Kalmar kommun Samhällsbyggnadskontoret Plan- och bygglovavdelningen Elena Kakavandi, Samhällsbyggnadskontoret Helena Westholm, EFEM arkitektkontor AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kalmar kommun Samhällsbyggnadskontoret Plan- och bygglovavdelningen Elena Kakavandi, Samhällsbyggnadskontoret Helena Westholm, EFEM arkitektkontor AB"

Transkript

1 Kalmar kommun Samhällsbyggnadskontoret Plan- och bygglovavdelningen Elena Kakavandi, Samhällsbyggnadskontoret Helena Westholm, EFEM arkitektkontor AB Planbeskrivning Datum Upprättad Sid. 1 (22) Beteckning Dnr Detaljplan för del av Kvarnholmen 2:5 Gota Media i Kalmar HANDLINGAR Planhandlingarna består av: Plankarta med bestämmelser, Illustrationskarta, Planbeskrivning (denna handling), Genomförandebeskrivning, Behovsbedömning, Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), Fastighetsförteckning samt Grundkarta. På kommunens hemsida finns en bilaga till detaljplanen, där man kan läsa mer om planerna för den nya byggnaden och för parkens utformning. Här redovisas analyser och ritningar från det danska arkitektkontoret Dorte Mandrup Arkitekter och från landskapsarkitekt Marianne Levinsen, Köpenhamn. Övriga handlingar och dokument: Platsen för bastionen Gustavus Primus Då och nu, Faktasamling Kvarnholmen 2:5, Kulturhistorisk studie 2009:2, Nicholas Nilsson, Kalmar läns museum Bastionen Gustavus Primus, Bevarade bastionsmurar inom fastigheten Kvarnholmen 2:5, RAÄ 93, Kalmar stad och kommun, Kalmar län Arkeologisk förundersökning UV Öst Rapport 2010:11, Carina Bramstång och Göran Tagesson Mediehus, Kvarnholmen, Kalmar, detaljplan Översiktlig geoteknisk utredning, WSP samt Rapport Tillfarts- & Servicegata till Gamla Vattentornet. Valv över Västerport, WSP , reviderad PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Planarbetet kan ses som ett första steg i kommunens ambition att lyfta fram, förstärka och utveckla resterna av Kalmars befästningsverk på Kvarnholmen. Planens syfte är att möjliggöra en ny byggnad för kontor, som ska bidra till ökad tillgänglighet, förbättrad trygghet och ökad förståelse för platsens rika kulturhistoria. Byggnaden förbinder parken vid Larmgatan med fästningsvallens högre belägna nivå, tydligt synlig från Västra Vallgatan. Det nya huset placeras i direkt anslutning till resterna av den befästning som byggdes runt Kvarnholmen på 1600-talet. Planen reglerar byggnadens utformning med hänsyn till den kulturhistoriskt värdefulla miljön och omkringliggande park. Byggnaden planeras som huvudkontor för Gota Media AB och ska bli tidningen Barometerns nya lokaler

2 Samhällsbyggnadskontoret Syftet är vidare att skapa en grannskapspark, attraktiv för alla åldrar, mellan Malmbron och Kalmar station. Planen reglerar också allmänhetens tillgänglighet till den nya byggnadens trappor och tak, till parken och Systraströmmen. Den befintliga parkeringsplatsen vid Larmgatan för cirka 60 fordon utgår. Parkering och angöring för verksamheterna inom planområdet regleras i planen. Flygbild över planområdet idag Foto Lars Johansson Uppe på befästningsvallen finns ett vattentorn från år 1900, i handlingarna kallat Gamla Vattentornet, som idag innehåller 11 lägenheter. Planen ger skydd för vattentornets exteriör och reglerar tillgängligheten till byggnaden. Planen medger att den pumpstation, som idag är belägen på parkeringsplatsen väster om Larmgatan och som är en viktig knutpunkt i VA-nätet ligger kvar. Ett kraftigt stråk av el-ledningar går i parken längs Larmgatan. Här finns också en nätstation, belägen ett tiotal meter från pumpstationen. Ledningar och nätstation ska vara kvar, vilket regleras i detaljplanen. Planområdet gränsar till Kalmar Teater från 1853, som är byggnadsminne. Planen reglerar inlastningen till teatern och framtiden för den nöjeslokal som finns vid teatern, Teatervallen eller som den kallas idag Vallen. Under mark, i den gamla befästningsvallen, finns utrymmen i så kallade kasematter. En glashytta och en spa-och relaxanläggning har verksamheter i dessa underjordiska valv. Planen reglerar användningen av de underjordiska utrymmena. Syftet är att verksamheterna ska kunna fortsätta som idag. Här finns också Västerport, en av Kalmars tre bevarade stadsportar från 1600-talet. 2

3 Samhällsbyggnadskontoret Genom Västerport når man bron som leder över Systraströmmen till Kalmar fängelse och vidare mot Malmen. Fängelset ligger på den så kallade ravelinen, som byggdes till befästningen på 1600-talet. I vallen finns också två före detta skyddsrum, byggda under andra världskriget. Ett av skyddsrummen kommer att tas bort i samband med att den nya byggnaden uppförs. I vallen mitt emot den gamla bebyggelsen Tripp Trapp Trull har ett rum för en transformator tillkommit i modern tid. AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN Planens syfte bedöms inte stå i strid med hänsynsreglerna i miljöbalken. Miljöbedömning En behovsbedömning har upprättats i enlighet med de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och program (MKB-förordningen (MKBF ), Plan- och Bygglagen 5 kap 18 och Miljöbalken 6 kap ). Behovsbedömningen upprättas för att utreda om planens genomförande innebär en betydande påverkan på miljön. Genomförandet av planen innebär en betydande påverkan på ett område som har erkänd nationell skyddsstatus. Planområdet ingår i fornminne RAÄ 93 och hela området är en fornlämning. Området omfattas också av riksintresset för kulturvård med beteckning Kalmar län K48. Området är idag park och allmän platsmark, förutom Gamla Vattentornet och några mycket små byggnader. Kommunen har i samråd med Länsstyrelsen kommit fram till att en miljöbedömning (MKB) krävs. Miljöbedömningen avgränsas till frågor om påverkan på kulturvärde och stadsbild. PLANDATA Lägesbestämning Planområdet omfattar ett parkområde mellan Malmbron och Tullbron på västra Kvarnholmen i Kalmar samt en del av Systraströmmen. Planområdet gränsar till kvarteren Brandvakten, Tenngjutaren, Kopparslagaren öster om Larmgatan och kvarteren Väktaren, Blockmakaren samt Teatern. Planen omfattar ett större område än vad som krävs för den nya byggnaden. Detta beror på att byggnationen får konsekvenser även för andra verksamheter och boende. Bland annat påverkas trafiken till bostäderna i Gamla Vattentornet. Kommunen vill också ta ett samlat grepp och utveckla området till en grannskapspark för Kvarnholmen samt förbättra miljön på Västra Vallgatan. Areal Planområdet är cirka 34 hektar. Markägoförhållanden All mark inom planområdet är i kommunens ägo, utom fastigheten med Gamla Vattentornet som ägs av Kalmarhem AB. Fastighetsgränsen går endast ett par meter utanför själva byggnaden. 3

