MARKNADSÖVERSIKT 9/2012. Detaljpriser på teletjänster. Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MARKNADSÖVERSIKT 9/2012. Detaljpriser på teletjänster. Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang"

Transkript

1 MARKNADSÖVERSIKT 9/2012 Detaljpriser på teletjänster Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang

2 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT 9/ Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang 2

3 Innehåll Inledning... 4 Internetförbindelser... 5 Variationsintervallet för dataöverföringshastigheten i bredbandsabonnemangen... 6 Internetförbindelser i mobilnätet... 7 Fasta bredbandsabonnemang på mindre än 8 Mbit/s... 8 Övriga fasta bredbandsabonnemang på mindre än 20 Mbit/s... 9 Snabba bredbandsabonnemang Taltelefonitjänster i det fasta nätet Abonnemang i mobilnätet MARKNADSÖVERSIKT 9/ Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang 3

4 Inledning Listpriserna på teletjänster har förändrats måttligt under de senaste åren och närmast sjunkit med undantag för trådtelefonabonnemang. Priserna på mobiltelefonitjänster har varit oförändrade medan priserna på dataöverföringstjänster har sjunkit. I praktiken är listpriserna i allmänhet högre än de faktiska priserna som konsumenterna betalar, och prisändringar märks först i konsumenternas plånböcker och först därefter i listpriserna. Det här beror bland annat på olika tidsbundna erbjudanden som inte tas upp i de offentliga prislistorna. I huvudstadsregionen är priserna på fasta bredbandsabonnemang klart förmånligare än t.ex. i de övriga stora städerna. Å andra sidan visar prislistorna att skillnaderna håller på att planas ut. Internationella jämförelser antyder att prisnivån i Finland ligger ungefär på den nordiska genomsnittsnivån, åtminstone om man ser till storstäderna. Listpriser lämpar sig inte så bra för prisjämförelser av dataöverföringstjänster i mobilnätet, eftersom konkurrensen om dessa till största delen bygger på erbjudanden och abonnemang med uppbindning. Utifrån uppgifter om tjänsteleverantörernas inkomster är det uppenbart att konsumenterna har fått mobila bredbandsabonnemang allt förmånligare även om det inte skett några stora förändringar i prislistorna. i praktiken bredbandsförbindelser och telefonitjänster som tillhandahålls konsumenter i Finland. Utredningen grundar sig i huvudsak på uppgifter från tjänsteleverantörernas offentliga prislistor. Kommunikationsverket följer bland annat upp utvecklingen av detaljpriserna på bredbandstjänster genom att samla in priser från tjänsteleverantörernas offentliga prislistor fyra gånger om året. De insamlade uppgifterna har till vissa delar kompletterats med uppgifter från konsumentundersökningar och med uppgifter som har beräknats utifrån teleföretagens inkomster för att beskriva driftskostnaderna. Priserna i den internationella jämförelsen härrör från en prisjämförelse som Europeiska kommissionen har låtit göra. I den här översikten redogör vi för detaljpriserna på dataöverföringstjänster MARKNADSÖVERSIKT 9/ Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang 4

5 Internetförbindelser Konsumenterna tillhandahålls internetförbindelser över flera olika förbindelsetekniker och nät. I denna översikt har förbindelserna för det första indelats i förbindelser i mobilnätet och förbindelser i det fasta nätet. Även om internetförbindelser i mobilnätet delvis används på samma sätt som förbindelser vid en fast anslutningspunkt, t.ex. hemma, kan de också användas för mobilt bruk. En stor del av så kallade mobila bredbandsabonnemang används i mobiltelefonerna vid sidan av telefonitjänsterna. Tjänsterna i fasta respektive mobila nät uppvisar också andra skillnader, vilka främst hänger samman med prissättningen och den nominella hastigheten samt eventuella begränsningar av användningen. Till skillnad från förbindelser i det fasta nätet innehåller förbindelser som tillhandahålls över mobilnätet ofta begränsningar av användningen som inverkar på prissättningen av tjänsten. Tidsbestämda abonnemangsavtal är vanligare för mobila än för fasta bredbandsabonnemang. Av dem som hade ett mobilt bredbandsabonnemang som sin primära internetförbindelse uppgav 39 procent att de hade skaffat ett tidsbundet avtal. Bland dem som har ett fast bredband var siffran knappt 27 procent. För det andra har förbindelserna i denna översikt indelats utifrån sin nominella dataöverföringshastighet. Mobila och fasta förbindelser skiljer sig även i det här avseendet eftersom de nominella hastigheterna för internetförbindelser i mobilnätet i genomsnitt är långsammare och dessutom uppvisar betydligt större variationer i hastigheterna. Tjänsteleverantörernas prislistor omfattar en brokig skara förbindelser med nominella hastigheter från mindre än en megabit (den nominella dataöverföringshastigheten är under 1 Mbit/s) till mer än 100 megabit. I översikten har vi tillämpat olika grupperingar för att läsarna ska kunna fästa uppmärksamhet på hastighetsbegränsningarna i respektive hastighetskategori. Eftersom gränserna för hastighetskategorierna varierar beroende på källmaterialet har granskningen indelats grovt i tre grupper: långsamma basförbindelser, mest använda förbindelser och snabba förbindelser. Vanliga nominella dataöverföringshastigheter i dessa kategorier är t.ex. 2, 8 och 100 Mbit/s. För det tredje har priserna förutom på basis av nät och dataöverföringshastighet jämförts regionalt och internationellt. Eftersom abonnemang i mobilnätet inte är bundna till användningsstället på samma sätt som abonnemang i det fasta nätet är priserna på dem i huvudsak riksomfattande. De mångskiftande användningsvillkoren och variationsintervallet i förbindelserna försvårar emellertid också en internationell prisjämförelse. Däremot kan man göra en regional prisjämförelse av abonnemangen i det fasta nätet. Prisuppgifter som har samlats in regionalt har utnyttjats även för den riksomfattande granskningen där man har räknat ut riksomfattande medelpriser genom att vikta priserna med regionala befolkningsandelar och operatörsbestämda marknadsandelar. Vid den regionala jämförelsen av detaljpriser har Fastlandsfinland indelats i tre regioner: huvudstadsregionen, städer med över invånare med undantag för kommunerna i huvudstadsregionen, och alla övriga kommuner i Fastlandsfinland tillsammans. MARKNADSÖVERSIKT 9/ Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang 5

6 De lägsta priserna i samtliga hastighetskategorier finns i huvudstadsregionen. Att priserna är förmånligare i huvudstadsregionen jämfört med de övriga regionerna torde åtminstone kunna förklaras med kortare avstånd och tätare bosättning, som även gör att konkurrenssituationen är annorlunda. Region Huvudstadsregionen Övriga stora städer (över invånare) Kommuner Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Jyväskylä, Lahtis, Kuopio, Kouvola, Björneborg, Joensuu, Villmanstrand, Tavastehus, Rovaniemi, Vasa, Seinäjoki, Salo och Kotka Övriga kommuner Övriga kommuner i Fastlandsfinland Tabell 1. Kommunindelning som tillämpats i den regionala prisjämförelsen. I den internationella jämförelsen har vi dragit fördel av en undersökning som van Dijk Consulting gjorde på uppdrag av Europeiska kommissionen. I undersökningen granskades prisnivån för fasta bredbandsabonnemang med olika hastigheter i EU-länderna och ett antal andra länder. Priserna plockades främst från större städer och därför är de utvalda priserna klart lägre än riksgenomsnittet för Finland och andra länder som uppvisar stora regionala prisskillnader. Jämförelsepriserna viktades i förhållande till köpkraften i varje land. De prisjämförelser som läggs fram i denna översikt omfattar länder nära Finland liksom andra jämförelseobjekt som är intressanta med hänsyn till prisnivån eller geografiska faktorer. USA representeras av två delstater som skiljer sig betydligt framför allt beträffande befolkningstätheten. Därtill har genomsnittet för EU-länderna (EU-27) inkluderats i granskningen. Variationsintervallet för dataöverföringshastigheten i bredbandsabonnemangen I slutet av år 2011 drog Kommunikationsverket upp riktlinjer för hur bredbandstjänstens hastighet ska anges i konsumentavtal. Ställningstagandet hänger samman med den ändring av kommunikationsmarknadslagen som trädde i kraft i början av året. Lagen förutsätter att variationsintervallet för dataöverföringshastigheten alltid ska anges i ett konsumentavtal om en bredbandstjänst. Lagbestämmelsen syftar till att förbättra konsumenternas möjlighet att jämföra bredbandstjänster. Att bara uppge förbindelsens maximihastighet eller teoretiska maximihastighet är inte längre tillräckligt. I fortsättningen ska variationsintervallet för hastigheten anges antingen som dataöverföringshastighetens medelvärde eller som ett variationsintervall för dataöverföringshastigheten med entydiga nedre och övre gränser. I ställningstagandet har sätt att specificera dataöverföringshastigheten lagts fram skilt för abonnemang i fasta och mobila nät. För fasta bredbandsabonnemang har minimikrav fastställts för dataöverföringshastighetens medelvärde. Medelvärdet ska vara minst 50 procent av den avtalade maximihastigheten för abonnemanget. En entydig nedre gräns kan också anges för abonnemangets hastighet. Denna ska vara minst 40 procent av maximihastigheten. MARKNADSÖVERSIKT 9/ Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang 6

7 8,4 10,9 17,0 16,0 14,5 När det gäller abonnemang i mobilnätet betonar Kommunikationsverket vikten av aktuella täckningskartor och tillgången till information om hur olika nättekniker inverkar på abonnemangets hastighet. att ändra konsumentvillkoren för dataöverföringstjänster i mobilnätet. Bolagen skulle särskilt precisera och komplettera de avtalsvillkor som gäller variationsintervallet i dataöverföringshastigheten. I januari 2012 ålade Kommunikationsverket TeliaSonera, Saunalahti och DNA Internetförbindelser i mobilnätet Nästan vartannat hushåll i Finland har åtminstone ett mobilt bredbandsabonnemang. Största delen av de som hade skaffat ett mobilt bredband hade också ett fast bredbandsabonnemang i hushållet. Mobila bredband tillhandahålls förutom till nominella hastigheter på 1 och 2 Mbit/s även till nätets maximihastighet. De nominella maximihastigheterna varierar stort beroende på abonnemang och i allmänhet har ett relativt stort variationsintervall meddelats för hastigheten. På det hela taget används mobila bredbandsabonnemang på samma sätt som långsammare fasta förbindelser på mindre än 8 megabit. Med abonnemang i mobilnätet brukar man emellertid något mer sällan spela internetspel och liknande. Detta kan bero på att fördröjningstiderna är något längre än i det fasta nätet. I de listpriser som Kommunikationsverket har samlat in om mobila bredband har inga betydande förändringar skett på senare år. I slutet av år 2012 kunde man köpa ett mobilt bredbandsabonnemang på 1 Mbit/s för 10 euro och ett abonnemang på 8 Mbit/s för drygt 14 euro i snitt. Prisförändringarna i dessa abonnemang torde komma till uttryck i tjänsteleverantörernas erbjudanden och kampanjer, men om sådana samlar Kommunikationsverket inga uppgifter. Utifrån uppgifter om teleföretagens inkomster har den genomsnittliga månadskostnaden som konsumenter betalar för mobila abonnemang sjunkit kraftigt på senare år. År 2011 betalade konsumenterna drygt 8 euro i månaden för sitt abonnemang. Utifrån detta kan man bedöma att prisnedgången varit exceptionellt kraftig. Mellan åren 2007 och 2011 har de kostnader som konsumenterna betalar för mobila bredband nästan halverats samtidigt som de nominella dataöverföringshastigheterna har ökat Figur 1. Genomsnittlig månadskostnad som konsumenterna betalar för ett mobilt bredbandsabonnemang. MARKNADSÖVERSIKT 9/ Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang 7

8 MOBILT BREDBAND Dataöverföringsabonnemang i mobilnät skiljer sig i allmänhet i många hänseenden från bredbandsabonnemang som tillhandahålls över fasta nät. Å andra sidan används en del av dataöverföringsabonnemangen i mobilnät på samma sätt som fasta bredbandsabonnemang. I denna marknadsöversikt, liksom i tidigare marknadsöversikter från Kommunikationsverket, har termen mobilt bredband använts för sådana abonnemang i mobilnätet som till sina egenskaper mest påminner om bredbandsabonnemang i fasta nät. Enligt den definition som används i Kommunikationsverkets statistik betraktas som mobila bredband sådana abonnemang vars prissättning för dataöverföringens del grundar sig enbart på en fast månadsavgift och vilka inte berörs av begränsningar av användningstiden eller mängden överförd data. Hurdan terminal abonnemanget används med har inte begränsats på något sätt i definitionen. Definitionen är ingen universaldefinition utan kan variera beroende på vem som producerar statistiken. Kommunikationsverket strävar efter att tillämpa en enhetlig definition i sina översikter, statistiska rapporter och undersökningar, men av praktiska skäl har definitionen en vidare tolkning när det gäller konsumentundersökningar och offentliga prislistor. De ovan nämnda genomsnittspriserna presenterar alls slags användning av mobilt bredband. De inkluderar således också många abonnemang som bara används som komplement till en fast bredbandsanslutning. Om man bara ser till priserna på sådana mobila bredbandsabonnemang som fungerar som den primära internetförbindelsen på samma sätt som ett fast bredbandsabonnemang är den genomsnittliga prisnivån klart högre. Enligt en konsumentundersökning som gjordes hösten 2012 var det bara 15 procent av de mobilbredbandsanvändare som inte hade någon fast förbindelse över huvudtaget som betalade mindre än 10 euro i månaden för sitt abonnemang. Men även granskat ur denna synvinkel har priserna sjunkit. När 50 procent av mobila bredbandsabonnemang av det här slaget hade köpts med en månadsavgift på mindre än 15 euro i månaden hösten 2011, var andelen 6 procentenheter högre ett år senare. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 9 % 10 % 41 % 34 % 36 % 41 % 14 % 15 % Kan inte säga Över 15 euro 10, euro 10 euro eller mindre Figur 2. Månadspriset för mobila bredbandsabonnemang (konsumenter utan fast bredbandsförbindelse). Fasta bredbandsabonnemang på mindre än 8 Mbit/s Enligt en konsumentundersökning som Kommunikationsverket lät göra hösten 2012 om kommunikationstjänster hade ungefär en tredjedel av finländarnas bredbandsförbindelser en hastighet på mindre än 8 Mbit/s. Av dessa hörde hälften till den långsammaste kategorin förbindelser på en hastighet under 2 Mbit/s. Bredbandsabonnemang under 8 Mbit/s används på samma sätt som snabbare förbindelser för att söka information, uträtta ärenden elektroniskt och hålla MARKNADSÖVERSIKT 9/ Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang 8

9 kontakt, men också för tjänster som drar fördel av snabbare dataöverföring, såsom att titta på videor. Att titta på rörliga bilder med bredbandsförbindelser i den här kategorin begränsar sig i allmänhet till en bild av lägre kvalitet. Om abonnemangets överföringshastighet är lägre än den i marknadsföringen angivna nominella hastigheten kan det hända att även andra slags tjänster är svåra att anlita. 40 När man ser till genomsnittspriserna i hela landet för abonnemang under 8 Mbit/s har priserna på abonnemang på minst 2 Mbit/s sjunkit med ca 5 procent under ett år, medan det inte har skett några större förändringar i priserna på bredbandsabonnemang på mindre än 2 Mbit/s. Flera leverantörer av bredbandstjänster har upphört med de långsammare abonnemangen till följd av att efterfrågan förskjutits till snabbare förbindelser. Priserna på abonnemang på minst 2 Mbit/s har på ett år sjunkit ungefär lika mycket i både huvudstadsregionen, de övriga stora städerna och de övriga kommunerna. I de regionala prisskillnaderna har det alltså inte skett några nämnvärda förändringar under året. I de övriga storstäderna och i de övriga kommunerna var priserna på fasta bredbandsabonnemang på mindre än 2 Mbit/s i slutet av 2012 nästintill på samma nivå, i huvudstadsregionen knappt 15 procent billigare än i övriga Finland Mbit/s 2- under 8 Mbit/s 5 0 Figur 3. Utvecklingen av listpriserna på bredbandsabonnemang med en dataöverföringshastighet på mindre än 8 Mbit/s. Övriga fasta bredbandsabonnemang på mindre än 20 Mbit/s Enligt konsumentundersökningen om kommunikationstjänster har de vanligaste bredbandsabonnemangen i de finländska hushållen en nominell dataöverföringshastighet på 8 24 Mbit/s. Denna kategori omfattar 40 procent av de finländska bredbandsabonnemangen. Med bredbandsabonnemang på 8 Mbit/s eller mer kan man bl.a. anlita mångsidiga AV-tjänster, såsom ta emot televisionssändningar och filmer på HD-nivå i realtid. Även t.ex. nätspel samt ljud- MARKNADSÖVERSIKT 9/ Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang 9

10 och videosamtal används oftare och smidigare med förbindelser av den här typen. Jämfört med ännu snabbare förbindelser kan det hända att en förbindelse på 8 Mbit/s begränsar användningen av en tjänst särskilt om flera personer i samma hushåll använder abonnemanget samtidigt. Därtill ska överföringshastigheten kontinuerligt nå upp till den meddelade nominella hastigheten för att man t.ex. ska kunna återge videobild med HD-exakthet direkt från nätet. En granskning av prisnivån för bredbandstjänster i det fasta nätet visar att den största förändringen i det genomsnittliga detaljpriset har skett i förbindelser som har en dataöverföringshastighet på 8 19 Mbit/s. I den här hastighetskategorin finns även de största regionala prisskillnaderna. Genomsnittspriserna för bredbandsabonnemang på 8 19 Mbit/s hade fram till hösten 2012 sjunkit med knappt 6 procent jämfört med läget året innan. I huvudstadsregionen har priserna legat ungefär på samma nivå men sjunkit med ca 7 procent i de övriga storstäderna och de övriga kommunerna. Även om prisskillnaden mellan huvudstadsregio-nen och övriga Finland har minskat un-der året, är genomsnittspriserna i hu-vudstadsregionen alltjämt klart lägre än i övriga Finland: skillnaden är knappt 20 procent jämfört med de övriga storstä-derna och drygt 20 procent jämfört med de övriga kommunerna Huvudstadsregionen Övriga stora städer Övriga kommuner Figur 4. Utvecklingen av listpriserna på bredbandsabonnemang med en dataöverföringshastighet på minst 8 men under 20 Mbit/s. En internationell jämförelse av sådana fasta bredbandsförbindelser som har en nominell hastighet på minst 8 Mbit/s visar att medianpriset i Finland är 16 procent lägre än medianpriset i hela EU. I Sverige och Danmark är priserna lägre än i Finland, medan de är högre t.ex. i Norge och på Island. Merparten av de jämförda abonnemangen har en hastighet på 8 12 Mbit/s. Snabbare abonnemang har inkluderats bara till den del långsammare anslutningar (på 8 12 Mbit/s) inte har funnits att tillgå. MARKNADSÖVERSIKT 9/ Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang 10

11 Median Förmånligaste EU 27 median Figur 5. Priser på fasta bredbandsabonnemang med en dataöverföringshastighet på 8 30 Mbit/s i februari Källa: Europeiska kommissionen. Snabba bredbandsabonnemang Snabba bredbandsabonnemang vars dataöverföringshastigheter når upp till tiotals megabit i sekunden möjliggör mångsidigare användning än långsammare förbindelser. Att titta på tv och videor, arbeta på distans, lyssna på musik, spela dator- och konsolspel samt göra inspelningar via internet är sådant som de konsumenter som har en bredbandsförbindelse på minst 24 Mbit/s betydligt oftare använder den för än de konsumenter som har en långsammare förbindelse. Vart fjärde av de finländska konsumenternas bredbandsabonnemang faller inom denna kategori. Vid den regionala granskningen av listpriserna har snabba bredbandsabonnemang indelats ytterligare i två kategorier: abonnemang vars hastighet är minst 20 Mbit/s men under 100 Mbit/s samt abonnemang med en hastighet på minst 100 Mbit/s. Under året sjönk listpriserna på fasta bredbandsabonnemang på minst 20 Mbit/s med ca 3 procent i genomsnitt. I huvudstadsregionen var priserna nästintill oförändrade men var alltjämt lägre än i övriga Finland. I de övriga stora städerna sjönk genomsnittspriserna med närmare 4 procent och i de övriga kommunerna med knappt 5 procent. I de övriga stora städerna och i de övriga kommunerna var priserna på fasta bredbandsabonnemang på minst 20 Mbit/s nästan på samma nivå i slutet av Däremot var det genomsnittliga månadspriset för ett abonnemang av den här typen 15 procent, dvs. ca 8 euro lägre i huvudstadsregionen jämfört med övriga Finland. MARKNADSÖVERSIKT 9/ Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang 11

12 Huvudstadsregionen Övriga stora städer Övriga kommuner Figur 6. Utvecklingen av listpriserna på bredbandsabonnemang med en dataöverföringshastighet på minst 20 men under 100 Mbit/s Liksom i de övriga hastighetskategorierna sjönk även de genomsnittliga listpriserna på bredbandsabonnemang med en dataöverföringshastighet på minst 100 Mbit/s. Genomsnittspriset för hela Finland sjönk i denna hastighetskategori med ca 4 procent under året. I huvudstadsregionen sjönk genomsnittspriserna med ca 2 procent, i de övriga stora städerna med knappt 6 procent och i de övriga kommunerna med ca 5 procent. Huvudstadsregionen Övriga stora städer Övriga kommuner Figur 7. Utvecklingen av listpriserna på bredbandsabonnemang med en dataöverföringshastighet på minst 100 Mbit/s. MARKNADSÖVERSIKT 9/ Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang 12

13 Liksom i de övriga hastighetskategorierna är bredbandsabonnemang på 100 Mbit/s billigast i huvudstadsregionen. Från slutet av 2011 till slutet av 2012 minskade prisskillnaden mellan huvudstadsregionen och de övriga stora städerna dock från drygt 9 till drygt 5 procent. Prisskillnaden mellan huvudstadsregionen och de övriga kommunerna minskade återigen från ca 11 till ca 8 procent. Däremot ökade prisskillnaden mellan de övriga stora städerna och de övriga kommunerna något. Till den internationella prisjämförelsen av snabba bredbandsabonnemang valdes förbindelser på 30 Mbit/s eller mer. I de flesta länder innebar detta förbindelser på ca 50 Mbit/s, men t.ex. det billigaste abonnemanget som plockades ut från Finland hade en nominell dataöverföringshastighet på 100 Mbit/s. I Finland ligger medianpriset på nästan exakt samma nivå som medianpriset för hela EU. I de baltiska länderna och i Sverige är priserna lägre än i Finland, medan priserna i de övriga nordiska länderna är högre än i Finland Median Förmånligaste EU 27 median Figur 8. Priser på fasta bredbandsabonnemang med en dataöverföringshastighet på minst 30 Mbit/s i februari Källa: Europeiska kommissionen. MARKNADSÖVERSIKT 9/ Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang 13

14 10,9 13,7 15,1 16,3 17,3 Taltelefonitjänster i det fasta nätet Om man ser till utvecklingen av de genomsnittliga minutpriserna på tjänster i det fasta telefonnätet från år 2007 till år 2012, är det bara samtalspriser till mobiltelefonabonnemang som har hållits på samma nivå. Däremot har samtal som rings till det fasta nätet blivit klart dyrare. Utifrån listpriserna kostade ett 3 minuters lokalsamtal drygt 17 cent år 2012, vilket är nästan en tredjedel mer jämfört med 5 år tidigare. Ett 3 minuters fjärrsamtal har återigen stigit med en knapp fjärdedel till knappa 38 cent. Den snabbt sjunkande efterfrågan på taltelefonitjänster i det fasta nätet är en viktig orsak till de stigande priserna. Antalet abonnemang har minskat med mer än hälften under de senaste 5 åren, samtidigt som antalet uppringda samtalsminuter har krympt med ungefär tre fjärdedelar. Hösten 2012 hade bara 14 procent av hushållen kvar sitt trådtelefonabonnemang. Att priserna har stigit märks också om man undersöker hur mycket konsumenterna betalar per samtalsminut. I denna granskning ingår även fasta månadsavgifter, och därför kan prisökningen även bero på minskad användning allteftersom månadsavgifterna fördelar sig på allt färre minuter. I varje fall kostar samtal med trådtelefoner i snitt mer än dubbelt så mycket som samtal med mobiltelefoner. År 2011 kostade en samtalsminut med trådtelefon 17,3 cent, vilket var 6 procent mer än år cent Figur 9. Konsumenternas genomsnittliga kostnad för en samtalsminut med trådtelefon. Abonnemang i mobilnätet Om man ser enbart till prislistorna har det på senare år inte skett några nämnvärda förändringar i priserna på telefonitjänster i mobilnätet, dvs. i samtalspriserna och i priserna på SMS och multimediemeddelanden. I det här sammanhanget valde vi att för granskningen välja det beträffande enhetspriset förmånligaste abonnemanget från var och en av de tre största tjänsteleverantörerna samt det förmånligaste abonnemanget bland de övriga aktörerna. Därefter beräknades det med marknadsandelar viktade medelvärdet av dem. Beräknat på det här sättet blir medelpriset på både en mobilsamtalsminut och ett SMS ungefär 6,8 cent varje år. Såsom det lyftes fram i Kommunikationsverkets marknadsöversikt om utvecklingen av prisnivån på kommunikationstjänster (5/2012) har de priser som konsumenterna betalar för telefonitjänster i mobilnätet de facto sjunkit. Det här kommer fram när man MARKNADSÖVERSIKT 9/ Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang 14

15 ,9 6,9 6,8 6,8 6,8 6,7 6,8 6,8 6,9 6,9 9,0 cent granskar den skattepliktiga inkomst som teleföretagen fått per enhet, dvs. det enhetspris som konsumenterna har betalat. Förutom erbjudandena minskar betydelsen av enhetsbestämda listpriser framför allt av samtals- och meddelandepaket som kopplas till abonnemangen. Dessa paket gör det svårare att göra en jämförelse som grundar sig på inkomster eftersom tjänsteleverantörerna inte nödvändigtvis alltid kan fördela de fasta avgifterna på antal minuter respektive SMS. I varje fall förefaller det som om minut- och meddelandespecifika priser som beräknats på det här sättet har sjunkit betydligt på senare år. År 2011 betalade konsumenterna något under 7 cent per samtalsminut och ca 4 cent för varje SMS. 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Samtalsminuter, prislista SMS, prislista Samtalsminuter, betalda SMS, betalda Figur 10. Utveckling av enhetspriser på telefonitjänster, pris enligt prislistan och genomsnittlig kostnad. Kopplade abonnemangsavtal verkar ha varit mest populära under första hälften av 2011, varefter ökningen har avtagit klart. I slutet av juni 2012 hade nästan vart fjärde abonnemang i mobilnätet ett bindningsavtal där en apparat hade kopplats till abonnemanget. Utifrån tjänsteleverantörernas marknadsföring och prislistor kan man anta att en betydande del av bindningsavtalen är längre än ett år. I konsumentundersökningen uppgav en knapp fjärdedel att de hade skaffat sitt mobiltelefonabonnemang med ett avtal som gäller längre än ett år. Sammanlagt 35 procent av dem som svarade uppgav att de hade ingått ett tidsbundet avtal. 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Figur 11. Andelen kopplade avtal av alla mobila abonnemang som används av hushåll och företag. MARKNADSÖVERSIKT 9/ Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang 15

16 Kontaktuppgifter PB 313 Östersjögatan 3A Helsingfors tfn fax

Översikt över kommunikationssektorn

Översikt över kommunikationssektorn Översikt över kommunikationssektorn 2012 1 Innehåll Förord 3 Telefoni-, bredbands- och televisionsabonnemang 4 Marknadsandelar 7 Dataöverföringstjänster 9 Telefonitjänster 12 Att betala för tjänster 13

Läs mer

Kommunikationstjänsterna förändras Övergår alla konsumenter till internet?

Kommunikationstjänsterna förändras Övergår alla konsumenter till internet? Marknadsöversikt 4/2011 Kommunikationstjänsterna förändras Övergår alla konsumenter till internet? 1 Kommunikationsverket 2011 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Marknadsöversikt 1/2010. Kommunikationsmarknaden i Finland2009. årsöversikt

Marknadsöversikt 1/2010. Kommunikationsmarknaden i Finland2009. årsöversikt Marknadsöversikt 1/2010 Kommunikationsmarknaden i Finland2009 årsöversikt Innehållsförteckning INLEDNING 3 TELEMARKNAD OCH -TJÄNSTER 4 Bredbandstjänster... 5 Bredbandsanslutningar och -teknik... 5 Bredbandstjänster

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 6/2012. Bredbands- och telefonitjänster

MARKNADSÖVERSIKT 6/2012. Bredbands- och telefonitjänster MARKNADSÖVERSIKT 6/2012 Bredbands- och telefonitjänster Statistisk översikt januari juni 2012 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Kommunikationsverket 2015. Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 2

Kommunikationsverket 2015. Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 2 Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 Kommunikationsverket 2015 Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 2 Innehåll Förord... 5 1 Utveckling

Läs mer

Kommunikationsverket 2015. Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 1/2015 2

Kommunikationsverket 2015. Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 1/2015 2 Översikt över kommunikationssektorn 1/2015 Kommunikationsverket 2015 Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 1/2015 2 Innehåll Förord... 5 1 Kundkontakter

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Svenskarnas användning av telefoni och internet

Svenskarnas användning av telefoni och internet Rapportnummer PTS-ER-:20 Datum Svenskarnas användning av telefoni och internet PTS individundersökning Rapportnummer PTS-ER-:20 Diarienummer 13-10702 ISSN 1650-9862 Författare Projektledare på PTS: Karin

Läs mer

4. Hushållens utgifter för elektronisk kommunikation 18 4.1 Hushållens inkomstförhållanden 18 4.2 Sammanfattning och slutsatser 19

4. Hushållens utgifter för elektronisk kommunikation 18 4.1 Hushållens inkomstförhållanden 18 4.2 Sammanfattning och slutsatser 19 Innehåll Sammanfattning 3 1. Utgångspunkter 6 1.1 Bakgrund och uppdrag 6 1.2 Syfte 6 1.3 Metod och genomförande 6. 2. Telemarknaden i Sverige 8 2.1 Antal operatörer år 2003 8 2.2 Operatörernas intäkter

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av kommunikationsmarknadslagen, lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar, lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Läs mer

Svenskarnas användning av Telefoni & Internet. Individundersökning 2008

Svenskarnas användning av Telefoni & Internet. Individundersökning 2008 Svenskarnas användning av Telefoni & Internet Individundersökning TNS Gallup: Per Löfqvist, Dennis Stenberg & Maria Rönnberg Post- och telestyrelsen: Camilla Jönsson Projektnummer: 17843 Datum: -12-04

Läs mer

Ds 2013:9. Lätt byte. Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster. Näringsdepartementet

Ds 2013:9. Lätt byte. Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster. Näringsdepartementet Ds 2013:9 Lätt byte Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

PTS bredbandskartläggning 2014

PTS bredbandskartläggning 2014 Rapportnummer PTS-ER-2015:11 Datum 2014-03-24 PTS bredbandskartläggning 2014 En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige Rapportnummer

Läs mer

Den nationella bredbandsstrategin Slutrapport

Den nationella bredbandsstrategin Slutrapport KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 8/2007 Den nationella bredbandsstrategin Slutrapport Helsingfors, 2007 PRESENTATIONSBLAD Utgivningsdatum 23.1.2007 Författare (uppgifter om organet: organets namn,

Läs mer

Svensk telemarknad 2012

Svensk telemarknad 2012 Rapportnummer PTS-ER 2013:15 Datum 2013-05-07 Svensk telemarknad 2012 Svensk Telemarknad 2012 Rapportnummer PTS-ER 2013:15 Diarienummer 12-11314 ISSN 1650-9862 Författare Bianca Gustafsson Kojo, Karin

Läs mer

Marknadsöversikt 4a/2010. Översikt över marknaden för posttjänster. Marknadsöversikt 4a/2010

Marknadsöversikt 4a/2010. Översikt över marknaden för posttjänster. Marknadsöversikt 4a/2010 Marknadsöversikt 4a/2010 Översikt över marknaden för posttjänster 2010 Marknadsöversikt 4a/2010 Marknadsöversikt 4a/2010 Översikt över marknaden för posttjänster 2010 13.12.2010 Kommunikationsverket 2010

Läs mer

Svensk telemarknad första halvåret 2014

Svensk telemarknad första halvåret 2014 Rapportnummer PTS-ER 2014:29 Datum 2014-11-20 Svensk telemarknad första halvåret 2014 Rapportnummer PTS-ER 2014:29 Diarienummer 14-6750 ISSN 1650-9862 Författare Andreas Wigren, Karin Fransén Post- och

Läs mer

Svensk telemarknad första halvåret 2013

Svensk telemarknad första halvåret 2013 Rapportnummer PTS-ER-2013:21 Datum 2013-11-22 Svensk telemarknad första halvåret 2013 Rapportnummer PTS-ER-2013:21 Diarienummer 13-7603 ISSN 1650-9862 Författare Andreas Wigren, Bianca Kojo Gustafsson,

Läs mer

Bredbandskollen. surfhastighet i Sverige 2008 2013

Bredbandskollen. surfhastighet i Sverige 2008 2013 Bredbandskollen surfhastighet i Sverige 2008 2013 Bredbandskollen Surfhastighet i Sverige 2008-2013 Version 1.0 2014 Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till informationssamhällsbalk samt till lagar om ändring av 161 i markanvändnings- och bygglagen och 38 kap. 8 b i strafflagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen, lagen om registrering av vissa kreditgivare och 2 i räntelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 221/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till informationssamhällsbalk samt till lagar om ändring av 161 i markanvändnings- och bygglagen och 38 kap. 8 b i strafflagen PROPOSITIONENS

Läs mer

Svensk telemarknad 2014

Svensk telemarknad 2014 Rapportnummer PTS-ER 2015:19 Datum 2015-05-25 Svensk telemarknad 2014 Svensk telemarknad 2014 Rapportnummer PTS-ER 2015:19 Diarienummer 15-97 ISSN 1650-9862 Författare Karin Fransén, Andreas Wigren Post-

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det till kommunikationsmarknadslagen

Läs mer

Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013

Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:4 Datum 2014-02-13 Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:4 Diarienummer 14-823 ISSN 1650-9862 Författare Karin Fransén och Linn Berggren

Läs mer

1. STATSRÅDETS RIKTLINJER OCH CENTRALA ÅTGÄRDER... 3 2. INLEDNING... 5 3. DET KOMMUNIKATIONSPOLITISKA PROGRAMMETS MÅL... 8 4. BEREDNINGEN AV DET

1. STATSRÅDETS RIKTLINJER OCH CENTRALA ÅTGÄRDER... 3 2. INLEDNING... 5 3. DET KOMMUNIKATIONSPOLITISKA PROGRAMMETS MÅL... 8 4. BEREDNINGEN AV DET Kommunikationspolitiskt program för elektroniska medier Statsrådets redogörelse till riksdagen 2012 1. STATSRÅDETS RIKTLINJER OCH CENTRALA ÅTGÄRDER... 3 2. INLEDNING... 5 3. DET KOMMUNIKATIONSPOLITISKA

Läs mer

29 procent bor. 353 000 vill ha egen. 221 000 bostäder. 146 000 har svårt att. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

29 procent bor. 353 000 vill ha egen. 221 000 bostäder. 146 000 har svårt att. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Sverige 15 Undersökning från Hyresgästföreningen 29 procent bor med osäkra villkor 353 vill ha egen bostad men saknar det idag 221 bostäder behövs

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta 2003:22 Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader - Telemarknaden Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader - Telemarknaden PM 2003:22 ISBN 91-7398-849-9

Läs mer

Kundrörlighet. Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader. En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket

Kundrörlighet. Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader. En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket Kundrörlighet Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket Förord I vissa delar av Konkurrensverkets rapport Åtgärder

Läs mer