Användning av personbilar ägda av juridiska personer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användning av personbilar ägda av juridiska personer"

Transkript

1 VTI notat Utgivningsår VTI notat Användning av personbilar ägda av juridiska personer Jämförelse av registrerings- och stationeringskommun Användning av personbilar ägda av juridiska personer Jämförelse av registrerings- och stationeringskommun Per Henriksson Mohammad-Reza Yahya

2

3 VTI notat Användning av personbilar ägda av juridiska personer Jämförelse av registrerings- och stationeringskommun Per Henriksson Mohammad-Reza Yahya

4 Dnr: 2014/ Omslagsbild: Per Henriksson, VTI, Thinkstock. Tryck: LiU-tryck, Linköping 2015.

5 Förord Den här studien om var personbilar ägda av juridiska personer de facto är stationerade, har finansierats av myndigheten Trafikanalys. Syftet har varit att belysa eventuella problem med att redovisa fordonsstatistik på kommunnivå efter var fordonen är registrerade. Anette Myhr har varit kontaktperson för uppdraget på Trafikanalys. Vid VTI har Susanne Gustafsson granskat notatet och bidragit med värdefulla synpunkter och Monica Lomark har svarat för slutredigeringen av notatet. Per Henriksson har varit projektledare och författat notatet samt hanterat webbenkäten. Mohammad-Reza Yahya har ansvarat för den statistiska bearbetningen. Förutom detta notat har det dataunderlag som använts för analysen levererats till Trafikanalys i form av en Exceldatabas. Slutligen tackas alla som har besvarat enkäten. Linköping februari 2015 Per Henriksson Projektledare VTI notat

6 Process för kvalitetsgranskning Intern peer review har genomförts 20 februari 2015 av Susanne Gustafsson, VTI. Per Henriksson har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus. Forskningschefen Åsa Aretun har därefter granskat och godkänt publikationen för publicering 25 februari De slutsatser och rekommendationer som uttrycks är författarnas egna och speglar inte nödvändigtvis myndigheten VTI:s uppfattning. Internal peer review was performed on 20 February 2015 by Susanne Gustafsson, VTI. Per Henriksson has made alterations to the final manuscript of the report. The research director Åsa Aretun examined and approved the report for publication on 25 February 205. The conclusions and recommendations expressed are the authors and do not necessarily reflect VTI s opinion as an authority. VTI notat

7 Innehållsförteckning Sammanfattning... 7 Summary Bakgrund Syfte Genomförande Urval Enkäten Utskick och svarsfrekvens Resultat Beskrivning av hela svarsmaterialet Taxibilar Förmånsbilar Hyrbilar Bilar med andra användningsområden Bilar med okända användningsområden Registreringsområde i förhållande till stationeringsområde Diskussion Metoddiskussion Resultatdiskussion Bilaga 1 Kommuner ej representerade i urvalet eller bland de svarande Bilaga 2 Följebrev och enkät Bilaga 3 Resultattabeller på kommunnivå VTI notat

8 VTI notat

9 Sammanfattning Användning av personbilar ägda av juridiska personer - Jämförelse av registrerings- och stationeringskommun Per Henriksson (VTI) och Mohammad-Reza Yahya (VTI) Det finns en efterfrågan bland kommuner på fordonsstatistik nedbruten på kommunnivå. Statistiken kan användas för uppskattningar av trafikarbetet eller beskrivningar av fordonsparken. Fordon kan emellertid vara registrerade i en kommun enligt Vägtrafikregistret men helt eller till större delen vara placerade/stationerade i en annan kommun, här benämnd stationeringskommun. Statistiken kan då bli missvisande. Detta problem antas vara störst för fordon som ägs av juridiska personer. Denna studie har undersökt hur stor andel av de juridiskt ägda personbilarnas totala körsträcka som körs i den kommun de är registrerade i enligt Vägtrafikregistret. En kort enkät skickades under januari 2015 till ett urval av juridiska personer som ägde en personbil. Enkäten, som även fanns i en webbversion, innehöll också frågor om bilen var placerad i någon annan kommun än registreringskommunen, upplåtelseform och användningsområde. Svarsfrekvensen uppgick till 52 procent. Skattningarna visar att 53 procent av den totala körsträckan kördes i den kommun bilen var registrerad i. Det var ungefär lika stora andelar av bilarna som inte körde någonting alls i registreringskommunen respektive som framfördes till 100 procent i den kommunen. När bilen var stationerad i registreringskommunen, uppskattades andelen av körsträckan i registreringskommunen till 63 procent. Var bilen stationerad i en annan kommun än registreringskommunen, vilket var fallet för nästan var fjärde bil, kördes endast 19 procent av den totala körsträckan i registreringskommunen. Resultatet redovisas uppdelat på fyra användningsområden: taxi, förmånsbil, hyrbil och annat användningsområde. Taxibilar stationerade i registreringskommunen kördes i större utsträckning där (84 %) än övriga personbilar ägda av juridiska personer; dock var antalet taxibilar litet i materialet. För varje användningsområde presenteras också andelar av körsträckan i registreringskommunen uppdelat på upplåtelseform (finansiell leasing, operationell leasing, direktägd av den juridiska personen och annan upplåtelseform). Mellan 5 och 10 procent av de juridiskt ägda personbilarna var stationerade i ett annat NUTS 2- område än de var registrerade i. I ett par fall visade det sig att flera år gamla uppgifter låg kvar i Vägtrafikregistret om bilens hemvist. VTI notat

10 8 VTI notat

11 Summary Use of private cars owned by juridical persons - Comparison of registration and stationing municipality Per Henriksson (VTI) and Mohammad-Reza Yahya (VTI) There is a demand among municipalities for vehicle statistics broken down by municipal level. The statistics can be used for estimates of traffic volume or descriptions of the car fleet. Vehicles can, however, be registered in a municipality due to the Road Traffic Registry but completely or predominantly be located/stationed in another municipality, here referred as stationing municipality. The statistics can then be misleading. This problem is assumed to be greatest for vehicles owned by juridical persons. This study has examined the proportion of the juridical owned passenger cars total mileage driven in the municipality they are registered in according to the Swedish Road Traffic Registry. A short questionnaire was sent in January 2015 to a sample of juridical persons who owned a passenger car. The survey, which also was accessible in a web version, also contained questions about stationing municipality (if the car was stationed anywhere else than in the registration municipality) type of car ownership and its use. The response rate was 52 percent. The estimates show that on average 53 percent of the total mileage was driven in the municipality the car was registered in. It was roughly equal proportions of the cars that were not driven anything in the registration municipality as reported to be driven 100 percent in this municipality. When the car was stationed in the registration municipality, the corresponding estimate was 63 percent. If the car was stationed in a municipality other than the registration municipality, which was the case for almost every fourth car, only 19 percent of the total mileage was estimated to be driven in the registration municipality. The result is reported by four areas of use: taxi, car provided by the employer as a benefit, rental car and other use. Taxis which are stationed in the registration municipality, was driven to a greater extent in this municipality (84%) than other cars owned by juridical persons; however, the number of taxis was small in the data material. For each area of use, it is also presented proportions of mileage in the registration municipality divided into type of ownership (finance lease, operating lease, direct ownership of the juridical person and other types of ownership). Between 5 and 10 percent of the juridical owned cars were found to be stationed in another NUTS 2 region than they were registered in. In a few cases it was found that several years old information remained in the Road Traffic Registry about the car's registration municipally. VTI notat

12 10 VTI notat

13 1. Bakgrund Det finns en efterfrågan bland kommuner på fordonsstatistik nedbruten på kommunnivå. Statistiken kan användas för uppskattningar av trafikarbetet eller beskrivningar av fordonsparken. Fordon kan emellertid vara registrerade i en kommun enligt Vägtrafikregistret men helt eller till större delen vara placerade/stationerade i en annan kommun, i fortsättningen benämnd stationeringskommun. Att t.ex. uppskatta körsträckor i en kommun baserat på de fordon som är registrerade där, kan alltså ge en felaktig bild av det faktiska läget. Detta problem vid statistikproduktionen tros vara störst för fordon som ägs av juridiska personer. Denna studie inriktar sig på personbilar ägda av juridiska personer. Exempel på juridiska personer är staten, kommuner, landsting, aktiebolag och ekonomiska föreningar. Enskilda företag är dock inte juridiska personer. I november 2014 var personbilar i trafik i Sverige enligt Vägtrafikregistret. Av dem ägdes av juridiska personer. Tabellen nedan beskriver fördelningen på olika användningsområden för dessa personbilar som utgör målpopulationen för studien. Tabell 1 Personbilar ägda av juridiska personer per användningsområde enligt Vägtrafikregistret, november Ej leasingbilar eller taxi Leasingbilar Taxi Leasingbilar som är taxi Totalt Tidigare genomförda studier i Sverige för att kartlägga var bilar kör i förhållande till var de är registrerade är inte kända av författarna eller Trafikanalys. Det har dock inom ramen för detta projekt inte gjorts någon systematisk sökning i litteraturdatabaser etc. VTI notat

14 2. Syfte Denna studie syftar till att kartlägga hur stor andel av den totala körsträckan för personbilar ägda av juridiska personer, som körs i registreringskommunen (den kommun bilen enligt Vägtrafikregistret är registrerad i). Är denna andel låg kan det vara aktuellt att betrakta en annan kommun som stationeringskommun (kommun i vilken bilen är stationerad, placerad). Även upplåtelseform för bilen och dess användning undersöks. Fyra typer av upplåtelseformer har här beaktats: två leasingformer (finansiell och operationell), ägd direkt av den juridiska personen och andra upplåtelseformer (t.ex. avbetalningsköp). I de fall bilen är en förmånsbil, kartläggs i vilken kommun användaren är bosatt respektive i vilken kommun användarens arbetsplats är belägen. 12 VTI notat

15 3. Genomförande 3.1. Urval Ett slumpmässigt urval bestående av personbilar med fordonsstatusen I trafik som ägs av juridiska personer tillhandahölls av Trafikanalys i form av en Excel-fil. Transportstyrelsen gjorde urvalet ur Vägtrafikregistret i november 2014 på uppdrag av Trafikanalys. Filen innehöll följande uppgifter: registreringsnummer organisationsnummer den juridiska ägarens namn och adress läns-, kommun- och församlingskod (LKF-kod) leasing (ja/nej) användningssätt. Via organisationsnumret matchades adresserna från Vägtrafikregistret mot adresserna i Statistiska Centralbyråns företagsdatabas. Syftet med detta var att kunna adressera enkäten direkt till bilens användare. I ett antal fall var nämligen bilen registrerad på företag som erbjuder bl.a. administration och leasing av bilar till företag. Det visade sig dock att företagsdatabasen inte gav ytterligare information om dessa fall. Dessa företag hade ett organisationsnummer som började med 699, vilket är så kallade filialnummer och uppgifter om företagen saknas i företagsdatabasen. Utifrån LKF-koden bestämdes registreringskommunen. I sju fall saknades emellertid en korrekt LKF-kod (den var angiven till 19900). För dessa bilar bestämdes registreringskommunen utifrån företagets postadress. Utifrån postadresserna, kunde vi förstå att några av dem hade koppling till utländska företag eller organisationer. Drygt 60 procent, eller bilar, var kodade som leasingbilar. I urvalet fanns bilar registrerade i 253 kommuner, sålunda var 37 kommuner inte representerade som registreringskommun, se bilaga 1. Eftersom urvalet är baserat på fordon och inte ägare, kan flera fordon vara kopplade till en och samma juridiska person som därmed kan få fler än en enkät Enkäten Enkäten konstruerades i samarbete med Trafikanalys, se bilaga 2. På den övre delen av enkäten framgick aktuellt fordons registreringsnummer. Enkäten inleddes med frågor för att bekräfta att registeruppgifterna var korrekta. Även om bilen inte längre ägdes/disponerades av enkätmottagaren och/eller om den var avställd eller skrotad, så ombads mottagaren av enkäten att svara på frågorna, men då utifrån situationen när bilen var i trafik och ägdes/disponerades av den juridiska personen i fråga. Respondenten eller den som hade kännedom om bilens användning, fick uppskatta hur stor andel, med en noggrannhet på 10 % (0, 10, 20 % osv.), av den totala körsträckan som kördes i registreringskommunen. Om bilen huvudsakligen användes/var stationerad i en annan kommun än registreringskommunen, skulle namnet på denna kommun anges (= stationeringskommunen). Lämnades inget svar på den frågan, räknas sålunda registreringskommunen som stationeringskommun. Därefter följde en fråga om bilens upplåtelseform. Tre specificerade alternativ för upplåtelseformer angavs i enkäten: VTI notat

16 finansiell leasing (bilen köps loss för ett bestämt restvärde efter hyresperioden) operationell leasing (bilen hyrs under minst ett år och återlämnas efter hyresperioden) bilen ägs direkt av en juridisk person. Det fanns också möjlighet att i en öppen fråga beskriva en annan typ av upplåtelseform. Den följande frågan tog upp användningsområden. Följande alternativ fanns i enkäten: i en taxirörelse det är en förmånsbil den upplåts för korttidsuthyrning (mindre än 12 mån) övrigt (t ex inom hemtjänsten, budbil). Rörde det sig om en förmånsbil, efterfrågades även användarens bostadskommun och i vilken kommun användarens företag var beläget. Det gavs också möjligheter att lämna kommentarer i slutet av enkäten. Enkäten tillhandahölls förutom i en pappersvariant också som webbenkät 1. VTI har egna servrar för webbenkätverktyget vilket innebär att insamlade data helt kontrolleras av VTI. De som önskade besvara enkäten via internet, hänvisades till en tillfälligt upplagd hemsida under VTI:s webbplats, där en länk fanns till webbenkäten och inloggningsinstruktioner gavs (en inloggningskod fanns på enkätens övre del) Utskick och svarsfrekvens Utskicket bestod av ett A4-ark som var dubbelsidigt kopierat med följebrevet på den ena sidan och enkäten på den andra sidan samt ett svarskuvert. Enkäterna skickades den 7:e januari Samma dag gjordes webbenkäten aktiv. Sista svarsdag angavs på pappersenkäten till 19:e januari. Den första och enda påminnelsen skickades den 21:e januari Sista svarsdag var framflyttad till 30:e januari. Ungefär 770 svar hade inkommit före påminnelsen. Svar som inkommit via pappersenkäter t o m den 13:e februari ingår i analysen (webbenkäten stängdes den 3/2 kl ). Ytterligare ett tjugotal svar via pappersenkäter har inkommit efter att analysen gjorts. De är emellertid inmatade i Exceldatabasen. Tabell 2 beskriver kända bortfallsorsaker och svarsfrekvens. Tabell 2 Urval och bortfall. Antal juridiska personer Bruttourval Avgår: adressaten avflyttad eller okänd 10 Andel i % Nettourval ,0 Besvarade enkäter ,2 Bortfall ,8 Varav bilen ägdes/disponerades ej längre 5 1 Enkätverktyget som användes är en SPSS-produkt (numera IBM) benämnd mrinterview (Professional) version VTI notat

17 % Att enkäten var förhållandevis kort och okomplicerad, kan ha bidragit till den relativt höga svarsfrekvensen på drygt 50 procent. Majoriteten av dem som svarade, 880 personer, valde att returnera pappersenkäten medan 158 personer besvarade enkäten via webben. En person lämnade svaren över telefon. Den manuella inmatningen av papperssvaren gjordes via webbenkäten; detta för att svaren skulle bli konsistenta oavsett svarssätt. Partiellt bortfall förkommer både på pappersenkäten (frågor har hoppats över) och i webbenkäten (personen har avbrutit ifyllandet) men är begränsat. I fem fall ägde/disponerade enkätmottagaren inte längre fordonet och svarade inte på fråga 3 och följande frågor trots uppmaningen att beskriva användandet av fordonet när det ägdes/disponerades. Dessa ingår inte i analysen. I sju fall menade respondenten att uppgiften om registreringskommun i Vägtrafikregistret var felaktig. Förklaringar kan vara att bilen har bytt ägare eller att företaget flyttat efter det att registeruttaget gjordes av Transportstyrelsen. Felen kan också bero på att uppdateringar som skulle gjorts ett antal år tillbaka i tiden inte har skett. Exempelvis uppgav ett företag i Nybro att bilen inte varit registrerad i Staffanstorps kommun sedan Dessa fall har inte exkluderats, men det framgår i Exceldatabasen vilka de är. Ytterligare ett fall har kommit till vår kännedom via telefonsamtal med en enkätmottagare. Han meddelade att en numera Järfälla-baserad bil under en ettårsperiod för flera år sedan varit registrerad i Mora. Personen besvarade dock inte enkäten. Hur urvalet och de svarande fördelade sig på län framgår ur följande figur. Nästan 60 procent av bilarna i urvalet var registrerade i något av de tre storstadslänen. Fördelning i urvalet Fördelning bland de svarande Figur 1 Fördelning av urvalet och de svarande på län. Respondenter vars bilar var registrerade i Stockholms län eller Jönköpings län var minst benägna att besvara enkäten, 45 procent deltog i studien, se detaljer i Tabell 3. Även Kalmar län uppvisar en svarsfrekvens på under 50 procent. Högst svarsfrekvens kunde noteras för Södermanlands län (74 procent). Även Värmlands och Örebro län nådde höga svarsfrekvenser på procent. Alla kommuner kom inte med i urvalet som tidigare nämnts, därutöver blev VTI notat

18 inte alla kommuner i urvalet representerade bland de svarande. Vilka kommuner som hade 0 procents svarsfrekvens framgår i bilaga 1. Tabell 3 Svarsfrekvens per län. Län Antal i urvalet Fördelning i urvalet, % Antal svar Fördelning bland de svarande, % Svarsfrekvens, % 1 Stockholms län , ,1 45,3 3 Uppsala län 53 2,7 29 2,8 54,7 4 Södermanlands län 46 2,3 34 3,3 73,9 5 Östergötlands län 80 4,0 41 3,9 51,3 6 Jönköpings län 64 3,2 29 2,8 45,3 7 Kronobergs län 36 1,8 22 2,1 61,1 8 Kalmar län 50 2,5 23 2,2 46,0 9 Gotlands län 17 0,9 10 1,0 58,8 10 Blekinge län 19 1,0 10 1,0 52,6 12 Skåne län , ,1 51,9 13 Hallands län 64 3,2 39 3,8 60,9 14 Västra Götalands län , ,4 54,5 17 Värmlands län 35 1,8 23 2,2 65,7 18 Örebro län 45 2,3 30 2,9 66,7 19 Västmanlands län 44 2,2 27 2,6 61,4 20 Dalarnas län 51 2,6 26 2,5 51,0 21 Gävleborgs län 61 3,1 33 3,2 54,1 22 Västernorrlands län 40 2,0 25 2,4 62,5 23 Jämtlands län 20 1,0 10 1,0 50,0 24 Västerbottens län 46 2,3 25 2,4 54,3 25 Norrbottens län 47 2,4 26 2,5 55,3 Totalsumma , ,0 52,2 16 VTI notat

19 4. Resultat Inledningsvis ges en översikt över samtligas svar. I kapitel följer sedan en redovisning av svaren uppdelat på de användningsområden som beaktats: taxibilar, förmånsbilar, hyrbilar, bilar med andra användningsområden samt bilar med okända användningsområden. För vart och ett av användningsområdena presenteras andelen av körsträckan i stationeringskommunen uppdelat på fall då denna kommun är densamma som registreringskommunen och fall då stationeringskommunen är en annan kommun samt upplåtelseform. I kapitel 4.7 presenteras stationeringsområde i förhållande till registreringsområde utifrån riksområden. För resultatredovisningar på kommunnivå hänvisas till bilaga 3. I några fall har flera kommuner, ett eller flera län alternativt hela landet angetts som stationeringskommun (detta är kodat som Flera kommuner i tabellerna i bilagan). Även stationeringsplatser utanför riket har angetts (kodat Utomlands ) Beskrivning av hela svarsmaterialet De allra flesta, 987 respondenter eller 95 procent, uppgav att de fortfarande ägde eller disponerade aktuell personbil. Omkring 3 procent av bilarna var inte i trafik eller så var statusen var okänd, se Tabell 4. Tabell 4 Fordonsstatus och ägarförhållande. Disponeras/ägs bilen ännu? Fordonsstatus Ja Nej Totalt antal Andel, % I trafik ,8 Avställd ,9 Skrotad 3 3 0,3 Vet inte ,0 Totalt ,0 De vanligaste upplåtelseformerna var finansiell leasing (53 procent) följt av ett direktägande av den juridiska personen (37 procent). Utifrån tre specificerade användningsområden och ett övrigt, erhölls kunskap om hur bilen användes. Två av tre bilar var en förmånsbil. Hur fördelningen på upplåtelseform och användningsområde ser ut framgår av Tabell 5. Den vanligaste kombinationen var en förmånsbil som uppläts genom finansiell leasing, ca 43 procent av bilarna utgjordes enligt respondenterna av denna kategori. Omkring var sjätte bil var en förmånsbil som ägdes direkt av den juridiska personen; lika vanligt var det med direktägda bilar i kategorin övriga användningsområden. Den enda kombinationen som inte förekom i enkätsvaren var taxibilar upplåtna genom operationell leasing. VTI notat

20 Tabell 5 Fördelning på användningsområde och upplåtelseform. Upplåtelseform Taxirörelse Användningsområde, antal Förmånsbil Korttidsuthyrning Övrigt Ej svar Totalt antal Andel, % Finansiell leasing ,4 Operationell leasing ,0 Direktägd av juridisk person ,0 Annan upplåtelseform ,8 Ej svar ,8 Totalt antal ,0 Andel, % 2,1 67,3 1,6 27,6 1,3 100,0 Leasingbilarna (både finansiellt och operationellt leasade) utgjorde drygt 60 procent av de juridiskt ägda personbilarna i svarsmaterialet enligt respondenterna. Denna andel är i samma storleksordning som i populationen enligt Tabell 1 och i urvalet enligt kapitel 3.1. Jämförs koden i Vägtrafikregistret som angav om bilen var en leasingbil eller inte med enkätsvaren, visade det sig att uppgifterna inte helt överensstämde. Av de 628 bilar som respondenterna påstod vara leasingbilar, var det 31 som enligt uppgifterna i urvalet från Vägtrafikregistret inte var leasingbilar. Å andra sidan uppgav respondenten i 30 fall en annan upplåtelseform än leasing, vilket registret angav. En möjlig förklaring är att upplåtelseform ändrats från det att urvalet gjordes och enkäten besvarades. Det kan också finnas gamla/felaktiga uppgifter i registret eller så har respondenten inte angett korrekt upplåtelseform. I den följande resultatredovisningen utgår vi från vad enkätsvaren säger om upplåtelseform. Den genomsnittliga andelen som uppskattades köras i registreringskommunen uppgick till 53 procent. Hur den andelen varierar beroende på om stationeringskommunen (stat.kommun) var densamma som registreringskommunen () eller inte, framgår ur Tabell 6. Tabell 6 Andel av körsträckan i registreringskommunen. uppgift om stat.kommun uppgift om körsträcka i Genomsnittlig andel av körsträckan i Stationeringskommun = registreringskommun % Stationeringskommun registreringskommun % Totalt % 18 VTI notat

21 Andel av svaren, % Fördelningen på körsträckeandelar för samtliga och när stationeringskommunen är densamma som registreringskommunen respektive när detta inte var fallet, framgår ur Figur 2. Som tidigare nämnts, var svarsalternativen till denna fråga fixa i steg om 10-tal procent 2. Omkring 6 procent uppgav att bilen inte kördes alls i registreringskommunen, medan drygt 7 procent angett att all körning skedde där. Den vanligaste skattningen, som drygt 16 procent svarade, var att 90 procent av körsträckan kördes i registreringskommunen. 35 Samtliga Stat = reg Stat reg Andel i procent av totala körsträckan som körs i en Figur 2 Fördelning på körsträckeandelar i en. Totalt och uppdelat på om stat.kommunen var densamma som en eller ej. 2 I webbenkäten fanns en rullista med alternativen 0, 10 osv. upp till 100 %. Svar i pappersenkäten som inte var avgivna på denna form, avrundades till närmaste 10-tal procent. VTI notat

22 Andel av svaren, % Drygt 70 procent av de respondenter som uppgav att stationeringskommunen var en annan än registreringskommunen, uppgav att högst 20 procent av körsträckan kördes i registreringskommunen, se de kumulativa fördelningarna i Figur 3. Samtidigt kan vi konstatera att när stationeringskommunen var densamma som registreringskommunen, uppskattade nästan varannan respondent att 80 procent eller mer av den totala körsträckan kördes i aktuell kommun. 100 Samtliga Stat = reg Stat reg Kumulativ fördelning av körsträckeandelar i en Figur 3 Kumulativ fördelning på körsträckeandelar i en. Totalt och uppdelat på om stat.kommunen var densamma som en eller ej. 20 VTI notat

23 Andel av körsträckan, % En genomsnittlig andel av körsträckan i registreringskommunerna per län presenteras i Figur 4 tillsammans med riksgenomsnittet. Två län, Västerbottens och Gotlands, utmärker sig genom en andel på 70 procent eller mer. Lägst andel finner vi i Värmland med strax under 45 procent Figur 4 Andel av körsträckan i en, genomsnitt per län. Sorterat i fallande ordning. VTI notat

24 Kommunvisa andelar av körsträckan i registreringskommunen redovisas i Tabell 7 för kommuner med minst 10 uppgifter om körsträckeandelar. En tabell med samtliga kommuner återfinns i bilaga 3. Tabell 7 Andel av körsträckan i en. Kommuner där minst 10 andelar finns. Sorterat i fallande ordning. Reg.kommun Svarsfrekvens, % uppgift om körsträcka i Genomsnittlig andel av körsträckan i Gotland 58, ,0 Jönköping 34, ,0 Uppsala 52, ,8 Göteborg 52, ,9 Stockholm 48, ,2 Örebro 67, ,8 Nyköping 86, ,2 Malmö 45, ,4 Helsingborg 68, ,8 Linköping 50, ,6 Gävle 47, ,0 Västerås 62, ,8 Norrköping 53, ,7 Lund 44, ,0 Växjö 70, ,2 Karlstad 66, ,2 Halmstad 72, ,8 Huddinge 52, ,0 22 VTI notat

25 4.2. Taxibilar Endast 22 taxibilar var representerade bland de svarande. Den vanligaste upplåtelseformen för taxibilar var ett direkt ägande av den juridiska personen. Ingen taxi uppläts genom operationell leasing enligt respondenterna. Tre respondenter uppgav att taxin var stationerad i en annan kommun än registreringskommunen, se Tabell 8. I ett fall gjordes ingen skattning på hur stor andel av den totala körsträckan som kördes i registreringskommuen. I genomsnitt uppskattades att 72 procent av taxins körsträcka kördes i registreringskommunen. Denna andel bygger på uppgifter från 21 respondenter. Betraktas den vanligaste upplåtelseformen, direktägd av juridisk person, och ingen hänsyn tas till var bilen är stationerad i förhållande till var den är registrerad, körs 64 procent av den totala körsträckan i registreringskommunen. Eftersom få taxibilar ingick i materialet bör dessa resultat tolkas med försiktighet. Tabell 8 Taxibilar: andel av körsträckan i en uppdelat på om stat.kommunen var densamma som en eller ej samt upplåtelseform. stat.kommun körsträcka i Genomsnittlig andel av körsträckan i Stat = reg, FL % Stat = reg, OL Stat = reg, J % Stat = reg, Ö % Stat = reg, totalt % Stat reg, FL Stat reg, OL Stat reg, J % Stat reg, Ö Stat reg, totalt % Samtliga, FL % Samtliga, OL Samtliga, J % Samtliga, Ö % Samtliga % FL=finansiell leasing; OL=operationell leasing; J=ägd direkt av juridisk person; Ö=annan upplåtelseform VTI notat

26 4.3. Förmånsbilar Denna kategori utgjordes av totalt 699 bilar. Omkring 24 procent av bilarna var stationerade i en annan kommun än registreringskommunen. I genomsnitt skattades andelen av körda sträckan i registreringskommunen till 51 procent (baserat på svar från 686 respondenter). Motsvarande andelar för bilar som var stationerade i registreringskommunen var 61 procent och för dem som var stationerade i någon annan kommun 20 procent. Bilar upplåtna genom operationell leasing hade lägst andel av körsträckan i registreringskommunen oavsett var de var stationerade (om man bortser från fallen då ingen upplåtelseform uppgavs). Det motsatta gällde för dem med övrig upplåtelseform. Detaljer presenteras i Tabell 9. Tabell 9 Förmånsbilar: andel av körsträckan i en uppdelat på om stat.kommunen var densamma som em eller ej samt upplåtelseform. stat.kommun körsträcka i Genomsnittlig andel av körsträckan i Stat = reg, FL % Stat = reg, OL % Stat = reg, J % Stat = reg, Ö % Stat = reg, ej angett % Stat = reg, totalt % Stat reg, FL % Stat reg, OL % Stat reg, J % Stat reg, Ö % Stat reg, ej angett % Stat reg, totalt % Samtliga, FL % Samtliga, OL % Samtliga, J % Samtliga, Ö % Samtliga, ej angett % Samtliga % FL=finansiell leasing; OL=operationell leasing; J=ägd direkt av juridisk person; Ö=annan upplåtelseform För förmånsbilar efterfrågades dessutom i enkäten respondentens hem- och arbetsplatskommun. Resultattabellen omfattar över 400 rader, varför den inte kan publiceras i detta notat, utan vi hänvisar till Exceldatabasen. 24 VTI notat

27 4.4. Hyrbilar Av de 17 bilarna som uppläts till korttidsuthyrning, var det 2 respondenter som uppgav att hyrbilen var stationerad i en annan kommun än registreringskommunen, se Tabell 10. I genomsnitt uppskattades att 57 procent av hyrbilens körsträcka kördes i registreringskommunen. Denna andel bygger på uppgifter från 16 respondenter. Ingen av de två taxibilarna som var stationerade i någon annan kommun än registreringskommunen kördes i registreringskommunen. En avställd bil drar ner den genomsnittliga körsträckeandelen bland direktägda bilar som är stationerade i samma kommun som de är registrerade i, se även bilaga 3. Eftersom det var få hyrbilar som ingick i materialet, bör dessa resultat tolkas med försiktighet. Tabell 10 Hyrbilar: andel av körsträckan i en uppdelat på om stat.kommunen var densamma som en eller ej samt upplåtelseform. stat.kommun körsträcka i Genomsnittlig andel av körsträckan i Stat = reg, FL % Stat = reg, OL % Stat = reg, J % Stat = reg, Ö % Stat = reg, totalt % Stat reg, FL Stat reg, OL Stat reg, J % Stat reg, Ö % Stat reg, totalt % Samtliga, FL % Samtliga, OL % Samtliga, J % Samtliga, Ö % Samtliga % FL=finansiell leasing; OL=operationell leasing; J=ägd direkt av juridisk person; Ö=annan upplåtelseform VTI notat

28 4.5. Bilar med andra användningsområden För de 287 bilarna som användes på övriga sätt, uppgick den genomsnittliga skattade körsträckeandelen till 55 procent i registreringskommunen, se Tabell 11. För 24 procent av bilarna uppgavs en annan stationeringskommun än registreringskommun. I genomsnitt körde dessa 18 procent av den totala körsträckan i registreringskommunen. Motsvarande andel för bilar där stationeringskommunen och registreringskommunen var densamma, var 67 procent. Tabell 11 Bilar med andra användningsområden: andel av körsträckan i en uppdelat på om stat.kommunen var densamma som en eller ej samt upplåtelseform. stat.kommun körsträcka i Genomsnittlig andel av körsträckan i Stat = reg, FL % Stat = reg, OL % Stat = reg, J % Stat = reg, Ö % Stat = reg, totalt % Stat reg, FL % Stat reg, OL % Stat reg, J % Stat reg, Ö Stat reg, totalt % Samtliga, FL % Samtliga, OL % Samtliga, J % Samtliga, Ö % Samtliga % FL=finansiell leasing; OL=operationell leasing; J=ägd direkt av juridisk person; Ö=annan upplåtelseform 26 VTI notat

29 4.6. Bilar med okända användningsområden Det var 14 respondenter som inte svarade på frågan om användningsområde för bilen. Resultatet för denna grupp visas i Tabell 12. Körsträckeandelen i registreringskommunen var i genomsnitt 57 procent. Tabell 12 Bilar där användningsområde inte angetts: andel av körsträckan i en uppdelat på om stat.kommunen var densamma som en eller ej samt upplåtelseform. stat.kommun körsträcka i Genomsnittlig andel av körsträckan i Stat = reg, FL % Stat = reg, OL Stat = reg, J % Stat = reg, Ö Stat = reg, ej angett % Stat = reg, totalt % Stat reg, FL Stat reg, OL Stat reg, J % Stat reg, Ö % Stat reg, ej angett Stat reg, totalt % Samtliga, FL % Samtliga, OL Samtliga, J % Samtliga, Ö % Samtliga, ej angett % Samtliga % FL=finansiell leasing; OL=operationell leasing; J=ägd direkt av juridisk person; Ö=annan upplåtelseform VTI notat

30 4.7. Registreringsområde i förhållande till stationeringsområde Inom EU delas länder in i NUTS-områden vid statistikredovisning (NUTS = Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques). Tre nivåer används. I Sverige består NUTS 1 av tre landsdelar (östra, södra respektive norra Sverige), NUTS 2 av riksområden och NUTS 3 av län 3. Förutom kommun- och länsvisa redovisningar, har det också undersökts var bilen är stationerad i förhållande till var den är registrerad på NUTS 2-nivån. Den omfattar åtta regioner i Sverige enligt Tabell 13. Tabell 13 NUTS 2-områden i Sverige. NUTS 2-område SE11 SE12 SE12 SE12 SE12 SE12 SE21 SE21 SE21 SE21 SE22 SE22 SE23 SE23 SE31 SE31 SE31 SE32 SE32 SE33 SE33 Ingående län Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Örebro län Västmanlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län Hur fördelningen ser ut av bilar på stationerings -NUTS 2 utifrån registrerings -NUTS 2 visas i Tabell 14. Drygt 90 procent av fordonen som är registrerade i SE11 och SE12 är också stationerade i respektive område. För övriga områden uppgår motsvarande andel till ca 95 procent. Sett över samtliga NUTS 2-områden var denna andel 93 procent VTI notat

31 Tabell 14 Stationeringsområde efter registreringsområde, NUTS 2-nivå. Stationerad i Registrerad i SE11 SE12 SE21 SE22 SE23 SE31 SE32 SE33 Totalt antal Andel som är stat. i reg.nuts SE % SE % SE % SE % SE % SE % SE % SE % Totalt antal När respondenten angett flera kommuner som stationeringskommun, har enkätsvaren kodats om till NUTS 2-område där så varit möjligt, dvs. om stationeringskommunerna ligger i samma NUTS 2-område. VTI notat

32 5. Diskussion 5.1. Metoddiskussion Svarsfrekvensen på 52 procent är något högre än vad som brukar uppnås i andra enkätundersökningar, åtminstone i jämförelse med studier som vänder sig till ett slumpmässigt urval ur befolkningsregistret. Föreliggande enkät var kort och därmed krävdes inte särskilt stora tidsresurser för att besvara den. Det är intressant att notera att de flesta uppfattade det som smidigare att svara på det traditionella sättet än att söka upp en webbsida och logga in till en webbenkät. Vid en närmare granskning av vilka som svarat, visade det sig att bland de ca 100 juridiska ägare som hade ett organisationsnummer som började på 699 (filialnummer) var svarsfrekvensen låg: drygt 30 procent. Vidareförmedlingen av enkäten till bilens användare av den som mottog enkäten tycks ha fungerat mindre bra. För att kompensera för ägarbyten och/eller företagsflyttar som kunde ske tiden mellan då registeruttaget gjordes och enkäten mottogs, ombads respondenten i förekommande fall beskriva bilens användande utifrån situationen när fordonet fortfarande ägdes/disponerades. Detta uppmärksammandes dock inte av ett fåtal som valde att inte fortsätta besvara enkäten efter de två inledande frågorna och som därmed blev bortfall. Andelen som inte längre ägde eller disponerade fordonet (5 procent) vid tidpunkten för enkätens mottagande liksom antalet postreturer, skulle förmodligen ha varit lägre respektive färre om enkätutskicket hade skett före årsskiftet. Detta var målsättningen men kunde inte uppfyllas pga. tidsbrist. Det bedömdes också som mindre fördelaktigt för svarsfrekvensen om utskicket gjordes nära inpå jul-och nyårsledigheterna. I stället valdes att skicka enkäten direkt efter trettonhelgen. Vid analysen har det utgåtts ifrån att om ingen stationeringskommun har angetts, antas bilen vara stationerad i registreringskommunen. På frågan om bilen huvudsakligen användes/var stationerad i en annan kommun än registreringskommunen, var det 35 respondenter som uppgav fler än en kommun (eller ett län, del av landet eller andra länder). För dessa fall kan alltså ingen enskild stationeringskommun bestämmas, vilket har kodats i datamaterialet ( Flera kommuner respektive Utomlands ). Den andel av körsträckan som körs i registreringskommunen var i dessa fall oftast låg. Det kan finnas andra liknade fall då denna andel också var låg och respondenten har underlåtit att ange en enskild stationeringskommun pga. enkätfrågans formulering (endast ett kommunnamn efterfrågades), men lika gärna hade kunnat gett ett svar som skulle kodats enligt ovan men som nu i stället har tilldelats en stationeringskommun som är densamma som registreringskommunen Resultatdiskussion Resultatet visade att drygt hälften av den körda sträckan för personbilar ägda av juridiska personer uppskattades köras i den kommun bilen var registrerad i enligt Vägtrafikregistret. Taxibilar hade en högre andel av körsträckan i sin registreringskommun än de övriga kategorierna av användningssätt, men antalet var få, varför resultatet bör tolkas med försiktighet. Nästan var fjärde bil rapporterades vara stationerad i en annan kommun än den som bilen var registrerad i. Andelen av körsträckan som i dessa fall kördes i registreringskommunen var då inte oväntat låg, även om det förekommer fall då andelen var hög, upp emot 90 procent. Bilens användare kanske i dessa fall har en utgångspunkt för resorna i en annan kommun (där bostaden är belägen?) men att resorna till stor del sker i registreringskommunen. Det förekommer också låga körsträckeandelar (10 20 procent) i registreringskommunen när denna kommun är 30 VTI notat

33 densamma som stationeringskommunen. Det skulle kunna förklaras av att bilens användare är handelsresande, konsult, servicetekniker etc. med verksamhet/kunder i ett stort distrikt. Ett annat exempel som medför samma mönster är om användaren bor nära kommungränsen i registreringskommunen och tjänsteresorna till stor del har målpunkter utanför registreringskommunen. Studien uppdagade ett par, enligt respondenterna, felaktiga registreringskommuner i Vägtrafikregistret som legat kvar i registret under flera år. Detta är ett tecken på att uppdateringar av Vägtrafikregistret inte alltid sker på ett korrekt sätt. VTI notat

34 32 VTI notat

35 Bilaga 1 Kommuner ej representerade i urvalet eller bland de svarande Tabell 15. Kommuner ej med i urvalet Tabell 16. Kommuner med 0 procent svarsfrekvens Kommunkod Kommun Län Kommunkod Kommun 331 Heby 3 Uppsala län 140 Nykvarn 1 Stockholms län 360 Tierp 3 Uppsala län 187 Vaxholm 1 Stockholms län 509 Ödeshög 5 Östergötlands län 382 Östhammar 3 Uppsala län 617 Gnosjö 6 Jönköpings län 428 Vingåker 4 Södermanlands län 643 Habo 6 Jönköpings län 482 Flen 4 Södermanlands län 760 Uppvidinge 7 Kronobergs län 513 Kinda 5 Östergötlands län 821 Högsby 8 Kalmar län 582 Söderköping 5 Östergötlands län 861 Mönsterås 8 Kalmar län 642 Mullsjö 6 Jönköpings län 1260 Bjuv 12 Skåne län 665 Vaggeryd 6 Jönköpings län 1276 Klippan 12 Skåne län 884 Vimmerby 8 Kalmar län 1430 Munkedal 14 Västra Götalands län 885 Borgholm 8 Kalmar län 1439 Färgelanda 14 Västra Götalands län 1261 Kävlinge 12 Skåne län 1444 Grästorp 14 Västra Götalands län 1272 Bromölla 12 Skåne län 1447 Gullspång 14 Västra Götalands län 1275 Perstorp 12 Skåne län 1460 Bengtsfors 14 Västra Götalands län 1440 Ale 14 Västra Götalands län 1472 Tibro 14 Västra Götalands län 1442 Vårgårda 14 Västra Götalands län 1473 Töreboda 14 Västra Götalands län 1445 Essunga 14 Västra Götalands län 1760 Storfors 17 Värmlands län 1466 Herrljunga 14 Västra Götalands län 1762 Munkfors 17 Värmlands län 1486 Strömstad 14 Västra Götalands län 1763 Forshaga 17 Värmlands län 1783 Hagfors 17 Värmlands län 1765 Årjäng 17 Värmlands län 1785 Säffle 17 Värmlands län 1781 Kristinehamn 17 Värmlands län 1962 Norberg 19 Västmanlands län 1814 Lekeberg 18 Örebro län 2082 Säter 20 Dalarnas län 1864 Ljusnarsberg 18 Örebro län 2104 Hofors 21 Gävleborgs län 1882 Askersund 18 Örebro län 2305 Bräcke 23 Jämtlands län 1884 Nora 18 Örebro län 2326 Berg 23 Jämtlands län 1907 Surahammar 19 Västmanlands län 2361 Härjedalen 23 Jämtlands län 1983 Köping 19 Västmanlands län 2417 Norsjö 24 Västerbottens län 2021 Vansbro 20 Dalarnas län 2418 Malå 24 Västerbottens län 2026 Gagnef 20 Dalarnas län 2421 Storuman 24 Västerbottens län 2034 Orsa 20 Dalarnas län 2505 Arvidsjaur 25 Norrbottens län 2039 Älvdalen 20 Dalarnas län 2506 Arjeplog 25 Norrbottens län 2101 Ockelbo 21 Gävleborgs län 2422 Sorsele 24 Västerbottens län 2460 Vännäs 24 Västerbottens län 2463 Åsele 24 Västerbottens län 2513 Överkalix 25 Norrbottens län Län VTI notat

36 34 VTI notat

37 Bilaga 2 Följebrev och enkät Enkätmottagare Svarsvägen Undersökningsbyn Var används personbilar som ägs av juridiska personer? Det finns en efterfrågan på statistik på kommunnivå gällande bilars användning. Fordon som ägs av juridiska personer kan vara registrerade i en kommun men helt eller delvis rulla i en annan kommun, stationeringskommunen. Att t ex uppskatta körsträckor i en kommun baserat på de fordon som är registrerade där, kan alltså ge en felaktig bild av det faktiska läget. VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut (www.vti.se), har därför fått i uppdrag av Trafikanalys (en statlig myndighet med statistikansvar, se att kartlägga var personbilar används som är ägda av juridiska personer. Ert fordon är ett av som slumpmässigt valts från Vägtrafikregistret (på beställning av Trafikanalys). Via SCB:s Företagsregister har, i förekommande fall, sedan adresser till det organisationsnummer påförts som i registret var kopplat till respektive personbil. Vi är tacksamma om ni, eller den person som har kunskap om bilens användning, svarar på frågorna på baksidan och sedan återsänder detta blad i svarskuvertet senast 19/ I stället för att skicka tillbaka pappersenkäten, kan svaren avlämnas via en webbenkät. Gå till för mer information. Med vänliga hälsningar Per Henriksson, projektledare VTI Anette Myhr, projektledare Trafikanalys , , VTI notat

38 Inloggningskod: xx Bilens reg.nr: XXX999 1) Stämmer det att bilen fortfarande ägs/disponeras av er? Ja Nej 2) Är bilen i trafik, avställd eller skrotad? I trafik Avställd Skrotad Vet inte Om bilen inte längre ägs/disponeras av er och/eller om den är avställd eller skrotad, svara på frågorna utifrån hur det var när bilen var i trafik och ägdes/disponerades av er. 3) Uppskattningsvis, hur stor andel av den totala körsträckan körs i [kommunnamn] kommun, som enligt Vägtrafikregistret bilen är registrerad i? Svara i 10-tal % (0, 10, eller 100 %). 4) Om bilen huvudsakligen används, är stationerad, i en annan kommun än registreringskommunen, ange vilken stationeringskommunen är:. 5) Hur upplåts bilen? (kryssa endast i en ruta) Genom finansiell leasing (bilen köps loss för ett bestämt restvärde efter hyresperioden) Genom operationell leasing (bilen hyrs under minst ett år och återlämnas efter hyresperioden) Bilen ägs direkt av en juridisk person Annan upplåtelseform, ange vilken: 6) Hur används bilen? (kryssa endast i en ruta) I en taxirörelse Det är en förmånsbil Den upplåts för korttidsuthyrning (mindre än 12 mån) Övrigt (t ex inom hemtjänsten, budbil) 7) Om det är en förmånsbil, ange vilken kommun användaren är bosatt respektive i vilken kommun användarens arbetsplats är belägen: Användarens hemkommun:. Arbetsplatskommun: Eventuella kommentarer:.. Tack för din medverkan! 36 VTI notat

39 Bilaga 3 Resultattabeller på kommunnivå Tabell 17 Genomsnittlig körsträcka i registreringskommunen per kommun. Redovisat per län, residensstäder med fet stil. Reg.kommun Län Antal i urvalet Antal svar Svarsfrekvens, % körsträcka i Genomsnittlig andel av körsträckan i Upplands Väsby 1 Stockholms län ,7 2 40,0 Vallentuna 1 Stockholms län ,0 4 15,0 Österåker 1 Stockholms län ,2 2 75,0 Värmdö 1 Stockholms län ,1 3 63,3 Järfälla 1 Stockholms län ,9 6 35,0 Ekerö 1 Stockholms län , ,0 Huddinge 1 Stockholms län , ,0 Botkyrka 1 Stockholms län ,8 6 43,3 Salem 1 Stockholms län ,0 1 0,0 Haninge 1 Stockholms län ,0 7 41,4 Tyresö 1 Stockholms län ,2 5 36,0 Upplands-Bro 1 Stockholms län ,0 3 46,7 Nykvarn 1 Stockholms län 1 0 0,0 0 Täby 1 Stockholms län ,6 5 34,0 Danderyd 1 Stockholms län ,5 6 30,0 Sollentuna 1 Stockholms län ,7 7 45,7 Stockholm 1 Stockholms län , ,2 Södertälje 1 Stockholms län ,8 7 61,4 Nacka 1 Stockholms län ,8 7 27,1 Sundbyberg 1 Stockholms län ,3 2 15,0 Solna 1 Stockholms län ,5 6 36,7 Lidingö 1 Stockholms län ,0 5 28,0 Vaxholm 1 Stockholms län 2 0 0,0 0 Norrtälje 1 Stockholms län ,0 8 56,3 Sigtuna 1 Stockholms län ,4 4 12,5 Nynäshamn 1 Stockholms län ,3 5 44,0 Håbo 3 Uppsala län ,3 1 90,0 Älvkarleby 3 Uppsala län ,0 1 10,0 Knivsta 3 Uppsala län ,7 2 40,0 Uppsala 3 Uppsala län , ,8 Enköping 3 Uppsala län ,0 6 58,3 Östhammar 3 Uppsala län 1 0 0,0 0 Vingåker 4 Södermanlands län 1 0 0,0 0 VTI notat

40 Reg.kommun Län Antal i urvalet Antal svar Svarsfrekvens, % körsträcka i Genomsnittlig andel av körsträckan i Gnesta 4 Södermanlands län ,7 2 40,0 Nyköpings 4 Södermanlands län , ,2 Oxelösund 4 Södermanlands län ,0 1 10,0 Flen 4 Södermanlands län 1 0 0,0 0 Katrineholm 4 Södermanlands län ,0 3 63,3 Eskilstuna 4 Södermanlands län ,5 8 70,0 Strängnäs 4 Södermanlands län ,7 6 50,0 Trosa 4 Södermanlands län ,0 1 70,0 Ydre 5 Östergötlands län ,0 1 60,0 Kinda 5 Östergötlands län 1 0 0,0 0 Boxholm 5 Östergötlands län ,0 1 20,0 Åtvidaberg 5 Östergötlands län ,7 2 60,0 Finspång 5 Östergötlands län ,3 1 40,0 Valdemarsvik 5 Östergötlands län ,0 1 10,0 Linköping 5 Östergötlands län , ,6 Norrköping 5 Östergötlands län , ,7 Söderköping 5 Östergötlands län 2 0 0,0 0 Motala 5 Östergötlands län ,5 5 22,0 Vadstena 5 Östergötlands län ,0 1 20,0 Mjölby 5 Östergötlands län ,0 2 60,0 Aneby 6 Jönköpings län ,0 1 0,0 Mullsjö 6 Jönköpings län 1 0 0,0 0 Gislaved 6 Jönköpings län ,0 2 75,0 Vaggeryd 6 Jönköpings län 1 0 0,0 0 Jönköping 6 Jönköpings län , ,0 Nässjö 6 Jönköpings län ,0 2 90,0 Värnamo 6 Jönköpings län ,0 4 50,0 Sävsjö 6 Jönköpings län ,0 3 33,3 Vetlanda 6 Jönköpings län ,7 2 60,0 Eksjö 6 Jönköpings län ,0 2 40,0 Tranås 6 Jönköpings län ,0 2 20,0 Lessebo 7 Kronobergs län ,0 1 0,0 Tingsryd 7 Kronobergs län ,3 1 70,0 Alvesta 7 Kronobergs län ,7 2 75,0 Älmhult 7 Kronobergs län ,3 1 90,0 Markaryd 7 Kronobergs län ,0 2 45,0 Växjö 7 Kronobergs län , ,2 Ljungby 7 Kronobergs län ,3 1 0,0 38 VTI notat

41 Reg.kommun Län Antal i urvalet Antal svar Svarsfrekvens, % körsträcka i Genomsnittlig andel av körsträckan i Torsås 8 Kalmar län ,3 2 55,0 Mörbylånga 8 Kalmar län ,0 1 10,0 Hultsfred 8 Kalmar län ,7 2 30,0 Emmaboda 8 Kalmar län ,7 2 25,0 Kalmar 8 Kalmar län ,7 7 81,4 Nybro 8 Kalmar län ,7 2 10,0 Oskarshamn 8 Kalmar län ,0 3 70,0 Västervik 8 Kalmar län ,4 4 32,5 Vimmerby 8 Kalmar län 5 0 0,0 0 Borgholm 8 Kalmar län 2 0 0,0 0 Gotland 9 Gotlands län , ,0 Olofström 10 Blekinge län ,0 1 30,0 Karlskrona 10 Blekinge län ,0 5 42,0 Ronneby 10 Blekinge län ,0 2 95,0 Karlshamn 10 Blekinge län , ,0 Sölvesborg 10 Blekinge län ,3 1 10,0 Svalöv 12 Skåne län ,0 1 10,0 Staffanstorp 12 Skåne län ,0 1 0,0 Burlöv 12 Skåne län ,0 1 50,0 Vellinge 12 Skåne län ,7 6 40,0 Östra Göinge 12 Skåne län ,0 1 50,0 Örkelljunga 12 Skåne län ,7 2 70,0 Kävlinge 12 Skåne län 3 0 0,0 0 Lomma 12 Skåne län ,0 1 20,0 Svedala 12 Skåne län ,0 2 20,0 Skurup 12 Skåne län ,7 2 5,0 Sjöbo 12 Skåne län ,3 1 30,0 Hörby 12 Skåne län ,7 2 45,0 Höör 12 Skåne län ,0 1 50,0 Tomelilla 12 Skåne län ,0 1 10,0 Bromölla 12 Skåne län 1 0 0,0 0 Osby 12 Skåne län ,0 1 30,0 Perstorp 12 Skåne län 1 0 0,0 0 Åstorp 12 Skåne län ,0 2 15,0 Båstad 12 Skåne län ,7 2 15,0 Malmö 12 Skåne län , ,4 Lund 12 Skåne län , ,0 Landskrona 12 Skåne län ,4 5 48,0 VTI notat

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2012

Biografstatistik per län och kommun 2012 Blekinge Karlshamn 31 179 37 245 3 218 161 843 1,2 Blekinge Karlskrona 61 844 116 167 11 012 837 5 339 1,9 Blekinge Olofström 13 355 8 060 576 570 460 0,6 Blekinge Ronneby 28 443 32 180 2 790 282 830 1,1

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Antal personer som har e-deklarerat i varje kommun till och med 5 maj 2014

Antal personer som har e-deklarerat i varje kommun till och med 5 maj 2014 STOCKHOLMS LÄN UPPLANDS VÄSBY 23931 31563 3 75,82 6352 3115 5964 4436 3326 738 75,24 STOCKHOLMS LÄN VALLENTUNA 16718 23261 29 71,87 5615 2352 3636 2300 2249 566 71,27 STOCKHOLMS LÄN ÖSTERÅKER 21734 30581

Läs mer

Förändring i kommunal fastighetsavgift

Förändring i kommunal fastighetsavgift 2016-04-29 1 2008-2016 ift 2008 2016 Värden i kronor Kod Namn inv 1/11 2007 Basvärde 2008 1314,52*inv 1/11 2007 2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 Intäkt av 2011 114 Upplands Väsby 38 027 49 987 184

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

0583 Östergötland Motala Östergötland Vadstena Östergötland Mjölby Jönköping Aneby Jönköp

0583 Östergötland Motala Östergötland Vadstena Östergötland Mjölby Jönköping Aneby Jönköp 0114 Stockholm Upplands Väsby 19 568 518 0115 Stockholm Vallentuna 4 198 337 0117 Stockholm Österåker 7 957 864 0120 Stockholm Värmdö 6 570 278 0123 Stockholm Järfälla 34 381 294 0125 Stockholm Ekerö 4

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Bilaga till regeringens beslut den 17 december 2015 (dnr Fi/05568/K)

Bilaga till regeringens beslut den 17 december 2015 (dnr Fi/05568/K) Blekinge Karlshamn 37 277 425 Blekinge Karlskrona 65 482 402 Blekinge Olofström 34 636 079 Blekinge Ronneby 57 466 492 Blekinge Sölvesborg 14 630 758 Dalarna Avesta 69 685 586 Dalarna Borlänge 49 427 614

Läs mer

Kostnaden för elevhälsa per elev 2016 Källa: Skolverket Sorterat efter kostnad.

Kostnaden för elevhälsa per elev 2016 Källa: Skolverket Sorterat efter kostnad. Kostnaden för elevhälsa per elev 2016 Källa: Skolverket Sorterat efter kostnad. Län Kommun Kostnad elevhälsa per elev, kr Västerbottens län Nordmaling 1520 Kronobergs län Alvesta 1550 Uppsala län Heby

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av värdepapper (K4) Taxeringsår LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 989 BLEKINGE KARLSKRONA 3

Antal personer som ska deklarera försäljning av värdepapper (K4) Taxeringsår LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 989 BLEKINGE KARLSKRONA 3 Antal personer som ska deklarera försäljning av värdepapper (K4) Taxeringsår 2015 601 277 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 989 BLEKINGE KARLSKRONA 3 506 BLEKINGE RONNEBY 1 412 BLEKINGE KARLSHAMN 1 704

Läs mer

Hundstatistik Antal hundägare och hundar per län och kommun

Hundstatistik Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2364 3223 BLEKINGE KARLSKRONA 4208 5536 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1105 1459 BLEKINGE RONNEBY 2503 3370

Läs mer

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning BLEKINGE OLOFSTRÖM 5 531 37 138 812 BLEKINGE KARLSKRONA 24 700 179 124 282 BLEKINGE RONNEBY 11 428 82 523 879 BLEKINGE KARLSHAMN 12 716 89 504 689 BLEKINGE SÖLVESBORG 6 578 49 924 222 DALARNA VANSBRO 2

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 1 Stockholms län Upplands Väsby 2 Stockholms län Nynäshamn 3 Stockholms län Södertälje 4 Stockholms län Sundbyberg 5 Stockholms län Huddinge 6 Stockholms län Sigtuna

Läs mer

Lokala siffror för län och kommun inkomstdeklarationen 2016

Lokala siffror för län och kommun inkomstdeklarationen 2016 Lokala siffror för län och kommun inkomstdeklarationen 2016 Län Kommun Antal % Blekinge KARLSHAMN 25592 68,85% Blekinge KARLSKRONA 50526 68,93% Blekinge OLOFSTRÖM 10785 69,84% Blekinge RONNEBY 22643 70,95%

Läs mer

Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM BLEKINGE KARLSKRONA BLEKINGE RONNEBY 2 716

Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM BLEKINGE KARLSKRONA BLEKINGE RONNEBY 2 716 Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet 927 175 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 1 321 BLEKINGE KARLSKRONA 5 774 BLEKINGE RONNEBY 2 716 BLEKINGE KARLSHAMN 2 646 BLEKINGE SÖLVESBORG 1 633 DALARNA

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostadsrätt (K6) Taxeringsår 2015 132 627 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 64 BLEKINGE KARLSKRONA

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostadsrätt (K6) Taxeringsår 2015 132 627 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 64 BLEKINGE KARLSKRONA Antal personer som ska deklarera försäljning av bostadsrätt (K6) Taxeringsår 2015 132 627 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 64 BLEKINGE KARLSKRONA 494 BLEKINGE RONNEBY 102 BLEKINGE KARLSHAMN 258 BLEKINGE

Läs mer

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn 31 179 0,8 26 010 1 914 506 638 Blekinge Karlskrona 61 844 1,5 95 169 8 139 414 3 132 Blekinge Olofström 13 355

Läs mer

Tomtmark Bostadsbyggnad Tomtmark och bostadsbyggnad Länskod kod

Tomtmark Bostadsbyggnad Tomtmark och bostadsbyggnad Länskod kod Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar tomt och byggnad per kommun (prognos) s 01 Stockholms 14 Upplands Väsby 5348 1038 1127 9% 1084 1202 11% 2122 2328 10% 01 Stockholms 15 Vallentuna 6760

Läs mer

Kommuner, partidistrikt och stift inom Svenska kyrkan

Kommuner, partidistrikt och stift inom Svenska kyrkan Kommuner, partidistrikt och stift inom Svenska kyrkan Kommun Partidistrikt Stift Ale Norra Älvsborg Göteborgs Alingsås Norra Älvsborg Skara Alvesta Kronoberg Växjö Aneby Jönköping Linköpings Arboga Västmanland

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2011

Biografstatistik per län och kommun 2011 Blekinge Karlshamn 31 185 25 711 2 044 902 588 0,8 Blekinge Karlskrona 64 215 109 223 10 150 960 5 380 1,7 Blekinge Olofström 12 876 5 394 317 497 281 0,4 Blekinge Ronneby 27 910 29 841 2 515 778 856 1,1

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

den 17 oktober 2013 Sida 1 av 7

den 17 oktober 2013 Sida 1 av 7 Ale Västra Götaland Erik Hamberg Alingsås Västra Götaland Erik Hamberg Alvesta Kronobergs län Lina Månsdotter Aneby Jönköpings län Kristian Hernqvist Arboga Västmanlands län Kerstin Peanberg Arjeplog Norrbottens

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Statistik rot och rut antal utförare per län 2012

Statistik rot och rut antal utförare per län 2012 Skatteverket Statistik rot och rut 2012 2013-01-11 1 (15) Statistik rot och rut antal utförare per län 2012 Typ Antal utförare riket RUT 16 811 ROT 67 912 okänt ROT 148 BLEKINGE RUT 212 BLEKINGE ROT 1

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät

Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät [Motpartens ärendeid NY] 1(5) Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät Norrbotten Länsstyrelsen i Norrbottens län Kommunförbundet Norrbotten Regionala Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten Länstrafiken

Läs mer

StatistikHusarbete Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster ROT-arbete

StatistikHusarbete Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster ROT-arbete Page 1 of 15 * Skatteverket StatistikHusarbete2011-01-01--2011-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 257.142 ROT-arbete 503.682 760.824 Län Blekinge län Blekinge län Dalarnas län Dalarnas

Läs mer

Kommun Län Kommunalskatten 2016 Höjning i öre Sänkning i öre Bedömning av sannolikt beslut

Kommun Län Kommunalskatten 2016 Höjning i öre Sänkning i öre Bedömning av sannolikt beslut Kommun Län Kommunalskatten 2016 Höjning i öre Sänkning i öre Bedömning av sannolikt beslut Ale Alingsås Västra Götaland beslut är inte fattat Den kommer att vara oförändrad Alvesta Kronoberg vara oförändrad

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 846 39 678 3 560 301 899 1,2 Blekinge Karlskrona 65 380 107 703 11 186 418 5 210 1,6 Blekinge Olofström 13 170 9 357 770 512 448 0,7 Blekinge Ronneby 28 697 39 474 3 566 726 877 1,4

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller inledda rekonstruktioner och inledda konkurser januari till november 2009.

Statistiken som presenteras här gäller inledda rekonstruktioner och inledda konkurser januari till november 2009. Statistiken som presenteras här gäller inledda rekonstruktioner och inledda konkurser januari till november 2009. Län Topp 5 kommuner - rekonstruktioner Hela Sverige 239 6 242 1. Stockholm 63 Stockholm

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per län 2012

Statistik rot och rut antal köpare per län 2012 Skatteverket Statistik rot och tut 2012 2013-01-04 1 (15) Statistik rot och rut antal köpare per län 2012 Typ Antal köpare riket RUT 491 711 ROT 984 402 okänt ROT 882 BLEKINGE RUT 6 124 BLEKINGE ROT 17

Läs mer

DALARNA TOTALT GOTLAND GOTLAND

DALARNA TOTALT GOTLAND GOTLAND Sida 1 av 5 Antal pågående skuldsaneringsbeslut län och kommun, Totalt Källa: Kronofogden BLEKINGE KARLSHAMN 78 98 119 121 124 132 BLEKINGE KARLSKRONA 97 115 117 120 118 117 BLEKINGE OLOFSTRÖM 14 21 29

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Antal gäldenärer 18-25 år, län och kommun per 2011-12-31 Källa: Kronofogden

Antal gäldenärer 18-25 år, län och kommun per 2011-12-31 Källa: Kronofogden Antal gäldenärer 18-25 år, län och kommun per 2011-12-31 Källa: Kronofogden Län Kommun Antal gäldenärer Aktiv totalskuld BLEKINGE KARLSHAMN 120 2 419 773 BLEKINGE KARLSKRONA 243 5 673 064 BLEKINGE OLOFSTRÖM

Läs mer

Sida 1 av 9. Antal personer med skuld hos Kronofogden, län och kommun Källa: Kronofogden

Sida 1 av 9. Antal personer med skuld hos Kronofogden, län och kommun Källa: Kronofogden Sida 1 av 9 Antal personer med skuld hos Kronofogden, län och kommun Källa: Kronofogden 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 BLEKINGE KARLSHAMN 1 106 173 162 306 1 110 168 093 887 1 096

Läs mer

DALARNA TOTALT GOTLAND GOTLAND

DALARNA TOTALT GOTLAND GOTLAND Antal med skuld hos Kronofogden 18-25 år, län och kommun Källa: Kronofogden Sida 1 av 6 BLEKINGE KARLSHAMN 124 2 469 992 120 2 419 773 126 2 605 844 124 2 855 103 121 2 479 298 115 2 961 303 87 2 688 487

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Statistik hundregistret 2015

Statistik hundregistret 2015 Antal hundar per län och kommun BLEKINGE KARLSHAMN 3633 KARLSKRONA 5947 OLOFSTRÖM 1593 RONNEBY 3710 SÖLVESBORG 2301 BLEKINGE Summa 17184 DALARNA AVESTA 2233 BORLÄNGE 3830 FALUN 4807 GAGNEF 1224 HEDEMORA

Läs mer

Se nedan hur din kommun Ligger till när det gäller husvagnar i trafik

Se nedan hur din kommun Ligger till när det gäller husvagnar i trafik Statistiken som presenteras här gäller husvagnar i trafik under maj 2011, dvs släp med karosserikod 81 och 100. Källa Transportstyrelsen. Antal Per 1 000 Antal Per 1 000 Län husvagnar invånare Kommun husvagnar

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

DALARNA TOTALT 10 345 1 311 701 043 10 234 1 292 911 252 10 312 1 403 887 859 10 383 1 365 526 369 9 969 1 321 297 725 GOTLAND GOTLAND

DALARNA TOTALT 10 345 1 311 701 043 10 234 1 292 911 252 10 312 1 403 887 859 10 383 1 365 526 369 9 969 1 321 297 725 GOTLAND GOTLAND Sida 1 av 8 Sammanställning av samtliga restförda fysiska personer uppdelat på län och kommun Källa: Kronofogden 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 BLEKINGE KARLSHAMN 1 106 173 162

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

GOTLAND GOTLAND

GOTLAND GOTLAND Sida 1 av 7 Fordonsrelaterade skulder län och kommun, Infrastrukturavgift Källa: Kronofogden BLEKINGE KARLSHAMN 3 3 4 215 BLEKINGE KARLSKRONA 2 3 3 433 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1 1 1 445 BLEKINGE RONNEBY 4 6

Läs mer

Antal registrerade ansökningar

Antal registrerade ansökningar Sida 1 av 10 Avhysningar på län och kommunnivå 2011-2013 (avser fysiska personer) Uppgifterna bygger på i vilken kommun personen är folkbokförd Källa: Kronofogden Län BLEKINGE KARLSHAMN 34 18 30 9 30 6

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2013

Biografstatistik per län och kommun 2013 Blekinge Karlshamn 31 272 34 985 3 019 484 875 1,1 Blekinge Karlskrona 63 912 103 549 9 937 396 5 322 1,6 Blekinge Olofström 12 902 7 318 568 592 538 0,6 Blekinge Ronneby 27 871 31 951 2 762 789 895 1,1

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 598 37 009 3 177 775 868 1,2 Blekinge Karlskrona 64 348 103 926 10 452 215 5 237 1,6 Blekinge Olofström 13 031 7 731 587 425 511 0,6 Blekinge Ronneby 28 221 33 392 2 882 393 834 1,2

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

Kvartal 1-Kvartal 4- *Kvartal 1-09 mot Län

Kvartal 1-Kvartal 4- *Kvartal 1-09 mot Län Statistiken som presenteras här gäller nyregistrerade företag. * Jämförelsen gäller kvartal 1-2009 mot kvartal 4-2008 där exempelvis -0,66% innebär en minskning med 0,66% och 52% en ökning med 52%. Kvartal

Läs mer

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR RESEARCH 1 UPPVIDINGE 7 33 26 9 317 2 VÄNNÄS 12 35 23 8 591 3 NORSJÖ 9 31 22 4 172 4 BERG 14 32 18 7 026 5 ÖVERKALIX 13 31 18 3 398 6 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 7 OVANÅKER 15 32 17 11 474 8 AVESTA 15 31

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under juni 2012, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under juni 2012, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under juni 2012, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabrioleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabrioleter

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Avhysningar på län och kommunnivå 2011 Källa: Kronofogden, SCB Kalkylerat bostadsbestånd 2010

Avhysningar på län och kommunnivå 2011 Källa: Kronofogden, SCB Kalkylerat bostadsbestånd 2010 Avhysningar på län och kommunnivå 2011 Källa: Kronofogden, SCB Kalkylerat bostadsbestånd 2010 Län Kommun Antal personer i registrerade ansökningar Antal personer i verkställda avhysningar Antal lägenheter

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter Per 1 000 invånare Hela

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2 Upplands Väsby 5 500 5 790 2 156 3 190 2 595 122 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 103-864 Vallentuna 5 505 6 741 2 286 3 305 1 829 0 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 416-551 Österåker 5 140 6 478 2 214 2 886 1 891

Läs mer

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3 0114 Upplands Väsby 31,85 19,58 12,27 0,65 0115 Vallentuna 31,45 19,18 12,27 0,50 0,65 0117 Österåker 32,50 20,23 12,27 0,65 0120 Värmdö 32,73 20,46 12,27 0,65 0123 Järfälla 31,40 19,13 12,27 0,65 0125

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2015:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2015-02-06 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller privatregistrerade husvagnar och husbilar per den 7 juli 2009.

Statistiken som presenteras här gäller privatregistrerade husvagnar och husbilar per den 7 juli 2009. Statistiken som presenteras här gäller privatregistrerade husvagnar och husbilar per den 7 juli 2009. Län Husvagna r Husvagn per 1000 inv Kommun Husbilar Husbil per 1000 inv Hela Sverige 266 078 28,75

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

Antal registreringar/kommun

Antal registreringar/kommun registreringar/kommun Perioden: -1 till -3 E-mail: bpsd.sus@skane.se Blekinge län Perioden: -1 till -3 7 6 5 4 3 2 1 493 18 46 61 64 34 52 53 11 17 58 35 44 Karlshamn 124 3 11 2 6 1 9 29 1 22 1 12 Karlskrona

Läs mer

Bästa skolkommun 2011

Bästa skolkommun 2011 Bästa skolkommun 2011 Utbildade Lärartäthet Arvidsjaur 1 975 47 13 29 52 131 13 2 15 48 5 16 222 135 205 1 Lomma 2 1042 139 36 203 94 50 68 67 3 28 6 99 4 1 5 6 Piteå 3 1049 47 6 57 162 138 22 67 62 187

Läs mer