Ägarstyrningsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ägarstyrningsrapport"

Transkript

1 Ägarstyrningsrapport Stämmosäsongen 2015 AMF och AMF Fonder samverkar i bolagsstyrningsfrågor för att öka möjligheten till påverkan. I denna rapport redovisas det arbete som bolagen genomfört i svenska bolag inför och under årsstämmorna 2015.

2 2 sid 3 Några ord om ägarstyrning sid 4 Stämmosäsongen 2015 sid 7 Vi som arbetar i valberedningar sid 8 Några av AMFs ställningstaganden under 2015 sid 10 sid 11 sid 13 sid 14 Några ord om val beredningar och ägarroller Några personliga reflektioner Den svenska modellen för ägarstyrning AMFs investeringsprocess AMFs ägande och ansvar AMF förvaltar cirka 550 miljarder kronor åt cirka 4 miljoner sparare. En stor del av kapitalet är placerat i aktier. Därmed är vi den femte största ägaren på Stockholmsbörsen. Det innebär ett stort ansvar men också möjligheter att påverka. I rapporten avser AMF både AMF och AMF Fonder. Vid frågor kontakta Annelie Götbring, Kapitalförvaltning, AMF, ,

3 3 Några ord om ägarstyrning Denna ägarstyrningsrapport har två syften: Först och främst är den en återrapportering till dig som sparare om hur vi förvaltar den makt som ditt kapital utgör. Vi vill vara så transparenta som möjligt gentemot alla intressenter och redovisa vilken typ av investerare vi är och vad vi vill tillföra börsbolagen. Det tjänar vi alla på. Som pensionsförvaltare är vår uppgift att se till så att du som sparare får bästa möjliga avkastning på ditt pensionssparande. Syftet med allt AMFs ägararbete är att skapa förutsättningar för en hög, långsiktig avkastning hos de bolag vi investerar i. AMFs ambition är inte att agera huvudägare men vi ska vara aktiva ägare där vi vill och kan göra skillnad. AMF är en långsiktig ägare om och när det gynnar spararna. Om vi anser att ett bolag utvecklas i fel riktning försöker vi i första hand påverka snarare än att sälja innehavet. Detta förutsätter naturligtvis att vi tror oss kunna göra skillnad och att det är värt besväret för avkastningen. Oavsett om vi väljer att stödja ett bolags nya ledning i sitt hållbarhetsarbete, protesterar mot arvodeshöjningar eller verkar för att få in fler kvinnor i styrelserna så gör vi det utifrån vad vi tror är bäst för bolaget. Framgångsrika bolag ger bra avkastning. Bra avkastning och låga avgifter ger trygga pensioner. Denna ägarstyrningsrapport fokuserar på de svenska bolag där vi är stora ägare. Vid årsskiftet 2015/2016 kommer vi att ge ut en rapport om våra utländska innehav. Anders Oscarsson Aktiechef och ägaransvarig AMF Gunilla Nyström vd AMF Fonder Peder Hasslev Vice vd och kapitalförvaltningschef AMF

4 4 Stämmosäsongen 2015 Stockholmsbörsens storbolagsindex gick upp 9,9 procent För det bredare OMXSPI blev uppgången 11,9 procent. Vinstutvecklingen var också positiv med cirka 11 procent. Första kvartalet 2015 fortsatte börsen att stiga med ytterligare 15,9 procent. Dessa faktorer bidrog till en lugn bolagsstämmosäsong. Hållbarhet Vikten av hållbarhet och ansvarsfullt agerande har fortsatt att vara i fokus i år. Flera bolag och vd:ar har valt att lyfta frågor om sina hållbarhetsmål och utmaningar kring frågor som anti-korruption, mångfald och miljö i sina stämmotal. Det är tydligt att hållbarhet numera är en permanent punkt på agendan i näringslivet. Könsfördelning i styrelser Andelen kvinnor i bolagsstyrelser, där AMF sitter i valberedningen, steg från 33 till 37 procent jämfört med kvinnoandelen i snitt på Stockholmsbörsen som steg från 25 till 29 procent. AMFs mål är att kvinnoandelen i styrelserna ska öka från år till år. I valberedningsarbetet har AMF som högsta prioritet att tillföra rätt kompetens till styrelserna utifrån bolagens specifika kompetensbehov. För att understödja detta har AMF som mål att alltid ha minst en kvinna på short-list om valberedningen vill föreslå en förändring i styrelsen. Mer om denna fråga på sid 11. Kvinnoandelen av det totala antalet styrelseplatser Stockholmsbörsen, källa: AP2 * 2015: 29% avser preliminära siffror * Andel kvinnliga styrelseledamöter I de styrelser där AMF sitter i valberedningen var 10 av 13 nya styrelseledamöter kvinnor, sex kvinnor har tillkommit och sju män har slutat. Om vi räknar bort vd i styrelsen som man gör i statistiken i Norge och inom EU, är siffran för AMF 39,2 procent. Bolag där AMF är medlem i valberedningen Kvinnliga Nettoförändring styrelseledamöter Män Kvinnor Antal Andel kvinnor Aarhus Karlshamn 3 50% Alfa Laval % ASSA Abloy (ny) % BillerudKorsnäs % Boliden % Cloetta % Dedicare 3 60% Elekta * 38% H&M 3 38% Hexagon 3 50% Indutrade % Intrum Justitia (ny) % Investor % JM 3 38% Millicom (ny) % SEB (ny) 4 36% Securitas (ny) 3 33% Sensys Traffic (ny) % SOBI (ny) 2 29% Swedbank (ny) 2 29% Thule (ny) 2 25% Trelleborg (ny) % Wallenstam 2 40% Totalt 7 6 * Bolagsstämma har ej varit vid publiceringen

5 5 Forts. Stämmosäsongen 2015 Styrelsearvoden Generellt höjdes styrelsernas arvoden med 2 till 3 procent i år. Variationer finns, alltifrån Intrum Justitia och Billerud Korsnäs som låg kvar på oförändrade arvoden till exempelvis Sobi som höjde med 8 procent. AMF anser att styrelsearvodena ska vara marknadsmässiga och beakta de särskilda kraven på ledamöternas engagemang. Styrelsearvoden bör inte kompletteras med konsultarvoden. AMF anser att styrelseledamöterna bör visa sådant intresse i bolaget att de äger aktier i det, om deras privatekonomiska situation tillåter. AMF har inget principiellt emot höjningar av arvoden. Styrelseledamöter ska få ersättning i förhållande till ansvar och nedlagt arbete. Det är viktigt att vara tydlig med motiveringen till höjningar. AMF anser att det är acceptabelt med arvodeshöjningar utöver inflationsjustering, när det sker något fundamentalt i bolaget eller i dess omvärld. Det kan till exempel vara att verksamheten växer kraftigt, att bolaget etablerar sig internationellt eller att ett skifte sker på marknaden. Det kan också vara uppenbart att arvodet ligger fel i förhållande till jämförbara bolag. AMF ser fördelar med en jämn utveckling av arvodesökningar över tiden. Styrelseutvärdering Svensk kod för ägarstyrning säger att styrelsen ska utvärdera styrelsearbetet årligen och att resultatet i relevanta delar ska redovisas för valberedningen. Då detta kan ge en förskönad bild välkomnar vi att den vanliga styrelseutvärderingen kompletteras med att valberedningen gör intervjuer med hela eller delar av den sittande styrelsen. Det har vi gjort i de flesta av de valberedningar vi sitter i, exempelvis Boliden, Trelleborg och Elekta. Kombinationen vd och styrelseledamot AMF anser att företagets vd inte bör vara styrelse ledamot i annat bolag. En avgående vd bör heller inte väljas till styrelse ordförande i det egna bolaget. I goda tider kan kombinationen fungera, men i en lågkonjunktur är våra farhågor att personen inte hinner med de åtaganden som dessa ansvarfulla poster innebär. Under året har vi sett en handfull exempel på att samma person är vd och styrelseordförande. Handelsbanken kommenteras på sidan 8. Ett exempel är Assa Abloy, där vd Johan Molin föreslogs som ordförande i Sandvik. Efter samtal med flera initierade personer, däribland Assa Abloys ordförande Lars Renström, valde AMF att rösta ja till Molins kandidatur till ordförandeposten på Sandvik, vilket sedan beslutades på bolagstämman. En styrelse bör inte vara för stor, sex till åtta personer är i oftast tillräckligt. Ägarsamarbeten Inför de flesta bolagsstämmor sker någon form av ägarsamarbete från AMFs sida. Det mest publika exemplet under året är SCA där AMF samarbetade främst med AP1, AP4 och Swedbank Robur. Samarbetet har gällt informationsutbyte och strävan har varit att hitta gemensamma förslag som kan påverka i bolagsstyrningen positivt. Vi kommer även i fortsättningen att samverka med andra ägare om vi bedömer att det ökar möjligheterna att uppnå önskade resultat.

6 6 Forts. Stämmosäsongen 2015 AMF deltog på följande årsstämmor 2015 AMF deltog i 24 valberedningar, närvarade på 37 stämmor och proxy-röstade på fyra bolagsstämmor under Bolagsstämmor 2015 Medlem i val beredningen Aarhuskarlshamn Alfa Laval Assa Abloy NY Atlas Copco BillerudKorsnäs Boliden Castellum Cloetta Dedicare DGC One Electrolux Elekta * Ericsson Hennes & Mauritz Hexagon ICA Indutrade Intrum Justitia NY Investor JM Kinnevik MTG NCC AB Nordea Sandvik Securitas NY Sensys Traffic 1) NY SEB NY Skanska Sobi * NY Swedbank NY SCA Svenska Handelsbanken TeliaSonera Thule NY Trelleborg NY Wallenstam Volvo I följande bolag har AMF proxy-röstat Medlem i val beredningen ABB AstraZeneca Autoliv Millicom NY Totalt 24 1) AMF kunde inte närvara på bolagsstämman * Bolagsstämma har ej varit vid publicering

7 7 Vi som arbetar i valberedningar Vi är ett team på sex personer på AMF som arbetar i valberedningar framför allt i bolag där vi har stora placeringar, där bolaget är viktigt för oss eller där vi är viktiga för bolaget. AMF anser att de största aktieägarna bör vara representerade i valberedningen, men valberedningen bör också hålla kontakt med en vidare krets av aktieägare för att förankra vissa beslut. Vi tycker att den svenska modellen, med en övervägande del ägare i valberedningen, är bra. Om man ansvarar för tillsättningen av styrelsen är det naturligt att ha ett bestämmande inflytande över processen att nominera ledamöter till styrelsen. Därför rekommenderar vi att styrelsens ordförande bör vara medlem av valberedningen. När AMF deltar i en valberedning finns en genomarbetad syn på det aktuella bolaget. Valberedningsteamet möts varje vecka för att diskutera olika frågeställningar och scenarier. De som representerar AMF har antingen gedigen erfarenhet av styrelsearbete, har haft ledande positioner på företag eller har arbetat länge med det aktuella bolaget som analytiker eller förvaltare. På så sätt garanterar AMF ett professionellt deltagande i valberedningsarbetet. Namn och födelseår Arbetat på AMF sedan Verksam som Anders Oscarsson, f Aktiechef, ägarstyrningsansvarig Gunilla Nyström, f Vd AMF Fonder Johan Sidenmark, f Vd AMF Lars-Åke Bokenberger, f Aktiechef Sverige Liv Peder Hasslev, f Kapitalförvaltningschef, vice vd Tomas Risbecker, f Aktiechef Sverige Fond AMFs team från vänster: Lars-Åke Bokenberger, Peder Hasslev, Gunilla Nyström, Johan Sidenmark, Anders Oscarsson och Tomas Risbecker.

8 8 Några av AMFs ställningstaganden under 2015 Stockholmsbörsens positiva utveckling 2014 höll i sig även under första kvartalet 2015 när vi gick in i bolagsstämmosäsongen. Detta bidrog till en lugn bolagsstämmosäsong. Ett par bolag stod dock för stor dramatik och omvälvande förändringar. Vi redovisar dessa i bokstavsordning nedan. Handelsbanken Händelserna på årets bolagsstämma kan ses som efterdyningar från förra året då nya EU-regler (CRD-4-reglerna) satte gränser för hur många styrelseåtaganden en och samma person får ha i bankvärlden. Vid årsstämman omvaldes samtliga ledamöter i Handelsbankens styrelse utom Jan Johansson och Sverker Martin-Löf som avböjt omval. AMF ställde ett antal kritiska frågor på årsstämman kring bankens engagemang och ägande i jaktanläggningen Henvålen som samägs med SCA och Industrivärden. Årsstämman hade föregåtts av stora strategiska rockader där Fredrik Lundberg nu tar ett fastare grepp om det kluster av företag som kallas Handelsbankssfären. Själva kampen om Industrivärden utspelar sig i Handelsbanken, eftersom det är navet i Handelsbankens sfär. Pär Boman gick från vd-posten i Handelsbanken till att bli styrelsens ordförande. AMF är generellt emot att vd blir styrelseordförande i det egna bolaget men vi röstade för Per Bomans kandidatur mot bakgrunden att Handelsbanken har en tradition av att vd tar ordförandeposten. Att Per Boman är en kompetent bankman råder det ingen tvekan om och vi ansåg det bäst för Handelsbanken. Vid efterföljande konstituerande sammanträde utsågs Fredrik Lundberg till vice ordförande. AMF har stöttat Fredrik Lundberg som lovat att ta itu med korssittandet i styrelserna. avvecklande av korssittandet är bäst för bolagen och därmed bäst för kundernas avkastning. I och med att AMF tillsammans med de ovan nämnda institutionerna inte är tillräckligt stora ägare röstmässigt, ens tillsammans, för att få igenom sin vilja blir en förtroende full dialog med huvudägarna ännu viktigare. När vi inte får den dialogen har vi ibland valt att ta till andra medel, som att göra uttalanden på stämman och driva opinion for att få till förändringar. Millicom Millicoms nye vd, Mauricio Ramos, fick aktier värda 45 miljoner kronor i bolaget när han rekryterades. AMF ställde sig kritiskt till upplägget och röstade emot förslaget på bolagsstämman. Vi fick dock inte stöd från tillräckligt många aktieägare för att fälla förslaget. Handelsbankssfären AMF vill ta bort korssittandet för att få en tydlig rollfördelning mellan styrelsen och ordföranden och mellan ägarna och styrelsen. I den här frågan har AMF samarbetat främst med AP1, AP4 och Swedbank Robur. Ägandet av Industrivärden är nyckeln till makten över SCA, Skanska, SSAB, Sandvik och Handelsbanken samt vardera en nyckelposition i två dominanter på den svenska industrihimlen: Ericsson och Volvo. Ägarstrukturen är en viktig del av svensk bolagsstyrning. AMF har agerat därför att vi är övertygade om att ett SvD Näringsliv den 20 maj 2015

9 Foto: anders Wiklund/tt AMF ÄGARSTYRNINGSRAPPORT STÄMMOSÄSONGEN Forts. Några av AMFs ställningstaganden under 2015 Sandvik Mot bakgrund av Anders Nyréns sena meddelade till Sandviks valberedning att han inte står till förfogande för omval som ordförande i Sandviks styrelse, beslutade valberedningen att ändra det tidigare publicerade förslaget till styrelse inför årsstämman Valberedningens förslag på ny ordförande var Johan Molin som har gedigen industriell erfarenhet. Johan Molin är en framgångsrik och uppskattad vd på Assa Abloy. Som vi tidigare nämnt är AMF generellt kritiskt tili att en person verkar som vd i ett börsnoterat bolag och styrelseordförande i ett annat. I goda tider kan kombinationen fungera, men i dåliga tider befarar vi att personen inte hinner med de åtaganden som dessa ansvarsfulla poster innebär. Efter överläggningar med bland andra Assa Abloys ordförande valde vi att ställa oss bakom valberedningens förslag. I praktiken innebar tidsbristen att alternativen var få. SCA I början av året intensifierades medias granskningar av SCA. Inför SCAs stämma har de fyra aktieägarna AMF, AP1, AP4 och Swedbank Robur haft nära dialoger vid ett 20 Ekonomi Talare efter talare försvarade bolaget. Inget olagligt har skett och övrigt är småfel och gäller inga stora förändrat så mycket om allt varit summor. Man fick intrycket av att Dagens Nyheter frid och fröjd den tidigare. 16 april meningslöst a4 Ekonomi SCA-stämman. Pär Boman, blivande styrelseordförande för SCA, styrelseledamoten Bert Nordberg och Anders Nyrén, Industrivärdens vd, vid SCA:s årsstämma i Stockholm på onsdagen. Nakna chefer hos SCA Det ena försvarstalet följde på det andra på SCA:s bolagsstämma. Men institutionerna tog bladet från munnen. Deras kritik var inte nådig. Kommentar Birgitta Forsberg Näringslivskrönikör På en välbevakad stämma, både av medier och säkerhetsvakter, började hygienbolaget SCA:s avgående ordförande Sverker Martin-Löf med att sabotera bolagets försök att skaka av sig skandalstämpeln. I Waterfrontbyggnaden i centrala Stockholm dubbade Sverker Martin-Löf den sparkade vd:n Jan Johansson som kanske Sveriges bästa vd. Det visar en brist på insikt om den unkna kultur som har rått hos bolagets ledning och styrelse, med vidlyftiga resor i privatjet och exklusiva jaktresor. få människor i Sverige kan vara mer reko än SCA:s toppfigurer. Inte förrän representanter för fyra tunga institutioner en efter en gick upp i den vita talarstolen fick de 700 församlade aktieägarna en bild som mer stämmer med den som funnits i medierna. Mest frispråkig var kanske Anders Oscarsson, aktiechef på pensionsbolaget AMF. Han drog paralleller med H C Andersens saga Kejsarens nya kläder. Det sorgliga är att ingen har vågat säga att kejsaren är naken, inte ens revisorn, sa han. Ja, bristen på självinsikt är kanske det mest uppseendeväckande. Med tanke på att bolaget ändrat så mycket skulle man kunna tro att toppcheferna insett att det tidigare beteendet varit ohållbart. Bolaget har skärpt sina regler för flyget bland annat får äkta makar, barn eller andra familjemedlemmar inte längre följa med. Företaget ska sälja flygplanen och i stället hyra vid behov samt bara ha representationsjakt på egen mark. Man kan fråga sig varför hygienföretaget Att Sverker Martin-Löf sköt förändringarna i sank kanske inte spelar så stor roll, eftersom han avgick. Mer allvarligt var att den blivande ordföranden Pär Boman i sitt tal verkade vilja ta tillbaka det han nyligen sagt till Svenska Dagbladet om en möjlig ytterligare utredning. Att Pär Boman dessutom vägrade svara på frågor från Aktiespararnas vd Carl Rosén, med hänvisning till att han, Boman, ännu inte blivit vald till bolagets nye ordförande, förstärkte bilden av att SCA:s toppchefer tappat markkänning. Eftersom många sätter sitt hopp till att den tidigare vd:n för Handelsbanken, Pär Boman, ska vädra ur garderoberna var det en besvikelse. Och även en överraskning. Risken med att de som har makten visar bristande lyhördhet och kör över all kritik är att aktieägare och andra slutar att påtala missförhållanden eftersom det känns Foto: pontus lundahl/tt Handelsbanken lyfter gärna fram Pär Bomans personliga etiska kompass och hans anseende hos institutionerna är högt sedan han avsade sig en lön på 11 miljoner kronor om året och i stället accepterade styrelsearvoden på drygt 7 miljoner kronor. På stämman sargade han dock sitt anseende. Den som verkade mest resonabel och förstående för att en förändring är nödvändig var den nye vd:n Magnus Groth. Han välkomnade framtida diskussioner med institutionerna. Men stämman kommer att gå till historien som en välregisserad tillställning där kritiken inte fick gehör. Alla styrelseledamöter och den tidigare vd:n Jan Johansson fick ansvarsfrihet och Anders Nyrén blev omvald till styrelseledamot, trots att det var Nyrén som attesterat Sverker Martin-Löfs resor med SCA:s flygplan. Risken med att de som har makten visar bristande lyhördhet och kör över all kritik är att aktieägare och andra slutar att påtala missförhållanden eftersom det känns meningslöst. Aktiespararnas Carl Rosén sammanfattade läget bra då han vände sig till Sverker Martin-Löf och sa: Det som vi i den här salen tycker är sunt förnuft, det tycker inte du. torsdag 16 april 2015 Det är en fin kultur i SCA Flera storägare ifrågasatte som väntat SCA-ledningens insatser runt koncernens affärsflyg. Trots hård kritik beviljades dock samtliga ledamöter ansvarsfrihet av stämman. SCA:s varumärke har skadats på grund av turbulensen kring koncernens affärsflyg. Aktiespararnas vd Carl Rosén pekade ut Sverker Martin-Löf, Jan Johansson och Anders Nyrén som särskilt ansvariga och yrkade på att de inte skulle ges ansvarsfrihet. Industrivärden, som störste ägare i SCA, ska också avstå från att rösta då de är jäviga, ansåg Carl Rosén. Förtroendet var i botten och Aktie spararna ville inte bevilja tre förgrundsgestalter ansvarsfrihet. Betyget för koncernledningen blir därmed också en aning spretigt. Det hjälper inte att bolaget lyckats ekonomiskt under Det skyms av turbulensen kring affärsflyget, fastslog en rad stora tunga institutionella ägare med första och fjärde AP-fonderna samt AMF i spetsen på bolagsstämman. Anders Nyrén fick hård kritik på årsstämman. Vissa ville inte att han skulle bli omvald till styrelseledamot, men det blev han ändå. När det var val till styrelsen fick du färre röster än de andra, hur känns det? Det är kanske naturligt efter den massmediala Anders Nyrén uppmärksamhet som det har varit väldigt mycket kring min person. Jag har kommit att symbolisera det här, när det egentligen är hela styrelsens ansvar. Men du, eller någon annan i styrelsen, har inte reflekterat över att det är konstigt att Sverker Martin- Löf tar affärsjet till styrelsemöten när han är i stugan i Norrland? Det handlar om tre stycken resor per år, eller möjligtvis fyra. Bland all den verksamhet som vi har att ta ställning till är inte detta huvudfrågan. Du tycker inte att det har varit något kulturfel då? Det är ju det jag säger. Det finns en kritik i Muncks och Forsbergs utredning och den har vi tagit till oss. Men det finns mer att jobba med för att flytta på kulturen, framför allt för att flytta på perceptionen av kulturen. Det är det som är viktigt. Så det är inte kulturen det är fel på, utan perceptionen av kulturen? Som vi hörde flera gånger i dag. Det är en fin kultur i SCA. Den ska vi vara stolta över, men vi ska inte ha en negativ bild av SCA. Den måste vi ändra på. flertal tillfällen. Tillsammans lyckades de fyra bolagen bland annat utverka att en oberoende granskning genomfördes av revisionsfirman Deloittes ordförande Svante Forsberg och före detta justitierådet Johan Munck. De fyra bolagen valde också att framföra gemensam kritik på stämman. Kritiken riktade sig mot: Det utbredda korssittandet i styrelser inom Handelsbankssfären vilket resulterat i att Anders Nyrén, i egenskap av ordförande i revisionsutskottet, kunnat godkänna kostnader för Sverker Martin-Löf, som tillika är Anders Nyréns chef i Industrivärden. Revisionsbyrån PWCs sätt att hantera aktieägarnas uppdrag. Valberedningen, som till synes inte beaktat utredningarna i sina förslag avseende vare sig styrelsens sammansättning eller val av revisor. Ledningskulturen som behöver förändras. Detta för att återskapa förtroendet för SCA till gagn både för bolag och ägare. AMFs ställningstaganden på stämman kan summeras enligt nedan: AMF röstade för att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Det ska ses mot bakgrund av att det inte har konstaterats något regelbrott. Dessutom stängs ingen dörr för att, i ett senare skede, rikta skadeståndskrav mot styrelsen om ny information kommer fram. Vi ansåg det mer relevant att rösta mot Anders Nyréns kandidatur till styrelsen. AMF stod bakom förslaget att minska styrelsen med en ledamot, från nio till åtta personer, som en konsekvens av ställningstagandet ovan. AMF stod bakom förslaget att utöka valberedningen från fyra till sex personer. Vår förhoppning är att bolaget fortsätter i den anda som vd beskrev på stämman så att det skapas en ledningskultur som på alla nivåer rimmar med den värld vi lever i 2015.

10 10 Forts. Några av AMFs ställningstaganden under 2015 Stora Enso TV4s Kalla Fakta rapporterade 2014 om att en underleverantör till Stora Enso i Pakistan använt sig av barn för att samla in returfiber till produktionen och det framkom information om tvister kring markrättigheter i Kina. Stora Ensos arbete med mänskliga rättigheter förändrades och förstärktes efter att detta uppdagats. Bolaget samarbetade bland annat med Danish Institute for Human Rights vars uppdrag var att genomlysa 43 aspekter kring mänskliga rättigheter inklusive arbetstagarrättigheter, samhällspåverkan och kontroller av leverantörer och samarbetspartners i 22 länder. AMF hade under hösten flera kontakter med Stora Ensos ledning och styrelseordförande kring bolagets arbete med att åtgärda de brister som framkom i början på året. AMF kände ett förtroende för att ordförande Gunnar Brock hade både insikt och förmåga att hantera detta viktiga arbete. Mot den bakgrunden behöll AMF sina aktier i Stora Enso även då andra institutioner valde av avyttra. Av placeringsskäl valde AMF att avyttra Stora Enso som innehav under våren Detta beslut grundades på en marknadsbedömning och hade inte med bolagets hållbarhetsarbete att göra. TeliaSonera Ifrågasatta affärsupplägg i Eurasien har under de senaste åren kastat skuggor över TeliaSonera. Den ursprungliga affären, som avslöjades av SVT:s Uppdrag granskning, handlade om köp av mobillicenser i Uzbekistan. Under senvåren tillkom ytterligare uppgifter om bolagets affärer i Azerbajdzjan. Under hösten 2014 deltog AMFs ägarstyrningsansvarige på en investerarresa till Uzbekistan som TeliaSonera bjöd in sina största ägare till. Resan innefattade ett digert program för att skapa insikt i problematiken med verksamheten i Uzbekistan ur både ett etiskt och affärsmässigt perspektiv. Under vistelsen i huvudstaden Tasjkent träffade AMF Ucells ledning och fick möjlighet att diskutera dess affärsverksamhet och dess arbete med etik. Därutöver deltog AMF i två rundabordssamtal, ett med andra utländska bolag verksamma i Uzbekistan, där vi fick ta del av hur de hanterar utmaningarna i landet och ett med representanter för Unicef, Världsbanken och EU kring möjligheten att göra affärer i Uzbekistan, sett till aspekter kring mänskliga rättigheter. Väl medveten om att denna typ av resa kan visa en tillrättalagd beskrivning av verkligheten, noterar AMF de ansträngningar som TeliaSonera gör för att komma tillrätta med situationen. AMF har följt upp med ytterligare möten med Telia- Soneras ledning och övriga ägare. Vi sitter nu i valberedningen för bolaget inför bolagsstämman Det är viktigt för TeliaSoneras trovärdighet att börja visa konkreta resultat och handlingsplaner avseende verksamheten i Eurasien.

11 11 Några personliga reflektioner Gunilla Nyström, vd AMF Fonder Jämställda styrelser, är det så viktigt? När Margareta Winberg, dåvarande vice statsminister, 2002 hotade börsbolagen med lag om kvotering var andelen kvinnor bland styrelseledamöter i börsbolag runt sex procent. Då fanns det fler män som hette Göran i styrelserna än det fanns kvinnor. Nu när 2015 års bolagsstämmor i princip är avklarade har kvinnoandelen gått upp till 30 procent. Det rör sig åt rätt håll! För oss på AMF är jämställda styrelser en särskilt prioriterad fråga. Därför är vi lite stolta över att andelen kvinnor i de börsbolagsstyrelser där vi är engagerade genom valberedningsarbete och medverkan på bolagsstämmor nu är uppe på drygt 37 procent. Men vi är inte nöjda. Varför är det då så viktigt med jämställda börsstyrelser? När diskussionerna tog fart efter Winbergs kvoteringsutspel menade kritikerna att det där var väl ändå en lyxfråga, som bara berörde ett litet fåtal kvinnor. Kvinnor som ändå lyckats kliva rejält högt upp på såväl samhällssom näringslivsstegen. Då är det bättre att ta i riktiga jämställdhetsfrågor, som lika lön för lika arbete, jämnare fördelning av hemarbete och lönearbete och jämnare uttag av föräldraförsäkringen. Där håller jag verkligen inte med! För det första kräver de flesta komplexa frågeställningar som jämställdhet att man tar i dem från flera olika håll samtidigt, varav jämställda styrelser är en. För det andra har man inte fattat grejen om man tror att jämställda styrelser handlar om rättvisa åt en liten kvinnoelit. Det handlar istället om att i grunden förändra synen på vad kvinnor är kapabla att uträtta. Det enkla svaret på varför vi tycker jämställda styrelser är så viktigt är att Sverige helt enkelt inte har råd att avstå från den talang som finns hos halva befolkningen. Och det gäller alla arenor där makt och inflytande utövas. En större andel kvinnor i börsstyrelser leder till breddad kompetens, vilket är till gagn för bolagen. Med jämnare könsfördelning i bolagsstyrelserna blir det också mer självklart för chefer på alla nivåer att fullt ut se potentialen hos sina unga talanger av båda könen och ge dem samma möjligheter och ansvar. Och inte minst viktigt; när det finns många kvinnliga förebilder på de högsta nivåerna i företagen så ökar chansen att fler kvinnor tänker; Kan hon, hon och hon så kanske jag också kan... Anders Oscarsson, Ägaransvarig AMF Går det att kombinera rollerna vd och styrelseordförande? Styrelseuppdrag har de senare åren inneburit alltmer arbete. Förändringstakten är hög, mängden information är oändlig och den enda faktor som inte tycks förändras är behovet av att marknaden ska vara nöjd. Styrelsen arbetar fram strategin för bolaget och måste ligga i framkant på många fronter. Vd har en nyckelroll och förväntas ställa upp 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, och har ersättning därefter. Att en koncernchef för ett stort eller mellanstort börsbolag blir styrelseordförande i ett annat stort börsbolag kan utgöra ett problem ur flera perspektiv. För det första väcks den principiella frågan: Är det hållbart på sikt, sett till arbetsbelastningen, och är det bra för bolagen att dessa positioner kombineras? Det kanske fungerar i goda tider, men vad händer i en lågkonjunktur om ett av, eller båda bolagen, hamnar i en krissituation? För det andra väcks frågor om vad som är rimliga ersättningar till vd och styrelseordförande. Detta sett till deras förmåga att kunna kombinera vd-rollen med en ord föranderoll. Ett tredje perspektiv tangerar de första frågorna. I de fall då vd:ar och styrelseledamöter korssitter i varandras bolag riskeras kontrollfunktionen av de oberoende rollerna mellan styrelseledamöter och vd att urholkas. En del av vår kritik mot SCA i år handlade just om det perspektivet. Förra året såg vi vd för Atlas Copco fatta ordförandeklubban i Electrolux. Innan dess blev Alfa Lavals vd ordförande i Assa Abloy och Securitas vd blev ordförande i Loomis. I år utökades exemplen ytterligare då Assa Abloys vd blev ordförande i Sandvik. AMF prövar från fall till fall när nya förslag uppkommer från valberedningar. Generellt kan sägas att trenden är oroande.

12 12 Forts. Några personliga reflektioner Peder Hasslev, vice vd, kapitalförvaltningschef AMF Är institutionerna moralens nya väktare? Turerna kring SCA var många inför stämman i år. Kritiken haglade. AMF var en av flera institutioner som krävde en oberoende utredning av representationsjakter och nyttjandet av affärsflyg. Ögnar man igenom allt som skrevs i media, får man intrycket av att allt affärsflyg och all representation borde bannlysas för evigt. Företagsledningar ska flyga reguljärt, om man nu nödvändigtvis måste flyga och endast umgås med kunder och leverantörer i sammanträdesrum. Inget annat. Basta. Vet hut! Att reducera debatten till sådana slutsatser är att missa poängen. Självklart ska en företagsledning kunna använda affärsflyg när situationen så kräver. Lika självklart är att kunna umgås med kunder på ett trivsamt sätt i anslutning till den affärsmässiga verksamheten. Svårigheten ligger i att bedöma var gränsen går. När kräver situationen affärsflyg och hur trivsamt får det bli med kunder? Min erfarenhet är att folk överlag kommer fram till ganska olika svar. Det är lätt att peka på andra i efterhand. Inte alltid lika lätt när man själv ska avgöra på förhand. Just för att materian är så svår, blir sättet som en företagsledning hanterar kritik på, desto viktigare. Det betyder inte att utpekade måste göra avbön. Det går till och med bra att stå på sig. Däremot bör man lyssna och visa en ärligt menad vilja att komma till rätta med kritiken. De flesta belackare vet att felfria organisationer inte finns och att skillnaden mellan rätt och fel inte är lika stor i verkligheten som i amerikanska western-filmer. Därför är attityden ofta viktigare än vem som har tolkningsföreträde över vad som är moraliskt rätt. Man kan komma ganska långt med öppenhet, tålamod och en gnutta ödmjukhet. Det är vad det handlar om, allt som oftast. För oss på AMF är jämställda styrelser en särskilt prioriterad fråga. Därför är vi lite stolta över att andelen kvinnor i de börsbolagsstyrelser där vi är engagerade genom valberedningsarbete och medverkan på bolagsstämmor nu är uppe på drygt 37 procent. Men vi är inte nöjda. Gunilla Nyström, vd AMF Fonder

13 13 Den svenska modellen för ägarstyrning Kapitalförvaltningen i AMF Pensionsförsäkringar och AMF Fonder, har valt att samverka i bolagsstyrningsfrågor för att öka möjligheterna till påverkan. Agerandet avseende aktivt ägande och ansvarsfulla investeringar utgår ifrån de regler som respektive styrelse fastslår årligen. ÄGARE ÄGARE ÄGARE BOLAG AMFs kommentar VALBEREDNING Består av bolagets största ägare och oftast styrelseordförande. Förbereder stämman genom att bland annat ta fram förslag på: styrelseordförande, ledamöter och revisor ersättning till styrelseledamöter stämmoordförande. AMFs huvudregel är att vi deltar i valberedningar i bolag som utgör AMFs värdemässigt största placeringar. Eller om vi är en av de fem största aktieägarna, sett till andel av rösterna, och har minst två procent av rösterna. För att värna om god bolagsstyrning kan vi även göra undantag om det behövs. STÄMMA Består av alla aktieägare som anmält sig. Beslut fattas bland annat om: val av styrelseordförande, ledamöter och revisor ersättning till styrelseledamöter incitamentsprogram ansvarsfrihet för styrelse och vd. AMFs grundregel är att vi deltar och röstar på stämmor där vi äger mer än 1 procent av rösterna i bolaget. Vi deltar utöver det även på ytterligare stämmor vid behov. STYRELSE Består av valda styrelseledamöter. Beslut fattas bland annat om: tillsättning av och ersättning till vd bolagets övergripande strategi. I de fall diskussionen sker med styrelsen har AMF i första hand kontakt med styrelseordföranden. Detta för att diskutera övergripande frågor om bolaget och dess verksamhet. BOLAGSLEDNING Består av vd och koncernledning. Beslutar bland annat om: genomförande av strategin ersättning till anställda. I syfte att följa upp investeringen för AMF en löpande dialog med ledningen om bolagets verksamhet.

14 14 AMFs investeringsprocess I svenska bolag är AMF ofta en stor ägare, och våra möjligheter till nära dialog med ledningen är därmed mycket goda. Två gånger per år låter vi en extern expert, GES, granska alla våra innehav sett till internationella normer och riktlinjer kring miljö, mänskliga rättigheter och korruption. Detta innefattar svenska och utländska aktier och räntepapper. Nytt från årsskiftet är att AMF tillämpar positiv screening för utländska aktier. Det innebär att vi väljer bland bolag ur det nya referensindexet, MSCI ACWI ESG. Det är ett index med cirka bolag som bedöms hantera hållbarhetsfrågorna bäst inom respektive sektor. Indexet berör hela AMFs utländska aktieportfölj till ett värde av cirka 100 miljarder kronor. För investeringar utanför index har AMF en handlingsplan för att påverka bolaget att utveckla eller åtgärda dess hållbarhetsarbete. Investeringsprocess INNEHAV PLANERAT INNEHAV Grön Gul Röd Grön Gul Röd Åtgärd: kontakt med bolaget Åtgärd: analys Ingen åtgärd, normal dialog Positivt gensvar, behåll Negativt gensvar, sälj innehav Köp Avstå AMFs screeningprocess för beslut om ägande av aktier och företagsobligationer sker genom den externa parten GES. Medlemskap/samarbeten:

maj 2014 Aktieutdelningar 2014

maj 2014 Aktieutdelningar 2014 maj 2014 Aktieutdelningar 2014 Innehåll Förord... 2 Sammanfattning... 3 Varför aktieutdelningar?... 4 Prognoser för aktieutdelningar i media.... 5 Stockholmsbörsens utdelningar 2003 2014.... 6 Utdelningar

Läs mer

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014 Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014 Valberedningens redogörelse Bakgrund Den 24 september 2013 offentliggjorde ICA Gruppen namnen på de personer som utgör valberedningens sammansättning i

Läs mer

Aktieutdelningar 2015

Aktieutdelningar 2015 Aktieutdelningar 2015 Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Vi representerar 50 medlemsorganisationer och omkring

Läs mer

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer

På årsstämma den 17 april 2008 valdes följande ledamöter till valberedningen:

På årsstämma den 17 april 2008 valdes följande ledamöter till valberedningen: Redogörelse för valberedningens arbete i Kungsleden AB (publ)( Kungsleden ) inför årsstämman 2009 inklusive valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse m.m. Bakgrund I enlighet med

Läs mer

Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2015

Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2015 Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2015 Bakgrund Årsstämman i Nobia AB (publ) ( Nobia ) har vid årsstämman 2011

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter Inför årsstämman 2015 består valberedningen av ordförande Gustaf Douglas (Investment AB Latour),

Läs mer

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Finansmarknadsminister Peter Norman 10 september 2013 En av Sveriges största bolagsportföljer 53 bolag 43 helägda och 10 delägda 35 förvaltas under 3 noterade TeliaSonera,

Läs mer

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger.

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Skanska AB (publ), på Stockholm Waterfront Congress Center, Stockholm, den 9 april 2015, kl 16.00. 1 Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna

Läs mer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Frågor och svar, uppdaterad Februari 2008 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII - verkar för etisk och professionell insamling. Denna text

Läs mer

Valberedningens förslag till Årsstämman 2014

Valberedningens förslag till Årsstämman 2014 Till styrelsen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson Valberedningens förslag till Årsstämman 2014 Valberedningen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson får härmed överlämna följande förslag och information till

Läs mer

Styrelsens regler för hur rösträtt ska utövas

Styrelsens regler för hur rösträtt ska utövas Styrelsens regler för hur rösträtt ska utövas Bakgrund Fondbolaget ska i alla frågor som rör förvaltningen av en värdepappersfond utgå från andelsägarnas gemensamma intresse. Fondbolaget ska således även

Läs mer

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2015

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2015 Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2015 Valberedningens redogörelse Bakgrund Den 24 september 2014 offentliggjorde ICA Gruppen namnen på de personer som utgör valberedningens sammansättning i

Läs mer

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger.

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Skanska AB (publ), i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm, den 11 april 2013, kl 16.30. Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Fabege AB* 18 1 Wallenstam AB 18 2 Sectra AB 18 2 Atrium Ljungberg AB 17 4 Axfood AB 17 4 Byggmax Group AB

Läs mer

Valberedningens förslag till Årsstämman 2015

Valberedningens förslag till Årsstämman 2015 Till styrelsen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson Valberedningens förslag till Årsstämman 2015 Valberedningen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson får härmed överlämna följande förslag och information till

Läs mer

DUNI AB (PUBL) HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TORSDAGEN DEN 5 MAJ 2011

DUNI AB (PUBL) HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TORSDAGEN DEN 5 MAJ 2011 DUNI AB (PUBL) HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TORSDAGEN DEN 5 MAJ 2011 INNEHÅLL 1. Valberedningens förslag till beslut vid årsstämma i Duni AB (punkt 2, 12 14 och 17 på dagordningen) samt motivering beträffande

Läs mer

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande. Protokoll fört vid årsstämma i Systemair AB, org.nr 556160-4108, den 27 augusti 2015 i Skinnskatteberg Närvarande:Aktieägare upptagna i röstlängden, Bilaga 1, styrelsens ledamöter, bolagets revisor, bolagets

Läs mer

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Svenska Dagbladet (SvD): Många har reagerat på att Börje Ekholm tjänat

Läs mer

Jonas Iversen, Finansdepartementet

Jonas Iversen, Finansdepartementet Jonas Iversen, Bakgrund: Över 10 års erfarenhet av bolagsstyrning och styrelsearbete. Ledande befattningar inom statens bolagsförvaltning. Erfarenhet från styrelsearbete och valberedningar: SJ (Ordförande),

Läs mer

Valberedningen i Byggmax Group AB (publ) org.nr

Valberedningen i Byggmax Group AB (publ) org.nr Valberedningen i Byggmax Group AB (publ) org.nr 556656-3531 ( Bolaget ) fullständiga förslag inför årsstämman 2015 och motiverade yttrande över val av styrelse Valberedningen för Bolaget, som utsetts enligt

Läs mer

Frågor och svar om Kollegiets insatser för jämn könsfördelning i börsbolagens styrelser

Frågor och svar om Kollegiets insatser för jämn könsfördelning i börsbolagens styrelser 2014-05-30 Frågor och svar om Kollegiets insatser för jämn könsfördelning i börsbolagens styrelser Varför är ni i Kollegiet för svensk bolagsstyrning så engagerade i frågan om könsfördelningen i börsbolagens

Läs mer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Frågor och svar, uppdaterad 10 april 2007 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII - verkar för etisk och professionell insamling. Denna text

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma. Stockholm, 10 mars 2015

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma. Stockholm, 10 mars 2015 Pressmeddelande Stockholm, 10 mars 2015 Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA kallas till årsstämma onsdagen den 15 april 2015, kl. 15.00 i Stockholm Waterfront Congress

Läs mer

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär WEBRANKING BY COMPREND 2014-2015 Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär Svenska företag presterar fortsatt bra jämfört med andra europeiska företag

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2014 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2015

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2015 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2015 Indutrade Aktiebolag (publ) håller årsstämma onsdagen den 29 april 2015, kl. 16.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. A. RÄTT ATT DELTA SAMT ANMÄLAN Rätt

Läs mer

SÅ ARBETAR CONTROLLERS PÅ LEDANDE SVENSKA FÖRETAG MED INFORMATION, ANALYS OCH BESLUT

SÅ ARBETAR CONTROLLERS PÅ LEDANDE SVENSKA FÖRETAG MED INFORMATION, ANALYS OCH BESLUT SÅ ARBETAR CONTROLLERS PÅ LEDANDE SVENSKA FÖRETAG MED INFORMATION, ANALYS OCH BESLUT Agenda Studiens bakgrund och syfte Controllerns roll Controllerns arbete Konsekvenser av dåligt arbete med information

Läs mer

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande F O N D B O L A G E N S F Ö R E N I N G Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Antagna den 13 februari 2002 och senast reviderade den 6 februari 2007 Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Följande

Läs mer

FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE

FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE 1 (7) Introduktionsfrågor SP 1. Berätta lite kort om dig själv och din bakgrund. 2. Vad fick dig att börja med styrelsearbete? 3. Inom vilka

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 30 mars 2011 kl 16.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Ägarpolicy 2013. Ägarpolicy Fastställd av styrelsen 2012-12-06 Ersätter beslut av styrelsen 2011-12-06 1(6)

Ägarpolicy 2013. Ägarpolicy Fastställd av styrelsen 2012-12-06 Ersätter beslut av styrelsen 2011-12-06 1(6) 2013 Ägarpolicy 1(6) 2(6) 1. Ägarpolicy för Sjunde AP-fonden 1.1 Inledning Ägarpolicyn anger riktlinjer för hur AP7 ska ta det ägaransvar som följer av innehaven i de fonder som fonden förvaltar. Ägaransvaret

Läs mer

Valberedningens förslag inför årsstämman 2015

Valberedningens förslag inför årsstämman 2015 Manus till kallelse årsstämma i Paynova AB (publ) Valberedningens förslag inför årsstämman 2015 Valberedningen i bolaget får härmed överlämna följande förslag och information till årsstämman. Årsstämmans

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) torsdagen den 10 april 2014

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) torsdagen den 10 april 2014 Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) torsdagen den 10 april 2014 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna

Läs mer

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Årsberättelse 2014 Årsberättelse 2014 Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2014 2 (7) FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2008

Bolagsstyrningsrapport 2008 Bolagsstyrningsrapport 2008 Hufvudstaden är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen,

Läs mer

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Executive Search En undersökning av rekryteringsbranschen 2008 Executive Search 2008 Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Förord Det pågår en livlig debatt om styrelsers sammansättning och

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att Andreas Säfstrand utses till ordförande vid årsstämman.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2006

Bolagsstyrningsrapport 2006 Bolagsstyrningsrapport 2006 Hufvudstaden är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen,

Läs mer

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015.

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Historik för Ägarföreningen ProSkandia Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Inledning Skandia är ett kundägt ömsesidigt bolag med ett fullmäktige som högsta instans. Detta ger 1.4 miljoner

Läs mer

Valberedningens (2007) förslag och redogörelse för dess arbete

Valberedningens (2007) förslag och redogörelse för dess arbete Valberedningens (2007) förslag och redogörelse för dess arbete Valberedningen har bestått av Carl-Olof By, Industrivärden, ordförande, Claes Boustedt, LE Lundbergföretagen, Robert Vikström, Handelsbankens

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048.

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014 Malmö 31 mars, 2014 Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009 Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009 1 Styrelsen för Rezidor föreslår för 2009 ett erbjudande med möjlighet till villkorad tilldelning av aktier i förhållande

Läs mer

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i bolaget den 8 april 2014:

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i bolaget den 8 april 2014: Valberedningens förslag till årsstämman 2014 i Mekonomen Aktiebolag (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande och information om de till val föreslagna styrelseledamöterna Valberedningen för

Läs mer

Antecknades att bolagets chefsjurist Annika Bäremo förde protokollet vid stämman.

Antecknades att bolagets chefsjurist Annika Bäremo förde protokollet vid stämman. Protokoll fört vid årsstämma i Saab Aktiebolag onsdagen den 17 april 2013 i Stockholm 1 Stämman öppnades av advokat Sven Unger på uppdrag av styrelsen. Petra Hedengran, ordförande i valberedningen och

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 Bolagsstyrningen i Obducat AB (publ) sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), bolagsordningen, årsredovisningslagen

Läs mer

VALBEREDNINGEN I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL)

VALBEREDNINGEN I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL) VALBEREDNINGEN I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL) Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag till beslut vid årsstämman 2014 Bakgrund Agneta Edberg STYRELSEORDFÖRANDE I IMMUNICUM AB I överensstämmelse

Läs mer

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2010

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2010 Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2010 Bakgrund Bolagets aktieägare beslutade vid årsstämman den 27 april 2009 att bolaget fortsatt ska ha en valberedning. Årsstämman 2009 beslutade

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700.

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för bolagsanalys och ägarstyrning Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag

Läs mer

Närvarande: Aktieägare i ICA Förbundet Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1.

Närvarande: Aktieägare i ICA Förbundet Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1. Sidan 1 av 5 Närvarande: Aktieägare i ICA Förbundet Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1. 1 Ordförande Anders Fredriksson hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade 2005 års bolagsstämma

Läs mer

PROTOKOLL. Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Michael Treschow.

PROTOKOLL. Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Michael Treschow. AKTIEBOLAGET ELECTROLUX PROTOKOLL hållet vid årsstämma med aktieägarna i AB Electrolux den 16 april 2007 i Stockholm. Genom kallelse, som införts i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet och Dagens

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Frågor och svar 13 mars 2007 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII - verkar för etisk och professionell insamling. Denna text har tagits

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt

Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt 2009-05-20 Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt Inledning Bolagsstyrelsernas ansvar, arbetsformer och ersättningsmodeller har haft stort fokus i media särskilt under senaste tiden. Samtidigt

Läs mer

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch.

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch. Valberedningens förslag till årsstämman 2013 i Mekonomen Aktiebolag (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande och information om de till val föreslagna styrelseledamöterna Valberedningen för

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Protokoll den 26 april 2010 vid årsstämma med aktieägarna i AKTIEBOLAGET GEVEKO.

Protokoll den 26 april 2010 vid årsstämma med aktieägarna i AKTIEBOLAGET GEVEKO. Protokoll den 26 april 2010 vid årsstämma med aktieägarna i AKTIEBOLAGET GEVEKO. Styrelsen för AB Geveko hade kallat aktieägarna att sammanträda till årsstämma denna dag kl. 16.30 i Hotel Riverton i Göteborg.

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Kallelse till årsstämma Aktieägarna i SSAB AB (publ) (org. nr 556016-3429) kallas till årsstämma onsdagen den 8 april 2015 klockan 13.00. Plats Clarion Hotel Stockholm (vid Skanstull) Ringvägen 98, Stockholm

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2015 kl. 13:00 i lokaler på

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) torsdagen den 11 april 2013

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) torsdagen den 11 april 2013 Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) torsdagen den 11 april 2013 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport för Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) 556012-6293

Bolagsstyrningsrapport för Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) 556012-6293 Bolagsstyrningsrapport för Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) 556012-6293 BOLAGSSTYRNING Med bolagsstyrning avses det regelverk och den struktur som byggs upp för att på ett effektivt och kontrollerat

Läs mer

Webbstudie. Webbplatsstudie av 30 Svenska företag på Stockholmsbörsen. Om Siteimprove

Webbstudie. Webbplatsstudie av 30 Svenska företag på Stockholmsbörsen. Om Siteimprove Webbstudie Webbplatsstudie av 30 Svenska företag på Stockholmsbörsen. bc Om Siteimprove Siteimprove förser organisationer och företag i alla storlekar med smarta verktyg för att göra webbplatshantering

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Valberedningens förslag till årsstämman i Opus Group AB (publ) den 22 maj 2014

Valberedningens förslag till årsstämman i Opus Group AB (publ) den 22 maj 2014 1 (4) Valberedningens förslag till årsstämman i Opus Group AB (publ) den 22 maj 2014 Inför årsstämman 2014 består valberedningen, i enlighet med beslut vid Opus Group AB:s årsstämma 2013, av Martin Jonasson

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Carl Bennet.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Carl Bennet. Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i Getinge AB (publ) i Halmstad den 19 april 2005 1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Carl Bennet. Carl Bennet utsågs att såsom ordförande

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) TISDAGEN DEN 27 MAJ 2014 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller

Läs mer

INVISIO Communications kallar till årsstämma

INVISIO Communications kallar till årsstämma Stockholm 23 mars, 2015 INVISIO Communications kallar till årsstämma Styrelsen för Invisio Communications AB har beslutat kalla till årsstämma torsdagen den 23 april 2015. Närmare detaljer beträffande

Läs mer

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Antagna den 13 februari 2002 och senast reviderade den 21 november 2014 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Andra AP-fondens Ägarpolicy. Beslutad av styrelsen i april 2011 1/ 9

Andra AP-fondens Ägarpolicy. Beslutad av styrelsen i april 2011 1/ 9 Andra AP-fondens Ägarpolicy Beslutad av styrelsen i april 2011 1/ 9 Andra AP-fondens ägarpolicy Andra AP-fondens roll som aktieägare Andra AP-fondens uppgift är att långsiktigt maximera avkastningen på

Läs mer

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2011

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2011 Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2011 Bakgrund Bolagets aktieägare beslutade vid årsstämman den 29 april 2010 att bolaget fortsatt ska ha en valberedning. Årsstämman 2010 beslutade

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013 Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den föreslagna dagordningen.

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2009

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2009 Pressmeddelande KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2009 Indutrade Aktiebolag (publ) håller årsstämma måndagen den 4 maj 2009, kl 16.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. A. RÄTT ATT DELTAGA SAMT

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 Pressmeddelande Stockholm den 24 mars 2003 Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 I enlighet med noteringsavtalet för Stockholmsbörsen AB meddelar Investor AB även genom pressmeddelande

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2007

Bolagsstyrningsrapport 2007 Bolagsstyrningsrapport 2007 Styrningen av Avanza AB (publ.) sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med Aktiebolagslagen, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

Valberedningens förslag och motiverat yttrande

Valberedningens förslag och motiverat yttrande Valberedningens förslag och motiverat yttrande Bakgrund Valberedningens arbete har skett i enlighet med reglerna i Svensk Valberedningen består av Jonas Bergh (ordförande), representerande familjen Haid,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2015 03 26 Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes

Läs mer

FJÄRDE AP-FONDENS ÄGARPOLICY

FJÄRDE AP-FONDENS ÄGARPOLICY FJÄRDE AP-FONDENS ÄGARPOLICY ÄGARPOLICY 2011 I 2 FJÄRDE AP-FONDEN PÅ EN MINUT Fjärde AP-fonden är en av fem buffertfonder i det allmänna pensionssystemet. Fondens uppdrag är att, genom förvaltning av fondkapitalet,

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll fört vid årsstämma i Trelleborg AB (publ) den 23 april 2015. 1 Val av ordförande vid stämman

PROTOKOLL. Protokoll fört vid årsstämma i Trelleborg AB (publ) den 23 april 2015. 1 Val av ordförande vid stämman PROTOKOLL Protokoll fört vid årsstämma i Trelleborg AB (publ) den 23 april 2015 1 Val av ordförande vid stämman Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sören Mellstig som på förslag av Rolf Kjellman,

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB, org nr 556475-4793, onsdagen den 23 april 2008

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB, org nr 556475-4793, onsdagen den 23 april 2008 Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB, org nr 556475-4793, onsdagen den 23 april 2008 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm Närvarande: Aktieägare Antal aktier

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport avseende räkenskapsåret 2010

Bolagsstyrningsrapport avseende räkenskapsåret 2010 Bolagsstyrningsrapport avseende räkenskapsåret 2010 Orc Software omfattas av och tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) sedan den 1 juli 2008. Denna rapport är upprättad i enlighet härmed. Styrningen

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2006

Bolagsstyrningsrapport 2006 Bolagsstyrningsrapport 2006 Styrningen av Avanza AB sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med Aktiebolagslagen, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning Avanzas

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (Publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (Publ) Oasmia Pharmaceutical AB (Publ) Handlingar inför årsstämman den 28 september 2015 kl. 14.00 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande till stämman 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i SSAB AB (publ)

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i SSAB AB (publ) Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i SSAB AB (publ) Sverker Martin Löf och Jan Johansson har meddelat valberedningen att de inte står till förfogande för omval. Valberedningen

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Bolagsstämmorapport 2015

Bolagsstämmorapport 2015 Bolagsstämmorapport 2015 Innehållsförteckning Sidan Introduktion... 3 Frågor och svar på stämmorna: Alfa Laval... 5 Arcam... 5 Assa Abloy... 5 Atlas Copco... 6 BillerudKorsnäs... 6 Castellum... 6 Electrolux...

Läs mer

Årsstämma vid Investor AB den 21 mars 2006

Årsstämma vid Investor AB den 21 mars 2006 Styrelsens ordförande Jacob Wallenbergs och Anders Rydins redogörelse för principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt om långsiktigt incitamentsprogram för bolagsledningen

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport IAR Systems Group är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Under 2014 bedrev koncernen verksamhet i Sverige, Tyskland, England, Frankrike, USA, Japan, Korea och Kina.

Läs mer

Valberedningens förslag inför årsstämman 2014

Valberedningens förslag inför årsstämman 2014 Manus till kallelse årsstämma i Paynova AB (publ) Valberedningens förslag inför årsstämman 2014 Valberedningen i bolaget får härmed överlämna följande förslag och information till årsstämman. Årsstämmans

Läs mer

Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande.

Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande. Protokoll fört vid årsstämma i PA Resources AB (publ), org.nr. 556488-2180, avhållen den 16 april 2014 i Stockholm Närvarande: Se bilaga 1 Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande.

Läs mer

På förslag av valberedningen, representerad av Bengt-Åke Fagerman, utsågs Leif Östling till ordförande vid stämman.

På förslag av valberedningen, representerad av Bengt-Åke Fagerman, utsågs Leif Östling till ordförande vid stämman. Protokoll hållet vid årsstämma i Göteborg med aktieägarna i Aktiebolaget SKF den 21 april 2009. Genom kungörelse, som införts i bl a Post- och Inrikes Tidningar, Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter den

Läs mer

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Karo Bio AB (publ), org nr 556309-3359, den 29 april 2015 i Huddinge. Närvarande aktieägare och övriga deltagare: Enligt förteckning i Bilaga 1. 1 Stämman

Läs mer