården Privattandläkarna En branschorganisation för hela tandvården Välkommen till verksamhetsplaneringsdagarna 25-26 november 2010 Privattandläkarna Innehållsförteckning handlingar för verksamhetsplaneringsmöte

Läs mer

Om verksamhetsberättelsen

Om verksamhetsberättelsen Innehåll Om verksamhetsberättelsen... 2 Utbildning och forskning... 3 Studiesocial politik... 5 Förhandling och arbetsmarknad... 6 Medlemsfortbildning... 7 Medlemsstöd... 7 Information och kommunikation...

Läs mer

Page 1 of 2. Prioritet: Hög. Bifogade filer: Reseräkningsblankett.pdf; FUM10_fråga.pdf; FUM10_kostnadsersättning.pdf KALLELSE

Page 1 of 2. Prioritet: Hög. Bifogade filer: Reseräkningsblankett.pdf; FUM10_fråga.pdf; FUM10_kostnadsersättning.pdf KALLELSE file://g:\ledning\led\lk\fum\fum_2010\03_kallelse\00_kallelse - Sveriges... Page 1 of 2 2010-11-04 Från: Lena Kylberg (Sveriges Ingenjörer) Skickat: den 23 september 2010 13:05 Till: Anders Tihkan (Sveriges

Läs mer

nr 1 2007 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Aktivt jämställdhetsarbete Boo Vårdcentral ett kunskapsföretag i en föränderlig värld

nr 1 2007 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Aktivt jämställdhetsarbete Boo Vårdcentral ett kunskapsföretag i en föränderlig värld nr 1 2007 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Aktivt jämställdhetsarbete Boo Vårdcentral ett kunskapsföretag i en föränderlig värld Ledare Vinst i vården, visst är det tillåtet! Frågan om vinst i vården

Läs mer

Förgiftningstillbud bland barn vanliga

Förgiftningstillbud bland barn vanliga Nationell forskarskola har global räckvidd KOMMENTAR ST-läkare nöjda med nytt arbetssätt i Sandviken AKTUELLT Psykogena icke-epileptiska anfall inte att förväxla med epilepsi ÖVERSIKT Läkartidningen.se

Läs mer

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2012-10-23 12OLL4352

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2012-10-23 12OLL4352 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2012-10-23 12OLL4352 Till Landstingsfullmäktiges ledamöter Kopia för kännedom: Samtliga ersättare Landstingets revisorer Landstingsdirektören

Läs mer

nr 3 2007 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet

nr 3 2007 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet nr 3 2007 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet Ledare Nya närsjukvårdsmodeller och ansvarsutredningens förslag om fast läkarkontakt kräver fler distriktsläkare! Nu

Läs mer

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll Jönköping 11-13 juni 2014 Kongressprotokoll Kongressprotokoll XXVIII kongressen 11-13 juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande

Läs mer

Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08

Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08 Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08 Region Ordinarie ombud Ersättare i vald ordning Förbundsstyrelsen 11 ombud Barbro Engman Björn Johansson Bo Nilsson Carina Hultberg Clara Lindblom Esa Norojärvi

Läs mer

Propositioner. Färdplan 2020 Mål och riktlinjer för 2013 2016 Juseks framtida organisation Arbetslivspolitiskt program Medlemsavgifter 2013 2016

Propositioner. Färdplan 2020 Mål och riktlinjer för 2013 2016 Juseks framtida organisation Arbetslivspolitiskt program Medlemsavgifter 2013 2016 Fullmäktige 2013 Propositioner Färdplan 2020 Mål och riktlinjer för 2013 2016 Juseks framtida organisation Arbetslivspolitiskt program Medlemsavgifter 2013 2016 4 Häfte 4 Innehåll Proposition om Färdplan

Läs mer

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Protokolljustering 4. Skrivelser till

Läs mer

FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 1(67) Innehållsförteckning

FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 1(67) Innehållsförteckning 1(67) Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens rapport nr 1 Verksamheten 1 januari 31 augusti 2008...3 Förbundsstyrelsens rapport nr 2 Kompetens- och löneportfolio...14 Förbundsstyrelsens rapport nr 3 Stipendiefonden

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010-07-01 2011-12-31 OBS! förlängt verksamhetsår

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010-07-01 2011-12-31 OBS! förlängt verksamhetsår Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010-07-01 2011-12-31 OBS! förlängt verksamhetsår 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet i Åre 2010-10-13: Ordförande:

Läs mer

12. Arbetsordningar Sveriges Privattandläkarförening beslutsunderlag:

12. Arbetsordningar Sveriges Privattandläkarförening beslutsunderlag: 1. Program 2. Deltagarförteckning 3. Röstlängd 4. Dagordning 5. Verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2013 6. Årsredovisning med resultat- och balansräkning, revisionsberättelse för Sveriges Privattandläkarförening

Läs mer

nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar

nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar Ledare Distriktsläkarna och ledarskapet Ledarskapsfrågan har diskuterats

Läs mer