Utskott 1 behandlade motionerna Nedan följer utskottets förslag till beslut.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utskott 1 behandlade motionerna 1-10. Nedan följer utskottets förslag till beslut."

Transkript

1 Utskottet behandlade motionerna 1-10, samt berörda områden i VP. Dessa var avsnitten Inledning, Kommunikation, Förtroendemannaverksamhet, Förbundskansliet, Läkartidningen Förlag AB, Fastigheter samt Finansrörelsen. Utskottet behandlade även propositionen om kollektiv inkomstförsäkring samt Ersättningskommittén, Organisationsutredningen och Budget Utskott 1 behandlade motionerna Nedan följer utskottets förslag till beslut. centralstyrelsen fram till fullmäktigemötet 2012 utreder hur mandatfördelningen i fullmäktige kan förändras för öka lokalföreningarnas inflytande. motionen ska anses besvarad. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta motionen ska anses besvarad. ytterligare 15 mandat i fullmäktige tilldelas lokalföreningarna. motionen ska anses besvarad. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta motionen ska anses besvarad.

2 2 personvalen vid Läkarförbundets FM skall ske vid lämpligt tillfälle under mötets första dag. motionen ska anses besvarad. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta motionen ska anses besvarad. Läkarförbundets fullmäktige tar till sig motionen som sin egen och ändrar stadgarna i enlighet därmed. avslå motionen Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta avslå motionen stöd till distriktsläkare verksamma i privat näringsverksamhet inom vårdvalet tydliggörs, med största skyndsamhet delge och kommunicera ovanstående både internt till delföreningarna samt externt till medlemmarna. bifalla motionen Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta bifalla motionen.

3 3 Läkarförbundet överväger möjligheten erbjuda centralt fackliga förtroendemän möjlighet till förberedelsetid. Alternativt ett höjt styrelsearvode så det mer motsvarar den faktiska tid som förberedelser för uppdraget innebär. motionen ska anses besvarad. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta motionen ska anses besvarad. Läkarförbundet utreder möjligheten antingen erbjuda praktisk hjälp med dessa krävande arbetsuppgifter, alternativ anordnar utbildning för ekonomiansvariga i lokalföreningarna. bifalla motionen Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta bifalla motionen Sveriges Läkarförbund antar en policy som innebär man vid bokning av hotellrum inte nyttjar hotell som tillhandahåller pornografi i sitt interna TV-utbud. motionen ska anses besvarad. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta

4 4 motionen ska anses besvarad. Läkarförbundet blir mer engagerad i deben angående medicinska frågor i samhället. motionen ska anses besvarad. Utskottet, CS och motionären föreslår fullmäktige besluta avslå motionen till förmån för följande nya -sats Läkarförbundet blir mer engagerad i deben angående mediciniska frågor i samhället för tydliggöra läkarens roll. Läkarförbundet utreder frågan hur läkares skydd mot bli offentligt uthängd i media för händelser som uppstår i samband med yrkesutövning kan stärkas. motionen ska anses besvarad. Utskottet föreslår fullmäktige besluta bifalla motionen, samt bifalla följande -sats: Läkarförbundet utarbetar en kommunikationsplan för snabbt bemöta osaklig information i syfte bredda diskussion i samband med läkare utsätts för kampanjer i media.

5 5 Utskott 1 behandlade propositionen om kollektiv inkomstförsäkring. Nedan följer utskottets förslag till beslut. Propositionens förslag Sveriges läkarförbund tecknar en kollektiv inkomstförsäkring för sina yrkesverksamma medlemmar. Utskottet föreslår fullmäktige besluta bifalla propositionen. VERKSAMHETSPLANEN Inga förändringar föreslås i de avsnitt utskottet behandlade. Beslutsförslag Ersättningskommitténs förslag Ersättningskommittén föreslår fullmäktige besluta anta föreslagna principer och nivåerna för lönekompensation och årsarvoden enligt detta underlag, samt uppdra åt Ersättningskommittén följa tillämpning och utfall samt återkomma till fullmäktige med redovisning och alternativt justerade förslag. Utskottet föreslår fullmäktige besluta ej föreslå ändringar av nuvarande ersättningssystem. återremittera frågan till fullmäktige 2012 och ersättningskommittén uppdras inför framtagandet av nytt förslag inhämta synpunkter från delföreningarna. Utskottet avstod lämna ytterligare synpunkter i denna fråga som redan behandlats i plenum.

6 6 Inga förändringar föreslås. Beslutsförslag fastställa avgifter för verksamhetsåret för fullbetalande medlemmar: höjning med 12 kr/mån till 249 kr/mån (2 988 kr/år) - för pensionärsmedlemmar: höjning med 5 kr/mån till 73 kr/mån (876 kr/år) - för medlemmar tillhörande MSF: oförändrat 5 kr/mån (60 kr/år) - för medlemmar under kompletteringsutbildning oförändrat (250 kr/år) fastställa Läkarförbundets budget för år 2012 enligt framlagt förslag. Utskottet föreslår fullmäktige besluta, i enlighet med Centralstyrelsens förslag, fastställa avgifter för verksamhetsåret för fullbetalande medlemmar: höjning med 12 kr/mån till 249 kr/mån (2 988 kr/år) - för pensionärsmedlemmar: höjning med 5 kr/mån till 73 kr/mån (876 kr/år) - för medlemmar tillhörande MSF: oförändrat 5 kr/mån (60 kr/år) - för medlemmar under kompletteringsutbildning oförändrat (250 kr/år) fastställa Läkarförbundets budget för år 2012 enligt framlagt förslag. Täby 8 december Sven Wallerstedt Ordförande. Fredrik Eklöf Sekreterare. Joel Hellstrand Sekreterare

7 Utskottet behandlade motionerna och motion 39, samt berörda områden i VP. Dessa var avsnitten Förhandlingsverksamhet samt Rådgivning och juridiskt biträde. Utskott 2 behandlade motionerna och motion 39. Nedan följer utskottets förslag till beslut. Läkarförbundet verkar för läkare skall kunna kombinera verksamhetschefsuppdrag med klinisk verksamhet, Läkarförbundet verkar för läkare med uppdrag som verksamhetschef samtidigt skall ha ett bottenförordnande som läkare vid sin klinik. bifalla motionens första -sats, samt motionens andra -sats ska anses besvarad Utskottet, CS och motionären föreslår fullmäktige besluta bifalla motionens första -sats, samt avslå motionens andra -sats till förmån för följande nya -sats Läkarförbundet verkar för läkare med uppdrag som verksamhetschef skall ha ett bottenförordnande som läkare.

8 2 Sveriges läkarförbund i sitt förbundspolitiska arbete verkar för chefsformer och anställningsformer som möjliggör och gynnar kombinationen av chefskap och viss klinisk verksamhet/forskning, Sveriges läkarförbund utreder och bedömer följderna av det skifte som skett exempelvis i Region Skåne, där man gått från en tillsvidareanställning i grundprofessionen och tidsbegränsade chefsförordnanden till tillsvidareanställning som chef och vad det innebär för chefskapets raktivitet och kvaliteten på våra chefer. bifalla motionens första -sats, samt motionens andra -sats ska anses besvarad Utskottet, CS och motionären föreslår fullmäktige besluta bifalla motionens första -sats, samt avslå motionens andra -sats till förmån för följande nya -sats Sveriges läkarförbund kartlägger förekomsten av och bedömer följderna av det skifte vi ser där man går från tidsbegränsade chefsförordnanden med tillsvidareanställning i grundprofessionen till tillsvidareanställning som chef. Läkarförbundet verkar för införande av universitetsöverläkartjänster som på ett tydligt vis framhåller den särskilda kompetens och de tyngre uppdrag som medföljer en sådan tjänst, Läkarförbundet verkar för disputerade, forskningsaktiva överläkare på universitetskliniker i Sverige i sin tjänstebeskrivning garanteras rätt till tid för forskning. bifalla motionens första -sats, samt motionens andra -sats ska anses besvarad Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta bifalla motionens första -sats, samt motionens andra -sats ska anses besvarad

9 3 Läkarförbundet kraftfullt verkar för alla medlemmar ingår i underlaget. motionen ska anses besvarad. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta motionen ska anses besvarad. jämställda löner är en fråga som Läkarförbundet prioriterar, Läkarförbundet tydligt redovisar lönestruktur för kvinnliga och manliga läkare, Läkarförbundet redovisar konsekvenserna av kvinnliga och manliga läkares olika totala livslön och hur det påverkar pensionen, Läkarförbundet redovisar utfall av tidigare vidtagna åtgärdsprogram avseende lönediskriminering av kvinnliga läkare, Läkarförbundet årligen redovisar åtgärdsprogram och resultat avseende lönediskriminering av kvinnliga läkare. motionen ska anses besvarad. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta motionen ska anses besvarad.

10 4 Läkarförbundet ger tydlig information angående pensioner till medlemmar, Läkarförbundet undersöker möjligheten undvika pensionsförlust vid arbetsbyte. bifalla motionen. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta bifalla motionen. Centralstyrelsen senast till nästa fullmäktigemöte redovisar: - Hur många läkare (medlemmar i Sveriges läkarförbund) som arbetar efter 65 års ålder. Varje födelseår bör redovisas separat. - Tjänstgöringsgrad eller antal timmar arbetad tid per år. - Typ av arbete: klinisk tjänstgöring eller undervisning, konsultuppdrag, handledning m.m. - Olika specialiteter redovisas separat. - Andelen kvinnliga respektive manliga läkare. - Redovisningen bör följas upp vart tredje år. CS förslår fullmäktige besluta motionen ska anses besvarad. Utskottet, CS och motionären föreslår fullmäktige besluta motionen ska anses besvarad.

11 5 följa upp effekten av den nya patientsäkerhetslagen för den enskilde medlemmen, klargöra vilka möjligheter till stöd som finns inom förbundet för medlemmen i enskilda civilrättsärenden. motionens första -sats ska anses besvarad, samt bifalla motionens andra -sats. Utskottet, CS och motionären föreslår fullmäktige besluta motionens första -sats ska anses besvarad, samt bifalla motionens andra -sats. Läkarförbundet utformar en policy för värna läkarens integritet och förankrar denna hos arbetsgivaren. bifalla motionen. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta bifalla motionen. Läkarförbundet tar tydligt ställning mot surrogatmödraskap. avslå motionen. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta avslå motionen.

12 6 Sveriges läkarförbund verkar för det görs en översyn och utvärdering av hur kostnadsansvaret för medicinsk service i praktiken påverkar läkarnas arbetsmiljö. avslå motionen. Utskottet, CS och motionären föreslår fullmäktige besluta avslå motionen till förmån för följande nya -sats Sveriges läkarförbund verkar för det görs en översyn av hur kostnadsansvaret för medicinsk service i praktiken påverkar läkarnas arbetsmiljö. Läkarförbundet utarbetar riktlinjer för utformningen av UBEX-rum så en god fysisk arbetsmiljö kan skapas. bifalla motionen. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta bifalla motionen.

13 7 Läkarförbundets kansli får i uppdrag, med stöd av en medicinsk referensgrupp bestående av förtroendevalda, utveckla begreppen och definitionerna kring medicinskt ansvar och medicinskt ledningsansvar/behörighet, utifrån detta arbete utveckla modeller för klarlägga hur ansvar ska kopplas till befogenheter på olika nivåer i en sjukvårdsorganisation, Läkarförbundet uppmärksammar riskerna med läkares beslut mekaniskt ställs i relation till riktlinjer och rekommendationer på ett sådant sätt hänsyn till läkarens medicinska ansvar inför varje enskild individ sätts åt sidan, förbundets högsta förtroendevalda, samt delegationerna EAR och ALG får i uppdrag driva dessa frågor utifrån sina respektive ansvarsområden. motionens första, andra och tredje -sats ska anses besvarade, samt avslå motionens fjärde -sats. Utskottet, CS och motionären föreslår fullmäktige besluta avslå motionens första -sats till förmån för följande nya -sats Läkarförbundet får i uppdrag tydliggöra begreppet medicinskt ledningsansvar. avslå motionens andra -sats till förmån för följande nya -sats utifrån detta arbete redovisa olika modeller för klarlägga hur ansvar ska kopplas till befogenheter. motionens tredje -sats ska anses besvarad avslå motionens fjärde -sats Läkarförbundet verkar för våra icke svenskspråkiga kollegor erhåller adekvat utbildning i svenska inom ramen för sin anställning. bifalla motionen. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta bifalla motionen.

14 8 Inga förändringar föreslås i de avsnitt utskottet behandlade. Täby 8 december Elin Ericsson Ordförande. Maria Calme Sekreterare. Johan Magnusson Sekreterare

15 Utskottet behandlade motionerna 24-38, samt berörda områden i VP. Dessa var avsnittet Professionsfrågor och förbundspolitisk verksamhet. Utskott 3 behandlade motionerna Nedan följer utskottets förslag till beslut. det tas fram en modell för hur en läkareffektiv mottagning kan utformas, kraven på registreringar och uppföljningar som belastar läkares patientnära tid begränsas till ett minimum. avslå motionens första -sats, samt bifalla motionens andra -sats. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta avslå motionens första -sats, samt bifalla motionens andra -sats. Läkarförbund under 2012 tar ett krafttag och lever upp till 2009 och 2010 års fullmäktigebeslut i denna fråga. bifalla motionen.

16 2 Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta bifalla motionen. Läkarförbundet ska göra en översyn av eventuella fördelar och nackdelar med införa remisstvång till akutmottagningarna på landets sjukhus där krav på en timmas väntetid på akuten är ett önskemål. motionen ska anses besvarad. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta motionen ska anses besvarad. Läkarförbundet verkar för tidsmålen på akutmottagningen blir diagnosrelaterade. bifalla motionen. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta bifalla motionen. Läkarförbundet verkar för det genomförs en kartläggning av hur många läkare med svensk legitimation som regelbundet tjänstgör via bemanningsföretag, kartläggningen redovisar specialitet och tjänstgöringsgrad, man efterfrågar vilken/vilka anledningar som gör man väljer arbeta som inhyrd läkare,

17 3 man i kartläggningen söker identifiera geografiska områden och/eller arbetsgivare, vilka utmärker sig särskilt avseende svårighet rekrytera fasta läkare, man när det gäller arbete utomlands, förutom hyrläkare, även inkluderar de som arbetar i en tillsvidareanställning. motionen ska anses besvarad. Utskottet, CS och motionären föreslår fullmäktige besluta bifalla motionens första -sats, samt motionens andra, tredje, fjärde och femte -satser ska anses besvarade. Läkarförbundet aktivt bevakar konsekvenser av de nya vårdvalen i alla specialiteter, dess effekt på utbildning, arbetsmiljö, patientsäkerhet och fungerande vårdkedjor. motionen ska anses besvarad. Utskottet, CS och motionären föreslår fullmäktige besluta avslå motionen till förmån för följande nya -sats Läkarförbundet intensifierar sin aktivitet i bevakningen av de nya vårdvalen. Läkareförbundet i sitt centrala politiska arbete verkar för Universitetssjukhusen ska genomgå oberoende externa revisioner med regelbundna intervall. motionen ska anses besvarad. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta motionen ska anses besvarad.

18 4 Läkarförbundet utreder hur universitetens anslag till de medicinska fakulteterna utvecklats över tid, om anslagen minskat verka för de återställs i förhållande till utbildningsuppdraget. avslå motionen. Utskottet, CS och motionären föreslår fullmäktige besluta avslå motionen till förmån för följande -sats Läkarförbundet verkar för anslagen till medicinsk utbildning och forskning ökar vid våra universitet och högskolor. Läkarförbundet verkar för ämnesspecifika professurer bibehålls, och dessa professorstjänster garanteras ekonomiskt. motionen ska anses besvarad. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta motionen ska anses besvarad. Läkarförbundet kartlägger och jämför hur mycket tid som finns avs för grundläggande farmakologi vid de medicinska fakulteterna i Sverige, Läkarförbundet kartlägger hur många tjänster det finns för grundläggande utbildning i farmakologi och klinisk farmakologi på universitetssjukhusen, farmakologi som kunskapsområde får större plats i både läkares grundutbildning och fortbildning.

19 5 avslå motionens första och andra -sats, samt motionens tredje -sats ska anses besvarad. Utskottet föreslår fullmäktige avslå motionen. Läkarförbundet i sitt centrala arbete verkar för bibehållandet och utvecklandet av läkarnas allmäntjänstgöring. motionen ska anses besvarad. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta motionen ska anses besvarad. Vi yrkar Sveriges Läkarförbund beträffande den vetenskapliga utbildningen under ST i kontakter med ansvariga organisationer agerar för ett tydligt regelverk utformas, det skall finnas tillgång till adekvata handledarresurser, och det avsätts adekvat tid och ekonomiska medel för genomförandet. bifalla motionen. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta bifalla motionen.

20 6 Läkarförbundet arbetar för sanktionsmöjligheter gentemot verksamheter med undermålig utbildningskvalitet ska införas. motionen ska anses besvarad. Utskottet, CS och motionären föreslår fullmäktige besluta avslå motionen till förmån för följande nya -sats Läkarförbundet verkar för Socialstyrelsen utökar sin tillsyn till även omfa ST-utbildningen samt verkar för sanktionsmöjligheter mot enheter som ej håller måttet införs. Läkarförbundet verkar för system tillskapas som följer upp och utvärderar fortbildningens struktur och process ute i verksamheten. Detta kan göras med klinikinspektioner, med SPUR som förebild. Läkarförbundet överväger föreslå kvalitetsregister som instrument för styra fortbildning och bidra till en jämn och hög kompetens i sjukvården över landet. finna intressenter för utvärdera processen som ett FoU-uppdrag. bifalla motionen. Utskottet föreslår fullmäktige, i enlighet med, besluta bifalla motionen. nödvändig fortbildning regleras i kravspecifikationerna för verka inom Vårdval.

21 7 motionen ska anses besvarad. Utskottet, CS och motionären föreslår fullmäktige besluta avslå motionen till förmån för följande nya -sats Läkarförbundet verkar för vårdvalets regelverk utformas så genomförd fortbildning ska redovisas och kopplas till ekonomisk ersättning. Följande förändringar föreslås i de avsnitt utskottet behandlade. Förslag ännu ej avstämt med CS. Professionsfrågor och förbundspolitisk verksamhet Läkarförbundets arbete med professions- och förbundspolitiska frågor syftar till främja medlemmarnas yrkesmässiga och ekonomiska intressen. Till verksamhetsområdet hör även förbundets ambition bidra till sjukvårdens ändamålsenliga utveckling samt till en bättre folkhälsa, såväl nationellt som internationellt. I detta ligger också förbundets arbete för en patientsäker och högkvalitativ vård. En vård av hög kvalitet kräver välutbildade och kompetenta läkare. God utbildning, kontinuerlig fortbildning och forskningsaktiva läkare är därför en högt prioriterad fråga. Allmänhetens förtroende för läkarkåren bygger på läkarna har bra patientkontakt, ställer rätt diagnos och använder de bästa och mest kostnadseffektiva behandlingsmetoderna. En förutsättning för detta är professionens ställning inom vårdens ledning och styrning stärks. Ett forts starkt förtroende stärker kårens ställning på arbetsmarknaden och borgar för en forts god löneutveckling. I detta sammanhang måste vi även ta ansvar för bästa tänkbara introduktion och av våra kollegor från andra länder. Att underlätta introduktionen på den svenska arbetsmarknaden är en viktig fråga, såväl centralt som lokalt. Ett gott näringsklimat med få etableringshinder och konkurrensneutrala regler och ersättningar är viktigt för alla medlemmar som driver eller planerar driva egen vårdverksamhet. Förbundet ska i detta sammanhang även verka för läkares möjlighet dela sin tid mellan landstingsanställningen och arbetet som specialist i den privata öppenvården. En utbyggnad och förstärkning av den öppna vården utanför sjukhusen är ett viktigt led i förbättra effektiviteten i det svenska sjukvårdssystemet. Den fria rörligheten för arbetskraft och vårdtjänster över nationsgränserna blir allt mer betydelsefull och en ökad integration mellan det nationella och det internationella arbetet krävs. Det internationella arbetet sker främst genom medverkan i de övergripande europeiska läkarorganisationerna, WMA och genom ett väl etablerat nordiskt samarbete.

22 8 Allt läkararbete ska utgå ifrån ett etiskt förhållningssätt. Läkarförbundet har en viktig roll för fånga upp och synliggöra aktuella etiska frågeställningar och öka läkarkårens medvetenhet om medicinsk etik. Läkarförbundet ska aktivt bevaka de etiska frågeställningarna i samhällsdeben samt vid kontakter med politiker, arbetsgivare och andra beslutsfare. Täby 8 december Ragnberth Helleday Ordförande. Susann Asplund Johansson Sekreterare. Maria Lindholm Sekreterare

23 1 DELTAGARFÖRTECKNING vid Sveriges läkarförbunds ordinarie fullmäktigemöte i Stockholm torsdagen den 8 december och fredagen den 9 december 2011 Förening Antal Namn Blekinge läkarförening 1 Linus Axelsson Dalarnas läkarförening 2 Gunnar Domeij Linda Gunnarsson Gotlands läkarförening 1 Regina Göbel Gästrike Hälsinge läkarförening 2 Magnus Hjelm Per Kronmann Göteborgs läkarförening 5 Per-Olof Hansson Carina Iloson Christer Jensen Ylva Kastrup Christina Sjöberg Hallands läkarförening 2 Elsa Andersson Anders Åkvist Jämtlands läns läkarförening 1 Sara Sehlstedt Jönköpings läns läkarförening 2 Mikael Carlsson Bengt Hultberg Kalmar läns läkarförening 2 Fredrik Andrén Staffan Skobe Kronobergs läns läkarförening 1 Edvard Lekås Malmö läkareförening 3 Jens Bernow Staffan Larsson Henrik Östlund Medelpads läkarförening 1 Maja Weinryb

24 2 Mellersta Skånes läkareförening 3 Erik Dahlman Essi Kääriäinen Olof Lindqvist Nordvästra Götalands läkarförening 2 Ulrika Msson Kölfeldt Magnus Söderbergh Nordvästra Skånes läkareförening 2 Ingrid Silverberg Anders Wihlborg Norrbottens läkarförening 2 Robert Svartholm Agata Winska-Korzunowicz Skaraborgs läkarförening 2 Sari Bjurén Lars Olén Stockholms läkarförening 14 Caroline Asplund Sara Banegas Gunnar Berglund Marta Christensson Anne Engqvist Anders Galvenius David Hellgren Svae Sonja Jonasson Maria Källberg Ewa Milerad Lennart Rinder Bengt Sparrelid Clara Strömberg Johan Styrud Södermanlands läns läkarförening 2 Elin Ericsson Ulf Glitterstam Upplands allmänna läkarförening 3 Jens Ellingsen Thomas Haapaniemi Jan Thorelius (9/12)

25 3 Värmlands läkarförening 2 Elisabet Rimeika Thomas Schultze Västerbottens läns läkareförening 3 Nino Bracin Sara Backlund Maria Thorén Örnberg Västmanlands läkarförening 2 Andreas Ranhem Mats Stenberg Ångermanlands läkarförening 1 Helena Virgin Älvsborgs Södra läkarförening 2 Richard Gunterberg Linnéa Rönnstedt Örebro läns läkarförening 2 Louise Bohr Ann-Marie Terner Östergötlands läkarförening 3 Ebba Curman Hällje Mias Stig-Eric Åström Östra Skånes läkarförening 2 Hania Kramlund Björn Widlund Distriktsläkarföreningen 8 Britt Bergström Kerstin Ermebrant Anna Kvitting Segernäs Anders Nilsson Christer Olofsson Agneta Sikvall Svante Svenson Ulf Wahlöf Svenska Företagsläkarföreningen 1 Jan Rosén Militärläkarföreningen 1 Göran Holmberg (9/12)

26 4 Svenska Privatläkarföreningen 3 Staffan Henriksson Margareta Svensson Crister Öhlund Sjukhusläkarföreningen 27 Marie Ackelman Jonas Andersson Bengt Asking Martin Breimer Gunilla Colldahl-Jäderström Anders Dahlqvist Karin Geertzen Svante Jansson Viktoria Hjalmar Göran Lilja Kenneth Lindahl Sol-Britt Lonne-Rahm Shokoufeh Manouchehrpour Margareta Martinsson Erik Msson (8/12, 9/12 fm) Gunnar Söderqvist (9/12 em) Anna Myredal Danguole Rimeika Gunnar Sandberg Anna Sjöström Anna-Karin Stridsman Gunnel Tholén Sven Wallerstedt Bo-Göran Widman Thomas Zilling Evita Zoucas Bengt von Zur Mühlen Chefsföreningen 3 Ragnberth Helleday Thomas Lindén Görel Nergelius Sveriges Yngre Läkares Förening 16 Gustaf Biasoletto Åsa Br Anna-Maria Dahlström Ida Gideonsson Johan Karlsson-Terning

27 5 Ola Kvist David Moltubak Oliver Namin (8/12) Linda Ängeby (9/12) Sara Nordström Martin Sandelin Emma Spak Harald Strömberg Ingrid Stubelius Petter Tuorda Maria Farm Maja Ångman Medicine Studerandes Förbund 12 Fredrik Altmark Erik Danielsson Emma Furberg Robert Holmqvist Maria Ehlin Kolk Isabella Kongstad Henrik Larsson Madeleine Liljegren Ebba Lindqvist Daniel Livendahl Anders Lundberg Filip Löfgren Summa fullmäktige 141 Centralstyrelsen Marie Wedin Heidi Stensmyren Ove Andersson Karin Båtelson Lena Ekelius Eva Engström Thomas Flodin Hans Hjelmqvist Rune Kaalhus Johan Ljungberg Lars Nevander Anna Rask-Andersen Mikael Rolfs Johan Zelano

28 6 Revisorer Ulla Feuk Bernhard Grewin Valberedningen Stig Reinholdsson, Valberedningens ordförande Niclas Abrahamsson Caroline Asplund Anna-Karin Stridsman Bengt von zur Mühlen Ersättningskommittén Elisabeth Rimeika, Ersättningskommitténs ordförande Jonas Andersson Svante Hugosson Sture Persson Rolf Kristensson Mötesordförande vid fullmäktigemötet Mötesordförande Karin Ehinger Vice mötesordförande Gunnar Green Ordförande i fullmäktigemötets utskott Utskott 1: Sven Wallerstedt Utskott 2: Elin Ericsson Utskott 3: Ragnberth Helleday Observatörer för yrkesföreningarna Maria Cronhjort, Sjukhusläkarföreningen Observatörer för MSF Ville Sjögren (9/12) Observatörer för specialitetsföreningarna Ann-Helén Scherman Plogell, Svensk Urologisk Förening Peter Elbe, Svensk Kirurgisk Förening Urban Niklasson, Svensk Förening för Klinisk Fysiologi Observatörer från intresseföreningarna Märta Segerdahl, Sveriges Kvinnliga Läkares Förening Gäster vid fullmäktigemötet Anders W Jonsson, 1:e vice ordförande, Centerpartiet Anders Edward, kanslichef, Saco Signe-Gerd Blindheim, Den norske laegeforening

29 7 Magnus Andersson, ordförande, Specialitetsföreningarnas representantskap Christer Romilson, förbundsordförande OFR Tjänstemän i förbundet Ledningsgruppen Håkan Wittgren Rolf Kristensson Anders Bengtsson Ulrika Edwinson Kristina Eriksson Jonas Hultkvist Kåre H Jansson Inger Löfvander Sture Persson Vd-stab Håkan Wittgren Rolf Kristensson Anders Bengtsson Joel Hellstrand Åsa Jaktlund Cickie Holmsten Karin Johnsdotter Avd Politik och Profession Kåre H Jansson Susann Asplund Johansson Milla Järvelin Maria Lindholm Svante Pettersson Turid Stenhaugen Malin Wreder Eva Jerbrant Ylva Öijvall Avd Arbetsliv & Juridik Ulrika Edwinson Lena Arwidson Maria Calme Cecilia Curtelius Larsson Martha Gurmu Tomas Hedmark Björn Klint Alicia Lycke Johan Magnusson Karin Rhenman

30 8 Nils Erik Solberg Peter Wursé Pia Diring Susanne Jacobsson Annika Rådberg Avd Administration Inger Löfvander Gabriella Blomberg Jonas Grönlund Gunnar Idesten Karin Sjöqvist Anna-Karin Sönne Anneli Åkerström-Bohm Avd Kommunikation Kristina Eriksson Michael Feldt Fredrik Eklöf Eva Widman Avd Ekonomi Sture Persson Sofia Åkerman Läkartidningen Jonas Hultkvist Miki Agerberg Karin Bergqvist Sara Gunnardotter Michael Lövtrup Marie Närlid Elisabet Ohlin Tjänstemän i delföreningar Anna Hjertquist, Jönköpings läns läkarförening Yvonne Bergendorff, Blekinge läkarförening Tina H Dahlin, Gästrike Hälsinge läkarförening Anders Andersson, Göteborgs läkarförening Christina Kujansuu, Göteborgs läkarförening Babette Lindström, Kalmar läns läkarförening Carl Axel Bankert, Malmö lf Paul Stålhane, Mellersta Skånes lf Eva Hall, Mellersta Skånes lf Anja Beijar, Stockholms läkarförening Håkan Leif, Stockholms läkarförening Sirkka Khayati, Stockholms läkarförening

31 Stefanie Friberg, Upplands Allmänna läkarförening Henrik Johansson, Västerbottens läns läkareförening Eva Smedh, Västmanlands läkarförening Birgit Koivisto, V:a Götalands läkarförening Rose-Marie Isaksson, Örebro läns läkarförening Margareta Börjesson, Östergötlands läkarförening John Gambe, Sveriges Yngre Läkares Förening Anne-Marie Johansson, Distriktsläkarföreningen Madeleine Blomqvist, Sjukhusläkarföreningen Helene Thornblad, Sjukhusläkarföreningen 9

Läkarförbundet. under hela ditt yrkesliv

Läkarförbundet. under hela ditt yrkesliv Läkarförbundet under hela ditt yrkesliv Var med och forma utvecklingen Du gör ett klokt val som blir medlem i Läkarförbundet. Ju fler medlemmar vi är, desto större tyngd får vi att driva frågor som är

Läs mer

Ansvar utan befogenheter inte patientsäkert

Ansvar utan befogenheter inte patientsäkert Beslut i korthet: Mer tid till patientkontakt för att kraven på registreringar och uppföljningar som belastar läkares patientnära tid begränsas till ett minimum. Det beslöt fullmäktige efter en motion

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

3. Fastställande av röstlängd Fullmäktige beslöt att justering av röstlängd skulle anses ha skett genom avprickning i deltagarförteckningen.

3. Fastställande av röstlängd Fullmäktige beslöt att justering av röstlängd skulle anses ha skett genom avprickning i deltagarförteckningen. Protokoll fört vid Sveriges läkarförbunds ordinarie fullmäktigemöte i Stockholm den 26 27 maj 2005. 1. Mötets inledning Förbundsordföranden Eva Nilsson Bågenholm hälsade fullmäktige och inbjudna gäster

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut 9.4.5 Politiska riktlinjer, avsnittet Det goda livet - som alla äldre förtjänar Ordförande: Thomas Eneroth. Sekreterare: Anders Lindberg och Lars Westbratt. Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes

Läs mer

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt AT-information MSF - en del av Läkarförbundet Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt Vad är AT? Efter läkarexamen Allmän behörighet Legitimation

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier.

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier. Förbundsmötet 2014 Utskott nummer 9 Sekreterare: Karl Lundberg Sida 1 Motion med förslag Motion nr 81. Bättre ingångslön och löneökning för tandsköterskor och administrativ personal inom vården Motionär:

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

LÄKARFÖRBUNDET FÖR MIG SOM ÄR LÄKARE SVERIGES LÄKARFÖRBUND

LÄKARFÖRBUNDET FÖR MIG SOM ÄR LÄKARE SVERIGES LÄKARFÖRBUND LÄKARFÖRBUNDET FÖR MIG SOM ÄR LÄKARE SVERIGES LÄKARFÖRBUND SVERIGES LÄKARFÖRBUND TRYCK: TRYCKINDUSTRI INFORMATION, 2003 MITT MEDLEMSKAP Läkarförbundet är både läkarnas fackförbund och professionens organisation.

Läs mer

Sida 1 av 5 2014-01-20

Sida 1 av 5 2014-01-20 Sida 1 av 5 Protokoll SYLF Stockholm årsmöte 2013 Närvarande: Karin Littman, Kari Feldt, Maria Farm, Annika Hammer, David Hellgren Svae, Desirée Lichtenstein, Jennifer Walton Bernstedt, Wenjing Tao, Theo

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

SVENSKA FÖRETAGSLÄKARFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRETAGSLÄKARFÖRENINGEN SVENSKA FÖRETAGSLÄKARFÖRENINGEN ÅRSMÖTE STOCKHOLM 2015-04- 23 Kallelse årsmöte 2015 Till medlemmarna i Svenska Företagsläkarföreningen Torsdagen den 23 april 2015 kl 17.00. Sheraton Hotel Stockholm FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Bäste Medlem! SYLF Göteborg har under det gångna verksamhetsåret kämpat för att uppmärksamma frågor som är viktiga för underläkarna i Göteborg. Vi har funnits på plats under

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn

Socialstyrelsens tillsyn Socialstyrelsens tillsyn Tillsynsavdelningen Tillsyn Per-Anders Sunesson Ort: Stockholm AC-stöd Chefssekreterare: Lena Ånmark Sakkunnig i rättsfrågor: Ewa Gustafsson Ledningsstöd: Anne Holm Gulati Ledningssamordnare:

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2003 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets Förbundsmöte lördagen den 5 april 2003 på Hilton Stockholm Infra City, Upplands Väsby. INLEDNING Förbundsordförande Christer Örning

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Hallands läkarförening 11-06-13

Protokoll fört vid styrelsemöte med Hallands läkarförening 11-06-13 Protokoll fört vid styrelsemöte med Hallands läkarförening 11-06-13 Närvarande Anders Åkvist ordförande Elsa Andersson sekreterare Per Meijer Anna-Karin Johansson Ingrid Stubelius Gunnar Claesson Katarina

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Ledamöter fördelade på utskott

Ledamöter fördelade på utskott Akademikernas ansvar Ledamöter fördelade på utskott Ledamöter fördelade på utskott Dokumentet innehåller förslag till hur kongressledamöterna fördelas på kongressens sex utskott. Vidare framgår vad som

Läs mer

Remiss: Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande (SOU 2014:19)

Remiss: Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande (SOU 2014:19) 2014-06-03 Till ordförande/sekreterare/kansli för Läkarförbundets Lokalföreningar Yrkesföreningar Specialitetsföreningar Medicine Studerandes Förbund Remiss: Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Arbetar du för kommunen?

Arbetar du för kommunen? Datum/Date Dnr/Ref.no. 2014-12-1 161-KB 979-2014 Minnesanteckningar Kvalitetsdialog 21 november 2014 1. Dagen inleddes av Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg, som hälsade välkommen och uttryckte sin glädje

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015)

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Ledning Ulf-Lennart Gertz Johansson 08-684 12 354, 073-707 32 14 ulf-lennart.gertz.johansson@modernaforsakringar.se

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand ST Arbetsförmedlingen Protokoll 2013-11-28 Tid: 09:00-15:00 Plats: Videokonferens Lämnat återbud: Mikke Sandberg, Jonas Hed 1) Mötets öppnande 2) Närvarande: Johan Eklund, Ann-Kristin Kallesgården, Marita

Läs mer

SYLF - en del av Läkarförbundet

SYLF - en del av Läkarförbundet SYLF - en del av Läkarförbundet Sveriges Yngre Läkares Förening - underläkarnas förening: från läkarexamen till specialistbevis SYLF är en delförening (yrkesförening) En fristående intresseförening för

Läs mer

Protokoll fört vid Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sveriges fullmäktigemöte 2010-04-10 i Jönköping

Protokoll fört vid Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sveriges fullmäktigemöte 2010-04-10 i Jönköping Protokoll fört vid Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sveriges fullmäktigemöte 2010-04-10 i Jönköping SRRS ordförande Jonas Peterson öppnade mötet med att hälsa alla närvarande välkomna. 1. Justering av

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5)

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 15 maj 2012 kl 09.00-16.00 Beslutande Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson (M) Bo Mazetti-Nissen (M) Elizabeth

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21 KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21 Tid och plats: Ledamöter: Tisdag den 21 augusti 2007 kl 08.30-10.45, Quality Park Hotel i Södertälje Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004

Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004 Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004 Närvarande enligt bilaga 1. Föreningens ordförande Håkan Eriksson öppnar stämman och hälsar deltagarna välkomna. 1 Fråga om

Läs mer

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus INNEHÅLLSFÖRTECKNING 12 Anmälan av entledigande och fyllnadsval från medlemsorganisation 6 13 Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31, dnr

Läs mer

Älvsborgs Trädgårdsförbund. Valsamverkan Västernorrlands Län Gulli Hedin

Älvsborgs Trädgårdsförbund. Valsamverkan Västernorrlands Län Gulli Hedin Deltagare Fullmäktige 6/4 2014 Bilaga 1 Röstberättigade Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Yvonne Lundqvist Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Hans Lövgren Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Kaisa Lövgren

Läs mer

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sveriges Läkarförbund Avdelningen för politik och profession Att. Susann Asplund Johansson Box 5610 114 86 STOCKHOLM SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sammanfattning

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Sammanträdesdatum: 2010-02-18 2010-02-19 Tid: Dag 1: 10.15 17.00 Dag 2: 09.00 12.00 Plats: Hotel Hilton, Slussen,

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Telefonlista för Tre Stiftelser

Telefonlista för Tre Stiftelser Telefonlista för Tre Stiftelser e-postadresser efter modell: fornamn.efternamn@trestiftelser.se Ledning och administration Direktör Monica Berglund 70 42 601 0705-11 75 70 Ledning Marie Bernhardsson Enhetschef

Läs mer

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström Ordförandekonferens 111124 Ann Söderström Uppdrag i och med de nya vårdöverenskommelserna (1) Samverkan med kommunerna Gränssnitt och vårdnivåer inom vår egen organisation nivåstrukturering Minska inflödet

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Ordförandekonferens 11-14/10 2012. TanumStrand

Ordförandekonferens 11-14/10 2012. TanumStrand Ordförandekonferens 11-14/10 2012 TanumStrand HW 11-14/10 2012 Sid 1 (6) Deltagarförteckning... 3 Torsdag 11/10... 4 Inledning... 4 Information från sektionerna... 4 Fredag 12/10... 5 Information... 5

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Protokoll Årsmöte 2013-01-17 Tid: 17:00 Plats: B210, Statsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 19, Göteborg Närvarande tillika röstberättigade: Emili Börjesson, mötessekreterare (ej röstberättigad)

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Ledningssystem för samverkan kommun-landsting. Nuvarande upplaga antogs i Läns-LAKO den 25 september 2013

Ledningssystem för samverkan kommun-landsting. Nuvarande upplaga antogs i Läns-LAKO den 25 september 2013 Ledningssystem för samverkan kommun-landsting Nuvarande upplaga antogs i Läns-LAKO den 25 september 2013 Utgångspunkter Till nytta för invånaren Bästa möjliga kvalitet Så effektivt som möjligt och tillsammans

Läs mer

Medicinska Föreningen Uppsala Fullmäktige 2015

Medicinska Föreningen Uppsala Fullmäktige 2015 Medicinska Föreningen Uppsala Fullmäktige 2015 Tid: tisdag den 24 februari 2015, kl. 18.00 Plats: Kjellbergsalen ing. 10, UAS 1. Årsmötets öppnande Sarah Galien förklarar mötet öppnat. 1.1. Närvarande

Läs mer

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1 2012-01-05 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 2 1 2012-01-06 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 1

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

ARVODES UTREDNINGEN BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

ARVODES UTREDNINGEN BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 ARVODES UTREDNINGEN BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 BAKGRUND På kongressen 2010 behandlades ett par motioner vilka tog upp frågan om fackliga företrädares arvoden och extra inkomster i samband med styrelseuppdrag.

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009 Protokoll Sveriges s kongress 2009 20090313 till 20090315 - Borås Närvarande: Ombud Se röstlängd, bilaga 1 Suppleanter Se röstlängd, bilaga 1 Dagordning: 1. Kongressen öppnas 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail Högskolan Kristianstad Maria Rosberg 044-203 417 291 88 Kristianstad maria.rosberg@hkr.se Högskolan Kristianstad Lars Jonsson 044-203 413 291 88 Kristianstad lars.jonsson@hkr.se Frökengårdsskolan Maria

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat.

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01 Deltagare: Lena Ekelius (ordf.) Martin Sandelin Emma Spak Johanna Sandlund Adina Welander Harald Strömberg Åsa Bratt Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 DXR K2 Elin Egnor Malmberget Sara Ek Gällivare Leona Engfors Gällivare Evelina Engman Gällivare Susanne Engman Gällivare Sandra Eriksson

Läs mer

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK Datum 2012-09-02 Spelform Scramble, Slagtävling Bana Frösåkers golfbana Nr Lag Status Klass Förnamn 22 Anders Kumlin Anders Kumlin 11,0 Mathias Fredriksson 10,1 Fredrik Schultz 0,4 Kaj Tarkiainen 3,9 25

Läs mer

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5)

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5) Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5) 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Sektionens vice ordförande Michael Janfjord förklarade mötet öppnat. 1.2 Mötesfunktionärer Till mötets ordförande valdes Daniel

Läs mer

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2015-05-20 SR Ekot 2015-01-07 Varför läkarbemanning oberoende av hyrläkare?

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare.

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. Medicine Studerandes Förbund är studentförbundet inom Sveriges läkarförbund Bli medlem och påverka din framtid nu Vi vet att det är tufft när det känns

Läs mer