TELIASONERA Analys Igel har sugit ur TeliaSoneras värde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TELIASONERA Analys 2006-12-18 Igel har sugit ur TeliaSoneras värde"

Transkript

1 TELIASONERA Analys Igel har sugit ur TeliaSoneras värde Analytiker: Patrik Gidmark, Jonas Helmin, Shermin Golrang och Simon Åström E 2007E Intäkter Res.före skatt Vinst per aktie kr 3,73 3,72 4,39 3,15 Vinst per aktie % - 0, Udelning per aktie 1,2 3,5 4 - Tillväxt % -0,6 7,0 3,2 2,0 Res. Före skatt % 20% 21% 19% 21% Vinst per aktie % Rörelsemarginal % 22, ,5 21 Re 9,1 8,4 10 9,9 Värdering P/E 14,1 16,4 13,97 14,53 Ev/sales 2,3 2,3 2,89 2,97 Ev/EBITDA 6,5 7 8,31 8,71 Ev/EBIT 10,1 11,4 12,72 12,87 Nyckeldata Börsvärde Börspost 500 Nettoskuld Ric-kod TLSN.ST Aktiedata 1 månad 3 månader 1 år Avkastning 2,8% 21,4% 29,4% Jmfr. Index -0,5 11,1% 5,9% Jmfr.Bransch -1,0% 3,6% -3,1% Hög värderad aktie i branschen Reaktion på kommande utförsäljning Begränsad tillväxt potential Fortsatt priskonkurrens Utlandsberoende SÄLJ Kurs ,50kr Riktkurs: 46,50kr Kurspotential: -18% Rekommendation Även Q4 ser positivt ut för TeliaSoneras tillväxt vilket gör att det gångna året kommer

2 ge ett rekordresultat. Likaså marginalerna har förbättrats under tredjekvartalet till nya nivåer. Extrem valuation bedömmer att TeliaSonera I framtiden inte kommer att leva upp till marknadens förväntningar på ökad tillväxt och Företaget TeliaSonera TeliaSonera är resultatet av samgåendet mellan svenska Telia och finska Sonera. Sammangåendet mellan företagen skedde i december Genom sammangåendet blev företaget ledande inom telekommunikationsbranschen i Norden och Baltikum samt med starka marknadspositioner i Eurasien, Ryssland och Turkiet. Telia drevs tidigare av den svenska staten i ett lagstiftat monopol men såldes ut till viss del Sonera drevs av den finska staten men privatiserades även det Företaget erbjuder tjänster inom telekommunikation; fast telefoni, mobil telefoni, datakommunikation och bredband, samt kabel-tv. marginaler. Detta beroende på den extrema konkurrens TeliaSonerna möter på marknaden. Under 2007 kommer Staten att sälja ut sina 45 % av innehavet i TeliaSonera vilket fått kursen att stiga under de senaste veckorna. Marknadsområden och geografisk fördelning Fast kommunikation, som omfattar fast telefoni, datakommunikation och bredband svarar för 45 procent av omsättningen. Mobil kommunikation svarar för 51 procent av omsättningen. Övriga verksamheter såsom kabel-tv och verksamheter utanför kärnaffärerna svarar för 4 procent av omsättningen Fördelningen över de olika marknaderna som TeliaSonera verkar på ser ut enligt nedan (2005): Danmark Baltikum Norge Eurasien Omsättning per marknad Finland Övriga Sverige TeliaSonera- Kortfattat Omsättning Mkr (2006E) Vinst före skatt (2005) Anställda Abonnenter Ca 90 miljoner Noterat Stockholm/Helsingfors VD Anders Igel Största ägare Svenska staten Börsvärde Mkr

3 TeliaSoneras affärsidé: TeliaSonera erbjuder pålitliga, innovativa och användarvänliga tjänster för överföring och paketering av ljud, bild, data, information, transaktioner och underhållning. Vi verkar i de nordiska länderna, på utvalda marknader i Eurasien samt Ryssland och Turkiet. Strategi Den strategi som TeliaSonera bygger sin verksamhet på är att använda dubbla möjligheter i marknader med olika mognadsgrad. Genom att tillvarata möjligheterna på dessa två marknader ska de skapa värdeutveckling och styrka för att kunna delta i den framtida konsolideringen av den Europeiska marknaden. På mogna marknader, såsom Norden och de Baltiska länderna ska TeliaSonera skapa tillväxt genom nya IP-baserade tjänster samt genom nya erbjudanden och vissa förvärv. På omogna marknader ska TeliaSonera dra nytta av den inneboende tillväxten och öka värdet för bolaget. TeliaSonera efter 2007 TeliaSonera har under de senaste åren haft svårt att skapa tillväxt. Anledningen till detta är att den hårda konkurrensen på marknaden har bidragit till att omsättnings- och lönsamhetsökningen har avtagit. För att skapa effektivitet och tillväxt kommer TeliaSonera under 2007 strukturera om sina affärsområden. Tidigare var man uppdelade efter geografiska områden. Den nya indelningen kommer istället att innehålla fyra stycken olika affärsområden. Syftet med indelningen är att TeliaSonera ska öka sitt kundfokus och ha kompetens på rätt plats inom bolaget och på så sätt skapa en högre lönsamhet och bättre effektivitet. Mobility Services huvudsakliga inriktning kommer vara att öka användandet av mobil röst- och datatrafik. En ökning av trafiken i näten ska kompensera effekten av prispressen på marknaden.

4 Broadband Services kommer att arbeta för en ökad användning av bredband hos privatpersoner och företag och skapa förutsättningar för merförsäljning som tripleplay. Integrated Services ansvarar för att bygga upp och sköta interna IT- och telekomstrukturer med helhetslösningar inom Norden och Baltikum. Eurasia omfattar utvecklingen i de länder som har en hög tillväxt, till exempel Kazakstan och Georgien. De ska även aktivt utveckla de aktieinnehav som de har i Ryska Megafon samt Turkcell. Makrofaktorer Räntor TeliaSonera är utsatta för en viss ränterisk. Storleken på det finansiella nettot och resultatet i resultaträkningen påverkas av det allmänna ränteläget. Även storleken på några av posterna under balansräkningen påverkas av de underliggande räntorna. Det allmänna ränteläget i ett land kan också påverka huruvida man är beredd att göra en större investering eller inte. 5,0 Sweden, Repo Rates, 12 Month Forecast, Mean, SEK 4,5 4,0 Percent 3,5 3,0 2,5 2,0 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q Source: Reuters EcoWin Upplåning som är räntebärande gör att företaget blir exponerat för en ränterisk. En ökning av räntenivån med 1 procentenhet skulle göra att TeliaSoneras räntekostnader skulle stiga med 240 Mkr och påverka resultatet med ca 1,7 procent. En ökning av räntenivån med 3 procentenheter skulle påverka räntekostnaderna med 720 Mkr och påverka resultatet med 5,3 procent I Sverige har ränteläget varit lågt de senaste åren. Det senaste halvåret har reporäntan stigit med 1 procentenhet. Riksbanken har aviserat fortsatta höjningar, och konjunkturinstitutet räknar med en ökning av reporäntan med 1 procentenhet under 2007 och en lite ytterligare ökning året därpå. Enligt World Economic Outlook från Internationella valutafonden IMF är det allmänna ränteläget i euro-regionen också på väg att stiga. Dessa ökningar

5 överensstämmer med våra prognoser, vilket kommer att innebära att resultatet för TeliaSonera hålls ner något de kommande åren. Valutor TeliaSonera har svenska kronor (SEK) som redovisningsvaluta. TeliaSonera bedriver verksamhet i ett flertal länder och därför sker en stor del av kassaflödet i andra valutor än SEK. Eftersom koncernens resultat och kassaflöden redovisas i SEK, så är man utsatt för en omräkningsexponering då växelkursen påverkar de redovisade resultaten och kassaflödena i SEK. Dessutom är man är även utsatta för transaktionsexponeringar. Inom telefoniverksamhet förekommer en valutarisk i samband med den utlandsrelaterade samtalstrafiken. Detta såtillvida att det uppstår en skuld eller fordran mellan TeliaSonera och den utländska operatören i samband med att samtalen går. Inom mobiltelefoni beräknas dessa i ett valutasubstitut som kallas för SDR, Special Drawing Rights. De faktureras och betalas i Euro. Om SEK stärktes med 1 procentenhet mot samtliga valutor skulle TeliaSoneras egna kapital minskas med MSEK. TeliaSonera påverkas främst av kurssvängningar i Euro följt av NOK och TRY. Exch SEK - Swedish Kroner. (SE) Relative to Exch EUR - Euro as of 15/12/06 0,16 0,14 0,12 0,10 0, Exch SEK - Swedish Kroner. Relative to Exch EUR - Euro. Average Värdet på den svenska kronan har stigit under det senaste året jämfört mot euron. Historiskt sett över de senaste 15 åren har en kursökning av kronan inte varat mer än ett år innan en motreaktion kommit. Baserat på detta tror vi inte att kronan kommer att bli dyrare under 2007.

6 Exch NOK - Norvegian Kroner. (NOK) Relative to Exch SEK - Swedish Kroner as of 15/12/06 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0, Exch NOK - Norvegian Kroner. Relative to Exch SEK - Swedish Kroner. Average Den norska kronan har fallit det senaste året jämfört med den svenska kronan. Historiskt över de senaste 15 åren brukar en ett- till tvåårig försvagning följas av en motreaktion. Under de närmsta åren ser vi att den norska kronan har potential att bli dyrare. Base 100 Exch TRY - Turkish Lira. (TR) Relative to Exch SEK - Swedish Kroner. in USD as of 18/12/ Exch TRY - Turkish Lira. Relative to Exch SEK - Swedish Kroner. Average Den turkiska liran har sjunkit markant under den framtagna perioden. Under de senaste åren har det hänt mycket inom Turkiets ekonomi, men kursen har inte ändrats nämnvärt. Enligt vår prognos kommer kursförhållandet mellan SEK och lira att ligga relativt konstant under de kommande åren. En sammanfattning av det aktuella valutaläget gör att vi inte tror att den svenska kronan kommer att stiga inom det närmsta året. Vi tror att kronan kommer försvagas något vilket påverkar värdet på bolaget negativt.

7 Regleringar Inom telekombranschen förekommer många regleringar och licenskrav. Om inte dessa regleringar följs riskerar man böter, skadestånd eller andra liknande åtgärder. Dessa regleringar kan i vissa fall begränsa flexibiliteten och i viss mån påverka hanteringen av TeliaSoneras verksamhet. Utan dessa regleringar skulle TeliaSonera och andra bolag i branschen bland annat ha lättare för att ta sig in på nya marknader och arbeta mer gränsöverskridande. Skulle dessa regleringar inte finnas skulle det dock påverka det konkurrerande klimatet negativt. TeliaSonera anses ha betydande marknadsinflytande på sina marknader i Sverige och Finland. Beroende på detta finns det reglerade villkor som företaget måste hålla sig till när de bedriver sin verksamhet. Eftersom de har så stora marknadsandelar begränsas möjligheter till uppköp och expansion då de enligt lag inte får gå mot en monopolistisk ställning. Konkurrens Telekombranschen är en bransch i ständig utveckling. Den är mer än andra branscher utsatta för stark internationell konkurrens. Vi ser att konkurrensen skiljer sig olika beroende om det gäller mobil, fast telefoni eller bredband. TeliaSoneras huvudkonkurrenter är Telenor och Tele2 i Sverige och Elisa i Finland. Dessa konkurrenter agerar prispressande på marknaden. När Telenor köpte Vodafones svenska mobilverksamhet för ca ett år sedan, ökade konkurrensen på den svenska marknaden ytterligare genom att Vodafone hade en bredare produktportfölj än Telenor tidigare kunde erbjuda. Detta tvingar TeliaSonera att ständigt förbättra och utveckla sina produkter och tjänster eftersom det är fler aktörer på marknaden som slåss om kunderna med samma typ av tjänster och produkter. När TeliaSonera etablerar sig på nya marknader gör man det ofta genom att ta kontroll över redan befintliga teleoperatörer som är inarbetade på de aktuella marknaderna. Några exempel på detta är Turkcell som idag står för mycket betydande del av Telia Soneras vinst samt affärsområdet Euroasia, som dessutom har en mycket kraftig tillväxt. Branschanalys Rivalitet mellan existerande företag Rivaliteten mellan företag inom telekombranschen är hög då det är lätt för kunder att byta operatör. Det finns ett relativt stort antal företag inom denna bransch på i stort sett samtliga marknader där TeliaSonera verkar.

8 Genom att alla operatörer använder sig av liknande produkter är det priset som avgör vilken operatör konsumenten väljer. Aktörerna på marknaden måste bli mer kostnadseffektiva i deras satsningar för att genom prissättning kunna locka över kunder till sina abonnemang. Bolagen använder sig i stor utsträckning av marknadsföring för att locka till sig fler kunder. En stor del av denna marknadsföring sker genom telemarketing, en marknadsföringsform som i längden blir dyr för bolagen. Användande Ungefär 7 procent av Sveriges befolkning har valt bort den fasta telefonin till förmån för mobiltelefoni. Denna trend verkar hålla i sig och det är framförallt den yngre generationen som enbart använder sig av mobiltelefon. I Sverige minskade användandet av fast telefoni med 3 procent det senaste året. Enligt en enkät från juni 2006 som post- och telestyrelsen genomförde är hela 30 procent öppna för att helt gå ifrån den fasta telefonin. Det som begränsar kunderna att helt gå över till mobil telefoni är att det höga priset för att ringa mobilt fortfarande ligger för högt. Den sista juni 2006 fanns det fasta telefonabonnemang i Sverige. Drygt 76 procent av det totala antalet telefonabonnemang tillhandahölls av TeliaSonera, vilket är en minskning med 9 procentenheter från sista juni Minskningen beror till största del på att TeliaSonera har infört en grossistprodukt för telefonabonnemang (GTA), vilken har gjort det möjligt för fler operatörer att fakturera abonnemangsavgiften. Genom GTA får kunden alla avgifter för sin fasta telefon på samma faktura. Operatörerna är intresserade av att erbjuda abonnemang då detta kan leda till att kunden starkare binds till operatören, och ökar möjligheten till differentierade erbjudanden. I juni 2006 uppgick abonnemangskunderna till stycken. TeliaSonera tappar just nu många kunder på den svenska fasta telefonimarknaden. Trenden att fast telefoni minskar gäller även generellt för mogna marknader i Europa. Den årliga tillväxten för antalet mobilabonnemang i Sverige har legat på en relativt stabilt nivå på runt 10 procent tidigare år. Från och med 2005 har tillväxten dock avtagit. Mellan första halvåret av 2005 och första halvåret av 2006 ökade antalet abonnemang (kontraktsabonnemang och kontantkort) med knappt 3 procent vilket är lägre än vad det har varit tidigare. Den viktigaste förklaringen till detta är att de flesta idag redan använder mobiltelefon, det vill säga att marknaden i Sverige börjar bli mättad. Antalet trafikminuter i de mobila näten fortsätter att öka, med 26 procent, under första halvåret av 2006, jämfört med första halvåret av Tillväxten i trafik var 31 procent mellan motsvarande perioder 2004 och Dessförinnan ökade inte trafiken i samma omfattning. Att trafiken i näten ökar så mycket trots att förändringen i andelen svenskar som använder mobiltelefon är marginell, visar tydligt att man använder mobilen alltmer. På mogna marknader i Europa ligger också andelen användare av mobil telefoni stilla från 2004 då 9 av 10 använder sig av mobiltelefon. 30 procent av dem som har mobiltelefon får den finansierad eller delvis finansierad av ett företag som användaren har anknytning till. En

9 relativt ny trend är att allt fler tecknar upp sig på abonnemang istället för att ringa från kontantkort. I Eurasien och Baltikum är inte den mobila telefonin lika implementerad, så där finns fortfarande möjligheter att skapa tillväxt i antalet abonnemang. Antal kunder(tusental) Nettoomsättning (MSEK) Eurasien Litauen Lettland Estland Danmark Norge Finland Sverige TeliaSonera får högst intäkt per genomsnittsabonnent i de Nordiska länderna. I dagsläget är inte den mobila telefonin lika använd per abonnemang i de Baltiska länderna och Eurasien, så dessa är de största potentiala områdena att öka användandet av TeliaSoneras tjänster. Där använder man sig inte av tjänsterna i så stor utsträckning som i Norden, vilket visar sig i att det är en låg omsättning per abonnent. I takt med att priserna för mobil telefoni minskar, kommer allt fler att övergå till att helt använda sig av enbart mobiltelefoner. Därför anser vi att trenden med ett minskat antal abonnemang inom fast telefoni kommer att hålla i sig. De flesta använder sig redan idag av mobil telefoni. Vi ser därför ett fortsatt avtagande av tillväxten i antalet mobila abonnemang. Vi anser dock att användandet av de befintliga mobila abonnemangen kommer att fortsätta öka, en ökning som telebolagen kommer att vara beroende av för bra lönsamhet i framtiden. Enligt det vi har skrivit ovan anser vi att det är i Baltikum och Eurasien som det fortfarande finns en märkbar tillväxtpotential i antalet abonnemang för TeliaSonera. Här finns också den största tillväxtpotentialen gällande användande av befintliga abonnemang, även om denna tillväxt i viss mån kommer ske över samtliga regioner TeliaSonera verkar i.

10 Strategier Det finns tre olika strategier för att skaffa sig marknadsfördelar gentemot konkurrenter. Dessa tre är cost leadership, differentiering och fokusering. Differentiering är en viktig faktor i TeliaSoneras konkurrenssituation, då man verkar på en marknad där det förekommer relativt många konkurrenter. TeliaSonera använder sig främst av funktionsdifferentiering. De vill alltid sträva efter att ha bra kvalitet på sina produkter genom bra täckning, ett stort utbud av kvalitativa tjänster och hög tillgänglighet. En av deras viktigaste punkter för fortsatt bra lönsamhet är att komma med nya tjänster och öka användandet av abonnemang. Cost leadership betyder att hela företaget genomsyras av ett lågkostnadstänk där man hela tiden arbetar med effektivisera produktionen. Detta görs ofta genom standardiseringar och centralisering. TeliaSoneras VD, Anders Igel, är en erkänd kostnadsbesparare. TeliaSonera har under de senaste åren minskat ordentligt i sina kostnader. De satsar bland annat hårt på att kostnadseffektivisera fasta telefonin genom ip-telefoni. Trots detta tycker vi inte att TeliaSonera har en utpräglad Cost leadership-strategi då de satsar mer på att erbjuda kvalitet än ett ha de billigaste priserna på marknaden. De satsar därför relativt stora pengar på utveckling, vilket mer ligger i linje med differentiering. Självklart är låga kostnader och priser en viktig del, men det är inte deras huvudstrategi. Inträdesbarriärer Att ta sig in på nya marknader i telekombranschen kan kräva stora investeringar. Att börja använda ett nytt nät för sin telefonitrafik är förknippat med stora kostnader. När TeliaSonera går in på en ny marknad gör man det ofta genom att köpa upp en befintlig aktör på marknaden. På sätt kommer man över en del av inträdesbarriärerna då man direkt får en produkt eller ett varumärke som är inarbetat på marknaden. Det kan dock finnas politiska regleringar som förhindrar, begränsar eller försvårar introducerandet av produkter eller tjänster på nya marknader. Hot från substitut Det finns inte så många substitut till telekombranschen. Det finns egentligen bara ett substitut som oroar oss i framtiden. Idag erbjuder företag som Skype och Ebay extremt billig telefoni via nätet. I dagsläget anses denna telefoni vara ett andrahandsalternativ när det kommer till kvalitet och därför påverkar den inte de befintliga bolagen i branschen. Skype arbetar dock på en utveckling av sin produkt för att den ska kunna komma att användas på ett mer likartat sätt som dagens teleoperatörer. Man ligger ännu bara i startgroparna i detta projekt, men om de lyckas skapa en högkvalitativ produkt ur detta kommer det att bli en stor konkurrensfaktor för dagens teleoperatörer. Leverantörer TeliaSonera är beroende av ett begränsat antal leverantörer som verkar för att utveckla deras nät och hjälpa dem erbjuda deras tjänster på kommersiella villkor. Dessa leverantörer står för

11 tillverkning och tillhandahållande av nätutrustning, relaterad programvara samt terminaler på TeliaSoneras marknader. Om dessa leverantörer inte kan uppfylla TeliaSoneras krav är det möjligt att de inte får den utrustning de behöver tillräckligt snabbt. Av den orsaken att de använder sig av ett begränsat antal leverantörer kan det komma att ha en negativ effekt på TeliaSonera, bland annat såtillvida att det begränsar deras flexibilitet och innebär att de inte kan expandera lika snabbt som de behöver i en befintlig konkurrenssituation. Power of Customers I de fall då det finns många företag som producerar liknande varor får kunderna mer makt genom att de lätt kan byta mellan företagen och ställa dessa mot varandra. Då det är lätt att byta telefonoperatör är det viktigt att företagen inom telekombranschen tar väl hand om sina kunder och ligger bättre till i sina konkurrenter gällande pris, kvalitet och service. TeliaSonera kan erbjuda väldigt hög funktionalitet och åtkomst på sina produkter och tjänster. TeliaSonera SWOT-analys Styrkor: Marknadsledande positioner TeliaSonera har i dag marknadsledande positioner i Norden och Baltikum vilket bidrar till en stabilitet i deras ekonomi. Deras stabila marknad i Norden kompletteras av den växande ekonomin i Baltikum Ryssland & Turkiet TeliaSoneras intressebolag i Ryssland och Turkiet visar en bra utveckling där till exempel Rysslands resultat ökade med 80 procent. Fortsatt stor tillväxtpotential Nöjda kunder TeliaSonera visar i oberoende undersökningar upp de nöjdaste kunderna på markanden i flera segment.(källa Svagheter: Kommunikation Trots bra kundnöjdhet visar fler undersökningar att TeliaSonera ligger på topp fem av företag som har sämst kontakt med marknaden. Kontroll TeliaSonera saknar kontroll för vad som händer i intressebolagen i tillväxtmarknaderna.

12 Möjligheter: Hot: Varumärke Det finns möjligheter för TeliaSonera att ytterligare stärka sina varumärken som Halebop på mobilsidan. Datakommunikation De kan bli bättre på den datakommunikation som finns i både det fasta och det mobila nätet Organisktillväxt Kasssorna hos TeliaSonera är fulla vilket medför möjligheten att köpa upp bolag för att nå tillväxt. Organisations problem Den om strukturering som TeliaSonera ska göra kan ge problem i form av kulturella värderingar och ur tidsaspekt Konkurrens Konkurrensen marknaden blir hårdare vilket gör att marginalerna krymper. Regleringar På TeliaSoneras tillväxt marknader råder vissa regleringar som de inte kan påverka. Valuta En fortsatt stark krona har en negativ effekt på resultatet från TeliaSoneras satsningar i utlandet Kassaflödesanalys Tillväxt Under den senaste Ti l l v ä x t Omsä t t ni n g ( M k r ) femårsperioden har TeliaSonera haft en måttlig tillväxt. Under 2002 skedde sammangåendet mellan Telia och Sonera vilket förklarar den kraftiga utvecklingen mellan 2002 och TeliaSonera har under talet byggt sin tillväxt genom år en kraftig expansion i Eurasia men också genom en ökad tillväxt i Baltikum. På dessa marknader är det framförallt mobilkommunikationen som bidraget till den ökande tillväxten. På den nordiska marknaden har omsättningen minskat med undantag från Norge. Det segment som de tappar omsättning på är främst den fasta telefonin. Detta har sin förklaring i den prispress som råder inom mobil kommunikation vilket ger användarna möjlighet att endast använda mobiltelefon i sitt telefonanvändande.

13 Nettoomsättning per land och segment Land Segment Sverige Mobil Fast Finland Mobil Fast Norge Mobil Fast Danmark Mobil Fast Baltikum Mobil Fast Eurasia Mobil Fast Framtidens tillväxt De första tre kvartalen 2006 har visat en kraftig tillväxt i omsättningen för TeliaSonera vilket också tyder på en positiv tillväxt för Q4. Vi beräknar att TeliaSonera kommer att ha en tillväxt på totalt cirka 3,5 procent för Den ökningen bygger framförallt på deras tillväxt inom mobilkommunikation och bredbandssegmentet. Enligt våra analyser kommer den totala omsättningen för 2007 vara Mkr. TeliaSonera kommer på sikt att skapa lönsamhet med den nya strukturen som de planerar införa 2007 där rena affärsområden delar in verksamheten, och inte geografiska indelningar som det varit tidigare. Den kunskap som finns i respektive region kommer att utnyttjas på ett bättre sätt än den gör idag, vilket på sikt resulterar i tillväxt. En fara är dock att omorganisationen kan vara kostsam och dra ut på tiden vilket skulle innebära en negativ utveckling för bolaget. Sedan Telia och Soneras sammanslagning har tillväxten varit ojämn vilket tyder på en viss osäkerhet på marknaden. Mobility Services TeliaSonera spår en kraftigt ökad efterfrågan på mobila datatjänster i Norden. Detta har sitt ursprung i företagens behov att kunna integrera sina mobiltelefoner med företagens interna nätverk. Tidigare har det i stort sett inte funnits någon sådan efterfrågan vilket gör att tillväxttakten i början kommer att vara hög procentuellt sett, men inte ge någon större omsättningsökning. TeliaSoneras tro på denna marknad anses väl optimistisk och man bör se på det hela över längre sikt. En marknad som har stor tillväxtpotential är de länder som saknar en utbyggd infrastruktur där det traditionella mobiltelefonanvändandet blir ett substitut till utbyggnad av det fasta nätet. Telia har lyckats att etablera sig på flera av dessa marknader samtidigt som konkurrensen är hög och väntas stiga. Broadband Services

14 Sverige ligger inte längre i topp i utbyggnaden av bredbandsnätet. Sverige har halkat efter våra grannländer beroende på den ovilja som funnits i att investera i näten. För TeliaSonera betyder det att det finns en tillväxtpotential inom området men samtidigt förenad med stora investeringar och med det även risker. TeliaSoneras tillväxt inom bredbandssegmentet har sedan 2004 minskat i omfattning. I Sverige har tillväxten i stort sett varit obetydlig (0,38 procent) och i Finland varit relativt svag ( 2,52 procent). Anders Igel, TeliaSoneras VD, säger i flera artiklar att investeringarna har varit för små och att TeliaSonera i framtiden inte bara vill sälja anslutningen av bredband utan även sända egna tv-program som ska kunna ses via bredbandsuppkopplingen. Denna produkt får anses intressant ur ett tillväxtperspektiv men är fortfarande en osäker investering som sker långt in i framtiden. Integrated Services Denna sektor med helhetslösningar har fortfarande en liten andel av TeliaSoneras omsättning. Timingen på denna är mindre bra då vi ligger på toppen av en högkonjunktur och det kan finns en ovilja för företagen att placera för stora belopp i denna typ av investeringar. Vi anser att detta får en negativ effekt på tillväxten under de närmaste åren då orders inte inkommer i den skala som bolaget planerat. Eurasia Affärsområdet Eurasia är både attraktivt och riskfyllt för TeliaSonera. Det krävs stora investeringar som påverkas mycket av 7000 regleringar och politiska beslut. Det 6000 attraktiva på dessa marknader är att de har 5000 en hög tillväxt samtidigt som den har en 4000 bibehållen hög marginal. Dessa länder för med sig en ökad tillväxt för TeliaSonera, en tillväxt de inte har i samma utsträckning på de mogna marknaderna. Även i Baltikum har TeliaSonera haft en lyckad forcering med tillväxt med bibehållen marginal. På dessa två marknader är det viktigt att lyckas för att uppnå den tillväxtförväntning som bolaget har i sin helhet. TILLVÄXT ÅR EURASIA BALTIKUM Totalt sett kommer TeliaSoneras tillväxt vara svag i framtiden som motiveras med den ökande konkurrensen och prispressen som finns på marknaden. Vi tror att TeliaSonera inom ett par år hittar en viss tillväxt på de nya marknaderna men när dessa mättas kommer deras tillväxt gå tillbaka igen.

15 Sverige (Mkr) Tillväxt i framtiden 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% Marginaler TeliaSonera har haft en ojämn EBITDA-marginal, men den har varit relativt hög jämförelsevis övriga bolag under den senaste femårsperioden vilket är positivt ur ett branschperspektiv. Uppgången det senaste året har sitt ursprung i att de har lyckats få tillbaka kunder, framförallt under segmentet mobilkommunikation. I framtiden kommer den prispress som finns på marknaden öka vilket leder till sjunkande marginaler. EBITDA-marginal E 30,97% 31,4% 32,65% 36,1% 32,45% 34,86% Fasta nätet TeliaSonera är väl medvetna om att konkurrensen på marknaden är hög och även fortsättningsvis kommer vara det. På fasta nätet konkurrerar inte längre TeliaSonera bara med vanliga teleoperatörer utan även med aktörer från andra marknader som numera erbjuder likvärdiga tjänster. Dessa bolag är till exempel kabel-tv-bolag, bredbandsbolag och Internetleverantörer. TeliaSonera innehar fortfarande stora marknadsandelar i Sverige på fast telefoni. Hela 20 procent av deras totala omsättning kommer från Sveriges fasta nät och den är nästan dubbelt så hög som mobiltelefonin i Sverige. Kombinationen med en krympande omsättning och framtida sjunkande marginaler i ett segment och marknad som de är starkt beroende av gör det förstås till ett orosmoment för TeliaSonera. Den genomslagskraft som detta får i deras vinster är starkt beroende på hur väl de lyckas minska sina kostnader. Fast omsättning EBITDA-marginal 31% 34% 40% 41% 38%

16 I övriga länder där TeliaSonera är verksamma har den fasta telefonin mindre marknadsandelar vilket gör att den konkurrens som finns på dessa marknader har mindre betydelse för deras marginaler. Totalt för TeliaSonera kommer den fasta telefonin dra ner snittmarginalen för deras totala bruttomarginal. Detta framförallt i Finland och Danmark där marginalerna ligger långt under snittet för de övriga marknaderna. EBITDA-marginalen ligger idag på ca procent på dessa marknader medan den på de övriga marknaderna ligger mellan ca procent. I framtiden är dessa marginaler inte motiverade, utan de kommer genom en högre konkurrens och den nya teknik som tar vid för fast telefoni att sjunka kraftigt på samma sätt som den gjort i Danmark och Finland. I framtiden kommer den fasta telefonin nästan helt försvinna och tas över av andra tekniker som trådlösa och IP-baserade system. Detta har TeliaSonera tagit till sig och de kommer istället att jobba med helhetslösningar för telefon och IPkommunikation. Mobiltelefonin Effektiviteten och produktiviteten blir allt viktigare för teleoperatörerna för att skapa lönsamhet. Konkurrensen och prispressen tvingar TeliaSonera att bli mer kostnadseffektiva för att bibehålla marginalerna. Avsaknaden av möjlighet till högre marginaler gör att de måste se till att öka användandet för mobil telefoni samt öka utbudet av tjänster till mobiltelefonerna. TeliaSonera lyckades öka volymen av utgående trafik på mobil kommunikation med 17 procent mellan 2004 och 2005 vilket är bra men denna tillväxt bör hålla i sig samtidigt som man rationaliserar och klarar av prispressen på marknaden. På vissa marknader har konkurrensen fått kraftiga genomslag på marginalerna, i Finland har marginalerna sjunkigt med 20 procent på ett år. Detta är främst beroende på deras övergång till att endast använda mobil kommunikation i hemmet, vilket lett till en extrem konkurrens. Andelen lån Andelen lån som TeliaSonera har haft i finansieringen har minskat de senaste åren vilket är en effekt av starka kassaflöden från de olika segmenten. Att använda det egna kapitalet för att betala av lån är inte positivt då TeliaSonera redan har en stark soliditet på ca 62,5 procent. Istället bör TeliaSonera se över vilka investeringar som är attraktiva och lönsamma. På sikt anser vi att TeliaSonera istället för utdelningar till ägarna ökar sin skuldsättning vid nyinvesteringar i utvecklingsländer och i den eventuella utbyggnaden av bredband i Sverige. Lån i finansieringen E 32,72 % 29,13 % 21,37 % 16,92 % 17,38 % 16,65 % Avskrivningar Avskrivningar E 21,4 % 30,6 % 14,8 % 16,1 % 12,4 % 12,4 %

17 TeliaSoneras avskrivningar har minskat de senaste åren på grund av att få nyinvesteringar har gjorts. När Telia och Sonera gick samman 2002 skrevs vissa delar ned vilket ger ett extremvärde detta år. Framtida avskrivningar ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % I framtiden ser vi sjunkande avskrivningar hos TeliaSonera på grund av att de gör mindre nyinvesteringar och deras avskrivningstider är relativt korta vilket gör att det inte byggs upp någon avskrivningsstock. Rörelsekapitalet TeliaSonera har idag ett rörelsekapital som ligger på ca 5,5 procent av omsättningen. Vi anser att den kommer att ligga runt 6 procent och även fortsättningsvis röra sig runt de Avkastningskrav Den riskpremie vi använder oss av bygger på medelvärdet för premien i stabila ekonomier. Premien ligger på mellan 3,5 och 4 procent. Vi har valt att lägga TeliaSonera på en riskpremie på 3,8 procent då vi anser att de är det mest godtyckliga vid en uppskattning av framtiden. Den riskfria räntan hämtas ur en 10-årig stadsobligation, som för närvarande står i 3,6 procent och har varit 4,1 procent för perioden. TeliaSoneras betavärde är o.74 och har framtagits med hjälp av månatliga observationer under fyra år. Ökade risker och avkastningskrav TeliaSonera kommer under 2007 göra en omfattande omorganisation av sina affärsområden. Från att helt utgå från geografiska indelningar till en affärsområdesbaserad indelning är riskfyllt. Det kan föra med sig problem i form av kulturella skillnader och i vilken takt denna omorganisering sker. Därför höjer vi vårt avkastningskrav med 1,5 procent, en siffra som vi anser motsvara den ytterliggare risk vi får bära. TeliaSonera blir mer och mer beroende av att hitta nya outforskade marknader för att finna tillväxt då de mogna marknaderna som Sverige och övriga Norden inte kan ge den tillväxt som önskas. I och med detta uppstår nya problem som ligger utanför vad TeliaSonera kan påverka. Dessa spörsmål kan till exempel vara politiska problem och regleringar. Vi anser det därför befogat att öka avkastningskravet med ytterligare 0,5 procent. Den svenska staten har bestämt sig för att sälja ut större delar av sitt aktieinnehav i TeliaSonera vilket leder till att de med all säkerhet kommer få en sämre kreditranking av bolag som till exempel Standard & Poors. I och med detta ökar riskerna och vi belägger ett ytterligare avkastningskrav på 1,5 procent.

18 WACC Kapitalkomponent Andel Kapital total Avkastningskrav Vägd kapitalkostnad LÅN 0,353 0, ,011 EGET KAPITAL 0,647 0, ,067 WACC 7,73% Anledningen till att TeliaSonera får en genomsnittlig kapitalkostnad på 7,73% har sin grund i att deras eget kapital är så pass stort (64,7 %) i förhållande till det totala kapitalet. En minskning av deras egna kapital i förhållande till det totala kapitalet skulle innebära att lånen skulle öka och deras genomsnittliga kapitalkostnad skulle minska eftersom lånat kapital är billigare än eget kapital. Vid jämförelse med konkurrenten Tele2 ser vi att TeliaSonera har en högre WACC (7,73 procent jämfört med 7,22 procent för TeliaSonera). En stor förklaring till detta är att Tele2 har en större andel lån, vilket blir billigare att bära, och därmed ger det ett lägre avkastningskrav. Relativvärdering Företag Market Cap. P/E 06 P/E 07 Teliasonera Ab ,97 14,53

19 Tele2 Ab ,85 24,74 Telenor ASA ,45 15,69 Vodafone Group ,52 11,88 Elisa Corporation ,05 17,51 Deutsche Telekom AG ,57 14,11 Telefonica ,45 13,01 Telecom Italia Spa ,05 13,94 Tiscali SpA 972 high high AT&T Inc ,99 13,61 Medelvärde 23,43 15,45 Median 14,99 14,11 Vid urvalet av företag vi inkluderar i relativvärderingen har vi tittat på stora konkurrenter samt till liknande företag som erbjuder likartade tjänster som TeliaSonera. Vi har filtrerat bort de företag som haft ett marknadsvärde lägre än 4000 MSEK, men om företaget har haft en betydande marknadsandel på aktuell marknad, som i detta fall Elisa och Tiscali, har vi valt att inkludera dem ändå. Vi tittar på P/E-tal för 2007 eftersom den är mest intressant på grund av att den tar hänsyn till framtida beräkningar. Då det finns extremvärden bland dessa företag, så har vi valt att jämföra företagets värden med medianvärdet för urvalsunderlaget. TeliaSoneras P/E-tal -07 visar 14,53 som ligger nära det uträknade medianvärdet (14,11) för branschen. Detta tyder på att TeliaSonera värderas enligt sektorsnittet och det innebär att TeliaSonera inte handlas till någon premie eller till någon rabatt utifrån denna multipel. Företag Ev/EBITDA 06 Ev/EBITDA 07 Ev/EBIT 06 Ev/EBIT 07 Ev/Sales 06 Ev/Sales 07 Teliasonera Ab 8,31 8,71 12,72 12,87 2,89 2,97 Tele2 Ab 8,57 7,56 high 19,03 0,95 0,97 Telenor ASA 7,01 6,12 12,45 10,61 2,54 2,26 Vodafone Group 7,62 7,45 12,99 12,20 2,92 2,79 Elisa Corporation 8,40 7,46 16,53 13,65 2,41 2,29 Deutsche Telekom AG 5,17 5,02 11,32 10,90 1,65 1,57 Telefonica 6,56 6,13 12,69 11,26 2,47 2,27 Telecom Italia Spa 6,14 5,73 10,66 9,86 2,56 2,41 Tiscali SpA 11,38 7,86 high 177,86 1,47 1,39 AT&T Inc 7,96 5,95 12,99 10,31 2,22 1,94 Medelvärde 7,71 6,80 12,79 28,85 2,21 2,09 Median 7,79 6,79 12,70 11,73 2,44 2,27 Vi ser att EBIT och EBITDA skiljer sig mycket åt i företagen. Detta beror på att operatörer vanligen behöver göra stora investeringar vilket leder till stora avskrivningar och därmed lägre EBIT. Även företagsförvärv som är relativt vanligt ger det goodwill-avskrivningar som sänker EBIT..

20 Om vi jämför TeliaSoneras EV/EBIT-multipel som visar 12,87 med branschens median (11,73) ligger EV/EBIT-multipeln strax över. Det säger oss att företaget är dyrare relativt de övriga. I detta fall så intresserar vi oss dock mer av EV/EBITDA eftersom det värdet ligger närmare kassaflödet och speglar kärnverksamheten på ett bättre sätt än EV/EBIT. 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Teliasonera Ab Tele2 Ab Telenor ASA Vodafone Group EV/EBITDA 07 BRANSCH median 07 Elisa Corporation Deutsche Telekom AG Telefonica Telecom Italia Spa Tiscali SpA Poster som ligger efter EBITDA i resultaträkningen kan skilja sig åt mycket mellan företagen vid olika tidpunkter beroende på i vilken expansionsfas företagen befinner sig, i hur stor utsträckning de investerar i nya marknader etc. Bland företagen ovan ser vi dock att de två multiplarna följer varandra ganska jämnt över företagen. TeliaSoneras prognostiserade EV/EBITDA-multipel för 2007 redovisar 8,71 vilket är högre än medianen för den utvalda populationen (6,79). Detta torde också vidare stärka våra antaganden enligt ovan om att TeliaSonera är dyrare relativt sett de andra företagen. AT&T Inc EV_EBITDA_fwd12M 9,0 8,5 8,5 8,0 8,0 7,5 7,5 7,0 7,0 6,5 6,5 6,0 6,0 5,5 5,5 5,0 5,0 4,5 4,5 H H H H H H H H H ,0 Teliasonera Ab (L) Tele2 Ab (Class B) (R)

21 EV/Sales 06 EV/Sales 07 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Teliasonera Ab Tele2 Ab Telenor ASA Vodafone Group Elisa Corporation Deutsche Telekom AG Telefonica Telecom Italia Spa Tiscali SpA AT&T Inc EV/SALES TeliaSoneras Ev/Sales-multipel för 2007 pekar på 2,97 vilket ligger i linje med branschens median (2,27) om än precis över. Detta bör sannolikt innebära att marknaden varken värderar TeliaSoneras försäljning högt eller lågt i förhållande till EV. I och med det torde detta peka på att TeliaSoneras marginaler lever upp till branschsnittet. Sammanfattningsvis ser vi att TeliaSoneras P/E-multipel är den enda jämfört med den utvalda populationen som antas sjunka från 2006 till Detta innebär att de enligt en relativvärdering inte har en attraktiv aktie. Detta stöds även av resultatet från vår kassaflödesmodell. TeliaSoneras EV/EBITDA-multipel är dessutom den enda i urvalet som förväntas stiga från 2006 till 2007, till skillnad från den utvalda populationen. Liknande observation gör vi när det gäller TeliaSoneras EV/Sales-multipel från 2006 till 2007 som antas öka relativt övriga. Detta indikerar att TeliaSonera väntas bli dyrare från 2006 till 2007 jämfört med branschsnittet samt övriga i den utvalda populationen. Samtliga värden ovan tyder på att TeliaSonera är något övervärderat relativt det utvalda branschsnittet. Detta styrker vår värdering beräknad enligt kassaflödesmodellen.

22 Känslighetsanalys TeliaSonera är exponerade för påverkan av flertalet variabler av olika slag. Vi har valt att titta på de som vi anser vara relevanta för den rekommendation vi ger. Tillväxt TeliaSonera ger en hoppfull bild av framtidens tillväxt. Denna tillväxt ska ske på nya marknader med IP-telefoni och mobildatakommunikation. När deras gamla marknader och kassakor minskar både i omsättning och marginaler vill vi analysera vad som händer om dessa nya marknader inbringar dessa tillväxtökningar. I analysen prövar vi tre olika scenarier, en förändring med 5, 10 och 15 procent. Förändring 5% 10% 15% Kurs påverkan 1% 2,34% 3,53% En minskning eller en svagare tillväxt är något som ägarna får räkna med. En nedgång på 15 procent är en relativt liten nedgång för TeliaSonera. Om prognostiserad tillväxt är 3 procent skulle en nedgång med 15 procent innebära att tillväxten är 2,55 procent vilket inte alls är otänkbart. Räntekostnad TeliaSonera har sedan länge varit bundna till den svenska staten som har en stor ägarandel i TeliaSonera. Nu diskuteras en vidare utförsäljning av statens andelar i bolaget. Vi anser att detta kommer leda till en sänkt kreditranking av många institut, då den svenska staten inte längre står bakom som en garant. Vi väljer att analysera vad en höjning av inlåningsräntan med 5, 10 och 15 procent får för effekt på TeliaSonera. Förändring 5% 10% 15% Kurspåverkan -0,49% -1% -1,46% TeliaSonera får ses som relativt okänsliga för en räntehöjning. Detta beroende på att de har en kapitalstruktur med förhållandevis lite lån. EBITDA-marginal Marknaden får ett tuffare klimat i framtiden och konkurrensen blir ännu högre än den är idag. Detta kommer givetvis leda till ytterligare prispress och sänkta marginaler. Vilken effekt det skulle få på bolagets värderingar ser vi i exemplet där vi sänker Bruttomarginalen med 5, 10 och 15 procent utifrån vår prognos. Förändring 5% 10% 15% Kurspåverkan 3,53% 7,05% 10,57%

23 Förändringar av EBITDA-marginalen får stora effekter på värdet. TeliaSonera står inför en svår uppgift att hålla uppe sina marginaler. Om de lyckas vända trenden med minskande marginaler kan det istället ge positiva effekter på värdet då de motbevisar marknadens tro. Beta Beta är en variabel som ligger utanför Telia-Soneras kontroll. Bolaget har idag ett betavärde på ca 0,74. Med tiden går beta mot ett och vi analyserar vad som händer om vi höjer värdet med 5, 10 och 15 procent. Förändring 5% 10% 15% Kurspåverkan -0,65% -1,28% -1,92 Om tesen om att företagens beta-värden över tiden går mot ett kommer detta få en negativ effekt för TeliaSoneras ägare. En ökning med 15 procent innebär ett beta på 0,85 och detta skulle få ett negativ effekt på värdet med 1,92 procent. Valuta Idag sker ca 44 procent av TeliaSoneras försäljning i Sverige och resterande del från övriga delar i Europa och Asien. Detta medför att de är känsliga för svängningar mellan länders valutor. Något som oroar är den utveckling som den svenska kronan haft gentemot andra valutor när den stärkts kraftigt under de senaste åren. För att se vilken effekt det får väljer vi att analysera en kursförändring med 5, 10 och 15 procent från nuvarande nivå. Förändring 5% 10% 15% Kurspåverkan 0,65% 1,30% 1,96% Mot de flesta valutor bör TeliaSonera försvagas med tiden då den stärkts under en längre period. Om kronan försvagas kommer detta ge en negativ effekt på bolagets värde. Riskpremie Riskpremien är idag satt till 3,7 procent. Vi analyserar vad som händer med bolagets värde om riskpremien ökar. Att riskpremien i framtiden ökar är troligt då risken i TeliaSonera ökar står inför stora förändringar och nya marknader. Förändring 5% 10% 15% Kurspåverkan -1,84% -3,61% -5,32% Riskpremien kan öka av flera orsaker. I kassaflödesanalysen är det justerat för dessa extra riskpremier men om situationen förändras och andra risker uppkommer innebär det att kursen på TeliaSonera går ned.

24 Bilagor Prognosperioden Brutto- Andelen Nettoinvest. - Avskrivningar i RöK som År Tillväxttakt marginal lån grad i % av oms. % av omsätt. % av oms ,0% 33,0% 20% 5,0% 12,0% 6% ,0% 32,0% 20% 5,0% 12,0% 6% ,0% 31,0% 20% 4,0% 11,0% 6% ,0% 31,0% 20% 3,5% 11,0% 6% ,0% 31,0% 20% 3,5% 11,0% 6% ,0% 30,0% 20% 3,0% 10,0% 6% ,0% 30,0% 20% 3,0% 10,0% 6% ,0% 29,0% 20% 3,0% 10,0% 6% ,0% 29,0% 20% 3,0% 9,0% 6% ,0% 29,0% 20% 3,0% 8,0% 6% Residualperioden Tillväxttakten i den stabila perioden 3,0% Ebitda-marginal stabila perioden 26% RöK som % av omsättningen i den stabila perioden 25% Betavärdet under den stabila perioden 0,79 Andelen lån under den stabila perioden 20% Lånekostnaden under den stabila perioden 6% AT i procent av avskrivningarna i stabila perioden 100% Ytterligare avkastningskrav Ytterligare avkastningskrav: Småbolagsrabatt 0,0% "Omoget" företag 0,0% Oprövad management 1,5% Osystematisk risk 0,0% Likviditets premie 0,0% Övriga aspekter 2,5% Totalt extra avkastningskrav 4,0%

Extreme Valuation Inc By Gidmark, Golrang, Helmin and Åström Stor potential kvar i framtida Tele2 2007e 2004 2005 2006e

Extreme Valuation Inc By Gidmark, Golrang, Helmin and Åström Stor potential kvar i framtida Tele2 2007e 2004 2005 2006e Extreme Valuation Inc. 20/12/2006 Tele2 analysrapport Stor potential kvar i framtida Tele2 Analytiker: Patrik Gidmark, Jonas Helmin, Shermin Golrang och Simon Åström 2004 2005 2006e 2007e Intäkter 43 033

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på:

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: ATT GÖRA EN DCF VÄRDERING STEG FÖR STEG 1. Omsättning och tillväxt Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: - Tidigare års utfall - Ledningens prognos - Baserat på

Läs mer

Omsättning 2013 (Mkr)

Omsättning 2013 (Mkr) Axfood är idag en av de största aktörerna inom dagligvaruhandeln i norden. Aktien har gett en stabil direktavkastning, samtidigt har värdet ökat med ungefär 15 % per år de senaste 14 åren. De senaste dagarna

Läs mer

Analytiker: Antonia Wijkström Elliot Magnusson

Analytiker: Antonia Wijkström Elliot Magnusson TeliaSonera är Europas femte största telekomoperatör och ägs till största delen av den svenska staten. Det senaste året har varit tufft för såväl TeliaSonera som telekombranschen som helhet vilket medfört

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Aktiespararna Trollhättan 13 mars 2013

Aktiespararna Trollhättan 13 mars 2013 Aktiespararna Trollhättan 13 mars 213 Fredrik Johansson Investerarrelationer TeliaSonera har drygt 55 aktieägare År 2 utförsäljning och börsnotering År 22 samgående med finska Sonera År 27 lanseras Triple-play

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Bästa aktieägare, Vi lever i en intressant tid. De tjänster TeliaSonera erbjuder utgör en allt viktigare del av våra liv. Orsaken till det är att vi tillgodoser

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Operatörsmöte - förslag till reviderad kalkylränta (WACC) för det mobila nätet

Operatörsmöte - förslag till reviderad kalkylränta (WACC) för det mobila nätet Operatörsmöte - förslag till reviderad kalkylränta (WACC) för det mobila nätet 20101119 Agenda Om projektet - revidering av kalkylmodellen (mobil LRIC) Presentation av förslag till reviderad kalkylränta

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2015

Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Analys av Electra Gruppen

Analys av Electra Gruppen Rättelse, jag har fått många synpunkter på min analys, tidigare har de blivit ganska bra, främst på slutsumman. Efter många synpunkter så har jag lagt än mer tid på att få fakta på siffrorna och reviderar

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Analytiker Fabian Franzén 23/11-16

Analytiker Fabian Franzén 23/11-16 I Utdelningskampen jämförs två företag med varandra för att se vilket bolag som över tid har genererat högst avkastning till sina ägare. I denna rapport analyseras läkemedelsjätten mot telegiganten. Bakgrund

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Första kvartalet 2007

Första kvartalet 2007 Första kvartalet 2007 CEO Georg Brunstam CFO Per-Ola Holmström 2007-04-26 1 Affärskoncept Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

173 MSEK". 2015. 140 9072 200 000 2015 77 MSEK, 615 MSEK.

173 MSEK. 2015. 140 9072 200 000 2015 77 MSEK, 615 MSEK. Introduktion "Det tredje kvartalet når omsättningen en ny rekordnivå på 173 MSEK". Detta är vad Bahnhof inleder med i sin rapport för det tredje kvartalet 2015. Under arbetets gång i analysgruppen har

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Finansiella definitioner

Finansiella definitioner Finansiella definitioner Eniro presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Eniro anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år.

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. Första halvåret och Q2 mot finansiella mål 26% tillväxt inom tjänsteverksamheten - 20% Q2 Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. 11,6% rörelsemarginal - 9,4%

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Novus Group. Independent Analysis. Analytiker Sebastian Kejlberg. Nyckeldata

Novus Group. Independent Analysis. Analytiker Sebastian Kejlberg. Nyckeldata Independent Analysis Novus Group Starkt varumärke Novus var under Almedalsveckan 2014 det mest citerade undersökningsföretaget. Hela 32 % av alla publicerade undersökningar i svensk press var en Novus

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Tredje kvartalet 2014

Tredje kvartalet 2014 Nolato Medical Tredje kvartalet 214 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 214-1-29 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q3 Koncernen! Omsättningen uppgick till 1 95 MSEK (1 119) - Justerat

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

US Recovery AB. Kvartalsrapport december 2014

US Recovery AB. Kvartalsrapport december 2014 US Recovery AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2002-12-01--2003-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 12.636 (11.246), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 15 procent. Periodens bruttoresultat

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 Q1 2016 Q1 2015 HELÅR 2015 Nettoomsättning, ksek 74 576 72 947 298 485 Ändring i lokala valutor, procent 5,1 10,2 5,0 Bruttoresultat,

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer