OMSLAGET: Bokens omslag är en uppenbarelse från Gud: som vi utfört på det sätt som Gud visat oss. Bilden är från Stora Tuna kyrka i Dalarna, Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OMSLAGET: Bokens omslag är en uppenbarelse från Gud: som vi utfört på det sätt som Gud visat oss. Bilden är från Stora Tuna kyrka i Dalarna, Sverige"

Transkript

1 1

2 2

3 3

4 4

5 OMSLAGET: Bokens omslag är en uppenbarelse från Gud: som vi utfört på det sätt som Gud visat oss. Bilden är från Stora Tuna kyrka i Dalarna, Sven-Erik Sköld, Per Sundgren Ekumedia, Härnösand. Tel Tryck: Team Offset, Malmö 1991; ISBN

6 Boken Ofredstider är en uppenbarelse från Gud, som visar vad som snart skall ske. UPPENBARELSEN ÄR OM SVERIGE MEN BUDSKAPET ÄR TILL HELA VÄRLDEN: Sverige har utgjutit oskyldigt blod; barns oskyldiga blod, och skall betala priset för det. Också andra länder som gjort samma synd som Sverige, skall betala priset för det. Därför sänder Gud boken Ofredstider också till dem, för att varna dem. 6

7 Innehåll I INLEDNING Inledningsord Förord II PROFETEN Profeten När Gud sänder profeten Profetens igenkänningsmärken III UPPDRAGET Uppdraget Boken Ofredstider Sorg IV DOMEN Den gudomliga uppenbarelsens ordning Den gudomliga vedergällningens ordning Gud har sak med landet Sverige ett Guds träd Trädets fall - till välsignelse för många Högmodet för ett folk vilse, och till undergång Ett land längst uppe i norr V OHÖRSAMHETEN Gud ville rädda Sverige Ohörsamhet Brev till * Pingströrelsens ledare i Sverige * Sveriges regering, riksdag, ÖB och kung * Sveriges Pingstförsamlingars styrelser/äldstekårer * Militärledningen på samtliga 7

8 förband i Norrbottens län * Militärbefälhavaren för Övre Norrland * Pingstförsamlingarnas styrelser/äldstekårer i Norrbottens län * Sveriges Överbefälhavare *Allmänheten Guds avtal VI NÅDEN Till Sveriges regering och riksdag, kungahuset och allt folket Frälsningens enkelhet Ödmjukhet Nåd Guds framsträckta hand Jesu undervisning VII UPPGÖRELSEPLATSEN Sverige - ett Guds Karmel VIII VITTNET Sista kapitlet IX SLUTORD Slutord

9 I INLEDNING 9

10 10

11 INLEDNINGSORD Denna bok är Guds framsträckta hand, till Sverige och världen: Till räddning för var och en; som tar vara på det som står skrivet i den. Upp. 1:3 Salig är den som får läsa denna profetias 0rd och saliga är de som får höra dem, och som tar vara på det som står skrivet i den; TY TIDEN ÄR NÄRA. 11

12 FÖRORD BIBELN ÄR GUDS ORD, SANNINGENS ORD. Bibelordet kan liknas vid en källa som aldrig sinar och vars vatten aldrig förändras. Källan är Gud själv. Den människan som dricker det vattnet förenas med Gud; blir hans barn för alltid. Bibelordet kan också liknas vid ett träd med rötterna i Gud, vars frukt helar Människan. Den människan som äter den frukten blir Guds avbild, Kristuslik och får evigt liv. Bibelordet kan också liknas vid solens ljus som lyser upp landskapet, så att man ser klart och kan orientera sig. Den människan som lever i det ljuset går inte vilse. Bibelordet kan också liknas vid en bro mellan tiden och evigheten, mellan jorden och himlen. Bron är Jesus Kristus och Hans undervisning skyddsräcket. De bärande pelarna är Gud själv. Lycklig den människan som vandrar på den bron: Hon skall stå framme i himlen en dag. 12

13 BIBELN ÄR GUDS FÖRNÄMSTA UPPENBARELSEPLATS. I den uppenbarar Gud vem Han är: Den Allsmäktige, Skaparen, hela jordens Gud. I den uppenbarar Han vem Människan är: GUDS AVBILD I den uppenbarar Han också sin avsikt med Människan, vad Han talar till henne och hur Han gör det. Därför måste den som säger sig tala på Guds vägnar, tala i överensstämmelse med Guds Ord: Bibeln. Gud talar inte emot sig själv. Bibeln kan liknas vid en våg, som visar vad som är äkta och vad som är oäkta: Vad som kommer från Gud, och vad som inte gör det. Det är på den vågen som boken Ofredstider skall vägas. Talar den som Bibelns Gud talar? Stämmer det som sägs i den med Guds ord, Bibeln? Avviker den på någon punkt från Bibelns undervisning? Det är frågor man skall ställa om boken Ofredstider och låta Bibeln besvara. 13

14 Om skriften OFREDSTIDER på en enda punkt avviker från Bibelns lära om Gud, vad Han talar till Människan och hur Han gör det, eller från Bibelns människosyn, då är den inte sänd av Gud. Men om den till alla delar överensstämmer med Bibeln, då gör den väl som tar vara på det som står skrivet i den och låter sig vägledas av det. 14

15 II PROFETEN 15

16 16

17 PROFETEN E f. 4:11 Och han gav oss somliga... till profeter. Profeten är en människa som Gud sänder sina budskap genom. Han är Guds mun och Guds skrivare. När en människa skall tala med en annan människa, måste hon ha en mun. Och när en människa skall skriva till en annan människa måste hon ha en arm, en hand, ett papper och en penna. Eller hjälpmedel som ersätter detta. På samma sätt är det oftast när Gud talar eller skriver till oss människor. Skall Han tala, gör han det genom en människas mun: Jer. 1:9 Se, jag lägger mina ord i din mun. 2 Mos. 4:12 Jag skall vara med din mun och lära dig vad du skall tala. 17

18 Matt: 10:20 Det är inte ni som skall tala, utan det är er Faders Ande som skall tala genom er. Skall Han skriva, gör Han det genom en människas hand. Joh. 1:11 Skriv upp i en bok, vad du får se Jer. 30:1-2 Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren, han sade: Så säger Herren, Israels Gud: Teckna upp åt dig i en bok alla de ord, som jag har talat till dig. Jer. 29: 1-4 Detta är vad som stod i det brev som profeten Jeremia sände från Jerusalem till de äldste --- och till prästerna och profeterna och allt folket --- så säger Herren Sebaot, Israels Gud. 18

19 Profeten är Guds mun och Guds skrivare. Men Bibeln berättar också om tillfällen när Gud talar själv, utan mänskligt redskap. Gud talade själv i en eld på Moria berg, enligt 2 Mos , och folket bävade och förskräcktes så svårt att de bad Mose tala till dem i Guds ställe. De ville ha Mose som förmedlare av Guds budskap. 2 Mos. 20:19 Och de sade till Mose: Tala du till oss, så vill vi höra. Men låt inte Gud tala till oss, på det att vi inte må dö. Gud skrev också själv på kung Belsassars vägg, enligt Dan. 5:5, och då förskräcktes kungen och hans stormän. Men Gud som inte är ute efter att förskräcka människor, talar och skriver oftast genom människor. På ännu ett sätt talar Gud genom profeten: han får förebilda budskapet. Hes. 12:11 Jag är ett tecken för er: som jag har gjort, skall det gå dem: De skall vandra bort i landsflykt och fångenskap. 19

20 Hes.4:10-11, Den mat du får äta, skall du äta efter vikt, tjugu siklar om dagen; detta skall du ha att äta --- du skall också dricka vatten efter mått, nämligen en sjättedels hin; så mycket skall du ha att dricka från en viss timme ena dagen till samma timme nästa dag. --- Och han sade åter till mig: du människobarn, se jag vill fördärva livsuppehället --- så att de skall äta bröd efter vikt, och det med oro, och dricka vatten efter mått och det med förfäran, --- och försmäkta genom sin missgärning. Jes. 20:3-4 Sedan sade Herren: Likasom min tjänare Jesaja har gått naken och barfota och nu i tre år varit ett tecken 20

21 och förebild angående Egypten och Etiopien, så skall konungen i Assyrien låta fångarna från Egypten och de bortförda från Etiopien, både unga och gamla, vandra åstad nakna och barfota, med blottad bak. Profeten är också Guds vittne, som inför andra får vittna om vad han sett och hört: Det Gud uppenbarat för honom. Apg. 22:14-15 Våra fäders Gud har utsett dig till att känna hans vilja och till att se den Rättfärdige och höra ord från hans mun. Ty du skall vara Hans vittne inför alla människor och vittna om vad du har sett och hört. Apg.26:15-16 Då sade jag: Vem är du, Herre? Herren svarade: Jag är Jesus, den som du förföljer. 21

22 Men res dig upp och stå på dina fötter; ty därför har jag visat mig för dig. att jag velat utse dig till en tjänare och till ett vittne, som skall vittna både hur du nu har sett mig, och om hur jag vidare skall uppenbara mig för dig. I en rättegång ökar vittnesuppgifternas trovärdighet när flera personer vittnar samstämmigt. Därför sänder Gud flera vittnen, när han vill utföra sitt verk. Ingen förståndig människa skall lättvindigt kunna avfärda Guds budskap. 5 Mos. 19:15 Det är inte nog att endast ett vittne träder upp mot någon angående några missgärningar eller synd, vad det nu må vara för en synd som någon kan ha begått. Efter två eller efter tre vittnes utsago skall var sak avgöras. Genom profeten uttalar Gud sina domar över synden: hos enskilda, folk och länder. 22

23 Hes. 14:12-13,15,17,19,21 Och Herrens ord kom till mig; han sade: Om ett land syndade mot mig och begick otrohet, så att jag måste uträcka min hand mot det och fördärva dess livsuppehälle och sända hungersnöd över det och utrota därur både människor och djur. --- Om jag lät vilddjuren dra fram genom landet --- eller om jag lät svärd komma över det landet --- eller om jag sände pest i det landet och utgöt min vrede däröver i blod för att utrota därur både människor och djur. --- Men hur mycket värre blir det inte. när jag, på en gång sänder mina fyra svåra straffdomar: svärd, hungersnöd, vilddjur och pest. 23

24 1 Sam. 15:23 Då sade Samuel: Eftersom du har förkastat Herrens ord, har han också förkastat dig, och du skall inte längre vara konung. Matt. 24:1-2 Och Jesus gick därifrån ut ur helgedomen. Hans lärjungar trädde då fram och bad honom ge akt på helgedomens byggnader. Då svarade Han och sade till dem: Ja, ni ser nu allt detta; men sannerligen säger jag er: Här skall inte lämnas sten på sten; allt skall bli nedbrutet. Luk. 19:41-44 Då Han nu kom närmare och fick se staden, började Han gråta över den och sade: O, att du idag hade insett, också du, vad din frid tillhör! Men nu är det fördolt för dina ögon. Ty den tid skall komma över dig, då dina fiender skall omge dig 24

25 med belägringsvall och innesluta dig och tränga dig på alla sidor. Och de skall slå ned dig till jorden tillsammans med dina barn, som är i dig och skall inte lämna kvar i dig sten på sten, därför att du inte aktade på den tid, då du var sökt. 25

26 NÄR GUD SÄNDER PROFETEN Gud sänder profeten när enskilda, hela folk och länder avvikit från Guds väg. Dan. 9:5-6 Vi har syndat och gjort illa och varit ogudaktiga och avfälliga; vi har vikit av från dina bud och rätter. Vi har inte lyssnat till dina tjänare profeterna, som talade i ditt namn till våra kungar, furstar och fäder och till allt folket i landet. Gud sänder profeten för att varna för avfallets följder och för att återföra de avvikna till Gud. 2 Krön. 24:19-20 Och profeten sändes bland dem, för att omvända dem till Herren; och dessa varnade dem, men de lyssnade inte till det. Men Sakarja, prästen Jojadas son, hade blivit beklädd med Guds Andes kraft, och han trädde fram inför folket och sade till dem: 26

27 Så säger Gud: Varför överträder ni Herrens bud, er själva till ingen nytta? Eftersom ni har övergett Herren, har han också övergett er. Jer 22:21-22 Jag talade till dig, när det gick dig väl, men du sade: Jag vill inte höra. --- Alla dina herdar skall nu få en stormvind till herde, och dina älskare måste gå i fångenskap. Ja, då skall du komma på skam och få blygas för all din ondskas skull. Jona 3:1-10 Och Herrens ord kom för andra gången till Jona; han sade: Stå upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika för den, vad jag skall tala till dig. --- Och Jona begav sig på väg in i staden en dagsresa, och predikade och sade: 27

28 det dröjer ännu fyrtio dagar, så skall Nineve bli omstörtat. Då trodde folket i Nineve på Gud och utlyste en fasta och klädde sig i sorgdräkt, både stora och små. Och när saken kom för konungen i Nineve, stod han upp från sin tron och lade av sin mantel och höljde sig i sorgdräkt och satte sig i aska. Sedan utropade och förkunnade man i Nineve enligt konungens och hans stormäns påbud och sade: --- Och både människor och djur skall hölja sig i sorgdräkt och ropa till Gud med all makt. Och var och en må vända om från sin onda väg och från den orätt som han haft för händer. Vem vet, kanhända vänder Gud då om och ångrar sig och vänder sig ifrån sin vredes glöd, så att vi inte förgås. Då nu Gud såg vad de gjorde, att de vände om från sin onda väg, ångrade han det onda, som han hade hotat att göra mot dem, och han gjorde inte så. 28

29 Gud sänder profeten som väktare, för att väcka folket; göra dem medvetna, så att en olycka inte kan komma oförtänkt över enskilda, folk och länder. Gud ger den enskilda människan tid till omvändelse och till förberedelse, även om ett folk inte vill göra bättring. Hes. 3:16-19 Men efter sju dagar kom Herrens ord till mig; han sade: du människobarn, jag har satt dig till en väktare för Israels hus för att du på mina vägnar skall varna dem när du hör ett ord från min mun. Om jag säger till den ogudaktige: du måste dö, och du då inte varnar honom, Ja, om du inte säger något till att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg och rädda hans liv, då skall väl den ogudaktige dö genom sin missgärning, men hans blod skall jag utkräva av din hand. Hes 33:1-7 Och Herrens Ord kom till mig; han sade: du människobarn, tala till dina landsmän 29

30 och säg till dem: om jag vill låta svärdet komma över ett land och folket i landet har utsett bland sig en man som de har gjort till sin väktare, och denna ser svärdet komma över landet och stöter i basunen och varnar folket men den som får höra basunljudet ändå inte låter varna sig, och svärdet sedan kommer och tar honom bort, då kommer hans blod över hans eget huvud. Ty han hörde basunljudet, men lät inte varna sig, därför kommer hans blod över honom själv. Om han låtit varna sig, så hade han räddat sitt liv. Men om väktaren ser svärdet komma och inte stöter i basunen. och folket så inte blir varnat, och svärdet sedan kommer och tar bort någon bland dem, då blir denne visserligen borttagen genom sin egen missgärning, men hans blod skall jag utkräva av väktarens hand. 30

31 Dig, du människobarn, har jag satt till en väktare för Israels hus, för att du på mina vägnar skall varna dem, när du hör ett ord från min mun. Gud sänder profeten för att vägleda sin församling; ja, han är ställd i församlingen. 1 Kor. 12:27-28 Men nu är ni Kristi kropp och hans lemmar, var och en i sin mån. Och Gud har i församlingen satt först och främst några till apostlar, för det andra några till profeter Apg. 11:27-29 Vid den tiden kom några profeter från Jerusalem ned till Antiokia. Och en av dem, vid namn Agabus, trädde upp och gav genom Andens ingivelse till känna, att en stor hungersnöd skulle komma över hela världen; den kom också på Klaudius tid. 31

32 Då bestämde lärjungarna, att de var och en efter sin förmåga, skulle sända understöd åt de bröder som bodde i Judeen. Gud sänder profeten för att avslöja och bryta ner det som står emot Guds verk; även det som ger sig ut för att vara Guds verk och inte är det. Jer. 1:9-10 Och Herren räckte ut sin hand och rörde vid min mun; och Herren sade till mig: Se jag lägger mina ord i din mun. Ja, jag sätter dig idag över folk och riken, för att du skall upprycka och nedbryta förgöra och fördärva. Och för att bygga upp sitt verk. Jer. 1:10 För att du skall upprycka och nedbryta, förgöra och fördärva, och uppbygga och plantera. 32

33 Esra 5:2 Och Serubbabel, Sealtiels son, och Jesua, Josadaks son, stod då upp och började bygga på Guds hus i Jerusalem, och med dem Guds profeter, som understödde dem. 33

34 PROFETENS IGENKÄNNINGSMÄRKEN Guds profet har tre tydliga igenkänningsmärken: Han talar Guds Ord; allt Guds Ord. Joh. 3:34 Den Gud har sänt, han talar Guds Ord. Ps 119:160 Summan av ditt Ord, är sanning Apg. 20:27 Jag har inte undandragit mig att förkunna för er allt Guds rådslut. Han strävar efter att omvända, återföra, folket till Gud. 2 Krön. 24:19 Och profeter sändes bland dem för att omvända dem till Herren. Apg. 2:40 Också med många andra ord bad och förmanade han dem 34

35 i det han sade: Låt frälsa er från detta vrånga släkte Det han förutsäger, inträffar. 5 Mos. 18:21-22 Och om du säger vid dig själv; Hur skall vi känna igen det som inte är talat av Herren? Så må du veta: När en profet talar i Herrens namn och det han talar inte sker och inte inträffar, då är det något som Herren inte har talat; i förmätenhet har då profeten talat det; du skall inte frukta för honom. Jer. 28:7-9 Men hör dock detta Ord som jag vill tala inför dig och allt folket. Forna tiders profeter, de som har varit före mig och dig, har mot mäktiga länder och stora riken profeterat om krig, olycka och pest. Därför, om nu en profet profeterar om lycka, 35

36 så kan man först då, när profetens ord går i fullbordan, veta att han är en profet som Herren i sanning har sänt. 36

37 III UPPDRAGET 37

38 38

39 UPPDRAGET Hes 1:1 I det trettionde året på femte dagen i fjärde månaden, när jag var bland de fångna vid strömmen Kebar, öppnades himmelen och jag såg en syn från Gud. Hes.3:10-11 Och han sade till mig: du människobarn, allt vad jag talar till dig skall du uppta i ditt hjärta och höra med dina öron. Och gå bort till dina fångna landsmän och tala till dem och säg till dem: Så säger Herren, Herren - om de nu hör på det eller inte. Hes. 2:7 Tala mina ord till dem. I mars 1986, i samband med en uppenbarelse om Sverige, fick vi av Gud uppdraget att varna Sveriges folk för en kommande militär invasion. 39

40 Vi fick också då uppdraget att kalla Guds folk till landets hjälp, enligt 2 Krön. 7:14. Men om mitt folk, det som är uppkallat efter mitt namn, då ödmjukar sig och beder och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, så vill jag höra det från himmelen och förlåta deras synd och skaffa bot åt deras land. Hes. 33:7 Dig, du människobarn har jag satt till en väktare för Israels hus för att du på mina vägnar skall varna dem, när du hör ett ord från min mun. Gud sände oss först till Pingströrelsen i Sverige, som vi själva tillhör. l möten och på bönedagar, på olika platser i landet, berättade vi, offentligt och i enskilda samtal, om det uppdrag Gud gett oss: Att varna Sveriges folk för en kommande, militär invasion och att kalla Guds folk till landets hjälp. * 40

41 Jer 5:3-5 De gjorde sina pannor hårdare än sten, de ville inte omvända sig. Då tänkte jag: Detta är endast det ringa folket: de är dåraktiga, de känner inte Herrens väg, sin Guds rätt. Jag vill nu gå till de stora och tala med dem. De måste ju känna Herrens väg, sin Guds rätt. Men också dessa hade brutit sönder oket och slitit av banden. För att kunna nå ännu fler av den svenska Pingströrelsens ledare med vårt budskap, och särskilt de mest inflytelserika, fick vi i februari 1989 göra en skrivelse, Rikslarm. Då hade ännu ingen av de församlingsledare som vi i Guds namn fått tala med, i den församling som de tjänade, gett utrymme för det uppdrag Gud gett oss. Därför hade inte heller Guds vilja, med tanke på hotet mot Sverige, fått ske i någon av Pingstförsamlingarna i landet. I skrivelsen Rikslarm fick vi sammanfatta det Gud talat till oss om landet och berätta hur han sänt oss för att varna Sveriges folk och för att Han skulle få resa upp sin församling till landets hjälp. 41

42 Skrivelsen Rikslarm fick vi först ge till Pingströrelsens i Sverige mest inflytelserika ledare. De fick den genom personlig utdelning och via brev. Skrivelsen finns på sidorna * Jer. 1:18 Ty se, jag själv gör dig idag till en fast stad och till en järnpelare och en kopparmur mot hela landet, mot Juda konungar, mot dess furstar, mot dess präster och mot det meniga folket, så att de inte skall bli dig övermäktiga om de vill strida mot dig. Hes. 33:1-2 Och Herrens Ord kom till mig. Han sade: du människobarn tala till dina landsmän och säg till dem: Om jag vill låta svärdet komma över ett land... I mars 1989 fick vi av Gud uppdraget att skriva till talmannen i Sveriges riksdag för att varna regeringen, riksdagen, ÖB och kungen för hotet mot Sverige, 42

43 och begära ett personligt sammanträffande med dem; då Gud har någonting att säga landets ledare, de som styr landet. Brevet till talmannen finns på sidorna Innan dess, den 11 mars, uppenbarade Gud för oss vad som skulle ligga till grund för vårt samtal med dem. Uppenbarelsen, som är nedtecknad som ett kontrakt/avtal finns på sidorna Jes. 1:19-20 Om ni är villiga att höra skall ni få äta av landets goda. Men är ni ovilliga och gensträviga skall ni förtäras av svärd; ty så har Herrens mun talat. * I juni månad samma år, 1989, fick vi av Gud uppdraget att skicka skrivelsen Rikslarm till alla Pingstförsamlingar i landet. Vi fick också bifoga ett brev med ett mycket allvarligt, varnande innehåll. Brevet, som skickades till församlingarnas styrelser/ äldstekårer, finns på sidorna I september 1989 uppenbarade Gud för oss, att Han ville sända budskapet om Sverige till alla sina församlingar i landet. Vi förstod inte då, att det skulle ske genom en bok Inte heller anade vi då, att budskapet skulle sändas 43

44 till hela världen. Det var någonting som han senare visade oss. * I februari 1990 fick vi på Guds uppdrag göra en resa till Norrbottens län for att särskilt varna den delen av Sverige, för det som kommer över landet. I samband med det fick vi skriva till samtliga Pingstförsamlingars styrelser/äldstekårer i Norrbottens län och till försvarsledningen på samtliga förband i Norrbottens län, samt till militärbefälhavaren for Övre Norrland. Skrivelserna finns på sidorna Vid detta tillfälle hade vi också en träff, i Älvsbyn, med ledande representanter för Pingströrelsen i länet. I september samma år, 1990, fick vi på Guds uppdrag, för utdelning till folket, göra en sammanställning, ett häfte, av brev och skrivelser som vi, på grund av vårt uppdrag, skickat till kristna, politiska, och militära ledare. I häftet fanns också med några utdrag från manuset till boken Ofredstider, samt en kopia av en tidningsartikel där vi berättar om vårt uppdrag. Brevet till folket, som följde med häftet, finns på sidorna På Guds uppdrag fick vi sedan hos en styrelse/äldstekår i en ledande Pingstförsamling i Sverige, begära tillåtelse att dela ut häftet i deras kyrka, på det så kallade kyrktorget. 44

45 Jer. 7:1-2 Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren; han sade: Ställ dig i porten till Herrens hus och predika där detta ord och säg: Hör Herrens ord, ni alla av Juda, som går in genom dessa portar för att tillbedja Herren. Då vi aldrig fick något svar från dem, trots upprepade påminnelser, fördröjdes utdelningen av häftet några månader. På Guds uppdrag delade vi då ut det vid ingången till ett par andra pingstkyrkor i landet och till allmänheten. I oktober 1990 fick vi på Guds uppdrag skriva till Sveriges Överbefälhavare om ohörsamhetens följder. Skrivelsen finns på sidorna Vi har också under 1990, i samma ärende, fått tala med och skriva till enskilda församlingar och personer som inte här redovisas. Under 1991 har vi på Guds uppdrag gjort utdrag från bokmanuset till boken Ofredstider och sänt dem till Pingstförsamlingar över hela landet. * 45

46 De skickades till församlingarnas styrelser/ äldstekårer samt i ett fall som rundbrev i en av de större pingstförsamlingarna i landet. Vi har också under 1991 i samma ärende fått tala med och skriva till enskilda församlingar och personer som inte här redovisas. * Under hela tiden, allt ifrån det vi först fick vårt uppdrag, i mars 1986, ända tills nu, hösten 1991, har vi på Guds uppdrag deltagit i av Pingströrelsen i Sverige anordnade samlingar, som bönedagar, evangelistoch predikantveckor och konferenser. Jes. 48:16 Mina förutsägelser har jag inte talat i det fördolda. Enda undantaget, bland de stora konferenserna, är Europakonferensen, Euroflame, som hölls Jönköping i augusti Gud sände oss inte dit. Vårt uppdrag i alla dessa samlingar, på olika platser i landet, har varit att tala det budskap som Gud lagt i vår mun, och som nu också boken Ofredstider vittnar om. 46

47 Jer. 36:2 Tag dig en bokrulle och teckna i den upp allt vad jag har talat till dig --- från den dag då jag först talade till dig --- ända till denna dag. Upp. 1 :11 Skriv upp i en bok vad du får se och sänd den. Sverige i september 1991 Två Guds vittnen: Sven-Erik Sköld Per Sundgren 47

48 BOKEN OFREDSTIDER Boken Ofredstider är en uppenbarelse från Gud, som visar vad som snart skall ske. Uppenbarelsen är om Sverige men budskapet är till hela världen: Sverige har utgjutit oskyldigt blod; barns oskyldiga blod, och skall betala priset för det. Gal. 6:7 Ty vad människan sår det skall hon också skörda. Också andra länder som gjort samma synd som Sverige, skall betala priset för det. Därför sänder Gud boken Ofredstider också till dem, för att varna dem: Gud har gjort Sverige till ett varnande exempel för alla folk som har en abortlag som överträder Guds Ord: Som strider mot Gud själv. 1 Joh. 3:4 Synd är överträdelsen av lagen. 48

49 Heb. 2:2 All överträdelse och olydnad fick sin rättvisa lön. Matt. 23:35-36 Och så skall över er komma allt rättfärdigt blod, som är utgjutet på jorden, ända ifrån den rättfärdige Abels blod, intill Sakarias, Barakias sons, blod --- sannerligen säger jag er: Allt detta skall komma över detta släkte. Boken är också en Guds uppgörelse om Människans ställning i Skapelsen: som Guds avbild, och hans framsträckta hand till försoning: Till förlåtelse och frälsning. 49

50 SORG Att gå Guds ärenden, innebär ibland sorg. Det som gett oss största sorgen i vårt uppdrag, är det ointresse vi mött hos dem som Gud ville använda till landets hjälp; till landets sköldar. Ingenting har gjort oss så ont som detta. Hes. 22:29-30 Folket i landet begår våldsgärningar. --- Jag söker bland dem efter någon som skulle kunna uppföra en mur och träda fram i gapet inför mig till försvar för landet, på det att jag inte må fördärva det, men jag finner ingen. 2 Krön. 36:15-16 Och Herren, deras fäders Gud, skickade sina budskap till dem titt och ofta genom sina sändebud 50

51 ty han hade medlidande med sitt folk och sin boning. Men de hånade Guds sändebud och föraktade hans ord och smädade hans profeter, tills Herrens vrede, över hans folk, växte så, att ingen bot mer fanns. 51

52 52

53 IV DOMEN 53

54 54

55 DEN GUDOMLIGA UPPENBARELSENS ORDNING Amos 3:7 Sannerligen, Herren, Herren gör alls intet utan att ha uppenbarat sitt råd för sina tjänare profeterna Hos 12:10 Jag har talat till profeterna, jag har låtit dem se många syner, och genom profeterna har jag talat i liknelser. 55

56 DEN GUDOMLIGA VEDERGÄLLNINGENS ORDNING Amos 6:3 Ve er, ni som menar att olycksdagen skall vara fjärran och ändå inbjuder våldet att trona hos er. Hes.7:7-11 Nu kommer ordningen till dig, du folk, som bor här i landet; din stund kommer, förvirringens dag är nära, då inget mer skördeskri skall höras på bergen. Nu skall jag snart utgjuta min förtörnelse över dig och uttömma min vrede på dig och döma dig efter dina gärningar och låta alla dina styggelser komma över dig. Jag skall inte visa någon skonsamhet och inte ha något förbarmande; 56

57 jag skall ge dig efter dina gärningar och dina styggelser skall vila på dig. Och ni skall förnimma att jag, Herren, är den som slår se, dagen är inne; se, det kommer. Ordningen går sin gång, riset blomstrar upp, övermodet grönskar, våldet reser sig till ett ris för ogudaktigheten. 57

58 Hos. 4:1-6, 14 GUD HAR SAK MED LANDET Hör Herrens ord... ty, Herren har sak med landets inbyggare, eftersom ingen sanning och ingen kärlek och ingen Guds kunskap finns i landet. Man svär och ljuger, man mördar och stjäl och begår äktenskapsbrott; man far fram på våldsverkares vis, och blodsdåd följer på blodsdåd. --- Dock bör man inte så mycket gå tillrätta med någon annan eller förebrå honom eller förebrå ditt folk, som man bör gå till rätta med prästen. --- Det är förbi med mitt folk, därför att de inte får någon kunskap. --- Så löper folket som intet förstår, till sin undergång. 58

59 SVERIGE, ETT GUDS TRÄD Matt. 3:10 Och redan är yxan satt till roten på träden; så blir då varje träd som inte bär god frukt, avhugget och kastat i elden. Sverige är ett träd som Gud genom sin ende Sons, Jesu, blod tagit sig an och lyft upp ur hednamörkrets förbannelse: Från Oden, Tor och Balder, och välsignat till välsignelse för många andra träd: Från Sverige har budskapet om Jesus sänts ut till många andra länder och folk. Nu är trädet Sverige svårt angripet av synden och har sjunkit ner i hednamörkret igen, med barnamord och många andra tecken på att synden fått herraväldet i landet. Trädet är inte längre gott. Det söker inte sina rötter till Gud, utan på listiga vägar har de återvänt till hednamörkrets hålor. Därför är frukten avskyvärd, och Gud hatar den. 59

60 Gud, som länge skyddat Sitt träd när andra träd varit svårt angripna av krigets fasor, kommer nu att ta Sin hand ifrån det: Det är inte länge Hans. Jes. 5:3-5 Fäll nu er dom mellan mig och min vingård. Vad kunde mer göras för min vingård än vad jag har gjort för den? Varför bar den då vilddruvor, när jag väntade att den skulle bära äkta druvor? Så vill jag nu tala om för er vad jag skall göra med min vingård: Jag skall ta bort dess stängsel, och den skall lämnas till skövling. jag skall bryta ner dess mur och den skall bli nedtrampad. 60

61 TRÄDETS FALL TILL VÄLSIGNELSE FÖR MÅNGA Jes. 26:9 När dina domar drabbar jorden, lär sig jordkretsens inbyggare rättfärdighet. Också då trädet Sverige faller gör Gud det till välsignelse för många andra träd: För många andra länder och folk. Det som händer Sverige är en dom, Guds dom, över landets synd, men också Guds varning till alla andra folk på jorden: Ett avskräckande exempel. Rom. 11:11 När de föll blev det till räddning Ps. 119:91 Allting måste tjäna Dig. 61

62 HÖGMODET FÖR ETT FOLK VILSE, OCH TILL UNDERGÅNG Ord. 16:18 Stolthet går före undergång och högmod går före fall. 1 Kor. 10:11 Allt som hände dem är exempel, och det skrevs ner för att vägleda oss, som har tidsåldrarnas slut inpå oss. Bibeln berättar, i Dan. 5:1-30, om kungen i Babylonien, Belsassar, som gör ett gästabud för sina tusen stormän. Gästabudet slutar i en handling som drar Guds dom över landet. Belsassar var kung i ett mycket välmående rike. Välståndet hade han ärvt efter sin företrädare, Nebukadnessar. Denne hade fruktat Gud, och därför haft stor framgång. 62

63 Belsassar skördade nu frukten av Nebukadnessars gudstro. När gästabudet pågått en tid och Belsassar är under vinets välde, befaller han att kärlen av guld och silver, som Nebukadnessar tagit ur templet i Jerusalem, skall bäras in i festsalen: Kungen och hans stormän, hans hustrur och bihustrur, skall dricka ur dem. På kungens befallning bär man in kärlen, och kungen och hans stormän, hans hustrur och bihustrur dricker ur dem, medan de prisar sina avgudar av guld och silver. koppar, järn, trä och sten. Men kärlen är Guds. När Belsassar rör vid dem, rör han vid Heliga ting. Han upphäver sig, går i strid, mot Honom som äger dem. Han förhäver sig mot Honom inför vilken alla människor är likt gräset som förgår, och som lyfter länderna som vore de stoftkorn. Han upphäver sig mot sin egen Skapare. Belsassar, som borde prisa och ära Den Helige; Honom som himmelens härskaror prisar och ärar, vanärar Gud genom att använda Hans kärl, till avgudars ära. Medan nu detta pågår och Belsassar och hans stormän, hans hustrur och bihustrur dricker ur kärlen, visar sig plötsligt fingrar som av en människohand, som skriver * * 63

64 på den vitkalkade väggen i kungens palats. De skriver mitt emot den stora ljusstaken i rummet. Kungen ser handen som skriver: Mene Mene Tekel U-Farsin. Då viker färgen från kungens ansikte och han uppfylls av oroliga tankar, så att hans höfter skälver och hans knän slår emot varandra. Och Belsassar ropar med hög röst och befaller att man skall hämta besvärjarna, kaldéerna och stjärntydarna. Då kommer kungens alla visa dit; men de kan inte läsa skriften, eller säga kungen uttydningen. Då blir Belsassar ännu mer förskräckt och färgen viker bort från hans ansikte och hans stormän står bestörta. Men då kungen och hans stormäns belägenhet blir känd för kungamodern, går hon till gästabudssalen. Där talar hon till kungen och säger: Må du leva evinnerligen, o konung! Låt inte oroliga tankar uppfylla dig, och må inte färgen vika från ditt ansikte. I ditt rike finns en man i vilken heliga gudars ande är. I din faders dagar befanns han ha insikt och förstånd och vishet, likt gudars vishet, och din fader Nebukadnessar satte honom till överste bland spåmännen. Ja, detta gjorde din fader konungen, eftersom en ovanligt hög ande och klokhet och förstånd och skicklighet att uttyda drömmar och lösa gåtor och reda ut invecklade ting fanns hos denne Daniel. Låt därför nu hämta Daniel, han skall ge dig uttydningen. 64

65 Och kungen låter hämta Daniel, och erbjuder honom stora gåvor och skänker, om han kan uttyda skriften åt dem, Ja, han erbjuds att bli tredje herren i riket, om han ger dem uttydningen. Men Daniel svarar: Dina gåvor må du själv behålla, och dina skänker och skatter må du ge åt en annan. Dem förutan skall jag läsa skriften, och säga kungen uttydningen, Åt din fader gav Den högsta Guden rike, storhet och ära och härlighet... Men när hans hjärta förhävde sig och hans ande blev stolt och övermodig, då störtades han från sin kungatron och hans ära togs ifrån honom... Och du Belsassar, hans son, som vetat allt detta, har ändå inte ödmjukat ditt hjärta, utan förhävt dig mot himmelens Herre och låtit bära fram inför dig kärlen från Hans hus. Du och dina stormän, dina hustrur och bihustrur har druckit vin ur dem, och du har därvid prisat dina gudar av guld och silver, koppar, järn, trä och sten, som varken ser eller hör eller vet något. Men den Gud som har i sitt våld din ande och alla dina vägar, Honom har du inte ärat. Därför har nu av Honom denna hand blivit sänd och denna skrift blivit tecknad. 65

66 Och så här lyder den skrift, som här är skriven: Mene Mene Tekel U-Farsin. Och detta är uttydningen av den: Mene, det betyder: Gud har räknat ditt rikes dagar, och gjort en ände på det. Tekel, det betyder: Du är vägd på en våg, och befunnen för lätt. Peres [1], det betyder: Ditt rike har blivit styckat, och givet åt Meder och Perser. Då befaller Belsassar att man skall klä Daniel i purpur och att den gyllene kedjan skall hängas om hans hals, och att man skall utropa honom till tredje herren i riket. Samma natt blir Belsassar, Kaldéernas kung, dödad. År 539 f.kr. intogs kung Belsassars rike, Babylonien, av perserna [1] på arameiska U- Farsin * 66

67 Guds skrift på kungens vägg, gick i uppfyllelse. Dan. 4: 14 De levande skall besinna att Den Högste råder över människors riken och ger dem åt vem han vill. 67

68 ETT LAND LÄNGST UPPE I NORR Ps. 8 :4-7 När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har berett, vad är då en människa, att du tänker på henne, eller en människoson att du låter Dig vårda om honom? Dock gjorde du honom nästan som ett gudaväsen, med ära och härlighet krönte du honom. du satte honom till herre över dina händers verk. Allt lade du under hans fötter. I ett land längst uppe i norr, som genomflytes av många strömmar, samlas landets ledare; de som styr landet, till ett rådslag. Rådslaget slutar i en handling som drar Guds dom över landet. 68

69 Landet, som är välsignat av Gud, är mycket framgångsrikt. I många år har det stått som förebild för andra länder för sin statsmannakonst och sitt välstånd. I landets historia finns roten till framgången: För många år sedan sände Gud budbärare till landet. De gav folket kunskapen om Jesus Kristus och Hans Ord. De berättade för det hedniska folket om Den gode Herden. som Gud sänt för att leda människorna på Sin väg: Den goda vägen. Herden, Jesus, rensade landet från avgudar och onda andar och tog sig an folket. Det blev roten, början, till en rättsstat på de tio budordens grundvalar som sedan fortlevt och blomstrat. När ledarna nu samlas, är detta historia. Landets rötter, dess grundvalar, har man efterhand rivit upp: Gud och Hans Ord och Hans Son, Jesus Kristus, har inte längre den plats de förr haft i landet. Mörkret har återfått mer och mer av sitt forna herravälde och de gärningar som tillhör mörkret har blivit allt mer synliga. Trolösheten är stor. Avgudar av guld och silver, koppar, järn, trä och sten, och många andra gudar, uppfyller landet. Många tjänar och dyrkar det skapade före Skaparen. 69

70 Rom. 1:21-22, 25 De har haft kunskap om Gud. men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans, och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa, men blev till dårar. --- De bytte ut Guds sanning mot lögnen; de dyrkade och tjänade det skapade istället för Skaparen. Avfallet från Gud, avståndet till Herden, är nu så stort att de svagaste liven, de allra minsta barnen; de ofödda hotas. Avgudarna kräver att de små kärlen, Guds minsta avbilder, offras på deras altare. Guds fiende, Tjuven, vill ha dem. Joh. 10:11,10 Sedan sade Jesus: -- Jag är den gode Herden. Den gode Herden ger sitt liv för fåren. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. * 70

71 Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. Och Tjuven går fram som ett rovdjur: Hans ögon söker först efter det svagaste bytet: De svagaste i hjorden: De skyddslösa och övergivna. De minsta, de skadade, de ålderssvaga. Och röster höjs i landet, listiga och förföriska röster, som säger att de minsta barnen i moderlivet inte är människor: Dem kan man likna vid en växt eller svulst i moderns kropp, som kan opereras bort om man vill. De minsta Guds avbilder, de allra minsta porträtten, behöver man inte akta som människor: De är inga individer. Och många av ledarna och folket lyssnar till det förvända och onda talet; och ser att den förbjudna frukten inte längre är farlig: Den kan tvärt om bli till välsignelse, till nytta, för landet: Den kan hjälpa dem lösa ett problem som landet har: Problemet med de oönskade barnen. Om de vänt sig till Bibeln och där sökt sanningen också om barnen, hade de funnit: Ps. 139:13,16 Du sammanvävde mig i min moders liv. 71

72 --- Dina ögon såg mig, när jag ännu knappast var formad; alla mina dagar: blev uppskrivna i din bok, de var bestämda, förrän någon av dem hade kommit. Jes. 49:1 Herren kallade mig, medan jag ännu var i moderlivet. Jer. 1:5 Förrän jag danade dig i moderlivet, utvalde jag dig, och förrän du utgick ur modersskötet helgade jag dig. De räknar inte med Gud, därför räknar de inte heller med Guds motpol, Guds fiende: Tjuven, Den onde. De förstår inte att de är vilseledda av honom. Sedan ledarna ställt Guds lampa, Guds ords ljus, åt sidan och mörkret sänkt sig, samlas de för att besluta om barnens liv. I mörkret som råder, ser de inte att det är gudomliga kärl, * 72

73 Gud den Högstes avbilder, de tagit in på sitt bord: Att deras fingrar just nu rör vid heliga ting. De beslutar därför att avgudarna, Tjuven, skall få dem om de är i vägen för folkets vällevnad och vällust. Ingenting får hindra välfärdslandets fortsatta uppbyggnad. INTE ENS MÄNNISKOOFFER. Så beslutar de om Människan. Guds avbild. Ett kärl som Gud skapat och ställt i den jordiska helgedomens, Skapelsens, mitt för att där göra tjänst inför Honom MÄNNISKAN Guds kärl Obeskrivligt i sin skönhet Skapat av Gud, och ej vidrört av människohand. Till Hans avbild och ära Ett kärl som fyllt av Guds Andes vin, är hans härlighets återsken på jorden Ett kärl vars slutgiltiga plats är hos Gud, i Hans eviga tempel i himlen, där kärlet, renat i Jesu blod skall stå heligt och rent för alltid. 73

74 Landets ledare, de som styr landet, stiftar en lag som rättfärdiggör att Människan dödas: De inbjuder våldet att trona hos sig. Lagen står i strid, i fiendskap, mot Gud och Hans Ord och drar Guds dom över landet. Många av landets invånare kommer aldrig att få leva sitt liv på jorden, som följd av den lagen. De dödas redan i moderlivet, eller lämnas att dö i en rondskål, övergivna av människor. Bestulna på sitt liv. Slaktade av Tjuven. Men ledarna räknar inte med Gud. De gör samma misstag som kungen i Babylonien, Belsassar, gjorde: De tror inte att Gud i himmelen lever: Att Han är Den levande Guden. En Gud som förmår att försvara Sina egna kärl, sina egna ägodelar. Men de kommer att få se Guds hand uträckt över landet. Till försvar för Sanning och Rätt, men också till Dom. Övergreppen mot barnen står alltid inför Hans ögon, och Han kommer för att skipa rätt. GUDS ORDS RÄTT. Landet längst upp i norr skall få se det, och hela världen skall få se det. Att Gud lever. Han skall dra fram i ljuset, det som är fördolt i mörkret. 74

75 Han skall uppenbara alla hjärtans rådslag, och ge åt var och en efter hans gärningar. Gal. 6:7 Vad människan sår, det skall hon också skörda. Hos. 8 :7 Vind så de och storm skall de skörda. Upp. 2:23 Jag är den som utrannsakar njurar och hjärtan; och jag skall ge var och en av er efter hans gärningar. Om ledarna sett efter i Bibeln; och låtit den upplysa och vägleda sig, då hade de insett vem Människan är: Vilken ställning hon har i Skapelsen, och inför Gud. Då hade de också sett det skydd som Gud satt för henne: En lag, en urgammal lag, som Gud gett henne till skydd och vägledning. 2 Mos. 20:13 Du skall inte dräpa. 1 Mos. 9:6 Den som utgjuter människoblod hans blod skall av människor bli utgjutet, 75

76 ty Gud hur gjort människan till sin avbild. Då hade de insett att de valt en olycksväg och sökt sig en annan. Men nu hade de vänt Gud och hans Ord ryggen. Den Högstes undervisning betydde ingenting för dem. De räknade sina egna tankar som ett högre ljus än Skaparens ord. Ps. 19:9 Herrens bud är klart och upplyser ögonen. Ords. 16:20 Den som aktar på ordet, han finner lycka. Ords. 13:13 Den som föraktar ordet, hemfaller åt dess dom. Därför gör de ingen skillnad mellan den lilla Människan i moderlivet och djuren: De behandlar henne som om hon vore ett djur. Människan, som Gud skapat till sin avbild och blåst in livsande i. 1 Mos. 1:26-27 Och Gud sade: Låt oss göra människor 76

77 till vår avbild, till att vara oss lika Och Gud skapade människan till sin avbild. 1 Mos. 2:7 Och Herren Gud danade människan av stoft från jorden. Och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse. När ledarna och folket en tid offrat Människan på avgudarnas, Tjuvens, offeraltare och dödat många av Guds minsta söner och döttrar, sänder Gud en Skrift till dem, genom två av sina tjänare. Skriften, som är upptecknad i en bok, är Guds dom över landets blodskuld och en Guds uppgörelse om MÄNNISKAN: Hennes ställning i Skapelsen och inför Gud. Skriften kallar också ledarna och folket tillbaka till Gud: Till de urgamla vägarna. 77

78 Joh. 16:8,13 Men när han kommer - Sanningens Ande - skall han låta världen få veta sanningen i fråga om synd och rättfärdighet och dom --- och Han skall tala om för er vad komma skall Gud sänder Skriften först till ledarna, och sedan med många ilbud ut till folket i landet. Skriftens innehåll, som är Guds rådslut om landet, måste bli känt av alla: Det kan betyda liv eller död för enskilda och familjer, om de får veta vad som står i den, eller ej. Många inser det, och i skymningen skyndar de ut med budskapet till sin omgivning och till sina vänner. Budskapet till landet längst uppe i norr, är detsamma som profeten Daniel fick uttyda för Belsassar, kungen i Babylonien: Gud har räknat ditt rikes dagar, och gjort en ände på det. Du är vägd på en våg, och befunnen för lätt. Ditt rike har blivit styckat, och givet åt en annan. Det land som inte ville vara i Guds hand, blir givet under en annan herres hand: En hand av järn. 78

79 Den Gud som för Daniel uppenbarade vad som skulle ske med Babylonien i kung Belsassars tid, har visat oss: Landet längst uppe i norr är Sverige. Jes. 48:16 Mina förutsägelser har jag inte talat i det fördolda. Dan. 4:14 Så är förordnat genom änglars rådslut, och så är befallt om denna sak av de heliga, för att de levande skall besinna, att Den Högste råder över människors riken och ger dem åt vem han vill. Jer.1:12 Och Herren sade till mig: --- Jag skall vaka över mitt ord och låta det gå i fullbordan. 79

80 80

81 V OHÖRSAMHETEN 81

82 82

83 GUD VILLE RÄDDA SVERIGE Hes.33:11 Så sant jag lever, säger Herren, Herren, jag har ingen lust till den ogudaktiges död. Utan tvärt om till att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. 2 Krön. 7:14 Men om mitt folk, det som är uppkallat efter mitt namn, då ödmjukar sig och beder och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar så vill jag höra det från himmelen och förlåta deras synd och skaffa bot åt deras land. 83

84 OHÖRSAMHET Matt. 23:37 Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat församla dina barn som hönan församlar sina kycklingar under sina vingar, men ni ville inte. Hes. 22:30 Jag söker bland dem efter någon som skulle kunna uppföra en mur och träda fram i gapet inför mig till försvar för landet, på det att jag inte må fördärva det; men jag finner ingen. 84

85 RIKSLARM! Vi har under den senaste tiden, starkare och starkare, på plats efter plats, fått bära fram en varning från Gud, att Sverige hotas av en invasion. På nästan varje ort har det kommit, så långt vi förstår, sunda församlingsmedlemmar som berättat för oss om uppenbarelser de fått som helt överensstämmer med vårt budskap. Nu senast i en pingstförsamling i Småland, där föreståndaren berättade om en uppenbarelse han haft för två år sedan, då Gud visade honom en invasion mot Sverige. Han bad då om ett tecken som skulle hjälpa honom förstå, när tiden för denna katastrof närmade sig och fick svaret: när ockupationstrupperna lämnar Afghanistan. Gud som älskar alla människor, har genom sin omsorg och nåd gett oss uppdraget att varna Sveriges kristna, ja hela landet, att predika omvändelse till Gud och mana till förbön för vårt folk, vår regering och vårt konungahus. Bibeln säger oss, 2 Krön. 7:14, att om det folk som är uppkallat efter Guds namn ödmjukar sig och beder, kan Gud skaffa bot åt deras land. Då vi, för cirka tre år sedan, fick vårt uppdrag visade oss Gud att han innan nöden kommer skall resa upp sin församling i apostolisk ande och kraft. Detta för att Guds folk skall ha sin förankring och trygghet i Gud och kunna vara Guds herdefamn när nöden kommer. En stark väckelse har han också visat oss, som skall föregå nödtiderna och rädda en skörd för himlen innan det är för sent. En betrodd gudsman och profet som vi personligen känner, äldstebroder i en pingstförsamling i Närke, har vid ett par tillfällen 85

86 fått bära fram ett budskap med bla. det innehållet: "när nöden kommer över detta land, säger Herren, kommer skaror av människor oförtänkt att kastas in i evigheten och det är dem jag vill frälsa nu". Gud har också sagt oss, att han i denna tid vill göra sin brud redo att möta Jesus på skyn. Tiden är inne för lammets bröllop och bruden skall göras i ordning med skinande vitt linne och Guds kärleks eld i sitt hjärta. Upp. 19:7-9. DÄRFÖR ÄR HANS VARNINGSKLOCKOR OCKSÅ BRÖL- LOPSKLOCKOR SOM KALLAR OSS HEM! Då Gud i de möten och eftermöten vi haft den senaste tiden, starkt har verkat i enlighet med vad han tidigare sagt oss, FÖRSTÅR VI ATI' TIDEN ÄR KORT OCH ATT ARBETET BRÅDSKAR. Vi upplever därför som vårt ansvar, att sprida budskapet till så många som möjligt. Vi känner ett personligt ansvar för varje människa i vårt land och vill inte en dag stå inför Gud med någons blod på våra händer, därför att vi underlät att varna i enlighet med det uppdrag som Gud gett oss. Om någon sedan inte aktar på varningen, är ansvaret inte längre vårt utan vilar på den som fått höra varningen. Hes. 33:1-9. Vi gör anspråk på att Gud talar genom oss, enligt 2 Krön. 24:19 och 36:15, och budskapet är. att vårt Sverige står inför nödtider att vi skall bedja för oss själva, vårt folk, vår regering och vårt konungahus att vi skall överlåta våra liv helt i Guds hand, så att han får uppfylla oss med sin Ande, ge oss trygghet och få använda oss i den tid som är och som kommer att vi skall ta oss tillvara för falska läror att JESUS KOMMER SNART och att tiden är inne för hans brud att göra sig i ordning 86

87 Vi får enligt Luk. 21:28 lyfta upp våra huvuden, för brudgummens ankomst är nära! MED FRIDSHÄLSNINGAR Per Sundgren, Nyköping Sven-Erik Sköld, Jönköping KOPIERA OCH SPRID BUDSKAPET

88 88

89 Till Talmannen i Sveriges riksdag Tage G. Pettersson Riksdagshuset Stockholm Vi är två av dina landsmän som fått Guds uppdrag, att tala med regeringen, riksdagen, ÖB och kungen, om rikets säkerhet och framtid. Vi är tacksamma om Du ville ordna detta. Det är värdefullt om så många som möjligt av berörda personer kan närvara. För att Du skall förstå, att vårt uppdrag är djupt seriöst bifogar vi följande: 1. Personredogörelser som utvisar vilka vi är 2. Skriften "Rikslarm" som vi fått Guds uppdrag att skicka ut till de kristna församlingarna i landet 3. Kopior av tidningsutklipp från Eskilstuna Kuriren och Dagen 4. Utdrag ur böcker som berättar om hur "Finnmarksprofeten" Anton Johansson, fick Guds uppdrag, att varna de norska och svenska regeringarna, samt Sveriges försvarsledning, ett år innan 1:a världskrigets utbrott. Om Du läser Bibeln så vet Du, att Gud också sänder sina profeter till länders regeringar och andra som har ansvaret för länders ledning. Anton Johansson är ett sentida exempel på detta. Och då Gud aldrig förändras, sänder han också idag sina varningar. 89

90 Vi gör anspråk på, att Gud sänt oss att tala med Sveriges politiska och militära ledning. Om Du hjälper oss med detta, hjälper du Dig själv, Ditt eget hus och hela landet och Guds välsignelse skall vila över Dig, enligt Hans löfte i Matt. 10: 18, PÅ GUD DEN HÖGSTES UPPDRAG med broderliga hälsningar! Sven-Erik Sköld Per Sundgren Solstigen 6 Marsvägen Bankeryd Nyköping

91 91

92 TILL FÖRSAMLINGENS ÄLDSTEKÅR Kära Bröder - Jesu Frid! Tidigt i våras fick vi av Gud uppdraget att skicka en skrivelse, "RIKSLARM", till i första hand kristna ledare över hela landet. Nu, i slutet av "Nyhemsveckan" kommer starkt Guds maning att skriva och allvarligt påminna om den. Tiden har gått och det Gud har talat om närmar sig. Vi vill därför, inför Gud, betyga att skrivelsen "RIKSLARM" inte är ett människoverk, utan en hälsning från Gud. Därför gör vi alla väl i att akta på den. Bibeln säger att en profetia inte ska föraktas, utan prövas. Vi har aldrig undandragit oss en sådan prövning, där Guds Ord och andebedömningens gåva utforskar budskapet och budbärarna. Vi har tvärt om, på allt sätt, ställt oss till förfogande. Sedan vi skickat skrivelsen "RIKSLARM" till många kristna ledare, fick vi Guds uppdrag att via talmannen överlämna en skrivelse till regeringen, riksdagen, ÖB och kungen med samma varnande innehåll och med en begäran om ett personligt sammanträffande. Om vi håller oss till Bibeln och låter den upplysa oss och berätta hur Gud talar, han som är och förblir oföränderlig, läser vi: "Vi har inte hörsammat dina tjänare profeterna, som talade i ditt namn, till våra konungar, furstar och fäder och till allt folket i landet". Dan. 9:6. 92

93 "Ända till denna dag har jag varnat dem, ja, titt och ofta har jag varnat dem och sagt: Hör min röst. Men de ville inte höra eller böja sitt öra härtill". Jer. 11:7-8. "Och Herren, deras fäders Gud, skickade sina budskap till dem titt och ofta genom sina sändebud, ty han ömkade sig över sitt folk och sin boning. Men de hånade Guds sändebud och föraktade hans ord och bespottade hans profeter, tills dess Herrens vrede över hans folk växte så, att ingen bot mer fanns. 2 Krön. 36: I Matt. 23 o 24 uttalar JESUS två "STORMVARNINGAR". En till sin samtid och en till oss, som lever strax innan hans återkomst. Han uppenbarar där, att också i vår tid, som på hans egen och Noas tid, skall människorna skjuta ifrån sig Guds varningar. Det heter i Matt. 24:39 "och de visste av intet förrän floden kom och tog dem alla bort". Att Gud också skickar brev, kan vi läsa på många ställen, t.ex. Jer. 29, apostlarnas brev och Uppenbarelseboken. Guds varning till oss som bor i Sverige är så djupt allvarlig, att inget utrymme finns för någon nonchalant självsäkerhet. Den berör, om vi än inte frågar efter andra, våra egna hem, familjer och andra närstående. Det är något som ingen av oss kan ta lätt på. Vem vill se sina egna i händerna på främmande härar. I Bibeln, Guds eget Ord, kan vi se att Noa genom sin hörsamhet räddade sig själv och sin familj och samma var förhållandet med Lot. Men Lot hade mågar som "menade att han skämtade" 1 Mos. 19:14. De var nära räddningen, men nonchalerade varningen. Mot den bibliska, Guds eget Ords, bakgrund vill vi inför Gud som sänt oss allvarligt uppmana er, kära Bröder, att, om än inte för annat, så för era egna familjers skull ta detta budskap på djupaste allvar så att ni tar det till er och noggrant prövar om det är från Gud eller ej. Större än så är ingen av oss. JESUS vill samla Sveriges folk till Golgata kors och vi är övertygade om att han på ett särskilt sätt vill använda Pingstväckelsen. 93

94 FRUKTA INTE FÖR DEM; TÄNKEN PÅ HERREN, DEN STORE OCH FRUKTANSVÄRDE, OCH STRIDEN FÖR ERA BRÖDER, ERA SÖNER OCH DÖTTRAR, ERA HUSTRUR OCH ERA HUS. Neh. 4:14 Med varmaste fridshälsningar! Per Sundgren, Nyköping Sven-Erik Sköld, Jönköping

95 95

96 Högsta försvarsledningen för Norrlands dragonregemente Lapplands Jägarregemente Luleå Luftvärnsregemente Norrbottens Flygflottilj Bodens Artilleriregemente Bodens Ingenjörsregemente Norrbottens Regemente/ Norrbottens Pansarbataljon Norrlands Signalbataljon samt Militärbefälhavaren i Övre Norrland Varning för en invasion mot Sverige. Vi är två av era landsmän, som av Gud fått uppdraget att varna för en invasion mot landet. Nu med större brådska än någonsin. I mars förra året fick vi i samma ärende via talmannen skriva till regeringen, riksdagen, ÖB och kungen. En kopia bifogas. Amos 3:7 "Sannerligen, Herren, Herren gör alls intet utan att ha uppenbarat sitt råd för sina tjänare profeterna." Hos. 12:10 "Jag har talat till profeterna, 96

97 jag har låtit dem skåda mångahanda syner, och genom profeterna har jag talat i liknelser". Dan. 9:6 "Vi har inte hörsammat dina tjänare profeterna, som talade i ditt namn till våra konungar, furstar och fäder och till allt folket i landet." Gud har visat oss att Sverige kommer att bli ett delat land. Norra Sverige kommer att skiljas från landet i övrigt. Vi bifogar en del kopior som visar vad vi tidigare fått gjort i denna sak. Kort presentation: Per Sundgren var tidigare polis och är nu resande predikant. Sven-Erik Sköld har varit socialarbetare i drygt 20 år. Under åren som chef för Åsbrohemmets alkoholistanstalt i Närke. Båda har vi vuxit upp i Norrbotten. Per i Luleå och Sven-Erik i Harads. Vi är nu bosatta i Nyköping respektive Jönköping. Vi befinner oss just nu i Älvsbyn. Det går bra att nå oss per telefon eller brev, via Filadelfiaförsamlingen i Älvsbyn. Järnvägsgatan 6, Älvsbyn / Gud har omsorg om människorna. Om oss alla. Med broderliga hälsningar! Per Sundgren Sven-Erik Sköld

98 98

99 Till pingstförsamlingarnas äldstekårer i Norrbottens län. Kära bröder - Jesu frid! På Guds uppdrag har vi vistats i Norrbotten, Älvsbyn, i snart två veckor. Uppdraget är att varna er för en nära förestående invasion av landet, som bland annat kommer att resultera i att Sverige blir delat. Norra Sverige kommer att skiljas från landet i övrigt. Under den tid vi nu har varit här uppe, har vi deltagit i en bönedag i Bodträskfors och varit på en träff i Jokkmokk för Luleå älvdals pingstförsamlingar. I båda dessa sammankomster har vi, på det sätt som varit möjligt, försökt bära fram det budskap om Sverige som Gud lagt på våra hjärtan. Det har blivit i form av personliga samtal under rasterna. Vi har ju tidigare, under våren och sommaren 1989, fått skriva till er om vårt lands läge. Gud vill resa upp sin församling i Ande och kraft, för att människorna skall kunna möta nöden som kommer och ha en herdefamn att fly till. Sedan september 1989 skriver vi på en bok som heter "Ofredstider". I den varnas inte bara Sveriges folk, utan hela världen för den tid av ofred och vedermöda som kommer över jorden. 99

100 Men boken är också ett starkt väckelserop, som kallar till frälsning och helöverlåtelse. JESUS KOMMER SNART! DET ÄR TID FÖR BRUDEN, FÖR- SAMLINGEN, ATT GÖRA SIG I ORDNING FOR BRUDGUM- MENS ANKOMST. Vår förhoppning i den här frågan har alltid varit att församlingarnas ledare skulle ta sig an den på ett bibliskt, seriöst sätt. Det är församlingarna som är Guds viktigaste redskap. Vi räknar med att få lägga fram vårt uppdrag för några av bröderna här uppe. Bl.a. för Olof Klint och Paul Carlsson. Gud har också gett oss uppdraget att skriva till försvarsledningen i Norrbotten: Boden, Luleå, Arvidsjaur och Kiruna. Det går bra att nå oss per telefon 0155/ , 036/ Eller just nu via Filadelfiaförsamlingen i Älvsbyn. Upp. 3:20 "Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom..." Med broderliga hälsningar! Per Sundgren Sven-Erik Sköld

101 101

102 KÄRA MEDMÄNNISKA På Guds uppdrag har vi för utdelning till folket, till allmänheten, i denna enkla form sammanställt delar av det Gud talat till oss och genom oss om Sveriges framtid. Sedan september 1989 är vi i arbete med att skriva en bok som heter OFREDSTIDER. Den handlar om vårt lands framtid, men är samtidigt riktad till hela världen. Vi har inte upplevt att vi har några mandat att uttala oss om de reaktioner vi mött hos dem som fått de skrivelser vi här sammanställt. Vi kommer därför inte att gå i några som helst svaromål om detta. Boken kommer och i den talar Gud även i den frågan. Vi tror att detta enkla häfte är tillräckligt för att väcka ditt hjärta. Du som beder, bed för vårt folk. Innehåll: 1. Utdrag från boken OFREDSTIDER under rubrikerna UPPDRAGET och BOKEN OFREDSTIDER. 2. Skrivelser till: a. Sveriges samtliga Pingstförsamlingar genom deras styrelser. b. Regeringen, riksdagen, OB och kungen genom talmannen. 102

103 c. Försvarsledningen vid samtliga regementen i Norrbottens län. d. Samtliga Pingstförsamlingar i Norrbottens län, genom deras styrelser. 3. Profetiskt budskap nedtecknat i avtalsform 4. Kopia av tidningsreportage. Jönköping i september 1990 Per Sundgren Sven-Erik Sköld Du som har möjlighet, kopiera och sprid budskapet. 103

104 104

105 Till ÖB Bengt Gustavsson Box Stockholm Broder och högt värderade landsman och ÖB! På Guds uppdrag översänder vi till Dig handlingar som visar delar av vad Gud talat till oss och genom oss och som rör vårt lands säkerhet. Tyvärr har hörsamheten inte varit vad vi hoppats, varken hos våra kristna ledare eller hos de politiskt och militärt ansvariga. Nu är det så, att Gud menar det han säger, och såväl hörsamheten som ohörsamheten får sina konsekvenser. 1 Sam. 15:22-29 "Då sade Samuel: ---- Lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än de feta av vädurar Eftersom du har förkastat Herrens ord, har han också förkastat dig och du skall inte längre vara konung. 105

106 ---- När nu Samuel vände sig om för att gå, fattade han i hörnet på hans mantel och den rycktes sönder. Och Samuel sade till honom: Herren har i dag ryckt Israels konungarike från dig och gett det åt en annan... Och den Härlige i Israel ljuger inte och ångrar sig inte, ty han är inte en människa så att han skulle kunna ångra sig." Vår förhoppning har varit att Sveriges folk skulle vända sig till Gud och än en gång ställa sig under Hans hands välsignelser och beskydd. Vi ber att Gud skall hjälpa Dig i ditt ansvarsfulla uppdrag. På Gud den Högstes uppdrag. Med broderliga hälsningar! Per Sundgren Sven-Erik Sköld

107 107

108 GUDS AVTAL Den 11 mars 1989 fick jag, Sven-Erik Sköld, Jönköping, detta profetiska budskap. Jag skrev ner det på det sätt som Gud visade mig: som ett avtal/ protokoll. Avtalet som är Guds oryggliga rådslut om Sverige, skulle främst ligga till grund för vårt, Per Sundgrens och mitt, samtal med landets ledning. Gud visade mig Sverige i Guds vågskål och vid ett vägskäl. UPPDRAGET Och Gud sade till Jeremia: Tag dig en bokrulle och teckna i den upp allt vad jag har talat till dig angående Israel och Juda och alla hednafolk... Kanhända skall Juda hus, när de hör all den olycka som jag har i sinnet att göra dem, vända om. Jer. 36:2-3. DOM ÖVER SVERIGE OCH DOMSKÄL Du skall säga: För Herrens ord, ni Juda konungar och ni Jerusalems innevånare: Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: se jag skall låta en olycka komma över denna plats, att den skall genljuda i öronen på var och en som får höra det. Eftersom ni har övergivit mig och inte aktat på denna plats; utan tänt offereld åt andra gudar, som varken ni själva eller era fäder, eller Juda konungar känt; och eftersom ni har uppfyllt denna plats med oskyldigt blod och byggt Baals-höjder för att där bränna upp era barn i eld. Jer. 19:

109 NÅDESERBJUDANDE Hör Herrens ord, du Juda konung, som sitter på Davids tron, hör du med dina tjänare och allt ditt folk: gör rätt och rättfärdighet, förorätta inte främlingen, utgjut inte oskyldigt blod. Ty om ni gör efter detta ord, så skall konungar som komma att sitta på Davids tron få draga in genom portarna till detta hus... Följda av sina tjänare och sitt folk. Men om ni inte gör efter dessa ord, då har jag svurit vid mig själv, säger Herren, att detta hus skall bli ödelagt. Jer. 22:2-10 GUDS ORYGGLIGA BESLUT Jag, Herren den helige, tager i dag himmel och jord till vittne mot er att jag, Herren, har förelagt er liv och död, välsignelse och förbannelse. Så må du välja livet, för att du och dina efterkommande må leva. Ty detta betyder för Dig liv och lång levnad, så att du får bo i det land som Herren med ed har lovat dina fäder. 5 Mos. 30: YTTERLIGARE BETYGANDE Ytterligare betygar Gud Den allsmäktige, att ingen som lever i missgärning skall bestå. Hes. 7:13. SLUTLIGT NÅDESERBJUDANDE Kom låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, så kan de bli snövita... Om ni är villiga att höra, skall ni få äta av landets goda. Jes. 1: Då skall ni åter få höra turturduvans, Den Heliga Andes, röst i landet, säger Herren. Höga Visan 1:12 * 109

110 För att kunna förstå budskapet i detta avtal/ protokoll, måste man förstå att liksom Guds tio Budord är tidlösa, är Allt Guds Ord tidlöst. Gud talar till Sverige i detta avtal/ protokoll med samma Ord som han en gång genom sina dåtida profeter talade till Israel. 110

111 111

112 112

113 IV NÅDEN 113

114 114

115 TILL SVERIGES REGERING OCH RIKSDAG, KUNGAHUSET OCH ALLT FOLKET. Ps. 103:8-18 Barmhärtig och nådig är Herren, långmodig och stor i mildhet. Han går inte ständigt till rätta och behåller ej vrede för evigt. Han handlar inte med oss efter våra synder och vedergäller oss inte efter våra missgärningar. Ty så hög som himmelen är över jorden, så väldig är Hans nåd över dem som frukta honom. --- Som en fader förbarmar sig över barnen, så förbarmar Herren sig över den som fruktar honom. Ty han vet, vad för ett verk vi är, han tänker på att vi är stoft. --- En människas dagar är såsom gräset --- Men Herrens nåd varar från evighet till evighet över dem som frukta honom och hans rättfärdighet intill barnbarn, 115

116 när man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och gör efter dem. Jes 1:18 Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, så kan de bli snövita. Jes. 53:2-6 Han (Jesus) sköt upp som en ringa telning, som ett rotskott ur förtorkad jord. Han hade ingen gestalt eller fägring; när vi såg på honom kunde hans utseende inte behaga oss. Föraktad var han och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med sjukdom. Han var som en för vilken man skyler sitt ansikte, så föraktad, att vi höll honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor lade han på sig, medan vi höll honom vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad. Ja, Han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på Honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade. 116

117 Vi gick alla vilse som får, var och en av oss ville vandra sin egen väg, men Herren lät allas vår missgärning drabba honom. DE OFÖDDA BARNEN De ofödda barnen, som av människor på jorden berövats sin rätt att leva, har Gud tagit hand om. Gud, som är deras egen far och Skapare. I hans himmel, inför Gud som är kärleken, lever de för alltid. Ingen skall kunna skada dem mer. BARNENS FÖRÄLDRAR Hos Jesus kan föräldrarna få förlåtelse och sann frid. Det finns en gränslös, Guds förlåtelse i Jesu Kristi försoningsdöd på Golgata kors. Där dog Han för våra synder; för människans alla synder: Han tog skulden och straffet på sig. Vid Jesu kors får den som vill, uppleva gudomlig förlåtelse och frid: Där lyfts skuldbördan av. Där, vid Golgata kors, öppnas himlen också för barnens föräldrar. I himlen, det eviga hemmet, hos Gud som är kärleken, får de bo tillsammans med sina barn, för alltid. 117

118 Ingen skall kunna skilja dem mer. Där, i himlen, är allt förvandlat. Våra fel och brister finns inte mer. Vår tro på Jesus har slutgiltigt förvandlat oss till hans avbilder: Likt blomman som vuxit ur ett frö, och en dag står i fullkomlig blomning! Då skall inga tårar finnas mer och ingen sorg över synden. Allt är fullkomnat. Upp Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Upp. 21:3-5 Gud själv skall vara hos dem, och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan, och ingen smärta skall finnas mer. Ty, det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sade: Se, jag gör allting nytt. Och han sade: Skriv, ty dessa ord är vissa och sanna. 118

119 KVINNAN HOS JESUS Joh. 8:3-11 De skriftlärda och fariséerna kom då dit med en kvinna --- De ställde henne framför Jesus och sade: I lagen föreskriver Moses att sådana kvinnor skall stenas. Vad säger du? När de envisades med sin fråga såg han upp och sade: Den av er som är utan synd, skall kasta första stenen på henne. När de hörde hans svar gick de därifrån, en efter en, de äldste först och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg upp och sade till henne: Kvinna, var tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade: Nej, Herre. Jesus sade: Inte heller jag dömer dig. Gå nu, och synda inte mer. LAGSTIFTARNA OCH VI ALLA ÖVRIGA Jesu kors är platsen dit vi alla får komma med vår skuld; vår delaktighet i landets blodskuld. 119

120 En del av oss bär skuld som politiker och lagstiftare. Andra som opinionsbildare, eller på annat sätt påskyndare av lagens tillkomst. Andra åter för underlåtenhet av att säga ifrån; trots en ställning, en position i samhället, som inneburit en möjlighet till det. Och slutligen en del av oss för ointresse och liknöjdhet. Dan. 9:4-9 Jag bad till Herren min Gud, och bekände och sade: Ack Herre, du store och fruktansvärde Gud, du som håller förbund och bevarar nåd mot dem som älskar Dig och håller dina bud! Vi har syndat och gjort illa och varit ogudaktiga och avfälliga; vi har vikit av från dina bud och rätter. Vi har inte hörsammat dina tjänare profeterna, som talade i ditt namn till våra kungar, furstar och fäder och till allt folket i landet. Du Herren, är rättfärdig, men vi måste blygas, som vi också nu gör --- Ja Herre, vi med våra kungar, furstar och fäder måste blygas, 120

121 därför att vi har syndat mot Dig. --- Men hos Herren vår Gud, är barmhärtighet och förlåtelse. Jes.1:18 Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, så kan de bli snövita. Joh 1:7 Jesu, Guds sons blod renar oss från all synd. 121

122 FRÄLSNINGENS ENKELHET Problemet med frälsningen, räddningen i Jesus Kristus, är att det är så enkelt, att få uppleva den. Den passar därför inte människans högmodiga sinne. Gud har gjort vår eviga räddning, frälsning, så enkel och lättfattlig, att ett barn kan förstå hur man blir det. Rom. 10:9-10 ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre, och i ditt hjärta tror att Gud uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Ty genom hjärtats tro blir man rättfärdig, och genom munnens bekännelse blir man frälst. 122

123 ÖDMJUKHET Vid Golgata kors står Jesu badkar. Där gör Han alla sina barn rena, så att de passar himlen. Himlen är helig och ren. Inget orent får komma in där. Upp. 21:27 Aldrig skall något orent komma in där. Jesu badkar är litet och trångt. De högmodiga får inte plats i det. Alla som vill bli rena måste ödmjuka sig: Bli små De som inte vill ödmjuka sig, blir aldrig rena. De går därför omkring med syndasmuts inom sig. Om de dör, kommer de inte till himlen. Matt. 18:2-4 Då kallade han (Jesus) fram ett barn och ställde det mitt ibland dem, och sade: Sannerligen säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir som barn skall ni inte komma in i himmelriket. Den som nu så ödmjukar sig, att han blir som detta barn, han är den störste i himmelriket. 123

124 NÅD Vägen mellan jorden och himlen trafikeras av en vit räddningsbuss som Jesus kör. Någon annan möjlighet att komma till himlen, finns inte. Bara en biljett gäller för resan. Den är röd av Jesu blod: Ja, den är Jesu blod. Gud gjorde den när Jesus dog på Golgata kors. Joh. 19:30 När Jesus hade tagit emot vinet, sade han: Det är fullbordat. Sedan böjde han ned huvudet och gav upp andan. Biljetten går inte att köpa men alla, som vill, får den. Ingen kan lägga någonting till den, eller dra någonting ifrån den. Inga egna gärningar, inga mänskliga offer, inga egna meriter kan läggas till biljetten. Om någon gör det, förstörs den. Den blir obrukbar. Den är ett mästerverk. Som en målning av en stor konstnär. Om någon drar ett enda penseldrag på den, då är det inte längre mästarens verk. 124

125 Ef.2:8-10 Av nåden är ni frälsta, genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Jesus Kristus. 125

126 GUDS FRAMSTRÄCKTA HAND Jes. 65:1-3 Till ett folk som inte var uppkallat efter mitt namn, har jag sagt: Se, här är jag, här är jag. Hela dagen har jag utsträckt mina händer, till ett gensträvigt folk som vandrar på en väg som inte är god, i det att de följa sina egna tankar - ett folk som ständigt förtörnar mig utan att visa någon hänsyn. Frälsningen, räddningen i Jesus Kristus, är Guds utsträckta hand, frälsande Fadershand. Det var Människan som genom syndafallet bröt gemenskapen med Gud. Men det var Gud som genom sin Son, Jesus Kristus, betalade priset för återföreningen. 2 Kor. 5:19 Det var Gud som i Kristus försonade världen med sig själv. 126

127 Gud kan inte ha gemenskap med Människan så länge hon har gemenskap med synden, som är Satan: Den onde, Guds fiende. Jesus tog bort vår synd när han dog på Golgata kors. Där dog han för våra synders skull. Därför är Jesus Guds utsträckta, frälsande försoningshand. Den som tar emot honom, Jesus och hans försoning, tar emot Guds framsträckta hand. Men en framsträckt hand, kan man försmå. För den som gör det med Guds framsträckta hand, blir Jesu försoningsoffer, försoningsdöd, utan frälsande betydelse. Gud sörjer över varje förlorad människa, men kärleken tvingar sig inte på någon. Valet är därför Människans. 1 Joh. 4:8 Gud är kärleken. Joh. 3:16 Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på Honom inte skall gå förlorade, utan ha evigt liv. 1 Tim. 2:1-6 Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor, 127

128 för kungar och alla som har makt, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på allt sätt fromt och värdigt. Att be så är riktigt och behagar Gud vår frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla. 128

129 JESU UNDERVISNING Matt. 13:34-35 Allt detta talade Jesus i liknelser till folket, och utan liknelser talade han inte till dem. För att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: Jag skall låta min mun tala i liknelser, jag skall ropa ut vad som varit dolt sedan världens skapelse. 129

130 130

131 VII UPPGÖRELSE- PLATSEN 131

132 132

133 SVERIGE ETT GUDS KARMEL Gud har gjort Sverige till ett berget Karmel; en uppgörelseplats, som han gör synlig över hela jorden. Rom. 9:17 Det var därför jag upphöjde dig, för att jag skulle visa min makt på dig och för att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden. Jer. 15:4 Och jag skall göra dem till ett avskräckande exempel för alla riken på jorden. 5 Mos. 29:24-26 Ja, alla folk, skall då säga: Varför har Herren gjort så mot detta land? Varför brinner hans vrede så stark? Och man skall svara: Därför att de övergav Herren, sina fäders Guds förbund 133

134 --- och därför att de gick bort och tjänade andra gudar. Gud som gjort uppgörelsen på Golgata synlig över hela jorden, gör på samma sätt uppgörelsen i Sverige synlig över hela jorden. Gud skall på Sverige, inför hela världen, uppenbara att han är den Han sagt sig vara: DEN ALLSMÄKTIGE, SOM INTE TALAR TOMMA ORD. Han skall på uppgörelseplatsen Sverige upprätta sitt namn, sitt Ord och sin avbild: MÄNNISKAN. Det som händer Sverige är ett avskräckande exempel för alla folk som har en abortlag som överträder Hans ord. Hes. 36:23 Jag vill nu helga mitt stora namn, som blivit vanärat bland folken och folken skall erfara att jag är Herren, säger Herren, Herren, när jag bevisar mig helig på er, inför deras ögon. 134

135 Jer. l9:3-5 Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Se jag skall låta en sådan olycka komma över denna plats, att den skall genljuda i öronen på var och en som får höra det. Eftersom de har övergivit mig och inte aktat på denna plats, utan tänt offereld åt andra gudar som varken de själva...eller deras fäder känt och eftersom de har uppfyllt denna plats med oskyldigas blod. Och byggt sina Baalshöjder för att där bränna upp sina barn i eld, till brännoffer åt Baal. Karmel är det berg i Israel där Gud, genom profeten Elia, upprättade Sitt Namn; Sin ställning hos folket. Han bevisade på Karmel, genom det som där hände, att han är Den levande Guden: EN GUD SOM UPPENBARAR SIG. Genom sin profet hade Gud där en uppgörelse med folkets avfällighet och avgudadyrkan. Bland deras gudar fanns en som hette Baal. Till Baalsdyrkan hörde osedlighet och människooffer. Profeten Elia fick också ställa landets ledning till svars inför Gud för att avguderiet fått uppfylla landet. * 135

136 Landets ledning gick i täten för avfallet. På berget Karmel hade Gud också, genom sin profet, en uppgörelse med alla falska profeter som fanns i landet: Alla som förledde folket till falsk gudsdyrkan. Ingen av dem kom undan. Om allt detta står att läsa i Bibeln, 1 Kon

137 VIII VITTNET 137

138 138

139 Sverige SISTA KAPITLET Sista kapitlet i denna bok, boken OFREDSTIDER, skriver Guds finger när trädet Sverige faller, och hugges av. I enlighet med det Gud talat i denna bok. Då vittnar boken inför var människa som får veta bokens innehåll: Att Gud den Allsmäktige, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, Israels och hela världens Gud, vandrar de vägar han fordom gick, att Bibeln är Guds Ord, Den Högstes myndighetsord; den som föraktar det, hemfaller åt dess dom, att Gud varnade Sverige, gav tid till bättring, innan domen kom, att de som fick varningen: de som kunnat rädda landet inte ville höra och att därför -- till slut -- ingen räddning, ingen bot, mer fanns, att Sveriges avfällighet och synd var svår, men det var ohörsamheten, när Gud varnade och kallade, som slutligen blev landets fall. 139

140 5 Mos. 32:46 Akta på alla de ord som jag idag gör till vittnen mot er. Jes. 8:2 Herren, sade till mig: --- Och jag vill ta mig pålitliga vittnen: prästen Uria och Sakarja, Jeberkjas son. 140

141 IX SLUTORD 141

142 SLUTORD Luk. 17:10 När ni har gjort allt; som blivit er befallt, då skall ni säga: Vi är bara ringa tjänare: Vi har bara gjort det vi är skyldiga att göra. 142

143 143

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Läsning: Rom 1:1 7. Responsoriepsalm: Ps 98:1 4 (R. 2a)

Läsning: Rom 1:1 7. Responsoriepsalm: Ps 98:1 4 (R. 2a) TJUGOÅTTONDE VECKAN»UNDER ÅRET«MÅNDAG 12 oktober Läsning: Rom 1:1 7 Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel, avdelad för att förkunna Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Avskrift från ljudinspelning 2011-07-24. Barbro Erling predikar i Agape församling. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Älskade Jesus, att vi skall få uppleva och känna att Du är här, att vi verkligen

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

VAD INNEBÄR DET ATT FÖLJA JESUS I DAG?

VAD INNEBÄR DET ATT FÖLJA JESUS I DAG? 3 Ett norskt grunddokument om kristen efterföljelse. Andliga ledare i Norge (däribland generalsekreterarna Egil Grandhagen [NLM] och Anfin Skaaheim [IM]) har tagit initiativ till något som kallas Timoteus-felleskapet.

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström 1. Lilla bibeln och Guds gåva 2. Hur stor är Gud? 3. Tar du det på allvar?(1): Om förlåtelse. 4. Om Jesu död 5. Om Jesu uppståndelse 6. Om magi, spådom

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Markus 10. (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa

Christian Mölks Bibelkommentarer. Markus 10. (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa Markus 10 (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa 1 Sedan begav han sig därifrån och gick till Judeens område och landet på andra sidan Jordan. Folk samlades åter i skaror omkring honom, och han undervisade

Läs mer

De tio budorden - riktlinjer för kristna

De tio budorden - riktlinjer för kristna Lektion 17 De tio budorden - riktlinjer för kristna Helgelse i praktik Vi har i en tidigare lektion lärt oss att Adam och Eva skapades till Guds avbild, det är, perfekta i ord och gärning och med välsignad

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Två mystiska kroppar

Två mystiska kroppar Två mystiska kroppar Varför kan den mänskliga varelsen bara höra till den ena eller den andra av de två mystiska kroppar som finns, Kristi mystiska kropp och Djävulens mystiska kropp (S:t Thomas av Aquino

Läs mer

Vänner. Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år.

Vänner. Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år. FASTA & BÖN 40 dagar 3 mars 17 april 2014 Vänner Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år. Inför alla de utmaningar vi står i behöver vi söka Guds

Läs mer

Givande från kärlek för kärlek

Givande från kärlek för kärlek Givande från kärlek för kärlek Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: 1 Mos 28:10-22; Luk 18:9-14: AC 1738. Se sista sidan!) Jakob gav ett löfte och sade: stenen som jag har rest till en stod skall

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

Äran till Gud. Detta liksom allt annat, skriver jag för att Gud i Kristus skall bli ärad.

Äran till Gud. Detta liksom allt annat, skriver jag för att Gud i Kristus skall bli ärad. Äran till Gud. Detta liksom allt annat, skriver jag för att Gud i Kristus skall bli ärad. Tidigare har jag berättat lite om min bakgrund innan jag kom till Jesus. Nu vill jag visa hur Gud kan hjälpa en

Läs mer

Smaka hur God Gud är

Smaka hur God Gud är Smaka hur God Gud är Av: Johannes Djerf Jag var 14 år. Jag var på Prao på en förskola i Kisa en vecka. Barnen lekte för en stund väldigt bra själva då en av lärarna kom med förslaget att brygga en kanna

Läs mer

GUDS LAG. Kristendomens tre grundläggande dygder 1. Tro 2. Hopp 3. Kärlek

GUDS LAG. Kristendomens tre grundläggande dygder 1. Tro 2. Hopp 3. Kärlek GUDS LAG Kristendomens tre grundläggande dygder 1. Tro 2. Hopp 3. Kärlek TRON Trosbekännelsen 1. Jag tror på en enda Gud, Fader, Allhärskare, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt

Läs mer

Varför vi säger att Bibeln är Guds ord?

Varför vi säger att Bibeln är Guds ord? Föredrag av Torsten Åhman Varför vi säger att Bibeln är Guds ord? Varför värderar kristna Bibeln så högt att man kallar den Guds ord? Varför står just den boken i särklass bland allt annat som har skrivits?

Läs mer

INFORMATIONSBREV 1, GUDS ELD.

INFORMATIONSBREV 1, GUDS ELD. INFORMATIONSBREV 1, GUDS ELD. Eftersom vi i år har fått på vår hemsida länkar till Affisch och även till Informationsbrev så kommer nu det första, som skrivs av ordf. för Kristen Gemenskap i Danderyd Gunno

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf Att hitta Pärlan Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att visa ett litet filmklipp idag ifrån ett kärt tvprogram. Inte mitt favoritprogram direkt, men det kan vara en bra inledning för dagens predikan

Läs mer

Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf

Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf När jag närmade mig 18 år så blev jag kallad till mönstring i Karlstad för att se om jag var lämplig för fortsatt militärtjänst. Man testade bl.a. min intelligens,

Läs mer

Detta tror vi på! Apg 4:11-12

Detta tror vi på! Apg 4:11-12 Detta tror vi på! (Årshögtidspredikan) Borlänge 140105 Gott Nytt År! Jag ska nu försöka förmedla till er vad jag tror Gud har lagt på mitt hjärta för den här dagen och för året som ligger framför. På olika

Läs mer

24x7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt.

24x7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. TV för kropp, tanke och själ 02 Tillbaka LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. Vi erbjuder ett brett utbud av program som vill berika och inspirera till en mera aktiv

Läs mer

Tyda allt till något gott

Tyda allt till något gott Tyda allt till något gott Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: 1 Mos 9:8-9; Matt 18:8-9; AC 1079. Se sista sidan!) Ham, Kanaans far, såg sin far naken och berättade det för sina båda bröder,

Läs mer

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan.

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. Instuderingsfrågor kristendom NV10A - Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. 1. Berätta vad som hände under Jesu

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

Habackuk. Profetens klagan. Kaldeerna, Guds redskap

Habackuk. Profetens klagan. Kaldeerna, Guds redskap 1 1 Detta är det budskap som profeten mottog i sina syner. Profetens klagan 2 Hur länge, Herre, skall jag ropa utan att du lyssnar, kalla dig till hjälp mot våldet utan att du griper in? 3 Varför låter

Läs mer

Agenda för gudstjänstens ledare

Agenda för gudstjänstens ledare genda för gudstjänstens ledare = Präst/ledare/liturg = lla Sång 15. Du som söker Du som söker efter fäste, du som famlar efter fred. Vet att räddningen är nära, den som älskar dig är här! Sök ditt inres

Läs mer

Du frågar & Koranen besvarar 1. Du frågar. Koranen besvarar. Av Mohammed Yahya Al Toom

Du frågar & Koranen besvarar 1. Du frågar. Koranen besvarar. Av Mohammed Yahya Al Toom Du frågar & Koranen besvarar 1 Du frågar & Koranen besvarar Av Mohammed Yahya Al Toom Du frågar & Koranen besvarar 2 Innehåll 1. Vem är Skaparen?...4 2. Vem är Allah?...5 3. Trodde du a Allah skapade dig

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

FÖRSAMLINGENS PROFETISKA KALLELSE

FÖRSAMLINGENS PROFETISKA KALLELSE som för människor är omöjligt, nämligen att leva helt för Gud. En församling som kommer att ha sitt ursprung, inte i denna fallna världen, utan i himlen där Guds vilja sker. När detta sker i historien

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp]

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp] Skatter i Torahn Bibelstudium nr 23, A Sabbaten den 5 mars 2011 Pekudei Beräkningar ydewqp] Torahtext: 2 Mos 38:21 40:38 Haftarah: 1 Kung 7:51 8:21 Apostoliska skrifterna: Mark 16:1 16:20 Nära är de som

Läs mer

MEN NU HAR. Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf

MEN NU HAR. Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf MEN NU HAR Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf Du som inte känner mig kanske tror att jag går klädd så här varje dag, och det gör väl inget om du tror, men sanningen är den att detta inte är vad jag brukar

Läs mer

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24 jag vill lära mig magi, sa flickan. Mästaren såg på henne. Urblekta jeans, T-shirt och det utmanande uttrycket som blyga människor gärna tar till helt i onödan. Jag måste vara dubbelt så gammal som hon,

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Petrus älskade Jesus. Men han älskade också människors

Petrus älskade Jesus. Men han älskade också människors 24 Ensam i mängden Petrus älskade Jesus. Men han älskade också människors beundran. Vid deras sista måltid tillsammans när Jesus förvarnade lärljungarna och sade att de allesammans skulle överge honom,

Läs mer

ANDRA TESSALONIKERBREVET

ANDRA TESSALONIKERBREVET ANDRA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2015 Andra Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2015) Bakgrund (bakgrundsstudiet liknar 1Tess eftersom det är kort tid mellan breven) Filippi Berea Tessalonika

Läs mer

Hell is Real, I went there! Helvetet är en Verklighet, jag har varit där!

Hell is Real, I went there! Helvetet är en Verklighet, jag har varit där! Hell is Real, I went there! By Jennifer Perez. Swedish Translation. Helvetet är en Verklighet, jag har varit där! Texten är från hennes audio inspelning. Av Jennifer Perez Vittnesbörd av en 15 år gammal

Läs mer

Beroende av Gud. Nehemja kap.5-6. Av: Johannes Djerf

Beroende av Gud. Nehemja kap.5-6. Av: Johannes Djerf Beroende av Gud Nehemja kap.5-6 Av: Johannes Djerf I onsdags så började min dag med en olidlig huvudverk. Jag brukar ha det då och då av någon anledning. Jag kanske snarkar för hårt jag vet inte, Det är

Läs mer

1 maj. Läsning Apg 13:44 52

1 maj. Läsning Apg 13:44 52 1 maj Läsning Apg 13:44 52 En sabbat samlades så gott som hela folket från Antiochia för att höra ordet om Herren. När judarna fick se allt folket, fylldes de av avund och bemötte det Paulus sade med smädelser.

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

Jesus sa, den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Joh 4:14

Jesus sa, den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Joh 4:14 Jesus sa, den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Joh 4:14 ett samhälle av otrygghet och relativa sanningar är det I många som söker svaret på livets stora frågor. Finns

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 27, A. Sabbaten den 2 april 2011. Tazria Havande ['yriz]]t'

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 27, A. Sabbaten den 2 april 2011. Tazria Havande ['yriz]]t' Skatter i Torahn Bibelstudium nr 27, A Sabbaten den 2 april 2011 Tazria Havande ['yriz]]t' Torahtext: 3 Mos 12:1 13:59 Haftarah: 2 Kung 4:42 5:19 Apostoliska skrifterna: Luk 10:1 11:54 Stor frid äger de

Läs mer

Predikaren. Ingenting nytt under solen. säger Predikaren, tomhet, idel tomhet, allt är tomhet.

Predikaren. Ingenting nytt under solen. säger Predikaren, tomhet, idel tomhet, allt är tomhet. 1 1 Ord av, son till David och kung i Jerusalem. Ingenting nytt under solen 2 Tomhet, idel tomhet, säger, tomhet, idel tomhet, allt är tomhet. 3 Vad får människan ut av all sin möda under solen? 4 Släkte

Läs mer

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas)

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Inledande bön: L: Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel. A: Nu står vi i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda

Läs mer

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen.

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Följ mig - i kraften För precis 30 år sedan, 3:e söndagen i augusti 1983, blev jag här på Storstrand presenterad

Läs mer

24X7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt.

24X7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. TV för kropp, tanke och själ LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. Vi erbjuder ett brett utbud av program som vill berika och inspirera till en mera aktiv och hälsosam

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

i. Precis som alla andra judar så firade Jesus sabbat. b. Synagogan var en naturlig samlingsplats för samhällets aktiviteter.

i. Precis som alla andra judar så firade Jesus sabbat. b. Synagogan var en naturlig samlingsplats för samhällets aktiviteter. Markus 6 (6:1 6) Jesus förkastas i sin hemstad 1 Han gick därifrån och kom till sin hemstad, och hans lärjungar följde honom. 2 När det blev sabbat undervisade han i synagogan. Många som hörde honom häpnade

Läs mer

RELIGIÖS ELLER KRISTEN?

RELIGIÖS ELLER KRISTEN? 27 Ole Andreas Meling Sann kristendom kontra religion och religiositet. Artikeln pekar på faran av att mycket av det som framställs som sann kristen tro i själva verket bara är religiositet. Vari ligger

Läs mer

Sankt Franciskus katolska församling

Sankt Franciskus katolska församling Sankt Franciskus katolska församling Årgång 3 nr 3 2 2 Juni 2011 Första kommunion i vår församling 2 Kära församlingsmedlemmar! Snart är sommar igen och tid att villa eller åka på semester. Vi alla behöver

Läs mer

Äktenskap från himlen

Äktenskap från himlen Äktenskap från himlen Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Matt 19:1-9; NJHL 13. Se sista sidan!) Några fariséer kom fram till Honom och ville snärja Honom och sade: Är det tillåtet att skilja

Läs mer

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Inte bara för mig utan för de flesta människor så är det inte alltid enkelt att imorgon minnas allt vad som hände idag, söndagen för två veckor sedan eller söndagen

Läs mer

Den Öppna Dörren. Lektion 8

Den Öppna Dörren. Lektion 8 Lektion 8 Den Öppna Dörren Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Upp 3:20 AFFIRMATION FÖR MEDITATION

Läs mer

Guds rike växer ständigt

Guds rike växer ständigt Guds rike växer ständigt Predikan av John Coles, Vargön 2010-06-30 God kväll! Det är verkligen roligt att vara tillbaka i Sverige. Jag vet inte hur det kommer sig att ni bjöd oss tillbaka i år igen men

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Apostlagärningarna 19. (Vers 1-20) Paulus i Efesus

Christian Mölks Bibelkommentarer. Apostlagärningarna 19. (Vers 1-20) Paulus i Efesus Apostlagärningarna 19 (Vers 1-20) Paulus i Efesus 1 Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesus, sedan han rest genom höglandet. Där träffade han några lärjungar, 2 och han frågade dem: Tog ni

Läs mer

(Vers 1-10) Förmaningar till skilda grupper i församlingen

(Vers 1-10) Förmaningar till skilda grupper i församlingen Titus 2 Introduktion Det kristna budskapet om att Jesus har frälst oss och att vi nu är bröder och systrar i Kristus är så starkt att det raserar alla murar mellan olika kön, folk och samhällsgrupper (Gal

Läs mer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM VAD ÄR JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium är vår himmelske Faders plan för hans barns lycka och frälsning*. Det kallas Jesu Kristi evangelium därför att Jesu Kristi

Läs mer

Överflödande nåd (Rom 5:20)

Överflödande nåd (Rom 5:20) Reformationsdagens festdag i Pedersöre, Hotel Polaris, 1.11.2009, pastor Juhani Viitala, SLT 1 ( 10) Överflödande nåd (Rom 5:20) Reformatorn Martin Luther säger om ordet nåd, att det är det käraste och

Läs mer

Ett urval av Profeten Muhammeds (Må Guds frid och välsignelser vara över honom) uttalanden (Hadither)

Ett urval av Profeten Muhammeds (Må Guds frid och välsignelser vara över honom) uttalanden (Hadither) www.islamguiden.com 1 Ett urval av Profeten Muhammeds (Må Guds frid och välsignelser vara över honom) uttalanden (Hadither) www.islamguiden.com www.islamguiden.com 2 "Den bästa muslimen i fråga om tron

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14

SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14 SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14 PÅSKKONFERENS - 17-20 APRIL 2014 - KUNGSPORTEN HUSKVARNA FÖR UNGT FOLK NYFIKNA PÅ VAD PÅSKEN HANDLAR OM 10 ÅR Detta enkla material vill ge ungdomsledare och ungdomsgrupper

Läs mer

Bibelläsningsplan för ett helt år

Bibelläsningsplan för ett helt år Bibelläsningsplan för ett helt år Detta häfte är en bibelläsningsplan för dig som vill läsa hela Bibeln under ett år. För att fördjupa sig i Guds ord kan det någon gång vara bra att läsa Bibeln i sin helhet.

Läs mer

Svar på sju frågor om islam

Svar på sju frågor om islam www.islamguiden.com 1 Svar på sju frågor om islam Översättning till svenska: Aisha & Aisar Källa: http://www.thetruereligion.org/7questions.htm 1. Vad är Islam? Ordet "islam" är ett arabiskt ord som betyder

Läs mer

Del 2. Vigningar, installationer och välsignelseakter PRÄSTVIGNING

Del 2. Vigningar, installationer och välsignelseakter PRÄSTVIGNING Del 2 Vigningar, installationer och välsignelseakter PRÄSTVIGNING 263 10 Prästvigning PRÄSTVIGNING 265 Prästvigning förrättas av stiftets biskop, vanligen i domkyrkan. Om biskopsämbetet är ledigt eller

Läs mer

Nycklar till ledarskap

Nycklar till ledarskap Nycklar till ledarskap Ur Bibeln: Och Mose sade till Israels barn: Se, Herren har kallat och nämnt Besalel, son till Uri, son till Hur, av Judas stam Åt honom och åt Oholiab, Ahisamaks son, av Dans stam,

Läs mer

Program 058. M A T T E U S EVANGELIUM KAP. 1.

Program 058. M A T T E U S EVANGELIUM KAP. 1. Program 058. M A T T E U S EVANGELIUM KAP. 1. (Introd. 0:35) Vi gick alltså från Första Mosebok och över till Matteus-evangeliet, -som är den första boken i det nya testamentet. Och Första Mosebok såväl

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer