2QAR HAMNARBETAR FORBUNDET POSTIIDNING. Läs vidare om jubileet på sista sidan och sidorna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2QAR HAMNARBETAR FORBUNDET POSTIIDNING. Läs vidare om jubileet på sista sidan och sidorna 12-18."

Transkript

1 POSTIIDNING Årgång 20 Sv Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr 1 och HAMNARBETAR -- FORBUNDET 2QAR Karl Nilsson, Gunnar Norberg och Olle Wikström, som avled för ett tiotal år sedan, stod i ledningen när Hamnarbetarförbundet bildades den 4 mars 1972 när den här bilden togs. (Foto: Karl-Otto Strandberg). Läs vidare om jubileet på sista sidan och sidorna

2 20 Svenska Hamnarbetarförbundet firar i mars årsjubileum. Ja, själva firandet får vänta till kongressen i början av november, men med detta dubbelnummer av tidningen vill vi ge en markering åt jubileet och en återblick på vad som åstadkommits genom åren. Detta framkommer med tydlighet i de intervjuer som gjorts med märke.smän inom hamnarbetarnas led, bland dem initiativtagare till förbundets bildande. Det är mycket inspirerande att läsa om deras erfarenheter och att känna deras fortsatta engagemang i vårt förbund. Den fackliga rörelsen utsätts idag för hårdare angrepp än på många årtionden och risken är stor att positionerna pressas tillbaka. Inom fackliga organisationer - och i massmedia - diskuteras hur man skall kunna förnya sig. De flesta tycks överens om att man måste återföra det fackliga initiativet till medlemsnivån; att skapa en stark bas med kunniga och engagerade medlemmar. Detta är dock inte lätt då många tappat sin tilltro till facket, dels genom den fackliga rörelsens egna missgrepp och dels genom den "lyckade" propaganda som bedrivits av SAF och närstående organisationer. Här finns kanske den viktigaste och åtminstone första uppgiften för facket under 90-talet - att återskapa förtroendet. Vi har redan tidigare konstaterat att vårt förbund har den struktur som idag eftersträvas av många fackliga organisationer, men detta betyder inte på något sätt att vi kan slå oss till ro. Naturligtvis har också Hamnarbetarförbundet drabbats av den antifackliga trenden i samhället och en målsättning måste vara att söka råda bot på detta genom att bli ännu aktivare på såväl förbunds- som avdelningsnivå. Bi. Ansvarig utgivare: Carl-Axel Siölund Nygatan 11, ÖRNSKÖLDSVIK Produktion: CEWE-Förlaget 1992 S 0 Byström, Box 77, Bjästa Tel Hamnarbetarförbundet 20 år

3 Göteborg Övertaligheten som blev en större hamnarbetarkår Vid halvårsskiftet kom den prognos som visade 30 milioner i förlust för Göteborgs hamn. VD Göran Wennergren som lovat anställningstrygghet men inte befattningstrygghet, tappade masken totalt och tog tillbaka sitt löfte om anställningstrygg- het. GHAB varslade om en övertalighet på 145 hamnarbetare och Göran Wennergren gömde sig bakom bolagsstyrelsen. Han sade att äparen krävde åtgärder, den enklaste atgärden för Göran Wennergren var att sparka hamnarbetare. 1 dagsläget vill VD:n som sparkar folk framstå som handlingskraftig och effektiv, vilket givetvis inte är fallet. Det är mera ett )ltslag av dåligt ledarskap och brist på kunskap och fantasi, när det gäller att leda och utveckla det företag han är satt att styra. Kunde GHAB bara bli av med 145 hamnarbetare skulle det sparas 60 miljoner. Avdelningens representanter träffade bolagets s k krisgrupp bestående av Göran Wennergren och fyra politiker ur bolagsstyrelsen. Vi lade fram våra synpunkter på åtgärde, bl a sex timmars arbetsdag istället för tolvtimmarsdagar. Politikerna kunde inte fatta att nåon kunde komma med ett sådant förslag i en lågkonjunktur. Avdelningen erbjöd samtliga bolagsstyrelsemed ' em mar att prya som hamarbetare i en arbetsvecka med tolvtimmarsarbetsdagar, det är bara två, Sonja Rembo och Lennart Ström, som svarat på erbjudandet. Avdelningen har även påtalat den övertalighet som finns i Direktionen. Våra synpunkter har vi i en skrivelse tillsänt bolagsstyrelsen. Det är nog med en direktör. Vid de förhandlingar och informella möten som varit, har vi hävdat att det inte finns någon övertalighet. Vi har argumenterat och föreslagit åtgärder för att lösa hamnens problem, men har inte fått någon respons. Vi har påtalat det stora blixtuttag, vilket enligt hamnens egna uppgifter uppgår till 120 årsarbeten. Nu har det slutits ett avtal mellan Transport och Göteborgs hamn. Alla får behålla sina arbeten, hamnarbetarna får en genomsnittlig lönesänkning med kronor per månad. Alla som arbetar övertid får betala sin egen håltid. Hamnens hot för till er kamrater i Göteborgs Hamn för det stora deltagandet jag fått av er efter avskedandet. Det fina tal och de stora gåvorna jag fick vid Hamn 4:ans årsmöte rör mig djupt och värmer. Jag hoppas, önskar och tror att er vilja och kraft ska ge er gott resultat för en dräglig arbetsplats och ett fungerande liv i övrigt. Vänligaste hälsningar ÅKE KARLSSON (822) att driva igenom detta avtal var "om vi inte får använda kranmän som hamn arbetare, måste vi sparka 100 hamnarbetare". Vad blev det av övertaligheten? Vi har fått sämre lönevillkor och en större hamnarbetarkår. Nu kommer nästa förtroendefråga för vår VD Göran Wennergren. Hur skall vi dela vinsten? Göteborgs hamn gjorde 1991 en vinst på 20 miljoner. ~~ ~~ Vi finns ~~ ~~ ~~ ~~ där du finns. ~~ ~~ SPARBANKEN Svenska folkets bank. Hamnarbetarförbundet 20 år 3 (

4 Uttalande till Sveriges Regering samt till TT för kännedom Med anledning av Regeringens BUDGETFÖRSLAG 1992/93 Under 1980-talet rådde ekonomisk yra i vårt land. Företag inom branscher som skogsindustri, bygg- och byggmaterial, läkemedel m fl genererade rekordvinster. Dessvärre användes inte dessa vinster i Önskvärd och nödvändig utsträckning till återinvesteringar i svenskt näringsliv för att på rätt sätt följa med den teknologiska utvecklingen och uppnå den nödvändiga produktivitetsutvecklingen. Istället användes vinsterna bl a till spekulationer i en fastighetsbransch, vars reella värde inte alls motsvarades av den värdestegring som skapades under slutet av 80-talet, bl a möjliggjord genom en kreditgivning, vars konsekvenser visat sig under det senaste året med ett antal finansbolag som gått i konkurs och banker som varit på samma väg. Då den internationella lågkonjunkturen under början av 90-talet också drabbade vårt land förvärrades den genom de försyndelser som gjorts under 1980-talet av makthavarna inom näringsliv, kreditväsen och politiska församlingar. Detta måste naturligtvis rättas till, men när man läser regeringens budgetförslag 1992/93 framgår att de som i första hand skall betala notan för de tidigare missgreppen är de samhällsmedborgare som inte fick något utbyte av högkonjunkturens 80-tal. De arbetare och tjänstemän som enligt budgetförslaget får vidkännas kraftiga försämringar vad gäller välfärd och omsorg, har inte förorsakat eller haft inflytande över den nu havererade spekulationsekonomin. För oss framstår denna fortsatta omfördelnings politik som djupt orättfärdig. Vi avser då bl a följande: Ytterligare försämringar i sjukförsäkringen är oacceptabla. Det nu införda sjuklönesystemet har redan ställt till med elände, såväl för anställda som främst småföretagare. Att införa två karensdagar leder enligt erfarenheter ej till minskad sjukfrånvaro och strider mot sunt förnuft. Tandvårdskostnaderna är redan idag höga för individen och en fördyring leder med säkerhet till en försämrad tandstatus i vårt land. Avgiften till arbetslöshetsförsäkringen har redan fördubblats. Den föreslagna tredubblingen från 1993 drabbar redan svaga och utsatta grupper. Lönerörelsen Äntligen har man kommit överens om avtalet för innevarande avtalsperiod. Det har hunnit gå ett helt år av perioden innan man lyckats komma till en uppgörelse. Resultatet blev väl vad man väntat sig efter så lång tid. Avtalet omfattar 29 månader: Resultatet blev väl något över Rehnbergsavtalet, men då ska man komma ihåg att avtalsperioden i detta avtal är tre månader längre. Av de storslagna orden att det skulle bli ett Rehnberg störst har vi inte sett mycket eftersom innehållet i denna uppgörelse är i samma storleksordning som även andra har slutit. Innehållet i avtalet är i stort följande: - För kronor ett för allt. - Fr o m den höjds månadslönen med 277 kronor samt OB-, skift och övriga tillägg med 9 %. - From den 30/ höjs månadslönen med 519 kronor. - Fr o m den 1 / höjs bonusen med 50 öre. Grundsynen i arbetsskadeförsäkringen har under 1980-talet äntligen givit rättvisa åt alla de människor som drabbats av skador och sjukdomar i sina arbeten. Besparingar kan göras, men inte som regeringen föreslår, utan genom en fortsatt betoning av rehabilitering och framför allt genom att förbättra arbetsmiljöer. De avskaffade statsbidragen till företagshälsovården underminerar också på sikt hälsotillståndet, speciellt för anställda i företag med dålig arbetsmiljö. En bättre kvalitetshöjning av den högre utbildningen ger landet bättre resurser, men att samtidigt radikalt skära i anslagen till annan utbildning, som regeringen föreslår, ger sammantaget vårt land försämrade möjligheter inför framtiden. Människor som av olika skäl inte tillgodogjort sig utbildningen i skolan har i vårt land haft bra möjligheter att i vuxen ålder komplettera detta genom studieförbund, komvuxutbildning och s k MBL-kurser. Då man skär ned eller helt tar bort denna möjlighet försämrar man på sikt vårt lands och dess medborgares förutsättningar. Möjligheterna till delpension från 60 års ålder har inneburit att många kunnat stannar kvar i arbetslivet fram till folkpensionsåldern. Då denna möjlighet tas bort kommeri.) med säkerhet många istället tvingas till hel förtidspensionering. Om pensionsåldern dessutom kommer att höjas till 67 år kommer antalet förtidspensioneringar att ytterligare understryka felaktigheterna i del tankesätt som ligger bakom dess förändringar. Detta är några av de åtgärder i Budgetförslaget som vi finner mest orättfärdiga. Utan att gå in på detaljer anser vi att det går att spara inom andra samhällssektorer och att genom andra metoder betala notan för 80-talets överexpanderade ekonomi. Då regeringen säger att "detta är den enda vägen" vittnar det om en okritisk inställning och en oförmåga till insikt i vanliga människors vardag som djupt oroar oss. SVENSKA HAMNARBETAR FÖRBUN DET Verkställande utskottet 4 Hamnarbetarförbundet 20 år

5 Boien i Göteborgs hamn ett stöd i spritkampen Boien är ett begrepp i Göteborgs hamn. Det är en fast punkt och tillflykt för de hamnanställda som arbetar sig ur ett spritberoende. Boien stöds av hamnbolaget men drivs av dem som söker sig till den. Till det yttre är Bojen en lokal, inrymd i etttidigare marketenteri i Frihamnen. Som granne har man hamnens fritidsanläggning Gripsen. Till Bojen kan den hamnanställde med alkoholproblem söka sig för att träffa dem som har samma situation som han själv. Här finns en soffhörna att sitta ned i, tv och video, biljardbord och samtalsrum. Men Bojen är framför allt en symbol för den medvetna kampen ur ett beroende och stödet i den kampen. De flesta av dem som träffas i Bojen har en dubbel gemensam bakgrund: de har en bakgrund som alkoholister, och de har gått igenom en behandling på Alefors-stiftelsen. Behandlingen på Alefors (en gård i Alingsåstrakten) är lika mycket en utbildning som en behandling. Det handlar om att se sanningen om sig själv, lära sig att se igenom självbedrägeriet och att lära sig hur alkoholisten egentligen fungerar. Alefors-metoden påminner om den kända Minnesotamodellen. Stiftelsen och hemmet drivs av ett antal västsvenska företag, däribland Göteborgs Hamn AB. Bojen är ständigt tillgänglig för dem som använder den. Bojen är dessutom alltid bemannad under måndagar och torsdagar. Då kan man ringa eller komma dit och tala med någon som vet hur det känns. Oftast blir det Ove Broberg, hamnarbetare och nykter alkoholist. Han arbetar aktivt med problemen och har företagets och fackens stöd i det arbetet. Torsdag kvällar samlas de som gått igenom Alefors-behandlingen för uppföljning, samtal och kamratstöd. Bojen är en stöd punkt i kampen mot beroende och drivs av dem som använder den. Företaget ger verksamheten pengar och annat stöd, men anonymiteten är garanterad för den hamnanställde som söker sig till Bojen av egen kraft och vilja. 1Avdelningens årsmöte ställde sig bakom föliande skrivelse Vi i Svenska Hamnarbetarförbundet ser med stor oro på det nya avtal som slutits mellan Transport och Göteborgs Hamn AB. Vissa delar av avtalet är en ren provokation mot hamnarbetarna. Vi avser bland annat på det sätt man smyger in FA-tidsarbete i hamnen. De sociala rättigheter som hamnarbetarna kämpat sig tili under årtionden, försöker man nu med ett pennstreck radera ut. Eftersom man i bolaget tagit 75 hamnarbetare som gisslan har man bakbundit fackföreningens händer, vad det får för konsekvenser kan bara framtiden utvisa. Vi i Svenska Hamnarbetarförbundet tar på det bestämdaste avstånd från sådana avtal. Jan-Olof Pettersson Svenska Hamnarbetareförbundet avd 4 U17dchPh7 z~,;an~,;; l f!'~z låd r&- att 11t' tu/c--tatp1cte~h~// t/tl pr<?t7/de.4 A?:ufao k'ir- rac~ga. lifh'.ib/d*7- l h'ttppi/7t';na. "' - '-... ~ fiir k.#t1 r~r:f~ffr7 Ovanstående tack har kommit till förbundet via Stockholmsavdelningen. Förbundsstyrelsen beslöt vid sitt sista möte 1991, med anledning av en rapport av undertecknad från ett möte med en representant för den filippinska fackliga centralorganisationen Kilsang Uno Mayo (KMU), att skicka protestuttalande till president Aquino. Stockholm BJÖRN A BORG Strax före ju/helgen fick vi besked om att hamnarbetarna i Bourgas i Bulgarien var inbegripna i en hård kamp mot hamnmyndigheterna som vägrade inleda förhandlingar. Vi skickade ett solidaritets- och stöduttalande och har nu erhållit följande uppmuntrande besked: Bästa kollega Biörn Borg Tack så hemskt mycket för ert solidaritetsuttalande daterat den , vilket skickades med fax. Å vägnar av hamnarbetarna i Bourgas hamn vill jag uttrycka våra varmaste hälsningar. Genom att ta detta tillfälle i akt vill jag förmedla till dig och genom dig till alla svenska hamnarbetare, vårt djupaste och allvarligaste tack för det totala stöd och solidaritet ni uttryckt för den rättfärdiga strejk som genomförts av våra hamnarbetare mot hamnmyndigheterna. Tack vare strejkkommittens starka övertygelse om riktigheten i sina krav och ert snabba och varma stöd och solidaritet, fick strejken ett framgångsrikt förlopp. Våra hamnarbetare stod till slut som segrare. Var vänlig och förmedla mitt uppriktiga tack till alla dina kollegor. Med tillönskan om ett framgångsrikt år och hjärtliga och solidariska hälsningar. ATANAS STANEV Ordförande Hamnarbetarförbundet 20 år 5

6 ( Insändaren Insändaren Insändaren Insändaren j l Har Hamnarbetarförbundet någon framtid? 1992 firar Svenska Hamarbetarförbundet 20-årsjubileum. Jag har varit fast anställd hamnarbetare i Norrköpings hamn sedan våren När Hamnarbetarförbundet bildade sin Norrköpingsavdelning var jag fackligt aktiv i Transport. Jag tillhörde dess avdelnings- och sektionsstyrelse. Detta innebar att jag kom att bli kvar i Transport, trots att jag politiskt hörde hemma hos dåvarande VPK. Mitt första intryck av Hamnarbetarförbundet, eller HF som vi sa och sä- \) ger i Norrköping, var inte_ gott. Lögner och falska beskyllningar kastades mot oss fackligt aktiva i Transport från H F:s.l- m_ed~l~e~~-- -,~--- _ Några HF:ore slutade "heja" på mig. Några HF:aregjorde mig så mycket ont, så jag kommer aldrig att glömma det så länge jag lever. Många år senare efter en schism med Transport gick jag i vredesmod över till HF. I Norrköping har Transport sedan starten av HF 1972 hela tiden haft initiativet och övertaget. Det senaste året hor Transport stärkt sin ställning. Jag har hela tiden tvivlat på HF:s förmåga. Mitt tvivel har inte blivit mindre de senaste åren. Har Svenska Homnarbetarförbundet någon framtid med sviktande medlemsantal? Vad hor HF givit oss hamnarbetare under sina 20 år? Lönemässigt har det bevisligen inte givit någonting hade jag 4,33 ATP-poäng, ,48. Omräknat i 1991 års penningvärde med basbeloppet kr innebär det en inkomst av kr och kommer min inkomst att bli cirka kr som ger 4,09 i ATP-poäng. Jag vill med detta inlägg i HAMNAR BETAREN väcka debatt, en saklig debatt, som jag hoppas övertygar mig om att Svenska Homnorbetorförbundet hor en framtid. I en medlemstidning måste det också få komma from kritiska ocensurerade artiklar från medlemmar. LASSE "Fiskarn" KARLSSON, Norrköping \ \ I ) ) Insändare införd i Hamnarbetaren 6/97 I vilka vatten fiskar du Lasse "Fiskarn" Karlsson? Under rubriken "Har Hamnarbetarförbundet (H F) någon framtid" har du skrivit en artikel till vår tidning nr 6/91 och här kommer min svarsskrivelse, en av flera hoppas jag. Jag skulle 1?.å din fråga helt kort kunna svara SJALVKLART - men för att även du skall förstå, så skall jag förtydliga mig med utgångspunkt från din artikel. Jag skulle vilja börja med att fråga dig om du läst boken - Steg för Steg - om inte, så gör det, där får du svar på det som man brukar kalla för "orsak och verkan". Du skriver att du var fackligt aktiv genom styrelseposter inom Transport. Jag tycker det är synd att en kraft som du och med det kunnande du besitter, inte har efter vad jag förstått arbetat aktivt i H F. Lögner och falska beskyllningar kastades från oss i H F mot er fakligt aktiva i Transport skriver du. Visst var angreppen från oss i H F hårda, men inte orättvisa, visst är det möjligt att det mellan enskilda medlemmar har fällts yttranden som kan vara kränkande, men det ligger liksom i sakens natur när känslorna svallar över. När vår bok-steg för Steg- kom ut så kontrade FCO/Transport med att ge ut boken - Spelet om Hamnarna - där använder man sig av lögner som vapen för att misskreditera H F, läs därför även denna bok och jämför. Svar på insändare i nr 6/91 Efter en schism med Transport gick du i vredesmod över till H F skriver du. Tråkigt att det inte var ideologiska skäl som fick dig att ta detta steg, men du var välkommen. Nåväl, sensmoralen av detta blir följande: - Bra att H F fanns att tillgå för dig. Det minskade medlemsantalet för H F tar du upp. Detta beror inte på någon massflykt till Transport utan de väsentligaste orsakerna till detta är pensioneringar, inga nyanställningar och i vissa fall uppsägningar. Så ett minskat medlemsantal drabbar både HF och Transport. Hade det varit strömhopp av medlemmar från oss till Transport så hade de använt sig av detta, bl a genom massmedia för att ge oss dödsstöten. Dum är man ju om man inte utnyttjar tillfället, eller hur? Vad har H F givit hamnarbetarna frågar du? Här visar du prov på dumhet/okunnighet när du skiljer på H F och hamnarbetarna, för det är - hamnarbetarna som är Hamnarbetarförbundet. Läst ex ledaren i samma nummer, där din artikel finns med, där Björn tar upp vetorätten i LO:s stadgar och jämför med våra demokratiska stadgar, där det är hamnarbetarna som bestämmer genom majoritetsbeslut. Hos oss behöver ingen känna sig som ett inbetalningskort till facket. Sedan är det upp till oss själva hur aktiva vi är på att driva vår förening och frågor som är angelägna. Kom ihåg, det vi inte gör, gör ingen annan åt oss. Som du vet har vi genomfört förhandlingar i de mest skiftande frågor genom årens lopp, frågor att tas upp i förhandlingar beslutade på medlemsmöten både lokalt och centralt. Att sedan vi fått ett negativt svar på våra krav och att detta inte leder till stridsåtgärder från vår sida i varje fråga har ju som du säkert förstår flera orsaker, varav en av de viktigaste är att Transport säljer sig billigare än oss HF:are. Därmed kommer vi osökt in på ditt nästa påstående, där du skriver att: "Lönemässigt har bevisligen inte H F gett någon utdelning", och så hänvisar du till löner och ATP-poäng. Nu börjar det bli riktigt roligt. Du försöker här förvissa läsaren genom attf) ge sken av att detta ex skulle vara H F:s avtal, när det är Transports dåliga uppgörelser som ligger till grund för ATP. Hade våra krav gått igenom så hade hamnarbetaren haft en bra real- & lön att leva på och därmed högre ATP- poäng. Som jag sade tidigare så gör man upp med den som säljer sig billigast. Nu skall jag ta ett exempel på hur lätt det kan vara att förhandla fram bra löneökningar. Så här går det till när ombudsmännen inom LO gör upp sin lönesättning. Förhandlar man med sin motpart, i det här fallet arbetaren, som betalar ombudsmännens löner. Nej, man sätter sig framför spegeln och förhandlar med sig själv. Man lyckades efter hårda nattmanglingar, som det heter, förhandla fram en "löneökning" på ett par trehundra kronor till arbetaren men lyckades, kvickt som en fiskmås skiter, förhandla fram en ökning av sin egen lön med ett par tretusen/mån. 6 Hamnarbetarförbundet 20 år

7 Väntrummet i Norrköping Norrköpings hamnarbetares väntrum "Knäppan" åren Bilden tagen sommaren Norrköpings hamnarbetare var "hemlösa" till år Arbete inväntade man på olika cafeer och ölstugor som det fanns gott om, bl a ölstu51an "lusasken", som låg pa södra hamnsidan fick de sitt första väntrum, som de först vägrade acceptera för det var så enkelt byggt i plåt och saknade elektricitet. På ett foto som finns bevarat i Norrköpings folkrörelsearkiv, ser man en skylt ovanför dörren, där det stod Sl)yggt och prydligt HAMNAR BETARNAS VANTRUM. Väntrummet döptes i folkmun till "Knäppan". Varför vet ingen riktigt. En teori som har berättats av äldre hamnarbetare är, att hamnarbetarna satt där och knäppte loppor och löss i väntan på arbete strejkade man i hamnen. Stuveribolaget och strejkbrytare hade "övertagit" "Knäppan". I ett polisprotokoll från 1907 kan man bl a läsa: Vid niotiden på tisdagskvällen den 20 augusti samlades personer på Norra Strömsgatan och angränsande gator. De var på väg ner till "Knäppan". Där nere mötte ett tjugotal poliser - 7 av dem ridande... (De svenska strejkbrytarna härbärgerades i en fallfär- När väl arbetare och tjänstemän vaknar upp från sin slummer i TVsoffan så kommer de att förstå, att det första att göra är att bygga upp nya fackföreningar där de själva bestämmer. En absolut nödvändighet för att man sedan skall kunna ta upp kampen mot kapitalet, SAF och regeringen. Våra organisation är redan klar och kan vara andra behjälpliga att bygga upp demokratiska fackföreningar. Till sist Lasse "Fiskarn" Karlsson så hoppas jag att vi inte "torskar" på dig eller att du i vredesmod lämnar Hamnarbetarförbundet, utan upp med nädig byggnad som låg i samma kvarter som "Knäppan"). Detta väntrum hade hamnarbetarna till I sitt nuvarande väntrum flytta9.e Norrköpings hamnarbetare in Aven detta kallades för "Knäppan" och gör så än idag. Väntrummet har efter flera ombyggnader krympt för att lämna plats åt kontorsdelen som har växt. Den 4 december 1991 hände det något fantastiskt. Det kom upp gardiner. Tänk efter drygt 50 år sattes det upp gardiner i denna lokal - några säger Utropslokalen, andra Väntsalen - jag vill bevara det gamla namnet Väntrummet... Vad händer nästa gång, kanske en telefon? Lasse "Fiskarn" Vad är det som gör att dessa personer anser sig vara värda dessa höjningar till skillnad mot dem som man säger sig företräda. Kan det bero på att ombudsmännens hyreskostnader, matkostnader, dagiskostnader o s v är så mycket dyrare än våra? Får väl börja tänka på refrängen av min artikel med att säga följande. Som ni vet görs dagens avtal upp mellan regering och SAf, medan de stora fackföreningsblocken LO och TCO sitter helt handlingsförlamade, när svaret till sosse- och borgarregering och SAF skall vara generalstrejk. son ovanför vattenytan och se fram mot nästa 20 år med Hamnarbetarförbundet. Ber att få sluta med ett citat av Emilia Zapata, kanske lite väl dramatiskt i vår nuvarande situation men ändå tänkvärda ord. "Det är bättre att dö stående än att leva på knä". Hälsningar från Henrik Johansson, avd 4 Göteborg. Hamnarbetarförbundet 20 år 7

8 Halmstads han rustad för fram Halmstad, staden vid Nissans utlopp i Katte gatt, har i alla tider haft den största och viktigaste hamnen vid Hallandskusten. I slutet på talet utgiordes frakterna i första hand av skogsprodukter från Halland, Småland och Västergötland, småländskt iärnoch manufaktursmide, spannmål, kol och koks, ull, saltad och torkad fisk mm. Lastning av papper med klamp till Indien. Personerna på bild: Mikael Jensen och Nils Hugo Mårtensson. Vid denna tid tillkom många nya industrier i Halmstad. Västkustbanan och järnvägsförbindelserna till Nässjö och Värnamo byggdes. Detta medförde en ordentlig ökning av godsmängden som skulle skeppas ut och in över Halmstads hamn. Halmstad började bli en viktig länk i utrikeshandeln. Fackförening bildas Arbetet med att lossa och lasta fartygen utfördes i regel av sjöfolket själva men efterhand började det bli stora problem att få folk så det räckte till. Fartygsbefälen började alltmer ta till sig tillfälliga arbetare, i regel arbetslösa, som på detta sätt försökte skaffa sig bröd för dagen till sig och sina familjer. Dessa bildade 1897 Halmstads Hamn- och Stuveriarbetarfackförening, ett kooperativt stuveriarbetarlag som själva tecknade avtal med de olika redarna och övriga export- och importfirmor. Detta pågick fram till 1908, ett år av hårda prövningar för den Svenska fackföreningsrörelsen. Stuveriarbetarna tvingades efter lockol!thot där omkring arbetare skulle drabbas, att godkänna arbetsgivareföreningens 23. Syftet med arbetsgivarens krav på 23 var att utro- ta stuveriarbetarnas kooperativa företag för att kunna monopolisera stuveriarbetet för de privata stuveribolagen. Halmstad Stuveri AB bildades den 16 november 1908 och samtliga 120 medlemmar från Hamn- och Stuveriarbetarfackföreningen anställdes i det nya bolaget plus en extra ord. kår på 30 man. Initiativet till bolagsbildningen kom från Svenska Arbetstivareföreningen och Sveriges Redareförening. Det nya bolaget skulle svara för allt lossnings- och lastningsarbete i Halmstad hamn. Den första tiden drabbades bolaget av många fackliga konflikter. Men efter hand som stuveriarbetarna förbättrade sina sociala och ekonomiska förhållanden kunde samarbetet mellans tuveriarbetarna och arbetsgivaren fortsätta utan några större besvär. Lastade för hand Vid den tiden var det mesta av arbetet helt manuellt där stuvarna bara hade sina kroppskrafter och några enklare redskap att förlita sig på, men istället krävdes det stor tillgång på arbetare. Som exempel kan nämnas att vid lastning av virke drog och langade man brädplankorna och bjälkarna för hand över relingen där man tog emot på däck eller lastrum. När det gällde kol och koks så byggde man ställningar som var en eller två meter ovan kaj och fartyg. På dessa ställningar forslade man godset på skottkärror till upplagsplatsen. Dessbättre förbättradestj arbetsförhållandena efterhand som tiden gick. Halmstad hamn fick sin fö r sta elektriska kran 1911, vilket medförde att lossnings- och lastningsförhållandena avsevärt förbättrades. Dess"(j utom byggdes kajerna ut, fler upplagsplatser togs i bruk och fler kranar anskaffades. Fram till slutet på 1960-talet kan man säga att det mesta arbetet utfördes manuellt, visserligen hade några enstaka maskiner inköpts för att underlätta lossnings- och lastningsarbetet. Men 1969 etablerades en reguljär färjeförbindelse mellan London och Halmstad. Denna trafik upprätthölls med ro/ro-fartyg och för att kunna betjäna denna trafik inköpte Halmstad Stuveri AB sin första containertruck. Nybyggnation Nu hade den moderna sjöfartstekniken gjort sitt intåg i Halmstad hamn 8 Hamnarbetarförbundet 20 år

9 n väl tiden och utvecklingen gick i en rasande fart. Under 1970-talet genomfördes investeringar i hamnen för ca 130 miljoner kronor. Det var ett intensivt arbete med nybyggnad av kajer, uppläggsplatser och terminaler. Helt nya och ändamålsenliga lokaler togs i bruk. askinparken utvecklades för att klara de mest skiftande hanteringar. Under denna tid byggdes också Kattegatthamnen, en ro/ro hamn med m 2 uppställningsytqr för containers, flak, trailers m m. Aven under 1980-talet gick utvecklingen stadigt framåt. Oceanhamnen byggdes en hamn för bulkvaror utrustad med en Siwertellskruv, med en kapacitet upp till 600 ton/timme. Två nya mobilkranar inköptes. Maskinparken moderniserades ytterligare. Fyra hamntyper Idag är Halmstad hamn en modern hamn, utrustad för att klara det mesta av dagens sjöfart och terminalverksamhet. Hamnen är uppdelad i fyra olika hamna r, det finns nämnda Kattegatt och Oceanhamnen. Dessutom Nissahamnen, en hamn med magas.!nutrymme och kajupplagsplatser. Ostra hamnen som är utrustad med en o/ro-ramp. Här finns även pappersterminaler, styckegodsterminaler, spannmålssilo och containerterminal. Våra största kunder är Hylte Bruks Kurt Lindgren sköter spakarna till Lantmännens sugaggregat. AB, för vilka vi utför magasinering och lastning av tidningspapper. Pilkington Floatglas, lastning av glas samt lossning av råvaror {sand, soda, kalk m m). Skandiatransport AB, lastning och lossning av bilar. lantmännen, sug- och kranhantering av spannmål. Dessutom containerhantering och lastning av virke. Sist men inte minst så har Lion Ferry etablerat sig i Halmstad med en passagerar- och bilfärja till Danmark (Grenå). Varsel i hamnen Tyvärr drabbades Halmstad och hamnen väldigt hårt, när Fundia Bygg AB beslutade om nedläggning av järnverket Vilket innebar att en mångårig armeringsjärnsexport och råvaroimport försvann från Halmstad hamn. Detta fick tråkiga konsekvenser för hamnen både sysselsättningsmässigt och ekonomiskt. Dessutom har Hylte Bruks utskeppning av tidningspapper minskat betydligt. Med anledning av detta och det allmänna konjunktursläget har 11 hamnarbetare blivit varslade om uppsägning p g a arbetsbrist. Dessutom har vi korttidspermitteringar. Så idag känns det väldigt tungt och bekymmersamt. Hamnen överlever Men för att kunna möta framtiden med en konkurrenskraftig hamn, har Halmstad Hamn AB och Stuveribolaget gått ihop till ett gemensamt driftsbolag med privat majoritet i ägandet. Samtliga kranförare och övrig personal erbjöds anställning i det nya bolaget. Meningen är att den operativa driften av hamn- och stuveriverksamheten skall bedrivas av Stuveribolaget. Förhoppningsvis samt vetskapen att vi står väl rustade inför framtiden med ett särklassigt expansionsområde för terminal- och industriverksamhet, samt ett gynnsamt läge skall detta in- Mats Ah/gren, Sveriges äldste tonåring tar en välbehövlig paus. nebära att Halmstad hamn överlever i dagens hårda konkurrens om en alltmer minskande godsmängd. Avd 21 - stark förening Fackföreningen har sedan bildandet den 14 mars 1897 haft mängder av medlemmar, många av dessa har haft förtroendeuppdrag. Idag kan vi med stolthet och tacksamhet se tillbaka och minnas alla dem som röjt de otaliga hinder till stuveriarbetarnas numera fi - na ställning och organisation. Mängder av medlemmar har i alla tider gjort otroliga insatser och arbetat hårt med att bygga upp fackföreningens styrka. Bl a kan nämnas styrelsen vid det kritiska året 1972, samt övriga medlemmar som röstade mot Transports överkörningstaktik och bildandet av storavdelningar. Vilket innebar, som alla vet att avd 21 överlevde som självständig förening i det nybildade Svenska Hamnarbetarförbundet. Hamnarbetarna i Halmstad har sedan dess enhälligt tillhört förbundet. Vilket har medfört att sammanhållningen under åren varit oerhört fin. Vi har idag en väl fungerande kamrat- och pensionärsförening samt fiskeklubb, korp och övrig idrottsverksamhet, vilket yttelrigare stärker kamratandan. Tillsammans med övriga fack har vi bildat en fritidsförening, vilken företaget årligen stöttar med pengar. Utav denna kan vi då erhålla bidrag för kultur, fritidssysselsättning, idrottsev. m m. Tyvärr har det inträffat efter sammanslagningen att många av kranförarna som tillhörde Kommunal gick över till Transport. Så nu blir avd 2l:s uppgift få dessa förstå att det endast finns en fackförening för hamnarbetarna och det är deras egen, l"!~mligen SVENSKA HAMNARBETARFORBUN DET. Hälsningar avd 21 Halmstad Rolf Mårtensson, tidningsansvarig Hamnarbetarförbundet 20 år 9

10 ÖsttYskland: U USA UTSIKTER FOR - Av SÖREN KIRK CHRISTANSEN - - Foto: MICHAEL HARDER - Den tyska återförening~ en har skapat kaos på de östtyska landsvägarna. Flodhamnen i Dresden kommer därför att få långt större betydelse i framtiden. Hamnarbetarna i industristaden Dresden i dettidigare DDR hartiden för sig. Sachsens gamla huvudstad vid Elbe ligger vid landsvägen mellan Berlin och Prag och varje dag fylls staden av kilometerlånga köer - långtradare och små östtyska Trabier sitter ohjälpligt fast mellan varandra på den nedslitna stadens gator. Denna trafikutveckling har fått de tyska politikerna och näringslivet att återupptäcka transportmöjligheterna på de tyska floderna. I delstaten Sachsen har man därför långt framskridna planer på att dämma upp Elbe så att fler och större fartyg kan segla med frakt från Nordsjön via Hamburg och Dresden till de centraleuropeiska städerna i Polen och Tjeckoslovakien. Gröna protester Uppdämningen av Elbe har lett till protester från de gröna organisationerna därför att värdefulla naturområden översvämmas, men i hamnen i Dresden förstår man inte de grönas protester. Ordföranden för driftsrådet i hamnen Dresden, Dietmor Gintschel tog väl emot Dagbladet. sängen, som är utgrävd som en sidoficka till Elbe. På grund av den torra hösten har vattenståndet i Elbe sjunkit enormt, och i dag är det bara flatbottnade pråmar som når fram till kaj i Dresden. Men Dietmar Gintschel räknar med en starkt ökad aktivitet i den östtyska hamnen. - Vi har påbörjat ett samarbete med hamnen i Hamburg som vi förväntar oss mycket av. I loppet av de närmaste åren skall vi ha byggt en containerterminal och vi skall ha nya kranar och lagerlokaler, säger Dieetmar Gintschel, som ser optimistiskt på hamnens framtid efter Tysklands återförening. Återföreningen Dietmor Gintschel var en av många som för tio år sedan deltog i demonstrationerna med krav på demokrati och frihet i det kommunistiska DDR. "Wir sind das Volk" (Vi är folket) Jö ropen på gatorna, men speciellt i Osttysklands södra städer Dresden och Leipzig ändrades ropen snart till "Wir sind ein volk" (Vi är ett folk) - och bara elva månader efter murens fall den 9 november 1989 återförenades Tyskland. - Det finns både fördelar och nackdelar med återföreningen, men generellt sett är jag och mina kollegor nöjda med utvecklingen. Vi har fått mer demokrati både politiskt och på arbetsplatsen, och det är positivt, säger Dietmar Gintschel, som drar god nytta av den västtyska lagen om driftsråd - " Betriebsrat". - Med driftsrådet har vi mer vekligt inflytande på arbetsplatsen än förr i ti- - Godstransporter med fartyg är det mest energibesparande och minst förorenande transportmedlet. Därför måste floderna göras seglingsbara - också för större fartyg, säger Dietmar Gintschel, som är ordförande för driftsrådet i hamnen i Dresden. Vi mötte honom i hamnarbetarnas kaffestuga varifrån man kan se ut över den snart hundra år gamla hamnbasl 0 Hamnarbetarförbundet 20 år

11 N EN I DRESDEN den. Vartfjärde år väljer vi vid hemliga val fem rådsmedlemmar, berättar driftsrådets ordförande Dietmar Ginschel. - Ledningen har inget inflytande över driftsrådets arbete, och vi har stor medbestämmanderätt. Bland annat har vi vetorätt i uppsägningsfrågor. En välgärning som tvingar hamnens ledning att hålla många möten med driftsrådet, berättar Dietmor Gintschel. Uppsägningar Hamnens driftsråd har dock varit tvungen att acceptera att 80 kollegor blivit uppsagda, så det är i dag bara 50 man som arbetar i hamnen i Dresden. - Lyckligtvis har 30 fått nytt arbete på en österrikisk betongfirma som just har etablerat sig i hamnen. Andra har gått i förtidspension och i driftsrådet arbetar vi med en social plan för de övriga kamraterna, säger Dietmor Gintschel, som lätt kan se att det var för många om arbetet förr i tiden. - Vi körde tvåskift, så det vart ex 20 kranförare till fyra kranar. Det kunde självklart inte fortsätta, erkänner Dietmor Gintschel. Även om de östtyska hamnarbetarna bara tjänar 60 procent av vad deras västtyska kollegor har, kan de glädja sig över kortare arbetstid och en svagt stigaf,lde reallön. - Aven om hyror, dagligvaror och offentliga tjänster blivit dyrare, kan vi i dag få våra förbrukningsvaror till långt lägre priser - och så kan vi välja vilka varor vi vill ha - det är en stor fördel, berättar Dietmor Gintschel, som förut arbetade nästan 44 timmar i veckan, men nu är nere på en 40-timmarsvecka. - Arbetsgivarna och högerflygeln kräver helt visst att vår arbetstid åter skall ökas, men det kommer vi att motarbeta å det kraftigaste - speciellt s.sim det finns så m&nga arbetslösa i Osttyskland, säger Dietmor Gintschel, som önskar en 35-timmars arbetsvecka som de västtyska metallarbetarna kan se fram emot Västtysklarna -::- Det finns alltför många arbetslösa i Osttyskland. Var tionde här i Dresden går arbetslös - det är de som har betalt för återföreningen, säger Dietmor Gintschel, som inte kan låta bli att förarga sig över västtyskarnas framfart i det gamla DDR. - Västtyskarna stänger snabbt alla våra fabriker och respekterar inte alls den gamla östtyska industrin. Här i hamnen lastade vi förr fartyg med grus, kol och malm. Nu lastar vi bara gammalt östtyskt skrot som skickas till Västtyskland. Det är obehagligt att se. Förr i tiden var det kommunistpartiet som bestämde allt - nu är det västtyskarna, säger Dietmor Gintschel, som inte räds för att erkänna sitt stöd till det reformerade östtyska kommunistpartiet, PDS. - Jag tror att jag alltid kommer att stödja dem som är förföljda, säger hamnarbetaren och driftsrådets ordförande från Dresden, Dietar Gintschel. ar Gintschel har inget emot att visa oss sin gamla "Trabi'~ Hamnen i Dresden kan se fram mot starkt ökade godstransporter på Elbe. Hamnarbetarförbundet 20 år 11

12 Gunnar Norberg: Facklig skolning och me Svenska Hamnarbetarf - Idag är det vi som är loket och Transport vagnarna. Det är Hamnarbetarförbundet som skapat det innehåll vårt avtal har idag. Utan Hamnarbetarförbundets tillkomst skulle avtalet legat ca kronor lägre i månaden och det går att bevisa. Gunnar Norberg, avd. 40 Lunde har deltagit i verkställande utskottets arbete sedan förbundet bildades 1972 och varit förbundets förtroendeman och svävar inte på målet när han berättar vad förbundet betytt för medlemmarna och vad det går för framtid till mötes. - Framtiden för Svenska Hamnarbetarförbundet ligger i att skola så många medvetna hamnarbetare som möjligt, säger han. - Det är en uppgift av avgörande betydelse eftersom många av de äldre medlemmarna som var med och bildade förbundet gått i pension. Det är på de nya medlemmarna som den historiska bakgrunden måste byggas vidare. De måste veta varför hamnarbetarna i Sverige bildade ett eget förbund Avtal över huvudet - Vi äldre minns motsättningarna mellan förbundsledningen i transport och medlemmarna under hela och 1960-talet och även långt dessförinnan, fortsätter Gunnar. - Ta tex strejken procent av hamnarbetarna röstade nej till föreliggande avtal, ett avtal som Transports förbundsledning ändå slöt över huvudet på oss. Men det var inte slut med det. Hamnarbetarna skulle tuktas för olydnad. Alla hamnarbetare uteslöts 12 Hamnarbetarförbundet 20 år ur Transportarbetarförbundet under tiden strejken pågick i hamnarna. Sedan strejken var bilagd måste samtliga hamnarbetare som deltagit i strejken skriva på en lojalitetsförklaring till förbundet. Efter detta bötfälldes arbetarna av arbetsdomstolen. Storavdelningar blev droppen -Redan 1946 hörde ia~ detta med ett eget förbund föras på tal ute i hamnarna, fortsätter Gunnar. Det var de äldre i kåren som pläderade för saken. - På den tiden fanns i Transport busschaufförer, droskförare, bårförare, väktare, lastbilschaufförer och andra som man inte hade något gemensamt med. Men mer än diskussioner om ett eget förbund blev det inte under de närmaste åren. Inte förrän 1969 då droppen kom bägaren att rinna över. Då kom nämligen "cirkulär 113" som meddelade att samtliga hamnarbetare skulle uppgå i storavdelningar hade vi börjat höra talas om storavdelningarna och på 1969 års kongress presenterades den nya organisationen, berättar Gunnar. - Den såg vi som ett sätt att ta av oss allt inflytande. Här i avdelning 40 Lunde skulle vi överföras till Härnösand. Kassorna skulle tas ifrån oss och all information gå direkt till storavdelningen. Som i sin tur skulle skicka cirkulär. De gamla fackföreningarna skulle helt enkelt försvinna. Då hade vi fått nog. Några.fackföreningar kallade till ett möte i Ornsköldsvik och där bildades en interimsstyrelse. Därefter meddelade vi Transport att vi inte tänkte gå

13 dvetenhet skall stärka örbundet i framtiden med i den nya organisationen med storavdelningar. Upplysningar till hela Sverige r _Transport svarade med diverse hot, fortsätter Gunnar. - Bl a skickade de ut folk som skulle ta avdelningarnas pengar i beslag. Vi meddelades också att den som inte var med i förbundet inte skulle få uppbära A-kassa. Vi föll dock inte till föga utan engagerade Henning Sjöström för att utreda saken. Sedan han gått igenom stadgarna och gjort en utredning meddelade han att A~kassan var en fristående juridisk person. Alltså hade vi rätt till A-kassa även om vi inte var med i Transport. Det blev en upplysning för hela Sverige. Inte många visste att A-kassan gav denna rättighet. - Misstroendet var nu stort bland stuveriarbetarna i hela landet, säger Gunnar. - Missnöjet gällde inte bara det här med storavdelningarna. Transport hade också utvecklats till ett låglöneförbund. Ute i hamnarna hade medlemmar genom lokala aktioner fått upp impenningen under flera år. Då tvingades man ge väktare och alla andra påslag. Följden blev att vi skulle hållas nere för att andra grupper inom Transport skulle ifatt. Transport blev ett låg-,,. öneförbund ' Sveriges längsta streik 1970 utbröt strejk i ådalshamnarna. Den blev Sveriges längsta i modern tid med 7 6 dagars arbetsnedläggelse. Själv satt Gunnar då i Transports förbundsråd och var samtidigt ordförande i avd. 40 Lunde. Varken han eller övriga i styrelsen deltog i strejken. Hade man gjort det skulle kraftiga skadestånd ha riktats mot avdelning 40. Strejken blev något av upptakt till Hamnarbetarförbundet. - Vi började nu vara eniga från Kalix i norr till Söderhamn i söder samt i några hamnar i södra Sverige, berättar Gunnar vidare. - Hamnarna söderut blev fler och fler och vi ansåg tiden mogen bildades Svenska Hamnarbetarförbundet, vilket stadfästes med en kongress. Styrka att inte teckna avtal Ännu efter 20 år äger " Hamn" inte rätt att teckna avtal. Svenska Stuvareförbundet säger ja, men SAF och LO bromsar. - Men det är ingen nackdel, förklarar Gunnar. - Det ligger tvärtom en styrka i detta. Eftersom vi inte tecknar avtal kan vi ta till stridsåtgärder på ett helt annat sätt. Vi har genomfört flera aktioner med bl a övertidsblockader som lyft medlemmarna ekonomiskt och förhindrat avskedande av personal. - Men styrkan i Hamnarbetarförbundet ligger ändå i att medlemmarna bestämmer på ett helt annat sätt än under tiden i Transport. Den avgörande skillnaden är att vi inte kan sätta oss på medlemmarna som Transport gjorde. Vi är skyldiga att driva de frågor medlemmarna väcker och det har vi också visat att vi kan. Tycker Gunnar vars hjärta fortfarande klappar varmt för förbundet och dess arbete som han intresserat följer. Han är också revisor i förbundet. - Ett lagomt pensionärsuppdrag, tycker han. Pensionär, ja. Många kan- ske undrar vad Gunnar förgyller sin vardag med idag. Så här års brukar han åka mycket skidor, men underlag för det har saknats i stor utsträckning i vinter. Så i stället har det fått bli jakt, fiske, vedhuggning och lite snickeriarbeten. OVE ANDERSSON Gunnar promenerar i vinterlandskapet. HJÄIJ> BARN MED r.am:er Jim Frick, dalmas och travtränare av högsta klass, anser att den bästa insats man kan göra utanför travbanan är att stödja Barncancerfondens verksamhet. Det ger utdelning i form av information om sjukdomarna och stöd ti ll forskningen. Forskningsarbetet har lett till att man i dag kan bota två av tre barn som drabbats av cancer. Men målet är att alla skall kunna botas och bli helt friska. kd Hjälp oss att nå dit. Du ~ckså. / Il """'"" ' S.U0' ,l Hamnarbetarförbundet 20 år 13

14 LENNART JOHNSON facklig föt En fredag i februari träffar iag Lennart Johnson på Mariatorget i Stockholm. Lennart var ombudsman i Stockholms Hamnarbetarefackförening från 1966 till 1983, ledamot av Hamnarbetarförbundets styrelse och verkställande utskottet Under 1970-talet kom han i mycket att representera den radikala fackliga rörelsen och hans kamp mot Transports dåvarande ordförande Hans Ericsson blev en massmedial fölietong. I november 1991 arbetade Lennart Johnson sin sista dag i Stockholms hamn, där han varit anställd som skyddsingenjör sedan Han valde den möjlighet till s k garantipensionering som gavs och slutade ett par år i förtid. Den snart 63-årige facklige kämpen och föregångsmannen utstrålar en fysisk och mental vitalitet som de flesta 40-åringar kan avundas. Hans samhällsengagemang är alltjämt mycket påtagligt och han följer noga Svenska Hamnarbetarförbundets aktiviteter och ger uttryck för ett starkt intresse för förbundets framtid. Vi går till ett kafe i närheten för att i lugn och ro kunna samtala om bl a hans tid i Hamnarbetarförbundet. En naturlig första fråga är var hans engagemang och djupa rättvisepatos kommer ifrån. - Jag är född och uppväxt här på Söder i Stockholm, berättar Lennart och det har naturligtvis satt sina spår. Direkt efter andra världskrig_ets slut 1945 gick jag till sjöss och träffade då bra, radikala människor som gärna 14 Hamnarbetarförbundet 20 år delade med sig av sina erfarenheter och kunskaper. På båtarna var klasssamhället så tydligt - i hierarkin var kapten närmast Gud. Som sjöman såg man effekterna av kriget och de som drabbats hårdast av det var de redan tidigare fattiga och svaga. Sjömansbiblioteken, vars utveckling tog fart vid den här tiden, var en viktig kunskapskälla med bra litteratur som gav en god skolning i hur samhället fungerade. Lennart Johnson har en, för en hamnarbetarombudsman, ovanlig yrkeskarriär. - Efter några år i sjömansyrket beslöt jag mig för att läsa styrmansexamen, säger Lennart och sedan blev det sjökaptensexamen av bara farten. Sjömanslivet var dock svårt att kombinera med rollen som familjefar och när möjlighet gavs att bli stuveriförman i A F Söderströms Stuveri gick jag iland Bytte arbetsgivare 1963 och gick då över till Johnsons Stuveri. I mitten av 60-talet, när den dåvarande ombudsmannen Oscar Söderqvist skulle pensioneras, kom några äldre, stabila hamnarbetare och frågade om jag ville kandidera som ombudsman. Blev onekligen förvånad över denna fråga, men det hade förmodligen sin grund bl a i att jag alltid försökt se till att det blev justa ackordsuppgörelser. Ibland fick man t o m puffa på rotemännen för att de skulle ta upp nog mycket. Jag hade också viss facklig erfarenhet från tiden till sjöss och var ordförande för arbetsleda rena i Stockholms hamn. Minns att jag rådfrågade Johnsonstuveriets arbetschef Roos af Hjelmsäter och han svarade att "du skall veta att du väljer mellan att ha e arbetsgivare ellier sexhundra!", men då hamnarbetarna återkom med förfrågan om kandidatur beslöt jag att ställa upp. Vid den allmänna omröstningen i avdelningen fick Lennart Johnson e överväldigande majoritet av de fyra kandidater som fanns, men detta var inte vad Transportarbetarförbundets ledning tänkt sig. Man försökte t o m ogiltigförklara valet, men tordes inte genomföra detta - förmodligen därför att hamnarbetarna redan var i opposition mot förbundsledningen. - Snabbt slogs jag av de andra ombudsmännens nedlåtande syn på medlemmarna. Förbundets funktionärer, som borde vara medlemmarnas stöttepelare, var snarare deras värsta fiender. I hamnarbetarleden däremot träffade man många hederliga fackföreningsmän med samma värderingar som jag själv, säger Lennart och nämner förgrundsgestalter som Olle

15 gangsman 0 Wikström, Gunnar Norberg, Kalle Hallgren och Kalle Nilsson. Inom Transport gjorde sig Lennart snabbt obekväm då han i ledningens tycke alltför ivrigt företrädde medlemmarna och förespråkade en mycket mer demokratisk facklig verksamhet än den gängse rådande. Bland konwessmotioner som hade sitt ursprung hos Stockholms hamnarbetares stridbare ombudsman kan nämnas förslag om att ombudsmännen skulle ut och jobba praktiskt inom de yrkesområden " de företrädde. Förbundsstyrelsen föreslogs bestå av en majoritet yrkesverksamma. Det blev enligt Lennart strömhopp upp i talarstolen av ombudsmän som kände sig hotade. - Arbetsmiljön var oerhört eftersatt och den borde ombudsmännen ha jobbat med. Ackorden drev upp arbetstakten och svåra olycksfall var mycket vanliga. Dessutom var det svårt att få ut skadestånd åt dem som drabbades av skador, minns Lennart. Då Hamnarbetarförbundet bildades i mars 1972 var inte Stockholms Hamnarbetarefackförening (avdelning l) närvarande. Avdelningen hade beslutat att åtminstone tillfälligt stanna inom Transport för att där föra hamnarbetarnas talan. Hans Ericsson, då berykad ordförande i Transport, satte igång med ett mullvadsarbete för att få bort Lennart Johnson från ombudsmannaskapet. Den just pensionerade ombudsmannen Gunnar Gustafsson Il I Här diskuteras en skyddsfråga. Lennart tar sig en funderare på pollaren. presenterade i januari 1973 en anklagelselista om 19 punkter mot Lennart och krävde uteslutning för illojalitet. - Dessa anklagelser tilbakavisade jag på ett medlemsmöte, säger Lennart och alla ställde sig bakom mig och förslag restes om att gå till Hamnarbetarförbundet om jag avskedades. Vi vidtog nu åtgärder för att skydda avdelningens pengar åt medlemmarna och som resultat av det blev jag stämd av Transport för förskingring. Det fanns en häxprocessliknande stämning och alla radikala stämplades som kommunister. Då avdelningen vägrade efterkomma Transports uppmaning om att avskeda Lennart fick varje medlem en skrivelse i vilken man hotade upplösa avdelning 1. Från den l mars 1973 gick avdelningen som resultat av detta in som avdelning i Svenska Hamnarbetarförbundet. - De tio åren som ombudsman i Svenska Hamnarbetarförbundet var till övervägande del positiva - ja till 95 %, säger Lennart men det var också väldigt jobbigt. Vi attackerades från alla håll och massmedia bevakade oss hårt. Jag anser dock att Hamnarbetarförbundet haft stor betydelse och vi har varit vägledande i många frågor. Bl a bevisades att det fungerade med direktdemokrati och besluten då är bergfast föran~rade. Vi blev a~hånade för detta, for att ombudsmannens löner skulle ligga i nivå med medlemmarnas, för att sprit inte fick förekomma vid representation och för att medlemmarna skall ta ställning till avtalen i omröstning. I vissa frågor var det dock svårt att få till en rät linje i förbundet, men en sak man minns med glädje var det goda kamratskap man möttes av överallt i hamnarna. Vi kommer in på frågor om den svenska fackliga rörelsens framtid och då är Lennart ganska pessimistisk. - SAF har under hela 80-talet strävat efter att få till en lika dålig facklig rörelse i vårt land som i resten av Europa, analyserar Lennart. Det har fattats en facklig strategi för att möta offensiven mot rörelsen och risk finns att borgarna gemensamt kan slå sönder den fackliga strukturen och då måste man börja om från början. Arbetsgivarna vill förhandla med individen och köra över facken och på det sättet härska genom söndring. Därför är det viktigt med aktiva fackföreningar med god medlemsförankring, säger Lennart och avslutar med att be mig framföra en hälsning till alla gamla kamrater runt om i landets hamnar. BJÖRN A BORG Hamnarbetarförbundet 20 år 15

20 år med Hamnarbetarförbundet.

20 år med Hamnarbetarförbundet. 1 (5) 20 år med Hamnarbetarförbundet. För 20 år sedan bildades ett nytt fackförbund - Svenska Hamnarbetarförbundet. Det var en mycket uppmärksammad händelse. Det var betydligt vanligare att fackförbund

Läs mer

För jimmy är hamnen och facket ett

För jimmy är hamnen och facket ett #4/2008 Varsel i Helsingborg Ledaren: Om nyliberalismens korthus privatiseringshot i europas hamnar För jimmy är hamnen och facket ett ledaren Spekulation, girighet och rofferi orsakar den ekonomiska krisen

Läs mer

KRISTER TAR HUSBILEN TILL FISKET OCH FRIHETEN # 2/2009

KRISTER TAR HUSBILEN TILL FISKET OCH FRIHETEN # 2/2009 # 2/2009 GÖTEBORG: BOLAGET KÖR HAMNEN I BOTTEN KINESISK IMPERIALISM HOTAR PIRAEUS HAMN 41 HAMNARBETARE AVSKEDAS I MALMÖ KRISTER TAR HUSBILEN TILL FISKET OCH FRIHETEN Transports förhandlingsveto ger arbetsgivaren

Läs mer

#2/2008. Samarbete med Transport upphör. Nu kommer de unga NM i bowling till Halmstadstuvare. För Therése är medlemsdemokratin nr 1!

#2/2008. Samarbete med Transport upphör. Nu kommer de unga NM i bowling till Halmstadstuvare. För Therése är medlemsdemokratin nr 1! #2/2008 Samarbete med Transport upphör KOngress 2008: Nu kommer de unga NM i bowling till Halmstadstuvare För Therése är medlemsdemokratin nr 1! ledaren Nej tack, till fackligt samarbete när Transport

Läs mer

Lagom är bäst för Lars i Luleå Hamn4an säger nej till privatisering Stuvarbilen på turné Bilar överallt i Malmö hamn

Lagom är bäst för Lars i Luleå Hamn4an säger nej till privatisering Stuvarbilen på turné Bilar överallt i Malmö hamn Lagom är bäst för Lars i Luleå Hamn4an säger nej till privatisering Stuvarbilen på turné Bilar överallt i Malmö hamn Varsel om uppsägning är en dagligt återkommande rubrik i tidningarna i dessa tider.

Läs mer

Ragnar Järhult. Nu eller aldrig. En bok om den nya strejkrörelsen

Ragnar Järhult. Nu eller aldrig. En bok om den nya strejkrörelsen Ragnar Järhult Nu eller aldrig En bok om den nya strejkrörelsen Med inledning av Åke Olsson Utgiven 1982 Denna digitaliserade version publicerad med författarens tillstånd Den som vill ha boken i tryckt

Läs mer

Huvudlösa avtal UTGIVARKORSBAND. Årgång 13 Sv Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr1 1986

Huvudlösa avtal UTGIVARKORSBAND. Årgång 13 Sv Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr1 1986 Huvudlösa avtal UTGIVARKORSBAND Årgång 13 Sv Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr1 1986 S vängrum för vissa vångrem för andra Minns du valaffischerna från 1982 där det stod "Svängrum i stället för svångrem".

Läs mer

Kollektivavtal är fortfarande grunden för allt hamnarbete

Kollektivavtal är fortfarande grunden för allt hamnarbete Kollektivavtal är fortfarande grunden för allt hamnarbete Facklig tillhörighet och kollektivavtal är en självklarhet för det stora flertalet i Sveriges hamnar. Men så är inte fallet på alla arbetsplatser

Läs mer

Göteborgskongressen STÄRKlE FöRB

Göteborgskongressen STÄRKlE FöRB UTGIVARKORSBAND Årgång 9 Sv. Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr 6 1980 Göteborgskongressen STÄRKlE FöRB Friska debatter rensade luften Kongressen i Göteborg är ett minne numera. Det blev friska debatter

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

peo lundqvist berikar sitt liv som föreningsmänniska #1/2008

peo lundqvist berikar sitt liv som föreningsmänniska #1/2008 #1/2008 Kongressextra: Generationsskifte i förbundet ö-viksstuvare går till pappers bättre flyt i södertälje peo lundqvist berikar sitt liv som föreningsmänniska ledaren Vi vill ha ett starkt avtal tillsammans

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

ARBETAREN VALLVIK LULEA. kanske får jättehamn

ARBETAREN VALLVIK LULEA. kanske får jättehamn UTGIVARKORSBAND ARBETAREN Årgång 8 Sv. Hamnarbetareförbundets medlemsorgan Nr.41979 VALLVIK kanske får jättehamn Vallvik kan få en av landets största hamnanläggningar. Detta om de planer Vattenfall har

Läs mer

UTGIVARKORSBAND ARBETAREN. Årgång 5 Sv Hamnarbetarefö rbundets medlemsorgan Nr 3 1976

UTGIVARKORSBAND ARBETAREN. Årgång 5 Sv Hamnarbetarefö rbundets medlemsorgan Nr 3 1976 UTGIVARKORSBAND ARBETAREN Årgång 5 Sv Hamnarbetarefö rbundets medlemsorgan Nr 3 1976 Umeå hamn kallar man den anläggning som finns i Holmsund och som sysselsätter ett 80-tal hamnarbetare. Vi presenterar

Läs mer

SA JA TILL APM I GÖTEBORG OUTBILDAD

SA JA TILL APM I GÖTEBORG OUTBILDAD hamn 4.11 arbetaren LEDAREn: VÅRT 40-ÅRIGA FÖRBUND ALLT STARKARE KONKURRENSVERKET SA JA TILL APM I GÖTEBORG OUTBILDAD PERSONAL RISKERAR SINA LIV KRÖNIKAN: EN VÄN JAG ALLTID HAR KVAR Men att påstå att ungdomar

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Förord Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

åke brolin Gubbarna sköja å sa att det som krävdes för att jobba på mitt skift var körkort å damp.

åke brolin Gubbarna sköja å sa att det som krävdes för att jobba på mitt skift var körkort å damp. hamn 3.10 arbetaren Ledaren: Förbundet tar politisk ställning Idékonferens med sikte på framtiden Marockanska hamnar hotar Algeciras Dubbelt Göteborg i hamnfotbollen Gubbarna sköja å sa att det som krävdes

Läs mer

peter SHaW Jag hatar nyliberalism och nationalism.

peter SHaW Jag hatar nyliberalism och nationalism. Hamn 1.13 arbetaren Jag hatar nyliberalism och nationalism. ledaren: FÅFÄnG JaKT OCH HeTS FÖr ÖKad KOnSUMTIOn Bra FlYT I OXelÖSUnd VAD HAR DU I KIKAR N NU DÅ, PETE? peter SHaW ledaren: Fåfäng hets för

Läs mer

Hamnarbetare än sen då? sid 9. Bankkris, inget nytt sid 20. Sista båten till Arvika sid 6.

Hamnarbetare än sen då? sid 9. Bankkris, inget nytt sid 20. Sista båten till Arvika sid 6. Hamnarbetare än sen då? sid 9. Bankkris, inget nytt sid 20. Sista båten till Arvika sid 6. Mobbning, lösningar finns sid 18. Helsingborg mer än färjor sid 12. Kajsa Grytt i hamn sid 16. LEDARE I INNEHÅLL

Läs mer

Boken är skriven av: Bengt Rolfer. De första hundra åren (1887 1987) Förbundet i modern tid (1987 2012) Finansförbundet i framtiden

Boken är skriven av: Bengt Rolfer. De första hundra åren (1887 1987) Förbundet i modern tid (1987 2012) Finansförbundet i framtiden Den här skriften spänner över 125 år. Mycket har förändrats under den tiden i hela vårt samhälle, på arbetsmarknaden och inte minst inom bankerna och i den finansiella sektorn. De frågor som Svenska Bankmannaföreningen,

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 9 / 2005 Timanställda utestängda från samhället Att ständigt ha en klump i magen av oro och gå hemma och hoppas att man

Läs mer

tröga förhandlingar i bottenviken fortsatt kärvt för hängavtal eller inte från göteborg

tröga förhandlingar i bottenviken fortsatt kärvt för hängavtal eller inte från göteborg hamn3.09 arbetaren tröga förhandlingar i bottenviken fortsatt kärvt för hamn4an i Göteborg hängavtal eller inte fotbollsmästarna från göteborg Bl a vid Byske Havsbad fick man en sådan publik som hela tiden

Läs mer

Nummer 6-13. Med ToMTejakt

Nummer 6-13. Med ToMTejakt Mona Hjortsberg har varit brandman i 15 år Fortfarade ganska ensam i yrket Åtgärder och bidrag en stor del av arbetsmarknaden 2013 sidan 7-13 Kontaktuppgifterna till din egen sektion som bilaga Nummer

Läs mer

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska 3 10 Grillfesten i Segmon Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska förening står på pass utanför en av våra livsmedelsaffärer och delar ut material inför valet. I regn

Läs mer

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om:

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om: 3 09 GRILLFESTEN...hölls för andra året i rad i Segmons folkpark. Pappers avd. 96 grillade för fullt och här fanns också en rad andra aktiviteter att delta i, t.ex. tipspromenad i LO-sektionens regi med

Läs mer

Arbetslösheten och myten om marknaden

Arbetslösheten och myten om marknaden 2 ledaren A R B E T A R E N 4 I 9 6 Svenska1famnarbetarförbundet är ettfrisfå: ende fackförbund för arbetare inom hamnoch stuverinäringen, samt arbetare med li kartade arbetsuppgifter. Förbundet bildades

Läs mer

ARBETAREN. greppet. Vintern. kopplar. ar nu uttjänt fl kassan. Borgen..,, miljoner. vidare. betalar. .bygger. Ny strid. lttalrnö. om skydd INSIDORNA

ARBETAREN. greppet. Vintern. kopplar. ar nu uttjänt fl kassan. Borgen..,, miljoner. vidare. betalar. .bygger. Ny strid. lttalrnö. om skydd INSIDORNA UTGIVARKORSBAND ARBETAREN Årgång 8 Sv. Hamnarbetareförbundets medlemsorgan Nr. 1 1979 Vintern kopplar greppet INSIDORNA lttalrnö.bygger vidare Borgen..,, ar nu uttjänt fl kassan betalar miljoner Ny strid

Läs mer

NUMMER ETT. Slöserijakt. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister POSTEN SYD

NUMMER ETT. Slöserijakt. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister POSTEN SYD NUMMER ETT Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister Årgång 5 Nummer 4 Oktober 2014 Ansvarig utgivare: Jari Karlsson Slöserijakt POSTEN SYD

Läs mer

Nu kan du även hitta oss på Facebook

Nu kan du även hitta oss på Facebook Avtal Kongress Utbildning Arbetsmiljö Nummer 2 2013 Årgång 3 Information till medlemmar i Seko Posten Nu kan du även hitta oss på Facebook Ur innehållet Bakom kulisserna Mats Lööf berättar vad som händer

Läs mer