Bönen Sankt Pauli kyrka 10 maj 2015 högmässa med konfirmation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bönen Sankt Pauli kyrka 10 maj 2015 högmässa med konfirmation"

Transkript

1 Bönsöndagen Bönen Sankt Pauli kyrka 10 maj 2015 högmässa med konfirmation Psalmer: 2, 697:6, 238, 248, 528, 702:1 Dagens bibeltexter finns i psalmboken på sidan 1434 Det är söndagsskola för de yngre under predikan i rummen under läktaren Under kommunionen ges möjlighet till personlig förbön i samtalsrummet Kollekt idag till: ½ Credo, ½ Salt- Barn och unga i EFS Före mässan spelas Allegro con brio ur Sonata V av Felix Mendelssohn. Förra söndagens kollekt till S:t Lukas i Göteborgs stift och västra Sverige ½, Sankta Klaras stiftelse (Helige Franciskus systraskap) ½ uppgick till 924 kr. Insamlingen via ljusbäraren under april månad till Örtagården uppgick till 2145 kr.. INLEDNING Ingångspsalm 2 Herren vår Gud är en konung i makt och i ära. / Kom alla folk att vårt eviga lov honom bära! / Himmel och jord, bärs av hans kraftiga ord / allt han sitt hägn vill beskära. Pris vare Herren som allting så härligt bereder / som oss har skapat och blickar i nåd till oss neder / som i vår nöd, skänker oss välfärd och bröd / och sitt beskydd kring oss breder. Herren vår Gud vare lov som en Far för oss blivit / som för vår synd har sin Son uppå korset utgivit /som på vår jord leder med Ander och ord / dem som åt Kristus sig givit. Herren vår salighets Gud må vi prisa och tjäna. / Kraften är hans och all vishet och ära allena. / Pris ske hans namn, / att han oss vill i sin famn / alla med Kristus förena. Beredelseord Syndabekännelse F: Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull.

2 Förlåtelseord F:Amen. Tackbön F: Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. AMEN Herre, förbarma dig (Kyrie) P: Helige Herre Gud... * Lovsång 697:6 P: Ära åt Gud i höjden ORDET * Dagens bön P: Herren vare med er. F: Med dig vare ock Herren. P: Låt oss bedja F: Amen.

3 * Gammaltestamentlig läsning (1 Mos 18:26-32) 26Herren sade: Om jag finner femtio rättfärdiga i Sodom, skall jag för deras skull skona hela staden. 27Abraham fortsatte: Jag dristar mig att tala till dig, Herre, jag som är jord och stoft. 28Kanske fattas det fem för att det skall bli femtio rättfärdiga? Skall du då förgöra hela staden för dessa fem människors skull? Herren svarade: Om jag finner fyrtiofem, skall jag inte förgöra den. 29Ännu en gång tog Abraham till orda: Kanske finns där fyrtio? Herren sade: Då skall jag inte göra det, för de fyrtios skull. 30Abraham sade: Bli inte vred, Herre, om jag talar, men kanske finns där trettio? Herren svarade: Om jag finner trettio, skall jag inte göra det. 31Då sade Abraham: Jag dristar mig att tala till dig, Herre. Kanske finns där tjugo? Herren svarade: Då skall jag inte förgöra staden, för de tjugos skull. 32Abraham fortsatte: Bli inte vred, Herre, om jag talar en sista gång, men kanske finns där tio? Herren svarade: Då skall jag inte förgöra staden, för de tios skull. Så lyder Herrens ord, F: Gud vi tackar dig. Körsång: Who knows but you, Lord Maria Nordenback Vem utom du, Herre, vet hur allt ligger till? Vem utom du, vet hur allt varit? Vem utom du, vet hur allt kommer att bli? Du säger: oroa dig inte, lägg ditt liv i mina händer, Kom till mig och få vila, kom och låt din själ få vila, jag vill ge dig frid om du bara lämnar ditt liv åt mig. * Epistelläsning (Ef 3:14-21) 14Jag vill falla på knä för Fadern, 15efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. 16Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, 17så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, 18så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet 19och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. 20Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka, 21hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus, i alla släktled i evigheters evighet, amen. Så lyder Herrens ord, F: Gud vi tackar dig. Gradualpsalm Jag lyfter mina händer, upp till Guds berg och hus. Från dem han hjälpen sänder, och skickar ut sitt ljus. Mig Herren alltid leder, som jord och himmel gjort. Han hör mig när jag beder, och skyddar mig alltfort. 2. Han låter mina fötter ej slinta, ty han är en väktare ej trötter och blir mig alltid när. Han nådigt mig bevarar, och skyddar mig från fall, mig dag och natt försvarar, välsignar ock mitt kall. 3. Allt ont han från mig vänder och frälsar kropp och själ. Vad än som här mig händer, så slutar det dock väl. Min utgång han bevarar, min ingång likaså. Sin nåd Gud aldrig sparar för dem med honom stå.

4 * Evangelium (Luk 18:1-8)) 1Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp: 2 I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. 3I samma stad fanns en änka, och hon kom gång på gång till honom och sade: Låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till. 4Till en början ville han inte, men sedan tänkte han: Inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor, 5men så besvärlig som den där änkan är skall jag låta henne få ut vad hon har rätt till, annars pinar hon livet ur mig med sitt springande. 6Och Herren sade: Där hör ni vad en orättfärdig domare säger. 7Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt, när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? 8Jag säger er: han skall snart nog låta dem få sin rätt. Men Människosonen, skall han finna någon tro här på jorden när han kommer? Så lyder det heliga evangeliet. F: Lovad vare du, Kristus. Psalm före söndagsskolan Tryggare kan ingen vara, än Guds lilla barnaskara, stjärnan ej på himlafästet, fågeln ej i kända nästet. 2. Herren sina trogna vårdar uti Sions helga gårdar; över dem han sig förbarmar, bär dem uppå fadersarmar. 3. Ingen nöd och ingen lycka, skall utur hans hand dem rycka. Han, vår vän för andra vänner, sina barns bekymmer känner. 4. Gläd dig då du lilla skara, Jakobs Gud skall dig bevara. För hans vilja måste alla fiender till jorden falla. 5. Vad han tar och vad han giver, samme Fader han dock bliver och hans mål är blott det ena, barnets sanna väl allena. Predikan Sång av konfirmander och ledare 1. Lyssna på sången från Golgata, hammarslagen ekar än idag. En sång om befrielse, en sång om triumf. Min skuld är utplånad, ondskan avväpnad. Refr: Jag är förlåten, jag är förlåten, Jag kan gå fri. 2. Spikarna bultades genom hans kropp, han plågades när korset restes upp. Jag är så tacksam han tänkte på mig, när Jesus dog drogs ett streck över min skuld. 3. Jesus slet av dödens bojor och band. Samma kraft är verksam än idag. En kraft till befrielse, en kraft till triumf. Tillsammans med Jesus har jag fått nytt liv.

5 Konfirmation (konfirmanderna samlas vid altaret) * Trosbekännelsen Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror ock på Jesus Kristus hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror ock på den helige Ande, en helig, allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv. Körsång under förbönen: Må Gud välsigna och leda, må Gud låta ljuset av sin kärlek få lysa in i era hjärtan, vara nådig emot er. Må han som är vår Gud, vända ansiktet emot er och ge er frid, Amen. Kyrkans förbön MÅLTIDEN Offertoriepsalm 528 Hör oss Gud, du själv har bett oss: / vi skall bedja med varann, för varandra och för alla/ som ej vägen till dig fann. De som dig idag behöver,/ fast de själva det ej vet, låt vår bön till dem bereda / väg för din barmhärtighet. När vi knäpper våra händer/ tar vi i vår förbön med dem som varje dag oss tjänar/ genom sina händers verk. De som hävdar sig och hotar, / de som blott förtvivlan har, låt vår förbön vara hos dem,/ mänskligt varm som Jesu var. Två och tre som möts inför dig/ kan få kraft att göra mer än de många som ej lyssnar, /ej blir stilla eller ber. Genom kyrkans tysta förbön,/ buren fram i tålig tro, andas världen, rörs mot enhet,/ läks dess djupa sår ihop. * Lovsägelsen P: Upplyft era hjärtan till Gud. F: Vi upplyfter våra hjärtan. P: Tacka Gud vår Herre. F: Allena han är värd vårt tack och lov. P: Ja, sannerligen tillbedjande sjunga.

6 * Helig (Sanctus) (*) Nattvardsbönen F: Din död förkunnar vi, Herre, din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. (*) Herrens bön Fader vår som är i himmelen. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag, och förlåt oss våra synder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss inte i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. AMEN. (*) Brödsbrytelsen P: Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. F: Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. (*) Herrens frid (Pax) P: Herrens frid vare med er. (Fridshälsning kan utväxlas, t ex med orden Herrens frid ) * O Guds Lamm (Agnus Dei)

7 Nattvardens utdelande (Kommunionen) Konfirmanderna går i första duklaget, sedan är alla välkomna fram. Till Herrens bord är alla välkomna! Är man inte döpt eller av annat skäl inte beredd att ta emot nattvarden, kan man komma fram och motta Herrens välsignelse. Tecken på det är att man lägger höger hand på vänster axel.vi firar med obrutet duklag - när du tagit emot Kristi kropp och blod lämnar du plats för nästa gäst. Sånger under nattvarden. (Se sista sidan) Körsång: Halleluja, salvation and glory Cynthia Nunn Halleluja, frälsning, lov, ära och makt tillhör dig vår Gud. För Herren vår Gud är mäktig, allsmäktig och förunderlig. All ära och pris till kungarnas Kung, för han är underbar. Tackbön * Slutpsalm 702 Jag vill ge dig o Herre min lovsång, jag vill tacka med skönaste ord för din kärlek och nåd som är gränslös, jag vill tacka för allt gott du gjort. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig, där var ton skall en hyllning till dig bära. Och i dagar av glädje och dagar av sorg vill jag leva var dag till din ära. * Välsignelsen Postludium Allegro ur 5 miniatyrer av Otto Olsson.. 1. Du som är törstig, du som är svag / Kom till Hans källa, drick av vattnet som ger dig liv./ Låt all oro och ångest sköljas bort, i Hans strömmar av kärlek. / Som djup ropar ut till djup, ber jag dig: Kom min Herre, kom. Kom min Herre, kom. Kom min Jesus, kom. Kom min Jesus, kom. Helig Ande, kom. Helig Ande, kom. 2. Fader av liv Fader av liv dra mig närmre. Allt jag är vänd mot dig. Kom förtydliga i mig bilden av dig och sänd din frid o Gud över oss. Helig Ande, Du som tröstar, styrk mig nu, håll mitt huvud högt. På din sanning vill jag stå, låta äran till dig gå, och sänd din frid o Gud över oss. O Gud, jag hungrar efter mer av dig/ Väck upp mitt inre till att känna dig. Helig Ande, genomdränk min själ och låt ditt eget liv fylla mig. Kom med helande kraft./ Andas liv och gör mig hel och sänd din frid o Gud över oss. 3. /: Ära, ära, Ära till Guds lamm:/ För du är underbar och värdig lov och pris, Lammet på sin tron, och fram till dig vi kommer med vår sång, till Lammet på sin tron.

8 4. Att lära känna dig är min längtan, att lära känna dig Att komma nära, nära ditt hjärta, se vem du verkligen är. Du är min Far och jag är ditt barn, jag vet att du älskar mig. Va i din närhet, höra dig tala, det är det enda för mig. 5. Majestät, Konung i evighet. Jord och hav och himmel, skapat utav dig. Majestät, Konung i evighet. Du min frälsnings klippa, en säker tillflyktsplats. Vi vill upphöja dig, Kung Jesus. Varje knä skall böjas inför dig. Vi vill upphöja dig, Kung Jesus. Ingen är som du, nej ingen är som du. 6. På Dig min Gud förtröstar jag./ När oron skymmer min morgondag. Och jag vet Du är trofast emot mig./ När svårigheter omger mig./ Så är jag ändå trygg hos Dig./ För jag vet att Du aldrig lämnar mig. Är det natt eller dag? Herre på Dig förtröstar jag. Gud Du är alltid nära mig./ Ingen förändring finns hos Dig. Du är densamme i går och idag och i evighet./ Du är min framtids säkra grund./ Du som står fast vid Ditt förbund. Min klippa är Du. Allsmäktig Gud. Jag ärar Dig. 7. Ingen som Du, Gud, kan ge mig frid och mening med mitt liv. Det enda som betyder nåt, är att söka Dig och se Dig som Du är. Bara Du kan möta all min längtan, bara Du kan andas liv i mig Bara Du ger glädjen som är evig, bara Du hör mig när jag ber. Fader, jag älskar Dig, kom rör vid mig, jag längtar efter Dig. Din härlighet förvandlar mig, låt Din kärlek genomströmma mig. Bara Du.. Daniel Bennsten präst, Jan H Börjesson - organist, VOiCES, Lena Eriksson körledare. Konfirmander: Molly Appelqvist, Amanda Ekholm, Lowisa Gille, Elin Fant Göthensten, Jonathan Hafström, Filip Jansson, Jacob Jonsson, Anna Lipatnikova, Nickola Nunev Magnusson, Tobias Palm, David Saxborn, Rebecca Strempel, Frida Zackrisson, Jacob Ziegler, Isabelle Sjöberg, My Nilsson, Elliot Jourdanis, Teodor Nilsson. Ledare och faddrar: Marcus Waldemarson, Rebecka Nilsson, Julien Descombes Sahlin, Faith Combier Sahlin, Emrika Rådstam, Fanny Lundberg Botters, Astrid Sahlén, Wilma Mackie, Theodor Thörnqvist, Tim Hansson... Idag kl Orgelkonsert Samuel Eriksson programpresentation Nästa söndag 17 maj kl 18 Vårsoaré i Sankt Pauligården sång, mat, kaffe, allsång, tårta, körsång av kyrkokören mm. (40kr)

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

svenska kyrkans utredningar 2012:2 FÖRSLAG

svenska kyrkans utredningar 2012:2 FÖRSLAG svenska kyrkans utredningar 2012:2 FÖRSLAG Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 FÖRSLAG KYRKOHANDBOK FÖR SVENSKA KYRKAN DEL Svenska kyrkans utredningar 2012:2

Läs mer

GUDSTJÄNSTBOK FÖR METODISTKYRKAN

GUDSTJÄNSTBOK FÖR METODISTKYRKAN GUDSTJÄNSTBOK FÖR METODISTKYRKAN 1 INNEHÅLL GUDSTJÄNSTEN / introduktion... 4 Ordets och bordets gudstjänst 5 Ordets och bordets gudstjänst för alla åldrar 9 Ordets gudstjänst 12 Bordets andakt 14 RITUALER

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa

Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Katolska Liturgiska Nämnden Katolska Pedagogiska

Läs mer

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas)

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Inledande bön: L: Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel. A: Nu står vi i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda

Läs mer

Del 1. Kasualhandlingar och andakter BARNDOP

Del 1. Kasualhandlingar och andakter BARNDOP Del 1 Kasualhandlingar och andakter BARNDOP 11 1 Dop BARNDOP 13 A. Barndop Kyrkans medlemmar skall befordra sina barn till dopet utan onödigt dröjsmål (KO 2:15,1). Då man avgör om ett barn kan döpas skall

Läs mer

Del 2. Vigningar, installationer och välsignelseakter PRÄSTVIGNING

Del 2. Vigningar, installationer och välsignelseakter PRÄSTVIGNING Del 2 Vigningar, installationer och välsignelseakter PRÄSTVIGNING 263 10 Prästvigning PRÄSTVIGNING 265 Prästvigning förrättas av stiftets biskop, vanligen i domkyrkan. Om biskopsämbetet är ledigt eller

Läs mer

LITURGI FÖR BEGRAVNING AV DE DÖDA

LITURGI FÖR BEGRAVNING AV DE DÖDA LITURGI FÖR BEGRAVNING AV DE DÖDA Jesus sade: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör. (Johannes evangelium 11:25) 2 0 0 0 2 LITURGI FÖR BEGRAVNING AV DE DÖDA ENLIGT

Läs mer

LITURGI FÖR BEGRAVNING AV DE DÖDA

LITURGI FÖR BEGRAVNING AV DE DÖDA LITURGI FÖR BEGRAVNING AV DE DÖDA Jesus sade: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör. (Johannes evangelium 11:25) 2 0 0 0 Jesus, min Herre och Gud! Det var du som

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

SÖNDAG 1 november ALLA HELGONS DAG Högtid. Första läsningen Upp 7:2 4, 9 14

SÖNDAG 1 november ALLA HELGONS DAG Högtid. Första läsningen Upp 7:2 4, 9 14 SÖNDAG 1 november ALLA HELGONS DAG Högtid Första läsningen Upp 7:2 4, 9 14 Jag, Johannes, såg en annan ängel stiga upp från öster med den levande Gudens sigill, och han ropade med hög röst till de fyra

Läs mer

Agenda för gudstjänstens ledare

Agenda för gudstjänstens ledare genda för gudstjänstens ledare = Präst/ledare/liturg = lla Sång 15. Du som söker Du som söker efter fäste, du som famlar efter fred. Vet att räddningen är nära, den som älskar dig är här! Sök ditt inres

Läs mer

1 maj. Läsning Apg 13:44 52

1 maj. Läsning Apg 13:44 52 1 maj Läsning Apg 13:44 52 En sabbat samlades så gott som hela folket från Antiochia för att höra ordet om Herren. När judarna fick se allt folket, fylldes de av avund och bemötte det Paulus sade med smädelser.

Läs mer

som e-bok innehåll förord

som e-bok innehåll förord som e-bok innehåll förord GUDSTJÄNSTBOKEN GUDSTJÄNSTBOKEN Handbok för församlingarna i Evangeliska Frikyrkan, Pingströrelsen, Svenska Alliansmissionen och Svenska Baptistsamfundet Bokförlaget Libris Örebro

Läs mer

Kaldeiska Mässan Fader : Mahir Malko Sverige - Södertälje

Kaldeiska Mässan Fader : Mahir Malko Sverige - Södertälje القداس الا لهي حسب الطقس الكلداني Kaldeiska Mässan إعداد : الا ب ماهر ملكو / السويد Fader : Mahir Malko Sverige - Södertälje @ @2006 @ @ 1 2 KALDEISKA RITENS MÄSSA Prästen kommer från sakristian iklädd

Läs mer

Förlaga: Rituale Romanum: Ordo initiationis christianae adultorum. Editio typica (1969)

Förlaga: Rituale Romanum: Ordo initiationis christianae adultorum. Editio typica (1969) STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT RITUALE FÖR VUXENDOP PROVMANUS Förlaga: Rituale Romanum: Ordo initiationis christianae adultorum. Editio typica (1969) Svensk provupplaga Vissa liturgiska texter ur Missale för

Läs mer

1 september. Läsning 1 Kor 1:26 31

1 september. Läsning 1 Kor 1:26 31 1 september Läsning 1 Kor 1:26 31 Tänk på när ni blev kallade: inte många var visa i världslig mening, inte många var mäktiga, inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att

Läs mer

Äran till Gud. Detta liksom allt annat, skriver jag för att Gud i Kristus skall bli ärad.

Äran till Gud. Detta liksom allt annat, skriver jag för att Gud i Kristus skall bli ärad. Äran till Gud. Detta liksom allt annat, skriver jag för att Gud i Kristus skall bli ärad. Tidigare har jag berättat lite om min bakgrund innan jag kom till Jesus. Nu vill jag visa hur Gud kan hjälpa en

Läs mer

Altern ativa tidebö ner

Altern ativa tidebö ner Altern ativa tidebö ner 1 Internet upplaga Omslagsbild: Christ of Maryknoll, okänd upphovsman/kvinna. Layout och text: Kristen Underjord Skapad till tonerna av: Promoe, Nick Cave, Psalters, Sundström,

Läs mer

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR?

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? J E S U O R D INNEHÅLL Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? Problemet med religionen Världens ljus Uppenbarelsen Det levande ordet Fadern Den gode herden Mat för själen Del Två DET NYA RIKET Himmelriket Det

Läs mer

GUDS LAG. Kristendomens tre grundläggande dygder 1. Tro 2. Hopp 3. Kärlek

GUDS LAG. Kristendomens tre grundläggande dygder 1. Tro 2. Hopp 3. Kärlek GUDS LAG Kristendomens tre grundläggande dygder 1. Tro 2. Hopp 3. Kärlek TRON Trosbekännelsen 1. Jag tror på en enda Gud, Fader, Allhärskare, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt

Läs mer

Gud har blivit människa!

Gud har blivit människa! Årg. 16 1/2004 J esus är gåvan, himmelska skatten, Frälsning och liv för var människosjäl. Allt har oss givits den saliga natten, då Herren Jesus kom hit för vårt väl. Ty ett barn är fött idag, en son

Läs mer

32. Helig mark 48. Here I am to worship 33. Herre kom / Let it rain 34. Herren är min starkhet 36. Hosanna 78. How great is our God 37.

32. Helig mark 48. Here I am to worship 33. Herre kom / Let it rain 34. Herren är min starkhet 36. Hosanna 78. How great is our God 37. Innehåll 1. bove all 2. llt som u har sagt 3. tt lära känna 85. wesome od 4. Bara u 5. Bara i ig 6. Bara Jesus 7. Beautiful One 9. Be my everything 10. Better is one day in Your love 91. Blessed be Your

Läs mer

Nya Testamentet. Matteus Evangelium. Reformationsbibeln. Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av

Nya Testamentet. Matteus Evangelium. Reformationsbibeln. Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av Nya Testamentet Nya Testamentet Reformationsbibeln Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av Karl XII:s Kyrkobibel från 1703 Andra upplagan utgiven såsom

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Katolsk Tro. Grundfrågan. Trosbekännelsen. gick före oss på den vägen. Detta är sammanfattat i Bibeln, sådan den förstås av kyrkans tradition.

Katolsk Tro. Grundfrågan. Trosbekännelsen. gick före oss på den vägen. Detta är sammanfattat i Bibeln, sådan den förstås av kyrkans tradition. Grundfrågan Varför finns vi till? Vi finns till för att lära känna Gud och i vårt liv tillsammans med de andra älska och tjäna honom och slutligen bli lyckliga med honom för evigt. Katolsk Tro gick före

Läs mer

Dopet frågor och svar

Dopet frågor och svar Dopet Frågor och svar Dopet frågor och svar Är du vuxen och önskar bli döpt eller vill du låta ditt barn döpas? Om svaret är ja, dyker det ofta upp många nya frågor. Detta häfte ger enkla svar på några

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Nya Testamentet. Matteus Evangelium till Uppenbarelseboken. Reformationsbibeln

Nya Testamentet. Matteus Evangelium till Uppenbarelseboken. Reformationsbibeln Nya Testamentet Matteus Evangelium till Uppenbarelseboken Reformationsbibeln Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av Karl XII:s Kyrkobibel från 1703 Andra

Läs mer