Grossist- och konsumentpriser för telefoni och bredband

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grossist- och konsumentpriser för telefoni och bredband 2006-2007"

Transkript

1 DATUM RAPPORTNUMMER: 23 januari 2007 PTS-ER-2008:4 DIARIENR: Grossist- och konsumentpriser för telefoni och bredband Metodbeskrivning och beräkningar

2

3 Innehåll Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte Avgränsningar Metod Bredband via xdsl Insamling av data Operatörens kostnader för kopparaccess och samlokalisering Operatörens intäkter från xdsl-abonnemang Anslutningsavgift Månadsavgift Faktureringsavgift Tilläggsavgifter Sammanfattning Jämförelse av grossist- och konsumentpriser för bredbandsanslutning via xdsl Volymberoende grossistavgifter Volymoberoende grossistavgifter Övriga avgifter Prisjämförelse mellan olika former av bredbandsanslutning Sammanfattning Telefonitjänster Insamling av data Operatörens kostnader för samtrafik Operatörens samtalsintäkter från fast telefoni Fasta avgifter Rörliga avgifter Sammanfattning Operatörens intäkter från mobil telefoni Fasta avgifter Rörliga avgifter Sammanfattning Jämförelse av grossist- och konsumentpriser för fast telefoni Volymberoende grossistavgifter Volymoberoende grossistavgifter Övriga avgifter Jämförelse av grossist- och konsumentpriser för mobil telefoni Volymberoende grossistavgifter Övriga avgifter Sammanfattning Grossistprodukt för telefonabonnemang Insamling av data Operatörens kostnader för GTA Grundavgift och årsavgift Månadsavgifter Engångsavgifter Operatörens intäkter från ett abonnemang för fast telefoni Månadsavgifter Engångsavgifter Sammanfattning Jämförelse av grossist- och konsumentpriser för GTA Volymberoende grossistavgifter Volymoberoende grossistavgifter...39 Post- och telestyrelsen 3

4 4.4.3 Övriga avgifter Sammanfattning Bilagor Bilaga 1 - Operatörer som ingår i undersökningen...44 Bilaga 2 - Diskussionsunderlag för intervjuer angående samlokalisering...49 Bilaga 3 - Enkät avseende avgifter för abonnemang och andelen abonnenter med avgiftsbelagda tillvalstjänster Post- och telestyrelsen

5 Sammanfattning Med syfte att ge underlag till kommande SMP-analyser har PTS utarbetat nyckeltal för att följa relationer mellan grossist- och konsumentpriser för reglerade produkter, dvs. LLUB, samtrafik och grossistprodukt för telefonabonnemang, GTA. I föreliggande rapport ingår inte bitström eftersom TeliaSonera inte behövde erbjuda ett referenserbjudande förrän den 1 juni I kommande rapporter ska dock bitström ingå i uppföljningen. Nyckeltalen kan delas in i tre huvudgrupper. Volymberoende avgifter för grossistprodukter som relateras till volymberoende intäkter, till exempel o engångsavgift och kvartalsavgift för kopparaccess - intäkt för xdsl-abonnemang o samtrafikavgifter för fast telefoni - samtalsintäkter för fast telefoni o samtrafikavgifter för mobil telefoni - totala intäkter för mobil telefoni o engångsavgift för övergång mellan operatörer och periodisk avgift för grundtjänst GTA - intäkt för telefonabonnemang. I huvudsak volymoberoende avgifter för grossistprodukter som relateras till hur många abonnemang som krävs för att täcka avgiften, till exempel o engångsavgifter för samlokalisering antal abonnemang, efter avdrag för avgifter för koppar, som krävs för att täcka avgiften o anslutningsavgift och årsavgift för GTA antal abonnemang, efter avdrag för engångsavgift för övergång mellan operatörer och periodisk avgift för grundtjänst GTA, som krävs för att täcka respektive avgift. Övriga intäkter från slutkund o engångsintäkter som till exempel nummerändring, nybeställning relateras till motsvarande grossistpris. Nyckeltalen för varje produkt bör analyseras i ett sammanhang. Till exempel påverkas effekter av minskat överskott från volymberoende intäkter av huruvida antalet abonnemang som krävs för att täcka volymoberoende avgifter för samma produkt har förändrats, liksom av förändringar i övriga intäkter från slutkund. Utöver beskrivning av nyckeltalen innehåller rapporten beräkning av nyckeltalen för två mättidpunkter. Ju flera tidpunkter som nyckeltalen beräknats för desto bättre kan utvecklingen analyseras. Post- och telestyrelsen 5

6

7 1 Inledning 1.1 Bakgrund Post- och telestyrelsen, PTS, har bland annat beslutat om att TeliaSonera skall tillämpa kostnadsorienterad prissättning enligt kostnadsredovisningsmetoden LRIC för tillträde i grossistledet (inklusive delat tillträde) till konventionella abonnentledningar av metall och delaccessnät uppbyggda av metallkablar, i syfte att tillhandahålla bredbands- och taltjänster (LLUB) 1, att TeliaSonera skall tillämpa marginalbaserad prissättning (s.k. retail minus) för bitströmstillträde 2, att TeliaSonera skall i sitt fasta nät tillhandahålla terminering, originering och förmedling samt direktförbindelser, operatörsaccess och kaskadavräkning till en kostnadsorienterad ersättning (samtrafik). Det kostnadsorienterade priset ska beräknas enligt LRIC-metoden, förutom avseende operatörsaccess där prissättningen ska ske enligt en FDC-modell baserad på historiska kostnader. Övriga SMP-operatörer i det fasta nätet ska tillämpa rättvis och skälig prissättning på termineringsmarknaden 3, att TeliaSonera, Tele2 och Telenor skall tillhandahålla terminering i respektive mobilnät till en kostnadsorienterad ersättning, vilken ska beräknas enligt LRIC-metoden 4. Hi3G skall tillhandahålla terminering till en rättvis och skälig ersättning med en övergångsperiod om tre år från beslutet 5, och att TeliaSonera skall tillämpa marginalbaserad prissättning (s.k. retail minus) för tillträde till det allmänna telefonnätet (grossistprodukt för telefonabonnemang, GTA) och de tilläggstjänster som inte med rimlig insats kan erbjudas av annan operatör än TeliaSonera 6. I takt med att reglering på slutkundsmarknaden avskaffas har reglering på grossistnivå blivit alltmer betydelsefull. Grossistprisernas förhållande till slutkundspriserna påverkar en operatörs möjligheter att konkurrera på slutkundsmarknaden. På en del marknader finns produkter på flera förädlingsnivåer, t.ex. LLUB-bitström-återförsäljarprodukt-slutkundsprodukt för xdsl Beslut /23 a Beslut /23 a och b Beslut /23 a, b, c och d, /23 a och b, /23 a och b Beslut /23 a och b, /23 a och b Beslut /23 a och b Beslut /23 a och b, /23 a och b Post- och telestyrelsen 7

8 LLUB-GTA-slutkundsprodukt för telefonabonnemang. För dessa marknader är inte bara grossistprisets förhållande till slutkundspriset avgörande för konkurrensens utveckling, utan även grossistprisernas nivå i förhållande till varandra. 1.2 Syfte Lagen om elektronisk kommunikation trädde i kraft i juli 2003, men det var först under 2005 som besluten med anledning av den nya lagen har fått effekter på marknaden, varför det nu är intressant att stärka uppföljningen av utvecklingen på de aktuella marknaderna. På slutkundsmarknaden följer idag PTS bland annat operatörernas publicerade priser för fast telefoni, mobil telefoni och bredbandsanslutning till Internet, se Telepriskollen 7. På grossistmarknaderna är det främst det reglerade priset som kontinuerligt följs. Syftet med denna rapport är att beskriva nyckeltal för att kunna jämföra prisutvecklingen i både slutkundsledet och grossistledet. Nyckeltalen ska kunna utgöra underlag till kommande SMP-beslut. I rapporten genomförs beräkningar av nyckeltalen för de två senaste åren. 1.3 Avgränsningar I projektet ingår grossistmarknader för xdsl (LLUB) och fast och mobil telefoni (GTA och samtrafik). Bitströmstillträde ingår inte i föreliggande rapport eftersom beslutet har varit inhiberat varför TeliaSonera inte förrän den 1 juni 2007 behövde börja sälja en reglerad produkt för bitström. Rapporten behandlar bara samband mellan grossistpriser och slutkundspriser på enskilda marknader varför sampacketering av tjänster inte innefattas. Slutkundsmarknaderna utgörs av tjänster till hushåll såsom Internetanslutning via xdsl, telefonabonnemang för fast telefoni och telefonitjänster för fast och mobil telefoni. Sålunda ingår i denna första studie inte tjänster till företag. 1.4 Metod Data har i huvudsak insamlats via Telepriskollen, Svensk Telemarknad, TeliaSoneras referenserbjudanden och operatörernas hemsidor. Kompletterande information om GTA har samlats in via enkät. Dessutom har sju operatörer intervjuats gällande kostnader för samlokalisering. I kapitel 2-4 redogörs för respektive produkts datainsamling. Dessa kompletterande uppgifter genomfördes våren 2006 och ligger till grund för de båda mättidpunkterna. Det kan finnas ett behov av att följa upp dessa vid nästa mättidpunkt. 7 Se 8 Post- och telestyrelsen

9 Det insamlade materialet avser förhållanden vid två tidpunkter den 31 januari 2006 och den 31 januari 2007, med undantag för data ur Svensk Telemarknad som beskriver förhållanden den 31 december 2006 respektive 31 december De framräknade differenserna mellan intäkter och kostnader som redovisas i rapporten utgör i sig ingen vinst, utan ska även täcka övriga kostnader i operatörens verksamhet exempelvis marknadsföring och kundservice. De framräknade differenserna för olika tjänster görs i viss utsträckning på olika sätt och kan därför inte jämföras med varandra. Förutom för mobila telefonitjänster används medianen för att beräkna det statiskt genomsnittliga erbjudandet. Endast ett erbjudande inom ett tjänsteområde från respektive operatör används - det billigaste. Inga paketeringar av olika tjänster tas med i prisjämförelserna, t.ex. erbjudanden där fast telefonitjänst erbjuds tillsammans med bredbandsanslutning. Post- och telestyrelsen 9

10 2 Bredband via xdsl Post- och telestyrelsen, PTS, har beslutat att TeliaSonera skall tillämpa kostnadsorienterad prissättning enligt kostnadsredovisningsmetoden LRIC för tillträde i grossistledet (inklusive delat tillträde) till konventionella abonnentledningar av metall och delaccessnät uppbyggda av metallkablar, i syfte att tillhandahålla bredbands- och taltjänster (LLUB). PTS har även beslutat att TeliaSonera skall tillämpa marginalbaserad prissättning (s.k. retail minus) för bitströmstillträde. Dock har sistnämnda beslut varit inhiberat fram tills den 31 januari 2007 då Regeringsrätten beslutat att inte ta upp TeliaSoneras överklagande av PTS beslut. Konsekvensen blev att PTS beslut om att Telia Sonera ska erbjuda bitströmstillträde till andra operatörer gäller och att den tillsyn som tidigare inletts kan återupptas. Bitströmstillträde gör det lättare för operatörer att etablera sig i telestationer där kundunderlaget inte är så stort att det lönar sig att sätta in egen utrustning. TeliaSonera har lanserat ett referenserbjudande avseende bitström; Skanova Bitström vilken kan beställas från och med den 1 juni Genom att den reglerade produkten ännu inte etablerats på marknaden och således ännu inte haft någon konkret inverkan på tjänsteutbud och prisnivåer tas den inte med i denna rapport. Den huvudsakliga slutkundsprodukten där delad ledning ingår, är bredband via xdsl. Hel ledning är aktuell då slutkunden inte vill ha traditionell telefoni. Den operatör som då levererar en xdsl-tjänst måste erlägga avgift för hel ledning, oavsett om operatören levererar telefoni till kunden eller ej. Kapitlet inleds med en beskrivning av datainsamlingen och vilka kostnader och intäkter som ingår i jämförelsen av grossist- och konsumentpriser för xdsl. I avsnitt 2.4 beskrivs några nyckeltal som kan bidra till information om dels förutsättningar att agera på marknaden, dels förutsättningar att etablera sig på marknaden. Därefter jämförs priset på olika former av bredbandsanslutning. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning. 2.1 Insamling av data Kostnader för LLUB framgår av referenserbjudande från TeliaSonera. Vad gäller kostnader för samlokalisering består den av en rad olika poster, varav en del lämnas på offert. För att ta fram den genomsnittliga kostnaden för samlokalisering intervjuades sju operatörer under våren 2006, se bilaga 1 och 2. Uppgift om operatörernas xdsl-erbjudanden till hushåll har hämtats från Telepriskollen och operatörernas hemsidor. I undersökningen ingår samtliga operatörer som ingår i Telepriskollen och som: den 31 januari 2006 tillhandahöll bredbandanslutning via xdsl med 0,5 Mbps ( kbps), 2 Mbps ( kbps) och/eller 8 Mbps ( kbps), se nedanstående tabell och bilaga 1. den 31 januari 2007 tillhandahöll bredbandsanslutning via xdsl med 0,5 Mbps ( kbps), 2 Mbps ( kbps), 8 Mbps ( Post- och telestyrelsen

11 kbps) och/eller 24 Mbps ( Mbps), se nedanstående tabell och bilaga 1. Urvalet av anslutningshastighet har skett med utgångspunkt från att majoriteten av alla privata bredbandskunder (57 procent) 8 har en överföringshastighet på 2 Mbps eller mer och att majoriteten av erbjudanden om överföringshastighet om 0,5 Mbps utgörs av anslutning via ADSL. Andelen privata bredbandskunder med en överföringshastighet på minst 10 Mbps uppgick till drygt 20 procent 9. Tabell 1 Andelen privata bredbandskunder med en överföringshastighet på 2 Mbps eller mer, enligt Svensk Telemarknad helåret 2005 och 2006 Överföringshastighet > 2 Mpbs 53% 67% > 10 Mbps 23% 26% I mätningen år 2006 ingick inte xdsl-erbjudanden om 24 Mbps, de ingår dock i mätningen för år 2007 med anledning av att flertalet operatörer nu har xdslbaserade erbjudanden för 24 Mbps och de får anses som ett standarderbjudande. Antalet operatörer som erbjuder 24 Mbit/s överstiger numera antalet som erbjuder 0,5 Mbit/s, flest aktörer erbjuder 8 Mbps. Tabell 2 Antal operatörer som i Telepriskollen redovisar att man tillhandahåller bredbandsanslutning via xdsl med 0,5 Mbps, 2 Mbps, 8 Mbps och/eller 24 Mbps 0,5 Mbps 2 Mbps 8 Mbps 24 Mbps Totalt antal unika operatörer Enligt Telepriskollen Enligt Telepriskollen I bilaga 1 redovisas vilka operatörer som ingår i beräkningarna. Vid beräkning av priser och differenser mellan intäkter och kostnader har medianvärdet av samtliga operatörer använts. 2.2 Operatörens kostnader för kopparaccess och samlokalisering Kostnaden för kopparaccess utgörs av dels en engångsavgift, dels kvartalshyra per kopparaccess. Beräkningar av kostnaderna har genomförts avseende dels första året då engångsavgiften ingår, dels för år 2 och följande där endast kvartalshyran ingår. Utöver kostnaden för kopparaccessen har operatören kostnader för anslutning av kopparaccessen. En del operatörer bygger i huvudsak egna teknikbodar som ansluts till TeliaSoneras stationer. Andra operatörer hyr in sig i TeliaSoneras stationer (samlokalisering) där de kan placera sin utrustning. Vid en samlokalisering kan operatören välja mellan att hyra rack av TeliaSonera eller sätta in egna. Kost- 8 9 Se Svensk Telemarknad 2005 och första halvåret 2006 Se Svensk Telemarknad 2005 och första halvåret 2006 Post- och telestyrelsen 11

12 naden för stationskablar och stationsanpassning är två stora engångsavgifter inom samlokalisering. TeliaSonera erbjuder även andra produkter för anslutning av kopparaccess, t.ex. inplacering. Denna produkt är dock inte reglerad och ingår inte i undersökningen. 10 En viktig komponent är transmission mellan telestationen och operatörens stomnät som kan levereras antingen av TeliaSonera, av annan leverantör eller av TeliaSonera och annan leverantör samtidigt. Vilket sätt som operatören väljer att etablera sig i en station påverkar kostnaden, såväl den initiala som den löpande kostnaden. Nedanstående tabell visar en sammanfattning av de huvudsakliga kostnaderna för kopparaccess och samlokalisering. Tabell 3 Sammanfattning av de huvudsakliga avgifterna för kopparaccess och samlokalisering Kopparaccess engångsavgift löpande avgifter Samlokalisering total kostnad som bland annat inkluderar avgift för offert, etablering av operatörens utrustning (t.ex. hyra av rack) stationskablar och till en del stationsanpassningar Ingår i beräkningarna - stationskablar Även separat redovisning - stationsanpassning Även separat redovisning löpande avgifter Kostnader för transportnät Nej Varierar bland annat beroende på var operatörens nod finns. Flera utav kostnadsslagen inom samlokalisering ökar trappstegsvis med antalet möjliga abonnemang, dvs. kostnaden för samlokalisering är till en del volymoberoende och kan därför utgöra ett etableringshinder. För att bidra i informationen kring ändrade förutsättningar att etablera sig på marknaden relateras därför kostnaden för samlokalisering till hur många abonnenter som behövs för att täcka olika nivåer av kostnaden. 10 Nya priser för samlokalisering från TeliaSonera började gälla , vilka ej använts som underlag för dessa beräkningar. 12 Post- och telestyrelsen

13 2.3 Operatörens intäkter från xdsl-abonnemang Operatörens intäkter från en tjänst avseende anslutning till Internet via xdsl består i huvudsak av månadsavgift, fakturaavgift, avgift för tilläggstjänster samt, under första året, anslutningsavgift Anslutningsavgift Anslutningsavgiften är en engångsavgift som operatörerna debiterar kunden då denne beställer bredbandstjänsten. Av de erbjudanden som ingick i mätningen hade 55 procent anslutningsavgift, denna andel sjönk till 47 procent av erbjudandena ett år senare. Tabell 4 Anslutningsavgift för xdsl, inklusive moms, och Anslutningsavgift (inkl moms) Lägst avgift (förutom 0) 295 kr 395 kr Högst avgift kr kr Median - samtliga erbjudanden 600 kr 0 kr Median - erbjudanden med anslutningsavgift 695 kr 650 kr År 2006 varierade avgiften mellan 295 kronor och 1275 kronor inklusive moms. Medianvärdet för samtliga erbjudanden med 0,5 Mbps, 2 Mbps och 8 Mbps uppgick till cirka 600 kronor. Medianen för endast erbjudanden med anslutningsavgift uppgick till 695 kronor. År 2007 varierade avgiften mellan 395 kronor och 1195 kronor inklusive moms. Medianvärdet för samtliga erbjudanden med 0,5 Mbps, 2 Mbps, 8 Mbps och 24 Mbps är 0 kr. Medianen för endast erbjudanden med anslutningsavgift uppgick till 650 kronor. Det kan konstateras att andelen erbjudanden med anslutningsavgift sjunker och därmed att medianen för år 2007 är lägre än år 2006, trots att den högre överföringskapaciteten 24 Mbps är medtagen. Avtalen binds vanligen första gången på 12 månader. En del operatörer har ingen anslutningsavgift om kunden binder sig för längre tid, till exempel 18 eller 24 månader. Uppföljning görs dels första året där anslutningsavgiften är inkluderad, dels för de därpå följande åren utan anslutningsavgift. I uppföljningen ingår för varje hastighet endast en produkt från varje operatör, och det är den produkt vars pris är lägst. Detta innebär att om operatören tillhandahåller abonnemang utan anslutningsavgift men med längre bindningstid ingår denna tjänst i uppföljningen men inte motsvarande tjänst med anslutningsavgift och kort bindningstid. Post- och telestyrelsen 13

14 2.3.2 Månadsavgift Tabell 5 Månadsavgift för xdsl, inklusive moms, och Månadsavgift (inkl moms) Lägst avgift (förutom 0) 179 kr 149 kr Högst avgift 419 kr 499 kr Median 300 kr 299 kr År 2006 varierade månadsavgiften mellan 179 kronor och 419 kronor inklusive moms med ett medianvärde om cirka 300 kronor. År 2007 varierade månadsavgiften mellan 149 kronor och 499 kronor med ett medianvärde om cirka 300 kronor. Generellt sett gäller att ju högre överföringshastighet desto högre månadsavgifter förekommer, 499 kronor är erbjudande med 24 Mbps. Om enbart erbjudanden upp till och med 8 Mbps tas med blir högsta månadsavgiften 445 kronor. De flesta operatörerna erbjuder lägre pris om kunden även har fast telefoni hos operatören. Rabatten varierade vanligen mellan kronor år 2006 och mellan kronor år Operatörernas rabattsystem ter sig därmed alltmer lika. I uppföljningen ingår månadsavgiften utan rabatter för telefoni Faktureringsavgift Faktureringsavgift för pappersfaktura debiteras av drygt en tredjedel av operatörerna. Små förändringar har skett under året, d.v.s. det är i stort sett samma aktörer som tar ut en avgift idag som för ett år sedan. Avgiften varierar mellan kronor. I samtliga fall erbjuds kunden att utan avgift betala via till exempel autogiro eller e-faktura. Möjligheten att få en pappersfaktura kan ses som en tilläggstjänst som flera operatörer inkluderar i abonnemangsavgiften, se vidare nedan. Sammantaget bedömer PTS att faktureringsavgiften inte ska ingå i uppföljningen av differensen mellan intäkter och kostnader för bredband via xdsl Tilläggsavgifter Det finns i huvudsak tre sätt som operatörerna hanterar tjänster såsom brandvägg, antivirusprogram, webbmail, e-postadresser och hemsidor, inkluderar dem i abonnemanget tar ut särskilda avgifter för tilläggstjänster, samt ej tillhandahåller tjänsterna överhuvudtaget. I Telepriskollen redovisas avgifter för antivirusprogram och brandvägg. Där framgår det att det endast är några enstaka operatörer som inkluderar någon av tjänsterna i abonnemanget. En minoritet av operatörerna tillhandahåller en eller båda 14 Post- och telestyrelsen

15 tjänsterna mot särskild avgift. Drygt hälften av operatörerna tillhandahåller varken brandvägg eller antivirusprogram. I Telepriskollen redovisas antalet e-postadresser och lagringsutrymme för e-post. Det är endast någon enstaka operatör som inte inkluderar e-postadresser i abonnemanget. Antalet e-postadresser och lagringsutrymme för e-post varierar dock mellan operatörerna, vanligen 5-10 e-postadresser och Mbyte lagringsutrymme. I Telepriskollen redovisas även antalet personliga hemsidor och lagringsutrymme för hemsidor. I jämförelse med e-postadresser är variationen mellan operatörerna betydligt större. Någon enstaka tillhandhåller tjänsten mot särskild avgift medan några operatörer inte erbjuder tjänsten. Bland de övriga operatörerna varierar antalet hemsidor mellan 1-50 och lagringsutrymmet mellan Mbyte. Skillnader i innehållet i abonnemanget kan betraktas som kvalitetsskillnader i tjänsten. Sammanfattningsvis bedömer därför PTS att tilläggstjänster inte ska beaktas vid beräkning av differenser. Små förändringar i operatörernas erbjudande av tilläggstjänster har skett under året, d.v.s. både vad gäller omfattning och pris Sammanfattning Nedanstående tabell sammanfattar vilka intäkter från slutkunder som ingår i beräkningarna. Tabell 6 Sammanfattning av de huvudsakliga intäkterna från slutkund för bredband Ingår i beräkningarna Fasta avgifter anslutningsavgift månadsavgift fakturaavgifter Nej Kostnadsfria alternativ erbjuds tilläggsavgifter Nej Följs upp i annan ordning 2.4 Jämförelse av grossist- och konsumentpriser för bredbandsanslutning via xdsl Volymberoende grossistavgifter De operatörer som levererar bredbandsanslutning via xdsl måste för varje kopparaccess erlägga engångsavgift och kvartalshyra enligt TeliaSoneras referenserbjudande. Dessa avgifter jämförs med den anslutningsavgift och månadsavgift som slutkunden erlägger till operatören. Av de erbjudanden som ingick i mätningen hade 55 procent (totalt ingick 78 erbjudanden och 114 erbjudanden , jmf tabell 1) Post- och telestyrelsen 15

16 anslutningsavgift, denna andel sjönk till 47 procent av erbjudandena ett år senare. Det fanns inte något entydigt samband mellan anslutningsavgift och månadsavgift, dvs. att anslutningsavgift skulle medföra lägre månadsavgift. Därför redovisas nedan endast medelvärdet (medianen) för intäkten under första respektive andra året. Som framgår av tabellen är differensen mellan intäkt och kostnad det högre från och med år 2 vilket beror på att anslutningsavgift till TeliaSonera endast betalas år 1. Även om operatören debiterar sina kunder anslutningsavgift överstiger denna i regel inte motsvarande anslutningsavgift enligt TeliaSoneras referenserbjudande. Differensen ökar även med hastigheten. Tabell 7 Differensen mellan intäkt och kostnad per år för xdsl-anslutning efter avdrag för avgifter för kopparaccess, och År 1 År 2 0,5 Mbps 2 Mbps 8 Mbps 0,5 Mbps 2 Mbps 8 Mbps Intäkt från slutkund kr kr kr kr kr kr Avgift för kopparaccess kr kr kr 600 kr 600 kr 600 kr Differens kr kr kr kr kr kr Differens i % av intäkten 52% 60% 63% 78% 81% 83% År 1 År 2 0,5 Mbps 2 Mbps 8 Mbps 24 Mbps 0,5 Mbps 2 Mbps 8 Mbps 24 Mbps Intäkt från slutkund kr kr kr kr kr kr kr kr Avgift för kopparaccess kr kr kr kr 600 kr 600 kr 600 kr 600 kr Differens kr kr kr kr kr kr kr kr Differens i % av intäkten 55% 58% 63% 66% 79% 79% 81% 83% Det kan konstateras att vissa mindre förändringar har skett mellan de två olika mättidpunkterna. Bortsett från avgiften för kopparaccessen år två samt intäkten från slutkunden år två för 0,5 Mbps, har både intäkt från slutkund och grossistkostnaden sjunkit något. Differensen mellan dessa två poster varierar beroende på överföringshastighet. Det kan också konstateras att differensen är betydligt högre år 2 än år 1. Den ovan redovisade differensen från ett xdsl-abonnemang ska täcka en rad olika kostnader. En viktig och stor post är kostnader för anslutning av kopparaccessen, se vidare nedan. Ytterligare kostnader som det beräknade differensen ska täcka är marknadsföringskostnader, kundtjänst m.m Volymoberoende grossistavgifter PTS intervjuer visar inte på några betydande skillnader i den totala kostnaden för anslutning av kopparaccess mellan att etablera en egen teknikbod och att samlokalisera i TeliaSoneras lokaler. Däremot visar intervjuerna på skillnader i kost- 16 Post- och telestyrelsen

17 naderna mellan olika operatörer, bland annat beroende på behovet av stationskablar, stationsanpassningar och tillgången till transportnät. Om egen teknikbod etableras har operatören möjlighet att i den även placera annan utrustning för elektronisk kommunikation och fördela kostnader för teknikboden mellan flera olika produkter. Möjligheten och kostnaden för att etablera egen teknikbod är beroende av bland annat telestationens placering. Egen teknikbod underlättas om operatören har egen personal för service och underhåll av teknikbodarna. Avgifterna till TeliaSonera varierar beroende på anslutningsformen. Kostnaden för att ansluta egen teknikbod till TeliaSonera uppgick till cirka kronor. Kostnaden för att samlokalisera i en station med cirka abonnenter varierar i vår undersökning mellan kronor. Den totala kostnaden för anslutning av kopparaccess inklusive operatörens egna kostnader, uppgick i undersökningen till kronor. I beloppet kan även ingå viss stationsanpassning. Till detta kommer kostnader för transportnätet vilket varierar bland annat beroende var operatörens nod finns. För att följa förhållandet mellan grossist- och slutkundpriset är det intressant att beräkna antalet abonnemang som krävs för att täcka den initiala kostnaden för samlokalisering, se nedanstående tabell. Tabell 8 Antal abonnemang (efter avdrag för avgifter för koppar år 1) som krävs för att täcka initiala kostnader för samlokalisering, och Kostnad för samlokalisering 0,5 Mbps 2 Mbps 8 Mbps kr kr kr kr kr Kostnad för samlokalisering 0,5 Mbps 2 Mbps 8 Mbps 24 Mbps kr kr kr kr kr kr Som framgår av tabellerna krävs mer än ett års intäkter (efter avdrag för avgifter för koppar) från samtliga abonnemang i en liten station för att täcka den initiala kostnaden för samlokalisering. Genom att kostnaden för samlokalisering varit i stort sett oförändrad samtidigt som intäkten per slutkund sjunkit något, krävs allt fler abonnemang för att täcka samlokaliseringskostnaderna. Om man antar storleken på samlokaliseringen (antal ADSL-portar), beläggningen (75 procent i nedanstående tabell) och totala kostnaden för samlokaliseringen kan kostnaden per abonnemang beräknas. I nedanstående tabell redovisas den initiala kostnaden för abonnemang fördelat på abonnemangen i olika stora stationer. Som framgår av tabellen blir kostnaden per abonnemang i en liten station mycket hög. För att täcka kostnader för en samlokalisering för kr för den här redovisade minsta stationen kräver flera årsintäkter (cirka kronor) från samtliga i stationen anslutna abonnenter. Post- och telestyrelsen 17

18 Tabell 9 Initial kostnad per abonnemang för samlokalisering Total kostnad för Antal ADSLportar Beläggning samlokalisering kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Variationerna i initiala kostnader för samlokalisering beror främst på antalet stationskablar och eventuella kostnader för stationsanpassningar. I nedanstående tabell redovisas kostnaden för stationskablar per abonnemang vid 75 procents beläggningsgrad vid olika stora utbyggnader. Tabell 10 Kostnad för stationskablar Antal ADSLportar Beläggning Total kostnad Kostnad per abonnemang kr 413 kr kr 304 kr kr 247 kr kr 212 kr Kostnaden för den första kabeln är avsevärt högre än för de därpå följande kablarna varför priset per abonnemang sjunker ju större utbyggnaden är. Hur stor andel av första årets intäkt som krävs för att täcka kostnaden för stationskablar framgår av nedanstående tabell. Tabell 11 Andel av intäkten efter avdrag för avgifter för koppar som krävs för att täcka kostnaden för stationskablar, och Kostnad per abonnemang Kostnad per abonnemang 0,5 Mbps 2 Mbps 8 Mbps kr kr kr Andel av intäkten 413 kr 27% 20% 18% 304 kr 19% 17% 14% 247 kr 16% 14% 11% 212 kr 13% 12% 10% 0,5 Mbps 2 Mbps 8 Mbps 24 Mbps kr kr kr kr Andel av intäkten 413 kr 26% 23% 19% 16% 304 kr 19% 17% 14% 12% 247 kr 16% 14% 11% 10% 212 kr 13% 12% 10% 8% 18 Post- och telestyrelsen

19 Hur stor del av intäkten som krävs för att täcka kostnaden för stationskablar varierar såväl med utbyggnadens storlek som med typ av abonnemang. Behov av anpassning av stationen förekommer på alla stationsstorlekar, såväl stora stationer som små stationer. Stora stationer finns företrädesvis i större städer medan små stationer förekommer såväl i städer som i glesbygd. I riktigt små stationer är det ofta fullt och då kan det bli aktuellt att utreda utbyggnad av lokalen. Andra skäl för stationsanpassning är brist på fysisk plats för teknisk utrustning, kabelvägar, plats i korskoppling, kraftmatning och kyla. Kostnaden för att anpassa en station varierar från cirka kronor och uppåt. I nedanstående tabell redovisas antalet abonnemang som krävs för att täcka kostnader för olika stora stationsanpassningar. Tabell 12 Antal abonnemang (efter avdrag för avgifter för koppar år 1) som krävs för att täcka kostnaden för stationsanpassning, och Kostnad för stationsanpassn 0,5 Mbps 2 Mbps 8 Mbps kr kr kr kr kr kr kr kr Kostnad för stationsanpassn 0,5 Mbps 2 Mbps 8 Mbps 24 Mbps kr kr kr kr kr kr kr kr kr Som framgår av tabellen kan det krävas flera årsintäkter från samtliga abonnemang i en liten station för att täcka kostnaden för en stationsanpassning Övriga avgifter De löpande kostnaderna för samlokalisering varierar beroende på bland annat om operatören har egen teknikbod eller hyr i TeliaSoneras utrymmen. Avgiften till TeliaSonera är därutöver beroende av energibehov, antal optokablar och om operatören har eget skåp eller hyr av TeliaSonera. Ytterligare en löpande kostnad är transportnätet. Om operatören har egen teknikbod kan denna utnyttjas för annan utrustning till elektronisk kommunikation och på så sätt fördela kostnaden för teknikboden på flera produkter. Sammantaget bedömer PTS att löpande kostnader för samlokalisering kan följas upp genom beräkning av TeliaSoneras avgifter för samlokalisering i deras lokaler och med eget skåp. Nedanstående tabell redovisar ett exempel på löpande kostnader för samlokalisering. Post- och telestyrelsen 19

20 Tabell 13 Löpande kostnader för samlokalisering Helt skåp Operatörsägd optokabel Energi ( watt) Årskostnad kr kr kr kr Om operatören har egen teknikbod betalar denne endast avgift för operatörsägd kopparkabel. Det krävs intäkter (efter avdrag för avgifter för koppar fr.o.m. år 2) från 7-9 abonnemang för att täcka de löpande kostnaderna för samlokalisering, se nedanstående tabell. Tabell 14 Antal abonnemang som krävs för att täcka löpande kostnader för samlokalisering, och ,5 Mbps 2 Mbps 8 Mbps Årskostnad kr kr kr samlokalisering kr ,5 Mbps 2 Mbps 8 Mbps 24 Mbps Årskostnad kr kr kr kr samlokalisering kr Ytterligare en betydande kostnad för den operatör som tillhandahåller bredbandsanslutning via koppar är kostnaden för transportnätskapacitet (fiber). Kostnaden är bland annat beroende på huruvida operatören har egen kapacitet eller måste hyra av annan operatör. Kostnaden uppvisar även geografiska variationer. Kostnaden för kapacitet ingår inte i föreliggande jämförelse. En del operatörer debiterar slutkunderna avgift för pappersfaktura. 2.5 Prisjämförelse mellan olika former av bredbandsanslutning Förutsättningarna att verka på marknaden för anslutning till Internet via xdsl påverkas bland annat av slutkundspriset på samtliga anslutningsformer, vanligen xdsl, kabel-tv och fiber. Som framgår av nedanstående tabell är en xdslanslutning genomgående något högre i pris än anslutning via kabel-tv och fiber. Dock är det få erbjudanden inom varje teknik och hastighet, varför resultat bör tolkas försiktigt. 20 Post- och telestyrelsen

21 Tabell 15 Prisjämförelse mellan olika former av bredbandsanslutningar, och ,5 Mbps 2 Mbps 8 Mbps xdsl kr kr kr Kabel-TV kr kr kr Fiber kr kr (1) ,5 Mbps 2 Mbps 8 Mbps 24 Mbps xdsl kr kr kr kr Kabel-TV kr kr kr - Fiber kr kr (1) (2) (1) Erbjudanden saknas. Dock finns ett stort antal erbjudande om 10 Mbps vars pris uppgick till cirka 2400 kronor per år exklusive moms. (2) Erbjudanden saknas. Dock finns ett stort antal erbjudande om 25 Mbps vars pris uppgick till cirka 3800 kronor per år exklusive moms. I redovisningen ingår endast månadskostnaden. Anslutningsavgiften ingår inte då den kan variera kraftigt beroende på anslutningsform. Exempelvis kan anslutningsavgiften för fiber uppgå till mer än kronor om ny fiber ska dras till fastigheten. Samtidigt kan detta ses som en investering som höjer fastighetens värde. 2.6 Sammanfattning För att följa utvecklingen av relationer mellan grossist- och konsumentpriser för LLUB, har PTS utarbetat nyckeltal för volymberoende grossistavgifter o differensen från ett abonnemang för xdsl-anslutning efter avdrag för kostnaden för kopparaccess år 1 (engångsavgift och kvartalshyra för kopparaccess) och år 2 (endast kvartalshyra för kopparaccess). Differensen mellan intäkterna från ett xdsl-abonnemang och avgifterna för koppar ska täcka en rad olika kostnader. En viktig och stor post är kostnaden för samlokalisering. Ytterligare kostnader som den beräknade differensen ska täcka är marknadsföringskostnader, kundtjänst m.m. Post- och telestyrelsen 21

22 huvudsakligen volymoberoende grossistavgifter, (priserna ökar i trappsteg, men är inom intervallen oberoende av antalet abonnemang) o antal abonnemang (efter avdrag för avgifter för koppar år 1) som krävs för att täcka initiala kostnader för samlokalisering, o antal abonnemang (efter avdrag för avgifter för koppar år 1) som krävs för att täcka kostnader för stationsanpassning, o andel av intäkten (efter avdrag för avgifter för koppar år 1) som krävs för att täcka kostnader för stationskablar. Övriga avgifter o antal abonnemang (efter avdrag för avgifter för koppar år 2) som krävs för att täcka löpande kostnader för samlokalisering. Data för att beräkna nyckeltalen har hämtats från Svensk Telemarknad, Telepriskollen samt publicerade referenserbjudande från TeliaSonera. Uppgifter om samlokalisering har insamlats via intervjuer med sju operatörer. I kapitlet redovisas även en jämförelse av slutkundspriset för olika former av bredbandsanslutningar. Resultatet av dessa två mättidpunkter visar på att: o totalt sett ökar antalet aktörer och antalet erbjudanden för xdslbaserade tjänster, o antalet erbjudande och antalet aktörer som erbjuder 0,5 Mbps sjunker medan de ökar i 2 Mbps och uppåt, o 24 Mbps får anses som ett standarderbjudande, o intäkten per slutkund sjunker samtidigt som grossistpriser för rörliga insatsvaror också sjunker, o de fasta kostnaderna för grossistprodukterna är i stort sett oförändrade, o de totala kostnaderna stiger i förhållande till slutkundsintäkterna, vilket betyder att det behövs allt fler abonnemang för att täcka de totala produktionskostnaderna. 22 Post- och telestyrelsen

23 3 Telefonitjänster Post- och telestyrelsen, PTS, har fastställt att TeliaSonera i sitt fasta nät skall tillhandahålla terminering, originering och förmedling samt direktförbindelser, operatörsaccess och kaskadavräkning till en kostnadsorienterad ersättning (samtrafik). Det kostnadsorienterade priset ska beräknas enligt LRIC-metoden 11, förutom avseende operatörsaccess där prissättningen ska ske enligt en FDC-modell baserad på historiska kostnader. Vidare har PTS fastställt att övriga SMP-operatörer i det fasta nätet ska tillämpa rättvis och skälig prissättning på termineringsmarknaden. PTS har även fastställt att TeliaSonera, Tele2 och Telenor skall tillhandahålla terminering i respektive mobilnät till en kostnadsorienterad ersättning, vilken ska beräknas enligt LRIC-metoden. Hi3G skall tillhandahålla terminering till en rättvis och skälig ersättning med en övergångsperiod om tre år från beslutet. PTS har i underrättelse till TeliaSonera angett utifrån vilka genomsnittliga kostnadsnivåer som bolagets priser ska beräknas för bland annat samtrafik 12. Genom att dessa reglerade termineringsavgifter inte tillämpas i praktiken har PTS valt att i dessa beräkningar utgå från de termineringspriser som anges i referenserbjudanden. Detta då det är de tillämpade avgifterna som ligger till grund för vilka differenserna mellan intäkter och kostnader blir. Kapitlet inleds med en beskrivning av datainsamlingen och vilka kostnader och intäkter som ingår i jämförelsen av grossist- och konsumentpriser för fast och mobil telefonitjänst. I avsnitt 3.5 och 3.6 beskrivs och redovisas de framtagna nyckeltalen. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning. 3.1 Insamling av data Operatörernas priser till slutkund har hämtats från Telepriskollen. Den genomsnittliga intäkten för mobiltelefoni har hämtats från Svensk Telemarknad medan kostnaden för samtrafik har hämtats ur TeliaSoneras referenserbjudande 13. Operatörer som tillhandahåller fast telefoni kan delas in i förvalsoperatörer, GTAoperatörer och operatörer som tillhandhåller IP-baserad telefoni eller på annat sätt i sin helhet förfogar över accessnät. IP-baserad telefoni levereras i huvudsak via xdsl, fiber och kabel-tv-nät. I samtliga fall behöver kunden inte något telefonabonnemang hos TeliaSonera utan betalar såväl abonnemangsavgift som trafikavgift till leverantören av den IP-baserade telefonitjänsten. Dessa operatörer har därför större möjlighet att välja att täcka sina kostnader genom antingen abonnemangsavgifter eller trafikavgifter. I viss utsträckning gäller detta även för operatörer som erbjuder GTA-baserade abonnemang, genom att de får slutkundens hela intäkt. I uppföljningen av fast telefoni har PTS valt att främst beskriva situationen för förvals- och GTA-operatörer. 11 LRIC, Long Run Incremental Cost. Se vidare PTS föreskrift, PTSFS 2004:5 12 Underrättelse /23 13 Andra samtrafikavgifter kan dock förekomma Post- och telestyrelsen 23

24 Antalet förvalsoperatörer och GTA-operatörer som redovisades i Telepriskollen: den 31 januari 2006 uppgick till 36 st, se bilaga 1 den 31 januari 2007, uppgick till 31 st, se bilaga 1 Operatörer som levererar mobiltelefoni kan delas upp i operatörer med eget mobilnät och operatörer utan eget nät. I Telepriskollen den 31 januari 2007 ingick fyra operatörer med eget mobilnät, (TeliaSonera, Tele2, 3 och Telenor 14 ), och elva operatörer utan eget mobilnät. I den sistnämnda gruppen ingår fem bolag som ägs av mobiloperatörer med eget nät 15. Samtliga operatörer i Telepriskollen ingår i uppföljningen (se bilaga 1). 3.2 Operatörens kostnader för samtrafik Som en del av arbetet med Telepriskollen tar PTS fram ett antal olika användarprofiler för bland annat fast och mobil telefoni. Användarprofilerna bygger i huvudsak på statistik från Svensk Telemarknad (helåret 2005 respektive helåret 2006). Användarprofilerna har byggts upp utifrån antal samtal, samtalsminuter, fördelning av samtal till fast respektive mobil, fördelningen av samtal över dygnet samt mobiloperatörernas marknadsandelar. Dessa användarprofiler har PTS använt även för beräkningarna i denna rapport. I detta sammanhang har den användarprofil som överensstämmer med en medelanvändare använts som underlag för beräkningar av intäkter. Samma medelanvändare har gjorts vid beräkning av motsvarande kostnader för samtrafik. I beräkningarna ingår kostnader för samtrafik för samtal till fasta nät och mobilnät samt SMS 16. Internationella samtal ingår således inte i beräkningen av avgiften för samtrafik. 3.3 Operatörens samtalsintäkter från fast telefoni Intäkterna utgörs av såväl fasta som rörliga avgifter Fasta avgifter Slutkunderna betalar för både telefonitjänst och telefonabonnemang. Avgifter för telefonabonnemang, dvs. anslutningsavgift, abonnemangsavgift och inträdesavgift behandlas i kapitel 4. Beräkningar i föreliggande kapitel avser endast telefonitjänst där de fasta avgifterna utgörs av fakturaavgift 14 Numera Telenor 15 Tango och Optimal Telecom ägs av Tele2, Halebop ägs av TeliaSonera och Glocalnet och Djuice ägs av Telenor. 16 Kostnaden är beräknad enligt de uppgifter som PTS har inhämtat om operatörernas termineringsavgift för SMS. 24 Post- och telestyrelsen

25 avgift för specificerad faktura månadsavgift Fakturaavgift Fakturaavgift debiteras av en del operatörer för pappersfaktura, medan betalning via autogiro eller e-faktura är kostnadsfritt. Skillnaderna betraktas som kvalitetsskillnader för tjänsten vid uppföljningen av intäkterna. Avgift för specificerad faktura Specificerad faktura ingår ej i uppföljningen. PTS har utarbetat föreskrift gällande specificerad räkning som trädde i kraft den 1 januari Månadsavgift En del abonnemang har för vissa samtal helt eller delvis slopat minutavgiften. Kunden betalar istället en fast månadsavgift för ett obegränsat antal samtal. Denna avgift ingår i uppföljningen Rörliga avgifter De rörliga avgifterna utgörs i huvudsak av öppningsavgift och samtalsavgifter. Båda avgifterna ingår i uppföljningen. Dock ingår ej internationella samtal i beräkningarna. En del operatörer debiterar en särskild samtalsavgift för samtal till kundtjänst. Denna skillnad i innehåll i tjänsten kan betraktas som en kvalitetsskillnad i tjänsten och ingår ej vid beräkning av operatörens intäkt per abonnemang Sammanfattning Nedanstående tabell sammanfattar de vanligaste avgifterna som operatörerna debiterar slutkunden för fast telefoni. Tabell 16 Sammanfattning av de huvudsakliga intäkterna från slutkund för fast telefoni Ingår i beräkningarna Fasta avgifter fakturaavgift Nej Kostnadsfria alternativ erbjuds avgift för specificerad faktura Nej Ny föreskrift träder i kraft den 1 januari 2007 månadsavgift Rörliga avgifter öppningsavgift samtalsavgift 17 Post- och telestyrelsens föreskrifter om skyldighet att tillhandahålla specificerad räkning, PTSFS 2006:3 Post- och telestyrelsen 25

26 Som framgår av tabellen ingår i beräkningarna som redovisas i avsnitt 3.5 rörliga avgifter och månadsavgift. 3.4 Operatörens intäkter från mobil telefoni Det finns två typer av abonnemang, kontantkort och kontraktsabonnemang. Båda formerna ingår i uppföljningen. I en del fall kombineras abonnemanget med en gratis telefon mot förhöjd månadsavgift och bindningstid. Denna form av abonnemang ingår ej i uppföljningen Fasta avgifter Intäkterna utgörs av såväl fasta som rörliga avgifter. De fasta avgifterna utgörs av inträdesavgift/startavgift byte av abonnemang hos befintlig operatör månadsavgift samtalspott/minidebitering/minibetalning inträdesavgift för specifika tjänster månadsavgift för specifika tjänster fakturaavgift avgift för specificerad faktura 26 Post- och telestyrelsen

27 Startavgift/inträdesavgift och byte av abonnemang hos befintlig operatör Startavgiften uppgick till mellan kronor (median 100 kronor). Inga märkbara förändringar av startavgiften har skett mellan de två olika mättidpunkterna. I PTS rapport Så efterfrågar vi elektronisk kommunikation en individundersökning 2006 framgår att det endast är 8 procent (10 procent året innan) av dem som använder mobiltelefon för privata samtal som har bytt operatör under de senaste sex månaderna 18. Av dessa utnyttjade 69 procent nummerportabilitet (60 procent året innan). En del operatörer tar ut avgift för att byta abonnemang hos operatören 19, medan kunden kan byta abonnemang utan avgift hos andra operatörer. 20 Några operatörer har endast ett erbjudande för mobilabonnemang, t.ex. Lebara. Inträdesavgift och månadsavgift för specifika tjänster Nummerpresentation och mobilsvar är i de flesta fall avgiftsfria 21. I den mån tjänsterna är avgiftsbelagda ingår intäkten i den genomsnittliga intäkten per abonnemang. Fakturaavgifter Fakturaavgift och avgift för specificerad faktura ingår i den beräknade genomsnittliga intäkten. Månadsavgift och samtalspott/minidebitering Månadsavgift och samtalspott/minidebitering är ersättning för trafikkostnader och ingår i uppföljningen. Sammanfattningsvis är det således både kontantkort och kontraktsabonnemang som ingår uppföljningen. Samtliga avgifter ingår i den beräknade genomsnittliga intäkten Rörliga avgifter De rörliga avgifterna utgörs av dels öppningsavgift, dels samtalsavgifter (inkl. SMS). Båda typerna av avgifter ingår i uppföljningen. 18 Så efterfrågar vi elektronisk kommunikation en individundersökning 2006 (PTS-ER-2006:47) Så efterfrågar vi elektronisk kommunikation en individundersökning 2005 (PTS-ER-2006:01) 19 Ett exempel är ACN där startavgiften uppgick till kr., medan avgiften för byte av abonnemang uppgick till 50 kr. Comviq debiterar samma avgift vid byte som vid nytecknande av abonnemang. 20 T.ex. TeliaSonera tar inte ut någon avgift. 21 Ett undantag är Sense där anslutningsavgiften för telefonsvarare uppgick till 50 kr. Post- och telestyrelsen 27

28 3.4.3 Sammanfattning Nedanstående tabell redovisas vilka intäkter som ingår i beräkningarna för mobil telefoni. Tabell 17 Sammanfattning av några vanliga intäkter från slutkund för mobil telefoni Fasta avgifter inträdesavgift/startavgift byte av abonnemang hos befintlig operatör månadsavgift samtalspott/minidebitering/minibetalning inträdesavgift för specifika tjänster månadsavgift för specifika tjänster fakturaavgift avgift för specificerad fakturea Rörliga avgifter öppningsavgift samtalsavgift SMS Ingår i beräkningarna Samtliga avgifter ingår i beräkningarna, eftersom beräkningarna bygger på uppgifter ur Svensk Telemarknad, där endast den sammanlagda intäkten redovisas. Till skillnad från beräkning av den genomsnittliga intäkten för fast telefoni används inte prisuppgifter ur Telepriskollen. Prisplanerna för mobil telefoni uppvisar stor variation där en del erbjudanden har en hög abonnemangsavgift medan andra erbjudanden endast debiterar avgift för trafiken. Det är därför inte möjligt att endast jämföra trafikintäkterna med avgiften för samtrafiken. Dessutom förekommer ofta olika erbjudanden till slutkunderna som kan påverka den totala intäkten per abonnemang. 3.5 Jämförelse av grossist- och konsumentpriser för fast telefoni Volymberoende grossistavgifter Antalet operatörer som erbjuder traditionell kretskopplad telefoni i Sverige uppgick till 31 st den 31 januari Det kan konstateras att antalet erbjudanden om abonnemang stiger jämfört med antalet erbjudanden om förval som sjunkit något. Antalet förvalsoperatörer har minskat med fyra operatörer mellan mättidpunkterna. Tabell 18 Antalet erbjudanden och antalet operatörer som erbjuder traditionell kretskopplad telefoni, och Antal erbjudanden om abg Antal erbjudanden om förval Antal operatörer som erbjuder abg Antal operatörer som erbjuder förval Totalt antal unika operatörer Enligt Telepriskollen Enligt Telepriskollen Mer än hälften av alla erbjudanden inkluderar en fast månadsavgift mellan kronor (medianvärdet uppgick till 19 kronor, 29 kronor ett år tidigare bland de 28 Post- och telestyrelsen

29 som debiterar månadsavgift). Öppningsavgift debiterades i samtliga fall utom två. Avgiften uppgick mellan kronor (medianvärdet 0.45 kronor). Inga märkbara förändringar i öppningsavgiften har kunnat utläsas mellan de två mättidpunkterna. Intäkten från samtliga 162 erbjudanden (151 erbjudanden året innan) har beräknats. Varje operatörs billigaste alternativ har jämförts med varandra, (abonnemang och förval, totalt 42 respektive 44 erbjudanden). Som tidigare nämnts utgår nedanstående beräkningar utifrån en genomsnittsanvändares profil avseende antal samtal, antal trafikminuter, trafikfördelning över dygnet, fördelning av trafik till fasta respektive mobila nät. Dessa är i sin tur baserade på information från Svensk Telemarknad. Tabell 19 Intäkt per kund och år, telefonitjänst, abonnemang och eventuella fasta månadsavgifter, och Abonnemang - Förval inkl abg Abonnemang - GTA Enligt Telepriskollen kr kr Enligt Telepriskollen kr kr Den genomsnittliga intäkten för ett abonnemang i kombination med förval var högre än ett abonnemang som är baserat på GTA, d.v.s. där abonnemang och telefonitjänst ingår från samma operatör. För en operatör som erbjuder förval så ingår dock inte abonnemangsintäkten, genom att den intäkten går till TeliaSonera. Om vi enbart ser till telefonitjänsten för ett abonnemang baserat på förval så uppgick medianintäkten, exklusive moms och exklusive kostnad för abonnemang till kronor i januari år 2007 respektive kronor i januari år Motsvarande kostnad för samtrafik uppgick till 928 kronor respektive 1007 kronor 22. Tabell 20 Differens per år mellan intäkterna för en telefonitjänst (samtal) och kostnaderna för samtrafikavgifter, och Medianintäkt kr Medianintäkt kr Samtrafikavgift kr Samtrafikavgift 928 kr Differens i kr 373 kr Differens i kr 272 kr Differens i % Differens i % av intäkten 27% av intäkten 23% I slutet av januari var differensen mellan intäkten från det genomsnittliga förvalserbjudandet och kostnaderna för samtrafikavgifter knappt 300 kronor. Det är en minskning med ca 100 kronor från året innan. Såväl intäkter som kostnader har sjunkit det senaste året och anledningen är att konsumenter ringer mindre från de fasta telefonerna, både antal samtal och samtalsminuter sjunker. Vi kan också konstatera att intäkten per konsument har sjunkit mer än kostnaden för samtrafik, 22 I beräkningen av samtrafikavgiften beaktas enkelsegment Post- och telestyrelsen 29

Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om priser, taxor och allmänna villkor allmänt tillgänglig

Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om priser, taxor och allmänna villkor allmänt tillgänglig PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-07-02 Dnr: 10-7098 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Montelius 08-678 58 12 anna.montelius@pts.se Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om

Läs mer

Prisutvecklingen för telefoni och Internet i Sverige

Prisutvecklingen för telefoni och Internet i Sverige DATUM RAPPORTNUMMER 14 december 2006 PTS-ER-2006:49 ISSN 1650-9862 DIARIENR 06-16626 Prisutvecklingen för telefoni och Internet i Sverige 2006, kvartal 3 FÖRFATTARE Hayato Fagerfjäll Förord PTS skall

Läs mer

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB.

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB. Datum 2004-06-14 Referens Post & Telestyrelsen Via e-post: smp@pts.se Telenors yttrande avseende PTS förslag till beslut på marknaderna för samtrafik i fasta telenätet, terminering av samtal i mobilnät

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-16 Dnr 207/2012 1 (7) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation Era dnr 11-6823,

Läs mer

Grossistprodukt för telefonabonnemang (GTA)

Grossistprodukt för telefonabonnemang (GTA) Grossistprodukt för telefonabonnemang (GTA) Cecilia Baksa cecilia.baksa@pts.se Dagordning Bakgrund Syfte med GTA GTA-skyldigheter för TeliaSonera Vad händer nu? Bakgrund Införande av EkomL PTS har analyserat

Läs mer

Bilaga C LRF Medlemmar Prislista

Bilaga C LRF Medlemmar Prislista sid 1 av 9 Bilaga C LRF Medlemmar Prislista LRF Samköp AB 556043-8771 Version: 3.06.0 Löpnr: 8126 LRF Medlemmar Prislista Företag som omfattas av nedan angivna priser Företagsnamn Orgnr Information LRF

Läs mer

Bilaga C LRF Medlemmar Prislista

Bilaga C LRF Medlemmar Prislista sid 1 av 7 LRF Medlemmar Prislista omförhandlat avtal Bilaga C LRF Medlemmar Prislista LRF Samköp AB 556043-8771 Version: 3.06.0 Löpnr: 10151 Företag som omfattas av nedan angivna priser Företagsnamn Orgnr

Läs mer

Prislista Telias avtal för mobila teletjänster för medlemmar i Plåtslageriernas och Mekaniska Verkstädernas Riksförbund (PLR/MVR)

Prislista Telias avtal för mobila teletjänster för medlemmar i Plåtslageriernas och Mekaniska Verkstädernas Riksförbund (PLR/MVR) Mobil telefoni Prislista Telias avtal för mobila teletjänster för medlemmar i Plåtslageriernas och Mekaniska Verkstädernas Detta avtal medger möjlighet till finansiering vid köp av ny mobiltelefon mot

Läs mer

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Datum 2009-03-18 Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Diarienummer 09-2401 ISSN 1650-9862 Författare Anna Boström Post- och telestyrelsen

Läs mer

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB 1 (6) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Fakturor... 4 3. Konsulter... 4 4. Webbportal... 4 5. Leveranstider... 4 6. Pris fasta operatörstjänster...

Läs mer

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi Fritt stadsnät i Sedan 95:-/mån Vi bjuder också på anslutningsavgiften Runt år 1800 kom telegrafen, 50 år senare telefonen. Två apparater som gjorde det

Läs mer

RAPPORTNUMMER 23 februari 2005 PTS-ER-2005:5 ISSN 1650-9862. Vad kostar det att ringa och surfa i Sverige 2004?

RAPPORTNUMMER 23 februari 2005 PTS-ER-2005:5 ISSN 1650-9862. Vad kostar det att ringa och surfa i Sverige 2004? DATUM RAPPORTNUMMER 23 februari 2005 PTS-ER-2005:5 ISSN 1650-9862 Vad kostar det att ringa och surfa i Sverige 2004? Förord Förord PTS skall verka för effektiv konkurrens och främja konsumentnyttan inom

Läs mer

Klart du ska välja fiber!

Klart du ska välja fiber! Klart du ska välja fiber! Vi får ofta frågor om varför det är så bra med bredband via fiber. Här berättar vi mer om hur det fungerar och vilka fördelar fiber har både ekonomiskt och tekniskt. Förhoppningsvis

Läs mer

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni 2 Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni Den här broschyren handlar om mobiltelefoni. Det finns

Läs mer

Svenskarnas användning av Telefoni & Internet. Individundersökning 2008

Svenskarnas användning av Telefoni & Internet. Individundersökning 2008 Svenskarnas användning av Telefoni & Internet Individundersökning TNS Gallup: Per Löfqvist, Dennis Stenberg & Maria Rönnberg Post- och telestyrelsen: Camilla Jönsson Projektnummer: 17843 Datum: -12-04

Läs mer

Teletjänster i KPI konsumentprofiler

Teletjänster i KPI konsumentprofiler STATISTISKA CENTRALBYRÅN PM 1(8) Teletjänster i KPI konsumentprofiler Enhetens för prisstatistik förslag. Enheten för prisstatistik föreslår att konsumentprofiler används vid beräkning av index för telefoni

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 september 2011 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 september 2011 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia. 1/6 Abonnemangsprislista för Engångsavgift Vid nytecknande 10 Abonnemang med inkluderad Jobbsurf 1 Mix Plus Max Rörlig Fast med bindningstid 24 mån 0/12/18 mån 119 kr 2 159 kr 509 kr 2 549 kr 579 kr 2

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 april 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 april 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia. 1/6 Telia Företagsavtal Abonnemangsprislista för Telia Jobbmobil Engångsavgift Vid nytecknande 10 Basic Plus Multi Rörlig Månadsavgift 1 med bindningstid 24 mån 0 /12 /18 mån 189 kr 2 219 kr 439 kr 2 489

Läs mer

Internet möjliggörare och utmanare

Internet möjliggörare och utmanare Internet möjliggörare och utmanare Internetdagarna 2005 Marianne Treschow Generaldirektör Post- och telestyrelsen Agenda Inledning IP-baserad telefoni marknad, konkurrenspåverkan och tankar kring reglering

Läs mer

Net at Once - Kommunikationsoperatör

Net at Once - Kommunikationsoperatör Net at Once - Kommunikationsoperatör Net at Once som kommunikationsoperatör med Öppen plattform och Öppen gruppanslutning innebär att de medlemmar i föreningen som vill välja fritt i ett öppet nät bland

Läs mer

RAPPORTNUMMER 20 juni 2007 PTS-ER-20 Dnr 07-8782/62 ISSN 1650-9862. Tillståndet och utvecklingen inom sektorsområdet under det första halvåret 2007

RAPPORTNUMMER 20 juni 2007 PTS-ER-20 Dnr 07-8782/62 ISSN 1650-9862. Tillståndet och utvecklingen inom sektorsområdet under det första halvåret 2007 DATUM RAPPORTNUMMER 20 juni 2007 PTS-ER-20 Dnr 07-8782/62 ISSN 1650-9862 Tillståndet och utvecklingen inom sektorsområdet under det första halvåret 2007 Innehåll 1 Inledning...5 2 Verksamhetsområde Elektronisk

Läs mer

Remiss av PTS PM Substitutionsanalys: Ingår tillträde till kabel-tv-nät respektive bitströmstillträde över kabel-tv-nät på grossistmarknaderna

Remiss av PTS PM Substitutionsanalys: Ingår tillträde till kabel-tv-nät respektive bitströmstillträde över kabel-tv-nät på grossistmarknaderna Post- och telestyrelsen smp@pts.se Sidnr 1 (6) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Ert datum Tillhör objekt Er referens 2012-01-17 11-9306, 11-9313 Remiss av PTS PM Substitutionsanalys:

Läs mer

Svar på remiss om beräkningsmodell marginalprissättning

Svar på remiss om beräkningsmodell marginalprissättning Post- och telestyrelsen Lars-Erik Axelsson Helena Westergren Kista 2006-09-22 Svar på remiss om beräkningsmodell marginalprissättning Tele2 Sverige AB (Tele2) har erbjudits möjlighet att framföra synpunkter

Läs mer

Nu bygger vi bredband i Hökhult

Nu bygger vi bredband i Hökhult Nu bygger vi bredband i Hökhult UppCom erbjuder dig att ansluta dig till bredband via optofiber. Byggstart kommer att ske under hösten. Förväntad tid för arbetet är ca 8 veckor. Ett nät flera tjänster

Läs mer

Innehåll. Skyldigheter för Lycamobile på marknaden Mobil samtalsterminering. PTS avgörande 5

Innehåll. Skyldigheter för Lycamobile på marknaden Mobil samtalsterminering. PTS avgörande 5 Innehåll PTS avgörande 5 1 För en ökad konkurrens och harmonisering 10 1.1.1 Tidigare fattade beslut 10 1.2 Nuvarande reglering har ökat valmöjligheterna för slutanvändarna 11 1.3 Lycamobile omfattas av

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Sökande B2 Bredband Holding AB, 556557-5825 B2 Bredband AB,

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 12 augusti 2015 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.se/utomlands.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 12 augusti 2015 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.se/utomlands. Telia Företagsavtal Abonnemangsprislista för Telia Jobbmobil Jobbmobil Bas 200 kr 200 kr Månadspris 1 69 kr 429 kr 479 kr 529 kr 629 kr 729 kr Surf 2 5 kr/mb max 29 kr/dygn 3 1 GB 5 GB 20 GB 50 GB 100

Läs mer

Svensk telemarknad första halvåret 2013

Svensk telemarknad första halvåret 2013 Rapportnummer PTS-ER-2013:21 Datum 2013-11-22 Svensk telemarknad första halvåret 2013 Rapportnummer PTS-ER-2013:21 Diarienummer 13-7603 ISSN 1650-9862 Författare Andreas Wigren, Bianca Kojo Gustafsson,

Läs mer

Svensk Telemarknad första halvåret 2012

Svensk Telemarknad första halvåret 2012 Rapportnummer PTS-ER-2012:24 Datum 2012-11-15 Svensk Telemarknad första halvåret 2012 Rapportnummer PTS-ER-2012:24 Diarienummer 12-6518 ISSN 1650-9862 Författare Pamela Davidsson, Bianca Kojo Gustafsson,

Läs mer

Teknikskifte Från fast telefoni till mobilt

Teknikskifte Från fast telefoni till mobilt Teknikskifte Från fast telefoni till mobilt - med samma kvalitet, likvärdigt pris och bättre Internetuppkoppling Björn Berg, Informationsansvarig, TeliaSonera 1 2 Teknikskifte på landsbygden Delar av det

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 Telebranschen i Finland Teleföretagens omsättning och investeringar 2011 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

100/100 Mbit/s Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet

100/100 Mbit/s Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet Information om Bredband, TV och Telefoni Inom kort kommer att ansluta er fastighet med fiberanslutning och finnas som leverantör av fiberbredband. Alla lägenheter kommer att få tillgång till 100/100 Mbit/s

Läs mer

HUR FUNGERAR TELEFONI OCH INTERNET FÖR DIG?

HUR FUNGERAR TELEFONI OCH INTERNET FÖR DIG? 1 HUR FUNGERAR TELEFONI OCH INTERNET FÖR DIG? Frågorna besvaras genom att du sätter ett kryss i rutan för det/de svarsalternativ som passar bäst. Formuläret läses optiskt. Undvik därför att göra markeringar

Läs mer

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om bredband 2 Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Bredband, mobilt Internet och uppringt Internet Den här broschyren handlar

Läs mer

Svensk telemarknad första halvåret 2014

Svensk telemarknad första halvåret 2014 Rapportnummer PTS-ER 2014:29 Datum 2014-12-03 Svensk telemarknad första halvåret 2014 Rapportnummer PTS-ER 2014:29 Diarienummer 14-6750 ISSN 1650-9862 Författare Andreas Wigren, Karin Fransén Post- och

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-11-22 Dnr: 13-11551 1(5) Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08 678 55 73 susanne.chennell@pts.se Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Läs mer

Svensk telemarknad första halvåret 2014

Svensk telemarknad första halvåret 2014 Rapportnummer PTS-ER 2014:29 Datum 2014-11-20 Svensk telemarknad första halvåret 2014 Rapportnummer PTS-ER 2014:29 Diarienummer 14-6750 ISSN 1650-9862 Författare Andreas Wigren, Karin Fransén Post- och

Läs mer

Prisförslag 2015-08-20

Prisförslag 2015-08-20 Prisförslag 2015-08-20 300 lägenheter Harplinge samfällighetsförening Hej! Tack för att vi får vara med och offerera till att vara er nya tjänsteleverantör i det befintliga nätet. I denna offert är ni

Läs mer

ABONNEMANG ÖVRIGT. T3 Prislista Privat. Priserna är angivna inkl. moms och gäller fr.o.m. 2013-07-01. Bredband

ABONNEMANG ÖVRIGT. T3 Prislista Privat. Priserna är angivna inkl. moms och gäller fr.o.m. 2013-07-01. Bredband Priserna är angivna inkl. moms och gäller fr.o.m. 2013-07-01. ABONNEMANG Bredband Abonnemang (Fiber, ADSL) Mobilt bredband T3 Överallt Abonnemang Extra datamängd Tilläggstjänster E-post Extra IP-nummer

Läs mer

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2013-12-19 Dnr 667/2013 1 (8) Anmälande företag Telenor Sverige AB, 556421-0309, Katarinavägen 15, 116 88 Stockholm Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och

Läs mer

Svensk telemarknad 2012

Svensk telemarknad 2012 Rapportnummer PTS-ER 2013:15 Datum 2013-05-07 Svensk telemarknad 2012 Svensk Telemarknad 2012 Rapportnummer PTS-ER 2013:15 Diarienummer 12-11314 ISSN 1650-9862 Författare Bianca Gustafsson Kojo, Karin

Läs mer

om bredbandstelefoni 1 I Om bredbandstelefoni

om bredbandstelefoni 1 I Om bredbandstelefoni om bredbandstelefoni 1 I Om bredbandstelefoni GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM BREDBANDSTELEFONI och andra nya sätt att ringa I dag finns

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2007-02 Mobil telefoni Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för mobilabonnemang

Läs mer

Telefonipriser på Umeå universitet från 2011-03-01

Telefonipriser på Umeå universitet från 2011-03-01 Telefonipriser på Umeå universitet från 2011-03-01 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 2 Fasta teletjänster... 1 3 Mobil Telefoni... 2 3.1 Mobil anknytning... 3 3.2 Mobila Tilläggstjänster... 5 3.3 Mobila

Läs mer

Bredband via fiber i byn. framtiden är här

Bredband via fiber i byn. framtiden är här Bredband via fiber i byn framtiden är här 1 När fibern kom till byn... Ett modernt landsbygdsboende, att ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer

Prisförslag 2014-09-08

Prisförslag 2014-09-08 Prisförslag 2014-09-08 62 lägenheter 6 kommersiella lokaler BRF Dannemora Presentation av Bredbandsbolaget Bredbandsbolaget erbjuder bredband med höga hastigheter för bredband, tv, telefoni och andra tjänster.

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

1 AVGIFTER FÖR ANSLUTNING INOM FRIOMRÅDET

1 AVGIFTER FÖR ANSLUTNING INOM FRIOMRÅDET PRISLISTA 2015 1(8) 1 AVGIFTER FÖR ANSLUTNING INOM FRIOMRÅDET Medlemsanslutning, koppar eller fiber - Inträdesavgift - Andelsinsats exkl. moms inkl. moms 1424,00 1765,76 76,00 76,00 1500,00 1860,00 - Grundavgift/månad

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 2/2012. Bredbands- och telefonitjänster

MARKNADSÖVERSIKT 2/2012. Bredbands- och telefonitjänster MARKNADSÖVERSIKT 2/2012 Bredbands- och telefonitjänster Statistisk översikt juli december 2011 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet

Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet Viktoria Arwinge Konkurrensavdelningen viktoria.arwinge@pts.se PTS mål på bredbandsområdet Kort sikt Ökade förutsättningar för konkurrens

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

DOM 2010-06-29 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-06-29 Meddelad i Stockholm Avdelning 1 2010-06-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 7357-09 1 KLAGANDE tillika MOTPARTER 1. Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 2. TeliaSonera AB, 556103-4249 3. TeliaSonera Network Sales

Läs mer

Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK).

Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK). UNDERRÄTTELSE 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-01-23 Dnr: 08-10523/23 15 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni. Ger lite mer.

Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni. Ger lite mer. Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni. 1. Ownit, en bredbandsleverantör att räkna med Vår affärsidé att erbjuda kostnadseffektiva helhetslösningar

Läs mer

Erbjudande till JVF. Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni. Ger lite mer.

Erbjudande till JVF. Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni. Ger lite mer. Erbjudande till JVF Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni Ger lite mer Erbjudande JVF till JVF Information Hej allihop! För att följa med samhällets

Läs mer

Erfarenheter av dominansmål -TeliaSonera

Erfarenheter av dominansmål -TeliaSonera Erfarenheter av dominansmål -TeliaSonera Chefsjurist Per Karlsson Bergen den 13 juni 2013 Vad målet handlade om Vid framväxten av bredbandsmarknaden runt millennieskiftet marginalklämde dominanten Telia

Läs mer

HUR FUNGERAR TELEFONI OCH INTERNET FÖR DIG?

HUR FUNGERAR TELEFONI OCH INTERNET FÖR DIG? HUR FUNGERAR TELEFONI OCH INTERNET FÖR DIG? SÅ HÄR FYLLER DU I FORMULÄRET Vi hoppas att du tar dig tid att fylla i formuläret efter bästa förmåga. Formuläret läses optiskt. Undvik därför att göra markeringar

Läs mer

Svensk telemarknad 2014

Svensk telemarknad 2014 Rapportnummer PTS-ER 2015:19 Datum 2015-05-25 Svensk telemarknad 2014 Svensk telemarknad 2014 Rapportnummer PTS-ER 2015:19 Diarienummer 15-97 ISSN 1650-9862 Författare Karin Fransén, Andreas Wigren Post-

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

Datum ? 1.0. Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder.

Datum ? 1.0. Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder. 17.09.2014 1 (5) Sonera Exakt Pro 1 Allmän beskrivning av tjänsten Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder. Sonera

Läs mer

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Statistik 2015:17 Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Publiceringsdatum: 17 juni 2015 Kontaktperson: Trafikanalys Andreas Holmström tel: 010-414 42 13, e-post: andreas.holmstrom@trafa.se Statistiska

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015 Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt Box 5398 102 49 Stockholm anders.ohnfeldt@pts.se 28 januari 2015 TDC Sveriges svar på enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde (M4)

Läs mer

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde andra halvåret 2014

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde andra halvåret 2014 Rapportnummer PTS-ER-2014:31 Datum 2014-12-19 Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde andra halvåret 2014 Rapportnummer PTS-ER-2014:31 Diarienummer 14-933 ISSN 1650-9862 Författare Jennie

Läs mer

Prospekt. Nätet. Januari 2015

Prospekt. Nätet. Januari 2015 Prospekt Januari 2015 Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Kvarnamåla Bredbands fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad det kostar att ansluta sig

Läs mer

SIZE Företag Prislista

SIZE Företag Prislista SIZE Företag Prislista Innehåll SIZE Mobil SIZE Mobil Combo SIZE Mobil Tilläggstjänster SIZE Mobilt Bredband SIZE MEX SIZE SIPtrunk SIZE Direktanslutning 3 4 5 6 7 8 9 Priserna gäller från och med 20120113

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

DOM 2011-12-02 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-12-02 Meddelad i Stockholm 1 PARTER Kärande Konkurrensverket 103 85 Stockholm Meddelad i Stockholm Mål nr Genom chefsjuristen Per Karlsson och processrådet Eva Persson, biträdda av chefsekonomen Sten Nyberg, biträdande chefsekonomen

Läs mer

Post- och telestyrelsen, PTS. Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen, PTS. Post- och telestyrelsen Post- och telestyrelsen, PTS Post- och telestyrelsen 2012-10-10 Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. PTS arbetar för att alla ska ha tillgång till

Läs mer

BREDBANDSANSLUTNING TILL BRF ANNANDAGEN - Detaljerad information (kompletterar informationen i kallelsen)

BREDBANDSANSLUTNING TILL BRF ANNANDAGEN - Detaljerad information (kompletterar informationen i kallelsen) Bilaga II BREDBANDSANSLUTNING TILL BRF ANNANDAGEN - Detaljerad information (kompletterar informationen i kallelsen) Styrelsen i bostadsrättsföreningen Annandagen har utvärderat möjligheten att köpa bredbandsuppkoppling

Läs mer

Telia Delad faktura. Handbok

Telia Delad faktura. Handbok Telia Delad faktura Handbok Telia Delad faktura Handbok 2 Handbok. Telia Delad faktura 2011 TeliaSonera Sverige AB TSP-3012_1-1108 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Tre Högar. Presentation av triple-play tjänster till Brf Tre Högar

Bostadsrättsföreningen Tre Högar. Presentation av triple-play tjänster till Brf Tre Högar Presentation av triple-play tjänster till Brf Tre Högar 1. 1 Ownit Broadband Vår affärsidé innebär att erbjuda kostnadseffektiva helhetslösningar avseende Bredband, TV, Telefoni och LAN-installation. Våra

Läs mer

Formellt samråd förslag till beslut på marknaderna för LLUB och bredbandstillträde i form av bitströmstillträde

Formellt samråd förslag till beslut på marknaderna för LLUB och bredbandstillträde i form av bitströmstillträde Post- och telestyrelsen Med E-post (smp@pts.se) 27 augusti 2004 Formellt samråd förslag till beslut på marknaderna för LLU och bredbandstillträde i form av bitströmstillträde Med hänvisning till Post-

Läs mer

LUNDS ENERGI ÖPPET STADSNÄT

LUNDS ENERGI ÖPPET STADSNÄT LUNDS ENERGI ÖPPET STADSNÄT Jenny Emanuelsson Kraftringen Service AB 2008-10-09 Entreprenadbolaget inom Lunds Energikoncernen. Elkraft Belysning Värme/kyla/gas IT-kommunikation Affärsutveckling, byggnation

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 6/2012. Bredbands- och telefonitjänster

MARKNADSÖVERSIKT 6/2012. Bredbands- och telefonitjänster MARKNADSÖVERSIKT 6/2012 Bredbands- och telefonitjänster Statistisk översikt januari juni 2012 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm Fibernät? Varför? Dagens samhälle har nyttjat de s.k. kopparledningarna i ca 100 år. En teknik som börjar fasas ur. Tekniskt så blir det en flaskhals med tanke på morgondagens behov. Idag Detta är vad

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 9/2012. Detaljpriser på teletjänster. Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang

MARKNADSÖVERSIKT 9/2012. Detaljpriser på teletjänster. Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang MARKNADSÖVERSIKT 9/2012 Detaljpriser på teletjänster Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

2007-09-13 07-6932 AKTBIL. Martin Gynnerstedt Konkurrensavdelningen Enheten för accessnät 08-678 57 46 martin.gynnerstedt@pts.se

2007-09-13 07-6932 AKTBIL. Martin Gynnerstedt Konkurrensavdelningen Enheten för accessnät 08-678 57 46 martin.gynnerstedt@pts.se BESLUT ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Martin Gynnerstedt Konkurrensavdelningen Enheten för accessnät 08-678 57 46 martin.gynnerstedt@pts.se DATUM DIARIENR 2007-09-13 07-6932 AKTBIL. 19

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:5 2013-04-12 Mål nr A 8/11

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:5 2013-04-12 Mål nr A 8/11 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:5 2013-04-12 Mål nr A 8/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts, avd. 5, dom 2011-12-02 i mål nr T 31862-04, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE TeliaSonera Aktiebolag (publ),

Läs mer

Nu eller aldrig! Offert - Kommunikationsoperatör. 1000/1000 Mbps (1/1 Gbps) för endast 99kr /mån Läs mer på sida 3. Skriven 25 juni 2015

Nu eller aldrig! Offert - Kommunikationsoperatör. 1000/1000 Mbps (1/1 Gbps) för endast 99kr /mån Läs mer på sida 3. Skriven 25 juni 2015 Skriven 25 juni 2015 Offert - Kommunikationsoperatör Skriven till: Flöghults Fiber Ekonomiskt Förening Nu eller aldrig! 1000/1000 Mbps (1/1 Gbps) för endast 99kr /mån Läs mer på sida 3. Oscar Söderström

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet

Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet Information om Bredband, Telefoni och TV BRF URSHOLMEN Från och med den 1:a juli kommer att ansluta Brf Ursholmen med fiberanslutning och finnas som leverantör av bredband, telefoni och Digital-TV via

Läs mer

Alternativ för fibertjänster

Alternativ för fibertjänster Alternativ för fibertjänster Aktivera enskilda tjänster via Quadracoms portal Qmarket Välj mellan ett antal leverantörer av bredband, telefoni och TV Såvida inte tjänsten kräver leverans av hårdvara (telefonidosa,

Läs mer

8.2.2013 829/9411/2012. Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsterminering i det fasta telefonnätet i grossistledet

8.2.2013 829/9411/2012. Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsterminering i det fasta telefonnätet i grossistledet 8.2.2013 829/9411/2012 Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsterminering i det fasta telefonnätet i grossistledet 2 (15) Innehåll 1 Utgångspunkt för granskningen av betydande

Läs mer

Foto: Pernille Tofte, Helén Karlsson, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Pernille Tofte, Helén Karlsson, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om fast telefoni 2 Foto: Pernille Tofte, Helén Karlsson, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Traditionell telefoni och bredbandstelefoni Den här broschyren handlar

Läs mer

Telekommunikationer 2008

Telekommunikationer 2008 Telekommunikationer 2008 Uppgifterna är konfidentiella enligt statistiklagen (280/2004). Företagsstrukturer 00022 STATISTIKCENTRALEN ELEKTRONISK BLANKETTS WEBBADRESS : http://sol.itella.net/tele Företagets

Läs mer

Välkommen till extra stämma i Kareby Bredband gällande försäljning av nätet 2009-12-21

Välkommen till extra stämma i Kareby Bredband gällande försäljning av nätet 2009-12-21 Välkommen till extra stämma i Kareby Bredband gällande försäljning av nätet 2009-12-21 Varför bör nätet säljas? Idag finns ett bristande engagemang och endast ett fåtal personer gör sig tillgängliga för

Läs mer

Bra att veta, Telepriskollen. 1. Regler och användning

Bra att veta, Telepriskollen. 1. Regler och användning Bra att veta, Telepriskollen 1. Regler och användning 1.1. Kriterier för medverkan Telepriskollen tillhandahålls av kommunikationsmyndigheten PTS Telepriskollen hjälper konsumenter att jämföra priser och

Läs mer

Är förändring nödvändigt?

Är förändring nödvändigt? Är förändring nödvändigt? Comhem levererar idag ett antal analoga tv kanaler till varje hushåll i föreningen. Alla som inte får en privat faktura av comhem idag har enbart det analoga utbudet. Det betalas

Läs mer

Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 13 april 2011

Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 13 april 2011 Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 13 april 2011 3Abonnemang 3Prat 3Vänner 3Pott 3Total Månadsavgift 49kr 2 69 kr 1 99/149/199/299/399/499 kr 2 699 kr 3 Inkluderade minuter alla nät - - - 3000

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Konsultation avseende konkurrenssituationen inom accessnätet

Konsultation avseende konkurrenssituationen inom accessnätet 1 (10) Konsultation avseende konkurrenssituationen inom accessnätet Post- och telestyrelsen, PTS, utreder för närvarande hur konkurrenssituationen inom accessnätet kan förbättras framförallt avseende kundsegmentet

Läs mer

Satellitmottagning tooway med Eutelsat för att få tillgång till stabil internetkommunikation för privatkunder!

Satellitmottagning tooway med Eutelsat för att få tillgång till stabil internetkommunikation för privatkunder! Satellitmottagning tooway med Eutelsat för att få tillgång till stabil internetkommunikation för privatkunder! kan nu erbjuda snabb och stabil internetaccess med ny teknik från en månadskostnad på 395

Läs mer

Phonera AB. Noteringsdokument 2006 PHONERA AB NOTERINGSDOKUMENT NOVEMBER 2006 > 1

Phonera AB. Noteringsdokument 2006 PHONERA AB NOTERINGSDOKUMENT NOVEMBER 2006 > 1 Phonera AB Noteringsdokument 2006 PHONERA AB NOTERINGSDOKUMENT NOVEMBER 2006 > 1 Phonera är en virtuell teleoperatör som skapar lönsamhet och tillväxt genom att erbjuda sina kunder enkla och begripliga

Läs mer

Översyn av telekommunikation. Chatrine Lundbeck Christian Schoultz

Översyn av telekommunikation. Chatrine Lundbeck Christian Schoultz Översyn av telekommunikation Chatrine Lundbeck Christian Schoultz Tjänsteprisindex, Priser (MP/PR), SCB Mars 2007 1 Förord Översyn av Telekommunikation Som ett led i att förbättra den ekonomiska statistiken

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer