Att lita på! Verksamhetsplan. Upplands-Bro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att lita på! Verksamhetsplan. Upplands-Bro"

Transkript

1 Att lita på! Verksamhetsplan Upplands-Bro Vår vision för Upplands-Bro utgår från människan och hennes vilja att sträva framåt och ta ansvar för sitt eget liv. Alla ska med utgångspunkt från sina förutsättningar ges möjlighet att få ett rikt liv. Vi vill stimulera till att skapa ett modernt, attraktivt, tryggt och snyggt Upplands-Bro Sida 1 av 16

2 Vi älskar Upplands-Bro 3 Upplands-Bro mot ett starkare samhälle 3 Satsa på tillväxt 3 Jobb istället för bidrag 5 Prioriterad kärnuppgift 5 Konkurrens ger kvalitet 5 Stark ekonomi och låg skatt 6 Upplands-Bro i medborgarnas tjänst 6 En bra start i livet 6 En skola med fokus på kunskap 7 Bostäder och byggande 9 Kulturens och fritidens Upplands-Bro 10 En trygg och värdig ålderdom 11 Ett stödjande Upplands-Bro 13 Miljö och Trafik 13 Ett tryggt och snyggt Upplands-Bro 14 Moderaterna att lita på 16 Sida 2 av 16

3 Vi älskar Upplands-Bro Upplands-Bro har unika förutsättningar. Kommunen omgärdas av vatten likt en halvö och har flera sjöar, stora strövområden och en rik historia. Närheten till huvudstaden, Arlanda och kommunikationerna skapar bra möjligheter. Men ett gynnsamt geografiskt läge och en attraktiv utemiljö räcker inte för att göra en kommun framgångsrik. I detta program kan du läsa vad vi moderater anser vara viktigt och vad vi vill genomföra om vi får Upplands-Brobornas förtroende att leda vår kommun. Upplands-Bro för ett dynamiskt samhälle Det samhälle som vi vill ha ska präglas av dynamik; kraft och rörelse, som ett resultat av varje invånares möjlighet att själv välja och skapa ett rikt liv. Alla människor har olika förutsättningar, behov och drömmar. Den utgångspunkten är avgörande för oss. En mångfald av utförare, med olika profil och inriktning, ökar valfriheten. Ju fler alternativ det finns, desto större är möjligheten att varje människa får en service som motsvarar de egna förväntningarna och behoven. Detta står mot de politiska krafter som ser ett samhälle där valen görs av politiker åt invånarna som enda metod, vilket begränsar medborgarens möjligheter att själv välja. Demokratins främsta syfte är att värna människors frihet, inte att möjliggöra för en majoritet att påtvinga en minoritet en speciell lösning. Här följer de utmaningar vi prioriterat under ett antal år, men även nya tankegångar för att lägga grunden för ett dynamiskt Upplands-Bro. Satsa på tillväxt Grunden för vår välfärd är tillväxt. Vårt välstånd utgör summan av de ansträngningar som människor gör i form av utbildning, arbete, innovationer och risktagande. Att stimulera tillväxt är därför en hörnsten i moderaternas politik. Med vår politik blir kommunen en serviceorganisation som finns till för medborgarna och för det lokala näringslivet. Upplands-Bro har idag dålig tillväxt på företag. Byggandet av bostäder har Sida 3 av 16

4 accelererat kraftig de senaste åren, men vi måste förenkla för företagare så att Upplands-Bro inte blir en sovstad utan en dynamisk kommun med en levande landsbygd. Visst finns det gynnsamma faktorer som underlättar, men Upplands-Bro har exceptionellt dåligt företagarklimat när man jämför med liknande kommuner. Upplands-Bro har legat kring 270:e plats (av 290) i Svenskt Näringslivs rankning av företagandeklimatet sedan Upplands-Bro har idag jämförelsevis få som står utanför arbetsmarknaden, vilket är en styrka i den kommunala ekonomin, men vi kan inte slå oss till ro och förvalta det. Vi måste förnya och utveckla kommunens förhållningssätt så att vi även blir en attraktiv kommun för företagen. Upplands-Bro kommun ska visa en positiv inställning till nyetableringar. Vi vill tillåta företagande inom de verksamheter som idag drivs i kommunal regi och införa etableringsfrihet och utmaningsrätt. Det är för oss också en självklarhet att kommunen inte ska konkurrera med näringslivet. Vi vill också förenkla byggnation genom att bland annat påskynda planärenden och förenkla en del i det regelverk som finns idag. Vi ska i samråd med näringslivet ta fram välbelägna områden för företag. För att tydliggöra de förändringar som krävs vill vi dela upp nämnderna i beställarnämnder och produktionsnämnder. Därigenom kan vi verka för att konkurrensutsatta verksamheter som bedrivs i kommunal regi får en liknande struktur som alternativa utövare. Vi vill skapa ett samhälle där medborgarna själva väljer vilka utförare de vill anlita oberoende av om det är inom t.ex. skola eller omsorg. Genom konkurrens kan de kommunala verksamheterna visa sin kvalitet och vara kostnadseffektiva vilket ytterst gagnar våra medborgare. Vi kommer även att stimulera avknoppning inom områden där vi kan se att det kan leda till mångfald av aktörer och se över möjligheten att effektivisera den kommunala verksamheten genom att samarbeta med andra kommuner. För att ytterligare stimulera företagande ska vi med externa aktörer arrangera starta-eget-utbildningar, t.ex. för kommunens anställda som vill ta över kommunal verksamhet. Det ska vara enkelt och smidigt för både invånare och företagare att kommunicera med kommunen. Sida 4 av 16

5 Jobb istället för bidrag Egen försörjning genom arbete är grunden för varje människas möjligheter att skapa trygghet i sitt liv. Det handlar ytterst om en politik som ger människor ansvar och egenmakt istället för beroende och maktlöshet. Ett jobb är också den viktigaste faktorn för en lyckad integrationspolitik. Genom individuella handlingsplaner, krav på egen insats för försörjningsstöd och ett utvecklat samarbete med näringslivet kan vi skapa fler jobb i Upplands-Bro. Individuella planer ger varje människa bästa möjligheter att försörja sig själv. Samhällets bidrag ska vara ett tillfälligt stöd. Offentliga bidrag ska i grunden vara ett tillfälligt stöd när en människa far illa. Det utanförskap som följer av att man inte har ett arbete att gå till är särskilt problematiskt för de människor som inte har ett socialt nätverk. En förutsättning för en bra integration är att människor får de kontaktnät som ett arbete ger. Prioriterad kärnuppgift Vi strävar efter att ge ökad kvalitet för varje satsad skattekrona. Konkurrens ger kvalitet Konkurrens mellan olika aktörer leder till lägre kostnader och bättre kvalitet. Det är glädjande att det även visat sig att resultaten i den kommunala skolan har förbättrats i och med ökad konkurrens då också denna måste utvecklas för att locka till sig elever. Det gäller såväl de kunskapsmässiga resultaten som de ekonomiska. Självklart fungerar konkurrensen också på andra områden än skolan. Äldreomsorgen är ett annat exempel. Sida 5 av 16

6 Stark ekonomi och låg skatt Människor ska vara fria att forma sina egna liv enskilt, i familjer och i självvalda gemenskaper. Bevisbördan ska alltid läggas på den som vill minska andra människors självbestämmande och inskränka det civila samhället till förmån för politisk styrning. Varje skattekrona en politiker gör anspråk på är resultatet av en människas arbete. Låg kommunalskatt ger alla som arbetar större ekonomisk frihet och större möjligheter att själva forma sitt liv och bestämma över sin vardag. Det innebär att arbete blir mer lönsamt oavsett vad man arbetar med eller vad man tjänar. Ur detta perspektiv är moderaterna det verkliga arbetspartiet i svensk politik. Större tillgångar för vanliga människor ökar också konsumtionen vilket ger högre välstånd och fler arbetstillfällen. Vår ambition är att minska skatteuttaget som ett resultat av de effektiviseringar kommunen gör genom avknoppning och frihet för invånarna att välja utförare. Det går således att höja kvaliteten samtidigt som vi effektiviserar och därmed sänker skatten. Upplands-Bro i medborgarnas tjänst En bra start i livet Moderaternas grundbultar inom skolan och barnomsorgen är kunskap, ordning och trygghet. Föräldrarna bär ansvaret för att ge sina barn en bra uppfostran och en god start i livet. Därför är det som förälder ett stort steg att överlåta den dagliga omsorgen av sitt barn till utomstående. Moderaterna arbetar för ett varierat utbud som ger goda möjligheter för varje förälder att finna den omsorg och de människor som upplevs som bäst för det egna barnet. Förskola, dagbarnvårdare, öppen förskola och andra alternativ ska alla ges samma chans. Föräldrarna är de som bäst kan avgöra vem som kan ge just deras barn en bra barnomsorg med god kvalitet. Många föräldrar upplever att de idag inte själva kan bestämma över den egna situationen. Stödet till barnfamiljer får inte vara så utformat att det missgynnar vare sig de föräldrar som väljer att ta hand om barnen själva eller de som väljer att förvärvsarbeta. De ekonomiska möjligheterna att Sida 6 av 16

7 kunna välja att stanna hemma och själv ta hand om sina barn måste också förbättras på samma sätt som skett i vissa borgerligt ledda kommuner. Vi vill att barnomsorgen och skolan i Upplands-Bro ska kännetecknas av den enskildes rätt att kunna välja utifrån barnets och familjens behov. Upplands-Bro ska därför vara en föregångare som uppmuntrar och stimulerar friskolor, föräldra- och personalkooperativ samt andra alternativ till de kommunala verksamheterna. Målet är att valfrihet ska bli möjligt även för våra invånare. Som förälder är du, inte vi politiker, expert på dina barn. Det är du, inte enskilda politiker, som ska bestämma vilken omsorg du vill ge dina barn. Det är du som ska bestämma om ditt barn ska vara på förskola, hemma, hos dagbarnvårdare eller mormor. Det är viktigt att barn redan i mycket tidig ålder möter tydliga reaktioner när de gör någonting som är fel och att stöd i dessa fall erbjuds tidigt. Alla vuxna måste känna ett ansvar för att reagera och sätta gränser när det krävs, men hjälpbehovet ska fångas upp tidigt. Naturligtvis är det grundläggande ansvaret föräldrarnas, men även skola, socialtjänst, polis och rättsväsende är viktiga och ska erbjuda en stödjande funktion för barnen och deras föräldrar. Det offentliga har ett ansvar att reagera mot brott på ett sätt som hjälper unga människor att tidigt välja rätt väg och som stärker föräldrarnas möjligheter att ta sitt ansvar för att barnen utvecklas till hederliga och ansvarstagande medborgare. En skola med fokus på kunskap När barnen börjar skolan ska det vara elevens och föräldrarnas önskemål och inte bostadsadress som ska ligga till grund för val av skola. Om valet står mellan en skola inom kommunen eller en skola utanför kommungränsen ska inte ha någon betydelse. Fler friskolor ger ökad konkurrens och förbättrad kvalitet. Kvaliteten förbättras därmed även i den kommunala skolan då de måste se till att vara attraktiva för att locka till sig och behålla sina elever. Den kommunala skolan är inte ett självändamål, det viktigaste är att vi har en skola som erbjuder en bra utbildning för alla oberoende av utövare. Sida 7 av 16

8 Det är även viktigt att eleverna ges möjligheter och förutsättningar att växa och utvecklas i sin egen takt. Vissa lär sig snabbare och någon annan behöver något längre tid för att tillgodogöra sig utbildningen. Den som har svårigheter måste ges det stöd som behövs och den som har det lättare för sig ska uppmuntras och ges möjlighet att gå vidare i studierna i snabbare takt. Våld och mobbning i skolan kan inte accepteras. Elever som utsätter andra för våld och mobbning ska kunna stängas av och/eller förflyttas. Utbildningen efter de obligatoriska skolåren skall bedrivas i en gymnasieskola som utgår från elevens vilja att skapa egna kombinationer. För att alla elever ska kunna hitta en skola som passar deras intressen, måste det finnas flera olika sorters skolor. Fler fristående skolor ger en ökad bredd och pedagogisk mångfald. Vi vill arbeta för större mångfald och tillvarata nya initiativ. Vi vill att eleverna ska kunna använda sin skolpeng utanför Stockholms län, oberoende av om det är i Göteborg, Haparanda, Berlin eller New York. Till dess att en nationell skolpeng införs vill vi att kommunen tar detta ansvar. Med en lösning där avsatta medel följer eleven kan våra gymnasieungdomar själva välja var de vill studera oavsett om det är inom kommunen eller inte. Eleverna ska erbjudas studievägledning så att de får lättare att hitta den utbildning som de är intresserade av. Om vi får fler att hitta rätt från början slipper vi felval. Det kan ge eleven en mer effektiv studietid och därigenom även reducera kommunens kostnader. Vi vill få igång lärlingsprogrammet i samarbete mellan kommunen och näringslivet, för att öka ungdomars möjligheter att hitta rätt i karriären. Grundläggande i det politiska arbetet bör på alla områden vara att eleverna ska stå i centrum. Sida 8 av 16

9 Bostäder och byggande En öppen och fungerande bostadsmarknad är nödvändig för att medborgarna skall kunna välja en bostad som passar deras önskemål. Vi måste förenkla regelverket för byggnation. Det offentliga regelverket ska endast ställa nödvändiga krav på säkerhet, miljö och tillgänglighet. Genom avregleringar möjliggörs byggande av billigare lägenheter anpassade till olika önskemål. Grundregeln bör vara att den som äger en tomt ska ha rätt att bebygga denna, förutsatt att man löser VA-frågan, om man inte hotar unika stadsoch naturmiljöer eller att det innebär betydande försämringar för kringboende. Kommunen ska kunna förhindra byggnation endast om så är fallet. Ett bra boende är en förutsättning för att Upplands-Bro ska vara attraktivt och få fler invånare. Att kommunen växer, blir större och får fler invånare är en förutsättning för att kunna erbjuda en bra service till en låg kostnad. Det skall finnas stor valfrihet i bostadsutbudet i kommunen både när det gäller storlek, typ av boende och upplåtelseformer. Att våra ungdomar kan erbjudas möjlighet att bo kvar i Upplands-Bro när de vuxit upp är viktigt för kommunens framtid. Vi vill därför hitta lösningar för att skapa fler ungdomslägenheter. Efter ungdomsboende skall det finnas möjligheter till bostadskarriär inom kommunen, d v s tillgång till små och större lägenheter med blandade upplåtelseformer och i mera perifera lägen småhus oftast med eget ägande. Vi vill erbjuda kommunens hyresgäster möjlighet att ombilda till bostadsrätter och se över möjligheten att sälja av hyresfastigheter, men vi ser behov av att kommunen behåller delar av beståndet. Rent allmänt bör vi vara generösare med tillstånd för bebyggelse i sjönära och andra attraktiva lägen. Upplands-Bro omgärdas av vatten likt en halvö och har flera sjöar och 130 kilometer mark utmed dem. Vi ska värna orörda stränder, men samtidigt utnyttja sjönära lägen för attraktiva bonden i alla boendeformer. Sida 9 av 16

10 Genom att bygga sjönära blir det mer lättillgängligt för invånarna. Vi ska rent allmänt se till att våra medborgare ges möjlighet att komma ned till vattnet också i anslutning till sjönära villor eller flerbostadshus. Vi välkomnar ett resurssnålt byggande med lågt energibehov. Vi vill i samråd med berörda se över detaljplanerna på omvandlingsområden (sommarstugeområden) för att öka permanentboende. Förtätningen i de centrala delarna skapar stort behov av parkeringsplatser och utökade tågförbindelser ökar ytterligare kravet på infartsparkeringar. Då kommunen inte själv kan besluta över t.ex. viss mark eller tågförbindelserna, kommer vi att påverka SL och andra för att försöka få en förbättring till stånd. Tjugofem procent av Sveriges befolkning bor i Stor-Stockholmsregionen vilket även framledes kommer att skapa ett stort tryck på inflyttning i vår kommun. Vi ska redan nu ha ett långsiktigt förhållningssätt så att vi tillvaratar de som vill flytta hit och samtidigt verka för ett utvecklande av företagande så att Upplands-Bro blir ett dynamiskt samhälle med en levande landsbygd. Vi ser därför behov av en ny organisation där plan, exploatering och bygglov leds av en stadsarkitekt eller motsvarande och samlas i en nämnd. Kulturens och fritidens Upplands-Bro Kulturen ger oss rötter till vår historia, mening i nuet, visioner för framtiden och möjlighet att ingå i ett sammanhang. Det är den gränslösa upplevelsen och handlar om den dimension av livet vi alla behöver för att leva ett rikt liv. Vår tids generation måste ges goda möjligheter att förvärva kunskap om vår egen historia och kultur, men också om andras. Förståelsen för den egna och andras kulturella historia är grunden för ett tolerant samhälle. Upplands-Bro har ett rikt kulturliv som vi vill utveckla. Det ska ske tillsammans med utomstående aktörer som föreningar och näringsliv. Upplands-Bro kommuns insatser på kultur- och fritidsområdet ska koncentreras till barn, ungdomar, funktionshindrade och äldre. Föreningsstödet bör ses över och utvärderas. Kulturen och fritidsverksamheterna utvecklas bäst fria från politisk styrning. Vår uppgift Sida 10 av 16

11 är att ge stöd så att alla ungdomar ges möjlighet att delta. Bra och meningsfulla fritidssysselsättningar minskar riskerna för kontakter och droger. med våld En översyn av kommunens idrottsanläggningar bör genomföras. Som exempel kan nämnas att nya idrottsplatsen i Kungsängen kommer att ta många år att färdigställa, om den någonsin blir färdigställd eftersom den riskerar att bli kostsam. Bibliotek ska erbjuda god service och hålla hög klass. De fyller många viktiga funktioner och är en väsentlig del av kommunens service till medborgarna, utan att konkurera med andra utövare. Om köerna till musikutbildning på kulturskolan är kvar efter valet 2010 vill vi pröva ett checksystem. En trygg och värdig ålderdom Omsorgen om de äldre är en av samhällets viktigaste uppgifter. Inom få områden måste skyddsnätet vara så starkt som just inom äldreomsorgen. De som behöver hjälp och omsorg måste kunna lita på att hjälp finns att få och att den håller hög kvalitet, oberoende av utövare. Vi moderater vill att Upplands-Broborna ska garanteras en trygg och värdig ålderdom. Varje människas unika behov och önskemål måste respekteras. Det ska vara en självklarhet för var och en att själv få välja vårdgivare. Äldrevården ska bygga på respekt för varje individs integritet och rätt till självbestämmande. De äldre är idag allt friskare och livskraftiga och har förutsättningar att långt upp i åldern leva ett rikt liv. Att vara gammal och frisk innebär andra behov än om man är gammal och sjuk. Alla ska ges valmöjligheter, men ingen ska få sämre omvårdnad för att man är för svag att göra ett aktivt val. Här har kommunen efter upphandling en viktig funktion att kontrollera kvalitén oberoende av om verksamheten sker i kommunens regi eller av annan utförare. Att själv kunna bestämma vem som ska hjälpa till med t.ex. städning, tvätt, inköp och personlig hygien är en grundläggande trygghetsfråga. Man ska Sida 11 av 16

12 också kunna välja var och hur man vill bo. Vi moderater vill införa offentligt finansierade kundvalssystem; äldreomsorgscheckar o.s.v. för att ge den enskilde möjlighet och rätt att lösa sitt omsorgsbehov efter egna önskemål. Vi måste öka mångfalden av omsorgsgivare i kommunen och öppna upp för andra alternativ än det som kommunen idag tillhandahåller. För oss är inte det viktigaste vem som ger vården. Vi sätter istället en god kvalitet och att de äldre känner trygghet och tillfredsställelse först. Det ska inte vara dyrare att välja ett privat alternativ än ett offentligt. Att ha få kontaktpersoner är en del av kvaliteten i äldrevården. Därför föreslår vi att etableringsfrihet och utmaningsrätt införs inom kommunens omsorgsverksamhet. Vi anser att det måste bli enklare att etablera sig i vår kommun. Kommunen bör därför ha som grundprincip att tillgodose önskemål från den som önskar etablera sig. Upphandling ska ske enligt lagen om valfrihet (LOV). Vi vill börja med att införa ett checksystem för medicinsk fotvård. Personalen inom vården måste ha god kompetens i åldrandets problematik och ges löpande fortbildning. Målet måste vara att vårdkunnig personal ska finnas tillgänglig dygnet runt. De bör kunna hantera såväl äldre människors språkbruk och modersmål som att vara väl insatta i gerontologi (Läran om det biologiska, friska, åldrandet) och geriatrik (Läran om ålderdomens sjukdomar). Frivilligarbete i form av insatser från väntjänst, kyrkor, Röda korset, pensionärsföreningar och andra ideella organisationer skall stimuleras att utvecklas. Rehabilitering bör ske direkt efter skada eller sjukhusvistelse. Denna skall även kunna fås i hemmet av kvalificerad personal. Alla Upplands-Brobor ska känna sig tillfreds med sin tillvaro genom att få en bra service som de själva valt. Var och en ska kunna tillbringa sina äldre dagar i trygghet och värdighet på det sätt som man själv väljer, utan att bli betraktad som en börda för samhället. Det handlar i grund och botten om att man ska kunna känna sig trygg och säker, man måste våga bli gammal i Upplands-Bro. Sida 12 av 16

13 Ett stödjande Upplands-Bro Vi vill arbeta för att skapa ett Upplands-Bro där medborgarna kan känna sig säkra på att de då det behövs får stöd och ges de verktyg som behövs för att komma tillbaka till en normal livssituation. Det stöd som ges ska vara tillfälligt och målet måste vara att personen så snabbt som möjligt ska bli självförsörjande. Alla människor kan någon gång i livet hamna i en situation där de under en kortare eller längre period är behov av det offentligas stöd. Det är viktigt att försörjningsstöd ges på ett sådant sätt att incitament skapas för att återgå till arbetsmarknaden. Krav på egen prestation i form av arbete, utbildning eller liknande är viktigt. Att komma in på arbetsmarknaden och kunna bidra till sin egen försörjning skapar en ökad självkänsla och känslan av en större delaktighet i samhället. Här har kommunen också en stor uppgift att medverka till att våra nya medborgare som av olika anledningar kommit till vårt land från olika delar av världen ges möjligheten att vara med och bygga upp vårt land och därmed också möjligheten till en egen trygg och säker tillvaro. Vi tror att ett sätt att förbättra arbetet inom socialtjänsten är ett utökat samarbete med frivilligorganisationer. Vår övertygelse är att resultatet av arbetet blir bättre om fler är med och bidrar. I frivilligorganisationerna återfinns också ett brinnande engagemang inom respektive område. När det gäller barn- och ungdomar är det viktigt att vi väsentligt förbättrar samarbetet mellan socialtjänsten, skolan och polisen så att problem kan identifieras och bearbetas på ett så tidigt stadium som möjligt. Miljö och Trafik Vi moderater vill verka för ett Sverige och Upplands-Bro med en miljö som är trivsam, sund, trygg och vacker med frisk luft, rena vatten och tillgänglig natur - för alla. Vi vill skapa goda boendemiljöer och genomtänkta trafiksystem. Park- och friluftsområden måste hållas efter så att de är rena och trivsamma. Miljöarbetet skall präglas av en helhetssyn och bedrivas rationellt. Vid all planering ska miljökonsekvenserna noga utredas och beskrivas. Sida 13 av 16

14 Vi avvisar bestämt miljöåtgärder i form av ideologiskt motiverade symbolhandlingar. Den enskilda människan måste tjäna på att göra rätt vid val av energiförbrukning. Han/hon kan inte lösa problemen med växthuseffekten genom att spara. Vi är positiva till utveckling av alternativ energiproduktion, men det ska vara säkert, tryggt och inte vara störande för boende i omgivningen. Här måste vi tillsammans med t.ex. Högbytorp tillvarata både invånarnas och företagarnas intressen. Kommunens verksamheter ska bli koldioxidneutrala. För att få ett fungerande trafikflöde vill vi ha satsningar på väginfrastruktur. Vi vill även få förbättringar inom de områden som kommunen inte själv svarar för, t.ex. kollektivtrafik och en del vägnät. Vi vill att man öppnar upp vägnäten för att undvika trafikkoncentration på de mindre gatorna och vägarna. Vår kommun har goda kommunikationsmöjligheter med sin närhet till Arlanda, pendeltågstrafik och motorväg. För att förbättra trafiksäkerheten vill vi ha fler gång- och cykelvägarna i kommunen. Vi behöver även se över och ibland lägga detaljplaner för omvandlingsområden (sommarstugeområden) för att förbättra VAhanteringen och därmed minska miljöbelastningen. Ett tryggt och snyggt Upplands-Bro Brottslighet i Upplands-Bro gör idag att flera kan känna sig tvingade att ändra sina levnadsmönster. En del äldre vågar inte utnyttja våra parker och kvinnor kan känna sig tvingade att gå omvägar för att inte riskera överfall. De boende får sin miljö förstörd genom nedskräpning, vandalism och klotter. Därför vill vi genomföra en rad åtgärder för att öka tryggheten, förbättra säkerheten och ge kommunen en mer attraktiv miljö. De brottsförebyggande aspekterna är viktiga. Inte minst när nya bostadsområden planeras. Det är viktigt att offentliga miljöer som parker, gång- och cykelvägar, tunnlar och bostadsområden som inbjuder till brott, ses över. Bättre belysning och anpassning av vegetation kan vara några Sida 14 av 16

15 åtgärder som leder till förbättringar på detta område. En viktig del både för att skapa ett tryggare Upplands-Bro, men också för att minska framtida klotter och skadegörelse är att snabbt återställa vad som förstörts och att klottret tas bort i ett tidigt skede. Kommunen ansvarar för sina byggnader, men vi ska även försöka påverka SL och andra att förbättra sin klottersanering. Det förebyggande arbetet mot brottslighet, droger och alkoholmissbruk är betydelsefullt och en ökad samordning mellan kommunen, skolan, polisen, det civila samhället och näringslivet bör ske. Vi ska öka tryggheten genom att t.ex. använda kameraövervakning och anlita väktare i avvaktan på att polisväsendet byggs ut. Vi ska verka för att gärningsmannen flyttas och inte de som misshandlats. De som misshandlats måste få hjälp och skydd. Kvinnojouren fyller en mycket viktig funktion och är till stor hjälp för misshandlade och hotade kvinnor och deras barn. Sida 15 av 16

16 Moderaterna att lita på! Moderaterna är ett parti du kan lita på. Det råder inga tvivel om att våra möjligheter att utveckla Upplands-Bro i en positiv riktning kommer underlättas väsentligt om Sverige fortsätter att ha en borgerlig regering. Vi vill vara tydliga med vår vision och vad vi kommer att prioritera de närmaste åren om vi får förtroende att leda kommunen. Grunden i vår politik för Upplands-Bro innebär att vi utgår från medborgaren och ska fokusera på valfrihet vilket bl.a. innebär en bättre skola, större trygghet och ökad kvalitet inom äldreomsorgen, samt en förbättrad kommunal ekonomi. Valarbetet Planeringen av valarbetet pågår och kommer att läggas till i detta program när det är klart. Sida 16 av 16

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Östhammar är en bra kommun att bo, leva och arbeta i. Vi i Nya Moderaterna söker väljarnas förtroende för att ta ansvar för och utveckla välfärden, göra det

Läs mer

Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden Burlövsmoderaterna

Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden Burlövsmoderaterna Kommunval SÖNDAGEN DEN 19 SEPTEMBER Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden 2010-2014 Burlövsmoderaterna Det du håller i din hand är Burlövsmoderaternas kommunalpolitiska handlingsprogram

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb!

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! 1 Jimmy Baker Moderaterna är redo att axla ansvaret för ett Botkyrka som, i år, har styrts av Socialdemokraterna i tjugo år. En hel del fungerar lagom bra

Läs mer

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun.

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun. Handlingsprogram för Enköpingsmoderaterna 2011--2014 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Barn och utbildning... 4 Omsorg genom livet och ett värdigt åldrande... 6 Kultur och fritid... 8 Miljö och infrastruktur...

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Nyheter Vattensäker kommun - Vägvalet tillför 5 miljoner kr till stadens budget för att säkerställa våra badplatser. Finansieringen täcker två livräddare/badvärdar på

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

För ett bättre Svedala

För ett bättre Svedala För ett bättre Svedala Trygghet Kvalitet och Respekt Handlingsprogram för Svedala kommun 2007-2010 Vår vision är ett samhälle där enskilda människor bestämmer mer och politiker och tjänstemän bestämmer

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Äldrepolitiskt program

Äldrepolitiskt program Äldrepolitiskt program Reviderat i Kommunfullmäktige 2017-03-23 2(8) Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 4 Attityder och värderingar... 5 Äldre är en tillgång... 6 Hälsa och livskvalitet... 6 Mat och måltid...

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

Vision Stolthet inför det som är och varit. Öppenhet inför det som kan bli.

Vision Stolthet inför det som är och varit. Öppenhet inför det som kan bli. Vision 2020 Stolthet inför det som är och varit. Öppenhet inför det som kan bli. Utgångspunkter Förutsättningar för livskvalitet och attraktion på individnivå Ekonomisk specialisering/diversifiering Tillgång

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre är en bra kommun som kan bli ännu bättre Carl Fredrik Graf kommunvalet Christina Nillius landstingsvalet Vi moderater har en idé om ett som växer genom den drivkraft som finns hos alla sbor. Vi strävar

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen

Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4292 2015-10-23 Ekonomi och styrning Lena Svensson Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen Förslag till beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Policy för socialt företagande

Policy för socialt företagande Policy för socialt företagande Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-25 3 Policy Socialt företagande Innehållsförteckning Inledning... 1 Definition sociala företag... 1 Policy... 1 Syfte... 2 Möjligheter

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Den politiska majoriteten i Orust kommun, Socialdemokraterna, Centernpartiet, Miljöpartiet de

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap Socialnämnden Verksamhetsplan 2017 Gemenskap - inte utanförskap Verksamhetsplan Socialt ansvar för våra medmänniskor Det medmänskliga ansvaret i Eskilstuna ska vara starkt. De viktigaste förpliktelserna

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 9 sept 2008 Strategi för mångfald och integration Inledning Integrationspolitik berör hela befolkningen och hela

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Micael Sandberg, Peter Sandén, Ulf Johansson Sweco Eurofutures

Micael Sandberg, Peter Sandén, Ulf Johansson Sweco Eurofutures Micael Sandberg, Peter Sandén, Ulf Johansson Sweco Eurofutures 1 2 Utgångspunkter 1. Förutsättningar för livskvalitet och attraktion på individnivå 2. Ekonomisk specialisering/diversifiering 3. Tillgång

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

100 dagars-programmet

100 dagars-programmet 100 dagars-programmet Alliansen i Malmö 2014 Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet i Malmö går till val med ambitionen att bilda ett Alliansstyrt Malmö. Vi går till val på 22 gemensamma

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den

Läs mer

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga!

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Mats Abrahamsson Att vända den sedan mitten av 90-talet nedåtgående trenden med minskad befolkning i vår kommun är Sotenäsmoderaternas viktigaste fråga

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kommunens uppdrag. Det kommunpolitiska uppdraget kommer i ökad utsträckning bestå av att våga förändra, utveckla och prioritera. Att fokusera på välfärdens kärna i det kommunala

Läs mer

Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun

Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun Inledning I följande dokument beskrivs inriktningen på den politik som den Rödgröna Oppositionen har enats om att arbeta för under mandatperioden.

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 Grunden för Centerpartiets politik är alla människors lika rätt och värde oavsett ursprung. Alla människor ska ha goda möjligheter att förverkliga

Läs mer

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram 2013 2020 Vård och omsorgsprogram Antaget av Kommunfullmäktige den 27 mars 2013, 60, Dnr: KS 236/11770 Vård och omsorgsprogram 2013 2020 Båstads kommuns vision: Båstads kommun ska vara det självklara valet

Läs mer

Tillsammans för Borås

Tillsammans för Borås Tillsammans för Borås Sverigedemokraterna Borås Valmanifest www.boras.sverigedemokraterna.se En trygg och värdig ålderdom En trygg och värdig ålderdom måste vara en självklarhet för alla de äldre som behöver

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Valprogram 2011-2014

Valprogram 2011-2014 Valprogram 2011-2014 2 Moderaternas Arboga Arboga ska vara en bra kommun att bo och leva i för alla åldrar. Vår kommun ska präglas av moderaternas honnörsord trygghet, valfrihet och livskvalitet. Trygghet

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden!

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden! Forshaga en framtidskommun! Valprogram 2010-2014 Tillsammans bygger vi framtiden! Låt barnen ta plats! De flesta barn växer upp i familjer där det finns resurser och sociala nätverk. Familjer är olika

Läs mer

Bygg Ulricehamn starkare

Bygg Ulricehamn starkare Vi är stolta över Ulricehamn. Kommunen växer. Dessutom finns flera framgångsrika företag. De senaste åren har en rad gynnsamma beslut tagits för och i kommunen. Samtidigt kan vi inte blunda för att det

Läs mer