PROTOKOLL. Behandlingsstudie med alendronat vid ankyloserande spondylit (AS)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Behandlingsstudie med alendronat vid ankyloserande spondylit (AS)"

Transkript

1 PROTOKOLL Behandlingsstudie med alendronat vid ankyloserande spondylit (AS) Ansvarig prövare Helena Forsblad d Elia, Överläkare, Med Dr Reumatologkliniken, SU/Sahlgrenska, Gröna stråket 14, Göteborg Göteborgs Universitet, Avd för reumatologi och inflammationsforskning, Box 480, Göteborg Protokoll kodnummer: Version 3 Ansvarig prövares namnteckning:.. Helena Forsblad d Elia Göteborg /

2 PROTOKOLL Titel: Behandlingsstudie med alendronat vid ankyloserande spondylit (AS) Ansvarig prövare: Helena Forsblad d Elia, Överläkare, Med Dr, Reumatologkliniken, Gröna stråket 14, SU/Sahlgrenska, Göteborg samt Göteborgs Universitet, Avd för reumatologi och inflammationsforskning, Box Göteborg Tel: 0761/ E-post: Prövarinitierad studie. Protokoll kodnummer: Version 3 EudraCT nummer : Plats för prövningen: 1. Reumatologkliniken, Gröna stråket 14, SU/Sahlgrenska, Göteborg 2. Medicinklinken, Alingsås Lasarett, Alingsås 3. Medicinklinken, SÄS Borås, Borås Syften: Primära syften: - Att undersöka om alendronat påverkar bentätheten vid AS, mätt med DXA teknik i ländrygg, höft och radius, samt mätt med QCT i ländrygg och Xtreme CT i radius och tibia. Sekundära syften: - Att undersöka om alendronat påverkar benomsättningsmarkörer vi AS. - Att undersöka om alendronat påverkar benmorfologi studerad med QCT i ländrygg och Extreme CT i radius och tibia vid AS. - Att studera om alendronat har effekt på sjukdomsaktivitet och inflammationsparametrar vid AS. Tidplan: Inklusion av patienterna i oktober Studieduration på ett år. Studieslut i oktober Prövningstyp: Fas IV, öppen studie. Studiepopulationen: Patienterna som kommer att erbjudas att deltaga i Behandlingsstudie med alendronat vid ankyloserande spondylit (AS) har varit med i undersökningen; Klinisk studie om osteoporos vid ankyloserande spondylit som pågått/pågår under kvartal 2 och 3, I denna sistnämnda studie har alla patienter med diagnosen definitiv AS som kontrollerades på reumatologklinikerna SU/Sahlgrenska och SU/Mölndal, Borås lasarett och Alingsås lasarett erbjudits att vara med. 211 patienter inkluderades vilket utgör ca 70 % av alla tillfrågade. Patienterna har bland annat genomgått bentäthetsmätning med dual energy x-ray absorptiometry (DXA) teknik samt röntgen av kotpelaren. Patienter med AS och som uppfyller 2

3 kriterier för behandling med bisfosfonat kan därmed identifieras och erbjuds att vara med i den aktuella undersökningen. Patienterna kommer att erhålla brev med information om studien samt om de är intresserade av att delta. Vi bedömer att vi kommer att erhålla en studiepopulation som är representativ för manliga patienter med AS och osteoporos i Västra Götalands Regionen (VGR). Inklusionskriterier: 1. Definitiv AS 2. Patienten skall ha varit inkluderad i undersökningen; Klinisk studie om osteoporos vid ankyloserande spondylit. 3. Patienter som behandlas med biologiskt immunomodulerande läkemedel skall ha haft stabil behandling senaste 4 månaderna. (Patienterna får inte ha ändrat preparat eller dos av preparat). 4. Patienter som behandlas med glukokortikoid skall ha haft oförändrad dos senaste 4 månaderna 5. T-score -2,5 SD vid bentäthetsmätning med DXA i ländrygg och/eller höft (total hip och/ eller neck) 6. T-score -2,0 SD vid bentäthetsmätning med DXA i ländrygg och/eller höft (total hip och/ eller neck) och förekomst av tidigare kotfraktur, höftfraktur eller perifer lågenergi fraktur, definierad som fraktur uppkommen efter fall i samma plan 7. T-score - 1,0 SD vid bentäthetsmätning med DXA i ländrygg och/eller höft (total hip och/ eller neck) hos patient som behandlas med peroral glukokortikoid. Exklusionskriterier: 1. Pågående behandling med bisfosfonat 2. Pågående behandling med könshormon 3. Premenopausal kvinna 4. Njursvikt (kreatininclearance < 35 ml/min) 5. Sväljningssvårigheter eller akut sjukdomstillstånd inom övre magtarm kanalen. 6. Patienten exkluderas om behandling med nytt biologiskt läkemedel insätts under studieperioden eller om det sker en förändring av dosering i redan insatt immunomodulerande preparat 7. Patienten exkluderas om behandlingskur med Prednisolon överstigande totalt 250 mg startas upp under studieperioden, eller om patienten under perioden får behandling med mer än 4 ml kortison i injektionsform intraartikulärt eller intramuskulärt (Depo-Medrol, Lederspan). Etiska överväganden: Ansökan till den Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg görs parallellt med ansökan till Läkemedelverket. Patienterna kommer att erhålla skriftlig och muntlig information om studien och informerat samtycke kommer att inhämtas från patienterna innan någon studierelaterad åtgärd startas. Endast patienter med indikation för behandling med bisfosfonat kommer att erbjudas att vara med. Studiepreparatet består av alendronsyra som registrerades som ett läkemedel mot osteoporos för drygt 10 år sedan. Preparatet är välkänt och välbeprövat och rekommenderas som förstahands val vid behandling av osteoporos inom VGR. Patienterna skall komma fastande till sina studiebesök vilket kan innebära visst obehag. Efter provtagning kommer de att erbjudas en smörgås och något att dricka. Blodprovstagning kan även orsaka ett övergående obehag. Vi bedömer att fördelarna att vara med i projektet och syften med projektet överväger eventuella risker. 3

4 Antal patienter: Totalt stycken. Studieläkemedel: Alendronat Mylan Veckotablett, 70 mg, 1 tablett 1 dag/vecka. Alendronat är en aminobisfosfonat och tillhör den andra generationen av bisfosfonater med högre antiresorptiv effekt. Alendronat är godkänt i Sverige för osteoporosbehandling. Alendronat har visad förebyggande effekt mot kotfrakturer och perifera frakturer hos kvinnor och män med osteoporos och minskar förlusten av benmassa vid prevention och behandling av kortisoninducerad osteoporos. Studien kommer att pågå under ett år vilket är tillräckligt lång tid för att kunna påvisa effekter på bentätheten mätt med DXA. Patienterna kommer att tilldelas studieläkemedlet i samband med inklusionen. Vid studiebesöken kommer deltagarna att tillfrågas om följsamheten och de kommer också att få ta med sig läkemedelsburkar vid studiens slut för att kunna räkna eventuella resterande tabletter. Om en patient har intagit < 75 % av studieläkemedlet utgår patienten från studien pga bristande följsamhet. Annan samtidig behandling: Patienterna skall inte stå på någon annan behandling mot osteoporos såsom risedronat eller zoledronsyra och inte heller könshormonell behandling. Var god se även inklusions- och exklusionskriterierna. Patientkod: Vid inklusion kommer patienternas namn och personnummer att ersättas av patientkod konsekutivt. En patientidentifikationslista kommer att upprättas i endast ett exemplar och förvaras inlåst. Endast de forskare som är direkt engagerade i studien kommer att ha tillgång till listan. Samtliga medarbetare som hanterar patienternas personuppgifter omfattas av sekretesslagen. All information om en enskild patient sparas i kodad form i en speciell forskningsmapp, CRF, en mapp för varje patient. Forskningsmapparna förvaras inlåsta. Inhämtade uppgifter kommer att läggas in kodade i en databas. Elektroniskt kommer endast kodat material att finnas och detta material används vid utvärdering av projektet. Data som inhämtas i studien kommer att förvaras i minst 10 år. Inga obehöriga kan ta del av resultaten. Rutiner för hantering av läkemedel: Ett avtal kommer att upprättas med sjukhusapoteket på SU/Sahlgrenska. Studieläkemedlet kommer att rekvireras från sjukhusapotekets prövningsenhet och förpackningarna kommer att vara märkta med prövningens nummer, patientkod, dosering, instruktion om hur läkemedlet skall intas, För klinisk prövning samt ansvarig prövares namn och arbetsplats. Medicin för tre månaders förbrukning kommer att lämnas till patienten åt gången. Patienten återlämnar förpackningen i samband med utdelning av nästa omgång. Eventuella läkemedelsrester returneras till sjukhusapoteket för kassation. Förpackningarna kommer att förvaras inlåsta och enligt tillverkarens rekommendation för förvaring. Statistik: Studiens huvudsyfte är att fastslå en förändring i bentäthet mätt med DXA för de studerade patienterna efter 1 års behandling. I ett par studier med liknande inriktning har man redovisat resultat, med vars hjälp vi kunnat beräkna följande avseende medelförändringen (procentuell förändring från utgångsvärdet) dividerat med standardavvikelsen. 4

5 Studie Mätlokal Medelförändring/standardavvikelse Zeynep et al. Ländrygg 0.89 Ringe et al. Ländrygg 1.07 Ringe et al. Lårbenshals Vi eftersträvar styrkan 80% på signifikansnivån 0.05, tvåsidigt test. Med de värden på storheten medelförändring/standardavvikelse, som redovisas i tabellen, fordras 9 patienter, 12 patienter och 21 patienter, respektive netto. För att klara det sistnämnda netto- antalet fordras kanske mellan rekryterade patienter förutsatt att ökningen av BMD är lika bra som i de angivna studierna. Utöver att fastslå att vi har en medelförändring större än 0, så vill vi skatta variationen i förändringen (standarddeviationen av förändringen) samt undersöka om det finns väsentliga prediktorer för förändringen (t. ex. ålder och BMD vid start). För att göra det sistnämnda fordras något fler patienter. Data kommer att analyseras med hjälp av statistikprogrammet SPSS och p< 0,05 användas som signifikans nivå. Statistisk expertis kommer att konsulteras i samband med databearbetning. Registrering av effekt: Patienterna kallas till forskningsbesök vid inklusion, samt 1 månad, 3 månader, 6 månader och 12 månader efter start av alendronatbehandlingen. Vid varje forskningsbesök lämnar patienten faste blodprover och besvarar enkäter. Patienterna skall vara fastande eftersom benomsättningsmarkörer påverkas av födointag och av tid på dygnet som proven tas. Det är därför mycket viktigt med standardiserade provtagningsrutiner. I samband med forskningsbesök vid inklusion och 12 månader görs även läkarundersökning med ryggrörlighetsmätning. Mätning av bentäthet och ryggröntgen görs under våren 2009, samt 12 månader efter alendronat. Enkäter vilka ingår i studien: - BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index) sjukdomsaktivitetsenkät - BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index) funktionsenkät - BAS-G (Bath Ankylosing Spondylitis patient global score) VAS-skalor - Studieenkät med frågor om medicinering och eventuella biverkningar av alendronat - SF-36 livskvalitetsenkät. Blodprover som kontrolleras vid forskningsbesök: Cirka 30 ml blod tas varje gång. - SR, CRP, Hb, LPK, TPK, Kreatinin, ALAT, joniserat calcium. Analyseras fortlöpande på sjukhusets avdelning för klinisk kemi. - Benomsättningsmarkörer och hormoner. Serum och plasma nedfryses i-70 grader C för analys i senare skede på forskningslaboratorium. - Cytokiner. Serum och plasma nedfryses i-70 grader C för analys i senare skede på forskningslaboratorium. Bentäthetsmätning görs inom ramen för Klinisk studie om osteoporos vid ankyloserande spondylit under våren 2009 samt 12 månader efter behandling med alendronat: - DXA mätning i höft, radius och ländrygg (konventionell projektion samt sidoprojektion) - QCT av ländryggskota L1-L4 - Xtreme CT av radius och tibia Slätröntgen av rygg görs inom ramen för Klinisk studie om osteoporos vid ankyloserande spondylit under våren 2009 samt 12 månader efter behandling med alendronat: Följande undersökningar ingår: 5

6 - Sidobild av nack-, bröst- och ländrygg gradering av röntgenförändringar i nacke och ländrygg vid AS enligt msasss (modified Stoke Ankylosing Spondylitis Spine Score) - frakturbedömning i bröstrygg och ländrygg med semikvantitativ teknik enligt Genant Registrering av säkerhet: Patienterna kallas till forskningsbesök vid inklusion, samt 1 månad, 3 månader, 6 månader och 12 månader efter start av alendronatbehandlingen. Vid varje forskningsbesök tillfrågas patienten om eventuella biverkningar/bieffekter uppkommit efter föregående besök samt detta efterfrågas också i en enkät som ingår i patientens CRF. Registrering och rapportering av misstänkta läkemedelsbiverkningar: Prövaren skall rapportera misstänkta läkemedelsbiverkningar enligt de nationella riktlinjerna från Läkemedelsverket. Allvarliga biverkningar skall rapporteras elektroniskt till Läkemedelsverket om de uppfyller kriterier för allvarlig läkemedelsbiverkan samt att biverkan är oväntad (finns inte listad i FASS) och sambandet bedöms som troligt eller möjligt. En skriftlig rapport skall skickas till Läkemedelsverket inom 15 dagar och om det är en dödlig eller livshotande biverkan inom 7 dagar. Utöver till Läkemedelsverket skall också biverkan rapporteras till andra berörda kontrollmyndigheter inom EU samt till Etikprövningsnämnden. Alla andra biverkningar skall skickas till Läkemedelverket och till Etikprövningsnämnden i en slutrapport. Definition för allvarlig biverkan: - Dödlig - Livshotande - Kräver inneliggande vård eller förlänger inneliggande vård - Leder till ett bestående handikapp - Kongenital påverkan Patientinformation och informerat samtycke: Utförlig patientinformation skickas hem till patienterna. De som svarar att de är intresserade av studien kallas till forskningsbesök nr 1 på reumatologmottagningen, där de träffar forskningssköterska och ansvarig läkare, får muntlig information och har möjlighet att ställa frågor om studien. Efter att patienten blivit informerad om studien frågar forskningssköterskan eller läkaren om patienten önskar delta. De patienter som tackar ja till deltagande undertecknar samtyckesformulär i två exemplar, vilka kontrasigneras av forskningssköterskan/läkaren. Patienten erhåller ett exemplar av samtyckesformuläret. Det andra exemplaret behålles och förvaras inlåst. Deltagandet i studien dokumenteras i löpande journaltext. Monitorering: Regelbunden monitorering av studien kommer ske utav en för uppdraget kvalificerad person som inte är involverad i studien. CRF och källdata kommer att kontrolleras. Sekretessförbindelse kommer att upprättas mellan monitorn och verksamhetschefen. Relevanta journalsidor kommer att skrivas ut från den elektroniska journalen och förvaras i CRF under studietiden för att sedan destrueras. Omhändertagande av patienterna efter studiens slut: Patienterna kommer att meddelas skriftligen resultaten på DXA underökningarna efter 12 månaders behandling. Resultaten ligger till grund för rekommendation om fortsatt behandling med alendronat eller ej. Prövaren utfärdar i förkommande fall recept på alendronat och meddelar också patientens PAL om utfallet och åtgärden. 6

7 Skälen för att avsluta prövningen i förtid: - Patienten önskar avsluta prövningen. - Tillkomst av en signifikant biverkan eller avvikande laboratorieprov. Försäkringar eller ekonomiska ersättningar: Patientförsäkringen gäller enligt patientskadelagen (1996:799). Patienterna kan vid behov få reseresättning. Information till berörd personal: Berörd personal kommer att informeras noggrant om studien. Skriftliga instruktioner kommer att finnas för vad som skall göras vid de olika besöken och hur uppgifterna skall utföras. Forskningssköterskorna är utbildade i GCP och har flerårig erfarenhet av läkemedelprövningar. Fördelning av ansvar och av uppgifter: Prövare kommer att inkludera patienterna och gå igenom exklusions och inklusionskriterier, undersöka patienten vid inklusion samt efter 12 månader. Eventuella screeningfailures kommer att registreras i kodad form på särskild lista för att i senare skede kunna redovisa antalet screening failures och av vilken anledning inklusion inte kunde ske. Prövaren gör också en anteckning om studien, studiepreparat, studieduration, studieansvarig, prövningens nummer i den elektroniska journalen. Prövaren skickar iväg remisser för röntgenundersökningar och bentäthetsundersökningar. Avtal kommer att upprättas med röntgenavdelningen. Studiesköterskan tar blodprover, centrifugerar prover för nedfrysning, kontrollerar att enkäter är ifyllda, håller i logistiken med studiebesöken. Meddelar prövaren om någon patient rapporterar biverkningar. Rapportering och publicering av resultat: Avsikten är att publicera resultaten i internationella vetenskapliga tidskrifter. Inskickande av manuskript beräknas bli våren Resultaten kommer att redovisas på Rikstämman, på internationella kongresser och för patientföreningar. Arkivering: Data som inhämtas i studien kommer att förvaras inlåst i minst 10 år. Inga obehöriga kan ta del av resultaten. 7

8 BAKGRUND: Ankyloserande spondylit (AS) eller Morbus Bechterew är en vanlig reumatisk, inflammatorisk sjukdom i Sverige, med en incidens på 6/ och en prevalens på mellan 0,5-1 %. Sjukdomen drabbar fler män än kvinnor med ratio man: kvinna på 2,6-4:1 (1) och karaktäriseras av kronisk inflammation i bäckenleder, kotor och ligament, samt hos vissa patienter inflammation i perifera leder, regnbågshinna, tarm och hjärta. AS patienter har ökad risk för utveckling av osteoporos. Tidigare studier har visat förekomst av osteoporos hos 19-62% av patienterna (2-6). Osteoporos och kotfrakturer hos AS-patienter är ett tillstånd som ofta är odiagnostiserat och därför underbehandlat (7). AS är förenat med både ökad bennedbrytning och ökad bennybildning. Inflammation ger nedbrytning av ben lokalt runt leder, men även förluster av trabekulärt ben inne i kotkroppar och långa rörben. I senare skeden i sjukdomsutvecklingen får man tillväxt av kortikalt ben och utväxt av bennabbar (syndesmofyter) ut i ligament som kan överbroa avståndet mellan kotorna (ankylos) (8). Ombyggnad av skelettstrukturen, med minskning av trabekulärt ben och tillväxt av kortikalt ben, samt ankylos mellan kotor ger en ryggrad med minskad hållfasthet, minskad flexibilitet och förmåga till fjädring och därmed ökad risk för frakturer. Tillkomst av syndesmofyter i kotpelaren vid avancerad AS gör att bentäthetsmätning med konventionell dual energy x-ray absorptiometry (DXA) i ländrygg blir svårvärderad, på grund av att den bennybildning som sjukdomen ger upphov till kan ge falskt för höga värden (2, 9). DXAmätning med sidoprojektion över landryggen kan vara ett bättre sätt att mäta på. Bentäthetsmätning med kvantitativ datortomografi (QCT) anses ge ett säkert mått på bentäthet vid avancerad AS och möjliggör mätning i trabekulärt respektive kortikalt ben separat (5). Under våren 2009 har vi genomfört en observationsstudie angående prevalens av osteoporos och kotfrakturer vid AS (Klinisk studie av osteoporos vi ankyloserande spondylit) vid reumatologenheterna på Sahlgrenska Universitets Sjukhuset, SÄS Borås och Alingsås lasarett med 211 inkluderade patienter. Patienterna har genomgått läkarundersökning med ryggrörlighetsmätning, röntgen av nacke och ryggrad, bentäthetsmätning med DXA-teknik i underarm, höft och ländrygg (AP och lateral projektion), samt besvarat enkäter och lämnat blodprover. 70 slumpmässigt utvalda patienter har även gjort bentäthetsmätning med QCT i ländrygg och Xtreme CT av radius och tibia. Xtreme CT är en mycket högupplösande form av datortomografi som kan användas för att studera benet utseende i detalj. Undersökningarna kommer att vara klara i juni Den nu aktuella behandlingsstudien är en fortsättningsstudie, där de patienter som visat sig ha osteoporos och behov av bisfosfonatbehandling tillfrågas om deltagande. Definition av osteoporos Världshälsoorganisationen (WHO) formulerade 1994 följande definition av osteoporos baserad på bentäthetsmätning med DXA-teknik i höft eller rygg (10). Definitionen gäller postmenopausala kvinnor. Det finns ingen motsvarande definition för män, men i klinisk praxis används tills vidare samma definition som hos kvinnor. Normal bentäthet: Bentäthet (BMD; g/cm 2 ) över -1 standardavvikelse (SD) från medelvärdet hos friska unga vuxna kvinnor. (T-score -1). Låg bentäthet (osteopeni): Bentäthet mellan 1 och 2,5 SD under medelvärdet för friska unga kvinnor (T-score < -1 till > -2,5 SD). Osteoporos: Bentäthet 2,5 SD eller mer under medelvärdet för friska unga vuxna kvinnor (Tscore - 2,5 SD). Manifest osteoporos: Bentäthet 2,5 SD eller mer under medelvärdet för friska unga vuxna kvinnor och en eller flera lågenergifrakturer (osteoporos + T-score - 2,5 SD) T-score = antalet standardavvikelser (SD) från medelvärdet i en ung frisk population av samma kön. Z-score= antalet SD från medelvärdet i en åldersmatchad population av samma kön. 8

9 Postmenopausal och åldersrelaterad benskörhet benämns primär osteoporos. Benskörhet orsakad av bakomliggande sjukdom eller läkemedel kallas sekundär osteoporos. Hög ålder, tidigare lågenergifraktur, bentäthet < - 2,5 SD, höftfraktur eller kotfraktur hos någon förälder, samt systemisk glukokortikoidbehandling under minst 3 månader och inflammatorisk reumatisk sjukdom anses vara starka riskfaktorer för fraktur. Svaga riskfaktorer för fraktur är body mass index (BMI) < 20 kg/m 2, vikt < 55 kg vid genomsnittslängd, rökning, ofrivillig viktsnedgång mer än 5 kg sista året, inaktivitet, menopaus före 45 års ålder och ökad fallbenägenhet (11). Behandling av osteoporos med bisfosfonater Bisfosfonater är syntetiska pyrofosfatanaloger, vilka retineras i benvävnaden under mycket lång tid. Bisfosfonater hämmar bennedbrytande celler (osteoclaster) och deras förmåga att resorbera ben och ökar benmassan i ländrygg och höft. Bisfosfonater har också inflammationshämmande egenskaper, via påverkan på vita blodkroppar (makrofager och monocyter) och deras förmåga att visa upp främmande ämnen för immunsystemet (antigenpresentation) (12). Flera öppna kliniska studier av behandling med pamidronate (en intravenös bisfosfonat) vid AS har visat övergående milda effekter på sjukdomsaktivitet och i vissa studier påverkan på inflammationsmarkörer (13-16). Enligt läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer finns indikation för behandling med bisfosfonat vid tidigare osteoporosrelaterad fraktur i kombination med låg bentäthet (T-score<- 2,0), samt vid låg bentäthet (T-score<-2,5) och minst en annan stark riskfaktor eller minst två svaga riskfaktorer för fraktur enligt ovan. Hos patienter som behandlas med kortison rekommenderas bisfosfonatbehandling redan vid T-score -1,0 (17). Behandling med bisfosfonat bör ske i kombination med kalcium i dosen mg/dag och vitamin D i dosen IE/dag (motsvarar mikrogram). Alendronat är en aminobisfosfonat och tillhör den andra generationen av bisfosfonater med högre antiresorptiv effekt. Alendronat är godkänt i Sverige för osteoporosbehandling och rekommenderas av både av Läkemedelsverket och av den Regionala läkemedelskommittén i VGR som ett förstahandsval vid behandling av osteoporos hos såväl kvinnor som män (17). Alendronat har visad förebyggande effekt mot kotfrakturer och perifera frakturer hos kvinnor och män med osteoporos och minskar förlusten av benmassa vid prevention och behandling av kortisoninducerad osteoporos (11). Alendronat Veckotablett tas i dosen 1 tablett (70 mg) per vecka (18). Tabletten skall tas på morgonen på fastande mage. För att underlätta transport till magsäcken och minska risken för irritation och biverkningar i matstrupen skall tabletten sväljas hel med ett helt glas vatten. Tabletten får inte tuggas eller lösas upp i vatten. Vid samtidigt intag, är det troligt att mat och dryck (inklusive mineralvatten), kalktabletter, antacida (syrahämmande mediciner) och vissa andra läkemedel påverkar upptaget av alendronat. Därför måste patienterna vänta minst 30 minuter efter intag av alendronat innan något annat peroralt läkemedel tas. Patienten skall inte ligga ner förrän efter dagens första mål och inte inom 30 minuter efter intag av Alendronat Veckotablett. Kontraindikationer mot behandling med Alendronat föreligger enligt FASS (18) vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne, vid matstrupsförändringar eller sväljningssvårigheter, vid oförmåga att stå eller sitta upprätt i 30 minuter och vid lågt kalciumvärde. Försiktighet vid behandling skall iakttas hos patienter som har aktiva problem inom övre magtarmkanalen och njurfunktionsnedsättning (glomerulär filtration, GFR< 35 ml per minut). Alendronat bör inte användas under graviditet och amning. Biverkningar som har rapporterats vid behandling med Alendronat Vecktablett är problem från magtarmkanalen (buksmärta, sura uppstötningar, förstoppning, diarré, sår i matstrupen, förträngning av matstrupen, sväljningssvårigheter), ledvärk, muskelvärk, huvudvärk, hudutslag, överkänslighetsreaktioner, lågt kalciumvärde och ögoninflammationer. Käkbensproblem 9

10 (osteonekros) har rapporterats hos patienter behandlade med bisfosfonater. De flesta rapporterna gäller cancerpatienter, men fall har också rapporterats för patienter som behandlats för osteoporos. Osteonekros i käken sätts vanligen i samband med tandutdragning och/eller lokal infektion (inklusive beninfektion, osteomyelit). Cancerdiagnos, cytostatikabehandling, strålbehandling, kortison och dålig munhygien anses också vara riskfaktorer. Upptaget av Alendronat Veckotablett kan påverkas om andra läkemedel tas samtidigt, men i övrigt finns inga kända interaktioner med andra läkemedel. Bisfosfonatbehandling vid AS Osteoporos vid AS är vanligt, men ringa studerat. Några öppna kliniska studier av behandling med pamidronate (en intravenös bisfosfonat) vid AS har visat övergående milda effekter på sjukdomsaktivitet och i vissa studier påverkan på inflammationsmarkörer (13-16). Dessa studier har varit kortvariga och inte ämnade att studera effekter på osteoporos. Det finns ingen publicerad studie om alendronatbehandling vid AS. Det saknas idag publicerade studier där man undersökt bisfosfonaters effekter på bentäthet, bennybildning och eventuell röntgenprogress vid AS. Syften: Primära syften: - Att undersöka om alendronat påverkar bentätheten vid AS, mätt med DXA teknik i ländrygg, höft och radius, samt mätt med QCT i ländrygg och Xtreme CT i radius och tibia. Sekundära syften: - Att undersöka om alendronat påverkar benomsättningsmarkörer vi AS. - Att undersöka om alendronat påverkar benmorfologi studerad med QCT i ländrygg och Extreme CT i radius och tibia vid AS. - Att studera om alendronat har effekt på sjukdomsaktivitet och inflammationsparametrar vid AS. Studiedesign: Fas IV. Studien är en öppen behandlingsstudie där samtliga patienter erhåller behandling med alendronat, kalk och D-vitamin. Parametrar som följs är bentäthet, grad av röntgenförändringar typiska för AS i rygg, inflammationsmarkörer, benomsättningsmarkörer och patienternas upplevelse av sjukdomsaktivitet före och efter behandling med alendronat. Patienterna rekryteras från Klinisk studie om osteoporos vid ankyloserande spondylit där följande centra medverkar: reumatolog kliniken SU/Sahlgrenska och SU/Mölndal, reumatologenheten vid medicinkliniken Alingsås lasarett och reumatologenheten vid medicinkliniken SÄS Borås. Inom ramen för Klinisk studie om osteoporos vid ankyloserande spondylit har samtliga patienter genomgått ryggröntgen och bentäthetsmätning med DXA i ländrygg, höft och radius under våren Vissa patienter har även gjort bentäthetsmätning med QCT i ländrygg och Xtreme CT i radius och tibia under samma tid. Patienter medverkande i Klinisk studie om osteoporos vid ankyloserande spondylit, vilka uppfyller inklusionskriterier men inte exklusionskriterier enligt ovan, tillfrågas om deltagande i alendronat -studien. Utförlig patientinformation om studien skickas hem till patienterna. Informerat samtycke inhämtas. De patienter som inte gjort bentäthetsmätning med QCT i ländrygg och Xtreme CT i radius och tibia kompletterar med dessa undersökningar efter inklusion i alendronat -studien. Patienterna kallas till forskningsbesök vid inklusion, samt 1 månad, 3 månader, 6 månader och 12 månader efter start av alendronatbehandling. Vid varje forskningsbesök lämnar patienten faste blodprover och besvarar enkäter. I samband med inklusion och forskningsbesök 12 10

11 månader efter start av alendronat behandling görs även läkarundersökning med ryggrörlighetsmätning. Mätning av bentäthet och ryggröntgen görs under våren 2009, samt 12 månader efter alendronat. Enkäter vilka ingår i studien: BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index) sjukdomsaktivitetsenkät (19, 20) BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index) funktionsenkät (21, 22) BAS-G (Bath Ankylosing Spondylitis patient global score) VAS-skalor (23) Studieenkät med frågor om medicinering och eventuella biverkningar av alendronat SF-36 livskvalitetsenkät (24-26) Blodprover som kontrolleras vid forskningsbesök: SR, CRP, Hb, LPK, TPK, Kreatinin, ALAT, joniserat calcium benomsättningsmarkörer cytokiner Bentäthetsmätning görs inom ramen för Klinisk studie om osteoporos vid ankyloserande spondylit under våren 2009 samt 12 månader efter behandling med alendronat: DXA mätning i höft, radius och ländrygg (konventionell projektion samt sidoprojektion) QCT av ländryggskota L1-L4 Xtreme CT av radius och tibia Slätröntgen av rygg görs inom ramen för Klinisk studie om osteoporos vid ankyloserande spondylit under våren 2009 samt 12 månader efter behandling med Aclasta: Följande undersökningar ingår: Sidobild av nack-, bröst- och ländrygg gradering av röntgenförändringar i nacke och ländrygg vid AS enligt msasss (modified Stoke Ankylosing Spondylitis Spine Score) (27) frakturbedömning i bröstrygg och ländrygg med semikvantitativ teknik enligt Genant (28) Betydelse av studien: Osteoporos vid AS är ringa studerat ofta förbisett och underbehandlat. Osteoporos och efterföljande osteoporosfrakturer, såsom kotkompressioner, skapar stort lidande hos patientgruppen och bidrar till handikapp och inskränkt ryggrörlighet. Det saknas idag studier om bisfosfonaters effekt på bentäthet och benmorfologin vid AS. Alendronat är ett prisvärt förstahandsalternativ vid behandling av osteoporos hos såväl kvinnor som män och läkemedlet har stor användning inom rutinsjukvården. Studien förväntas öka kunskapen om hur osteoporos skall behandlas vid AS. Genom att upparbeta strategier för behandling av osteoporos vid AS hoppas vi kunna hjälpa denna patientgrupp, med minskat lidande som följd och också minska samhälls- och vårdkostnader förenade med behandling av osteoporosfrakturer. 11

12 Referenser: 1. Braun J, Sieper J. Ankylosing spondylitis. Lancet 2007;369(9570): Donnelly S, Doyle DV, Denton A, Rolfe I, McCloskey EV, Spector TD. Bone mineral density and vertebral compression fracture rates in ankylosing spondylitis. Ann Rheum Dis 1994;53(2): El Maghraoui A, Borderie D, Cherruau B, Edouard R, Dougados M, Roux C. Osteoporosis, body composition, and bone turnover in ankylosing spondylitis. J Rheumatol 1999;26(10): Geusens P, Vosse D, van der Linden S. Osteoporosis and vertebral fractures in ankylosing spondylitis. Curr Opin Rheumatol 2007;19(4): Lange U, Kluge A, Strunk J, Teichmann J, Bachmann G. Ankylosing spondylitis and bone mineral density--what is the ideal tool for measurement? Rheumatol Int 2005;26(2): Toussirot E, Michel F, Wendling D. Bone density, ultrasound measurements and body composition in early ankylosing spondylitis. Rheumatology (Oxford) 2001;40(8): Bessant R, Harris C, Keat A. Audit of the diagnosis, assessment, and treatment of osteoporosis in patients with ankylosing spondylitis. J Rheumatol 2003;30(4): Lange U, Teichmann J, Strunk J, Muller-Ladner U, Schmidt KL. Association of 1.25 vitamin D3 deficiency, disease activity and low bone mass in ankylosing spondylitis. Osteoporos Int 2005;16(12): Lee YS, Schlotzhauer T, Ott SM, van Vollenhoven RF, Hunter J, Shapiro J, et al. Skeletal status of men with early and late ankylosing spondylitis. Am J Med 1997;103(3): WHO. Assessment of osteoporotic fracture risk and its role in screening for postmenopausal osteoporosis. WHO Technical report series. ; Geneva; Hagenfeldt Kea. Osteoporos - prevention, diagnostik och behandling. SBU.: The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care.; Report No.: ISBN Toussirot E, Wendling D. Antiinflammatory treatment with bisphosphonates in ankylosing spondylitis. Curr Opin Rheumatol 2007;19(4): Haibel H, Brandt J, Rudwaleit M, Soerensen H, Sieper J, Braun J. Treatment of active ankylosing spondylitis with pamidronate. Rheumatology (Oxford) 2003;42(8): Maksymowych WP, Jhangri GS, Fitzgerald AA, LeClercq S, Chiu P, Yan A, et al. A six-month randomized, controlled, double-blind, dose-response comparison of intravenous pamidronate (60 mg versus 10 mg) in the treatment of nonsteroidal antiinflammatory drug-refractory ankylosing spondylitis. Arthritis Rheum 2002;46(3): Maksymowych WP, Jhangri GS, Leclercq S, Skeith K, Yan A, Russell AS. An open study of pamidronate in the treatment of refractory ankylosing spondylitis. J Rheumatol 1998;25(4): Maksymowych WP, Lambert R, Jhangri GS, Leclercq S, Chiu P, Wong B, et al. Clinical and radiological amelioration of refractory peripheral spondyloarthritis by pulse intravenous pamidronate therapy. J Rheumatol 2001;28(1): Behandling av osteoporos.: Läkemedelsverket; Report No.: 4: In; Garrett S, Jenkinson T, Kennedy LG, Whitelock H, Gaisford P, Calin A. A new approach to defining disease status in ankylosing spondylitis: the Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index. J Rheumatol 1994;21(12): Waldner A, Cronstedt H, Stenstrom CH. The Swedish version of the Bath ankylosing spondylitis disease activity index. Reliability and validity. Scand J Rheumatol Suppl 1999;111:

13 21. Calin A, Garrett S, Whitelock H, Kennedy LG, O'Hea J, Mallorie P, et al. A new approach to defining functional ability in ankylosing spondylitis: the development of the Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index. J Rheumatol 1994;21(12): Cronstedt H, Waldner A, Stenstrom CH. The Swedish version of the Bath ankylosing spondylitis functional index. Reliability and validity. Scand J Rheumatol Suppl 1999;111: Jones SD, Steiner A, Garrett SL, Calin A. The Bath Ankylosing Spondylitis Patient Global Score (BAS-G). Br J Rheumatol 1996;35(1): McHorney CA, Ware JE, Jr., Lu JF, Sherbourne CD. The MOS 36-item Short- Form Health Survey (SF-36): III. Tests of data quality, scaling assumptions, and reliability across diverse patient groups. Med Care 1994;32(1): Persson LO, Karlsson J, Bengtsson C, Steen B, Sullivan M. The Swedish SF-36 Health Survey II. Evaluation of clinical validity: results from population studies of elderly and women in Gothenborg. J Clin Epidemiol 1998;51(11): Ware JE, Jr., Sherbourne CD. The MOS 36-item short-form health survey (SF- 36). I. Conceptual framework and item selection. Med Care 1992;30(6): Creemers MC, Franssen MJ, van't Hof MA, Gribnau FW, van de Putte LB, van Riel PL. Assessment of outcome in ankylosing spondylitis: an extended radiographic scoring system. Ann Rheum Dis 2005;64(1): Genant HK, Wu CY, van Kuijk C, Nevitt MC. Vertebral fracture assessment using a semiquantitative technique. J Bone Miner Res 1993;8(9):

14 APPENDIX Behandlingsstudie med alendronat vid ankyloserande spondylit. Baseline våren 2009 Inklusion 1 mån efter inklusion 3 mån efter inklusion 6 mån efter inklusion 12 mån efter inklusion Läkarundersökning, x x x BASMI Sköterskebesök x x x x x x BASFI, BASDAI, x x x x x x BAS-G Studieenkät- x x osteoporosfrågor Studieenkätmedicinering, biverkningar, frakturer x x x x x Studieenkät fysisk x x x aktivitet SF-36 x x x MFI-20 x x Blodprovstagning x x x x x fastande DXA höft, radius och x x ländrygg Röntgen nacke och x x rygg QCT ländrygg x #) x Xtreme CT radius och tibia x #) x #) Patienter som inte redan gjort QCT ländrygg och Xtreme CT radius och tibia inom ramen för Klinisk studie om osteoporos vid ankyloserande spondylit kompletterar med dessa undersökningar efter inklusion. BASMI (Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index)- mätning av rörlighet BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index) sjukdomsaktivitetsenkät BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index) funktionsenkät BAS-G (Bath Ankylosing Spondylitis patient global score) VAS-skalor SF-36 (Short Form 36) livskvalitetsenkät MFI-20 (Multiple Fatigue Inventory) trötthetsenkät DXA (dual energy x-ray absorptiometry) bentäthetsmätning QCT (kvantitativ datortomografi) bentäthetsmätning 14

15 Behandlingsstudie med alendronat vid ankyloserande spondylit Fas IV, öppen behandlingsstudie under 1 år där samtliga patienter erhåller behandling med Alendronat Vecktablett, samt kalk och D-vitamin. Inklusionskriterier 1. Definitiv AS 2. Patienten skall ha varit inkluderad i Klinisk studie om osteoporos vid ankyloserande spondylit. 3. Patienter som behandlas med biologiskt immunomodulerande läkemedel skall ha haft stabil behandling senaste 4 månaderna. (Patienterna får inte ha ändrat preparat eller dos av preparat) 4. Patienter som behandlas med glukokortikoid skall ha haft oförändrad dos senaste 4 månaderna 5. T-score -2,5 vid bentäthetsmätning med DXA i ländrygg och/eller höft (total hip och/ eller neck) 6. T-score -2,0 vid bentäthetsmätning med DXA i ländrygg och/eller höft (total hip och/ eller neck) och förekomst av tidigare kotfraktur, höftfraktur eller perifer lågenergi fraktur, definierad som fraktur uppkommen efter fall i samma plan 7. T-score - 1,0 vid bentäthetsmätning med DXA i ländrygg och/eller höft (total hip och/ eller neck) hos patient som behandlas med peroral glukokortikoid. Exklusionskriterier 1. Pågående behandling med bisfosfonat 2. Pågående behandling med könshormon 3. Premenopausal kvinna 4. Njursvikt (kreatininclearance < 35 ml/min) 5. Sväljningssvårigheter eller sjukdomstillstånd inom övre mag-tarm kanalen 6. Patienten exkluderas om behandling med nytt biologiskt immunomodulerande preparat insätts under studieperioden. 7. Patienten exkluderas om behandlingskur med Prednisolon överstigande totalt 250 mg startas upp under studieperioden, eller om patienten under perioden får behandling med mer än 4 ml kortison i injektionsform intraartikulärt eller intramuskulärt (Depo-Medrol, Lederspan). 15

Osteoporos behandlingsriktlinjer för C-län Godkänt av: Östen Ljunggren, professor internmedicin AS

Osteoporos behandlingsriktlinjer för C-län Godkänt av: Östen Ljunggren, professor internmedicin AS Förvaltning: Alla Verksamhet/division: Alla ID.nr Titel: Osteoporos behandlingsriktlinjer för C-län Godkänt av: Östen Ljunggren, professor internmedicin AS Kategori: Skapat av: Granskad av: Reviderat av:

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-12-17

BESLUT. Datum 2010-12-17 BESLUT 1 (6) Datum 2010-12-17 Vår beteckning SÖKANDE Amgen AB Box 706 169 27 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående läkemedel

Läs mer

Osteoporos. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Osteoporos. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Osteoporos Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 4 september 2014 Gäller: t.o.m.4 september 2016 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Terapirekommendation

Läs mer

10-årsuppföljningen i en populationsbaserad kohortstudie av osteoporos. Hans Lundin

10-årsuppföljningen i en populationsbaserad kohortstudie av osteoporos. Hans Lundin 10-årsuppföljningen i en populationsbaserad kohortstudie av osteoporos. Specialist i Allmänmedicin Doktorand vid Centrum för Allmänmedicin (CeFAM) Karolinska Institutet Innehåll dagens föreläsning: Osteoporosprojektet

Läs mer

Eva Pontén Överläkare Specialist i ortopedi och handkirurgi Verksamheten för Barnortopedi, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Eva Pontén Överläkare Specialist i ortopedi och handkirurgi Verksamheten för Barnortopedi, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Ortopedi Eva Pontén Överläkare Specialist i ortopedi och handkirurgi Verksamheten för Barnortopedi, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Vad behandlar man på ortopeden? Frakturer = benbrott, ffa pga osteoporos,

Läs mer

Osteoporos 2008. Kunskapsunderlag och rekommendationer för Sverige. Osteoporos 2008

Osteoporos 2008. Kunskapsunderlag och rekommendationer för Sverige. Osteoporos 2008 Osteoporos 2008 Kunskapsunderlag och rekommendationer för Sverige Osteoporos 2008 1 Innehåll Författarnamn i alfabetisk ordning... 6 Förord... 7 Sverker Ljunghall Epidemiologi och... 8 Dan Mellström Utredning

Läs mer

SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN (RMP; per läkemedelspreparat)

SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN (RMP; per läkemedelspreparat) DEL VI SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN (RMP; per läkemedelspreparat) Format och innehåll i sammanfattningen av riskhanteringsplanen Sammanfattningen av riskhanteringsplanen (del VI) innehåller information

Läs mer

I Sverige inträffar årligen ca 70 000 benskörhetsfrakturer fördelat på: Bentäthet högre än -1 SD (uttryckt som T-score)

I Sverige inträffar årligen ca 70 000 benskörhetsfrakturer fördelat på: Bentäthet högre än -1 SD (uttryckt som T-score) Kapitel Bakgrund (benskörhet) yttrar sig ofta som fraktur vid obetydlig påfrestning på skelettet. Tidig identifiering av riskpersoner, framförallt patienter med förstagångsfraktur, och adekvat behandling

Läs mer

Vårdriktlinjer vid osteoporos Gäller för Primärvården, kvinno- och medicinklinikerna i Örebro läns landsting

Vårdriktlinjer vid osteoporos Gäller för Primärvården, kvinno- och medicinklinikerna i Örebro läns landsting Vårdriktlinjer vid osteoporos Gäller för Primärvården, kvinno- och medicinklinikerna i DEFINITION 3 INDELNING 4 Primär osteoporos 4 Sekundär osteoporos 4 EPIDEMIOLOGI 5 UTREDNING 6 Allmänt 6 Anamnes 6

Läs mer

Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning

Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning Vetenskapliga slutsatser Med hänsyn till PRAC:s utredningsprotokoll om de periodiska säkerhetsrapporterna

Läs mer

Minskar screening för osteoporos risken för fraktur?

Minskar screening för osteoporos risken för fraktur? Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst, 2012-03-07. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av

Läs mer

VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning. Information om sjukdomsförekomst (för varje indikation)

VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning. Information om sjukdomsförekomst (för varje indikation) VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst (för varje indikation) Indikation/målgrupp Incidens och prevalens Postmenopausal osteoporos Iincidensen av osteoporos

Läs mer

Upphovsrätt - tillgänglighet

Upphovsrätt - tillgänglighet Upphovsrätt - tillgänglighet SF-36 Hälsoenkät är försedd med copyright knuten till Medical Outcomes Trust (MOT), 20 Park Plaza, Suite 1014, Boston, MA 02116-4313 och till Sektionen för vårdforskning, Sahlgrenska

Läs mer

Läkemedelsanvändningen hos äldre: Exempel från SNAC-K. Kristina Johnell, docent Aging Research Center Karolinska Institutet

Läkemedelsanvändningen hos äldre: Exempel från SNAC-K. Kristina Johnell, docent Aging Research Center Karolinska Institutet Läkemedelsanvändningen hos äldre: Exempel från SNAC-K Kristina Johnell, docent Aging Research Center Karolinska Institutet Exempel 1 från SNAC-K Smärtbehandling hos äldre med och utan demens: en populationsbaserad

Läs mer

VI.2 Inslag i en offentlig sammanfattning. VI.2.1 Översikt över sjukdomsepidemiologi

VI.2 Inslag i en offentlig sammanfattning. VI.2.1 Översikt över sjukdomsepidemiologi VI.2 Inslag i en offentlig sammanfattning VI.2.1 Översikt över sjukdomsepidemiologi Zoledronsyra 5 mg/100 ml infusionsvätska, lösning tillhör kategorin kväveinnehållande bisfosfonater, och verkar huvudsakligen

Läs mer

SBU:s slutsatser och sammanfattning

SBU:s slutsatser och sammanfattning SBU:s slutsatser och sammanfattning SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU:s slutsatser och sammanfattning Slutsatser Osteoporos

Läs mer

Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab).

Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab). Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab). Den här broschyren vänder sig till dig som får behandling med Prolia mot postmenopausal osteoporos

Läs mer

Behandling av osteoporos Behandlingsrekommendation

Behandling av osteoporos Behandlingsrekommendation Behandlingsrekommendation Inledning Läkemedelsverket anordnade i månadsskiftet januari/februari 2007 ett expertmöte för att uppdatera rekommendationer från 2004 om behandling av osteoporos. Orsakerna till

Läs mer

Teriparatid - ett specialistpreparat för kvinnor med uttalad osteoporos

Teriparatid - ett specialistpreparat för kvinnor med uttalad osteoporos Läkemedel: teriparatid (Forsteo) Företag: Eli Lilly Godkänt för försäljning: 2003-06-10 Utlåtande från expertgruppen för endokrinologi Injektionsbehandling med teriparatid (Forsteo) innebär en ny anabol

Läs mer

Barnmorskeverksamheten Södra Älvsborg. Ansvariga för PM Maria Bullarbo, Mödrahälsovårdsöverläkare 2010-03-10 Reviderat 2010-03-10.

Barnmorskeverksamheten Södra Älvsborg. Ansvariga för PM Maria Bullarbo, Mödrahälsovårdsöverläkare 2010-03-10 Reviderat 2010-03-10. Barnmorskeverksamheten Södra Älvsborg PM Mödrahälsovård Ansvariga för PM Datum Maria Bullarbo, Mödrahälsovårdsöverläkare 2010-03-10 Reviderat 2010-03-10 Depo-Provera Depo-Provera 1 ml injektionsväska innehåller

Läs mer

Innehåll, volym 1. SBU:s slutsatser och sammanfattning 11

Innehåll, volym 1. SBU:s slutsatser och sammanfattning 11 Innehåll, volym 1 SBU:s slutsatser och sammanfattning 11 1. Inledning 47 Vad är osteoporos? 47 Definition av osteoporos 48 Konsekvenser av osteoporos 50 Epidemiologi 52 Skelettets fysiologi 54 Nya metoder

Läs mer

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat)

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) Läs bipacksedeln innan du använder FOSRENOL oralt pulver eller FOSRENOL tuggtabletter. Du har fått den här broschyren för att informera dig om varför du har fått

Läs mer

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist?

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist? MEQ 2 (17 poäng) På vårdcentralen träffar Du Börje, en 67-årig man som en månad tidigare sökt för smärtor i ryggen och feber, varvid en pneumoni konstaterats och behandlats med antibiotika och analgetika.

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

Osteoporos OCH. D-vitamin. Maria Odén Uhrenius 141015

Osteoporos OCH. D-vitamin. Maria Odén Uhrenius 141015 Osteoporos OCH D-vitamin Maria Odén Uhrenius 141015 Margareta -49 Margareta -49 Remiss från VC osteoporos sambo, 5 vuxna barn, sjukpension efter bilolycka med whiplashskada röker 10 cig/d alkohol måttligt

Läs mer

VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS

VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS September 2008 Vårdprogram för Landstinget Sörmland Vårdprogrammet Osteoporos Sörmland har utarbetats av Osteoporosgruppen som ingår i expertgruppen endokrinologi/diabetologi. Osteoporosgruppen

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 3 LÄKEMEDELSFORM Filmdragerad tablett. Oval, ljusorange filmdragerad tablett med RSN på en sida och 35 mg på den andra.

PRODUKTRESUMÉ. 3 LÄKEMEDELSFORM Filmdragerad tablett. Oval, ljusorange filmdragerad tablett med RSN på en sida och 35 mg på den andra. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Optinate Septimum 35 mg filmdragerade tabletter. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller 35 mg natriumrisedronat motsvarande 32,5

Läs mer

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid)

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid) Patientdagbok Till dig som skall starta behandling med Resolor (prukaloprid) 14414 Patientdagbok_SE.indd 1 2014-11-14 09:28 Resolor patientdagbok Information som är bra att ha: Din dos Resolor Andra läkemedel

Läs mer

Foto: Phalinn Ooi Vårdprogram osteoporosutredning 1 juli 2014-30 juni 2015

Foto: Phalinn Ooi Vårdprogram osteoporosutredning 1 juli 2014-30 juni 2015 Foto: Phalinn Ooi Vårdprogram osteoporostredning 1 jli 2014-30 jni 2015 Innehåll Vårdflöde för osteoporostredning... sidan 3 Definition... sidan 4 Behandling... sidan 5-6 Preparat... sidan 7-8 Utredning...

Läs mer

Nationella riktlinjer för god vård och omsorg

Nationella riktlinjer för god vård och omsorg Nationella riktlinjer för god vård och omsorg åååå Socialstyrelsens riktlinjearbete för osteoporos Hur dela? Faktagruppens arbete Mats Palmér Endokrinologiska kliniken KS-Huddinge Faktagruppsordförande

Läs mer

State of the Art - Osteoporos

State of the Art - Osteoporos State of the Art - Osteoporos Innehåll Definition Epidemiologi Etiologi och patogenes Symtom Utredning - diagnostik Prevention Prognos Behandling Referenser Dokumentinformation Definition Osteoporos definieras

Läs mer

Foto: Phalinn Ooi Vårdprogram osteoporos 1 juli 2015-30 juni 2016

Foto: Phalinn Ooi Vårdprogram osteoporos 1 juli 2015-30 juni 2016 Foto: Phalinn Ooi Vårdprogram osteoporos 1 jli 2015-30 jni 2016 Innehåll Vårdflöde för osteoporosbehandling... sidan 3 Definition... sidan 4 Patofysiologi... sidan 5 Utredning... sidan 5-6 Behandling...

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

Metotrexat. Dosering. läkemedel som används mot stelhet och värk.

Metotrexat. Dosering. läkemedel som används mot stelhet och värk. Metotab metotrexat Metotrexat Metotrexat är ett väletablerat läkemedel för behandling av olika inflammatoriska sjukdomar, såsom ledgångsreumatism och psoriasis. Samlade erfarenheter under mer än 30 år

Läs mer

Osteoporos En praktisk handbok med bakgrundsfakta

Osteoporos En praktisk handbok med bakgrundsfakta Osteoporos En praktisk handbok med bakgrundsfakta Andreas Kindmark 3 Författare: Docent Andreas Kindmark, Osteoporosmottagningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala Innehåll Innehållsförteckning 1 Vad är osteoporos?...

Läs mer

Handläggning av osteoporos vid

Handläggning av osteoporos vid Handläggning av osteoporos vid inflammatorisk reumatisk sjukdom VÅRDPROGRAM Andra upplagan maj 2004 Detta vårdprogram kommer att finnas tillgängligt på föreningens hemsida och skall uppdateras regelbundet.

Läs mer

Omslagsbilden ritad av Staffan Hessel

Omslagsbilden ritad av Staffan Hessel OMSLAGSBILD Omslagsbilden ritad av Staffan Hessel HANDLÄGGNING AV OSTEOPOROS VID INFLAMMATORISK REUMATISK SJUKDOM VÅRDPROGRAM Andra upplagan maj 2004 Vi stödjer utgivningen av Vårdprogrammet: Aventis Pharma

Läs mer

Vad är osteoporos? (benskörhet)

Vad är osteoporos? (benskörhet) Vad är osteoporos? (benskörhet) Broschyren är framtagen för dig som äter Calcichew -D 3 Vad är benskörhet? Benskörhet eller osteoporos är ett tillstånd med minskad benmassa, vilket leder till reducerad

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

2. Vilken är den vanligaste vaskuliten i en svensk befolkning över 50 år? 3. Ge exempel på vaskuliter där aneurysm bildning får anses typisk

2. Vilken är den vanligaste vaskuliten i en svensk befolkning över 50 år? 3. Ge exempel på vaskuliter där aneurysm bildning får anses typisk KORTSVARSFRÅGOR Då vetenskapliga sanningar i många fall är relativa, ibland ändras över tid och i värsta fall kan vara rent lokala, är det viktigt att ha en norm för sanningen. Så, även om en del av nedanstående

Läs mer

Hälsorelaterad forskning baserad påp. landstingens administrativa databaser. Ann-Britt

Hälsorelaterad forskning baserad påp. landstingens administrativa databaser. Ann-Britt Hälsorelaterad forskning baserad påp landstingens administrativa databaser Ann-Britt Wiréhn FoU-enheten för f r närsjukvn rsjukvården rden i Östergötlandtland Nationella populationsbaserade register relaterade

Läs mer

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet.

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Isotretinoin Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Spara denna produktinformation. Du kan komma att behöva

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Benhälsa. Prostatacancer. Elisabet Lidbrink Onkologiska klinken Karolinska Universitetsjukhuset Stockholm December 2013 N-PIP-038-2010-A

Benhälsa. Prostatacancer. Elisabet Lidbrink Onkologiska klinken Karolinska Universitetsjukhuset Stockholm December 2013 N-PIP-038-2010-A Benhälsa Prostatacancer Elisabet Lidbrink Onkologiska klinken Karolinska Universitetsjukhuset Stockholm December 2013 Innehåll Benets biologi Prostatacancerbehandling risk för osteopeni/poros Prostatacancer/

Läs mer

Svensk Osteoporosvård

Svensk Osteoporosvård Svensk Osteoporosvård Utmaningar och förändringsarbete 2 april 2014 Denna studie om svensk osteoporosvård har sammanställts av uppdragsforskningsföretaget Quantify Research i samarbete med forskare från

Läs mer

Keele StarT Back Screening Tool

Keele StarT Back Screening Tool Keele StarT Back Screening Tool Svensk version Carola Be)en, Leg. Sjukgymnast, MSc, Specialist OMT Ins>tu>onen för Samhällsmedicin och rehabilitering Sjukgymnas>k Ländryggssmärta Vanligt problem i befolkningen

Läs mer

Brottsplats Boden. Frakturprevention - i praktiken. FÖREBYGGA SVÅR FRAKTUR EGENBEHANDLA, FALLPROFYLAX eller LÄKEMEDEL? 1.

Brottsplats Boden. Frakturprevention - i praktiken. FÖREBYGGA SVÅR FRAKTUR EGENBEHANDLA, FALLPROFYLAX eller LÄKEMEDEL? 1. FÖREBYGGA SVÅR FRAKTUR EGENBEHANDLA, FALLPROFYLAX eller LÄKEMEDEL? 2013-01-30 Robert Svartholm Daniel Albertsson 1. Brottsplats Boden 2. Vårdmötet - Person eller Diagnos perspektiv? 3. Osteoporos - Nationella

Läs mer

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Läs mer

Ekvianalgetiska doser av NSAID, paracetamol och acetylsalicylsyra vid per oral administrering, samt jämförelse av den analgetiska effekten

Ekvianalgetiska doser av NSAID, paracetamol och acetylsalicylsyra vid per oral administrering, samt jämförelse av den analgetiska effekten Ekvianalgetiska doser av NSAID, paracetamol och acetylsalicylsyra vid per oral administrering, samt jämförelse av den analgetiska effekten Inledning Denna genomgång hade som syfte att uppskatta de ekvianalgetiska

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Prolia 60 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje förfylld spruta innehåller 60 mg denosumab i 1 ml

Läs mer

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga. Patientinformation

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga. Patientinformation 1 Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga Patientinformation Innehållsförteckning Vad är en blodpropp?... 5 Vad är venösa blodproppar, djup ventrombos och lungemboli?... 5 Varför

Läs mer

Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär

Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär Hannu Määttänen Doktorand, spec. ortopedisk kirurgi Enheten för interventions- och implementeringsforskning Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet

Läs mer

Riskfaktorer, Hälsa och Samhällskostnader (RHS-modellen) Hälsokalkylator

Riskfaktorer, Hälsa och Samhällskostnader (RHS-modellen) Hälsokalkylator Riskfaktorer, Hälsa och Samhällskostnader (RHS-modellen) Hälsokalkylator Inna Feldman inna.feldman@kbh.uu.se Frågeställning Kan vi uppskatta samhällsbesparingar som beror på förändringar i livsstilsfaktorer

Läs mer

Omeprazol Teva. vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar

Omeprazol Teva. vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar Omeprazol Teva vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar Observera! Detta läkemedel är receptfritt för att du ska kunna motverka dina besvär av halsbränna och sura uppstötningar utan läkarhjälp.

Läs mer

Psoriasis och samsjuklighet

Psoriasis och samsjuklighet Psoriasis och samsjuklighet Förra året uppgraderade Världshälsoorganisationen WHO psoriasis till en allvarlig, ickesmittsam kronisk sjukdom. Kunskapen om psoriasis och dess koppling till andra allvarliga

Läs mer

Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär

Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär Bästa Patient Inför Ditt besök på grund av rygg- och/eller nackbesvär ber vi Dig fylla i frågeformuläret så noggrant som möjligt Det här formuläret underlättar hantering och bedömning av dina besvär. Med

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning

1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning 1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning Detta är en instruktion till den mall som ska används av forskare som vill få tillgång till prov från

Läs mer

1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning

1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning 1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning Detta är en instruktion till den nationella blanketten som ska användas när man vill ansöka om tillgång

Läs mer

Energibehov och nutritionsbehandling

Energibehov och nutritionsbehandling Energibehov och nutritionsbehandling 141106 Patientfall Ê Man född 1940 Ê Nedsatt aptit senaste 2-3 månaderna Ê 4-5 kg viktnedgång Ê Buksmärta, illamående, ingen gasavgång eller avföring senaste dygnet

Läs mer

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH)

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) Innehåll Autoimmun hepatit, AIH... 5 Vad är autoimmun hepatit (AIH)?... 5 Vad är orsaken till AIH?... 5 Smittar AIH?... 5 Hur vanligt är AIH?... 5 Hur ställs diagnosen vid AIH?...

Läs mer

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012 Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012 Osteoporos, artros, inflammatorisk ryggsjukdom och ankyloserande spondylit, psoriasisartrit och reumatoid artrit Stöd för styrning och ledning Du

Läs mer

Pepcid Duo, tuggtablett

Pepcid Duo, tuggtablett BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Pepcid Duo, tuggtablett Aktiva substanser: Famotidin, magnesiumhydroxid, kalciumkarbonat Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Patientinformation om MINIRIN

Patientinformation om MINIRIN Patientinformation om MINIRIN Vid behandling av nattliga kissningar UPPE & KISSAR PÅ NATTEN? Du har ordinerats behandling med läkemedlet MINIRIN (desmopressin) mot nocturi nattliga kissningar. Innan Du

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Varför får jag Metoject 50 mg/ml?

Varför får jag Metoject 50 mg/ml? SE metotrexat Metotrexat Metotrexat är ett väletablerat läkemedel för behandling av olika inflammatoriska sjukdomar, såsom ledgångsreumatism och psoriasis. Samlade erfarenheter under mer än 30 år med denna

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

Frågor och svar om smärtlindring

Frågor och svar om smärtlindring Frågor och svar om smärtlindring M-PRO-05-PAIN-002-ALK-ELIXIR Pfizer AB. Telefon 08-519 062 00. Fax 08-519 062 12. www.pfizer.se Information till dig som har fått Dolcontin (morfinsulfat) Ansvarig läkare...

Läs mer

Primär biliär cirros (PBC)... 5. Vad är primär biliär cirros?... 5. Hur vanligt är PBC?... 6. Hur diagnostiseras PBC?... 7

Primär biliär cirros (PBC)... 5. Vad är primär biliär cirros?... 5. Hur vanligt är PBC?... 6. Hur diagnostiseras PBC?... 7 Innehåll Primär biliär cirros (PBC)... 5 Vad är primär biliär cirros?... 5 Hur vanligt är PBC?... 6 Hur diagnostiseras PBC?... 7 Vad vet vi om förloppet vid PBC?... 8 Sjukdomens olika stadier... 8 Symtom

Läs mer

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012 Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012 Osteoporos, artros, inflammatorisk ryggsjukdom och ankyloserande spondylit, psoriasisartrit och reumatoid artrit Stöd för styrning och ledning Du

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning

Delområden av en offentlig sammanfattning EU RMP alitretinoin v8 maj 2014 VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst I telefon- och e-postundersökningar bland vuxna i Nord- och Centraleuropa uppgav 6

Läs mer

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning Hypertyreos Hög ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Studietitel: En dosutvärdering av ALK träd AIT (Allergi Immunterapi Tablett)

PATIENTINFORMATION. Studietitel: En dosutvärdering av ALK träd AIT (Allergi Immunterapi Tablett) PATIENTINFORMATION Studietitel: En dosutvärdering av ALK träd AIT (Allergi Immunterapi Tablett) Bakgrund och syfte Du tillfrågas om att delta i denna forskningsstudie eftersom du har hösnuva och är allergisk

Läs mer

ATT FÖREBYGGA OSTEOPOROS I ETT TIDIGT SKEDE

ATT FÖREBYGGA OSTEOPOROS I ETT TIDIGT SKEDE Hälsa och samhälle ATT FÖREBYGGA OSTEOPOROS I ETT TIDIGT SKEDE EN LITTERATURSTUDIE PÅ PREMENOPAUSALA KVINNOR ELIN ASSÉNOVA-WALSTRÖM MARIA NILSSON Examensarbete i omvårdnad Nivå 61-90 p Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Minskade kostnader med Descutan 4% 1

Minskade kostnader med Descutan 4% 1 ATC-kod D08AC02 Rx EF Minskade kostnader med Descutan 4% 1 Descutan svamp för preoperativ helkroppstvätt Preoperativ tvätt Bakterieflora och vanlig tvål På huden finns en bakterieflora som växer i form

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glukosamin Pharma Nord 400 mg, hårda kapslar 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 kapsel innehåller glukosaminsulfat-kaliumkloridkomplex motsvarande 400 mg glukosamin

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter Kloka Listan 2013 Nytt terapiområde - brist på D-vitamin Upptag av kolekalciferol (D-vitamin)

Läs mer

www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENIL SPONDYLOARTROPATI

www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENIL SPONDYLOARTROPATI www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENIL SPONDYLOARTROPATI Vad är det? Juvenil spondyloartropati är en grupp av sjukdomar som påverkar leder (ledinflammation = artrit) och senfästen (entesit). Den

Läs mer

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation 1 Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto Patientinformation Innehållsförteckning Orsaker till förmaksflimmer 5 Symtom 7 Tre typer av förmaksflimmer 7 Behandling av förmaksflimmer 8 Förmaksflimmer

Läs mer

Överviktskirurgi vem, hur och resultat?

Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Magnus Sundbom Ansvarig för obesitaskirurgi, VO Kirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala Ordförande SOTEG Swedish Obesity Expert Treatment Group Antal överviktsingrepp

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

Medfödd hypotyreos. 24 frågor och svar

Medfödd hypotyreos. 24 frågor och svar Medfödd hypotyreos 24 frågor och svar Författare Jan Alm och Annika Janson Barnläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och Barnens sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset 2 Vad är medfödd hypotyreos?

Läs mer

För dig med folatbrist. folacin. 1 mg

För dig med folatbrist. folacin. 1 mg 3-2200_PatInfo_Folacin.indd 1 För dig med folatbrist folacin F O L S Y R A 1 mg 2012-11-14 11.1 Vad är folsyra? Folat och folsyra är två olika namn för samma B-vitamin (B 9 ). Folat är samlingsnamnet för

Läs mer

BILAGA II EMA:S VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄL TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉ, MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL

BILAGA II EMA:S VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄL TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉ, MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL BILAGA II EMA:S VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄL TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉ, MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL 11 Vetenskapliga slutsatser Övergripande sammanfattning av den vetenskapliga utvärderingen av Kytril

Läs mer

Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier

Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier Dokument M3 Anvisning ansökan enligt Multicenterprincipen, version 4.6 1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier

Läs mer

Anvisningar till ansökan för stråletisk bedömning avseende diagnostisk användning av joniserande strålning i forskningssyfte

Anvisningar till ansökan för stråletisk bedömning avseende diagnostisk användning av joniserande strålning i forskningssyfte Anvisningar till ansökan för stråletisk bedömning avseende diagnostisk användning av joniserande strålning i forskningssyfte Strålskyddskommittén bistår den regionala etikprövningsnämnden, EPN, med att

Läs mer

2014-12-09. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag. Methods.

2014-12-09. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag. Methods. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag BORIS dagen 20 Nov 2014 Methods Interview derived data (at 5 yrs) from Göteborg and Malmö AMOS

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Anastrozol medac 1 mg filmdragerad tablett Anastrozol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Anastrozol medac 1 mg filmdragerad tablett Anastrozol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Anastrozol medac 1 mg filmdragerad tablett Anastrozol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär

Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär Ryggkirurgi / Ortoped Bästa Patient Inför Ditt besök på grund av rygg- och/eller nackbesvär ber vi Dig fylla i frågeformuläret så noggrant som möjligt Det här formuläret

Läs mer

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet Livial För dig som har fått Livial förskrivet Till dig som har fått Livial förskrivet Om en ny fas i livet... 4 Vad är Livial?... 5 Vem kan få hjälp med Livial?.... 5 När kan du börja med Livial?... 6

Läs mer

Om mikroskopisk kolit. (Kollagen och lymfocytär kolit)

Om mikroskopisk kolit. (Kollagen och lymfocytär kolit) Om mikroskopisk kolit (Kollagen och lymfocytär kolit) Utarbetad i samarbete med Andreas Münch, överläkare, Universitetssjukhuset Linköping. Om mikroskopisk kolit (Kollagen och lymfocytär kolit) I den här

Läs mer

Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås?

Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås? Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås? Anita Wisén Forskargruppen sjukgymnastik Institutionen för hälsa, vård och samhälle Vad är fysisk aktivitet och träning? Intensitet

Läs mer

PRIMÄR BILIÄR CIRROS (PBC)

PRIMÄR BILIÄR CIRROS (PBC) PRIMÄR BILIÄR CIRROS (PBC) Innehåll Primär biliär cirros (PBC)... 5 Vad är primär biliär cirros?... 5 Hur vanlig är PBC... 6 Hur diagnostiseras PBC... 7 Vad vet vi om förloppet vid PBC?... 8 Sjukdomens

Läs mer

Analysis of factors of importance for drug treatment

Analysis of factors of importance for drug treatment Analysis of factors of importance for drug treatment Halvtidskontroll 2013-09-25 Lokal: rum 28-11-026, CRC, Ing 72, SUS Malmö Jessica Skoog, distriktsläkare, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer