SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(37)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(37)"

Transkript

1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(37) Paragrafer Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen, kl ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg, kommunsekreterare Richard Svensson, kommunrevisorernas ordförande Lars Johansson, ekonomichef Britt-Marie Johansson, Eivor Karlsson Underskrifter Sekreterare Ordförande... Lotta Carlborg... Birger Larsson... Justerare Britt-Marie Johansson Eivor Karlsson BEVIS OM ANSLAG Instans Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum Tidigast datum för anslagets nedtagande Protokollets förvaringsplats Kommunledningskontoret, kanslienheten Namnteckning.

2 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 2(37) Kf 54 Fastställande av dagens föredragningslista Ordföranden redogör för tre inkomna motioner och en inkommen interpellation som föreslås behandlas sist på dagens föredragningslista. Ekonomichef Lars Johansson medges yttranderätt under p. 3. Kommunrevisorernas ordförande Richard Svensson medges yttranderätt under p. 4 och 5. Kommunfullmäktige fastställer föredragningslistan med redovisade tillägg och ändringar.

3 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 3(37) Kf 55 Allmänhetens frågestund Dagens sammanträde inleds med allmänhetens frågestund. Ordföranden upplyser om de regler som gäller vid frågestunden. Inga frågor ställs från allmänheten vid dagens sammanträde

4 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 4(37) Kf 56 Dnr Ks Information om Säffle kommuns årsredovisning samt de kommunala bolagens årsredovisningar 2009 Ekonomichef Lars Johansson informerar om Säffle kommuns årsredovisning Yrkanden Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktige tagit del av informationen. Kommunfullmäktige har tagit del av informationen

5 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 5(37) Kf 57 Dnr Ks Kommunrevisionens rapport över granskning av årsredovisning 2009 På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Säffle kommun har Deloitte granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret Granskningen har utförts i syfte att pröva om årsredovisningen har upprättats i enlighet med gällande lagar och att god redovisningssed har följts. Kommunrevisionen anser att kommunens årsredovisning i allt väsentligt uppfyller dessa krav. Vid dagens sammanträde yttrar sig kommunrevisionens ordförande Richard Svensson i ärendet. sunderlag Kommunrevisionens rapport, Yrkanden Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktige tagit del av informationen. Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

6 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 6(37) Kf 58 Dnr Ks Revisionsberättelse 2009 Kommunrevisionen tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen, övriga nämnder inklusive hjälpmedelsnämnden och de förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för räkenskapsåret Kommunrevisionen tillstyrker också att Säffle kommuns årsredovisning 2009 godkänns. Vid dagens sammanträde yttrar sig kommunrevisionens ordförande Richard Svensson i ärendet. sunderlag Revisionsberättelse, Yrkanden Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktige tagit del av informationen. Kommunfullmäktige har tagit del av informationen

7 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 7(37) Kf 59 Dnr Ks Fastställande av årsredovisning 2009 för Säffle kommun Fastställande av årsredovisning 2009 för Säffle kommun. Kommunen uppvisar ett resultat på 26,9 mnkr. Efter balanskravsavstämning uppgår resultatet till 15 mnkr. sunderlag Årsredovisning 2009, Kommunstyrelsens protokoll, , 74 Yrkanden Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2009 för Säffle kommun.

8 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 8(37) Kf 60 Dnr Ks Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, nämnderna samt övriga av kommunfullmäktige valda uppdragstagare Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, nämnderna samt övriga av kommunfullmäktige valda uppdragstagare. Förhandlingsordning Ordföranden föreslår följande förhandlingsordning: De ledamöter och tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige som någon gång under år 2009 suttit i en nämnd eller varit utsedda av kommunfullmäktige till annat uppdrag, anses vara jäviga när ansvarsfriheten för denna nämnd behandlas. De deltar inte i behandlingen av det ärendet. När det gäller vilka personer som berörs hänvisas till matrikeln från år Kommunrevisionen föreslår i revisionsberättelsen att kommunstyrelsen, övriga nämnder och de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Ordföranden Birger Larsson (C) föreslår att kommunrevisionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret sgång Ordföranden ställer proposition på det egna förslaget samt på förslaget från kommunrevisionen och finner att kommunfullmäktige har bifallit desamma.

9 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 9(37) Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att bifalla ordförandens förslag till förhandlingsordning och beslutar följande: 1. Kommunfullmäktiges valberedning och dess förtroendevalda ledamöter och ersättare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Kommunstyrelsen och dess förtroendevalda ledamöter och ersättare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Barn- och utbildningsnämnden och dess förtroendevalda ledamöter och ersättare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Kulturnämnden och dess förtroendevalda ledamöter och ersättare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Miljö- och byggnadsnämnden och dess förtroendevalda ledamöter och ersättare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Socialnämnden och dess förtroendevalda ledamöter och ersättare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Teknik- och fritidsnämnden och dess förtroendevalda ledamöter och ersättare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Valnämnden och dess förtroendevalda ledamöter och ersättare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Överförmyndaren beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Kommunrevisionen och dess förtroendevalda ledamöter och ersättare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Övriga av kommunfullmäktige valda uppdragstagare, där inte andra representanter för kommunen har att ta ställning till ansvarsfrihet, beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Hjälpmedelsnämnden och dess förtroendevalda ledamöter och ersättare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Utdrag till Samtliga nämnder Överförmyndaren Kommunrevisionen

10 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 10(37) Kf 61 Dnr Ks Överskottshantering av medel från 2009 års driftbudget När kommunen visar ett positivt resultat efter balanskravsavstämning träder reglerna om hantering av driftsöverskott i kraft. Över- och underskottshantering av budgetavvikelser på investeringsprojekt sker i samband med varje bokslut. Kommunen visar ett positivt resultat på 26,9 mnkr för år Efter balanskravsavstämning är resultatet +15,0 mnkr. Kommunstyrelsen och kommunrevisionen har positiva budgetavvikelser och föreslås få med 50 % av dessa till år 2010 enligt ekonomistyrningsreglerna. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsens protokoll, , 76 Yrkanden Jan Norlin (S) yrkar att kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över reglerna för överskotts- och underskottshantering. sgång 1 Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla detsamma. sgång 2 Ordföranden ställer proposition på Jan Norlins yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla detsamma.

11 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 11(37) Kommunfullmäktige beslutar följande: 1. Kommunstyrelsen kan föra över tkr av 2009 års överskott till år 2010 fördelat på 375 tkr till åtgärder mot ungdomsarbetslöshet och tkr till omstrukturering och kompetensutveckling. 2. Kommunrevisionen kan föra över 10 tkr av 2009 års överskott till år 2010 till förstärkning av revisionsinsatser. 3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över reglerna för överskotts- och underskottshantering Utdrag till Kommunledningskontoret, ekonomienheten Kommunrevisionen

12 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 12(37) Kf 62 Dnr Ks Överföring av investeringsmedel Investeringsmedel som inte förbrukats under redovisningsåret får föras över till kommande år om investeringsprojektet inte är färdigställt ännu eller om det finns andra skäl till varför investeringen har fördröjts eller inte kunnat genomföras under året. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsens protokoll, , 77 Yrkanden Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att överskottet av investeringsmedel överförs till år 2010 enligt redovisad fördelning Utdrag till Kommunledningskontoret, ekonomienheten Samtliga nämnder

13 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 13(37) Kf 63 Dnr Ks Svar på interpellation angående Säffle kommuns representation vid årsmötet för Vänerns Vattenvårdsförbund Ingegerd Welin Fogelberg (SIV) inkom den 26 mars 2010 med en interpellation ställd till kommunalrådet angående Säffle kommuns representation vid årsmötet för Vänerns Vattenvårdsförbund. Interpellationen besvaras vid dagens sammanträde. sunderlag Interpellation från Ingegerd Welin Fogelberg (SIV), Svar från Daniel Bäckström (C), Yrkande Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktige tagit del av informationen. Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

14 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 14(37) Kf 64 Dnr Ks Svar på interpellation angående Säffle kommuns konkurrerande verksamhet med privat näringsliv Ingegerd Welin Fogelberg (SIV) inkom den 23 mars 2010 med en interpellation ställd till kommunalrådet angående Säffle kommuns konkurrerande verksamhet med privat näringsliv. Interpellationen besvaras vid dagens sammanträde. sunderlag Interpellation från Ingegerd Welin Fogelberg (SIV), Svar från Daniel Bäckström (C), Yrkande Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktige tagit del av informationen. Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

15 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 15(37) Kf 65 Dnr Ks Motion angående utbyggnad av Säffle tätort Fullmäktigeledamöter för Sjukvårdspartiet i Säffle inkom den 8 april 2010 med en motion där de yrkar att exploateringen av Karlsborgsåsen skjuts upp, att byggande av ett flerbostadshus i kvarteret Bryggaren prioriteras och att kommunen initierar en dialog med ägare av medfarna hus nära centrum. sunderlag Motion från Sjukvårdspartiet i Säffle, Yrkande Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar remittera ärendet till kommunstyrelsen för vidare beredning. Kommunfullmäktige beslutar remittera ärendet till kommunstyrelsen för vidare beredning.

16 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 16(37) Kf 66 Dnr Ks Ekonomisk uppföljning efter februari månad 2010 Kommunfullmäktige beräknas redovisa ett nollresultat. Kommunstyrelsens kontor beräknas redovisa ett överskott på 250 tkr. Kommunstyrelsen exkl kontor beräknas redovisa ett överskott på 400 tkr. Valnämnden beräknas redovisa ett nollresultat. Räddningstjänsten beräknas redovisa ett nollresultat. Miljö- och byggnadsnämnden beräknas redovisa ett nollresultat. Teknik- och fritidsnämnden beräknas redovisa ett underskott på tkr. Kommunrevisionen beräknas redovisa ett nollresultat. Kulturnämnden beräknas redovisa ett nollresultat. Barn- och utbildningsnämnden beräknas redovisa ett underskott på tkr. Socialnämnden beräknas redovisa ett underskott på tkr. Finansförvaltningen prognostiserar ett överskott på tkr. Totalt beräknas kommunen uppvisa ett överskott på tkr. Prognosen efter februari visar sammantaget på ett positivt resultat för kommunen på 6,5 mnkr. Resultatet är dock 200 tkr sämre än budget för året. Skatteintäkterna beräknas enligt senaste prognos bli 9,5 mnkr bättre än budget samtidigt som de tre stora nämnderna barn- och utbildning, social samt teknik- och fritid samtliga visar underskott i prognosen. För kommunens totala ekonomi är det viktigt att respektive nämnd under våren vidtar åtgärder som begränsar underskotten. Kommunledningskontoret föreslår att de tre nämnderna i samband med uppföljningen efter april månad redogör för vilka åtgärder som vidtagits. Nämndernas presidier och förvaltningschefer bjuds in till kommunstyrelsens arbetsutskott för genomgång. Barn- och utbildningsnämnden har i samband med uppföljningen äskat 1,5 mnkr av de medel som är avsatta för omstruktureringskostnader i budget Kommunledningskontoret återkommer med förslag till hur dessa medel ska användas. sunderlag Kommunledningskontorets sammanställning, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsens protokoll, , 73

17 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 17(37) Yrkanden Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar följande: 1. Kommunfullmäktige godkänner den ekonomiska uppföljningen efter februari månad Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt teknik- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samband med uppföljningen efter april månad redogöra för vilka åtgärder som vidtagits för att begränsa underskotten Utdrag till Kommunledningskontoret, ekonomienheten Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Teknik- och fritidsnämnden

18 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 18(37) Kf 67 Dnr Ks Upptagande av lån I mars 2009 beslutade kommunfullmäktige att låna ut 6,5 mnkr till ITC KB via Kommunföretag i Säffle AB för om- och tillbyggnad av hus Forskningen för hyresgästen Samhall. I januari 2010 beslutade kommunfullmäktige att låna ut 10,5 mnkr till Säffle Kommunikation AB för utbyggnaden av fastighetsnät m.m. hos Säfflebostäder AB samt maximalt 6 mnkr till Forskningen i Säffle AB för ombyggnad av Hus 5 i den takt intressenter tecknar avtal om att starta verksamhet i huset. I båda fallen sker lånen via moderbolaget Kommunföretag i Säffle AB. Lånevillkoren sattes utifrån att upplåningen kortsiktigt skulle kunna genomföras inom den checkräckningskredit som kommunen har på koncernkontot i Swedbank. Kommunen har en limit (kredit) på koncernkontot i Swedbank på 100 mnkr för hela koncernen. Kommunen exkl bolagen har inom det en limit på 55 mnkr. Limiten höjdes kortsiktigt med 10 mnkr till 65 mkr den 1 april t o m 31 augusti för att klara nuvarande belastning på kontot. Långsiktiga investeringar bör ha en långsiktig finansiering, även om det kortsiktigt går att göra räntevinster för kommunen genom att utnyttja ett gemensamt kreditutrymme. I ett beslut från om ett tidigare lån på 15 mnkr till Säffle Kommunikation AB finns ett beslut om möjlighet att nyupplåna högst 15 mnkr under perioden Detta utrymme kommer nu att utnyttjas för att minska belastningen på koncernkontot. Upphandlingen påbörjas den 12 april. Kommunledningskontoret bedömer att det behöver tas beslut om möjlighet att nyupplåna även för de 6,5 mnkr till ITC KB som beslutades 2009 samt för de 10 mnkr till Säffle Kommunikation AB som beslutats i år och för de 6 mnkr till Forskningen i Säffle AB. Kommunledningskontoret föreslår samtidigt att besluten angående utlåning från SäKom och Forskningen ändras så att lånevillkoren BARU + 30 punkter gäller tills dess att särskild upplåning gjorts. Därefter gäller de lånevillkor som avtalas gentemot den externe långivaren. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsens protokoll, , 75

19 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 19(37) Yrkanden Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar följande: 1. Möjlighet ges att nyupplåna högst 22,5 mnkr utöver tidigare beslut från en angående utlåning från SäKom och Forskningen ändras så att lånevillkoren BARU + 30 punkter gäller till dess att särskild upplåning gjorts. Därefter gäller de lånevillkor som avtalas gentemot den externe långivaren Utdrag till Kommunledningskontoret, ekonomienheten

20 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 20(37) Kf 68 Dnr Ks Utvecklingsplan för teknikprogrammet vid Herrgårdsgymnasiet Säffle kommun står inför en viktig strategisk satsning på teknisk utbildning inom gymnasieskolan. Herrgårdsgymnasiet i Säffle kommer att ansvara för närregionens teknikprogram och avsikten är att utbildningen ska certifieras för medlemskap i Teknikcollege. Inom gymnasieskolan har elevkullarna börjat minska efter de rekordstora kullar som nu är på väg genom skolsystemet. Mellan åren 2008 och 2015 kommer antalet invånare i gymnasieåldrarna i riket att minska med 25 %. I Värmland och Säffle är minskningen mer än 30 %. Samordning av gymnasieskolans program är därför absolut nödvändig de kommande åren. En utvecklingsplan har tagits fram för teknikprogrammet. Kommunledningskontoret bedömer utvecklingsplanen som en grundförutsättning för att en certifiering till Teknikcollege kan genomföras. 340 tkr på driftbudgeten och 894 tkr behöver anslås som extra medel år sunderlag Utvecklingsplan för teknikprogrammet, , reviderad Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Barn- och utbildningsnämndens protokoll, , 26 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsens protokoll, , 78 Yrkanden Ingegerd Welin Fogelberg (SIV) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar följande: 1. Utvecklingsplanen för teknikprogrammet godkänns 2. Ett särskilt anslag om 340 tkr för inventarier, läromedel och dylikt på driftbudgeten samt ett anslag om 894 tkr på investeringsbudgeten anslås år 2010 för uppbyggnaden av teknikprogrammet på Herrgårdsgymnasiet. Anslagen belastar det egna kapitalet.

21 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 21(37) Protokollsanteckning Ingegerd Welin Fogelberg (SIV) lämnar in följande protokollsanteckning: SIV tillstyrker att utvecklingsplanen för teknikprogrammet godkänns och att ett särskilt anslag anslås. et om teknikprogrammet är taget och då måste vi göra det bästa möjliga av situationen. Men vi vill poängtera att vi hade föredragit att vänta till 2011 för att få tid att tillsammans med skolans personal arbeta fram en helhetslösning för hela skolan utifrån Gy 11. Teknikprogrammets eventuella 4:e år kommer Skolverket att presentera först i dec Utdrag till Kommunledningskontoret, ekonomienheten Barn- och utbildningsnämnden

22 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 22(37) Kf 69 Dnr Ks Förslag till ändring av Säffle kommuns barnomsorgsregler och barnomsorgstaxa för så kallad allmän förskola 1 juli 2010 införs rätt till förskola för treåringar, så kallad allmän förskola. Kommunens nuvarande skyldighet att erbjuda barn avgiftsfri förskola från och med höstterminen det år barnet fyller fyra år, utökas och gäller även för treåringar. Avgiftsfri förskola ska erbjudas minst 525 timmar om året. Nuvarande barnomsorgsregler Säffle kommun Så kallad allmän förskola för fyra- och femåringar bedrivs under tiden 1 september till 31 maj. Nuvarande barnomsorgstaxa Säffle kommun 1. Alla fyra- och femåringar erbjuds avgiftsfri förskola från och med hösten det år barnet fyller 4 år till och med våren det år barnet fyller 6 år. Detta gäller upp till 15 tim/vecka under tiden 1 september 31 maj. Verksamheten är frivillig att delta i, men obligatorisk för kommunen att anordna. 2. För mer än 15 tim/vecka utgår en avgift enligt maxtaxan minus 30 %. 3. För månaderna juni, juli och augusti betalas ordinarie avgift oavsett hur många timmar som brukas. sunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Barn- och utbildningsnämndens protokoll, , 13 Kommunstyrelsens protokoll, , 79 Yrkanden Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

23 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 23(37) Kommunfullmäktige beslutar följande: 1. Alla tre-, fyra- och femåringar erbjuds avgiftsfri förskola från och med hösten det år barnet fyller 3 år till och med våren det år barnet fyller 6 år. Detta gäller upp till 15 tim/vecka under tiden 1 september 31 maj. Verksamheten är frivillig att delta i, men obligatorisk för kommunen att anordna. 2. För mer än 15 tim/vecka utgår en avgift enligt maxtaxan minus 30 %. 3. För månaderna juni, juli och augusti betalas ordinarie avgift oavsett hur många timmar som brukas. 4. Förändringen gäller från och med 1 september Utdrag till Barn- och utbildningsnämnden

24 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 24(37) Kf 70 Dnr Ks Förslag till revidering av pensionspolicy Kommunledningskontoret föreslår att nuvarande pensionspolicy, antagen av kommunfullmäktige den 25 maj 2009, 73, revideras med anledning av att Säffle kommun erbjuder de anställda möjlighet till löneväxling till pension. Nuvarande pensionspolicy innehåller två skrivningar angående löneväxling och kommunledningskontoret anser att den skrivning som innebär att det löneväxlade beloppet förmedlas fyra gånger per år bör strykas till förmån för skrivningen som möjliggör för den anställde att pensionsspara via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag med månatlig avsättning. Sedan nuvarande pensionspolicy antogs har även den förändringen inträtt att lönechefen beslutar i pensionsärenden av löpande karaktär istället för personalchefen, och policyn bör således revideras även i denna del. sunderlag Pensionspolicy för Säffle kommun, om delegation till lönechef, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsens protokoll, , 80 Yrkanden Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till revidering av pensionspolicy Utdrag till Kommunledningskontoret, personalenheten

25 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 25(37) Kf 71 Dnr Ks Investeringar och underhåll på Duse Udde Camping För att Duse Udde Camping ska få behålla sina 4 stjärnor i SCR:s klassificering krävs en hel del förbättringar, såväl vad gäller byggnadernas underhåll som investeringar. Kommunledningskontoret har anlitat Campingkonsult AB för att ta fram underlag för kommande beslut när det gäller kommunens engagemang i Duse Udde Camping. Campingkonsult AB redovisar i en rapport daterad den 23 februari 2010 behovet av åtgärder. Kommunledningskontoret har låtit Lindås Fastighetskonsult granska kostnadsredovisningen. Efter deras bedömning, som sker i förhållande till besiktningen 2008, borde det nödvändiga underhållet kunna minskas till c:a tkr. Då utförs exempelvis inget underhåll på mellanstugorna, då dessa är i så dåligt skick att det i stället bör ske en investering i nya stugor. Kostnad för investering har därför utökats i jämförelse med Campingkonsults redovisning. Enligt gällande hyresavtal mellan Säffle kommun och Krokstad Herrgård AB ska kommunen svara för periodiskt underhåll både in- och utvändigt på de byggnader som hör till avtalet. Investeringar ska ske i samråd mellan parterna och villkoren, såsom exempelvis avskrivningar, påverkan på hyressumman med mera, ska fastställas av parterna gemensamt innan investeringen utförs. Särskilt avtal ska upprättas som reglerar dessa villkor. Krokstad Herrgård AB har under åren själva genomfört investeringar för totalt tkr, för vilka det tecknats särskilt avtal med kommunen. Säffle kommun har inte gjort några investeringar eller utfört något periodiskt underhåll under de senaste åren. År 2006 och 2007 gjordes periodiskt underhåll för cirka 250 tkr per år, främst avsåg detta målningsarbete på stugorna. I budgeten för 2010 finns 200 tkr avsatta för periodiskt underhåll men inga medel för investeringar. sunderlag Konsultrapport, Campingkonsult AB, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsens protokoll, , 81

26 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 26(37) Yrkanden Erik Jansson (SIV) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar följande: 1. För underhåll vid Duse Udde Camping anslås tkr. Finansiering sker genom att tkr belastar det egna kapitalet. 2. För investeringar vid Duse Udde Camping anslås tkr i extra investeringsanslag. Finansiering sker genom eget kapital Utdrag till Kommunledningskontoret, ekonomienheten Kommunledningskontoret, fastighetsstrategen

27 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 27(37) Kf 72 Dnr Ks Förslag till fortsatt beredning av väckta motioner Enligt kommunallagen bör en motion beredas så, att kommunfullmäktige kan fatta beslut i ärendet inom ett år. Om beredningen inte kan avslutas inom ett år ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom ett år. I Säffle kommun anmäls väckta motioner, som inte är besvarade, två gånger per år. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, , reviderad Kommunstyrelsens protokoll, , 82 Yrkanden Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att ta redovisade motioner till fortsatt beredning.

28 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 28(37) Kf 73 Dnr Ks sunderlag för en framtida finansiering av Karlstad Airport Säffle kommun har beretts tillfälle att yttra sig angående ett förslag från Region Värmland avseende den framtida finansieringen av Karlstad Airport. Till skrivelsen från Region Värmland finns en teoretisk beräkningsmodell bifogad som antyder att den årliga insatsen från Säffle kommun kommer att ligga på ca 350 tkr per år från och med Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att beakta ärendet i långtidsbudgeten med den klara ambitionen att delta i samverkan kring drift och finansiering av Karlstad Airport samt inrymma kommunens finansiella åtagande inom ram från och med sunderlag Förfrågan från Region Värmland, Styrelsen för Region Värmlands protokoll, , 29 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsens protokoll, , 84 Yrkanden Ulrika Simonsson (M), Jonas Larsson (M) och Charlotte Söderquist (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Daniel Bäckström (C), Erik Jansson (SIV), Bo Augustsson (S), Ulla Heidrich (FP), Kurt Andersson (KD), Jan Norlin (S) och Cecilia Riveros Boström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. sgång Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ulrika Simonssons, Jonas Larssons och Charlotte Söderquists avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

29 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 29(37) Kommunfullmäktige beslutar följande: 1. Ärendet beaktas i långtidsbudgeten med den klara ambitionen att delta i samverkan kring drift och finansiering av Karlstad Airport samt att inrymma kommunens finansiella åtagande inom ram från och med Konsekvenserna av olika ägar- och finansieringskonstellationer behöver klarläggas i de fortsatta förhandlingarna. Reservation Ulrika Simonsson (M), Charlotte Söderquist (MP), Jonas Larsson (M) och Bo Andersson (M) reserverar sig mot beslutet. Ulrika Simonsson (M) lämnar in följande skriftliga reservation: Härmed reserverar jag mig mot kommunfullmäktiges beslut om en framtida medfinansiering av Karlstad Airport. Flygplatser är att betrakta som en statlig infrastruktur och LFV har som uppgift att försörja såväl storstadsområden som landsbygd med tillgänglighet till flyg. Om LFV i sin prioritering inte vill driva Karlstads flygplats därför att det inte lönar sig kan det inte vara en primärkommunal angelägenhet. Kommunerna har under många år fått ta över statliga uppgifter utan medföljande finansiering. Den finanskris vi genomgått och fortfarande påverkas av har haft konsekvenser för kommunal ekonomi. Vi har i första hand ansvar för de tvingande verksamheter som staten speciallagstiftat om såsom förskola, grundskola och äldrevård. I vår prioritering bör kvalité i dessa verksamheter väga tyngre än behov av flygplats. Vi kan inte å ena sidan säga upp personal i dessa verksamheter med motiveringen att vi måste spara på skattemedlen för att å andra sidan ha råd att bidra till en flygplats som dessutom är en förlustaffär. I den mån regionen och andra aktörer t ex näringslivet behöver tillgång till en flygplats nära sin verksamhet bör kostnaderna till en större del kunna betalas av dessa aktörer. En kommun måste dra en gräns någonstans för sina åtaganden och den gränsen går enligt vår uppfattning här Utdrag till Region Värmland

30 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 30(37) Kf 74 Dnr Ks Granskning av styrning och ledning av Beroendecentrum yttrande från Värmlands läns Vårdförbunds Direktion Värmlands läns Vårdförbunds revision har utfört en granskning av styrning och ledning av Beroendecentrum. Värmlands läns Vårdförbunds Direktion har yttrat sig över granskningsrapporten och skickat yttrandet för kännedom till kommunfullmäktige i Värmlandskommunerna. sunderlag Yttrande över granskningsrapport, Värmlands läns Vårdförbunds Direktion, Yrkanden Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktige har tagit del av informationen. Kommunfullmäktige har tagit del av informationen Utdrag till Värmlands läns Vårdförbund, Direktionen

31 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 31(37) Kf 75 Dnr Ks Regeringsbeslut angående överklagan av detaljplan för området kring Knusesunds Herrgård och Ladugårdsparken Miljödepartementet har i regeringsbeslut meddelat den 8 april 2010 avslagit överklagan avseende detaljplan för området kring Knusesunds Herrgård och Ladugårdsparken. sunderlag Regeringsbeslut, miljödepartementet, Yrkanden Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktige har tagit del av informationen. Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

32 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 32(37) Kf 76 Dnr Ks Motion angående lekplats i centrum Charlotte Söderquist (MP) inkommer den 26 april 2010 med en motion där hon föreslår att frågan om en ny centralt belägen lekplats lämnas till teknik- och fritidsnämnden för beredning. sunderlag Motion från Charlotte Söderquist (MP), Yrkande Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar remittera ärendet till kommunstyrelsen för vidare beredning. Kommunfullmäktige beslutar remittera ärendet till kommunstyrelsen för vidare beredning.

33 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 33(37) Kf 77 Dnr Ks Motion angående brukaravtal för skötsel av kommunal mark Ingegerd Welin Fogelberg (SIV) inkommer den 26 april 2010 med en motion där hon föreslår att det ska bli möjligt att teckna brukaravtal för skötsel av viss kommunal mark. sunderlag Motion från Ingegerd Welin Fogelberg (SIV), Yrkande Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar remittera ärendet till kommunstyrelsen för vidare beredning. Kommunfullmäktige beslutar remittera ärendet till kommunstyrelsen för vidare beredning.

34 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 34(37) Kf 78 Dnr Ks Motion angående parboendegaranti i särskilt boende Jonas Larsson (M) och Ulrika Simonsson (M) inkommer den 26 april 2010 med en motion där de föreslår att Säffle kommun snarast inför en parboendegaranti i särskilda boenden, så att de par, som så önskar, ska ha möjlighet att bo tillsammans livet ut. sunderlag Motion från Jonas Larsson (M) och Ulrika Simonsson (M), Yrkande Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar remittera ärendet till kommunstyrelsen för vidare beredning. Kommunfullmäktige beslutar remittera ärendet till kommunstyrelsen för vidare beredning.

35 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 35(37) Kf 79 Dnr Ks Interpellation angående kollektivtrafiken Iréne von Dolwitz (SIV) inkommer den 26 april 2010 med en interpellation ställd till kommunalrådet angående kollektivtrafiken. sunderlag Interpellation från Iréne von Dolwitz (SIV), Yrkanden Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras vid nästa sammanträde. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras vid nästa sammanträde Utdrag till Kommunalrådet

36 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 36(37) Närvarolista vid kommunfullmäktiges sammanträde Plats Ledamöter Närvaro Tjänstgörande ersättare 1 Daniel Bäckström C x 2 Jan Norlin S x 3 Kerstin Einevik Bäckstrand C x 4 Eivor Karlsson S x 5 Lisbet Westerberg C x 6 Fredrik Larsson M - Jonas Larsson 7 Bo Augustsson S x 8 Ralph Widing C x 9 Gudrun Svensson C x 10 Erik Jansson SIV x 11 Ann Mlakar S - Bengt Mattsson 12 Cecilia Riveros Boström M x 13 Britt-Marie Johansson C x 14 Jan Andersson S x 15 Markus Bäckström C x 16 Kurt Andersson KD x 17 Per Edlund SD - Ersättare saknas 18 Margareta Bäckström C x 19 Ingegerd Welin Fogelberg SIV x 20 Ulla Heidrich FP x 21 Birgitta Månsson C x 22 Bo Andersson M x 23 Gunnel Clettborn S - Jerome Davidsson 24 Irene Ekberg C x 25 Örjan Ström SIV x 26 Lars Stolpe V - Ersättare saknas 27 Jenny Evestam C - Lena Karlsson 28 Ulrika Simonsson M x 29 Lillie Karlsson S x 30 Catarina Nilsson C x 31 Iréne von Dolwitz SIV x 32 Johan Olsson S x 33 Christer Tengelin C x 34 Olle Danielsson KD x 35 Kjell Olsson SIV x 36 Stefan Olsson S x 37 Åke Karlsson S x 38 Charlotte Söderqvist MP x 39 Berit Johansson S x 40 Margareta der Nederlanden C x 41 Birger Larsson C x Övrigt

37 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 37(37) Närvarande, ej tjänstgörande ersättare: Inger Persson (S), kl Inga-Lill Eriksson (S), kl Sven-Gustaf Nilsson (S), kl

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Paragrafer 1-15 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00 21.05 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, kommunchef

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(15)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(15) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(15) 2010-03-15 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 51-60 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 15.15 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg, kommunsekreterare Lars Johansson, ekonomichef. Lena Karlsson, Gunnel Clettborn. ...

Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg, kommunsekreterare Lars Johansson, ekonomichef. Lena Karlsson, Gunnel Clettborn. ... PROTOKOLL 1(22) Paragrafer 132-147 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen, kl. 19.00 20.10 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 25-40 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen, kl. 19.00 21.00 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, t.f. kommunchef Ingrid Strengsdal,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 153-156 Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, kl. 13.00-14.55 ande Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet Westerberg (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-8 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen, kl. 19.00-19.30 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, personalchef

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(34)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(34) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(34) Paragrafer 73-96 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00 17.00 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Alf Svanström kl. 16.50-17.00 Gudrun

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(26)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(26) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Paragrafer 132-149 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00 20.20 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, kommunchef

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 107-118 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 14.00-16.00 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 113-130 Plats och tid Säfflesalen, Stadshuset, klockan 19.00-21.30 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Ingrid Strengsdal,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 139-152 Plats och tid Krokstad Herrgård, kl. 14.00-18.45 ande Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet Westerberg (c) Margareta

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(22)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(22) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(22) Paragrafer 116-131 Plats och tid Värmlands Nysäter, Bygdegården, kl. 18.30 19.45 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell,

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 30-34 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 13.30 16.35 Beslutande Övriga deltagare Daniel Bäckström (C) Margareta Bäckström (C), suppleant Dag Rogne (C) Ulrika Simonsson (M) Jan Norlin

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SÄFFLE KOMMUNIKATION AB 2010-11-11

SÄFFLE KOMMUNIKATION AB 2010-11-11 OMMUN PROTOKOLL 1(6) Paragrafer 19-22 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 14:00 16:55 Beslutande Daniel Bäckström (C) Margareta Bäckström (C) Ulrika Simonsson (M) Christer Andersson (KD)) Jan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) 2009-10-19 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 200-212 ( 210 har justerats omedelbart) Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 09.00 14.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 120-135 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 14.00-16.30 ande Daniel Bäckström (c) tj ers Alf Svensson Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(17)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(17) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Paragrafer 104-115 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00 19.40 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Ingrid Strengsdal, kulturchef

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 84-92 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.40 ande Ej tjänstgörande Ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta der

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-12 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 14.00-15.00 ande Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet Westerberg (c) Margareta

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 31-49 Plats och tid Säfflesalen, Stadshuset, klockan 19.00-20.40 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, t.f. kommunchef/personalchef

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-14 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 08.00-12.20 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 182-187 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 09.00-11.30 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(24)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(24) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(24) Paragrafer 35-53 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-20.15 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Sven

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(12)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(12) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(12) 2010-10-04 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 188-195 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 15.30 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) 2009-09-14 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 171-173 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 13.00 13.30 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 20-29 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.10 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 69-74 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.15 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 12-17 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl 14.00 15.20 ande Närvarande, ej deltagande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Erik Blakstad (m) Ralph Widing

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16) 2010-05-17 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 104-115 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 09.00 16.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 15-19 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 10.00-12.00 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Margareta Bäckström (c) Dag Rogne Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) Bo Augustsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 4-12 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-16.30 ande Daniel Bäckström (c), t o m kl 15.00 Margareta Bäckström (c), fr o m 14.20 Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s), Jan Andersson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SOCIALNÄMNDEN

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SOCIALNÄMNDEN SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 80-83 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 Ajournering, kl. 17.00 17.10 Beslutande Lisbet Westerberg (c) Inger Leander (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-16 Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, kl. 14.00-16.45 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 31-44 Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, kl. 14.00-17.15 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet

Läs mer

Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg, kommunsekreterare Gustaf Andersson, VD Säfflebostäder AB Lars Johansson, ekonomichef

Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg, kommunsekreterare Gustaf Andersson, VD Säfflebostäder AB Lars Johansson, ekonomichef PROTOKOLL 1(44) Paragrafer 243-279 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen kl. 15.00 19.15 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 173-181 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 09.00-14.55 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 158-172 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c), tom 12.00, 158-161,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 196-210 Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, kl. 14.00-15.16 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 1-6 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 10.20-12.15 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Margareta Bäckström (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) Bo Augustsson (s) Ingegerd

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 40-44 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl 14.00 16.30 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Örjan Ström (siv), 43 Helen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUNIKATION AB

SÄFFLE KOMMUNIKATION AB OMMUN PROTOKOLL 1(7) Paragrafer 30-35 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14:00 16:05 ande Daniel Bäckström Knut Lillienau Jan Andersson Christer Andersson Jan Norlin Dag Rogne Erik Fogelberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 29-39 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 18.30 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Paragrafer 118-120 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00-18.00 Beslutande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Birgitta Månsson (c) Claes Karlsson (c) Lena Sonesson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 65-74 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.30 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 46-60 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 18.05 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(11)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(11) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Paragrafer 46-54 Plats och tid Städet, Gillbergarummet kl. 14.00 15.30 ande Erik Blakstad (m) Ralph Widing (c) Leif Pettersson (siv) Bengt Eriksson (c) Christer Tengelin (c)

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-15

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-15 PROTOKOLL 1(26) Paragrafer 220-238 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 16.45 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S), tj ers Ann Mlakar

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 43-52 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 62-71 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.25 ande Närvarande,ej tjänst- görande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(36)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(36) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(36) Paragrafer 150-177 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Christer Tengelin (C) Gudrun Svensson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Kommunfullmäktige. Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige. Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige Plats och tid Måndagen 12 maj 2014 kl. 18.00 21.30, Kommunhuset, Svenljungasalen Ajournering 19.00 19.20 ande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Tjänstemän Ida Josefsson, kommunsekreterare Michaela

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

PROTOKOLL 1(10) Kulturnämnden 2011-02-15

PROTOKOLL 1(10) Kulturnämnden 2011-02-15 PROTOKOLL 1(10) Paragrafer 11-17 Plats och tid Stadshuset, Ölserudsrummet kl. 15.30 18.00 ande Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Timmy Svensson (C) Iréne Ekberg (C) Lennarth Lindström (M) tjg ers Mikael Thorell

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 12-20 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet, kl. 14.00 17.15 ande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Claes Karlsson (c) kl. 14.00-17.00, Birgitta Månsson (c), kl.

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 53-64 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.30 ande Närvarande. ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Ulf Jansson, ekonomichef och tf kommunchef Frida Blomqvist, administrativ chef Josefin Karlsson, kommunsekreterare. Sekreterare Paragrafer 52-67

Ulf Jansson, ekonomichef och tf kommunchef Frida Blomqvist, administrativ chef Josefin Karlsson, kommunsekreterare. Sekreterare Paragrafer 52-67 Plats och tid Inredia, måndagen den 30 maj 2016 kl 18:00-18:45 ande Se närvarolista på sida 2 Övriga deltagande Ulf Jansson, ekonomichef och tf kommunchef Frida Blomqvist, administrativ chef Josefin Karlsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(16) Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-23

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(16) Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-23 PROTOKOLL 1(16) Paragrafer 34 47 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 15.00-17.15 ande Jenny Evestam (C) Lena Sonesson (C) Lena Karlsson (C) Stina Höök (M) Jonas Larsson (M) Leif Pettersson (SIV)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(6)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(6) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(6) 2010-09-14 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 38-42 ( 41 har justerats omedelbart) Plats och tid Städet, Gillbergarummet kl. 10.30 11.40 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c)

Läs mer

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(20) Plats och tid A-salen, kl. 9.00 11.20 Beslutande Ledamöter Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 117 2 117 Flerårsstrategi 2014-2016 Alingsås kommun...4 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 9.00-9.25 Paragrafer 117 Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 49 Godkännande av ärendelista 90 50 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2015 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter önköpings län 91 51 Köp av socialjour

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-12 Plats och tid Gillbergarummet, Städet, kl 14.00 16.00 ande Närvarande, ej deltagande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Erik Blakstad (m) Ralph Widing

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 36-43 Plats och tid Gillbergarummet, Städet, kl 14.00 16.25 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Gunnar Ericson, stadsträdgårdsmästare,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-8 Plats och tid ande Övriga deltagare Kulturkansliet, Säffle bibliotek, klockan 09.00-12.40 Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Bo Andersson (m) Allan Magnusson (s) Ingrid

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Paragrafer 136-147 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00 15.40 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson (C), tj ers Alf Svanström

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL Kommunstyrelsen 1(50) 2010-12-01

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL Kommunstyrelsen 1(50) 2010-12-01 PROTOKOLL 1(50) Paragrafer 208-248 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00 16.40 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson (C), tj ers Alf Svanström (C) Lisbet

Läs mer