4 Samhällsbyggnadskontoret Muren och Västerport från Västra Vallgatan Fortifikationsbyggnad över Västerport Parkeringsplatsen vid befästningsvallen Västerport och bron över Systraströmmen Västra Vallgatan mot norr, Kv Väktaren t.h. Den yttre muren mot Systraströmmen Glashyttans butik i underjordiskt valv Västerport från Västra Vallgatan 4

5 Samhällsbyggnadskontoret Planområdets läge på västra Kvarnholmen Flygbild över planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga planer Översiktsplan Kommunens översiktsplan är under omarbetning. Ett förslag till ny översiktsplan sänds på samråd i april Fördjupad översiktsplan Detaljplanen överensstämmer med intentionerna i Fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen och dess omgivande vattenrum. Planen som har varit på samråd under sommaren 2010 kommer att skickas på utställning i april Den fördjupade översiktplanen beräknas bli antagen under hösten I ett inledande kapitel om Kvarnholmen beskrivs förutsättningarna under följande rubriker; Vatten- och parkrum, kulturhistoria, stadsliv och stadsrum samt transporter. För att förtydliga visionen Förädla unika Kvarnholmen använder sig planerarna av tre ledstjärnor. Den första handlar om att Kvarnholmen ska vara attraktiv såväl att bo på som att besöka. Den andra ledstjärnan handlar om att den unika kulturhistorien inte ska vara ett musealt inslag utan lyftas fram som en karaktärsskapande tillgång för nya stadsrum och aktiviteter. Här är såväl tradition som experiment viktiga. Den tredje ledstjärnan är att förstärka upplevelsen av samspelet mellan stad och landskap. Från ledstjärnorna utvecklas ett antal strategier. Budskapet är att man med hjälp av relativt små och förädlade projekt på Kvarnholmen och i dess omgivande vattenrum kan få till stånd en utveckling som är positiv för hela Kalmar, men också för den omgivande regionen. Viktiga åtgärder är att göra vattnet mer tillgängligt och att förbättra vattenkvaliteten så att vattnet blir badbart, att utveckla blandningen av verksamheter och boende, mixen i bebyggelsen, samt att 5

6 Samhällsbyggnadskontoret stärka kopplingarna mellan Kvarnholmen och stadsdelarna omkring. Den fördjupade översiktsplanen är en del i kommunens arbete med att uppnå de nationella miljömålen och en mer hållbar stad. Gällande detaljplan För större delen av planområdet gäller Plan för Kalmar stad, upprättad av P Hallman De byggnader som redovisas i planen på den aktuella platsen är Kalmar Teater, Gamla Vattentornet och den fortifikationsbyggnad som ligger över Västerport. Riksintresset för kulturmiljö Planområdet ingår i riksintresse för kulturvård. Beteckning är Kalmar län K 48. I Länsstyrelsens meddelande 1997:30 redovisas motiven för riksintresset. Länsstyrelsen tar bland annat upp att Kalmar är ett av landets främsta exempel på stadsbyggnadskonst från 1600-talet. Kalmar stad var huvudpunkten för Sveriges östkustförsvar på 1600-talet och är ett bra exempel på residens- och förvaltningsstadens fortsatta utveckling. Kvarnholmen med bevarad stadsplan, byggnader och vallar från 1600-talet, är fortfarande centrum för handel och administration i Kalmar. Här finns vattenområden som gör den befästa staden med dess vallgravar lätt att förstå, samt rester av de gamla befästningsvallarna. Slottet med murpartier från äldre medeltid är idag ett av landets mest ursprungliga renässanspalats. Vattentornet inom planområdet nämns bland de byggnader som tillkom på de gamla fortifikationsjordarna i slutet av 1800-talet. Ett nytt förslag till riksintresseformulering för Kalmar stad har antagits under Enligt detta dokument omfattar Kalmar riksintresse etapp 1, den norra delen med 10 delområden. Planområdet ligger i delområde 1. Det är den del av staden som tydligast återspeglar Kvarnholmens äldre utvecklingsskeden präglade av fasader i puts och sten, vertikal fasadindelning och sammanhållen höjdskala med enstaka högre landmärken. Området präglas av en rik blandning av historisk arkitektur och återhållna nytillskott som bidrar till en sammanhållen helhetsverkan. Den täta inramningen med fästningsmurar och stadsportar utgör en viktig del av kulturmiljön. Fornminne Fornminnet RAÄ 93 omfattar delar av Kalmar, bland annat hela Kvarnholmen. För mer information läs miljöbedömning (MKB). Varje markingrepp i området kräver tillstånd från Länsstyrelsen, enligt Kulturminneslagen, Kap.2. Byggnadsminne Kalmar Teater som gränsar till planområdet blev byggnadsminne år En veranda som hör till restaurangen innefattas i byggnadsminnet sedan I bestämmelserna om byggnadsminnet framhålls bland annat att byggnaden inte får rivas, flyttas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras. Kulturhistorisk utredning Kalmar läns museum redovisar den historiska bakgrunden i Kulturhistorisk studie 2009:2 Platsen för bastonen Gustavus Primus Då och nu. 6

7 Samhällsbyggnadskontoret Karta över bastionernas namn och placering 1677 Parallellt uppdrag i två steg Planarbetet har föregåtts av parallella uppdrag som genomfördes under Från början bjöds cirka 50 arkitektkontor in till en prekvalificering (urvalsförfarande). Sex arkitektkontor tävlade i en första omgång och två i en andra. Det vinnande förslaget till ny mediebyggnad kom från Dorte Mandrup Arkitekter i Köpenhamn. Detta förslag har bearbetats under och ligger till grund för denna detaljplan. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Kort historik Planområdet omfattar rester av Kalmar befästningar som byggdes på talet, då staden hade en central roll i Sveriges östkustförsvar och handel. På den plats i området som nu är föremål för byggnation fanns en gång bastionen Gustavus Primus, en av de tre största bastionerna i Kalmar fästning. I Kalmar, som i många andra städer, revs delar av befästningarna på 1870-talet och staten skänkte marken till staden för allmänt ändamål. Marken har blivit en tillgång för alla och en del av stadens grönstruktur. Befästningens vallgrav är fortfarande en del av stadsmiljön. Detta är tydligt när man står vid Systraströmmen. Delar av befästningsvallarna på Kvarnholmen finns ännu kvar och bildar en markant siluett och inramning till den platta kvartersstaden innanför murarna. Västra Vallgatan som löper innanför muren och från vilken Västerport utgår är belagd med kullersten. Här kan man få en känsla av den historiska staden. Gatan har idag tyvärr karaktär av bakgata. I resterna av befästningsverkets valv finns Västerport, en av tre bevarade stadsportar samt några andra lokaler. I dessa underjordiska valv hyr idag en glashytta med butik och ett spa-och relaxföretag lokaler. Det är exempel på hur området kontinuerligt förändras. 7

8 Samhällsbyggnadskontoret Kalmar stad Vy från Malmen. Ravelinen och Gustavus Primus i förgrunden talets stadsstruktur av gator och torg, kvarter och befästningar är relativt oförändrad på Kvarnholmen, men olika epoker har ändå satt sina spår i miljön. Kalmar Teatern stod färdig 1853, och blev då en värdig fond vid Larmtorget. Kalmar vattentorn tillkom uppe på rester av befästningsvallen vid sekelskiftet. Det tar upp en liten yta i parken och reser sig i stället som ett landmärke för Kalmar. I samband med att man rev delar av befästningsvallen i slutet av 1800-talet förlängdes Larmgatan ut till Malmbron. Under 1900-talets första halva fanns vid Larmgatan en större byggnad för Va-verkets personal, Kalmar Kloakpumpstation, samt ytterligare en låg byggnad i planområdets norra del. Kloakpumpstationen revs på 1970-talet och ersattes då av en mindre pumpstation. Samtidigt byggdes en parkeringsplats för knappt 60 bilar. En nätstation har flyttats från ett underjordiskt utrymme vid Larmgatan till parkeringsplatsen. Planen skadar inte riksintresset, men lyfter fram platsens historia och Kalmars betydelse genom tiden. Den förfulning som skedde på fornlämningen när parkeringsplatser med skyltar, avbärare och automater samt nät- och pumpstation byggdes åtgärdas nu en ny epok ska inledas som återskapar parken som en attraktiv plats i staden. Den planerade byggnaden erbjuder utsiktsplatser och information samt förbättrar tillgängligheten till befästningsvallen. Se även miljöbedömningen. Befästningsvallen och parkområdet Planområdet omfattar parken mellan Malmbron och Tullbron. Endast en liten del av området låg utanför befästningsvallen på 1600-talet. Gustavus Primus nordvästra hörnstenar är fortfarande synliga i strandkanten. En analys med förslag till utformning av parken har på kommunens uppdrag utarbetats av Marianne Levinsen Landskab APS, Köpenhamn. Hennes arbete ligger i huvudsak till grund för illustrationskartan och är vägledande för parkens omdaning. Viktiga inslag för att lyfta fram den historiska platsen är: Synliggör befästningens ursprungliga läge och form. Förtydliga Gustavus Primus geometri och särskilt det nordvästra hörnet som fortfarande är synligt i strandkanten. Hörnet ska betonas i Systraströmmen genom att nya bryggor placeras innanför dagens strandlinje. Ny markbehandling från Systraströmmen genom parken och på Larmgatan visar mu- 8

9 Samhällsbyggnadskontoret rens norra sida. Genom att röja av sly på vallen får man den att avteckna tydligare och besökare får bättre utsikt mot Kalmarsund och mot rutnätsstaden. Betona kvaliteterna på den lägre parknivån som har kontakt med vattnet med hjälp av bryggor, grillplats och kanske en glasskiosk samt kvaliteterna på den högre nivån som har utsikt, tystnad, grönska med hjälp av gångvägar, sittplatser och lekplats. Förbättra möjligheten att röra sig mellan nivåerna vid det nya mediehuset genom nya trappor och trapplift. Plantera träd som förstärker entrén till parken från norr samt allén till Kalmar Teater från väster. Kommunen har arbetat fram en grönstrukturplan för Kalmar; Grönstruktur i Kalmar, planeringsunderlag för Kalmar stad utifrån ett socialt och biologiskt perspektiv. Detta dokument, antaget av Kommunfullmäktige, utgör ett underlag för detaljplanen. I Grönstrukturplanen föreslås parken utvecklas till en grannskapspark. Med detta menas att parken ska vara en mötesplats i grannskapet, särskilt viktig för barn, äldre och andra som inte rör sig längre sträckor. Grannskapsparken bör framförallt innehålla möjlighet för lek, spel, avkoppling och vila. I detaljplanen är området allmän plats (beteckning PARK och PARK 1 på plankartan). Området mellan Gamla Vattentornet och Olof Palmes gata, på resterna av befästningsvallen, är idag park med gångvägar och ett antal stora träd. I anslutning till teatern finns en nöjeslokal Teatervallen, idag kallad Vallen, som nås från Olof Palmes gata och Larmtorget. Den är delvis under tak, delvis i det fria. Teatervallen har lång tradition. Idag är verksamheten av nattklubbskaraktär och problem finns med höga ljudnivåer och förfulande plank. Här finns utomhusscen, och några mycket små paviljongbyggnader. På sikt vill kommunen att området öppnas upp och blir en del av parken. Vid parkskötsel ska befästningsvallarna och Kalmar som 1600-talets befästningsstad tydligöras. Gestaltningsprogram samt vård- och underhållsplan för gönytor bör tas fram av parkhistoriskt kunnig landskapsarkitekt, antikvarie, arkeolog eller motsvarande. Systraströmmen Karaktäristiskt för området är kontakten med Systraströmmen, som är en del av den vallgrav som fanns runt den befästa staden, idag Kvarnholmen, redan på 1600-talet, En del av Systraströmmen ingår i planområdet (beteckning W på plankartan). I kommunens fördjupade översiktsplan för Kvarnholmen och dess omgivande vattenrum framhålls de kvaliteter som Kalmar har tack vare sina vattenområden. I planen föreslås att man arbetar med att odla särarterna hos stadens vatten- och parkrum, att man skapar sammanhängande gröna stråk samt att man förstärker intrycket av en stad byggd på öar. I planen finns också målsättningen att Malmfjärden och Systraströmmen på sikt blir badbara. För att förbättra vattenkvaliteten anordnas därför en reningsbassäng för dagvatten 9

10 Samhällsbyggnadskontoret Bro över Systraströmmen, Kalmar fängelse Kalmar Teater, uppfart från Olof Palmes gata Planområdet från nordväst, Systraströmmen Vattentornet och Systraströmmen Parkeringsplatsen vid Larmgatan Larmgatan från söder, Bebyggelsen vid Larmgatan Pumpstationen och Strömgatan i fonden 10

11 Samhällsbyggnadskontoret i planområdets norra del (beteckning E 3 på plankartan). I anslutning till dagvattenbehandlingen finns möjlighet att bygga bryggor att vistas på. Se vidare under rubriken Teknisk försörjning. En bro från Västerport över till ravelinen och Kalmar fängelse byggdes efter gamla ritningar och togs i bruk i samband med Unionsjubileet Bron har blivit en viktig del i Kalmars gång- och cykelnät. Ny bebyggelse mediehus Gota media önskar uppföra en ny kontorsbyggnad inom planområdet, (beteckning C 1 på plankartan). Byggnaden ska tjäna som huvudkontor för Gota Media AB, ett medieföretag som äger flera tidningar i södra Sverige. Byggnaden ska också vara tidningen Barometerns nya lokaler. Dorte Mandrup Arkitekter i Köpenhamn har utarbetat ett förslag till mediehus. Den föreslagna byggnaden är i fyra våningar över mark. Byggnadens höjd över marken är 14.8 m 2, vilket innebär att huset inte är högre än de högsta husen längs Larmgatan. Se figur i miljöbedömningen. Den yta som byggnaden tar på marken, inklusive trappor är cirka 1100 m 2, vilket kan jämföras med cirka 1700 m 2 som är den yta som parkeringsplatsen upptar idag. Mediebyggnaden tar alltså inte mer av parken i anspråk än dagens parkeringsplats. Se även miljöbedömningen. Här följer utdrag ur arkitektens beskrivning av den nya byggnaden. Hela texten finns på kommunens hemsida. Arkitektonisk huvudidé Byggnaden är utformad som en trappa vilken sammanfattar platsens huvudelement, vallens profil och kant samt parkytan i en och samma rörelse, i en byggnad. Trappans obrutna rörelse från plan till kant till offentlig stig till byggnadens kulmen i utsikten från scenterrassen skapar i sig själv en varierande rumslig sekvens, som åtföljs av medvetna val såväl arkitektoniskt som materialmässigt, detta säkerställer att byggnaden får en tydligt öppen och vänlig karaktär. Det handlar här om en hårfin balans mellan att underordna sig platsens historia och att uttrycka samtiden, möjliggöra öppna och opretantiösa möten mellan byggnadens brukare och stadens invånare, mellan historia och nutid, rörelse och eftertanke, vall och plan. Genom att dra sig tillbaka och koncentrera bebyggelsen i övergången mellan plan och vall frigjörs en så stor del av parken som möjligt. Därmed kommer det även i fortsättningen vara möjligt att se ut igenom parken och platsens öppna gröna karaktär bevaras. Tillgänglighet till det översta planet för alla parkens besökare säkerställs med en trapphiss. Material och uttryck Avsikten är att byggnadens ytbeklädnad har en lång hållbarhet och ett minimalt behov av underhåll. Byggnaden skall stå i många år i samspel med sin historiska omgivning, och får inte slitas på ett oattraktivt vis, tvärtom ska den bli vackrare med åren. Byggnaden föreslås därför konstrueras i hållbara, robusta och väl beprövade naturmaterial. Den skall ha ett lätt informellt, vänligt och inbjudande uttryck, en paviljong som naturligt bidrar till stämningen i parken, sommar som vinter. Materialvalen är ljusa, glas och varmt trä, ljus betong och vitlackerat stål. 11

12 Samhällsbyggnadskontoret Den nya byggnaden ska utföras med särskild hänsyn till platsens karaktärsdrag men ges en modern utformning. Byggnadens grundläggning ska inte inkräkta på den befintliga muren vid Systraströmmen (beteckning C 5 på plankartan). En byggnadsdel får kraga över muren enligt illustration på plankartan. Utformningen kommer att behandlas i bygglovsskedet. Renderingar av förslag till ny mediebyggnad. Arkitekt: Dorte Mandrup Arkitekter. Befintligt utseende. Vy från norr. Systraströmmens strandlinje mot parken Foto Rolf Möller Nytt utseende. Mediebyggnaden i fonden. Nya bryggor i parken Dorte Mandrup Arkitekter 12

13 Samhällsbyggnadskontoret Gota Media och Barometern, som arbetar med information och nyhetsförmedling, har för avsikt att bjuda in allmänheten i byggnaden. I byggnaden planeras bland annat tidningsrum med kaffeautomat, utrymmen för offentliga arrangemang, som föredrag och utställningar. Avsikten är att byggnaden ska infria kraven enligt miljösystemet Green building och Miljöklassad byggnad. Byggnaden planeras för hybridventilation, det vill säga naturlig ventilation i kombination med avancerad datastyrning av värme, luft och ljus. En underjordisk kulvert för tilluft medges i parken norr om mediebyggnaden. Kulverten avslutas med ett luftintag över mark som ska få en konstnärlig utformning och bli en del av parken. Mediebyggnaden ansluts till fjärrvärmenätet. Tanken är att solceller på en del av byggnadens tak producerar elektricitet. Befintligt utseende. Befästningsvallen och Systraströmmen Foto Rolf Möller Nytt utseende. Byggnaden förstärker vallen och rester av Gustavus Primus. Dorte Mandrup Arkitekter 13

14 Samhällsbyggnadskontoret Ny byggrätt vid kvarteret Väktaren. Planen medger en utbyggnad av en veranda i en våning till restaurangen i kvarteret Väktaren i hörnet Västra Vallgatan och Norra Långgatan (beteckning C 3 på plankartan). Syftet är att här skapa ljus och befolka området hela året om. Med ögon på platsen kan man öka tryggheten i detta område. Byggrätten inordnar sig i det gamla kvartersmönstret och rutnätsstaden. (Se även ursprunglig tomtindelning på sidan 7). Tillbyggnaden ska utformas med särskild hänsyn till byggnadens karaktärsdrag samt ges en modern, transparent utformning som speglar kvarterets form, (beteckning k 1 på plankartan). För att bidra till att höja statusen på Västra Vallgatan kommer fastighetsägaren att iordningsställa gården på grändens östra sida. När man kommer genomstadsporten möts man, som ofta förr i tiden, av ett världshus. Skissförslag ny veranda v d Norra Långgatan Arkitekt: Johan Schmalensee Befintliga byggnader ovan mark Gamla Vattentornet På återstoden av den gamla befästningsvallen restes ett vattentorn vid förra sekelskiftet. Vattentornet byggdes på 1980-talet om till bostäder (beteckning B på plankartan). Tornet rymmer 11 lägenheter. Byggnaden får skydd mot rivning och exteriör förändring. Vid underhåll eller annan byggnadsåtgärd ska historiskt korrekta hantverksmetoder, arbetstekniker och material användas. Antikvarisk expertis ska konsulteras (beteckning q 1 på plankartan).. Kalmar Teatern invid planområdet Teatern i Kalmar ritades av arkitekt Bror Carl Malmberg och bildhuggare Carl Ahlborn. Förebilden fanns i Dresden. Byggnaden, som stod klar 1853, har sin huvudfasad mot Larmtorget. Baksidan som gränsar till planområdet inordnar sig elegant i parken. Kalmar Teater berörs av planen då inlastning till 14

15 Samhällsbyggnadskontoret scenen sker från parken, med uppfart från Olof Palmes gata. Även gästande teatersällskap anländer denna väg. Fortifikationsbyggnad Västerport är överbyggd med en enkel oinredd stenbyggnad, vars entré finns på vallen. Planen medger att byggnaden används för verksamheter. Byggnaden saknar uppvärmning och kan bara utnyttjas sommartid för speciella verksamheter (beteckning C 4 på plankartan). Byggnaden hör till befästningsverket från 1600-talet och får inte förvanskas. För exteriöra och interiöra förändringar krävs bygglov. Vid underhåll eller annan byggnadsåtgärd ska historiskt korrekta hantverksmetoder, arbetstekniker och material användas. Antikvarisk expertis ska konsulteras, (beteckning q 1 på plankartan). Nätstation Den befintliga stationen för elnätet bevaras och renoveras, (beteckning E 1 på plankartan). Pumpstation Pumpstationen bevaras och renoveras, (beteckning E 2 på plankartan). Nytt utseende. Byggnaden ansluter till den högre nivån. Dorte Mandrup Arkitekter 15

16 Samhällsbyggnadskontoret Verksamheter under mark (kasematter) Under mark, i fästningsvallen finns utrymmen som ursprungligen var avsedda för material eller soldater. Kommunen hyr ut några av dessa rum för verksamheter. Idag finns en glashytta med butik, en verksamhet som bidrar till stämningen vid Västerport och på Västra Vallgatan och som besöks av kalmarbor och turister. En spa-och relaxanläggning som kan ta emot 20 gäster, finns i vallens norra sida, med ingång från den lilla platsen där Västra Vallgatan möter Larmgatan. Lokalen kan i en nödsituation rymmas ut mot parkeringsplatsen vid Larmgatan. Planen medger att utrymmena används för sådana verksamheter som kan passa i de mycket speciella lokalerna, under förutsättning att hygienutrymmen och avfallshantering kan ordnas (beteckning C 2 på plankartan). Vilka verksamheter som kan ta plats i valven prövas i bygglovsskedet. Se bilder på sidan 7 samt illustration. Valven får inte förvanskas. För interiöra och exteriöra förändringar krävs bygglov. Användning anpassas till bebyggelsens kulturvärden. Vid underhåll eller annan byggnadsåtgärd ska historiskt korrekta hantverksmetoder, arbetstekniker och material användas. Antikvarisk expertis ska konsulteras, (beteckning q 2 på plankartan). Planen medger att ett underjordiskt rum, som byggdes för en nätstation i modern tid, används som miljörum. Rummet, som har ingång från Larmgatan, kan användas som miljörum för boende i Gamla Vattentornet, av spa-anläggningen och av den korvkiosk som idag finns i hörnet Västra Vallgatan och Larmgatan i kvarteret Väktaren. Tillgänglighet Området nås från Västra Vallgatan, Larmgatan och Olof Palmes gata. Den nya byggnaden ska tillgodose Plan- och Bygglagens krav på tillgänglighet. Mediehuset ska utformas så att den ökar allmänhetens tillgång till befästningsvallen. Det ska vara möjligt att med hjälp av en trapphiss, som är integrerad i byggnaden, nå från gatuplanet upp till vallen (beteckning b på plankartan). Trappor, delar av taket och mark kring byggnaden ska vara tillgängligt för allmänheten (beteckning x 1 och x 2 på plankartan). Trygghet Polisens trygghetsundersökning 2008 indikerar följande när det gäller Kvarnholmen: Det finns påtagliga eller ganska påtagliga problem är nedskräpning, berusade personer utomhus samt folk som bråkar och slåss. Det finns också problem med ungdomsgäng som bråkar och stör. Detaljplanen medför förändringar som kan medverka till en ökad känsla av trygghet på Kvarnholmen. Mediebyggnaden som är befolkad en stor del av dygnet gör att det finns ögon på plats. Buskage och sly röjs undan, ny belysning sätts upp med mera. En veranda till restaurangen i kvarteret Väktaren kan öka känslan av trygghet när gående och cyklister passerar genom Västerport eller på Västra Vallgatan, stråk som idag ligger utanför den upplysta och befolkade rutnätsstaden. Kretsloppsfrågor Mediebyggnadens lokalisering centralt i Kalmar innebär att många besökare kan ta sig dit utan att använda bil. Planen innebär också en utveckling av 16

17 Samhällsbyggnadskontoret parken och det gröna i stadsmiljön. Avsikten är att den nya mediebyggnaden ska infria kraven enligt miljösystemet Green building och Miljöklassad byggnad. Skyddsrum I anslutning till resterna av befästningsvallen, på den plats där en ny byggnad medges, finns ett före detta skyddsrum från andra världskriget. Utrymmet klassas inte längre som skyddsrum enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och det kommer att rivas i samband med schaktningsarbetena för den nya byggnaden. Ytterligare ett före detta skyddsrum från modern tid finns i vallen ner mot Kalmar station. Detta rum fyller ingen funktion idag men får finnas kvar. Strandskydd Strandskydd gäller vid vattendraget Systraströmmen. Kommunen upphäver strandskyddet i samband med antagandet av detaljplanen. Se Genomförandebeskrivningen. Skydd av rar blomma En fridlyst blomma vid namn Luddvårlök växer invid Gamla Vattentornet. Om lokalen förstörs, till exempel som en följd av breddning av gångvägar, bör växten flyttas till en annan plats i närheten. För detta krävs dispens från artskyddsförordningen. Dispens söks hos Länsstyrelsen. Gator och trafik Biltrafik Planen medger att den befintliga tillfarten från parkeringsplatsen vid Larmgatan till bostadshuset i Gamla Vattentornet försvinner då mediehuset byggs. Tillfart kommer istället att finnas från Olof Palmes gata och genom den södra delen av parken, vilket anges i planen (beteckning tillfart 1 på plankartan). De fordon som ska kunna köra upp till vattentornet är personbilar med särskilt tillstånd och bilar för snöröjning och fastighetsskötsel. Fordonen tillåts köra på gångvägarna, vilka föresås breddas från 3.5 till 4.0 meter. Vägarna ska utformas som grusvägar och byggas med hänsyn till underliggande byggnadsverk och den unika parkmiljön. Antikvarisk expertis ska konsulteras. Breddning av befintliga gångvägar kommer att innebära att vissa träd måste sågas ner. Angöring till Mediebyggnaden sker från Larmgatan i höjd med Strömgatan. Se illustration. Härifrån nås också nätstationen och pumpstationen. Kalmar Teater vid Larmtorget har sin inlastning från parken med uppfart från Olof Palmes gata. (beteckning tillfart 2 på plankartan). I samband med att tillfarten till Gamla Vattentornet byggs om underlättas transporterna till teatern. 17

18 Samhällsbyggnadskontoret Nytt utseende. Byggnadens möter Larmgatan Dorte Mandrup Arkitekter Utformning Samhällsbyggnadskontorets plan, bygg och trafikavdelning har utarbetat ett förslag till utformning av gatorna inom planområdet. Förslaget innebär att den stensättning som genomförts på Larmgatan söder om Norra Långgatan fortsätter norrut. Gatan blir en gångfartsgata med parkering för allmänheten på den östra sidan. På den västra sidan planeras några platser för rörelsehindrade. Stensättningen avslutas med en markering av gränsen för Gustavus Primus yttre mur. Norr härom görs en enklare beläggning. Västra Vallgatan har i dag en karaktäristisk beläggning med kullersten som är viktig att bevara. För att underlätta framkomligheten för personer med ned satt rörlighet läggs hällar bland kullerstenarna på samma sätt som vid Västerport. En renovering av trapporna från Västra Vallgatan till Gamla Vattentornet föreslås för bättre tillgänglighet. Samhällsbyggnadskontoret föreslår också en ny stödmur i sitthöjd vid fornlämningsgränsen utanför den kasematt som idag hyrs av Spa- och relaxföretaget. Det innebär att vallen avjämnas till sin ursprungliga form och platsen förstoras något. Varje markingrepp i området kräver tillstånd från Länsstyrelsen, enligt Kulturminneslagen, Kap.2. Antikvarisk expertis ska konsulteras vid utformningen. Cykeltrafik Larmgatan och Västerport är viktiga cykelstråk på Kvarnholmen. Planen medger fortsatt cykeltrafik i dessa stråk. 18

19 Samhällsbyggnadskontoret Skissförslag till stensättning i hörnet Larmgatan-Strömgatan. Samhällsbyggnadskontoret Brand Räddningstjänsten har inget behov av att köra upp till Gamla Vattentornet. Brandfordon stannar vid Larmgatan och Västra Vallgatan. Västra Vallgatans förlängning mellan Norra Långgatan och Larmgatan klassificeras som räddningsväg, vilket ställer krav underhåll och snöröjning. Räddningstjänsten kräver en räddningsplats vid Västra Vallgatan, nedanför vattentornet. Räddningsvägen och räddningsplatsen ska märkas ut och hållas tillgängliga. Det innebär att Västra Vallgatan vid mötet med Larmgatan ska hållas fritt, vilket anges i detaljplanen. Parkering Parkeringsplatsen vid Larmgatan, som rymmer cirka 60 bilar, kommer att tas bort när den nya byggnaden uppförs. Parkeringsfrågorna på Kvarnholmen är i fokus och utreds under våren Kommunledningskontoret, som utreder frågorna, skriver att Kalmar kommun avser att skapa förutsättningar för nya parkeringsplatser på Norra Kvarnholmen för att säkerställa att antalet parkeringar på Kvarnholmen tillgodoser det parkeringsbehov som finns. Parkering för den nya byggnaden regleras i planen. Gota media har behov av cirka sju platser för reportrarnas bilar i närheten av sin byggnad. Parkering för dessa bilar ordnas i underjordiskt garage och regleras i avtal med privat fastighetsägare. En parkeringsplats för rörelsehindrade ska kunna ordnas inom 25 meter från entrén. Planen medger att en bil parkerar på kvartersmark. Besökare till mediebyggnaden hänvisas till annan parkering. Gota Media arbetar med en policy kring hållbar utveckling som även innefattar minskat bilåkande. Enligt kommunens p-norm krävs 37 platser för kontorsändamål. De 30 platser som teoretiskt krävs utöver Gota Medias sju reporterbilar ryms inte inom planområdet. Dessa parkeringsplatser måste lösas utanför planområdet, vilket regleras i exploateringsavtal med kommunen. På grund av platsens kulturhistoriska värde, med rester av befästningsvallen under markytan, är underjordiskt garage inte möjligt. En viktig aspekt i planarbetet är också att befria parken från den stora markparkering som finns idag. 19

20 Samhällsbyggnadskontoret Boende i och besökare till Gamla Vattentornet parkerar utanför planområdet. Detta var ett villkor som skrevs in i bygglovet när tornet omvandlades till bostäder. Anställda och besökare till verksamheterna i valven har ingen egen parkering. Detsamma gäller för de flesta mindre verksamheter på Kvarnholmen. Flygbild över planområdet med den nya byggnaden inplacerad Foto: Lars Johansson, Bearbetat foto: Dorte Mandrup Arkitekter Geoteknik En översiktlig geoteknisk utredning inom området för den nya byggnaden har genomförts; Mediehus, Kvarnholmen, Kalmar, detaljplan, Översiktlig geoteknisk utredning, WSP Pålning rekommenderas som grundläggningsmetod. I samband med detaljprojektering behövs kompletterande undersökningar och utredningar. Behovet av skyddsåtgärder för befintliga anläggningar (stadsmuren, anläggningskonstruktioner under mark, stenmuren mot Systraströmmen mm) bör utredas vid den fortsatta planeringen. Den översiktliga geotekniska utredningen har kompletterats med undersökningar av vilken bärighet som huvudvalvet över Västerport har och om man behöver göra några förstärkningar av detsamma. Undersökningen har gjorts med anledning av att all tillfart till bostäderna i före detta vattentornet kommer att ske från Olof Palmes gata, eftersom planen medger att befintlig tillfart bebyggs. Rapport Tillfarts- & Servicegata till Gamla Vattentornet Valv över Väster-port, WSP , reviderad Bärig- 20

21 Samhällsbyggnadskontoret hetsberäkningen visar att trafiklaster motsvarande BK1 (motsvarar ca 18 ton) bör kunna tillåtas på vägen över Västerport. Vid projektering av tillfarten bör en mer utförlig analys av hållbarheten göras. Det finns problem med att vatten läcker från vallen ner i lokalerna när det regnar. Detta måste åtgärdas genom grävning och tätning ovanifrån. Måttet mellan valvens insida och vallens marknivå varierar, men över glashyttan är jordskiktet cirka 2.5 meter. Varje markingrepp i området kräver tillstånd från Länsstyrelsen, enligt Kulturminneslagen, Kap.2. Antikvarisk expertis ska kontaktas. Arkeologi Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten, UV Öst har på uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län utfört en förundersökning på den fasta fornlämningen RAÄ 93 inom fastigheten Kvarnholmen 2:5 i Kalmar stad. Undersökningen redovisas i rapport UV ÖST RAPPORT 2010:11, DNR Anledningen till undersökningen var det planerade mediehuset. Lämningar efter de nordvästra murdelarna tillhörande bastionen Gustavus Primus påträffades. Dessa verkar överensstämma väl med utformningen av bastionen så som den framgår av den karta från 1651, som skrevs under av drottning Christina. Arkeologerna kunde konstatera att man på 1860-och 70- talet endast hade rivit de delar av murarna som behövdes för att plana ut ytan till dagens nivå. Grönområdet anlades ovanpå rustbäddar och murrester av Gustavus Primus. Murar och rustbäddar ligger alltså kvar under denna nivå. Rivningsmaterialet, dvs. de rivna murarna, användes troligen som utfyllnadsmassor på sjöbottnen norr om bastionen. Läs mer i miljöbedömningen. Störningar Luftkvalitet Luftkvaliteten är bra inom området. Den nya användningen medför mindre parkering och bilkörning vid Larmgatan. Markföroreningar Asfaltbeläggningen kan vara av äldre datum och av typen tjärasfalt med förhöjda halter av polyaromatiska kolväten. Jorden under asfalten kan, efter många års användning som parkeringsyta, vara förorenad och vid schaktning behöva omhändertas som förorenad jord. Även golvet i det underjordiska rum där en nätstation varit placerad, och som nu föreslås bli soprum, kan behöva saneras. Behovet av marksaneringar bör undersökas i ett senare skede. Buller Hög musik förekommer periodvis från nöjeslokalen Vallen, (Teatervallen). Verksamheten får under 2011 ett beslut gällande riktvärden för musikbuller. Verksamheten får inte vara störande för omgivningen. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Va -ledningar finns i Larmgatan och inom planområdet i anslutning till pumpstationen. 21

22 Samhällsbyggnadskontoret Dagvatten En stor dagvattenledning passerar området på den plats där den nya byggnaden tillåts. Dagvattnet måste åtgärdas då Systraströmmen inte kan ta emot mer föroreningar utan att miljökvalitetsmålen överskrids. Dagvattenledningen kommer att flyttas inom planområdet. Kalmar Vatten planerar en dagvattenbehandling invid strandkanten av Systraströmmen. Metoden innebär en fördröjning av dagvatten innan det går ut i vattnet (beteckning E 3 på plankartan). Dagvattenfördröjningen kan med fördel samordnas med bryggor att vistas på. Avfallshantering Ett miljörum planeras i den nya Mediebyggnaden. Renhållningsfordon kommer att kör in till byggnaden på kvatersmark och backvända för hämtning. Renhålllmningsfordon kommer däremot inte att köra upp till Gamla Vattentornet. Planen tillåter att ett underjordiskt valv med ingång från Larmgatan används som miljörum. Avsikten är att Kalmarhem (boende i Gamla Vattentornet), Spa- och relax-företaget samt korvkiosken i kvarteret Väktaren använder detta rum för avfall. Värme Ledningar för fjärrvärme finns i Larmgatan. El- och telenät Kalmar Energi Elnät AB har underjordisk hög- och lågspänningsledningar ledningar i parken och i Larmgatan, inom planområdet. En befintlig nät- Station kommer att ligga kvar. Teleledningar och kopplingsskåp finns inom planområdet. En telefonhytt finns idag vid Larmgatan. Hytten kommer att tas bort. Administrativa frågor Planens genomförandetid är 5 år räknat från den dag planen vinner laga kraft. Rivningslov krävs för före detta skyddsrum. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Planen har upprättats av Helena Westholm, EFEM arkitektkontor på uppdrag av Samhällsbyggnadskontoret, Kalmar kommun. Medverkande från Kalmar kommun har varit Elena Kakavandi. Elena Kakavandi Samhällsbyggnadskontoret Helena Westholm EFEM arkitektkontor AB 22

Valnötsträdet 8 samt Valnötsträdet 6 och 7 Etapp 3

Valnötsträdet 8 samt Valnötsträdet 6 och 7 Etapp 3 Avdelning/Handläggare Datum Ärendebeteckning Planavdelningen 2014-0624 1(26) Elena Kakavandi/Thomas Nilausen 0480-45 03 12 /0480-45 03 15 PLANBESKRIVNING Samrådshandling Detaljplan för del av Valnötsträdet

Läs mer

Detaljplan för del av Centrum VISKAHOLM 2 M.FL. Borås Stad

Detaljplan för del av Centrum VISKAHOLM 2 M.FL. Borås Stad P02/09 Detaljplan för del av Centrum VISKAHOLM 2 M.FL. Borås Stad SAMRÅD normalt planförfarande Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling och utvidgning av Borås centrum med

Läs mer

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26 1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188 Betygar: Claes Hedlund Laga kraft 2007-02-26 Detaljplan för Lomma 29:23 m fl, Hamntorget Lomma, Lomma kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING

Läs mer

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç=

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= Diarienummer PLAN15/1 aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= m=i=^=k=ó==l=`=e===d=b=k=l=j=c= =o=^=k=a=b=_=b=p=h=o=f=s=k=f=k=d= OMNRJMSJNM= = p^joüape^kaifkd= Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

11 18 december 2008. Nr 119 Planprogram för Krokshallsområdet

11 18 december 2008. Nr 119 Planprogram för Krokshallsområdet 11 18 december 2008 Nr 119 Planprogram för Krokshallsområdet 2008 11 17 Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige gav i augusti 2005 Kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta förslag till

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING 2009-01-19. Detaljplan för. KRISTIANSTAD 4:4 m fl, ÖSTRA CENTRUM PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING 2009-01-19. Detaljplan för. KRISTIANSTAD 4:4 m fl, ÖSTRA CENTRUM PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(40) SAMRÅDSHANDLING 2009-01-19 Dnr 08-0060:2 Tillhör karta dnr 08-0060:1 Detaljplan för KRISTIANSTAD 4:4 m fl, ÖSTRA CENTRUM centrala Kristianstad, Kristianstads kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING mars 2014. Detaljplan för Löjan 18 Mariestads centralort

Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING mars 2014. Detaljplan för Löjan 18 Mariestads centralort Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING mars 2014 Detaljplan för Löjan 18 Mariestads centralort Planförfattare: Maria Nilsson, planarkitekt INNEHÅLL Del 1 - Bakgrund 4 Sammanfattning och syfte 4 Handlingar 4 Planförfarande

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV BARKÅKRA 50:3 (SLOTTET VALHALL PARK) VALHALL PARK, ÄNGELHOLMS KOMMUN

DETALJPLAN FÖR DEL AV BARKÅKRA 50:3 (SLOTTET VALHALL PARK) VALHALL PARK, ÄNGELHOLMS KOMMUN Diarienummer 09-0349 UTSTÄLLNINGSHANDLING UTSTÄLLNING 2009-11-17 T O M 2009-12-11 DETALJPLAN FÖR DEL AV BARKÅKRA 50:3 (SLOTTET VALHALL PARK) VALHALL PARK, ÄNGELHOLMS KOMMUN Dolkvägen Skålgropsvägen Kelliehousevägen

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

Detaljplan för. Kv Strandbaden 3 m fl. Falkenbergs kommun, Hallands län. Planbeskrivning. Samrådshandling 2015-01-21

Detaljplan för. Kv Strandbaden 3 m fl. Falkenbergs kommun, Hallands län. Planbeskrivning. Samrådshandling 2015-01-21 Detaljplan för 3 m fl Falkenbergs kommun, Hallands län Detaljplan för Falkenbergs kommun, Hallands län Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm

Läs mer

datum 2014-09-09 Detaljplan för Fodret 5 och 19 m fl i Tygelsjö i Malmö

datum 2014-09-09 Detaljplan för Fodret 5 och 19 m fl i Tygelsjö i Malmö datum 2014-09-09 diarienummer 2011-00926 Dp 5216 GRANSKNINGSSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för Fodret 5 och 19 m fl i Tygelsjö i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 28 april 2015 efter beslutande kommunstyrelsen i Nya näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

KVARNHOLMEN PÅ DJUPET

KVARNHOLMEN PÅ DJUPET Kapitel 2 KVARNHOLMEN PÅ DJUPET I detta kapitel, Kvarnholmen på djupet, skapas förståelse för området, dess invånare och kultur, utifrån de fyra teman som är kärnan i den fördjupade översiktsplanen. Tre

Läs mer

PLANBESKRIVNING Antagandehandling

PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2011-04-26 Diarienummer 0904/07 PLANBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR NORRA LÅNGESAND, DELAR AV 1:80, 1:552 M.FL. ÖCKERÖ KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Detaljplan för norra långesand Delar av

Läs mer

Burlövs kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Mareile Walter 040-625 63 60 mareile.walter@burlov.se

Burlövs kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Mareile Walter 040-625 63 60 mareile.walter@burlov.se Burlövs kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Mareile Walter 040-625 63 60 mareile.walter@burlov.se Datum Diarienummer 20-07-21-214 1 (1) /Sändlista/ Lagakraftbevis för detaljplan för del av

Läs mer

Bakgrund och sammanfattning

Bakgrund och sammanfattning TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2013-05-23 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Emelie Greiff Telefon: 0523-613341 E-post: emelie.greiff@lysekil.se DETALJPLAN FÖR GULLMARSSTRAND DEL AV SKAFTÖ-FISKEBÄCK

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING 12223 1(17)

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING 12223 1(17) Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum Älvsbyns kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Vattentornet vid järnvägsstationen. Foto: MAF Arkitektkontor AB, 2012 12223 1(17) HANDLINGAR

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Giuliana Conciauro 2014-05-13 Tfn 08-508 27 320 1(78) Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 1 3 2 Primusområdet

Läs mer

Detaljplan för Stallmästaregården

Detaljplan för Stallmästaregården SOLNA STAD 1 (14) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2013-02-28 SBN/2009:189 Utställningshandling Planbeskrivning Detaljplan för Stallmästaregården inom stadsdelen Haga, upprättad i februari

Läs mer

PLANPROGRAM. tillhörande detaljplan för HALMSTADS TEATER, HALMSTAD

PLANPROGRAM. tillhörande detaljplan för HALMSTADS TEATER, HALMSTAD PLANPROGRAM PROGRAMSAMRÅD tillhörande detaljplan för ÖSTERSKANS 3 HALMSTADS TEATER, HALMSTAD 2010-06-23 Byggnadskontoret Halmstads kommun Box 153, 301 05 Halmstad Besöksadress: Rådhuset Tel 035-13 72 30

Läs mer

Planbeskrivning 2015-05-25. Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Skårsvägen. Dnr 2011. 042 SBN 211 GRANSKNINGSHANDLING

Planbeskrivning 2015-05-25. Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Skårsvägen. Dnr 2011. 042 SBN 211 GRANSKNINGSHANDLING Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010-6153317 Dnr 2011. 042 SBN 211 GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Skårsvägen Planbeskrivning 2015-05-25 1 Syfte Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo Nyköpings kommun, Sörmlands län SHB 12-202 Projnr: 111 374 ANTAGANDEHANDLING Upprättad i september 2011, reviderad augusti och november 2012

Läs mer

kv. Nötknäpparen 27 m.fl.

kv. Nötknäpparen 27 m.fl. Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (34) Detaljplan för kv. Nötknäpparen 27 m.fl. (Ny arena) Norr Eskilstuna kommun Stadskarta med markering av planområdet. Eskilstuna kommun, Lantmäteriet

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för Kungsgården 5:3 mfl FRÖSÖ LÄGER Östersunds kommun

Detaljplan för Kungsgården 5:3 mfl FRÖSÖ LÄGER Östersunds kommun Detaljplan för Kungsgården 5:3 mfl FRÖSÖ LÄGER Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 494/2011 Dnr planmodul: P 11/0007 ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 15 mars 2012 Antagen av miljö- och samhällsnämnden

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN TERMINALEN 1 CENTRUM, HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN TERMINALEN 1 CENTRUM, HELSINGBORGS STAD DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN TERMINALEN 1 CENTRUM, HELSINGBORGS STAD Upprättad den 7 mars 2013 NORMALT PLANFÖRFARANDE Antagen av kommunfullmäktige. Laga kraft.. Genomförandetid t o m Dnr 47/2011 DETALJPLAN

Läs mer