PROTOKOLL. Behandlingsstudie med alendronat vid ankyloserande spondylit (AS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Behandlingsstudie med alendronat vid ankyloserande spondylit (AS)"

Transkript

1 PROTOKOLL Behandlingsstudie med alendronat vid ankyloserande spondylit (AS) Ansvarig prövare Helena Forsblad d Elia, Överläkare, Med Dr Reumatologkliniken, SU/Sahlgrenska, Gröna stråket 14, Göteborg Göteborgs Universitet, Avd för reumatologi och inflammationsforskning, Box 480, Göteborg Protokoll kodnummer: Version 3 Ansvarig prövares namnteckning:.. Helena Forsblad d Elia Göteborg /

2 PROTOKOLL Titel: Behandlingsstudie med alendronat vid ankyloserande spondylit (AS) Ansvarig prövare: Helena Forsblad d Elia, Överläkare, Med Dr, Reumatologkliniken, Gröna stråket 14, SU/Sahlgrenska, Göteborg samt Göteborgs Universitet, Avd för reumatologi och inflammationsforskning, Box Göteborg Tel: 0761/ E-post: Prövarinitierad studie. Protokoll kodnummer: Version 3 EudraCT nummer : Plats för prövningen: 1. Reumatologkliniken, Gröna stråket 14, SU/Sahlgrenska, Göteborg 2. Medicinklinken, Alingsås Lasarett, Alingsås 3. Medicinklinken, SÄS Borås, Borås Syften: Primära syften: - Att undersöka om alendronat påverkar bentätheten vid AS, mätt med DXA teknik i ländrygg, höft och radius, samt mätt med QCT i ländrygg och Xtreme CT i radius och tibia. Sekundära syften: - Att undersöka om alendronat påverkar benomsättningsmarkörer vi AS. - Att undersöka om alendronat påverkar benmorfologi studerad med QCT i ländrygg och Extreme CT i radius och tibia vid AS. - Att studera om alendronat har effekt på sjukdomsaktivitet och inflammationsparametrar vid AS. Tidplan: Inklusion av patienterna i oktober Studieduration på ett år. Studieslut i oktober Prövningstyp: Fas IV, öppen studie. Studiepopulationen: Patienterna som kommer att erbjudas att deltaga i Behandlingsstudie med alendronat vid ankyloserande spondylit (AS) har varit med i undersökningen; Klinisk studie om osteoporos vid ankyloserande spondylit som pågått/pågår under kvartal 2 och 3, I denna sistnämnda studie har alla patienter med diagnosen definitiv AS som kontrollerades på reumatologklinikerna SU/Sahlgrenska och SU/Mölndal, Borås lasarett och Alingsås lasarett erbjudits att vara med. 211 patienter inkluderades vilket utgör ca 70 % av alla tillfrågade. Patienterna har bland annat genomgått bentäthetsmätning med dual energy x-ray absorptiometry (DXA) teknik samt röntgen av kotpelaren. Patienter med AS och som uppfyller 2

3 kriterier för behandling med bisfosfonat kan därmed identifieras och erbjuds att vara med i den aktuella undersökningen. Patienterna kommer att erhålla brev med information om studien samt om de är intresserade av att delta. Vi bedömer att vi kommer att erhålla en studiepopulation som är representativ för manliga patienter med AS och osteoporos i Västra Götalands Regionen (VGR). Inklusionskriterier: 1. Definitiv AS 2. Patienten skall ha varit inkluderad i undersökningen; Klinisk studie om osteoporos vid ankyloserande spondylit. 3. Patienter som behandlas med biologiskt immunomodulerande läkemedel skall ha haft stabil behandling senaste 4 månaderna. (Patienterna får inte ha ändrat preparat eller dos av preparat). 4. Patienter som behandlas med glukokortikoid skall ha haft oförändrad dos senaste 4 månaderna 5. T-score -2,5 SD vid bentäthetsmätning med DXA i ländrygg och/eller höft (total hip och/ eller neck) 6. T-score -2,0 SD vid bentäthetsmätning med DXA i ländrygg och/eller höft (total hip och/ eller neck) och förekomst av tidigare kotfraktur, höftfraktur eller perifer lågenergi fraktur, definierad som fraktur uppkommen efter fall i samma plan 7. T-score - 1,0 SD vid bentäthetsmätning med DXA i ländrygg och/eller höft (total hip och/ eller neck) hos patient som behandlas med peroral glukokortikoid. Exklusionskriterier: 1. Pågående behandling med bisfosfonat 2. Pågående behandling med könshormon 3. Premenopausal kvinna 4. Njursvikt (kreatininclearance < 35 ml/min) 5. Sväljningssvårigheter eller akut sjukdomstillstånd inom övre magtarm kanalen. 6. Patienten exkluderas om behandling med nytt biologiskt läkemedel insätts under studieperioden eller om det sker en förändring av dosering i redan insatt immunomodulerande preparat 7. Patienten exkluderas om behandlingskur med Prednisolon överstigande totalt 250 mg startas upp under studieperioden, eller om patienten under perioden får behandling med mer än 4 ml kortison i injektionsform intraartikulärt eller intramuskulärt (Depo-Medrol, Lederspan). Etiska överväganden: Ansökan till den Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg görs parallellt med ansökan till Läkemedelverket. Patienterna kommer att erhålla skriftlig och muntlig information om studien och informerat samtycke kommer att inhämtas från patienterna innan någon studierelaterad åtgärd startas. Endast patienter med indikation för behandling med bisfosfonat kommer att erbjudas att vara med. Studiepreparatet består av alendronsyra som registrerades som ett läkemedel mot osteoporos för drygt 10 år sedan. Preparatet är välkänt och välbeprövat och rekommenderas som förstahands val vid behandling av osteoporos inom VGR. Patienterna skall komma fastande till sina studiebesök vilket kan innebära visst obehag. Efter provtagning kommer de att erbjudas en smörgås och något att dricka. Blodprovstagning kan även orsaka ett övergående obehag. Vi bedömer att fördelarna att vara med i projektet och syften med projektet överväger eventuella risker. 3

4 Antal patienter: Totalt stycken. Studieläkemedel: Alendronat Mylan Veckotablett, 70 mg, 1 tablett 1 dag/vecka. Alendronat är en aminobisfosfonat och tillhör den andra generationen av bisfosfonater med högre antiresorptiv effekt. Alendronat är godkänt i Sverige för osteoporosbehandling. Alendronat har visad förebyggande effekt mot kotfrakturer och perifera frakturer hos kvinnor och män med osteoporos och minskar förlusten av benmassa vid prevention och behandling av kortisoninducerad osteoporos. Studien kommer att pågå under ett år vilket är tillräckligt lång tid för att kunna påvisa effekter på bentätheten mätt med DXA. Patienterna kommer att tilldelas studieläkemedlet i samband med inklusionen. Vid studiebesöken kommer deltagarna att tillfrågas om följsamheten och de kommer också att få ta med sig läkemedelsburkar vid studiens slut för att kunna räkna eventuella resterande tabletter. Om en patient har intagit < 75 % av studieläkemedlet utgår patienten från studien pga bristande följsamhet. Annan samtidig behandling: Patienterna skall inte stå på någon annan behandling mot osteoporos såsom risedronat eller zoledronsyra och inte heller könshormonell behandling. Var god se även inklusions- och exklusionskriterierna. Patientkod: Vid inklusion kommer patienternas namn och personnummer att ersättas av patientkod konsekutivt. En patientidentifikationslista kommer att upprättas i endast ett exemplar och förvaras inlåst. Endast de forskare som är direkt engagerade i studien kommer att ha tillgång till listan. Samtliga medarbetare som hanterar patienternas personuppgifter omfattas av sekretesslagen. All information om en enskild patient sparas i kodad form i en speciell forskningsmapp, CRF, en mapp för varje patient. Forskningsmapparna förvaras inlåsta. Inhämtade uppgifter kommer att läggas in kodade i en databas. Elektroniskt kommer endast kodat material att finnas och detta material används vid utvärdering av projektet. Data som inhämtas i studien kommer att förvaras i minst 10 år. Inga obehöriga kan ta del av resultaten. Rutiner för hantering av läkemedel: Ett avtal kommer att upprättas med sjukhusapoteket på SU/Sahlgrenska. Studieläkemedlet kommer att rekvireras från sjukhusapotekets prövningsenhet och förpackningarna kommer att vara märkta med prövningens nummer, patientkod, dosering, instruktion om hur läkemedlet skall intas, För klinisk prövning samt ansvarig prövares namn och arbetsplats. Medicin för tre månaders förbrukning kommer att lämnas till patienten åt gången. Patienten återlämnar förpackningen i samband med utdelning av nästa omgång. Eventuella läkemedelsrester returneras till sjukhusapoteket för kassation. Förpackningarna kommer att förvaras inlåsta och enligt tillverkarens rekommendation för förvaring. Statistik: Studiens huvudsyfte är att fastslå en förändring i bentäthet mätt med DXA för de studerade patienterna efter 1 års behandling. I ett par studier med liknande inriktning har man redovisat resultat, med vars hjälp vi kunnat beräkna följande avseende medelförändringen (procentuell förändring från utgångsvärdet) dividerat med standardavvikelsen. 4

5 Studie Mätlokal Medelförändring/standardavvikelse Zeynep et al. Ländrygg 0.89 Ringe et al. Ländrygg 1.07 Ringe et al. Lårbenshals Vi eftersträvar styrkan 80% på signifikansnivån 0.05, tvåsidigt test. Med de värden på storheten medelförändring/standardavvikelse, som redovisas i tabellen, fordras 9 patienter, 12 patienter och 21 patienter, respektive netto. För att klara det sistnämnda netto- antalet fordras kanske mellan rekryterade patienter förutsatt att ökningen av BMD är lika bra som i de angivna studierna. Utöver att fastslå att vi har en medelförändring större än 0, så vill vi skatta variationen i förändringen (standarddeviationen av förändringen) samt undersöka om det finns väsentliga prediktorer för förändringen (t. ex. ålder och BMD vid start). För att göra det sistnämnda fordras något fler patienter. Data kommer att analyseras med hjälp av statistikprogrammet SPSS och p< 0,05 användas som signifikans nivå. Statistisk expertis kommer att konsulteras i samband med databearbetning. Registrering av effekt: Patienterna kallas till forskningsbesök vid inklusion, samt 1 månad, 3 månader, 6 månader och 12 månader efter start av alendronatbehandlingen. Vid varje forskningsbesök lämnar patienten faste blodprover och besvarar enkäter. Patienterna skall vara fastande eftersom benomsättningsmarkörer påverkas av födointag och av tid på dygnet som proven tas. Det är därför mycket viktigt med standardiserade provtagningsrutiner. I samband med forskningsbesök vid inklusion och 12 månader görs även läkarundersökning med ryggrörlighetsmätning. Mätning av bentäthet och ryggröntgen görs under våren 2009, samt 12 månader efter alendronat. Enkäter vilka ingår i studien: - BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index) sjukdomsaktivitetsenkät - BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index) funktionsenkät - BAS-G (Bath Ankylosing Spondylitis patient global score) VAS-skalor - Studieenkät med frågor om medicinering och eventuella biverkningar av alendronat - SF-36 livskvalitetsenkät. Blodprover som kontrolleras vid forskningsbesök: Cirka 30 ml blod tas varje gång. - SR, CRP, Hb, LPK, TPK, Kreatinin, ALAT, joniserat calcium. Analyseras fortlöpande på sjukhusets avdelning för klinisk kemi. - Benomsättningsmarkörer och hormoner. Serum och plasma nedfryses i-70 grader C för analys i senare skede på forskningslaboratorium. - Cytokiner. Serum och plasma nedfryses i-70 grader C för analys i senare skede på forskningslaboratorium. Bentäthetsmätning görs inom ramen för Klinisk studie om osteoporos vid ankyloserande spondylit under våren 2009 samt 12 månader efter behandling med alendronat: - DXA mätning i höft, radius och ländrygg (konventionell projektion samt sidoprojektion) - QCT av ländryggskota L1-L4 - Xtreme CT av radius och tibia Slätröntgen av rygg görs inom ramen för Klinisk studie om osteoporos vid ankyloserande spondylit under våren 2009 samt 12 månader efter behandling med alendronat: Följande undersökningar ingår: 5

6 - Sidobild av nack-, bröst- och ländrygg gradering av röntgenförändringar i nacke och ländrygg vid AS enligt msasss (modified Stoke Ankylosing Spondylitis Spine Score) - frakturbedömning i bröstrygg och ländrygg med semikvantitativ teknik enligt Genant Registrering av säkerhet: Patienterna kallas till forskningsbesök vid inklusion, samt 1 månad, 3 månader, 6 månader och 12 månader efter start av alendronatbehandlingen. Vid varje forskningsbesök tillfrågas patienten om eventuella biverkningar/bieffekter uppkommit efter föregående besök samt detta efterfrågas också i en enkät som ingår i patientens CRF. Registrering och rapportering av misstänkta läkemedelsbiverkningar: Prövaren skall rapportera misstänkta läkemedelsbiverkningar enligt de nationella riktlinjerna från Läkemedelsverket. Allvarliga biverkningar skall rapporteras elektroniskt till Läkemedelsverket om de uppfyller kriterier för allvarlig läkemedelsbiverkan samt att biverkan är oväntad (finns inte listad i FASS) och sambandet bedöms som troligt eller möjligt. En skriftlig rapport skall skickas till Läkemedelsverket inom 15 dagar och om det är en dödlig eller livshotande biverkan inom 7 dagar. Utöver till Läkemedelsverket skall också biverkan rapporteras till andra berörda kontrollmyndigheter inom EU samt till Etikprövningsnämnden. Alla andra biverkningar skall skickas till Läkemedelverket och till Etikprövningsnämnden i en slutrapport. Definition för allvarlig biverkan: - Dödlig - Livshotande - Kräver inneliggande vård eller förlänger inneliggande vård - Leder till ett bestående handikapp - Kongenital påverkan Patientinformation och informerat samtycke: Utförlig patientinformation skickas hem till patienterna. De som svarar att de är intresserade av studien kallas till forskningsbesök nr 1 på reumatologmottagningen, där de träffar forskningssköterska och ansvarig läkare, får muntlig information och har möjlighet att ställa frågor om studien. Efter att patienten blivit informerad om studien frågar forskningssköterskan eller läkaren om patienten önskar delta. De patienter som tackar ja till deltagande undertecknar samtyckesformulär i två exemplar, vilka kontrasigneras av forskningssköterskan/läkaren. Patienten erhåller ett exemplar av samtyckesformuläret. Det andra exemplaret behålles och förvaras inlåst. Deltagandet i studien dokumenteras i löpande journaltext. Monitorering: Regelbunden monitorering av studien kommer ske utav en för uppdraget kvalificerad person som inte är involverad i studien. CRF och källdata kommer att kontrolleras. Sekretessförbindelse kommer att upprättas mellan monitorn och verksamhetschefen. Relevanta journalsidor kommer att skrivas ut från den elektroniska journalen och förvaras i CRF under studietiden för att sedan destrueras. Omhändertagande av patienterna efter studiens slut: Patienterna kommer att meddelas skriftligen resultaten på DXA underökningarna efter 12 månaders behandling. Resultaten ligger till grund för rekommendation om fortsatt behandling med alendronat eller ej. Prövaren utfärdar i förkommande fall recept på alendronat och meddelar också patientens PAL om utfallet och åtgärden. 6

7 Skälen för att avsluta prövningen i förtid: - Patienten önskar avsluta prövningen. - Tillkomst av en signifikant biverkan eller avvikande laboratorieprov. Försäkringar eller ekonomiska ersättningar: Patientförsäkringen gäller enligt patientskadelagen (1996:799). Patienterna kan vid behov få reseresättning. Information till berörd personal: Berörd personal kommer att informeras noggrant om studien. Skriftliga instruktioner kommer att finnas för vad som skall göras vid de olika besöken och hur uppgifterna skall utföras. Forskningssköterskorna är utbildade i GCP och har flerårig erfarenhet av läkemedelprövningar. Fördelning av ansvar och av uppgifter: Prövare kommer att inkludera patienterna och gå igenom exklusions och inklusionskriterier, undersöka patienten vid inklusion samt efter 12 månader. Eventuella screeningfailures kommer att registreras i kodad form på särskild lista för att i senare skede kunna redovisa antalet screening failures och av vilken anledning inklusion inte kunde ske. Prövaren gör också en anteckning om studien, studiepreparat, studieduration, studieansvarig, prövningens nummer i den elektroniska journalen. Prövaren skickar iväg remisser för röntgenundersökningar och bentäthetsundersökningar. Avtal kommer att upprättas med röntgenavdelningen. Studiesköterskan tar blodprover, centrifugerar prover för nedfrysning, kontrollerar att enkäter är ifyllda, håller i logistiken med studiebesöken. Meddelar prövaren om någon patient rapporterar biverkningar. Rapportering och publicering av resultat: Avsikten är att publicera resultaten i internationella vetenskapliga tidskrifter. Inskickande av manuskript beräknas bli våren Resultaten kommer att redovisas på Rikstämman, på internationella kongresser och för patientföreningar. Arkivering: Data som inhämtas i studien kommer att förvaras inlåst i minst 10 år. Inga obehöriga kan ta del av resultaten. 7

8 BAKGRUND: Ankyloserande spondylit (AS) eller Morbus Bechterew är en vanlig reumatisk, inflammatorisk sjukdom i Sverige, med en incidens på 6/ och en prevalens på mellan 0,5-1 %. Sjukdomen drabbar fler män än kvinnor med ratio man: kvinna på 2,6-4:1 (1) och karaktäriseras av kronisk inflammation i bäckenleder, kotor och ligament, samt hos vissa patienter inflammation i perifera leder, regnbågshinna, tarm och hjärta. AS patienter har ökad risk för utveckling av osteoporos. Tidigare studier har visat förekomst av osteoporos hos 19-62% av patienterna (2-6). Osteoporos och kotfrakturer hos AS-patienter är ett tillstånd som ofta är odiagnostiserat och därför underbehandlat (7). AS är förenat med både ökad bennedbrytning och ökad bennybildning. Inflammation ger nedbrytning av ben lokalt runt leder, men även förluster av trabekulärt ben inne i kotkroppar och långa rörben. I senare skeden i sjukdomsutvecklingen får man tillväxt av kortikalt ben och utväxt av bennabbar (syndesmofyter) ut i ligament som kan överbroa avståndet mellan kotorna (ankylos) (8). Ombyggnad av skelettstrukturen, med minskning av trabekulärt ben och tillväxt av kortikalt ben, samt ankylos mellan kotor ger en ryggrad med minskad hållfasthet, minskad flexibilitet och förmåga till fjädring och därmed ökad risk för frakturer. Tillkomst av syndesmofyter i kotpelaren vid avancerad AS gör att bentäthetsmätning med konventionell dual energy x-ray absorptiometry (DXA) i ländrygg blir svårvärderad, på grund av att den bennybildning som sjukdomen ger upphov till kan ge falskt för höga värden (2, 9). DXAmätning med sidoprojektion över landryggen kan vara ett bättre sätt att mäta på. Bentäthetsmätning med kvantitativ datortomografi (QCT) anses ge ett säkert mått på bentäthet vid avancerad AS och möjliggör mätning i trabekulärt respektive kortikalt ben separat (5). Under våren 2009 har vi genomfört en observationsstudie angående prevalens av osteoporos och kotfrakturer vid AS (Klinisk studie av osteoporos vi ankyloserande spondylit) vid reumatologenheterna på Sahlgrenska Universitets Sjukhuset, SÄS Borås och Alingsås lasarett med 211 inkluderade patienter. Patienterna har genomgått läkarundersökning med ryggrörlighetsmätning, röntgen av nacke och ryggrad, bentäthetsmätning med DXA-teknik i underarm, höft och ländrygg (AP och lateral projektion), samt besvarat enkäter och lämnat blodprover. 70 slumpmässigt utvalda patienter har även gjort bentäthetsmätning med QCT i ländrygg och Xtreme CT av radius och tibia. Xtreme CT är en mycket högupplösande form av datortomografi som kan användas för att studera benet utseende i detalj. Undersökningarna kommer att vara klara i juni Den nu aktuella behandlingsstudien är en fortsättningsstudie, där de patienter som visat sig ha osteoporos och behov av bisfosfonatbehandling tillfrågas om deltagande. Definition av osteoporos Världshälsoorganisationen (WHO) formulerade 1994 följande definition av osteoporos baserad på bentäthetsmätning med DXA-teknik i höft eller rygg (10). Definitionen gäller postmenopausala kvinnor. Det finns ingen motsvarande definition för män, men i klinisk praxis används tills vidare samma definition som hos kvinnor. Normal bentäthet: Bentäthet (BMD; g/cm 2 ) över -1 standardavvikelse (SD) från medelvärdet hos friska unga vuxna kvinnor. (T-score -1). Låg bentäthet (osteopeni): Bentäthet mellan 1 och 2,5 SD under medelvärdet för friska unga kvinnor (T-score < -1 till > -2,5 SD). Osteoporos: Bentäthet 2,5 SD eller mer under medelvärdet för friska unga vuxna kvinnor (Tscore - 2,5 SD). Manifest osteoporos: Bentäthet 2,5 SD eller mer under medelvärdet för friska unga vuxna kvinnor och en eller flera lågenergifrakturer (osteoporos + T-score - 2,5 SD) T-score = antalet standardavvikelser (SD) från medelvärdet i en ung frisk population av samma kön. Z-score= antalet SD från medelvärdet i en åldersmatchad population av samma kön. 8

9 Postmenopausal och åldersrelaterad benskörhet benämns primär osteoporos. Benskörhet orsakad av bakomliggande sjukdom eller läkemedel kallas sekundär osteoporos. Hög ålder, tidigare lågenergifraktur, bentäthet < - 2,5 SD, höftfraktur eller kotfraktur hos någon förälder, samt systemisk glukokortikoidbehandling under minst 3 månader och inflammatorisk reumatisk sjukdom anses vara starka riskfaktorer för fraktur. Svaga riskfaktorer för fraktur är body mass index (BMI) < 20 kg/m 2, vikt < 55 kg vid genomsnittslängd, rökning, ofrivillig viktsnedgång mer än 5 kg sista året, inaktivitet, menopaus före 45 års ålder och ökad fallbenägenhet (11). Behandling av osteoporos med bisfosfonater Bisfosfonater är syntetiska pyrofosfatanaloger, vilka retineras i benvävnaden under mycket lång tid. Bisfosfonater hämmar bennedbrytande celler (osteoclaster) och deras förmåga att resorbera ben och ökar benmassan i ländrygg och höft. Bisfosfonater har också inflammationshämmande egenskaper, via påverkan på vita blodkroppar (makrofager och monocyter) och deras förmåga att visa upp främmande ämnen för immunsystemet (antigenpresentation) (12). Flera öppna kliniska studier av behandling med pamidronate (en intravenös bisfosfonat) vid AS har visat övergående milda effekter på sjukdomsaktivitet och i vissa studier påverkan på inflammationsmarkörer (13-16). Enligt läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer finns indikation för behandling med bisfosfonat vid tidigare osteoporosrelaterad fraktur i kombination med låg bentäthet (T-score<- 2,0), samt vid låg bentäthet (T-score<-2,5) och minst en annan stark riskfaktor eller minst två svaga riskfaktorer för fraktur enligt ovan. Hos patienter som behandlas med kortison rekommenderas bisfosfonatbehandling redan vid T-score -1,0 (17). Behandling med bisfosfonat bör ske i kombination med kalcium i dosen mg/dag och vitamin D i dosen IE/dag (motsvarar mikrogram). Alendronat är en aminobisfosfonat och tillhör den andra generationen av bisfosfonater med högre antiresorptiv effekt. Alendronat är godkänt i Sverige för osteoporosbehandling och rekommenderas av både av Läkemedelsverket och av den Regionala läkemedelskommittén i VGR som ett förstahandsval vid behandling av osteoporos hos såväl kvinnor som män (17). Alendronat har visad förebyggande effekt mot kotfrakturer och perifera frakturer hos kvinnor och män med osteoporos och minskar förlusten av benmassa vid prevention och behandling av kortisoninducerad osteoporos (11). Alendronat Veckotablett tas i dosen 1 tablett (70 mg) per vecka (18). Tabletten skall tas på morgonen på fastande mage. För att underlätta transport till magsäcken och minska risken för irritation och biverkningar i matstrupen skall tabletten sväljas hel med ett helt glas vatten. Tabletten får inte tuggas eller lösas upp i vatten. Vid samtidigt intag, är det troligt att mat och dryck (inklusive mineralvatten), kalktabletter, antacida (syrahämmande mediciner) och vissa andra läkemedel påverkar upptaget av alendronat. Därför måste patienterna vänta minst 30 minuter efter intag av alendronat innan något annat peroralt läkemedel tas. Patienten skall inte ligga ner förrän efter dagens första mål och inte inom 30 minuter efter intag av Alendronat Veckotablett. Kontraindikationer mot behandling med Alendronat föreligger enligt FASS (18) vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne, vid matstrupsförändringar eller sväljningssvårigheter, vid oförmåga att stå eller sitta upprätt i 30 minuter och vid lågt kalciumvärde. Försiktighet vid behandling skall iakttas hos patienter som har aktiva problem inom övre magtarmkanalen och njurfunktionsnedsättning (glomerulär filtration, GFR< 35 ml per minut). Alendronat bör inte användas under graviditet och amning. Biverkningar som har rapporterats vid behandling med Alendronat Vecktablett är problem från magtarmkanalen (buksmärta, sura uppstötningar, förstoppning, diarré, sår i matstrupen, förträngning av matstrupen, sväljningssvårigheter), ledvärk, muskelvärk, huvudvärk, hudutslag, överkänslighetsreaktioner, lågt kalciumvärde och ögoninflammationer. Käkbensproblem 9

10 (osteonekros) har rapporterats hos patienter behandlade med bisfosfonater. De flesta rapporterna gäller cancerpatienter, men fall har också rapporterats för patienter som behandlats för osteoporos. Osteonekros i käken sätts vanligen i samband med tandutdragning och/eller lokal infektion (inklusive beninfektion, osteomyelit). Cancerdiagnos, cytostatikabehandling, strålbehandling, kortison och dålig munhygien anses också vara riskfaktorer. Upptaget av Alendronat Veckotablett kan påverkas om andra läkemedel tas samtidigt, men i övrigt finns inga kända interaktioner med andra läkemedel. Bisfosfonatbehandling vid AS Osteoporos vid AS är vanligt, men ringa studerat. Några öppna kliniska studier av behandling med pamidronate (en intravenös bisfosfonat) vid AS har visat övergående milda effekter på sjukdomsaktivitet och i vissa studier påverkan på inflammationsmarkörer (13-16). Dessa studier har varit kortvariga och inte ämnade att studera effekter på osteoporos. Det finns ingen publicerad studie om alendronatbehandling vid AS. Det saknas idag publicerade studier där man undersökt bisfosfonaters effekter på bentäthet, bennybildning och eventuell röntgenprogress vid AS. Syften: Primära syften: - Att undersöka om alendronat påverkar bentätheten vid AS, mätt med DXA teknik i ländrygg, höft och radius, samt mätt med QCT i ländrygg och Xtreme CT i radius och tibia. Sekundära syften: - Att undersöka om alendronat påverkar benomsättningsmarkörer vi AS. - Att undersöka om alendronat påverkar benmorfologi studerad med QCT i ländrygg och Extreme CT i radius och tibia vid AS. - Att studera om alendronat har effekt på sjukdomsaktivitet och inflammationsparametrar vid AS. Studiedesign: Fas IV. Studien är en öppen behandlingsstudie där samtliga patienter erhåller behandling med alendronat, kalk och D-vitamin. Parametrar som följs är bentäthet, grad av röntgenförändringar typiska för AS i rygg, inflammationsmarkörer, benomsättningsmarkörer och patienternas upplevelse av sjukdomsaktivitet före och efter behandling med alendronat. Patienterna rekryteras från Klinisk studie om osteoporos vid ankyloserande spondylit där följande centra medverkar: reumatolog kliniken SU/Sahlgrenska och SU/Mölndal, reumatologenheten vid medicinkliniken Alingsås lasarett och reumatologenheten vid medicinkliniken SÄS Borås. Inom ramen för Klinisk studie om osteoporos vid ankyloserande spondylit har samtliga patienter genomgått ryggröntgen och bentäthetsmätning med DXA i ländrygg, höft och radius under våren Vissa patienter har även gjort bentäthetsmätning med QCT i ländrygg och Xtreme CT i radius och tibia under samma tid. Patienter medverkande i Klinisk studie om osteoporos vid ankyloserande spondylit, vilka uppfyller inklusionskriterier men inte exklusionskriterier enligt ovan, tillfrågas om deltagande i alendronat -studien. Utförlig patientinformation om studien skickas hem till patienterna. Informerat samtycke inhämtas. De patienter som inte gjort bentäthetsmätning med QCT i ländrygg och Xtreme CT i radius och tibia kompletterar med dessa undersökningar efter inklusion i alendronat -studien. Patienterna kallas till forskningsbesök vid inklusion, samt 1 månad, 3 månader, 6 månader och 12 månader efter start av alendronatbehandling. Vid varje forskningsbesök lämnar patienten faste blodprover och besvarar enkäter. I samband med inklusion och forskningsbesök 12 10

11 månader efter start av alendronat behandling görs även läkarundersökning med ryggrörlighetsmätning. Mätning av bentäthet och ryggröntgen görs under våren 2009, samt 12 månader efter alendronat. Enkäter vilka ingår i studien: BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index) sjukdomsaktivitetsenkät (19, 20) BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index) funktionsenkät (21, 22) BAS-G (Bath Ankylosing Spondylitis patient global score) VAS-skalor (23) Studieenkät med frågor om medicinering och eventuella biverkningar av alendronat SF-36 livskvalitetsenkät (24-26) Blodprover som kontrolleras vid forskningsbesök: SR, CRP, Hb, LPK, TPK, Kreatinin, ALAT, joniserat calcium benomsättningsmarkörer cytokiner Bentäthetsmätning görs inom ramen för Klinisk studie om osteoporos vid ankyloserande spondylit under våren 2009 samt 12 månader efter behandling med alendronat: DXA mätning i höft, radius och ländrygg (konventionell projektion samt sidoprojektion) QCT av ländryggskota L1-L4 Xtreme CT av radius och tibia Slätröntgen av rygg görs inom ramen för Klinisk studie om osteoporos vid ankyloserande spondylit under våren 2009 samt 12 månader efter behandling med Aclasta: Följande undersökningar ingår: Sidobild av nack-, bröst- och ländrygg gradering av röntgenförändringar i nacke och ländrygg vid AS enligt msasss (modified Stoke Ankylosing Spondylitis Spine Score) (27) frakturbedömning i bröstrygg och ländrygg med semikvantitativ teknik enligt Genant (28) Betydelse av studien: Osteoporos vid AS är ringa studerat ofta förbisett och underbehandlat. Osteoporos och efterföljande osteoporosfrakturer, såsom kotkompressioner, skapar stort lidande hos patientgruppen och bidrar till handikapp och inskränkt ryggrörlighet. Det saknas idag studier om bisfosfonaters effekt på bentäthet och benmorfologin vid AS. Alendronat är ett prisvärt förstahandsalternativ vid behandling av osteoporos hos såväl kvinnor som män och läkemedlet har stor användning inom rutinsjukvården. Studien förväntas öka kunskapen om hur osteoporos skall behandlas vid AS. Genom att upparbeta strategier för behandling av osteoporos vid AS hoppas vi kunna hjälpa denna patientgrupp, med minskat lidande som följd och också minska samhälls- och vårdkostnader förenade med behandling av osteoporosfrakturer. 11

12 Referenser: 1. Braun J, Sieper J. Ankylosing spondylitis. Lancet 2007;369(9570): Donnelly S, Doyle DV, Denton A, Rolfe I, McCloskey EV, Spector TD. Bone mineral density and vertebral compression fracture rates in ankylosing spondylitis. Ann Rheum Dis 1994;53(2): El Maghraoui A, Borderie D, Cherruau B, Edouard R, Dougados M, Roux C. Osteoporosis, body composition, and bone turnover in ankylosing spondylitis. J Rheumatol 1999;26(10): Geusens P, Vosse D, van der Linden S. Osteoporosis and vertebral fractures in ankylosing spondylitis. Curr Opin Rheumatol 2007;19(4): Lange U, Kluge A, Strunk J, Teichmann J, Bachmann G. Ankylosing spondylitis and bone mineral density--what is the ideal tool for measurement? Rheumatol Int 2005;26(2): Toussirot E, Michel F, Wendling D. Bone density, ultrasound measurements and body composition in early ankylosing spondylitis. Rheumatology (Oxford) 2001;40(8): Bessant R, Harris C, Keat A. Audit of the diagnosis, assessment, and treatment of osteoporosis in patients with ankylosing spondylitis. J Rheumatol 2003;30(4): Lange U, Teichmann J, Strunk J, Muller-Ladner U, Schmidt KL. Association of 1.25 vitamin D3 deficiency, disease activity and low bone mass in ankylosing spondylitis. Osteoporos Int 2005;16(12): Lee YS, Schlotzhauer T, Ott SM, van Vollenhoven RF, Hunter J, Shapiro J, et al. Skeletal status of men with early and late ankylosing spondylitis. Am J Med 1997;103(3): WHO. Assessment of osteoporotic fracture risk and its role in screening for postmenopausal osteoporosis. WHO Technical report series. ; Geneva; Hagenfeldt Kea. Osteoporos - prevention, diagnostik och behandling. SBU.: The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care.; Report No.: ISBN Toussirot E, Wendling D. Antiinflammatory treatment with bisphosphonates in ankylosing spondylitis. Curr Opin Rheumatol 2007;19(4): Haibel H, Brandt J, Rudwaleit M, Soerensen H, Sieper J, Braun J. Treatment of active ankylosing spondylitis with pamidronate. Rheumatology (Oxford) 2003;42(8): Maksymowych WP, Jhangri GS, Fitzgerald AA, LeClercq S, Chiu P, Yan A, et al. A six-month randomized, controlled, double-blind, dose-response comparison of intravenous pamidronate (60 mg versus 10 mg) in the treatment of nonsteroidal antiinflammatory drug-refractory ankylosing spondylitis. Arthritis Rheum 2002;46(3): Maksymowych WP, Jhangri GS, Leclercq S, Skeith K, Yan A, Russell AS. An open study of pamidronate in the treatment of refractory ankylosing spondylitis. J Rheumatol 1998;25(4): Maksymowych WP, Lambert R, Jhangri GS, Leclercq S, Chiu P, Wong B, et al. Clinical and radiological amelioration of refractory peripheral spondyloarthritis by pulse intravenous pamidronate therapy. J Rheumatol 2001;28(1): Behandling av osteoporos.: Läkemedelsverket; Report No.: 4: In; Garrett S, Jenkinson T, Kennedy LG, Whitelock H, Gaisford P, Calin A. A new approach to defining disease status in ankylosing spondylitis: the Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index. J Rheumatol 1994;21(12): Waldner A, Cronstedt H, Stenstrom CH. The Swedish version of the Bath ankylosing spondylitis disease activity index. Reliability and validity. Scand J Rheumatol Suppl 1999;111:

13 21. Calin A, Garrett S, Whitelock H, Kennedy LG, O'Hea J, Mallorie P, et al. A new approach to defining functional ability in ankylosing spondylitis: the development of the Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index. J Rheumatol 1994;21(12): Cronstedt H, Waldner A, Stenstrom CH. The Swedish version of the Bath ankylosing spondylitis functional index. Reliability and validity. Scand J Rheumatol Suppl 1999;111: Jones SD, Steiner A, Garrett SL, Calin A. The Bath Ankylosing Spondylitis Patient Global Score (BAS-G). Br J Rheumatol 1996;35(1): McHorney CA, Ware JE, Jr., Lu JF, Sherbourne CD. The MOS 36-item Short- Form Health Survey (SF-36): III. Tests of data quality, scaling assumptions, and reliability across diverse patient groups. Med Care 1994;32(1): Persson LO, Karlsson J, Bengtsson C, Steen B, Sullivan M. The Swedish SF-36 Health Survey II. Evaluation of clinical validity: results from population studies of elderly and women in Gothenborg. J Clin Epidemiol 1998;51(11): Ware JE, Jr., Sherbourne CD. The MOS 36-item short-form health survey (SF- 36). I. Conceptual framework and item selection. Med Care 1992;30(6): Creemers MC, Franssen MJ, van't Hof MA, Gribnau FW, van de Putte LB, van Riel PL. Assessment of outcome in ankylosing spondylitis: an extended radiographic scoring system. Ann Rheum Dis 2005;64(1): Genant HK, Wu CY, van Kuijk C, Nevitt MC. Vertebral fracture assessment using a semiquantitative technique. J Bone Miner Res 1993;8(9):

14 APPENDIX Behandlingsstudie med alendronat vid ankyloserande spondylit. Baseline våren 2009 Inklusion 1 mån efter inklusion 3 mån efter inklusion 6 mån efter inklusion 12 mån efter inklusion Läkarundersökning, x x x BASMI Sköterskebesök x x x x x x BASFI, BASDAI, x x x x x x BAS-G Studieenkät- x x osteoporosfrågor Studieenkätmedicinering, biverkningar, frakturer x x x x x Studieenkät fysisk x x x aktivitet SF-36 x x x MFI-20 x x Blodprovstagning x x x x x fastande DXA höft, radius och x x ländrygg Röntgen nacke och x x rygg QCT ländrygg x #) x Xtreme CT radius och tibia x #) x #) Patienter som inte redan gjort QCT ländrygg och Xtreme CT radius och tibia inom ramen för Klinisk studie om osteoporos vid ankyloserande spondylit kompletterar med dessa undersökningar efter inklusion. BASMI (Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index)- mätning av rörlighet BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index) sjukdomsaktivitetsenkät BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index) funktionsenkät BAS-G (Bath Ankylosing Spondylitis patient global score) VAS-skalor SF-36 (Short Form 36) livskvalitetsenkät MFI-20 (Multiple Fatigue Inventory) trötthetsenkät DXA (dual energy x-ray absorptiometry) bentäthetsmätning QCT (kvantitativ datortomografi) bentäthetsmätning 14

15 Behandlingsstudie med alendronat vid ankyloserande spondylit Fas IV, öppen behandlingsstudie under 1 år där samtliga patienter erhåller behandling med Alendronat Vecktablett, samt kalk och D-vitamin. Inklusionskriterier 1. Definitiv AS 2. Patienten skall ha varit inkluderad i Klinisk studie om osteoporos vid ankyloserande spondylit. 3. Patienter som behandlas med biologiskt immunomodulerande läkemedel skall ha haft stabil behandling senaste 4 månaderna. (Patienterna får inte ha ändrat preparat eller dos av preparat) 4. Patienter som behandlas med glukokortikoid skall ha haft oförändrad dos senaste 4 månaderna 5. T-score -2,5 vid bentäthetsmätning med DXA i ländrygg och/eller höft (total hip och/ eller neck) 6. T-score -2,0 vid bentäthetsmätning med DXA i ländrygg och/eller höft (total hip och/ eller neck) och förekomst av tidigare kotfraktur, höftfraktur eller perifer lågenergi fraktur, definierad som fraktur uppkommen efter fall i samma plan 7. T-score - 1,0 vid bentäthetsmätning med DXA i ländrygg och/eller höft (total hip och/ eller neck) hos patient som behandlas med peroral glukokortikoid. Exklusionskriterier 1. Pågående behandling med bisfosfonat 2. Pågående behandling med könshormon 3. Premenopausal kvinna 4. Njursvikt (kreatininclearance < 35 ml/min) 5. Sväljningssvårigheter eller sjukdomstillstånd inom övre mag-tarm kanalen 6. Patienten exkluderas om behandling med nytt biologiskt immunomodulerande preparat insätts under studieperioden. 7. Patienten exkluderas om behandlingskur med Prednisolon överstigande totalt 250 mg startas upp under studieperioden, eller om patienten under perioden får behandling med mer än 4 ml kortison i injektionsform intraartikulärt eller intramuskulärt (Depo-Medrol, Lederspan). 15

Att förebygga brott Nationella riktlinjer för osteoporos

Att förebygga brott Nationella riktlinjer för osteoporos Att förebygga brott Nationella riktlinjer för osteoporos Mellansvenskt läkemedelsforum Västerås 2014 02 06 Mats Palmér Endokrinologiska kliniken KS Huddinge alternativ rubrik Vådan av att halka på ett

Läs mer

OSTEOPOROS HÅKAN FUREMAN OMRÅDE MEDICIN ÖSTERSUNDS SJUKHUS

OSTEOPOROS HÅKAN FUREMAN OMRÅDE MEDICIN ÖSTERSUNDS SJUKHUS OSTEOPOROS HÅKAN FUREMAN OMRÅDE MEDICIN ÖSTERSUNDS SJUKHUS Definition av Osteoporos Minskad mängd benmassa Förändrad mikroarkitektur i benet Detta leder till minskad hållfasthet och ökad risk för fraktur.

Läs mer

Behandling av osteoporos

Behandling av osteoporos Behandling av osteoporos Läkemedelsinformation på våra villkor Lena Jahnson medicinska kliniken USÖ,160511 Osteoporos Hälften av alla och var femte drabbas av lågenergifraktur 50 års ålder i Sverige Enligt

Läs mer

Benskörhet hur påverkar sol, hormoner och läkemedel? Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin Osteoporosenheten Kliniken för reumatologi Falu lasarett 2011-02-02

Benskörhet hur påverkar sol, hormoner och läkemedel? Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin Osteoporosenheten Kliniken för reumatologi Falu lasarett 2011-02-02 Benskörhet hur påverkar sol, hormoner och läkemedel? Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin Osteoporosenheten Kliniken för reumatologi Falu lasarett 2011-02-02 DEFINITIONER AV OSTEOPOROS En reducerad mängd ben som

Läs mer

Vad är osteoporos? Är osteoporos vanligt?

Vad är osteoporos? Är osteoporos vanligt? Kliniken för 201-0-05 2015-0-05 Vad är osteoporos? Osteoporos eller benskörhet är ett tillstånd med minskad benmassa, vilket leder till reducerad hållfasthet av skelettet och ökad risk för benbrott (fraktur).

Läs mer

Forsknings plan (version IV )

Forsknings plan (version IV ) Namn: Nikitas Efternamn: Samiotakis ST-läkare inom: reumatologi Personnummer: 841212-2510 Handledare: Bozena Möller (överläkare inom reumatologi) Forsknings plan (version IV 111031) Steroidinducerad osteoporos:

Läs mer

TILL DIG SOM SKA BEHANDLAS MED TRIDEPOS

TILL DIG SOM SKA BEHANDLAS MED TRIDEPOS TILL DIG SOM SKA BEHANDLAS MED TRIDEPOS VARFÖR HAR DU FÅTT TRIDEPOS? Din läkare har förskrivit Tridepos till dig för att behandla osteoporos, även kallat benskörhet. Tridepos är en kombinationsförpackning

Läs mer

Osteoporos profylax hos kortisonbehandlade IBD patienter

Osteoporos profylax hos kortisonbehandlade IBD patienter hos kortisonbehandlade IBD patienter Dessa riktlinjer avser primär osteoporosprofylax hos IBD patienter som använder kortison. Vid klinisk misstanke om manifest osteoporos som t.ex. lågenergi frakturer

Läs mer

För terapigrupp osteoporos: Anna Holmberg MD, PhD Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus

För terapigrupp osteoporos: Anna Holmberg MD, PhD Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus För terapigrupp osteoporos: Anna Holmberg MD, PhD Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus Karolina Engvall, Läkemedelsenheten, Region Skåne Beata Dudarenko, Rehabiliterings- och geriatriskt centrum,

Läs mer

Osteoporos prevention, diagnostik och behandling En systematisk litteraturöversikt. SBUs slutsatser och sammanfattning

Osteoporos prevention, diagnostik och behandling En systematisk litteraturöversikt. SBUs slutsatser och sammanfattning Osteoporos prevention, diagnostik och behandling En systematisk litteraturöversikt. SBUs slutsatser och sammanfattning Osteoporos, benskörhet, är ett vanligt tillstånd i Sverige. Vid mätning av bentätheten

Läs mer

Osteoporos behandlingsriktlinjer för C-län Godkänt av: Östen Ljunggren, professor internmedicin AS

Osteoporos behandlingsriktlinjer för C-län Godkänt av: Östen Ljunggren, professor internmedicin AS Förvaltning: Alla Verksamhet/division: Alla ID.nr Titel: Osteoporos behandlingsriktlinjer för C-län Godkänt av: Östen Ljunggren, professor internmedicin AS Kategori: Skapat av: Granskad av: Reviderat av:

Läs mer

Fråga Sammanfattning

Fråga Sammanfattning Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst 2011-12-22. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret är inte en systematisk litteraturöversikt från SBU och resultatet av litteratursökningen

Läs mer

Behandling av osteoporos (benskörhet) för att förebygga benbrott

Behandling av osteoporos (benskörhet) för att förebygga benbrott Behandling av osteoporos (benskörhet) för att förebygga benbrott Sammanfattning Osteoporos kännetecknas av att skelettet blir skört och att skador i form av sprickor och brott (frakturer) lättare uppkommer.

Läs mer

Ibandronat Stada 150 mg filmdragerade tabletter. 3.11.2014, Version V2.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Ibandronat Stada 150 mg filmdragerade tabletter. 3.11.2014, Version V2.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Ibandronat Stada 150 mg filmdragerade tabletter 3.11.2014, Version V2.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1b Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

7 Yttrande över motion - Screening för benskörhet hos äldre

7 Yttrande över motion - Screening för benskörhet hos äldre 7 Yttrande över motion - Screening för benskörhet hos äldre Diarienummer: PVN16-0029 Dokument: PVN16-0029-1 Handläggare Mikael Törmä Godkänt av: Jan Grönlund, Landstingsdirektör, 2016-02-23 Ärendegång

Läs mer

Brottförebyggande verksamhet

Brottförebyggande verksamhet Brottförebyggande verksamhet Utredning, och behandling av osteoporos Danderyd 2014-10-24 Mats Palmér Endokrinologiska kliniken KS-Huddinge Incidens - konsekvenser Totalt 70000 osteoporosrelaterade frakturer

Läs mer

Vad Pamifos är och vad det används för Vad du behöver veta innan du får Pamifos

Vad Pamifos är och vad det används för Vad du behöver veta innan du får Pamifos amifos Pamidronsyra Vad Pamifos är och vad det används för Pamifos är ett läkemedel som påverkar uppbyggnad och nedbrytning av ben. Läkemedlet tillhandahålls i form av en lösning som kan ges som långsam

Läs mer

Osteoporos. Aase Wisten Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis Osteoporos 1

Osteoporos. Aase Wisten Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis Osteoporos 1 Osteoporos Aase Wisten Överläkare Geriatriskt kompetensbevis Osteoporos 1 Osteoporos den tysta epidemin Skandinaviska kvinnor har högst risk i världen för att drabbas av höftfraktur. I 50 årsåldern har

Läs mer

Vad ör Osteoporos? Maria Åkesson. Osteoporos. PreBio NutritionsGrupp. Osteoporos en av våra vanligaste folksjukdomar. Definitioner

Vad ör Osteoporos? Maria Åkesson. Osteoporos. PreBio NutritionsGrupp. Osteoporos en av våra vanligaste folksjukdomar. Definitioner Etablerad sedan 1992 Maria Åkesson Nutritionist PreBio NutritionsGrupp Arbetar med utbildning, utveckling mm inom kost och hälsa. Uppdragsgivare: kommuner, landsting, universitet och högskolor, livsmedels-

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-12-17

BESLUT. Datum 2010-12-17 BESLUT 1 (6) Datum 2010-12-17 Vår beteckning SÖKANDE Amgen AB Box 706 169 27 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående läkemedel

Läs mer

ungdomar i en västsvensk population med IBD

ungdomar i en västsvensk population med IBD Nedsatt bentäthet thet hos barn och ungdomar i en västsvensk population med IBD Susanne Schmidt Örebro 2008-10 10-1616 Studiedesign (1) Samarbetsprojekt Göteborg-Borås Barn och ungdomar 5-19 år med IBD

Läs mer

Vårdprogram för Osteoporos

Vårdprogram för Osteoporos VÅRDPROGRAM 1 (10) VÅRDFLÖDE FÖR OSTEOPOROSUTREDNING Ingen lågeneregifraktur FRAX-beräkning Lågenergifraktur i handled, överarm eller bäcken samt övriga lågenergifrakturer FRAX-beräkning Lågenergifraktur

Läs mer

VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS NVS

VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS NVS VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS NVS Utredning och behandlingsrekommendationer baseras på Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer 2012. Definition osteoporos (WHO 1994) Systemisk skelettsjukdom hos män och kvinnor

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-06-07

BESLUT. Datum 2010-06-07 BESLUT 1 (6) Datum 2010-06-07 Vår beteckning SÖKANDE Eli Lilly Sweden AB Box 721 169 27 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

Osteoporos & Frakturprevention. Kristina Åkesson Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus Malmö Lund Universitet

Osteoporos & Frakturprevention. Kristina Åkesson Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus Malmö Lund Universitet Osteoporos & Frakturprevention Kristina Åkesson Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus Malmö Lund Universitet Höftfrakturförekomst Tillgång till bentäthetsmätare (DXA) Prioritet Osteoporos är

Läs mer

Sökord: osteoporos, frakturrisk, FRAX,

Sökord: osteoporos, frakturrisk, FRAX, Version: 1.0 Författare: Skapad: 2013-01- 09 Anna Holmberg Reviderad: 2013-05- 01 Kristina Åkesson Ortopediska kliniken Gäller tv, längst tom: 2014-12- 15 Karl- Gustav Thorngren Ansvarig: Magnus Eneroth

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Alendronat HEXAL Veckotablett 70 mg tabletter Alendronsyra

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Alendronat HEXAL Veckotablett 70 mg tabletter Alendronsyra BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Alendronat HEXAL Veckotablett 70 mg tabletter Alendronsyra Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

REGISTER för SÄRSKILDA LÄKEMEDEL vid OSTEOPOROS START AV BEHANDLING FORMULÄR 1 GUIDE FÖR IFYLLNAD AV FORMULÄR OCH HANTERING AV DATA

REGISTER för SÄRSKILDA LÄKEMEDEL vid OSTEOPOROS START AV BEHANDLING FORMULÄR 1 GUIDE FÖR IFYLLNAD AV FORMULÄR OCH HANTERING AV DATA START AV BEHANDLING FORMULÄR 1 GUIDE FÖR IFYLLNAD AV FORMULÄR OCH HANTERING AV DATA Följande formuläret utgör underlag för inmatning i den webbaserade databasen. 1) Formulär 1 - Start av behandling 2)

Läs mer

M Rörelseapparaten. M01 Antiinflammatoriska och antireuma- M01 tiska medel

M Rörelseapparaten. M01 Antiinflammatoriska och antireuma- M01 tiska medel M Rörelseapparaten M01 Antiinflammatoriska och antireuma- M01 tiska medel Fysisk aktivitet och träning vid artros Vid artros ger fysisk träning, oberoende av artrosgrad, minskad smärta och förbättrad fysisk

Läs mer

Brottförebyggande åtgärder och smärtlindring. Anna Holmberg MD, PhD, CCD Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Brottförebyggande åtgärder och smärtlindring. Anna Holmberg MD, PhD, CCD Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus, Malmö Brottförebyggande åtgärder och smärtlindring Anna Holmberg MD, PhD, CCD Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus, Malmö Jävsdeklaration Medlem av expertgrupp för zolendronate (Aclasta), Novartis.

Läs mer

Osteoporos. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Osteoporos. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Osteoporos Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 4 september 2014 Gäller: t.o.m.4 september 2016 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Terapirekommendation

Läs mer

OSTEOPOROS / BENSKÖRHET. En dold folksjukdom

OSTEOPOROS / BENSKÖRHET. En dold folksjukdom OSTEOPOROS / BENSKÖRHET En dold folksjukdom 1 EN FRAKTUR ÄR NOG! Är du över 50 år? Har du brutit ett ben efter lindrigt fall eller trauma? Då kan du ha drabbats av en osteoporosfraktur. Det är vanligare

Läs mer

10-årsuppföljningen i en populationsbaserad kohortstudie av osteoporos. Hans Lundin

10-årsuppföljningen i en populationsbaserad kohortstudie av osteoporos. Hans Lundin 10-årsuppföljningen i en populationsbaserad kohortstudie av osteoporos. Specialist i Allmänmedicin Doktorand vid Centrum för Allmänmedicin (CeFAM) Karolinska Institutet Innehåll dagens föreläsning: Osteoporosprojektet

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Risedronat Teva 35 mg filmdragerade tabletter. risedronatnatrium

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Risedronat Teva 35 mg filmdragerade tabletter. risedronatnatrium BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Risedronat Teva 35 mg filmdragerade tabletter risedronatnatrium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

Diagnostik av osteoporos Tranås 2 april 2009

Diagnostik av osteoporos Tranås 2 april 2009 Diagnostik av osteoporos Tranås 2 april 2009 Christina Lindh Odontologiska fakulteten Malmö högskola Malmö OSTEOPOROS Det allvarliga och kostnadskrävande är konsekvenserna - att frakturer inträffar redan

Läs mer

Diarienr: Ej tillämpligt Dokument ID: Fastställandedatum: Revisionsnr: Giltigt t.o.m.:

Diarienr: Ej tillämpligt Dokument ID: Fastställandedatum: Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: Osteoporos Definition Osteoporos definieras som en systemisk skelettsjukdom med nedsatt bentäthet och förändrad mikroarkitektur. Den kliniska manifestationen av osteoporos är lågenergifraktur, definierad

Läs mer

LES LABORATORIES SERVIER c/o NDA Regulatory Service AB Johanneslundsvägen 2, Oxfordhuset 194 81 Upplands Väsby

LES LABORATORIES SERVIER c/o NDA Regulatory Service AB Johanneslundsvägen 2, Oxfordhuset 194 81 Upplands Väsby BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE LES LABORATORIES SERVIER c/o NDA Regulatory Service AB Johanneslundsvägen 2, Oxfordhuset 194 81 Upplands Väsby Företrädare: Anna Johnson

Läs mer

VÅRDPROCESSPROGRAM OSTEOPOROS 2011

VÅRDPROCESSPROGRAM OSTEOPOROS 2011 VÅRDPROCESSPROGRAM OSTEOPOROS 2011 Marta Vergara osteoporosenheten EM-kliniken Universitetssjukhuset i Linköping Uppdatering av patofysiologin Skelettet är uppbyggt av kortikalt och trabekulärt ben. Livslång

Läs mer

Motionssvar - Screening för benskörhet hos äldre

Motionssvar - Screening för benskörhet hos äldre MOTIONSSVAR SID 1(5) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-03-21 LS-LED14-617-6 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D A

Läs mer

Motionssvar - Screening för benskörhet hos äldre

Motionssvar - Screening för benskörhet hos äldre MOTIONSSVAR SID 1(5) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-03-21 LS-LED14-617-6 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D A

Läs mer

Osteoporos. Jan Samudovsky EDC Karlstad

Osteoporos. Jan Samudovsky EDC Karlstad Osteoporos Jan Samudovsky EDC Karlstad Fysiologi skelett är en benmatrix (protein) och kalk compacta & spongiosa (trabeculi står i position som motsvarar storsta belastningen) muskuloskeletal system skelettet

Läs mer

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av psoriasisartrit. Psoriasisartrit (PsA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom

Läs mer

Behandling av benskörhet för att förebygga frakturer

Behandling av benskörhet för att förebygga frakturer Behandling av benskörhet för att förebygga frakturer Mattias Lorentzon Professor, specialistläkare Centrum för ben- och artritforskning, Sahlgrenska akademin och osteoporosmottagningen,sahlgrenska Mölndal,

Läs mer

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Vetenskapligt underlag Bilaga

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Vetenskapligt underlag Bilaga Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Vetenskapligt underlag Bilaga 2 Förord Socialstyrelsen har i detta dokument samlat det vetenskapliga underlaget för Nationella riktlinjer för rörelseorganens

Läs mer

Osteoporos och behandling

Osteoporos och behandling Osteoporos och behandling 2011-01-20 Kerstin Landin-Wilhelmsen Endokrinologisektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ålder 30 år Ålder 60 år Trabekulärt ben i kota Ålder 30 år Ålder 60 år Ålder 90 år

Läs mer

Eva Pontén Överläkare Specialist i ortopedi och handkirurgi Verksamheten för Barnortopedi, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Eva Pontén Överläkare Specialist i ortopedi och handkirurgi Verksamheten för Barnortopedi, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Ortopedi Eva Pontén Överläkare Specialist i ortopedi och handkirurgi Verksamheten för Barnortopedi, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Vad behandlar man på ortopeden? Frakturer = benbrott, ffa pga osteoporos,

Läs mer

Osteoporos 2008. Kunskapsunderlag och rekommendationer för Sverige. Osteoporos 2008

Osteoporos 2008. Kunskapsunderlag och rekommendationer för Sverige. Osteoporos 2008 Osteoporos 2008 Kunskapsunderlag och rekommendationer för Sverige Osteoporos 2008 1 Innehåll Författarnamn i alfabetisk ordning... 6 Förord... 7 Sverker Ljunghall Epidemiologi och... 8 Dan Mellström Utredning

Läs mer

Osteoporos. Reumatikerförbundet. - benskörhet. av Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin. utgiven av

Osteoporos. Reumatikerförbundet. - benskörhet. av Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin. utgiven av Osteoporos - benskörhet av Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin utgiven av Reumatikerförbundet Innehåll 2 Innehåll Vad är osteoporos? 3 Orsaker till osteoporos 4 När kan man misstänka osteoporos 6 Diagnos 7 Förebyggande

Läs mer

Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of fractures NEJM 354;7 Feb 16, 2006

Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of fractures NEJM 354;7 Feb 16, 2006 Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of fractures NEJM 354;7 Feb 16, 2006 Women s Health Initiatve(WHI)-studien (primärpreventionsstudie) 36.282 friska postmenopausala kvinnor medelålder

Läs mer

Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning

Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning Vetenskapliga slutsatser Med hänsyn till PRAC:s utredningsprotokoll om de periodiska säkerhetsrapporterna

Läs mer

Effekterna av alendronat, denosumab och teriparatid på frakturrisk

Effekterna av alendronat, denosumab och teriparatid på frakturrisk Institutionen för Kemi och Biomedicin Examensarbete Effekterna av alendronat, denosumab och teriparatid på frakturrisk och bentäthet hos postmenopausala kvinnor med osteoporos Tina Tisa Kaboudian Huvudområde:

Läs mer

Patientinformation och informerat samtycke

Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation Du tillfrågas härmed om att delta i en studie vid ändtarmscancer. Studien testar om det finns fördel med att ge tilläggsbehandling med cytostatika

Läs mer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2012-09-28 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Vårdriktlinjer vid osteoporos Gäller för Primärvården, kvinno- och medicinklinikerna i Örebro läns landsting

Vårdriktlinjer vid osteoporos Gäller för Primärvården, kvinno- och medicinklinikerna i Örebro läns landsting Vårdriktlinjer vid osteoporos Gäller för Primärvården, kvinno- och medicinklinikerna i DEFINITION 3 INDELNING 4 Primär osteoporos 4 Sekundär osteoporos 4 EPIDEMIOLOGI 5 UTREDNING 6 Allmänt 6 Anamnes 6

Läs mer

I Sverige inträffar årligen ca 70 000 benskörhetsfrakturer fördelat på: Bentäthet högre än -1 SD (uttryckt som T-score)

I Sverige inträffar årligen ca 70 000 benskörhetsfrakturer fördelat på: Bentäthet högre än -1 SD (uttryckt som T-score) Kapitel Bakgrund (benskörhet) yttrar sig ofta som fraktur vid obetydlig påfrestning på skelettet. Tidig identifiering av riskpersoner, framförallt patienter med förstagångsfraktur, och adekvat behandling

Läs mer

SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN (RMP; per läkemedelspreparat)

SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN (RMP; per läkemedelspreparat) DEL VI SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN (RMP; per läkemedelspreparat) Format och innehåll i sammanfattningen av riskhanteringsplanen Sammanfattningen av riskhanteringsplanen (del VI) innehåller information

Läs mer

M Rörelseapparaten. M01 Antiinflammatoriska och antireumatiska. Specifika antireumatiska medel

M Rörelseapparaten. M01 Antiinflammatoriska och antireumatiska. Specifika antireumatiska medel M Rörelseapparaten M01 Antiinflammatoriska och antireumatiska medel Icke-steroida antiinflammatoriska medel och acetylsalicylsyra (se avsnitt N02) är symtomatiska medel vid akut och kronisk smärta i rörelseorganen,

Läs mer

Osteoporos

Osteoporos Osteoporos 2014 09 01 Mats Palmér Endokrinologiska kliniken KS Huddinge Incidens konsekvenser Totalt 70000 osteoporosrelaterade frakturer per år Cirka 18000 höftfrakturer per år Morbiditet och mortalitet

Läs mer

Villkor Eli Lilly Sweden AB skall i all marknadsföring och annan information tydligt upplysa om att subvention endast gäller för ovanstående grupper.

Villkor Eli Lilly Sweden AB skall i all marknadsföring och annan information tydligt upplysa om att subvention endast gäller för ovanstående grupper. BESLUT 1 (7) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2003-12-19 Vår beteckning 1262/2003 SÖKANDE Eli Lilly Sweden AB Kontaktperson: Karl-Johan Myrén Box 300 37 104 25 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna

Läs mer

Livsstilens betydelse En del av ökningen kan tillskrivas en ökande andel äldre i befolkningen. En del beror sannolikt på vår ändrade livsstil.

Livsstilens betydelse En del av ökningen kan tillskrivas en ökande andel äldre i befolkningen. En del beror sannolikt på vår ändrade livsstil. Kapitel Bakgrund (benskörhet) yttrar sig ofta som fraktur vid obetydlig påfrestning på skelettet. Tidig identifiering av riskpersoner, framförallt patienter med förstagångsfraktur, och adekvat behandling

Läs mer

Läkemedelsanvändningen hos äldre: Exempel från SNAC-K. Kristina Johnell, docent Aging Research Center Karolinska Institutet

Läkemedelsanvändningen hos äldre: Exempel från SNAC-K. Kristina Johnell, docent Aging Research Center Karolinska Institutet Läkemedelsanvändningen hos äldre: Exempel från SNAC-K Kristina Johnell, docent Aging Research Center Karolinska Institutet Exempel 1 från SNAC-K Smärtbehandling hos äldre med och utan demens: en populationsbaserad

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Från epidemiologi till klinik SpAScania

Från epidemiologi till klinik SpAScania Från epidemiologi till klinik SpAScania Ann Bremander, PT, PhD Docent vid Lunds Universitet Institutionen för kliniska vetenskaper Avdelningen för reumatologi SpAScania 2007 The impact of SpA on the individual

Läs mer

Prevention av fall och fallskador hos äldre människor

Prevention av fall och fallskador hos äldre människor Prevention av fall och fallskador hos äldre människor Anna Holm Sieppi Produktchef/leg sjuksköterska Program Siffror och statistik Vad kan vi lära av den typiska höftfrakturpatienten? Osteoporos Paus Osteoporos

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 tablett innehåller 70 mg alendronsyra (som 76,188 mg natriumalendronat). För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

PRODUKTRESUMÉ. 1 tablett innehåller 70 mg alendronsyra (som 76,188 mg natriumalendronat). För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1. PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Alendronat Ranbaxy Veckotablett 70 mg tabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett innehåller 70 mg alendronsyra (som 76,188 mg natriumalendronat).

Läs mer

Information till forskningsperson

Information till forskningsperson Information till forskningsperson En dosundersökande studie i två delar utförd på friska forskningspersoner med syfte att utvärdera säkerhet, tolerabilitet och effekter med LMW-DS infusionslösning efter

Läs mer

Bipacksedeln: Information till användaren. Optinate Septimum 35 mg filmdragerade tabletter risedronatnatrium

Bipacksedeln: Information till användaren. Optinate Septimum 35 mg filmdragerade tabletter risedronatnatrium Bipacksedeln: Information till användaren Optinate Septimum 35 mg filmdragerade tabletter risedronatnatrium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Novartis Finland Oy. Information till patienter som använder Aclasta vid osteoporos

Novartis Finland Oy. Information till patienter som använder Aclasta vid osteoporos Novartis Finland Oy Information till patienter som använder Aclasta vid osteoporos Denna broschyr vänder sig till dig som behandlas med Aclasta för osteoporos med ökad risk för frakturer. Läs texten noggrant

Läs mer

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis Avhandlingen försvarades den 28 nov 2014 Hamed Rezaei MD. PhD. Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Information till försökspersoner som deltar i en studie av ett nytt drickbart vaccin mot ETEC-diarré

Information till försökspersoner som deltar i en studie av ett nytt drickbart vaccin mot ETEC-diarré Information till försökspersoner som deltar i en studie av ett nytt drickbart vaccin mot ETEC-diarré Vill du vara med i en studie där vi prövar ett nytt drickbart vaccin mot diarré som orsakas av så kallade

Läs mer

Skelett och mjukdelar. Strängnäs 151113 Marianne Jarfelt

Skelett och mjukdelar. Strängnäs 151113 Marianne Jarfelt Skelett och mjukdelar Strängnäs 151113 Marianne Jarfelt ! Bentäthet- osteoporos! Muskel och skelett! Osteonekros Ben! Trabekulärt ben (i korta och platta ben) 20% totalt! Corticalt ben (långa rörben) 80%

Läs mer

Upphovsrätt - tillgänglighet

Upphovsrätt - tillgänglighet Upphovsrätt - tillgänglighet SF-36 Hälsoenkät är försedd med copyright knuten till Medical Outcomes Trust (MOT), 20 Park Plaza, Suite 1014, Boston, MA 02116-4313 och till Sektionen för vårdforskning, Sahlgrenska

Läs mer

Fakta om Zometa och bröstcancerstudien ABCSG 12

Fakta om Zometa och bröstcancerstudien ABCSG 12 Fakta om Zometa och bröstcancerstudien ABCSG 12 Frågor och svar om Zometa Vad är Zometa? Zometa, tillhör de nyare så kallade tredje generationens bisfosfonater, och används idag för behandling av skelettmetastaser,

Läs mer

lokalt vårdprogram för hälso- och sjukvården i Södra Älvsborg Dokumentnamn: Osteoporos

lokalt vårdprogram för hälso- och sjukvården i Södra Älvsborg Dokumentnamn: Osteoporos 200--3 Lokalt vårdprogram för personal i hälso- och sjukvården inom vårdsamverkan ReKo sjuhärads område Sidan av 200--3 Innehållsförteckning Inledning/Syfte... 4 Kapitel - Vårdstandard... 5 Definition

Läs mer

Om psoriasis och din behandling med Otezla

Om psoriasis och din behandling med Otezla Om psoriasis och din behandling med Otezla Om psoriasis och plackpsoriasis Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av plackpsoriasis som är den vanligaste formen av psoriasis. Psoriasis

Läs mer

Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab).

Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab). Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab). Den här broschyren vänder sig till dig som får behandling med Prolia mot postmenopausal osteoporos

Läs mer

Betydelsen av SURVIVIN för utveckling av erosiv ledsjukdom

Betydelsen av SURVIVIN för utveckling av erosiv ledsjukdom Betydelsen av SURVIVIN för utveckling av erosiv ledsjukdom Forskningshuvudperson: Maria I. Bokarewa, överläkare, Reumatologkliniken, Sahlgrenska Universitietssjukhus Medverkande forskare: Karin E. Svensson,

Läs mer

Nytt VPP för Osteoporos i Östergötland

Nytt VPP för Osteoporos i Östergötland Nytt VPP för Osteoporos i Östergötland 13.00 13.05 Inledning» Ulf Rosenqvist/Göran Toss 13.05 13.20 Patofysiologi/Bakomliggande faktorer» Marta Vergara/Anna Spångeus 13.20 13.45 Diagnostik/DXA/FRAX/Frakturrisk»

Läs mer

VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning. Information om sjukdomsförekomst (för varje indikation)

VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning. Information om sjukdomsförekomst (för varje indikation) VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst (för varje indikation) Indikation/målgrupp Incidens och prevalens Postmenopausal osteoporos Iincidensen av osteoporos

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. En tablett innehåller 70 mg alendronatsyra, motsvarande 91,37 mg natriumalendronattrihydrat.

PRODUKTRESUMÉ. En tablett innehåller 70 mg alendronatsyra, motsvarande 91,37 mg natriumalendronattrihydrat. PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN FOSAMAX VECKOTABLETT 70 mg tabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller 70 mg alendronatsyra, motsvarande 91,37 mg natriumalendronattrihydrat.

Läs mer

Erfarenheter av NOAK. Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK

Erfarenheter av NOAK. Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Erfarenheter av NOAK Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Antal patienter på AK-mottagningen 1995-2013 4500 4000 3500 3000 2500 2000 Serie1 1500 1000 500 0 1995 2000

Läs mer

Minskar screening för osteoporos risken för fraktur?

Minskar screening för osteoporos risken för fraktur? Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst, 2012-03-07. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av

Läs mer

Motion: Screening av benskörhet Handlingar i ärendet:

Motion: Screening av benskörhet Handlingar i ärendet: Motion: Screening av benskörhet Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 2014-09-23 Protokollsutdrag från Hälso-

Läs mer

BEHANDLINGS- RIKTLINJER OSTEOPOROS 2015

BEHANDLINGS- RIKTLINJER OSTEOPOROS 2015 BEHANDLINGS- RIKTLINJER OSTEOPOROS 2015 Vårdprogrammet Osteoporos Sörmland har utarbetats av Överläkare Peter Gillberg i samarbete med Läkemedelskommitténs expertgrupp för Smärta och rörelseorganens sjukdomar.

Läs mer

Benskör och hälsostark Hälsofrämjande frakturprevention vid osteoporos

Benskör och hälsostark Hälsofrämjande frakturprevention vid osteoporos Benskör och hälsostark Hälsofrämjande frakturprevention vid osteoporos Nationell Skadekonferens Göteborg 15-16 okt 2013 Helene V. Hjalmarson PhD Public Health Ass prof Sport Sciences Karlstad University

Läs mer

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat)

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) Läs bipacksedeln innan du använder FOSRENOL oralt pulver eller FOSRENOL tuggtabletter. Du har fått den här broschyren för att informera dig om varför du har fått

Läs mer

D-vitaminbrist hos äldre på särskilt boende. Maria Samefors 2012-09-13

D-vitaminbrist hos äldre på särskilt boende. Maria Samefors 2012-09-13 D-vitaminbrist hos äldre på särskilt boende Maria Samefors 2012-09-13 D-vitamin Ett fettlösligt vitamin med hormonella egenskaper. 2 källor till D-vitamin: kost och solljus, varav solljus svarar för 90%

Läs mer

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012. Systematisk riskvärdering, utredning och behandling vid fragilitetsfraktur Uppdatering

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012. Systematisk riskvärdering, utredning och behandling vid fragilitetsfraktur Uppdatering Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012 Systematisk riskvärdering, utredning och behandling vid fragilitetsfraktur Uppdatering Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Nya nationella riktlinjer för f Osteoporos

Nya nationella riktlinjer för f Osteoporos Nya nationella riktlinjer för f Osteoporos Socialstyrelsens nationella riktlinjer om rörelseorganens relseorganens sjukdomar, 2012 Mattias Lorentzon Docent, specialistläkare Centrum för ben- och artritforskning,

Läs mer

Osteoporos Falldiskussionsseminarium T6 2015 STUDENT

Osteoporos Falldiskussionsseminarium T6 2015 STUDENT Osteoporos Falldiskussionsseminarium T6 2015 STUDENT 1. Husläkarmottagning Bruten 71-åring Epikris kommer från Ortopedkliniken på en av dina patienter. Det rör sig om en 71-årig kvinna med välkontrollerad

Läs mer

VI.2 Inslag i en offentlig sammanfattning. VI.2.1 Översikt över sjukdomsepidemiologi

VI.2 Inslag i en offentlig sammanfattning. VI.2.1 Översikt över sjukdomsepidemiologi VI.2 Inslag i en offentlig sammanfattning VI.2.1 Översikt över sjukdomsepidemiologi Zoledronsyra 5 mg/100 ml infusionsvätska, lösning tillhör kategorin kväveinnehållande bisfosfonater, och verkar huvudsakligen

Läs mer

Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis

Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis P R E S S M E D D E L A N D E FÖR OMEDELBAR PUBLICERING/ DEN 23 SEPTEMBER Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis Ett års behandling med läkemedlet Enbrel gav

Läs mer

Regionalt vårdprogram. Handläggning av patienter med misstänkt osteoporosfraktur och behandling av osteoporos

Regionalt vårdprogram. Handläggning av patienter med misstänkt osteoporosfraktur och behandling av osteoporos Handläggning av patienter med misstänkt osteoporosfraktur och behandling av osteoporos 2016 Handläggning av patienter med misstänkt osteoporosfraktur och behandling av osteoporos 2016 ISBN 91-976391-6-8

Läs mer

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller natriumalendronattrihydrat motsvarande natriumalendronat 70 mg.

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller natriumalendronattrihydrat motsvarande natriumalendronat 70 mg. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Alendronat Orifarm Veckotablett 70 mg tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller natriumalendronattrihydrat motsvarande natriumalendronat

Läs mer

Information till patienter som använder. Aclasta vid osteoporos

Information till patienter som använder. Aclasta vid osteoporos Information till patienter som använder Aclasta vid osteoporos Denna broschyr vänder sig till dig som behandlas med Aclasta för osteoporos med ökad risk för frakturer. Läs texten noggrant för den innehåller

Läs mer

Juvenil Dermatomyosit

Juvenil Dermatomyosit www.printo.it/pediatric-rheumatology/se/intro Juvenil Dermatomyosit 2. DIAGNOS OCH BEHANDLING 2.1 Är sjukdomen annorlunda hos barn jämfört med vuxna? Hos vuxna kan dermatomyosit vara sekundär till cancer.

Läs mer

CRP och procalcitonin: Variation vid okomplicerad elektiv sectio

CRP och procalcitonin: Variation vid okomplicerad elektiv sectio CRP och procalcitonin: Variation vid okomplicerad elektiv sectio Vetenskapligt arbete under ST tjänstgöring Patrik Alm, ST läkare Kvinnokliniken, Gävle sjukhus Innehållsförteckning 1.1 Introduktion...2

Läs mer

Oscar 18 år. Fall skapat av Reumatolog Ulla Lindqvist. Fall granskat av Medical Advisor Petra Neregård, Pfizer

Oscar 18 år. Fall skapat av Reumatolog Ulla Lindqvist. Fall granskat av Medical Advisor Petra Neregård, Pfizer Oscar 18 år PP-ENB-SWE-0213 Detta formulär är inte utformat för, och får inte användas till, att rapportera biverkningar avseende produkter från Pfizer. Om du har för avsikt att göra en biverkningsrapportering,

Läs mer

Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården

Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna

Läs mer