MARKNADSÖVERSIKT 9/2012. Detaljpriser på teletjänster. Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MARKNADSÖVERSIKT 9/2012. Detaljpriser på teletjänster. Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang"

Transkript

1 MARKNADSÖVERSIKT 9/2012 Detaljpriser på teletjänster Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang

2 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT 9/ Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang 2

3 Innehåll Inledning... 4 Internetförbindelser... 5 Variationsintervallet för dataöverföringshastigheten i bredbandsabonnemangen... 6 Internetförbindelser i mobilnätet... 7 Fasta bredbandsabonnemang på mindre än 8 Mbit/s... 8 Övriga fasta bredbandsabonnemang på mindre än 20 Mbit/s... 9 Snabba bredbandsabonnemang Taltelefonitjänster i det fasta nätet Abonnemang i mobilnätet MARKNADSÖVERSIKT 9/ Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang 3

4 Inledning Listpriserna på teletjänster har förändrats måttligt under de senaste åren och närmast sjunkit med undantag för trådtelefonabonnemang. Priserna på mobiltelefonitjänster har varit oförändrade medan priserna på dataöverföringstjänster har sjunkit. I praktiken är listpriserna i allmänhet högre än de faktiska priserna som konsumenterna betalar, och prisändringar märks först i konsumenternas plånböcker och först därefter i listpriserna. Det här beror bland annat på olika tidsbundna erbjudanden som inte tas upp i de offentliga prislistorna. I huvudstadsregionen är priserna på fasta bredbandsabonnemang klart förmånligare än t.ex. i de övriga stora städerna. Å andra sidan visar prislistorna att skillnaderna håller på att planas ut. Internationella jämförelser antyder att prisnivån i Finland ligger ungefär på den nordiska genomsnittsnivån, åtminstone om man ser till storstäderna. Listpriser lämpar sig inte så bra för prisjämförelser av dataöverföringstjänster i mobilnätet, eftersom konkurrensen om dessa till största delen bygger på erbjudanden och abonnemang med uppbindning. Utifrån uppgifter om tjänsteleverantörernas inkomster är det uppenbart att konsumenterna har fått mobila bredbandsabonnemang allt förmånligare även om det inte skett några stora förändringar i prislistorna. i praktiken bredbandsförbindelser och telefonitjänster som tillhandahålls konsumenter i Finland. Utredningen grundar sig i huvudsak på uppgifter från tjänsteleverantörernas offentliga prislistor. Kommunikationsverket följer bland annat upp utvecklingen av detaljpriserna på bredbandstjänster genom att samla in priser från tjänsteleverantörernas offentliga prislistor fyra gånger om året. De insamlade uppgifterna har till vissa delar kompletterats med uppgifter från konsumentundersökningar och med uppgifter som har beräknats utifrån teleföretagens inkomster för att beskriva driftskostnaderna. Priserna i den internationella jämförelsen härrör från en prisjämförelse som Europeiska kommissionen har låtit göra. I den här översikten redogör vi för detaljpriserna på dataöverföringstjänster MARKNADSÖVERSIKT 9/ Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang 4

5 Internetförbindelser Konsumenterna tillhandahålls internetförbindelser över flera olika förbindelsetekniker och nät. I denna översikt har förbindelserna för det första indelats i förbindelser i mobilnätet och förbindelser i det fasta nätet. Även om internetförbindelser i mobilnätet delvis används på samma sätt som förbindelser vid en fast anslutningspunkt, t.ex. hemma, kan de också användas för mobilt bruk. En stor del av så kallade mobila bredbandsabonnemang används i mobiltelefonerna vid sidan av telefonitjänsterna. Tjänsterna i fasta respektive mobila nät uppvisar också andra skillnader, vilka främst hänger samman med prissättningen och den nominella hastigheten samt eventuella begränsningar av användningen. Till skillnad från förbindelser i det fasta nätet innehåller förbindelser som tillhandahålls över mobilnätet ofta begränsningar av användningen som inverkar på prissättningen av tjänsten. Tidsbestämda abonnemangsavtal är vanligare för mobila än för fasta bredbandsabonnemang. Av dem som hade ett mobilt bredbandsabonnemang som sin primära internetförbindelse uppgav 39 procent att de hade skaffat ett tidsbundet avtal. Bland dem som har ett fast bredband var siffran knappt 27 procent. För det andra har förbindelserna i denna översikt indelats utifrån sin nominella dataöverföringshastighet. Mobila och fasta förbindelser skiljer sig även i det här avseendet eftersom de nominella hastigheterna för internetförbindelser i mobilnätet i genomsnitt är långsammare och dessutom uppvisar betydligt större variationer i hastigheterna. Tjänsteleverantörernas prislistor omfattar en brokig skara förbindelser med nominella hastigheter från mindre än en megabit (den nominella dataöverföringshastigheten är under 1 Mbit/s) till mer än 100 megabit. I översikten har vi tillämpat olika grupperingar för att läsarna ska kunna fästa uppmärksamhet på hastighetsbegränsningarna i respektive hastighetskategori. Eftersom gränserna för hastighetskategorierna varierar beroende på källmaterialet har granskningen indelats grovt i tre grupper: långsamma basförbindelser, mest använda förbindelser och snabba förbindelser. Vanliga nominella dataöverföringshastigheter i dessa kategorier är t.ex. 2, 8 och 100 Mbit/s. För det tredje har priserna förutom på basis av nät och dataöverföringshastighet jämförts regionalt och internationellt. Eftersom abonnemang i mobilnätet inte är bundna till användningsstället på samma sätt som abonnemang i det fasta nätet är priserna på dem i huvudsak riksomfattande. De mångskiftande användningsvillkoren och variationsintervallet i förbindelserna försvårar emellertid också en internationell prisjämförelse. Däremot kan man göra en regional prisjämförelse av abonnemangen i det fasta nätet. Prisuppgifter som har samlats in regionalt har utnyttjats även för den riksomfattande granskningen där man har räknat ut riksomfattande medelpriser genom att vikta priserna med regionala befolkningsandelar och operatörsbestämda marknadsandelar. Vid den regionala jämförelsen av detaljpriser har Fastlandsfinland indelats i tre regioner: huvudstadsregionen, städer med över invånare med undantag för kommunerna i huvudstadsregionen, och alla övriga kommuner i Fastlandsfinland tillsammans. MARKNADSÖVERSIKT 9/ Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang 5

6 De lägsta priserna i samtliga hastighetskategorier finns i huvudstadsregionen. Att priserna är förmånligare i huvudstadsregionen jämfört med de övriga regionerna torde åtminstone kunna förklaras med kortare avstånd och tätare bosättning, som även gör att konkurrenssituationen är annorlunda. Region Huvudstadsregionen Övriga stora städer (över invånare) Kommuner Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Jyväskylä, Lahtis, Kuopio, Kouvola, Björneborg, Joensuu, Villmanstrand, Tavastehus, Rovaniemi, Vasa, Seinäjoki, Salo och Kotka Övriga kommuner Övriga kommuner i Fastlandsfinland Tabell 1. Kommunindelning som tillämpats i den regionala prisjämförelsen. I den internationella jämförelsen har vi dragit fördel av en undersökning som van Dijk Consulting gjorde på uppdrag av Europeiska kommissionen. I undersökningen granskades prisnivån för fasta bredbandsabonnemang med olika hastigheter i EU-länderna och ett antal andra länder. Priserna plockades främst från större städer och därför är de utvalda priserna klart lägre än riksgenomsnittet för Finland och andra länder som uppvisar stora regionala prisskillnader. Jämförelsepriserna viktades i förhållande till köpkraften i varje land. De prisjämförelser som läggs fram i denna översikt omfattar länder nära Finland liksom andra jämförelseobjekt som är intressanta med hänsyn till prisnivån eller geografiska faktorer. USA representeras av två delstater som skiljer sig betydligt framför allt beträffande befolkningstätheten. Därtill har genomsnittet för EU-länderna (EU-27) inkluderats i granskningen. Variationsintervallet för dataöverföringshastigheten i bredbandsabonnemangen I slutet av år 2011 drog Kommunikationsverket upp riktlinjer för hur bredbandstjänstens hastighet ska anges i konsumentavtal. Ställningstagandet hänger samman med den ändring av kommunikationsmarknadslagen som trädde i kraft i början av året. Lagen förutsätter att variationsintervallet för dataöverföringshastigheten alltid ska anges i ett konsumentavtal om en bredbandstjänst. Lagbestämmelsen syftar till att förbättra konsumenternas möjlighet att jämföra bredbandstjänster. Att bara uppge förbindelsens maximihastighet eller teoretiska maximihastighet är inte längre tillräckligt. I fortsättningen ska variationsintervallet för hastigheten anges antingen som dataöverföringshastighetens medelvärde eller som ett variationsintervall för dataöverföringshastigheten med entydiga nedre och övre gränser. I ställningstagandet har sätt att specificera dataöverföringshastigheten lagts fram skilt för abonnemang i fasta och mobila nät. För fasta bredbandsabonnemang har minimikrav fastställts för dataöverföringshastighetens medelvärde. Medelvärdet ska vara minst 50 procent av den avtalade maximihastigheten för abonnemanget. En entydig nedre gräns kan också anges för abonnemangets hastighet. Denna ska vara minst 40 procent av maximihastigheten. MARKNADSÖVERSIKT 9/ Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang 6

7 8,4 10,9 17,0 16,0 14,5 När det gäller abonnemang i mobilnätet betonar Kommunikationsverket vikten av aktuella täckningskartor och tillgången till information om hur olika nättekniker inverkar på abonnemangets hastighet. att ändra konsumentvillkoren för dataöverföringstjänster i mobilnätet. Bolagen skulle särskilt precisera och komplettera de avtalsvillkor som gäller variationsintervallet i dataöverföringshastigheten. I januari 2012 ålade Kommunikationsverket TeliaSonera, Saunalahti och DNA Internetförbindelser i mobilnätet Nästan vartannat hushåll i Finland har åtminstone ett mobilt bredbandsabonnemang. Största delen av de som hade skaffat ett mobilt bredband hade också ett fast bredbandsabonnemang i hushållet. Mobila bredband tillhandahålls förutom till nominella hastigheter på 1 och 2 Mbit/s även till nätets maximihastighet. De nominella maximihastigheterna varierar stort beroende på abonnemang och i allmänhet har ett relativt stort variationsintervall meddelats för hastigheten. På det hela taget används mobila bredbandsabonnemang på samma sätt som långsammare fasta förbindelser på mindre än 8 megabit. Med abonnemang i mobilnätet brukar man emellertid något mer sällan spela internetspel och liknande. Detta kan bero på att fördröjningstiderna är något längre än i det fasta nätet. I de listpriser som Kommunikationsverket har samlat in om mobila bredband har inga betydande förändringar skett på senare år. I slutet av år 2012 kunde man köpa ett mobilt bredbandsabonnemang på 1 Mbit/s för 10 euro och ett abonnemang på 8 Mbit/s för drygt 14 euro i snitt. Prisförändringarna i dessa abonnemang torde komma till uttryck i tjänsteleverantörernas erbjudanden och kampanjer, men om sådana samlar Kommunikationsverket inga uppgifter. Utifrån uppgifter om teleföretagens inkomster har den genomsnittliga månadskostnaden som konsumenter betalar för mobila abonnemang sjunkit kraftigt på senare år. År 2011 betalade konsumenterna drygt 8 euro i månaden för sitt abonnemang. Utifrån detta kan man bedöma att prisnedgången varit exceptionellt kraftig. Mellan åren 2007 och 2011 har de kostnader som konsumenterna betalar för mobila bredband nästan halverats samtidigt som de nominella dataöverföringshastigheterna har ökat Figur 1. Genomsnittlig månadskostnad som konsumenterna betalar för ett mobilt bredbandsabonnemang. MARKNADSÖVERSIKT 9/ Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang 7

8 MOBILT BREDBAND Dataöverföringsabonnemang i mobilnät skiljer sig i allmänhet i många hänseenden från bredbandsabonnemang som tillhandahålls över fasta nät. Å andra sidan används en del av dataöverföringsabonnemangen i mobilnät på samma sätt som fasta bredbandsabonnemang. I denna marknadsöversikt, liksom i tidigare marknadsöversikter från Kommunikationsverket, har termen mobilt bredband använts för sådana abonnemang i mobilnätet som till sina egenskaper mest påminner om bredbandsabonnemang i fasta nät. Enligt den definition som används i Kommunikationsverkets statistik betraktas som mobila bredband sådana abonnemang vars prissättning för dataöverföringens del grundar sig enbart på en fast månadsavgift och vilka inte berörs av begränsningar av användningstiden eller mängden överförd data. Hurdan terminal abonnemanget används med har inte begränsats på något sätt i definitionen. Definitionen är ingen universaldefinition utan kan variera beroende på vem som producerar statistiken. Kommunikationsverket strävar efter att tillämpa en enhetlig definition i sina översikter, statistiska rapporter och undersökningar, men av praktiska skäl har definitionen en vidare tolkning när det gäller konsumentundersökningar och offentliga prislistor. De ovan nämnda genomsnittspriserna presenterar alls slags användning av mobilt bredband. De inkluderar således också många abonnemang som bara används som komplement till en fast bredbandsanslutning. Om man bara ser till priserna på sådana mobila bredbandsabonnemang som fungerar som den primära internetförbindelsen på samma sätt som ett fast bredbandsabonnemang är den genomsnittliga prisnivån klart högre. Enligt en konsumentundersökning som gjordes hösten 2012 var det bara 15 procent av de mobilbredbandsanvändare som inte hade någon fast förbindelse över huvudtaget som betalade mindre än 10 euro i månaden för sitt abonnemang. Men även granskat ur denna synvinkel har priserna sjunkit. När 50 procent av mobila bredbandsabonnemang av det här slaget hade köpts med en månadsavgift på mindre än 15 euro i månaden hösten 2011, var andelen 6 procentenheter högre ett år senare. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 9 % 10 % 41 % 34 % 36 % 41 % 14 % 15 % Kan inte säga Över 15 euro 10, euro 10 euro eller mindre Figur 2. Månadspriset för mobila bredbandsabonnemang (konsumenter utan fast bredbandsförbindelse). Fasta bredbandsabonnemang på mindre än 8 Mbit/s Enligt en konsumentundersökning som Kommunikationsverket lät göra hösten 2012 om kommunikationstjänster hade ungefär en tredjedel av finländarnas bredbandsförbindelser en hastighet på mindre än 8 Mbit/s. Av dessa hörde hälften till den långsammaste kategorin förbindelser på en hastighet under 2 Mbit/s. Bredbandsabonnemang under 8 Mbit/s används på samma sätt som snabbare förbindelser för att söka information, uträtta ärenden elektroniskt och hålla MARKNADSÖVERSIKT 9/ Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang 8

9 kontakt, men också för tjänster som drar fördel av snabbare dataöverföring, såsom att titta på videor. Att titta på rörliga bilder med bredbandsförbindelser i den här kategorin begränsar sig i allmänhet till en bild av lägre kvalitet. Om abonnemangets överföringshastighet är lägre än den i marknadsföringen angivna nominella hastigheten kan det hända att även andra slags tjänster är svåra att anlita. 40 När man ser till genomsnittspriserna i hela landet för abonnemang under 8 Mbit/s har priserna på abonnemang på minst 2 Mbit/s sjunkit med ca 5 procent under ett år, medan det inte har skett några större förändringar i priserna på bredbandsabonnemang på mindre än 2 Mbit/s. Flera leverantörer av bredbandstjänster har upphört med de långsammare abonnemangen till följd av att efterfrågan förskjutits till snabbare förbindelser. Priserna på abonnemang på minst 2 Mbit/s har på ett år sjunkit ungefär lika mycket i både huvudstadsregionen, de övriga stora städerna och de övriga kommunerna. I de regionala prisskillnaderna har det alltså inte skett några nämnvärda förändringar under året. I de övriga storstäderna och i de övriga kommunerna var priserna på fasta bredbandsabonnemang på mindre än 2 Mbit/s i slutet av 2012 nästintill på samma nivå, i huvudstadsregionen knappt 15 procent billigare än i övriga Finland Mbit/s 2- under 8 Mbit/s 5 0 Figur 3. Utvecklingen av listpriserna på bredbandsabonnemang med en dataöverföringshastighet på mindre än 8 Mbit/s. Övriga fasta bredbandsabonnemang på mindre än 20 Mbit/s Enligt konsumentundersökningen om kommunikationstjänster har de vanligaste bredbandsabonnemangen i de finländska hushållen en nominell dataöverföringshastighet på 8 24 Mbit/s. Denna kategori omfattar 40 procent av de finländska bredbandsabonnemangen. Med bredbandsabonnemang på 8 Mbit/s eller mer kan man bl.a. anlita mångsidiga AV-tjänster, såsom ta emot televisionssändningar och filmer på HD-nivå i realtid. Även t.ex. nätspel samt ljud- MARKNADSÖVERSIKT 9/ Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang 9

10 och videosamtal används oftare och smidigare med förbindelser av den här typen. Jämfört med ännu snabbare förbindelser kan det hända att en förbindelse på 8 Mbit/s begränsar användningen av en tjänst särskilt om flera personer i samma hushåll använder abonnemanget samtidigt. Därtill ska överföringshastigheten kontinuerligt nå upp till den meddelade nominella hastigheten för att man t.ex. ska kunna återge videobild med HD-exakthet direkt från nätet. En granskning av prisnivån för bredbandstjänster i det fasta nätet visar att den största förändringen i det genomsnittliga detaljpriset har skett i förbindelser som har en dataöverföringshastighet på 8 19 Mbit/s. I den här hastighetskategorin finns även de största regionala prisskillnaderna. Genomsnittspriserna för bredbandsabonnemang på 8 19 Mbit/s hade fram till hösten 2012 sjunkit med knappt 6 procent jämfört med läget året innan. I huvudstadsregionen har priserna legat ungefär på samma nivå men sjunkit med ca 7 procent i de övriga storstäderna och de övriga kommunerna. Även om prisskillnaden mellan huvudstadsregio-nen och övriga Finland har minskat un-der året, är genomsnittspriserna i hu-vudstadsregionen alltjämt klart lägre än i övriga Finland: skillnaden är knappt 20 procent jämfört med de övriga storstä-derna och drygt 20 procent jämfört med de övriga kommunerna Huvudstadsregionen Övriga stora städer Övriga kommuner Figur 4. Utvecklingen av listpriserna på bredbandsabonnemang med en dataöverföringshastighet på minst 8 men under 20 Mbit/s. En internationell jämförelse av sådana fasta bredbandsförbindelser som har en nominell hastighet på minst 8 Mbit/s visar att medianpriset i Finland är 16 procent lägre än medianpriset i hela EU. I Sverige och Danmark är priserna lägre än i Finland, medan de är högre t.ex. i Norge och på Island. Merparten av de jämförda abonnemangen har en hastighet på 8 12 Mbit/s. Snabbare abonnemang har inkluderats bara till den del långsammare anslutningar (på 8 12 Mbit/s) inte har funnits att tillgå. MARKNADSÖVERSIKT 9/ Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang 10

11 Median Förmånligaste EU 27 median Figur 5. Priser på fasta bredbandsabonnemang med en dataöverföringshastighet på 8 30 Mbit/s i februari Källa: Europeiska kommissionen. Snabba bredbandsabonnemang Snabba bredbandsabonnemang vars dataöverföringshastigheter når upp till tiotals megabit i sekunden möjliggör mångsidigare användning än långsammare förbindelser. Att titta på tv och videor, arbeta på distans, lyssna på musik, spela dator- och konsolspel samt göra inspelningar via internet är sådant som de konsumenter som har en bredbandsförbindelse på minst 24 Mbit/s betydligt oftare använder den för än de konsumenter som har en långsammare förbindelse. Vart fjärde av de finländska konsumenternas bredbandsabonnemang faller inom denna kategori. Vid den regionala granskningen av listpriserna har snabba bredbandsabonnemang indelats ytterligare i två kategorier: abonnemang vars hastighet är minst 20 Mbit/s men under 100 Mbit/s samt abonnemang med en hastighet på minst 100 Mbit/s. Under året sjönk listpriserna på fasta bredbandsabonnemang på minst 20 Mbit/s med ca 3 procent i genomsnitt. I huvudstadsregionen var priserna nästintill oförändrade men var alltjämt lägre än i övriga Finland. I de övriga stora städerna sjönk genomsnittspriserna med närmare 4 procent och i de övriga kommunerna med knappt 5 procent. I de övriga stora städerna och i de övriga kommunerna var priserna på fasta bredbandsabonnemang på minst 20 Mbit/s nästan på samma nivå i slutet av Däremot var det genomsnittliga månadspriset för ett abonnemang av den här typen 15 procent, dvs. ca 8 euro lägre i huvudstadsregionen jämfört med övriga Finland. MARKNADSÖVERSIKT 9/ Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang 11

12 Huvudstadsregionen Övriga stora städer Övriga kommuner Figur 6. Utvecklingen av listpriserna på bredbandsabonnemang med en dataöverföringshastighet på minst 20 men under 100 Mbit/s Liksom i de övriga hastighetskategorierna sjönk även de genomsnittliga listpriserna på bredbandsabonnemang med en dataöverföringshastighet på minst 100 Mbit/s. Genomsnittspriset för hela Finland sjönk i denna hastighetskategori med ca 4 procent under året. I huvudstadsregionen sjönk genomsnittspriserna med ca 2 procent, i de övriga stora städerna med knappt 6 procent och i de övriga kommunerna med ca 5 procent. Huvudstadsregionen Övriga stora städer Övriga kommuner Figur 7. Utvecklingen av listpriserna på bredbandsabonnemang med en dataöverföringshastighet på minst 100 Mbit/s. MARKNADSÖVERSIKT 9/ Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang 12

13 Liksom i de övriga hastighetskategorierna är bredbandsabonnemang på 100 Mbit/s billigast i huvudstadsregionen. Från slutet av 2011 till slutet av 2012 minskade prisskillnaden mellan huvudstadsregionen och de övriga stora städerna dock från drygt 9 till drygt 5 procent. Prisskillnaden mellan huvudstadsregionen och de övriga kommunerna minskade återigen från ca 11 till ca 8 procent. Däremot ökade prisskillnaden mellan de övriga stora städerna och de övriga kommunerna något. Till den internationella prisjämförelsen av snabba bredbandsabonnemang valdes förbindelser på 30 Mbit/s eller mer. I de flesta länder innebar detta förbindelser på ca 50 Mbit/s, men t.ex. det billigaste abonnemanget som plockades ut från Finland hade en nominell dataöverföringshastighet på 100 Mbit/s. I Finland ligger medianpriset på nästan exakt samma nivå som medianpriset för hela EU. I de baltiska länderna och i Sverige är priserna lägre än i Finland, medan priserna i de övriga nordiska länderna är högre än i Finland Median Förmånligaste EU 27 median Figur 8. Priser på fasta bredbandsabonnemang med en dataöverföringshastighet på minst 30 Mbit/s i februari Källa: Europeiska kommissionen. MARKNADSÖVERSIKT 9/ Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang 13

14 10,9 13,7 15,1 16,3 17,3 Taltelefonitjänster i det fasta nätet Om man ser till utvecklingen av de genomsnittliga minutpriserna på tjänster i det fasta telefonnätet från år 2007 till år 2012, är det bara samtalspriser till mobiltelefonabonnemang som har hållits på samma nivå. Däremot har samtal som rings till det fasta nätet blivit klart dyrare. Utifrån listpriserna kostade ett 3 minuters lokalsamtal drygt 17 cent år 2012, vilket är nästan en tredjedel mer jämfört med 5 år tidigare. Ett 3 minuters fjärrsamtal har återigen stigit med en knapp fjärdedel till knappa 38 cent. Den snabbt sjunkande efterfrågan på taltelefonitjänster i det fasta nätet är en viktig orsak till de stigande priserna. Antalet abonnemang har minskat med mer än hälften under de senaste 5 åren, samtidigt som antalet uppringda samtalsminuter har krympt med ungefär tre fjärdedelar. Hösten 2012 hade bara 14 procent av hushållen kvar sitt trådtelefonabonnemang. Att priserna har stigit märks också om man undersöker hur mycket konsumenterna betalar per samtalsminut. I denna granskning ingår även fasta månadsavgifter, och därför kan prisökningen även bero på minskad användning allteftersom månadsavgifterna fördelar sig på allt färre minuter. I varje fall kostar samtal med trådtelefoner i snitt mer än dubbelt så mycket som samtal med mobiltelefoner. År 2011 kostade en samtalsminut med trådtelefon 17,3 cent, vilket var 6 procent mer än år cent Figur 9. Konsumenternas genomsnittliga kostnad för en samtalsminut med trådtelefon. Abonnemang i mobilnätet Om man ser enbart till prislistorna har det på senare år inte skett några nämnvärda förändringar i priserna på telefonitjänster i mobilnätet, dvs. i samtalspriserna och i priserna på SMS och multimediemeddelanden. I det här sammanhanget valde vi att för granskningen välja det beträffande enhetspriset förmånligaste abonnemanget från var och en av de tre största tjänsteleverantörerna samt det förmånligaste abonnemanget bland de övriga aktörerna. Därefter beräknades det med marknadsandelar viktade medelvärdet av dem. Beräknat på det här sättet blir medelpriset på både en mobilsamtalsminut och ett SMS ungefär 6,8 cent varje år. Såsom det lyftes fram i Kommunikationsverkets marknadsöversikt om utvecklingen av prisnivån på kommunikationstjänster (5/2012) har de priser som konsumenterna betalar för telefonitjänster i mobilnätet de facto sjunkit. Det här kommer fram när man MARKNADSÖVERSIKT 9/ Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang 14

15 ,9 6,9 6,8 6,8 6,8 6,7 6,8 6,8 6,9 6,9 9,0 cent granskar den skattepliktiga inkomst som teleföretagen fått per enhet, dvs. det enhetspris som konsumenterna har betalat. Förutom erbjudandena minskar betydelsen av enhetsbestämda listpriser framför allt av samtals- och meddelandepaket som kopplas till abonnemangen. Dessa paket gör det svårare att göra en jämförelse som grundar sig på inkomster eftersom tjänsteleverantörerna inte nödvändigtvis alltid kan fördela de fasta avgifterna på antal minuter respektive SMS. I varje fall förefaller det som om minut- och meddelandespecifika priser som beräknats på det här sättet har sjunkit betydligt på senare år. År 2011 betalade konsumenterna något under 7 cent per samtalsminut och ca 4 cent för varje SMS. 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Samtalsminuter, prislista SMS, prislista Samtalsminuter, betalda SMS, betalda Figur 10. Utveckling av enhetspriser på telefonitjänster, pris enligt prislistan och genomsnittlig kostnad. Kopplade abonnemangsavtal verkar ha varit mest populära under första hälften av 2011, varefter ökningen har avtagit klart. I slutet av juni 2012 hade nästan vart fjärde abonnemang i mobilnätet ett bindningsavtal där en apparat hade kopplats till abonnemanget. Utifrån tjänsteleverantörernas marknadsföring och prislistor kan man anta att en betydande del av bindningsavtalen är längre än ett år. I konsumentundersökningen uppgav en knapp fjärdedel att de hade skaffat sitt mobiltelefonabonnemang med ett avtal som gäller längre än ett år. Sammanlagt 35 procent av dem som svarade uppgav att de hade ingått ett tidsbundet avtal. 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Figur 11. Andelen kopplade avtal av alla mobila abonnemang som används av hushåll och företag. MARKNADSÖVERSIKT 9/ Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang 15

16 Kontaktuppgifter PB 313 Östersjögatan 3A Helsingfors tfn fax

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 2/2012. Bredbands- och telefonitjänster

MARKNADSÖVERSIKT 2/2012. Bredbands- och telefonitjänster MARKNADSÖVERSIKT 2/2012 Bredbands- och telefonitjänster Statistisk översikt juli december 2011 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 6/2012. Bredbands- och telefonitjänster

MARKNADSÖVERSIKT 6/2012. Bredbands- och telefonitjänster MARKNADSÖVERSIKT 6/2012 Bredbands- och telefonitjänster Statistisk översikt januari juni 2012 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 Telebranschen i Finland Teleföretagens omsättning och investeringar 2011 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer MARKNADSFÖRING GÄLLANDE UPPBINDNING AV MOBILTELEFONER OCH ANSLUTNINGAR Den nya bestämmelsen om uppbindning i kommunikationsmarknadslagen trädde i kraft 1.4.2006. Enligt lagens

Läs mer

Kommunikationstjänsterna förändras Övergår alla konsumenter till internet?

Kommunikationstjänsterna förändras Övergår alla konsumenter till internet? Marknadsöversikt 4/2011 Kommunikationstjänsterna förändras Övergår alla konsumenter till internet? 1 Kommunikationsverket 2011 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Bredband på 1Mbit/s för alla

Bredband på 1Mbit/s för alla Bredband på 1Mbit/s för alla Bredband på 1 Mbit/s för alla Konsumenter och företag har fr.o.m. 1.7.2010 rätt att få en bredbandsanslutning på 1 Mbit/s till sin permanenta bostad eller företagets verksamhetsställe.

Läs mer

BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER

BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER Promemoria 1 (29) Dnr: 20.3.2015 1180/922/2014 BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER 2 (29) Innehåll 1 Inledning... 3 2

Läs mer

Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang

Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang Promemoria TIKU-SL-B 1 (7) Dnr: 8.4.2015 93/501/2014 Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang 1 Utgångspunkt och avgränsning Denna promemoria har utarbetats

Läs mer

Datum ? 1.0. Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder.

Datum ? 1.0. Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder. 17.09.2014 1 (5) Sonera Exakt Pro 1 Allmän beskrivning av tjänsten Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder. Sonera

Läs mer

Telekommunikationer 2008

Telekommunikationer 2008 Telekommunikationer 2008 Uppgifterna är konfidentiella enligt statistiklagen (280/2004). Företagsstrukturer 00022 STATISTIKCENTRALEN ELEKTRONISK BLANKETTS WEBBADRESS : http://sol.itella.net/tele Företagets

Läs mer

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER 1.6.2012 Allmänt och tillämpningsområde Dessa särskilda villkor för tjänsten tillämpas på de mobila teletjänster som Saunalahti tillhandahåller sina

Läs mer

När storleken har betydelse

När storleken har betydelse Datum: 213-1-25 DISKUSSIONSMATERIAL Patrik Sandgren När storleken har betydelse Kostnaden för en mobil digital livsstil baserad på en mobiltelefon med surf via 4G Det trådlösa livet Den 25:e oktober 213

Läs mer

Marknadsöversikt 1/2010. Kommunikationsmarknaden i Finland2009. årsöversikt

Marknadsöversikt 1/2010. Kommunikationsmarknaden i Finland2009. årsöversikt Marknadsöversikt 1/2010 Kommunikationsmarknaden i Finland2009 årsöversikt Innehållsförteckning INLEDNING 3 TELEMARKNAD OCH -TJÄNSTER 4 Bredbandstjänster... 5 Bredbandsanslutningar och -teknik... 5 Bredbandstjänster

Läs mer

8.2.2013 829/9411/2012. Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsterminering i det fasta telefonnätet i grossistledet

8.2.2013 829/9411/2012. Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsterminering i det fasta telefonnätet i grossistledet 8.2.2013 829/9411/2012 Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsterminering i det fasta telefonnätet i grossistledet 2 (15) Innehåll 1 Utgångspunkt för granskningen av betydande

Läs mer

Marknadsöversikt 3/2011. Halvårsöversikt över kommunikationsmarknader

Marknadsöversikt 3/2011. Halvårsöversikt över kommunikationsmarknader Marknadsöversikt 3/2011 Halvårsöversikt över kommunikationsmarknader 2011 Kommunikationsverket 2011 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket

Läs mer

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om bredband 2 Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Bredband, mobilt Internet och uppringt Internet Den här broschyren handlar

Läs mer

Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik

Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik 1 (5) Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 244 och 278 i informationssamhällsbalken av den

Läs mer

Översikt över kommunikationssektorn

Översikt över kommunikationssektorn Översikt över kommunikationssektorn 2012 1 Innehåll Förord 3 Telefoni-, bredbands- och televisionsabonnemang 4 Marknadsandelar 7 Dataöverföringstjänster 9 Telefonitjänster 12 Att betala för tjänster 13

Läs mer

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET 1.1.2012 1. Avtalsobjekt Avtalet Saunalahti Servicepaket är ett tidsbundet avtal till paketpris som omfattar ett abonnemang för mobil kommunikation samt utrustning

Läs mer

Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra?

Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra? Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra? Om mobilnätets täckning Mobilnätets täckning kan förbättras med en extra antenn Mobilnätets täckning kan ibland förbättras

Läs mer

Snabbare på webben. Finland upp till 100 Mbit/s

Snabbare på webben. Finland upp till 100 Mbit/s Snabbare på webben Finland upp till 100 Mbit/s 1 Innehåll 1. Vad är bredband på 100 Mbit/s? s. 2-3 4. Vad allt ger fiberoptiken? s. 6 2. Gör en investering för framtiden s. 4 5. Beställ ett snabbt bredband

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! Söderort maj 2010 Söderort SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har ett av Sveriges kraftfullaste bredbandsnät i din lägenhet?

Läs mer

Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om priser, taxor och allmänna villkor allmänt tillgänglig

Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om priser, taxor och allmänna villkor allmänt tillgänglig PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-07-02 Dnr: 10-7098 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Montelius 08-678 58 12 anna.montelius@pts.se Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 19 november 2014 Helsingfors

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 19 november 2014 Helsingfors Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 19 november 2014 Helsingfors Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.473.030 Förväntad BNP-utveckling +/- 0 % Inflation 2014 + 1,3 % Arbetslöshet 8,2 % Bostadsbyggande

Läs mer

Prislista Telias avtal för mobila teletjänster för medlemmar i Plåtslageriernas och Mekaniska Verkstädernas Riksförbund (PLR/MVR)

Prislista Telias avtal för mobila teletjänster för medlemmar i Plåtslageriernas och Mekaniska Verkstädernas Riksförbund (PLR/MVR) Mobil telefoni Prislista Telias avtal för mobila teletjänster för medlemmar i Plåtslageriernas och Mekaniska Verkstädernas Detta avtal medger möjlighet till finansiering vid köp av ny mobiltelefon mot

Läs mer

Prisutvecklingen för telefoni och Internet i Sverige

Prisutvecklingen för telefoni och Internet i Sverige DATUM RAPPORTNUMMER 14 december 2006 PTS-ER-2006:49 ISSN 1650-9862 DIARIENR 06-16626 Prisutvecklingen för telefoni och Internet i Sverige 2006, kvartal 3 FÖRFATTARE Hayato Fagerfjäll Förord PTS skall

Läs mer

Bilaga C LRF Medlemmar Prislista

Bilaga C LRF Medlemmar Prislista sid 1 av 9 Bilaga C LRF Medlemmar Prislista LRF Samköp AB 556043-8771 Version: 3.06.0 Löpnr: 8126 LRF Medlemmar Prislista Företag som omfattas av nedan angivna priser Företagsnamn Orgnr Information LRF

Läs mer

Teletjänster i KPI konsumentprofiler

Teletjänster i KPI konsumentprofiler STATISTISKA CENTRALBYRÅN PM 1(8) Teletjänster i KPI konsumentprofiler Enhetens för prisstatistik förslag. Enheten för prisstatistik föreslår att konsumentprofiler används vid beräkning av index för telefoni

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Net at Once - Kommunikationsoperatör

Net at Once - Kommunikationsoperatör Net at Once - Kommunikationsoperatör Net at Once som kommunikationsoperatör med Öppen plattform och Öppen gruppanslutning innebär att de medlemmar i föreningen som vill välja fritt i ett öppet nät bland

Läs mer

Klart du ska välja fiber!

Klart du ska välja fiber! Klart du ska välja fiber! Vi får ofta frågor om varför det är så bra med bredband via fiber. Här berättar vi mer om hur det fungerar och vilka fördelar fiber har både ekonomiskt och tekniskt. Förhoppningsvis

Läs mer

FIBER TILL LILLA EDET

FIBER TILL LILLA EDET FIBER TILL LILLA EDET VARFÖR SKALL JAG SKAFFA JUST FIBER? Varför fiber? Dagens fasta telefonnät är omodernt och dåligt underhållet Telefonnätet har begränsad kapacitet och klarar inte att föra över de

Läs mer

MOTIVERINGSPROMEMORIA ÖVER KOMMUNIKATIONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNINGAR AV TELEFÖRETAGS KOSTNADSREDOVISNINGSSYSTEM (56 A/2009 M)

MOTIVERINGSPROMEMORIA ÖVER KOMMUNIKATIONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNINGAR AV TELEFÖRETAGS KOSTNADSREDOVISNINGSSYSTEM (56 A/2009 M) Kommunikationsverket 1 (5) MOTIVERINGSPROMEMORIA ÖVER KOMMUNIKATIONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNINGAR AV TELEFÖRETAGS KOSTNADSREDOVISNINGSSYSTEM (56 A/2009 M) 1. LAGSTIFTNING Kommunikationsverket kan

Läs mer

Föreningsstämma. 28 juni 2015. Välkomna!

Föreningsstämma. 28 juni 2015. Välkomna! Föreningsstämma 28 juni 2015 Välkomna! Dagordning 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 3. Godkännande av röstlängden 4. Val av två

Läs mer

Anvia. Nya. en chokladkod. kanalpaket i utbudet. Anvia betjänar nu. också i Epstori sid 5. Uppdatera din information i Mitt Anvia vinn KUNDMEDDELANDE

Anvia. Nya. en chokladkod. kanalpaket i utbudet. Anvia betjänar nu. också i Epstori sid 5. Uppdatera din information i Mitt Anvia vinn KUNDMEDDELANDE September 2014 Anvia KUNDMEDDELANDE Nya kanalpaket i utbudet Anvia betjänar nu också i Epstori sid 5 Uppdatera din information i Mitt Anvia vinn en chokladkod sid 4 sid 6 Karleby: Fabriksgatan 3 må fr

Läs mer

18.6.2014. Cybersäkerhetsöversikt

18.6.2014. Cybersäkerhetsöversikt 18.6.2014 Cybersäkerhetsöversikt 2/2014 Innehåll Inledning... 3 Informationssäkerhet ur statistisk synvinkel... 4 1 Autoreporter... 4 1.1 Skadliga program... 4 1.2 Finlands placering i världen... 5 2 Havaro...

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2006 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2006 1 Sammanfattning Hushållsindex har sjunkit något, men hushållen upplever trots det den sammantagna privatekonomin som

Läs mer

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare FÖRESKRIFT 31.12.2001 Fullmaktsstadgande Dnr. 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001 Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare Upphäver Social- och hälsovårdsministeriets föreskrift 181/411/95 Ärende Fastställande

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni 2 Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni Den här broschyren handlar om mobiltelefoni. Det finns

Läs mer

Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder

Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder Innehåll 1. Villkorens tillämpningsområde... 4 2. Definitioner... 4 3. Tjänsteleverantör för betaltjänst... 4 4. Övervakningsmyndigheter...

Läs mer

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens IP/04/285 Bryssel den 2 mars 2004 Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens Den senaste rapporten om bilpriser visar att priserna för nya bilar fortfarande håller

Läs mer

Prisjämförelse av matkorgar på Åland

Prisjämförelse av matkorgar på Åland Nr 206 12 A10 MEDDELANDE 26.11.2012 Prisjämförelse av matkorgar på Åland Bakgrund Våren 2011 förändrades konkurrensläget märkbart inom dagligvaruhandeln på Åland i och med att S-gruppen öppnade sin första

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm Fiber i Höje - Välkomnande - Kommunen informerar (Göran Eriksson) -Varför fiber (Fibergruppen) - Kaffe paus - Erfarenheter från Årjängs fiberförening (Peter Lustig) - Frågestund, Vad gör vi nu! - Intresseanmälan

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera erbjuder finansieringslösningar för etablering av företagsverksamhet, vid

Läs mer

Vi löser era lokalproblem

Vi löser era lokalproblem Vi löser era lokalproblem Ett steg före förväntningarna Senatfastigheter är ett statligt affärsverk som erbjuder lokaler och tillhörande tjänster till statsförvaltningen. Uthyrning av lokaler, utveckling

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att bestämmelserna om uppbindning i kommunikationsmarknadslagen

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm Fibernät? Varför? Dagens samhälle har nyttjat de s.k. kopparledningarna i ca 100 år. En teknik som börjar fasas ur. Tekniskt så blir det en flaskhals med tanke på morgondagens behov. Idag Detta är vad

Läs mer

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB 1 (6) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Fakturor... 4 3. Konsulter... 4 4. Webbportal... 4 5. Leveranstider... 4 6. Pris fasta operatörstjänster...

Läs mer

Kommunikationsverket 2015. Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 1/2015 2

Kommunikationsverket 2015. Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 1/2015 2 Översikt över kommunikationssektorn 1/2015 Kommunikationsverket 2015 Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 1/2015 2 Innehåll Förord... 5 1 Kundkontakter

Läs mer

100/100 Mbit/s Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet

100/100 Mbit/s Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet Information om Bredband, TV och Telefoni Inom kort kommer att ansluta er fastighet med fiberanslutning och finnas som leverantör av fiberbredband. Alla lägenheter kommer att få tillgång till 100/100 Mbit/s

Läs mer

ANALYSERAR 2002:7 Internationell prisjämförelse av storsäljande läkemedel i Sverige 2001 650-1454 ana02_7omslag.pmd 3 2002-04-09, 13:35

ANALYSERAR 2002:7 Internationell prisjämförelse av storsäljande läkemedel i Sverige 2001 650-1454 ana02_7omslag.pmd 3 2002-04-09, 13:35 ANALYSERAR 2002:7 Internationell prisjämförelse av storsäljande läkemedel i Sverige 2001 I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderinsarbete

Läs mer

HELA VÄRLDEN, BARA ETT KLICK BORT.

HELA VÄRLDEN, BARA ETT KLICK BORT. HELA VÄRLDEN, BARA ETT KLICK BORT. BREDBAND, TV OCH TELEFONI KAMPANJKOD: (MÅSTE ANGES VID BESTÄLLNING) 1 TA EN TUR I DET ÖPPNA NÄTET. I det öppna fibernätet är valfriheten stor och det finns massor att

Läs mer

Bredband via fiber i byn. framtiden är här

Bredband via fiber i byn. framtiden är här Bredband via fiber i byn framtiden är här 1 När fibern kom till byn... Ett modernt landsbygdsboende, att ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

Konstnärens ställning - rapport om arbete och inkomstbildning på olika konstområden

Konstnärens ställning - rapport om arbete och inkomstbildning på olika konstområden Konstnärens ställning - rapport om arbete och inkomstbildning på olika konstområden Avsikten med undersökningen är att kartlägga konstnärskårens struktur, dess inkomstnivå samt inkomstkällorna för konstnärer

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Surfa, ring och se på TV i ett av Sveriges bästa nät. Beställ idag, så är du snart igång.

Surfa, ring och se på TV i ett av Sveriges bästa nät. Beställ idag, så är du snart igång. Surfa, ring och se på TV i ett av Sveriges bästa nät. Beställ idag, så är du snart igång. Stora fördelar för dig som hyresgäst: Snabba hastigheter. Upp till 100/100 Mbit/s. Valfrihet till låga priser.

Läs mer

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Nya regler för dataskydd och informationssäkerhet Nya metoder för bättre dataskydd och informationssäkerhet Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

Bredband Bredbandstelefoni Tv via bredbandet

Bredband Bredbandstelefoni Tv via bredbandet Information om Bredband, Telefoni och Tv. BRF CARLSRO har anslutit sig till er fastighet med fiberanslutning och finns som leverantör av bredband. I alla hushåll finns ett bredbandsuttag installerat och

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag fortfarande på nedåtgående Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,7 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med

Läs mer

om bredbandstelefoni 1 I Om bredbandstelefoni

om bredbandstelefoni 1 I Om bredbandstelefoni om bredbandstelefoni 1 I Om bredbandstelefoni GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM BREDBANDSTELEFONI och andra nya sätt att ringa I dag finns

Läs mer

Föreskrift OM UNDERHÅLL AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH -TJÄNSTER SAMT OM FÖRFARANDE OCH INFORMATION VID FEL OCH STÖRNINGAR

Föreskrift OM UNDERHÅLL AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH -TJÄNSTER SAMT OM FÖRFARANDE OCH INFORMATION VID FEL OCH STÖRNINGAR 1 (15) Föreskrift OM UNDERHÅLL AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH -TJÄNSTER SAMT OM FÖRFARANDE OCH INFORMATION VID FEL OCH STÖRNINGAR Meddelad i Helsingfors den 23 januari 2012 Kommunikationsverket har, med stöd

Läs mer

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför?

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber Ekonomisk Förening Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Bli medlem i Torestorps Fiber Ekonomisk Förening idag och visa därmed ditt

Läs mer

Bilaga C LRF Medlemmar Prislista

Bilaga C LRF Medlemmar Prislista sid 1 av 7 LRF Medlemmar Prislista omförhandlat avtal Bilaga C LRF Medlemmar Prislista LRF Samköp AB 556043-8771 Version: 3.06.0 Löpnr: 10151 Företag som omfattas av nedan angivna priser Företagsnamn Orgnr

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer

PTS bredbandskartläggning 2011

PTS bredbandskartläggning 2011 Rapportnummer -ER-2012:11 Datum 2012-03-14 bredbandskartläggning 2011 En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige bredbandskartläggning 2011 En geografisk översikt av bredbandstillgången i

Läs mer

Företags kostnad för 100 Mbit/s-anslutning

Företags kostnad för 100 Mbit/s-anslutning 1 (12) Företags kostnad för 100 Mbit/s-anslutning En jämförande studie mellan elva städer 2 (12) Förord Försommaren 2011 gav Stockholms stad genom det egna IT-infrastrukturbolaget Stokab United Minds i

Läs mer

Finansiering för att starta ett företag

Finansiering för att starta ett företag Finansiering för att starta ett företag Finansiering från Finnvera vid etablering av företagsverksamhet Planerar du att grunda ett företag? En bra affärsidé, företagarfärdigheter och en omsorgsfull planering

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. maj 2013 1

Mäklarstatistik - t.o.m. maj 2013 1 Mäklarstatistik - t.o.m. maj 2013 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik under maj månad 2013. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform: Under de senaste

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 2014-09-21 H. Stomberg/Vilket bredband?/bilaga 4 1 Vilket bredband? Hastigheten mäts i megabit per sekund (Mb/s). Fler

Läs mer

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi Fritt stadsnät i Sedan 95:-/mån Vi bjuder också på anslutningsavgiften Runt år 1800 kom telegrafen, 50 år senare telefonen. Två apparater som gjorde det

Läs mer

Bredbandsgruppens syfte: Att hitta den internetuppkoppling med bäst pris i förhållande till prestanda

Bredbandsgruppens syfte: Att hitta den internetuppkoppling med bäst pris i förhållande till prestanda Bredbandsgruppens syfte: Att hitta den internetuppkoppling med bäst pris i förhållande till prestanda Historik Bredbandsgruppen bildas av Jonas Svedberg och Kristofer Norén under årsmötet 2013. Målet är

Läs mer

Motivering till och tillämpning av föreskrift 38

Motivering till och tillämpning av föreskrift 38 17.12.2014 Motivering till och tillämpning av föreskrift 38 Om tekniska egenskaper hos accessnät med ledare av metall och nätverksutrustning som kopplats till dem MPS 38 MPS 38 1 (10) INNEHÅLL AVDELNING

Läs mer

Prisinformation och prisjämförelser i marknadsföring av elektroniska kommunikationstjänster. Gemensam nordisk ståndpunkt

Prisinformation och prisjämförelser i marknadsföring av elektroniska kommunikationstjänster. Gemensam nordisk ståndpunkt Prisinformation och prisjämförelser i marknadsföring av elektroniska kommunikationstjänster Gemensam nordisk ståndpunkt Mars 2005 Innehåll 1. Inledning...3 2. Generella principer för marknadsföring...5

Läs mer

Ett fibernät... KOS Fiber ek. förening. så mycket mer än bara data och internet. Information från

Ett fibernät... KOS Fiber ek. förening. så mycket mer än bara data och internet. Information från Ett fibernät... så mycket mer än bara data och internet Information från KOS Fiber ek. förening Varför vill vi bygga fibernät i Okome, Köinge och Ätrafors? TELEFONI Fibern läggs ned i marken och är därför

Läs mer

Anvisningar om skyddad elektronisk kommunikation

Anvisningar om skyddad elektronisk kommunikation Anvisningar om skyddad elektronisk kommunikation Innehållsförteckning Anvisningar om skyddad elektronisk kommunikation... 3 Tillförlitlighet, integritet och tillgänglighet... 4 Goda praxis... 6 Att välja

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Förvaltningsdomstolarnas avgöranden 2012

Förvaltningsdomstolarnas avgöranden 2012 Rättsväsende 2013 Förvaltningsdomstolarnas avgöranden 2012 Förvaltningsdomstolarna avgjorde 20 600 ärenden år 2012 Förvaltningsdomstolarna behandlade år 2012 totalt 20 600 ärenden, dvs. 6 procent färre

Läs mer

fiber! En liten broschyr för dig som vill ha snabbt, pålitligt och prisvärt internet.

fiber! En liten broschyr för dig som vill ha snabbt, pålitligt och prisvärt internet. Skaffa fiber! En liten broschyr för dig som vill ha snabbt, pålitligt och prisvärt internet. Hej! Just nu håller du i en broschyr om fiber. Fiber är den senaste tekniken - nedgrävda kablar som ger dig

Läs mer

Konsumenterna hade en solig bild av ekonomin i juli

Konsumenterna hade en solig bild av ekonomin i juli Inkomst och konsumtion 2010 Konsumentbarometern 2010, juli Konsumenterna hade en solig bild av ekonomin i juli Konsumenternas förtroende för ekonomin var alltjämt starkt i juli. Konsumenternas förtroendeindikator

Läs mer

Telefonipriser på Umeå universitet från 2011-03-01

Telefonipriser på Umeå universitet från 2011-03-01 Telefonipriser på Umeå universitet från 2011-03-01 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 2 Fasta teletjänster... 1 3 Mobil Telefoni... 2 3.1 Mobil anknytning... 3 3.2 Mobila Tilläggstjänster... 5 3.3 Mobila

Läs mer

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnvera Abp Finnvera är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten och

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. februari 2013 1

Mäklarstatistik - t.o.m. februari 2013 1 Mäklarstatistik - t.o.m. februari 2013 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik under februari månad 2013. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform: Under

Läs mer

Hela landsbygden ska med!

Hela landsbygden ska med! Hela landsbygden ska med! När elen drogs in i stugorna på 50-talet var det ingen som kunde förutse hur mycket den kan användas till...... och idag vet vi att nya tjänster och användningsområden är på väg!

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 september 2011 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 september 2011 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia. 1/6 Abonnemangsprislista för Engångsavgift Vid nytecknande 10 Abonnemang med inkluderad Jobbsurf 1 Mix Plus Max Rörlig Fast med bindningstid 24 mån 0/12/18 mån 119 kr 2 159 kr 509 kr 2 549 kr 579 kr 2

Läs mer

Prislista 3Kontant inom Sverige Gäller från 20 maj 2013 Värdebevis 3Kontant Fastpris 300 kr Användning inom Sverige

Prislista 3Kontant inom Sverige Gäller från 20 maj 2013 Värdebevis 3Kontant Fastpris 300 kr Användning inom Sverige 3Kontant Fastpris 300 kr Röstsamtal inom 3 0 kr/min 1 Röstsamtal till fasta nummer 0 kr/min 1 Röstsamtal till övriga nät och samtal till 3Svar 0 kr/min 1 Videosamtal inom 3 0 kr/min 1 Videosamtal till

Läs mer

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa!

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa! Bäst på bredband! Bredband utan begränsningar Internet har utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet. 80 procent av alla hushåll har någon form av uppkoppling till Internet idag och det blir

Läs mer

Sektorräkenskaper, kvartalsvis

Sektorräkenskaper, kvartalsvis Nationalräkenskaper 2013 Sektorräkenskaper, kvartalsvis 2012, 3:e kvartalet Företagens vinstkvot minskade under tredje kvartalet Under tredje kvartalet 2012 var de centrala indikatorerna inom hushålls-

Läs mer

Tillsvidarepriser för el

Tillsvidarepriser för el Tillsvidarepriser för el - En dyr avtalsform En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING... 3 TILLSVIDAREPRISER EN DYR AVTALSFORM... 4 INLEDNING... 4 SÅ HÄR GENOMFÖRDES STUDIEN...

Läs mer

Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband.

Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband. 2013-10-21 Uppföranderegler Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband. Om uppförandereglerna Uppförandereglerna tillämpas när operatör som är med och finansierar Telekområdgivarna

Läs mer

KORTBETALNINGSLÖSNINGAR FRÅN AFFÄRSIT FÖR EASYCASHIER, ISUPOS OCH FRISTÅENDE TERMINAL

KORTBETALNINGSLÖSNINGAR FRÅN AFFÄRSIT FÖR EASYCASHIER, ISUPOS OCH FRISTÅENDE TERMINAL KORTBETALNINGSLÖSNINGAR FRÅN AFFÄRSIT FÖR EASYCASHIER, ISUPOS OCH FRISTÅENDE TERMINAL Nedan finns samlad information vad gäller de kortbetalningslösningar som finns till EasyCashier, ISUPOS och fristående

Läs mer

Anvia. till Sverige. Hela F1-säsongen. Kundavtal. Anvia expanderar. i MTV Total-paketet. till Anvia Telecom Ab. sid 2 KUNDMEDDELANDE. Mars 2015.

Anvia. till Sverige. Hela F1-säsongen. Kundavtal. Anvia expanderar. i MTV Total-paketet. till Anvia Telecom Ab. sid 2 KUNDMEDDELANDE. Mars 2015. Mars 2015 Anvia KUNDMEDDELANDE Anvia expanderar till Sverige. Hela F1-säsongen i MTV Total-paketet. sid 7 sid 6 Kundavtal till Anvia Telecom Ab. sid 2 Karleby: Fabriksgatan 3 må fr 10 18, lö 10 14 06 833

Läs mer

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken Minusjobben 2 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken En analys av de växande mörkertalen i officiell svensk statistik om gränsregioner Inledande sammanfattning Vissa använder

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer