Att lita på! Verksamhetsplan. Upplands-Bro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att lita på! Verksamhetsplan. Upplands-Bro"

Transkript

1 Att lita på! Verksamhetsplan Upplands-Bro Vår vision för Upplands-Bro utgår från människan och hennes vilja att sträva framåt och ta ansvar för sitt eget liv. Alla ska med utgångspunkt från sina förutsättningar ges möjlighet att få ett rikt liv. Vi vill stimulera till att skapa ett modernt, attraktivt, tryggt och snyggt Upplands-Bro Sida 1 av 16

2 Vi älskar Upplands-Bro 3 Upplands-Bro mot ett starkare samhälle 3 Satsa på tillväxt 3 Jobb istället för bidrag 5 Prioriterad kärnuppgift 5 Konkurrens ger kvalitet 5 Stark ekonomi och låg skatt 6 Upplands-Bro i medborgarnas tjänst 6 En bra start i livet 6 En skola med fokus på kunskap 7 Bostäder och byggande 9 Kulturens och fritidens Upplands-Bro 10 En trygg och värdig ålderdom 11 Ett stödjande Upplands-Bro 13 Miljö och Trafik 13 Ett tryggt och snyggt Upplands-Bro 14 Moderaterna att lita på 16 Sida 2 av 16

3 Vi älskar Upplands-Bro Upplands-Bro har unika förutsättningar. Kommunen omgärdas av vatten likt en halvö och har flera sjöar, stora strövområden och en rik historia. Närheten till huvudstaden, Arlanda och kommunikationerna skapar bra möjligheter. Men ett gynnsamt geografiskt läge och en attraktiv utemiljö räcker inte för att göra en kommun framgångsrik. I detta program kan du läsa vad vi moderater anser vara viktigt och vad vi vill genomföra om vi får Upplands-Brobornas förtroende att leda vår kommun. Upplands-Bro för ett dynamiskt samhälle Det samhälle som vi vill ha ska präglas av dynamik; kraft och rörelse, som ett resultat av varje invånares möjlighet att själv välja och skapa ett rikt liv. Alla människor har olika förutsättningar, behov och drömmar. Den utgångspunkten är avgörande för oss. En mångfald av utförare, med olika profil och inriktning, ökar valfriheten. Ju fler alternativ det finns, desto större är möjligheten att varje människa får en service som motsvarar de egna förväntningarna och behoven. Detta står mot de politiska krafter som ser ett samhälle där valen görs av politiker åt invånarna som enda metod, vilket begränsar medborgarens möjligheter att själv välja. Demokratins främsta syfte är att värna människors frihet, inte att möjliggöra för en majoritet att påtvinga en minoritet en speciell lösning. Här följer de utmaningar vi prioriterat under ett antal år, men även nya tankegångar för att lägga grunden för ett dynamiskt Upplands-Bro. Satsa på tillväxt Grunden för vår välfärd är tillväxt. Vårt välstånd utgör summan av de ansträngningar som människor gör i form av utbildning, arbete, innovationer och risktagande. Att stimulera tillväxt är därför en hörnsten i moderaternas politik. Med vår politik blir kommunen en serviceorganisation som finns till för medborgarna och för det lokala näringslivet. Upplands-Bro har idag dålig tillväxt på företag. Byggandet av bostäder har Sida 3 av 16

4 accelererat kraftig de senaste åren, men vi måste förenkla för företagare så att Upplands-Bro inte blir en sovstad utan en dynamisk kommun med en levande landsbygd. Visst finns det gynnsamma faktorer som underlättar, men Upplands-Bro har exceptionellt dåligt företagarklimat när man jämför med liknande kommuner. Upplands-Bro har legat kring 270:e plats (av 290) i Svenskt Näringslivs rankning av företagandeklimatet sedan Upplands-Bro har idag jämförelsevis få som står utanför arbetsmarknaden, vilket är en styrka i den kommunala ekonomin, men vi kan inte slå oss till ro och förvalta det. Vi måste förnya och utveckla kommunens förhållningssätt så att vi även blir en attraktiv kommun för företagen. Upplands-Bro kommun ska visa en positiv inställning till nyetableringar. Vi vill tillåta företagande inom de verksamheter som idag drivs i kommunal regi och införa etableringsfrihet och utmaningsrätt. Det är för oss också en självklarhet att kommunen inte ska konkurrera med näringslivet. Vi vill också förenkla byggnation genom att bland annat påskynda planärenden och förenkla en del i det regelverk som finns idag. Vi ska i samråd med näringslivet ta fram välbelägna områden för företag. För att tydliggöra de förändringar som krävs vill vi dela upp nämnderna i beställarnämnder och produktionsnämnder. Därigenom kan vi verka för att konkurrensutsatta verksamheter som bedrivs i kommunal regi får en liknande struktur som alternativa utövare. Vi vill skapa ett samhälle där medborgarna själva väljer vilka utförare de vill anlita oberoende av om det är inom t.ex. skola eller omsorg. Genom konkurrens kan de kommunala verksamheterna visa sin kvalitet och vara kostnadseffektiva vilket ytterst gagnar våra medborgare. Vi kommer även att stimulera avknoppning inom områden där vi kan se att det kan leda till mångfald av aktörer och se över möjligheten att effektivisera den kommunala verksamheten genom att samarbeta med andra kommuner. För att ytterligare stimulera företagande ska vi med externa aktörer arrangera starta-eget-utbildningar, t.ex. för kommunens anställda som vill ta över kommunal verksamhet. Det ska vara enkelt och smidigt för både invånare och företagare att kommunicera med kommunen. Sida 4 av 16

5 Jobb istället för bidrag Egen försörjning genom arbete är grunden för varje människas möjligheter att skapa trygghet i sitt liv. Det handlar ytterst om en politik som ger människor ansvar och egenmakt istället för beroende och maktlöshet. Ett jobb är också den viktigaste faktorn för en lyckad integrationspolitik. Genom individuella handlingsplaner, krav på egen insats för försörjningsstöd och ett utvecklat samarbete med näringslivet kan vi skapa fler jobb i Upplands-Bro. Individuella planer ger varje människa bästa möjligheter att försörja sig själv. Samhällets bidrag ska vara ett tillfälligt stöd. Offentliga bidrag ska i grunden vara ett tillfälligt stöd när en människa far illa. Det utanförskap som följer av att man inte har ett arbete att gå till är särskilt problematiskt för de människor som inte har ett socialt nätverk. En förutsättning för en bra integration är att människor får de kontaktnät som ett arbete ger. Prioriterad kärnuppgift Vi strävar efter att ge ökad kvalitet för varje satsad skattekrona. Konkurrens ger kvalitet Konkurrens mellan olika aktörer leder till lägre kostnader och bättre kvalitet. Det är glädjande att det även visat sig att resultaten i den kommunala skolan har förbättrats i och med ökad konkurrens då också denna måste utvecklas för att locka till sig elever. Det gäller såväl de kunskapsmässiga resultaten som de ekonomiska. Självklart fungerar konkurrensen också på andra områden än skolan. Äldreomsorgen är ett annat exempel. Sida 5 av 16

6 Stark ekonomi och låg skatt Människor ska vara fria att forma sina egna liv enskilt, i familjer och i självvalda gemenskaper. Bevisbördan ska alltid läggas på den som vill minska andra människors självbestämmande och inskränka det civila samhället till förmån för politisk styrning. Varje skattekrona en politiker gör anspråk på är resultatet av en människas arbete. Låg kommunalskatt ger alla som arbetar större ekonomisk frihet och större möjligheter att själva forma sitt liv och bestämma över sin vardag. Det innebär att arbete blir mer lönsamt oavsett vad man arbetar med eller vad man tjänar. Ur detta perspektiv är moderaterna det verkliga arbetspartiet i svensk politik. Större tillgångar för vanliga människor ökar också konsumtionen vilket ger högre välstånd och fler arbetstillfällen. Vår ambition är att minska skatteuttaget som ett resultat av de effektiviseringar kommunen gör genom avknoppning och frihet för invånarna att välja utförare. Det går således att höja kvaliteten samtidigt som vi effektiviserar och därmed sänker skatten. Upplands-Bro i medborgarnas tjänst En bra start i livet Moderaternas grundbultar inom skolan och barnomsorgen är kunskap, ordning och trygghet. Föräldrarna bär ansvaret för att ge sina barn en bra uppfostran och en god start i livet. Därför är det som förälder ett stort steg att överlåta den dagliga omsorgen av sitt barn till utomstående. Moderaterna arbetar för ett varierat utbud som ger goda möjligheter för varje förälder att finna den omsorg och de människor som upplevs som bäst för det egna barnet. Förskola, dagbarnvårdare, öppen förskola och andra alternativ ska alla ges samma chans. Föräldrarna är de som bäst kan avgöra vem som kan ge just deras barn en bra barnomsorg med god kvalitet. Många föräldrar upplever att de idag inte själva kan bestämma över den egna situationen. Stödet till barnfamiljer får inte vara så utformat att det missgynnar vare sig de föräldrar som väljer att ta hand om barnen själva eller de som väljer att förvärvsarbeta. De ekonomiska möjligheterna att Sida 6 av 16

7 kunna välja att stanna hemma och själv ta hand om sina barn måste också förbättras på samma sätt som skett i vissa borgerligt ledda kommuner. Vi vill att barnomsorgen och skolan i Upplands-Bro ska kännetecknas av den enskildes rätt att kunna välja utifrån barnets och familjens behov. Upplands-Bro ska därför vara en föregångare som uppmuntrar och stimulerar friskolor, föräldra- och personalkooperativ samt andra alternativ till de kommunala verksamheterna. Målet är att valfrihet ska bli möjligt även för våra invånare. Som förälder är du, inte vi politiker, expert på dina barn. Det är du, inte enskilda politiker, som ska bestämma vilken omsorg du vill ge dina barn. Det är du som ska bestämma om ditt barn ska vara på förskola, hemma, hos dagbarnvårdare eller mormor. Det är viktigt att barn redan i mycket tidig ålder möter tydliga reaktioner när de gör någonting som är fel och att stöd i dessa fall erbjuds tidigt. Alla vuxna måste känna ett ansvar för att reagera och sätta gränser när det krävs, men hjälpbehovet ska fångas upp tidigt. Naturligtvis är det grundläggande ansvaret föräldrarnas, men även skola, socialtjänst, polis och rättsväsende är viktiga och ska erbjuda en stödjande funktion för barnen och deras föräldrar. Det offentliga har ett ansvar att reagera mot brott på ett sätt som hjälper unga människor att tidigt välja rätt väg och som stärker föräldrarnas möjligheter att ta sitt ansvar för att barnen utvecklas till hederliga och ansvarstagande medborgare. En skola med fokus på kunskap När barnen börjar skolan ska det vara elevens och föräldrarnas önskemål och inte bostadsadress som ska ligga till grund för val av skola. Om valet står mellan en skola inom kommunen eller en skola utanför kommungränsen ska inte ha någon betydelse. Fler friskolor ger ökad konkurrens och förbättrad kvalitet. Kvaliteten förbättras därmed även i den kommunala skolan då de måste se till att vara attraktiva för att locka till sig och behålla sina elever. Den kommunala skolan är inte ett självändamål, det viktigaste är att vi har en skola som erbjuder en bra utbildning för alla oberoende av utövare. Sida 7 av 16

8 Det är även viktigt att eleverna ges möjligheter och förutsättningar att växa och utvecklas i sin egen takt. Vissa lär sig snabbare och någon annan behöver något längre tid för att tillgodogöra sig utbildningen. Den som har svårigheter måste ges det stöd som behövs och den som har det lättare för sig ska uppmuntras och ges möjlighet att gå vidare i studierna i snabbare takt. Våld och mobbning i skolan kan inte accepteras. Elever som utsätter andra för våld och mobbning ska kunna stängas av och/eller förflyttas. Utbildningen efter de obligatoriska skolåren skall bedrivas i en gymnasieskola som utgår från elevens vilja att skapa egna kombinationer. För att alla elever ska kunna hitta en skola som passar deras intressen, måste det finnas flera olika sorters skolor. Fler fristående skolor ger en ökad bredd och pedagogisk mångfald. Vi vill arbeta för större mångfald och tillvarata nya initiativ. Vi vill att eleverna ska kunna använda sin skolpeng utanför Stockholms län, oberoende av om det är i Göteborg, Haparanda, Berlin eller New York. Till dess att en nationell skolpeng införs vill vi att kommunen tar detta ansvar. Med en lösning där avsatta medel följer eleven kan våra gymnasieungdomar själva välja var de vill studera oavsett om det är inom kommunen eller inte. Eleverna ska erbjudas studievägledning så att de får lättare att hitta den utbildning som de är intresserade av. Om vi får fler att hitta rätt från början slipper vi felval. Det kan ge eleven en mer effektiv studietid och därigenom även reducera kommunens kostnader. Vi vill få igång lärlingsprogrammet i samarbete mellan kommunen och näringslivet, för att öka ungdomars möjligheter att hitta rätt i karriären. Grundläggande i det politiska arbetet bör på alla områden vara att eleverna ska stå i centrum. Sida 8 av 16

9 Bostäder och byggande En öppen och fungerande bostadsmarknad är nödvändig för att medborgarna skall kunna välja en bostad som passar deras önskemål. Vi måste förenkla regelverket för byggnation. Det offentliga regelverket ska endast ställa nödvändiga krav på säkerhet, miljö och tillgänglighet. Genom avregleringar möjliggörs byggande av billigare lägenheter anpassade till olika önskemål. Grundregeln bör vara att den som äger en tomt ska ha rätt att bebygga denna, förutsatt att man löser VA-frågan, om man inte hotar unika stadsoch naturmiljöer eller att det innebär betydande försämringar för kringboende. Kommunen ska kunna förhindra byggnation endast om så är fallet. Ett bra boende är en förutsättning för att Upplands-Bro ska vara attraktivt och få fler invånare. Att kommunen växer, blir större och får fler invånare är en förutsättning för att kunna erbjuda en bra service till en låg kostnad. Det skall finnas stor valfrihet i bostadsutbudet i kommunen både när det gäller storlek, typ av boende och upplåtelseformer. Att våra ungdomar kan erbjudas möjlighet att bo kvar i Upplands-Bro när de vuxit upp är viktigt för kommunens framtid. Vi vill därför hitta lösningar för att skapa fler ungdomslägenheter. Efter ungdomsboende skall det finnas möjligheter till bostadskarriär inom kommunen, d v s tillgång till små och större lägenheter med blandade upplåtelseformer och i mera perifera lägen småhus oftast med eget ägande. Vi vill erbjuda kommunens hyresgäster möjlighet att ombilda till bostadsrätter och se över möjligheten att sälja av hyresfastigheter, men vi ser behov av att kommunen behåller delar av beståndet. Rent allmänt bör vi vara generösare med tillstånd för bebyggelse i sjönära och andra attraktiva lägen. Upplands-Bro omgärdas av vatten likt en halvö och har flera sjöar och 130 kilometer mark utmed dem. Vi ska värna orörda stränder, men samtidigt utnyttja sjönära lägen för attraktiva bonden i alla boendeformer. Sida 9 av 16

10 Genom att bygga sjönära blir det mer lättillgängligt för invånarna. Vi ska rent allmänt se till att våra medborgare ges möjlighet att komma ned till vattnet också i anslutning till sjönära villor eller flerbostadshus. Vi välkomnar ett resurssnålt byggande med lågt energibehov. Vi vill i samråd med berörda se över detaljplanerna på omvandlingsområden (sommarstugeområden) för att öka permanentboende. Förtätningen i de centrala delarna skapar stort behov av parkeringsplatser och utökade tågförbindelser ökar ytterligare kravet på infartsparkeringar. Då kommunen inte själv kan besluta över t.ex. viss mark eller tågförbindelserna, kommer vi att påverka SL och andra för att försöka få en förbättring till stånd. Tjugofem procent av Sveriges befolkning bor i Stor-Stockholmsregionen vilket även framledes kommer att skapa ett stort tryck på inflyttning i vår kommun. Vi ska redan nu ha ett långsiktigt förhållningssätt så att vi tillvaratar de som vill flytta hit och samtidigt verka för ett utvecklande av företagande så att Upplands-Bro blir ett dynamiskt samhälle med en levande landsbygd. Vi ser därför behov av en ny organisation där plan, exploatering och bygglov leds av en stadsarkitekt eller motsvarande och samlas i en nämnd. Kulturens och fritidens Upplands-Bro Kulturen ger oss rötter till vår historia, mening i nuet, visioner för framtiden och möjlighet att ingå i ett sammanhang. Det är den gränslösa upplevelsen och handlar om den dimension av livet vi alla behöver för att leva ett rikt liv. Vår tids generation måste ges goda möjligheter att förvärva kunskap om vår egen historia och kultur, men också om andras. Förståelsen för den egna och andras kulturella historia är grunden för ett tolerant samhälle. Upplands-Bro har ett rikt kulturliv som vi vill utveckla. Det ska ske tillsammans med utomstående aktörer som föreningar och näringsliv. Upplands-Bro kommuns insatser på kultur- och fritidsområdet ska koncentreras till barn, ungdomar, funktionshindrade och äldre. Föreningsstödet bör ses över och utvärderas. Kulturen och fritidsverksamheterna utvecklas bäst fria från politisk styrning. Vår uppgift Sida 10 av 16

11 är att ge stöd så att alla ungdomar ges möjlighet att delta. Bra och meningsfulla fritidssysselsättningar minskar riskerna för kontakter och droger. med våld En översyn av kommunens idrottsanläggningar bör genomföras. Som exempel kan nämnas att nya idrottsplatsen i Kungsängen kommer att ta många år att färdigställa, om den någonsin blir färdigställd eftersom den riskerar att bli kostsam. Bibliotek ska erbjuda god service och hålla hög klass. De fyller många viktiga funktioner och är en väsentlig del av kommunens service till medborgarna, utan att konkurera med andra utövare. Om köerna till musikutbildning på kulturskolan är kvar efter valet 2010 vill vi pröva ett checksystem. En trygg och värdig ålderdom Omsorgen om de äldre är en av samhällets viktigaste uppgifter. Inom få områden måste skyddsnätet vara så starkt som just inom äldreomsorgen. De som behöver hjälp och omsorg måste kunna lita på att hjälp finns att få och att den håller hög kvalitet, oberoende av utövare. Vi moderater vill att Upplands-Broborna ska garanteras en trygg och värdig ålderdom. Varje människas unika behov och önskemål måste respekteras. Det ska vara en självklarhet för var och en att själv få välja vårdgivare. Äldrevården ska bygga på respekt för varje individs integritet och rätt till självbestämmande. De äldre är idag allt friskare och livskraftiga och har förutsättningar att långt upp i åldern leva ett rikt liv. Att vara gammal och frisk innebär andra behov än om man är gammal och sjuk. Alla ska ges valmöjligheter, men ingen ska få sämre omvårdnad för att man är för svag att göra ett aktivt val. Här har kommunen efter upphandling en viktig funktion att kontrollera kvalitén oberoende av om verksamheten sker i kommunens regi eller av annan utförare. Att själv kunna bestämma vem som ska hjälpa till med t.ex. städning, tvätt, inköp och personlig hygien är en grundläggande trygghetsfråga. Man ska Sida 11 av 16

12 också kunna välja var och hur man vill bo. Vi moderater vill införa offentligt finansierade kundvalssystem; äldreomsorgscheckar o.s.v. för att ge den enskilde möjlighet och rätt att lösa sitt omsorgsbehov efter egna önskemål. Vi måste öka mångfalden av omsorgsgivare i kommunen och öppna upp för andra alternativ än det som kommunen idag tillhandahåller. För oss är inte det viktigaste vem som ger vården. Vi sätter istället en god kvalitet och att de äldre känner trygghet och tillfredsställelse först. Det ska inte vara dyrare att välja ett privat alternativ än ett offentligt. Att ha få kontaktpersoner är en del av kvaliteten i äldrevården. Därför föreslår vi att etableringsfrihet och utmaningsrätt införs inom kommunens omsorgsverksamhet. Vi anser att det måste bli enklare att etablera sig i vår kommun. Kommunen bör därför ha som grundprincip att tillgodose önskemål från den som önskar etablera sig. Upphandling ska ske enligt lagen om valfrihet (LOV). Vi vill börja med att införa ett checksystem för medicinsk fotvård. Personalen inom vården måste ha god kompetens i åldrandets problematik och ges löpande fortbildning. Målet måste vara att vårdkunnig personal ska finnas tillgänglig dygnet runt. De bör kunna hantera såväl äldre människors språkbruk och modersmål som att vara väl insatta i gerontologi (Läran om det biologiska, friska, åldrandet) och geriatrik (Läran om ålderdomens sjukdomar). Frivilligarbete i form av insatser från väntjänst, kyrkor, Röda korset, pensionärsföreningar och andra ideella organisationer skall stimuleras att utvecklas. Rehabilitering bör ske direkt efter skada eller sjukhusvistelse. Denna skall även kunna fås i hemmet av kvalificerad personal. Alla Upplands-Brobor ska känna sig tillfreds med sin tillvaro genom att få en bra service som de själva valt. Var och en ska kunna tillbringa sina äldre dagar i trygghet och värdighet på det sätt som man själv väljer, utan att bli betraktad som en börda för samhället. Det handlar i grund och botten om att man ska kunna känna sig trygg och säker, man måste våga bli gammal i Upplands-Bro. Sida 12 av 16

13 Ett stödjande Upplands-Bro Vi vill arbeta för att skapa ett Upplands-Bro där medborgarna kan känna sig säkra på att de då det behövs får stöd och ges de verktyg som behövs för att komma tillbaka till en normal livssituation. Det stöd som ges ska vara tillfälligt och målet måste vara att personen så snabbt som möjligt ska bli självförsörjande. Alla människor kan någon gång i livet hamna i en situation där de under en kortare eller längre period är behov av det offentligas stöd. Det är viktigt att försörjningsstöd ges på ett sådant sätt att incitament skapas för att återgå till arbetsmarknaden. Krav på egen prestation i form av arbete, utbildning eller liknande är viktigt. Att komma in på arbetsmarknaden och kunna bidra till sin egen försörjning skapar en ökad självkänsla och känslan av en större delaktighet i samhället. Här har kommunen också en stor uppgift att medverka till att våra nya medborgare som av olika anledningar kommit till vårt land från olika delar av världen ges möjligheten att vara med och bygga upp vårt land och därmed också möjligheten till en egen trygg och säker tillvaro. Vi tror att ett sätt att förbättra arbetet inom socialtjänsten är ett utökat samarbete med frivilligorganisationer. Vår övertygelse är att resultatet av arbetet blir bättre om fler är med och bidrar. I frivilligorganisationerna återfinns också ett brinnande engagemang inom respektive område. När det gäller barn- och ungdomar är det viktigt att vi väsentligt förbättrar samarbetet mellan socialtjänsten, skolan och polisen så att problem kan identifieras och bearbetas på ett så tidigt stadium som möjligt. Miljö och Trafik Vi moderater vill verka för ett Sverige och Upplands-Bro med en miljö som är trivsam, sund, trygg och vacker med frisk luft, rena vatten och tillgänglig natur - för alla. Vi vill skapa goda boendemiljöer och genomtänkta trafiksystem. Park- och friluftsområden måste hållas efter så att de är rena och trivsamma. Miljöarbetet skall präglas av en helhetssyn och bedrivas rationellt. Vid all planering ska miljökonsekvenserna noga utredas och beskrivas. Sida 13 av 16

14 Vi avvisar bestämt miljöåtgärder i form av ideologiskt motiverade symbolhandlingar. Den enskilda människan måste tjäna på att göra rätt vid val av energiförbrukning. Han/hon kan inte lösa problemen med växthuseffekten genom att spara. Vi är positiva till utveckling av alternativ energiproduktion, men det ska vara säkert, tryggt och inte vara störande för boende i omgivningen. Här måste vi tillsammans med t.ex. Högbytorp tillvarata både invånarnas och företagarnas intressen. Kommunens verksamheter ska bli koldioxidneutrala. För att få ett fungerande trafikflöde vill vi ha satsningar på väginfrastruktur. Vi vill även få förbättringar inom de områden som kommunen inte själv svarar för, t.ex. kollektivtrafik och en del vägnät. Vi vill att man öppnar upp vägnäten för att undvika trafikkoncentration på de mindre gatorna och vägarna. Vår kommun har goda kommunikationsmöjligheter med sin närhet till Arlanda, pendeltågstrafik och motorväg. För att förbättra trafiksäkerheten vill vi ha fler gång- och cykelvägarna i kommunen. Vi behöver även se över och ibland lägga detaljplaner för omvandlingsområden (sommarstugeområden) för att förbättra VAhanteringen och därmed minska miljöbelastningen. Ett tryggt och snyggt Upplands-Bro Brottslighet i Upplands-Bro gör idag att flera kan känna sig tvingade att ändra sina levnadsmönster. En del äldre vågar inte utnyttja våra parker och kvinnor kan känna sig tvingade att gå omvägar för att inte riskera överfall. De boende får sin miljö förstörd genom nedskräpning, vandalism och klotter. Därför vill vi genomföra en rad åtgärder för att öka tryggheten, förbättra säkerheten och ge kommunen en mer attraktiv miljö. De brottsförebyggande aspekterna är viktiga. Inte minst när nya bostadsområden planeras. Det är viktigt att offentliga miljöer som parker, gång- och cykelvägar, tunnlar och bostadsområden som inbjuder till brott, ses över. Bättre belysning och anpassning av vegetation kan vara några Sida 14 av 16

15 åtgärder som leder till förbättringar på detta område. En viktig del både för att skapa ett tryggare Upplands-Bro, men också för att minska framtida klotter och skadegörelse är att snabbt återställa vad som förstörts och att klottret tas bort i ett tidigt skede. Kommunen ansvarar för sina byggnader, men vi ska även försöka påverka SL och andra att förbättra sin klottersanering. Det förebyggande arbetet mot brottslighet, droger och alkoholmissbruk är betydelsefullt och en ökad samordning mellan kommunen, skolan, polisen, det civila samhället och näringslivet bör ske. Vi ska öka tryggheten genom att t.ex. använda kameraövervakning och anlita väktare i avvaktan på att polisväsendet byggs ut. Vi ska verka för att gärningsmannen flyttas och inte de som misshandlats. De som misshandlats måste få hjälp och skydd. Kvinnojouren fyller en mycket viktig funktion och är till stor hjälp för misshandlade och hotade kvinnor och deras barn. Sida 15 av 16

16 Moderaterna att lita på! Moderaterna är ett parti du kan lita på. Det råder inga tvivel om att våra möjligheter att utveckla Upplands-Bro i en positiv riktning kommer underlättas väsentligt om Sverige fortsätter att ha en borgerlig regering. Vi vill vara tydliga med vår vision och vad vi kommer att prioritera de närmaste åren om vi får förtroende att leda kommunen. Grunden i vår politik för Upplands-Bro innebär att vi utgår från medborgaren och ska fokusera på valfrihet vilket bl.a. innebär en bättre skola, större trygghet och ökad kvalitet inom äldreomsorgen, samt en förbättrad kommunal ekonomi. Valarbetet Planeringen av valarbetet pågår och kommer att läggas till i detta program när det är klart. Sida 16 av 16

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Tillsammans för Borås

Tillsammans för Borås Tillsammans för Borås Sverigedemokraterna Borås Valmanifest www.boras.sverigedemokraterna.se En trygg och värdig ålderdom En trygg och värdig ålderdom måste vara en självklarhet för alla de äldre som behöver

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Leif Johansson Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Ett starkt Stockholm där alla kan växa Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Augusti 2010 Fyra år med Allians för Stockholm Vi kan konstatera att Stockholm har blivit bättre

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Värdegrund. etisk. och

Värdegrund. etisk. och Antagen av SISAB:s styrelse den maj Reviderad den november Värdegrund Koncernstyrelsen beslutade på sammanträdet den 22 mars 2010 omm Värdegrund för Stockholms Stadshus AB, bilaga 1. Denna ersätter den

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag till mål och inriktning för budget 2011

Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Yrkande Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden Moderata Samlingspartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Medborgarnas behov och intressen

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Med ansvar för framtiden

Med ansvar för framtiden Med ansvar för framtiden En politik för goda relationer i en tid som ofta präglas av kortsiktighet, egoism och ovilja att ta ansvar behövs ett parti som vågar säga att det finns rätt och fel. Det handlar

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Att ha en ekonomi i balans skapar valfrihet, vilket också ger möjlighet att tydligare diskutera sambandet mellan service och kvalitet. En god ekonomisk hushållning

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Kungsbacka har ännu mer att erbjuda

Kungsbacka har ännu mer att erbjuda Kungsbacka har ännu mer att erbjuda Per Ödman, Onsala Kungsbacka - en bra kommun där många vill bo Tillsammans med allianspartierna styr moderaterna i Kungsbacka. Här presenterar vi vad vi har gjort och

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Innehållsförteckning Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar...3 Övergripande mål...3 Huvudmål...3 1. Attraktiva stads- och boendemiljöer...3

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram NATIONEN FRAMFÖR ALLT Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Förbundets yttersta intresse är nationens välgång och fortlevnad. Förbundet sätter nationen

Läs mer

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA!

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! VALMANIFEST 2014 ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! Vi Socialdemokrater vet att ensam inte är stark, framtidens Uppvidinge måste vi bygga tillsammans. Det finns inget vi och dom - det finns bara vi! Det som

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

Bostadspolitiskt program

Bostadspolitiskt program Bostadspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på bostadsmarknaden, stadsplanering

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Lust att lära i skolan

Lust att lära i skolan Lust att lära i skolan Skolan och en god utbildning är fortsatt Ales främsta prioritering. För att möta de utmaningar elever och barn i Ale har behöver likvärdigheten mellan skolor och stadier öka. För

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna

Sverigedemokraterna Eskilstuna Sverigedemokraterna Eskilstuna Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen...

Läs mer

Kommunens uppdrag. Bra villkor för jobb och företagande. I vår kommun har vi identifierat följande utmaningar: Behovet av

Kommunens uppdrag. Bra villkor för jobb och företagande. I vår kommun har vi identifierat följande utmaningar: Behovet av Kommunpolitiskt ramprogram fo r moderaterna i Dalarna. Kommunens uppdrag. Det kommunpolitiska uppdraget kommer i ökad utsträckning bestå av att våga förändra, utveckla och prioritera. Att fokusera på välfärdens

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre

Socialstyrelsens författningssamling. Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre SOSFS 2011:12 (S) Allmänna råd Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Äldreomsorgen i Södertälje Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Vad kan vi hjälpa dig med? Hemtjänstens viktigaste uppgift är att göra det möjligt för dig att kunna bo kvar i din invanda

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot

Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor.

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord 2013 05 06 SOSFS 2013:X (S) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper

Läs mer

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun 2011-04-27 SN 127 SOCIALFÖRVALTNINGEN Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun Den kommunala socialförvaltningens barn- och familjeavdelning ska verka för att på barn och unga växer

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Sammanfattning 2014:1

Sammanfattning 2014:1 Sammanfattning Äldreomsorg är en viktig välfärdstjänst som tar betydande ekonomiska resurser i anspråk. I dag går var femte kommunal skattekrona till vård och omsorg om äldre. En tydlig trend är att allt

Läs mer