MARKNADSÖVERSIKT 9/2012. Detaljpriser på teletjänster. Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MARKNADSÖVERSIKT 9/2012. Detaljpriser på teletjänster. Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang"

Transkript

1 MARKNADSÖVERSIKT 9/2012 Detaljpriser på teletjänster Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang

2 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT 9/ Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang 2

3 Innehåll Inledning... 4 Internetförbindelser... 5 Variationsintervallet för dataöverföringshastigheten i bredbandsabonnemangen... 6 Internetförbindelser i mobilnätet... 7 Fasta bredbandsabonnemang på mindre än 8 Mbit/s... 8 Övriga fasta bredbandsabonnemang på mindre än 20 Mbit/s... 9 Snabba bredbandsabonnemang Taltelefonitjänster i det fasta nätet Abonnemang i mobilnätet MARKNADSÖVERSIKT 9/ Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang 3

4 Inledning Listpriserna på teletjänster har förändrats måttligt under de senaste åren och närmast sjunkit med undantag för trådtelefonabonnemang. Priserna på mobiltelefonitjänster har varit oförändrade medan priserna på dataöverföringstjänster har sjunkit. I praktiken är listpriserna i allmänhet högre än de faktiska priserna som konsumenterna betalar, och prisändringar märks först i konsumenternas plånböcker och först därefter i listpriserna. Det här beror bland annat på olika tidsbundna erbjudanden som inte tas upp i de offentliga prislistorna. I huvudstadsregionen är priserna på fasta bredbandsabonnemang klart förmånligare än t.ex. i de övriga stora städerna. Å andra sidan visar prislistorna att skillnaderna håller på att planas ut. Internationella jämförelser antyder att prisnivån i Finland ligger ungefär på den nordiska genomsnittsnivån, åtminstone om man ser till storstäderna. Listpriser lämpar sig inte så bra för prisjämförelser av dataöverföringstjänster i mobilnätet, eftersom konkurrensen om dessa till största delen bygger på erbjudanden och abonnemang med uppbindning. Utifrån uppgifter om tjänsteleverantörernas inkomster är det uppenbart att konsumenterna har fått mobila bredbandsabonnemang allt förmånligare även om det inte skett några stora förändringar i prislistorna. i praktiken bredbandsförbindelser och telefonitjänster som tillhandahålls konsumenter i Finland. Utredningen grundar sig i huvudsak på uppgifter från tjänsteleverantörernas offentliga prislistor. Kommunikationsverket följer bland annat upp utvecklingen av detaljpriserna på bredbandstjänster genom att samla in priser från tjänsteleverantörernas offentliga prislistor fyra gånger om året. De insamlade uppgifterna har till vissa delar kompletterats med uppgifter från konsumentundersökningar och med uppgifter som har beräknats utifrån teleföretagens inkomster för att beskriva driftskostnaderna. Priserna i den internationella jämförelsen härrör från en prisjämförelse som Europeiska kommissionen har låtit göra. I den här översikten redogör vi för detaljpriserna på dataöverföringstjänster MARKNADSÖVERSIKT 9/ Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang 4

5 Internetförbindelser Konsumenterna tillhandahålls internetförbindelser över flera olika förbindelsetekniker och nät. I denna översikt har förbindelserna för det första indelats i förbindelser i mobilnätet och förbindelser i det fasta nätet. Även om internetförbindelser i mobilnätet delvis används på samma sätt som förbindelser vid en fast anslutningspunkt, t.ex. hemma, kan de också användas för mobilt bruk. En stor del av så kallade mobila bredbandsabonnemang används i mobiltelefonerna vid sidan av telefonitjänsterna. Tjänsterna i fasta respektive mobila nät uppvisar också andra skillnader, vilka främst hänger samman med prissättningen och den nominella hastigheten samt eventuella begränsningar av användningen. Till skillnad från förbindelser i det fasta nätet innehåller förbindelser som tillhandahålls över mobilnätet ofta begränsningar av användningen som inverkar på prissättningen av tjänsten. Tidsbestämda abonnemangsavtal är vanligare för mobila än för fasta bredbandsabonnemang. Av dem som hade ett mobilt bredbandsabonnemang som sin primära internetförbindelse uppgav 39 procent att de hade skaffat ett tidsbundet avtal. Bland dem som har ett fast bredband var siffran knappt 27 procent. För det andra har förbindelserna i denna översikt indelats utifrån sin nominella dataöverföringshastighet. Mobila och fasta förbindelser skiljer sig även i det här avseendet eftersom de nominella hastigheterna för internetförbindelser i mobilnätet i genomsnitt är långsammare och dessutom uppvisar betydligt större variationer i hastigheterna. Tjänsteleverantörernas prislistor omfattar en brokig skara förbindelser med nominella hastigheter från mindre än en megabit (den nominella dataöverföringshastigheten är under 1 Mbit/s) till mer än 100 megabit. I översikten har vi tillämpat olika grupperingar för att läsarna ska kunna fästa uppmärksamhet på hastighetsbegränsningarna i respektive hastighetskategori. Eftersom gränserna för hastighetskategorierna varierar beroende på källmaterialet har granskningen indelats grovt i tre grupper: långsamma basförbindelser, mest använda förbindelser och snabba förbindelser. Vanliga nominella dataöverföringshastigheter i dessa kategorier är t.ex. 2, 8 och 100 Mbit/s. För det tredje har priserna förutom på basis av nät och dataöverföringshastighet jämförts regionalt och internationellt. Eftersom abonnemang i mobilnätet inte är bundna till användningsstället på samma sätt som abonnemang i det fasta nätet är priserna på dem i huvudsak riksomfattande. De mångskiftande användningsvillkoren och variationsintervallet i förbindelserna försvårar emellertid också en internationell prisjämförelse. Däremot kan man göra en regional prisjämförelse av abonnemangen i det fasta nätet. Prisuppgifter som har samlats in regionalt har utnyttjats även för den riksomfattande granskningen där man har räknat ut riksomfattande medelpriser genom att vikta priserna med regionala befolkningsandelar och operatörsbestämda marknadsandelar. Vid den regionala jämförelsen av detaljpriser har Fastlandsfinland indelats i tre regioner: huvudstadsregionen, städer med över invånare med undantag för kommunerna i huvudstadsregionen, och alla övriga kommuner i Fastlandsfinland tillsammans. MARKNADSÖVERSIKT 9/ Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang 5

6 De lägsta priserna i samtliga hastighetskategorier finns i huvudstadsregionen. Att priserna är förmånligare i huvudstadsregionen jämfört med de övriga regionerna torde åtminstone kunna förklaras med kortare avstånd och tätare bosättning, som även gör att konkurrenssituationen är annorlunda. Region Huvudstadsregionen Övriga stora städer (över invånare) Kommuner Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Jyväskylä, Lahtis, Kuopio, Kouvola, Björneborg, Joensuu, Villmanstrand, Tavastehus, Rovaniemi, Vasa, Seinäjoki, Salo och Kotka Övriga kommuner Övriga kommuner i Fastlandsfinland Tabell 1. Kommunindelning som tillämpats i den regionala prisjämförelsen. I den internationella jämförelsen har vi dragit fördel av en undersökning som van Dijk Consulting gjorde på uppdrag av Europeiska kommissionen. I undersökningen granskades prisnivån för fasta bredbandsabonnemang med olika hastigheter i EU-länderna och ett antal andra länder. Priserna plockades främst från större städer och därför är de utvalda priserna klart lägre än riksgenomsnittet för Finland och andra länder som uppvisar stora regionala prisskillnader. Jämförelsepriserna viktades i förhållande till köpkraften i varje land. De prisjämförelser som läggs fram i denna översikt omfattar länder nära Finland liksom andra jämförelseobjekt som är intressanta med hänsyn till prisnivån eller geografiska faktorer. USA representeras av två delstater som skiljer sig betydligt framför allt beträffande befolkningstätheten. Därtill har genomsnittet för EU-länderna (EU-27) inkluderats i granskningen. Variationsintervallet för dataöverföringshastigheten i bredbandsabonnemangen I slutet av år 2011 drog Kommunikationsverket upp riktlinjer för hur bredbandstjänstens hastighet ska anges i konsumentavtal. Ställningstagandet hänger samman med den ändring av kommunikationsmarknadslagen som trädde i kraft i början av året. Lagen förutsätter att variationsintervallet för dataöverföringshastigheten alltid ska anges i ett konsumentavtal om en bredbandstjänst. Lagbestämmelsen syftar till att förbättra konsumenternas möjlighet att jämföra bredbandstjänster. Att bara uppge förbindelsens maximihastighet eller teoretiska maximihastighet är inte längre tillräckligt. I fortsättningen ska variationsintervallet för hastigheten anges antingen som dataöverföringshastighetens medelvärde eller som ett variationsintervall för dataöverföringshastigheten med entydiga nedre och övre gränser. I ställningstagandet har sätt att specificera dataöverföringshastigheten lagts fram skilt för abonnemang i fasta och mobila nät. För fasta bredbandsabonnemang har minimikrav fastställts för dataöverföringshastighetens medelvärde. Medelvärdet ska vara minst 50 procent av den avtalade maximihastigheten för abonnemanget. En entydig nedre gräns kan också anges för abonnemangets hastighet. Denna ska vara minst 40 procent av maximihastigheten. MARKNADSÖVERSIKT 9/ Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang 6

7 8,4 10,9 17,0 16,0 14,5 När det gäller abonnemang i mobilnätet betonar Kommunikationsverket vikten av aktuella täckningskartor och tillgången till information om hur olika nättekniker inverkar på abonnemangets hastighet. att ändra konsumentvillkoren för dataöverföringstjänster i mobilnätet. Bolagen skulle särskilt precisera och komplettera de avtalsvillkor som gäller variationsintervallet i dataöverföringshastigheten. I januari 2012 ålade Kommunikationsverket TeliaSonera, Saunalahti och DNA Internetförbindelser i mobilnätet Nästan vartannat hushåll i Finland har åtminstone ett mobilt bredbandsabonnemang. Största delen av de som hade skaffat ett mobilt bredband hade också ett fast bredbandsabonnemang i hushållet. Mobila bredband tillhandahålls förutom till nominella hastigheter på 1 och 2 Mbit/s även till nätets maximihastighet. De nominella maximihastigheterna varierar stort beroende på abonnemang och i allmänhet har ett relativt stort variationsintervall meddelats för hastigheten. På det hela taget används mobila bredbandsabonnemang på samma sätt som långsammare fasta förbindelser på mindre än 8 megabit. Med abonnemang i mobilnätet brukar man emellertid något mer sällan spela internetspel och liknande. Detta kan bero på att fördröjningstiderna är något längre än i det fasta nätet. I de listpriser som Kommunikationsverket har samlat in om mobila bredband har inga betydande förändringar skett på senare år. I slutet av år 2012 kunde man köpa ett mobilt bredbandsabonnemang på 1 Mbit/s för 10 euro och ett abonnemang på 8 Mbit/s för drygt 14 euro i snitt. Prisförändringarna i dessa abonnemang torde komma till uttryck i tjänsteleverantörernas erbjudanden och kampanjer, men om sådana samlar Kommunikationsverket inga uppgifter. Utifrån uppgifter om teleföretagens inkomster har den genomsnittliga månadskostnaden som konsumenter betalar för mobila abonnemang sjunkit kraftigt på senare år. År 2011 betalade konsumenterna drygt 8 euro i månaden för sitt abonnemang. Utifrån detta kan man bedöma att prisnedgången varit exceptionellt kraftig. Mellan åren 2007 och 2011 har de kostnader som konsumenterna betalar för mobila bredband nästan halverats samtidigt som de nominella dataöverföringshastigheterna har ökat Figur 1. Genomsnittlig månadskostnad som konsumenterna betalar för ett mobilt bredbandsabonnemang. MARKNADSÖVERSIKT 9/ Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang 7

8 MOBILT BREDBAND Dataöverföringsabonnemang i mobilnät skiljer sig i allmänhet i många hänseenden från bredbandsabonnemang som tillhandahålls över fasta nät. Å andra sidan används en del av dataöverföringsabonnemangen i mobilnät på samma sätt som fasta bredbandsabonnemang. I denna marknadsöversikt, liksom i tidigare marknadsöversikter från Kommunikationsverket, har termen mobilt bredband använts för sådana abonnemang i mobilnätet som till sina egenskaper mest påminner om bredbandsabonnemang i fasta nät. Enligt den definition som används i Kommunikationsverkets statistik betraktas som mobila bredband sådana abonnemang vars prissättning för dataöverföringens del grundar sig enbart på en fast månadsavgift och vilka inte berörs av begränsningar av användningstiden eller mängden överförd data. Hurdan terminal abonnemanget används med har inte begränsats på något sätt i definitionen. Definitionen är ingen universaldefinition utan kan variera beroende på vem som producerar statistiken. Kommunikationsverket strävar efter att tillämpa en enhetlig definition i sina översikter, statistiska rapporter och undersökningar, men av praktiska skäl har definitionen en vidare tolkning när det gäller konsumentundersökningar och offentliga prislistor. De ovan nämnda genomsnittspriserna presenterar alls slags användning av mobilt bredband. De inkluderar således också många abonnemang som bara används som komplement till en fast bredbandsanslutning. Om man bara ser till priserna på sådana mobila bredbandsabonnemang som fungerar som den primära internetförbindelsen på samma sätt som ett fast bredbandsabonnemang är den genomsnittliga prisnivån klart högre. Enligt en konsumentundersökning som gjordes hösten 2012 var det bara 15 procent av de mobilbredbandsanvändare som inte hade någon fast förbindelse över huvudtaget som betalade mindre än 10 euro i månaden för sitt abonnemang. Men även granskat ur denna synvinkel har priserna sjunkit. När 50 procent av mobila bredbandsabonnemang av det här slaget hade köpts med en månadsavgift på mindre än 15 euro i månaden hösten 2011, var andelen 6 procentenheter högre ett år senare. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 9 % 10 % 41 % 34 % 36 % 41 % 14 % 15 % Kan inte säga Över 15 euro 10, euro 10 euro eller mindre Figur 2. Månadspriset för mobila bredbandsabonnemang (konsumenter utan fast bredbandsförbindelse). Fasta bredbandsabonnemang på mindre än 8 Mbit/s Enligt en konsumentundersökning som Kommunikationsverket lät göra hösten 2012 om kommunikationstjänster hade ungefär en tredjedel av finländarnas bredbandsförbindelser en hastighet på mindre än 8 Mbit/s. Av dessa hörde hälften till den långsammaste kategorin förbindelser på en hastighet under 2 Mbit/s. Bredbandsabonnemang under 8 Mbit/s används på samma sätt som snabbare förbindelser för att söka information, uträtta ärenden elektroniskt och hålla MARKNADSÖVERSIKT 9/ Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang 8

9 kontakt, men också för tjänster som drar fördel av snabbare dataöverföring, såsom att titta på videor. Att titta på rörliga bilder med bredbandsförbindelser i den här kategorin begränsar sig i allmänhet till en bild av lägre kvalitet. Om abonnemangets överföringshastighet är lägre än den i marknadsföringen angivna nominella hastigheten kan det hända att även andra slags tjänster är svåra att anlita. 40 När man ser till genomsnittspriserna i hela landet för abonnemang under 8 Mbit/s har priserna på abonnemang på minst 2 Mbit/s sjunkit med ca 5 procent under ett år, medan det inte har skett några större förändringar i priserna på bredbandsabonnemang på mindre än 2 Mbit/s. Flera leverantörer av bredbandstjänster har upphört med de långsammare abonnemangen till följd av att efterfrågan förskjutits till snabbare förbindelser. Priserna på abonnemang på minst 2 Mbit/s har på ett år sjunkit ungefär lika mycket i både huvudstadsregionen, de övriga stora städerna och de övriga kommunerna. I de regionala prisskillnaderna har det alltså inte skett några nämnvärda förändringar under året. I de övriga storstäderna och i de övriga kommunerna var priserna på fasta bredbandsabonnemang på mindre än 2 Mbit/s i slutet av 2012 nästintill på samma nivå, i huvudstadsregionen knappt 15 procent billigare än i övriga Finland Mbit/s 2- under 8 Mbit/s 5 0 Figur 3. Utvecklingen av listpriserna på bredbandsabonnemang med en dataöverföringshastighet på mindre än 8 Mbit/s. Övriga fasta bredbandsabonnemang på mindre än 20 Mbit/s Enligt konsumentundersökningen om kommunikationstjänster har de vanligaste bredbandsabonnemangen i de finländska hushållen en nominell dataöverföringshastighet på 8 24 Mbit/s. Denna kategori omfattar 40 procent av de finländska bredbandsabonnemangen. Med bredbandsabonnemang på 8 Mbit/s eller mer kan man bl.a. anlita mångsidiga AV-tjänster, såsom ta emot televisionssändningar och filmer på HD-nivå i realtid. Även t.ex. nätspel samt ljud- MARKNADSÖVERSIKT 9/ Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang 9

10 och videosamtal används oftare och smidigare med förbindelser av den här typen. Jämfört med ännu snabbare förbindelser kan det hända att en förbindelse på 8 Mbit/s begränsar användningen av en tjänst särskilt om flera personer i samma hushåll använder abonnemanget samtidigt. Därtill ska överföringshastigheten kontinuerligt nå upp till den meddelade nominella hastigheten för att man t.ex. ska kunna återge videobild med HD-exakthet direkt från nätet. En granskning av prisnivån för bredbandstjänster i det fasta nätet visar att den största förändringen i det genomsnittliga detaljpriset har skett i förbindelser som har en dataöverföringshastighet på 8 19 Mbit/s. I den här hastighetskategorin finns även de största regionala prisskillnaderna. Genomsnittspriserna för bredbandsabonnemang på 8 19 Mbit/s hade fram till hösten 2012 sjunkit med knappt 6 procent jämfört med läget året innan. I huvudstadsregionen har priserna legat ungefär på samma nivå men sjunkit med ca 7 procent i de övriga storstäderna och de övriga kommunerna. Även om prisskillnaden mellan huvudstadsregio-nen och övriga Finland har minskat un-der året, är genomsnittspriserna i hu-vudstadsregionen alltjämt klart lägre än i övriga Finland: skillnaden är knappt 20 procent jämfört med de övriga storstä-derna och drygt 20 procent jämfört med de övriga kommunerna Huvudstadsregionen Övriga stora städer Övriga kommuner Figur 4. Utvecklingen av listpriserna på bredbandsabonnemang med en dataöverföringshastighet på minst 8 men under 20 Mbit/s. En internationell jämförelse av sådana fasta bredbandsförbindelser som har en nominell hastighet på minst 8 Mbit/s visar att medianpriset i Finland är 16 procent lägre än medianpriset i hela EU. I Sverige och Danmark är priserna lägre än i Finland, medan de är högre t.ex. i Norge och på Island. Merparten av de jämförda abonnemangen har en hastighet på 8 12 Mbit/s. Snabbare abonnemang har inkluderats bara till den del långsammare anslutningar (på 8 12 Mbit/s) inte har funnits att tillgå. MARKNADSÖVERSIKT 9/ Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang 10

11 Median Förmånligaste EU 27 median Figur 5. Priser på fasta bredbandsabonnemang med en dataöverföringshastighet på 8 30 Mbit/s i februari Källa: Europeiska kommissionen. Snabba bredbandsabonnemang Snabba bredbandsabonnemang vars dataöverföringshastigheter når upp till tiotals megabit i sekunden möjliggör mångsidigare användning än långsammare förbindelser. Att titta på tv och videor, arbeta på distans, lyssna på musik, spela dator- och konsolspel samt göra inspelningar via internet är sådant som de konsumenter som har en bredbandsförbindelse på minst 24 Mbit/s betydligt oftare använder den för än de konsumenter som har en långsammare förbindelse. Vart fjärde av de finländska konsumenternas bredbandsabonnemang faller inom denna kategori. Vid den regionala granskningen av listpriserna har snabba bredbandsabonnemang indelats ytterligare i två kategorier: abonnemang vars hastighet är minst 20 Mbit/s men under 100 Mbit/s samt abonnemang med en hastighet på minst 100 Mbit/s. Under året sjönk listpriserna på fasta bredbandsabonnemang på minst 20 Mbit/s med ca 3 procent i genomsnitt. I huvudstadsregionen var priserna nästintill oförändrade men var alltjämt lägre än i övriga Finland. I de övriga stora städerna sjönk genomsnittspriserna med närmare 4 procent och i de övriga kommunerna med knappt 5 procent. I de övriga stora städerna och i de övriga kommunerna var priserna på fasta bredbandsabonnemang på minst 20 Mbit/s nästan på samma nivå i slutet av Däremot var det genomsnittliga månadspriset för ett abonnemang av den här typen 15 procent, dvs. ca 8 euro lägre i huvudstadsregionen jämfört med övriga Finland. MARKNADSÖVERSIKT 9/ Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang 11

12 Huvudstadsregionen Övriga stora städer Övriga kommuner Figur 6. Utvecklingen av listpriserna på bredbandsabonnemang med en dataöverföringshastighet på minst 20 men under 100 Mbit/s Liksom i de övriga hastighetskategorierna sjönk även de genomsnittliga listpriserna på bredbandsabonnemang med en dataöverföringshastighet på minst 100 Mbit/s. Genomsnittspriset för hela Finland sjönk i denna hastighetskategori med ca 4 procent under året. I huvudstadsregionen sjönk genomsnittspriserna med ca 2 procent, i de övriga stora städerna med knappt 6 procent och i de övriga kommunerna med ca 5 procent. Huvudstadsregionen Övriga stora städer Övriga kommuner Figur 7. Utvecklingen av listpriserna på bredbandsabonnemang med en dataöverföringshastighet på minst 100 Mbit/s. MARKNADSÖVERSIKT 9/ Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang 12

13 Liksom i de övriga hastighetskategorierna är bredbandsabonnemang på 100 Mbit/s billigast i huvudstadsregionen. Från slutet av 2011 till slutet av 2012 minskade prisskillnaden mellan huvudstadsregionen och de övriga stora städerna dock från drygt 9 till drygt 5 procent. Prisskillnaden mellan huvudstadsregionen och de övriga kommunerna minskade återigen från ca 11 till ca 8 procent. Däremot ökade prisskillnaden mellan de övriga stora städerna och de övriga kommunerna något. Till den internationella prisjämförelsen av snabba bredbandsabonnemang valdes förbindelser på 30 Mbit/s eller mer. I de flesta länder innebar detta förbindelser på ca 50 Mbit/s, men t.ex. det billigaste abonnemanget som plockades ut från Finland hade en nominell dataöverföringshastighet på 100 Mbit/s. I Finland ligger medianpriset på nästan exakt samma nivå som medianpriset för hela EU. I de baltiska länderna och i Sverige är priserna lägre än i Finland, medan priserna i de övriga nordiska länderna är högre än i Finland Median Förmånligaste EU 27 median Figur 8. Priser på fasta bredbandsabonnemang med en dataöverföringshastighet på minst 30 Mbit/s i februari Källa: Europeiska kommissionen. MARKNADSÖVERSIKT 9/ Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang 13

14 10,9 13,7 15,1 16,3 17,3 Taltelefonitjänster i det fasta nätet Om man ser till utvecklingen av de genomsnittliga minutpriserna på tjänster i det fasta telefonnätet från år 2007 till år 2012, är det bara samtalspriser till mobiltelefonabonnemang som har hållits på samma nivå. Däremot har samtal som rings till det fasta nätet blivit klart dyrare. Utifrån listpriserna kostade ett 3 minuters lokalsamtal drygt 17 cent år 2012, vilket är nästan en tredjedel mer jämfört med 5 år tidigare. Ett 3 minuters fjärrsamtal har återigen stigit med en knapp fjärdedel till knappa 38 cent. Den snabbt sjunkande efterfrågan på taltelefonitjänster i det fasta nätet är en viktig orsak till de stigande priserna. Antalet abonnemang har minskat med mer än hälften under de senaste 5 åren, samtidigt som antalet uppringda samtalsminuter har krympt med ungefär tre fjärdedelar. Hösten 2012 hade bara 14 procent av hushållen kvar sitt trådtelefonabonnemang. Att priserna har stigit märks också om man undersöker hur mycket konsumenterna betalar per samtalsminut. I denna granskning ingår även fasta månadsavgifter, och därför kan prisökningen även bero på minskad användning allteftersom månadsavgifterna fördelar sig på allt färre minuter. I varje fall kostar samtal med trådtelefoner i snitt mer än dubbelt så mycket som samtal med mobiltelefoner. År 2011 kostade en samtalsminut med trådtelefon 17,3 cent, vilket var 6 procent mer än år cent Figur 9. Konsumenternas genomsnittliga kostnad för en samtalsminut med trådtelefon. Abonnemang i mobilnätet Om man ser enbart till prislistorna har det på senare år inte skett några nämnvärda förändringar i priserna på telefonitjänster i mobilnätet, dvs. i samtalspriserna och i priserna på SMS och multimediemeddelanden. I det här sammanhanget valde vi att för granskningen välja det beträffande enhetspriset förmånligaste abonnemanget från var och en av de tre största tjänsteleverantörerna samt det förmånligaste abonnemanget bland de övriga aktörerna. Därefter beräknades det med marknadsandelar viktade medelvärdet av dem. Beräknat på det här sättet blir medelpriset på både en mobilsamtalsminut och ett SMS ungefär 6,8 cent varje år. Såsom det lyftes fram i Kommunikationsverkets marknadsöversikt om utvecklingen av prisnivån på kommunikationstjänster (5/2012) har de priser som konsumenterna betalar för telefonitjänster i mobilnätet de facto sjunkit. Det här kommer fram när man MARKNADSÖVERSIKT 9/ Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang 14

15 ,9 6,9 6,8 6,8 6,8 6,7 6,8 6,8 6,9 6,9 9,0 cent granskar den skattepliktiga inkomst som teleföretagen fått per enhet, dvs. det enhetspris som konsumenterna har betalat. Förutom erbjudandena minskar betydelsen av enhetsbestämda listpriser framför allt av samtals- och meddelandepaket som kopplas till abonnemangen. Dessa paket gör det svårare att göra en jämförelse som grundar sig på inkomster eftersom tjänsteleverantörerna inte nödvändigtvis alltid kan fördela de fasta avgifterna på antal minuter respektive SMS. I varje fall förefaller det som om minut- och meddelandespecifika priser som beräknats på det här sättet har sjunkit betydligt på senare år. År 2011 betalade konsumenterna något under 7 cent per samtalsminut och ca 4 cent för varje SMS. 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Samtalsminuter, prislista SMS, prislista Samtalsminuter, betalda SMS, betalda Figur 10. Utveckling av enhetspriser på telefonitjänster, pris enligt prislistan och genomsnittlig kostnad. Kopplade abonnemangsavtal verkar ha varit mest populära under första hälften av 2011, varefter ökningen har avtagit klart. I slutet av juni 2012 hade nästan vart fjärde abonnemang i mobilnätet ett bindningsavtal där en apparat hade kopplats till abonnemanget. Utifrån tjänsteleverantörernas marknadsföring och prislistor kan man anta att en betydande del av bindningsavtalen är längre än ett år. I konsumentundersökningen uppgav en knapp fjärdedel att de hade skaffat sitt mobiltelefonabonnemang med ett avtal som gäller längre än ett år. Sammanlagt 35 procent av dem som svarade uppgav att de hade ingått ett tidsbundet avtal. 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Figur 11. Andelen kopplade avtal av alla mobila abonnemang som används av hushåll och företag. MARKNADSÖVERSIKT 9/ Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang 15

16 Kontaktuppgifter PB 313 Östersjögatan 3A Helsingfors tfn fax

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 2/2012. Bredbands- och telefonitjänster

MARKNADSÖVERSIKT 2/2012. Bredbands- och telefonitjänster MARKNADSÖVERSIKT 2/2012 Bredbands- och telefonitjänster Statistisk översikt juli december 2011 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 6/2012. Bredbands- och telefonitjänster

MARKNADSÖVERSIKT 6/2012. Bredbands- och telefonitjänster MARKNADSÖVERSIKT 6/2012 Bredbands- och telefonitjänster Statistisk översikt januari juni 2012 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 8/2012. Hushållens bredbandsabonnemang. Förekomsten av snabba internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 8/2012. Hushållens bredbandsabonnemang. Förekomsten av snabba internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 8/2012 Hushållens bredbandsabonnemang Förekomsten av snabba internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar MARKNADSÖVERSIKT 2013 Marknadsöversikt 2013 Televerksamhetens omsättning och investeringar Innehåll Inledning... 3 Telemarknadens omfattning... 4 Utveckling av omsättningen... 6 Intäkter per konsumentabonnemang

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 Telebranschen i Finland Teleföretagens omsättning och investeringar 2011 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 7/2012. AV-innehållstjänster i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 7/2012. AV-innehållstjänster i Finland MARKNADSÖVERSIKT 7/2012 AV-innehållstjänster i Finland Att titta på tv- och videoinnehåll 2012 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

8.2.2013 828/9411/2012. Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsoriginering i det fasta telefonnätet i grossistledet

8.2.2013 828/9411/2012. Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsoriginering i det fasta telefonnätet i grossistledet 8.2.2013 828/9411/2012 Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsoriginering i det fasta telefonnätet i grossistledet 2 (33) Innehåll 1 Utgångspunkter för granskningen av betydande

Läs mer

Marknadsöversikt 2/2011

Marknadsöversikt 2/2011 Marknadsöversikt 2/2011 Prisnivån på teletjänster i Finland 2010 Kommunikationsverket 2011 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer MARKNADSFÖRING GÄLLANDE UPPBINDNING AV MOBILTELEFONER OCH ANSLUTNINGAR Den nya bestämmelsen om uppbindning i kommunikationsmarknadslagen trädde i kraft 1.4.2006. Enligt lagens

Läs mer

Bredband på 1Mbit/s för alla

Bredband på 1Mbit/s för alla Bredband på 1Mbit/s för alla Bredband på 1 Mbit/s för alla Konsumenter och företag har fr.o.m. 1.7.2010 rätt att få en bredbandsanslutning på 1 Mbit/s till sin permanenta bostad eller företagets verksamhetsställe.

Läs mer

BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER

BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER Promemoria 1 (29) Dnr: 20.3.2015 1180/922/2014 BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER 2 (29) Innehåll 1 Inledning... 3 2

Läs mer

Kommunikationstjänsterna förändras Övergår alla konsumenter till internet?

Kommunikationstjänsterna förändras Övergår alla konsumenter till internet? Marknadsöversikt 4/2011 Kommunikationstjänsterna förändras Övergår alla konsumenter till internet? 1 Kommunikationsverket 2011 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ytterligare uppgifter: Hannu Ahola Tfn +358 29 525

Läs mer

Översikt över kommunikationssektorn

Översikt över kommunikationssektorn Översikt över kommunikationssektorn 3/2015 Kommunikationsverket 2015 Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 3/2015 2 Innehåll Förord... 5 1 Utveckling

Läs mer

Utredning 2/2014. Bostadslösa

Utredning 2/2014. Bostadslösa 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ISSN 1237-1288 Ytterligare uppgifter: Hannu Ahola (statistik) Tfn

Läs mer

BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER

BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER PM Utkast 1 (28) Dnr: 16.12.2014 1180/922/2014 BEDÖMNING AV RIMLIGHETEN I PRISSÄTTNINGEN AV SAMHÄLLSOM- FATTANDE TJÄNSTER INOM TELEFONI- OCH INTERNETACCESSTJÄNS- TER UTKAST 2 (28) Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

3.12.2012 350/9411/2011 MARKNADSANALYS AV BETYDANDE INFLYTANDE PÅ MARKNADEN FÖR BREDBANDSTILLTRÄDE FÖR GROSSISTLEDET

3.12.2012 350/9411/2011 MARKNADSANALYS AV BETYDANDE INFLYTANDE PÅ MARKNADEN FÖR BREDBANDSTILLTRÄDE FÖR GROSSISTLEDET 3.12.2012 350/9411/2011 MARKNADSANALYS AV BETYDANDE INFLYTANDE PÅ MARKNADEN FÖR BREDBANDSTILLTRÄDE FÖR GROSSISTLEDET 2 (41) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. UTGÅNGSPUNKTER FÖR GRANSKNINGEN AV BETYDANDE MARKNADSINFLYTANDE...

Läs mer

Datum ? 1.0. Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder.

Datum ? 1.0. Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder. 17.09.2014 1 (5) Sonera Exakt Pro 1 Allmän beskrivning av tjänsten Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder. Sonera

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2013 Inkvarteringsstatistik 2013, februari Utländska turisters övernattningar minskade med 2,5 procent i februari 2013 I februari 2013 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland

Läs mer

Mobilt bredband, max. nedladdningshastighet

Mobilt bredband, max. nedladdningshastighet PRISER FÖR HUOLETON- OCH TARKKA-ABONNEMANG FR.O.M. 1.12.2017 I savgiften för -abonnemang ingår normalprissatta samtal, sms, mms och videosamtal i Finland och dataöverföring med vald hastighet utan övre

Läs mer

Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang

Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang Promemoria TIKU-SL-B 1 (7) Dnr: 8.4.2015 93/501/2014 Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang 1 Utgångspunkt och avgränsning Denna promemoria har utarbetats

Läs mer

Mobilt bredband, max. nedladdningshastighet. 200 Mbit/s ingen övre gräns för data 50 Mbit/s ingen övre gräns för data

Mobilt bredband, max. nedladdningshastighet. 200 Mbit/s ingen övre gräns för data 50 Mbit/s ingen övre gräns för data PRISER FÖR HUOLETON- OCH TARKKA-ABONNEMANG FR.O.M. 1.6.2017 Huoleton I savgiften för Huoleton-abonnemang ingår normalprissatta samtal, sms, mms och videosamtal i Finland och dataöverföring med vald hastighet

Läs mer

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER 1.6.2012 Allmänt och tillämpningsområde Dessa särskilda villkor för tjänsten tillämpas på de mobila teletjänster som Saunalahti tillhandahåller sina

Läs mer

Marknadsöversikt 2/2010. Prisnivån på teletjänster i Finland. Marknadsöversikt 2/2010

Marknadsöversikt 2/2010. Prisnivån på teletjänster i Finland. Marknadsöversikt 2/2010 Marknadsöversikt 2/2010 Prisnivån på teletjänster i Finland 2009 Marknadsöversikt 2/2010 Marknadsöversikt 2/2010 Prisnivån på teletjänster i Finland 2009 30.6.2010 Kommunikationsverket 2010 Förfrågningar:

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, juli Finländska turisters övernattningar minskade med 4 procent i juli 2012 I juli 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland nästan 2,3

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 2 procent i januari 2014 De utländska turisternas övernattningar ökade med 2,0 procent och i

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, januari Utländska turisters övernattningar ökade med procent i januari I januari 2011 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 535 000 dygn

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, februari Finländska turisters övernattningar ökade med en procent i februari Korrigerad 1842011 De korrigerade punkterna är markerade med rött I februari

Läs mer

Marknadsöversikt 1/2011. Kommunikationsmarknaden i Finland 2010 ÅRSÖVERSIKT

Marknadsöversikt 1/2011. Kommunikationsmarknaden i Finland 2010 ÅRSÖVERSIKT Marknadsöversikt 1/2011 Kommunikationsmarknaden i Finland 2010 ÅRSÖVERSIKT Kommunikationsverket 2011 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi 2 Innehåll Inledning... 4 Teletjänster... 5 Ikraftträdande

Läs mer

Uppgifter som tillställs. 4. Planerade förändringar för det fasta nätet och mobilnätet

Uppgifter som tillställs. 4. Planerade förändringar för det fasta nätet och mobilnätet Begäran om uppgifter 1 (7) Dnr: 23.10.2015 1113/501/2015 Teleföretagen Begäran om uppgifter Kommunikationsverket begär att teleföretagen lämnar nedan specificerad geografisk information om tillgång till

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, augusti Utländska turisters övernattningar ökade med 0,6 procent i augusti I augusti 2014 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 700 000 dygn

Läs mer

Kommunikationsverket 46 F/2007 M. Föreskrift OM TELEFONNUMMERPORTABILITET. Meddelad i Helsingfors den 24 juli 2007

Kommunikationsverket 46 F/2007 M. Föreskrift OM TELEFONNUMMERPORTABILITET. Meddelad i Helsingfors den 24 juli 2007 1 (5) Föreskrift OM TELEFONNUMMERPORTABILITET Meddelad i Helsingfors den 24 juli 2007 Kommunikationsverket har med stöd av 51 och 52 i kommunikationsmarknadslagen av den 23 maj 2003 (393/2003) meddelat

Läs mer

När storleken har betydelse

När storleken har betydelse Datum: 213-1-25 DISKUSSIONSMATERIAL Patrik Sandgren När storleken har betydelse Kostnaden för en mobil digital livsstil baserad på en mobiltelefon med surf via 4G Det trådlösa livet Den 25:e oktober 213

Läs mer

Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2010

Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2010 Rättsväsen 20 Brottslighet som kommit till polisens kännedom 200 Misshandelsbrottsoffer typiskt 8åringar Enligt de uppgifter som Statistikcentralen publicerat blev 33 000 personer offer för de misshandelsbrott

Läs mer

Redovisning av uppdraget att göra en internationell prisjämförelse av nya produkter

Redovisning av uppdraget att göra en internationell prisjämförelse av nya produkter 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 26-2-21 Vår beteckning 325/26 Regeringen Socialdepartementet 3 33 STOCKHOLM Redovisning av uppdraget att göra en internationell prisjämförelse av nya produkter (S24/794/HS)

Läs mer

Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik

Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik 1 (5) Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 244 och 278 i informationssamhällsbalken av den

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 13 procent i januari 2012 I januari 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 60 000

Läs mer

Inkvarteringsstatistik 2013

Inkvarteringsstatistik 2013 Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2013 Den utländska efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade med en procent år 2013 År 2012 var antalet övernattningsdygn rekordhögt, dvs fler än 20 miljoner,

Läs mer

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om bredband 2 Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Bredband, mobilt Internet och uppringt Internet Den här broschyren handlar

Läs mer

MARKNADSANALYS AV STÖDBERÄTTIGANDE AV PROJEKTOMRÅDET ÖSTRA NYLAND, LAPPTRÄSK (6)

MARKNADSANALYS AV STÖDBERÄTTIGANDE AV PROJEKTOMRÅDET ÖSTRA NYLAND, LAPPTRÄSK (6) Analys Korrigerad marknadsanalys som ersätter marknadsanalysen av den 26 november 2010 Dnr: 27.2.2015 1293/9520/2010 MARKNADSANALYS AV STÖDBERÄTTIGANDE AV PROJEKTOMRÅDET ÖSTRA NYLAND, LAPPTRÄSK (6) 1 Projektområdets

Läs mer

Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang

Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang Promemoria TIKU-SL-B 1 (7) Dnr: 20.10.2015 93/501/2014 Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang 1 Utgångspunkt och avgränsning Denna promemoria har utarbetats

Läs mer

Telekommunikationer 2008

Telekommunikationer 2008 Telekommunikationer 2008 Uppgifterna är konfidentiella enligt statistiklagen (280/2004). Företagsstrukturer 00022 STATISTIKCENTRALEN ELEKTRONISK BLANKETTS WEBBADRESS : http://sol.itella.net/tele Företagets

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra?

Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra? Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra? Om mobilnätets täckning Mobilnätets täckning kan förbättras med en extra antenn Mobilnätets täckning kan ibland förbättras

Läs mer

Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på grossistmarknaden för samtalsterminering i enskilda mobilnät

Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på grossistmarknaden för samtalsterminering i enskilda mobilnät 10.8.2015 Bilaga 1 Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på grossistmarknaden för samtalsterminering i enskilda mobilnät 2 (35) Innehåll 1 Referat... 3 2 Utgångspunkter för analysen av betydande

Läs mer

Förslag till Segmentering och trafikmönster inför PTS statistikrapport om prisutveckling på marknaden för elektronisk kommunikation

Förslag till Segmentering och trafikmönster inför PTS statistikrapport om prisutveckling på marknaden för elektronisk kommunikation PROMEMORIA DATUM 17 januari 05 VÅR REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Marknadsanalys Avdelningen för Marknadsfrågor +46 8 678 55 00 Förslag till Segmentering och trafikmönster inför

Läs mer

Marknadsöversikt 1/2010. Kommunikationsmarknaden i Finland2009. årsöversikt

Marknadsöversikt 1/2010. Kommunikationsmarknaden i Finland2009. årsöversikt Marknadsöversikt 1/2010 Kommunikationsmarknaden i Finland2009 årsöversikt Innehållsförteckning INLEDNING 3 TELEMARKNAD OCH -TJÄNSTER 4 Bredbandstjänster... 5 Bredbandsanslutningar och -teknik... 5 Bredbandstjänster

Läs mer

Översikt över kommunikationssektorn

Översikt över kommunikationssektorn Översikt över kommunikationssektorn 2012 1 Innehåll Förord 3 Telefoni-, bredbands- och televisionsabonnemang 4 Marknadsandelar 7 Dataöverföringstjänster 9 Telefonitjänster 12 Att betala för tjänster 13

Läs mer

Teletjänster i KPI konsumentprofiler

Teletjänster i KPI konsumentprofiler STATISTISKA CENTRALBYRÅN PM 1(8) Teletjänster i KPI konsumentprofiler Enhetens för prisstatistik förslag. Enheten för prisstatistik föreslår att konsumentprofiler används vid beräkning av index för telefoni

Läs mer

Föreskrift OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN. Meddelad i Helsingfors den 16 augusti 2011

Föreskrift OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN. Meddelad i Helsingfors den 16 augusti 2011 1 (6) Föreskrift OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN Meddelad i Helsingfors den 16 augusti 2011 Kommunikationsverket har med stöd av 79 i kommunikationsmarknadslagen av den 23 maj 2003 (393/2003) meddelat

Läs mer

Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster

Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster 1 (5) Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 99 och 244 i informationssamhällsbalken

Läs mer

Föreskrift om kommunikationsnätens och -tjänsternas kvalitet samt om samhällsomfattande tjänster

Föreskrift om kommunikationsnätens och -tjänsternas kvalitet samt om samhällsomfattande tjänster 1 (7) Föreskrift om kommunikationsnätens och -tjänsternas kvalitet samt om samhällsomfattande tjänster Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 86, 87 och 244 i

Läs mer

Utredning om postförsändelser

Utredning om postförsändelser Frågeblankett 1 (12) 6.11.2015 Dnr: 1190/911/2015 Utredning om postförsändelser Kommunikationsverket har en lagstadgad skyldighet att med jämna mellanrum följa marknaden för brev- och pakettjänster. Postlagen

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! Söderort maj 2010 Söderort SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har ett av Sveriges kraftfullaste bredbandsnät i din lägenhet?

Läs mer

Inkomstfördelningsstatistik 2007

Inkomstfördelningsstatistik 2007 2009 Inkomstfördelningsstatistik 2007 Inkomstskillnaderna fortsatte att öka år 2007 År 2007 var inkomstutvecklingen bland de befolkningsgrupper med de lägsta inkomsterna svagare än genomsnittet och inkomstskillnaderna

Läs mer

Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016

Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-05-22 Dnr: 16-11655 1(5) SA - Enheten för marknadsanalys och bredbandsfrämjande Karin Fransén karin.fransen@pts.se Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016 Post-

Läs mer

8.2.2013 829/9411/2012. Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsterminering i det fasta telefonnätet i grossistledet

8.2.2013 829/9411/2012. Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsterminering i det fasta telefonnätet i grossistledet 8.2.2013 829/9411/2012 Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsterminering i det fasta telefonnätet i grossistledet 2 (15) Innehåll 1 Utgångspunkt för granskningen av betydande

Läs mer

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET 1.1.2012 1. Avtalsobjekt Avtalet Saunalahti Servicepaket är ett tidsbundet avtal till paketpris som omfattar ett abonnemang för mobil kommunikation samt utrustning

Läs mer

Prisjämförelse mellan el märkt Bra Miljöval och dess icke-miljömärkta motsvarighet

Prisjämförelse mellan el märkt Bra Miljöval och dess icke-miljömärkta motsvarighet Prisjämförelse mellan el märkt Bra Miljöval och dess icke-miljömärkta motsvarighet Utförd av: Statistiska Centralbyrån Martin Kullendorff Marcus Widén Oktober 2004 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(6) BRA MILJÖVAL

Läs mer

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 4477/02.03.01/2014 Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen 299 320 3.11.2014 17.11.2014 144 Kommunal- och fastighetsskattesatserna för år 2015 Beredning och upplysningar: Pekka

Läs mer

Inkvarteringsstatistik 2012

Inkvarteringsstatistik 2012 Transport och turism 2013 Inkvarteringsstatistik 2012 Den utländska efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade med 5 procent år 2012 År 2012 ökade efterfrågan på inkvarteringstjänster med 2 procent från

Läs mer

Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande tjänster som är skyldiga att tillhandahålla kontaktinformationstjänster

Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande tjänster som är skyldiga att tillhandahålla kontaktinformationstjänster Promemoria Utkast 1 (12) Marknader, Bas Dnr: 01.12.2014 1338/921/2014 Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande som är skyldiga att tillhandahålla kontaktinformations 2 (12) Innehåll

Läs mer

Utkast till beslut om att inte utse leverantörer av samhällsomfattande

Utkast till beslut om att inte utse leverantörer av samhällsomfattande Beslutsutkast 1 (13) Dnr: 19.5.2015 184/921/2015 Utkast till beslut om att inte utse leverantörer av samhällsomfattande som är skyldiga att tillhandahålla kontaktinformations 1 Sammanfattning Kommunikationsverkets

Läs mer

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Vilka slags medborgare behöver Finland i framtiden? Aktiva och innovativa Kreativa och skickliga i att tillämpa sina färdigheter Mångkunniga

Läs mer

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGAE OMRÅDET ÅLAND, PROJEKTOMRÅDE 2 (SOTTUNGA)

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGAE OMRÅDET ÅLAND, PROJEKTOMRÅDE 2 (SOTTUNGA) 554/9520/2012 1 (5) MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGAE OMRÅDET ÅLAND, PROJEKTOMRÅDE 2 (SOTTUNGA) Marknadsanalysen gäller projektområdet Sottunga som Statens ämbetsverk på Åland har anmält. Kommunikationsministeriets

Läs mer

Marknadsöversikt 3/2011. Halvårsöversikt över kommunikationsmarknader

Marknadsöversikt 3/2011. Halvårsöversikt över kommunikationsmarknader Marknadsöversikt 3/2011 Halvårsöversikt över kommunikationsmarknader 2011 Kommunikationsverket 2011 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket

Läs mer

Bostadspriserna i Helsingfors 2005

Bostadspriserna i Helsingfors 2005 Webbpublikationer från Helsingfors stads faktacentral 27 2006 Malmgård Svedängen Bostädernas medelpris, /m2 Parkstad 1 600-2 200 Brobacka Storskog 2 201-2 749 Medelpris 2 750 /m2 2 751-3 290 3 300-4 250

Läs mer

Andelen arbetsplatser inom informationssektorn störst i Salo ekonomiska region

Andelen arbetsplatser inom informationssektorn störst i Salo ekonomiska region Befolkning 2010 Sysselsättning 2008 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Andelen arbetsplatser inom informationssektorn störst i Salo ekonomiska region Enligt Statisticentralens sysselsättningsstatistiken

Läs mer

Klart du ska välja fiber!

Klart du ska välja fiber! Klart du ska välja fiber! Vi får ofta frågor om varför det är så bra med bredband via fiber. Här berättar vi mer om hur det fungerar och vilka fördelar fiber har både ekonomiskt och tekniskt. Förhoppningsvis

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2013 Inkvarteringsstatistik 2013, september Utländska turisters övernattningar ökade med 3, procent i september 2013 I september 2013 uppgick övernattningarna turister i inkvarteringsanläggningarna

Läs mer

Prislista Telias avtal för mobila teletjänster för medlemmar i Plåtslageriernas och Mekaniska Verkstädernas Riksförbund (PLR/MVR)

Prislista Telias avtal för mobila teletjänster för medlemmar i Plåtslageriernas och Mekaniska Verkstädernas Riksförbund (PLR/MVR) Mobil telefoni Prislista Telias avtal för mobila teletjänster för medlemmar i Plåtslageriernas och Mekaniska Verkstädernas Detta avtal medger möjlighet till finansiering vid köp av ny mobiltelefon mot

Läs mer

Net at Once - Kommunikationsoperatör

Net at Once - Kommunikationsoperatör Net at Once - Kommunikationsoperatör Net at Once som kommunikationsoperatör med Öppen plattform och Öppen gruppanslutning innebär att de medlemmar i föreningen som vill välja fritt i ett öppet nät bland

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2015

Skanskas bostadsrapport 2015 Skanskas bostadsrapport 2015 Metodik Så genomfördes rapporten Skanskas bostadsrapport 2015 bygger på en omfattande analys av en rad olika faktaunderlag. Statistik från Hittabrf.se och Mäklarstatistik har

Läs mer

Inkomstfördelning och välfärd 2016

Inkomstfördelning och välfärd 2016 Översikter och indikatorer 2013:1 Översikter och indikatorer 2016:5 Publicerad: 7-11-2016 Sanna Roos, tel. +358 (0)18 25 495 Inkomstfördelning och välfärd 2016 I korthet - Ålands välfärdsnivå mätt i BNP

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! hässelby, blackeberg, bromma, järva 31/5 2010 hässelby, järva, blackeberg, bromma SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2008-03 Mobilt Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för, förbetalt kort och

Läs mer

Prisutvecklingen för telefoni och Internet i Sverige

Prisutvecklingen för telefoni och Internet i Sverige DATUM RAPPORTNUMMER 14 december 2006 PTS-ER-2006:49 ISSN 1650-9862 DIARIENR 06-16626 Prisutvecklingen för telefoni och Internet i Sverige 2006, kvartal 3 FÖRFATTARE Hayato Fagerfjäll Förord PTS skall

Läs mer

Risken för arbetslöshet störst bland personer med främmande språk som modersmål

Risken för arbetslöshet störst bland personer med främmande språk som modersmål Befolkning 2012 Sysselsättning 2011 Bagrundsinformation om arbetslösa Risken för arbetslöshet störst bland personer med främmande språk som modersmål Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik

Läs mer

TELIA PRISLISTA FÖR SÄLJSTOPPADE ABONNEMANG

TELIA PRISLISTA FÖR SÄLJSTOPPADE ABONNEMANG Priser på tillvalstjänster och åtgärdsavgifter finns på adressen: telia.fi/hinnasto och den aktuella prislistan Mobiltelefon utomlands på adressen: telia.fi/matkalla. Priser på Soneras mobilabonnemang

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 19 november 2014 Helsingfors

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 19 november 2014 Helsingfors Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 19 november 2014 Helsingfors Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.473.030 Förväntad BNP-utveckling +/- 0 % Inflation 2014 + 1,3 % Arbetslöshet 8,2 % Bostadsbyggande

Läs mer

MOTIVERINGSPROMEMORIA ÖVER KOMMUNIKATIONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNINGAR AV TELEFÖRETAGS KOSTNADSREDOVISNINGSSYSTEM (56 A/2009 M)

MOTIVERINGSPROMEMORIA ÖVER KOMMUNIKATIONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNINGAR AV TELEFÖRETAGS KOSTNADSREDOVISNINGSSYSTEM (56 A/2009 M) Kommunikationsverket 1 (5) MOTIVERINGSPROMEMORIA ÖVER KOMMUNIKATIONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNINGAR AV TELEFÖRETAGS KOSTNADSREDOVISNINGSSYSTEM (56 A/2009 M) 1. LAGSTIFTNING Kommunikationsverket kan

Läs mer

TIKU Begäran om uppgifter. Svarsanvisning

TIKU Begäran om uppgifter. Svarsanvisning TIKU Begäran om uppgifter Svarsanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Området för tillgång till det fasta nätet som lämpar sig för tillhandahållande av telefoni-, bredbands- och tv-tjänster 2. Planerade ändringar

Läs mer

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar!

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! BREDBAND PÅ FÅRÖ Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! Bakgrund Sedan några år har GEAB erbjudit radiolänkar som bredbandsanslutning på Fårö.

Läs mer

Föreskrift om spärrtjänster för abonnemang

Föreskrift om spärrtjänster för abonnemang 1 (11) Föreskrift om spärrtjänster för abonnemang Utfärdad i Helsingfors den x månad 20xx Kommunikationsverket har med stöd av 135 i informationssamhällsbalken av den 7 november 2014 (917/2016) meddelat

Läs mer

Sparbanken & Sb-Hem. Bostadsmarknaden. Våren 2016

Sparbanken & Sb-Hem. Bostadsmarknaden. Våren 2016 Sparbanken & Sb-Hem Bostadsmarknaden Våren 2016 CENTRALA TEMAN Sparbanksgruppen väntar sig att bostadsmarknaden i Finland i år ska växa 2 5 procent och att priserna ska stiga med totalt 1 2 procent i hela

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, juni Utländska turisters övernattningar ökade med 6 procent i juni 2012 I juni 2012 uppgick et övernattningar turister i inkvarteringsanläggningar

Läs mer

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst.

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst. Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB 1 (5) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Konsulter... 4 3. Webbportal... 4 4. Leveranstider... 4 5. Pris... 5 2 (5) 1. Inledning De

Läs mer

Bilaga C LRF Medlemmar Prislista

Bilaga C LRF Medlemmar Prislista sid 1 av 9 Bilaga C LRF Medlemmar Prislista LRF Samköp AB 556043-8771 Version: 3.06.0 Löpnr: 8126 LRF Medlemmar Prislista Företag som omfattas av nedan angivna priser Företagsnamn Orgnr Information LRF

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om priser, taxor och allmänna villkor allmänt tillgänglig

Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om priser, taxor och allmänna villkor allmänt tillgänglig PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-07-02 Dnr: 10-7098 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Montelius 08-678 58 12 anna.montelius@pts.se Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om

Läs mer

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför?

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber Ekonomisk Förening Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Bli medlem i Torestorps Fiber Ekonomisk Förening idag och visa därmed ditt

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport april - juni 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport april - juni 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport april - juni 2016 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Föreskrift OM SKYLDIGHET ATT LAGRA IDENTIFIERINGSUPPGIFTER. Meddelad i Helsingfors den 24 maj 2011

Föreskrift OM SKYLDIGHET ATT LAGRA IDENTIFIERINGSUPPGIFTER. Meddelad i Helsingfors den 24 maj 2011 1 (5) Föreskrift OM SKYLDIGHET ATT LAGRA IDENTIFIERINGSUPPGIFTER Meddelad i Helsingfors den 24 maj 2011 Kommunikationsverket har, med stöd av 14 a och 14 b i lagen av den 16 juni 2004 om dataskydd vid

Läs mer

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks 2017-06-12 Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks Vi förstår att det finns en del osäkerhet kring om och varför man skulle vilja ha en fiberanslutning. Därför har vi försökt att

Läs mer

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens IP/04/285 Bryssel den 2 mars 2004 Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens Den senaste rapporten om bilpriser visar att priserna för nya bilar fortfarande håller

Läs mer

Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband

Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband Rapportnummer PTS-ER-2012:26 Datum 2012-12-14 Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband till och med första kvartalet 2012 Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband till och med första kvartalet

Läs mer

Hushållens konsumtion 2012

Hushållens konsumtion 2012 Inkomst och konsumtion 2014 Hushållens konsumtion 2012 Välfärdstjänstärna har störst ekonomisk betydelse för barnfamilj Finländska hushåll drar nytta av de välfärdstjänster som samhället erbjuder för i

Läs mer

Kommunikationsmarkanad i Finland Marknadsöversikt 2011

Kommunikationsmarkanad i Finland Marknadsöversikt 2011 Kommunikationsmarknad i Finland Marknadöversikt 211 1 Innehållsförteckning Inledning Inledning 3 Marknaden för dataöverförings- och telefonitjänster 4 Dataöverföringsanslutningar 5 Telefonanslutningar

Läs mer

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 Detaljerad information Bakgrund En av bostadsrättsföreningens viktigaste uppgifter är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. De boende

Läs mer