Grossist- och konsumentpriser för telefoni och bredband

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grossist- och konsumentpriser för telefoni och bredband 2006-2007"

Transkript

1 DATUM RAPPORTNUMMER: 23 januari 2007 PTS-ER-2008:4 DIARIENR: Grossist- och konsumentpriser för telefoni och bredband Metodbeskrivning och beräkningar

2

3 Innehåll Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte Avgränsningar Metod Bredband via xdsl Insamling av data Operatörens kostnader för kopparaccess och samlokalisering Operatörens intäkter från xdsl-abonnemang Anslutningsavgift Månadsavgift Faktureringsavgift Tilläggsavgifter Sammanfattning Jämförelse av grossist- och konsumentpriser för bredbandsanslutning via xdsl Volymberoende grossistavgifter Volymoberoende grossistavgifter Övriga avgifter Prisjämförelse mellan olika former av bredbandsanslutning Sammanfattning Telefonitjänster Insamling av data Operatörens kostnader för samtrafik Operatörens samtalsintäkter från fast telefoni Fasta avgifter Rörliga avgifter Sammanfattning Operatörens intäkter från mobil telefoni Fasta avgifter Rörliga avgifter Sammanfattning Jämförelse av grossist- och konsumentpriser för fast telefoni Volymberoende grossistavgifter Volymoberoende grossistavgifter Övriga avgifter Jämförelse av grossist- och konsumentpriser för mobil telefoni Volymberoende grossistavgifter Övriga avgifter Sammanfattning Grossistprodukt för telefonabonnemang Insamling av data Operatörens kostnader för GTA Grundavgift och årsavgift Månadsavgifter Engångsavgifter Operatörens intäkter från ett abonnemang för fast telefoni Månadsavgifter Engångsavgifter Sammanfattning Jämförelse av grossist- och konsumentpriser för GTA Volymberoende grossistavgifter Volymoberoende grossistavgifter...39 Post- och telestyrelsen 3

4 4.4.3 Övriga avgifter Sammanfattning Bilagor Bilaga 1 - Operatörer som ingår i undersökningen...44 Bilaga 2 - Diskussionsunderlag för intervjuer angående samlokalisering...49 Bilaga 3 - Enkät avseende avgifter för abonnemang och andelen abonnenter med avgiftsbelagda tillvalstjänster Post- och telestyrelsen

5 Sammanfattning Med syfte att ge underlag till kommande SMP-analyser har PTS utarbetat nyckeltal för att följa relationer mellan grossist- och konsumentpriser för reglerade produkter, dvs. LLUB, samtrafik och grossistprodukt för telefonabonnemang, GTA. I föreliggande rapport ingår inte bitström eftersom TeliaSonera inte behövde erbjuda ett referenserbjudande förrän den 1 juni I kommande rapporter ska dock bitström ingå i uppföljningen. Nyckeltalen kan delas in i tre huvudgrupper. Volymberoende avgifter för grossistprodukter som relateras till volymberoende intäkter, till exempel o engångsavgift och kvartalsavgift för kopparaccess - intäkt för xdsl-abonnemang o samtrafikavgifter för fast telefoni - samtalsintäkter för fast telefoni o samtrafikavgifter för mobil telefoni - totala intäkter för mobil telefoni o engångsavgift för övergång mellan operatörer och periodisk avgift för grundtjänst GTA - intäkt för telefonabonnemang. I huvudsak volymoberoende avgifter för grossistprodukter som relateras till hur många abonnemang som krävs för att täcka avgiften, till exempel o engångsavgifter för samlokalisering antal abonnemang, efter avdrag för avgifter för koppar, som krävs för att täcka avgiften o anslutningsavgift och årsavgift för GTA antal abonnemang, efter avdrag för engångsavgift för övergång mellan operatörer och periodisk avgift för grundtjänst GTA, som krävs för att täcka respektive avgift. Övriga intäkter från slutkund o engångsintäkter som till exempel nummerändring, nybeställning relateras till motsvarande grossistpris. Nyckeltalen för varje produkt bör analyseras i ett sammanhang. Till exempel påverkas effekter av minskat överskott från volymberoende intäkter av huruvida antalet abonnemang som krävs för att täcka volymoberoende avgifter för samma produkt har förändrats, liksom av förändringar i övriga intäkter från slutkund. Utöver beskrivning av nyckeltalen innehåller rapporten beräkning av nyckeltalen för två mättidpunkter. Ju flera tidpunkter som nyckeltalen beräknats för desto bättre kan utvecklingen analyseras. Post- och telestyrelsen 5

6

7 1 Inledning 1.1 Bakgrund Post- och telestyrelsen, PTS, har bland annat beslutat om att TeliaSonera skall tillämpa kostnadsorienterad prissättning enligt kostnadsredovisningsmetoden LRIC för tillträde i grossistledet (inklusive delat tillträde) till konventionella abonnentledningar av metall och delaccessnät uppbyggda av metallkablar, i syfte att tillhandahålla bredbands- och taltjänster (LLUB) 1, att TeliaSonera skall tillämpa marginalbaserad prissättning (s.k. retail minus) för bitströmstillträde 2, att TeliaSonera skall i sitt fasta nät tillhandahålla terminering, originering och förmedling samt direktförbindelser, operatörsaccess och kaskadavräkning till en kostnadsorienterad ersättning (samtrafik). Det kostnadsorienterade priset ska beräknas enligt LRIC-metoden, förutom avseende operatörsaccess där prissättningen ska ske enligt en FDC-modell baserad på historiska kostnader. Övriga SMP-operatörer i det fasta nätet ska tillämpa rättvis och skälig prissättning på termineringsmarknaden 3, att TeliaSonera, Tele2 och Telenor skall tillhandahålla terminering i respektive mobilnät till en kostnadsorienterad ersättning, vilken ska beräknas enligt LRIC-metoden 4. Hi3G skall tillhandahålla terminering till en rättvis och skälig ersättning med en övergångsperiod om tre år från beslutet 5, och att TeliaSonera skall tillämpa marginalbaserad prissättning (s.k. retail minus) för tillträde till det allmänna telefonnätet (grossistprodukt för telefonabonnemang, GTA) och de tilläggstjänster som inte med rimlig insats kan erbjudas av annan operatör än TeliaSonera 6. I takt med att reglering på slutkundsmarknaden avskaffas har reglering på grossistnivå blivit alltmer betydelsefull. Grossistprisernas förhållande till slutkundspriserna påverkar en operatörs möjligheter att konkurrera på slutkundsmarknaden. På en del marknader finns produkter på flera förädlingsnivåer, t.ex. LLUB-bitström-återförsäljarprodukt-slutkundsprodukt för xdsl Beslut /23 a Beslut /23 a och b Beslut /23 a, b, c och d, /23 a och b, /23 a och b Beslut /23 a och b, /23 a och b Beslut /23 a och b Beslut /23 a och b, /23 a och b Post- och telestyrelsen 7

8 LLUB-GTA-slutkundsprodukt för telefonabonnemang. För dessa marknader är inte bara grossistprisets förhållande till slutkundspriset avgörande för konkurrensens utveckling, utan även grossistprisernas nivå i förhållande till varandra. 1.2 Syfte Lagen om elektronisk kommunikation trädde i kraft i juli 2003, men det var först under 2005 som besluten med anledning av den nya lagen har fått effekter på marknaden, varför det nu är intressant att stärka uppföljningen av utvecklingen på de aktuella marknaderna. På slutkundsmarknaden följer idag PTS bland annat operatörernas publicerade priser för fast telefoni, mobil telefoni och bredbandsanslutning till Internet, se Telepriskollen 7. På grossistmarknaderna är det främst det reglerade priset som kontinuerligt följs. Syftet med denna rapport är att beskriva nyckeltal för att kunna jämföra prisutvecklingen i både slutkundsledet och grossistledet. Nyckeltalen ska kunna utgöra underlag till kommande SMP-beslut. I rapporten genomförs beräkningar av nyckeltalen för de två senaste åren. 1.3 Avgränsningar I projektet ingår grossistmarknader för xdsl (LLUB) och fast och mobil telefoni (GTA och samtrafik). Bitströmstillträde ingår inte i föreliggande rapport eftersom beslutet har varit inhiberat varför TeliaSonera inte förrän den 1 juni 2007 behövde börja sälja en reglerad produkt för bitström. Rapporten behandlar bara samband mellan grossistpriser och slutkundspriser på enskilda marknader varför sampacketering av tjänster inte innefattas. Slutkundsmarknaderna utgörs av tjänster till hushåll såsom Internetanslutning via xdsl, telefonabonnemang för fast telefoni och telefonitjänster för fast och mobil telefoni. Sålunda ingår i denna första studie inte tjänster till företag. 1.4 Metod Data har i huvudsak insamlats via Telepriskollen, Svensk Telemarknad, TeliaSoneras referenserbjudanden och operatörernas hemsidor. Kompletterande information om GTA har samlats in via enkät. Dessutom har sju operatörer intervjuats gällande kostnader för samlokalisering. I kapitel 2-4 redogörs för respektive produkts datainsamling. Dessa kompletterande uppgifter genomfördes våren 2006 och ligger till grund för de båda mättidpunkterna. Det kan finnas ett behov av att följa upp dessa vid nästa mättidpunkt. 7 Se 8 Post- och telestyrelsen

9 Det insamlade materialet avser förhållanden vid två tidpunkter den 31 januari 2006 och den 31 januari 2007, med undantag för data ur Svensk Telemarknad som beskriver förhållanden den 31 december 2006 respektive 31 december De framräknade differenserna mellan intäkter och kostnader som redovisas i rapporten utgör i sig ingen vinst, utan ska även täcka övriga kostnader i operatörens verksamhet exempelvis marknadsföring och kundservice. De framräknade differenserna för olika tjänster görs i viss utsträckning på olika sätt och kan därför inte jämföras med varandra. Förutom för mobila telefonitjänster används medianen för att beräkna det statiskt genomsnittliga erbjudandet. Endast ett erbjudande inom ett tjänsteområde från respektive operatör används - det billigaste. Inga paketeringar av olika tjänster tas med i prisjämförelserna, t.ex. erbjudanden där fast telefonitjänst erbjuds tillsammans med bredbandsanslutning. Post- och telestyrelsen 9

10 2 Bredband via xdsl Post- och telestyrelsen, PTS, har beslutat att TeliaSonera skall tillämpa kostnadsorienterad prissättning enligt kostnadsredovisningsmetoden LRIC för tillträde i grossistledet (inklusive delat tillträde) till konventionella abonnentledningar av metall och delaccessnät uppbyggda av metallkablar, i syfte att tillhandahålla bredbands- och taltjänster (LLUB). PTS har även beslutat att TeliaSonera skall tillämpa marginalbaserad prissättning (s.k. retail minus) för bitströmstillträde. Dock har sistnämnda beslut varit inhiberat fram tills den 31 januari 2007 då Regeringsrätten beslutat att inte ta upp TeliaSoneras överklagande av PTS beslut. Konsekvensen blev att PTS beslut om att Telia Sonera ska erbjuda bitströmstillträde till andra operatörer gäller och att den tillsyn som tidigare inletts kan återupptas. Bitströmstillträde gör det lättare för operatörer att etablera sig i telestationer där kundunderlaget inte är så stort att det lönar sig att sätta in egen utrustning. TeliaSonera har lanserat ett referenserbjudande avseende bitström; Skanova Bitström vilken kan beställas från och med den 1 juni Genom att den reglerade produkten ännu inte etablerats på marknaden och således ännu inte haft någon konkret inverkan på tjänsteutbud och prisnivåer tas den inte med i denna rapport. Den huvudsakliga slutkundsprodukten där delad ledning ingår, är bredband via xdsl. Hel ledning är aktuell då slutkunden inte vill ha traditionell telefoni. Den operatör som då levererar en xdsl-tjänst måste erlägga avgift för hel ledning, oavsett om operatören levererar telefoni till kunden eller ej. Kapitlet inleds med en beskrivning av datainsamlingen och vilka kostnader och intäkter som ingår i jämförelsen av grossist- och konsumentpriser för xdsl. I avsnitt 2.4 beskrivs några nyckeltal som kan bidra till information om dels förutsättningar att agera på marknaden, dels förutsättningar att etablera sig på marknaden. Därefter jämförs priset på olika former av bredbandsanslutning. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning. 2.1 Insamling av data Kostnader för LLUB framgår av referenserbjudande från TeliaSonera. Vad gäller kostnader för samlokalisering består den av en rad olika poster, varav en del lämnas på offert. För att ta fram den genomsnittliga kostnaden för samlokalisering intervjuades sju operatörer under våren 2006, se bilaga 1 och 2. Uppgift om operatörernas xdsl-erbjudanden till hushåll har hämtats från Telepriskollen och operatörernas hemsidor. I undersökningen ingår samtliga operatörer som ingår i Telepriskollen och som: den 31 januari 2006 tillhandahöll bredbandanslutning via xdsl med 0,5 Mbps ( kbps), 2 Mbps ( kbps) och/eller 8 Mbps ( kbps), se nedanstående tabell och bilaga 1. den 31 januari 2007 tillhandahöll bredbandsanslutning via xdsl med 0,5 Mbps ( kbps), 2 Mbps ( kbps), 8 Mbps ( Post- och telestyrelsen

11 kbps) och/eller 24 Mbps ( Mbps), se nedanstående tabell och bilaga 1. Urvalet av anslutningshastighet har skett med utgångspunkt från att majoriteten av alla privata bredbandskunder (57 procent) 8 har en överföringshastighet på 2 Mbps eller mer och att majoriteten av erbjudanden om överföringshastighet om 0,5 Mbps utgörs av anslutning via ADSL. Andelen privata bredbandskunder med en överföringshastighet på minst 10 Mbps uppgick till drygt 20 procent 9. Tabell 1 Andelen privata bredbandskunder med en överföringshastighet på 2 Mbps eller mer, enligt Svensk Telemarknad helåret 2005 och 2006 Överföringshastighet > 2 Mpbs 53% 67% > 10 Mbps 23% 26% I mätningen år 2006 ingick inte xdsl-erbjudanden om 24 Mbps, de ingår dock i mätningen för år 2007 med anledning av att flertalet operatörer nu har xdslbaserade erbjudanden för 24 Mbps och de får anses som ett standarderbjudande. Antalet operatörer som erbjuder 24 Mbit/s överstiger numera antalet som erbjuder 0,5 Mbit/s, flest aktörer erbjuder 8 Mbps. Tabell 2 Antal operatörer som i Telepriskollen redovisar att man tillhandahåller bredbandsanslutning via xdsl med 0,5 Mbps, 2 Mbps, 8 Mbps och/eller 24 Mbps 0,5 Mbps 2 Mbps 8 Mbps 24 Mbps Totalt antal unika operatörer Enligt Telepriskollen Enligt Telepriskollen I bilaga 1 redovisas vilka operatörer som ingår i beräkningarna. Vid beräkning av priser och differenser mellan intäkter och kostnader har medianvärdet av samtliga operatörer använts. 2.2 Operatörens kostnader för kopparaccess och samlokalisering Kostnaden för kopparaccess utgörs av dels en engångsavgift, dels kvartalshyra per kopparaccess. Beräkningar av kostnaderna har genomförts avseende dels första året då engångsavgiften ingår, dels för år 2 och följande där endast kvartalshyran ingår. Utöver kostnaden för kopparaccessen har operatören kostnader för anslutning av kopparaccessen. En del operatörer bygger i huvudsak egna teknikbodar som ansluts till TeliaSoneras stationer. Andra operatörer hyr in sig i TeliaSoneras stationer (samlokalisering) där de kan placera sin utrustning. Vid en samlokalisering kan operatören välja mellan att hyra rack av TeliaSonera eller sätta in egna. Kost- 8 9 Se Svensk Telemarknad 2005 och första halvåret 2006 Se Svensk Telemarknad 2005 och första halvåret 2006 Post- och telestyrelsen 11

12 naden för stationskablar och stationsanpassning är två stora engångsavgifter inom samlokalisering. TeliaSonera erbjuder även andra produkter för anslutning av kopparaccess, t.ex. inplacering. Denna produkt är dock inte reglerad och ingår inte i undersökningen. 10 En viktig komponent är transmission mellan telestationen och operatörens stomnät som kan levereras antingen av TeliaSonera, av annan leverantör eller av TeliaSonera och annan leverantör samtidigt. Vilket sätt som operatören väljer att etablera sig i en station påverkar kostnaden, såväl den initiala som den löpande kostnaden. Nedanstående tabell visar en sammanfattning av de huvudsakliga kostnaderna för kopparaccess och samlokalisering. Tabell 3 Sammanfattning av de huvudsakliga avgifterna för kopparaccess och samlokalisering Kopparaccess engångsavgift löpande avgifter Samlokalisering total kostnad som bland annat inkluderar avgift för offert, etablering av operatörens utrustning (t.ex. hyra av rack) stationskablar och till en del stationsanpassningar Ingår i beräkningarna - stationskablar Även separat redovisning - stationsanpassning Även separat redovisning löpande avgifter Kostnader för transportnät Nej Varierar bland annat beroende på var operatörens nod finns. Flera utav kostnadsslagen inom samlokalisering ökar trappstegsvis med antalet möjliga abonnemang, dvs. kostnaden för samlokalisering är till en del volymoberoende och kan därför utgöra ett etableringshinder. För att bidra i informationen kring ändrade förutsättningar att etablera sig på marknaden relateras därför kostnaden för samlokalisering till hur många abonnenter som behövs för att täcka olika nivåer av kostnaden. 10 Nya priser för samlokalisering från TeliaSonera började gälla , vilka ej använts som underlag för dessa beräkningar. 12 Post- och telestyrelsen

13 2.3 Operatörens intäkter från xdsl-abonnemang Operatörens intäkter från en tjänst avseende anslutning till Internet via xdsl består i huvudsak av månadsavgift, fakturaavgift, avgift för tilläggstjänster samt, under första året, anslutningsavgift Anslutningsavgift Anslutningsavgiften är en engångsavgift som operatörerna debiterar kunden då denne beställer bredbandstjänsten. Av de erbjudanden som ingick i mätningen hade 55 procent anslutningsavgift, denna andel sjönk till 47 procent av erbjudandena ett år senare. Tabell 4 Anslutningsavgift för xdsl, inklusive moms, och Anslutningsavgift (inkl moms) Lägst avgift (förutom 0) 295 kr 395 kr Högst avgift kr kr Median - samtliga erbjudanden 600 kr 0 kr Median - erbjudanden med anslutningsavgift 695 kr 650 kr År 2006 varierade avgiften mellan 295 kronor och 1275 kronor inklusive moms. Medianvärdet för samtliga erbjudanden med 0,5 Mbps, 2 Mbps och 8 Mbps uppgick till cirka 600 kronor. Medianen för endast erbjudanden med anslutningsavgift uppgick till 695 kronor. År 2007 varierade avgiften mellan 395 kronor och 1195 kronor inklusive moms. Medianvärdet för samtliga erbjudanden med 0,5 Mbps, 2 Mbps, 8 Mbps och 24 Mbps är 0 kr. Medianen för endast erbjudanden med anslutningsavgift uppgick till 650 kronor. Det kan konstateras att andelen erbjudanden med anslutningsavgift sjunker och därmed att medianen för år 2007 är lägre än år 2006, trots att den högre överföringskapaciteten 24 Mbps är medtagen. Avtalen binds vanligen första gången på 12 månader. En del operatörer har ingen anslutningsavgift om kunden binder sig för längre tid, till exempel 18 eller 24 månader. Uppföljning görs dels första året där anslutningsavgiften är inkluderad, dels för de därpå följande åren utan anslutningsavgift. I uppföljningen ingår för varje hastighet endast en produkt från varje operatör, och det är den produkt vars pris är lägst. Detta innebär att om operatören tillhandahåller abonnemang utan anslutningsavgift men med längre bindningstid ingår denna tjänst i uppföljningen men inte motsvarande tjänst med anslutningsavgift och kort bindningstid. Post- och telestyrelsen 13

14 2.3.2 Månadsavgift Tabell 5 Månadsavgift för xdsl, inklusive moms, och Månadsavgift (inkl moms) Lägst avgift (förutom 0) 179 kr 149 kr Högst avgift 419 kr 499 kr Median 300 kr 299 kr År 2006 varierade månadsavgiften mellan 179 kronor och 419 kronor inklusive moms med ett medianvärde om cirka 300 kronor. År 2007 varierade månadsavgiften mellan 149 kronor och 499 kronor med ett medianvärde om cirka 300 kronor. Generellt sett gäller att ju högre överföringshastighet desto högre månadsavgifter förekommer, 499 kronor är erbjudande med 24 Mbps. Om enbart erbjudanden upp till och med 8 Mbps tas med blir högsta månadsavgiften 445 kronor. De flesta operatörerna erbjuder lägre pris om kunden även har fast telefoni hos operatören. Rabatten varierade vanligen mellan kronor år 2006 och mellan kronor år Operatörernas rabattsystem ter sig därmed alltmer lika. I uppföljningen ingår månadsavgiften utan rabatter för telefoni Faktureringsavgift Faktureringsavgift för pappersfaktura debiteras av drygt en tredjedel av operatörerna. Små förändringar har skett under året, d.v.s. det är i stort sett samma aktörer som tar ut en avgift idag som för ett år sedan. Avgiften varierar mellan kronor. I samtliga fall erbjuds kunden att utan avgift betala via till exempel autogiro eller e-faktura. Möjligheten att få en pappersfaktura kan ses som en tilläggstjänst som flera operatörer inkluderar i abonnemangsavgiften, se vidare nedan. Sammantaget bedömer PTS att faktureringsavgiften inte ska ingå i uppföljningen av differensen mellan intäkter och kostnader för bredband via xdsl Tilläggsavgifter Det finns i huvudsak tre sätt som operatörerna hanterar tjänster såsom brandvägg, antivirusprogram, webbmail, e-postadresser och hemsidor, inkluderar dem i abonnemanget tar ut särskilda avgifter för tilläggstjänster, samt ej tillhandahåller tjänsterna överhuvudtaget. I Telepriskollen redovisas avgifter för antivirusprogram och brandvägg. Där framgår det att det endast är några enstaka operatörer som inkluderar någon av tjänsterna i abonnemanget. En minoritet av operatörerna tillhandahåller en eller båda 14 Post- och telestyrelsen

15 tjänsterna mot särskild avgift. Drygt hälften av operatörerna tillhandahåller varken brandvägg eller antivirusprogram. I Telepriskollen redovisas antalet e-postadresser och lagringsutrymme för e-post. Det är endast någon enstaka operatör som inte inkluderar e-postadresser i abonnemanget. Antalet e-postadresser och lagringsutrymme för e-post varierar dock mellan operatörerna, vanligen 5-10 e-postadresser och Mbyte lagringsutrymme. I Telepriskollen redovisas även antalet personliga hemsidor och lagringsutrymme för hemsidor. I jämförelse med e-postadresser är variationen mellan operatörerna betydligt större. Någon enstaka tillhandhåller tjänsten mot särskild avgift medan några operatörer inte erbjuder tjänsten. Bland de övriga operatörerna varierar antalet hemsidor mellan 1-50 och lagringsutrymmet mellan Mbyte. Skillnader i innehållet i abonnemanget kan betraktas som kvalitetsskillnader i tjänsten. Sammanfattningsvis bedömer därför PTS att tilläggstjänster inte ska beaktas vid beräkning av differenser. Små förändringar i operatörernas erbjudande av tilläggstjänster har skett under året, d.v.s. både vad gäller omfattning och pris Sammanfattning Nedanstående tabell sammanfattar vilka intäkter från slutkunder som ingår i beräkningarna. Tabell 6 Sammanfattning av de huvudsakliga intäkterna från slutkund för bredband Ingår i beräkningarna Fasta avgifter anslutningsavgift månadsavgift fakturaavgifter Nej Kostnadsfria alternativ erbjuds tilläggsavgifter Nej Följs upp i annan ordning 2.4 Jämförelse av grossist- och konsumentpriser för bredbandsanslutning via xdsl Volymberoende grossistavgifter De operatörer som levererar bredbandsanslutning via xdsl måste för varje kopparaccess erlägga engångsavgift och kvartalshyra enligt TeliaSoneras referenserbjudande. Dessa avgifter jämförs med den anslutningsavgift och månadsavgift som slutkunden erlägger till operatören. Av de erbjudanden som ingick i mätningen hade 55 procent (totalt ingick 78 erbjudanden och 114 erbjudanden , jmf tabell 1) Post- och telestyrelsen 15

16 anslutningsavgift, denna andel sjönk till 47 procent av erbjudandena ett år senare. Det fanns inte något entydigt samband mellan anslutningsavgift och månadsavgift, dvs. att anslutningsavgift skulle medföra lägre månadsavgift. Därför redovisas nedan endast medelvärdet (medianen) för intäkten under första respektive andra året. Som framgår av tabellen är differensen mellan intäkt och kostnad det högre från och med år 2 vilket beror på att anslutningsavgift till TeliaSonera endast betalas år 1. Även om operatören debiterar sina kunder anslutningsavgift överstiger denna i regel inte motsvarande anslutningsavgift enligt TeliaSoneras referenserbjudande. Differensen ökar även med hastigheten. Tabell 7 Differensen mellan intäkt och kostnad per år för xdsl-anslutning efter avdrag för avgifter för kopparaccess, och År 1 År 2 0,5 Mbps 2 Mbps 8 Mbps 0,5 Mbps 2 Mbps 8 Mbps Intäkt från slutkund kr kr kr kr kr kr Avgift för kopparaccess kr kr kr 600 kr 600 kr 600 kr Differens kr kr kr kr kr kr Differens i % av intäkten 52% 60% 63% 78% 81% 83% År 1 År 2 0,5 Mbps 2 Mbps 8 Mbps 24 Mbps 0,5 Mbps 2 Mbps 8 Mbps 24 Mbps Intäkt från slutkund kr kr kr kr kr kr kr kr Avgift för kopparaccess kr kr kr kr 600 kr 600 kr 600 kr 600 kr Differens kr kr kr kr kr kr kr kr Differens i % av intäkten 55% 58% 63% 66% 79% 79% 81% 83% Det kan konstateras att vissa mindre förändringar har skett mellan de två olika mättidpunkterna. Bortsett från avgiften för kopparaccessen år två samt intäkten från slutkunden år två för 0,5 Mbps, har både intäkt från slutkund och grossistkostnaden sjunkit något. Differensen mellan dessa två poster varierar beroende på överföringshastighet. Det kan också konstateras att differensen är betydligt högre år 2 än år 1. Den ovan redovisade differensen från ett xdsl-abonnemang ska täcka en rad olika kostnader. En viktig och stor post är kostnader för anslutning av kopparaccessen, se vidare nedan. Ytterligare kostnader som det beräknade differensen ska täcka är marknadsföringskostnader, kundtjänst m.m Volymoberoende grossistavgifter PTS intervjuer visar inte på några betydande skillnader i den totala kostnaden för anslutning av kopparaccess mellan att etablera en egen teknikbod och att samlokalisera i TeliaSoneras lokaler. Däremot visar intervjuerna på skillnader i kost- 16 Post- och telestyrelsen

17 naderna mellan olika operatörer, bland annat beroende på behovet av stationskablar, stationsanpassningar och tillgången till transportnät. Om egen teknikbod etableras har operatören möjlighet att i den även placera annan utrustning för elektronisk kommunikation och fördela kostnader för teknikboden mellan flera olika produkter. Möjligheten och kostnaden för att etablera egen teknikbod är beroende av bland annat telestationens placering. Egen teknikbod underlättas om operatören har egen personal för service och underhåll av teknikbodarna. Avgifterna till TeliaSonera varierar beroende på anslutningsformen. Kostnaden för att ansluta egen teknikbod till TeliaSonera uppgick till cirka kronor. Kostnaden för att samlokalisera i en station med cirka abonnenter varierar i vår undersökning mellan kronor. Den totala kostnaden för anslutning av kopparaccess inklusive operatörens egna kostnader, uppgick i undersökningen till kronor. I beloppet kan även ingå viss stationsanpassning. Till detta kommer kostnader för transportnätet vilket varierar bland annat beroende var operatörens nod finns. För att följa förhållandet mellan grossist- och slutkundpriset är det intressant att beräkna antalet abonnemang som krävs för att täcka den initiala kostnaden för samlokalisering, se nedanstående tabell. Tabell 8 Antal abonnemang (efter avdrag för avgifter för koppar år 1) som krävs för att täcka initiala kostnader för samlokalisering, och Kostnad för samlokalisering 0,5 Mbps 2 Mbps 8 Mbps kr kr kr kr kr Kostnad för samlokalisering 0,5 Mbps 2 Mbps 8 Mbps 24 Mbps kr kr kr kr kr kr Som framgår av tabellerna krävs mer än ett års intäkter (efter avdrag för avgifter för koppar) från samtliga abonnemang i en liten station för att täcka den initiala kostnaden för samlokalisering. Genom att kostnaden för samlokalisering varit i stort sett oförändrad samtidigt som intäkten per slutkund sjunkit något, krävs allt fler abonnemang för att täcka samlokaliseringskostnaderna. Om man antar storleken på samlokaliseringen (antal ADSL-portar), beläggningen (75 procent i nedanstående tabell) och totala kostnaden för samlokaliseringen kan kostnaden per abonnemang beräknas. I nedanstående tabell redovisas den initiala kostnaden för abonnemang fördelat på abonnemangen i olika stora stationer. Som framgår av tabellen blir kostnaden per abonnemang i en liten station mycket hög. För att täcka kostnader för en samlokalisering för kr för den här redovisade minsta stationen kräver flera årsintäkter (cirka kronor) från samtliga i stationen anslutna abonnenter. Post- och telestyrelsen 17

18 Tabell 9 Initial kostnad per abonnemang för samlokalisering Total kostnad för Antal ADSLportar Beläggning samlokalisering kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Variationerna i initiala kostnader för samlokalisering beror främst på antalet stationskablar och eventuella kostnader för stationsanpassningar. I nedanstående tabell redovisas kostnaden för stationskablar per abonnemang vid 75 procents beläggningsgrad vid olika stora utbyggnader. Tabell 10 Kostnad för stationskablar Antal ADSLportar Beläggning Total kostnad Kostnad per abonnemang kr 413 kr kr 304 kr kr 247 kr kr 212 kr Kostnaden för den första kabeln är avsevärt högre än för de därpå följande kablarna varför priset per abonnemang sjunker ju större utbyggnaden är. Hur stor andel av första årets intäkt som krävs för att täcka kostnaden för stationskablar framgår av nedanstående tabell. Tabell 11 Andel av intäkten efter avdrag för avgifter för koppar som krävs för att täcka kostnaden för stationskablar, och Kostnad per abonnemang Kostnad per abonnemang 0,5 Mbps 2 Mbps 8 Mbps kr kr kr Andel av intäkten 413 kr 27% 20% 18% 304 kr 19% 17% 14% 247 kr 16% 14% 11% 212 kr 13% 12% 10% 0,5 Mbps 2 Mbps 8 Mbps 24 Mbps kr kr kr kr Andel av intäkten 413 kr 26% 23% 19% 16% 304 kr 19% 17% 14% 12% 247 kr 16% 14% 11% 10% 212 kr 13% 12% 10% 8% 18 Post- och telestyrelsen

19 Hur stor del av intäkten som krävs för att täcka kostnaden för stationskablar varierar såväl med utbyggnadens storlek som med typ av abonnemang. Behov av anpassning av stationen förekommer på alla stationsstorlekar, såväl stora stationer som små stationer. Stora stationer finns företrädesvis i större städer medan små stationer förekommer såväl i städer som i glesbygd. I riktigt små stationer är det ofta fullt och då kan det bli aktuellt att utreda utbyggnad av lokalen. Andra skäl för stationsanpassning är brist på fysisk plats för teknisk utrustning, kabelvägar, plats i korskoppling, kraftmatning och kyla. Kostnaden för att anpassa en station varierar från cirka kronor och uppåt. I nedanstående tabell redovisas antalet abonnemang som krävs för att täcka kostnader för olika stora stationsanpassningar. Tabell 12 Antal abonnemang (efter avdrag för avgifter för koppar år 1) som krävs för att täcka kostnaden för stationsanpassning, och Kostnad för stationsanpassn 0,5 Mbps 2 Mbps 8 Mbps kr kr kr kr kr kr kr kr Kostnad för stationsanpassn 0,5 Mbps 2 Mbps 8 Mbps 24 Mbps kr kr kr kr kr kr kr kr kr Som framgår av tabellen kan det krävas flera årsintäkter från samtliga abonnemang i en liten station för att täcka kostnaden för en stationsanpassning Övriga avgifter De löpande kostnaderna för samlokalisering varierar beroende på bland annat om operatören har egen teknikbod eller hyr i TeliaSoneras utrymmen. Avgiften till TeliaSonera är därutöver beroende av energibehov, antal optokablar och om operatören har eget skåp eller hyr av TeliaSonera. Ytterligare en löpande kostnad är transportnätet. Om operatören har egen teknikbod kan denna utnyttjas för annan utrustning till elektronisk kommunikation och på så sätt fördela kostnaden för teknikboden på flera produkter. Sammantaget bedömer PTS att löpande kostnader för samlokalisering kan följas upp genom beräkning av TeliaSoneras avgifter för samlokalisering i deras lokaler och med eget skåp. Nedanstående tabell redovisar ett exempel på löpande kostnader för samlokalisering. Post- och telestyrelsen 19

20 Tabell 13 Löpande kostnader för samlokalisering Helt skåp Operatörsägd optokabel Energi ( watt) Årskostnad kr kr kr kr Om operatören har egen teknikbod betalar denne endast avgift för operatörsägd kopparkabel. Det krävs intäkter (efter avdrag för avgifter för koppar fr.o.m. år 2) från 7-9 abonnemang för att täcka de löpande kostnaderna för samlokalisering, se nedanstående tabell. Tabell 14 Antal abonnemang som krävs för att täcka löpande kostnader för samlokalisering, och ,5 Mbps 2 Mbps 8 Mbps Årskostnad kr kr kr samlokalisering kr ,5 Mbps 2 Mbps 8 Mbps 24 Mbps Årskostnad kr kr kr kr samlokalisering kr Ytterligare en betydande kostnad för den operatör som tillhandahåller bredbandsanslutning via koppar är kostnaden för transportnätskapacitet (fiber). Kostnaden är bland annat beroende på huruvida operatören har egen kapacitet eller måste hyra av annan operatör. Kostnaden uppvisar även geografiska variationer. Kostnaden för kapacitet ingår inte i föreliggande jämförelse. En del operatörer debiterar slutkunderna avgift för pappersfaktura. 2.5 Prisjämförelse mellan olika former av bredbandsanslutning Förutsättningarna att verka på marknaden för anslutning till Internet via xdsl påverkas bland annat av slutkundspriset på samtliga anslutningsformer, vanligen xdsl, kabel-tv och fiber. Som framgår av nedanstående tabell är en xdslanslutning genomgående något högre i pris än anslutning via kabel-tv och fiber. Dock är det få erbjudanden inom varje teknik och hastighet, varför resultat bör tolkas försiktigt. 20 Post- och telestyrelsen

21 Tabell 15 Prisjämförelse mellan olika former av bredbandsanslutningar, och ,5 Mbps 2 Mbps 8 Mbps xdsl kr kr kr Kabel-TV kr kr kr Fiber kr kr (1) ,5 Mbps 2 Mbps 8 Mbps 24 Mbps xdsl kr kr kr kr Kabel-TV kr kr kr - Fiber kr kr (1) (2) (1) Erbjudanden saknas. Dock finns ett stort antal erbjudande om 10 Mbps vars pris uppgick till cirka 2400 kronor per år exklusive moms. (2) Erbjudanden saknas. Dock finns ett stort antal erbjudande om 25 Mbps vars pris uppgick till cirka 3800 kronor per år exklusive moms. I redovisningen ingår endast månadskostnaden. Anslutningsavgiften ingår inte då den kan variera kraftigt beroende på anslutningsform. Exempelvis kan anslutningsavgiften för fiber uppgå till mer än kronor om ny fiber ska dras till fastigheten. Samtidigt kan detta ses som en investering som höjer fastighetens värde. 2.6 Sammanfattning För att följa utvecklingen av relationer mellan grossist- och konsumentpriser för LLUB, har PTS utarbetat nyckeltal för volymberoende grossistavgifter o differensen från ett abonnemang för xdsl-anslutning efter avdrag för kostnaden för kopparaccess år 1 (engångsavgift och kvartalshyra för kopparaccess) och år 2 (endast kvartalshyra för kopparaccess). Differensen mellan intäkterna från ett xdsl-abonnemang och avgifterna för koppar ska täcka en rad olika kostnader. En viktig och stor post är kostnaden för samlokalisering. Ytterligare kostnader som den beräknade differensen ska täcka är marknadsföringskostnader, kundtjänst m.m. Post- och telestyrelsen 21

22 huvudsakligen volymoberoende grossistavgifter, (priserna ökar i trappsteg, men är inom intervallen oberoende av antalet abonnemang) o antal abonnemang (efter avdrag för avgifter för koppar år 1) som krävs för att täcka initiala kostnader för samlokalisering, o antal abonnemang (efter avdrag för avgifter för koppar år 1) som krävs för att täcka kostnader för stationsanpassning, o andel av intäkten (efter avdrag för avgifter för koppar år 1) som krävs för att täcka kostnader för stationskablar. Övriga avgifter o antal abonnemang (efter avdrag för avgifter för koppar år 2) som krävs för att täcka löpande kostnader för samlokalisering. Data för att beräkna nyckeltalen har hämtats från Svensk Telemarknad, Telepriskollen samt publicerade referenserbjudande från TeliaSonera. Uppgifter om samlokalisering har insamlats via intervjuer med sju operatörer. I kapitlet redovisas även en jämförelse av slutkundspriset för olika former av bredbandsanslutningar. Resultatet av dessa två mättidpunkter visar på att: o totalt sett ökar antalet aktörer och antalet erbjudanden för xdslbaserade tjänster, o antalet erbjudande och antalet aktörer som erbjuder 0,5 Mbps sjunker medan de ökar i 2 Mbps och uppåt, o 24 Mbps får anses som ett standarderbjudande, o intäkten per slutkund sjunker samtidigt som grossistpriser för rörliga insatsvaror också sjunker, o de fasta kostnaderna för grossistprodukterna är i stort sett oförändrade, o de totala kostnaderna stiger i förhållande till slutkundsintäkterna, vilket betyder att det behövs allt fler abonnemang för att täcka de totala produktionskostnaderna. 22 Post- och telestyrelsen

23 3 Telefonitjänster Post- och telestyrelsen, PTS, har fastställt att TeliaSonera i sitt fasta nät skall tillhandahålla terminering, originering och förmedling samt direktförbindelser, operatörsaccess och kaskadavräkning till en kostnadsorienterad ersättning (samtrafik). Det kostnadsorienterade priset ska beräknas enligt LRIC-metoden 11, förutom avseende operatörsaccess där prissättningen ska ske enligt en FDC-modell baserad på historiska kostnader. Vidare har PTS fastställt att övriga SMP-operatörer i det fasta nätet ska tillämpa rättvis och skälig prissättning på termineringsmarknaden. PTS har även fastställt att TeliaSonera, Tele2 och Telenor skall tillhandahålla terminering i respektive mobilnät till en kostnadsorienterad ersättning, vilken ska beräknas enligt LRIC-metoden. Hi3G skall tillhandahålla terminering till en rättvis och skälig ersättning med en övergångsperiod om tre år från beslutet. PTS har i underrättelse till TeliaSonera angett utifrån vilka genomsnittliga kostnadsnivåer som bolagets priser ska beräknas för bland annat samtrafik 12. Genom att dessa reglerade termineringsavgifter inte tillämpas i praktiken har PTS valt att i dessa beräkningar utgå från de termineringspriser som anges i referenserbjudanden. Detta då det är de tillämpade avgifterna som ligger till grund för vilka differenserna mellan intäkter och kostnader blir. Kapitlet inleds med en beskrivning av datainsamlingen och vilka kostnader och intäkter som ingår i jämförelsen av grossist- och konsumentpriser för fast och mobil telefonitjänst. I avsnitt 3.5 och 3.6 beskrivs och redovisas de framtagna nyckeltalen. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning. 3.1 Insamling av data Operatörernas priser till slutkund har hämtats från Telepriskollen. Den genomsnittliga intäkten för mobiltelefoni har hämtats från Svensk Telemarknad medan kostnaden för samtrafik har hämtats ur TeliaSoneras referenserbjudande 13. Operatörer som tillhandahåller fast telefoni kan delas in i förvalsoperatörer, GTAoperatörer och operatörer som tillhandhåller IP-baserad telefoni eller på annat sätt i sin helhet förfogar över accessnät. IP-baserad telefoni levereras i huvudsak via xdsl, fiber och kabel-tv-nät. I samtliga fall behöver kunden inte något telefonabonnemang hos TeliaSonera utan betalar såväl abonnemangsavgift som trafikavgift till leverantören av den IP-baserade telefonitjänsten. Dessa operatörer har därför större möjlighet att välja att täcka sina kostnader genom antingen abonnemangsavgifter eller trafikavgifter. I viss utsträckning gäller detta även för operatörer som erbjuder GTA-baserade abonnemang, genom att de får slutkundens hela intäkt. I uppföljningen av fast telefoni har PTS valt att främst beskriva situationen för förvals- och GTA-operatörer. 11 LRIC, Long Run Incremental Cost. Se vidare PTS föreskrift, PTSFS 2004:5 12 Underrättelse /23 13 Andra samtrafikavgifter kan dock förekomma Post- och telestyrelsen 23

24 Antalet förvalsoperatörer och GTA-operatörer som redovisades i Telepriskollen: den 31 januari 2006 uppgick till 36 st, se bilaga 1 den 31 januari 2007, uppgick till 31 st, se bilaga 1 Operatörer som levererar mobiltelefoni kan delas upp i operatörer med eget mobilnät och operatörer utan eget nät. I Telepriskollen den 31 januari 2007 ingick fyra operatörer med eget mobilnät, (TeliaSonera, Tele2, 3 och Telenor 14 ), och elva operatörer utan eget mobilnät. I den sistnämnda gruppen ingår fem bolag som ägs av mobiloperatörer med eget nät 15. Samtliga operatörer i Telepriskollen ingår i uppföljningen (se bilaga 1). 3.2 Operatörens kostnader för samtrafik Som en del av arbetet med Telepriskollen tar PTS fram ett antal olika användarprofiler för bland annat fast och mobil telefoni. Användarprofilerna bygger i huvudsak på statistik från Svensk Telemarknad (helåret 2005 respektive helåret 2006). Användarprofilerna har byggts upp utifrån antal samtal, samtalsminuter, fördelning av samtal till fast respektive mobil, fördelningen av samtal över dygnet samt mobiloperatörernas marknadsandelar. Dessa användarprofiler har PTS använt även för beräkningarna i denna rapport. I detta sammanhang har den användarprofil som överensstämmer med en medelanvändare använts som underlag för beräkningar av intäkter. Samma medelanvändare har gjorts vid beräkning av motsvarande kostnader för samtrafik. I beräkningarna ingår kostnader för samtrafik för samtal till fasta nät och mobilnät samt SMS 16. Internationella samtal ingår således inte i beräkningen av avgiften för samtrafik. 3.3 Operatörens samtalsintäkter från fast telefoni Intäkterna utgörs av såväl fasta som rörliga avgifter Fasta avgifter Slutkunderna betalar för både telefonitjänst och telefonabonnemang. Avgifter för telefonabonnemang, dvs. anslutningsavgift, abonnemangsavgift och inträdesavgift behandlas i kapitel 4. Beräkningar i föreliggande kapitel avser endast telefonitjänst där de fasta avgifterna utgörs av fakturaavgift 14 Numera Telenor 15 Tango och Optimal Telecom ägs av Tele2, Halebop ägs av TeliaSonera och Glocalnet och Djuice ägs av Telenor. 16 Kostnaden är beräknad enligt de uppgifter som PTS har inhämtat om operatörernas termineringsavgift för SMS. 24 Post- och telestyrelsen

25 avgift för specificerad faktura månadsavgift Fakturaavgift Fakturaavgift debiteras av en del operatörer för pappersfaktura, medan betalning via autogiro eller e-faktura är kostnadsfritt. Skillnaderna betraktas som kvalitetsskillnader för tjänsten vid uppföljningen av intäkterna. Avgift för specificerad faktura Specificerad faktura ingår ej i uppföljningen. PTS har utarbetat föreskrift gällande specificerad räkning som trädde i kraft den 1 januari Månadsavgift En del abonnemang har för vissa samtal helt eller delvis slopat minutavgiften. Kunden betalar istället en fast månadsavgift för ett obegränsat antal samtal. Denna avgift ingår i uppföljningen Rörliga avgifter De rörliga avgifterna utgörs i huvudsak av öppningsavgift och samtalsavgifter. Båda avgifterna ingår i uppföljningen. Dock ingår ej internationella samtal i beräkningarna. En del operatörer debiterar en särskild samtalsavgift för samtal till kundtjänst. Denna skillnad i innehåll i tjänsten kan betraktas som en kvalitetsskillnad i tjänsten och ingår ej vid beräkning av operatörens intäkt per abonnemang Sammanfattning Nedanstående tabell sammanfattar de vanligaste avgifterna som operatörerna debiterar slutkunden för fast telefoni. Tabell 16 Sammanfattning av de huvudsakliga intäkterna från slutkund för fast telefoni Ingår i beräkningarna Fasta avgifter fakturaavgift Nej Kostnadsfria alternativ erbjuds avgift för specificerad faktura Nej Ny föreskrift träder i kraft den 1 januari 2007 månadsavgift Rörliga avgifter öppningsavgift samtalsavgift 17 Post- och telestyrelsens föreskrifter om skyldighet att tillhandahålla specificerad räkning, PTSFS 2006:3 Post- och telestyrelsen 25

26 Som framgår av tabellen ingår i beräkningarna som redovisas i avsnitt 3.5 rörliga avgifter och månadsavgift. 3.4 Operatörens intäkter från mobil telefoni Det finns två typer av abonnemang, kontantkort och kontraktsabonnemang. Båda formerna ingår i uppföljningen. I en del fall kombineras abonnemanget med en gratis telefon mot förhöjd månadsavgift och bindningstid. Denna form av abonnemang ingår ej i uppföljningen Fasta avgifter Intäkterna utgörs av såväl fasta som rörliga avgifter. De fasta avgifterna utgörs av inträdesavgift/startavgift byte av abonnemang hos befintlig operatör månadsavgift samtalspott/minidebitering/minibetalning inträdesavgift för specifika tjänster månadsavgift för specifika tjänster fakturaavgift avgift för specificerad faktura 26 Post- och telestyrelsen

27 Startavgift/inträdesavgift och byte av abonnemang hos befintlig operatör Startavgiften uppgick till mellan kronor (median 100 kronor). Inga märkbara förändringar av startavgiften har skett mellan de två olika mättidpunkterna. I PTS rapport Så efterfrågar vi elektronisk kommunikation en individundersökning 2006 framgår att det endast är 8 procent (10 procent året innan) av dem som använder mobiltelefon för privata samtal som har bytt operatör under de senaste sex månaderna 18. Av dessa utnyttjade 69 procent nummerportabilitet (60 procent året innan). En del operatörer tar ut avgift för att byta abonnemang hos operatören 19, medan kunden kan byta abonnemang utan avgift hos andra operatörer. 20 Några operatörer har endast ett erbjudande för mobilabonnemang, t.ex. Lebara. Inträdesavgift och månadsavgift för specifika tjänster Nummerpresentation och mobilsvar är i de flesta fall avgiftsfria 21. I den mån tjänsterna är avgiftsbelagda ingår intäkten i den genomsnittliga intäkten per abonnemang. Fakturaavgifter Fakturaavgift och avgift för specificerad faktura ingår i den beräknade genomsnittliga intäkten. Månadsavgift och samtalspott/minidebitering Månadsavgift och samtalspott/minidebitering är ersättning för trafikkostnader och ingår i uppföljningen. Sammanfattningsvis är det således både kontantkort och kontraktsabonnemang som ingår uppföljningen. Samtliga avgifter ingår i den beräknade genomsnittliga intäkten Rörliga avgifter De rörliga avgifterna utgörs av dels öppningsavgift, dels samtalsavgifter (inkl. SMS). Båda typerna av avgifter ingår i uppföljningen. 18 Så efterfrågar vi elektronisk kommunikation en individundersökning 2006 (PTS-ER-2006:47) Så efterfrågar vi elektronisk kommunikation en individundersökning 2005 (PTS-ER-2006:01) 19 Ett exempel är ACN där startavgiften uppgick till kr., medan avgiften för byte av abonnemang uppgick till 50 kr. Comviq debiterar samma avgift vid byte som vid nytecknande av abonnemang. 20 T.ex. TeliaSonera tar inte ut någon avgift. 21 Ett undantag är Sense där anslutningsavgiften för telefonsvarare uppgick till 50 kr. Post- och telestyrelsen 27

28 3.4.3 Sammanfattning Nedanstående tabell redovisas vilka intäkter som ingår i beräkningarna för mobil telefoni. Tabell 17 Sammanfattning av några vanliga intäkter från slutkund för mobil telefoni Fasta avgifter inträdesavgift/startavgift byte av abonnemang hos befintlig operatör månadsavgift samtalspott/minidebitering/minibetalning inträdesavgift för specifika tjänster månadsavgift för specifika tjänster fakturaavgift avgift för specificerad fakturea Rörliga avgifter öppningsavgift samtalsavgift SMS Ingår i beräkningarna Samtliga avgifter ingår i beräkningarna, eftersom beräkningarna bygger på uppgifter ur Svensk Telemarknad, där endast den sammanlagda intäkten redovisas. Till skillnad från beräkning av den genomsnittliga intäkten för fast telefoni används inte prisuppgifter ur Telepriskollen. Prisplanerna för mobil telefoni uppvisar stor variation där en del erbjudanden har en hög abonnemangsavgift medan andra erbjudanden endast debiterar avgift för trafiken. Det är därför inte möjligt att endast jämföra trafikintäkterna med avgiften för samtrafiken. Dessutom förekommer ofta olika erbjudanden till slutkunderna som kan påverka den totala intäkten per abonnemang. 3.5 Jämförelse av grossist- och konsumentpriser för fast telefoni Volymberoende grossistavgifter Antalet operatörer som erbjuder traditionell kretskopplad telefoni i Sverige uppgick till 31 st den 31 januari Det kan konstateras att antalet erbjudanden om abonnemang stiger jämfört med antalet erbjudanden om förval som sjunkit något. Antalet förvalsoperatörer har minskat med fyra operatörer mellan mättidpunkterna. Tabell 18 Antalet erbjudanden och antalet operatörer som erbjuder traditionell kretskopplad telefoni, och Antal erbjudanden om abg Antal erbjudanden om förval Antal operatörer som erbjuder abg Antal operatörer som erbjuder förval Totalt antal unika operatörer Enligt Telepriskollen Enligt Telepriskollen Mer än hälften av alla erbjudanden inkluderar en fast månadsavgift mellan kronor (medianvärdet uppgick till 19 kronor, 29 kronor ett år tidigare bland de 28 Post- och telestyrelsen

29 som debiterar månadsavgift). Öppningsavgift debiterades i samtliga fall utom två. Avgiften uppgick mellan kronor (medianvärdet 0.45 kronor). Inga märkbara förändringar i öppningsavgiften har kunnat utläsas mellan de två mättidpunkterna. Intäkten från samtliga 162 erbjudanden (151 erbjudanden året innan) har beräknats. Varje operatörs billigaste alternativ har jämförts med varandra, (abonnemang och förval, totalt 42 respektive 44 erbjudanden). Som tidigare nämnts utgår nedanstående beräkningar utifrån en genomsnittsanvändares profil avseende antal samtal, antal trafikminuter, trafikfördelning över dygnet, fördelning av trafik till fasta respektive mobila nät. Dessa är i sin tur baserade på information från Svensk Telemarknad. Tabell 19 Intäkt per kund och år, telefonitjänst, abonnemang och eventuella fasta månadsavgifter, och Abonnemang - Förval inkl abg Abonnemang - GTA Enligt Telepriskollen kr kr Enligt Telepriskollen kr kr Den genomsnittliga intäkten för ett abonnemang i kombination med förval var högre än ett abonnemang som är baserat på GTA, d.v.s. där abonnemang och telefonitjänst ingår från samma operatör. För en operatör som erbjuder förval så ingår dock inte abonnemangsintäkten, genom att den intäkten går till TeliaSonera. Om vi enbart ser till telefonitjänsten för ett abonnemang baserat på förval så uppgick medianintäkten, exklusive moms och exklusive kostnad för abonnemang till kronor i januari år 2007 respektive kronor i januari år Motsvarande kostnad för samtrafik uppgick till 928 kronor respektive 1007 kronor 22. Tabell 20 Differens per år mellan intäkterna för en telefonitjänst (samtal) och kostnaderna för samtrafikavgifter, och Medianintäkt kr Medianintäkt kr Samtrafikavgift kr Samtrafikavgift 928 kr Differens i kr 373 kr Differens i kr 272 kr Differens i % Differens i % av intäkten 27% av intäkten 23% I slutet av januari var differensen mellan intäkten från det genomsnittliga förvalserbjudandet och kostnaderna för samtrafikavgifter knappt 300 kronor. Det är en minskning med ca 100 kronor från året innan. Såväl intäkter som kostnader har sjunkit det senaste året och anledningen är att konsumenter ringer mindre från de fasta telefonerna, både antal samtal och samtalsminuter sjunker. Vi kan också konstatera att intäkten per konsument har sjunkit mer än kostnaden för samtrafik, 22 I beräkningen av samtrafikavgiften beaktas enkelsegment Post- och telestyrelsen 29

(EkomL) avseende avgift för övergång från delad till hel ledning.

(EkomL) avseende avgift för övergång från delad till hel ledning. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Lars Erik Axelsson Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 5560 lars.erik.axelsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 23 februari 2005 04-12593 TeliaSonera AB

Läs mer

Kostnadsresultat för LRIC hybridmodell för det fasta nätet v.9.1

Kostnadsresultat för LRIC hybridmodell för det fasta nätet v.9.1 Datum Vår referens Sida 2012-12-14 Dnr: 12-6520 1(5) Konkurrensavdelningen Micael Tiger 08-678 58 74 micael.tiger@pts.se Kostnadsresultat för LRIC hybridmodell för det fasta nätet v.9.1 Detta dokument

Läs mer

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB.

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB. Datum 2004-06-14 Referens Post & Telestyrelsen Via e-post: smp@pts.se Telenors yttrande avseende PTS förslag till beslut på marknaderna för samtrafik i fasta telenätet, terminering av samtal i mobilnät

Läs mer

RAPPORTNUMMER 20 juni 2005 PTS-ER-2005:31 ISSN Konkurrenssituationen på olika delmarknader inom området elektronisk kommunikation 2004

RAPPORTNUMMER 20 juni 2005 PTS-ER-2005:31 ISSN Konkurrenssituationen på olika delmarknader inom området elektronisk kommunikation 2004 DATUM RAPPORTNUMMER 20 juni 2005 PTS-ER-2005:31 ISSN 1650-9862 Konkurrenssituationen på olika delmarknader inom området elektronisk kommunikation 2004 Innehåll Innehåll 1 Uppdraget... 1 2 Marknaden för

Läs mer

Prisutvecklingen för telefoni och Internet i Sverige

Prisutvecklingen för telefoni och Internet i Sverige DATUM RAPPORTNUMMER 16 januari 28 PTS-ER-27:29 ISSN 165-9862 DIARIENR 7-133 Prisutvecklingen för telefoni och Internet i Sverige första halvåret 27 FÖRFATTARE Hayato Fagerfjäll Förord PTS ska verka för

Läs mer

Samråd II avseende PTS modell för beräkning av marginalprissättning vid TeliaSoneras tillhandahållande av grossistprodukt för bitströmstillträde

Samråd II avseende PTS modell för beräkning av marginalprissättning vid TeliaSoneras tillhandahållande av grossistprodukt för bitströmstillträde SAMRÅDS- DOKUMENT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Lars Erik Axelsson Eivor Westerblom Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 5500 eivor.westerblom@pts.se DATUM VÅR REFERENS 14 februari 2007 07-1697/23

Läs mer

Prisutvecklingen för telefoni och Internet i Sverige

Prisutvecklingen för telefoni och Internet i Sverige DATUM RAPPORTNUMMER 14 december 2006 PTS-ER-2006:49 ISSN 1650-9862 DIARIENR 06-16626 Prisutvecklingen för telefoni och Internet i Sverige 2006, kvartal 3 FÖRFATTARE Hayato Fagerfjäll Förord PTS skall

Läs mer

TeliaSonera skall tillhandahålla samlokalisering enligt ovan utan dröjsmål.

TeliaSonera skall tillhandahålla samlokalisering enligt ovan utan dröjsmål. UNDERRÄTTELSE DATUM 22 december 2004 VÅR REFERENS 04-14965 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 57 82 jakob.rutberg@pts.se TeliaSonera AB Stab

Läs mer

Grossistprodukt för telefonabonnemang (GTA)

Grossistprodukt för telefonabonnemang (GTA) Grossistprodukt för telefonabonnemang (GTA) Cecilia Baksa cecilia.baksa@pts.se Dagordning Bakgrund Syfte med GTA GTA-skyldigheter för TeliaSonera Vad händer nu? Bakgrund Införande av EkomL PTS har analyserat

Läs mer

Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om priser, taxor och allmänna villkor allmänt tillgänglig

Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om priser, taxor och allmänna villkor allmänt tillgänglig PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-07-02 Dnr: 10-7098 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Montelius 08-678 58 12 anna.montelius@pts.se Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om

Läs mer

Prislista Samlokalisering gällande från 2014-01-01 Alla priser anges exklusive moms

Prislista Samlokalisering gällande från 2014-01-01 Alla priser anges exklusive moms 1 (6) Samlokalisering gällande från 2014-01-01 Alla priser anges exklusive moms INNEHÅLL SID 1 AVGIFTER FÖR OFFERT... 2 1.1 NY SAMLOKALISERING... 2 1.2 AVGIFT FÖR UTARBETANDE AV OFFERT FÖR UTÖKNING AV

Läs mer

Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband

Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband Rapportnummer PTS-ER-2012:26 Datum 2012-12-14 Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband till och med första kvartalet 2012 Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband till och med första kvartalet

Läs mer

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde 2013

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde 2013 Rapportnummer PTS-ER-2013:25 Datum 2013-12-19 Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde 2013 Rapportnummer PTS-ER-2013:25 Diarienummer 13-356 ISSN 1650-9862 Författare Lars-Erik Axelsson,

Läs mer

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare?

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? David Troëng david.troeng@pts.se PTS en myndighet med sektorsansvar PTS bildades 1992 Samlat sektorsansvar för: Postområdet och Området

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-16 Dnr 207/2012 1 (7) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation Era dnr 11-6823,

Läs mer

Synpunkter skall vara PTS tillhanda senast den 23 oktober 2009 och skickas till emma.nilimaa@pts.se. Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00

Synpunkter skall vara PTS tillhanda senast den 23 oktober 2009 och skickas till emma.nilimaa@pts.se. Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2009-10-05 Dnr: 07-11741/23 1(5) Konkurrensavdelningen Emma Nilimaa 08-678 57 63 emma.nilimaa@pts.se Samråd om ekonomiskt utrymme i prisregleringen av bitströmstillträde

Läs mer

Förslag till Segmentering och trafikmönster inför PTS statistikrapport om prisutveckling på marknaden för elektronisk kommunikation

Förslag till Segmentering och trafikmönster inför PTS statistikrapport om prisutveckling på marknaden för elektronisk kommunikation PROMEMORIA DATUM 17 januari 05 VÅR REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Marknadsanalys Avdelningen för Marknadsfrågor +46 8 678 55 00 Förslag till Segmentering och trafikmönster inför

Läs mer

Bilaga C LRF Medlemmar Prislista

Bilaga C LRF Medlemmar Prislista sid 1 av 9 Bilaga C LRF Medlemmar Prislista LRF Samköp AB 556043-8771 Version: 3.06.0 Löpnr: 8126 LRF Medlemmar Prislista Företag som omfattas av nedan angivna priser Företagsnamn Orgnr Information LRF

Läs mer

Klart du ska välja fiber!

Klart du ska välja fiber! Klart du ska välja fiber! Vi får ofta frågor om varför det är så bra med bredband via fiber. Här berättar vi mer om hur det fungerar och vilka fördelar fiber har både ekonomiskt och tekniskt. Förhoppningsvis

Läs mer

Teletjänster i KPI konsumentprofiler

Teletjänster i KPI konsumentprofiler STATISTISKA CENTRALBYRÅN PM 1(8) Teletjänster i KPI konsumentprofiler Enhetens för prisstatistik förslag. Enheten för prisstatistik föreslår att konsumentprofiler används vid beräkning av index för telefoni

Läs mer

11-6823, 25, 26, 27 Yttrande från Tele2 på 3:e samråd om förslag til beslut på relevanta marknaderna 1, 2, 3 och 7

11-6823, 25, 26, 27 Yttrande från Tele2 på 3:e samråd om förslag til beslut på relevanta marknaderna 1, 2, 3 och 7 Post- och telestyrelsen Smp@pts.se, Peter von Wovern 2013-03-22 11-6823, 25, 26, 27 Yttrande från Tele2 på 3:e samråd om förslag til beslut på relevanta marknaderna 1, 2, 3 och 7 Tele2 Sverige AB (Tele2)

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2008-03 Mobilt Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för, förbetalt kort och

Läs mer

Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016

Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-05-22 Dnr: 16-11655 1(5) SA - Enheten för marknadsanalys och bredbandsfrämjande Karin Fransén karin.fransen@pts.se Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016 Post-

Läs mer

POST- OCH TELESTYRELSEN SVENSK TELEMARKNAD 2000 41. Tabell 1 Antal abonnemang och indirekt anslutna för fast telefoni (PSTN & ISDN) 2000-12-31

POST- OCH TELESTYRELSEN SVENSK TELEMARKNAD 2000 41. Tabell 1 Antal abonnemang och indirekt anslutna för fast telefoni (PSTN & ISDN) 2000-12-31 POST- OCH TELESTYRELSEN SVENSK TELEMARKNAD 2000 41 9 Marknadsdata 2000 9.1 Fast telefoni Tabell 1 Antal abonnemang och indirekt anslutna för fast telefoni (PSTN & ISDN) 2000-12-31 PSTN-abonnemang 3 870

Läs mer

Prisutveckling för telefoni och bredband första halvåret 2008

Prisutveckling för telefoni och bredband första halvåret 2008 Rapportnummer PTS-ER-2008:21 Datum 2008-11-26 Prisutveckling för telefoni och bredband första halvåret 2008 Rapportnummer PTS-ER-2008:21 Diarienummer 08-11576/23 ISSN 1650-9862 Författare Oscar Holmström

Läs mer

Bilaga C LRF Medlemmar Prislista

Bilaga C LRF Medlemmar Prislista sid 1 av 7 LRF Medlemmar Prislista omförhandlat avtal Bilaga C LRF Medlemmar Prislista LRF Samköp AB 556043-8771 Version: 3.06.0 Löpnr: 10151 Företag som omfattas av nedan angivna priser Företagsnamn Orgnr

Läs mer

Vilka ramar gäller när PTS ska reglera?

Vilka ramar gäller när PTS ska reglera? Vilka ramar gäller när PTS ska reglera? Viktoria Arwinge Enhetschef vid enheten för accessinfrastruktur Konkurrensavdelningen PTS viktoria.arwinge@pts.se Post- och telestyrelsen PTS styrs av regering,

Läs mer

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Datum 2009-03-18 Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Diarienummer 09-2401 ISSN 1650-9862 Författare Anna Boström Post- och telestyrelsen

Läs mer

Prislista Telias avtal för mobila teletjänster för medlemmar i Plåtslageriernas och Mekaniska Verkstädernas Riksförbund (PLR/MVR)

Prislista Telias avtal för mobila teletjänster för medlemmar i Plåtslageriernas och Mekaniska Verkstädernas Riksförbund (PLR/MVR) Mobil telefoni Prislista Telias avtal för mobila teletjänster för medlemmar i Plåtslageriernas och Mekaniska Verkstädernas Detta avtal medger möjlighet till finansiering vid köp av ny mobiltelefon mot

Läs mer

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB 1 (6) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Fakturor... 4 3. Konsulter... 4 4. Webbportal... 4 5. Leveranstider... 4 6. Pris fasta operatörstjänster...

Läs mer

RAPPORTNUMMER 23 februari 2005 PTS-ER-2005:5 ISSN 1650-9862. Vad kostar det att ringa och surfa i Sverige 2004?

RAPPORTNUMMER 23 februari 2005 PTS-ER-2005:5 ISSN 1650-9862. Vad kostar det att ringa och surfa i Sverige 2004? DATUM RAPPORTNUMMER 23 februari 2005 PTS-ER-2005:5 ISSN 1650-9862 Vad kostar det att ringa och surfa i Sverige 2004? Förord Förord PTS skall verka för effektiv konkurrens och främja konsumentnyttan inom

Läs mer

Underrättelse om misstanke att Tele2 Sverige AB:s prissättning på mobil samtalsterminering inte är kostnadsorienterad

Underrättelse om misstanke att Tele2 Sverige AB:s prissättning på mobil samtalsterminering inte är kostnadsorienterad UNDERRÄTTELSE 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-07-03 Dnr: 13-7974 4 Konkurrensavdelningen Fredrik Lundberg 08-678 56 33 fredrik.lundberg@pts.se Tele2 Sverige AB org.nr 556267-5164 Att: Gustaf Ehrner

Läs mer

Individundersökning 2007 Svenskarnas användning av telefoni och Internet

Individundersökning 2007 Svenskarnas användning av telefoni och Internet Rapport Synovate Sweden AB Tel +46 (0)8 522 330 00 P.O. Box 8057 Fax +46 (0)8 522 330 99 SE-104 20 Stockholm www.synovate.se Sweden VAT NO SE556147405601 Igeldammsgatan 22 Individundersökning 2007 Svenskarnas

Läs mer

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni 2 Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni Den här broschyren handlar om mobiltelefoni. Det finns

Läs mer

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang FÖRELÄGGANDE 1(8) Datum Vår referens 2010-04-28 Dnr: 10-354 Konkurrensavdelningen Ann-Sofie Eriksson Fahlgren 08-678 55 57 ann-sofie.eriksson.fahlgren@pts.se Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av

Läs mer

Kartläggning av Specificerade telefonräkningar

Kartläggning av Specificerade telefonräkningar PROMEMORIA DATUM VÅR REFERENS 22 december 2004 04-13115 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Avdelningen för marknadsfrågor 08 678 55 93 pamela.davidsson@pts.se Kartläggning av

Läs mer

Angående TeliaSoneras skyldighet att tillhandahålla bitström för tv och funktionalitet för distributed multicast replication

Angående TeliaSoneras skyldighet att tillhandahålla bitström för tv och funktionalitet för distributed multicast replication PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-06-27 Dnr: 10-8138 1(6) Konkurrensavdelningen Susanne Severin Tedborn Lena Töregård 08-678 55 00 susanne.tedborn@pts.se lena.toregard@pts.se Angående TeliaSoneras

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 Telebranschen i Finland Teleföretagens omsättning och investeringar 2011 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor Föreläggande enligt 7 kap. 5 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor Föreläggande enligt 7 kap. 5 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 30 maj 2007 07-573 b HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 56 78 torsten.lofvenholm@pts.se TeliaSonera AB

Läs mer

Post & Telestyrelsen Att.: Robert Liljeström Stockholm den 15 september Er referens: /23

Post & Telestyrelsen Att.: Robert Liljeström   Stockholm den 15 september Er referens: /23 Post & Telestyrelsen Att.: Robert Liljeström e-mail: robert.liljeström@pts.se Stockholm den 15 september 2006 Er referens: 06-12672/23 Med anledning av det samrådsdokument avseende modell för beräkning

Läs mer

Fax: telefonitjänster som tillhandahålls via en fast anslutningspunkt för hushåll

Fax: telefonitjänster som tillhandahålls via en fast anslutningspunkt för hushåll EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24/06/2005 SG-Greffe (2005) D/202801 Post & Telestyrelsen P.O. Box 5398 SE-102 49 STOCKHOLM ATT: Marianne Treschow Generaldirektör Fax: 0046-8-678 57 03 Angående: Ärende

Läs mer

Prislista Samlokalisering gällande från Alla priser anges exklusive moms

Prislista Samlokalisering gällande från Alla priser anges exklusive moms 1 (6) Samlokalisering gällande från 2016-10-01 Alla priser anges exklusive moms INNEHÅLL SID 1 AVGIFTER FÖR OFFERT... 2 1.1 NY SAMLOKALISERING... 2 1.2 AVGIFT FÖR UTARBETANDE AV OFFERT FÖR UTÖKNING AV

Läs mer

Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor FARSTA

Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor FARSTA FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 9 maj 2005 04-13230 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 57 82 jakob.rutberg@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik,

Läs mer

Föreläggande 1(8) Vår referens

Föreläggande 1(8) Vår referens Föreläggande 1(8) Datum Vår referens 2008-07-16 Dnr: 08-6271/23 Konkurrensavdelningen Robert Liljeström 0703-775869 robert.liljestrom@pts.se TeliaSonera AB Att. Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik,

Läs mer

Att välja abonnemang

Att välja abonnemang Att välja abonnemang 1. Internetabonnemang (bredband) Fast anslutning o Telefonnätet (Telias gamla koppartråd) o Kabel-TV (t.ex. Comhem) o Fiber (t.ex. Stadsnät) Mobilt bredband Jag har av praktiska skäl

Läs mer

PTS granskning av TeliaSoneras kalkyler i det fasta nätet för 2001

PTS granskning av TeliaSoneras kalkyler i det fasta nätet för 2001 DATUM RAPPORTNUMMER 19 mars 2003 PTS-ER-2003:12 ISSN 1650-9862 PTS granskning av TeliaSoneras kalkyler i det fasta nätet för 2001 Innehåll 1 Inledning... 1 2 TeliaSoneras kostnadsredovisning av tillståndspliktig

Läs mer

HUR FUNGERAR TELEFONI OCH INTERNET FÖR ANVÄNDARNA?

HUR FUNGERAR TELEFONI OCH INTERNET FÖR ANVÄNDARNA? + + HUR FUNGERAR TELEFONI OCH INTERNET FÖR ANVÄNDARNA? Den här undersökningen görs av Synovate på uppdrag av Post- och telestyrelsen. Postoch telestyrelsen är en statlig myndighet, vars uppgift är att

Läs mer

1 21 februari 2012. Välkommen till vår nya värld.

1 21 februari 2012. Välkommen till vår nya värld. 1 21 februari 2012 Välkommen till vår nya värld. I vår nya värld har vi lyssnat mycket på en person. Dig som kund! När Skanova bildades som bolag den 1 januari 2008 började vi kartlägga vad som krävs för

Läs mer

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi Fritt stadsnät i Sedan 95:-/mån Vi bjuder också på anslutningsavgiften Runt år 1800 kom telegrafen, 50 år senare telefonen. Två apparater som gjorde det

Läs mer

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang FÖRELÄGGANDE 1(10) Datum Vår referens 2010-09-08 Dnr: 10-5925 Konkurrensavdelningen Mattias Wellander 08-678 58 75 mattias.wellander@pts.se Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för

Läs mer

Om behovet att uppdatera fast LRIC avseende samtrafik inför 2015

Om behovet att uppdatera fast LRIC avseende samtrafik inför 2015 Datum Vår referens Sida 2014-10-09 Dnr: 14-10410 1(5) Konkurrensavdelningen Om behovet att uppdatera fast LRIC avseende samtrafik inför 2015 Enligt PTS föreskrifter (PTSFS 2013:2) om ändring i PTS föreskrifter

Läs mer

Blockering och reservering av abonnentledningar

Blockering och reservering av abonnentledningar SKRIVELSE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Lars Erik Axelsson Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 5560 lars.erik.axelsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 16 december 2005 05-3673/23 Till berörda bredbandsleverantörer

Läs mer

Internet möjliggörare och utmanare

Internet möjliggörare och utmanare Internet möjliggörare och utmanare Internetdagarna 2005 Marianne Treschow Generaldirektör Post- och telestyrelsen Agenda Inledning IP-baserad telefoni marknad, konkurrenspåverkan och tankar kring reglering

Läs mer

Till: Post- och Telestyrelsen Stockholm 2004-10-29

Till: Post- och Telestyrelsen Stockholm 2004-10-29 Sida 1 av 8 Till: Post- och Telestyrelsen Stockholm 2004-10-29 Glocalnet ABs synpunkter på rapporten Pricing of Shared Access in Sweden Glocalnet ger här, på inbjudan av PTS, sina synpunkter på den rapport

Läs mer

PTS har den 5 mars 2012 inbjudit till skriftliga synpunkter på förslagen. TeliaSonera lämnar följande synpunkter.

PTS har den 5 mars 2012 inbjudit till skriftliga synpunkter på förslagen. TeliaSonera lämnar följande synpunkter. Post- och telestyrelsen Peter von Wowern Box 5398 102 49 Stockhom peter.vonwowern@pts.se 1 (20) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Ert datum Tillhör objekt Er referens

Läs mer

Rapport Svenskarnas användning av telefoni & internet 2010

Rapport Svenskarnas användning av telefoni & internet 2010 TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Rapport Svenskarnas användning av telefoni & internet INDIVIDUNDERSÖKNING

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8)

Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8) Bilaga 5 Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8) Konkurrensavdelningen Företagsuppgifter Jämför avsnitt 5.2 i Beslutsutkastet 10-1282 Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen

Läs mer

om bredbandstelefoni 1 I Om bredbandstelefoni

om bredbandstelefoni 1 I Om bredbandstelefoni om bredbandstelefoni 1 I Om bredbandstelefoni GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM BREDBANDSTELEFONI och andra nya sätt att ringa I dag finns

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport oktober - december 2016 Författare: Ann-Sofie Eriksson Fahlgren, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 april 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 april 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia. 1/6 Telia Företagsavtal Abonnemangsprislista för Telia Jobbmobil Engångsavgift Vid nytecknande 10 Basic Plus Multi Rörlig Månadsavgift 1 med bindningstid 24 mån 0 /12 /18 mån 189 kr 2 219 kr 439 kr 2 489

Läs mer

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 Detaljerad information Bakgrund En av bostadsrättsföreningens viktigaste uppgifter är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. De boende

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 september 2011 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 september 2011 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia. 1/6 Abonnemangsprislista för Engångsavgift Vid nytecknande 10 Abonnemang med inkluderad Jobbsurf 1 Mix Plus Max Rörlig Fast med bindningstid 24 mån 0/12/18 mån 119 kr 2 159 kr 509 kr 2 549 kr 579 kr 2

Läs mer

Att: Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor 123 86 FARSTA

Att: Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor 123 86 FARSTA FÖRELÄGGANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Viktoria Arwinge Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 58 76 Viktoria.arwinge@pts.se DATUM VÅR REFERENS 19 december 2007 07-11513 TeliaSonera AB Att:

Läs mer

Net at Once - Kommunikationsoperatör

Net at Once - Kommunikationsoperatör Net at Once - Kommunikationsoperatör Net at Once som kommunikationsoperatör med Öppen plattform och Öppen gruppanslutning innebär att de medlemmar i föreningen som vill välja fritt i ett öppet nät bland

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer

Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet för respektive operatör... 1 1 Avsnitt 5.2 beskrivningen av respektive företag... 2 1.1 Hi3G...

Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet för respektive operatör... 1 1 Avsnitt 5.2 beskrivningen av respektive företag... 2 1.1 Hi3G... PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-06-23 Dnr: 10-1282 1(9) Konkurrensavdelningen Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet för respektive operatör Innehållsförteckning Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet

Läs mer

Ombud: advokaten Erik Söderlind, Linklaters Lagerlöf Advokatbyrå, Box 5402, 114 84 STOCKHOLM

Ombud: advokaten Erik Söderlind, Linklaters Lagerlöf Advokatbyrå, Box 5402, 114 84 STOCKHOLM 2004-12-21 Dnr 1135/2004 1 (30) Stockholms tingsrätt Ansökan om stämning Kärande Konkurrensverket, 103 85 STOCKHOLM Svarande TeliaSonera AB (publ.), org. nr 556103-4249 106 63 STOCKHOLM Ombud: advokaten

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Årsrapport 2016 Författare: Ann-Sofie Eriksson Fahlgren, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

AVROPSAVTAL. Mobil Kommunikation

AVROPSAVTAL. Mobil Kommunikation Rikspolisstyrelsen AVROPSAVTAL avseende Mobil Kommunikation 2008-06-27 mellan Rikspolisstyrelsen och TeliaSonera Sverige AB Bilaga A Priser Version 1.0 PVS-937-3236/08 Postadress Box 12256 102 26 Stockholm

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar MARKNADSÖVERSIKT 2013 Marknadsöversikt 2013 Televerksamhetens omsättning och investeringar Innehåll Inledning... 3 Telemarknadens omfattning... 4 Utveckling av omsättningen... 6 Intäkter per konsumentabonnemang

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Svensk Telemarknad 2005

Svensk Telemarknad 2005 Svensk Telemarknad 2005 P O ST- OCH TE LE ST YREL SE N FÖRFATTARE: Fredrik Öst, Jonas Larsson och Pamela Davidsson FOTO: Stefan Ideberg LAYOUT: Ordförrådet AB TRYCK OCH REPRO: Elanders Gotab 2006 FÖRORD

Läs mer

Svensk Telemarknad 2009

Svensk Telemarknad 2009 Rapportnummer PTS-ER-2010:13 Datum 2010-06-03 Svensk Telemarknad 2009 Rapportnummer PTS-ER-2010:13 Diarienummer 10-173 ISSN 1650-9862 Författare Pamela Davidsson Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49

Läs mer

11-6825 Tele2 svar på remiss om nytt skyldighetsbeslut mobil terminering

11-6825 Tele2 svar på remiss om nytt skyldighetsbeslut mobil terminering SMP@pts.se Peter von Wovern Endat via e-post 2012-04-02 11-6825 Tele2 svar på remiss om nytt skyldighetsbeslut mobil terminering Tele2 Sverige AB (Tele2) har givits möjlighet att kommentera utkast till

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 2/2012. Bredbands- och telefonitjänster

MARKNADSÖVERSIKT 2/2012. Bredbands- och telefonitjänster MARKNADSÖVERSIKT 2/2012 Bredbands- och telefonitjänster Statistisk översikt juli december 2011 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Specificerade telefonräkningar

Specificerade telefonräkningar Specificerade telefonräkningar Hearing 12 maj 2005 2005-05-2304-06-17 Agenda Hearing 12 maj Inledning Joanna Ledunger chef Avdelningen för Marknadsfrågor PTS presentationer Kartläggning av räkningar hösten

Läs mer

TeliaSoneras priser för kopparaccesser och bitströmstillträde över xdsl misstänks överstiga de högsta tillåtna nivåerna

TeliaSoneras priser för kopparaccesser och bitströmstillträde över xdsl misstänks överstiga de högsta tillåtna nivåerna UNDERRÄTTELSE 1(20) Datum Vår referens Aktbilaga 2012-01-02 Dnr: 11-11943 23 Konkurrensavdelningen Björn van der Veer 08-678 57 26 bjorn.vanderveer@pts.se TeliaSonera AB och berörda dotterbolag Stab Juridik,

Läs mer

10 maj /23. Fredrik Blomström Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB

10 maj /23. Fredrik Blomström Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB BESLUTSUTKAST DATUM DIARIENR 10 maj 2004 04-6947/23 HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Fredrik Blomström Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 55 00 fredrik.blomstrom@pts.se TeliaSonera AB Saken Fastställande

Läs mer

Svensk telemarknad första halvåret 2006

Svensk telemarknad första halvåret 2006 DATUM RAPPORTNUMMER 28 november 2006 PTS-ER-2006:46 Svensk telemarknad första halvåret 2006 FÖRFATTARE Fredrik Öst Jonas Larsson Per Grunéus Innehåll Innehåll Tabellförteckning...5 Sammanfattning...7

Läs mer

1 I Om telefoni. om telefoni

1 I Om telefoni. om telefoni 1 I Om telefoni om telefoni GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM TELEFONI Den här broschyren handlar om den telefoni som du får via en fast anslutning

Läs mer

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om bredband 2 Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Bredband, mobilt Internet och uppringt Internet Den här broschyren handlar

Läs mer

Post- och telestyrelsen Marknadsundersökning 2002 T-23157

Post- och telestyrelsen Marknadsundersökning 2002 T-23157 Post- och telestyrelsen Marknadsundersökning 2002 T-23157 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 SYFTE MED UNDERSÖKNINGEN... 1 MÅLGRUPPER OCH URVAL... 1 FRÅGEFORMULÄR... 1 FÄLTARBETE... 1 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 29 april 2014 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.se/utomlands.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 29 april 2014 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.se/utomlands. Telia Företagsavtal Abonnemangsprislista för Telia Jobbmobil Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 29 april 2014 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.se/utomlands Jobbmobil

Läs mer

Svenskarnas användning av Telefoni & Internet. Individundersökning 2008

Svenskarnas användning av Telefoni & Internet. Individundersökning 2008 Svenskarnas användning av Telefoni & Internet Individundersökning TNS Gallup: Per Löfqvist, Dennis Stenberg & Maria Rönnberg Post- och telestyrelsen: Camilla Jönsson Projektnummer: 17843 Datum: -12-04

Läs mer

Nu bygger vi bredband i Hökhult

Nu bygger vi bredband i Hökhult Nu bygger vi bredband i Hökhult UppCom erbjuder dig att ansluta dig till bredband via optofiber. Byggstart kommer att ske under hösten. Förväntad tid för arbetet är ca 8 veckor. Ett nät flera tjänster

Läs mer

Svensk telemarknad 2006

Svensk telemarknad 2006 DATUM RAPPORTNUMMER 7 juni 2007 PTS-ER-2007:15 ISSN 1650-9862 Svensk telemarknad 2006 FÖRFATTARE Jonas Larsson Fredrik Öst Förord Förord Konkurrens är ett abstrakt begrepp, som ibland kan vara svårt att

Läs mer

Prospekt. Nätet. Januari 2015

Prospekt. Nätet. Januari 2015 Prospekt Januari 2015 Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Kvarnamåla Bredbands fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad det kostar att ansluta sig

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 14 DOM 2013-12-17 Meddelad i Stockholm Mål nr 25067-11 Sida 1 (13) KLAGANDE TeliaSonera Network Sales AB, 556458-0040 Ombud: Bolagsjuristerna Ann Ekstrand och Peter Holm TeliaSonera AB Stab Juridik

Läs mer

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas.

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas. IIPosT&TELESlYRELSEN DATUM 29 mars 2007 ERT DATUM VAR REFERENS 06-14318 ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Tillsyn konkurrens frågor 08-678 56 64 maria.aust@pts.se Till operatörer

Läs mer

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst.

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst. Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB 1 (5) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Konsulter... 4 3. Webbportal... 4 4. Leveranstider... 4 5. Pris... 5 2 (5) 1. Inledning De

Läs mer

HUR FUNGERAR TELEFONI OCH INTERNET FÖR DIG?

HUR FUNGERAR TELEFONI OCH INTERNET FÖR DIG? HUR FUNGERAR TELEFONI OCH INTERNET FÖR DIG? Hej! Vad tycker du är viktigt när du använder fast telefoni, mobiltelefoni och Internet? Vilka tjänster använder du? Vad är du nöjd eller missnöjd med? Känner

Läs mer

26 februari 2001 01-8156/23. Konkurrenssituationen på olika delmarknader inom teleområdet

26 februari 2001 01-8156/23. Konkurrenssituationen på olika delmarknader inom teleområdet DATUM DIARIENUMMER 26 februari 2001 01-8156/23 Konkurrenssituationen på olika delmarknader inom teleområdet Innehållsförteckning Inledning... 2 Marknaden för fast telefonitjänst... 2 Marknaden för mobila

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport april - juni 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport april - juni 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport april - juni 2016 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Nummerplanstrategi. Nummerforum den 21 oktober 2013 Bo Martinsson. Post- och telestyrelsen

Nummerplanstrategi. Nummerforum den 21 oktober 2013 Bo Martinsson. Post- och telestyrelsen Nummerplanstrategi Nummerforum den 21 oktober 2013 Bo Martinsson Post- och telestyrelsen Vad som tas upp Arbetet hittills. Varför vi behöver förändra nummerplanen. Var vi är nu. Vad som händer framöver.

Läs mer

Svensk Telemarknad 2002

Svensk Telemarknad 2002 Svensk Telemarknad 2002 POST- OCH TELESTYRELSEN FÖRFATTARE: Stefan Williamson FOTO: Stefan Ideberg LAYOUT: Ordförrådet AB TRYCK OCH REPRO: AB Danagårds Grafiska, Ödeshög 2003 INTERNETACCESS OCH ACCESS

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST FÖRELÄGGANDE 1 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Sofie Berg Cormier Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 55 85 sofie.berg-cormier@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 september 2005 05-8713 TeliaSonera

Läs mer

Svensk telemarknad första halvåret 2013

Svensk telemarknad första halvåret 2013 Rapportnummer PTS-ER-2013:21 Datum 2013-11-22 Svensk telemarknad första halvåret 2013 Rapportnummer PTS-ER-2013:21 Diarienummer 13-7603 ISSN 1650-9862 Författare Andreas Wigren, Bianca Kojo Gustafsson,

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 12 augusti 2015 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.se/utomlands.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 12 augusti 2015 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.se/utomlands. Telia Företagsavtal Abonnemangsprislista för Telia Jobbmobil Jobbmobil Bas 200 kr 200 kr Månadspris 1 69 kr 429 kr 479 kr 529 kr 629 kr 729 kr Surf 2 5 kr/mb max 29 kr/dygn 3 1 GB 5 GB 20 GB 50 GB 100

Läs mer