Uppslagsdel. Trosbekännelsen Den apostoliska trosbekännelsen Gud Fadern Guds namn och titlar Guds egenskaper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppslagsdel. Trosbekännelsen Den apostoliska trosbekännelsen... 459. Gud Fadern Guds namn och titlar... 460 Guds egenskaper... 462"

Transkript

1 Uppslagsdel Bibeln Råd till bibelläsaren Bibelns tillkomst och inspiration Vad säger Bibeln om sig själv? Kända bibelberättelser Rubrikindex Bibelläsningsplan Bibelns år Bibelns kronologi Trosbekännelsen Den apostoliska trosbekännelsen Gud Fadern Guds namn och titlar Guds egenskaper Jesus Kristus Jesu namn och titlar Jesu liv Jesus i Gamla testamentet Jesu liknelser Jesu underverk Den helige Ande Den helige Andes namn och titlar Den helige Andes verk De troendes namn och titlar Frälsningen Sakupplysning Ämnesindex Persongalleri Platsregister Kartor

2 BIBELN Råd till bibelläsaren Bibeln är en kulturskatt fylld av spännande berättelser, vacker poesi och intressant historia, och den kan med stor behållning läsas på denna nivå av vem som helst. Men Bibelns egentliga syfte är att lära oss sanningen om livet: vem Gud är, vilka vi är och hur vi finner frälsningen genom Jesus Kristus. Detta djupare perspektiv öppnar sig för den som tar emot Bibeln inte som ett ord från människor utan som Guds eget ord (1 Tess 2:13). Här följer några vägledande råd för din bibelläsning: Kom med respekt till Guds ord. Var redo att lyssna och lära. Ge av din tid. En stilla ande har lättare att ta emot andlig sanning (Ps 46:11). För många hjälper det med en regelbunden andaktstid, exempelvis på morgonen innan dagen börjar eller senare på kvällen. Be om den helige Andes vägledning. När du läser Ordet är Gud där vid din sida, redo att förklara och uttolka. Herren Jesus sade att när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen (Joh 16:13). Be också om ett mottagligt hjärta (Matt 13). Du kan be med psalmistens ord: Öppna mina ögon, så att jag ser undren i din undervisning (Ps 119:18). Läs systematiskt. Bibelns böcker hänger alla ihop i ett mäktigt sammanhang, och slumpvis läsning ger inte den fulla insikten i Skriftens budskap. Följ gärna bibelläsningsplanen på sid 427. Börja med de enklare böckerna först. Ett förslag kan vara att börja med evangelierna och breven i Nya testamentet (NT) innan man går in på Gamla testamentet (GT). Oklara texter blir begripliga utifrån tydliga, GT förstås i ljuset av NT. Variera din läsning. Ibland lämpar sig en översiktlig läsning, ibland vill man gå på djupet med en enda vers tills den uppenbarar hela sitt rika innehåll. Lär dig viktiga verser utantill. Ord av tröst kan på så sätt bli ett med din själ. Det är en förmån att i vardagslivet kunna möta svårigheter, vägval och frestelser med Andens svärd som är Guds ord (Ef 6:17). Ta till dig Guds ord personligen. Det är skrivet till dig från den Gud som såg dig innan du ens var född (Ps 139:16). Finn beröringspunkterna med ditt eget liv, tala med Gud om det du läser, låt det påverka dina tankar, värderingar och prioriteringar. Låt det du läst bli levande i din vardag. Var ordets görare, inte bara dess hörare (Jak 1:22, se även 1:23f). Bibeln är given för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning (2 Tim 3:17). 422

3 Bibelns tillkomst och inspiration Bibeln Ett grundtema i Bibeln är att Gud som skapat människan också uppenbarar sig för henne. Det har han gjort exempelvis genom skapelsen (Ps 19:2f, Apg 14:15f, Rom 1:19f), samvetet (Rom 2:15) och en längtan som är nedlagd i människans hjärta (Pred 3:11). Detta brukar kallas den allmänna uppenbarelsen. Men eftersom människan vänt sig bort från Gud är den allmänna uppenbarelsen inte tillräcklig för att lära känna Gud och finna vägen tillbaka till gemenskapen med honom (Pred 3:11, Rom 1:21f). Denna frälsning förmedlas endast genom den särskilda uppenbarelsen i Guds ord. Profeterna Därför utvalde Gud ett folk till att ta emot hans budskap till människan. Bland Israels folk upprättade han profeter som Mose, David och Jesaja (2 Mos 3:15f, 2 Sam 23:2, Jes 1:1) för att förmedla hans ord och hans löften om den kommande frälsningen. Bibeln vittnar att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud (2 Petr 1:21). Profeternas ord och skildringar av Guds gärningar bland människorna samlades i de heliga Skrifter som idag bär namnet Gamla testamentet. Dessa Skrifter vårdades ömt och förelästes varje sabbat i den judiska gudstjänsten (Luk 4:16f). Jesus Kristus När så Moses och profeternas Skrifter hade lästs bland folket i hundratals år kom den tid då deras förutsägelser skulle gå i uppfyllelse: Jesus Kristus, Guds eviga Ord (Joh 1:1), trädde fram som människa. Nya testamentet berättar: Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son (Hebr 1:1-2). Herren Jesus sade: De ord som jag har talat till er är Ande och liv (Joh 6:63). Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå (Luk 21:33). I sin undervisning bejakade Jesus helt och fullt den tidigare uppenbarelsen i Gamla testamentet som sin Faders ord och betonade dess vittnesbörd om honom: Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna (Luk 24:44). På så sätt råder det ett ömsesidigt beroende mellan Jesus som Guds levande Ord (Joh 1:1, 14, Upp 19:13) och Bibeln som Guds skrivna ord (Joh 10:35), där Jesus vittnar om Bibeln och Bibeln vittnar om Jesus (Joh 5:39, 46). Vi lär känna Jesus och får del av frälsningen endast genom Guds ord i Bibeln, de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus (2 Tim 3:15). Apostlarna Jesus utvalde tolv apostlar till att vara hans auktoriserade vittnen som skulle bevara allt han sagt och gjort för att föra det vidare till världens alla folk (Matt 28:20, Luk 24:47f, Joh 17:8, 20). Till sin hjälp skulle de ha samme helige Ande som hade talat genom profeterna och som nu skulle påminna dem om allt Herren Jesus hade sagt (Joh 14:26). Apostlarna fick en särskild fullmakt som Jesu sändebud: Den som lyssnar till er lyssnar till mig, och den som förkastar er förkastar mig. Och den som förkastar mig, han förkastar honom som har sänt mig (Luk 10:16, Joh 13:20). Apostlarnas undervisning och skildring av Jesu ord och gärningar bildade en helig skriftsamling, Nya testamentet, som tillsammans med Gamla testamentets Skrifter utgör Bibeln (2 Petr 3:15f). Därför är de som tror på Bibeln uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv (Ef 2:20). 423

4 Bibeln Skriftens inspiration Bibeln lär om sig själv att Hela Skriften är utandad av Gud (2 Tim 3:16). Liksom andedräkten följer med ordet som talas, så är den helige Ande en oskiljaktig del av Guds ord i Skriften (Joh 6:63). Denna utandning brukar på latin kallas inspiration. Inspirationen innebär att profeternas och apostlarnas ord samtidigt är Guds ord och ska tas emot som sådant (1 Tess 2:13). Detta betyder inte att den helige Ande skulle ha dikterat orden på ett mekaniskt sätt som raderat ut de bibliska författarnas egna personligheter. Gud har använt de olika författarnas särart så att deras personliga prägel lyser fram i ordval och formuleringar, men det är ändå den helige Ande som gett dem orden så att Skriften kallas Guds ord (Joh 10:35), levande och verksamt och skarpare än något tveeggat svärd (Hebr 4:12). Skriftens kanonisering Den process genom vilken kyrkan erkände de skrifter som profeterna och apostlarna fått från Gud kallas kanonisering (av grek. kanon, regel, rättesnöre, Gal 6:16). Gamla testamentets hebreiska kanon sanktionerades av Herren Jesus genom att han gång på gång citerade och hänvisade till lagen och profeterna (Matt 5:17). Nya testamentets grekiska skrifter blev allmänt erkända och citerade som helig Skrift redan i generationen efter apostlarna ( de apostoliska fäderna ) på tidigt 100-tal e. Kr. (se även 2 Petr 3:15f). Med tiden började det också komma förfalskningar, gnostiska evangelier som sökte lägga kroppsföraktande läror i Jesu mun, helt utan kontakt med den judiska ursprungsmiljö som präglar de äkta evangelierna. Därför ställde urkyrkan upp tre kriterier för att avgränsa sin kanon. En nytestamentlig skrift skulle vara: 1) apostolisk, alltså skriven av en apostel (Matteus, Johannes, Paulus, Petrus) eller under direkt apostoliskt överinseende (Markus som Petrus tolk och Lukas som Paulus följeslagare, samt Herren Jesu bröder Jakob och Judas) 2) universell, alltså använd av församlingar över hela Romarriket som läsning i gudstjänsten 3) renlärig, alltså överensstämmande med Nya testamentets vittnesbörd som helhet Denna granskning var så noggrann att sju av de sista böckerna i Nya testamentet (Hebr, Jak, 2 Petr, 2-3 Joh, Jud och Upp) krävde ingående diskussioner mellan östoch västkyrkan innan man vid de stora kyrkomötena på 300-talet e. Kr. enades om deras plats bland de skrifter som varit erkända ända från början. Gud har vakat över sitt ord Eftersom Guds ord är dyrbarare än guld (Ps 19:11) och ska förmedlas till alla folk (Matt 28:20) har fornkyrkan gjort oräkneliga avskrifter av apostlarnas grekiska originalmanuskript. Av dessa finns cirka st bevarade till idag, varav de tidigaste härstammar från 100-talet e. Kr (detta kan jämföras med verk av Platon och Julius Caesar som kan vara belagda i ett tiotal sena avskrifter men ändå anses tillförlitliga). Dessa tusentals handskrifter, som är anmärkningsvärt samstämmiga, har sammanställts i en vetenskaplig utgåva (Nestle-Aland 27) av Nya testamentets grekiska grundtext som legat till grund för Svenska Folkbibelns översättning. Även Gamla testamentets hebreiska text finns mycket tidigt belagd genom Dödahavsrullarna, som härstammar från århundradena strax före och efter vår Herre Jesu födelse. Genom dessa vittnesbörd kan vi med textforskningens hjälp följa de heliga Skrifternas väg genom historien fram till våra dagar och se hur Gud har varit trofast att uppfylla det löfte han gav: Jag skall vaka över mitt ord (Jer 1:12). 424

5 Vad säger Bibeln om sig själv? Bibeln Bibelns ord består allt han lovat har slagit in... 1 Kung 8:56 ditt ord står fast för evigt... Ps 119:89 Guds ord förblir i evighet... Jes 40:8 inte en bokstav ska förgå... Matt 5:18 mina ord ska aldrig förgå... Matt 24:35 kan inte göras om intet... Joh 10:35 orubbliga uttalanden... Hebr 6:18 Bibelns ord får inte ändras inte lägga till, inte ta bort... 5 Mos 4:2 lägg ingenting till hans ord... Ords 30:6 vi förfalskar inte Guds ord... 2 Kor 4:2 förvränger till eget fördärv...2 Petr 3:16 plågor på den som lägger till... Upp 22:18f Bibeln är inspirerad av Gud Anden har talat genom mig... 2 Sam 23:2 varnat genom sina profeter... 2 Kung 17:13 ta en bokrulle och skriv... Jer 36:2 HERRENS ord genom profeterna... Sak 7:12 förkunnar ord som Anden lär... 1 Kor 2:13 Skriften är utandad av Gud... 2 Tim 3:16f inte genom egen utläggning... 2 Petr 1:20f genom profeterna och Sonen... Hebr 1:1f detta är Jesu uppenbarelse... Upp 1:1 skriv, dessa ord är sanna... Upp 21:5 Bibeln är lärans grund höra mina ord och lära sig... 5 Mos 4:10 lär era barn mina ord... 5 Mos 11:19 undervisa ur HERRENS bok... 2 Krön 17:9 studera lagen och lära ut rätt... Esra 7:10 läste och utlade texten tydligt... Neh 8:8 för att studera lagens ord... Neh 8:13 talar de inte enligt detta ord... Jes 8:20 inte gå utöver Skriften... 1 Kor 4:6 tala i enlighet med Guds ord...1 Petr 4:11 Bibeln vittnar om Jesus Kristus idag har det gått i uppfyllelse... Luk 4:21 allt som är skrivet om mig... Luk 24:44f Skrifterna vittnar om mig... Joh 5:39 nedskrivna för att ni ska tro... Joh 20:31 förutsagt genom profeterna... Apg 3:18 evangelium utlovat i Skrifterna... Rom 1:2 förutsade Kristi lidanden... 1 Petr 1:10f Bibeln är given för att läsas läsa i alla sina livsdagar... 5 Mos 17:19 efterforska i HERRENS bok... Jes 34:16 forskade dagligen i Skriften... Apg 17:11 skrivet till vår undervisning... Rom 15:4 skrevs ner för att varna oss... 1 Kor 10:11 salig är den som läser... Upp 1:3 Bibelns ord är ett ljus i mörkret hans bud upplyser ögonen... Ps 19:9 ditt ord är mina fötters lykta... Ps 119:105 ger ljus åt enkla människor... Ps 119:130 profetiska ordet är ett ljus... 2 Petr 1:19 Bibelns ord renar och förvandlar ett rent liv genom ditt ord... Ps 119:9 som en eld och likt en slägga... Jer 23:29 rena genom det ord jag talat... Joh 15:3 helga dem i ditt ord... Joh 17:17 skarpare än tveeggat svärd... Hebr 4:12f renade genom att lyda... 1 Petr 1:22 Bibelns ord är mat för själen större skatt än dagligt bröd... Job 23:12 sötare än honung... Ps 119:103 mätta din mage med rullen... Hes 3:3 dina ord kom och jag åt dem... Jer 15:16 leva av ord från Guds mun... Matt 4:4 den andliga mjölken... 1 Petr 2:2 Bibelns ord ska bevaras i hjärtat lägga dessa ord på hjärtat... 5 Mos 6:6 så att jag inte syndar mot dig... Ps 119:11 lägga min lag i deras inre... Jer 31:33 Maria bevarade allt i sitt hjärta... Luk 2:19 behåll ordet i uppriktigt hjärta... Luk 8:15 ordet är nära dig, i ditt hjärta... Rom 10:8 låt Kristi ord bo hos er... Kol 3:16 Bibelns ord förmedlar frälsning till frälsning för den som tror... Rom 1:16 trons ord som vi predikar... Rom 10:8f frälsta genom evangeliet... 1 Kor 15:2 gör dig vis så du blir frälst... 2 Tim 3:15 inplanterat för att frälsa... Jak 1:21 född på nytt av Guds ord... 1 Petr 1:23 skriver så ni vet ni har evigt liv... 1 Joh 5:13 425

6 Bibeln Kända bibelberättelser GAMLA TESTAMENTET Skapelsen (Adam och Eva)... 1 Mos 1-2 Syndafallet... 1 Mos 3 Kain och Abel... 1 Mos 4 Floden (Noas ark)... 1 Mos 6-9 Babels torn... 1 Mos 11 Abrahams kallelse... 1 Mos 12 Sodom och Gomorra... 1 Mos 18:16f Abraham offrar Isak... 1 Mos 22 Jakob tar Esaus välsignelse... 1 Mos 27 Jakobs dröm... 1 Mos 28:10f Jakob brottas med Gud... 1 Mos 32:22f Josef säljs till Egypten... 1 Mos 37 Mose i vassen... 2 Mos 2 Den brinnande busken... 2 Mos 3 Påskalammet (Uttåget)... 2 Mos 12 Röda havet delas... 2 Mos 14 Tio Guds bud... 2 Mos 20, 5 Mos 5 Guldkalven... 2 Mos 32 Välsignelsen... 4 Mos 6:24f Hör, Israel, Herren är en... 5 Mos 6:4f Josua vid Jerikos murar... Jos 6 Debora... Dom 4-5 Gideon... Dom 6-8 Simson och Delila... Dom 16 Profeten Samuels kallelse... 1 Sam 3 David smörjs till kung... 1 Sam 16 David och Goliat... 1 Sam 17 David och Bat-Seba... 2 Sam 11 Elia och Baalsprofeterna... 1 Kung 18:20f Elias himmelsfärd... 2 Kung 2 Jobs prövningar... Job 1-2 Herren är min herde... Ps 23 Syndabekännelsen... Ps 51 Under den Högstes beskydd... Ps 91 Du omsluter mig på alla sidor... Ps 139 Allt är förgängligt... Pred 1 Profeten Jesajas kallelse... Jes 6 Ett barn blir oss fött... Jes 9 Herrens lidande tjänare... Jes 53 De förtorkade benens dal... Hes 37 De tre i den brinnande ugnen... Dan 3 Daniel i lejongropen... Dan 6 Jona och den stora fisken... Jona NYA TESTAMENTET Maria och ängeln... Luk 1:26f Jesu födelse... Luk 2:1f De vise männen... Matt 2:1f Jesus som tolvåring i templet... Luk 2:41f Jesus döps av Johannes... Matt 3:13f* Jesus frestas i öknen... Matt 4:1f* Jesus i Nasarets synagoga... Luk 4:14f De första lärjungarna... Matt 4:18f* Bergspredikan... Matt 5-7 Saligprisningarna... Matt 5:1f Herrens bön (Fader vår)... Matt 6:9f* Den gyllene regeln... Matt 7:12 Den barmhärtige samariten... Luk 10:23f Den återfunne sonen... Luk 15:11f Jesus och Nikodemus... Joh 3 Jesus och samaritiskan... Joh 4 Jesus och äktenskapsbryterskan... Joh 8 Jesus och barnen... Matt 19:13f* Jesus och Sackeus... Luk 19 Petrus Messiasbekännelse... Matt 16:13f* Jesus på härlighetens berg... Matt 17* Jesus rider in i Jerusalem... Matt 21* Jesus rensar templet... Matt 21:12f* Den första nattvarden... Matt 26:26f* Jesus tvättar deras fötter... Joh 13 Jesus i Getsemane... Matt 26:36f* Judaskyssen... Matt 26:47f* Jesu korsfästelse... Matt 27:32f* Den tomma graven... Matt 28* Jesus visar sig... Luk 24:36f* Missionsbefallningen... Matt 28:18f Jesu himmelsfärd... Luk 24:50f, Apg 1 Pingstdagen... Apg 2 Stefanus stenas... Apg 6-7 Paulus omvändelse... Apg 9 Paulus på Areopagen... Apg 17 Rättfärdig genom tro... Rom 1-8 Nattvardens instiftelseord... 1 Kor 11:23f Kärlekens lov... 1 Kor 13 Guds vapenrustning... Ef 6:10f Apokalypsens fyra ryttare... Upp 6 Det nya Jerusalem (himlen)... Upp *) Paralleller i övriga evangelier, se ställets fotnot.

7 Rubrikindex Första Moseboken Världens skapelse... 1 I. HIMLENS OCH JORDENS FORTSATTA HISTORIA... 3 Syndafallet... 4 Syndafallets följder... 4 Kain och Abel... 5 Kains släkttavla... 6 Set... 7 II. ADAMS FORTSATTA HISTORIA... 7 Sets släkttavla... 7 Människornas ondska växer... 8 III. NOAS FORTSATTA HISTORIA... 8 Noa... 8 Floden förutsägs och arken byggs... 8 Floden kommer... 9 Floden upphör Noas offer och Herrens löfte Gud sluter förbund med Noa Noa och hans söner IV. NOAS SÖNERS FORTSATTA HISTORIA. 12 Noas söners släkttavla Babels torn och språkförbistringen V. SEMS FORTSATTA HISTORIA VI. TERAS FORTSATTA HISTORIA Gud kallar Abram Abram i Egypten Abram åter i Kanaan Abram och Lot Abram flyttar till Hebron Abram räddar Lot Abram välsignas av Melkisedek Herren sluter förbund med Abram Hagar och Ismael Löftet om Isak Omskärelse Herren besöker Abraham Abraham vädjar för Sodom Synden i Sodom Lot lämnar Sodom Sodom och Gomorra går under Moabiternas och ammoniternas ursprung Abraham och Abimelek Isaks födelse Ismael och Hagar drivs bort Abraham sluter förbund med Abimelek Abraham offrar Isak Nahors släkttavla Sara dör. Abraham köper gravplats Rebecka blir Isaks hustru Abrahams söner med Ketura Abraham dör och blir begravd VII. ISMAELS FORTSATTA HISTORIA Ismaels släkttavla VIII. ISAKS FORTSATTA HISTORIA Esaus och Jakobs födelse Esau säljer sin förstfödslorätt Isak i Gerar Isak och Abimelek sluter förbund Esaus hustrur Isak välsignar Jakob Esau ber om Isaks välsignelse Jakob flyr till Haran Esau tar sig ännu en hustru Jakobs dröm i Betel Jakob kommer till Laban Jakob tar tjänst hos Laban Jakobs barn Jakobs avtal med Laban Jakob flyr från Laban Laban förföljer Jakob Jakob och Laban försonas Jakob förbereder mötet med Esau Jakob kämpar vid Jabbok Jakob möter Esau Våldtäkten mot Dina Gud välsignar Jakob i Betel Rakel dör Jakobs söner Isak dör IX. ESAUS FORTSATTA HISTORIA Esaus släkt Seirs släkt Edoms kungar X. JAKOBS FORTSATTA HISTORIA Josef och hans bröder Josefs drömmar

8 Andra Moseboken Josef blir såld till Egypten Juda och Tamar Josef hos Potifar Hovmästarens och bagarens drömmar Faraos drömmar Josef upphöjs Josefs bröder i Egypten Josefs bröder återvänder till Kanaan Josefs bröder återvänder till Egypten Josef prövar sina bröder Juda vädjar för Benjamin Josef ger sig till känna Jakob flyttar till Egypten Jakobs släkt Mötet med Josef Jakob inför farao Hungersnödens följder för egyptierna Jakobs sista önskan Jakob välsignar Josef och hans söner Jakob välsignar sina söner Jakob dör Jakob blir begravd Bröderna ber Josef om förlåtelse Josef dör Andra Moseboken Israeliterna blir slavar i Egypten Moses födelse och räddning Mose flyr till Midjan Gud kallar Mose vid den brinnande busken Mose får makt att göra under Mose återvänder till Egypten Mose och Aron inför farao Guds löfte om befrielse Moses och Arons släkttavla Herrens befallning genom Mose och Aron Arons stav Den första plågan Nilens vatten förvandlas till blod Den andra plågan paddorna Den tredje plågan myggen Den fjärde plågan flugorna Den femte plågan boskapspesten Den sjätte plågan bölderna Den sjunde plågan haglet Den åttonde plågan gräshopporna Den nionde plågan mörkret Den tionde plågan allt förstfött skall dö Påsken och det osyrade brödets högtid Uttåget Regler för påsken Rubrikindex Molnstoden och eldstoden Vandringen genom Röda havet Israels lovsång Det bittra vattnet i Mara Manna och vaktlar Vatten ur klippan Amalekiterna besegras Jetro besöker Mose Mose tillsätter domare Vid berget Sinai De tio budorden Folkets förskräckelse Avgudar och altaren Lagar om slavar Lagar om personskador Skydd för äganderätten Socialt ansvar Lagar om rättfärdighet och barmhärtighet Lagar för sabbaten De tre stora högtiderna Löfte om Kanaans land Förbundet vid Sinai Mose på Sinai LAGAR FÖR TABERNAKLET (Kap 25-31) Offergåvor till tabernaklet Förbundsarken Bordet för skådebröden Ljusstaken Tabernaklet Brännoffersaltaret Tabernaklets förgård Skötseln av ljusstaken Prästernas kläder Efoden Bröstskölden De övriga prästkläderna Föreskrifter om prästvigningen Det dagliga offret Rökelsealtaret Lösepenningen Kopparkaret Smörjelseoljan Rökelsen Konsthantverkarna Besalel och Oholiab Sabbaten Guldkalven Befallning om uppbrott från Horebs berg Uppenbarelsetältet Mose får se Herrens härlighet

9 Rubrikindex De nya stentavlorna Förbundet förnyas Strålglansen från Moses ansikte Regler för sabbaten Material till tabernaklet Folkets offergåvor Besalel och Oholiab Folkets rikliga gåvor Tabernaklet färdigställs Förbundsarken Bordet för skådebröden Ljusstaken Rökelsealtaret Smörjelseoljan och rökelsen Brännoffersaltaret Karet av koppar Förgården Mängden av material Prästernas kläder Bröstskölden De övriga prästkläderna Mose inspekterar tabernaklet och dess tillbehör Tabernaklet blir uppsatt och invigt Herrens härlighet över tabernaklet Tredje Moseboken Brännoffret Matoffret Gemenskapsoffret Syndoffret Syndoffer för olika förseelser Skuldoffret Brännoffret Matoffret Syndoffret Skuldoffret Gemenskapsoffret Förbud mot att förtära fett och blod Prästernas andel Avslutning om offren Arons och hans söners prästvigning Arons första offer Nadabs och Abihus synd Regler för präster Rena och orena djur Kvinnors rening när de har fött barn Lagar om spetälska av olika slag Den spetälskes rening Spetälska på hus Orena flytningar hos en man Fjärde Moseboken Orena flytningar hos en kvinna Den stora försoningsdagen Blodets helighet Förbjudna sexuella förbindelser Lagar om helighet Straff för den som bryter mot Guds bud Prästernas helighet Föreskrifter om djuroffer Herrens högtider Sabbaten Påsken och det osyrade brödets högtid Förstlingsfrukten Veckohögtiden eller pingsten Nyårshögtiden Försoningsdagen Lövhyddohögtiden Den gyllene ljusstaken Skådebröden En smädares och våldsverkares straff Sabbatsåret Jubelåret Lydnadens lön Olydnadens följder Priset för återlösning av det som tillhör Herren Fjärde Moseboken Israels första folkräkning Stammarnas olika lägerplatser Det levitiska prästämbetet Kehatiternas tjänstgöring Gersoniternas tjänstgöring Merariternas tjänstgöring Räkning av leviterna Om lägrets renhet Ersättningsplikt Angående otrohet och svartsjuka Nasirlöften Den prästerliga välsignelsen Stamfurstarnas offergåvor Lamporna på ljusstaken Leviternas invigning Leviternas tjänstgöringstid Påskhögtiden Molnskyn över tabernaklet Silvertrumpeterna Uppbrott från Sinai Midjaniten Hobab Israel bryter upp Eld från Herren Folket knotar

10 Femte Moseboken Herren sänder vaktlar Mirjam och Aron sätter sig upp mot Mose De tolv spejarna Folket gör uppror Mose medlar för folket Herren förlåter och straffar Israels barn drivs tillbaka Tillägg till offerlagarna En sabbatsbrytare stenas Tofsarna på kläderna Koras, Datans och Abirams uppror Folket knotar Arons stav grönskar Prästernas och leviternas plikter och rättigheter Prästernas andel Leviternas arvedel Reningsvattnet Mirjam dör Vattnet ur klippan Edom trotsar Israel Aron dör Kungen i Arad besegras Kopparormen Från berget Hor till Moab Seger över kungarna Sichon och Og Kungen i Moab sänder bud efter Bileam Bileams åsna och ängeln Bileams första profetia Bileams andra profetia Bileams tredje profetia Bileams fjärde profetia Israel förförs av Moab Den andra folkräkningen Selofhads döttrar Josua förordnas att efterträda Mose De dagliga offren Sabbatsoffret Nymånadsoffret Påskoffren Veckohögtidens offer Nyårshögtidens offer Försoningsdagens offer Lövhyddohögtidens offer Lagar om löften Kriget mot Midjan Hären återvänder Fördelning av bytet Stammarna öster om Jordan Israels vandring från Egypten till Moab Anvisningar inför Kanaans erövring Rubrikindex Kanaans gränser Stamfurstarna som skulle utskifta landet Leviternas städer Sex fristäder Selofhads döttrars arvedel Femte Moseboken Mose ger en historisk tillbakablick Domare utses Spejare sänds ut från Kadesh-Barnea Herrens straff Åren i öknen Kung Sichon besegras Kung Og besegras Stammarna öster om Jordan Mose tillåts inte komma in i Kanaan Mose befaller lydnad Avgudadyrkan förbjuds Herren är Gud Fristäderna öster om Jordan Inledning till lagen De tio budorden Mose träder fram som medlare Det stora budet Varning för olydnad Herrens folk och de andra folken Lydnadens välsignelser Herrens välgärningar under ökenvandringen Varning för högmod Israel har ingen förtjänst Guldkalven De nya stentavlorna Arons död Leviterna avskiljs för Herren Frukta Herren Välsignelse och förbannelse Gudstjänst på utvald plats Varning för avgudadyrkan Förbjudna sorgetecken Rena och orena djur Tionde Sabbatsåret Frigivning av slavar Det förstfödda bland djuren Påskhögtiden Veckohögtiden Lövhyddohögtiden Domare Avguderi och annan synd Domstolsförfarande

11 Rubrikindex Val av kung Prästers och leviters rättigheter Avskyvärda seder Löftet om Profeten Fristäderna Råmärken Vittnesmål Krigslagar Mord av okänd gärningsman Äktenskap med fången kvinna Förstfödslorätten En uppstudsig son Olika lagar och föreskrifter Brott mot äktenskapsregler De utestängda från Herrens församling Renhet i lägret Lagar och bestämmelser Giftermål och skilsmässa Olika lagar Förstlingsfrukt och tionde Herrens egendomsfolk Lagens stenar på berget Ebal Förbannelser Lydnad leder till Guds välsignelse Olydnad leder till Guds förbannelse Förnyelse av förbundet Att lyssna till Guds ord en fråga om liv och död Josua som Mose efterträdare Läsningen av lagen Herrens sista ord till Mose Moses avskedssång Gud talar om Moses död Mose välsignar Israel Moses död Josua Gud befaller Josua att erövra Kanaan Josua ger befallningar till folket Josua sänder spejare till Jeriko Israels folk går över Jordan Minnesstenar sätts upp Omskärelsen i Gilgal Josua och mannen med svärdet Jerikos fall Akans synd Ais erövring och förstöring Lagen läses upp på berget Ebal Gibeoniterna bedrar Josua Amoreerna besegras Domarboken Solen står stilla Josua tar de fem amoreiska kungarna till fånga Städerna i söder erövras Josua besegrar kungar i norr Israeliterna blir herrar i hela landet Kungar som besegrades av Mose Kungar som besegrades av Josua Land som ännu inte tagits Fördelning av landet öster om Jordan Rubens stams område Gads stams område Halva Manasse stams område Landet väster om Jordan fördelas Hebron ges åt Kaleb Juda stams område Juda städer Manasses och Efraims områden Efraims stams område Manasses område väster om Jordan Efraim och Manasse begär mer land Fördelningen av det övriga landet Benjamins stams område Simeons stams område Sebulons stams område Isaskars stams område Asers stams område Naftalis stams område Dans stams område Landets slutliga fördelning Fristäder Leviternas fyrtioåtta städer Altaret vid Jordan Josua förmanar folket Josuas sista tal till folket Josuas och Eleasars död Domarboken Juda och Simeon griper Adoni-Besek Juda intar Jerusalem och Hebron Otniel intar Debir Juda och Benjamin segrar Efraim och Manasse intar Betel Folk som inte drevs bort av israeliterna Herrens ängel i Bokim Avfallet efter Josuas död Folk som blev kvar i landet Otniel Ehud Samgar Debora

12 Rut Jael dödar Sisera Deboras och Baraks segersång Gideon Tecknet med ullen Gideon besegrar midjaniterna Slutlig seger över midjaniterna Gideon vägrar att bli kung Gideon dör Abimeleks sammansvärjning Liknelsen om träden Abimelek dör Tola Jair Israel åter i sina fienders hand Jefta Jeftas löfte Jeftas dotter Jefta och Efraim Ibsan, Elon och Abdon Simsons födelse Simsons bröllop och hans gåta Simsons hämnd på filisteerna Simson i Gaza Simson och Delila Simson dör Mikas avgudar Mika och Dans stam Leviten och hans bihustru Gibeas synd Israels krig mot Benjamin Hustrur åt Benjamins barn Rut Elimelek flyttar till Moabs land Noomi och Rut återvänder till Betlehem Rut plockar ax på Boas åker Rut och Boas på tröskplatsen Boas tar Rut till hustru Rut blir stammoder till David Första Samuelsboken Samuels födelse Hanna överlämnar Samuel åt Herren Hannas lovsång Elis onda söner Samuel i Silo Domsord över Eli Herren uppenbarar sig för Samuel Förbundsarken erövras av filisteerna Eli dör I-Kabod Rubrikindex Herrens ark i Dagons tempel Förbundsarken sänds tillbaka till Israels land Arken i Kirjat-Jearim Samuel som domare Israels folk begär en kung Saul och Samuel Samuel smörjer Saul till kung Kungavalet i Mispa Saul besegrar ammoniterna Samuel talar till folket Kriget mot filisteerna Jonatans hjältedåd Filisteernas nederlag Sauls förbud Sauls strider och släktförhållanden Sauls seger över amalekiterna Saul förkastas David smörjs till kung David kommer till Sauls hov David och Goliat David i Sauls läger Sauls undran angående Davids far Sauls avund och vrede Mikal blir Davids hustru Saul försöker döda David David och Jonatan David i Nob Davids flykt till Gat Mordet på prästerna David räddar staden Kegila David i öknen David och Saul i grottan Samuels död David och Abigail David skonar på nytt Sauls liv David hos Akish i Gat och Siklag David i filisteernas här Saul hos andebesvärjerskan i En-Dor David visas bort av filisteernas hövdingar David strider mot amalekiterna Sauls och hans söners död Andra Samuelsboken Budskapet om Sauls död Davids klagosång över Saul och Jonatan David kung över Juda Is-Boset kung över Israel Krig mellan Israel och Juda Davids söner Abner går över till David

13 Rubrikindex Abner dödas av Joab David sörjer Abner Is-Boset mördas Mördarna straffas av David David blir kung över hela Israel David erövrar Jerusalem David besegrar filisteerna Guds ark förs till Jerusalem Guds löfte till David Davids bön Davids segrar David och Mefiboset David besegrar ammoniterna David och Bat-Seba David låter döda Uria Natans strafftal och Davids ånger Davids son dör Salomos födelse David erövrar Rabba Amnon och Tamar Absalom dödar Amnon Absaloms återkomst Absaloms benådning Absalom planerar för uppror David flyr Husaj blir Davids spejare David och Siba Simei förbannar David Ahitofels råd Husajs råd Husaj låter varna David Absaloms död David sörjer Absaloms död Joabs strafftal till David David återvänder till Jerusalem Simei benådas Mefiboset Barsillaj Grälet om kungen Sebas uppror David hämnas gibeoniterna Strider mot filisteerna Davids segersång Davids sista ord Davids hjältar Davids folkräkning Domen över Davids synd David bygger ett altare åt Herren Första Kungaboken Abisag hos kung David Första Kungaboken Adonia gör anspråk på tronen Salomo blir Davids efterträdare Davids sista ord till Salomo David dör Adonia dör Ebjatar och Joab straffas Simei dör Salomo ber om vishet Salomos vishet som domare Salomos ämbetsmän Salomos makt och visdom Tempelbygget förbereds Tempelbyggnaden Salomos palats Jakin och Boas Kopparhavet Bäckenställen av koppar Förteckning över föremålen i Herrens hus Herrens ark förs in i templet Salomo talar till folket Salomos bön Templet invigs Herren uppenbarar sig på nytt för Salomo Betalningen till Hiram Salomos övriga byggnadsverksamhet Drottningen av Saba besöker Salomo Salomos rikedom Salomos hustrur Salomos fiender Jerobeam gör uppror mot Salomo Salomo dör De norra stammarna avfaller från Davids hus Semajas budskap Jerobeams kalvdyrkan i Betel och Dan Gudsmannen från Juda Den gamle profeten i Betel Ahia profeterar mot Jerobeams hus Jerobeam dör Rehabeam kung i Juda Abiam kung i Juda Asa kung i Juda Nadab kung i Israel Basha kung i Israel Ela kung i Israel Simri kung i Israel Omri kung i Israel Ahab kung i Israel Elia vid bäcken Kerit Elia och änkan i Sarefat Elia och Obadja

14 Andra Kungaboken Elias möte med Ahab Elia på Karmel Slutet på torkan Elia på berget Horeb Elisas kallelse Krig med arameerna Arameerna anfaller för andra gången En profet fördömer Ahab Nabots vingård Elias strafftal mot Ahab Mika profeterar mot Ahab Ahab dör Josafat kung i Juda Ahasja kung i Israel Andra Kungaboken Herrens dom över Ahasja Elias himmelsfärd Vattnet vid Jeriko Pojkarna vid Betel Joram blir kung över Israel Krig mot Moab Elisas underverk Elisa hos sunemitiskan Döden i grytan Etthundra mättas Naaman botas från spetälska Elisa och den tappade yxan Kriget med arameerna Samaria belägras De spetälska vid Samarias stadsport Sunemitiskan och de sju hungeråren Elisa och Arams kung Ben-Hadad Joram blir kung i Juda Ahasja blir kung i Juda Jehu blir smord till kung i Israel Kung Joram i Israel dödas Kung Ahasja i Juda dödas Isebel dödas Ahabs söner dödas Ahasjas bröder dödas Alla återstående av Ahabs hus dödas Baals tjänare dödas Jehu dör Atalja regerar i Juda Jojadas reformer Joas blir kung i Juda Joahas blir kung i Israel Joas blir kung i Israel Elisa dör Krig mellan Israel och Aram Rubrikindex Amasja blir kung i Juda Kung Amasja dör Jerobeam II blir kung i Israel Asarja blir kung i Juda Sakarja blir kung i Israel Sallum blir kung i Israel Menahem blir kung i Israel Pekaja blir kung i Israel Peka blir kung i Israel Jotam blir kung i Juda Ahas blir kung i Juda Hosea blir Israels sista kung Samaria faller Främmande folk från Assyrien bosätter sig i Israel Hiskia blir kung i Juda Sanherib tågar mot Jerusalem Rab-Sakes tal Jerusalems befrielse förutsägs Hiskias bön Jesaja förutsäger Sanheribs fall Sanheribs fall Hiskias sjukdom Sändebud kommer från Babel Manasse blir kung i Juda Amon blir kung i Juda Josia blir kung i Juda Lagboken blir återfunnen Josias reformation Ett rätt påskfirande Josias övriga åtgärder Slutet av Josias regering Joahas blir kung i Juda Jojakim blir kung i Juda Jojakin blir kung i Juda Sidkia blir kung i Juda Jerusalem faller Templet blir förstört Juda rikes undergång Gedalja sätts över de kvarblivna i Juda Jojakin befrias ur fängelset Första Krönikeboken Från Adam till Abraham Ismaels ättlingar Esaus ättlingar Edomiterna Edoms kungar Juda ättlingar Kung Davids stamträd Hesrons ättlingar

15 Rubrikindex Jerameels ättlingar Kalebs övriga ättlingar Kung Davids barn Kung Salomos ättlingar Kung Jekonjas ättlingar Judas ättlingar Övriga släktlistor Selas ättlingar Simeons ättlingar Rubens ättlingar Gads ättlingar De östra stammarnas krigshärar Ena hälften av Manasse stam De östra stammarna förs bort i fångenskap Översteprästernas släktlista Levis övriga ättlingar Tempelsångarna Arons ättlingar Leviternas boningsorter Isaskars ättlingar Benjamins ättlingar Naftalis ättlingar Manasses ättlingar Efraims ättlingar Asers ättlingar Benjamins ättlingar Benjaminiterna i Gat och Ajalon Benjaminiterna i Jerusalem Benjaminiterna i Gibeon och Jerusalem Kung Sauls släkt Jerusalems invånare efter återkomsten Prästerna i Jerusalem Leviterna i Jerusalem Dörrvaktarna i Jerusalem De övriga leviterna Sauls släkt Sauls död David blir kung över hela Israel Davids hjältar Stridsmän som ansluter sig till David Guds ark flyttas från Kirjat-Jearim Davids familj Seger över filisteerna Guds ark förs till Jerusalem Davids lovsång Gudstjänst i Jerusalem och Gibeon Guds löfte till David Davids tacksägelsebön Davids segrar David slår ammoniterna Rabba belägras och erövras Andra Krönikeboken Strider med filisteerna Davids folkräkning Förberedelser för tempelbyggandet Leviterna Prästernas och leviternas avdelningar Tempelsångarnas avdelningar Tempelvaktarna Övriga sysslor i templet Övriga leviters sysslor De tolv häravdelningarna Israels stamhövdingar Tillsyningsmännen över kungens ägodelar Davids personliga rådgivare David ger anvisningar om tempelbygget Gåvor till tempelbygget Davids bön och tacksägelse David dör Andra Krönikeboken Salomo ber om vishet Salomos makt och rikedom Tempelbygget förbereds Templet byggs Jakin och Boas Templet inreds Herrens ark förs in i templet Salomo talar till folket Salomos bön vid templets invigning Eld från himlen vid templets invigning Herren uppenbarar sig på nytt för Salomo Salomos övriga verksamhet Drottningen av Saba besöker Salomo Kung Salomos rikedom och storhet Salomo dör och efterträds av sonen Rehabeam De norra stammarna avfaller från Davids kungahus Semajas profetia Rehabeam befäster städerna Prästerna och leviterna går till Juda Rehabeams hus Egypten anfaller Juda Rehabeams regering Abia blir kung i Juda Asa blir kung i Juda Asas reformer Juda hotas av Israel Hananis budskap till Asa Slutet på Asas regering

16 Esra Josafat blir kung i Juda Mika profeterar mot Ahab Ahab dör Profeten Jehu tillrättavisar Josafat Josafats reformer Josafat besegrar Moab och Ammon Slutet av Josafats regering Joram blir kung i Juda Ahasja blir kung i Juda Atalja tar makten i Juda Prästen Jojada gör uppror mot Atalja Jojadas reformer Joas blir kung i Juda Andligt förfall i Juda Slutet av Joas regering Amasja kung i Juda Krig mot edomiterna Krig mot Israel Ussia (Asarja) kung i Juda Ussia straffas för sitt högmod Jotam kung i Juda Ahas kung i Juda Krig mot Aram och Israel Profeten Oded Ahas försyndelser Hiskia blir kung i Juda Templet renas och återinvigs Hiskias påskhögtid Reformarbetet fortsätter Sanherib hotar Jerusalem Hiskias sjukdom och högmod, rikedom och härlighet Hiskia dör Manasse kung i Juda Amon kung i Juda Josia kung i Juda Början av Josias reform Översteprästen Hilkia finner lagboken Josia upprättar ett förbund att lyda Herren Josia firar påskhögtiden Josia dör vid Megiddo Joahas kung i Juda Jojakim kung i Juda Jojakin kung i Juda Sidkia siste kungen över Juda Jerusalems fall Esra Koresh befaller judarna att återvända De som återvände från Babylonien Offrandet börjar på nytt Rubrikindex Grunden till templet läggs Arbetet med templet stoppas Exempel på senare motstånd Arbetet på templet börjar på nytt Darejaves befallning Templet invigs Påskhögtiden Esra kommer till Jerusalem Kung Artasastas skrivelse Esra lovar Gud Huvudmännen som återvände med Esra De bortförda kommer till Jerusalem Esras klagan över folkets otrohet Folket bekänner sin synd Männen som tagit till sig främmande kvinnor Nehemja Nehemjas bön Nehemja far till Jerusalem Jerusalems murar byggs upp på nytt Leviter som arbetade på muren Präster som arbetade på muren Övriga byggare Svårigheter vid bygget Förtryck av de fattiga Nehemjas uppoffringar för byggnadsarbetet Onda planer mot Nehemja Avslutningen på arbetet Förteckning över dem som vände tillbaka. 647 Lagen föreläses Lövhyddohögtiden Folket bekänner sina synder Förbundets förnyelse och innehåll Förbundet Folket som bodde i Jerusalem Folket i övriga byar och orter Förteckning över präster och leviter Ättlingar till översteprästen Jesua Huvudmän för prästernas familjer Uppteckning av prästernas och leviternas familjer Fördelning av tjänster i templet Nehemja inviger stadsmuren Åtgärder för gudstjänsten i templet Avskiljande av främmande folk Nehemjas reformer Ester Drottning Vasti trotsar kung Ahasveros

17 Rubrikindex Ester blir drottning Mordokaj räddar kungens liv Hamans planer att förgöra judarna Mordokaj ber Ester om hjälp Esters festmåltid för kungen och Haman Hamans vrede mot Mordokaj Mordokajs upphöjelse Hamans död Judarna får försvara sig och hämnas Judarnas hämnd Purimfesten Mordokajs makt Job Prolog Jobs första prövning Jobs andra prövning Jobs tre vänner Jobs första tal: Han förbannar sin födelsedag Elifas första tal Fortsättning av Elifas första tal Jobs svar på Elifas första tal Job avslutar sitt svar på Elifas tal Bildads första tal Jobs svar på Bildads första tal Job avslutar sitt svar på Bildads första tal Sofars första tal Jobs svar på Sofars första tal Fortsättning av Jobs svar Job avslutar sitt svar på Sofars första tal Elifas andra tal Jobs svar på Elifas andra tal Job avslutar sitt svar på Elifas andra tal Bildads andra tal Jobs svar på Bildads andra tal Sofars andra tal Jobs svar på Sofars andra tal Elifas tredje tal Jobs svar på Elifas tredje tal Fortsättning av Jobs svar Bildads tredje tal Jobs svar på Bildads tredje tal Jobs sluttal till de tre vännerna (Kap 27-31) Elihus tal (Kap 32-37) Herren svarar Job (Kap 38-39:35) Job svarar Herren Herrens andra tal till Job Job svarar Herren Herren tillrättavisar Jobs vänner Herren välsignar Job Psaltaren Psaltaren FÖRSTA BOKEN (Kap 1-41) De rättfärdigas lycka Guds Son och hans motståndare Bön om hjälp mot fiender Förtröstansfull aftonbön i nöden Morgonbön under förföljelse Bön och bönhörelse i djup nöd Den oskyldiges bön om Herrens dom Människosonens höghet och förnedring Tacksägelse för seger över fiender Klagan över de ogudaktigas övermod Förtröstan på Herren, den Rättfärdige Klagan över den växande ondskan Under djup ångest De gudlösas dårskap Herrens krav på rättfärdighet Den frommes underbara arv Tillflykten för den oskyldigt förföljde Kungens tack för räddning och seger Guds uppenbarelse i skapelsen och i Ordet En bön för Herrens smorde Herrens hjälp till kungen Messias lidande och seger Den gode herden Ärans konung och hans rike Bön om Guds nåd och ledning Förtröstan på Herren Gemenskap med Herren Bön om beskydd och tack för räddning Herrens ära och makt Tacksägelse för räddning Bön om räddning undan förföljare Syndabekännelse och förlåtelse Herrens allmakt och nåd Herrens godhet och hjälp Bön om räddning undan förföljare Den ogudaktiges ondska och Herrens godhet De ogudaktigas skenbara lycka Den ångerfulles bön Inför döden och människans förgänglighet Tacksägelse och bön Rop till Gud under nöd och förföljelse ANDRA BOKEN (Kap 42-72) Den bedrövades längtan efter Gud Fortsättning av föregående psalm Bön när fienderna tycks segra

18 Psaltaren 45. Messiaskonungen och hans brud Gud är vår borg Gud är konung Konungens heliga stad De rikas framgång är kort Herrens dom över sitt folk Bön om syndernas förlåtelse Tröst mot våld och onda tungor De gudlösas dårskap Bön om räddning från fiender Bön på grund av falska vänner Förtröstansfull bön under förföljelse Bön och lovsång i nöden Gud skall döma de orättfärdiga Den oskyldiges bön mot fienders försåt Bön om räddning Kungens bön om välsignelse En tröstepsalm Längtan efter Gud och förtröstan på honom Bön om beskydd mot onda anslag Guds godhets rikedom Tacksägelse och lovsång Önskan om Guds välsignelse Gud visar sin makt i dom och frälsning Messias lidande Bön om snar hjälp Bön om hjälp i ålderdomen Den rättfärdige kungen och hans rike TREDJE BOKEN (Kap 73-89) Den gudfruktiges anfäktelse och tröst Templets förstöring Guds dom över de övermodiga Guds dom över sina fiender Guds tidigare under ger tröst i nödens tid Dom och frälsning under Israels historia Bön med anledning av Jerusalems förstöring Bön om beskydd för Herrens vinstock Högtidsglädje och olydnad Guds dom över orättfärdiga ledare Bön om hjälp mot Guds folks fiender Den gudfruktiges glädje i Herrens gårdar Bön om ny nåd för Herrens folk Davids förtröstan på Herren i svår nöd Staden där folken föds på nytt Bön om räddning ur djup nöd Herrens löfte till David om ett evigt rike. 798 Rubrikindex FJÄRDE BOKEN (Kap ) Guds evighet och människans förgänglighet Tryggheten under den Högstes beskydd Glädje över Herrens väldiga gärningar Den evige konungen Bön om Herrens hjälp mot fiender Uppmaning till tillbedjan och lydnad Hela jordens Konung Glädje över Herrens allmakt Jubel över Herrens makt och frälsning Tillbedjan av den helige Konungen Jubel över att Herren är Gud En gudfruktig kung Tröst i svår nöd Lovprisning till Herren för hans godhet Herrens storhet Herrens gärningar mot sitt folk Herrens nådegärningar och Israels otro FEMTE BOKEN (Kap ) De återlöstas tacksamhet Lovprisning och bön om seger Bön mot obarmhärtiga motståndare Den evige Konungen och Prästen Herrens storhet och nåd Herrens storhet och nåd Herrens omsorg om den ringe Herrens under vid uttåget ur Egypten All ära till Herren Lovsång för räddning ur dödsfara Alla folk uppmanas att lova Herren Tacksamhet över Herrens nåd och hjälp Den gudfruktiges tröst i Herrens ord Bön om hjälp mot lögnare Hjälpen finns hos Herren Glädjen över att gå till Herrens hus Med blicken på Guds nåd Tacksägelse för befrielse ur stor nöd Herren beskyddar sitt folk Från tårar till jubel På Herrens välsignelse beror allt Herrens välsignelse i hemmet Sions fiender skall komma på skam Ur djupaste nöd Den ödmjukes förtröstan Davids löfte och Herrens löfte Brödragemenskapens välsignelse

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop SOTERIOLOGI 2015-03-04 Frälsning & Dop "Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken."(rom. 1:16) "Den främsta faran för det kommande

Läs mer

Bibelstudium Gamla testamentet

Bibelstudium Gamla testamentet Bibelstudium Gamla testamentet Tidslinje över Gamla testamentet EGYPTEN Job* SKAPELSEN Adam Noa Abraham Isak Jakob Josef 1 moseboken - Genesis 2 mosebok - Exodus 3 mosebok - Leviticus 4 mosebok - Numerus

Läs mer

Kyndelsmässodagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Kyndelsmässodagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Kyndelsmässodagen Psalmer: 404, 707, 37, 331, 112, 332 Texter: Jes 49:1-2, 1 Tim 6:13-16, Luk 2:22-40 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen Låt oss be! Vi tackar

Läs mer

Guds ord har haft framgång

Guds ord har haft framgång BIBELN i översikt Guds ord har haft framgång Bibeln har påverkat civilisationer. Miljoner människor säger att Bibeln har förändrat deras liv. Detta har pågått i 3500 år (sedan Moses) och över hela världen.

Läs mer

GTs historiska böcker, del 1

GTs historiska böcker, del 1 GTs historiska böcker, del 1 s. 1 1 Mosebok s. 3 2 Mosebok s. 4 3 Mosebok s. 6 4 Mosebok s. 8 5 Mosebok Första Mosebok Skapelsen och Guds egendomsfolk FÖRSTA MOSEBOK är den första delen av fem. Huvudtemat

Läs mer

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 1/5 1 e Trettondedagen Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Luk 3:15-18,

Läs mer

Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till

Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till henne: "Gläd dig, du benådade. Herren är med dig."

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

En ledare efter Guds hjärta

En ledare efter Guds hjärta En ledare efter Guds hjärta Ur Bibeln: Men jag skall låta en präst framträda åt mig, som blir bestående, en som handlar efter vad som är i mitt hjärta och min själ. Åt honom skall jag bygga ett hus som

Läs mer

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 12 sön e trefaldighet Psalmer: L151, L90, L159, L163, L179, 375 Texter: Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, Luk 13:10-17 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotext:

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Testsidor Mellanformat

Testsidor Mellanformat Testsidor Mellanformat I detta pdf-dokument finner du några testidor ur Bibeln i mellanformat med Svenska Folkbibelns översättning. Dokumentet visar innehållsförtecking samt de första kapitlen i första

Läs mer

Trosbekännelsen: Vi tror på Jesus Kristus...som sitter på Gud den allsmäktige Faderns högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och

Trosbekännelsen: Vi tror på Jesus Kristus...som sitter på Gud den allsmäktige Faderns högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och Trosbekännelsen: Vi tror på Jesus Kristus...som sitter på Gud den allsmäktige Faderns högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda. Upp 11:15 Den sjunde ängeln blåste i sin basun.

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Genesis Första Moseboken

Genesis Första Moseboken Genesis Första Moseboken Bibelstudieserie 2011, Biblion Ola Österbacka pastor i S:t Johannes ev-luth. församling Webbmateriel: http://sanktjohannes.info/bibelstudium.html Genesis, inledning 1. Bibelns

Läs mer

1. Skapad till Guds avbild

1. Skapad till Guds avbild Introduktion Detta material är tänkt som ett samtalsunderlag i frälsningsoch dopsamtal. Steg för steg går man igenom de 10 stegen och samtalar om den kristna trons grunder. När alla har förstått ett av

Läs mer

L&A: Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja!

L&A: Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja! LAUDES Intro: L: Vi kommer inför dig Gud, som är kärlek. A: Med allt vad vi är, tillber vi dig. L&A: Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja!

Läs mer

(INTROD. O:35) Vi har kommit till 2.Moseboks tredje kapitel, där Gud presenterar sig som: "JAG ÄR"

(INTROD. O:35) Vi har kommit till 2.Moseboks tredje kapitel, där Gud presenterar sig som: JAG ÄR Program 094. 2. MOSEBOK. 3: 1-22. (INTROD. O:35) Vi har kommit till 2.Moseboks tredje kapitel, där Gud presenterar sig som: "JAG ÄR" Mose som växte upp i Faraos hov - och var i Egypten i 40 år, han har

Läs mer

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36 Det är en härlig tid vi är mitt inne i just nu. Allt lever och utvecklas och nu om någonsin kan vi se hur Guds ande ger liv i skapelsen. Samme Ande som skapar liv i naturen föder också de andligt döda

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

3 söndagen i Advent. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

3 söndagen i Advent. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 3 söndagen i Advent Psalmer: 423, Ps 98 (707), 350, 131, 111 Texter: Mal 4:4-6, 2 Petr 1:19-21, Matt 11:11-19 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 2 Petr 1:19-21

Läs mer

12 söndagen 'under året' - år A

12 söndagen 'under året' - år A 1013 12 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (Ps 28:8-9) Herren är sitt folks starkhet, och ett frälsningens värn är han för sin Smorde. Herre, fräls ditt folk och välsigna din arvedel, och var

Läs mer

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste.

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. 805 2 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 66:4) Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. Inledning Redan sedan en vecka tillbaka har 'Tiden

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer)

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer) 727 Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A Ingångsantifon (jfr Heb 7:24,9:15) Kristus, det nya förbundets Förmedlare, behåller för alltid sitt prästämbete, eftersom han är till i evighet.

Läs mer

GTs historiska böcker, del 2

GTs historiska böcker, del 2 GTs historiska böcker, del 2 s. 1 Josua bok s. 3 Domarboken s. 5 Ruts bok Josua bok Löfteslandet blir verklighet JOSUA BOK har sitt namn efter bokens huvudperson Josua, Nuns son. Om han också är författare

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

4 sön i Advent. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

4 sön i Advent. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 4 sön i Advent Psalmer: 112, 705 (Ps 89), 32:1-5; 348, 349:2-4, 111 Texter: Sef 3:14-17, Fil 4:4-7, Luk 1:26-38 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Luk 1:26-38

Läs mer

De sju sista plågorna

De sju sista plågorna De sju sista plågorna Befrielsen från Egypten Befrielsen från Egypten De tio plågorna 1. Vatten till blod 2. Paddor 3. Mygg 4. Flugor 5. Boskapsdöd 6. Bölder 7. Hagel 8. Gräshoppor 9. Mörker 10. Förstföddas

Läs mer

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6 127 Juldagen år B Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen Den helige Mikaels dag Himmelens port Psalmer: 1:1-3, L30, 167, L207, L179, 16 Texter: 1 Mos 28:10-22, Upp 12:7-12, Matt 18:1-11 Västerås 2015-10-03, Norrköping 2015-10-04 1/5 Nåd vare med er och frid

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer Bibeln i korthet Christian Mölks Bibelkommentarer Gud är evig och har alltid funnits i Fadern, Sonen och den helige Ande. Vid en väl vald tidpunkt valde Gud att ur intet skapa universum och alla levande

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma 15 Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma på skam, låt inte mina fiender fröjda sig över mig.

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

2 e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

2 e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 2 e trefaldighet Psalmer: L174, L145, L199, L185, L178, 199 Texter: 5 Mos 7:6-9, Rom 8:28-30, Joh 1:35-49 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 35 Nästa dag stod

Läs mer

Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen

Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen Första Mosebok 1 Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen Bestämd tidpunkt och plats. Många har svårt att få till bibelläsningen, det underlättar om du har en bestämd tid och plats när du

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Den är ju en ganska stor samling böcker fördelad på två delar: GT och NT.

Den är ju en ganska stor samling böcker fördelad på två delar: GT och NT. B 2.Ordet Bibel kommer ur det latinska biblia som betyder böcker. Den är ju en ganska stor samling böcker fördelad på två delar: GT och NT. 2:1 GT är den hebreiska/judiska samlingen av heliga skrifter

Läs mer

Mässa i påsknatten (B)

Mässa i påsknatten (B) Mässa i påsknatten (B) De som har tjänaruppdrag i gudstjänsten anländer i procession till den mörka kyrkan. Ett tänt böneljus bärs i processionen. Orgeln kan tas i bruk vid moment 4 (Påsklovprisning) eller

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer

Att lyssna till den helige Ande. Björkenäslägret 2015 Tomas och Mia Enblom

Att lyssna till den helige Ande. Björkenäslägret 2015 Tomas och Mia Enblom Att lyssna till den helige Ande Björkenäslägret 2015 Tomas och Mia Enblom Mias första erfarenhet av den helige Ande Att lyssna till den helige Ande i GT Talade främst genom profeter Men talade på en uppsjö

Läs mer

Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus.

Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus. Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus. Guds förbundslöften. Jag vill gärna ge dig dessa livsviktiga förbundslöften som Gud har gett oss människor, som tar emot honom med hela vårt hjärta.

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst 1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst Våra känslor försvårar för oss Vi är överhopade av intryck Vi har en fiende Vi ska se hur han agerar > 1 Mos. 2:8-9, 15-17 8. Och Herren Gud planterade en

Läs mer

Söndag efter Alla helgons dag

Söndag efter Alla helgons dag 1/5 Söndag efter Alla helgons dag Psalmer: 3, L187:1-4, L187:5-8, 300, 1:3-7 Texter: Jos 1:10-11, Hebr 11:13-16, Luk 20:37-38 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön 75 Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Jfr Jes 45:8 Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdigheten strömma ner. Må jorden öppna sig och dess frukt bli Frälsaren. Inledning Adventstiden

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Domsöndagen, Kristi återkoms, Matt 13:47-50, att längta efter domen.

Domsöndagen, Kristi återkoms, Matt 13:47-50, att längta efter domen. Domsöndagen, Kristi återkoms, Matt 13:47-50, att längta efter domen. Tanken på en dom är inte bekväm av två anledningar. Dels så tvivlar vi på att vi själva ska hålla inför domens krav och dels blir vi

Läs mer

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson drsppens påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson Skärtorsdagen Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Joh.6:56 Ta emot syndernas förlåtelse!

Läs mer

4 söndagen 'under året' - år A

4 söndagen 'under året' - år A 847 4 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 106:47) Fräls oss, Herre, vår Gud, och församla oss från folken, så att vi får prisa ditt heliga namn och berömma oss av ditt lov. Inledning Saliga

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B 171 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

a. Några hundra år tidigare hade Jesaja profeterat om en framtid då en budbärare ropar ut goda nyheter om räddning och att Gud är konung (Jes 52:7).

a. Några hundra år tidigare hade Jesaja profeterat om en framtid då en budbärare ropar ut goda nyheter om räddning och att Gud är konung (Jes 52:7). Markus 1 (1:1) Jesus namn och titel 1 Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. 1. Evangeliet är ett grekiskt ord som kort och gott betyder goda nyheter. Vi har på svenska blivit så vana vid det

Läs mer

Testsidor Slimline minibibel

Testsidor Slimline minibibel Testsidor Slimline minibibel I detta pdf-dokument finner du några testidor ur Slimline minibibel med Svenska Folkbibelns översättning. Dokumentet visar innehållsförtecking samt de första kapitlen i första

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A 165 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

Kyrkan och torah del 11

Kyrkan och torah del 11 Kyrkan och torah del 11 Ett rike av präster Sven Reichmann har kommit in på slutvarvet av sin uppmärksammade artikelserie om kyrkan och torah. I detta näst sista avsnitt behandlar han Israels kallelse,

Läs mer

Testsidor Storformat

Testsidor Storformat Testsidor Storformat I detta pdf-dokument finner du några testidor ur Bibeln i storformat med Svenska Folkbibelns översättning. Dokumentet visar innehållsförtecking samt de första kapitlen i första Mosebok

Läs mer

Texter till Predikan

Texter till Predikan Texter till Predikan 2016 05 01 Luk 11:1 En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat, sade en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar."

Läs mer

31 söndagen 'under året' - år C

31 söndagen 'under året' - år C 1399 31 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 38:22-23) Överge mig inte, Herre min Gud, lämna mig inte, skynda dig att hjälpa mig, Herre, du som räddar mig. Inledning Många människor är övertygade

Läs mer

29 söndagen 'under året' - år C

29 söndagen 'under året' - år C 1363 29 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Jfr Ps 17:6,8 Jag åkallar dig, ty du, Gud, skall svara mig. Böj ditt öra till mig, hör mitt tal. Bevara mig som en ögonsten, beskydda mig under dina

Läs mer

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern 231 Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern lät höra sin röst: Detta är min älskade Son, han är

Läs mer

Jesus, VÄGEN till Gud eller en av många vägar?

Jesus, VÄGEN till Gud eller en av många vägar? Jesus, VÄGEN till Gud eller en av många vägar? Temadagen 20160507 Temadagen Alingsås Anders Pihl 20160505 1 Bakgrund Mycket allvarligt när kyrkoledare tror att det finns många vägar till Gud. Att Allah

Läs mer

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag 563 Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag Ingångsantifon (1 Pet 2:2) Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken, för att växa genom den och bli räddade.

Läs mer

Fjärde Påsksöndagen - år A

Fjärde Påsksöndagen - år A 609 Fjärde Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:5-6) Jorden är full av Herrens nåd, himmelen är skapad genom hans ord, halleluja. Inledning Söndagens eukaristi är den stund, då Kristus själv står

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

23 söndagen "under året"- A

23 söndagen under året- A 1235 23 söndagen "under året"- A Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Eukaristins

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

8 söndagen under året år A

8 söndagen under året år A 933 8 söndagen under året år A Ingängsantifon (jfr Ps 18:19-20) Herren är mitt stöd, han har fört mig ut på en rymlig plats, han har räddat mig, ty han har behag till mig. Inledning I början av denna heliga

Läs mer

Bibelläsningsplan för ett helt år

Bibelläsningsplan för ett helt år Bibelläsningsplan för ett helt år Detta häfte är en bibelläsningsplan för dig som vill läsa hela Bibeln under ett år. För att fördjupa sig i Guds ord kan det någon gång vara bra att läsa Bibeln i sin helhet.

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016

Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016 Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016 Bön - Vi lever i en tid i Sverige där det på de flesta platser inte bildas några stora köer av människor som vill omvända

Läs mer

Den dyrbara församlingen

Den dyrbara församlingen Den dyrbara församlingen Ef 5:10 FB 2015 och pröva vad som gläder Herren 2000 och tänk på vad Herren vill ha. 1917 och pröven vad som är välbehagligt för Herren SFB 1998 och pröva vad som är Herren kärt.

Läs mer

Hur läser vi Bibeln? Strängnäs

Hur läser vi Bibeln? Strängnäs Hur läser vi Bibeln? Strängnäs 2015-11-22 Apg 8:26 En Herrens ängel talade till Filippus: "Stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde." 27 Filippus

Läs mer

Förlorad och återfunnen. 3:e Söndagen e. Trefaldighet

Förlorad och återfunnen. 3:e Söndagen e. Trefaldighet Förlorad och återfunnen 3:e Söndagen e. Trefaldighet Jesaja 51: 1 8 Hör på mig, ni som far efter rättfärdighet, ni som söker Herren. Se på klippan, ur vilken ni är uthuggna, och på gruvan, ur vilken ni

Läs mer

Bibeltexter

Bibeltexter Bibeltexter 2016 03 06 Rom 4:5 Men den som utan gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, han får sin tro tillräknad som rättfärdighet. Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på

Läs mer

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6 119 Juldagen år A Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

iii. Vingårdsarbetarna är Israels ledarskap.

iii. Vingårdsarbetarna är Israels ledarskap. Markus 12 (12:1 12) Liknelsen om de onda vingårdsarbetarna 1 Sedan började Jesus tala till dem i liknelser: En man planterade en vingård. Han satte stängsel kring den, högg ut en vinpress och byggde ett

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp]

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp] Skatter i Torahn Bibelstudium nr 23, A Sabbaten den 5 mars 2011 Pekudei Beräkningar ydewqp] Torahtext: 2 Mos 38:21 40:38 Haftarah: 1 Kung 7:51 8:21 Apostoliska skrifterna: Mark 16:1 16:20 Nära är de som

Läs mer

2 februari - Kyndelsmässodagen - Herrens frambärande i templet (fest)

2 februari - Kyndelsmässodagen - Herrens frambärande i templet (fest) 1467 2 februari - Kyndelsmässodagen - Herrens frambärande i templet (fest) Ingångsantifon (jfr Ps 48:10-11) Vi tar emot din nåd, o Gud, i ditt tempel. Som ditt namn, o Gud, så när också ditt lov intill

Läs mer

a. Fram tills nu så har Markus beskrivit Jesus verksamhet utanför Jerusalem.

a. Fram tills nu så har Markus beskrivit Jesus verksamhet utanför Jerusalem. Markus 11 (11:1 11) Jesus intåg i Jerusalem 1 När de närmade sig Jerusalem och var i närheten av Betfage och Betania vid Oljeberget, sände han i väg två av sina lärjungar 2 och sade till dem: Gå till byn

Läs mer

Jesus är HERREN Av: Johannes Djerf

Jesus är HERREN Av: Johannes Djerf Jesus är HERREN Av: Johannes Djerf Mark.11:1-10. Det är efter en tung och lång klättring som vi här i texten möter Jesus ridande nedför oljeberget och in i Jerusalem till människors lovprisning. Ifrån

Läs mer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer 1 Tunadalskyrkan 161127 Första Advent Hosianna- välsignad är han som kommer Idag är det festdag i kyrkorna. Det är första dagen på det nya kyrkoåret, Nyårsdag med nya möjligheter och nya påminnelser om

Läs mer

Dina första steg på trons väg

Dina första steg på trons väg Dina första steg på trons väg En liten hjälp för dig som precis har tagit emot Jesus och blivit frälst! Av Christer Åberg Inledning Till att börja med vill jag gratulera dig över att du har tagit emot

Läs mer

Judendomen. Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose.

Judendomen. Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose. Judendomen Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose. Abraham, judarnas stamfader, vandrade ut från dagens

Läs mer

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja.

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Narrow Minded. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och på så

Läs mer

Skapad för att Tillbe

Skapad för att Tillbe Skapad för att Tillbe Av: Johannes Djerf I onsdags så startade vi upp församlingens bibelskola. Vilket jag tycker är mycket spännande och jag hoppas även ni deltagare som var med kände det och med en förväntan

Läs mer

hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA

hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA 1:a Johannesbrevet skrevs till / av: 1. till den kristna församlingen (en eller flera). Mycket personlig ton: Kära barn 2. Jesus lärjunge Johannes

Läs mer