Uppslagsdel. Trosbekännelsen Den apostoliska trosbekännelsen Gud Fadern Guds namn och titlar Guds egenskaper

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppslagsdel. Trosbekännelsen Den apostoliska trosbekännelsen... 459. Gud Fadern Guds namn och titlar... 460 Guds egenskaper... 462"

Transkript

1 Uppslagsdel Bibeln Råd till bibelläsaren Bibelns tillkomst och inspiration Vad säger Bibeln om sig själv? Kända bibelberättelser Rubrikindex Bibelläsningsplan Bibelns år Bibelns kronologi Trosbekännelsen Den apostoliska trosbekännelsen Gud Fadern Guds namn och titlar Guds egenskaper Jesus Kristus Jesu namn och titlar Jesu liv Jesus i Gamla testamentet Jesu liknelser Jesu underverk Den helige Ande Den helige Andes namn och titlar Den helige Andes verk De troendes namn och titlar Frälsningen Sakupplysning Ämnesindex Persongalleri Platsregister Kartor

2 BIBELN Råd till bibelläsaren Bibeln är en kulturskatt fylld av spännande berättelser, vacker poesi och intressant historia, och den kan med stor behållning läsas på denna nivå av vem som helst. Men Bibelns egentliga syfte är att lära oss sanningen om livet: vem Gud är, vilka vi är och hur vi finner frälsningen genom Jesus Kristus. Detta djupare perspektiv öppnar sig för den som tar emot Bibeln inte som ett ord från människor utan som Guds eget ord (1 Tess 2:13). Här följer några vägledande råd för din bibelläsning: Kom med respekt till Guds ord. Var redo att lyssna och lära. Ge av din tid. En stilla ande har lättare att ta emot andlig sanning (Ps 46:11). För många hjälper det med en regelbunden andaktstid, exempelvis på morgonen innan dagen börjar eller senare på kvällen. Be om den helige Andes vägledning. När du läser Ordet är Gud där vid din sida, redo att förklara och uttolka. Herren Jesus sade att när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen (Joh 16:13). Be också om ett mottagligt hjärta (Matt 13). Du kan be med psalmistens ord: Öppna mina ögon, så att jag ser undren i din undervisning (Ps 119:18). Läs systematiskt. Bibelns böcker hänger alla ihop i ett mäktigt sammanhang, och slumpvis läsning ger inte den fulla insikten i Skriftens budskap. Följ gärna bibelläsningsplanen på sid 427. Börja med de enklare böckerna först. Ett förslag kan vara att börja med evangelierna och breven i Nya testamentet (NT) innan man går in på Gamla testamentet (GT). Oklara texter blir begripliga utifrån tydliga, GT förstås i ljuset av NT. Variera din läsning. Ibland lämpar sig en översiktlig läsning, ibland vill man gå på djupet med en enda vers tills den uppenbarar hela sitt rika innehåll. Lär dig viktiga verser utantill. Ord av tröst kan på så sätt bli ett med din själ. Det är en förmån att i vardagslivet kunna möta svårigheter, vägval och frestelser med Andens svärd som är Guds ord (Ef 6:17). Ta till dig Guds ord personligen. Det är skrivet till dig från den Gud som såg dig innan du ens var född (Ps 139:16). Finn beröringspunkterna med ditt eget liv, tala med Gud om det du läser, låt det påverka dina tankar, värderingar och prioriteringar. Låt det du läst bli levande i din vardag. Var ordets görare, inte bara dess hörare (Jak 1:22, se även 1:23f). Bibeln är given för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning (2 Tim 3:17). 422

3 Bibelns tillkomst och inspiration Bibeln Ett grundtema i Bibeln är att Gud som skapat människan också uppenbarar sig för henne. Det har han gjort exempelvis genom skapelsen (Ps 19:2f, Apg 14:15f, Rom 1:19f), samvetet (Rom 2:15) och en längtan som är nedlagd i människans hjärta (Pred 3:11). Detta brukar kallas den allmänna uppenbarelsen. Men eftersom människan vänt sig bort från Gud är den allmänna uppenbarelsen inte tillräcklig för att lära känna Gud och finna vägen tillbaka till gemenskapen med honom (Pred 3:11, Rom 1:21f). Denna frälsning förmedlas endast genom den särskilda uppenbarelsen i Guds ord. Profeterna Därför utvalde Gud ett folk till att ta emot hans budskap till människan. Bland Israels folk upprättade han profeter som Mose, David och Jesaja (2 Mos 3:15f, 2 Sam 23:2, Jes 1:1) för att förmedla hans ord och hans löften om den kommande frälsningen. Bibeln vittnar att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud (2 Petr 1:21). Profeternas ord och skildringar av Guds gärningar bland människorna samlades i de heliga Skrifter som idag bär namnet Gamla testamentet. Dessa Skrifter vårdades ömt och förelästes varje sabbat i den judiska gudstjänsten (Luk 4:16f). Jesus Kristus När så Moses och profeternas Skrifter hade lästs bland folket i hundratals år kom den tid då deras förutsägelser skulle gå i uppfyllelse: Jesus Kristus, Guds eviga Ord (Joh 1:1), trädde fram som människa. Nya testamentet berättar: Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son (Hebr 1:1-2). Herren Jesus sade: De ord som jag har talat till er är Ande och liv (Joh 6:63). Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå (Luk 21:33). I sin undervisning bejakade Jesus helt och fullt den tidigare uppenbarelsen i Gamla testamentet som sin Faders ord och betonade dess vittnesbörd om honom: Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna (Luk 24:44). På så sätt råder det ett ömsesidigt beroende mellan Jesus som Guds levande Ord (Joh 1:1, 14, Upp 19:13) och Bibeln som Guds skrivna ord (Joh 10:35), där Jesus vittnar om Bibeln och Bibeln vittnar om Jesus (Joh 5:39, 46). Vi lär känna Jesus och får del av frälsningen endast genom Guds ord i Bibeln, de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus (2 Tim 3:15). Apostlarna Jesus utvalde tolv apostlar till att vara hans auktoriserade vittnen som skulle bevara allt han sagt och gjort för att föra det vidare till världens alla folk (Matt 28:20, Luk 24:47f, Joh 17:8, 20). Till sin hjälp skulle de ha samme helige Ande som hade talat genom profeterna och som nu skulle påminna dem om allt Herren Jesus hade sagt (Joh 14:26). Apostlarna fick en särskild fullmakt som Jesu sändebud: Den som lyssnar till er lyssnar till mig, och den som förkastar er förkastar mig. Och den som förkastar mig, han förkastar honom som har sänt mig (Luk 10:16, Joh 13:20). Apostlarnas undervisning och skildring av Jesu ord och gärningar bildade en helig skriftsamling, Nya testamentet, som tillsammans med Gamla testamentets Skrifter utgör Bibeln (2 Petr 3:15f). Därför är de som tror på Bibeln uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv (Ef 2:20). 423

4 Bibeln Skriftens inspiration Bibeln lär om sig själv att Hela Skriften är utandad av Gud (2 Tim 3:16). Liksom andedräkten följer med ordet som talas, så är den helige Ande en oskiljaktig del av Guds ord i Skriften (Joh 6:63). Denna utandning brukar på latin kallas inspiration. Inspirationen innebär att profeternas och apostlarnas ord samtidigt är Guds ord och ska tas emot som sådant (1 Tess 2:13). Detta betyder inte att den helige Ande skulle ha dikterat orden på ett mekaniskt sätt som raderat ut de bibliska författarnas egna personligheter. Gud har använt de olika författarnas särart så att deras personliga prägel lyser fram i ordval och formuleringar, men det är ändå den helige Ande som gett dem orden så att Skriften kallas Guds ord (Joh 10:35), levande och verksamt och skarpare än något tveeggat svärd (Hebr 4:12). Skriftens kanonisering Den process genom vilken kyrkan erkände de skrifter som profeterna och apostlarna fått från Gud kallas kanonisering (av grek. kanon, regel, rättesnöre, Gal 6:16). Gamla testamentets hebreiska kanon sanktionerades av Herren Jesus genom att han gång på gång citerade och hänvisade till lagen och profeterna (Matt 5:17). Nya testamentets grekiska skrifter blev allmänt erkända och citerade som helig Skrift redan i generationen efter apostlarna ( de apostoliska fäderna ) på tidigt 100-tal e. Kr. (se även 2 Petr 3:15f). Med tiden började det också komma förfalskningar, gnostiska evangelier som sökte lägga kroppsföraktande läror i Jesu mun, helt utan kontakt med den judiska ursprungsmiljö som präglar de äkta evangelierna. Därför ställde urkyrkan upp tre kriterier för att avgränsa sin kanon. En nytestamentlig skrift skulle vara: 1) apostolisk, alltså skriven av en apostel (Matteus, Johannes, Paulus, Petrus) eller under direkt apostoliskt överinseende (Markus som Petrus tolk och Lukas som Paulus följeslagare, samt Herren Jesu bröder Jakob och Judas) 2) universell, alltså använd av församlingar över hela Romarriket som läsning i gudstjänsten 3) renlärig, alltså överensstämmande med Nya testamentets vittnesbörd som helhet Denna granskning var så noggrann att sju av de sista böckerna i Nya testamentet (Hebr, Jak, 2 Petr, 2-3 Joh, Jud och Upp) krävde ingående diskussioner mellan östoch västkyrkan innan man vid de stora kyrkomötena på 300-talet e. Kr. enades om deras plats bland de skrifter som varit erkända ända från början. Gud har vakat över sitt ord Eftersom Guds ord är dyrbarare än guld (Ps 19:11) och ska förmedlas till alla folk (Matt 28:20) har fornkyrkan gjort oräkneliga avskrifter av apostlarnas grekiska originalmanuskript. Av dessa finns cirka st bevarade till idag, varav de tidigaste härstammar från 100-talet e. Kr (detta kan jämföras med verk av Platon och Julius Caesar som kan vara belagda i ett tiotal sena avskrifter men ändå anses tillförlitliga). Dessa tusentals handskrifter, som är anmärkningsvärt samstämmiga, har sammanställts i en vetenskaplig utgåva (Nestle-Aland 27) av Nya testamentets grekiska grundtext som legat till grund för Svenska Folkbibelns översättning. Även Gamla testamentets hebreiska text finns mycket tidigt belagd genom Dödahavsrullarna, som härstammar från århundradena strax före och efter vår Herre Jesu födelse. Genom dessa vittnesbörd kan vi med textforskningens hjälp följa de heliga Skrifternas väg genom historien fram till våra dagar och se hur Gud har varit trofast att uppfylla det löfte han gav: Jag skall vaka över mitt ord (Jer 1:12). 424

5 Vad säger Bibeln om sig själv? Bibeln Bibelns ord består allt han lovat har slagit in... 1 Kung 8:56 ditt ord står fast för evigt... Ps 119:89 Guds ord förblir i evighet... Jes 40:8 inte en bokstav ska förgå... Matt 5:18 mina ord ska aldrig förgå... Matt 24:35 kan inte göras om intet... Joh 10:35 orubbliga uttalanden... Hebr 6:18 Bibelns ord får inte ändras inte lägga till, inte ta bort... 5 Mos 4:2 lägg ingenting till hans ord... Ords 30:6 vi förfalskar inte Guds ord... 2 Kor 4:2 förvränger till eget fördärv...2 Petr 3:16 plågor på den som lägger till... Upp 22:18f Bibeln är inspirerad av Gud Anden har talat genom mig... 2 Sam 23:2 varnat genom sina profeter... 2 Kung 17:13 ta en bokrulle och skriv... Jer 36:2 HERRENS ord genom profeterna... Sak 7:12 förkunnar ord som Anden lär... 1 Kor 2:13 Skriften är utandad av Gud... 2 Tim 3:16f inte genom egen utläggning... 2 Petr 1:20f genom profeterna och Sonen... Hebr 1:1f detta är Jesu uppenbarelse... Upp 1:1 skriv, dessa ord är sanna... Upp 21:5 Bibeln är lärans grund höra mina ord och lära sig... 5 Mos 4:10 lär era barn mina ord... 5 Mos 11:19 undervisa ur HERRENS bok... 2 Krön 17:9 studera lagen och lära ut rätt... Esra 7:10 läste och utlade texten tydligt... Neh 8:8 för att studera lagens ord... Neh 8:13 talar de inte enligt detta ord... Jes 8:20 inte gå utöver Skriften... 1 Kor 4:6 tala i enlighet med Guds ord...1 Petr 4:11 Bibeln vittnar om Jesus Kristus idag har det gått i uppfyllelse... Luk 4:21 allt som är skrivet om mig... Luk 24:44f Skrifterna vittnar om mig... Joh 5:39 nedskrivna för att ni ska tro... Joh 20:31 förutsagt genom profeterna... Apg 3:18 evangelium utlovat i Skrifterna... Rom 1:2 förutsade Kristi lidanden... 1 Petr 1:10f Bibeln är given för att läsas läsa i alla sina livsdagar... 5 Mos 17:19 efterforska i HERRENS bok... Jes 34:16 forskade dagligen i Skriften... Apg 17:11 skrivet till vår undervisning... Rom 15:4 skrevs ner för att varna oss... 1 Kor 10:11 salig är den som läser... Upp 1:3 Bibelns ord är ett ljus i mörkret hans bud upplyser ögonen... Ps 19:9 ditt ord är mina fötters lykta... Ps 119:105 ger ljus åt enkla människor... Ps 119:130 profetiska ordet är ett ljus... 2 Petr 1:19 Bibelns ord renar och förvandlar ett rent liv genom ditt ord... Ps 119:9 som en eld och likt en slägga... Jer 23:29 rena genom det ord jag talat... Joh 15:3 helga dem i ditt ord... Joh 17:17 skarpare än tveeggat svärd... Hebr 4:12f renade genom att lyda... 1 Petr 1:22 Bibelns ord är mat för själen större skatt än dagligt bröd... Job 23:12 sötare än honung... Ps 119:103 mätta din mage med rullen... Hes 3:3 dina ord kom och jag åt dem... Jer 15:16 leva av ord från Guds mun... Matt 4:4 den andliga mjölken... 1 Petr 2:2 Bibelns ord ska bevaras i hjärtat lägga dessa ord på hjärtat... 5 Mos 6:6 så att jag inte syndar mot dig... Ps 119:11 lägga min lag i deras inre... Jer 31:33 Maria bevarade allt i sitt hjärta... Luk 2:19 behåll ordet i uppriktigt hjärta... Luk 8:15 ordet är nära dig, i ditt hjärta... Rom 10:8 låt Kristi ord bo hos er... Kol 3:16 Bibelns ord förmedlar frälsning till frälsning för den som tror... Rom 1:16 trons ord som vi predikar... Rom 10:8f frälsta genom evangeliet... 1 Kor 15:2 gör dig vis så du blir frälst... 2 Tim 3:15 inplanterat för att frälsa... Jak 1:21 född på nytt av Guds ord... 1 Petr 1:23 skriver så ni vet ni har evigt liv... 1 Joh 5:13 425

6 Bibeln Kända bibelberättelser GAMLA TESTAMENTET Skapelsen (Adam och Eva)... 1 Mos 1-2 Syndafallet... 1 Mos 3 Kain och Abel... 1 Mos 4 Floden (Noas ark)... 1 Mos 6-9 Babels torn... 1 Mos 11 Abrahams kallelse... 1 Mos 12 Sodom och Gomorra... 1 Mos 18:16f Abraham offrar Isak... 1 Mos 22 Jakob tar Esaus välsignelse... 1 Mos 27 Jakobs dröm... 1 Mos 28:10f Jakob brottas med Gud... 1 Mos 32:22f Josef säljs till Egypten... 1 Mos 37 Mose i vassen... 2 Mos 2 Den brinnande busken... 2 Mos 3 Påskalammet (Uttåget)... 2 Mos 12 Röda havet delas... 2 Mos 14 Tio Guds bud... 2 Mos 20, 5 Mos 5 Guldkalven... 2 Mos 32 Välsignelsen... 4 Mos 6:24f Hör, Israel, Herren är en... 5 Mos 6:4f Josua vid Jerikos murar... Jos 6 Debora... Dom 4-5 Gideon... Dom 6-8 Simson och Delila... Dom 16 Profeten Samuels kallelse... 1 Sam 3 David smörjs till kung... 1 Sam 16 David och Goliat... 1 Sam 17 David och Bat-Seba... 2 Sam 11 Elia och Baalsprofeterna... 1 Kung 18:20f Elias himmelsfärd... 2 Kung 2 Jobs prövningar... Job 1-2 Herren är min herde... Ps 23 Syndabekännelsen... Ps 51 Under den Högstes beskydd... Ps 91 Du omsluter mig på alla sidor... Ps 139 Allt är förgängligt... Pred 1 Profeten Jesajas kallelse... Jes 6 Ett barn blir oss fött... Jes 9 Herrens lidande tjänare... Jes 53 De förtorkade benens dal... Hes 37 De tre i den brinnande ugnen... Dan 3 Daniel i lejongropen... Dan 6 Jona och den stora fisken... Jona NYA TESTAMENTET Maria och ängeln... Luk 1:26f Jesu födelse... Luk 2:1f De vise männen... Matt 2:1f Jesus som tolvåring i templet... Luk 2:41f Jesus döps av Johannes... Matt 3:13f* Jesus frestas i öknen... Matt 4:1f* Jesus i Nasarets synagoga... Luk 4:14f De första lärjungarna... Matt 4:18f* Bergspredikan... Matt 5-7 Saligprisningarna... Matt 5:1f Herrens bön (Fader vår)... Matt 6:9f* Den gyllene regeln... Matt 7:12 Den barmhärtige samariten... Luk 10:23f Den återfunne sonen... Luk 15:11f Jesus och Nikodemus... Joh 3 Jesus och samaritiskan... Joh 4 Jesus och äktenskapsbryterskan... Joh 8 Jesus och barnen... Matt 19:13f* Jesus och Sackeus... Luk 19 Petrus Messiasbekännelse... Matt 16:13f* Jesus på härlighetens berg... Matt 17* Jesus rider in i Jerusalem... Matt 21* Jesus rensar templet... Matt 21:12f* Den första nattvarden... Matt 26:26f* Jesus tvättar deras fötter... Joh 13 Jesus i Getsemane... Matt 26:36f* Judaskyssen... Matt 26:47f* Jesu korsfästelse... Matt 27:32f* Den tomma graven... Matt 28* Jesus visar sig... Luk 24:36f* Missionsbefallningen... Matt 28:18f Jesu himmelsfärd... Luk 24:50f, Apg 1 Pingstdagen... Apg 2 Stefanus stenas... Apg 6-7 Paulus omvändelse... Apg 9 Paulus på Areopagen... Apg 17 Rättfärdig genom tro... Rom 1-8 Nattvardens instiftelseord... 1 Kor 11:23f Kärlekens lov... 1 Kor 13 Guds vapenrustning... Ef 6:10f Apokalypsens fyra ryttare... Upp 6 Det nya Jerusalem (himlen)... Upp *) Paralleller i övriga evangelier, se ställets fotnot.

7 Rubrikindex Första Moseboken Världens skapelse... 1 I. HIMLENS OCH JORDENS FORTSATTA HISTORIA... 3 Syndafallet... 4 Syndafallets följder... 4 Kain och Abel... 5 Kains släkttavla... 6 Set... 7 II. ADAMS FORTSATTA HISTORIA... 7 Sets släkttavla... 7 Människornas ondska växer... 8 III. NOAS FORTSATTA HISTORIA... 8 Noa... 8 Floden förutsägs och arken byggs... 8 Floden kommer... 9 Floden upphör Noas offer och Herrens löfte Gud sluter förbund med Noa Noa och hans söner IV. NOAS SÖNERS FORTSATTA HISTORIA. 12 Noas söners släkttavla Babels torn och språkförbistringen V. SEMS FORTSATTA HISTORIA VI. TERAS FORTSATTA HISTORIA Gud kallar Abram Abram i Egypten Abram åter i Kanaan Abram och Lot Abram flyttar till Hebron Abram räddar Lot Abram välsignas av Melkisedek Herren sluter förbund med Abram Hagar och Ismael Löftet om Isak Omskärelse Herren besöker Abraham Abraham vädjar för Sodom Synden i Sodom Lot lämnar Sodom Sodom och Gomorra går under Moabiternas och ammoniternas ursprung Abraham och Abimelek Isaks födelse Ismael och Hagar drivs bort Abraham sluter förbund med Abimelek Abraham offrar Isak Nahors släkttavla Sara dör. Abraham köper gravplats Rebecka blir Isaks hustru Abrahams söner med Ketura Abraham dör och blir begravd VII. ISMAELS FORTSATTA HISTORIA Ismaels släkttavla VIII. ISAKS FORTSATTA HISTORIA Esaus och Jakobs födelse Esau säljer sin förstfödslorätt Isak i Gerar Isak och Abimelek sluter förbund Esaus hustrur Isak välsignar Jakob Esau ber om Isaks välsignelse Jakob flyr till Haran Esau tar sig ännu en hustru Jakobs dröm i Betel Jakob kommer till Laban Jakob tar tjänst hos Laban Jakobs barn Jakobs avtal med Laban Jakob flyr från Laban Laban förföljer Jakob Jakob och Laban försonas Jakob förbereder mötet med Esau Jakob kämpar vid Jabbok Jakob möter Esau Våldtäkten mot Dina Gud välsignar Jakob i Betel Rakel dör Jakobs söner Isak dör IX. ESAUS FORTSATTA HISTORIA Esaus släkt Seirs släkt Edoms kungar X. JAKOBS FORTSATTA HISTORIA Josef och hans bröder Josefs drömmar

8 Andra Moseboken Josef blir såld till Egypten Juda och Tamar Josef hos Potifar Hovmästarens och bagarens drömmar Faraos drömmar Josef upphöjs Josefs bröder i Egypten Josefs bröder återvänder till Kanaan Josefs bröder återvänder till Egypten Josef prövar sina bröder Juda vädjar för Benjamin Josef ger sig till känna Jakob flyttar till Egypten Jakobs släkt Mötet med Josef Jakob inför farao Hungersnödens följder för egyptierna Jakobs sista önskan Jakob välsignar Josef och hans söner Jakob välsignar sina söner Jakob dör Jakob blir begravd Bröderna ber Josef om förlåtelse Josef dör Andra Moseboken Israeliterna blir slavar i Egypten Moses födelse och räddning Mose flyr till Midjan Gud kallar Mose vid den brinnande busken Mose får makt att göra under Mose återvänder till Egypten Mose och Aron inför farao Guds löfte om befrielse Moses och Arons släkttavla Herrens befallning genom Mose och Aron Arons stav Den första plågan Nilens vatten förvandlas till blod Den andra plågan paddorna Den tredje plågan myggen Den fjärde plågan flugorna Den femte plågan boskapspesten Den sjätte plågan bölderna Den sjunde plågan haglet Den åttonde plågan gräshopporna Den nionde plågan mörkret Den tionde plågan allt förstfött skall dö Påsken och det osyrade brödets högtid Uttåget Regler för påsken Rubrikindex Molnstoden och eldstoden Vandringen genom Röda havet Israels lovsång Det bittra vattnet i Mara Manna och vaktlar Vatten ur klippan Amalekiterna besegras Jetro besöker Mose Mose tillsätter domare Vid berget Sinai De tio budorden Folkets förskräckelse Avgudar och altaren Lagar om slavar Lagar om personskador Skydd för äganderätten Socialt ansvar Lagar om rättfärdighet och barmhärtighet Lagar för sabbaten De tre stora högtiderna Löfte om Kanaans land Förbundet vid Sinai Mose på Sinai LAGAR FÖR TABERNAKLET (Kap 25-31) Offergåvor till tabernaklet Förbundsarken Bordet för skådebröden Ljusstaken Tabernaklet Brännoffersaltaret Tabernaklets förgård Skötseln av ljusstaken Prästernas kläder Efoden Bröstskölden De övriga prästkläderna Föreskrifter om prästvigningen Det dagliga offret Rökelsealtaret Lösepenningen Kopparkaret Smörjelseoljan Rökelsen Konsthantverkarna Besalel och Oholiab Sabbaten Guldkalven Befallning om uppbrott från Horebs berg Uppenbarelsetältet Mose får se Herrens härlighet

9 Rubrikindex De nya stentavlorna Förbundet förnyas Strålglansen från Moses ansikte Regler för sabbaten Material till tabernaklet Folkets offergåvor Besalel och Oholiab Folkets rikliga gåvor Tabernaklet färdigställs Förbundsarken Bordet för skådebröden Ljusstaken Rökelsealtaret Smörjelseoljan och rökelsen Brännoffersaltaret Karet av koppar Förgården Mängden av material Prästernas kläder Bröstskölden De övriga prästkläderna Mose inspekterar tabernaklet och dess tillbehör Tabernaklet blir uppsatt och invigt Herrens härlighet över tabernaklet Tredje Moseboken Brännoffret Matoffret Gemenskapsoffret Syndoffret Syndoffer för olika förseelser Skuldoffret Brännoffret Matoffret Syndoffret Skuldoffret Gemenskapsoffret Förbud mot att förtära fett och blod Prästernas andel Avslutning om offren Arons och hans söners prästvigning Arons första offer Nadabs och Abihus synd Regler för präster Rena och orena djur Kvinnors rening när de har fött barn Lagar om spetälska av olika slag Den spetälskes rening Spetälska på hus Orena flytningar hos en man Fjärde Moseboken Orena flytningar hos en kvinna Den stora försoningsdagen Blodets helighet Förbjudna sexuella förbindelser Lagar om helighet Straff för den som bryter mot Guds bud Prästernas helighet Föreskrifter om djuroffer Herrens högtider Sabbaten Påsken och det osyrade brödets högtid Förstlingsfrukten Veckohögtiden eller pingsten Nyårshögtiden Försoningsdagen Lövhyddohögtiden Den gyllene ljusstaken Skådebröden En smädares och våldsverkares straff Sabbatsåret Jubelåret Lydnadens lön Olydnadens följder Priset för återlösning av det som tillhör Herren Fjärde Moseboken Israels första folkräkning Stammarnas olika lägerplatser Det levitiska prästämbetet Kehatiternas tjänstgöring Gersoniternas tjänstgöring Merariternas tjänstgöring Räkning av leviterna Om lägrets renhet Ersättningsplikt Angående otrohet och svartsjuka Nasirlöften Den prästerliga välsignelsen Stamfurstarnas offergåvor Lamporna på ljusstaken Leviternas invigning Leviternas tjänstgöringstid Påskhögtiden Molnskyn över tabernaklet Silvertrumpeterna Uppbrott från Sinai Midjaniten Hobab Israel bryter upp Eld från Herren Folket knotar

10 Femte Moseboken Herren sänder vaktlar Mirjam och Aron sätter sig upp mot Mose De tolv spejarna Folket gör uppror Mose medlar för folket Herren förlåter och straffar Israels barn drivs tillbaka Tillägg till offerlagarna En sabbatsbrytare stenas Tofsarna på kläderna Koras, Datans och Abirams uppror Folket knotar Arons stav grönskar Prästernas och leviternas plikter och rättigheter Prästernas andel Leviternas arvedel Reningsvattnet Mirjam dör Vattnet ur klippan Edom trotsar Israel Aron dör Kungen i Arad besegras Kopparormen Från berget Hor till Moab Seger över kungarna Sichon och Og Kungen i Moab sänder bud efter Bileam Bileams åsna och ängeln Bileams första profetia Bileams andra profetia Bileams tredje profetia Bileams fjärde profetia Israel förförs av Moab Den andra folkräkningen Selofhads döttrar Josua förordnas att efterträda Mose De dagliga offren Sabbatsoffret Nymånadsoffret Påskoffren Veckohögtidens offer Nyårshögtidens offer Försoningsdagens offer Lövhyddohögtidens offer Lagar om löften Kriget mot Midjan Hären återvänder Fördelning av bytet Stammarna öster om Jordan Israels vandring från Egypten till Moab Anvisningar inför Kanaans erövring Rubrikindex Kanaans gränser Stamfurstarna som skulle utskifta landet Leviternas städer Sex fristäder Selofhads döttrars arvedel Femte Moseboken Mose ger en historisk tillbakablick Domare utses Spejare sänds ut från Kadesh-Barnea Herrens straff Åren i öknen Kung Sichon besegras Kung Og besegras Stammarna öster om Jordan Mose tillåts inte komma in i Kanaan Mose befaller lydnad Avgudadyrkan förbjuds Herren är Gud Fristäderna öster om Jordan Inledning till lagen De tio budorden Mose träder fram som medlare Det stora budet Varning för olydnad Herrens folk och de andra folken Lydnadens välsignelser Herrens välgärningar under ökenvandringen Varning för högmod Israel har ingen förtjänst Guldkalven De nya stentavlorna Arons död Leviterna avskiljs för Herren Frukta Herren Välsignelse och förbannelse Gudstjänst på utvald plats Varning för avgudadyrkan Förbjudna sorgetecken Rena och orena djur Tionde Sabbatsåret Frigivning av slavar Det förstfödda bland djuren Påskhögtiden Veckohögtiden Lövhyddohögtiden Domare Avguderi och annan synd Domstolsförfarande

11 Rubrikindex Val av kung Prästers och leviters rättigheter Avskyvärda seder Löftet om Profeten Fristäderna Råmärken Vittnesmål Krigslagar Mord av okänd gärningsman Äktenskap med fången kvinna Förstfödslorätten En uppstudsig son Olika lagar och föreskrifter Brott mot äktenskapsregler De utestängda från Herrens församling Renhet i lägret Lagar och bestämmelser Giftermål och skilsmässa Olika lagar Förstlingsfrukt och tionde Herrens egendomsfolk Lagens stenar på berget Ebal Förbannelser Lydnad leder till Guds välsignelse Olydnad leder till Guds förbannelse Förnyelse av förbundet Att lyssna till Guds ord en fråga om liv och död Josua som Mose efterträdare Läsningen av lagen Herrens sista ord till Mose Moses avskedssång Gud talar om Moses död Mose välsignar Israel Moses död Josua Gud befaller Josua att erövra Kanaan Josua ger befallningar till folket Josua sänder spejare till Jeriko Israels folk går över Jordan Minnesstenar sätts upp Omskärelsen i Gilgal Josua och mannen med svärdet Jerikos fall Akans synd Ais erövring och förstöring Lagen läses upp på berget Ebal Gibeoniterna bedrar Josua Amoreerna besegras Domarboken Solen står stilla Josua tar de fem amoreiska kungarna till fånga Städerna i söder erövras Josua besegrar kungar i norr Israeliterna blir herrar i hela landet Kungar som besegrades av Mose Kungar som besegrades av Josua Land som ännu inte tagits Fördelning av landet öster om Jordan Rubens stams område Gads stams område Halva Manasse stams område Landet väster om Jordan fördelas Hebron ges åt Kaleb Juda stams område Juda städer Manasses och Efraims områden Efraims stams område Manasses område väster om Jordan Efraim och Manasse begär mer land Fördelningen av det övriga landet Benjamins stams område Simeons stams område Sebulons stams område Isaskars stams område Asers stams område Naftalis stams område Dans stams område Landets slutliga fördelning Fristäder Leviternas fyrtioåtta städer Altaret vid Jordan Josua förmanar folket Josuas sista tal till folket Josuas och Eleasars död Domarboken Juda och Simeon griper Adoni-Besek Juda intar Jerusalem och Hebron Otniel intar Debir Juda och Benjamin segrar Efraim och Manasse intar Betel Folk som inte drevs bort av israeliterna Herrens ängel i Bokim Avfallet efter Josuas död Folk som blev kvar i landet Otniel Ehud Samgar Debora

12 Rut Jael dödar Sisera Deboras och Baraks segersång Gideon Tecknet med ullen Gideon besegrar midjaniterna Slutlig seger över midjaniterna Gideon vägrar att bli kung Gideon dör Abimeleks sammansvärjning Liknelsen om träden Abimelek dör Tola Jair Israel åter i sina fienders hand Jefta Jeftas löfte Jeftas dotter Jefta och Efraim Ibsan, Elon och Abdon Simsons födelse Simsons bröllop och hans gåta Simsons hämnd på filisteerna Simson i Gaza Simson och Delila Simson dör Mikas avgudar Mika och Dans stam Leviten och hans bihustru Gibeas synd Israels krig mot Benjamin Hustrur åt Benjamins barn Rut Elimelek flyttar till Moabs land Noomi och Rut återvänder till Betlehem Rut plockar ax på Boas åker Rut och Boas på tröskplatsen Boas tar Rut till hustru Rut blir stammoder till David Första Samuelsboken Samuels födelse Hanna överlämnar Samuel åt Herren Hannas lovsång Elis onda söner Samuel i Silo Domsord över Eli Herren uppenbarar sig för Samuel Förbundsarken erövras av filisteerna Eli dör I-Kabod Rubrikindex Herrens ark i Dagons tempel Förbundsarken sänds tillbaka till Israels land Arken i Kirjat-Jearim Samuel som domare Israels folk begär en kung Saul och Samuel Samuel smörjer Saul till kung Kungavalet i Mispa Saul besegrar ammoniterna Samuel talar till folket Kriget mot filisteerna Jonatans hjältedåd Filisteernas nederlag Sauls förbud Sauls strider och släktförhållanden Sauls seger över amalekiterna Saul förkastas David smörjs till kung David kommer till Sauls hov David och Goliat David i Sauls läger Sauls undran angående Davids far Sauls avund och vrede Mikal blir Davids hustru Saul försöker döda David David och Jonatan David i Nob Davids flykt till Gat Mordet på prästerna David räddar staden Kegila David i öknen David och Saul i grottan Samuels död David och Abigail David skonar på nytt Sauls liv David hos Akish i Gat och Siklag David i filisteernas här Saul hos andebesvärjerskan i En-Dor David visas bort av filisteernas hövdingar David strider mot amalekiterna Sauls och hans söners död Andra Samuelsboken Budskapet om Sauls död Davids klagosång över Saul och Jonatan David kung över Juda Is-Boset kung över Israel Krig mellan Israel och Juda Davids söner Abner går över till David

13 Rubrikindex Abner dödas av Joab David sörjer Abner Is-Boset mördas Mördarna straffas av David David blir kung över hela Israel David erövrar Jerusalem David besegrar filisteerna Guds ark förs till Jerusalem Guds löfte till David Davids bön Davids segrar David och Mefiboset David besegrar ammoniterna David och Bat-Seba David låter döda Uria Natans strafftal och Davids ånger Davids son dör Salomos födelse David erövrar Rabba Amnon och Tamar Absalom dödar Amnon Absaloms återkomst Absaloms benådning Absalom planerar för uppror David flyr Husaj blir Davids spejare David och Siba Simei förbannar David Ahitofels råd Husajs råd Husaj låter varna David Absaloms död David sörjer Absaloms död Joabs strafftal till David David återvänder till Jerusalem Simei benådas Mefiboset Barsillaj Grälet om kungen Sebas uppror David hämnas gibeoniterna Strider mot filisteerna Davids segersång Davids sista ord Davids hjältar Davids folkräkning Domen över Davids synd David bygger ett altare åt Herren Första Kungaboken Abisag hos kung David Första Kungaboken Adonia gör anspråk på tronen Salomo blir Davids efterträdare Davids sista ord till Salomo David dör Adonia dör Ebjatar och Joab straffas Simei dör Salomo ber om vishet Salomos vishet som domare Salomos ämbetsmän Salomos makt och visdom Tempelbygget förbereds Tempelbyggnaden Salomos palats Jakin och Boas Kopparhavet Bäckenställen av koppar Förteckning över föremålen i Herrens hus Herrens ark förs in i templet Salomo talar till folket Salomos bön Templet invigs Herren uppenbarar sig på nytt för Salomo Betalningen till Hiram Salomos övriga byggnadsverksamhet Drottningen av Saba besöker Salomo Salomos rikedom Salomos hustrur Salomos fiender Jerobeam gör uppror mot Salomo Salomo dör De norra stammarna avfaller från Davids hus Semajas budskap Jerobeams kalvdyrkan i Betel och Dan Gudsmannen från Juda Den gamle profeten i Betel Ahia profeterar mot Jerobeams hus Jerobeam dör Rehabeam kung i Juda Abiam kung i Juda Asa kung i Juda Nadab kung i Israel Basha kung i Israel Ela kung i Israel Simri kung i Israel Omri kung i Israel Ahab kung i Israel Elia vid bäcken Kerit Elia och änkan i Sarefat Elia och Obadja

14 Andra Kungaboken Elias möte med Ahab Elia på Karmel Slutet på torkan Elia på berget Horeb Elisas kallelse Krig med arameerna Arameerna anfaller för andra gången En profet fördömer Ahab Nabots vingård Elias strafftal mot Ahab Mika profeterar mot Ahab Ahab dör Josafat kung i Juda Ahasja kung i Israel Andra Kungaboken Herrens dom över Ahasja Elias himmelsfärd Vattnet vid Jeriko Pojkarna vid Betel Joram blir kung över Israel Krig mot Moab Elisas underverk Elisa hos sunemitiskan Döden i grytan Etthundra mättas Naaman botas från spetälska Elisa och den tappade yxan Kriget med arameerna Samaria belägras De spetälska vid Samarias stadsport Sunemitiskan och de sju hungeråren Elisa och Arams kung Ben-Hadad Joram blir kung i Juda Ahasja blir kung i Juda Jehu blir smord till kung i Israel Kung Joram i Israel dödas Kung Ahasja i Juda dödas Isebel dödas Ahabs söner dödas Ahasjas bröder dödas Alla återstående av Ahabs hus dödas Baals tjänare dödas Jehu dör Atalja regerar i Juda Jojadas reformer Joas blir kung i Juda Joahas blir kung i Israel Joas blir kung i Israel Elisa dör Krig mellan Israel och Aram Rubrikindex Amasja blir kung i Juda Kung Amasja dör Jerobeam II blir kung i Israel Asarja blir kung i Juda Sakarja blir kung i Israel Sallum blir kung i Israel Menahem blir kung i Israel Pekaja blir kung i Israel Peka blir kung i Israel Jotam blir kung i Juda Ahas blir kung i Juda Hosea blir Israels sista kung Samaria faller Främmande folk från Assyrien bosätter sig i Israel Hiskia blir kung i Juda Sanherib tågar mot Jerusalem Rab-Sakes tal Jerusalems befrielse förutsägs Hiskias bön Jesaja förutsäger Sanheribs fall Sanheribs fall Hiskias sjukdom Sändebud kommer från Babel Manasse blir kung i Juda Amon blir kung i Juda Josia blir kung i Juda Lagboken blir återfunnen Josias reformation Ett rätt påskfirande Josias övriga åtgärder Slutet av Josias regering Joahas blir kung i Juda Jojakim blir kung i Juda Jojakin blir kung i Juda Sidkia blir kung i Juda Jerusalem faller Templet blir förstört Juda rikes undergång Gedalja sätts över de kvarblivna i Juda Jojakin befrias ur fängelset Första Krönikeboken Från Adam till Abraham Ismaels ättlingar Esaus ättlingar Edomiterna Edoms kungar Juda ättlingar Kung Davids stamträd Hesrons ättlingar

15 Rubrikindex Jerameels ättlingar Kalebs övriga ättlingar Kung Davids barn Kung Salomos ättlingar Kung Jekonjas ättlingar Judas ättlingar Övriga släktlistor Selas ättlingar Simeons ättlingar Rubens ättlingar Gads ättlingar De östra stammarnas krigshärar Ena hälften av Manasse stam De östra stammarna förs bort i fångenskap Översteprästernas släktlista Levis övriga ättlingar Tempelsångarna Arons ättlingar Leviternas boningsorter Isaskars ättlingar Benjamins ättlingar Naftalis ättlingar Manasses ättlingar Efraims ättlingar Asers ättlingar Benjamins ättlingar Benjaminiterna i Gat och Ajalon Benjaminiterna i Jerusalem Benjaminiterna i Gibeon och Jerusalem Kung Sauls släkt Jerusalems invånare efter återkomsten Prästerna i Jerusalem Leviterna i Jerusalem Dörrvaktarna i Jerusalem De övriga leviterna Sauls släkt Sauls död David blir kung över hela Israel Davids hjältar Stridsmän som ansluter sig till David Guds ark flyttas från Kirjat-Jearim Davids familj Seger över filisteerna Guds ark förs till Jerusalem Davids lovsång Gudstjänst i Jerusalem och Gibeon Guds löfte till David Davids tacksägelsebön Davids segrar David slår ammoniterna Rabba belägras och erövras Andra Krönikeboken Strider med filisteerna Davids folkräkning Förberedelser för tempelbyggandet Leviterna Prästernas och leviternas avdelningar Tempelsångarnas avdelningar Tempelvaktarna Övriga sysslor i templet Övriga leviters sysslor De tolv häravdelningarna Israels stamhövdingar Tillsyningsmännen över kungens ägodelar Davids personliga rådgivare David ger anvisningar om tempelbygget Gåvor till tempelbygget Davids bön och tacksägelse David dör Andra Krönikeboken Salomo ber om vishet Salomos makt och rikedom Tempelbygget förbereds Templet byggs Jakin och Boas Templet inreds Herrens ark förs in i templet Salomo talar till folket Salomos bön vid templets invigning Eld från himlen vid templets invigning Herren uppenbarar sig på nytt för Salomo Salomos övriga verksamhet Drottningen av Saba besöker Salomo Kung Salomos rikedom och storhet Salomo dör och efterträds av sonen Rehabeam De norra stammarna avfaller från Davids kungahus Semajas profetia Rehabeam befäster städerna Prästerna och leviterna går till Juda Rehabeams hus Egypten anfaller Juda Rehabeams regering Abia blir kung i Juda Asa blir kung i Juda Asas reformer Juda hotas av Israel Hananis budskap till Asa Slutet på Asas regering

16 Esra Josafat blir kung i Juda Mika profeterar mot Ahab Ahab dör Profeten Jehu tillrättavisar Josafat Josafats reformer Josafat besegrar Moab och Ammon Slutet av Josafats regering Joram blir kung i Juda Ahasja blir kung i Juda Atalja tar makten i Juda Prästen Jojada gör uppror mot Atalja Jojadas reformer Joas blir kung i Juda Andligt förfall i Juda Slutet av Joas regering Amasja kung i Juda Krig mot edomiterna Krig mot Israel Ussia (Asarja) kung i Juda Ussia straffas för sitt högmod Jotam kung i Juda Ahas kung i Juda Krig mot Aram och Israel Profeten Oded Ahas försyndelser Hiskia blir kung i Juda Templet renas och återinvigs Hiskias påskhögtid Reformarbetet fortsätter Sanherib hotar Jerusalem Hiskias sjukdom och högmod, rikedom och härlighet Hiskia dör Manasse kung i Juda Amon kung i Juda Josia kung i Juda Början av Josias reform Översteprästen Hilkia finner lagboken Josia upprättar ett förbund att lyda Herren Josia firar påskhögtiden Josia dör vid Megiddo Joahas kung i Juda Jojakim kung i Juda Jojakin kung i Juda Sidkia siste kungen över Juda Jerusalems fall Esra Koresh befaller judarna att återvända De som återvände från Babylonien Offrandet börjar på nytt Rubrikindex Grunden till templet läggs Arbetet med templet stoppas Exempel på senare motstånd Arbetet på templet börjar på nytt Darejaves befallning Templet invigs Påskhögtiden Esra kommer till Jerusalem Kung Artasastas skrivelse Esra lovar Gud Huvudmännen som återvände med Esra De bortförda kommer till Jerusalem Esras klagan över folkets otrohet Folket bekänner sin synd Männen som tagit till sig främmande kvinnor Nehemja Nehemjas bön Nehemja far till Jerusalem Jerusalems murar byggs upp på nytt Leviter som arbetade på muren Präster som arbetade på muren Övriga byggare Svårigheter vid bygget Förtryck av de fattiga Nehemjas uppoffringar för byggnadsarbetet Onda planer mot Nehemja Avslutningen på arbetet Förteckning över dem som vände tillbaka. 647 Lagen föreläses Lövhyddohögtiden Folket bekänner sina synder Förbundets förnyelse och innehåll Förbundet Folket som bodde i Jerusalem Folket i övriga byar och orter Förteckning över präster och leviter Ättlingar till översteprästen Jesua Huvudmän för prästernas familjer Uppteckning av prästernas och leviternas familjer Fördelning av tjänster i templet Nehemja inviger stadsmuren Åtgärder för gudstjänsten i templet Avskiljande av främmande folk Nehemjas reformer Ester Drottning Vasti trotsar kung Ahasveros

17 Rubrikindex Ester blir drottning Mordokaj räddar kungens liv Hamans planer att förgöra judarna Mordokaj ber Ester om hjälp Esters festmåltid för kungen och Haman Hamans vrede mot Mordokaj Mordokajs upphöjelse Hamans död Judarna får försvara sig och hämnas Judarnas hämnd Purimfesten Mordokajs makt Job Prolog Jobs första prövning Jobs andra prövning Jobs tre vänner Jobs första tal: Han förbannar sin födelsedag Elifas första tal Fortsättning av Elifas första tal Jobs svar på Elifas första tal Job avslutar sitt svar på Elifas tal Bildads första tal Jobs svar på Bildads första tal Job avslutar sitt svar på Bildads första tal Sofars första tal Jobs svar på Sofars första tal Fortsättning av Jobs svar Job avslutar sitt svar på Sofars första tal Elifas andra tal Jobs svar på Elifas andra tal Job avslutar sitt svar på Elifas andra tal Bildads andra tal Jobs svar på Bildads andra tal Sofars andra tal Jobs svar på Sofars andra tal Elifas tredje tal Jobs svar på Elifas tredje tal Fortsättning av Jobs svar Bildads tredje tal Jobs svar på Bildads tredje tal Jobs sluttal till de tre vännerna (Kap 27-31) Elihus tal (Kap 32-37) Herren svarar Job (Kap 38-39:35) Job svarar Herren Herrens andra tal till Job Job svarar Herren Herren tillrättavisar Jobs vänner Herren välsignar Job Psaltaren Psaltaren FÖRSTA BOKEN (Kap 1-41) De rättfärdigas lycka Guds Son och hans motståndare Bön om hjälp mot fiender Förtröstansfull aftonbön i nöden Morgonbön under förföljelse Bön och bönhörelse i djup nöd Den oskyldiges bön om Herrens dom Människosonens höghet och förnedring Tacksägelse för seger över fiender Klagan över de ogudaktigas övermod Förtröstan på Herren, den Rättfärdige Klagan över den växande ondskan Under djup ångest De gudlösas dårskap Herrens krav på rättfärdighet Den frommes underbara arv Tillflykten för den oskyldigt förföljde Kungens tack för räddning och seger Guds uppenbarelse i skapelsen och i Ordet En bön för Herrens smorde Herrens hjälp till kungen Messias lidande och seger Den gode herden Ärans konung och hans rike Bön om Guds nåd och ledning Förtröstan på Herren Gemenskap med Herren Bön om beskydd och tack för räddning Herrens ära och makt Tacksägelse för räddning Bön om räddning undan förföljare Syndabekännelse och förlåtelse Herrens allmakt och nåd Herrens godhet och hjälp Bön om räddning undan förföljare Den ogudaktiges ondska och Herrens godhet De ogudaktigas skenbara lycka Den ångerfulles bön Inför döden och människans förgänglighet Tacksägelse och bön Rop till Gud under nöd och förföljelse ANDRA BOKEN (Kap 42-72) Den bedrövades längtan efter Gud Fortsättning av föregående psalm Bön när fienderna tycks segra

18 Psaltaren 45. Messiaskonungen och hans brud Gud är vår borg Gud är konung Konungens heliga stad De rikas framgång är kort Herrens dom över sitt folk Bön om syndernas förlåtelse Tröst mot våld och onda tungor De gudlösas dårskap Bön om räddning från fiender Bön på grund av falska vänner Förtröstansfull bön under förföljelse Bön och lovsång i nöden Gud skall döma de orättfärdiga Den oskyldiges bön mot fienders försåt Bön om räddning Kungens bön om välsignelse En tröstepsalm Längtan efter Gud och förtröstan på honom Bön om beskydd mot onda anslag Guds godhets rikedom Tacksägelse och lovsång Önskan om Guds välsignelse Gud visar sin makt i dom och frälsning Messias lidande Bön om snar hjälp Bön om hjälp i ålderdomen Den rättfärdige kungen och hans rike TREDJE BOKEN (Kap 73-89) Den gudfruktiges anfäktelse och tröst Templets förstöring Guds dom över de övermodiga Guds dom över sina fiender Guds tidigare under ger tröst i nödens tid Dom och frälsning under Israels historia Bön med anledning av Jerusalems förstöring Bön om beskydd för Herrens vinstock Högtidsglädje och olydnad Guds dom över orättfärdiga ledare Bön om hjälp mot Guds folks fiender Den gudfruktiges glädje i Herrens gårdar Bön om ny nåd för Herrens folk Davids förtröstan på Herren i svår nöd Staden där folken föds på nytt Bön om räddning ur djup nöd Herrens löfte till David om ett evigt rike. 798 Rubrikindex FJÄRDE BOKEN (Kap ) Guds evighet och människans förgänglighet Tryggheten under den Högstes beskydd Glädje över Herrens väldiga gärningar Den evige konungen Bön om Herrens hjälp mot fiender Uppmaning till tillbedjan och lydnad Hela jordens Konung Glädje över Herrens allmakt Jubel över Herrens makt och frälsning Tillbedjan av den helige Konungen Jubel över att Herren är Gud En gudfruktig kung Tröst i svår nöd Lovprisning till Herren för hans godhet Herrens storhet Herrens gärningar mot sitt folk Herrens nådegärningar och Israels otro FEMTE BOKEN (Kap ) De återlöstas tacksamhet Lovprisning och bön om seger Bön mot obarmhärtiga motståndare Den evige Konungen och Prästen Herrens storhet och nåd Herrens storhet och nåd Herrens omsorg om den ringe Herrens under vid uttåget ur Egypten All ära till Herren Lovsång för räddning ur dödsfara Alla folk uppmanas att lova Herren Tacksamhet över Herrens nåd och hjälp Den gudfruktiges tröst i Herrens ord Bön om hjälp mot lögnare Hjälpen finns hos Herren Glädjen över att gå till Herrens hus Med blicken på Guds nåd Tacksägelse för befrielse ur stor nöd Herren beskyddar sitt folk Från tårar till jubel På Herrens välsignelse beror allt Herrens välsignelse i hemmet Sions fiender skall komma på skam Ur djupaste nöd Den ödmjukes förtröstan Davids löfte och Herrens löfte Brödragemenskapens välsignelse

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

De tio budorden - riktlinjer för kristna

De tio budorden - riktlinjer för kristna Lektion 17 De tio budorden - riktlinjer för kristna Helgelse i praktik Vi har i en tidigare lektion lärt oss att Adam och Eva skapades till Guds avbild, det är, perfekta i ord och gärning och med välsignad

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp]

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp] Skatter i Torahn Bibelstudium nr 23, A Sabbaten den 5 mars 2011 Pekudei Beräkningar ydewqp] Torahtext: 2 Mos 38:21 40:38 Haftarah: 1 Kung 7:51 8:21 Apostoliska skrifterna: Mark 16:1 16:20 Nära är de som

Läs mer

Bibelläsningsplan för ett helt år

Bibelläsningsplan för ett helt år Bibelläsningsplan för ett helt år Detta häfte är en bibelläsningsplan för dig som vill läsa hela Bibeln under ett år. För att fördjupa sig i Guds ord kan det någon gång vara bra att läsa Bibeln i sin helhet.

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Program 058. M A T T E U S EVANGELIUM KAP. 1.

Program 058. M A T T E U S EVANGELIUM KAP. 1. Program 058. M A T T E U S EVANGELIUM KAP. 1. (Introd. 0:35) Vi gick alltså från Första Mosebok och över till Matteus-evangeliet, -som är den första boken i det nya testamentet. Och Första Mosebok såväl

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

Läsning: Rom 1:1 7. Responsoriepsalm: Ps 98:1 4 (R. 2a)

Läsning: Rom 1:1 7. Responsoriepsalm: Ps 98:1 4 (R. 2a) TJUGOÅTTONDE VECKAN»UNDER ÅRET«MÅNDAG 12 oktober Läsning: Rom 1:1 7 Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel, avdelad för att förkunna Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

översikt av GAMLA TESTAMENTET

översikt av GAMLA TESTAMENTET översikt av GAMLA TESTAMENTET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 Översikt av Gamla Testamentet Schema över GT 2 Datering i GT 3 Översiktliga kommentarer 4 Översikt av skriftprofeterna 18 Sammanfattande teman

Läs mer

Kapitel 6. 1 Vid den tiden då antalet lärjungar. infödda judarna över att deras änkor blev förbisedda vid den dagliga utdelningen.

Kapitel 6. 1 Vid den tiden då antalet lärjungar. infödda judarna över att deras änkor blev förbisedda vid den dagliga utdelningen. Apostlagärningarna, bibelstudium 32 Kapitel 6 Sju församlingstjänare utses 1 Vid den tiden då antalet lärjungar ökade, började de grekisktalande judarna klaga på de infödda judarna över att deras änkor

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Vänner. Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år.

Vänner. Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år. FASTA & BÖN 40 dagar 3 mars 17 april 2014 Vänner Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år. Inför alla de utmaningar vi står i behöver vi söka Guds

Läs mer

i. Precis som alla andra judar så firade Jesus sabbat. b. Synagogan var en naturlig samlingsplats för samhällets aktiviteter.

i. Precis som alla andra judar så firade Jesus sabbat. b. Synagogan var en naturlig samlingsplats för samhällets aktiviteter. Markus 6 (6:1 6) Jesus förkastas i sin hemstad 1 Han gick därifrån och kom till sin hemstad, och hans lärjungar följde honom. 2 När det blev sabbat undervisade han i synagogan. Många som hörde honom häpnade

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Markus 10. (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa

Christian Mölks Bibelkommentarer. Markus 10. (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa Markus 10 (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa 1 Sedan begav han sig därifrån och gick till Judeens område och landet på andra sidan Jordan. Folk samlades åter i skaror omkring honom, och han undervisade

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 12, A. Sabbaten den 7 januari 2012. Vayechi Levde yjiy w"

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 12, A. Sabbaten den 7 januari 2012. Vayechi Levde yjiy w Skatter i Torahn Bibelstudium nr 12, A Sabbaten den 7 januari 2012 Vayechi Levde yjiy w" Torahtext: 1 Mos 47:28 50:26 Haftarah: 1 Kung 2:1-12 Apostoliska skrifterna: Matt 26:1 28:20 De ogudaktigas snaror

Läs mer

VAD INNEBÄR DET ATT FÖLJA JESUS I DAG?

VAD INNEBÄR DET ATT FÖLJA JESUS I DAG? 3 Ett norskt grunddokument om kristen efterföljelse. Andliga ledare i Norge (däribland generalsekreterarna Egil Grandhagen [NLM] och Anfin Skaaheim [IM]) har tagit initiativ till något som kallas Timoteus-felleskapet.

Läs mer

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström 1. Lilla bibeln och Guds gåva 2. Hur stor är Gud? 3. Tar du det på allvar?(1): Om förlåtelse. 4. Om Jesu död 5. Om Jesu uppståndelse 6. Om magi, spådom

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Avskrift från ljudinspelning 2011-07-24. Barbro Erling predikar i Agape församling. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Älskade Jesus, att vi skall få uppleva och känna att Du är här, att vi verkligen

Läs mer

HEBREERBREVET. INNEHÅLL Bakgrund 2 Löpande kommentar 4 Slutsatser 33

HEBREERBREVET. INNEHÅLL Bakgrund 2 Löpande kommentar 4 Slutsatser 33 HEBREERBREVET INNEHÅLL Bakgrund 2 Löpande kommentar 4 Slutsatser 33 Husbykyrkan Lars Mörling 2015 HEBREERBREVET Lars Mörling 2006, reviderad 2015 Förkortningar: NT, GT (Nya och Gamla Testamentet) NF, GF

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan.

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. Instuderingsfrågor kristendom NV10A - Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. 1. Berätta vad som hände under Jesu

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Inte bara för mig utan för de flesta människor så är det inte alltid enkelt att imorgon minnas allt vad som hände idag, söndagen för två veckor sedan eller söndagen

Läs mer

(Introd. 0:35) 3 MOSEBOKS FEMTONDE KAPITEL SOM VI NU HAR KOMMIT TILL!

(Introd. 0:35) 3 MOSEBOKS FEMTONDE KAPITEL SOM VI NU HAR KOMMIT TILL! PROGRAM 165. 3 MOS. 15: 1-33. (Introd. 0:35) Två av kapitlen som vi genomgått här i 3 Mosebok, handlade om spetälska - och det var illa nog. Men det kommer att bli ännu värre i dehär kapitlet... 3 MOSEBOKS

Läs mer

Smaka hur God Gud är

Smaka hur God Gud är Smaka hur God Gud är Av: Johannes Djerf Jag var 14 år. Jag var på Prao på en förskola i Kisa en vecka. Barnen lekte för en stund väldigt bra själva då en av lärarna kom med förslaget att brygga en kanna

Läs mer

GUDS LAG. Kristendomens tre grundläggande dygder 1. Tro 2. Hopp 3. Kärlek

GUDS LAG. Kristendomens tre grundläggande dygder 1. Tro 2. Hopp 3. Kärlek GUDS LAG Kristendomens tre grundläggande dygder 1. Tro 2. Hopp 3. Kärlek TRON Trosbekännelsen 1. Jag tror på en enda Gud, Fader, Allhärskare, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt

Läs mer

Vems Land? Första upplagan Jerusalems internationella kristna ambassad Finländska avdelningen rf. Översättning: Petra Nylund Fredrik Åbacka

Vems Land? Första upplagan Jerusalems internationella kristna ambassad Finländska avdelningen rf. Översättning: Petra Nylund Fredrik Åbacka Vems Land? Första upplagan Jerusalems internationella kristna ambassad Finländska avdelningen rf Översättning: Petra Nylund Fredrik Åbacka ISBN: 978-952-67422-0-5 Ab Forsberg Rahkola Oy Vems Land? Jerusalems

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Givande från kärlek för kärlek

Givande från kärlek för kärlek Givande från kärlek för kärlek Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: 1 Mos 28:10-22; Luk 18:9-14: AC 1738. Se sista sidan!) Jakob gav ett löfte och sade: stenen som jag har rest till en stod skall

Läs mer

(Introd. 0:35) Som vi såg i förra programmet, så blev en del av den hedniska världen fientlig. Amalek går till angrepp. (2 Mos. 17:8-16.

(Introd. 0:35) Som vi såg i förra programmet, så blev en del av den hedniska världen fientlig. Amalek går till angrepp. (2 Mos. 17:8-16. Program 110. 2 Mosebok kapitel 18: 1-27. (Introd. 0:35) Vi kommer nu till 2 Moseboks 18 kapitel, där vi möter den sjunde av Israels barns efarenheter mellan Egypten och Sinai berg - erfarenheter som är

Läs mer

MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET

MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET MARS 2012 Meditation 1: Skärtorsdag. Markus 14:32-42, 120316 Getsemane - De svåra valen Getsemane. Stunden är laddad. Man har firat den sista måltiden tillsammans

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Varför vi säger att Bibeln är Guds ord?

Varför vi säger att Bibeln är Guds ord? Föredrag av Torsten Åhman Varför vi säger att Bibeln är Guds ord? Varför värderar kristna Bibeln så högt att man kallar den Guds ord? Varför står just den boken i särklass bland allt annat som har skrivits?

Läs mer

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas)

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Inledande bön: L: Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel. A: Nu står vi i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

Två mystiska kroppar

Två mystiska kroppar Två mystiska kroppar Varför kan den mänskliga varelsen bara höra till den ena eller den andra av de två mystiska kroppar som finns, Kristi mystiska kropp och Djävulens mystiska kropp (S:t Thomas av Aquino

Läs mer

Reformationsbibeln. nya testamentet

Reformationsbibeln. nya testamentet Reformationsbibeln nya testamentet Reformationsbibeln nya testamentet Svenska reformationsbibelsällskapets revidering av Karl XII:s Kyrkobibel Svenska Reformationsbibelsällskapet Borås 2003 Svenska Reformationsbibelsällskapet

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 27, A. Sabbaten den 2 april 2011. Tazria Havande ['yriz]]t'

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 27, A. Sabbaten den 2 april 2011. Tazria Havande ['yriz]]t' Skatter i Torahn Bibelstudium nr 27, A Sabbaten den 2 april 2011 Tazria Havande ['yriz]]t' Torahtext: 3 Mos 12:1 13:59 Haftarah: 2 Kung 4:42 5:19 Apostoliska skrifterna: Luk 10:1 11:54 Stor frid äger de

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Anden i Gamla testamentet Av David Termén, TK, FM, VDM

Anden i Gamla testamentet Av David Termén, TK, FM, VDM Volym XXX Teologisk bilaga till Kyrka och Folk nr 22/11 Anden i Gamla testamentet Av David Termén, TK, FM, VDM I. Inledning Först bör vi göra klart för oss hur Jesus och apostlarna betraktade och använde

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

Nya Testamentet. Matteus Evangelium. Reformationsbibeln. Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av

Nya Testamentet. Matteus Evangelium. Reformationsbibeln. Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av Nya Testamentet Nya Testamentet Reformationsbibeln Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av Karl XII:s Kyrkobibel från 1703 Andra upplagan utgiven såsom

Läs mer

Beroende av Gud. Nehemja kap.5-6. Av: Johannes Djerf

Beroende av Gud. Nehemja kap.5-6. Av: Johannes Djerf Beroende av Gud Nehemja kap.5-6 Av: Johannes Djerf I onsdags så började min dag med en olidlig huvudverk. Jag brukar ha det då och då av någon anledning. Jag kanske snarkar för hårt jag vet inte, Det är

Läs mer

Detta tror vi på! Apg 4:11-12

Detta tror vi på! Apg 4:11-12 Detta tror vi på! (Årshögtidspredikan) Borlänge 140105 Gott Nytt År! Jag ska nu försöka förmedla till er vad jag tror Gud har lagt på mitt hjärta för den här dagen och för året som ligger framför. På olika

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

24x7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt.

24x7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. TV för kropp, tanke och själ 02 Tillbaka LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. Vi erbjuder ett brett utbud av program som vill berika och inspirera till en mera aktiv

Läs mer

Utdrag ur boken Kyrkan Mänsklighetens Hopp av Daniel Norburg (2005)

Utdrag ur boken Kyrkan Mänsklighetens Hopp av Daniel Norburg (2005) Utdrag ur boken Kyrkan Mänsklighetens Hopp av Daniel Norburg (2005) En ny gemenskap De troende samlades regelbundet för att bli undervisade av Jesus sändebud, och de hade gemenskap med varandra och bröt

Läs mer

Nya Testamentet. Matteus Evangelium till Uppenbarelseboken. Reformationsbibeln

Nya Testamentet. Matteus Evangelium till Uppenbarelseboken. Reformationsbibeln Nya Testamentet Matteus Evangelium till Uppenbarelseboken Reformationsbibeln Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av Karl XII:s Kyrkobibel från 1703 Andra

Läs mer

Ulf Wilnerzon, Filadelfiakyrkan Örebro, 2014-11- 09. Kall kallare kallelse: Inkallad till gemenskap

Ulf Wilnerzon, Filadelfiakyrkan Örebro, 2014-11- 09. Kall kallare kallelse: Inkallad till gemenskap Ulf Wilnerzon, Filadelfiakyrkan Örebro, 2014-11- 09 Kall kallare kallelse: Inkallad till gemenskap Här följer en sammanfattning av predikan + några frågor att reflektera och samtala kring. Läs Matteus

Läs mer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM VAD ÄR JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium är vår himmelske Faders plan för hans barns lycka och frälsning*. Det kallas Jesu Kristi evangelium därför att Jesu Kristi

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf Att hitta Pärlan Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att visa ett litet filmklipp idag ifrån ett kärt tvprogram. Inte mitt favoritprogram direkt, men det kan vara en bra inledning för dagens predikan

Läs mer

Petrus älskade Jesus. Men han älskade också människors

Petrus älskade Jesus. Men han älskade också människors 24 Ensam i mängden Petrus älskade Jesus. Men han älskade också människors beundran. Vid deras sista måltid tillsammans när Jesus förvarnade lärljungarna och sade att de allesammans skulle överge honom,

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 49, A. Sabbaten den 10 september 2011. Ki Tetse När du drar ut axeteayki

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 49, A. Sabbaten den 10 september 2011. Ki Tetse När du drar ut axeteayki Skatter i Torahn Bibelstudium nr 49, A Sabbaten den 10 september 2011 Ki Tetse När du drar ut axeteayki Torahtext: 5 Mos 21:10 25:19 Haftarah: Jes 54:1-10 Apostoliska skrifterna: Apg 13:1 15:41 Detta är

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Naaman var en modig, rik och berömd general i den arameiska

Naaman var en modig, rik och berömd general i den arameiska 11 Livets flod Naaman var en modig, rik och berömd general i den arameiska armén när han en dag blev sjuk i spetälska, den mest fruktade sjukdomen på Bibelns tid. Spetälska betydde att man måste isoleras

Läs mer

Agenda för gudstjänstens ledare

Agenda för gudstjänstens ledare genda för gudstjänstens ledare = Präst/ledare/liturg = lla Sång 15. Du som söker Du som söker efter fäste, du som famlar efter fred. Vet att räddningen är nära, den som älskar dig är här! Sök ditt inres

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Tolkningsövning 1 Mosebok 18:16-33

Tolkningsövning 1 Mosebok 18:16-33 1 Mosebok 18:16-33 Texten Abraham ber för Sodom 16Männen bröt upp och såg nu ner över Sodom. Abraham följde dem ett stycke på väg. 17Herren tänkte: Varför skulle jag dölja för Abraham vad jag ämnar göra?

Läs mer

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen.

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Följ mig - i kraften För precis 30 år sedan, 3:e söndagen i augusti 1983, blev jag här på Storstrand presenterad

Läs mer

Är allt i Bibeln Guds ord?

Är allt i Bibeln Guds ord? Är allt i Bibeln Guds ord? Några ord om Bibeltolkning (Detta är en fortsättning på föredraget med titeln Varför är just Bibeln Guds ord? Föredrag av Torsten Åhman Vi brukar säga att Bibeln är Guds ord.

Läs mer

OFELBARA (ERREN ")",)#5- ANF RTRO!NSVARIG 2EDAKTIONSKOMMITTÏ & R OCH I 4IDSKRIFTEN PASTORSUTBILDNING 0RENUMERATIONSPRISET MED

OFELBARA (ERREN ),)#5- ANF RTRO!NSVARIG 2EDAKTIONSKOMMITTÏ & R OCH I 4IDSKRIFTEN PASTORSUTBILDNING 0RENUMERATIONSPRISET MED 3 INNEHÅLL Redaktionellt. Alvar Svenson... 93 Inledning till Bibeln del 7. Profetböckerna. Stefan Hedkvist... 98 Bibeln, bibelsynen och bibelforskningsläget. Seth Erlandsson...112 Jesus som jordens nye

Läs mer

Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism

Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism KALLAS Antal anhängare: Jude ca 15 miljoner Kristen ca 2 miljarder Muslim -en som underkastar sig Guds vilja ca 1,2 miljarder Hindu (= befolkningen kring floden Indus) Buddhist ca 500 miljoner SYMBOL Korset

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Markus. Skynda till folkets räddning

Markus. Skynda till folkets räddning I det tysta skyndar Jesus till folkets räddning. På sin väg mot Jerusalem betjänar han folket med helanden, demonutdrivning och undervisning om Guds rike, samtidigt som han kritiserar det religiösa ledarskapet.

Läs mer

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen.

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA KRISTENDOMEN Kristendomen är en av de stora världsreligionerna. Kristna tror på en Gud. Men de tror också att Gud kan visa sig så som Fadern, Sonen och den heliga Anden. De tror

Läs mer

MEN NU HAR. Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf

MEN NU HAR. Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf MEN NU HAR Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf Du som inte känner mig kanske tror att jag går klädd så här varje dag, och det gör väl inget om du tror, men sanningen är den att detta inte är vad jag brukar

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

En gång död alltid död. Eller?

En gång död alltid död. Eller? En gång död alltid död. Eller? En predikan kring historiska belägg för Jesus uppståndelse Ola Wingbrant 2014-05-11 Inledning Förra gudstjänsten behandlade vi lite kring frågan "Varför ska jag tro det som

Läs mer

FÖRSAMLINGENS PROFETISKA KALLELSE

FÖRSAMLINGENS PROFETISKA KALLELSE som för människor är omöjligt, nämligen att leva helt för Gud. En församling som kommer att ha sitt ursprung, inte i denna fallna världen, utan i himlen där Guds vilja sker. När detta sker i historien

Läs mer

Bergspredikan. (del 2) L I V E T S K I L D E HEFTESERIE. Livets Källas häftesserie. www.livetskilde.org. Nr. 14 volym 3 oktober 2004

Bergspredikan. (del 2) L I V E T S K I L D E HEFTESERIE. Livets Källas häftesserie. www.livetskilde.org. Nr. 14 volym 3 oktober 2004 Livets Källas häftesserie Vill du veta mer? Se vår hemsida www.livetskilde.org Bergspredikan Guds Världsvida Kyrka 001BP2(s)102004 Bergspredikan (del 2) Bergspredikan (del 2) (del 2) L I V E T S K I L

Läs mer

Reformationsbibeln. Femte Moseboken. Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av den engelska auktoriserade. King James Version

Reformationsbibeln. Femte Moseboken. Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av den engelska auktoriserade. King James Version Reformationsbibeln Femte Moseboken Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av den engelska auktoriserade King James Version U t g i v e n 1 6 1 1, r e v i d e r a d 1 7 6 9 Samt i vissa delar

Läs mer

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Apostladagen, 8/6 Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Dagens tema är sänd mig. Dagens text, som vi strax ska läsa, handlar bland annat om själva grunden

Läs mer

ANDRA TESSALONIKERBREVET

ANDRA TESSALONIKERBREVET ANDRA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2015 Andra Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2015) Bakgrund (bakgrundsstudiet liknar 1Tess eftersom det är kort tid mellan breven) Filippi Berea Tessalonika

Läs mer

Vad skulle hända om dessa kvinnor möttes och delade sina historier?

Vad skulle hända om dessa kvinnor möttes och delade sina historier? När Gud river och bygger nytt 140914 Tänk dig en kvinna i 75 års åldern. Hon har länge varit väldigt aktiv i Smyrna. Hon har varit hemgruppsledare, stått i kafét, varit ledare i söndagsskolan. Hon har

Läs mer

(Vers 1-10) Förmaningar till skilda grupper i församlingen

(Vers 1-10) Förmaningar till skilda grupper i församlingen Titus 2 Introduktion Det kristna budskapet om att Jesus har frälst oss och att vi nu är bröder och systrar i Kristus är så starkt att det raserar alla murar mellan olika kön, folk och samhällsgrupper (Gal

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

FÖRSAMLINGEN I PERGAMON

FÖRSAMLINGEN I PERGAMON Uppenbarelseboken kapitel 2F Budskapet till FÖRSAMLINGEN I PERGAMON Den kämpande församlingen TEXTKOMMENTARER Upp 2:12 B2000: Och skriv till ängeln för församlingen i Pergamon: Så säger han som har det

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer