Ale - Demokraternas. Förslag till strategisk plan Så här sänker vi kostnaderna för Ale kommun och förstärker de nödvändiga verksamheterna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ale - Demokraternas. Förslag till strategisk plan 2010. . Så här sänker vi kostnaderna för Ale kommun och förstärker de nödvändiga verksamheterna."

Transkript

1 Ale - Demokraternas Förslag till strategisk plan Så här sänker vi kostnaderna för Ale kommun och förstärker de nödvändiga verksamheterna. för Ale i tiden!

2 Inledning. 2 Ale-Demokraterna strävar efter en optimal service med en minimal administrativ organisation. I Ale kommun krävs ett helt nytt tänkande istället för dagens betongpolitik. Det politiska styrdokumentet pekar ut prioriterade områden. Dessa är de kärnkommunala verksamheterna och då menar vi framförallt skolan, äldre- och handikappomsorgen samt barnomsorgen. För att möjliggöra detta föreslår vi kraftiga bantningar och nedläggningar av icke nödvändig verksamhet. Detta innefattar: - sammanslagning av Tekniska förvaltningen med Miljö- och Byggförvaltningen samt Samhällsplaneringsavdelningen (dvs, en förvaltning för hårda ärenden) - snabb förstärkning genom utomstående konsulter för att komma ikapp med Ale kommuns långsamma hantering av detaljplaner, ju snabbare detaljplanehantering, ju snabbare nybyggnation och inflyttning till Ale - översyn av Ales deltagande i kostsamma regionala verksamheter - sammanslagning av Barn- och Ungdomsförvaltningen med Utbildnings- & Kulturförvaltningen (dvs: en förvaltning för mjuka ärenden). - Införandet av kommunalt föräldrastöd till föräldrar som väljer att stanna hemma under sina barns fem första levnadsår - Kraftig bantning och rationalisering inom kommunledningen - vi motsätter oss bestämt att splittra kommunens förvaltningsorganisation - kraftiga nerdragningar inom den politiska organisationen och dess kostnader - införandet av tillfälliga beredningar/utskott för specifika frågor i stället för dagens fasta nämnder - indragning av kommunalt stöd till studieförbunden Ovanstående åtgärderer beräknar vi kommer att innebära besparingar om milj kr/år, pengar vi föreslår används till verklig prioritering av skolan och äldreomsorgen. Vi vill ge Aleborna en kommun med optimal service och trygghet. Den visar också vägen för att göra Ale kommun till en kommun man vill verka och bo i. Ett första steg för detta är att sänka skatten med 30 öre (dvs 3%) år Detta för att inbjuda folk utifrån att flytta till Ale. För att öka rättssäkerheten vill vi i samarbete med kommunens företag anställa kommunala, heltidsanställda väktare till skydd för företag, affärer, skolor etc. Detta dokument skall i alla avseenden vara ett dokument som varje Alebo kan ta till sig och ställa sig bakom. Ale-Demokraterna är en garant för att alla beslut skall sätta Alebornas behov och service i centrum.

3 3 FINANSIELLA MÅL FÖR ATT FÅ OCH BEHÅLLA ALE KOMMUNS EKONOMI I BALANS Det övergripande finansiella målet i kommunens verksamhet är att ha ekonomin i balans. Med balans menas då att skatteintäkterna inte bara ska täcka de löpande utgifterna utan även medge ett investeringsutrymme så att det efter avskrivningar inte sker någon minskning av det egna kapitalet. De viktigaste finansiella målen är därvid: Att nettokostnader inklusive finansnetto får uppgå till högst 98% av Ale kommuns skatteintäkter och generella statsbidrag, dvs 2% skall finnas kvar såsom reserv Att den kommunala utdebiteringen av skatten ska sänkas år 2010 med 30 öre till kr 22,00 per skattekrona, dvs kommunalskatten skall vara 22,0 % av den beskattningsbara inkomsten. Att utförsäljning skall påbörjas av AB Alebyggen för att dels komma ifrån ett stort borgensåtagande, som snedvrider konkurrensen inom den lokala bostadsmarknaden, dels för att ha ekonomiska möjligheter att betala gamla, av f d kommunalanställda, intjänade pensioner som uppgår till svindlande summor. Pensionsutbetalningarna kommer att explodera de närmaste åren på bekostnad av annan verksamhet. Att det skapas en ekonomisk buffert under kommunstyrelsen för oförutsedda kostnadshöjningar på de s k bundna kontona, ex:vis Bostadsanpassningar, Kollektivtrafiken, Institutionsplaceringar etc. EKONOMISTYRNING Grundläggande principer - Nämndernas verksamhetsansvar innebär att den ekonomiska ramen skall hållas och att av kommunfullmäktige givna mål skall uppfyllas. - Ansvariga, såväl politiskt tillsatta som tjänstemän, skall avkrävas fullt ansvar och avsättas/avskedas om man grovt misslyckas utan att ha vidtagit kraftfulla åtgärder - Alla kostnader skall nagelfaras och endast gå till sådant som styrs i styrdokumentet eller på annat sätt gagnar kommuninvånarna. - Utgifter som inte gagnar kommuninvånarna stryks - Kommunens budget för det kommande året måste tas så sent som möjligt. Nuvarande system innebär att budgeten tas redan under juni månad året före budgetåret, vilket innebär att alla underlag och prognoser är synnerligen osäkra då inkomsttaxeringen är långt ifrån färdig. Först under oktober månad vet man taxeringsutfallet året innan beslut om budget året efter tas!

4 4 DEN KOMMUNALA BARNOMSORG EN Grundansvaret för våra barns omsorg, utbildning, uppväxt och fostran ligger hos föräldrarna. Kommunen kan och skall erbjuda komplement men kan aldrig överta ansvaret för barnen. En väl utbyggd barnomsorg skall ge valfrihet. Förskoleverksamhet skall finnas för barn som fyllt ett år, enligt barnomsorgslagen. Kommunen skall erbjuda plats utan oskäligt dröjsmål och hänsyn skall tas till föräldrarnas önskemål om omsorgsform. En rimlig tidsperiod är högst en till två månader efter anmälan om behov av plats. Kommunen skall vidare tillhandahålla skolbarnsomsorg för barn t.o.m. 12 år samt ekonomiskt stödja enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och integrerad skolbarnsomsorg. För barn mellan tio och tolv år kan skolbarnsomsorgen även bedrivas i form av öppen fritidsverksamhet. För barnomsorgen i Ale - såväl för den som bedrivs i egen regi som för den som bedrivs i alternativa driftsformer - skall speciellt följande kvalitetskrav följas. Barnomsorgen skall bedrivas med god kvalitet av kunnig och utbildad personal i en väl fungerande personalgrupp. Möjligheter att bedriva alternativ barnomsorgsverksamhet skall finnas. Förskolorna bör fortsätta sina strävanden att profilera sin verksamhet. Det skall finnas goda möjligheter för föräldrarna att i samverkan med personalen medverka i och ha inflytande över barnomsorgens verksamhet. Samverkan mellan förskola, fritidshem och skola skall vidareutvecklas. Förskolorna skall samverka med arbetslivet och övrigt samhällsliv samt ta del av och medverka i kommunens kulturliv. Ale kommuns förskolor/daghem görs öppna så att även föräldrar med barn i egna hemmet ges möjlighet att låta barnen behålla den sociala kontakten med sina kompisar på daghemmet! Vad gäller dagmammorna så skall deras barn räknas in i barngrupperna likvärdigt med övriga barn. Ale-demokraterna vill inrätta ett kommunalt föräldrastöd som har till syfte att ge de föräldrar som vill vara hemma och själv passa sina barn en möjlighet till detta. Detta stöds utformning kan ni läsa på nästa sida i anslutning till vårt taxeförslag.

5 5 Ale-demokraterna förslag till taxa för heltid: Barn 1 2% av inkomsten över kr 18,000/hushåll/månad upp till en inkomst av kr 55,000/hushåll/månad = max kr 1,100 Barn 2 2% av inkomsten över kr 18,000/hushåll/månad upp till en inkomst av kr 55,000/hushåll/månad = max kr 1,100 Barn 3 2% av inkomsten över kr 18,000/hushåll/månad upp till en inkomst av kr 55,000/hushåll/månad = max kr 1,100 o.s.v. För halvtid tas halv avgift ut. Ingen avgift tas ut för hushåll som tjänar sammanlagt under 18,000 kr/månad. Max.avgiften kr 1,100 tas ut på inkomsten upp till kr 57,000/månad, dvs hushåll med Inkomster över kr 57,000/månad betalar enbart max.avgiften kr 1,100 för 1 barn. Ale-demokraternas förslag till kommunalt stöd för hemmavarande barn: För föräldrar som väljer att stanna hemma med sina barn införs ett kommunalt föräldrastöd: Barn 1 Barn 2 Barn 3 Kr 5,000 netto per månad och hushåll oavsett inkomst Kr 3,000 netto per månad och hushåll oavsett inkomst Kr 1,000 netto per månad och hushåll oavsett inkomst Dvs föräldrar som väljer att stanna hemma med sina barn under barnens första fem levnadsår erhåller ett kommunalt föräldrastöd om max kr 108,000 netto per år och hushåll (med 3 barn). Vi är medvetna om att detta inte kan göras skattefritt men av max.beloppet kr torde kr utgöra avdragsgill kostnadsersättning. För att uppnå nettot kr görs ett pålägg som motsvarar kommunalskatten vid 32%, dvs bruttoinkomsten blir då drygt kr vilket också blir den sjuk- och pensionsgrundande inkomsten för den hemmavarande föräldern. Ale kommuns kostnad blir: kr (kostnadsersättning) + kr cirka 40% sociala avgifter inkl. försäkringar = kr men minus kommunalskatten som ju går tillbaka till kommunen kr eller total kostnad kr Detta skall jämföras med den kommunala kostnaden för 3 barn på det kommunala daghemmet á kr per plats = kr EN BESPARING MED KR OCH SAMTIDIGT EN MER FLEXIBEL BARNOMSORG!

6 GRUNDSKOLAN I ALE 6 Kunskapsnivån i grundskolan i Ale måste höjas. Det duger inte att tillhöra Göteborgsregionens lägre skikt när det gäller baskunskaperna Ale kommun skall tillhöra toppskiktet inom Göteborgs-regionen! Pedagogiskt nytänkande skall stimuleras. En ökad hänsyn skall tas till barnens utvecklingsståndpunkt och utbildningsnivån skall anpassas till denna. Det är viktigt att såväl barn med problem som barn som är tidigt utvecklade stimuleras i sitt arbete i skolan. Ekonomin får inte skapa hinder i detta arbete. För att vända trenden på våra skolor föreslår vi att ytterligare 10 speciallärartjänster tillsätts samt ytterligare 4 miljoner i riktat bidrag för nya läroböcker. Istället för profilskolor kan vi tänka oss profilklasser vilket ger till fördel att barnen med visst intresse inte måste byta skola för att den profilen inte finns på den gamla skolan. Alla elever skall ha rätt till lärarledd undervisning och att alla elever har rätt till det stöd som respektive elev behöver för att känna motivation och glädje med skolarbetet. Skolan får inte fortsätta utvecklas till medelmåttornas skola. Så för att stimulera alla elever oavsett förmåga vill vi införa individuella läroplaner. Systemet med skolvärdar alt. stödpappa/mamma återinförs, t.ex. med arbetslösa med intresse för barn och ungdom. Detta skulle stötta både lärarna och de elever som utsätts för mobbing eller har andra särskilda behov av vuxenkontakt. De kan också vara en extra resurs som behövs i det dagliga skolarbetet. Vi kommer att minska antalet elever per klass och återinföra det gamla begreppet klassföreståndare fullt ut. Startandet av privata skolor uppmuntras och stimuleras och dessa skall drivas inom svenska skolverkets normer. Begåvade elever skall stimuleras och deras kunskaper och studievilja skall tas till vara och understödjas. Betyg alt. utlåtande införs fr o m 4:e årsklassen. Ale-Demokraterna vill ställa högre krav på SYO-konsulenterna så att de blir bättre på att lotsa ungdomarna till rätt utbildning.

7 GYMNASIESKOLAN I ALE 7 Ale-demokraterna vill erbjuda följande program i Ale: Samhällsvetenskapligt program, Naturvetenskapligt program, Barn och fritid, Handel och kontor, Förberedande hippologutbildning. Ett nytt program för blivande hästskötare och för dem som vill gå vidare till hippologutbildningen på Strömsholm och Flyinge skall startas på Ale gymnasium. Som en resurs till hästskötarutbildningen kan med fördel användas det/de privata ridskolor som nu växer upp i Nödinge, med gångavstånd till Ale Gymnasium. I närheten finns också en expanderande veterinärklinik som är beredd delta i undervisning och handledning Vidare skall möjligheterna att även använda Jennylunds ridanläggning undersökas. Antalet elever inom det s k Individuella Programmet är alldeles för stort vilket kan bero på att många elever hellre vill utbilda sig till och jobba inom praktiska yrken. Ale-Demokraterna vill därför att ett nytt praktiskt program införas vilket vi vill kalla för Lärlingsprogram i Praktiska Yrken, som t ex Bilmekaniker, Bilelektriker, Plåtslagare, Snickare, Målare, Frisör. Detta skall utarbetas tillsammans med det lokala näringslivet och som även skall ges ekonomiskt stöd för att kunna ta emot lärlingar och praktikanter. Detta program skall även innehålla teoretisk utbildning i de så kallade basämnena. Utvärdering av sökanden skall dock ske så att vi får rätt man/flicka på rätt plats! Ale gymnasium skall vara en samhällsresurs och en gemensam angelägenhet för hela kommunen vad avser utbildning och kultur.

8 8 Den kommunala vuxenskolan i Ale Komvux i Ale fungerar enligt Ale-demokraterna bra och vi vill fortsätta upprätthålla en hög standard Komvux skall även i fortsättningen prioritera kompletterande utbildning för dem som behöver detta för sin fortsatta karriär och ge möjlighet för arbetslösa att skaffa arbete. Det kommunala stödet till studieförbunden i Ale Ale kommun ger liksom många andra kommuner stöd till de s k studieförbunden, såsom ABF, Medborgarskolan, Vuxenskolan etc. Mycket av kursutbudet tillhandahålls parallellt med Komvux, delar av kursutbuden tillhör kategorin mindre nödvändiga, andra är ur allmän synvinkel inte nödvändiga alls. Studieförbunden uppbär förutom kommunalt stöd också regionala stöd (Landstinget) och stöd från staten. Utvecklingen har framtvingat nedläggningar av lokala avdelningar och sammanslagningar till större enheter ofta över både en och flera kommungränser vilket gör att det generella stödet till studieförbunden inte längre är en primärkommunal angelägenhet. Studieförbunden bedriver idag mycket företags- och kundanpassad uppdragsutbildning vilket gör att stora delar av verksamheten är ren näringsverksamhet finansierad direkt av kunderna/uppdragsgivarna. Ale-demokraterna tycker det är en helt riktig utveckling som också innebär att det kommunala stödet inte längre är nödvändigt. Ale-demokraterna vill därför dra in det generella kommunala stödet till studieförbunden.

9 KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET I ALE 9 Föreningslivet skall även fortsättningsvis vara basen för fritidsverksamheten och stödjas via föreningsbidrag. Ale-Demokraterna vill att nuvarande system med att fritidsledarna finns på skolorna skall ändras så att de blir bättre tillgängliga för ungdomarna utanför skolan. ÖPPET-tiderna på fritidsgårdarna måste utökas. Anläggningarna skall, där det är ekonomiskt och kvalitetsmässigt fördelaktigt, i så stor utsträckning som möjligt drivas av föreningar. Stöd till nya föreningar som riktar sig mot flickor/kvinnor eller etablerade föreningar som satsar extra på flickor/kvinnor skall prioriteras. Satsning på ridsporten i alla dess former skall prioriteras. Ridvägar skall anläggas i samarbete med lantbruket och dess organisationer. Den kommunala fritidsverksamheten skall stimulera och hjälpa ungdomen att hitta "rätt" fritidssysselsättning, ej ge den färdiga aktiviteter. Huvudbiblioteket, med sitt nya läge i ett "kulturcentrum", bör utvecklas till en informationscentral för invånarna i hela Ale. I de nya lokalerna i Ale-gymnasiet skall kulturlivet stimuleras via ett aktivt samarbete med kommunen och föreningar samt studieförbund. Ale skall medverka i de turistaktiviteter som gemensamt skall lyfta Göta älvdalen med inriktning på vår rika historia. Här ser vi att satsningen på en vikingaby ligger i linje med att bevara vår historia och kultur. Vi förespråkar också en etablering av Campingplats i Ale som med fördel kan placeras i anslutning till Vikingabyn vid Göta Älv och i samarbete med Älvängens Båthamn. Ale-Demokraterna vill under resterande mandatperioden påbörja en utbyggnad av kommunens simhall i Skepplanda. Denna utbyggnad motiveras av att alla barn skall ha obligatorisk simundervisning och vidare anser vi att alla elever i skolan före tredje klass skall kunna simma minst 200 m och fr o m. 7:an skall de utbildas i livräddning. Det skall också vara ett attraktivt alternativ för övriga Alebor att simma och motionera. Vi föreslår därför en ombyggnad av simhallen i Skepplanda med en ny lek- och undervisningsbassäng samt skapandet av en relaxavdelning i anslutning till bastun. Denna verksamhet kan med fördel ske i samarbete med simklubbarna. Musikskolans resurser skall förstärkas så att elever med talang oavsett ekonomiska möjligheter från hemmet skall kunna utveckla sitt spelande. Musikskolan skall vara en rättighet för alla barn. Stöd till föreningsverksamheter skall ske genom obyråkratisk och smidig kommunal kontakt som möjliggör och främjar föreningsverksamhetens behov. I Ale kommun finns gott om stora, tomma lagerytor och för att stimulera lagidrotter vill vi undersöka möjligheten att köpa eller förhyra lämplig lokal stor nog att spela fotboll inomhus! Vi vill också utreda möjligheterna att bygga en ny simhall i Nödinge med anslutning till Ale Gymnasium.

10 10 Internationella kontakter. Vi ser positivt på utvecklingen av vänorter. Dock skall dessa ge ett utbyte som gagnar främst våra barn och ungdomar men även övriga invånare. Det utbyte vi idag har är positivt och framåtsträvande. ÄLDRE- OCH FAMILJE-OMSORGEN I ALE Kommunens vård och omsorg innefattar verksamheterna äldreomsorg, handikappomsorg samt individ och familjeomsorgen. Vi har ett stort ansvar inte minst gentemot våra äldre kommuninvånare. De skall ha möjligheten att välja boende allteftersom de blir äldre och kanske får svårare att klara sig hemma. Därför kommer vi att avsätta medel i investeringsbudgeten för att bygga ut verksamheten med ytterligare trygghetsboende, ett i norra delen och ett i södra delen. Vi vill erbjuda ökad livskvalitét för dem som bor på kommunens trygghetsboende genom meningsfylld aktivering och stimulans. Kvalitétssäkring av kost och näringsintag skall också säkerställas. Vidare vill vi säkerställa kompetensen hos personalen så att det blir attraktivt att jobba inom omsorgen. Därför vill vi öka personalens löner med upp till kronor per år samt ge riktade utbildningar i bl.a. demens och kostfrågor. Vi vill underlätta privata alternativ inom äldreomsorgen, vilket visat sig vara både effektivare och bättre samtidigt som det är ekonomiskt fördelaktigt för både kommunen och den enskilde. Vi vill skapa nytt äldreboende i första hand i Älvängen kompletterat med god service. Vi vill också på alla sätt understödja privat byggande och drivande av s k 55+boende över hela kommunen. Många vill sälja sin villa och flytta till boende med service. Inom handikappomsorgen så måste verksamheten dimensioneras så att de handikappade i så stor utsträckning som möjligt kan leva ett liv så likt de icke handikappade som möjligt. Psykiatriansvaret har kommunen inte levt upp till. Mörkertalet på människor som inte mår bra är stort och för att få grepp om detta vill vi utreda och åtgärda de akuta behov som finns. Socialtjänsten har ett stort ansvar att avväga när och vilka åtgärder som skall göras. För att nå ett effektivare resultat skall vi undersöka möjligheterna att tillsammans med övriga kranskommuner öppna ytterligare behandlingshem för de som har det svårast.

11 Många kommer till socialtjänsten för att få ekonomiskt bistånd. Dessa bistånd skall vara kopplade till en motprestation i form av arbete. Målsättningen är att alla skall ha ett arbete att gå till. Här har socialtjänsten i samarbete med arbetsförmedlingen och kommunens arbetsmarknadsenhet ett stort ansvar. För att öka effektiviteten i detta arbete organiseras arbetsmarknadsenheten under omsorgsnämnden. Missbruksarbetet skall i första hand inriktas mot förebyggande åtgärder. Vad gäller avgiftning och övrigt boende för missbrukare skall samarbete så långt som möjligt ske med Göteborg och övriga kranskommuner. 11 För att stimulera våra äldre och fördröja risken för att insjukna i förtid vill vi i likhet med några andra svenska, danska och norska kommuner erbjuda friskvårdsresor för pensionärer över 70 år, där kommunen står för boendet och själva friskvårdskostnaden och deltagarens står för resan. Vidare vill vi ha en ökning av dagverksamheterna. ALE-DEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL TILLÄGG I ÄLDREOMSORGSTAXAN Ale kommuns kostnader för vård och omsorg av våra äldre är mycket höga. De människor som väljer att hjälpa sina föräldrar eller andra anförvanter på ålderns höst inom hemmets väggar utför dels en synnerligen värdefull och behjärtansvärd insats, dels ger deras vård stora inbesparingar för kommunen. Ale-demokraterna anser detta vara både orättvist och orättfärdigt och föreslår förstärkning av ett kommunalt stöd riktat till denna kategori människor enligt följande: Vård och omsorg i hemmet av en person på heltid skall ges ett äldrestöd om kr netto i månaden Vård och omsorg i hemmet av ytterligare en person på heltid skall ges ett äldrestöd om ytterligare kr netto i månaden Vid deltids/halvtidsomsorg begränsas stödet till 50%. Vi maximerar stödet till vård och omsorg av två personer i hemmet.

12 12 DET KOMMUNALA CENTRALKÖKET I ALE Vi föreslår en total nedläggning alternativt utförsäljning av kommunens centralkök och föreslår matlagning sker ute på de enskilda skolorna, daghemmen och äldreboendena. Detta kan bli något dyrare men kompletterat med moderna micovågsugnar ute på mottagningsstationerna och inköp av frysta färdigportioner kan både varierad men framför allt näringsriktig mat erbjudas. HELA ALE SKALL LEVA Alla våra samhällen skall ha samma möjligheter till utveckling. Men det är också viktigt att bevara bygden utanför våra samhällen. Den struktur som finns där måste ges en möjlighet att överleva. Kommunen alla särdrag är en av våra fördelar jämfört med andra kommuner och vi skall därför vara rädd om dessa och låta särdragen vara vårt konkurrensmedel mot övriga områden vad gäller vår kommuns expansion. Men expansionen får inte komma före trivsel och miljöbevarande åtgärder. Ale är och skall vara en eftertraktad bygd att leva i. Ale-demokraterna vill på alla vis underlätta ett aktivt samarbete mellan kommunen och byggare och andra entreprenörer inom Ale kommun Långsiktig samhällsutveckling Kommunens ställningstagande kommer att ske utifrån mycket hänsynstagande till bl a miljön. Miljöfrågorna skall tillmätas ökad betydelse i samhällsplaneringen. Kommunen skall verka för en samhällsutbyggnad som ur miljöoch utvecklingssynpunkt är realistiskt uthållig och kretsloppsanpassad. Vi vill behålla och utveckla busstrafiken till och från våra glesbygder. Utbyggnaden av järnvägen med pendeltåg får absolut inte ske till priset av att glesbygdstrafiken dras ner. Konkreta kortsiktiga åtgärder: Ännu friare möjlighet att bo och bygga på landsbygden Ett starkare stöd till grupper som arbetar för bygdens bevarande. Kommunal service till alla Alebor oavsett var man bor. Se till att alla samhällena får utvecklas på samma villkor Samma riktnummer för hela Ale kommun!!

13 Miljö- och Byggförvaltningen, Tekniska Förvaltningen& Samhällsplaneringsavdelningen 13 Ale-demokraterna vill slå samman dessa förvaltningar till en och samma med en och samma chef. Bygglovsgivningen måste snabbas upp ytterligare. Ett bygglov som ansöks med stöd av en gällande detaljplan skall i princip kunna ges omedelbart, över disk! Bygglov utanför detaljplanelagt område skall alltid behandlas positivt. Endast absoluta hinder skall kunna utgöra hinder för beviljande av bygglov. Ansökan om upprättande av detaljplan skall, om den någorlunda stämmer med Översiktsplanen, alltid beviljas. Planarbete kan med fördel utföras genom sökandens försorg. Det skall inte vara ett självändamål att kommunen skall upprätta detaljplaner. På marknaden finns duktiga planarkitekter och vi slipper vänta i åratal på att få klart en detaljplan, vilket tyvärr har varit legio de senaste åren i Ale kommun. Ändringar i befintliga detaljplaner skall som utgångspunkt ha reglerna om enkelt planförfarande. Gamla byggnadsplaner från talen måste efterhand revideras och uppdateras till modern standard, dvs gamla planbestämmelser som saknar relevans i dagens samhälle skall tas bort Ale kommun och näringslivet. Kommunen skall vara ett stöd för de frågor som näringslivet ställer. Den skall också minimera tiderna för olika tillstånd som våra företag söker. Mark för etableringar skall finnas och vara förberedd. Service åt näringslivet skall vara en naturlig del i alla kommunala kontakter och inte vara delegerade till ett särskilt näringslivsbolag. Service skall ges av kommunens samtliga myndighetsorgan. En särskild näringslivsdelegation bestående av kommunens berörda förvaltningschefer och deras berörda underlydande tillsammans med den politiska eldningen skall vara en naturlig serviceförstärkning åt nya och befintliga företag. Industrimark I Älvängen och Skepplanda finns stora ytor industrimark som legat färdigplanerad i mer än 20 år utan att attrahera speciellt många nyetableringar av industrier. Bättre än att ligga för fäfot bör industrimarken realiseras ut för att på så vis locka företag hit.

14 Primärvården i Ale: vårdcentralerna 14 Kvalitéten på vårdutbudet har under åren varierat kraftigt. Stundtals har våra vårdcentraler haft svårt med bemanningen med kvalificerade läkare. Dessutom har det varit svårt att per telefon komma fram till läkare eller sjuksköterska. Ibland har det varit svårt att få kontakt alls. Ale-Demokraterna vill verka för att våra vårdcentraler sätts under lokal ledning, antingen med Ale kommun eller med privata läkare som huvudman och ledare. Personalpolitik och organisationsutveckling Organisation En ny och mera effektiv organisation är viktig och väsentlig för Ale kommun. För att optimera organisationen så krävs att man ytterligare stramar åt den administrativa delen av organisationen. Ett naturligt steg är att slå ihop Barn och ungdomsnämnden med utbildning och kulturnämnden så att en nämnd får ansvaret för barnens hela utveckling. Likaså är det naturligt att integrera den tekniska verksamheten i Miljö och byggnadsnämndens arbete. Konkret innebär detta att slå ihop tekniska nämnden med miljö och byggnämnden. Givetvis skall även förvaltningarna slås ihop. Detta tillsammans med att ta ut de rationaliseringsvinster man missat ta ut i samband med kommundelsnämndernas nedläggande så skapar detta ekonomiska möjligheter att ge ytterligare medel för att kunna öka kvalitén i de kommunala kärnverksamheterna. Personalpolitik Det skall vara roligt stimulerande och utvecklande att arbeta i Ale kommun. För att nå detta vill vi satsa på kompetensutveckling för vårdpersonal och lärare. Denna kompetensutveckling skall vara inom yrket. Ytterligare satsningar kommer under följande år. Några punkter vi kommer att arbeta för under perioden är:

15 15 Aktiv friskvård för all personal Personalen måste få känna sig delaktiga i och få verklig bestämmanderätt ute i verksamheterna. Ingen skall vara rädd för repressalier för sina åsikter skull om man har en avvikande mening. Mobbning på arbetsplatsen skall med kraft motarbetas och stävjas. Alla tendenser till maktmissbruk skall på alla nivåer uppmärksammas och åtgärdas. Alla förvaltningschefer skall anställas via förordnanden på tre år i taget. De skall kunna flyttas till annan tjänst om verksamheten inte fungerar. Vårdpersonalens minimilöner måste höjas till kr för heltid Flykting/Invandrarmottagning till Ale kommun Ale kommun har under den senaste 15-årsperioden mer än väl fyllt sin kvot som Migrationsverket krävt. Kostnaderna och framför allt tillgången till bostäder, arbete, sjukvård och skolor är för liten för att i dagsläget ta emot ytterligare invandrare. Den nuvarande flykting och invandrarpolitiken håller inte och saknar i stor utsträckning förankring bland befolkningen. Det vi idag erbjuder är ett liv med arbetslöshet, bidragsberoende och passivitet vilket inte är rätt mot någon part, Att vara emot rådande flykting/invandrarpolitik är inte detsamma som att man har en rasistisk inställning; problemen idag är så stora att något måste göras, Tidsbegränsade uppehållstillstånd ges till politiska flyktingar för den tid de behöver skydd. Övrig invandring bör f n stoppas till dess det svenska samhället klarat av att ge nuvarande stora andel invandrare utan jobb möjlighet till egen försörjning. Så länge resurser saknas säger Ale-demokraterna nej till ytterligare flyktingmottagning inom den nuvarande flyktingpolitikens ramar. Vi främjar dock invandring på normala villkor, dvs det måste finnas bostad och jobb innan permanent svenskt medborgarskap beviljas. Vi kräver också att respekten för svensk lag och sed upprätthålls.

16 SÄKERHETEN I ALE - POLISENS RESURSER 16 För att allmänheten i ett samhälle skall känna sig trygga krävs ett väl fungerande rättssystem. Dagens samhällsrytm kräver ett annat förhållningssätt till skapande av rättvisa än de gamla Odal-lagarna som åstadkom en direkt påverkan av det rättspatos som vi idag saknar i samhället och i synnerhet bland de unga medborgarna. En av grundpelarna i ett rättssamhälle är att alla individer, unga som gamla, har ett fungerande rättspatos. Alla måste fostras till rättsmedvetande individer. Och i synnerhet den unga generationen. Vem skall nu ägna sig åt detta fostrande arbete? Föräldrarna, naturligtvis, men, dubbelarbetande!!! Orkar inte. Skolan, naturligtvis, men har inte resurser till detta. Knappa lärarresurser, måste ägna sig åt i första hand, läsämnena. Kunskapsbrist i Sveriges lagar. Vem har vi mer som skulle vara lämpade att såväl undervisa i ämnet, lagar, brott och straff och sedan kunna övervaka att lagarna följs och på så sätt skapa ett rättspatos hos vår unga generation. Naturligtvis Åklagare- och polisväsendets personal. Har Ale kommun dessa organisationer i sin tjänst? Svaret är nästan NEJ. Angeredspolisen, vilka skall svara för såväl den rörliga bevakningen som utryckningskörningarna i Ale har i genomsnitt cirka två timmars anspänningstid från ett larm inkommer till länskommenderingscentralen i Göteborg tills en polisbil är på plats. Förvisso då även inräknat de så kallade kalla larmen. Rättspatosskapande planerade åtgärder, det vill säga, övervakning av trimmade mopeder, besök på ungdomsgårdar, tillsyn av gator och torg i allmänhet saknas helt i Ale, sånär som några enstaka då och då. Ale-Demokraterna vill för att höja säkerheten och skyddet för våra medborgare, butiksägare, affärsidkare, skolor, andra enskilda och offentliga verksamheter och för att öka rättspatoskänslan hos, i synnerhet, våra ungdomar, att man med stor tyngd verkar för att Polisverksamheten i Ale kraftigt förstärks och att det skall finnas polis under hela dygnet alla dagar i veckan och speciellt under sena kvällar, nätter och helger. Dessutom vill Ale-Demokraterna att man återinför ämnet lag och ordning i skolornas undervisning. Undervisning ledd av polispersonal. Några av de grundläggande fundamenten i ett samhälle är och måste vara att garantera medborgarna skydd till liv och egendom samt rättsäkerhet. Dessa fundament håller undan för undan på att rämna. Allmänhetens förtroende för samhällets förmåga att tillhandahålla godtagbart skydd minskar för varje ouppklarad stöld, för varje oprovocerat våld, för varje gång någon helt oskyldig drabbas av den kriminalitet som följer i spåren av bl a en underbemannad polis. I Ale kommun finns ingen stationär polis. Idag kan nästan enbart utredningsarbete göras plus någon enstaka patrull. Kvällar och helger finns

17 17 ingen polis alls. Angeredspolisen, under vilken stationen i Alafors lyder, kan enbart rycka in vid allvarlig brottslighet, såsom rån. Erfarenheten av detta är att man inte klarar av detta heller. Ale-demokraterna vill för att höja säkerheten och skyddet för våra medborgare, butiksägare och affärsidkare, skolor och andra offentliga verksamheter att Ale kommun anlitar väktarbolag som skall patrullera kommunen, speciellt på nätter och helger. Den operativa delen av Polisen i Ale måste förstärkas. Polis måste finnas tillgänglig i Ale dygnet runt veckan igenom, året om.

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Könsfördelning Kvinnor 64% Män 36% Åldrar Ej svar 6% 21-20 3% 31-40 44% 41-50 28% 51-60 6% 61-14%

Könsfördelning Kvinnor 64% Män 36% Åldrar Ej svar 6% 21-20 3% 31-40 44% 41-50 28% 51-60 6% 61-14% Könsfördelning Kvinnor 64% Män 36% Åldrar Ej svar 6% 21-20 3% 31-40 44% 41-50 28% 51-60 6% 61-14% Vad har du för yrkesbakgrund? Egen företagare 11% Offentliganställd 47% Privatanställd 39% Övrigt 3% Som

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala 1 (6) Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala Följande avgifter och tillämpningsföreskrifter har fastställts av Kommunfullmäktige i Sala 28 januari 2013

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Lust att lära i skolan

Lust att lära i skolan Lust att lära i skolan Skolan och en god utbildning är fortsatt Ales främsta prioritering. För att möta de utmaningar elever och barn i Ale har behöver likvärdigheten mellan skolor och stadier öka. För

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER PROGRAM FÖR ALTERNATIVA DRIFTSFORMER (KONKURRENSPROGRAM) Utkast INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 2 Bakgrund 3 Nulägesbeskrivning 3 Mål och syfte 4 Omfattning 4 Befintlig / ny verksamhet 4 Interna bud 4 Principer

Läs mer

Pedagogisk. omsorg i hemmet. Snabbguide och information

Pedagogisk. omsorg i hemmet. Snabbguide och information Pedagogisk omsorg i hemmet Snabbguide och information Vad handlar det om? Vem riktar det sig till? Pedagogisk omsorg i hemmet är ett nytt alternativ till förskola och fritidshem som finns för barn mellan

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Pedagogisk. Snabbguide och information. omsorg i hemmet. 2012, reviderad version

Pedagogisk. Snabbguide och information. omsorg i hemmet. 2012, reviderad version Pedagogisk omsorg i hemmet 2012, reviderad version Snabbguide och information Vad handlar det om? Vem riktar det sig till? Pedagogisk omsorg i hemmet är ett nytt alternativ till förskola och fritidshem

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun 1 (6) Riktlinjer för tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidshemsverksamhet i Sävsjö kommun Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 120426 147 Sidan 2 av 6 Riktliner för tillhandahållande

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende.

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende. Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Luleå 9 3 3 2 32 4 4 4 61 FPLuleå Rättvisepartiet Socialisterna (3), Landsbygdspartiet Oberoende

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola 2012-2013 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 3.

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet i Malmö Att gälla från och med 04-09-01. Reviderad 04-11-09.

Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet i Malmö Att gälla från och med 04-09-01. Reviderad 04-11-09. Malmö stad Stadskontoret Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet i Malmö Att gälla från och med 04-09-01. Reviderad 04-11-09. Förskoleverksamhet avser barn som inte går i skolan Förskoleverksamhetens

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnd

Byggnads- och trafiknämnd Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Byggnads- och trafiknämnd Zaine Andersson Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader 2 255

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA Socialdemokraternas kommunalpolitiska handlingsprogram 2014-2018 BARN OCH UNGA ÄR FRAMTIDEN FRAMTIDSPLAN FÖR VALLENTUNA Socialdemokraterna bygger framtidens Vallentuna.

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-06-04 av Kommunstyrelsen 90 och 2014-06-18 av Kommunfullmäktige 49 Senast

Läs mer

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät Södermöres Medborgarpanel 17-23 oktober 2012 Tema: Demokrati Metod: E-enkät 1 Svarsfrekvens 75 av 121 har svarat, 62 % svarsfrekvens 6 har påbörjat enkät, men ej skickat in 30 personer har ej sett enkäten

Läs mer

Landet Demokratien. Om arbetsbladet

Landet Demokratien. Om arbetsbladet Om arbetsbladet I den här övningen får eleverna i grupper fundera, argumentera och ta ställning i demokratifrågor. Ämnets aktualitet och förankring i skolans styrdokument gör att övningen kan användas

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Budget för Hallsbergs kommun

Budget för Hallsbergs kommun Budget för Hallsbergs kommun 2013-2015 Som den ställdes till Kommunfullmäktige 2012-12-17 Budgetberättelse Kära medborgare i Hallsbergs kommun! Politik handlar i grunden om att prioritera. Det handlar

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Äldre- och Handikappomsorgen

Äldre- och Handikappomsorgen Äldre- och Handikappomsorgen i Haparanda Välkommen till Haparanda-Tornio Vi är den snabbast växande regionen i norra Sverige och Finland. Här finns 34 000 invånare och 1 900 företag. Tvillingstaden Tornio

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter YDRE KOMMUN Välkommen till barnomsorgen i Ydre kommun Riktlinjer - Avgifter Fastställd av kommunfullmäktige 2003 02 24 Reviderad av kommunfullmäktige 2004 02 23 Reviderad av kommunfullmäktige 2005 02 21

Läs mer

Riktlinjer för arvode och ersättning till gode män, förvaltare och förmyndare

Riktlinjer för arvode och ersättning till gode män, förvaltare och förmyndare Riktlinjer för arvode och ersättning till gode män, förvaltare och förmyndare Överförmyndarnämnden i Kungsbacka kommun Tillämpas från 2014-01-01 2013-11-08 1 Rätt till arvode och ersättning Ställföreträdare

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter YDRE KOMMUN Välkommen till barnomsorgen i Ydre kommun Riktlinjer - Avgifter Fastställd av kommunfullmäktige 2003 02 24 Reviderad av kommunfullmäktige 2004 02 23 Reviderad av kommunfullmäktige 2005 02 21

Läs mer

Regler och information. förskola pedagogisk omsorg fritidshem

Regler och information. förskola pedagogisk omsorg fritidshem Regler och information förskola pedagogisk omsorg fritidshem Handläggare: Britt-Marie Rastman Datum: 2011-06-07 Reviderad 2014-03-31 Ytterligare formalia BoU-nämnden 2011-06-09 37 BoU-nämnden 2014-04-16

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Dnr: Kon 2015/41 Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Maja Jansson 2015-04-07 2015-04-07 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3.

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PLATS

RIKTLINJER FÖR PLATS RIKTLINJER FÖR PLATS inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Eksjö kommun Fastställda av kommunstyrelsen 2015-06-02, 193 och gäller från och med 2015-08-01. Innehållsförteckning Rätt till plats

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot

Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor.

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna

Sverigedemokraterna Eskilstuna Sverigedemokraterna Eskilstuna Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen...

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Leif Johansson Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra

Läs mer

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 l okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 2 Innehåll Familjedaghemmens organisation sid. 3 Familjedaghemmens uppgift sid. 4 Värdegrunden sid. 5 Barns inflytande sid. 6 Samverkan med

Läs mer

Kommunfullmäktige 20150629. Ärende 10 Budget 2016, plan 2017-2018.

Kommunfullmäktige 20150629. Ärende 10 Budget 2016, plan 2017-2018. Kommunfullmäktige 20150629. Ärende 10 Budget 2016, plan 2017-2018. Vi Kristdemokrater vill föra en politik som har människovärdet och de etiska grundvärdena i centrum. Människan i sej själv är värdefull,

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige Att bilda familj och leva med barn i Sverige Att gifta sig I Sverige kan två personer gifta sig. Man kan välja att gifta sig inom ett trossamfund. Man kan också välja att gifta sig borgerligt. en person

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

Rapport projekt GRUS

Rapport projekt GRUS 1 Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Rapport projekt GRUS Karlskoga/Degerfors Samordningsförbund 2008-10-27 Projekt Grus har en payoff-tid för samhället på 27 månader. Den långsiktiga lönsamheten

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN

HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN MILJÖPARTIET DE GRÖNA Riksdagen 100 12 Stockholm Torsdagen den 23 november 2011 Mynttorget 2 (besöksadress) HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN TIO FÖRSLAG FÖR EN GOD OMSORG sid 2 av 7 Sverige är

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet Rapport 24:19 Hjälp i hemmet Vissa bistånds- och serviceinsatser inom äldre- och handikappsomsorgen i Västra Götalands län Inledning I förarbetena till den nya socialtjänstlagen (21:43), som trädde i kraft

Läs mer