Att lita på! Verksamhetsplan. Upplands-Bro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att lita på! Verksamhetsplan. Upplands-Bro"

Transkript

1 Att lita på! Verksamhetsplan Upplands-Bro Vår vision för Upplands-Bro utgår från människan och hennes vilja att sträva framåt och ta ansvar för sitt eget liv. Alla ska med utgångspunkt från sina förutsättningar ges möjlighet att få ett rikt liv. Vi vill stimulera till att skapa ett modernt, attraktivt, tryggt och snyggt Upplands-Bro Sida 1 av 16

2 Vi älskar Upplands-Bro 3 Upplands-Bro mot ett starkare samhälle 3 Satsa på tillväxt 3 Jobb istället för bidrag 5 Prioriterad kärnuppgift 5 Konkurrens ger kvalitet 5 Stark ekonomi och låg skatt 6 Upplands-Bro i medborgarnas tjänst 6 En bra start i livet 6 En skola med fokus på kunskap 7 Bostäder och byggande 9 Kulturens och fritidens Upplands-Bro 10 En trygg och värdig ålderdom 11 Ett stödjande Upplands-Bro 13 Miljö och Trafik 13 Ett tryggt och snyggt Upplands-Bro 14 Moderaterna att lita på 16 Sida 2 av 16

3 Vi älskar Upplands-Bro Upplands-Bro har unika förutsättningar. Kommunen omgärdas av vatten likt en halvö och har flera sjöar, stora strövområden och en rik historia. Närheten till huvudstaden, Arlanda och kommunikationerna skapar bra möjligheter. Men ett gynnsamt geografiskt läge och en attraktiv utemiljö räcker inte för att göra en kommun framgångsrik. I detta program kan du läsa vad vi moderater anser vara viktigt och vad vi vill genomföra om vi får Upplands-Brobornas förtroende att leda vår kommun. Upplands-Bro för ett dynamiskt samhälle Det samhälle som vi vill ha ska präglas av dynamik; kraft och rörelse, som ett resultat av varje invånares möjlighet att själv välja och skapa ett rikt liv. Alla människor har olika förutsättningar, behov och drömmar. Den utgångspunkten är avgörande för oss. En mångfald av utförare, med olika profil och inriktning, ökar valfriheten. Ju fler alternativ det finns, desto större är möjligheten att varje människa får en service som motsvarar de egna förväntningarna och behoven. Detta står mot de politiska krafter som ser ett samhälle där valen görs av politiker åt invånarna som enda metod, vilket begränsar medborgarens möjligheter att själv välja. Demokratins främsta syfte är att värna människors frihet, inte att möjliggöra för en majoritet att påtvinga en minoritet en speciell lösning. Här följer de utmaningar vi prioriterat under ett antal år, men även nya tankegångar för att lägga grunden för ett dynamiskt Upplands-Bro. Satsa på tillväxt Grunden för vår välfärd är tillväxt. Vårt välstånd utgör summan av de ansträngningar som människor gör i form av utbildning, arbete, innovationer och risktagande. Att stimulera tillväxt är därför en hörnsten i moderaternas politik. Med vår politik blir kommunen en serviceorganisation som finns till för medborgarna och för det lokala näringslivet. Upplands-Bro har idag dålig tillväxt på företag. Byggandet av bostäder har Sida 3 av 16

4 accelererat kraftig de senaste åren, men vi måste förenkla för företagare så att Upplands-Bro inte blir en sovstad utan en dynamisk kommun med en levande landsbygd. Visst finns det gynnsamma faktorer som underlättar, men Upplands-Bro har exceptionellt dåligt företagarklimat när man jämför med liknande kommuner. Upplands-Bro har legat kring 270:e plats (av 290) i Svenskt Näringslivs rankning av företagandeklimatet sedan Upplands-Bro har idag jämförelsevis få som står utanför arbetsmarknaden, vilket är en styrka i den kommunala ekonomin, men vi kan inte slå oss till ro och förvalta det. Vi måste förnya och utveckla kommunens förhållningssätt så att vi även blir en attraktiv kommun för företagen. Upplands-Bro kommun ska visa en positiv inställning till nyetableringar. Vi vill tillåta företagande inom de verksamheter som idag drivs i kommunal regi och införa etableringsfrihet och utmaningsrätt. Det är för oss också en självklarhet att kommunen inte ska konkurrera med näringslivet. Vi vill också förenkla byggnation genom att bland annat påskynda planärenden och förenkla en del i det regelverk som finns idag. Vi ska i samråd med näringslivet ta fram välbelägna områden för företag. För att tydliggöra de förändringar som krävs vill vi dela upp nämnderna i beställarnämnder och produktionsnämnder. Därigenom kan vi verka för att konkurrensutsatta verksamheter som bedrivs i kommunal regi får en liknande struktur som alternativa utövare. Vi vill skapa ett samhälle där medborgarna själva väljer vilka utförare de vill anlita oberoende av om det är inom t.ex. skola eller omsorg. Genom konkurrens kan de kommunala verksamheterna visa sin kvalitet och vara kostnadseffektiva vilket ytterst gagnar våra medborgare. Vi kommer även att stimulera avknoppning inom områden där vi kan se att det kan leda till mångfald av aktörer och se över möjligheten att effektivisera den kommunala verksamheten genom att samarbeta med andra kommuner. För att ytterligare stimulera företagande ska vi med externa aktörer arrangera starta-eget-utbildningar, t.ex. för kommunens anställda som vill ta över kommunal verksamhet. Det ska vara enkelt och smidigt för både invånare och företagare att kommunicera med kommunen. Sida 4 av 16

5 Jobb istället för bidrag Egen försörjning genom arbete är grunden för varje människas möjligheter att skapa trygghet i sitt liv. Det handlar ytterst om en politik som ger människor ansvar och egenmakt istället för beroende och maktlöshet. Ett jobb är också den viktigaste faktorn för en lyckad integrationspolitik. Genom individuella handlingsplaner, krav på egen insats för försörjningsstöd och ett utvecklat samarbete med näringslivet kan vi skapa fler jobb i Upplands-Bro. Individuella planer ger varje människa bästa möjligheter att försörja sig själv. Samhällets bidrag ska vara ett tillfälligt stöd. Offentliga bidrag ska i grunden vara ett tillfälligt stöd när en människa far illa. Det utanförskap som följer av att man inte har ett arbete att gå till är särskilt problematiskt för de människor som inte har ett socialt nätverk. En förutsättning för en bra integration är att människor får de kontaktnät som ett arbete ger. Prioriterad kärnuppgift Vi strävar efter att ge ökad kvalitet för varje satsad skattekrona. Konkurrens ger kvalitet Konkurrens mellan olika aktörer leder till lägre kostnader och bättre kvalitet. Det är glädjande att det även visat sig att resultaten i den kommunala skolan har förbättrats i och med ökad konkurrens då också denna måste utvecklas för att locka till sig elever. Det gäller såväl de kunskapsmässiga resultaten som de ekonomiska. Självklart fungerar konkurrensen också på andra områden än skolan. Äldreomsorgen är ett annat exempel. Sida 5 av 16

6 Stark ekonomi och låg skatt Människor ska vara fria att forma sina egna liv enskilt, i familjer och i självvalda gemenskaper. Bevisbördan ska alltid läggas på den som vill minska andra människors självbestämmande och inskränka det civila samhället till förmån för politisk styrning. Varje skattekrona en politiker gör anspråk på är resultatet av en människas arbete. Låg kommunalskatt ger alla som arbetar större ekonomisk frihet och större möjligheter att själva forma sitt liv och bestämma över sin vardag. Det innebär att arbete blir mer lönsamt oavsett vad man arbetar med eller vad man tjänar. Ur detta perspektiv är moderaterna det verkliga arbetspartiet i svensk politik. Större tillgångar för vanliga människor ökar också konsumtionen vilket ger högre välstånd och fler arbetstillfällen. Vår ambition är att minska skatteuttaget som ett resultat av de effektiviseringar kommunen gör genom avknoppning och frihet för invånarna att välja utförare. Det går således att höja kvaliteten samtidigt som vi effektiviserar och därmed sänker skatten. Upplands-Bro i medborgarnas tjänst En bra start i livet Moderaternas grundbultar inom skolan och barnomsorgen är kunskap, ordning och trygghet. Föräldrarna bär ansvaret för att ge sina barn en bra uppfostran och en god start i livet. Därför är det som förälder ett stort steg att överlåta den dagliga omsorgen av sitt barn till utomstående. Moderaterna arbetar för ett varierat utbud som ger goda möjligheter för varje förälder att finna den omsorg och de människor som upplevs som bäst för det egna barnet. Förskola, dagbarnvårdare, öppen förskola och andra alternativ ska alla ges samma chans. Föräldrarna är de som bäst kan avgöra vem som kan ge just deras barn en bra barnomsorg med god kvalitet. Många föräldrar upplever att de idag inte själva kan bestämma över den egna situationen. Stödet till barnfamiljer får inte vara så utformat att det missgynnar vare sig de föräldrar som väljer att ta hand om barnen själva eller de som väljer att förvärvsarbeta. De ekonomiska möjligheterna att Sida 6 av 16

7 kunna välja att stanna hemma och själv ta hand om sina barn måste också förbättras på samma sätt som skett i vissa borgerligt ledda kommuner. Vi vill att barnomsorgen och skolan i Upplands-Bro ska kännetecknas av den enskildes rätt att kunna välja utifrån barnets och familjens behov. Upplands-Bro ska därför vara en föregångare som uppmuntrar och stimulerar friskolor, föräldra- och personalkooperativ samt andra alternativ till de kommunala verksamheterna. Målet är att valfrihet ska bli möjligt även för våra invånare. Som förälder är du, inte vi politiker, expert på dina barn. Det är du, inte enskilda politiker, som ska bestämma vilken omsorg du vill ge dina barn. Det är du som ska bestämma om ditt barn ska vara på förskola, hemma, hos dagbarnvårdare eller mormor. Det är viktigt att barn redan i mycket tidig ålder möter tydliga reaktioner när de gör någonting som är fel och att stöd i dessa fall erbjuds tidigt. Alla vuxna måste känna ett ansvar för att reagera och sätta gränser när det krävs, men hjälpbehovet ska fångas upp tidigt. Naturligtvis är det grundläggande ansvaret föräldrarnas, men även skola, socialtjänst, polis och rättsväsende är viktiga och ska erbjuda en stödjande funktion för barnen och deras föräldrar. Det offentliga har ett ansvar att reagera mot brott på ett sätt som hjälper unga människor att tidigt välja rätt väg och som stärker föräldrarnas möjligheter att ta sitt ansvar för att barnen utvecklas till hederliga och ansvarstagande medborgare. En skola med fokus på kunskap När barnen börjar skolan ska det vara elevens och föräldrarnas önskemål och inte bostadsadress som ska ligga till grund för val av skola. Om valet står mellan en skola inom kommunen eller en skola utanför kommungränsen ska inte ha någon betydelse. Fler friskolor ger ökad konkurrens och förbättrad kvalitet. Kvaliteten förbättras därmed även i den kommunala skolan då de måste se till att vara attraktiva för att locka till sig och behålla sina elever. Den kommunala skolan är inte ett självändamål, det viktigaste är att vi har en skola som erbjuder en bra utbildning för alla oberoende av utövare. Sida 7 av 16

8 Det är även viktigt att eleverna ges möjligheter och förutsättningar att växa och utvecklas i sin egen takt. Vissa lär sig snabbare och någon annan behöver något längre tid för att tillgodogöra sig utbildningen. Den som har svårigheter måste ges det stöd som behövs och den som har det lättare för sig ska uppmuntras och ges möjlighet att gå vidare i studierna i snabbare takt. Våld och mobbning i skolan kan inte accepteras. Elever som utsätter andra för våld och mobbning ska kunna stängas av och/eller förflyttas. Utbildningen efter de obligatoriska skolåren skall bedrivas i en gymnasieskola som utgår från elevens vilja att skapa egna kombinationer. För att alla elever ska kunna hitta en skola som passar deras intressen, måste det finnas flera olika sorters skolor. Fler fristående skolor ger en ökad bredd och pedagogisk mångfald. Vi vill arbeta för större mångfald och tillvarata nya initiativ. Vi vill att eleverna ska kunna använda sin skolpeng utanför Stockholms län, oberoende av om det är i Göteborg, Haparanda, Berlin eller New York. Till dess att en nationell skolpeng införs vill vi att kommunen tar detta ansvar. Med en lösning där avsatta medel följer eleven kan våra gymnasieungdomar själva välja var de vill studera oavsett om det är inom kommunen eller inte. Eleverna ska erbjudas studievägledning så att de får lättare att hitta den utbildning som de är intresserade av. Om vi får fler att hitta rätt från början slipper vi felval. Det kan ge eleven en mer effektiv studietid och därigenom även reducera kommunens kostnader. Vi vill få igång lärlingsprogrammet i samarbete mellan kommunen och näringslivet, för att öka ungdomars möjligheter att hitta rätt i karriären. Grundläggande i det politiska arbetet bör på alla områden vara att eleverna ska stå i centrum. Sida 8 av 16

9 Bostäder och byggande En öppen och fungerande bostadsmarknad är nödvändig för att medborgarna skall kunna välja en bostad som passar deras önskemål. Vi måste förenkla regelverket för byggnation. Det offentliga regelverket ska endast ställa nödvändiga krav på säkerhet, miljö och tillgänglighet. Genom avregleringar möjliggörs byggande av billigare lägenheter anpassade till olika önskemål. Grundregeln bör vara att den som äger en tomt ska ha rätt att bebygga denna, förutsatt att man löser VA-frågan, om man inte hotar unika stadsoch naturmiljöer eller att det innebär betydande försämringar för kringboende. Kommunen ska kunna förhindra byggnation endast om så är fallet. Ett bra boende är en förutsättning för att Upplands-Bro ska vara attraktivt och få fler invånare. Att kommunen växer, blir större och får fler invånare är en förutsättning för att kunna erbjuda en bra service till en låg kostnad. Det skall finnas stor valfrihet i bostadsutbudet i kommunen både när det gäller storlek, typ av boende och upplåtelseformer. Att våra ungdomar kan erbjudas möjlighet att bo kvar i Upplands-Bro när de vuxit upp är viktigt för kommunens framtid. Vi vill därför hitta lösningar för att skapa fler ungdomslägenheter. Efter ungdomsboende skall det finnas möjligheter till bostadskarriär inom kommunen, d v s tillgång till små och större lägenheter med blandade upplåtelseformer och i mera perifera lägen småhus oftast med eget ägande. Vi vill erbjuda kommunens hyresgäster möjlighet att ombilda till bostadsrätter och se över möjligheten att sälja av hyresfastigheter, men vi ser behov av att kommunen behåller delar av beståndet. Rent allmänt bör vi vara generösare med tillstånd för bebyggelse i sjönära och andra attraktiva lägen. Upplands-Bro omgärdas av vatten likt en halvö och har flera sjöar och 130 kilometer mark utmed dem. Vi ska värna orörda stränder, men samtidigt utnyttja sjönära lägen för attraktiva bonden i alla boendeformer. Sida 9 av 16

10 Genom att bygga sjönära blir det mer lättillgängligt för invånarna. Vi ska rent allmänt se till att våra medborgare ges möjlighet att komma ned till vattnet också i anslutning till sjönära villor eller flerbostadshus. Vi välkomnar ett resurssnålt byggande med lågt energibehov. Vi vill i samråd med berörda se över detaljplanerna på omvandlingsområden (sommarstugeområden) för att öka permanentboende. Förtätningen i de centrala delarna skapar stort behov av parkeringsplatser och utökade tågförbindelser ökar ytterligare kravet på infartsparkeringar. Då kommunen inte själv kan besluta över t.ex. viss mark eller tågförbindelserna, kommer vi att påverka SL och andra för att försöka få en förbättring till stånd. Tjugofem procent av Sveriges befolkning bor i Stor-Stockholmsregionen vilket även framledes kommer att skapa ett stort tryck på inflyttning i vår kommun. Vi ska redan nu ha ett långsiktigt förhållningssätt så att vi tillvaratar de som vill flytta hit och samtidigt verka för ett utvecklande av företagande så att Upplands-Bro blir ett dynamiskt samhälle med en levande landsbygd. Vi ser därför behov av en ny organisation där plan, exploatering och bygglov leds av en stadsarkitekt eller motsvarande och samlas i en nämnd. Kulturens och fritidens Upplands-Bro Kulturen ger oss rötter till vår historia, mening i nuet, visioner för framtiden och möjlighet att ingå i ett sammanhang. Det är den gränslösa upplevelsen och handlar om den dimension av livet vi alla behöver för att leva ett rikt liv. Vår tids generation måste ges goda möjligheter att förvärva kunskap om vår egen historia och kultur, men också om andras. Förståelsen för den egna och andras kulturella historia är grunden för ett tolerant samhälle. Upplands-Bro har ett rikt kulturliv som vi vill utveckla. Det ska ske tillsammans med utomstående aktörer som föreningar och näringsliv. Upplands-Bro kommuns insatser på kultur- och fritidsområdet ska koncentreras till barn, ungdomar, funktionshindrade och äldre. Föreningsstödet bör ses över och utvärderas. Kulturen och fritidsverksamheterna utvecklas bäst fria från politisk styrning. Vår uppgift Sida 10 av 16

11 är att ge stöd så att alla ungdomar ges möjlighet att delta. Bra och meningsfulla fritidssysselsättningar minskar riskerna för kontakter och droger. med våld En översyn av kommunens idrottsanläggningar bör genomföras. Som exempel kan nämnas att nya idrottsplatsen i Kungsängen kommer att ta många år att färdigställa, om den någonsin blir färdigställd eftersom den riskerar att bli kostsam. Bibliotek ska erbjuda god service och hålla hög klass. De fyller många viktiga funktioner och är en väsentlig del av kommunens service till medborgarna, utan att konkurera med andra utövare. Om köerna till musikutbildning på kulturskolan är kvar efter valet 2010 vill vi pröva ett checksystem. En trygg och värdig ålderdom Omsorgen om de äldre är en av samhällets viktigaste uppgifter. Inom få områden måste skyddsnätet vara så starkt som just inom äldreomsorgen. De som behöver hjälp och omsorg måste kunna lita på att hjälp finns att få och att den håller hög kvalitet, oberoende av utövare. Vi moderater vill att Upplands-Broborna ska garanteras en trygg och värdig ålderdom. Varje människas unika behov och önskemål måste respekteras. Det ska vara en självklarhet för var och en att själv få välja vårdgivare. Äldrevården ska bygga på respekt för varje individs integritet och rätt till självbestämmande. De äldre är idag allt friskare och livskraftiga och har förutsättningar att långt upp i åldern leva ett rikt liv. Att vara gammal och frisk innebär andra behov än om man är gammal och sjuk. Alla ska ges valmöjligheter, men ingen ska få sämre omvårdnad för att man är för svag att göra ett aktivt val. Här har kommunen efter upphandling en viktig funktion att kontrollera kvalitén oberoende av om verksamheten sker i kommunens regi eller av annan utförare. Att själv kunna bestämma vem som ska hjälpa till med t.ex. städning, tvätt, inköp och personlig hygien är en grundläggande trygghetsfråga. Man ska Sida 11 av 16

12 också kunna välja var och hur man vill bo. Vi moderater vill införa offentligt finansierade kundvalssystem; äldreomsorgscheckar o.s.v. för att ge den enskilde möjlighet och rätt att lösa sitt omsorgsbehov efter egna önskemål. Vi måste öka mångfalden av omsorgsgivare i kommunen och öppna upp för andra alternativ än det som kommunen idag tillhandahåller. För oss är inte det viktigaste vem som ger vården. Vi sätter istället en god kvalitet och att de äldre känner trygghet och tillfredsställelse först. Det ska inte vara dyrare att välja ett privat alternativ än ett offentligt. Att ha få kontaktpersoner är en del av kvaliteten i äldrevården. Därför föreslår vi att etableringsfrihet och utmaningsrätt införs inom kommunens omsorgsverksamhet. Vi anser att det måste bli enklare att etablera sig i vår kommun. Kommunen bör därför ha som grundprincip att tillgodose önskemål från den som önskar etablera sig. Upphandling ska ske enligt lagen om valfrihet (LOV). Vi vill börja med att införa ett checksystem för medicinsk fotvård. Personalen inom vården måste ha god kompetens i åldrandets problematik och ges löpande fortbildning. Målet måste vara att vårdkunnig personal ska finnas tillgänglig dygnet runt. De bör kunna hantera såväl äldre människors språkbruk och modersmål som att vara väl insatta i gerontologi (Läran om det biologiska, friska, åldrandet) och geriatrik (Läran om ålderdomens sjukdomar). Frivilligarbete i form av insatser från väntjänst, kyrkor, Röda korset, pensionärsföreningar och andra ideella organisationer skall stimuleras att utvecklas. Rehabilitering bör ske direkt efter skada eller sjukhusvistelse. Denna skall även kunna fås i hemmet av kvalificerad personal. Alla Upplands-Brobor ska känna sig tillfreds med sin tillvaro genom att få en bra service som de själva valt. Var och en ska kunna tillbringa sina äldre dagar i trygghet och värdighet på det sätt som man själv väljer, utan att bli betraktad som en börda för samhället. Det handlar i grund och botten om att man ska kunna känna sig trygg och säker, man måste våga bli gammal i Upplands-Bro. Sida 12 av 16

13 Ett stödjande Upplands-Bro Vi vill arbeta för att skapa ett Upplands-Bro där medborgarna kan känna sig säkra på att de då det behövs får stöd och ges de verktyg som behövs för att komma tillbaka till en normal livssituation. Det stöd som ges ska vara tillfälligt och målet måste vara att personen så snabbt som möjligt ska bli självförsörjande. Alla människor kan någon gång i livet hamna i en situation där de under en kortare eller längre period är behov av det offentligas stöd. Det är viktigt att försörjningsstöd ges på ett sådant sätt att incitament skapas för att återgå till arbetsmarknaden. Krav på egen prestation i form av arbete, utbildning eller liknande är viktigt. Att komma in på arbetsmarknaden och kunna bidra till sin egen försörjning skapar en ökad självkänsla och känslan av en större delaktighet i samhället. Här har kommunen också en stor uppgift att medverka till att våra nya medborgare som av olika anledningar kommit till vårt land från olika delar av världen ges möjligheten att vara med och bygga upp vårt land och därmed också möjligheten till en egen trygg och säker tillvaro. Vi tror att ett sätt att förbättra arbetet inom socialtjänsten är ett utökat samarbete med frivilligorganisationer. Vår övertygelse är att resultatet av arbetet blir bättre om fler är med och bidrar. I frivilligorganisationerna återfinns också ett brinnande engagemang inom respektive område. När det gäller barn- och ungdomar är det viktigt att vi väsentligt förbättrar samarbetet mellan socialtjänsten, skolan och polisen så att problem kan identifieras och bearbetas på ett så tidigt stadium som möjligt. Miljö och Trafik Vi moderater vill verka för ett Sverige och Upplands-Bro med en miljö som är trivsam, sund, trygg och vacker med frisk luft, rena vatten och tillgänglig natur - för alla. Vi vill skapa goda boendemiljöer och genomtänkta trafiksystem. Park- och friluftsområden måste hållas efter så att de är rena och trivsamma. Miljöarbetet skall präglas av en helhetssyn och bedrivas rationellt. Vid all planering ska miljökonsekvenserna noga utredas och beskrivas. Sida 13 av 16

14 Vi avvisar bestämt miljöåtgärder i form av ideologiskt motiverade symbolhandlingar. Den enskilda människan måste tjäna på att göra rätt vid val av energiförbrukning. Han/hon kan inte lösa problemen med växthuseffekten genom att spara. Vi är positiva till utveckling av alternativ energiproduktion, men det ska vara säkert, tryggt och inte vara störande för boende i omgivningen. Här måste vi tillsammans med t.ex. Högbytorp tillvarata både invånarnas och företagarnas intressen. Kommunens verksamheter ska bli koldioxidneutrala. För att få ett fungerande trafikflöde vill vi ha satsningar på väginfrastruktur. Vi vill även få förbättringar inom de områden som kommunen inte själv svarar för, t.ex. kollektivtrafik och en del vägnät. Vi vill att man öppnar upp vägnäten för att undvika trafikkoncentration på de mindre gatorna och vägarna. Vår kommun har goda kommunikationsmöjligheter med sin närhet till Arlanda, pendeltågstrafik och motorväg. För att förbättra trafiksäkerheten vill vi ha fler gång- och cykelvägarna i kommunen. Vi behöver även se över och ibland lägga detaljplaner för omvandlingsområden (sommarstugeområden) för att förbättra VAhanteringen och därmed minska miljöbelastningen. Ett tryggt och snyggt Upplands-Bro Brottslighet i Upplands-Bro gör idag att flera kan känna sig tvingade att ändra sina levnadsmönster. En del äldre vågar inte utnyttja våra parker och kvinnor kan känna sig tvingade att gå omvägar för att inte riskera överfall. De boende får sin miljö förstörd genom nedskräpning, vandalism och klotter. Därför vill vi genomföra en rad åtgärder för att öka tryggheten, förbättra säkerheten och ge kommunen en mer attraktiv miljö. De brottsförebyggande aspekterna är viktiga. Inte minst när nya bostadsområden planeras. Det är viktigt att offentliga miljöer som parker, gång- och cykelvägar, tunnlar och bostadsområden som inbjuder till brott, ses över. Bättre belysning och anpassning av vegetation kan vara några Sida 14 av 16

15 åtgärder som leder till förbättringar på detta område. En viktig del både för att skapa ett tryggare Upplands-Bro, men också för att minska framtida klotter och skadegörelse är att snabbt återställa vad som förstörts och att klottret tas bort i ett tidigt skede. Kommunen ansvarar för sina byggnader, men vi ska även försöka påverka SL och andra att förbättra sin klottersanering. Det förebyggande arbetet mot brottslighet, droger och alkoholmissbruk är betydelsefullt och en ökad samordning mellan kommunen, skolan, polisen, det civila samhället och näringslivet bör ske. Vi ska öka tryggheten genom att t.ex. använda kameraövervakning och anlita väktare i avvaktan på att polisväsendet byggs ut. Vi ska verka för att gärningsmannen flyttas och inte de som misshandlats. De som misshandlats måste få hjälp och skydd. Kvinnojouren fyller en mycket viktig funktion och är till stor hjälp för misshandlade och hotade kvinnor och deras barn. Sida 15 av 16

16 Moderaterna att lita på! Moderaterna är ett parti du kan lita på. Det råder inga tvivel om att våra möjligheter att utveckla Upplands-Bro i en positiv riktning kommer underlättas väsentligt om Sverige fortsätter att ha en borgerlig regering. Vi vill vara tydliga med vår vision och vad vi kommer att prioritera de närmaste åren om vi får förtroende att leda kommunen. Grunden i vår politik för Upplands-Bro innebär att vi utgår från medborgaren och ska fokusera på valfrihet vilket bl.a. innebär en bättre skola, större trygghet och ökad kvalitet inom äldreomsorgen, samt en förbättrad kommunal ekonomi. Valarbetet Planeringen av valarbetet pågår och kommer att läggas till i detta program när det är klart. Sida 16 av 16

= ===== Majoritetsprogram

= ===== Majoritetsprogram Majoritetsprogram för Lidingö stad 2011-2014 1 Inledning Detta majoritetsprogram mellan Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna ligger till grund för den politik som koalitionen avser att föra under

Läs mer

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Sida 1 av 33 Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Mål och Budget 2013, Moderaterna och Kristdemokraterna i Nynäshamn Vår utgångspunkt finner vi i en tro på människan, friheten, ansvarstagandet, marknadsekonomin

Läs mer

Budget 2007 för Stockholms stad och inriktning för 2008 och 2009 samt ägardirektiv 2007-2009 för koncernen Stockholms Stadshus AB.

Budget 2007 för Stockholms stad och inriktning för 2008 och 2009 samt ägardirektiv 2007-2009 för koncernen Stockholms Stadshus AB. Inl:1 Budget 2007 för Stockholms stad och inriktning för 2008 och 2009 samt ägardirektiv 2007-2009 för koncernen Stockholms Stadshus AB. Ett friare Stockholm Moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING 2 Innehåll 1 Förord... 4 2 Politisk inriktning för kommunens verksamhet under mandatperioden 2015-2018 5 3 Sigtuna kommuns vision 2030... 17 4 Sigtuna kommuns

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Socialdemokraterna i Nacka Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Gruppens har tolkat sitt uppdrag enligt; - Förslaget till handlingsprogram ska ange inriktning på den socialdemokratiska kommunalpolitiken

Läs mer

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad En stad för alla Budget 2011 Uppdaterad Innehållsförteckning 1. Inledning 4 Välfärden främst 4 En stad för alla 4 En bättre skola 5 En värdig omsorg 5 Bättre miljö och ökad trygghet 6 2. Alliansen i regering

Läs mer

Förord. Kristdemokraterna Tyresö

Förord. Kristdemokraterna Tyresö Kommunpolitiskt program för Tyresö mandatperioden 2011-2014 Förord Kristdemokraterna går till val på att göra Sverige Tyresö lite varmare och lite mänskligare. Vårt mål är inte nödvändigtvis att uppnå

Läs mer

Majoritetsprogram 2015-2018

Majoritetsprogram 2015-2018 Inledning Majoritetsprogram 2015-2018 Detta majoritetsprogram ligger till grund för den politik som koalitionen avser att föra under mandatperioden 2015-2018. Programmet ligger till grund för vår ambition

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Mål- och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016

Mål- och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016 Kommunstyrelsen 2012-06-04 Mål- och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016 Vi utvecklar Sundsvall! www.koalitionensundsvall.se 1 2 Innehållsförteckning Mål och resursplan 2013-14 med plan för 2015-2016...4

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Socialdemokraterna i Sigtuna kommun Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 2 (28) Innehållsförteckning Låt utvecklingen fortsätta för alla, inte bara några... 3 Kvalitet i kommunens verksamheter och kommunal

Läs mer

Moderaterna i Mark Valmanifest

Moderaterna i Mark Valmanifest VALMANIFEST MARK Moderaterna i Mark Valmanifest Möjligheternas Mark 3 Blomstrande näringsliv 4 En växande kommun 6 Bra kommunikationer 7 Barnen är framtiden 8 Förskolan 10 Grundskolan 11 Gymnasie- och

Läs mer

Tullingepartiets flerårsplan 2015-2018

Tullingepartiets flerårsplan 2015-2018 Tullingepartiets flerårsplan 2015-2018 Innehållsförteckning 1. Inleding... 4 Från ett mandat till Tullinges största parti Blockpolitiskt oberoende Kommunalpolitik kräver praktiska lösningar Tullinge växer

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer 2014-10-23 1 Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer Majoritetspartiernas politiska plattform för 2015-2018 2014-10-23 2 Majoritetsprogram 2014-2018 Vi fyra Allianspartier har

Läs mer

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 2 Innehåll: Förord Nacka valfrihetens huvudstad Kommunens ekonomi Ordning och reda i ekonomin

Läs mer

Ett tryggt Skåne Socialdemokratiska riktlinjer för att utveckla Skåne 2006-2010

Ett tryggt Skåne Socialdemokratiska riktlinjer för att utveckla Skåne 2006-2010 Ett tryggt Skåne Socialdemokratiska riktlinjer för att utveckla Skåne 2006-2010 1. Inledning...3 2. Ett tryggt Skåne att leva i...4 Trygg och tillgänglig vård... 4 Helhetssyn på hälso- och sjukvården i

Läs mer

Budget 2011 för Stockholms stad och inriktning för 2012 och 2013 samt ägardirektiv 2011-2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Budget 2011 för Stockholms stad och inriktning för 2012 och 2013 samt ägardirektiv 2011-2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB Inl:1 Budget för Stockholms stad och inriktning för 2012 och 2013 samt ägardirektiv -2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB Ett Stockholm där alla kan växa Förnyat förtroende för ett starkt Stockholm.

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

Välkommen till framtidens Södertälje CENTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN

Välkommen till framtidens Södertälje CENTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN Välkommen till framtidens Södertälje CENTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN 2015-2017 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING - FÖRSLAG TILL BESLUT 4 SÄRSKILD PROPOSITION 6 VÄRDEGRUND OCH PRIORITERINGAR

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

Med ålderns rätt. Förslag till en modern politik för äldre

Med ålderns rätt. Förslag till en modern politik för äldre Förslag till en modern politik för äldre Sammanfattning 3 På det nationella planet 3 På det lokala planet 3 Inledning 4 Utgångspunkter för gruppens arbete 6 1. Äldres ekonomi 7 1.1 Pensionssystemet 7 1.2

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun KS 2008/232.182 Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning/ledningskontoret Innehåll Inledning 4 Delaktighet 5 Kunskap berikar Huddinge 6 Mål för Huddinge 7 Nöjda invånare 11

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Moderaternas handlingsprogram 2015-2018 Sida 1 av 42 och våra 69 ställningstaganden för ett bättre Östergötland. Sida 2 av 42 Varje dag anländer tusentals

Läs mer

FOKUSFRÅGOR 2014-2018

FOKUSFRÅGOR 2014-2018 FOKUSFRÅGOR 2014-2018 Möjligheternas kommun Politik, näringsliv och kommunikation Sverigedemokraterna anser att tröskeln mellan politiker, ansvariga tjänstemän och företagarna i kommunen ska vara så låg

Läs mer