Kalmar kommun Samhällsbyggnadskontoret Plan- och bygglovavdelningen Elena Kakavandi, Samhällsbyggnadskontoret Helena Westholm, EFEM arkitektkontor AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kalmar kommun Samhällsbyggnadskontoret Plan- och bygglovavdelningen Elena Kakavandi, Samhällsbyggnadskontoret Helena Westholm, EFEM arkitektkontor AB"

Transkript

1 Kalmar kommun Samhällsbyggnadskontoret Plan- och bygglovavdelningen Elena Kakavandi, Samhällsbyggnadskontoret Helena Westholm, EFEM arkitektkontor AB Planbeskrivning Datum Upprättad Sid. 1 (22) Beteckning Dnr Detaljplan för del av Kvarnholmen 2:5 Gota Media i Kalmar HANDLINGAR Planhandlingarna består av: Plankarta med bestämmelser, Illustrationskarta, Planbeskrivning (denna handling), Genomförandebeskrivning, Behovsbedömning, Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), Fastighetsförteckning samt Grundkarta. På kommunens hemsida finns en bilaga till detaljplanen, där man kan läsa mer om planerna för den nya byggnaden och för parkens utformning. Här redovisas analyser och ritningar från det danska arkitektkontoret Dorte Mandrup Arkitekter och från landskapsarkitekt Marianne Levinsen, Köpenhamn. Övriga handlingar och dokument: Platsen för bastionen Gustavus Primus Då och nu, Faktasamling Kvarnholmen 2:5, Kulturhistorisk studie 2009:2, Nicholas Nilsson, Kalmar läns museum Bastionen Gustavus Primus, Bevarade bastionsmurar inom fastigheten Kvarnholmen 2:5, RAÄ 93, Kalmar stad och kommun, Kalmar län Arkeologisk förundersökning UV Öst Rapport 2010:11, Carina Bramstång och Göran Tagesson Mediehus, Kvarnholmen, Kalmar, detaljplan Översiktlig geoteknisk utredning, WSP samt Rapport Tillfarts- & Servicegata till Gamla Vattentornet. Valv över Västerport, WSP , reviderad PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Planarbetet kan ses som ett första steg i kommunens ambition att lyfta fram, förstärka och utveckla resterna av Kalmars befästningsverk på Kvarnholmen. Planens syfte är att möjliggöra en ny byggnad för kontor, som ska bidra till ökad tillgänglighet, förbättrad trygghet och ökad förståelse för platsens rika kulturhistoria. Byggnaden förbinder parken vid Larmgatan med fästningsvallens högre belägna nivå, tydligt synlig från Västra Vallgatan. Det nya huset placeras i direkt anslutning till resterna av den befästning som byggdes runt Kvarnholmen på 1600-talet. Planen reglerar byggnadens utformning med hänsyn till den kulturhistoriskt värdefulla miljön och omkringliggande park. Byggnaden planeras som huvudkontor för Gota Media AB och ska bli tidningen Barometerns nya lokaler

2 Samhällsbyggnadskontoret Syftet är vidare att skapa en grannskapspark, attraktiv för alla åldrar, mellan Malmbron och Kalmar station. Planen reglerar också allmänhetens tillgänglighet till den nya byggnadens trappor och tak, till parken och Systraströmmen. Den befintliga parkeringsplatsen vid Larmgatan för cirka 60 fordon utgår. Parkering och angöring för verksamheterna inom planområdet regleras i planen. Flygbild över planområdet idag Foto Lars Johansson Uppe på befästningsvallen finns ett vattentorn från år 1900, i handlingarna kallat Gamla Vattentornet, som idag innehåller 11 lägenheter. Planen ger skydd för vattentornets exteriör och reglerar tillgängligheten till byggnaden. Planen medger att den pumpstation, som idag är belägen på parkeringsplatsen väster om Larmgatan och som är en viktig knutpunkt i VA-nätet ligger kvar. Ett kraftigt stråk av el-ledningar går i parken längs Larmgatan. Här finns också en nätstation, belägen ett tiotal meter från pumpstationen. Ledningar och nätstation ska vara kvar, vilket regleras i detaljplanen. Planområdet gränsar till Kalmar Teater från 1853, som är byggnadsminne. Planen reglerar inlastningen till teatern och framtiden för den nöjeslokal som finns vid teatern, Teatervallen eller som den kallas idag Vallen. Under mark, i den gamla befästningsvallen, finns utrymmen i så kallade kasematter. En glashytta och en spa-och relaxanläggning har verksamheter i dessa underjordiska valv. Planen reglerar användningen av de underjordiska utrymmena. Syftet är att verksamheterna ska kunna fortsätta som idag. Här finns också Västerport, en av Kalmars tre bevarade stadsportar från 1600-talet. 2

3 Samhällsbyggnadskontoret Genom Västerport når man bron som leder över Systraströmmen till Kalmar fängelse och vidare mot Malmen. Fängelset ligger på den så kallade ravelinen, som byggdes till befästningen på 1600-talet. I vallen finns också två före detta skyddsrum, byggda under andra världskriget. Ett av skyddsrummen kommer att tas bort i samband med att den nya byggnaden uppförs. I vallen mitt emot den gamla bebyggelsen Tripp Trapp Trull har ett rum för en transformator tillkommit i modern tid. AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN Planens syfte bedöms inte stå i strid med hänsynsreglerna i miljöbalken. Miljöbedömning En behovsbedömning har upprättats i enlighet med de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och program (MKB-förordningen (MKBF ), Plan- och Bygglagen 5 kap 18 och Miljöbalken 6 kap ). Behovsbedömningen upprättas för att utreda om planens genomförande innebär en betydande påverkan på miljön. Genomförandet av planen innebär en betydande påverkan på ett område som har erkänd nationell skyddsstatus. Planområdet ingår i fornminne RAÄ 93 och hela området är en fornlämning. Området omfattas också av riksintresset för kulturvård med beteckning Kalmar län K48. Området är idag park och allmän platsmark, förutom Gamla Vattentornet och några mycket små byggnader. Kommunen har i samråd med Länsstyrelsen kommit fram till att en miljöbedömning (MKB) krävs. Miljöbedömningen avgränsas till frågor om påverkan på kulturvärde och stadsbild. PLANDATA Lägesbestämning Planområdet omfattar ett parkområde mellan Malmbron och Tullbron på västra Kvarnholmen i Kalmar samt en del av Systraströmmen. Planområdet gränsar till kvarteren Brandvakten, Tenngjutaren, Kopparslagaren öster om Larmgatan och kvarteren Väktaren, Blockmakaren samt Teatern. Planen omfattar ett större område än vad som krävs för den nya byggnaden. Detta beror på att byggnationen får konsekvenser även för andra verksamheter och boende. Bland annat påverkas trafiken till bostäderna i Gamla Vattentornet. Kommunen vill också ta ett samlat grepp och utveckla området till en grannskapspark för Kvarnholmen samt förbättra miljön på Västra Vallgatan. Areal Planområdet är cirka 34 hektar. Markägoförhållanden All mark inom planområdet är i kommunens ägo, utom fastigheten med Gamla Vattentornet som ägs av Kalmarhem AB. Fastighetsgränsen går endast ett par meter utanför själva byggnaden. 3

4 Samhällsbyggnadskontoret Muren och Västerport från Västra Vallgatan Fortifikationsbyggnad över Västerport Parkeringsplatsen vid befästningsvallen Västerport och bron över Systraströmmen Västra Vallgatan mot norr, Kv Väktaren t.h. Den yttre muren mot Systraströmmen Glashyttans butik i underjordiskt valv Västerport från Västra Vallgatan 4

5 Samhällsbyggnadskontoret Planområdets läge på västra Kvarnholmen Flygbild över planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga planer Översiktsplan Kommunens översiktsplan är under omarbetning. Ett förslag till ny översiktsplan sänds på samråd i april Fördjupad översiktsplan Detaljplanen överensstämmer med intentionerna i Fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen och dess omgivande vattenrum. Planen som har varit på samråd under sommaren 2010 kommer att skickas på utställning i april Den fördjupade översiktplanen beräknas bli antagen under hösten I ett inledande kapitel om Kvarnholmen beskrivs förutsättningarna under följande rubriker; Vatten- och parkrum, kulturhistoria, stadsliv och stadsrum samt transporter. För att förtydliga visionen Förädla unika Kvarnholmen använder sig planerarna av tre ledstjärnor. Den första handlar om att Kvarnholmen ska vara attraktiv såväl att bo på som att besöka. Den andra ledstjärnan handlar om att den unika kulturhistorien inte ska vara ett musealt inslag utan lyftas fram som en karaktärsskapande tillgång för nya stadsrum och aktiviteter. Här är såväl tradition som experiment viktiga. Den tredje ledstjärnan är att förstärka upplevelsen av samspelet mellan stad och landskap. Från ledstjärnorna utvecklas ett antal strategier. Budskapet är att man med hjälp av relativt små och förädlade projekt på Kvarnholmen och i dess omgivande vattenrum kan få till stånd en utveckling som är positiv för hela Kalmar, men också för den omgivande regionen. Viktiga åtgärder är att göra vattnet mer tillgängligt och att förbättra vattenkvaliteten så att vattnet blir badbart, att utveckla blandningen av verksamheter och boende, mixen i bebyggelsen, samt att 5

6 Samhällsbyggnadskontoret stärka kopplingarna mellan Kvarnholmen och stadsdelarna omkring. Den fördjupade översiktsplanen är en del i kommunens arbete med att uppnå de nationella miljömålen och en mer hållbar stad. Gällande detaljplan För större delen av planområdet gäller Plan för Kalmar stad, upprättad av P Hallman De byggnader som redovisas i planen på den aktuella platsen är Kalmar Teater, Gamla Vattentornet och den fortifikationsbyggnad som ligger över Västerport. Riksintresset för kulturmiljö Planområdet ingår i riksintresse för kulturvård. Beteckning är Kalmar län K 48. I Länsstyrelsens meddelande 1997:30 redovisas motiven för riksintresset. Länsstyrelsen tar bland annat upp att Kalmar är ett av landets främsta exempel på stadsbyggnadskonst från 1600-talet. Kalmar stad var huvudpunkten för Sveriges östkustförsvar på 1600-talet och är ett bra exempel på residens- och förvaltningsstadens fortsatta utveckling. Kvarnholmen med bevarad stadsplan, byggnader och vallar från 1600-talet, är fortfarande centrum för handel och administration i Kalmar. Här finns vattenområden som gör den befästa staden med dess vallgravar lätt att förstå, samt rester av de gamla befästningsvallarna. Slottet med murpartier från äldre medeltid är idag ett av landets mest ursprungliga renässanspalats. Vattentornet inom planområdet nämns bland de byggnader som tillkom på de gamla fortifikationsjordarna i slutet av 1800-talet. Ett nytt förslag till riksintresseformulering för Kalmar stad har antagits under Enligt detta dokument omfattar Kalmar riksintresse etapp 1, den norra delen med 10 delområden. Planområdet ligger i delområde 1. Det är den del av staden som tydligast återspeglar Kvarnholmens äldre utvecklingsskeden präglade av fasader i puts och sten, vertikal fasadindelning och sammanhållen höjdskala med enstaka högre landmärken. Området präglas av en rik blandning av historisk arkitektur och återhållna nytillskott som bidrar till en sammanhållen helhetsverkan. Den täta inramningen med fästningsmurar och stadsportar utgör en viktig del av kulturmiljön. Fornminne Fornminnet RAÄ 93 omfattar delar av Kalmar, bland annat hela Kvarnholmen. För mer information läs miljöbedömning (MKB). Varje markingrepp i området kräver tillstånd från Länsstyrelsen, enligt Kulturminneslagen, Kap.2. Byggnadsminne Kalmar Teater som gränsar till planområdet blev byggnadsminne år En veranda som hör till restaurangen innefattas i byggnadsminnet sedan I bestämmelserna om byggnadsminnet framhålls bland annat att byggnaden inte får rivas, flyttas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras. Kulturhistorisk utredning Kalmar läns museum redovisar den historiska bakgrunden i Kulturhistorisk studie 2009:2 Platsen för bastonen Gustavus Primus Då och nu. 6

7 Samhällsbyggnadskontoret Karta över bastionernas namn och placering 1677 Parallellt uppdrag i två steg Planarbetet har föregåtts av parallella uppdrag som genomfördes under Från början bjöds cirka 50 arkitektkontor in till en prekvalificering (urvalsförfarande). Sex arkitektkontor tävlade i en första omgång och två i en andra. Det vinnande förslaget till ny mediebyggnad kom från Dorte Mandrup Arkitekter i Köpenhamn. Detta förslag har bearbetats under och ligger till grund för denna detaljplan. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Kort historik Planområdet omfattar rester av Kalmar befästningar som byggdes på talet, då staden hade en central roll i Sveriges östkustförsvar och handel. På den plats i området som nu är föremål för byggnation fanns en gång bastionen Gustavus Primus, en av de tre största bastionerna i Kalmar fästning. I Kalmar, som i många andra städer, revs delar av befästningarna på 1870-talet och staten skänkte marken till staden för allmänt ändamål. Marken har blivit en tillgång för alla och en del av stadens grönstruktur. Befästningens vallgrav är fortfarande en del av stadsmiljön. Detta är tydligt när man står vid Systraströmmen. Delar av befästningsvallarna på Kvarnholmen finns ännu kvar och bildar en markant siluett och inramning till den platta kvartersstaden innanför murarna. Västra Vallgatan som löper innanför muren och från vilken Västerport utgår är belagd med kullersten. Här kan man få en känsla av den historiska staden. Gatan har idag tyvärr karaktär av bakgata. I resterna av befästningsverkets valv finns Västerport, en av tre bevarade stadsportar samt några andra lokaler. I dessa underjordiska valv hyr idag en glashytta med butik och ett spa-och relaxföretag lokaler. Det är exempel på hur området kontinuerligt förändras. 7

8 Samhällsbyggnadskontoret Kalmar stad Vy från Malmen. Ravelinen och Gustavus Primus i förgrunden talets stadsstruktur av gator och torg, kvarter och befästningar är relativt oförändrad på Kvarnholmen, men olika epoker har ändå satt sina spår i miljön. Kalmar Teatern stod färdig 1853, och blev då en värdig fond vid Larmtorget. Kalmar vattentorn tillkom uppe på rester av befästningsvallen vid sekelskiftet. Det tar upp en liten yta i parken och reser sig i stället som ett landmärke för Kalmar. I samband med att man rev delar av befästningsvallen i slutet av 1800-talet förlängdes Larmgatan ut till Malmbron. Under 1900-talets första halva fanns vid Larmgatan en större byggnad för Va-verkets personal, Kalmar Kloakpumpstation, samt ytterligare en låg byggnad i planområdets norra del. Kloakpumpstationen revs på 1970-talet och ersattes då av en mindre pumpstation. Samtidigt byggdes en parkeringsplats för knappt 60 bilar. En nätstation har flyttats från ett underjordiskt utrymme vid Larmgatan till parkeringsplatsen. Planen skadar inte riksintresset, men lyfter fram platsens historia och Kalmars betydelse genom tiden. Den förfulning som skedde på fornlämningen när parkeringsplatser med skyltar, avbärare och automater samt nät- och pumpstation byggdes åtgärdas nu en ny epok ska inledas som återskapar parken som en attraktiv plats i staden. Den planerade byggnaden erbjuder utsiktsplatser och information samt förbättrar tillgängligheten till befästningsvallen. Se även miljöbedömningen. Befästningsvallen och parkområdet Planområdet omfattar parken mellan Malmbron och Tullbron. Endast en liten del av området låg utanför befästningsvallen på 1600-talet. Gustavus Primus nordvästra hörnstenar är fortfarande synliga i strandkanten. En analys med förslag till utformning av parken har på kommunens uppdrag utarbetats av Marianne Levinsen Landskab APS, Köpenhamn. Hennes arbete ligger i huvudsak till grund för illustrationskartan och är vägledande för parkens omdaning. Viktiga inslag för att lyfta fram den historiska platsen är: Synliggör befästningens ursprungliga läge och form. Förtydliga Gustavus Primus geometri och särskilt det nordvästra hörnet som fortfarande är synligt i strandkanten. Hörnet ska betonas i Systraströmmen genom att nya bryggor placeras innanför dagens strandlinje. Ny markbehandling från Systraströmmen genom parken och på Larmgatan visar mu- 8

9 Samhällsbyggnadskontoret rens norra sida. Genom att röja av sly på vallen får man den att avteckna tydligare och besökare får bättre utsikt mot Kalmarsund och mot rutnätsstaden. Betona kvaliteterna på den lägre parknivån som har kontakt med vattnet med hjälp av bryggor, grillplats och kanske en glasskiosk samt kvaliteterna på den högre nivån som har utsikt, tystnad, grönska med hjälp av gångvägar, sittplatser och lekplats. Förbättra möjligheten att röra sig mellan nivåerna vid det nya mediehuset genom nya trappor och trapplift. Plantera träd som förstärker entrén till parken från norr samt allén till Kalmar Teater från väster. Kommunen har arbetat fram en grönstrukturplan för Kalmar; Grönstruktur i Kalmar, planeringsunderlag för Kalmar stad utifrån ett socialt och biologiskt perspektiv. Detta dokument, antaget av Kommunfullmäktige, utgör ett underlag för detaljplanen. I Grönstrukturplanen föreslås parken utvecklas till en grannskapspark. Med detta menas att parken ska vara en mötesplats i grannskapet, särskilt viktig för barn, äldre och andra som inte rör sig längre sträckor. Grannskapsparken bör framförallt innehålla möjlighet för lek, spel, avkoppling och vila. I detaljplanen är området allmän plats (beteckning PARK och PARK 1 på plankartan). Området mellan Gamla Vattentornet och Olof Palmes gata, på resterna av befästningsvallen, är idag park med gångvägar och ett antal stora träd. I anslutning till teatern finns en nöjeslokal Teatervallen, idag kallad Vallen, som nås från Olof Palmes gata och Larmtorget. Den är delvis under tak, delvis i det fria. Teatervallen har lång tradition. Idag är verksamheten av nattklubbskaraktär och problem finns med höga ljudnivåer och förfulande plank. Här finns utomhusscen, och några mycket små paviljongbyggnader. På sikt vill kommunen att området öppnas upp och blir en del av parken. Vid parkskötsel ska befästningsvallarna och Kalmar som 1600-talets befästningsstad tydligöras. Gestaltningsprogram samt vård- och underhållsplan för gönytor bör tas fram av parkhistoriskt kunnig landskapsarkitekt, antikvarie, arkeolog eller motsvarande. Systraströmmen Karaktäristiskt för området är kontakten med Systraströmmen, som är en del av den vallgrav som fanns runt den befästa staden, idag Kvarnholmen, redan på 1600-talet, En del av Systraströmmen ingår i planområdet (beteckning W på plankartan). I kommunens fördjupade översiktsplan för Kvarnholmen och dess omgivande vattenrum framhålls de kvaliteter som Kalmar har tack vare sina vattenområden. I planen föreslås att man arbetar med att odla särarterna hos stadens vatten- och parkrum, att man skapar sammanhängande gröna stråk samt att man förstärker intrycket av en stad byggd på öar. I planen finns också målsättningen att Malmfjärden och Systraströmmen på sikt blir badbara. För att förbättra vattenkvaliteten anordnas därför en reningsbassäng för dagvatten 9

10 Samhällsbyggnadskontoret Bro över Systraströmmen, Kalmar fängelse Kalmar Teater, uppfart från Olof Palmes gata Planområdet från nordväst, Systraströmmen Vattentornet och Systraströmmen Parkeringsplatsen vid Larmgatan Larmgatan från söder, Bebyggelsen vid Larmgatan Pumpstationen och Strömgatan i fonden 10

11 Samhällsbyggnadskontoret i planområdets norra del (beteckning E 3 på plankartan). I anslutning till dagvattenbehandlingen finns möjlighet att bygga bryggor att vistas på. Se vidare under rubriken Teknisk försörjning. En bro från Västerport över till ravelinen och Kalmar fängelse byggdes efter gamla ritningar och togs i bruk i samband med Unionsjubileet Bron har blivit en viktig del i Kalmars gång- och cykelnät. Ny bebyggelse mediehus Gota media önskar uppföra en ny kontorsbyggnad inom planområdet, (beteckning C 1 på plankartan). Byggnaden ska tjäna som huvudkontor för Gota Media AB, ett medieföretag som äger flera tidningar i södra Sverige. Byggnaden ska också vara tidningen Barometerns nya lokaler. Dorte Mandrup Arkitekter i Köpenhamn har utarbetat ett förslag till mediehus. Den föreslagna byggnaden är i fyra våningar över mark. Byggnadens höjd över marken är 14.8 m 2, vilket innebär att huset inte är högre än de högsta husen längs Larmgatan. Se figur i miljöbedömningen. Den yta som byggnaden tar på marken, inklusive trappor är cirka 1100 m 2, vilket kan jämföras med cirka 1700 m 2 som är den yta som parkeringsplatsen upptar idag. Mediebyggnaden tar alltså inte mer av parken i anspråk än dagens parkeringsplats. Se även miljöbedömningen. Här följer utdrag ur arkitektens beskrivning av den nya byggnaden. Hela texten finns på kommunens hemsida. Arkitektonisk huvudidé Byggnaden är utformad som en trappa vilken sammanfattar platsens huvudelement, vallens profil och kant samt parkytan i en och samma rörelse, i en byggnad. Trappans obrutna rörelse från plan till kant till offentlig stig till byggnadens kulmen i utsikten från scenterrassen skapar i sig själv en varierande rumslig sekvens, som åtföljs av medvetna val såväl arkitektoniskt som materialmässigt, detta säkerställer att byggnaden får en tydligt öppen och vänlig karaktär. Det handlar här om en hårfin balans mellan att underordna sig platsens historia och att uttrycka samtiden, möjliggöra öppna och opretantiösa möten mellan byggnadens brukare och stadens invånare, mellan historia och nutid, rörelse och eftertanke, vall och plan. Genom att dra sig tillbaka och koncentrera bebyggelsen i övergången mellan plan och vall frigjörs en så stor del av parken som möjligt. Därmed kommer det även i fortsättningen vara möjligt att se ut igenom parken och platsens öppna gröna karaktär bevaras. Tillgänglighet till det översta planet för alla parkens besökare säkerställs med en trapphiss. Material och uttryck Avsikten är att byggnadens ytbeklädnad har en lång hållbarhet och ett minimalt behov av underhåll. Byggnaden skall stå i många år i samspel med sin historiska omgivning, och får inte slitas på ett oattraktivt vis, tvärtom ska den bli vackrare med åren. Byggnaden föreslås därför konstrueras i hållbara, robusta och väl beprövade naturmaterial. Den skall ha ett lätt informellt, vänligt och inbjudande uttryck, en paviljong som naturligt bidrar till stämningen i parken, sommar som vinter. Materialvalen är ljusa, glas och varmt trä, ljus betong och vitlackerat stål. 11

12 Samhällsbyggnadskontoret Den nya byggnaden ska utföras med särskild hänsyn till platsens karaktärsdrag men ges en modern utformning. Byggnadens grundläggning ska inte inkräkta på den befintliga muren vid Systraströmmen (beteckning C 5 på plankartan). En byggnadsdel får kraga över muren enligt illustration på plankartan. Utformningen kommer att behandlas i bygglovsskedet. Renderingar av förslag till ny mediebyggnad. Arkitekt: Dorte Mandrup Arkitekter. Befintligt utseende. Vy från norr. Systraströmmens strandlinje mot parken Foto Rolf Möller Nytt utseende. Mediebyggnaden i fonden. Nya bryggor i parken Dorte Mandrup Arkitekter 12

13 Samhällsbyggnadskontoret Gota Media och Barometern, som arbetar med information och nyhetsförmedling, har för avsikt att bjuda in allmänheten i byggnaden. I byggnaden planeras bland annat tidningsrum med kaffeautomat, utrymmen för offentliga arrangemang, som föredrag och utställningar. Avsikten är att byggnaden ska infria kraven enligt miljösystemet Green building och Miljöklassad byggnad. Byggnaden planeras för hybridventilation, det vill säga naturlig ventilation i kombination med avancerad datastyrning av värme, luft och ljus. En underjordisk kulvert för tilluft medges i parken norr om mediebyggnaden. Kulverten avslutas med ett luftintag över mark som ska få en konstnärlig utformning och bli en del av parken. Mediebyggnaden ansluts till fjärrvärmenätet. Tanken är att solceller på en del av byggnadens tak producerar elektricitet. Befintligt utseende. Befästningsvallen och Systraströmmen Foto Rolf Möller Nytt utseende. Byggnaden förstärker vallen och rester av Gustavus Primus. Dorte Mandrup Arkitekter 13

14 Samhällsbyggnadskontoret Ny byggrätt vid kvarteret Väktaren. Planen medger en utbyggnad av en veranda i en våning till restaurangen i kvarteret Väktaren i hörnet Västra Vallgatan och Norra Långgatan (beteckning C 3 på plankartan). Syftet är att här skapa ljus och befolka området hela året om. Med ögon på platsen kan man öka tryggheten i detta område. Byggrätten inordnar sig i det gamla kvartersmönstret och rutnätsstaden. (Se även ursprunglig tomtindelning på sidan 7). Tillbyggnaden ska utformas med särskild hänsyn till byggnadens karaktärsdrag samt ges en modern, transparent utformning som speglar kvarterets form, (beteckning k 1 på plankartan). För att bidra till att höja statusen på Västra Vallgatan kommer fastighetsägaren att iordningsställa gården på grändens östra sida. När man kommer genomstadsporten möts man, som ofta förr i tiden, av ett världshus. Skissförslag ny veranda v d Norra Långgatan Arkitekt: Johan Schmalensee Befintliga byggnader ovan mark Gamla Vattentornet På återstoden av den gamla befästningsvallen restes ett vattentorn vid förra sekelskiftet. Vattentornet byggdes på 1980-talet om till bostäder (beteckning B på plankartan). Tornet rymmer 11 lägenheter. Byggnaden får skydd mot rivning och exteriör förändring. Vid underhåll eller annan byggnadsåtgärd ska historiskt korrekta hantverksmetoder, arbetstekniker och material användas. Antikvarisk expertis ska konsulteras (beteckning q 1 på plankartan).. Kalmar Teatern invid planområdet Teatern i Kalmar ritades av arkitekt Bror Carl Malmberg och bildhuggare Carl Ahlborn. Förebilden fanns i Dresden. Byggnaden, som stod klar 1853, har sin huvudfasad mot Larmtorget. Baksidan som gränsar till planområdet inordnar sig elegant i parken. Kalmar Teater berörs av planen då inlastning till 14

15 Samhällsbyggnadskontoret scenen sker från parken, med uppfart från Olof Palmes gata. Även gästande teatersällskap anländer denna väg. Fortifikationsbyggnad Västerport är överbyggd med en enkel oinredd stenbyggnad, vars entré finns på vallen. Planen medger att byggnaden används för verksamheter. Byggnaden saknar uppvärmning och kan bara utnyttjas sommartid för speciella verksamheter (beteckning C 4 på plankartan). Byggnaden hör till befästningsverket från 1600-talet och får inte förvanskas. För exteriöra och interiöra förändringar krävs bygglov. Vid underhåll eller annan byggnadsåtgärd ska historiskt korrekta hantverksmetoder, arbetstekniker och material användas. Antikvarisk expertis ska konsulteras, (beteckning q 1 på plankartan). Nätstation Den befintliga stationen för elnätet bevaras och renoveras, (beteckning E 1 på plankartan). Pumpstation Pumpstationen bevaras och renoveras, (beteckning E 2 på plankartan). Nytt utseende. Byggnaden ansluter till den högre nivån. Dorte Mandrup Arkitekter 15

16 Samhällsbyggnadskontoret Verksamheter under mark (kasematter) Under mark, i fästningsvallen finns utrymmen som ursprungligen var avsedda för material eller soldater. Kommunen hyr ut några av dessa rum för verksamheter. Idag finns en glashytta med butik, en verksamhet som bidrar till stämningen vid Västerport och på Västra Vallgatan och som besöks av kalmarbor och turister. En spa-och relaxanläggning som kan ta emot 20 gäster, finns i vallens norra sida, med ingång från den lilla platsen där Västra Vallgatan möter Larmgatan. Lokalen kan i en nödsituation rymmas ut mot parkeringsplatsen vid Larmgatan. Planen medger att utrymmena används för sådana verksamheter som kan passa i de mycket speciella lokalerna, under förutsättning att hygienutrymmen och avfallshantering kan ordnas (beteckning C 2 på plankartan). Vilka verksamheter som kan ta plats i valven prövas i bygglovsskedet. Se bilder på sidan 7 samt illustration. Valven får inte förvanskas. För interiöra och exteriöra förändringar krävs bygglov. Användning anpassas till bebyggelsens kulturvärden. Vid underhåll eller annan byggnadsåtgärd ska historiskt korrekta hantverksmetoder, arbetstekniker och material användas. Antikvarisk expertis ska konsulteras, (beteckning q 2 på plankartan). Planen medger att ett underjordiskt rum, som byggdes för en nätstation i modern tid, används som miljörum. Rummet, som har ingång från Larmgatan, kan användas som miljörum för boende i Gamla Vattentornet, av spa-anläggningen och av den korvkiosk som idag finns i hörnet Västra Vallgatan och Larmgatan i kvarteret Väktaren. Tillgänglighet Området nås från Västra Vallgatan, Larmgatan och Olof Palmes gata. Den nya byggnaden ska tillgodose Plan- och Bygglagens krav på tillgänglighet. Mediehuset ska utformas så att den ökar allmänhetens tillgång till befästningsvallen. Det ska vara möjligt att med hjälp av en trapphiss, som är integrerad i byggnaden, nå från gatuplanet upp till vallen (beteckning b på plankartan). Trappor, delar av taket och mark kring byggnaden ska vara tillgängligt för allmänheten (beteckning x 1 och x 2 på plankartan). Trygghet Polisens trygghetsundersökning 2008 indikerar följande när det gäller Kvarnholmen: Det finns påtagliga eller ganska påtagliga problem är nedskräpning, berusade personer utomhus samt folk som bråkar och slåss. Det finns också problem med ungdomsgäng som bråkar och stör. Detaljplanen medför förändringar som kan medverka till en ökad känsla av trygghet på Kvarnholmen. Mediebyggnaden som är befolkad en stor del av dygnet gör att det finns ögon på plats. Buskage och sly röjs undan, ny belysning sätts upp med mera. En veranda till restaurangen i kvarteret Väktaren kan öka känslan av trygghet när gående och cyklister passerar genom Västerport eller på Västra Vallgatan, stråk som idag ligger utanför den upplysta och befolkade rutnätsstaden. Kretsloppsfrågor Mediebyggnadens lokalisering centralt i Kalmar innebär att många besökare kan ta sig dit utan att använda bil. Planen innebär också en utveckling av 16

17 Samhällsbyggnadskontoret parken och det gröna i stadsmiljön. Avsikten är att den nya mediebyggnaden ska infria kraven enligt miljösystemet Green building och Miljöklassad byggnad. Skyddsrum I anslutning till resterna av befästningsvallen, på den plats där en ny byggnad medges, finns ett före detta skyddsrum från andra världskriget. Utrymmet klassas inte längre som skyddsrum enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och det kommer att rivas i samband med schaktningsarbetena för den nya byggnaden. Ytterligare ett före detta skyddsrum från modern tid finns i vallen ner mot Kalmar station. Detta rum fyller ingen funktion idag men får finnas kvar. Strandskydd Strandskydd gäller vid vattendraget Systraströmmen. Kommunen upphäver strandskyddet i samband med antagandet av detaljplanen. Se Genomförandebeskrivningen. Skydd av rar blomma En fridlyst blomma vid namn Luddvårlök växer invid Gamla Vattentornet. Om lokalen förstörs, till exempel som en följd av breddning av gångvägar, bör växten flyttas till en annan plats i närheten. För detta krävs dispens från artskyddsförordningen. Dispens söks hos Länsstyrelsen. Gator och trafik Biltrafik Planen medger att den befintliga tillfarten från parkeringsplatsen vid Larmgatan till bostadshuset i Gamla Vattentornet försvinner då mediehuset byggs. Tillfart kommer istället att finnas från Olof Palmes gata och genom den södra delen av parken, vilket anges i planen (beteckning tillfart 1 på plankartan). De fordon som ska kunna köra upp till vattentornet är personbilar med särskilt tillstånd och bilar för snöröjning och fastighetsskötsel. Fordonen tillåts köra på gångvägarna, vilka föresås breddas från 3.5 till 4.0 meter. Vägarna ska utformas som grusvägar och byggas med hänsyn till underliggande byggnadsverk och den unika parkmiljön. Antikvarisk expertis ska konsulteras. Breddning av befintliga gångvägar kommer att innebära att vissa träd måste sågas ner. Angöring till Mediebyggnaden sker från Larmgatan i höjd med Strömgatan. Se illustration. Härifrån nås också nätstationen och pumpstationen. Kalmar Teater vid Larmtorget har sin inlastning från parken med uppfart från Olof Palmes gata. (beteckning tillfart 2 på plankartan). I samband med att tillfarten till Gamla Vattentornet byggs om underlättas transporterna till teatern. 17

18 Samhällsbyggnadskontoret Nytt utseende. Byggnadens möter Larmgatan Dorte Mandrup Arkitekter Utformning Samhällsbyggnadskontorets plan, bygg och trafikavdelning har utarbetat ett förslag till utformning av gatorna inom planområdet. Förslaget innebär att den stensättning som genomförts på Larmgatan söder om Norra Långgatan fortsätter norrut. Gatan blir en gångfartsgata med parkering för allmänheten på den östra sidan. På den västra sidan planeras några platser för rörelsehindrade. Stensättningen avslutas med en markering av gränsen för Gustavus Primus yttre mur. Norr härom görs en enklare beläggning. Västra Vallgatan har i dag en karaktäristisk beläggning med kullersten som är viktig att bevara. För att underlätta framkomligheten för personer med ned satt rörlighet läggs hällar bland kullerstenarna på samma sätt som vid Västerport. En renovering av trapporna från Västra Vallgatan till Gamla Vattentornet föreslås för bättre tillgänglighet. Samhällsbyggnadskontoret föreslår också en ny stödmur i sitthöjd vid fornlämningsgränsen utanför den kasematt som idag hyrs av Spa- och relaxföretaget. Det innebär att vallen avjämnas till sin ursprungliga form och platsen förstoras något. Varje markingrepp i området kräver tillstånd från Länsstyrelsen, enligt Kulturminneslagen, Kap.2. Antikvarisk expertis ska konsulteras vid utformningen. Cykeltrafik Larmgatan och Västerport är viktiga cykelstråk på Kvarnholmen. Planen medger fortsatt cykeltrafik i dessa stråk. 18

19 Samhällsbyggnadskontoret Skissförslag till stensättning i hörnet Larmgatan-Strömgatan. Samhällsbyggnadskontoret Brand Räddningstjänsten har inget behov av att köra upp till Gamla Vattentornet. Brandfordon stannar vid Larmgatan och Västra Vallgatan. Västra Vallgatans förlängning mellan Norra Långgatan och Larmgatan klassificeras som räddningsväg, vilket ställer krav underhåll och snöröjning. Räddningstjänsten kräver en räddningsplats vid Västra Vallgatan, nedanför vattentornet. Räddningsvägen och räddningsplatsen ska märkas ut och hållas tillgängliga. Det innebär att Västra Vallgatan vid mötet med Larmgatan ska hållas fritt, vilket anges i detaljplanen. Parkering Parkeringsplatsen vid Larmgatan, som rymmer cirka 60 bilar, kommer att tas bort när den nya byggnaden uppförs. Parkeringsfrågorna på Kvarnholmen är i fokus och utreds under våren Kommunledningskontoret, som utreder frågorna, skriver att Kalmar kommun avser att skapa förutsättningar för nya parkeringsplatser på Norra Kvarnholmen för att säkerställa att antalet parkeringar på Kvarnholmen tillgodoser det parkeringsbehov som finns. Parkering för den nya byggnaden regleras i planen. Gota media har behov av cirka sju platser för reportrarnas bilar i närheten av sin byggnad. Parkering för dessa bilar ordnas i underjordiskt garage och regleras i avtal med privat fastighetsägare. En parkeringsplats för rörelsehindrade ska kunna ordnas inom 25 meter från entrén. Planen medger att en bil parkerar på kvartersmark. Besökare till mediebyggnaden hänvisas till annan parkering. Gota Media arbetar med en policy kring hållbar utveckling som även innefattar minskat bilåkande. Enligt kommunens p-norm krävs 37 platser för kontorsändamål. De 30 platser som teoretiskt krävs utöver Gota Medias sju reporterbilar ryms inte inom planområdet. Dessa parkeringsplatser måste lösas utanför planområdet, vilket regleras i exploateringsavtal med kommunen. På grund av platsens kulturhistoriska värde, med rester av befästningsvallen under markytan, är underjordiskt garage inte möjligt. En viktig aspekt i planarbetet är också att befria parken från den stora markparkering som finns idag. 19

20 Samhällsbyggnadskontoret Boende i och besökare till Gamla Vattentornet parkerar utanför planområdet. Detta var ett villkor som skrevs in i bygglovet när tornet omvandlades till bostäder. Anställda och besökare till verksamheterna i valven har ingen egen parkering. Detsamma gäller för de flesta mindre verksamheter på Kvarnholmen. Flygbild över planområdet med den nya byggnaden inplacerad Foto: Lars Johansson, Bearbetat foto: Dorte Mandrup Arkitekter Geoteknik En översiktlig geoteknisk utredning inom området för den nya byggnaden har genomförts; Mediehus, Kvarnholmen, Kalmar, detaljplan, Översiktlig geoteknisk utredning, WSP Pålning rekommenderas som grundläggningsmetod. I samband med detaljprojektering behövs kompletterande undersökningar och utredningar. Behovet av skyddsåtgärder för befintliga anläggningar (stadsmuren, anläggningskonstruktioner under mark, stenmuren mot Systraströmmen mm) bör utredas vid den fortsatta planeringen. Den översiktliga geotekniska utredningen har kompletterats med undersökningar av vilken bärighet som huvudvalvet över Västerport har och om man behöver göra några förstärkningar av detsamma. Undersökningen har gjorts med anledning av att all tillfart till bostäderna i före detta vattentornet kommer att ske från Olof Palmes gata, eftersom planen medger att befintlig tillfart bebyggs. Rapport Tillfarts- & Servicegata till Gamla Vattentornet Valv över Väster-port, WSP , reviderad Bärig- 20

21 Samhällsbyggnadskontoret hetsberäkningen visar att trafiklaster motsvarande BK1 (motsvarar ca 18 ton) bör kunna tillåtas på vägen över Västerport. Vid projektering av tillfarten bör en mer utförlig analys av hållbarheten göras. Det finns problem med att vatten läcker från vallen ner i lokalerna när det regnar. Detta måste åtgärdas genom grävning och tätning ovanifrån. Måttet mellan valvens insida och vallens marknivå varierar, men över glashyttan är jordskiktet cirka 2.5 meter. Varje markingrepp i området kräver tillstånd från Länsstyrelsen, enligt Kulturminneslagen, Kap.2. Antikvarisk expertis ska kontaktas. Arkeologi Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten, UV Öst har på uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län utfört en förundersökning på den fasta fornlämningen RAÄ 93 inom fastigheten Kvarnholmen 2:5 i Kalmar stad. Undersökningen redovisas i rapport UV ÖST RAPPORT 2010:11, DNR Anledningen till undersökningen var det planerade mediehuset. Lämningar efter de nordvästra murdelarna tillhörande bastionen Gustavus Primus påträffades. Dessa verkar överensstämma väl med utformningen av bastionen så som den framgår av den karta från 1651, som skrevs under av drottning Christina. Arkeologerna kunde konstatera att man på 1860-och 70- talet endast hade rivit de delar av murarna som behövdes för att plana ut ytan till dagens nivå. Grönområdet anlades ovanpå rustbäddar och murrester av Gustavus Primus. Murar och rustbäddar ligger alltså kvar under denna nivå. Rivningsmaterialet, dvs. de rivna murarna, användes troligen som utfyllnadsmassor på sjöbottnen norr om bastionen. Läs mer i miljöbedömningen. Störningar Luftkvalitet Luftkvaliteten är bra inom området. Den nya användningen medför mindre parkering och bilkörning vid Larmgatan. Markföroreningar Asfaltbeläggningen kan vara av äldre datum och av typen tjärasfalt med förhöjda halter av polyaromatiska kolväten. Jorden under asfalten kan, efter många års användning som parkeringsyta, vara förorenad och vid schaktning behöva omhändertas som förorenad jord. Även golvet i det underjordiska rum där en nätstation varit placerad, och som nu föreslås bli soprum, kan behöva saneras. Behovet av marksaneringar bör undersökas i ett senare skede. Buller Hög musik förekommer periodvis från nöjeslokalen Vallen, (Teatervallen). Verksamheten får under 2011 ett beslut gällande riktvärden för musikbuller. Verksamheten får inte vara störande för omgivningen. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Va -ledningar finns i Larmgatan och inom planområdet i anslutning till pumpstationen. 21

22 Samhällsbyggnadskontoret Dagvatten En stor dagvattenledning passerar området på den plats där den nya byggnaden tillåts. Dagvattnet måste åtgärdas då Systraströmmen inte kan ta emot mer föroreningar utan att miljökvalitetsmålen överskrids. Dagvattenledningen kommer att flyttas inom planområdet. Kalmar Vatten planerar en dagvattenbehandling invid strandkanten av Systraströmmen. Metoden innebär en fördröjning av dagvatten innan det går ut i vattnet (beteckning E 3 på plankartan). Dagvattenfördröjningen kan med fördel samordnas med bryggor att vistas på. Avfallshantering Ett miljörum planeras i den nya Mediebyggnaden. Renhållningsfordon kommer att kör in till byggnaden på kvatersmark och backvända för hämtning. Renhålllmningsfordon kommer däremot inte att köra upp till Gamla Vattentornet. Planen tillåter att ett underjordiskt valv med ingång från Larmgatan används som miljörum. Avsikten är att Kalmarhem (boende i Gamla Vattentornet), Spa- och relax-företaget samt korvkiosken i kvarteret Väktaren använder detta rum för avfall. Värme Ledningar för fjärrvärme finns i Larmgatan. El- och telenät Kalmar Energi Elnät AB har underjordisk hög- och lågspänningsledningar ledningar i parken och i Larmgatan, inom planområdet. En befintlig nät- Station kommer att ligga kvar. Teleledningar och kopplingsskåp finns inom planområdet. En telefonhytt finns idag vid Larmgatan. Hytten kommer att tas bort. Administrativa frågor Planens genomförandetid är 5 år räknat från den dag planen vinner laga kraft. Rivningslov krävs för före detta skyddsrum. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Planen har upprättats av Helena Westholm, EFEM arkitektkontor på uppdrag av Samhällsbyggnadskontoret, Kalmar kommun. Medverkande från Kalmar kommun har varit Elena Kakavandi. Elena Kakavandi Samhällsbyggnadskontoret Helena Westholm EFEM arkitektkontor AB 22

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR LILLA SKOLAN 2 och 3 samt del av CENTRUM 4:3 Centrumverksamhet

DETALJPLAN FÖR LILLA SKOLAN 2 och 3 samt del av CENTRUM 4:3 Centrumverksamhet DETALJPLAN FÖR LILLA SKOLAN 2 och 3 samt del av CENTRUM 4:3 Centrumverksamhet Kiruna Kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration. Plankartan blir juridiskt

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015 TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen GRANSKNINGSHANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår BOKHANDLAREN 2 Töreboda tätort Töreboda kommun DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Upprättad i juni 2015 1 INNEHÅLL

Läs mer

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Foto från 2003 UTSTÄLLNINGSHANDLING INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar Planhandlingarna består

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22

DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22 ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22 DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING Karlstad SWECO FFNS Arkitekter AB Stefan Jonsson Uppdragsnummer 3330.785.000 SWECO FFNS SAMHÄLLSPLANERING

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 Förslag Detaljplan för del av fastigheten Ålsten 1:1 (Äppelviken/Smedslättens Tennisklubb) i stadsdelen

Läs mer

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-03-05 Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Handlingar Planförslaget består av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22 Kommunstyrelsen Detaljplan för bostad KYRKVIK 14:5 Lysekil, Lysekils kommun Dnr: LKS 11-100-214 Enkelt planförfarande Samrådshandling Upprättad 2011-03-22 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28. Planbeskrivning

Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28. Planbeskrivning Detaljplan för Kvarteret Skruven m.fl. fastigheter i Nybro, Nybro kommun Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28 Planbeskrivning Planområdet Handlingar Till planförslaget har följande handlingar

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING

DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-06-26 Beställare: Filipstads kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad,

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ö D S B Y 3 : 3 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2012 S727 Plan nr 434

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2012 S727 Plan nr 434 LAGA KRAFT 2014-03-25 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2012 S727 Plan nr 434 Ändring av detaljplan genom tillägg för Del av Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER Den 2 maj 2011 började

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

BERGAVÄGEN (Svanen 1)

BERGAVÄGEN (Svanen 1) SMEDJEBACKENS KOMMUN Miljö- och byggkontoret Detaljplan för BERGAVÄGEN (Svanen 1) Smedjebackens kommun MBN beslut om samråd: 2011-06-17 MBN beslut om granskning: 2011-08-17 MBN förslag om antagande: 2011-10-07

Läs mer

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111 PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad Planprogram Eksjö, 12 december 2007 Samrådshandling Dnr: 2007-0422-111 Medverkan Detta planprogram har upprättats av Planeringsavdelningen

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter Dnr. MBN 2014-523 Version Plannr. 1 D 2060 Planhandling Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: GG Arkitekter Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post

Läs mer

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg.

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg. Sa amrådshand dling 1(8) SAMHÄLLSB BYGGNADSFÖRVALTNING GEN PLAN NBESKR RIVNING G Tillhöra ande Detaljjplan för del av kvarteret k Ametiste en m.fl. del av v fastighe eten Löv våsen 3:1 1 Katrin neholms

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning 2010-09-06 Dnr 2009-0369 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning Banken 1, Eksjö stad Eksjö kommun, Jönköpings län Behovsbedömning/Avgränsning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen

Läs mer

UNDERRÄTTELSEHANDLING

UNDERRÄTTELSEHANDLING V 130710 datum 2014-02-24 diarienummer 2011-00634 Dp 5208 UNDERRÄTTELSEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten BOLMÖRTEN 9 i Fosie i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för

Läs mer

Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING. Älvsbyns kommun Norrbottens län. Tillägg till planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING

Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING. Älvsbyns kommun Norrbottens län. Tillägg till planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING Älvsbyns kommun Norrbottens län Tillägg till planbeskrivning HANDLINGAR - plankarta med bestämmelser - planbeskrivning (denna handling) - Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för del av kv Bävern m m

Detaljplan för del av kv Bävern m m Detaljplan för del av kv Bävern m m Upprättad i september 2003 dnr 2002.0354 obj nr 507 073 1(9) Innehållsförteckning PLANBESKRIVNING... 3 HANDLINGAR... 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG... 3 PLANDATA... 3

Läs mer

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län B404 Dnr. 2013-1686 Ändring av detaljplan för Teglagärdet m.fl. Skara kommun, Västra Götalands län Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03 SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN

Läs mer

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Reviderad 24 april 2014 Andersson Arfwedson arkitekter ab www.andersson-arfwedson.se Sibyllegatan 52b, 114 43 Stockholm 08-54 52 60

Läs mer

Detaljplan för FÖRENINGSGÅRD VID TIONDEVÄGEN, FURUSKOG

Detaljplan för FÖRENINGSGÅRD VID TIONDEVÄGEN, FURUSKOG ANTAGANDEHANDLING 2002-08-12 Handläggare Birgitta Lööf Tel: 031-792 12 66 Antagen av kommunfullmäktige 2002-09-26 och lagakraftvunnen 2002-11-11 Diarienummer KS 294/2001-061 Detaljplan för FÖRENINGSGÅRD

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

2013-09-17 Dnr: 2011-2660-211 1(13) ANTAGANDEHANDLING. DETALJPLAN för Ryd 1: 178 Ryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län.

2013-09-17 Dnr: 2011-2660-211 1(13) ANTAGANDEHANDLING. DETALJPLAN för Ryd 1: 178 Ryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. Emmy Wallmark 0477 442 23 emmy.wallmark@tingsryd.se 2013-09-17 Dnr: 2011-2660-211 1(13) ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för Ryd 1: 178 Ryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. PLANBESKRIVNING Planbeskrivningen

Läs mer

1281K-P22. Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 25/2006a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING

1281K-P22. Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 25/2006a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING PÄ 25/2006a 1281K-P22 Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) Upprättad 2011-09-30 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-02-14 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 1 2009-01-23 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2 2011-01-21, rev 2011-06-29 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Görla 1:15, 1:11, 7:1 m.fl. i Frötuna församling Dnr 07-10032.214

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl.

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Planområde A Antagandehandling 2011-05-02 Dnr. Tsn 2011-477 ANTAGANDEHANDLING Sammanfattning av planförslaget Ändringen av detaljplan

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer