Kalmar kommun Samhällsbyggnadskontoret Plan- och bygglovavdelningen Elena Kakavandi, Samhällsbyggnadskontoret Helena Westholm, EFEM arkitektkontor AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kalmar kommun Samhällsbyggnadskontoret Plan- och bygglovavdelningen Elena Kakavandi, Samhällsbyggnadskontoret Helena Westholm, EFEM arkitektkontor AB"

Transkript

1 Kalmar kommun Samhällsbyggnadskontoret Plan- och bygglovavdelningen Elena Kakavandi, Samhällsbyggnadskontoret Helena Westholm, EFEM arkitektkontor AB Planbeskrivning Datum Upprättad Sid. 1 (22) Beteckning Dnr Detaljplan för del av Kvarnholmen 2:5 Gota Media i Kalmar HANDLINGAR Planhandlingarna består av: Plankarta med bestämmelser, Illustrationskarta, Planbeskrivning (denna handling), Genomförandebeskrivning, Behovsbedömning, Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), Fastighetsförteckning samt Grundkarta. På kommunens hemsida finns en bilaga till detaljplanen, där man kan läsa mer om planerna för den nya byggnaden och för parkens utformning. Här redovisas analyser och ritningar från det danska arkitektkontoret Dorte Mandrup Arkitekter och från landskapsarkitekt Marianne Levinsen, Köpenhamn. Övriga handlingar och dokument: Platsen för bastionen Gustavus Primus Då och nu, Faktasamling Kvarnholmen 2:5, Kulturhistorisk studie 2009:2, Nicholas Nilsson, Kalmar läns museum Bastionen Gustavus Primus, Bevarade bastionsmurar inom fastigheten Kvarnholmen 2:5, RAÄ 93, Kalmar stad och kommun, Kalmar län Arkeologisk förundersökning UV Öst Rapport 2010:11, Carina Bramstång och Göran Tagesson Mediehus, Kvarnholmen, Kalmar, detaljplan Översiktlig geoteknisk utredning, WSP samt Rapport Tillfarts- & Servicegata till Gamla Vattentornet. Valv över Västerport, WSP , reviderad PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Planarbetet kan ses som ett första steg i kommunens ambition att lyfta fram, förstärka och utveckla resterna av Kalmars befästningsverk på Kvarnholmen. Planens syfte är att möjliggöra en ny byggnad för kontor, som ska bidra till ökad tillgänglighet, förbättrad trygghet och ökad förståelse för platsens rika kulturhistoria. Byggnaden förbinder parken vid Larmgatan med fästningsvallens högre belägna nivå, tydligt synlig från Västra Vallgatan. Det nya huset placeras i direkt anslutning till resterna av den befästning som byggdes runt Kvarnholmen på 1600-talet. Planen reglerar byggnadens utformning med hänsyn till den kulturhistoriskt värdefulla miljön och omkringliggande park. Byggnaden planeras som huvudkontor för Gota Media AB och ska bli tidningen Barometerns nya lokaler

2 Samhällsbyggnadskontoret Syftet är vidare att skapa en grannskapspark, attraktiv för alla åldrar, mellan Malmbron och Kalmar station. Planen reglerar också allmänhetens tillgänglighet till den nya byggnadens trappor och tak, till parken och Systraströmmen. Den befintliga parkeringsplatsen vid Larmgatan för cirka 60 fordon utgår. Parkering och angöring för verksamheterna inom planområdet regleras i planen. Flygbild över planområdet idag Foto Lars Johansson Uppe på befästningsvallen finns ett vattentorn från år 1900, i handlingarna kallat Gamla Vattentornet, som idag innehåller 11 lägenheter. Planen ger skydd för vattentornets exteriör och reglerar tillgängligheten till byggnaden. Planen medger att den pumpstation, som idag är belägen på parkeringsplatsen väster om Larmgatan och som är en viktig knutpunkt i VA-nätet ligger kvar. Ett kraftigt stråk av el-ledningar går i parken längs Larmgatan. Här finns också en nätstation, belägen ett tiotal meter från pumpstationen. Ledningar och nätstation ska vara kvar, vilket regleras i detaljplanen. Planområdet gränsar till Kalmar Teater från 1853, som är byggnadsminne. Planen reglerar inlastningen till teatern och framtiden för den nöjeslokal som finns vid teatern, Teatervallen eller som den kallas idag Vallen. Under mark, i den gamla befästningsvallen, finns utrymmen i så kallade kasematter. En glashytta och en spa-och relaxanläggning har verksamheter i dessa underjordiska valv. Planen reglerar användningen av de underjordiska utrymmena. Syftet är att verksamheterna ska kunna fortsätta som idag. Här finns också Västerport, en av Kalmars tre bevarade stadsportar från 1600-talet. 2

3 Samhällsbyggnadskontoret Genom Västerport når man bron som leder över Systraströmmen till Kalmar fängelse och vidare mot Malmen. Fängelset ligger på den så kallade ravelinen, som byggdes till befästningen på 1600-talet. I vallen finns också två före detta skyddsrum, byggda under andra världskriget. Ett av skyddsrummen kommer att tas bort i samband med att den nya byggnaden uppförs. I vallen mitt emot den gamla bebyggelsen Tripp Trapp Trull har ett rum för en transformator tillkommit i modern tid. AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN Planens syfte bedöms inte stå i strid med hänsynsreglerna i miljöbalken. Miljöbedömning En behovsbedömning har upprättats i enlighet med de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och program (MKB-förordningen (MKBF ), Plan- och Bygglagen 5 kap 18 och Miljöbalken 6 kap ). Behovsbedömningen upprättas för att utreda om planens genomförande innebär en betydande påverkan på miljön. Genomförandet av planen innebär en betydande påverkan på ett område som har erkänd nationell skyddsstatus. Planområdet ingår i fornminne RAÄ 93 och hela området är en fornlämning. Området omfattas också av riksintresset för kulturvård med beteckning Kalmar län K48. Området är idag park och allmän platsmark, förutom Gamla Vattentornet och några mycket små byggnader. Kommunen har i samråd med Länsstyrelsen kommit fram till att en miljöbedömning (MKB) krävs. Miljöbedömningen avgränsas till frågor om påverkan på kulturvärde och stadsbild. PLANDATA Lägesbestämning Planområdet omfattar ett parkområde mellan Malmbron och Tullbron på västra Kvarnholmen i Kalmar samt en del av Systraströmmen. Planområdet gränsar till kvarteren Brandvakten, Tenngjutaren, Kopparslagaren öster om Larmgatan och kvarteren Väktaren, Blockmakaren samt Teatern. Planen omfattar ett större område än vad som krävs för den nya byggnaden. Detta beror på att byggnationen får konsekvenser även för andra verksamheter och boende. Bland annat påverkas trafiken till bostäderna i Gamla Vattentornet. Kommunen vill också ta ett samlat grepp och utveckla området till en grannskapspark för Kvarnholmen samt förbättra miljön på Västra Vallgatan. Areal Planområdet är cirka 34 hektar. Markägoförhållanden All mark inom planområdet är i kommunens ägo, utom fastigheten med Gamla Vattentornet som ägs av Kalmarhem AB. Fastighetsgränsen går endast ett par meter utanför själva byggnaden. 3

4 Samhällsbyggnadskontoret Muren och Västerport från Västra Vallgatan Fortifikationsbyggnad över Västerport Parkeringsplatsen vid befästningsvallen Västerport och bron över Systraströmmen Västra Vallgatan mot norr, Kv Väktaren t.h. Den yttre muren mot Systraströmmen Glashyttans butik i underjordiskt valv Västerport från Västra Vallgatan 4

5 Samhällsbyggnadskontoret Planområdets läge på västra Kvarnholmen Flygbild över planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga planer Översiktsplan Kommunens översiktsplan är under omarbetning. Ett förslag till ny översiktsplan sänds på samråd i april Fördjupad översiktsplan Detaljplanen överensstämmer med intentionerna i Fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen och dess omgivande vattenrum. Planen som har varit på samråd under sommaren 2010 kommer att skickas på utställning i april Den fördjupade översiktplanen beräknas bli antagen under hösten I ett inledande kapitel om Kvarnholmen beskrivs förutsättningarna under följande rubriker; Vatten- och parkrum, kulturhistoria, stadsliv och stadsrum samt transporter. För att förtydliga visionen Förädla unika Kvarnholmen använder sig planerarna av tre ledstjärnor. Den första handlar om att Kvarnholmen ska vara attraktiv såväl att bo på som att besöka. Den andra ledstjärnan handlar om att den unika kulturhistorien inte ska vara ett musealt inslag utan lyftas fram som en karaktärsskapande tillgång för nya stadsrum och aktiviteter. Här är såväl tradition som experiment viktiga. Den tredje ledstjärnan är att förstärka upplevelsen av samspelet mellan stad och landskap. Från ledstjärnorna utvecklas ett antal strategier. Budskapet är att man med hjälp av relativt små och förädlade projekt på Kvarnholmen och i dess omgivande vattenrum kan få till stånd en utveckling som är positiv för hela Kalmar, men också för den omgivande regionen. Viktiga åtgärder är att göra vattnet mer tillgängligt och att förbättra vattenkvaliteten så att vattnet blir badbart, att utveckla blandningen av verksamheter och boende, mixen i bebyggelsen, samt att 5

6 Samhällsbyggnadskontoret stärka kopplingarna mellan Kvarnholmen och stadsdelarna omkring. Den fördjupade översiktsplanen är en del i kommunens arbete med att uppnå de nationella miljömålen och en mer hållbar stad. Gällande detaljplan För större delen av planområdet gäller Plan för Kalmar stad, upprättad av P Hallman De byggnader som redovisas i planen på den aktuella platsen är Kalmar Teater, Gamla Vattentornet och den fortifikationsbyggnad som ligger över Västerport. Riksintresset för kulturmiljö Planområdet ingår i riksintresse för kulturvård. Beteckning är Kalmar län K 48. I Länsstyrelsens meddelande 1997:30 redovisas motiven för riksintresset. Länsstyrelsen tar bland annat upp att Kalmar är ett av landets främsta exempel på stadsbyggnadskonst från 1600-talet. Kalmar stad var huvudpunkten för Sveriges östkustförsvar på 1600-talet och är ett bra exempel på residens- och förvaltningsstadens fortsatta utveckling. Kvarnholmen med bevarad stadsplan, byggnader och vallar från 1600-talet, är fortfarande centrum för handel och administration i Kalmar. Här finns vattenområden som gör den befästa staden med dess vallgravar lätt att förstå, samt rester av de gamla befästningsvallarna. Slottet med murpartier från äldre medeltid är idag ett av landets mest ursprungliga renässanspalats. Vattentornet inom planområdet nämns bland de byggnader som tillkom på de gamla fortifikationsjordarna i slutet av 1800-talet. Ett nytt förslag till riksintresseformulering för Kalmar stad har antagits under Enligt detta dokument omfattar Kalmar riksintresse etapp 1, den norra delen med 10 delområden. Planområdet ligger i delområde 1. Det är den del av staden som tydligast återspeglar Kvarnholmens äldre utvecklingsskeden präglade av fasader i puts och sten, vertikal fasadindelning och sammanhållen höjdskala med enstaka högre landmärken. Området präglas av en rik blandning av historisk arkitektur och återhållna nytillskott som bidrar till en sammanhållen helhetsverkan. Den täta inramningen med fästningsmurar och stadsportar utgör en viktig del av kulturmiljön. Fornminne Fornminnet RAÄ 93 omfattar delar av Kalmar, bland annat hela Kvarnholmen. För mer information läs miljöbedömning (MKB). Varje markingrepp i området kräver tillstånd från Länsstyrelsen, enligt Kulturminneslagen, Kap.2. Byggnadsminne Kalmar Teater som gränsar till planområdet blev byggnadsminne år En veranda som hör till restaurangen innefattas i byggnadsminnet sedan I bestämmelserna om byggnadsminnet framhålls bland annat att byggnaden inte får rivas, flyttas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras. Kulturhistorisk utredning Kalmar läns museum redovisar den historiska bakgrunden i Kulturhistorisk studie 2009:2 Platsen för bastonen Gustavus Primus Då och nu. 6

7 Samhällsbyggnadskontoret Karta över bastionernas namn och placering 1677 Parallellt uppdrag i två steg Planarbetet har föregåtts av parallella uppdrag som genomfördes under Från början bjöds cirka 50 arkitektkontor in till en prekvalificering (urvalsförfarande). Sex arkitektkontor tävlade i en första omgång och två i en andra. Det vinnande förslaget till ny mediebyggnad kom från Dorte Mandrup Arkitekter i Köpenhamn. Detta förslag har bearbetats under och ligger till grund för denna detaljplan. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Kort historik Planområdet omfattar rester av Kalmar befästningar som byggdes på talet, då staden hade en central roll i Sveriges östkustförsvar och handel. På den plats i området som nu är föremål för byggnation fanns en gång bastionen Gustavus Primus, en av de tre största bastionerna i Kalmar fästning. I Kalmar, som i många andra städer, revs delar av befästningarna på 1870-talet och staten skänkte marken till staden för allmänt ändamål. Marken har blivit en tillgång för alla och en del av stadens grönstruktur. Befästningens vallgrav är fortfarande en del av stadsmiljön. Detta är tydligt när man står vid Systraströmmen. Delar av befästningsvallarna på Kvarnholmen finns ännu kvar och bildar en markant siluett och inramning till den platta kvartersstaden innanför murarna. Västra Vallgatan som löper innanför muren och från vilken Västerport utgår är belagd med kullersten. Här kan man få en känsla av den historiska staden. Gatan har idag tyvärr karaktär av bakgata. I resterna av befästningsverkets valv finns Västerport, en av tre bevarade stadsportar samt några andra lokaler. I dessa underjordiska valv hyr idag en glashytta med butik och ett spa-och relaxföretag lokaler. Det är exempel på hur området kontinuerligt förändras. 7

8 Samhällsbyggnadskontoret Kalmar stad Vy från Malmen. Ravelinen och Gustavus Primus i förgrunden talets stadsstruktur av gator och torg, kvarter och befästningar är relativt oförändrad på Kvarnholmen, men olika epoker har ändå satt sina spår i miljön. Kalmar Teatern stod färdig 1853, och blev då en värdig fond vid Larmtorget. Kalmar vattentorn tillkom uppe på rester av befästningsvallen vid sekelskiftet. Det tar upp en liten yta i parken och reser sig i stället som ett landmärke för Kalmar. I samband med att man rev delar av befästningsvallen i slutet av 1800-talet förlängdes Larmgatan ut till Malmbron. Under 1900-talets första halva fanns vid Larmgatan en större byggnad för Va-verkets personal, Kalmar Kloakpumpstation, samt ytterligare en låg byggnad i planområdets norra del. Kloakpumpstationen revs på 1970-talet och ersattes då av en mindre pumpstation. Samtidigt byggdes en parkeringsplats för knappt 60 bilar. En nätstation har flyttats från ett underjordiskt utrymme vid Larmgatan till parkeringsplatsen. Planen skadar inte riksintresset, men lyfter fram platsens historia och Kalmars betydelse genom tiden. Den förfulning som skedde på fornlämningen när parkeringsplatser med skyltar, avbärare och automater samt nät- och pumpstation byggdes åtgärdas nu en ny epok ska inledas som återskapar parken som en attraktiv plats i staden. Den planerade byggnaden erbjuder utsiktsplatser och information samt förbättrar tillgängligheten till befästningsvallen. Se även miljöbedömningen. Befästningsvallen och parkområdet Planområdet omfattar parken mellan Malmbron och Tullbron. Endast en liten del av området låg utanför befästningsvallen på 1600-talet. Gustavus Primus nordvästra hörnstenar är fortfarande synliga i strandkanten. En analys med förslag till utformning av parken har på kommunens uppdrag utarbetats av Marianne Levinsen Landskab APS, Köpenhamn. Hennes arbete ligger i huvudsak till grund för illustrationskartan och är vägledande för parkens omdaning. Viktiga inslag för att lyfta fram den historiska platsen är: Synliggör befästningens ursprungliga läge och form. Förtydliga Gustavus Primus geometri och särskilt det nordvästra hörnet som fortfarande är synligt i strandkanten. Hörnet ska betonas i Systraströmmen genom att nya bryggor placeras innanför dagens strandlinje. Ny markbehandling från Systraströmmen genom parken och på Larmgatan visar mu- 8

9 Samhällsbyggnadskontoret rens norra sida. Genom att röja av sly på vallen får man den att avteckna tydligare och besökare får bättre utsikt mot Kalmarsund och mot rutnätsstaden. Betona kvaliteterna på den lägre parknivån som har kontakt med vattnet med hjälp av bryggor, grillplats och kanske en glasskiosk samt kvaliteterna på den högre nivån som har utsikt, tystnad, grönska med hjälp av gångvägar, sittplatser och lekplats. Förbättra möjligheten att röra sig mellan nivåerna vid det nya mediehuset genom nya trappor och trapplift. Plantera träd som förstärker entrén till parken från norr samt allén till Kalmar Teater från väster. Kommunen har arbetat fram en grönstrukturplan för Kalmar; Grönstruktur i Kalmar, planeringsunderlag för Kalmar stad utifrån ett socialt och biologiskt perspektiv. Detta dokument, antaget av Kommunfullmäktige, utgör ett underlag för detaljplanen. I Grönstrukturplanen föreslås parken utvecklas till en grannskapspark. Med detta menas att parken ska vara en mötesplats i grannskapet, särskilt viktig för barn, äldre och andra som inte rör sig längre sträckor. Grannskapsparken bör framförallt innehålla möjlighet för lek, spel, avkoppling och vila. I detaljplanen är området allmän plats (beteckning PARK och PARK 1 på plankartan). Området mellan Gamla Vattentornet och Olof Palmes gata, på resterna av befästningsvallen, är idag park med gångvägar och ett antal stora träd. I anslutning till teatern finns en nöjeslokal Teatervallen, idag kallad Vallen, som nås från Olof Palmes gata och Larmtorget. Den är delvis under tak, delvis i det fria. Teatervallen har lång tradition. Idag är verksamheten av nattklubbskaraktär och problem finns med höga ljudnivåer och förfulande plank. Här finns utomhusscen, och några mycket små paviljongbyggnader. På sikt vill kommunen att området öppnas upp och blir en del av parken. Vid parkskötsel ska befästningsvallarna och Kalmar som 1600-talets befästningsstad tydligöras. Gestaltningsprogram samt vård- och underhållsplan för gönytor bör tas fram av parkhistoriskt kunnig landskapsarkitekt, antikvarie, arkeolog eller motsvarande. Systraströmmen Karaktäristiskt för området är kontakten med Systraströmmen, som är en del av den vallgrav som fanns runt den befästa staden, idag Kvarnholmen, redan på 1600-talet, En del av Systraströmmen ingår i planområdet (beteckning W på plankartan). I kommunens fördjupade översiktsplan för Kvarnholmen och dess omgivande vattenrum framhålls de kvaliteter som Kalmar har tack vare sina vattenområden. I planen föreslås att man arbetar med att odla särarterna hos stadens vatten- och parkrum, att man skapar sammanhängande gröna stråk samt att man förstärker intrycket av en stad byggd på öar. I planen finns också målsättningen att Malmfjärden och Systraströmmen på sikt blir badbara. För att förbättra vattenkvaliteten anordnas därför en reningsbassäng för dagvatten 9

10 Samhällsbyggnadskontoret Bro över Systraströmmen, Kalmar fängelse Kalmar Teater, uppfart från Olof Palmes gata Planområdet från nordväst, Systraströmmen Vattentornet och Systraströmmen Parkeringsplatsen vid Larmgatan Larmgatan från söder, Bebyggelsen vid Larmgatan Pumpstationen och Strömgatan i fonden 10

11 Samhällsbyggnadskontoret i planområdets norra del (beteckning E 3 på plankartan). I anslutning till dagvattenbehandlingen finns möjlighet att bygga bryggor att vistas på. Se vidare under rubriken Teknisk försörjning. En bro från Västerport över till ravelinen och Kalmar fängelse byggdes efter gamla ritningar och togs i bruk i samband med Unionsjubileet Bron har blivit en viktig del i Kalmars gång- och cykelnät. Ny bebyggelse mediehus Gota media önskar uppföra en ny kontorsbyggnad inom planområdet, (beteckning C 1 på plankartan). Byggnaden ska tjäna som huvudkontor för Gota Media AB, ett medieföretag som äger flera tidningar i södra Sverige. Byggnaden ska också vara tidningen Barometerns nya lokaler. Dorte Mandrup Arkitekter i Köpenhamn har utarbetat ett förslag till mediehus. Den föreslagna byggnaden är i fyra våningar över mark. Byggnadens höjd över marken är 14.8 m 2, vilket innebär att huset inte är högre än de högsta husen längs Larmgatan. Se figur i miljöbedömningen. Den yta som byggnaden tar på marken, inklusive trappor är cirka 1100 m 2, vilket kan jämföras med cirka 1700 m 2 som är den yta som parkeringsplatsen upptar idag. Mediebyggnaden tar alltså inte mer av parken i anspråk än dagens parkeringsplats. Se även miljöbedömningen. Här följer utdrag ur arkitektens beskrivning av den nya byggnaden. Hela texten finns på kommunens hemsida. Arkitektonisk huvudidé Byggnaden är utformad som en trappa vilken sammanfattar platsens huvudelement, vallens profil och kant samt parkytan i en och samma rörelse, i en byggnad. Trappans obrutna rörelse från plan till kant till offentlig stig till byggnadens kulmen i utsikten från scenterrassen skapar i sig själv en varierande rumslig sekvens, som åtföljs av medvetna val såväl arkitektoniskt som materialmässigt, detta säkerställer att byggnaden får en tydligt öppen och vänlig karaktär. Det handlar här om en hårfin balans mellan att underordna sig platsens historia och att uttrycka samtiden, möjliggöra öppna och opretantiösa möten mellan byggnadens brukare och stadens invånare, mellan historia och nutid, rörelse och eftertanke, vall och plan. Genom att dra sig tillbaka och koncentrera bebyggelsen i övergången mellan plan och vall frigjörs en så stor del av parken som möjligt. Därmed kommer det även i fortsättningen vara möjligt att se ut igenom parken och platsens öppna gröna karaktär bevaras. Tillgänglighet till det översta planet för alla parkens besökare säkerställs med en trapphiss. Material och uttryck Avsikten är att byggnadens ytbeklädnad har en lång hållbarhet och ett minimalt behov av underhåll. Byggnaden skall stå i många år i samspel med sin historiska omgivning, och får inte slitas på ett oattraktivt vis, tvärtom ska den bli vackrare med åren. Byggnaden föreslås därför konstrueras i hållbara, robusta och väl beprövade naturmaterial. Den skall ha ett lätt informellt, vänligt och inbjudande uttryck, en paviljong som naturligt bidrar till stämningen i parken, sommar som vinter. Materialvalen är ljusa, glas och varmt trä, ljus betong och vitlackerat stål. 11

12 Samhällsbyggnadskontoret Den nya byggnaden ska utföras med särskild hänsyn till platsens karaktärsdrag men ges en modern utformning. Byggnadens grundläggning ska inte inkräkta på den befintliga muren vid Systraströmmen (beteckning C 5 på plankartan). En byggnadsdel får kraga över muren enligt illustration på plankartan. Utformningen kommer att behandlas i bygglovsskedet. Renderingar av förslag till ny mediebyggnad. Arkitekt: Dorte Mandrup Arkitekter. Befintligt utseende. Vy från norr. Systraströmmens strandlinje mot parken Foto Rolf Möller Nytt utseende. Mediebyggnaden i fonden. Nya bryggor i parken Dorte Mandrup Arkitekter 12

13 Samhällsbyggnadskontoret Gota Media och Barometern, som arbetar med information och nyhetsförmedling, har för avsikt att bjuda in allmänheten i byggnaden. I byggnaden planeras bland annat tidningsrum med kaffeautomat, utrymmen för offentliga arrangemang, som föredrag och utställningar. Avsikten är att byggnaden ska infria kraven enligt miljösystemet Green building och Miljöklassad byggnad. Byggnaden planeras för hybridventilation, det vill säga naturlig ventilation i kombination med avancerad datastyrning av värme, luft och ljus. En underjordisk kulvert för tilluft medges i parken norr om mediebyggnaden. Kulverten avslutas med ett luftintag över mark som ska få en konstnärlig utformning och bli en del av parken. Mediebyggnaden ansluts till fjärrvärmenätet. Tanken är att solceller på en del av byggnadens tak producerar elektricitet. Befintligt utseende. Befästningsvallen och Systraströmmen Foto Rolf Möller Nytt utseende. Byggnaden förstärker vallen och rester av Gustavus Primus. Dorte Mandrup Arkitekter 13

14 Samhällsbyggnadskontoret Ny byggrätt vid kvarteret Väktaren. Planen medger en utbyggnad av en veranda i en våning till restaurangen i kvarteret Väktaren i hörnet Västra Vallgatan och Norra Långgatan (beteckning C 3 på plankartan). Syftet är att här skapa ljus och befolka området hela året om. Med ögon på platsen kan man öka tryggheten i detta område. Byggrätten inordnar sig i det gamla kvartersmönstret och rutnätsstaden. (Se även ursprunglig tomtindelning på sidan 7). Tillbyggnaden ska utformas med särskild hänsyn till byggnadens karaktärsdrag samt ges en modern, transparent utformning som speglar kvarterets form, (beteckning k 1 på plankartan). För att bidra till att höja statusen på Västra Vallgatan kommer fastighetsägaren att iordningsställa gården på grändens östra sida. När man kommer genomstadsporten möts man, som ofta förr i tiden, av ett världshus. Skissförslag ny veranda v d Norra Långgatan Arkitekt: Johan Schmalensee Befintliga byggnader ovan mark Gamla Vattentornet På återstoden av den gamla befästningsvallen restes ett vattentorn vid förra sekelskiftet. Vattentornet byggdes på 1980-talet om till bostäder (beteckning B på plankartan). Tornet rymmer 11 lägenheter. Byggnaden får skydd mot rivning och exteriör förändring. Vid underhåll eller annan byggnadsåtgärd ska historiskt korrekta hantverksmetoder, arbetstekniker och material användas. Antikvarisk expertis ska konsulteras (beteckning q 1 på plankartan).. Kalmar Teatern invid planområdet Teatern i Kalmar ritades av arkitekt Bror Carl Malmberg och bildhuggare Carl Ahlborn. Förebilden fanns i Dresden. Byggnaden, som stod klar 1853, har sin huvudfasad mot Larmtorget. Baksidan som gränsar till planområdet inordnar sig elegant i parken. Kalmar Teater berörs av planen då inlastning till 14

15 Samhällsbyggnadskontoret scenen sker från parken, med uppfart från Olof Palmes gata. Även gästande teatersällskap anländer denna väg. Fortifikationsbyggnad Västerport är överbyggd med en enkel oinredd stenbyggnad, vars entré finns på vallen. Planen medger att byggnaden används för verksamheter. Byggnaden saknar uppvärmning och kan bara utnyttjas sommartid för speciella verksamheter (beteckning C 4 på plankartan). Byggnaden hör till befästningsverket från 1600-talet och får inte förvanskas. För exteriöra och interiöra förändringar krävs bygglov. Vid underhåll eller annan byggnadsåtgärd ska historiskt korrekta hantverksmetoder, arbetstekniker och material användas. Antikvarisk expertis ska konsulteras, (beteckning q 1 på plankartan). Nätstation Den befintliga stationen för elnätet bevaras och renoveras, (beteckning E 1 på plankartan). Pumpstation Pumpstationen bevaras och renoveras, (beteckning E 2 på plankartan). Nytt utseende. Byggnaden ansluter till den högre nivån. Dorte Mandrup Arkitekter 15

16 Samhällsbyggnadskontoret Verksamheter under mark (kasematter) Under mark, i fästningsvallen finns utrymmen som ursprungligen var avsedda för material eller soldater. Kommunen hyr ut några av dessa rum för verksamheter. Idag finns en glashytta med butik, en verksamhet som bidrar till stämningen vid Västerport och på Västra Vallgatan och som besöks av kalmarbor och turister. En spa-och relaxanläggning som kan ta emot 20 gäster, finns i vallens norra sida, med ingång från den lilla platsen där Västra Vallgatan möter Larmgatan. Lokalen kan i en nödsituation rymmas ut mot parkeringsplatsen vid Larmgatan. Planen medger att utrymmena används för sådana verksamheter som kan passa i de mycket speciella lokalerna, under förutsättning att hygienutrymmen och avfallshantering kan ordnas (beteckning C 2 på plankartan). Vilka verksamheter som kan ta plats i valven prövas i bygglovsskedet. Se bilder på sidan 7 samt illustration. Valven får inte förvanskas. För interiöra och exteriöra förändringar krävs bygglov. Användning anpassas till bebyggelsens kulturvärden. Vid underhåll eller annan byggnadsåtgärd ska historiskt korrekta hantverksmetoder, arbetstekniker och material användas. Antikvarisk expertis ska konsulteras, (beteckning q 2 på plankartan). Planen medger att ett underjordiskt rum, som byggdes för en nätstation i modern tid, används som miljörum. Rummet, som har ingång från Larmgatan, kan användas som miljörum för boende i Gamla Vattentornet, av spa-anläggningen och av den korvkiosk som idag finns i hörnet Västra Vallgatan och Larmgatan i kvarteret Väktaren. Tillgänglighet Området nås från Västra Vallgatan, Larmgatan och Olof Palmes gata. Den nya byggnaden ska tillgodose Plan- och Bygglagens krav på tillgänglighet. Mediehuset ska utformas så att den ökar allmänhetens tillgång till befästningsvallen. Det ska vara möjligt att med hjälp av en trapphiss, som är integrerad i byggnaden, nå från gatuplanet upp till vallen (beteckning b på plankartan). Trappor, delar av taket och mark kring byggnaden ska vara tillgängligt för allmänheten (beteckning x 1 och x 2 på plankartan). Trygghet Polisens trygghetsundersökning 2008 indikerar följande när det gäller Kvarnholmen: Det finns påtagliga eller ganska påtagliga problem är nedskräpning, berusade personer utomhus samt folk som bråkar och slåss. Det finns också problem med ungdomsgäng som bråkar och stör. Detaljplanen medför förändringar som kan medverka till en ökad känsla av trygghet på Kvarnholmen. Mediebyggnaden som är befolkad en stor del av dygnet gör att det finns ögon på plats. Buskage och sly röjs undan, ny belysning sätts upp med mera. En veranda till restaurangen i kvarteret Väktaren kan öka känslan av trygghet när gående och cyklister passerar genom Västerport eller på Västra Vallgatan, stråk som idag ligger utanför den upplysta och befolkade rutnätsstaden. Kretsloppsfrågor Mediebyggnadens lokalisering centralt i Kalmar innebär att många besökare kan ta sig dit utan att använda bil. Planen innebär också en utveckling av 16

17 Samhällsbyggnadskontoret parken och det gröna i stadsmiljön. Avsikten är att den nya mediebyggnaden ska infria kraven enligt miljösystemet Green building och Miljöklassad byggnad. Skyddsrum I anslutning till resterna av befästningsvallen, på den plats där en ny byggnad medges, finns ett före detta skyddsrum från andra världskriget. Utrymmet klassas inte längre som skyddsrum enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och det kommer att rivas i samband med schaktningsarbetena för den nya byggnaden. Ytterligare ett före detta skyddsrum från modern tid finns i vallen ner mot Kalmar station. Detta rum fyller ingen funktion idag men får finnas kvar. Strandskydd Strandskydd gäller vid vattendraget Systraströmmen. Kommunen upphäver strandskyddet i samband med antagandet av detaljplanen. Se Genomförandebeskrivningen. Skydd av rar blomma En fridlyst blomma vid namn Luddvårlök växer invid Gamla Vattentornet. Om lokalen förstörs, till exempel som en följd av breddning av gångvägar, bör växten flyttas till en annan plats i närheten. För detta krävs dispens från artskyddsförordningen. Dispens söks hos Länsstyrelsen. Gator och trafik Biltrafik Planen medger att den befintliga tillfarten från parkeringsplatsen vid Larmgatan till bostadshuset i Gamla Vattentornet försvinner då mediehuset byggs. Tillfart kommer istället att finnas från Olof Palmes gata och genom den södra delen av parken, vilket anges i planen (beteckning tillfart 1 på plankartan). De fordon som ska kunna köra upp till vattentornet är personbilar med särskilt tillstånd och bilar för snöröjning och fastighetsskötsel. Fordonen tillåts köra på gångvägarna, vilka föresås breddas från 3.5 till 4.0 meter. Vägarna ska utformas som grusvägar och byggas med hänsyn till underliggande byggnadsverk och den unika parkmiljön. Antikvarisk expertis ska konsulteras. Breddning av befintliga gångvägar kommer att innebära att vissa träd måste sågas ner. Angöring till Mediebyggnaden sker från Larmgatan i höjd med Strömgatan. Se illustration. Härifrån nås också nätstationen och pumpstationen. Kalmar Teater vid Larmtorget har sin inlastning från parken med uppfart från Olof Palmes gata. (beteckning tillfart 2 på plankartan). I samband med att tillfarten till Gamla Vattentornet byggs om underlättas transporterna till teatern. 17

18 Samhällsbyggnadskontoret Nytt utseende. Byggnadens möter Larmgatan Dorte Mandrup Arkitekter Utformning Samhällsbyggnadskontorets plan, bygg och trafikavdelning har utarbetat ett förslag till utformning av gatorna inom planområdet. Förslaget innebär att den stensättning som genomförts på Larmgatan söder om Norra Långgatan fortsätter norrut. Gatan blir en gångfartsgata med parkering för allmänheten på den östra sidan. På den västra sidan planeras några platser för rörelsehindrade. Stensättningen avslutas med en markering av gränsen för Gustavus Primus yttre mur. Norr härom görs en enklare beläggning. Västra Vallgatan har i dag en karaktäristisk beläggning med kullersten som är viktig att bevara. För att underlätta framkomligheten för personer med ned satt rörlighet läggs hällar bland kullerstenarna på samma sätt som vid Västerport. En renovering av trapporna från Västra Vallgatan till Gamla Vattentornet föreslås för bättre tillgänglighet. Samhällsbyggnadskontoret föreslår också en ny stödmur i sitthöjd vid fornlämningsgränsen utanför den kasematt som idag hyrs av Spa- och relaxföretaget. Det innebär att vallen avjämnas till sin ursprungliga form och platsen förstoras något. Varje markingrepp i området kräver tillstånd från Länsstyrelsen, enligt Kulturminneslagen, Kap.2. Antikvarisk expertis ska konsulteras vid utformningen. Cykeltrafik Larmgatan och Västerport är viktiga cykelstråk på Kvarnholmen. Planen medger fortsatt cykeltrafik i dessa stråk. 18

19 Samhällsbyggnadskontoret Skissförslag till stensättning i hörnet Larmgatan-Strömgatan. Samhällsbyggnadskontoret Brand Räddningstjänsten har inget behov av att köra upp till Gamla Vattentornet. Brandfordon stannar vid Larmgatan och Västra Vallgatan. Västra Vallgatans förlängning mellan Norra Långgatan och Larmgatan klassificeras som räddningsväg, vilket ställer krav underhåll och snöröjning. Räddningstjänsten kräver en räddningsplats vid Västra Vallgatan, nedanför vattentornet. Räddningsvägen och räddningsplatsen ska märkas ut och hållas tillgängliga. Det innebär att Västra Vallgatan vid mötet med Larmgatan ska hållas fritt, vilket anges i detaljplanen. Parkering Parkeringsplatsen vid Larmgatan, som rymmer cirka 60 bilar, kommer att tas bort när den nya byggnaden uppförs. Parkeringsfrågorna på Kvarnholmen är i fokus och utreds under våren Kommunledningskontoret, som utreder frågorna, skriver att Kalmar kommun avser att skapa förutsättningar för nya parkeringsplatser på Norra Kvarnholmen för att säkerställa att antalet parkeringar på Kvarnholmen tillgodoser det parkeringsbehov som finns. Parkering för den nya byggnaden regleras i planen. Gota media har behov av cirka sju platser för reportrarnas bilar i närheten av sin byggnad. Parkering för dessa bilar ordnas i underjordiskt garage och regleras i avtal med privat fastighetsägare. En parkeringsplats för rörelsehindrade ska kunna ordnas inom 25 meter från entrén. Planen medger att en bil parkerar på kvartersmark. Besökare till mediebyggnaden hänvisas till annan parkering. Gota Media arbetar med en policy kring hållbar utveckling som även innefattar minskat bilåkande. Enligt kommunens p-norm krävs 37 platser för kontorsändamål. De 30 platser som teoretiskt krävs utöver Gota Medias sju reporterbilar ryms inte inom planområdet. Dessa parkeringsplatser måste lösas utanför planområdet, vilket regleras i exploateringsavtal med kommunen. På grund av platsens kulturhistoriska värde, med rester av befästningsvallen under markytan, är underjordiskt garage inte möjligt. En viktig aspekt i planarbetet är också att befria parken från den stora markparkering som finns idag. 19

20 Samhällsbyggnadskontoret Boende i och besökare till Gamla Vattentornet parkerar utanför planområdet. Detta var ett villkor som skrevs in i bygglovet när tornet omvandlades till bostäder. Anställda och besökare till verksamheterna i valven har ingen egen parkering. Detsamma gäller för de flesta mindre verksamheter på Kvarnholmen. Flygbild över planområdet med den nya byggnaden inplacerad Foto: Lars Johansson, Bearbetat foto: Dorte Mandrup Arkitekter Geoteknik En översiktlig geoteknisk utredning inom området för den nya byggnaden har genomförts; Mediehus, Kvarnholmen, Kalmar, detaljplan, Översiktlig geoteknisk utredning, WSP Pålning rekommenderas som grundläggningsmetod. I samband med detaljprojektering behövs kompletterande undersökningar och utredningar. Behovet av skyddsåtgärder för befintliga anläggningar (stadsmuren, anläggningskonstruktioner under mark, stenmuren mot Systraströmmen mm) bör utredas vid den fortsatta planeringen. Den översiktliga geotekniska utredningen har kompletterats med undersökningar av vilken bärighet som huvudvalvet över Västerport har och om man behöver göra några förstärkningar av detsamma. Undersökningen har gjorts med anledning av att all tillfart till bostäderna i före detta vattentornet kommer att ske från Olof Palmes gata, eftersom planen medger att befintlig tillfart bebyggs. Rapport Tillfarts- & Servicegata till Gamla Vattentornet Valv över Väster-port, WSP , reviderad Bärig- 20

21 Samhällsbyggnadskontoret hetsberäkningen visar att trafiklaster motsvarande BK1 (motsvarar ca 18 ton) bör kunna tillåtas på vägen över Västerport. Vid projektering av tillfarten bör en mer utförlig analys av hållbarheten göras. Det finns problem med att vatten läcker från vallen ner i lokalerna när det regnar. Detta måste åtgärdas genom grävning och tätning ovanifrån. Måttet mellan valvens insida och vallens marknivå varierar, men över glashyttan är jordskiktet cirka 2.5 meter. Varje markingrepp i området kräver tillstånd från Länsstyrelsen, enligt Kulturminneslagen, Kap.2. Antikvarisk expertis ska kontaktas. Arkeologi Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten, UV Öst har på uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län utfört en förundersökning på den fasta fornlämningen RAÄ 93 inom fastigheten Kvarnholmen 2:5 i Kalmar stad. Undersökningen redovisas i rapport UV ÖST RAPPORT 2010:11, DNR Anledningen till undersökningen var det planerade mediehuset. Lämningar efter de nordvästra murdelarna tillhörande bastionen Gustavus Primus påträffades. Dessa verkar överensstämma väl med utformningen av bastionen så som den framgår av den karta från 1651, som skrevs under av drottning Christina. Arkeologerna kunde konstatera att man på 1860-och 70- talet endast hade rivit de delar av murarna som behövdes för att plana ut ytan till dagens nivå. Grönområdet anlades ovanpå rustbäddar och murrester av Gustavus Primus. Murar och rustbäddar ligger alltså kvar under denna nivå. Rivningsmaterialet, dvs. de rivna murarna, användes troligen som utfyllnadsmassor på sjöbottnen norr om bastionen. Läs mer i miljöbedömningen. Störningar Luftkvalitet Luftkvaliteten är bra inom området. Den nya användningen medför mindre parkering och bilkörning vid Larmgatan. Markföroreningar Asfaltbeläggningen kan vara av äldre datum och av typen tjärasfalt med förhöjda halter av polyaromatiska kolväten. Jorden under asfalten kan, efter många års användning som parkeringsyta, vara förorenad och vid schaktning behöva omhändertas som förorenad jord. Även golvet i det underjordiska rum där en nätstation varit placerad, och som nu föreslås bli soprum, kan behöva saneras. Behovet av marksaneringar bör undersökas i ett senare skede. Buller Hög musik förekommer periodvis från nöjeslokalen Vallen, (Teatervallen). Verksamheten får under 2011 ett beslut gällande riktvärden för musikbuller. Verksamheten får inte vara störande för omgivningen. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Va -ledningar finns i Larmgatan och inom planområdet i anslutning till pumpstationen. 21

22 Samhällsbyggnadskontoret Dagvatten En stor dagvattenledning passerar området på den plats där den nya byggnaden tillåts. Dagvattnet måste åtgärdas då Systraströmmen inte kan ta emot mer föroreningar utan att miljökvalitetsmålen överskrids. Dagvattenledningen kommer att flyttas inom planområdet. Kalmar Vatten planerar en dagvattenbehandling invid strandkanten av Systraströmmen. Metoden innebär en fördröjning av dagvatten innan det går ut i vattnet (beteckning E 3 på plankartan). Dagvattenfördröjningen kan med fördel samordnas med bryggor att vistas på. Avfallshantering Ett miljörum planeras i den nya Mediebyggnaden. Renhållningsfordon kommer att kör in till byggnaden på kvatersmark och backvända för hämtning. Renhålllmningsfordon kommer däremot inte att köra upp till Gamla Vattentornet. Planen tillåter att ett underjordiskt valv med ingång från Larmgatan används som miljörum. Avsikten är att Kalmarhem (boende i Gamla Vattentornet), Spa- och relax-företaget samt korvkiosken i kvarteret Väktaren använder detta rum för avfall. Värme Ledningar för fjärrvärme finns i Larmgatan. El- och telenät Kalmar Energi Elnät AB har underjordisk hög- och lågspänningsledningar ledningar i parken och i Larmgatan, inom planområdet. En befintlig nät- Station kommer att ligga kvar. Teleledningar och kopplingsskåp finns inom planområdet. En telefonhytt finns idag vid Larmgatan. Hytten kommer att tas bort. Administrativa frågor Planens genomförandetid är 5 år räknat från den dag planen vinner laga kraft. Rivningslov krävs för före detta skyddsrum. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Planen har upprättats av Helena Westholm, EFEM arkitektkontor på uppdrag av Samhällsbyggnadskontoret, Kalmar kommun. Medverkande från Kalmar kommun har varit Elena Kakavandi. Elena Kakavandi Samhällsbyggnadskontoret Helena Westholm EFEM arkitektkontor AB 22

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Norr 4:7, kv Kollegan (del av)

Norr 4:7, kv Kollegan (del av) PLANBESKRIVNING 2012-02-08 Antagen av BMN: 2012-04-25 Dnr: 11BMN124 Laga kraft: 2012-05-26 Handläggare: Sari Svedjeholm Norr 4:7, kv Kollegan (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun,

Läs mer

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län 389 Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Planområdet är beläget cirka åtta km sydväst om Ronneby centrum, söder om Spjälkövägen. 1 HANDLINGAR

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) Detaljplan för Blåklockan mm inom Prästängen, Arvika kommun PLANBESKRIVNING Handlingar Planen omfattar följande handlingar: 1. Planbeskrivning 2. Genomförandebeskrivning

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

DETALJPLAN FÖR LILLA SKOLAN 2 och 3 samt del av CENTRUM 4:3 Centrumverksamhet

DETALJPLAN FÖR LILLA SKOLAN 2 och 3 samt del av CENTRUM 4:3 Centrumverksamhet DETALJPLAN FÖR LILLA SKOLAN 2 och 3 samt del av CENTRUM 4:3 Centrumverksamhet Kiruna Kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration. Plankartan blir juridiskt

Läs mer

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till detaljplan för del av Sicklaön 369:34 m fl (del av Dp 4 samt del av dp 75), Nacka kommun Enkelt planförfarande Upprättad på i oktober

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Foto från 2003 UTSTÄLLNINGSHANDLING INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar Planhandlingarna består

Läs mer

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015 TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen GRANSKNINGSHANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår BOKHANDLAREN 2 Töreboda tätort Töreboda kommun DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Upprättad i juni 2015 1 INNEHÅLL

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

.'. / C"/' Planbestämmelser . ' :-'" . '.,.. ",~,

.'. / C/' Planbestämmelser . ' :-' . '.,.. ,~, er (':\ /' ---, r /' :( / C"/'./ ':l /- /

Läs mer

Vårt diarienummer Tulpanen 18 Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING

Vårt diarienummer Tulpanen 18 Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING Granskningsutlåtande 1(8) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Tulpanen 18 inom Gamla staden i Norrköping den 11 april 2013 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Fastighet 0:0 Detaljplanen

Läs mer

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18 SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 Behovsbedömning tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Behovsbedömning

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 Förslag Detaljplan för del av fastigheten Ålsten 1:1 (Äppelviken/Smedslättens Tennisklubb) i stadsdelen

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-03-05 Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Handlingar Planförslaget består av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22

DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22 ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22 DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING Karlstad SWECO FFNS Arkitekter AB Stefan Jonsson Uppdragsnummer 3330.785.000 SWECO FFNS SAMHÄLLSPLANERING

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22 Kommunstyrelsen Detaljplan för bostad KYRKVIK 14:5 Lysekil, Lysekils kommun Dnr: LKS 11-100-214 Enkelt planförfarande Samrådshandling Upprättad 2011-03-22 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning

SAMRÅDSHANDLING. Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning Uppdragsnr: 10110416 1 (5) SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR TORSBY 1:345 M FL (INFO-CENTER) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN PLANBESKRIVNING Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning,

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer