Barn- och fritidselevers erfarenheter av hur yrkeskunnande bedöms Martina Wyszynska Johansson NordYrk 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och fritidselevers erfarenheter av hur yrkeskunnande bedöms Martina Wyszynska Johansson NordYrk 2014"

Transkript

1 Inledning Denna text baserar sig på en licentiatuppsats Gymnasieungdomars erfarenheter av hur yrkeskunnande bedöms skriven inom forskarskolan för yrkesämnenas didaktik. Först ges en kort beskrivning av Barn- och fritidsprogrammet (BF), sedan beskrivs problemställning och problemformulering åtföljt av metodologiska överväganden. Huvuddelen består i analysen av ett av undersökningens resultat och handlar om arbetsplatsens bedömning av elevens yrkeskunnande. Bakgrund Barn- och fritidsprogrammet är ett av 12 nationella yrkesprogram inom den svenska gymnasieskolan. En stor andel elever fortsätter i högskolan 1. Gymnasiereformen GY11 har inneburit en ytterligare utvidgning av yrkesutgångar BF leder till. Programmets kärna är pedagogiskt ledarskap. En viktig aspekt av pedagogiskt ledarskap är enligt BF:s examensmål förmågan att bemöta andra i yrkesspecifika situationer. Yrkesexamen är enligt GY11 en garanti för arbetsgivaren att eleven har uppnått en godtagbar nivå av yrkeskunnande och är utifrån branschens krav väl förberedd för yrkeslivet. Det finns tre inriktningar på BF. Inriktning Fritid och hälsa ska ge kunskaper om människors fritid och friskvårdsverksamheter. Inriktning Pedagogiskt arbete ska ge kunskaper om barn och ungas lärande samt olika pedagogiska verksamheter. Inriktning Socialt arbete ska förbereda elever för arbete inom funktionshinderområdet och bevakningsområdet. Exempel på yrken BF leder till är barnskötare, personlig assistent, personlig tränare och väktare. Yrkeskunnande (vocational knowing) utvecklas både i den skol- och arbetsplatsförlagda delen av utbildningen (APL). APL omfattar minst 15 veckors praktik. Det empiriska underlaget för licentiatuppsatsen består av 13 transkriberade inspelningar av fokusgruppsintervjuer med 70 elever i årskurs 2, från samtliga inriktningar (Pedagogiskt arbete, Socialt arbete, Fritid och hälsa) och från nio gymnasieskolor i västra Sverige. Problemställning Licentiatstudien avser att undersöka de bedömningsgrunder som den första kullen eleven som studerar enligt Gymnasiereformen GY11 lyfter fram i sitt tal. Elevernas uppfattningar analyseras i ljuset av Gymnasiereformens intentioner om elevens anställningsbarhet och det ökade och fördjupade yrkeskunnandet. Problemformulering Föreliggande text avser att belysa följande fråga: Hur uppfattar Barn- och fritidseleverna att lärandekultur genom bedömning inom arbetsplatsförlagt lärande möjliggör och hindrar lärande av yrke? 1 Övergångsfrekvensen till högre utbildning låg på 25 % inom tre år efter avslutat BF för de elever som slutförde BF 2005/06. 1

2 Centrala begrepp: bedömning av yrkeskunnande Yrkeskunnande (vocational knowing) är ett dynamiskt och integrativt begrepp som avser kunnande i handling (Lindberg, 2003; Nilsson, 2000; Höghielm, 1998, 2005; Tsagalidis, 2008). Yrkeskunnande är förkroppsligat, eftersom yrkeskunnande inbegriper människans i- världen-varande (Lum, 2003). De tysta aspekterna av yrkeskunnande låter sig inte enkelt beskrivas och dessa utgör yrkeskunnandes kärna (Backlund, 2006). Den tysta kunskap i relation till BF handlar om bemötande i yrkesspecifika situationer (Hjalmarsson, 2010). I såväl den skolförlagda undervisningen som i det arbetsplatsförlagda lärandet riktas återkoppling mot elevens prestationer. Det finns en tidsrelation mellan bedömning och återkoppling då återkoppling är en produkt och ett resultat av bedömning (Taras, 2013). Bedömning blir först meningsfull för eleven i förhållande till återkoppling eller den av eleven uppfattade bristen och avsaknaden av återkoppling. Följaktligen använder jag orden återkoppling, bedömning, omdömen och betyg mer eller mindre synonymt. När jag talar om bedömning så förutsätter jag implicit den återkoppling som följer på prestationen (eller brist på den), och när jag talar om återkoppling så förutsätts den vara grundad i en tidigare värdering i bedömningen. Metodologi Studiens metodologi är inspirerad av Bachtins teorier om röster som samtalar med varandra. Dialog mellan eleverna är på så vis en dialog mellan idéer och inte mellan individer som fysiskt deltar i samtalet. Idéerna är därför inte bundna till en viss situation, eftersom ord inte kan tillskrivas individen. Ord existerar i gränslandet mellan olika röster som uttalar dem (Bachtin, 1981). I studien används orden uppfattningar och erfarenheter synonymt (Todorov, 1984, s. 43). Analysen av det transkriberade materialet skedde i steg (Marková, Linell, Grossen, & Salazar Orvig, 2007). Återkommande topics, dvs. ämnen det talas om, bildade themes. Genom analysen av themes var det möjligt att urskilja temata som är explicita föreställningar utifrån gemensamma kulturella antaganden. Till hjälp med kodningen av empirin användes ett dataprogram för kvalitativa analyser NVivo. Teoretiska ramar Lärande av yrke förstås i studien som en process av tillblivelse (Pryor & Crossouard, 2008; Lave & Wenger, 1991). Teorin om lärande av yrke som socialisering i praxisgemenskaper är en förklaringsgrund för lärande i arbetslivet, men av två skäl är den otillräcklig för att förklara hur lärande av yrke på BF går till och måste därför kompletteras. För det första sker lärande av yrke på BF genom integration mellan den skol- och arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. För det andra är praxisgemenskaper ett begrepp som är svårt att applicera på BF. Verksamheterna och de arbetsuppgifter som är knutna till dem är generellt mycket diversifierade (barnomsorg, funktionshinderområde, friskvårdsanläggning, bevakningsbolag) och därför låter sig det breda yrkeskunnande på BF svårligen fångas av begreppet praxisgemenskap. Därför väljer jag att använda teorier om lärande på arbetsplatsen som betonar elevens aktiva meningsskapande. För att förstå hur yrkeskunnande utvecklas är begreppet lärandekultur användbart (Hodkinson, Biesta, & James, 2007, 2008; Colley, James, Diment, & Tedder, 2003). Begreppet lärandekultur (learning culture) fångar lärande av yrke som ett kulturfenomen då kultur 2

3 produceras och reproduceras av mänsklig och ofta kollektiv aktivitet. Lärandekultur konstitueras av människors handlingar, dispositioner och tolkningar som existerar genom interaktion och kommunikation. Lärandekulturer är relativt stabila strukturer som strukturerar, men även struktureras av människor som deltar i dem. Teorin om lärandekulturer stödjer sig i Bourdieus begrepp fält och habitus. Med fält menar Bourdieu konfiguration av relationer mellan olika positioner som agenter (individer, institutioner) intar utifrån tillgången till kapital. Fält är mer eller mindre beroende av andra fält för att avgränsas, de är mer eller mindre autonoma. Genom att studera fältet som agenterna agerar i kan vi utveckla förståelse för varför agenter gör som de gör (Bourdieu & Wacquant, 1992, s. 107). Termen habitus erkänner individens sociala och kollektiva egenskaper (a.a., s. 126). Med habitus menar Bourdieu kollektiva identiteter och predispositioner som är stabila strukturer, men även öppna för förändring (Bourdieu & Wacquant, 1992, s. 133). BF:s lärandekultur ser jag således som ett fält format främst genom växelverkan mellan krafter inom den skol- och arbetsplatsförlagda delen av utbildning. Elevernas habitus formas av BF:s lärandekultur och förvandlar även denna lärandekultur. Lärandekultur har, i motsats till praktikplatser som är i tid och rum avgränsade, inga avgränsade ramar. Lärandekultur som ett kraftfält har inga fasta gränser mot andra fält, lärandekultur är öppen mot andra fält. Lärandekultur styrs således av fältets krafter som verkar inåt fältet, men även påverkar fältet utifrån. Praktikplatser och skola är autonoma i förhållande till varandra, men de tillsammans utgör BF:s lärandekultur. En APL-plats är därför en del av en större lärandekultur som i sin tur påverkas av olika överlappande fält. Fältets krafter både överskrider APL-platsen, men även verkar inom denna och omvandlar därför BF:s lärandekultur. BF påverkas exempelvis av globala krafter såsom diskurser om anställningsbarhet och livslångt lärande, men även lokala beslut om hur APL på en skola organiseras påverkar vilka erbjudanden till lärande av yrke eleven får tillgång till. Eleven kan bidra till en omvandling av lärandekultur då varje individs personliga lärbana bidrar till rekonstruktion av lärandekultur 2. Med hjälp av begreppet lärandekultur försöker Hodkinson et al. (2008) överbrygga dualismen mellan struktur och agentskap. Elevens habitus formas av deltagande i lärandekultur där vissa dispositioner bekräftas och utvecklas, men även utmanas och förändras. Bemötande riktat mot omsorg och bemötande av kund utvecklas som en del av BF-elevernas habitus. Elevens habitus formar, men även formas av deltagande i en lärandekultur. Därför innebär lärande av yrke inom arbetslivet både möjligheter och hinder, eftersom lärande är relaterat till hur eleven svarar upp mot dessa. Vad eleven kan lära sig på APL bestäms i växelverkan mellan elevens habitus och den lärandekultur som eleven deltar i. Handledares och arbetsplatsens bedömning De flesta elever förknippar lärande av yrke med APL. De programgemensamma kurserna i årskurs 1, som inte direkt relateras till APL, ses inte av alla elever ens som yrkeskurser. Det finns mer eller mindre tydlig uppdelning mellan teori och praktik i elevernas tal om hur 2 Två begrepp, nämligen learning territory (Fuller & Unwin, 2004) och experienced curriculum (Billett, 2002, 2006, 2009), betonar elevens aktiva roll i lärande av yrke i arbetslivet. 3

4 man blir yrkeskunnig. Det finns emellertid elever som säger att teori och praktik behöver integreras, och vad man tillgodogjort sig genom kursböckerna måste omsättas i handling. Handling värdesätts högst av eleverna, och det är i handling eleverna kan visa sitt yrkeskunnande, trots att det inte är handling inom APL som ger högst betyg. APL bedöms oftast utifrån en tvågradig betygsskala med godkänt eller icke-godkänt. Goda vitsord från APL kan i viss mån kompensera bristande resultat från den skolförlagda undervisningen, men det är oklart för eleverna på vilka grunder detta sker. För eleverna är det de praktiska uppgifterna och hur man gör på riktigt som väger tyngst. Eleven uppfattade att goda insatser på praktik kunde kompensera för konkreta icke-godkända uppgifter inom den skolförlagda undervisningen. Därför kan redovisningar som inte är godkända kompenseras av goda prestationer på praktiken om läraren bedömer det möjligt eller lämpligt 3 : E: Jag tror mer att det som väger mest är att man kan det. Sedan läroplanen, att man kanske får F på proven man ska skriva det, men sedan är/man/ jätteduktig när man gör praktiskt, då tror jag att praktiskt väger tyngst ( ). I: Vad tänker du på när du säger praktiskt? E: När man är ute och praktiserar. I: Vad säger ni om detta att praktik är viktigare? E: Jag vet inte. E: det beror på läraren. E: Praktik är väldigt viktigt det. ( ) E: Så är det, för jag klarade inte min presentation och så sade hon /läraren/: Om jag gör, fixar det på praktiken så kommer jag få betygen. APL är den miljö där man träffar den riktiga verkligheten, och det är i arbetslivet som man upplever att man får bekänna färg och visa vad man verkligen kan. Särskilt de personliga tränarna betonade arbetslivets krav då det för dem handlade om en kommersiell verksamhet. För att parafrasera eleverna så garanterar inte kunskap från läroboken att man vet hur man skall handla i det riktiga livet. APL framställdes därför av eleverna som ett eldprov på sin förmåga att klara av vuxenhetens krav. Eleverna var helt införstådda med att handledarens ord vägde tungt vid bedömningen, trots att de inte visste exakt hur arbetsplatsens omdömen vävdes in i betyget i yrkeskurserna. Eleverna var medvetna om att de inom APL befann sig under en ständig observation, men inte alltid av vad. Vad det var som observerades stod inte klart för eleven förutom att handledaren gjorde en helhetsbedömning av elevens lämplighet för arbetslivet i stort. Vad handledaren uppmärksammar samvarierar därför med arbetsplatsen. I den generella förmågan att klara av arbetslivet ingår att passa tider och följa rutiner vid frånvaro. Detta är förvisso viktigt för alla arbeten, men väktarna var särskilt väl medvetna om att punktlighet var central för anställningsbarhet inom bevakningsbranschen. För väktarna var förmågan att passa tider både ett generellt, men även yrkesspecifikt krav. Enligt eleverna uppmärksammade handledaren generellt sett mest hur aktiva eleverna var under APL. En aktiv och engagerad elev på praktik definieras av eleverna som motsatsen till en passiv, undvikande eller stillasittande elev. Att vara aktiv och ständigt sysselsatt var ett viktigt kriterium för att man sköter sig. Att sköta sig, visa intresse och bete sig på rätt sätt är 3 Följande symboler används i elevcitaten: E står för elev, I står för intervjuaren, medan versaler anger betoning. 4

5 enligt eleverna kärnan i vad handledaren gav omdöme över. Det var viktigt för eleven att visa att man var delaktig i arbetsplatsens aktiviteter. Det andra kriteriet handlade om eleven gjorde vad den hade blivit tillsagd. Att i hög grad imitera handledaren gav goda vitsord. I ett fåtal fall föreföll bedömningen helt styras av den aktuella arbetsplatsen. Elevens prestationer värderas mot aktuella kvalifikations- och kompetenskrav på arbetsplatsen. Krav kan emellertid vara implicita och underförstådda. Ofta traderas de genom den dagliga kontakten mellan elev och personal. Kraven inom vissa branscher är formaliserade genom exempelvis lämplighetstester och/eller licenser, och det finns upparbetade rutiner för hur en praktikant steg-för-steg lär sig ett yrke, som exempelvis väktare. Inom spa-näringen är det, enligt eleverna, den enskilda arbetsplatsens aktuella behov som styr bedömningen av APL: 5 E: Jag var på ett väldigt litet ställe där bara en person jobbade och jag fick ändå faktiskt vara med på alla behandlingar de gjorde. Hon frågade kunden innan om det var ok och det var det ju (skratt), men jag fick sitta med och kolla då på allting. Det var jättegivande tycker jag att se hur hon gjorde och hur det gick till, och hur hon sprang fram och tillbaka för att hämta vatten. Men sedan när man har suttit och kollat på två ansiktsbehandlingar på 80 minuter och man skulle sätta sig och kolla på den tredje då var det inte lika roligt längre. Då hade det varit bättre om man kanske hade kunnat testa själv lite ( ) Eleven talar här om sin roll som observatör snarare än praktikant. Elevens roll begränsas till att inte störa de aktiviteterna som pågår på arbetsplatsen. Men eleverna är lika missnöjda med att vara passiva åskådare som att sättas i för yrket sedvanliga arbetsuppgifter. Att sättas i arbete med riktiga kunder uppfattas som både slitsamt och orättvist utifrån de erbjudna arbetsvillkoren: E: När jag praktiserade så var jag på ett gym där jag blivit lovad att: Ja, du kommer att få träna och du kan få sola om du vill, och du kan få göra och få prova detta. Det var olika grejer och erbjudande hon använde sig av. Men jag kände mig ganska utnyttjad efter jag har varit där. Under praktiken har jag fått stå och massera hennes kunder som hon tjänat pengar på. Visst var det jättelärdom. Men först så stod jag vid en väldigt dålig massagebänk, den var väldigt bred så jag fick jobba och det slet väldigt mycket på mig. Att hon tjänade pengar på det fick känna mig ganska utnyttjad. Men även initiativtagande värderades högt. Eleverna ansåg dock att eget initiativtagande borde värderas högre än bara som godkänd, vilket vanligtvis var det högsta betygssteget på bedömningen inom APL. De tyckte att tillfällen då de spontant hade agerat för att lösa hastigt uppkomna situationer borde ge en bättre utdelning i form av bättre omdöme från APL. Eleverna såg initiativförmågan som graderbar och mer nyanserad utifrån hur självständig eleven var i att komma på lösningar vid dessa oförutsedda situationer. Av den anledningen var inte eleverna nöjda med att APL bedöms utifrån en tvågradig skala av godkänd/icke-godkänd, i synnerhet då de uppfattade kraven för godkänd som lågt ställda. Närvaro vad huvudkriterium för att bli godkänd på APL, vilket framgår ur följande utdrag: E: Det känns som man skulle vilja ha mer konkret om vad man har gjort bra. En person bara visar initiativ genom att någon säger till

6 den om vad man ska göra, medan en annan kanske visar initiativ genom att själv tänka: Men det här kanske vi borde fixa. Så går man och löser det eller pratar med handledaren om man kan göra det. Så det är väldigt olika. Man kan ju vara bra och man kan vara jättebra, så man borde kunna få ett högre betyg. Elever: mm E: Det hade varit bättre om handledare som jobbar på våra praktikplatser vet målen, vad man kan få för de olika betygen och att DE kan hjälpa till att betygsätta efter målen som vi har i skolan och så man ska klara av. Elever: mm I: Vet de inte det då? E: nej, inte så jättemycket. E: eftersom de bara ska sätta godkänd eller icke-godkänd. E: precis E: Det är ganska lätt att bli godkänd. Blir du inte godkänd då har du kanske inte varit tillräckligt många timmar. E: du har inte varit där. E: du kanske bara sitter och kollar på och då blir du inte godkänd. Eleverna framförde att även handledarens engagemang för att bli medbedömare minskade om de bara förväntades använda den tvågradiga skalan. Eleverna uppfattade att deras handledare inte var införstådda med yrkesämnenas kursmål, men att de skulle kunna bidra till lärarens bedömning av yrkesämnen. Detta kan verka motsägelsefullt då eleverna överlag påpekar att handledarnas engagemang och intresse för att sätta sig in i kursmålen som dessa formuleras i skolans dokument är begränsat av främst tidsskäl. Den egna upplevelsen av progression gjorde att eleverna successivt kände sig allt säkrare att ta sig an arbetsuppgifter, och borde därför vara en del av omdömet. Den tvågradiga bedömningen inom APL uppfattade eleverna som ett alltför trubbigt instrument. Det fångar inte alla nyanser i lärandet tillräckligt väl. Som eleverna tolkade det så räknades enbart resultatet, men inte vägen dit: E: Man växer ju in sig i rollen efter ett tag. E: mm E: när jag stod i kassan de första två veckorna så vågade inte jag svara i telefon. E: (skratt) inte jag heller. E: men efter ett tag så var det bara: Jag tar det, jag tar det. Man växer in. Man skulle också kunna sätta betyg på hur man utvecklas efter tiden. E: ja E: det sättet de sätter bara betyg på är: Han var här och gjorde det och det, bra, godkänd. E: mm E: Man skulle kunna få mer av det. Det eleverna i synnerhet önskade få återkoppling på var hur de skulle stärka sina svaga sidor och den personliga utvecklingen över tid, som det framgår av utdraget ovan. Man måste komma ihåg att eleverna utförde olika uppgifter med vuxna i skiftande miljöer. På arbetsplatsen tvingades de kliva ur tonårsrollen för att bete sig på ett vuxet sätt. Att genomföra sin APL vid receptionen på en stor träningsanläggning kräver att man kan hantera kundkontakter. Eleverna upplevde att till synes enkla uppgifter, som att svara i telefon, kunde vålla stora problem. Det kan kräva lång tid att ens våga, och därför efterlyste eleverna mer återkoppling på hur väl de hade utvecklas över tid utifrån sitt personliga startläge. Detta gällde 6

7 främst elevernas förmåga att våga leda aktiviteter med andra människor, vilket ingår i examensmålet för pedagogiskt ledarskap. Att vara aktiv, initiativrik och engagerad handlade även att inte avvakta utan ta första steget till att samspela med andra. I följande citat bedömdes gyminstruktörerna utifrån den energi de utstrålade i kontakten med kunderna: I: Vad tittar handledarna på? E: De tittar ju mycket på hur du har det med energi, hur du klarar av olika situationer och hur du bemöter olika medlemmar. E: mm E: Det är mycket det sociala, det är inte så mycket hur bra man städar och sådant, utan hur man bemöter andra människor. E: Det är väldigt mycket eget ansvar också, att man inte bara står och så ber man handledaren: Vad ska jag göra nu?, utan att man tar eget initiativ och visar att man kan och vill. E: Precis, de sociala kompetenserna att man kommer i tid känns väldigt viktigt. E: ja E: viktiga jämfört med kunskaperna inom yrken, utan mycket handlar om just energin, men även social kompetens och så komma i tid, de lätta grejerna, lätta sådana grundregler. ( ) E: Man kan inte stå vid receptionen och bara hänga där, utan du ska vara rakryggad, du ska vara framåt när de (medlemmar) kommer in så ska du säga: Hej, allt bra med dig? Ska du träna idag?. E: Man ska vara pigg och glad. E: Precis, det går inte ha att du hänger vid receptionen, att du sitter ner. Eleverna förväntades ha en viss utstrålning, en image, som även kunde kompensera för eventuella brister. De sade att de förväntades vara träningsföretagets ansikte utåt där rätt utseende med lagom vältränad kropp ( beachkroppen ), frisyr och helst utan uppseendeväckande utsmyckningar efterfrågades: I: Vad är den viktigaste kunskapen på er inriktning? E: Det är egentligen det sociala biten. E: Sedan måste man ju så klart ha grundläggande /kunskaper/. E: mm E: så teoretiskt också så att man har något att (skratt) använda den sociala biten till också. E: Utseende är mer än vad man tror också. E: det stämmer. Elever: mm ( ) E: Det betyder självklart också mycket eftersom jag skulle själv inte gå kanske till en personlig tränare som var jätteöverviktig. Sedan får man ju tänka också att den personliga tränaren ska kunna tjäna så mycket pengar som möjligt då måste /man/ kunna passa alla kretsar så att säga, /ha/ ett utseende som funkar för alla om du förstår vad jag menar, så kan man kanske uttrycka det. 7

8 Eleverna var medvetna om att utseende, utstrålning och energi skapade de nödvändiga förutsättningarna för bemötande av kund. Handledaren gav omdöme om hur väl eleven lyckades gå hem hos de olika kundkategorierna. För barnskötarna handlade omdömen om hur eleven hanterar barngruppen, löser situationer och lyckas skapa tillit hos barnen: E: Det är väl helheten. E: ja E: Hur vi hanterar eller är bland barnen. E: Hur man löser situationer, bemöter barnen är väldigt viktigt. E: Om barnen tyr sig till. E: Om man tar initiativ så man inte bara står där. Elever: ja, precis. E: Och så ser de väldigt mycket på min praktik att barnen tycker om, att de KAN känna att de verkligen kan gå /och/ sitta i knät, så de kollar ju på helheten. Ur elevernas utsagor om grunder för omdömen som handledaren förväntades ge sammanställs följande nyckelkvalifikationer: Bemötande Ansvarsförmåga Kundservice Engagemang, intresse, aktivitetsgrad Vilja till samarbete Initiativförmåga Närvaro Självständighet Samspel med andra. Det är skolan som tillhandahåller handledaren med en skriftlig omdömesblankett, och det är följaktligen skolan som har ett tolkningsföreträde med avseende på de aspekter handledaren förväntas ge ett omdöme över. Även om det är skolan som specificerat vad handledaren ska beakta, så är dessa kvalifikationer tolkningsbara i relationen till en specifik arbetsplats. Handledare inom barnomsorgen kunde ge omdöme om elevens förmåga att behandla alla barn lika, eller att uppmärksamma tillbakadragna barn, vilket kunde exempelvis illustrera att eleven har visat engagemang. Eleverna var medvetna om att lärarens och handledarens tolkning kunde vara olika. Ett viktigt inslag i APL var trepartssamtalen mellan yrkeslärare, handledare och elev. I huvudsak verkade det som att lärare och handledare informerade varandra om eleven. Elevens roll under samtalen framstod därför från elevernas utsagor som ganska passiv och undanskymd, trots att informationen handlade om eleven. Syftet med samtalet uppfattades av eleverna som att förebygga eventuella missförstånd i kontakten mellan handledare och lärare: E: Under de här sex veckorna kommer ju våra lärare härifrån och så har vi ett samtal, kanske en halvtimme alla vi tre, både jag och min handledare och mentorn då. 8

9 E: De säger hur du ligger till (skratt) då kan de /min anm./ diskutera att: Hur gör R där, jo, men hon gör så där och så kanske de sitter och I: Och du sitter med /min anm./. E: Ja, precis, att de /min anm./ sitter så att det inte blir något missförstånd kanske i bedömningen. Ingen elev uppgav att samtalen var strukturerade i förväg. Inte heller sade någon av eleverna att de förväntades komma förberedda till samtalen. Trepartssamtal kunde vara till hjälp för att konkretisera innebörden av nyckelkvalifikationerna, inte minst med tanke på att eleverna var medvetna om att handledarens tolkning kunde skilja sig från lärarens, vilket kunde vara eleven till nackdel. Som tidigare framförts verkade elevernas roll relativt passiv under samtalen. Det framgick inte om eleverna använde trepartssamtalen för att förtydliga bedömningsunderlaget. De nyckelkvalifikationer som redovisas ovan skall tillsammans ge en helhetsbild av elevens lämplighet som yrkesperson. Det är elevens vuxenhet som handledaren förväntas ge omdöme om snarare än yrkesspecifika kunskaper. Det var vanligt att handledarna graderade de enskilda nyckelkvalifikationerna enligt skalan i omdömesblanketten. Det fanns olika sätt att gradera. Exempel på olika skalor som eleverna angav var: Godkänd/Icke-godkänd; OK/inte tillräckligt/mycket bra; elevroll/på väg mot yrkesroll/yrkesroll; vad eleven är bra på/vad eleven behöver förbättra. I synnerhet kriteriet elevroll/på väg mot yrkesroll och yrkesroll antyder att det är nyckelkvalifikationerna som efterfrågas och inte kvalificerade yrkeskunskaper. Återkopplingen från praktikplatsen till skolan framstår ur elevernas utsagor som enkelriktad i och med att handledarens skriftliga omdöme adresserades till läraren. Eleven var inte alltid ens medveten om vad som stod där när eleven agerade budbärare av meddelande från arbetsplatsen till skolan. Av den anledningen kan jag dra en parallell till elevernas uppfattning av trepartssamtal som ett samtal där eleven intar en relativt passiv roll: E: Jag fick någon kommentar fast det var det var inte menat till mig. Det var ju mer till lärare så lärarna skulle veta hur man skött sig. Men det var positivt så jag var nöjd med det jag fick. Sedan hade vi också ett möte med lärarna och handledaren. Där berömde min handledare mig mycket för läraren som satt där och jag var nöjd, jag var nöjd med hela praktiken. Handledaren hade som regel möjlighet att fritt lägga till kommentarer i löpande text. Många elevutsagor vittnade om glädje eller besvikelse när handledaren hade bifogat eller låtit bli att bifoga ett personligt skrivet vitsord. Vissa texter påminde om rekommendationsbrev och det var dessa som uppskattades mest av eleverna. Omdöme som att praktikanten har skött sig exemplariskt, toppen betyg i samtliga områden, välkommen tillbaka när han vill verkar vara det mest eftersträvansvärda omdöme en elev kan få från sin handledare. Om helhetsomdöme var så positivt som i ovanstående citatet kompenserade detta bristen på detaljer och konkretion som eleverna annars efterlyste. 9

10 Det fanns outtalade krav även från lärares sida att handledarna skulle skriva utförliga kommentarer. Att bara fylla i de anvisade rubrikerna var inte tillräckligt för varken elever eller lärare. När kommentarerna från handledaren uteblev möttes det av förvåning från lärare och tolkades som om eleven inte hade varit tillräckligt aktiv. Eleverna önskade att handledarna kort skulle beskriva verkliga situationer där de i handling visade de efterfrågade färdigheterna: Oskar hade svårt för matematik och då tog A initiativet att sätta sig ner och hjälpa honom med matematiken. Brist på kommentarer, som ändå betraktas som frivilliga, gör det svårt för lärare att bedöma APL: E: Förra gången bytte vi ju klass. E: mm E: Jag och E var på samma skola och så var det parallellklassen. Vi bytte lite klass då och då och då sade handledarna: Men vi går ihop och skriver era omdömen tillsammans, eftersom vi har haft er bägge två. Och då fick vi inga kommentarer överhuvudtaget och då frågade vår lärare varför vi inte hade fått några kommentarer och vi visste inte det. E: mm E: så det är svårt för henne att bedöma oss. Just i gruppen där samtalet ovan ägde rum brukade läraren ändå besöka eleverna för trepartssamtal och för att observera elever under deras APL. Att lärare åkte ut för att observera sina elever på praktikplatsen var för övrigt inte vanligt förekommande. Trots den personliga informationen som praktikbesök kunde ge, värderades handledarens fria kommentarer högst. Lärarens egna observationer kompenserade inte bristen på en skriftlig och frivillig återkoppling från handledare. I några fall förekom det att handledaren frågade eleven vad man skulle skriva i omdömet. Eleverna berättade om de fall då handledaren inte ens visste vad det var som man skulle ge omdöme om och dessutom var helt öppen med det. När allt kom omkring var handledaren tvungen att skriva något. Att man hade varit pigg, snäll och god samt skött närvaron är exempel på omdömen eleverna fick på praktikplatsen: E: När min handledare skulle skriva ett utlåtande eller bedömning efter första praktiken då kändes det så sjukt oseriöst. Jag bad henne: Kan du skriva under nu innan jag går?, åh, just det, så skulle hon skriva: Ja, jättebra, glad, snäll, bra jobbat E: ja, precis så fick jag också. E: Då var /det/: Två veckor, tack, ha det bra, hej. E: Det var väl något liknande att: Jag var i tid och jag var intresserad, och jag frågade. E: mm E: Det var så jag gjorde och det vet jag ju redan. Det är ingenting jag behöver att hon skriver ner för det VET jag redan att jag har gjort, jag vet att jag har kommit i tid. Jag får ingenting NYTT av att hon skriver ner det på ett papper. Att i skrift få se bekräftelse på det man redan vet, som att man skött sina arbetstider, varit snäll, god och ambitiös upplevdes av några elever som förnärmande. 10

11 Omdömen kunde även skrivas helt efter handledarens tycke och resultera i utfästelser som eleven gjorde vad den skulle, var noga, driven och ambitiös. Det är inte klart om sådana formuleringar speglar de nyckelkvalifikationer som skolan uttryckligen efterlyste. I andra fall bortsåg handledaren explicit från det bedömningsmaterial som skolan hade tillhandahållit och gick istället efter sin egen erfarenhet av handledning. Eleverna kände till att skolorna ordnade handledarträffar för att presentera bedömningsunderlaget för praktikplatserna. Elevernas utsagor vittnar om ett kluvet förhållande till handledares omdömen. Samtidigt som de naturligt nog blev glada att få höra positiva ord, så räckte inte detta. Eleverna saknade överlag omdömen över konkreta arbetsuppgifter som de hade utfört under sin praktik: I: Vad skulle ni önska att handledarna skrev? E: Kanske lite mer detaljerat: Att hon verkligen är driven och hon vill verkligen. E: Eller att: Vi gick igenom det här och det här och då lärde hon sig en ny handmassage. E: Hon testade på det och det och det gick bra. E: ja, precis. E: Hon var trevlig mot kunderna och kunderna tyckte om henne. Som framgår i utdraget ovan nöjde sig inte eleverna med att få veta att en prestation varit bra, de ville också veta varför. De efterlyste en nyanserad och riktad bedömning. Som tidigare nämnts, önskar eleverna att handledarna varit mer insatta i kursmålen för att hjälpa yrkesläraren vid bedömning av yrkesämnen. Flera elever betonar att chanser till en mer innehållsrik återkoppling ökar när handledaren vet vilka yrkesspecifika kursmål som ska bedömas. Olika arbetsplatser erbjuder olika arbetsuppgifter för att ge eleverna träning. Utbud och variation av uppgifterna sätter gränser för vad som är möjligt att få återkoppling på. De personliga tränarna efterlyste mer personlig träning och mindre städ. Om de uppgifter eleverna genomför är enformiga och inte har någon inbyggd progression är det svårt för handledaren att ge återkoppling, vilket eleverna var medvetna om. Flertalet elever hade inget emot mängdträning, som de uppfattade som viktig, men de efterlyste en tydlig progression från lättare till svårare arbetsuppgifter: Man lär sig tvättmaskinen ganska snabbt och då vill man ha mer utmaning som det är lite svårt att få. Denna utmaning kunde vara att utföra kvalificerade arbetsuppgifter med personal som kunder: E: På Xspa fick vi ju massera personalen. På Xspa skrev de upp sig på en lista och då fick vi ett eget rum där i spat där de fick komma. Så då var det ändå lite som på riktigt, det var som en riktig kund fast de inte betalade. Elever: mm Förutom att arbetsuppgifterna inte erbjöd variation förekom det också att eleven fick själv uppfinna egna arbetsuppgifter för att sysselsätta sig på sin praktik. APL fungerade mer som arbetslivspraktik: E: När jag praktiserade i en klass med fyror så visste hon inte vad jag skulle göra heller riktigt. Jag hjälpte till och så, men jag fick 11

12 nästan planera lite själv och göra en egen barnmassage, försöka improvisera (skratt) lite. E: Så var det för mig också att de inte visste vad jag skulle göra där så jag fick hitta på någonting att göra. E: Så var det senast för mig också. Hon visste inte hur hon skulle bedöma mig heller på det jag hade gjort och det är inte så mycket att bedöma heller. E: nej E: jag skulle kollat på och mer än så kan jag knappt göra just på den platsen då, men hon sade: Jag vet inte vad jag ska bedöma riktigt, men, ja (skratt), du har skött dig bra du. E: mm Brist på relevanta uppgifter som i exemplet ovan begränsar möjligheter till att få riktad och specifik återkoppling. Eleverna förväntade sig att handledaren skulle skola in eleven i en arbetsplats verksamhet. En bra handledare visar hur man gör och tar hand om eleven. Elevernas uppgift var att observera och imitera handledaren. Eleven förväntade sig tillsägelser om exempelvis olämpligt språkbruk, om en sådan situation skulle uppstå. Av denna anledning uppskattade de tips och råd inför en framtida anställning. Eleverna uppskattade att få veta att de kunde vända sig till handledaren för att få hjälp med att hantera svåra situationer. De satte ett stort värde på att genom APL få kontakt med erfarna yrkesutövare: Det är lättare att jag tar till mig och litar på personen och förstår vad han eller hon pratar om när de själva upplevt det. Eleverna uppskattade de vuxnas erfarenhet av förkroppsligad och levd expertkunskap i motsats till boklig kunskap: E: Det kan vara exempel från sitt eget yrke, man tog mer lärdom av de väktarna man har träffat /och/ deras erfarenheter. ( ) E: För de kan ju det, det sitter i deras huvuden. E: I boken står det alltid att innan man gör ett ingripande så ska man alltid göra en tankeprocess: Har jag laglig rätt till att göra det här? ; hur bör jag göra det här?, men när man pratar med väktare så tänker de inte efter sådant utan det har ju bara blivit en del av deras tankeprocess. De gör det de ska göra, det blir en reflex efter ett tag. Handledares återkoppling till eleven gavs huvudsakligen på två sätt. Å ena sidan genom spontana samtal i flykten initierade av handledaren. Hur skulle du ha gjort? frågar handledaren tillika personlig tränare när eleven får vara med på ett individuellt pass med en kund. Å andra sidan fanns det planerade samtal. Dessa samtal var mer eller mindre regelbundet återkommande. Eleverna uppskattade att få kontinuerlig återkoppling från handledaren, gärna om konkreta arbetsuppgifter och att få en helhetsbild: E: Jag fick gå MED den personliga tränaren som hade en kund, men hon var väldigt bra för att jag fick hjälp. Vi hade en ständig dialog hela tiden: Vad tycker du om detta? ; hur skulle du gjort? och så innan vi började så att jag ändå fick vara med och hade någon röst och säga till dem, det var kul. ( ) 12

13 E: Vi satte oss inte i rummet som förhör utan mer: Du gjorde så här och så här ; kunde du göra ännu bättre?. De såg mig inte som en praktikant då, mer som en medarbetare som man skulle hjälpa. Eleverna uppskattade när handledaren genom återkoppling visade tilltro till deras förmåga och fick dem känna sig mer som medarbetare än som praktikanter. Bilden av hur handledares återkoppling gick till är inte entydig. Det fanns dessutom elever som uppgav att de inte alls fick återkoppling varken i flykten eller som planerade samtal. För vissa kom ett samtal bara på slutet. För andra fanns det ett slags mittbedömningssamtal med handledaren och ett slutsamtal. Ett fåtal elever uppgav att de kände sig som ett störande moment på arbetsplatsen och därför ville undvika att ytterligare besvära. Att be om handledarens omdöme vid slutet av praktiken och mötas av orden: vad vill du jag ska skriva? upplevdes naturligt nog negativt. De kände av sin utsatta position och formulerade det så att de inte kunde tillräckligt mycket för att bidra till praktikplatsen. Samtidigt var det brist på praktikplatser inom vissa branscher, vilket begränsade elevernas möjlighet att ställa krav. Trots dessa hinder hade eleverna olika förslag på förbättringar av APL då det i samtalen fanns det inslag av utvärdering. Eleverna önskade exempelvis en avstämning om vilka arbetsuppgifter som ens var möjliga att utföra innan APL påbörjades, men insåg ganska snart orimligheten i detta, då de fick ta den plats de hade lyckats att få. Elevernas arbetsuppgifter, som nämnts, styr på så sätt vad man kan rimligtvis få återkoppling på. Det är med andra ord omöjligt för eleven att ställa krav på innehållet i lärande på arbetsplatsen, utan hjälp från skolan. Godtyckligheten i handledarnas formuleringar kunde skapa osäkerhet om vad som räknades. Eleverna förstod exempelvis att det var viktigt att fråga när tveksamheter uppstod, men att fråga lagom mycket. Eleverna förstod att det var viktigt att vara trevlig, framåt och intresserad. Osäkerheten om bedömningskriterierna kunde ytterligare förstärka elevernas känsla av utsatthet på praktikplatsen. Denna känsla vid flera samtal uttrycktes av eleverna som att praktikplatser passar på eller utnyttjar oss. Sammantaget gav handledarna eleverna omdömen över generella förmågor (nyckelkvalifikationer) eller helhetsbedömning som eleverna uttrycker det. Omdömen över specifika yrkeskunskaper är inte så framträdande i elevernas tal. Men grunderna för vad handledaren ger omdöme om framstår för vissa elever som oklara och i värsta fall godtyckliga. Denna helhet som eleverna tar fasta på som bedömningsgrund av APL innebär hur väl lyckas eleven smälta in i en viss arbetsplats genom att sköta sig. Endast i en av 13 elevgrupper talade eleverna om den bedömningsmatris som handledaren skall referera till för att ge omdömen om kursspecifika mål. Men även i denna grupp framförde eleverna helheten, som den viktigaste bedömningsgrunden för APL. Även om det är handledaren som har det formella ansvaret för återkoppling så får eleverna återkoppling även från arbetsplatsens övriga personal samt exempelvis kunder, brukare och barn. Implicit återkoppling sker till eleverna även utan ord, exempelvis när de successivt får ett ökat ansvar då omgivningens tilltro till deras förmåga att klara av arbetsuppgifter växer. Det kunde handla om att eleven hjälpte ett barn med läxor och fick fortsätta med den arbetsuppgiften. Detta såg eleven som ett bevis på att man hade lyckats. Ytterligare ett exempel är när en elev efter en viss tid som elevassistent fick fler arbetsuppgifter som 13

14 personlig assistent till ett av barnen på praktikplatsen. En annan elev talade om en utmaning på sin APL. Det handlade om att bevisa för omgivningen att man var arbetsduglig för verksamheten. Eleven uppfattade att arbetsplatsen hade fått ett ofördelaktigt första intryck av honom. De såg eleven som en person som är bara intresserad av att bygga muskler. När eleven mot slutet av sin praktikperiod fick förtroende att vara personlig tränare åt platschefen upplevde eleven detta som en tydlig återkoppling på framgång. Grunden för bedömning av APL är närvaro, och det är närvaro som utgjorde en avgörande skillnad mellan den som lyckas och den som misslyckas på praktiken. Elevens faktiska närvaro stod i relationen till det föreskrivna antalet timmar. Men eleverna jämförde sin närvaro med varandra och på så sätt tolkade det som indirekt återkoppling. Vid frånvaro fick eleverna ta igen den missade tiden men riktlinjerna för hur det skulle ske varierade. Det avgjordes individuellt för varje elev. I de fallen eleven inte behövde ta igen den missade tiden, medan en klasskamrat med liknande frånvaro var tvungen att göra det, uppfattade eleven detta som positiv återkoppling på APL. Återkoppling till eleven på arbetsplatsen riktades således till eleven med och utan ord. Vanligtvis är det en envägskommunikation från den mer kunnige på arbetsplatsen till lärlingen. Men eleverna önskade själva få ge återkoppling, och inte bara få, t.ex. ett omdöme över hur väl de blivit mottagna. Ett sådant omdöme skulle hjälpa eleverna till bättre arbetsplatsförlagt lärande genom att ställa krav på skolan och praktikplatsen. I ett annat förslag, som handlade om att förbättra kvaliteten på återkoppling, önskade eleverna att det var handledaren och inte eleven som skulle avkrävas att skriva loggbok under APL. På så sätt skulle handledaren få ett bättre underlag för sin bedömning, inte minst inför trepartssamtalet. Sammanfattningsvis ger handledaren ett omdöme över elevens prestation utifrån nio nyckelkvalifikationer som skolan tillhandahåller. Handledaren gör en helhetsbedömning utifrån hur aktiv och delaktig eleven är på arbetsplatsen. Yrkesspecifika kunskaper lyser med sin frånvaro i handledarens omdöme. Handledarens omdöme väger tungt i bedömningen av APL i och med att handledaren styrker elevens lämplighet för arbetslivet i stort. Handledarens fritt författade kommentarer som bifogas omdömesblanketten är viktiga för bedömning av APL. Eleverna värdesätter kunnande i handling som de visar inom APL och den återkoppling från arbetsplatsen som de uppfattar grundar sig i tilltron till eleven som medarbetare. Progression av arbetsuppgifter och hur eleverna svarar upp mot dessa varierar. Arbetsplatsens återkoppling till eleven sker med och utan ord. Litteraturförteckning Bachtin, M. (1981). The dialogic imagination: four essays. Austin: Univ. of Texas Press. Backlund, G. (2006). Om ungefärligheten i ingenjörsarbete (Diss.). Stockholm: Stockholm: Kungliga tekniska högskolan. Billett, S. (2004). Learning through work: workplace participatory practices. In H. Rainbird, A. Fuller, & A. Munro, Workplace learning in context (pp ). New York NY: N.Y.: Routledge. Billett, S. (2006). Relational interdependence between social and individual agency in work and working life. Mind, Culture and Activity 13,

15 Bourdieu, P., & Wacquant, L. J. (1992). An invitation to reflexive sociology. Chicago: University of Chicago Press. Colley, H., James, D., Diment, K., & Tedder, M. (2003). Learning as becoming in vocational education and training: class, gender and the role of vocational habitus. Journal of Vocational Education & Training 55, Fuller, A., & Unwin, L. (2004). Expansive learning environments: integrating personal and organizational development. In H. Rainbird, A. Fuller, & A. Munro, Workplace learning in context (pp ). London: Routledge. Fuller, A., & Unwin, L. (2003). Learning as apprentices in the contemporary UK workplace: creating and managing expansive and restrictive participation. Journal of Education and Work Vol.16, Höghielm, R. (1998). Från Wittgenstein till degknådning: om yrkeskunskap och yrkeskulturer (red.). Stockholm: HLS. Höghielm, R. (2005). Yrkesbaserat lärande: erfarenheter från PEOPLE delprojekt i Söderhamn 2002 till Söderhamn: Centrum för flexibelt lärande. Hjalmarsson, M. (2010). Fritidspedagogers skattningar av sitt yrkeskunnande - Resultat från en nationell enkätundersökning. Karlstads universitets Pedagogiska Tidskskrift 6, Hodkinson, P., Biesta, G., & James, D. (2007). Learning cultures and a cultural theory of learning. In G. Biesta (Eds.), & D. James, Improving learning cultures in further Education (pp ). London. Hodkinson, P., Biesta, G., & James, D. (2008). Understanding learning culturally: overcoming the dualism between social and individual views of learning. Vocations and Learning Vol. 1, Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: legitimate peripheral participation. Cambridge: Cambridge Univ. Press. Lindberg, V. (2003). Vocational knowing and the content in vocational education. International Journal of Training Research Vol. 1, Linell, P. (2009). Rethinking language, mind, and world dialogically: interactional and contextual theories of human sense- making. Charlotte NC: Information Age Publishing Inc. Lum, G. (2003). Towards a Richer Conception of Vocational Preparation. Journal of Philosophy of Education Vol. 37, Marková, I., Linell, P., Grossen, M., & Salazar Orvig, A. (2007). Dialogue in Focus Groups: exploring socially shared knowledge. London : Equinox Publishing Ltd. Nilsson, L. (2000). Den glömda arbetsuppgiften. Samverkan mellan skola och arbetsliv: om möjligheterna med lärande i arbete. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Pryor, J., & Crossouard, B. (2008). A sociocultural theorisation of formative assessment. Oxford Review of Education Vol.34, Taras, M. (2013). Feedback on feedback: uncrossing wires across sectors. In S. Merry, M. Price, D. Carless, & M. Taras, Reconceptualising feedback in higher education: devleoping dialogue with students (pp ). Abingdon Oxon: Routledge. 15

16 Tsagalidis, H. (2008). Därför fick jag bara Godkänd: bedömning i karaktärsämnen på HR- programmet. Stockholm: Diss. Stockholms universitet. 16

Yrkeselevers erfarenheter om bedömning och återkoppling - kritiska röster från barnoch fritidsprogrammet

Yrkeselevers erfarenheter om bedömning och återkoppling - kritiska röster från barnoch fritidsprogrammet 6 forskning om undervisning och lärande nr 14 Yrkeselevers erfarenheter om bedömning och återkoppling - kritiska röster från barnoch fritidsprogrammet M Wyszynska Johansson & I Henning Loeb Sammanfattning

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade

Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade Kristin Ekholm Handledare: Eva Bejerot PSYKOLOGI III, VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING 15 HP, VT 2009 STOCKHOLMS UNIVERSITET

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Läxhjälp på fritidshemmet

Läxhjälp på fritidshemmet LÄRARUTBILDNIGEN Självständigt arbete, 15hp Läxhjälp på fritidshemmet Några fritidspedagogers erfarenheter och intentioner. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, Madeleine Myrbäck psykologi

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9.

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9. Malmö högskola Lärarutbildningen Natur, miljö, samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9 Students' perceptions

Läs mer

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Rapport 2011024 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i pedagogik, 15 hp Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Emelie Lindberg Frida Peacock

Läs mer

Arbetsplatsförlagd. utbildning i praktiken. Kvalitetsgranskning Rapport 2011:2

Arbetsplatsförlagd. utbildning i praktiken. Kvalitetsgranskning Rapport 2011:2 Kvalitetsgranskning Rapport 2011:2 Arbetsplatsförlagd utbildning i praktiken en kvalitetsgranskning av gymnasieskolans yrkesförberedande utbildningar Skolinspektionens rapport 2011:2 Diarienummer 40-2010:0482

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05 Undervisning på yrkesprogram Skolinspektionens rapport 2014:05 Diarienummer 400-2013:2457 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henriksson Innehåll Sammanfattning 6 1. Bakgrund,

Läs mer

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Teresa Tamminen Handledare: Wanja Astvik C-UPPSATS PSYKOLOGI III VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 POÄNG, HT 2012 STOCKHOLMS

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Stockholms Universitet Institutionen för socialt arbete Fältstudier, 8 hp. HT 2013 LIVETS TRÄD - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Malin Bagge & Oskar Jerling,

Läs mer

Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt?

Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt? Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt? Kvalitén på utbildningen/undervisningen enligt branschen. The quality of education for the industry's needs Ort, Växjö datum 15 poäng 2UV06L Handledare:

Läs mer

Att utbildas till att bli något eller någon

Att utbildas till att bli något eller någon Eva Klope eva.klope@ksgyf.se Stockholm Universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Att utbildas till att bli något eller någon En studie om frisörelevers yrkesidentitet inom den svenska gymnasieskolan

Läs mer

Individuell avlastning eller kollektiv utveckling? Erfarenheter från ett fortbildningsprogram för lärare vid InfoKomps skolor

Individuell avlastning eller kollektiv utveckling? Erfarenheter från ett fortbildningsprogram för lärare vid InfoKomps skolor SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration No 2007:9 Individuell avlastning eller kollektiv utveckling? Erfarenheter från ett fortbildningsprogram för lärare vid InfoKomps skolor Riitta Hoffrén-Larsson

Läs mer

Ledarskap på distans

Ledarskap på distans Ledarskap på distans en studie i hur ledarskap på distans kan se ut av Charlotta Kjellström C-uppsats nr 2007:21 Handledare: Kristina Ahlberg C-UPPSATSER FRÅN PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Box 2109, 750 02

Läs mer

Att Tala är Guld om Du Vågar och Kan - om lärares arbete med muntlig produktion i undervisningen

Att Tala är Guld om Du Vågar och Kan - om lärares arbete med muntlig produktion i undervisningen Att Tala är Guld om Du Vågar och Kan - om lärares arbete med muntlig produktion i undervisningen Christin Backsten, Cecilia Torbjörnsson Inriktning/specialisering/LAU370 Handledare: Liss Kerstin Sylvén

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

PERSONERNAS TANKAR OM ARBETE OCH DAGLIGA VERKSAMHETER. Patricia Ericsson. Institutet Skinfaxe Uppsala

PERSONERNAS TANKAR OM ARBETE OCH DAGLIGA VERKSAMHETER. Patricia Ericsson. Institutet Skinfaxe Uppsala PERSONERNAS TANKAR OM ARBETE OCH DAGLIGA VERKSAMHETER Patricia Ericsson Institutet Skinfaxe Uppsala FÖRORD Inom ramen för Projekt Karriär i Gävle, Ljusdal och Söderhamn har ett arbete genomförts för att

Läs mer

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Lärande och samhälle Kultur, Språk och Media Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Samverkans påverkan Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Educaters

Läs mer

Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete

Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete Pedagogisk Forskning i Sverige 2005 årg 10 nr 1 s 35 51 issn 1401-6788 Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete BIRGIT LENDAHLS ROSENDAHL Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Kan chefer lära att driva lärandeprocesser?

Kan chefer lära att driva lärandeprocesser? GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för arbetsvetenskap Kan chefer lära att driva lärandeprocesser? En utvecklingskonstruktivistisk studie av ledarskapsutbildning. Anneline Sander Konfliktlösning 60 p

Läs mer

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv?

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? Södertörns högskola Institutionen för lärarutbildning Examensarbete 15 hp C-uppsats Höstterminen 2010 Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? en essä om fritidspedagogens roll i samverkan

Läs mer

Eva Leffler och Åsa Falk-Lundqvist DRIVKRAFT SÖDERHAMN. Resultat och reflektion ur ett vetenskapligt perspektiv

Eva Leffler och Åsa Falk-Lundqvist DRIVKRAFT SÖDERHAMN. Resultat och reflektion ur ett vetenskapligt perspektiv Eva Leffler och Åsa Falk-Lundqvist DRIVKRAFT SÖDERHAMN Resultat och reflektion ur ett vetenskapligt perspektiv Oktober 2014 Innehåll Inledning... 2 Kort om bakgrund och syfte... 2 Entreprenöriellt lärande,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Tala är silver, tiga är guld...eller? Sara A. Andersson Charlotta Wallstén. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Tala är silver, tiga är guld...eller? Sara A. Andersson Charlotta Wallstén. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2006:111 Tala är silver, tiga är guld...eller? Sara A. Andersson Charlotta Wallstén Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Utbildningsvetenskap

Läs mer

Den pedagogiska grundsynen i fokus

Den pedagogiska grundsynen i fokus Lärarhögskolan i Stockholm Särskild lärarutbildning Den pedagogiska grundsynen i fokus En undersökning om vilken pedagogisk grundsyn fyra lärare har och hur detta påverkar arbetsformen eget arbete i klassrummet.

Läs mer

Vikten av att tala för sig

Vikten av att tala för sig Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2009 Vikten av att tala för sig - Om muntlig språkfärdighet i skolan Veronika Daun & Helén Palm Sammanfattning Arbetets art: Lärarprogrammet,

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer