Att söka ombudskap. En guide för dig som vill bli ombud för Svenska Spel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att söka ombudskap. En guide för dig som vill bli ombud för Svenska Spel"

Transkript

1 Att söka ombudskap En guide för dig som vill bli ombud för Svenska Spel

2 Affärsidé Svenska Spel är hela svenska folkets spelbolag. Vi strävar efter att vara ett kundorienterat, rikstäckande och högteknologiskt företag. Svenska Spel har cirka Ombud spridda över hela landet. Sedan 1999 erbjuder vi även möjligheten att komplettera spelandet via Internet. Svenska Spel är en del av det svenska samhället och har av tradition starka band med idrottsrörelsen. Vårt överskott kommer hela samhället till godo. Huvudkontoret ligger i Visby, men en betydande del av verksamheten är förlagd till Sundbyberg. Många vill bli Ombud Svenska Spel får dagligen ansökningar från butiker som vill bli spel- eller lottombud. I den här broschyren berättar vi övergripande om de minimikrav vi ställer på ett blivande Ombud. Vi informerar också om vilka kriterier som ligger till grund för bedömning av en ansökan. Känner du att ditt företag och din butik uppfyller minimikraven finns möjligheten att få sälja Svenska Spels produkter. Detta utgör emellertid ingen garanti eftersom Svenska Spel i varje enskilt fall gör en affärsmässig bedömning. Du kan ansöka om att bli speleller lottombud. Läs igenom broschyren noga innan du skickar in din ansökan.

3 Vi på Svenska Spel jobbar för dig Som Ombud ger vi dig allt stöd du behöver för att lyckas med försäljningen av våra starka varumärken. Vi erbjuder: 1. Centrala kampanjer i media och butik 2. Utbildning och fortbildning kring våra produkter och spelterminalen 3. Lokala aktiviteter och centrala ombudstävlingar Arbetsglädje och motivation är nyckeln till framgång i all affärsverksamhet!

4 Svenska Spels butikskoncept Svenska Spels koncept för Ombuden består av flera pusselbitar som tillsammans skapar förutsättningar för en framgångsrik spelbutik. Kunnig och engagerad personal är en grundförutsättning eftersom det ger fler nöjda kunder. Alla Ombud ska vara Svenska Spelprofilerade både ut- och invändigt. Fasta platser för kampanjbudskap är ytterligare ett krav då detta ger maximal säljeffekt och spelglädje. 1. Utomhusprofil Det ska synas tydligt på utsidan att butiken är Ombud för Svenska Spel. Tillsammans med aktuella kampanjbudskap ska profilmaterialet väcka kundernas intresse och locka in dem i butiken. 2. Inredning Alla Ombud ska installera särskilt framtagen spelinredning. Den är funktionell och flexibel för att passa alla slags butiker. Den inbjuder till spel och underlättar både för kunder och för butikens personal. Till varje kampanj får Ombuden kampanjmaterial som ska exponeras i butiken. 3. Spelkassan Många spel säljs på impuls, detta gäller särskilt lotter. För att stärka impulsförsäljningen finns särskild inredning som ska placeras i anslutning till kassan och spelterminalen.

5 Etablering Nyetablering och avveckling Svenska Spels fortlöpande arbete med nyetablering och avveckling av Ombud syftar till att tillgodose god service, spelansvar, säkerhet, god tillgänglighet och lönsamhet. Svenska Spels mål är att nå så stor spridning som möjligt. Det är dock inte möjligt för Svenska Spel att ha ett obegränsat antal Ombud vilket innebär att vissa kunder hänvisas till annan försäljningskanal, t ex via Internet. Svenska Spel kommer således att på objektiva och icke-diskriminerande grunder att bedöma och besluta om vilka potentiella Ombud som kan förväntas vara bäst skickade att förmedla Svenska Spels spel, respektive avveckla Ombud som inte motsvarar uppsatta krav. För att en utvärdering och bedömning ska göras av Svenska Spel ska minimikraven uppfyllas och butikens årsomsättning uppgå till minst 3 miljoner kronor för spelombud och 1 miljon kronor för lottombud. Dokument som styrker butikens omsättning ska uppvisas på begäran från Svenska Spel. För helt nya butiker gäller samma krav på årsomsättning. I dessa fall ska en budget bifogas. Nya Ombud har en prövotid på 12 månader. För Ombud som inte uppnår den med Svenska Spel överenskomna försäljningsnivån kommer Ombudsavtalet att sägas upp. Erlagda avgifter och övriga kostnader återbetalas ej vid uppsägning. Svenska Spel omprövar regelmässigt tidigare ingångna Ombudsavtal om Ombud helt eller delvis överlåter den rörelse i vilken Ombudsverksamheten sker, eller förändrar ägarstrukturen i bolag som är Ombud. Hur behandlas en ansökan? Eftersom varje ansökan är unik görs en objektiv bedömning. Svenska Spels beslut grundar sig på ett antal kriterier såsom butikens årsomsättning, antal kunder, butiksyta, öppettider med mera. Dessutom görs en bedömning över vilken påverkan befintliga Ombuds försäljning får genom en nyetablering. Återkommande ansökningar Om näringsidkare/butik efter en avstyrkt ansökan återkommer med ny ansökan inom tolv månader utan att några klara förändringar har skett kommer denna inte att behandlas. Har du frågor beträffande din ansökan, kontakta Svenska Spel Ombudsadministration. Tel:

6 Ny bild Svenska Spels minimikrav Seriositet Ombud ska vara ansvarskännande och aktivt verka för ett sunt spelande samt kundens säkerhet i spelhanteringen. Gällande åldersgränser samt övriga regler och anvisningar för försäljning av Svenska Spels produkter ska följas av Ombudet. Ombud får inte sälja eller främja olagligt spel, andra olagliga produkter, eller andra produkter och tjänster som inte är förenliga med Svenska Spels verksamhet. Ombudet får ej heller ha några kopplingar till annan illegal verksamhet. Tillgänglighet Öppettiderna ska vara kund- och spelanpassade och Ombudet ska erbjuda kunderna möjlighet att med lätthet delta i Svenska Spels spel och lotterier. Lokal & Miljö Ombud ska avsätta en viss del av sin butik för Svenska Spels spel och lotterier och ska utforma denna del enligt Svenska Spels anvisningar. Lokalen skall vara välvårdad. Kompetens Både Ombudet och den personal hos Ombudet som någon gång har med Svenska Spel och Svenska Spels kunder att göra ska tillfredsställande behärska det svenska språket, samt förstå och förmedla kunskap om Svenska Spels produkter. Både Ombudet och den personal hos Ombudet som någon gång handhar spel- eller lotterminalen ska behärska densamma på ett för kunden och Svenska Spel fullgott sätt. Det är obligatoriskt med både spelskolan för spelombud och lottskolan för lottombud. Sortiment & Exponering Ombud ska sälja alla de spel och/eller lotter som avtalet mellan Svenska Spel och Ombudet anger. Dessa ska säljas på den eller de platser i lokalerna som avtalats mellan Svenska Spel och Ombudet. Ombud ska exponera aktuellt material såväl interiört som exteriört och i övrigt erbjuda en miljö som är förenlig med Svenska Spels Butikskoncept.

7 Ekonomi Ombud ska ha god betalningsförmåga och stabil ekonomi och förväntas kunna efterleva Svenska Spels ekonomi- och betalningsrutiner, vilket bland annat innebär att Ombud ska ha ekonomiska förutsättningar att betala de etableringsavgifter och andra avgifter och hyror som från tid till annan kan utgå för Svenska Spels spel och lotterier. Ombud ska vara näringsidkare med F-skattebevis. Ombud ska ha en årsomsättning avseende Svenska Spels spel och/eller lotterier som överstiger det minimibelopp som Svenska Spel från tid till annan fastställer för den ortskategori som Om budet tillhör. Ombud kan bli föremål för kreditprövning. Kostnader för ett nytt spelombud Etableringsavgift på kr (teleanslutning, terminalinstallation, TV-monitorer, 2-dagarsutbildning med resa och uppehälle för två personer, profilmaterial m m). Kostnader för Svenska Spels spelinredning och profil samt eventuell om byggnad tillkommer. Startkostnader för ett nytt lottombud Ingen avgift tas ut då Svenska Spel tillstyrker en ansökan om lottombudskap. Övriga kostnader Du betalar en hyra för terminaler och utrustning. Spelombud 300 kr exkl moms i veckan, lottombud 30 kr exkl moms i veckan. Ombud ska vara berett att ställa bankgaranti och/ eller borgen, alternativt utge deposition för kommande intäkter från spel och/eller lotterier.

8 Så här gör du för att ansöka om ombudskap: Fyll i dina och butikens uppgifter på bifogad ansökningsblankett. På begäran från Svenska Spel ska dokument som styrker butikens omsättning uppvisas. Bifoga registreringsbevis från Bolagsverket samt F-skattebevis för din verksamhet. Ansökan kan bara innehålla ett sökalternativ. Ansökan behandlas snarast i enlighet med vår ombudspolicy.

9 Ansökan om ombudskap Samtliga uppgifter skall ifyllas av sökanden. Var god texta. Ansökningsblanketten återsändes till Svenska Spel i bifogat svarskuvert. OBS! Med denna blankett skall bifogas registreringsbevis, F-skattebevis samt årsbokslut. Inreg.firma:... Innehavare/firmatecknare:... Butiksnamn: Organisationsnummer:... Personnr:... Butikens gatuadress:... Bostadstel. inkl. riktnr:... Postnr och ort:... Mobiltel.nr:... Boxnr, postnr och ort:... Innehavare/firmatecknare: Personnr:... Telefon inkl. riktnr:... Bostadstel.inkl. riktnr:... Faxnummer:... Mobiltel.nr:... adress:... Kontaktperson i butik:... Öppethållande Månd-Fred:... Butiksyta totalt kvm:... Antal kunder/vecka:... Lörd:... Yta som kan Butikens årsomsättning: Sönd:... avsättas för spel: (gäller endast spelombud) (minst 3 miljoner för spelombud och minst 1 miljon för lottombud) Branschtillhörighet:... Kedjetillhörighet:... (Ex: Tobaksbutik, Kiosk, Servicebutik, Livsmedel, Stormarknad) (Ex: KF, ICA, Axfood, Bergendahl, Statoil, OK/Q8, Shell) Ansökan avser Avgift Spelombud kr Lottombud 0 kr OBS! Ange endast ett alternativ. Jag godkänner att AB Svenska Spel gör en sedvanlig kreditprövning och är medveten om att säkerhet kan komma att krävas.... den... / Sökandens underskrift... Namnförtydligande Tjänsteanteckningar Säkerhet:... Datum:... Ansökan godkänd/avslagen den... /

10 Svenska Spel, Visby Besöksadress: Norra Hansegatan 17 Tel: , Fax: Svenska Spel, Stockholm Besöksadress: Sturegatan 11, Sundbyberg Tel: , Fax: Materialbeställning: Art. nr: