Ale - Demokraternas. Förslag till strategisk plan Så här sänker vi kostnaderna för Ale kommun och förstärker de nödvändiga verksamheterna.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ale - Demokraternas. Förslag till strategisk plan 2010. . Så här sänker vi kostnaderna för Ale kommun och förstärker de nödvändiga verksamheterna."

Transkript

1 Ale - Demokraternas Förslag till strategisk plan Så här sänker vi kostnaderna för Ale kommun och förstärker de nödvändiga verksamheterna. för Ale i tiden!

2 Inledning. 2 Ale-Demokraterna strävar efter en optimal service med en minimal administrativ organisation. I Ale kommun krävs ett helt nytt tänkande istället för dagens betongpolitik. Det politiska styrdokumentet pekar ut prioriterade områden. Dessa är de kärnkommunala verksamheterna och då menar vi framförallt skolan, äldre- och handikappomsorgen samt barnomsorgen. För att möjliggöra detta föreslår vi kraftiga bantningar och nedläggningar av icke nödvändig verksamhet. Detta innefattar: - sammanslagning av Tekniska förvaltningen med Miljö- och Byggförvaltningen samt Samhällsplaneringsavdelningen (dvs, en förvaltning för hårda ärenden) - snabb förstärkning genom utomstående konsulter för att komma ikapp med Ale kommuns långsamma hantering av detaljplaner, ju snabbare detaljplanehantering, ju snabbare nybyggnation och inflyttning till Ale - översyn av Ales deltagande i kostsamma regionala verksamheter - sammanslagning av Barn- och Ungdomsförvaltningen med Utbildnings- & Kulturförvaltningen (dvs: en förvaltning för mjuka ärenden). - Införandet av kommunalt föräldrastöd till föräldrar som väljer att stanna hemma under sina barns fem första levnadsår - Kraftig bantning och rationalisering inom kommunledningen - vi motsätter oss bestämt att splittra kommunens förvaltningsorganisation - kraftiga nerdragningar inom den politiska organisationen och dess kostnader - införandet av tillfälliga beredningar/utskott för specifika frågor i stället för dagens fasta nämnder - indragning av kommunalt stöd till studieförbunden Ovanstående åtgärderer beräknar vi kommer att innebära besparingar om milj kr/år, pengar vi föreslår används till verklig prioritering av skolan och äldreomsorgen. Vi vill ge Aleborna en kommun med optimal service och trygghet. Den visar också vägen för att göra Ale kommun till en kommun man vill verka och bo i. Ett första steg för detta är att sänka skatten med 30 öre (dvs 3%) år Detta för att inbjuda folk utifrån att flytta till Ale. För att öka rättssäkerheten vill vi i samarbete med kommunens företag anställa kommunala, heltidsanställda väktare till skydd för företag, affärer, skolor etc. Detta dokument skall i alla avseenden vara ett dokument som varje Alebo kan ta till sig och ställa sig bakom. Ale-Demokraterna är en garant för att alla beslut skall sätta Alebornas behov och service i centrum.

3 3 FINANSIELLA MÅL FÖR ATT FÅ OCH BEHÅLLA ALE KOMMUNS EKONOMI I BALANS Det övergripande finansiella målet i kommunens verksamhet är att ha ekonomin i balans. Med balans menas då att skatteintäkterna inte bara ska täcka de löpande utgifterna utan även medge ett investeringsutrymme så att det efter avskrivningar inte sker någon minskning av det egna kapitalet. De viktigaste finansiella målen är därvid: Att nettokostnader inklusive finansnetto får uppgå till högst 98% av Ale kommuns skatteintäkter och generella statsbidrag, dvs 2% skall finnas kvar såsom reserv Att den kommunala utdebiteringen av skatten ska sänkas år 2010 med 30 öre till kr 22,00 per skattekrona, dvs kommunalskatten skall vara 22,0 % av den beskattningsbara inkomsten. Att utförsäljning skall påbörjas av AB Alebyggen för att dels komma ifrån ett stort borgensåtagande, som snedvrider konkurrensen inom den lokala bostadsmarknaden, dels för att ha ekonomiska möjligheter att betala gamla, av f d kommunalanställda, intjänade pensioner som uppgår till svindlande summor. Pensionsutbetalningarna kommer att explodera de närmaste åren på bekostnad av annan verksamhet. Att det skapas en ekonomisk buffert under kommunstyrelsen för oförutsedda kostnadshöjningar på de s k bundna kontona, ex:vis Bostadsanpassningar, Kollektivtrafiken, Institutionsplaceringar etc. EKONOMISTYRNING Grundläggande principer - Nämndernas verksamhetsansvar innebär att den ekonomiska ramen skall hållas och att av kommunfullmäktige givna mål skall uppfyllas. - Ansvariga, såväl politiskt tillsatta som tjänstemän, skall avkrävas fullt ansvar och avsättas/avskedas om man grovt misslyckas utan att ha vidtagit kraftfulla åtgärder - Alla kostnader skall nagelfaras och endast gå till sådant som styrs i styrdokumentet eller på annat sätt gagnar kommuninvånarna. - Utgifter som inte gagnar kommuninvånarna stryks - Kommunens budget för det kommande året måste tas så sent som möjligt. Nuvarande system innebär att budgeten tas redan under juni månad året före budgetåret, vilket innebär att alla underlag och prognoser är synnerligen osäkra då inkomsttaxeringen är långt ifrån färdig. Först under oktober månad vet man taxeringsutfallet året innan beslut om budget året efter tas!

4 4 DEN KOMMUNALA BARNOMSORG EN Grundansvaret för våra barns omsorg, utbildning, uppväxt och fostran ligger hos föräldrarna. Kommunen kan och skall erbjuda komplement men kan aldrig överta ansvaret för barnen. En väl utbyggd barnomsorg skall ge valfrihet. Förskoleverksamhet skall finnas för barn som fyllt ett år, enligt barnomsorgslagen. Kommunen skall erbjuda plats utan oskäligt dröjsmål och hänsyn skall tas till föräldrarnas önskemål om omsorgsform. En rimlig tidsperiod är högst en till två månader efter anmälan om behov av plats. Kommunen skall vidare tillhandahålla skolbarnsomsorg för barn t.o.m. 12 år samt ekonomiskt stödja enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och integrerad skolbarnsomsorg. För barn mellan tio och tolv år kan skolbarnsomsorgen även bedrivas i form av öppen fritidsverksamhet. För barnomsorgen i Ale - såväl för den som bedrivs i egen regi som för den som bedrivs i alternativa driftsformer - skall speciellt följande kvalitetskrav följas. Barnomsorgen skall bedrivas med god kvalitet av kunnig och utbildad personal i en väl fungerande personalgrupp. Möjligheter att bedriva alternativ barnomsorgsverksamhet skall finnas. Förskolorna bör fortsätta sina strävanden att profilera sin verksamhet. Det skall finnas goda möjligheter för föräldrarna att i samverkan med personalen medverka i och ha inflytande över barnomsorgens verksamhet. Samverkan mellan förskola, fritidshem och skola skall vidareutvecklas. Förskolorna skall samverka med arbetslivet och övrigt samhällsliv samt ta del av och medverka i kommunens kulturliv. Ale kommuns förskolor/daghem görs öppna så att även föräldrar med barn i egna hemmet ges möjlighet att låta barnen behålla den sociala kontakten med sina kompisar på daghemmet! Vad gäller dagmammorna så skall deras barn räknas in i barngrupperna likvärdigt med övriga barn. Ale-demokraterna vill inrätta ett kommunalt föräldrastöd som har till syfte att ge de föräldrar som vill vara hemma och själv passa sina barn en möjlighet till detta. Detta stöds utformning kan ni läsa på nästa sida i anslutning till vårt taxeförslag.

5 5 Ale-demokraterna förslag till taxa för heltid: Barn 1 2% av inkomsten över kr 18,000/hushåll/månad upp till en inkomst av kr 55,000/hushåll/månad = max kr 1,100 Barn 2 2% av inkomsten över kr 18,000/hushåll/månad upp till en inkomst av kr 55,000/hushåll/månad = max kr 1,100 Barn 3 2% av inkomsten över kr 18,000/hushåll/månad upp till en inkomst av kr 55,000/hushåll/månad = max kr 1,100 o.s.v. För halvtid tas halv avgift ut. Ingen avgift tas ut för hushåll som tjänar sammanlagt under 18,000 kr/månad. Max.avgiften kr 1,100 tas ut på inkomsten upp till kr 57,000/månad, dvs hushåll med Inkomster över kr 57,000/månad betalar enbart max.avgiften kr 1,100 för 1 barn. Ale-demokraternas förslag till kommunalt stöd för hemmavarande barn: För föräldrar som väljer att stanna hemma med sina barn införs ett kommunalt föräldrastöd: Barn 1 Barn 2 Barn 3 Kr 5,000 netto per månad och hushåll oavsett inkomst Kr 3,000 netto per månad och hushåll oavsett inkomst Kr 1,000 netto per månad och hushåll oavsett inkomst Dvs föräldrar som väljer att stanna hemma med sina barn under barnens första fem levnadsår erhåller ett kommunalt föräldrastöd om max kr 108,000 netto per år och hushåll (med 3 barn). Vi är medvetna om att detta inte kan göras skattefritt men av max.beloppet kr torde kr utgöra avdragsgill kostnadsersättning. För att uppnå nettot kr görs ett pålägg som motsvarar kommunalskatten vid 32%, dvs bruttoinkomsten blir då drygt kr vilket också blir den sjuk- och pensionsgrundande inkomsten för den hemmavarande föräldern. Ale kommuns kostnad blir: kr (kostnadsersättning) + kr cirka 40% sociala avgifter inkl. försäkringar = kr men minus kommunalskatten som ju går tillbaka till kommunen kr eller total kostnad kr Detta skall jämföras med den kommunala kostnaden för 3 barn på det kommunala daghemmet á kr per plats = kr EN BESPARING MED KR OCH SAMTIDIGT EN MER FLEXIBEL BARNOMSORG!

6 GRUNDSKOLAN I ALE 6 Kunskapsnivån i grundskolan i Ale måste höjas. Det duger inte att tillhöra Göteborgsregionens lägre skikt när det gäller baskunskaperna Ale kommun skall tillhöra toppskiktet inom Göteborgs-regionen! Pedagogiskt nytänkande skall stimuleras. En ökad hänsyn skall tas till barnens utvecklingsståndpunkt och utbildningsnivån skall anpassas till denna. Det är viktigt att såväl barn med problem som barn som är tidigt utvecklade stimuleras i sitt arbete i skolan. Ekonomin får inte skapa hinder i detta arbete. För att vända trenden på våra skolor föreslår vi att ytterligare 10 speciallärartjänster tillsätts samt ytterligare 4 miljoner i riktat bidrag för nya läroböcker. Istället för profilskolor kan vi tänka oss profilklasser vilket ger till fördel att barnen med visst intresse inte måste byta skola för att den profilen inte finns på den gamla skolan. Alla elever skall ha rätt till lärarledd undervisning och att alla elever har rätt till det stöd som respektive elev behöver för att känna motivation och glädje med skolarbetet. Skolan får inte fortsätta utvecklas till medelmåttornas skola. Så för att stimulera alla elever oavsett förmåga vill vi införa individuella läroplaner. Systemet med skolvärdar alt. stödpappa/mamma återinförs, t.ex. med arbetslösa med intresse för barn och ungdom. Detta skulle stötta både lärarna och de elever som utsätts för mobbing eller har andra särskilda behov av vuxenkontakt. De kan också vara en extra resurs som behövs i det dagliga skolarbetet. Vi kommer att minska antalet elever per klass och återinföra det gamla begreppet klassföreståndare fullt ut. Startandet av privata skolor uppmuntras och stimuleras och dessa skall drivas inom svenska skolverkets normer. Begåvade elever skall stimuleras och deras kunskaper och studievilja skall tas till vara och understödjas. Betyg alt. utlåtande införs fr o m 4:e årsklassen. Ale-Demokraterna vill ställa högre krav på SYO-konsulenterna så att de blir bättre på att lotsa ungdomarna till rätt utbildning.

7 GYMNASIESKOLAN I ALE 7 Ale-demokraterna vill erbjuda följande program i Ale: Samhällsvetenskapligt program, Naturvetenskapligt program, Barn och fritid, Handel och kontor, Förberedande hippologutbildning. Ett nytt program för blivande hästskötare och för dem som vill gå vidare till hippologutbildningen på Strömsholm och Flyinge skall startas på Ale gymnasium. Som en resurs till hästskötarutbildningen kan med fördel användas det/de privata ridskolor som nu växer upp i Nödinge, med gångavstånd till Ale Gymnasium. I närheten finns också en expanderande veterinärklinik som är beredd delta i undervisning och handledning Vidare skall möjligheterna att även använda Jennylunds ridanläggning undersökas. Antalet elever inom det s k Individuella Programmet är alldeles för stort vilket kan bero på att många elever hellre vill utbilda sig till och jobba inom praktiska yrken. Ale-Demokraterna vill därför att ett nytt praktiskt program införas vilket vi vill kalla för Lärlingsprogram i Praktiska Yrken, som t ex Bilmekaniker, Bilelektriker, Plåtslagare, Snickare, Målare, Frisör. Detta skall utarbetas tillsammans med det lokala näringslivet och som även skall ges ekonomiskt stöd för att kunna ta emot lärlingar och praktikanter. Detta program skall även innehålla teoretisk utbildning i de så kallade basämnena. Utvärdering av sökanden skall dock ske så att vi får rätt man/flicka på rätt plats! Ale gymnasium skall vara en samhällsresurs och en gemensam angelägenhet för hela kommunen vad avser utbildning och kultur.

8 8 Den kommunala vuxenskolan i Ale Komvux i Ale fungerar enligt Ale-demokraterna bra och vi vill fortsätta upprätthålla en hög standard Komvux skall även i fortsättningen prioritera kompletterande utbildning för dem som behöver detta för sin fortsatta karriär och ge möjlighet för arbetslösa att skaffa arbete. Det kommunala stödet till studieförbunden i Ale Ale kommun ger liksom många andra kommuner stöd till de s k studieförbunden, såsom ABF, Medborgarskolan, Vuxenskolan etc. Mycket av kursutbudet tillhandahålls parallellt med Komvux, delar av kursutbuden tillhör kategorin mindre nödvändiga, andra är ur allmän synvinkel inte nödvändiga alls. Studieförbunden uppbär förutom kommunalt stöd också regionala stöd (Landstinget) och stöd från staten. Utvecklingen har framtvingat nedläggningar av lokala avdelningar och sammanslagningar till större enheter ofta över både en och flera kommungränser vilket gör att det generella stödet till studieförbunden inte längre är en primärkommunal angelägenhet. Studieförbunden bedriver idag mycket företags- och kundanpassad uppdragsutbildning vilket gör att stora delar av verksamheten är ren näringsverksamhet finansierad direkt av kunderna/uppdragsgivarna. Ale-demokraterna tycker det är en helt riktig utveckling som också innebär att det kommunala stödet inte längre är nödvändigt. Ale-demokraterna vill därför dra in det generella kommunala stödet till studieförbunden.

9 KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET I ALE 9 Föreningslivet skall även fortsättningsvis vara basen för fritidsverksamheten och stödjas via föreningsbidrag. Ale-Demokraterna vill att nuvarande system med att fritidsledarna finns på skolorna skall ändras så att de blir bättre tillgängliga för ungdomarna utanför skolan. ÖPPET-tiderna på fritidsgårdarna måste utökas. Anläggningarna skall, där det är ekonomiskt och kvalitetsmässigt fördelaktigt, i så stor utsträckning som möjligt drivas av föreningar. Stöd till nya föreningar som riktar sig mot flickor/kvinnor eller etablerade föreningar som satsar extra på flickor/kvinnor skall prioriteras. Satsning på ridsporten i alla dess former skall prioriteras. Ridvägar skall anläggas i samarbete med lantbruket och dess organisationer. Den kommunala fritidsverksamheten skall stimulera och hjälpa ungdomen att hitta "rätt" fritidssysselsättning, ej ge den färdiga aktiviteter. Huvudbiblioteket, med sitt nya läge i ett "kulturcentrum", bör utvecklas till en informationscentral för invånarna i hela Ale. I de nya lokalerna i Ale-gymnasiet skall kulturlivet stimuleras via ett aktivt samarbete med kommunen och föreningar samt studieförbund. Ale skall medverka i de turistaktiviteter som gemensamt skall lyfta Göta älvdalen med inriktning på vår rika historia. Här ser vi att satsningen på en vikingaby ligger i linje med att bevara vår historia och kultur. Vi förespråkar också en etablering av Campingplats i Ale som med fördel kan placeras i anslutning till Vikingabyn vid Göta Älv och i samarbete med Älvängens Båthamn. Ale-Demokraterna vill under resterande mandatperioden påbörja en utbyggnad av kommunens simhall i Skepplanda. Denna utbyggnad motiveras av att alla barn skall ha obligatorisk simundervisning och vidare anser vi att alla elever i skolan före tredje klass skall kunna simma minst 200 m och fr o m. 7:an skall de utbildas i livräddning. Det skall också vara ett attraktivt alternativ för övriga Alebor att simma och motionera. Vi föreslår därför en ombyggnad av simhallen i Skepplanda med en ny lek- och undervisningsbassäng samt skapandet av en relaxavdelning i anslutning till bastun. Denna verksamhet kan med fördel ske i samarbete med simklubbarna. Musikskolans resurser skall förstärkas så att elever med talang oavsett ekonomiska möjligheter från hemmet skall kunna utveckla sitt spelande. Musikskolan skall vara en rättighet för alla barn. Stöd till föreningsverksamheter skall ske genom obyråkratisk och smidig kommunal kontakt som möjliggör och främjar föreningsverksamhetens behov. I Ale kommun finns gott om stora, tomma lagerytor och för att stimulera lagidrotter vill vi undersöka möjligheten att köpa eller förhyra lämplig lokal stor nog att spela fotboll inomhus! Vi vill också utreda möjligheterna att bygga en ny simhall i Nödinge med anslutning till Ale Gymnasium.

10 10 Internationella kontakter. Vi ser positivt på utvecklingen av vänorter. Dock skall dessa ge ett utbyte som gagnar främst våra barn och ungdomar men även övriga invånare. Det utbyte vi idag har är positivt och framåtsträvande. ÄLDRE- OCH FAMILJE-OMSORGEN I ALE Kommunens vård och omsorg innefattar verksamheterna äldreomsorg, handikappomsorg samt individ och familjeomsorgen. Vi har ett stort ansvar inte minst gentemot våra äldre kommuninvånare. De skall ha möjligheten att välja boende allteftersom de blir äldre och kanske får svårare att klara sig hemma. Därför kommer vi att avsätta medel i investeringsbudgeten för att bygga ut verksamheten med ytterligare trygghetsboende, ett i norra delen och ett i södra delen. Vi vill erbjuda ökad livskvalitét för dem som bor på kommunens trygghetsboende genom meningsfylld aktivering och stimulans. Kvalitétssäkring av kost och näringsintag skall också säkerställas. Vidare vill vi säkerställa kompetensen hos personalen så att det blir attraktivt att jobba inom omsorgen. Därför vill vi öka personalens löner med upp till kronor per år samt ge riktade utbildningar i bl.a. demens och kostfrågor. Vi vill underlätta privata alternativ inom äldreomsorgen, vilket visat sig vara både effektivare och bättre samtidigt som det är ekonomiskt fördelaktigt för både kommunen och den enskilde. Vi vill skapa nytt äldreboende i första hand i Älvängen kompletterat med god service. Vi vill också på alla sätt understödja privat byggande och drivande av s k 55+boende över hela kommunen. Många vill sälja sin villa och flytta till boende med service. Inom handikappomsorgen så måste verksamheten dimensioneras så att de handikappade i så stor utsträckning som möjligt kan leva ett liv så likt de icke handikappade som möjligt. Psykiatriansvaret har kommunen inte levt upp till. Mörkertalet på människor som inte mår bra är stort och för att få grepp om detta vill vi utreda och åtgärda de akuta behov som finns. Socialtjänsten har ett stort ansvar att avväga när och vilka åtgärder som skall göras. För att nå ett effektivare resultat skall vi undersöka möjligheterna att tillsammans med övriga kranskommuner öppna ytterligare behandlingshem för de som har det svårast.

11 Många kommer till socialtjänsten för att få ekonomiskt bistånd. Dessa bistånd skall vara kopplade till en motprestation i form av arbete. Målsättningen är att alla skall ha ett arbete att gå till. Här har socialtjänsten i samarbete med arbetsförmedlingen och kommunens arbetsmarknadsenhet ett stort ansvar. För att öka effektiviteten i detta arbete organiseras arbetsmarknadsenheten under omsorgsnämnden. Missbruksarbetet skall i första hand inriktas mot förebyggande åtgärder. Vad gäller avgiftning och övrigt boende för missbrukare skall samarbete så långt som möjligt ske med Göteborg och övriga kranskommuner. 11 För att stimulera våra äldre och fördröja risken för att insjukna i förtid vill vi i likhet med några andra svenska, danska och norska kommuner erbjuda friskvårdsresor för pensionärer över 70 år, där kommunen står för boendet och själva friskvårdskostnaden och deltagarens står för resan. Vidare vill vi ha en ökning av dagverksamheterna. ALE-DEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL TILLÄGG I ÄLDREOMSORGSTAXAN Ale kommuns kostnader för vård och omsorg av våra äldre är mycket höga. De människor som väljer att hjälpa sina föräldrar eller andra anförvanter på ålderns höst inom hemmets väggar utför dels en synnerligen värdefull och behjärtansvärd insats, dels ger deras vård stora inbesparingar för kommunen. Ale-demokraterna anser detta vara både orättvist och orättfärdigt och föreslår förstärkning av ett kommunalt stöd riktat till denna kategori människor enligt följande: Vård och omsorg i hemmet av en person på heltid skall ges ett äldrestöd om kr netto i månaden Vård och omsorg i hemmet av ytterligare en person på heltid skall ges ett äldrestöd om ytterligare kr netto i månaden Vid deltids/halvtidsomsorg begränsas stödet till 50%. Vi maximerar stödet till vård och omsorg av två personer i hemmet.

12 12 DET KOMMUNALA CENTRALKÖKET I ALE Vi föreslår en total nedläggning alternativt utförsäljning av kommunens centralkök och föreslår matlagning sker ute på de enskilda skolorna, daghemmen och äldreboendena. Detta kan bli något dyrare men kompletterat med moderna micovågsugnar ute på mottagningsstationerna och inköp av frysta färdigportioner kan både varierad men framför allt näringsriktig mat erbjudas. HELA ALE SKALL LEVA Alla våra samhällen skall ha samma möjligheter till utveckling. Men det är också viktigt att bevara bygden utanför våra samhällen. Den struktur som finns där måste ges en möjlighet att överleva. Kommunen alla särdrag är en av våra fördelar jämfört med andra kommuner och vi skall därför vara rädd om dessa och låta särdragen vara vårt konkurrensmedel mot övriga områden vad gäller vår kommuns expansion. Men expansionen får inte komma före trivsel och miljöbevarande åtgärder. Ale är och skall vara en eftertraktad bygd att leva i. Ale-demokraterna vill på alla vis underlätta ett aktivt samarbete mellan kommunen och byggare och andra entreprenörer inom Ale kommun Långsiktig samhällsutveckling Kommunens ställningstagande kommer att ske utifrån mycket hänsynstagande till bl a miljön. Miljöfrågorna skall tillmätas ökad betydelse i samhällsplaneringen. Kommunen skall verka för en samhällsutbyggnad som ur miljöoch utvecklingssynpunkt är realistiskt uthållig och kretsloppsanpassad. Vi vill behålla och utveckla busstrafiken till och från våra glesbygder. Utbyggnaden av järnvägen med pendeltåg får absolut inte ske till priset av att glesbygdstrafiken dras ner. Konkreta kortsiktiga åtgärder: Ännu friare möjlighet att bo och bygga på landsbygden Ett starkare stöd till grupper som arbetar för bygdens bevarande. Kommunal service till alla Alebor oavsett var man bor. Se till att alla samhällena får utvecklas på samma villkor Samma riktnummer för hela Ale kommun!!

13 Miljö- och Byggförvaltningen, Tekniska Förvaltningen& Samhällsplaneringsavdelningen 13 Ale-demokraterna vill slå samman dessa förvaltningar till en och samma med en och samma chef. Bygglovsgivningen måste snabbas upp ytterligare. Ett bygglov som ansöks med stöd av en gällande detaljplan skall i princip kunna ges omedelbart, över disk! Bygglov utanför detaljplanelagt område skall alltid behandlas positivt. Endast absoluta hinder skall kunna utgöra hinder för beviljande av bygglov. Ansökan om upprättande av detaljplan skall, om den någorlunda stämmer med Översiktsplanen, alltid beviljas. Planarbete kan med fördel utföras genom sökandens försorg. Det skall inte vara ett självändamål att kommunen skall upprätta detaljplaner. På marknaden finns duktiga planarkitekter och vi slipper vänta i åratal på att få klart en detaljplan, vilket tyvärr har varit legio de senaste åren i Ale kommun. Ändringar i befintliga detaljplaner skall som utgångspunkt ha reglerna om enkelt planförfarande. Gamla byggnadsplaner från talen måste efterhand revideras och uppdateras till modern standard, dvs gamla planbestämmelser som saknar relevans i dagens samhälle skall tas bort Ale kommun och näringslivet. Kommunen skall vara ett stöd för de frågor som näringslivet ställer. Den skall också minimera tiderna för olika tillstånd som våra företag söker. Mark för etableringar skall finnas och vara förberedd. Service åt näringslivet skall vara en naturlig del i alla kommunala kontakter och inte vara delegerade till ett särskilt näringslivsbolag. Service skall ges av kommunens samtliga myndighetsorgan. En särskild näringslivsdelegation bestående av kommunens berörda förvaltningschefer och deras berörda underlydande tillsammans med den politiska eldningen skall vara en naturlig serviceförstärkning åt nya och befintliga företag. Industrimark I Älvängen och Skepplanda finns stora ytor industrimark som legat färdigplanerad i mer än 20 år utan att attrahera speciellt många nyetableringar av industrier. Bättre än att ligga för fäfot bör industrimarken realiseras ut för att på så vis locka företag hit.

14 Primärvården i Ale: vårdcentralerna 14 Kvalitéten på vårdutbudet har under åren varierat kraftigt. Stundtals har våra vårdcentraler haft svårt med bemanningen med kvalificerade läkare. Dessutom har det varit svårt att per telefon komma fram till läkare eller sjuksköterska. Ibland har det varit svårt att få kontakt alls. Ale-Demokraterna vill verka för att våra vårdcentraler sätts under lokal ledning, antingen med Ale kommun eller med privata läkare som huvudman och ledare. Personalpolitik och organisationsutveckling Organisation En ny och mera effektiv organisation är viktig och väsentlig för Ale kommun. För att optimera organisationen så krävs att man ytterligare stramar åt den administrativa delen av organisationen. Ett naturligt steg är att slå ihop Barn och ungdomsnämnden med utbildning och kulturnämnden så att en nämnd får ansvaret för barnens hela utveckling. Likaså är det naturligt att integrera den tekniska verksamheten i Miljö och byggnadsnämndens arbete. Konkret innebär detta att slå ihop tekniska nämnden med miljö och byggnämnden. Givetvis skall även förvaltningarna slås ihop. Detta tillsammans med att ta ut de rationaliseringsvinster man missat ta ut i samband med kommundelsnämndernas nedläggande så skapar detta ekonomiska möjligheter att ge ytterligare medel för att kunna öka kvalitén i de kommunala kärnverksamheterna. Personalpolitik Det skall vara roligt stimulerande och utvecklande att arbeta i Ale kommun. För att nå detta vill vi satsa på kompetensutveckling för vårdpersonal och lärare. Denna kompetensutveckling skall vara inom yrket. Ytterligare satsningar kommer under följande år. Några punkter vi kommer att arbeta för under perioden är:

15 15 Aktiv friskvård för all personal Personalen måste få känna sig delaktiga i och få verklig bestämmanderätt ute i verksamheterna. Ingen skall vara rädd för repressalier för sina åsikter skull om man har en avvikande mening. Mobbning på arbetsplatsen skall med kraft motarbetas och stävjas. Alla tendenser till maktmissbruk skall på alla nivåer uppmärksammas och åtgärdas. Alla förvaltningschefer skall anställas via förordnanden på tre år i taget. De skall kunna flyttas till annan tjänst om verksamheten inte fungerar. Vårdpersonalens minimilöner måste höjas till kr för heltid Flykting/Invandrarmottagning till Ale kommun Ale kommun har under den senaste 15-årsperioden mer än väl fyllt sin kvot som Migrationsverket krävt. Kostnaderna och framför allt tillgången till bostäder, arbete, sjukvård och skolor är för liten för att i dagsläget ta emot ytterligare invandrare. Den nuvarande flykting och invandrarpolitiken håller inte och saknar i stor utsträckning förankring bland befolkningen. Det vi idag erbjuder är ett liv med arbetslöshet, bidragsberoende och passivitet vilket inte är rätt mot någon part, Att vara emot rådande flykting/invandrarpolitik är inte detsamma som att man har en rasistisk inställning; problemen idag är så stora att något måste göras, Tidsbegränsade uppehållstillstånd ges till politiska flyktingar för den tid de behöver skydd. Övrig invandring bör f n stoppas till dess det svenska samhället klarat av att ge nuvarande stora andel invandrare utan jobb möjlighet till egen försörjning. Så länge resurser saknas säger Ale-demokraterna nej till ytterligare flyktingmottagning inom den nuvarande flyktingpolitikens ramar. Vi främjar dock invandring på normala villkor, dvs det måste finnas bostad och jobb innan permanent svenskt medborgarskap beviljas. Vi kräver också att respekten för svensk lag och sed upprätthålls.

16 SÄKERHETEN I ALE - POLISENS RESURSER 16 För att allmänheten i ett samhälle skall känna sig trygga krävs ett väl fungerande rättssystem. Dagens samhällsrytm kräver ett annat förhållningssätt till skapande av rättvisa än de gamla Odal-lagarna som åstadkom en direkt påverkan av det rättspatos som vi idag saknar i samhället och i synnerhet bland de unga medborgarna. En av grundpelarna i ett rättssamhälle är att alla individer, unga som gamla, har ett fungerande rättspatos. Alla måste fostras till rättsmedvetande individer. Och i synnerhet den unga generationen. Vem skall nu ägna sig åt detta fostrande arbete? Föräldrarna, naturligtvis, men, dubbelarbetande!!! Orkar inte. Skolan, naturligtvis, men har inte resurser till detta. Knappa lärarresurser, måste ägna sig åt i första hand, läsämnena. Kunskapsbrist i Sveriges lagar. Vem har vi mer som skulle vara lämpade att såväl undervisa i ämnet, lagar, brott och straff och sedan kunna övervaka att lagarna följs och på så sätt skapa ett rättspatos hos vår unga generation. Naturligtvis Åklagare- och polisväsendets personal. Har Ale kommun dessa organisationer i sin tjänst? Svaret är nästan NEJ. Angeredspolisen, vilka skall svara för såväl den rörliga bevakningen som utryckningskörningarna i Ale har i genomsnitt cirka två timmars anspänningstid från ett larm inkommer till länskommenderingscentralen i Göteborg tills en polisbil är på plats. Förvisso då även inräknat de så kallade kalla larmen. Rättspatosskapande planerade åtgärder, det vill säga, övervakning av trimmade mopeder, besök på ungdomsgårdar, tillsyn av gator och torg i allmänhet saknas helt i Ale, sånär som några enstaka då och då. Ale-Demokraterna vill för att höja säkerheten och skyddet för våra medborgare, butiksägare, affärsidkare, skolor, andra enskilda och offentliga verksamheter och för att öka rättspatoskänslan hos, i synnerhet, våra ungdomar, att man med stor tyngd verkar för att Polisverksamheten i Ale kraftigt förstärks och att det skall finnas polis under hela dygnet alla dagar i veckan och speciellt under sena kvällar, nätter och helger. Dessutom vill Ale-Demokraterna att man återinför ämnet lag och ordning i skolornas undervisning. Undervisning ledd av polispersonal. Några av de grundläggande fundamenten i ett samhälle är och måste vara att garantera medborgarna skydd till liv och egendom samt rättsäkerhet. Dessa fundament håller undan för undan på att rämna. Allmänhetens förtroende för samhällets förmåga att tillhandahålla godtagbart skydd minskar för varje ouppklarad stöld, för varje oprovocerat våld, för varje gång någon helt oskyldig drabbas av den kriminalitet som följer i spåren av bl a en underbemannad polis. I Ale kommun finns ingen stationär polis. Idag kan nästan enbart utredningsarbete göras plus någon enstaka patrull. Kvällar och helger finns

17 17 ingen polis alls. Angeredspolisen, under vilken stationen i Alafors lyder, kan enbart rycka in vid allvarlig brottslighet, såsom rån. Erfarenheten av detta är att man inte klarar av detta heller. Ale-demokraterna vill för att höja säkerheten och skyddet för våra medborgare, butiksägare och affärsidkare, skolor och andra offentliga verksamheter att Ale kommun anlitar väktarbolag som skall patrullera kommunen, speciellt på nätter och helger. Den operativa delen av Polisen i Ale måste förstärkas. Polis måste finnas tillgänglig i Ale dygnet runt veckan igenom, året om.

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014. För Gnosjö kommun

Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014. För Gnosjö kommun Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014 För Gnosjö kommun Politiska prioriteringar för Socialdemokraterna i Gnosjö för Gnosjö Kommun. Det avgörande för att få ordning på ekonomin är att använda våra

Läs mer

Könsfördelning Kvinnor 64% Män 36% Åldrar Ej svar 6% 21-20 3% 31-40 44% 41-50 28% 51-60 6% 61-14%

Könsfördelning Kvinnor 64% Män 36% Åldrar Ej svar 6% 21-20 3% 31-40 44% 41-50 28% 51-60 6% 61-14% Könsfördelning Kvinnor 64% Män 36% Åldrar Ej svar 6% 21-20 3% 31-40 44% 41-50 28% 51-60 6% 61-14% Vad har du för yrkesbakgrund? Egen företagare 11% Offentliganställd 47% Privatanställd 39% Övrigt 3% Som

Läs mer

Politiskt program 2007-2010

Politiskt program 2007-2010 Politiskt program 2007-2010 Socialdemokraterna i Skövde Politiskt program för Socialdemokraterna i Skövde 2007 2010 Vi socialdemokrater i Skövde förbinder oss med detta program att arbeta för ett bättre

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

~Kommunale BERGSLAGEN, Sektion Sala Ink. 2014-06- 1 7 sid 1/5

~Kommunale BERGSLAGEN, Sektion Sala Ink. 2014-06- 1 7 sid 1/5 ~Kommunale Ink. 2014-06- 1 7 sid 1/5 Sala 2014-06-17 Kommunövergripande. För att Sala Kommun ska leva upp till sin målsättning som en attraktiv arbetsgivare anser vi att det ska tillsättas resurser för

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19)

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka Nacka kommun får allt fler äldre och äldre som lever allt

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS 2015-05-05 [1] KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS Gemensamt förslag [2] Kommunfullmäktiges mål 2015-2018 Styrmodellen De av kommunfullmäktige fastställda målen för mandatperioden 2015-2018

Läs mer

Högre kvalitet i förskolan

Högre kvalitet i förskolan Stockholm 26 augusti 2010 Högre kvalitet i förskolan Första delen av den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/6 I dag presenterar vi rödgröna partier den första delen av vår regeringsplattform om förskolan

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun.

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun. Handlingsprogram för Enköpingsmoderaterna 2011--2014 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Barn och utbildning... 4 Omsorg genom livet och ett värdigt åldrande... 6 Kultur och fritid... 8 Miljö och infrastruktur...

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer Trygga barn klarar mer Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet om skolan i Örebro kan ge dig information om hur

Läs mer

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan?

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Barnomsorg Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Religion var det roligaste ämnet eftersom jag lärde mig så mycket om andra kulturer. Annika, 31 år Svenska är roligast för då kan jag läsa böcker

Läs mer

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplan 2017 2017-04-03 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2017 KS 2017/0406 Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplanen innehåller planeringsförutsättningar, uppdrag, mål och fokusområden

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av 2 problem för välfärdens finansiering. Att vi lever längre är inte ett problem, det är en glädjande utveckling. Men samtidigt som andelen äldre ökar blir fler blir den andel som ska stå för välfärdens

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

Plan för pedagogisk omsorg 2014 2018

Plan för pedagogisk omsorg 2014 2018 Plan för pedagogisk omsorg 2014 2018 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-09-29, 81 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 2 2. Värdegrund... 2 Politisk utgångspunkt

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer 2015-12-07 1 (7) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019. Antagen i fullmäktige

Läs mer

Vad är pedagogisk omsorg?

Vad är pedagogisk omsorg? Vad är pedagogisk omsorg? Annan pedagogisk verksamhet eller pedagogisk omsorg? Samlingsbegrepp Föräldrar väljer Ska stimulera barns utveckling och lärande Främja allsidiga kontakter och social gemenskap

Läs mer

Pedagogisk. omsorg i hemmet. Snabbguide och information

Pedagogisk. omsorg i hemmet. Snabbguide och information Pedagogisk omsorg i hemmet Snabbguide och information Vad handlar det om? Vem riktar det sig till? Pedagogisk omsorg i hemmet är ett nytt alternativ till förskola och fritidshem som finns för barn mellan

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Innehåll. De politiska partierna...30 Repetitionsfrågor De politiska partierna...31

Innehåll. De politiska partierna...30 Repetitionsfrågor De politiska partierna...31 Innehåll Riksdagen...5 Var finns riksdagen?...6 Vad gör riksdagen?...7 Hur arbetar riksdagen?...8 Repetitionsfrågor Riksdagen...11 Regeringen...13 Vad gör regeringen?...14 Hur arbetar regeringen?...15

Läs mer

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Ida Gabrielsson Eurekaprojektet Kungshamn/Åsenskolan Hunnebostrands förskola, grupparbete FN:s Barnkonvention Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa

Läs mer

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling 2011 2014 Socialdemokraterna i Katrineholm Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm i jobb

Läs mer

Allianspartiernas Budgetremiss 2015

Allianspartiernas Budgetremiss 2015 Allianspartiernas Budgetremiss 2015 Vilhelmina kommun Alliansen arbetar för att Vilhelmina kommun ska bli en kommun där allt fler finner det attraktivt att leva och bo. Vilhelmina kommun har stora möjligheter

Läs mer

För ett bättre Svedala

För ett bättre Svedala För ett bättre Svedala Trygghet Kvalitet och Respekt Handlingsprogram för Svedala kommun 2007-2010 Vår vision är ett samhälle där enskilda människor bestämmer mer och politiker och tjänstemän bestämmer

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Förutsättningar och omvärldsbevakning

Förutsättningar och omvärldsbevakning Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen?

Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? Akademikerförbundet SSR Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? 15 oktober 2009 Arne Modig, Lina Lidell 1 Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? Syftet med undersökningen

Läs mer

Ungas tankar om ett bättre samhälle

Ungas tankar om ett bättre samhälle Ungas tankar om ett bättre samhälle Politiska motioner skapade av ungdomar i Malmö och Skåne genom workshoparbete inom projektet Ungt valdeltagand i Malmö och Skåne - fokus: supervalåret 2014. Genom wokshops

Läs mer

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan 28 April 2011 handlingar separat bilaga Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: Reviderad den: xxxxx För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Utbildningsnämndens budget och nämndplan 2013

Utbildningsnämndens budget och nämndplan 2013 Utbildningsnämndens budget och nämndplan 2013 Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Utbildningsnämnden Beslutsdatum 2012-11-21 Ansvarig sektor kultur och fritid Sektor utbildning, Gäller för Förskola,

Läs mer

Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars

Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars 1 Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars 2 Fritid Det traditionella föreningslivet upplevs som ett hinder med stora krav för medverkan, ibland annat vad gäller långsiktiga åtaganden och

Läs mer

Pedagogisk. Snabbguide och information. omsorg i hemmet. 2012, reviderad version

Pedagogisk. Snabbguide och information. omsorg i hemmet. 2012, reviderad version Pedagogisk omsorg i hemmet 2012, reviderad version Snabbguide och information Vad handlar det om? Vem riktar det sig till? Pedagogisk omsorg i hemmet är ett nytt alternativ till förskola och fritidshem

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet i Malmö Att gälla från och med 04-09-01. Reviderad 04-11-09.

Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet i Malmö Att gälla från och med 04-09-01. Reviderad 04-11-09. Malmö stad Stadskontoret Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet i Malmö Att gälla från och med 04-09-01. Reviderad 04-11-09. Förskoleverksamhet avser barn som inte går i skolan Förskoleverksamhetens

Läs mer

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter YDRE KOMMUN Välkommen till barnomsorgen i Ydre kommun Riktlinjer - Avgifter Fastställd av kommunfullmäktige 2003 02 24 Reviderad av kommunfullmäktige 2004 02 23 Reviderad av kommunfullmäktige 2005 02 21

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN

HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN MILJÖPARTIET DE GRÖNA Riksdagen 100 12 Stockholm Torsdagen den 23 november 2011 Mynttorget 2 (besöksadress) HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN TIO FÖRSLAG FÖR EN GOD OMSORG sid 2 av 7 Sverige är

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Äldrepolitiskt program

Äldrepolitiskt program Äldrepolitiskt program Reviderat i Kommunfullmäktige 2017-03-23 2(8) Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 4 Attityder och värderingar... 5 Äldre är en tillgång... 6 Hälsa och livskvalitet... 6 Mat och måltid...

Läs mer

Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden Burlövsmoderaterna

Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden Burlövsmoderaterna Kommunval SÖNDAGEN DEN 19 SEPTEMBER Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden 2010-2014 Burlövsmoderaterna Det du håller i din hand är Burlövsmoderaternas kommunalpolitiska handlingsprogram

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan!

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan! Spara! Viktig information Välkommen till förskolan! Innehållsförteckning Förskola och pedagogisk omsorg för alla barn 6 Olika barnomsorgsformer 6 Allmän förskola 7 Familjecentraler, öppen förskola och

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 För Eslövs Kommun Budgetförutsättningarna för 2016 ser relativt ljusa ut mycket tack vare en stor inflyttning till kommunen och det

Läs mer

för Ensamkommande barn

för Ensamkommande barn Information från Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås om God man för Ensamkommande barn Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Förslag på att införa sociala investeringsfonder

Förslag på att införa sociala investeringsfonder 2013-04-02 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förslag på att införa sociala investeringsfonder Beslutsunderlag Budget 2013 med plan för 2014 och 2015, beslutad i KF den 26 november 2012 Individ- och omsorgsförvaltningens

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala 1 (6) Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala Följande avgifter och tillämpningsföreskrifter har fastställts av Kommunfullmäktige i Sala 28 januari 2013

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Regler Förskola och Skolbarnsomsorg 2007-07-01

Barn- och ungdomsnämnden. Regler Förskola och Skolbarnsomsorg 2007-07-01 Barn- och ungdomsnämnden Regler Förskola och Skolbarnsomsorg 2007-07-01 2 I N N E H Å L L sid HAPARANDA STADS FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG 3 RÄTT TILL PLATS 4 Barn till förvärvsarbetande och

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun 1 (6) Riktlinjer för tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidshemsverksamhet i Sävsjö kommun Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 120426 147 Under revidering Sidan 2 av 6 Riktliner för

Läs mer

Vänsterpartiet Kungsbacka 2015

Vänsterpartiet Kungsbacka 2015 Vänsterpartiet Budget Kungsbacka 2015 Dessa RESULTATMÅL är tilläggsyrkande till liggande budget NÄMNDÖVERGRIPANDE Att sjukfrånvaron skall minska 30 %. Att löneskillnaden mellan män och kvinnor anställda

Läs mer

Medborgardialog äldreomsorgsplan

Medborgardialog äldreomsorgsplan Medborgardialog äldreomsorgsplan Socialchef Jens Samuelsson inledde varje möte med en genomgång av planen. Blå Porten 21 augusti 2014 kl 18-20.00 23 deltagare och 5 politiker Blåklinten med 10 korttidsplatser

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Policy för Konkurrensutsättning. Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53

Policy för Konkurrensutsättning. Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53 Policy för Konkurrensutsättning Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53 1 Policy för konkurrensutsättning i Upplands-Bro kommun Bakgrund I kommunens

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun 1 (6) Riktlinjer för tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidshemsverksamhet i Sävsjö kommun Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 120426 147 Sidan 2 av 6 Riktliner för tillhandahållande

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Förvaltning, handläggare, telefon Peter Berglund Adressat Individ- och omsorgsnämnden Aktuell fråga 1. Ställningstagande till implementering och samordning projekten 16-24

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016 Moderaternas kansli PM Sida 1 (5) 2015-10-22 budgetförslag för Stockholms stad Vad är Moderaternas viktigaste prioriteringar i budgeten? Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer