Ale - Demokraternas. Förslag till strategisk plan Så här sänker vi kostnaderna för Ale kommun och förstärker de nödvändiga verksamheterna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ale - Demokraternas. Förslag till strategisk plan 2010. . Så här sänker vi kostnaderna för Ale kommun och förstärker de nödvändiga verksamheterna."

Transkript

1 Ale - Demokraternas Förslag till strategisk plan Så här sänker vi kostnaderna för Ale kommun och förstärker de nödvändiga verksamheterna. för Ale i tiden!

2 Inledning. 2 Ale-Demokraterna strävar efter en optimal service med en minimal administrativ organisation. I Ale kommun krävs ett helt nytt tänkande istället för dagens betongpolitik. Det politiska styrdokumentet pekar ut prioriterade områden. Dessa är de kärnkommunala verksamheterna och då menar vi framförallt skolan, äldre- och handikappomsorgen samt barnomsorgen. För att möjliggöra detta föreslår vi kraftiga bantningar och nedläggningar av icke nödvändig verksamhet. Detta innefattar: - sammanslagning av Tekniska förvaltningen med Miljö- och Byggförvaltningen samt Samhällsplaneringsavdelningen (dvs, en förvaltning för hårda ärenden) - snabb förstärkning genom utomstående konsulter för att komma ikapp med Ale kommuns långsamma hantering av detaljplaner, ju snabbare detaljplanehantering, ju snabbare nybyggnation och inflyttning till Ale - översyn av Ales deltagande i kostsamma regionala verksamheter - sammanslagning av Barn- och Ungdomsförvaltningen med Utbildnings- & Kulturförvaltningen (dvs: en förvaltning för mjuka ärenden). - Införandet av kommunalt föräldrastöd till föräldrar som väljer att stanna hemma under sina barns fem första levnadsår - Kraftig bantning och rationalisering inom kommunledningen - vi motsätter oss bestämt att splittra kommunens förvaltningsorganisation - kraftiga nerdragningar inom den politiska organisationen och dess kostnader - införandet av tillfälliga beredningar/utskott för specifika frågor i stället för dagens fasta nämnder - indragning av kommunalt stöd till studieförbunden Ovanstående åtgärderer beräknar vi kommer att innebära besparingar om milj kr/år, pengar vi föreslår används till verklig prioritering av skolan och äldreomsorgen. Vi vill ge Aleborna en kommun med optimal service och trygghet. Den visar också vägen för att göra Ale kommun till en kommun man vill verka och bo i. Ett första steg för detta är att sänka skatten med 30 öre (dvs 3%) år Detta för att inbjuda folk utifrån att flytta till Ale. För att öka rättssäkerheten vill vi i samarbete med kommunens företag anställa kommunala, heltidsanställda väktare till skydd för företag, affärer, skolor etc. Detta dokument skall i alla avseenden vara ett dokument som varje Alebo kan ta till sig och ställa sig bakom. Ale-Demokraterna är en garant för att alla beslut skall sätta Alebornas behov och service i centrum.

3 3 FINANSIELLA MÅL FÖR ATT FÅ OCH BEHÅLLA ALE KOMMUNS EKONOMI I BALANS Det övergripande finansiella målet i kommunens verksamhet är att ha ekonomin i balans. Med balans menas då att skatteintäkterna inte bara ska täcka de löpande utgifterna utan även medge ett investeringsutrymme så att det efter avskrivningar inte sker någon minskning av det egna kapitalet. De viktigaste finansiella målen är därvid: Att nettokostnader inklusive finansnetto får uppgå till högst 98% av Ale kommuns skatteintäkter och generella statsbidrag, dvs 2% skall finnas kvar såsom reserv Att den kommunala utdebiteringen av skatten ska sänkas år 2010 med 30 öre till kr 22,00 per skattekrona, dvs kommunalskatten skall vara 22,0 % av den beskattningsbara inkomsten. Att utförsäljning skall påbörjas av AB Alebyggen för att dels komma ifrån ett stort borgensåtagande, som snedvrider konkurrensen inom den lokala bostadsmarknaden, dels för att ha ekonomiska möjligheter att betala gamla, av f d kommunalanställda, intjänade pensioner som uppgår till svindlande summor. Pensionsutbetalningarna kommer att explodera de närmaste åren på bekostnad av annan verksamhet. Att det skapas en ekonomisk buffert under kommunstyrelsen för oförutsedda kostnadshöjningar på de s k bundna kontona, ex:vis Bostadsanpassningar, Kollektivtrafiken, Institutionsplaceringar etc. EKONOMISTYRNING Grundläggande principer - Nämndernas verksamhetsansvar innebär att den ekonomiska ramen skall hållas och att av kommunfullmäktige givna mål skall uppfyllas. - Ansvariga, såväl politiskt tillsatta som tjänstemän, skall avkrävas fullt ansvar och avsättas/avskedas om man grovt misslyckas utan att ha vidtagit kraftfulla åtgärder - Alla kostnader skall nagelfaras och endast gå till sådant som styrs i styrdokumentet eller på annat sätt gagnar kommuninvånarna. - Utgifter som inte gagnar kommuninvånarna stryks - Kommunens budget för det kommande året måste tas så sent som möjligt. Nuvarande system innebär att budgeten tas redan under juni månad året före budgetåret, vilket innebär att alla underlag och prognoser är synnerligen osäkra då inkomsttaxeringen är långt ifrån färdig. Först under oktober månad vet man taxeringsutfallet året innan beslut om budget året efter tas!

4 4 DEN KOMMUNALA BARNOMSORG EN Grundansvaret för våra barns omsorg, utbildning, uppväxt och fostran ligger hos föräldrarna. Kommunen kan och skall erbjuda komplement men kan aldrig överta ansvaret för barnen. En väl utbyggd barnomsorg skall ge valfrihet. Förskoleverksamhet skall finnas för barn som fyllt ett år, enligt barnomsorgslagen. Kommunen skall erbjuda plats utan oskäligt dröjsmål och hänsyn skall tas till föräldrarnas önskemål om omsorgsform. En rimlig tidsperiod är högst en till två månader efter anmälan om behov av plats. Kommunen skall vidare tillhandahålla skolbarnsomsorg för barn t.o.m. 12 år samt ekonomiskt stödja enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och integrerad skolbarnsomsorg. För barn mellan tio och tolv år kan skolbarnsomsorgen även bedrivas i form av öppen fritidsverksamhet. För barnomsorgen i Ale - såväl för den som bedrivs i egen regi som för den som bedrivs i alternativa driftsformer - skall speciellt följande kvalitetskrav följas. Barnomsorgen skall bedrivas med god kvalitet av kunnig och utbildad personal i en väl fungerande personalgrupp. Möjligheter att bedriva alternativ barnomsorgsverksamhet skall finnas. Förskolorna bör fortsätta sina strävanden att profilera sin verksamhet. Det skall finnas goda möjligheter för föräldrarna att i samverkan med personalen medverka i och ha inflytande över barnomsorgens verksamhet. Samverkan mellan förskola, fritidshem och skola skall vidareutvecklas. Förskolorna skall samverka med arbetslivet och övrigt samhällsliv samt ta del av och medverka i kommunens kulturliv. Ale kommuns förskolor/daghem görs öppna så att även föräldrar med barn i egna hemmet ges möjlighet att låta barnen behålla den sociala kontakten med sina kompisar på daghemmet! Vad gäller dagmammorna så skall deras barn räknas in i barngrupperna likvärdigt med övriga barn. Ale-demokraterna vill inrätta ett kommunalt föräldrastöd som har till syfte att ge de föräldrar som vill vara hemma och själv passa sina barn en möjlighet till detta. Detta stöds utformning kan ni läsa på nästa sida i anslutning till vårt taxeförslag.

5 5 Ale-demokraterna förslag till taxa för heltid: Barn 1 2% av inkomsten över kr 18,000/hushåll/månad upp till en inkomst av kr 55,000/hushåll/månad = max kr 1,100 Barn 2 2% av inkomsten över kr 18,000/hushåll/månad upp till en inkomst av kr 55,000/hushåll/månad = max kr 1,100 Barn 3 2% av inkomsten över kr 18,000/hushåll/månad upp till en inkomst av kr 55,000/hushåll/månad = max kr 1,100 o.s.v. För halvtid tas halv avgift ut. Ingen avgift tas ut för hushåll som tjänar sammanlagt under 18,000 kr/månad. Max.avgiften kr 1,100 tas ut på inkomsten upp till kr 57,000/månad, dvs hushåll med Inkomster över kr 57,000/månad betalar enbart max.avgiften kr 1,100 för 1 barn. Ale-demokraternas förslag till kommunalt stöd för hemmavarande barn: För föräldrar som väljer att stanna hemma med sina barn införs ett kommunalt föräldrastöd: Barn 1 Barn 2 Barn 3 Kr 5,000 netto per månad och hushåll oavsett inkomst Kr 3,000 netto per månad och hushåll oavsett inkomst Kr 1,000 netto per månad och hushåll oavsett inkomst Dvs föräldrar som väljer att stanna hemma med sina barn under barnens första fem levnadsår erhåller ett kommunalt föräldrastöd om max kr 108,000 netto per år och hushåll (med 3 barn). Vi är medvetna om att detta inte kan göras skattefritt men av max.beloppet kr torde kr utgöra avdragsgill kostnadsersättning. För att uppnå nettot kr görs ett pålägg som motsvarar kommunalskatten vid 32%, dvs bruttoinkomsten blir då drygt kr vilket också blir den sjuk- och pensionsgrundande inkomsten för den hemmavarande föräldern. Ale kommuns kostnad blir: kr (kostnadsersättning) + kr cirka 40% sociala avgifter inkl. försäkringar = kr men minus kommunalskatten som ju går tillbaka till kommunen kr eller total kostnad kr Detta skall jämföras med den kommunala kostnaden för 3 barn på det kommunala daghemmet á kr per plats = kr EN BESPARING MED KR OCH SAMTIDIGT EN MER FLEXIBEL BARNOMSORG!

6 GRUNDSKOLAN I ALE 6 Kunskapsnivån i grundskolan i Ale måste höjas. Det duger inte att tillhöra Göteborgsregionens lägre skikt när det gäller baskunskaperna Ale kommun skall tillhöra toppskiktet inom Göteborgs-regionen! Pedagogiskt nytänkande skall stimuleras. En ökad hänsyn skall tas till barnens utvecklingsståndpunkt och utbildningsnivån skall anpassas till denna. Det är viktigt att såväl barn med problem som barn som är tidigt utvecklade stimuleras i sitt arbete i skolan. Ekonomin får inte skapa hinder i detta arbete. För att vända trenden på våra skolor föreslår vi att ytterligare 10 speciallärartjänster tillsätts samt ytterligare 4 miljoner i riktat bidrag för nya läroböcker. Istället för profilskolor kan vi tänka oss profilklasser vilket ger till fördel att barnen med visst intresse inte måste byta skola för att den profilen inte finns på den gamla skolan. Alla elever skall ha rätt till lärarledd undervisning och att alla elever har rätt till det stöd som respektive elev behöver för att känna motivation och glädje med skolarbetet. Skolan får inte fortsätta utvecklas till medelmåttornas skola. Så för att stimulera alla elever oavsett förmåga vill vi införa individuella läroplaner. Systemet med skolvärdar alt. stödpappa/mamma återinförs, t.ex. med arbetslösa med intresse för barn och ungdom. Detta skulle stötta både lärarna och de elever som utsätts för mobbing eller har andra särskilda behov av vuxenkontakt. De kan också vara en extra resurs som behövs i det dagliga skolarbetet. Vi kommer att minska antalet elever per klass och återinföra det gamla begreppet klassföreståndare fullt ut. Startandet av privata skolor uppmuntras och stimuleras och dessa skall drivas inom svenska skolverkets normer. Begåvade elever skall stimuleras och deras kunskaper och studievilja skall tas till vara och understödjas. Betyg alt. utlåtande införs fr o m 4:e årsklassen. Ale-Demokraterna vill ställa högre krav på SYO-konsulenterna så att de blir bättre på att lotsa ungdomarna till rätt utbildning.

7 GYMNASIESKOLAN I ALE 7 Ale-demokraterna vill erbjuda följande program i Ale: Samhällsvetenskapligt program, Naturvetenskapligt program, Barn och fritid, Handel och kontor, Förberedande hippologutbildning. Ett nytt program för blivande hästskötare och för dem som vill gå vidare till hippologutbildningen på Strömsholm och Flyinge skall startas på Ale gymnasium. Som en resurs till hästskötarutbildningen kan med fördel användas det/de privata ridskolor som nu växer upp i Nödinge, med gångavstånd till Ale Gymnasium. I närheten finns också en expanderande veterinärklinik som är beredd delta i undervisning och handledning Vidare skall möjligheterna att även använda Jennylunds ridanläggning undersökas. Antalet elever inom det s k Individuella Programmet är alldeles för stort vilket kan bero på att många elever hellre vill utbilda sig till och jobba inom praktiska yrken. Ale-Demokraterna vill därför att ett nytt praktiskt program införas vilket vi vill kalla för Lärlingsprogram i Praktiska Yrken, som t ex Bilmekaniker, Bilelektriker, Plåtslagare, Snickare, Målare, Frisör. Detta skall utarbetas tillsammans med det lokala näringslivet och som även skall ges ekonomiskt stöd för att kunna ta emot lärlingar och praktikanter. Detta program skall även innehålla teoretisk utbildning i de så kallade basämnena. Utvärdering av sökanden skall dock ske så att vi får rätt man/flicka på rätt plats! Ale gymnasium skall vara en samhällsresurs och en gemensam angelägenhet för hela kommunen vad avser utbildning och kultur.

8 8 Den kommunala vuxenskolan i Ale Komvux i Ale fungerar enligt Ale-demokraterna bra och vi vill fortsätta upprätthålla en hög standard Komvux skall även i fortsättningen prioritera kompletterande utbildning för dem som behöver detta för sin fortsatta karriär och ge möjlighet för arbetslösa att skaffa arbete. Det kommunala stödet till studieförbunden i Ale Ale kommun ger liksom många andra kommuner stöd till de s k studieförbunden, såsom ABF, Medborgarskolan, Vuxenskolan etc. Mycket av kursutbudet tillhandahålls parallellt med Komvux, delar av kursutbuden tillhör kategorin mindre nödvändiga, andra är ur allmän synvinkel inte nödvändiga alls. Studieförbunden uppbär förutom kommunalt stöd också regionala stöd (Landstinget) och stöd från staten. Utvecklingen har framtvingat nedläggningar av lokala avdelningar och sammanslagningar till större enheter ofta över både en och flera kommungränser vilket gör att det generella stödet till studieförbunden inte längre är en primärkommunal angelägenhet. Studieförbunden bedriver idag mycket företags- och kundanpassad uppdragsutbildning vilket gör att stora delar av verksamheten är ren näringsverksamhet finansierad direkt av kunderna/uppdragsgivarna. Ale-demokraterna tycker det är en helt riktig utveckling som också innebär att det kommunala stödet inte längre är nödvändigt. Ale-demokraterna vill därför dra in det generella kommunala stödet till studieförbunden.

9 KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET I ALE 9 Föreningslivet skall även fortsättningsvis vara basen för fritidsverksamheten och stödjas via föreningsbidrag. Ale-Demokraterna vill att nuvarande system med att fritidsledarna finns på skolorna skall ändras så att de blir bättre tillgängliga för ungdomarna utanför skolan. ÖPPET-tiderna på fritidsgårdarna måste utökas. Anläggningarna skall, där det är ekonomiskt och kvalitetsmässigt fördelaktigt, i så stor utsträckning som möjligt drivas av föreningar. Stöd till nya föreningar som riktar sig mot flickor/kvinnor eller etablerade föreningar som satsar extra på flickor/kvinnor skall prioriteras. Satsning på ridsporten i alla dess former skall prioriteras. Ridvägar skall anläggas i samarbete med lantbruket och dess organisationer. Den kommunala fritidsverksamheten skall stimulera och hjälpa ungdomen att hitta "rätt" fritidssysselsättning, ej ge den färdiga aktiviteter. Huvudbiblioteket, med sitt nya läge i ett "kulturcentrum", bör utvecklas till en informationscentral för invånarna i hela Ale. I de nya lokalerna i Ale-gymnasiet skall kulturlivet stimuleras via ett aktivt samarbete med kommunen och föreningar samt studieförbund. Ale skall medverka i de turistaktiviteter som gemensamt skall lyfta Göta älvdalen med inriktning på vår rika historia. Här ser vi att satsningen på en vikingaby ligger i linje med att bevara vår historia och kultur. Vi förespråkar också en etablering av Campingplats i Ale som med fördel kan placeras i anslutning till Vikingabyn vid Göta Älv och i samarbete med Älvängens Båthamn. Ale-Demokraterna vill under resterande mandatperioden påbörja en utbyggnad av kommunens simhall i Skepplanda. Denna utbyggnad motiveras av att alla barn skall ha obligatorisk simundervisning och vidare anser vi att alla elever i skolan före tredje klass skall kunna simma minst 200 m och fr o m. 7:an skall de utbildas i livräddning. Det skall också vara ett attraktivt alternativ för övriga Alebor att simma och motionera. Vi föreslår därför en ombyggnad av simhallen i Skepplanda med en ny lek- och undervisningsbassäng samt skapandet av en relaxavdelning i anslutning till bastun. Denna verksamhet kan med fördel ske i samarbete med simklubbarna. Musikskolans resurser skall förstärkas så att elever med talang oavsett ekonomiska möjligheter från hemmet skall kunna utveckla sitt spelande. Musikskolan skall vara en rättighet för alla barn. Stöd till föreningsverksamheter skall ske genom obyråkratisk och smidig kommunal kontakt som möjliggör och främjar föreningsverksamhetens behov. I Ale kommun finns gott om stora, tomma lagerytor och för att stimulera lagidrotter vill vi undersöka möjligheten att köpa eller förhyra lämplig lokal stor nog att spela fotboll inomhus! Vi vill också utreda möjligheterna att bygga en ny simhall i Nödinge med anslutning till Ale Gymnasium.

10 10 Internationella kontakter. Vi ser positivt på utvecklingen av vänorter. Dock skall dessa ge ett utbyte som gagnar främst våra barn och ungdomar men även övriga invånare. Det utbyte vi idag har är positivt och framåtsträvande. ÄLDRE- OCH FAMILJE-OMSORGEN I ALE Kommunens vård och omsorg innefattar verksamheterna äldreomsorg, handikappomsorg samt individ och familjeomsorgen. Vi har ett stort ansvar inte minst gentemot våra äldre kommuninvånare. De skall ha möjligheten att välja boende allteftersom de blir äldre och kanske får svårare att klara sig hemma. Därför kommer vi att avsätta medel i investeringsbudgeten för att bygga ut verksamheten med ytterligare trygghetsboende, ett i norra delen och ett i södra delen. Vi vill erbjuda ökad livskvalitét för dem som bor på kommunens trygghetsboende genom meningsfylld aktivering och stimulans. Kvalitétssäkring av kost och näringsintag skall också säkerställas. Vidare vill vi säkerställa kompetensen hos personalen så att det blir attraktivt att jobba inom omsorgen. Därför vill vi öka personalens löner med upp till kronor per år samt ge riktade utbildningar i bl.a. demens och kostfrågor. Vi vill underlätta privata alternativ inom äldreomsorgen, vilket visat sig vara både effektivare och bättre samtidigt som det är ekonomiskt fördelaktigt för både kommunen och den enskilde. Vi vill skapa nytt äldreboende i första hand i Älvängen kompletterat med god service. Vi vill också på alla sätt understödja privat byggande och drivande av s k 55+boende över hela kommunen. Många vill sälja sin villa och flytta till boende med service. Inom handikappomsorgen så måste verksamheten dimensioneras så att de handikappade i så stor utsträckning som möjligt kan leva ett liv så likt de icke handikappade som möjligt. Psykiatriansvaret har kommunen inte levt upp till. Mörkertalet på människor som inte mår bra är stort och för att få grepp om detta vill vi utreda och åtgärda de akuta behov som finns. Socialtjänsten har ett stort ansvar att avväga när och vilka åtgärder som skall göras. För att nå ett effektivare resultat skall vi undersöka möjligheterna att tillsammans med övriga kranskommuner öppna ytterligare behandlingshem för de som har det svårast.

11 Många kommer till socialtjänsten för att få ekonomiskt bistånd. Dessa bistånd skall vara kopplade till en motprestation i form av arbete. Målsättningen är att alla skall ha ett arbete att gå till. Här har socialtjänsten i samarbete med arbetsförmedlingen och kommunens arbetsmarknadsenhet ett stort ansvar. För att öka effektiviteten i detta arbete organiseras arbetsmarknadsenheten under omsorgsnämnden. Missbruksarbetet skall i första hand inriktas mot förebyggande åtgärder. Vad gäller avgiftning och övrigt boende för missbrukare skall samarbete så långt som möjligt ske med Göteborg och övriga kranskommuner. 11 För att stimulera våra äldre och fördröja risken för att insjukna i förtid vill vi i likhet med några andra svenska, danska och norska kommuner erbjuda friskvårdsresor för pensionärer över 70 år, där kommunen står för boendet och själva friskvårdskostnaden och deltagarens står för resan. Vidare vill vi ha en ökning av dagverksamheterna. ALE-DEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL TILLÄGG I ÄLDREOMSORGSTAXAN Ale kommuns kostnader för vård och omsorg av våra äldre är mycket höga. De människor som väljer att hjälpa sina föräldrar eller andra anförvanter på ålderns höst inom hemmets väggar utför dels en synnerligen värdefull och behjärtansvärd insats, dels ger deras vård stora inbesparingar för kommunen. Ale-demokraterna anser detta vara både orättvist och orättfärdigt och föreslår förstärkning av ett kommunalt stöd riktat till denna kategori människor enligt följande: Vård och omsorg i hemmet av en person på heltid skall ges ett äldrestöd om kr netto i månaden Vård och omsorg i hemmet av ytterligare en person på heltid skall ges ett äldrestöd om ytterligare kr netto i månaden Vid deltids/halvtidsomsorg begränsas stödet till 50%. Vi maximerar stödet till vård och omsorg av två personer i hemmet.

12 12 DET KOMMUNALA CENTRALKÖKET I ALE Vi föreslår en total nedläggning alternativt utförsäljning av kommunens centralkök och föreslår matlagning sker ute på de enskilda skolorna, daghemmen och äldreboendena. Detta kan bli något dyrare men kompletterat med moderna micovågsugnar ute på mottagningsstationerna och inköp av frysta färdigportioner kan både varierad men framför allt näringsriktig mat erbjudas. HELA ALE SKALL LEVA Alla våra samhällen skall ha samma möjligheter till utveckling. Men det är också viktigt att bevara bygden utanför våra samhällen. Den struktur som finns där måste ges en möjlighet att överleva. Kommunen alla särdrag är en av våra fördelar jämfört med andra kommuner och vi skall därför vara rädd om dessa och låta särdragen vara vårt konkurrensmedel mot övriga områden vad gäller vår kommuns expansion. Men expansionen får inte komma före trivsel och miljöbevarande åtgärder. Ale är och skall vara en eftertraktad bygd att leva i. Ale-demokraterna vill på alla vis underlätta ett aktivt samarbete mellan kommunen och byggare och andra entreprenörer inom Ale kommun Långsiktig samhällsutveckling Kommunens ställningstagande kommer att ske utifrån mycket hänsynstagande till bl a miljön. Miljöfrågorna skall tillmätas ökad betydelse i samhällsplaneringen. Kommunen skall verka för en samhällsutbyggnad som ur miljöoch utvecklingssynpunkt är realistiskt uthållig och kretsloppsanpassad. Vi vill behålla och utveckla busstrafiken till och från våra glesbygder. Utbyggnaden av järnvägen med pendeltåg får absolut inte ske till priset av att glesbygdstrafiken dras ner. Konkreta kortsiktiga åtgärder: Ännu friare möjlighet att bo och bygga på landsbygden Ett starkare stöd till grupper som arbetar för bygdens bevarande. Kommunal service till alla Alebor oavsett var man bor. Se till att alla samhällena får utvecklas på samma villkor Samma riktnummer för hela Ale kommun!!

13 Miljö- och Byggförvaltningen, Tekniska Förvaltningen& Samhällsplaneringsavdelningen 13 Ale-demokraterna vill slå samman dessa förvaltningar till en och samma med en och samma chef. Bygglovsgivningen måste snabbas upp ytterligare. Ett bygglov som ansöks med stöd av en gällande detaljplan skall i princip kunna ges omedelbart, över disk! Bygglov utanför detaljplanelagt område skall alltid behandlas positivt. Endast absoluta hinder skall kunna utgöra hinder för beviljande av bygglov. Ansökan om upprättande av detaljplan skall, om den någorlunda stämmer med Översiktsplanen, alltid beviljas. Planarbete kan med fördel utföras genom sökandens försorg. Det skall inte vara ett självändamål att kommunen skall upprätta detaljplaner. På marknaden finns duktiga planarkitekter och vi slipper vänta i åratal på att få klart en detaljplan, vilket tyvärr har varit legio de senaste åren i Ale kommun. Ändringar i befintliga detaljplaner skall som utgångspunkt ha reglerna om enkelt planförfarande. Gamla byggnadsplaner från talen måste efterhand revideras och uppdateras till modern standard, dvs gamla planbestämmelser som saknar relevans i dagens samhälle skall tas bort Ale kommun och näringslivet. Kommunen skall vara ett stöd för de frågor som näringslivet ställer. Den skall också minimera tiderna för olika tillstånd som våra företag söker. Mark för etableringar skall finnas och vara förberedd. Service åt näringslivet skall vara en naturlig del i alla kommunala kontakter och inte vara delegerade till ett särskilt näringslivsbolag. Service skall ges av kommunens samtliga myndighetsorgan. En särskild näringslivsdelegation bestående av kommunens berörda förvaltningschefer och deras berörda underlydande tillsammans med den politiska eldningen skall vara en naturlig serviceförstärkning åt nya och befintliga företag. Industrimark I Älvängen och Skepplanda finns stora ytor industrimark som legat färdigplanerad i mer än 20 år utan att attrahera speciellt många nyetableringar av industrier. Bättre än att ligga för fäfot bör industrimarken realiseras ut för att på så vis locka företag hit.

14 Primärvården i Ale: vårdcentralerna 14 Kvalitéten på vårdutbudet har under åren varierat kraftigt. Stundtals har våra vårdcentraler haft svårt med bemanningen med kvalificerade läkare. Dessutom har det varit svårt att per telefon komma fram till läkare eller sjuksköterska. Ibland har det varit svårt att få kontakt alls. Ale-Demokraterna vill verka för att våra vårdcentraler sätts under lokal ledning, antingen med Ale kommun eller med privata läkare som huvudman och ledare. Personalpolitik och organisationsutveckling Organisation En ny och mera effektiv organisation är viktig och väsentlig för Ale kommun. För att optimera organisationen så krävs att man ytterligare stramar åt den administrativa delen av organisationen. Ett naturligt steg är att slå ihop Barn och ungdomsnämnden med utbildning och kulturnämnden så att en nämnd får ansvaret för barnens hela utveckling. Likaså är det naturligt att integrera den tekniska verksamheten i Miljö och byggnadsnämndens arbete. Konkret innebär detta att slå ihop tekniska nämnden med miljö och byggnämnden. Givetvis skall även förvaltningarna slås ihop. Detta tillsammans med att ta ut de rationaliseringsvinster man missat ta ut i samband med kommundelsnämndernas nedläggande så skapar detta ekonomiska möjligheter att ge ytterligare medel för att kunna öka kvalitén i de kommunala kärnverksamheterna. Personalpolitik Det skall vara roligt stimulerande och utvecklande att arbeta i Ale kommun. För att nå detta vill vi satsa på kompetensutveckling för vårdpersonal och lärare. Denna kompetensutveckling skall vara inom yrket. Ytterligare satsningar kommer under följande år. Några punkter vi kommer att arbeta för under perioden är:

15 15 Aktiv friskvård för all personal Personalen måste få känna sig delaktiga i och få verklig bestämmanderätt ute i verksamheterna. Ingen skall vara rädd för repressalier för sina åsikter skull om man har en avvikande mening. Mobbning på arbetsplatsen skall med kraft motarbetas och stävjas. Alla tendenser till maktmissbruk skall på alla nivåer uppmärksammas och åtgärdas. Alla förvaltningschefer skall anställas via förordnanden på tre år i taget. De skall kunna flyttas till annan tjänst om verksamheten inte fungerar. Vårdpersonalens minimilöner måste höjas till kr för heltid Flykting/Invandrarmottagning till Ale kommun Ale kommun har under den senaste 15-årsperioden mer än väl fyllt sin kvot som Migrationsverket krävt. Kostnaderna och framför allt tillgången till bostäder, arbete, sjukvård och skolor är för liten för att i dagsläget ta emot ytterligare invandrare. Den nuvarande flykting och invandrarpolitiken håller inte och saknar i stor utsträckning förankring bland befolkningen. Det vi idag erbjuder är ett liv med arbetslöshet, bidragsberoende och passivitet vilket inte är rätt mot någon part, Att vara emot rådande flykting/invandrarpolitik är inte detsamma som att man har en rasistisk inställning; problemen idag är så stora att något måste göras, Tidsbegränsade uppehållstillstånd ges till politiska flyktingar för den tid de behöver skydd. Övrig invandring bör f n stoppas till dess det svenska samhället klarat av att ge nuvarande stora andel invandrare utan jobb möjlighet till egen försörjning. Så länge resurser saknas säger Ale-demokraterna nej till ytterligare flyktingmottagning inom den nuvarande flyktingpolitikens ramar. Vi främjar dock invandring på normala villkor, dvs det måste finnas bostad och jobb innan permanent svenskt medborgarskap beviljas. Vi kräver också att respekten för svensk lag och sed upprätthålls.

16 SÄKERHETEN I ALE - POLISENS RESURSER 16 För att allmänheten i ett samhälle skall känna sig trygga krävs ett väl fungerande rättssystem. Dagens samhällsrytm kräver ett annat förhållningssätt till skapande av rättvisa än de gamla Odal-lagarna som åstadkom en direkt påverkan av det rättspatos som vi idag saknar i samhället och i synnerhet bland de unga medborgarna. En av grundpelarna i ett rättssamhälle är att alla individer, unga som gamla, har ett fungerande rättspatos. Alla måste fostras till rättsmedvetande individer. Och i synnerhet den unga generationen. Vem skall nu ägna sig åt detta fostrande arbete? Föräldrarna, naturligtvis, men, dubbelarbetande!!! Orkar inte. Skolan, naturligtvis, men har inte resurser till detta. Knappa lärarresurser, måste ägna sig åt i första hand, läsämnena. Kunskapsbrist i Sveriges lagar. Vem har vi mer som skulle vara lämpade att såväl undervisa i ämnet, lagar, brott och straff och sedan kunna övervaka att lagarna följs och på så sätt skapa ett rättspatos hos vår unga generation. Naturligtvis Åklagare- och polisväsendets personal. Har Ale kommun dessa organisationer i sin tjänst? Svaret är nästan NEJ. Angeredspolisen, vilka skall svara för såväl den rörliga bevakningen som utryckningskörningarna i Ale har i genomsnitt cirka två timmars anspänningstid från ett larm inkommer till länskommenderingscentralen i Göteborg tills en polisbil är på plats. Förvisso då även inräknat de så kallade kalla larmen. Rättspatosskapande planerade åtgärder, det vill säga, övervakning av trimmade mopeder, besök på ungdomsgårdar, tillsyn av gator och torg i allmänhet saknas helt i Ale, sånär som några enstaka då och då. Ale-Demokraterna vill för att höja säkerheten och skyddet för våra medborgare, butiksägare, affärsidkare, skolor, andra enskilda och offentliga verksamheter och för att öka rättspatoskänslan hos, i synnerhet, våra ungdomar, att man med stor tyngd verkar för att Polisverksamheten i Ale kraftigt förstärks och att det skall finnas polis under hela dygnet alla dagar i veckan och speciellt under sena kvällar, nätter och helger. Dessutom vill Ale-Demokraterna att man återinför ämnet lag och ordning i skolornas undervisning. Undervisning ledd av polispersonal. Några av de grundläggande fundamenten i ett samhälle är och måste vara att garantera medborgarna skydd till liv och egendom samt rättsäkerhet. Dessa fundament håller undan för undan på att rämna. Allmänhetens förtroende för samhällets förmåga att tillhandahålla godtagbart skydd minskar för varje ouppklarad stöld, för varje oprovocerat våld, för varje gång någon helt oskyldig drabbas av den kriminalitet som följer i spåren av bl a en underbemannad polis. I Ale kommun finns ingen stationär polis. Idag kan nästan enbart utredningsarbete göras plus någon enstaka patrull. Kvällar och helger finns

17 17 ingen polis alls. Angeredspolisen, under vilken stationen i Alafors lyder, kan enbart rycka in vid allvarlig brottslighet, såsom rån. Erfarenheten av detta är att man inte klarar av detta heller. Ale-demokraterna vill för att höja säkerheten och skyddet för våra medborgare, butiksägare och affärsidkare, skolor och andra offentliga verksamheter att Ale kommun anlitar väktarbolag som skall patrullera kommunen, speciellt på nätter och helger. Den operativa delen av Polisen i Ale måste förstärkas. Polis måste finnas tillgänglig i Ale dygnet runt veckan igenom, året om.

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Sida 1 av 33 Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Mål och Budget 2013, Moderaterna och Kristdemokraterna i Nynäshamn Vår utgångspunkt finner vi i en tro på människan, friheten, ansvarstagandet, marknadsekonomin

Läs mer

Investera i framtidens Sollentuna!

Investera i framtidens Sollentuna! Investera i framtidens Sollentuna! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2009 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Budget 2009

Läs mer

= ===== Majoritetsprogram

= ===== Majoritetsprogram Majoritetsprogram för Lidingö stad 2011-2014 1 Inledning Detta majoritetsprogram mellan Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna ligger till grund för den politik som koalitionen avser att föra under

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Socialdemokraternas förslag till Budget 2008 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade oppositionens

Läs mer

ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN

ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Uppföljning av vårt valmanifest för mandatperioden 2014-2018... 6 4 Ekonomiska förutsättningar... 7 5 Sammanfattning över våra satsningar

Läs mer

Mål- och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016

Mål- och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016 Kommunstyrelsen 2012-06-04 Mål- och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016 Vi utvecklar Sundsvall! www.koalitionensundsvall.se 1 2 Innehållsförteckning Mål och resursplan 2013-14 med plan för 2015-2016...4

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna. Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet

Sverigedemokraterna Eskilstuna. Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet Sverigedemokraterna Eskilstuna Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Uppföljning av vårt valmanifest 2010... 6 4

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Förord. Kristdemokraterna Tyresö

Förord. Kristdemokraterna Tyresö Kommunpolitiskt program för Tyresö mandatperioden 2011-2014 Förord Kristdemokraterna går till val på att göra Sverige Tyresö lite varmare och lite mänskligare. Vårt mål är inte nödvändigtvis att uppnå

Läs mer

Sollentuna kan bli bättre för alla!

Sollentuna kan bli bättre för alla! Sollentuna kan bli bättre för alla! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2007 Politisk inriktning för 2007 Inledning Sollentuna är en bra kommun att leva och bo i, men det finns också mycket som kan

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Tyresö Kommun. Strategi- och budgetplan 2006. Trygga Trivsamma Tyresö allas vårt ansvar. Beslutad i kommunfullmäktige 2005-11-10 2005-12-08

Tyresö Kommun. Strategi- och budgetplan 2006. Trygga Trivsamma Tyresö allas vårt ansvar. Beslutad i kommunfullmäktige 2005-11-10 2005-12-08 Tyresö Kommun Strategi- och budgetplan 2006 Beslutad i kommunfullmäktige -11-10 -12-08 Trygga Trivsamma Tyresö allas vårt ansvar INEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 1. Sammanfattning och förslag till beslut 1

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

Förslag till budget 2008

Förslag till budget 2008 Förslag till budget 2008 - för ett grönare Sollentuna Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade

Läs mer

Majoritetsprogram 2015-2018

Majoritetsprogram 2015-2018 Inledning Majoritetsprogram 2015-2018 Detta majoritetsprogram ligger till grund för den politik som koalitionen avser att föra under mandatperioden 2015-2018. Programmet ligger till grund för vår ambition

Läs mer

Fortsatt framåt för fler jobb och företag

Fortsatt framåt för fler jobb och företag INNEHÅLLSFÖRTECKNING ULRICEHAMN EN KOMMUN PÅ FRAMMARSCH 3 EN MOTORVÄG, EXPANDERANDE FÖRETAG OCH ÖKAT BYGGINTRESSE KOMMUNEN EXPANDERAR I TAKT MED ÖKAD EFTERFRÅGAN FYRA PUNKTER FÖR STÄRKT LANDSBYGD TROTS

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Socialdemokraterna i Sigtuna kommun Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 2 (28) Innehållsförteckning Låt utvecklingen fortsätta för alla, inte bara några... 3 Kvalitet i kommunens verksamheter och kommunal

Läs mer

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport Arbetsgrupp för äldrepolitik Slutrapport 20100526 Förord... 4 2 Äldrepolitikens inriktning... 6 3 Alliansens äldrepolitik 2006-2010... 8 4 Arbetsgruppens förslag... 12 4.1 Ta till vara äldres kompetens

Läs mer

Ettårsplan 2010 Det lokala alternativet för botkyrkaborna

Ettårsplan 2010 Det lokala alternativet för botkyrkaborna Ettårsplan 2010 Det lokala alternativet för botkyrkaborna bp BOTKYRKAPARTIET 2 Innehåll Inledning... 3 Skatter och avgifter... 3 Ekologisk och ekonomisk balans... 4 En ekonomi i balans för 2010... 4 Effektiviseringar

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING 2 Innehåll 1 Förord... 4 2 Politisk inriktning för kommunens verksamhet under mandatperioden 2015-2018 5 3 Sigtuna kommuns vision 2030... 17 4 Sigtuna kommuns

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för SOCIALDEMOKRATERNA I LIDINGÖ 2006-2009

Kommunalt handlingsprogram för SOCIALDEMOKRATERNA I LIDINGÖ 2006-2009 Kommunalt handlingsprogram för SOCIALDEMOKRATERNA I LIDINGÖ 2006-2009 Sturevägen 38, 181 38 Lidingö Tel: 766 09 53 e-post: xxx@xxx hemsida: www.lidingo.sap.se INLEDNING Sverige är på rätt väg! Tack vare

Läs mer

Välkommen till framtidens Södertälje CENTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN

Välkommen till framtidens Södertälje CENTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN Välkommen till framtidens Södertälje CENTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN 2015-2017 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING - FÖRSLAG TILL BESLUT 4 SÄRSKILD PROPOSITION 6 VÄRDEGRUND OCH PRIORITERINGAR

Läs mer

Sammanfattning. Alliansens planeringsdirektiv med budget 2010-2012

Sammanfattning. Alliansens planeringsdirektiv med budget 2010-2012 Planeringsdirektiv med budget 2010 2012 Sammanfattning Alliansen tror på Halmstad. Vi tror på att Halmstads redan goda livsmiljö kan förbättras. Vi är säkra på att Halmstad även i fortsättningen kommer

Läs mer

!"#$%&%#'(%&')"#%#* +,!-.,*/01/20321/* 45&'678*9)66*$6%&:&';67#*/01<2/01=*

!#$%&%#'(%&')#%#* +,!-.,*/01/20321/* 45&'678*9)66*$6%&:&';67#*/01<2/01=* !"#$%&%#'(%&')"#%#* +,!-.,*/01/20321/* 45&'678*9)66*$6%&:&';67#*/01

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Socialdemokraterna i Nacka Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Gruppens har tolkat sitt uppdrag enligt; - Förslaget till handlingsprogram ska ange inriktning på den socialdemokratiska kommunalpolitiken

Läs mer

MED ANSVAR FÖR FRAMTIDEN. Alliansens verksamhetsplan och budget för Sigtuna kommun 2010 2012

MED ANSVAR FÖR FRAMTIDEN. Alliansens verksamhetsplan och budget för Sigtuna kommun 2010 2012 Alliansens verksamhetsplan och budget för Sigtuna kommun 2010 2012 MED ANSVAR FÖR FRAMTIDEN Vår vision för Sigtuna kommun tar sin utgångspunkt i människan och hennes vilja att sträva framåt. Vår utmaning

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Budget 2010 Plan 2011-2012 Götene kommun

Budget 2010 Plan 2011-2012 Götene kommun 2010 Plan 2011-2012 Götene kommun Antagen av KF 2009-11-23 ens struktur Målgrupp Götene kommuns budget vänder sig till kommunens förtroendevalda och anställda samt externa intressenter i form av kreditgivare,

Läs mer