Information från Läkemedelskommittén Halland. Sommarnummer. Ur innehållet - Från ordföranden - För sjuksköterskor - Äldrerutan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information från Läkemedelskommittén Halland. Sommarnummer. Ur innehållet - Från ordföranden - För sjuksköterskor - Äldrerutan"

Transkript

1 Information från Läkemedelskommittén Halland Sommarnummer 2012 Ur innehållet - Från ordföranden - För sjuksköterskor - Äldrerutan

2 Det är sommar och vi går snart in i stiltjen, de 8 veckor då Sverige är stängt, då inga mejl kommer, då telefonerna är tysta. Då vi går ur den stiltjen, när hösten sätter igång, då har Läkemedelskommittén Halland slutfört ett ordförandebyte. Då är Claes Lagerstedt från medicinkliniken i Halmstad i full aktivitet som min efterträdare. Han är utsedd från 1 maj, och vi har ett mjukt maktövertagande där han successivt tar över arbetsuppgifter från mig. Det är snart 4 år som jag har haft förmånen att vara ordförande i LkH. Det har varit en underbar tid. Läkemedelskommittéarbetet är så mycket, från kärnverksamheten med framtagandet av våra Terapirekommendationer (läs mer om lanseringen av den nya årgången i denna tidning) till nationellt arbete i samarbete med andra kommittéer, där jag arbetat mycket med IT och läkemedel och de nationella tjänsterna på läkemedelsområdet (SIL, Pascal, NOD m fl.). Jag slutar inte helt. Jag stannar i kommittén och i dess arbetsutskott, och är tills vidare vice ordförande. Tiden tilllåter inte mer just nu, jag måste ägna fler timmar åt min kliniska vardag som allmänläkare i Halmstad. Som sagt, roligare jobb har jag aldrig haft! Lycka till nu Claes!! Mikael Lundborg vice ordförande Läkemedelskommittén Halland Jag tackar för förtroendet att få bli ordförande i Läkemedelskommittén. Jag har ett förflutet i Skåne och Blekinge och nu sedan 10 år på medicinkliniken i Halmstad där jag är läkarchef. Sedan några år tillbaka har jag varit medlem i Läkemedelskommittén i Halland och terapigruppen antikoagulantia. För mig som medicinare har läkemedel alltid varit en viktig del av kunskapsområdet men jag upplever nu att läkemedelsfrågor under senare år i allt större utsträckning kommit i fokus. Detta beror på det ökande antalet läkemedel, de ökande terapeutiska möjligheter, det ökande antalet äldre med multipla sjukdomar, nya kunskaperna om läkemedelsbiverkningar och interaktioner och inte minst de ökande kostnaderna för alltfler nya, effektiva men dyra läkemedel. Läkemedelskommittén och terapigrupperna kommer att fortsätta sin uppgift att bevaka, utbilda och informera i läkemedelsfrågor. En fortsatt hög aktivitet när det gäller öppenvård och närsjukvården men en också ökad närvaro på Hallands sjukhus är min ambition inför det kommande året. Mikael har varit en mycket aktiv och drivande ordförande i kommittén och har lagt ner ett stort arbete under de gånga åren vilket vi är tacksamma för. Det känns bra att även fortsättningsvis ha tillgång till hans kunskaper och erfarenheter i kommittén! Claes Lagerstedt ordförande Läkemedelskommittén Halland 2 2

3 TNF-hämmare under luppen ledde till prissänkning! TLV konstaterar att det saknas data som talar för skillnader i effekt mellan de olika TNF-hämmarna. Vid nyinsättning av TNF-hämmare är det särskilt viktigt att ta hänsyn till priset eftersom det signalerar att priskonkurrens lönar sig. Omprövningen av TNF-hämmare har lett till prissänkningar på cirka fem procent vilket frigör cirka 80 miljoner kronor per år. De läkemedel som ingick i omprövningen var Enbrel, Humira och Remicade, som jämförs med Cimzia och Simponi vid indikationerna reumatoid artrit (RA), ankyloserande spondylit (AS) och psoriasisartrit (PsA) (för Cimzia RA). Eftersom effekten bedöms som likvärdig blir det mest kostnadseffektivt att använda det preparat som har lägst behandlingskostnad. Under analysen användes priset på Simponi som referenspris då det var lägst. Med de prissänkningar som företagen har gjort beräknas Enbrel, Humira, Cimzia och Simponi vara kostnadseffektiva behandlingar. Remicade doseras efter kroppsvikt och detta kommer att påverka behandlingskostnaden och preparatet är därför Läs mer på Förmånsbegränsningen för Cymbalta följs dåligt men preparatet får ändå kvarstå inom förmånen 2010 gjorde TLV en omprövning för Cymbalta (duloxetin) och begränsade förmånen. Som ett led i sin uppföljning har TLV nu gjort en förnyad omprövning. Efter att företaget sänkt priset något medför denna dock ingen ändring utan den tidigare begränsningen vid depression eller generaliserad ångestsjukdom (GAD) kvarstår. Däremot får Cymbalta åter ingå i högkostnadsskyddet vid smärtsam diabetesneuropati. Vid den förnyade omprövningen kom TLV fram till att följsamheten till begränsningen har varit låg. Endast drygt 60 procent av patienterna som för första gången sätts in på Cymbalta får det inom begränsningen vilket innebär att läkemedlet ofta används på ett sätt som inte är kostnadseffektivt. Eftersom TLV ser nyttan med en stor sortimentsbredd och företaget har gått med på att sänka priset med 5,5 procent för att korrigera för den kända felanvändningen vid indikationerna depression och ångest får ändå Cymbalta vara kvar inom förmånen. Prissänkningen minskar kostnaderna med cirka 5 miljoner kronor per år men vid optimal följsamhet hade kostnaderna i landet kunna minska med ytterligare 35 miljoner. Prissänkning och Cymbaltas inklusion i högkostnadsskyddet vid smärtsam diabetesneuropati börjar gälla från 1 augusti Läs mer på Granskningen av faktor VIII-preparat avslutas efter prissänkningar Efter prissänkningar motsvarande 37 miljoner kronor avslutar TLV sin uppstartade omprövning av de läkemedel som används vid blödarsjuka (hemofili typ A). Samtliga preparat kvarstår i högkostnadsskyddet. De nya priserna träder i kraft den 1 juli Tidigare har det funnits prisskillnader på upp till 30 procent mellan plasmaderiverade och rekombinant framställda preparat och upp till 12 procent mellan olika rekombinanta preparat. Efter prissänkningar kostar alla rekombinanta preparat lika mycket per enhet. Advate som har den största användningen prissänks med 12 procent. Den totala kostnaden i riket för behandling med faktor VIII-preparat var 535 miljoner kronor år 2011 (Halland 17,5 miljoner kr) och om prissänkningarna används för omräkning av 2011 års användning av faktorkoncentrat motsvarar dessa en sänkning av läkemedelskostnaden med 37 miljoner kronor (Halland 1,2 miljoner kronor) varav merparten till följd av ett lägre pris på Advate. TLV kommer att följa kostnadsutvecklingen för faktor VIII-preparaten och kan starta en ytterligare omprövning beroende på hur användningen och kostnaderna utvecklas över tid. Läs mer på 3 3

4 Oxikodon kvar i högkostnadsskyddet efter prissänkning På grund av det uppskruvade prisläge som har gällt för oxikodon inledde TLV under 2011 en omprövning för samtliga preparat som innehåller substansen. Under arbetets gång sänkte dock företaget priset kraftigt och TLV beslutade att avsluta omprövningen i förtid. Resultatet blir att oxikodon kvarstår inom högkostnadsskyddet. De nya priserna började gälla 1 mars I fjol påbörjade TLV en omprövning för alla läkemedel innehållande oxikodon eftersom de kostade mycket mer än morfin trots att dessa läkemedel bedöms som effektmässigt likvärdigt på patientgruppsnivå. Under TLV:s granskning ansökte företaget om prissänkningar som innebär att kostnaden för oxikodon, nationellt, minskar med drygt 40 % eller 65 miljoner kronor om året vid likvärdig förskrivning och TLV beslöt sig då för att avsluta omprövningen. Trots att oxikodon är något dyrare än morfin även efter prissänkningen valde TLV att inte gå vidare med omprövningen med hänvisning till kort kvarvarande tid på patent, stora omställningskostnader och ett värde av sortimentsbredd. Därför kvarstår OxyNorm, OxyContin, Oxycodone Ratiopharm samt Targiniq inom högkostnadsskyddet. Läs mer på generell-subvention/oxikodon-kvar-i-hogkostnadsskyddet/ Insulinpumpar är inte förbrukningsartiklar - ingen fortsatt läkemedelsförmån! TLV har i sin omprövning om insulinpumpar kommit fram till att dessa har för lång hållbarhet för att de ska kunna betraktas som förbrukningsartiklar och de utesluts därför ur förmånen från och med den 1 december Halland kommer att tillse att de patienter som har behov av insulinpump inte drabbas utan fortsatt har samma tillgång som nu. Avsikten från TLV:s sida med omprövningen har inte varit att spara pengar och TLV har inte gjort någon bedömning om insulinpumparna är kostnadseffektiva. Syftet är istället att anpassa det befintliga sortimentet inom läkemedelsförmånerna till den praxis som numera gäller. Insulinpumpsterapi är angeläget för de patienter som behöver den här typen av behandling och Landstingens Läkemedelsförmånsgrupp (LFG) har uppgett att landstingen kommer att fortsätta tillhandahålla insulinpumpar till de patienter som har nytta av dem. För att underlätta för landstingen i upphandlingar av insulinpumpar fick TLV i april 2012 ett uppdrag av Regeringen som bland annat innebär att ta fram kunskapsunderlag och göra hälsoekonomiska bedömningar av insulinpumparna. Genom en mer rationell hantering säger LGF att landstingen hoppas att fler patienter får en ökad tillgång till dessa produkter. Det bör därför inte finnas anledning att tro att antalet insulinpumpanvändare kommer att minska eller att denna omprövning kommer att vara till nackdel för patienterna. Läs mer på Prissänkningar håller Neurontin och Lamictal inom förmånen. Topimax åker ut! Från och med den 1 januari 2013 utesluts Topimax (topiramat) ur högkostnadsskyddet, förutom i styrkan 15 mg. Patienter som står på övriga styrkor av Topimax ska därför ställas över till generiskt topiramat som kvarstår inom högkostnadsskyddet. Lamictal (lamotrigin), Neurontin (gabapentin) och motsvarande generika kvarstår i högkostnadsskyddet efter att företaget gått med på lägre priser. TLV har omprövat subventionen av epilepsiläkemedlen Lamictal, Neurontin och Topimax. Dessa originalläkemedel har kostat betydligt mer än sina generiska motsvarigheter. Det har även funnits betydande prisskillnader mellan olika generiska produkter. Läkemedel mot epilepsi är av tradition inte utbytbara på apotek med motivationen att det terapeutiska fönstret på individnivå är snävt. Förutom epilepsi har dessa produkter även andra indikationer: Lamictal vid bipolär sjukdom, Neurontin vid perifer neuropatisk smärta och Topimax som profylax av migränhuvudvärk. Det finns inget stöd för att dyrare produkter ska användas vid någon av indikationerna, inte heller vid epilepsi. TLV anser att prisskillnader och frånvaro av utbytbarhet mellan likvärdiga produkter inneburit att kostnaden för de här läkemedlen medfört att samhället betalat onödigt mycket för läkemedel med likvärdig effekt. TLV kan därtill inte hitta några studier som övertygande visar att övergång till generika under läkarinitierade och kontrollerade former leder till minskad anfallskontroll Med hänvisning till nyttan att ha en sortimentsbredd tillåter TLV en viss pristolerans inom substansgrupperna men översynen beräknas ändå ge en årlig besparing inom förmånen på 115 miljoner kronor. Läs mer på 4

5 Begränsad subvention av Lyrica Sedan den 1 april 2012 är subventionen för Lyrica (pregabalin) begränsad vid neuropatisk smärta och generaliserat ångestsyndrom (GAD). Vid epilepsi kvarstår subventionen utan begränsning. Lyrica (pregabalin) har indikationerna neuropatisk smärta, GAD och epilepsi. Läkemedlet har en stor försäljning, cirka 270 miljoner kronor per år, varav 240 miljoner kronor belastar läkemedelsförmånerna. För Halland är motsvarande siffror 8,4 och 7,5 miljoner kronor. Enligt nationella behandlingsriktlinjer är Lyrica inte ett förstahandsalternativ vid indikationerna neuropatisk smärta och GAD ändå förskrivs Lyrica i många fall till patienter utan att de först har provat rekommenderade förstahandsalternativ vilket ledde till TLV:s omprövning. Behandlingskostnaden med Lyrica är väsentligt högre utan att någon bättre effekt är påvisad. TLV anser dock att det vid båda tillstånden finns ett behov av sortimentsbredd och låter Lyrica kvarstå inom förmånen med begränsning. Begränsningen innebär att Lyrica endast är subventionerat till patienter med neuropatisk smärta som inte nått behandlingsmål med vare sig ett tricykliskt antidepressivt läkemedel eller gabapentin. Motsvarande begränsning finns vid GAD då behandling med SSRI och SSNI ska ha prövats innan Lyrica sätts in. För patienter som inte tidigare har prövat förstahandspreparaten bör förskrivare överväga att ställa över patienterna till någon av dessa substanser. När Lyrica används som tilläggsbehandling till patienter med partiella epileptiska anfall, med eller utan sekundär generalisering gör TLV en annan bedömning än vid GAD och neuropatisk smärta och vid denna indikation är därför läkemedlet fortsatt subventionerat utan begränsning. Läs mer på Läkemedel mot Gauchers sjukdom är inte kostnadseffektiva och får ingen förmån TLV har uteslutit läkemedlen Cerezyme och Zavesca ur högkostnadsskyddet vid behandling av Gauchers sjukdom. Trots att läkemedlen tillför stor nytta för patienterna så är de på grund av de ovanligt höga priserna som företagen begär inte kostnadseffektiva. Besluten trädde i kraft 1 juni På den svenska marknaden finns idag tre godkända läkemedel för behandling av Gauchers sjukdom; två enzymersättningspreparat med likvärdig klinisk effekt (Cerezyme och Vpriv) och ett substratreduceringspreparat (Zavesca). I maj 2011 avslog TLV ansökan om subvention för Vpriv eftersom man kommit fram till att preparatet inte var kostnadseffektivt till det pris företaget begärde. Detta ledde till en översyn av befintliga läkemedel inom högkostnadsskyddet som används vid Gauchers sjukdom. Läkemedelskostnaden för enzymersättningsbehandling är, med nuvarande prissättning, närmare 5 miljoner kronor per vuxen patient och år. Läkemedelskostnaden för behandling med Zavesca är cirka kronor per patient och år. På grund av de osedvaligt höga priserna som företagen begär har TLV kommit fram till att behandling med läkemedlen inte är kostnadseffektivt, trots den stora nyttan för patienterna. Behandlingsansvaret för patienter med Gauchers sjukdom ligger därför sedan den 1 juni 2012 helt på landstingen. NLT- gruppen (Nya LäkemedelsTerapier), som är tillsatt på uppdrag av Sveriges landstingsdirektörer för att vid behov värdera nya läkemedelsterapier, har initierat en upphandling av läkemedel mot Gauchers sjukdom. Förhoppningen är att erhålla ett pris som gör det möjligt att fortsätta använda något av de aktuella läkemedlen även i framtiden Läs mer på och vi_arbetar_med/halsaochvard/lakemedel/nlt/cerezyme-vpriv 5

6 Läkemedel - till vilket pris? Prissättning av läkemedel är en krånglig affär med många intressen att ta hänsyn till. Det tar lång tid att utveckla läkemedel, ett av argumenten som gör att läkemedelsföretagen anser sig kunna sätta höga priser på de läkemedel som når marknaden. Det finns ovanliga och svåra sjukdomar. Ibland finns det läkemedel som kan lindra dessa tillstånd, ofta inte bota. Det finns ett verk som beslutar om läkemedlet ska ingå i förmånen och i högkostnadsskyddet för den enskilda patienten. Detta verk tar ställning till läkemedels kostnadseffektivitet. Vilken lindring kan vi få för vilket pris? Vi har företag som vill få tillbaka sina investeringar och dessutom tjäna pengar. Dessa företag kan välja att ingå i förmånen och då bli tvungna att sätta ett pris som verket godkänner. De kan också välja att stå utanför och styra sina läkemedelspriser själva. Men vilket pris ska man sätta? Samhället i form av landstingen eller i värsta fall patienten själv måste ju vara beredda att betala annars har allt arbete med läkemedlet varit utan nytta. Vi har patienter som kan luta sig mot ett högkostnadsskydd i de fall läkemedlen ingår i förmånen. Står läkemedlen utanför förmånen får man stå för kostnaden själv eller lita på det landsting man råkar bo i. Vi har landsting som ofta har en pressad budget och som hamnar i en svår och övergiven situation när läkemedel hamnar utanför förmånen men kanske ändå upplevs göra stor nytta för patienterna. Vad ska det få kosta för det enskilda landstinget? Ska även kostnader för extremt dyra läkemedel utanför förmånen finansieras solidariskt? För att ta ställning till en behandlings kostnadseffektivitet så måste vi ta ställning till flera parametrar. Jämfört med vad? För vilka patienter? Ur vems perspektiv? TLV ska dessutom förutom kostnadseffektivitet väga sina beslut mot ytterligare två principer, människovärdesprincipen och behovs- och solidaritetsprincipen. Vad händer när det inte finns någon tidigare behandling att jämföra med och kostnaden per QALY blir så hög som i fallet med läkemedlen vid Gauchers sjukdom? Här kan nog både människovärdesprincipen och behovs- och solidaritetsprincipen anses vara uppfyllda men kostnaden för ett QALY med Cerezyme eller Vpriv är minst 10 miljoner kronor, långt långt över vad verket anser är kostnadseffektivt. Hur ska landsting och patienter agera? Läkemedlet anses vara effektivt och av värde för den enskilde patienten men Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket lämnar över bollen och behandlingsansvaret till landstingen. Patienten vill ha behandling och kan välja att betala i de fall hon eller han har råd. Landstingen vill erbjuda behandling och kan välja att betala i de fall man har råd men vad händer när priset inte är kostnadseffektivt heller ur landstingets eller till och med patientens perspektiv? Vem ska pressa priset? Verket pressar genom att kräva kostnadseffektivitet för att ingå i förmånen. Hur gör patienten och landstingen? Linda Holmbjer, Läkemedelsenheten och Magnus Bengtsson, Informationsapotekare Läkemedel som vi använder bryts inte alltid ner helt i vår kropp. Den största källan för exponering av läkemedel till miljön kommer från människans avföring och urin. Läkemedlen hamnar i våra reningsverk som idag inte har några krav på att kunna rena bort läkemedelsrester. Av de läkemedel som säljs förblir cirka 5 % oanvänd. Under mars/april genomfördes en kampanj på apoteken i Sverige för att åstadkomma en ökad inlämning av överblivna läkemedel till apoteken. Under 2009 var inlämningen kartonger eller 1128 ton (inklusive emballage). Detta tros motsvara 75 % av överblivna läkemedel. Läkemedel och miljöpåverkan Läkemedelstillverkning leder ibland till stora utsläpp av läkemedel. Utsläpp från ett reningsverk i Indien, som tar hand om avloppsvatten från cirka 90 olika läkemedelsfabriker, uppvisade läkemedelskoncentrationer upp till en miljon gånger högre (mg/l) än de som ses i renat, svenskt kommunalt avloppsvatten. Stockholms läns landsting ger ut en folder Miljöklassificerade läkemedel där läkemedel bedöms med avseende på miljörisk och miljöfarlighet. Miljörisken beskriver toxicitet för vattenmiljön och anges som kvoten mellan förväntad koncentration av läkemedlet i svenska vattendrag och den koncentration som förväntas vara säker för djur och växter i vattenmiljön. Miljöfarligheten beskriver läkemedlens miljöskadliga egenskaper; persistens (förmåga att stå emot nedbrytning), bioackumulering (ansamling i fettvävnad) och toxicitet (giftighet). Läs mer på Miljo_och_lakemedel/ Linda Holmbjer apotekare Läkemedelsenheten i Halland 6

7 Sällsynt kvalitetsdefekt på autoinjektor En kvalitetsdefekt har upptäckts i vissa tillverknings-satser av autoinjektorn Anapen. Felet medför risk att inte hela dosen administreras. Därför blir det extra viktigt att följa rekommendationen att alltid förskriva TVÅ adrenalinpennor per uttag och uppmana patienterna att ha båda dessa med sig. Om adrenalinspruta av annat fabrikat förskrivs måste patienten få ny instruktion om användningstekniken. Kvalitetsproblem har upptäckts vid rutinkontroller av Anapen (0,3 mg) och Anapen Junior (0,15 mg) adrenalinlösning i autoinjektor. Problemen består i att vissa sprutor inte levererar hela den avsedda dosen, eller levererar den alltför långsamt. Sprutor med dessa kvalitetsproblem har förekommit hos mindre än en procent av undersökta injektorer. Sannolikheten att två efter varandra använda sprutor inte skulle fungera är därför mycket låg och läkemedelsmyndigheterna har inte i något land mottagit några rapporter om incidenter med injektorer som inte fungerat i praktisk användning. En omedelbar indragning skulle kunna medföra risk för att patienter blev helt utan livräddande behandling då Anapen är den produkt som dominerar marknaden i Sverige och så länge alternativen (Jext 0,3 respektive 0,15 mg samt EpiPen respektive EpiPen Jr) inte finns att tillgå i tillräcklig mängd i landet. Läkemedelsverket följer kontinuerligt tillgången på adrenalininjektorer på den svenska marknaden och de tillverkningssatser av Anapen där defekter upptäckts kommer att dras in så snart tillgången på alternativa produkter är tillfredsställande. Rekommendationer Läkare bör (som alltid) utfärda recept till patienter så att alla patienter har tillgång till 2 stycken adrenalinautoinjektorer av samma fabrikat samtidigt. Patienter skall uppmanas att noga läsa bipacksedeln. I de fall som en dos adrenalin inte helt och håller räcker till för att bota en allergisk reaktion kan ytterligare en adrenalininjektion ges efter minuter. Dessutom rekommenderar Läkemedelsverket att patienten omedelbart efter användning av Anapen snarast skall uppsöka sjukvård efter användning av sprutan. I de fall patienten byter till en adrenalinautoinjektor av annat fabrikat behöver patienten noga instrueras i hur den nya produkten skall användas eftersom injektionstekniken skiljer sig mellan de produkter som finns på marknaden. Magnus Bengtsson Informationsapotekare Läkemedelskommittén Halland Tillverkaren anger att produktionsproblemen gör att nästa leverans förväntas tidigast i augusti. Tillgången på båda ögondropparna befaras därför bli begränsad fram till dess och i värsta fall även efter denna tidpunkt. Båda produkterna finns att tillgå i större förpackningar i flaska, med tillsats av konserveringsmedel. För närvarande finns inte någon alternativ produkt utan konserveringsmedel som innehåller dorzolamid eller dorzolamid + timolol på den svenska marknaden. För kombinationen dorzolamid + timolol i endosförpackning utan konserveringsmedel meddelar Läkemedelsverket att man har kännedom om en alternativ produkt och att denna finns att tillgå via licensförskrivning. Vid behov av endast dorzolamid i endosförpackning utan konserveringsmedel bör ett apotek kontaktas för information om vilka alternativ som eventuellt kan finnas tillgängliga för licensförskrivning. Läkemedelsverket kan inte garantera tillgänglighet för licensprodukter. Magnus Bengtsson Informationsapotekare Läkemedelskommittén Halland 7

8 Det är nu mer än 2 1/2 år sedan resultaten av RELY-studien publicerades i september patienter med förmaksflimmer randomiserades mellan warfarin eller dabigatran i två olika doser. Studien väckte stor uppmärksamhet eftersom den visade att dabigatran i fast dos utan behov av monitorering gav lika gott skydd mot stroke som warfarin utan att ge ökad blödningsbenägenhet. Inte minst i massmedia fördes budskapet fram att det nu fanns ett nytt medel som inte gav blödningar och som inte krävde kontroller. Förväntningarna har varit stora på att dabigatran (Pradaxa ) skall visa sig vara ett medel som kan ersätta det gamla warfarinet. Medan en del varit övertygade om att vi nu har ett nytt medel som är enkelt att använda och mindre farligt än warfarin så har andra varnat för att en snabb och omfattande användning är förenat med risker. Dabigatran godkändes i USA i oktober 2010 och fick direkt en stor användning, FDA uppger att från godkännandet t.o.m. augusti 2011 fick ungefär personer recept på dabigatran. Detta motsvarar cirka 0.13% av befolkningen i USA. I Sverige beräknas 1,5 % av befolkningen stå på antikoagulantia, siffran torde dock vara lägre i USA där antikoagulantiabehandling sedan gammalt haft ett dåligt rykte. En faktor som håller tillbaka användningen av dabigatran i USA är det höga priset som ligger kring 9 US dollar per dag d.v.s. cirka 60 SEK. I Canada, som har ett sjukvårdssystem som liknar det svenska mer, har processen att få dabigatran godkänt för rabattering tagit lång tid och man ligger något efter Sverige i användningen. I Sverige fick dabigatran indikation för prevention av stroke hos patienter med förmaksflimmer och ytterliggare riskfaktorer den 15 juni Sedan tog det ytterliggare ett halvt år innan TLV den 1/12 beslutade att dabigatran skall ingå i läkemedelsförmånen. Kostnaden för behandling med dabigatran är högre än den för warfarin, men TLV bedömde kostnaden för Pradaxa vara rimlig mot bakgrund av lägre risk för hjärnblödning. Under de senaste månaderna har försäljningen av dabigatran efterhand kommit igång. De farhågor som förelåg om att vi skulle får en mycket snabb och okontrollerad övergång till dabigatran har hittills inte besannats. NEPI (Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi) beräknar att fram till den 31/3 hade 1200 patienter i Sverige fått utskrivet Pradaxa för långtidsprofylax av stroke, vilket torde motsvara cirka 5 % av patienterna som behandlas med antikoagulantia på denna indikation. I Halland rapporterades 80 patienter ha fått Pradaxa. Detta medför att Halland ligger på tredje plats i landet om man räknar antalet recept i förhållande till invånareantalet. Summa av patienter Figur 1. Individer per län, alla åldrar, båda kön som under kvartal 1, 2012, hämtat ut Pradaxa 110 mg 180 tabl och/eller 150 mg 60 tabl och/eller 150 mg 180 tabl. OBS att antalet individer måste relateras till befolkning för att kunna relateras till varandra. Antalet individer är i många fall få slumpfaktorer kan förklara skillnader. 8

9 Summa av PAT/TIN Fig 2. Individer/1000 invånare per län, alla åldrar, båda kön som under kvartal 1, 2012, hämtat ut Pradaxa 110mg 180 tabl och/ eller 150 mg 60 tabl och/eller 150 mg 180 tabl. Användningen av antikoagulantia har successivt ökat i befolkningen. Enligt Socialstyrelsens databas över läkemedel ordinerades kvinnor och 2563 män warfarin medan under 2011 siffrorna var 2370 kvinnor och 3738 män d.v.s. en ökning med 45 % på fem år! Även efter att dabigatran har börjat förskrivas ökar användningen av warfarin vilket förmodligen hänger samman med den ökade uppmärksamheten på sambandet mellan förmaksflimmer och stroke och att man blivit uppmärksammad på den bristande effekten av trombocythämmning. Förhoppningsvis har det sparat sjukdom och lidande hos många patienter. Dåvarande landstinget i Halland tog beslut om att alla patienter som behandlas med antikoagulantia skall registreras i Auricula. Genomförandet av detta har gått långsamt men sjukhuset och de offentliga vårdcentraler är nu anslutna och införandet pågår på de privata enheterna. Tyvärr har vi för närvarande inte möjlighet att från Auricularegistret få uppgifter lokalt om den totala användningen av dabigatran i Halland utan varje enhet får gå igenom sina patienter. 10/5 hade medicinkliniken i Halmstad 33 patienter på Pradaxa varav 13 med den lägre dosen. Av de 697 patienter som behandlas på grund av förmaksflimmer så utgör det cirka 5 %. Det finns flera orsaker till att förskrivningen av Pradaxa hittills tycks ha varit återhållsam. Kvaliteten på warfarinbehandlingen i rutinsjukvård i Sverige är betydligt högre än den var i RELY-studien (och även i studierna på rivaroxaban och apixaban) vilket medför att dabigatran kanske inte har bättre effekt än warfarinbehandling i Sverige. Vi saknar erfarenheter om hur man bäst behandlar om det uppstår en blödning eller man behöver göra en akut operation hos en patient med Pradaxabehandling. Biverkningsrapporter om blödningar har kommit bl a från Japan och FDA i USA har aviserat att man kommer att göra en uppföljning om detta. Det som fungerar i en studie med noggrann uppföljning kanske inte fungerar lika bra om man inte följer upp alls; monitoreringen av warfarin gör att man har kontroll om patienten tar medicinen. Dabigatran skall inte ges vid GFR <30 och med försiktighet vid mer måttligt nedsatt njurfunktion vilket är relativt vanligt hos den patientgrupp som är aktuell. Dabigatran tycks inte ge det skydd mot hjärtinfarkt som warfarin ger och rekommenderas därför inte till patienter med kranskärlssjukdom. När det gäller dosen så rekommenderas 150 mg x 2 till patienter under 80 år och 110 mg x 2 till patienter över 80 år och yngre patienter med ökad blödningsbenägenhet. Vid genomgång som NEPI gjort tillsammans med Läkemedelsverket konstaterar man att en del patienter över 80 år får den högre dosen vilket inte är i enlighet med riktlinjerna. Dabigatran ger mer magbiverkningar och också en något högre risk för gastrointestinal blödning är warfarin. Priset är en återhållande faktor, dagibatran kostar cirka 25 SEK per dag. fortsättning nästa sida. 9

10 Socialstyrelsen och de lokala läkemedelskommittéerna har manat till försiktighet med detta nya medel. En annan viktigt faktor är att ytterliggare två medel är på väg in på marknaden: Rivaroxaban (Xarelto ), som är en anti-xa-hämmare, fick oktober 2011 godkännande både på indikationen strokeprofylax hos patienter med förmaksflimmer och för behandling av djup ventrombos och profylax mot lungembolism. Rivaroxaban kommer sannolikt att bli en svår konkurrent till dabigatran eftersom man har bred indikation, mindre renal elimination (d.v.s. mindre känslig för nedsatt njurfunktion) och ges i endos. I motsats till dabigatran kan det dispenseras i Dosett eller ApoDos. Prisförhandlingar pågår med TLV och man väntas lägga sig något lägre i pris än dabigatran. Apixaban (Eliquis ) är liksom rivaroxaban en anti- Xa-hämmare men doseras 2 ggr per dag. Aritstotelestudien som publicerades september 2011 visade att apixaban förebygger stroke bättre än warfarin hos patienter med förmaksflimmer. Liksom i studierna av dabigatran och rivaroxaban hade man i studien en kvalitet på warfarinbehandlingen som ligger lägre än vad vi är vana vid i Sverige. Vi kan framöver förvänta oss en intensifierad marknadsföring av de nya antikoagulantia. Vilket medel som är att föredra kommer efterhand att visa sig men rimligen kommer warfarin att bli kvar under lång tid. Terapigruppen antikoagulantia har rekommenderat att warfarin fortsätter att vara försthandsmedel som strokeprofylax hos patienter med förmaksflimmer och ytterligare riskfaktorer i avvaktan på svenska långtidsresultat. Rekommendationer: Patienter som är välinställda på warfarin bör fortsätta med denna behandling. kan övervägas till: Nya patienter med förmaksflimmer och dokumenterat TIA/stroke (ökad risk för intracerebral blödning). Patienter som trots förmodad god följsamhet inte får en tillfredsställande inställning med warfarin. Patienter som har svårt att genomföra täta provtagningar. Multipel medicinering med svåröverskådliga interaktionsrisker. inte användas för: Patienter med nedsatt njurfunktion, kontraindicerat vid egfr < 30ml/min, ökad blödningsrisk vid egfr < 50ml/min. Nylig (<6 mån) större blödning, spec. mag-tarmområdet. Patienter med leversjukdom. Patienter med klaffproteser (dokumentation saknas). Kvinnor i fertil ålder. Behandling med ketokonazol, ciklosporin, itrakonazol och takrolimus (interaktion). Patienter som är svårinställda på warfarin på grund av bristande följsamhet, drogmissbruk etc. Alla patienter med antikoagulantiabehandling skall följas upp i Auricula. Om en enhet inte är ansluten till Auricula kan sjukhusets AK-mottagningar sköta registrering och kontroller av PK/INR resp. njurfunktion men ansvarig läkare bör träffa patienten som regel årsvis för att kontrollera blodtryck, njurfunktion, övrig medicinering m.m. i syfte att minska risken för stroke och komplikationer till behandlingen. Glöm inte att registrera biverkningar i Auricula! Förhoppningsvis kommer registreringen av ett större patientmaterial i klinisk praxis att kunna göra klart nytta och risker med de nya medlens och under de närmaste 1-2 åren klargöra vilken plats de nya medlen bör få i terapin. Claes Lagerstedt ordförande Läkemedelskommittén Halland Ann-Kristin Ottersgård Brorsson Utvecklare, Regionkontoret 10

11 I början på juni lanserade den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) webbplatsen European database of suspected adverse drug reaction reports. Detta är en sida där sammanställda allvarliga biverkningsrapporter för centralt godkända läkemedel publiceras. Rapporterna kommer ursprungligen från EU:s centrala säkerhetsdatabas Eudravigilance dit nationella myndigheter och läkemedelsföretag rapporterar allvarliga biverkningar för centralt godkända läkemedel. Det kan vara av värde att notera att databasen alltså endast innehåller spontanrapporterade biverkningar och rapporter från läkemedelsstudier. Den nya sidan är en del av den nya europeiska lagstiftning för läkemedelssäkerhet som träder ikraft i sommar och som omfattar transparens och tillgång till säkerhetsinformation kring läkemedel. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har i samband med denna lagstiftning fått uppdraget att tillgängliggöra sammanställningar av biverkningsrapporter för alla centralt godkända läkemedel. Det är viktigt att komma ihåg att alla biverkningar rapporteras redan vid misstanke om samband, och att det med den informationen enbart inte går att dra några omedelbara slutsatser om vad som orsakat biverkningen. Det finns en bra förklarande text hur informationen ska tolkas på den aktuella webbplatsen. Om cirka en månad kommer det även att finnas en svensk version. Däremot kommer biverkningstermerna fortsatt att vara på engelska. Databasen nås på Magnus Bengtsson Informationsapotekare Läkemedelskommittén Halland 11

12 Under våren presenterade Terapigruppen för Hälsofrämjande levnadsvanor Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer i samband med Läkemedelskommitténs föreläsningar. Ytterligare informationstillfällen kommer under hösten att ges i Kungsbacka, Varberg och Halmstad för all intresserad personal. Mer information om detta kommer. Socialstyrelsens publicerade i december 2011 nya Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, som tillsammans med Terapirekommendationer framöver ska utgöra grunden för arbetet med levnadsvanor i Halland. Riktlinjerna ger rekommendationer om metoder för att förebygga sjukdom genom att stödja patientens förändring av en ohälsosam levnadsvana. De levnadsvanor riktlinjerna tar upp är: Behovet av nationella riktlinjer motiveras bland annat av att: 50 % av alla kvinnor och 65 % av alla män har minst en ohälsosam levnadsvana Minst 20 % av sjukdomsbördan i Sverige beror på ohälsosamma levnadsvanor Det finns effektiva metoder som hälso- och sjukvården kan använda för att stödja patienterna Det finns ingen enhetlig praxis i hälso och sjukvården Socialt utsatta har oftare ohälsosamma levnadsvanor mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård som De tydliggör vilka metoder som är lämpliga att satsa på och ger bättre förutsättningar att fördela resurser effektivt. Riktlinjerna möjliggör också en mer enhetlig och säker uppföljning och utveckling av hälsofrämjande och sjukdoms- LEVNADSVANA Rökning ÅTGÄRD Kvalificerat rådgivande samtal Riskbruk av alkohol Rådgivande samtal Otillräcklig fysisk aktivitet Ohälsosamma matvanor Rådgivande samtal med tillägg och särskild uppföljning Kvalificerat rådgivande samtal förebyggande metoder i vården. Patienterna kan förvänta sig mer stöd för att förändra ohälsosamma levnadsvanor än tidigare, och genom att vårdgivaren utgår från samma kunskap blir stödet mer likvärdigt oavsett var man bor. Grunden för åtgärderna är någon form av rådgivning eller samtal. Åtgärderna har delats upp i tre övergripande nivåer: enkla råd, rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal. Hälso- och sjukvården bör erbjuda; Åtgärderna presenteras som förhållandevis billiga åtgärder som ger mycket hälsa för pengarna (låg kostnad /QALY). Alla rekommenderade åtgärder har god kostnadseffektivitet jämfört med ingen åtgärd eller enklare åtgärder Riktlinjerna gäller vuxna och vissa särskilda grupper som gravida, ammande och personer som ska genomgå operation. Riktlinjerna finns att beställa/ladda ned på Socialstyrelsens hemsida, Mer information kring implementeringen av riktlinjerna ges av utvecklare Susanne Johansson, Hälso- och sjukvård, Regionkontoret 12 12

13 Tobaksfri i samband med operation en ny Tobaksbruk ökar risken för en mängd olika komplikationer i samband med operation. Chefsläkare Christer Allenmark presenterade den nya rutinen för tobaksfri inför operation som började gälla den 15 maj. Huvudskälet till rutinen är att en tobaksfri operation ytterst är en patientsäkerhetsfråga. Exempelvis innebär ett tillfälligt rökuppehåll 4 8 veckor före och 6 veckor efter en operation att risken för komplikation minskar med cirka 50 procent. De främsta mekanismerna är att nikotin påverkar blodförsörjningen genom att blodkärlen drar ihop sig vilket gör att operationssåret läker sämre. Kolmonoxid blockerar de röda blodkropparnas möjlighet att ta upp syre i kroppen. Närsjukvårdens uppgift Vid remiss till specialistsjukvård ska alltid information om nuvarande och tidigare tobaksvanor bifogas. Fråga alla patienter om de använder tobak och relaterade hälsoproblem samt dokumentera det i journalen. Uppmuntra patienter som använder tobak att sluta. Lämna över broschyren Fri från tobak i samband med operation och rekommendera patienten att läsa den. Bedöm motivationen hos patienten. Patienten ska erbjudas stöd och hänvisas till tobaksavvänjare. Följ upp hur det går för de patienter som beslutar sig för att sluta eller som nyligen slutat Hallands sjukhus Vid mottagningsbesök på sjukhus Fråga alla patienter om nuvarande och tidigare användning av tobak och dokumentera det i journalen. Uppmuntra patienter som använder tobak att sluta. Erbjud alltid stöd och hänvisa till tobaksavvänjare i närsjukvården. Informera om broschyren Fri från tobak i samband med operation och rekommendera patienten att läsa den. Broschyren ska ha skickats med i kallelsen inför mottagningsbesöket. Om patienten inte är tobaksfri 8 veckor före operation kan operationen senareläggas för att ge patienten tid till tobaksstopp. För de vårdverksamheter som har VAS ska tobaksdokumentation ske under sökorden Tobaksvanor och Tobaksrådgivning. En särkskild lathund för dokumentationen är framtagen i Övriga remitterande vårdverksamheter ska ha en motsvarande dokumentation av tobaksvanor. Se länk till rutinen kring tobaksstopp inför operation Page.aspx?id= Mer information ges av; Material att använda i det hälsofrämjande och sjukdoms- broschyrbeställningen. Rekommendationer Patienten bör avstå från alla former av tobak i samband med operation Patienten bör göra ett uppehåll eller sluta 6-8 veckor före operationen Även om man gör uppehåll senare eller i samband med en akut operation får man ett bättre resultat Patienten bör vara tobaksfri minst sex veckor efter operationen Tillväxtprojektet Information gavs om det pågående forskningsprojektet kring tillväxt hos barn. Forskningen bedrivs av Gerd Almquist Tangen, Regionkon- niken, Hallands sjukhus Halmstad. Se vidare rekommendationer kring behandling av övervikt och fetma i barndomen, kapitel 15, Obesitas i terapirekommendationerna. Katarina Larborn ledamot i Terapigruppen Hälsofrämjande levnadsvanor

14 I förra numret skrev vi om att att ni nu bara kan förskriva preparat innehållande kodein (Citodon, Citodon forte, Citodon minor, Kodein, Panocod och Treo comp) samt Cocillana-Etyfin med ett uttag i VAS. Detta gäller nu även för preparat som innehåller tramadol (Tramadol, Tradolan). Detta beror på att preparat med kodein, etylmorfin och tramadol har narkotikaklassats och fått en ändrad s.k. kontrollkod i det varuregister (JACA) som VAS läkemedelsmodul använder sig av. Koden är nu densamma som för flunitrazepam, morfinpreparat och liknande preparat, som redan sedan tidigare bara kan förskrivas med ett uttag i VAS. Receptföreskrifterna har dock förändrats i samband med narkotikaklassningen så att ordningen att kodeinpreparat och tramadolpreparat, även om de skall skrivas på särskild blankett (vilket VAS gör automatiskt), kan förskrivas med fler uttag ska vara oförändrad. VAS är dock här bundet till varuregistret. VAS har därmed blivit striktare än förordningen. En förändring kräver därför att VAS utvecklas, d.v.s. programmeras om, vilket är en process som tar sin tid, men som kommer att ske. När detta är gjort vet vi inte i nuläget! Situationen har både för- och nackdelar. Vi har ju en terapeutisk kvot som handlar om att skriva små förpackningar av svaga opioider (kodein, tramadol), en kvot som dessutom är skarp i Vårdval Halland. Om man i rådande läge gör det eftersträvade, d.v.s. förskriver en liten förpackning, måste patienten höra av sig oftare för eventuell nyförskrivning (jämfört med att skriva små förpackningar med fler uttag och gärna expeditionsintervall, vilket nu inte är möjligt). Risken är att detta leder till förskrivning av större förpackningar. Å andra sidan är ju begränsningen till ett uttag i samklang med Läkemedelskommitténs terapirekommendationer. Där rekommenderar Terapigrupp Smärta att svaga opioider bara skall användas för korttidsbehandling. Mikael Lundborg vice ordförande Läkemedelskommittén Halland Ändrade narkotikaföreskrifter - tramadol Läkemedel innehållande tramadol klassas fr.o.m 15 mars 2012 alltid som narkotika enligt nya regler som anpassats till EU. Samma omklassning har gjorts för kodein och etylmorfin, (fr.o.m. 1 okt 2011) vilket vi tidigare skrivit om. Läkemedel som innehåller dessa substanser ska hanteras som narkotika på vårdenheter i enlighet med rutiner för läkemedelshantering. Tidigare fanns undantag från läkemedelsverket för dessa substanser beroende på vilken halt läkemedlet innehöll. I och med de nya reglerna ska det föras narkotikajournal även på tramadol. Hädanefter är recept på dessa läkemedel endast giltiga om förskrivaren är behörig att förskriva narkotika. Tramadol ska förskrivas på blanketten för särskilda läkemedel. Läkemedel som innehåller tramadol, kodein eller etylmorfin omfattas inte av de mängdbegränsningar som gäller vid förskrivning av narkotiska preparat per telefon. För ytterligare information se SOSFS 2001:17, LVFS 2011:9 och LVFS 2011:10. Läkemedelsenheten Hallands sjukhus Detta innebär i praktiken 1. Särskild receptblankett 2. Journalföring över införsel och alla uttag ur förråd 3. Personnummer för uttag i Medimat Tramadol - exempel på preparat Kodein - exempel på preparat Etylmorfin - exempel på preparat 14 14

15 Sedan 1 mars 2012 så ingår inte längre malariaprofylax med Lariam (meflokin), Malarone (atovakvon, proguanil) och Klorokinfosfat i högkostnadsskyddet. TLV (Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket) anser att utlandsprofylax inte är ett prioriterat område och att detta inte skall skattefinansieras. Därför skall dessa läkemedel inte subventioneras som malariaprofylax. Observera att du som förskrivare aktivt måste byta från förmån (R) till utan förmån (U) i VAS för att följa TLV:s beslut när du skriver dessa läkemedel som malariaprofylax. Detta eftersom läkemedlen även har andra indikationer (behandling av malaria, behandling av reumatiska åkommor), indikationer där de fortfarande är förmånsberättigade. Därför är förmån (R) fortfarande förvalt i VAS läkemedelsmodul. Mikael Lundborg vice ordförande Läkemedelskommittén Halland ÄLDRERUTAN Staten och SKL nyligen har presenterat mål för att förbättra vård och omsorg för äldre (Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012) bland annat på läkemedelsområdet. Genom en god och säker läkemedelsanvändning är målet att antalet äldre som drabbas av läkemedelsrelaterade problem ska minimeras. Några grupper av läkemedel/läkemedels-kombinationer pekas ut som särskilt riskfyllda för äldre. Dessa är Tramadol, Propavan, långverkande bensodiazepiner, läkemedel med betydande antikolinerga effekter, D-interaktioner samt neuroleptika till äldre på särskilt boende. Utvärdering och säkerställande av indikation är här extra viktigt. Målet är att förekomsten av dessa läkemedel/läkemedelskombinationer ska minska med 10 % fram till september 2012, jämfört med september Uppnås detta mål får Region Halland och de halländska kommunerna ta del av prestationsbaserade stimulansmedel. Projektgrupp Läkemedel och äldre Apotekare Karin Almgren & Anna Sandén 15 15

16 My Svensson Avd 81 HSH Kristina Rosén FOUU Halland Andisheh Rowshan Ravan Vallås VC Pernilla Brink Avd 61 Anna Mars Nyhem vårdcentral Maria Wilhelmsson Läkemedelsenheten Bilder tagna från lanseringen av de nya Terapirekommendationerna Böcker och Rek listor är skickade till förskrivare i Halland. Beställ fler från 16

17 Fråga 1-1 Insuman Basal Solostar & Insulatard FlexPen X Insulatard FlexPen & Humulin NPH KwikPen 2 Insuman Basal SoloStar & Humulin NPH KwikPen Rätt Kommentar Fråga 2 1 Norrmän X Intermittent flimmer 2 Svår njurinsufficiens Rätt Kommentar Fråga 3 1 Skicka på remiss till hudkliniken Rätt Kommentar Fråga 4 1 Diklofenak Rätt X Naproxen 2 Ibuprofen Kommentar 17

18 Nu har årets nya Terapirekommendationerna sänts Hoppas ni kommer att ha mycket nytta av de nya - Hälsosamma levnadsvanor Kapitlet är till stora delar omskrivet efter Socialstyrelsens nypublicerade Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Detta medför bland annat att det nu finns tydliga rekommendationer i formen av bör- och kankrav på Hälso- och sjukvården och dessutom finns rekommendationer för enhetlig dokumentation i VAS. Eftersom Region Halland under våren antagit en rutin gällande Tobaksfri operation så inkluderar också kapitlet en ny skrivning specifikt för detta område. Allergi, astma och KOL Ett stycke gällande urtikaria har kommit till i delkapitlet Allergi och astma hos barn och ungdomar. Förstahandsrekommendationen är som hos vuxna, cetirizin eller loratadin i minst en vecka. När det gäller val av autoinjektor för adrenalin vid anafylaxi finns nu Jext med som ett alternativt förstahandsval till vuxna och större barn. Diabetes Kapitlet har fått ett nyskrivet stycke om kost som anpassats efter Socialstyrelsens nationella riktlinjer Kost vid diabetes, utkomna under Fyra olika kosttyper framhålls som bra alternativ Traditionell diabeteskost, Måttlig lågkolhydratkost, Medelhavskost och Traditionell diabeteskost med lågt glykemiskt index (GI) och riktlinjerna konstaterar att kostbehandling är en central del i all diabetesbehandling då få insatser vid diabetes är lika effektiva. Utöver denna anpassning så har det rekommenderade målblodtrycket för typ 2-diabetiker sänkts till <120/80 mm Hg, något lägre vid nefropati. Av kostnadsskäl så rekommenderas att patienter i behov av insulin nyinsätts på Humulin NPH eller Insuman Basal (se även kommentar på s 17) Gynekologi I samband med att HPV-vaccin nu ges inom barnvaccinationsprogrammet har stycket om vaccination mot livmoderhalscancer skrivits om och anpassats. Vikten av kombinationen vaccination och fortsatta gynekologiska cellprovs-kontroller betonas extra. Ingen säker nytta för äldre kvinnor är fastställda och vaccinet bör tas innan sexualdebut. Stycket om urinträngningar och inkontinens har blivit kraftigt utökat från att tidigare huvudsakligen fokuserat på trängningsinkontinens. Nu är stycket mer heltäckande och mer utförligt. Hjärt- och kärlsjukdomar Vid hypertoni har kalciumantagonisten amlodipins plats bland förstahandspreparaten förtydligats. Kombinationsbehandling med ACE-hämmare och amlodipin är t.ex. lämpligt för nydiagnostiserade patienter med blodtryck <160 mmhg. När det gäller Lipidbehandling så har det kommit nya rekommendationer från European Society of Cardiology under 2011 och kapitlet har delvis anpassats. Dock har det inte lett till några större förändringar i behandlingsrekommendationerna från terapigruppen men när det gäller behandlingsmål så betonas nu att det inte bara är den absoluta LDL-nivån som är viktig utan att den relativa sänkning som uppnås med behandlingen är lika viktig. Målet är minst 50 %. I kranskärlskapitlet så har stycket gällande behandling av instabil angina skrivits om. Huvudpunkten är dock fortfarande att instabil angina är en klar indikation för akut remiss. Behandling med ASA i kombination med ticagrelol (Brilique) ska ske snarast men val av fortsatt behandling efter den akuta fasen styrs av vald behandlingsstrategi under denna fas. Då, liksom vid sekundärprevention efter hjärtinfarkt, är ASA fortsatt grundmedicinering men tilläggsbehandling väljs utifrån behandlingsstrategi och alternativen är klopidogrel, ticagrelol eller prasugrel (Effient). Rekommendationerna i kapitlen gällande Förmaksflimmer samt Antitrombotisk behandling har fått ordentliga tillskott i och med introduktionen av nya antikoagulantia. 18

19 Av dessa nya preparat, dabigatran (Pradaxa), rivaroxaban (Xarelto) och apixaban (Eliquis), är det ännu endast dabigatran som är inkluderat i förmånssystemet vid förmaksflimmer. För att behandla med dabigatran är det en förutsättning att patienten registreras i Auricula. Trots introduktionen av dessa nya antikoagulantia är Warfarin fortsatt förstahandsmedel. Hud Ett stycke om urtikaria har tillkommit. Som förstahandsbehandling rekommenderas icke sederande antihistaminer (cetirizin alternativt loratadin) och betoning läggs på att lokalt administrerade steroider inte har någon effekt vid urtikaria. Infektionssjukdomar Vid akut cystit / nedre urinvägsinfektion hos män har rekommendationerna ändrats och Selexid 200 mg x 3 och Furadantin 50 mg x 3 är nu alternativa förstahandsval. Dessutom har den rekommenderade behandlingstiden minskats till 7-10 dagar. Kortare behandlingstid är nu också ett alternativ vid akut pyelonefrit / febril urinvägsinfektion hos män. Den nya rekommendationen lyder dagar. Vid postoperativa sårinfektioner är rekommendationen för vuxna nu i första hand Heracillin 750 mg-1 g x 3 vilket är en dosökning sedan tidigare. Behandlingstiden är fortsatt 7-10 dagar. Led-Reuma Diklofenak har efter den senaste tidens ogynsamma rapporter gällande effekter på hjärta-kärl försvunnit som ett av de rekommenderade alternativen vid behov av NSAID. Ibuprofen är nu det enda rekommenderade kortverkande alternativet (se även kommentar på s 17). Mag- och Tarmsjukdomar Terapigruppen har valt att förtydliga att det vetenskapliga stödet för uppfattningen att tarmirriterande medel som används vid obstipation (t.ex natriumpikosulfat (Cilaxoral) samt bisakodyl (Dulcolax) skulle vara vanebildande och skadligt för tarmens motalitet vid långtidsbehandling är svagt och att risken med dessa förmodligen är starkt överdriven. Neurologi Kapitlet om huvudvärk har omarbetats för att ge en mer logisk läsföljd från diagnos till behandling. Innehållet är dock i stort sett detsamma förutom att det har tillkommit en sektion om Hortons huvudvärk (cluster headache) där rekommendationen är anfallsbehandling med injektion sumatriptan (Imigran 6 mg s.c.), nasalt zolmitriptan (Zomig nasal) eller syrgasinhalation samt kontakt med neurolog för snabb uppstart av förebyggande behandling. Obesitas Kapitlet har kompletterats med råd gällande prevention och behandling av övervikt och fetma hos barn. Psykiatri Ett stycke om diagnostik vid depression har tillkommit med vikt lagd på diagnoskriterier enligt DSM-IV. Efter att nya toxicitetsdata, som begränsar maxdosen till 40 mg resp. 20 mg till personer över 65 år, publicerats under hösten 2011 rekommenderas citalopram inte längre som ett behandlingsalternativ vid depression. Det finns dock ingen anledning att ändra behandling till personer som svarar väl på pågående medicinering inom de nya dosrekommendationerna. Stycket om diagnostik vid ångestsyndrom har skrivits om och betonar nu vikten av att fastställa specifikt ångestsyndrom eftersom det styr behandling och prognos. Vikt läggs även här vid diagnoskriterier enligt DSM-IV. När det gäller kapitlet om alkoholberoende har Terapigruppen uppmärksammat den underförskrivning som förmodligen finns inom alla specialiteter med avseende på förebyggande läkemedelsbehandling. Dessutom har man lagt in betoning på att det vid riskbruk såväl som vid alkoholmissbruk finns evidens för effekt av motiverande samtal, information och upprepade korta återbesök. Bio-feedback med PETH (har 100 % specificitet och är känsligare än CDT och GT), CDT, GT och ALAT är ofta användbart vid dessa konsultationer. Smärta Kapitlet har i stora delar skrivit om och förtydligats med bland annat tydligare uppdelning mellan rekommendationer vid nociceptiv smärta av kortare eller längre duration hos vuxna. Diklofenak har helt tagits bort som ett rekommenderat läkemedel vid behov av NSAID på grund av de studier som har visat på ökad risk för hjärt-kärlbiverkningar (se även kommentar på s 17). Vid akut nociceptiv smärta som är så allvarlig att opioidanalgetika krävs så ska denna ordination vara tidsbegränsad med plan för uppföljning och utsättning. Vid smärta med en duration längre än förväntad läkningstid bör annan orsak än nociceptiv smärta övervägas. Vid nociceptiv smärta av längre duration kan behandlingen initialt följa rekommendationerna för akut nociceptiv smärta, men det är viktigt att tidigt identifiera bakomliggande orsak och rikta kausal behandling mot denna. Fentanylplåster är inte en lämplig behandling för någon av dessa tillstånd! fortsättning nästa sida 19

Stora kostnader men marginell nytta Norrländska läkemedelsdagarna 2011

Stora kostnader men marginell nytta Norrländska läkemedelsdagarna 2011 Stora kostnader men marginell nytta Norrländska läkemedelsdagarna 2011 Karl Arnberg Om mig Karl Arnberg Nationalekonom, utbildad vid Lunds universitet Jobbat som hälsoekonom på TLV sedan 2004 Jobbar huvudsakligen

Läs mer

Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 1 januari 2014 Gäller: t.o.m. 31 december 2015 Dokumenttyp Ansvarig

Läs mer

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Offentliggörs 101020 TLV:s utredning och beslut om subvention av Nexium 1.Vad har TLV kommit fram till i omprövningen

Läs mer

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar. Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar. Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009 Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009 Det här gör TLV TLV är en myndighet under Socialdepartementet Beslutar om pris på

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län April 2013 Inledning Vilgotgruppen beslutade i mars 2012 att anta Aktivitetsplan

Läs mer

FÖRMAKSFLIMMER VANLIGT FARLIGT UNDERBEHANDLAT

FÖRMAKSFLIMMER VANLIGT FARLIGT UNDERBEHANDLAT FÖRMAKSFLIMMER VANLIGT FARLIGT UNDERBEHANDLAT FÖRMAKSFLIMMER 7000 Västmanlänningar har förmaksflimmer 25% har Tyst förmaksflimmer Ofta parosymalt Inga symptom Lika stor risk för stroke FÖRMAKSFLIMMER

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Äldre och läkemedel Generella rekommendationer Individualisera, ompröva indikationer regelbundet och utvärdera

Läs mer

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel i högkostnadsskyddet

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel i högkostnadsskyddet Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel i högkostnadsskyddet Presenterades 27 oktober 2010 Besluten träder i kraft den 1 februari 2011 Resultat av granskningen TLV har omprövat

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 10 mars 2016 Gäller: t.o.m. 10 mars 2018 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet

Läs mer

Integrationshandledning Läkemedel inom förmånssystemet och periodens vara

Integrationshandledning Läkemedel inom förmånssystemet och periodens vara Läkemedel inom förmånssystemet och periodens Innehållsförteckning Syfte... 2 Terminologi... 2 Bakgrund... 2 Innehåll... 4 Integration & presentation... 4 Teknisk dokumentation... 4 Sid 1/5 Syfte Information

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Namn titel Klinisk farmakologi enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@regionostergotland.se Innehåll Patentutgångar - Lyrica och Cymbalta. Klassning av läkemedel

Läs mer

BESLUT. Datum 2011-12-19

BESLUT. Datum 2011-12-19 BESLUT 1 (6) Datum 2011-12-19 Vår beteckning FÖRETAG Pfizer AB Pricing & Reimbursement Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Receptlära & Läkemedelsförmånerna

Receptlära & Läkemedelsförmånerna Receptskrivningens ABC Receptlära & Läkemedelsförmånerna Karin Söderberg Löfdal Med Dr, Specialistläkare Avd för Klinisk Farmakologi Behöriga förskrivare med begränsad förskrivningsrätt Förordnad läkare

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2016 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Smärta och inflammation All smärtbehandling ska vara individanpassad Lägsta effektiva dos ska

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) Förfylld penna (autoinjektor), 1 st. Förfylld penna (autoinjektor), 1 st

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) Förfylld penna (autoinjektor), 1 st. Förfylld penna (autoinjektor), 1 st 2013-12-12 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Medeca Pharma AB Box 24005 750 24 Uppsala SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående läkemedel

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2015-06-03 Vår beteckning SÖKANDE Shire HGT AB Svärdvägen 11D 182 36 Danderyd SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2011-12-19 Vår beteckning SÖKANDE ABBOTT SCANDINAVIA AB Box 509 169 29 Solna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av en genomgång av läkemedel som används vid reumatoid artrit

Läs mer

BESLUT. Datum 2011-12-19

BESLUT. Datum 2011-12-19 BESLUT 1 (7) Datum 2011-12-19 Vår beteckning FÖRETAG GlaxoSmithKline AB Box 516 169 29 Solna SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

och prostatabesvär Besluten träder i kraft den 15 oktober 2010

och prostatabesvär Besluten träder i kraft den 15 oktober 2010 Genomgången av läkemedel mot inkontinens och prostatabesvär Presenterades 1 juli 2010 Presenterades 1 juli 2010 Besluten träder i kraft den 15 oktober 2010 De granskade läkemedlen De granskade läkemedlen

Läs mer

BESLUT. Datum Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för nedanstående läkemedel.

BESLUT. Datum Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för nedanstående läkemedel. BESLUT 1 (5) Datum 2017-06-21 Vår beteckning SÖKANDE Ebb Medical AB Box 114 371 22 Karlskrona SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2014-12-17 Vår beteckning FÖRETAG Mundipharma AB Mölndalsvägen 30 B 412 63 Göteborg SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Hur värderar staten våra nya, dyra terapier?

Hur värderar staten våra nya, dyra terapier? Hur värderar staten våra nya, dyra terapier? Rune Dahlqvist Professor klinisk farmakologi Medicinsk rådgivare TLV Norrländska Läkemedelsdagarna jan 2012 Staten vem är det i detta sammanhang? Socialdepartementet

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. 25 juni 2012

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. 25 juni 2012 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 25 juni 2012 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder varför? 50% av alla kvinnor och 65% av alla män har minst en ohälsosam levnadsvana

Läs mer

Beslut om enskild produkt med anledning av en begränsad genomgång av migränläkemedel.

Beslut om enskild produkt med anledning av en begränsad genomgång av migränläkemedel. 2010-06-29 1 (6) Vår beteckning FÖRETAG GlaxoSmithKline AB Box 516 169 29 Solna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av en begränsad genomgång av migränläkemedel. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län september 2014 Inledning Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (8) Datum 2012-05-07 Vår beteckning FÖRETAG Eli Lilly Sweden AB Box 721 169 27 Solna SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Statistik över NOAK (nya orala antikoagulantia) t o m februari 213. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos vuxna

Läs mer

SAKEN BESLUT. ALK SVERIGE AB Box Kungsbacka SÖKANDE. Ansökan inom läkemedelsförmånerna

SAKEN BESLUT. ALK SVERIGE AB Box Kungsbacka SÖKANDE. Ansökan inom läkemedelsförmånerna 1 (5) 2011-01-27 Vår beteckning SÖKANDE ALK SVERIGE AB Box 10073 434 21 Kungsbacka SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående läkemedel

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Analgetika och reumatologiska sjukdomar Klinisk farmakologi: Carl-Olav Stiller, docent, överläkare,

Läs mer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Slutförslag 2012-02-02 Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (7) Datum 2011-12-19 Vår beteckning FÖRETAG Janssen-Cilag AB Box 7073 192 07 SOLLENTUNA SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV,

Läs mer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Reviderat Slutförslag 2012-05-10 Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 17316090HSLF Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen Föreskrifter

Läs mer

Beslut om enskild produkt med anledning av en begränsad genomgång av migränläkemedel.

Beslut om enskild produkt med anledning av en begränsad genomgång av migränläkemedel. 2010-06-29 1 (5) Vår beteckning FÖRETAG Merck Sharp & Dohme Sweden AB Box 7125 192 07 Sollentuna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av en begränsad genomgång av migränläkemedel. BESLUT TLV beslutar

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

BESLUT. Datum 2012-11-26. Uppföljning och omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna.

BESLUT. Datum 2012-11-26. Uppföljning och omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna. BESLUT 1 (5) Datum 2012-11-26 Vår beteckning FÖRETAG GlaxoSmithKline AB P.O. Box 516 169 29 Solna SAKEN Uppföljning och omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Åsa Bondesson Apotekare 040-675 36 99 Asa.C.Bondesson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-08-26 Dnr 1602223 1 (5) Socialstyrelsen Dnr: 4.1.1-14967/2016 Yttrande om Remiss avseende

Läs mer

Regionala riktlinjer för peroral trombocythämning vid akut kranskärlsjukdom i Region Skåne

Regionala riktlinjer för peroral trombocythämning vid akut kranskärlsjukdom i Region Skåne Läkemedelsrådet Dokumentet reviderat av Läkemedelsrådet 2014-01-16 Riktlinjerna giltiga t o m 2014-12-31 Regionala riktlinjer för peroral trombocythämning vid akut kranskärlsjukdom i Region Skåne Uppdrag

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2014-12-11 Vår beteckning SÖKANDE Boehringer Ingelheim AB Box 47608 117 94 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nociceptiv smärta COX-hämmare COX-HÄMMARE (NSAID) I första hand naproxen Naproxen..., Alpoxen,

Läs mer

Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel

Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel Maj 2013 Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel Norrbottens Läkemedelskommitté har, tillsammans med adjungerade experter från länets sjukvård, och på begäran från Styrgrupp Läkemedel tagit fram en

Läs mer

Nervsystemet Rekommenderade läkemedel

Nervsystemet Rekommenderade läkemedel Nervsystemet Rekommenderade läkemedel Norrbottens läkemedelskommitté ATC-kod anges efter substansnamn. Se motivering Nervsystemet. Demens Donepezil N06DA02 ARICEPT Epilepsi, anfallskupering Diazepam N05BA01

Läs mer

Psykofarmaka; något nytt? Överläkare Jonas Niklasson, div psykiatri

Psykofarmaka; något nytt? Överläkare Jonas Niklasson, div psykiatri Psykofarmaka; något nytt? Överläkare Jonas Niklasson, div psykiatri Neuroleptika Risperidon (1kr/4 mg tabl) Olanzapin (1kr/10 mg tabl) Clozapin (5kr/100mg tabl) Abilify/Aripiprazol (45kr/10mg tabl) Concerta

Läs mer

Implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2013-11-12 Varför nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? De viktigaste

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning /2004

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning /2004 BESLUT 1 (6) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2005-02-01 1229/2004 SÖKANDE PFIZER AB Box 501 183 25 Täby Företrädare: Johan Bolander SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Erfarenheter av NOAK. Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK

Erfarenheter av NOAK. Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Erfarenheter av NOAK Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Antal patienter på AK-mottagningen 1995-2013 4500 4000 3500 3000 2500 2000 Serie1 1500 1000 500 0 1995 2000

Läs mer

BESLUT. Datum Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

BESLUT. Datum Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT 1 (6) Datum 2010-10-26 Vår beteckning FÖRETAG Pfizer AB 191 90, Sollentuna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT 1 (6) Datum 2010-10-26 Vår beteckning FÖRETAG NYCOMED AB Box 27264 102 53 Stockholm SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro

Läs mer

Med stöd av 21 förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. föreskrivs följande.

Med stöd av 21 förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. föreskrivs följande. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd om ansökan och beslut om läkemedel och varor som förskrivs i födelsekontrollerande

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Division allmänmedicin, hjärt- och akutmedicinsektionen

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Division allmänmedicin, hjärt- och akutmedicinsektionen Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdrutin Division allmänmedicin, hjärt- och akutmedicinsektionen 3 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Jörgen Lindström, Magnus

Läs mer

Vår vision: Mesta möjliga hälsa för skattepengarna

Vår vision: Mesta möjliga hälsa för skattepengarna Vårt apoteksuppdrag 2 Vår vision: Mesta möjliga hälsa för skattepengarna Vi reglerar apoteksmarknaden Vi styr apoteksmarknaden bland annat genom reglerna för det generiska utbytet. Vi är en av flera myndigheter

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Targiniq Depottablett 5 mg/2,5mg Blister, 28 052579 79,00 125,50. tabletter

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Targiniq Depottablett 5 mg/2,5mg Blister, 28 052579 79,00 125,50. tabletter 2010-10-04 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Mundipharma AB Mölndalsvägen 30 B 412 63 Göteborg SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

Klinisk lägesrapport NOAK

Klinisk lägesrapport NOAK Klinisk lägesrapport NOAK Fariba Baghaei Överläkare Koagulationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset EQUALIS användarmöte Koagulation 2015-03-13 Den vanligaste indikationen för NOAK Förmaksflimmer

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT 1 (6) Datum 2010-10-26 Vår beteckning FÖRETAG NYCOMED AB Box 27264 102 53 Stockholm SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Blandade övningsuppgifter i Författningar

Blandade övningsuppgifter i Författningar Blandade övningsuppgifter i Författningar Besvara följande frågor med hjälp av kursmaterialet. 1. Vad ingår i begreppet författningar? Förklara kort hur den inbördes hierarkin ser ut. 2. Vad betyder följande

Läs mer

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder?

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2014-03-13 De nationella riktlinjerna 2014-03-13 2 Inriktning

Läs mer

Hälsoekonomiska aspekter på förmaksflimmer

Hälsoekonomiska aspekter på förmaksflimmer Hälsoekonomiska aspekter på förmaksflimmer Thomas Davidson CMT - Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi Linköpings Universitet VGR 3 december 2013 Agenda Kostnaden för förmaksflimmer Kostnadseffektiviteten

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2013-05-22 Vår beteckning SÖKANDE Astellas Pharma A/S Kajakvej 2 2770 Kastrup SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att

Läs mer

2010-06-29. Beslut om enskild produkt med anledning av en begränsad genomgång av migränläkemedel.

2010-06-29. Beslut om enskild produkt med anledning av en begränsad genomgång av migränläkemedel. 2010-06-29 1 (6) Vår beteckning FÖRETAG GlaxoSmithKline AB Box 516 169 29 Solna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av en begränsad genomgång av migränläkemedel. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp 1(8) Termer och definitioner så som de ser ut i termbanken idag (före revidering) indikation omständighet som utgör skäl för att vidta en viss åtgärd I läkemedelssammanhang avses med indikation omständighet

Läs mer

Regionala riktlinjer för perorala antikoagulantia vid förmaksflimmer

Regionala riktlinjer för perorala antikoagulantia vid förmaksflimmer 1(7) Läkemedelsrådet Dokumentet fastställt av Läkemedelsrådet 2012 10 25 Regionala riktlinjer för perorala antikoagulantia vid förmaksflimmer i Region Skåne. Bakgrund Idag behandlas 50-60% av flimmerpopulationen

Läs mer

Remissvar: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna - TLV

Remissvar: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna - TLV Sundbyberg 2015-09-01 Dnr.nr: S2014/3698/FS Vår referens: Sofia Karlsson s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Remissvar: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Palexia Depot Depottablett 50 mg 30 tabletter ,09 203,50.

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Palexia Depot Depottablett 50 mg 30 tabletter ,09 203,50. 1 (5) 2011-06-09 Vår beteckning SÖKANDE Grunenthal Sweden AB Frösundaviks allé 15 169 70 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

Sidan Administrera vårdenhet... 2 Skapa patient som ska behandlas med NOAK... 4 Nya eller uppdaterade sidor för NOAK stödet... 7

Sidan Administrera vårdenhet... 2 Skapa patient som ska behandlas med NOAK... 4 Nya eller uppdaterade sidor för NOAK stödet... 7 Innehåll Sidan Administrera vårdenhet... 2 Skapa patient som ska behandlas med NOAK... 4 Nya eller uppdaterade sidor för NOAK stödet... 7 Startsidan... 8 Lista kreatininuppföljningar att hantera... 8 Lista

Läs mer

Praktiska aspekter av antikoagulantia

Praktiska aspekter av antikoagulantia Praktiska aspekter av antikoagulantia Camilla Nilsson AK-koordiantor AK-enheten SUS Landskoordinator Auricula 1 Nya läkemedlen som skyddar dig mot stroke! Expressen 2011-11-07 Det gamla blodförtunnande

Läs mer

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban)

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Patientinformationskort Ett patientinformationskort måste ges till alla patienter som förskrivs Xarelto 15 mg och/eller 20 mg och konsekvenserna av antikoagulantiabehandlingen

Läs mer

Glukosamin utesluts ur högkostnadsskyddet Tidigarelagda beslut i TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel

Glukosamin utesluts ur högkostnadsskyddet Tidigarelagda beslut i TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel Glukosamin utesluts ur högkostnadsskyddet Tidigarelagda beslut i TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel Presenterades 16 februari 2010 Besluten träder i kraft den 15 maj

Läs mer

Receptlära & Läkemedelsförmånerna

Receptlära & Läkemedelsförmånerna Receptlära & Läkemedelsförmånerna Karin Söderberg Med Dr, Specialistläkare Avd för Klinisk Farmakologi Behöriga förskrivare med begränsad förskrivningsrätt Förordnad läkare [ex AT-läkare] Sjuksköterskor

Läs mer

BESLUT. Namn Form Styrka Förp. Varunr Klorokinfosfat Recip Filmdragerad tablett 250 mg Tryckförpackning, 100 132613

BESLUT. Namn Form Styrka Förp. Varunr Klorokinfosfat Recip Filmdragerad tablett 250 mg Tryckförpackning, 100 132613 BESLUT 1 (6) Datum 2012-01-31 012-01-31 Vår beteckning SÖKANDE RECIP AB Box 906 170 09 Solna SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

BESLUT. Datum 2016-06-16

BESLUT. Datum 2016-06-16 BESLUT 1 (5) Datum 2016-06-16 Vår beteckning SÖKANDE Merck Sharp and Dohme (Sweden) AB BOX 45192 104 30 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Genomgången av läkemedel mot depression

Genomgången av läkemedel mot depression DEPRESSION Genomgången av läkemedel mot depression En sammanfattning Författare: Medicinsk utredare Anders Wessling Hälsoekonom Joakim Ramsberg Därför gör TLV läkemedelsgenomgångar Det här är en sammanfattning

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämnden föreskrifter (LFNFS 2002:1) om ansökan och beslut hos Läkemedelsförmånsnämnden

Läkemedelsförmånsnämnden föreskrifter (LFNFS 2002:1) om ansökan och beslut hos Läkemedelsförmånsnämnden 1 (8) Enligt sändlista REMISS Läkemedelsförmånsnämnden föreskrifter (LFNFS 2002:1) om ansökan och beslut hos Läkemedelsförmånsnämnden Läkemedelsförmånsnämnden översänder härmed förslag till föreskrifter

Läs mer

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna YTTRANDE Vårt dnr: 2015-08-28 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Susanna Eklund Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Slutrapport

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för Pronaxen suppositorium.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för Pronaxen suppositorium. 2013-06-17 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Orion Pharma AB Box 520 192 05 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning

Läs mer

Strokeprofylax med Waran och NOAK DOAK vid förmaksflimmer. Martin Johansson, ST-läkare Lindesbergs lasarett

Strokeprofylax med Waran och NOAK DOAK vid förmaksflimmer. Martin Johansson, ST-läkare Lindesbergs lasarett Strokeprofylax med Waran och NOAK DOAK vid förmaksflimmer Martin Johansson, ST-läkare Lindesbergs lasarett Vad ska jag prata om En del om förmaksflimmer Lite mindre om stroke Ganska mycket om varför det

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Läkemedels- och apoteksutredningen (S 2011:07) Dir. 2013:26. Beslut vid regeringssammanträde den 7 mars 2013

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Läkemedels- och apoteksutredningen (S 2011:07) Dir. 2013:26. Beslut vid regeringssammanträde den 7 mars 2013 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Läkemedels- och apoteksutredningen (S 2011:07) Dir. 2013:26 Beslut vid regeringssammanträde den 7 mars 2013 Förlängning av uppdraget Regeringen beslutade den 16 juni

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (10) Datum 2011-12-19 Vår beteckning FÖRETAG Pfizer AB Att: Pricing & Reimbursement Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds-

Läs mer

Generiska läkemedel. Same same different name

Generiska läkemedel. Same same different name Generiska läkemedel Same same different name Vad är generika? de 5 miljarder som samhället sparar årligen på generika motsvarar 11 000 sjuksköterskor* *(inkl. sociala avgifter) En del patienter som står

Läs mer

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar blodfettrubbningar Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar En sammanfattning Författare: Medicinsk utredare Gunilla Eriksson Hälsoekonom Douglas Lundin Därför gör TLV läkemedelsgenomgångar Den

Läs mer

SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna

SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna 2013-03-27 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Orifice Medical AB Aktergatan 2 271 55 Ystad SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Hygropax,

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Nuwiq Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Nuwiq Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 2015-01-29 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Octapharma Nordic AB 112 75 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående läkemedel

Läs mer

2014-06-24. AUP (SEK) NovoEight Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK)

2014-06-24. AUP (SEK) NovoEight Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) 2014-06-24 1 (6) Vår beteckning SÖKANDE Novo Nordisk Scandinavia AB Box 50587 202 15 Malmö SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

Regionala riktlinjer för perorala antikoagulantia vid förmaksflimmer i Region Skåne.

Regionala riktlinjer för perorala antikoagulantia vid förmaksflimmer i Region Skåne. 1(6) Läkemedelsrådet Dokumentet fastställt av Läkemedelsrådet 2014-08-26 Uppdaterat 2015-11-05, 2016-09-01 Riktlinjerna giltiga t o m 2018-09-01 Regionala riktlinjer för perorala antikoagulantia vid förmaksflimmer

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar inom psykiatrin - en beskrivning av framtida utökat genomförande

Läkemedelsgenomgångar inom psykiatrin - en beskrivning av framtida utökat genomförande 8 april 2014 Psykiatrin Skåne Sammanställt av:gunnar Moustgaard, Psykiatri Skåne. Läkemedelsgenomgångar inom psykiatrin - en beskrivning av framtida utökat genomförande VERSION 1.1 EXKL. BILAGOR 1. Inledning...

Läs mer

Läkemedel - trender och utmaningar

Läkemedel - trender och utmaningar Läkemedel - trender och utmaningar Landstingsfullmäktige utbildning 16 april 2015 Anders Bergström Läkemedelschef anders.bergstrom@nll.se Läkemedel Förebygga Bota Kompensera Lindra Läkemedel och lagstiftningen

Läs mer

SAKEN BESLUT 1 (5) BioPhausia AB Blasieholmsgatan 2 111 48 Stockholm SÖKANDE. Ansökan inom läkemedelsförmånerna

SAKEN BESLUT 1 (5) BioPhausia AB Blasieholmsgatan 2 111 48 Stockholm SÖKANDE. Ansökan inom läkemedelsförmånerna 2013-07-22 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE BioPhausia AB Blasieholmsgatan 2 111 48 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, bifaller ansökan om

Läs mer

Missbruk hos äldre! Läkemedel hos äldre vad vet vi, vad vet vi inte!?

Missbruk hos äldre! Läkemedel hos äldre vad vet vi, vad vet vi inte!? Missbruk hos äldre! Läkemedel hos äldre vad vet vi, vad vet vi inte!? Mikael Hoffmann Stiftelsen NEPI (copyrightskyddade bilder ej friköpta för webpublicering borttagna) 1 Kronologisk ålder Biologisk ålder

Läs mer

Dokumentation av Sjukdomsförebyggande metoder

Dokumentation av Sjukdomsförebyggande metoder Dokumentation av Sjukdomsförebyggande metoder Tobak, alkohol, fysisk aktivitet, matvanor Karin Kauppi Dietist/Verksamhetsutvecklare Hälsofrämjande sjukvård 6 maj 2015 Varför nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (8) Datum 2010-04-12 Vår beteckning FÖRETAG Eli Lilly Sweden AB Box 721 169 27 Solna SAKEN Initiativärende BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att läkemedlet Cymbalta från

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (6) Datum 2015-12-17 Vår beteckning FÖRETAG Hospira Nordic AB Box 34116 100 26 Stockholm SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV,

Läs mer

Läkemedelsförskrivning till äldre

Läkemedelsförskrivning till äldre Läkemedelsförskrivning till äldre Hur ökar vi kvaliteten och säkerheten kring läkemedelsanvändningen hos äldre? Anna Alassaad, Leg. Apotekare, PhD Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län Läkemedelsrelaterade

Läs mer

LOK Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer

LOK Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer 1 Patientens samlade läkemedelslista ansvar och riktlinjer för hantering i öppen vård. -LOK:s rekommendationer om hur en samlad läkemedelslista bör hanteras- Detta dokument innehåller LOK:s (nätverket

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation

Fri från tobak i samband med operation Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Tobak Hälsa Tobaksfri inför din operation Visste du att... när du blir opererad är det många faktorer som påverkar hur resultatet av operationen

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämndes avslår ansökan om prishöjning för Furadantin tabletter 50 mg.

Läkemedelsförmånsnämndes avslår ansökan om prishöjning för Furadantin tabletter 50 mg. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE RECIP AB Lagervägen 7 136 50 Haninge SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämndes

Läs mer

2013-10-04. Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 TILLÄMPNING AV LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN PÅ APOTEK

2013-10-04. Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 TILLÄMPNING AV LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN PÅ APOTEK Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 TILLÄMPNING AV LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN PÅ APOTEK 1 Läkemedelsförmånen Samhället subventionerar kostnader för läkemedel och vissa andra varor på recept,

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) 100 mg Injektion sflaska, 1 x 100. mg 100 mg Injektion sflaska, 3 x 100 mg

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) 100 mg Injektion sflaska, 1 x 100. mg 100 mg Injektion sflaska, 3 x 100 mg 2015-12-17 1 (6) Vår beteckning FÖRETAG Merck Sharp and Dohme (Sweden) AB BOX 45192, 104 30 104 30 STOCKHOLM SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Sammanställning av nuläge inför GAP analys

Sammanställning av nuläge inför GAP analys JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING Sammanställning av nuläge inför GAP analys Folkhälsocentrum 2013-08-28 Innehåll Varför en nulägesbeskrivning?... 3 De tre frågor som ställdes var:... 3 Nulägesresultat:... 3 I

Läs mer

3. Läkemedelsgenomgång

3. Läkemedelsgenomgång 3. Varför behövs läkemedelsgenomgångar? Läkemedelsanvändningen hos äldre har ökat kontinuerligt under de senaste 20 åren. Detta är mest påtagligt för äldre i särskilda boendeformer, men också multisjuka

Läs mer