EUROPAPARLAMENTET: MEDBORGARNAS RÖST I EU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPAPARLAMENTET: MEDBORGARNAS RÖST I EU"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET: MEDBORGARNAS RÖST I EU

2 Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på dina frågor om Europeiska unionen. Gratis telefonnummer (*): (*) Varken informationen eller samtalen kostar i regel något (men vissa operatörer, telefonkiosker och hotell kan ta betalt för samtalen). En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på internet via Europa-servern (europa.eu). Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, 2015 ISBN doi: /56797 Manuskriptet färdigställdes i januari Illustrationer: Jing Zhang/ Europeiska unionen Europeiska unionen, 2015 Kopiering tillåten med angivande av källan. Printed in Belgium TRYCKT PÅ PAPPER SOM BLEKTS UTAN ELEMENTÄRT KLOR (ECF)

3 TALMANNENS FÖRORD Europeiska unionen utgör en fängslande tanke om fred, frihet, stabilitet och välstånd. Efter århundraden präglade av lidande med förödande konflikter och två katastrofala världskrig föddes en ny epok med grundandet av Europeiska unionen. Frånvaron av krig har tillsammans med Europas öppna gränser förverkligat en av mänsklighetens äldsta drömmar. Ett krig mellan EU-länder är i dag otänkbart. Den gemensamma marknaden är vardag för en halv miljard européer. I dag lever vi i ett fritt och öppet Europa, ett Europa som kan vara stolt över sin kulturella mångfald och sitt engagemang för medborgerliga rättigheter och gemensamma värderingar. Vi lyckades göra fiender till vänner, övervinna nationella, religiösa och filosofiska skiljaktigheter och växa samman som ett enat Europa. Vi insåg att det inte längre gick att hålla isär våra egna intressen från våra grannars: antingen förlorar vi alla eller så blir vi alla vinnare. Vad betyder då det här i praktiken? Jo, det betyder att vi löser konflikter med dialog och samförstånd, vi baserar våra beslut på principer om solidaritet och demokrati och inte på den starkares rätt, vi jämkar samman intressen mellan mindre och större medlemsländer, mellan norra och södra Europa, mellan östra och västra, och vi sätter det allmännas väl före individuella intressen. Men vi får aldrig ta EU eller det europeiska integrationsprojektet för givet. Vi går igenom en orolig period i vår historia. För många människor i Europa är det svåra tider. I den finansiella

4 och ekonomiska krisens spår håller många på att förlora tilltron till politiken och dess institutioner. Förtroendekrisen drabbar även den europeiska integrationsprocessen. Vi måste inse att människor i Europa knappast har tid att ägna sig åt institutionella debatter när de samtidigt är fullt upptagna med att oroa sig över sina barns framtid, sina jobb, sina pensioner. Om vi vill blåsa nytt liv i det europeiska projektet måste EU visa att det klarar av att lösa problem som betyder något för människor. Europaparlamentet är ett forum för demokrati och debatt om vilken politisk väg EU ska välja i framtiden. Europaparlamentets ledamöter för din talan. Som talman är jag väldigt stolt över att leda ett så engagerat och öppet parlament. Europaparlamentet är ett organ där du kan göra din röst hörd när du väljer de representanter som du tycker ska försvara dina viktigaste intressen. Och vi vill lyssna på dig. Låt oss verka för ett Europa som tjänar vår egen och kommande generationer, ett Europa som rymmer ett löfte om ett ekonomiskt starkt, socialt rättvist, fritt och demokratiskt hem för alla européer. Detta parlament är demokratins hjärta i EU. Europaparlamentet kommer alltid att ta folkets parti i arbetet med att förbättra vardagen för hundratals miljoner européer. Europaparlamentets verksamhet ska bedrivas med värdighet och rättvisa samt bygga på respekt och icke-diskriminering. Martin Schulz Europaparlamentets talman

5 EUROPAPARLAMENTET: MEDBORGARNAS RÖST I EU EN KORT GUIDE TILL EUROPAPARLAMENTET

6 EUROPEISKA UNIONEN: VAD OCH VARFÖR Europeiska unionen är ett unikt ekonomiskt och politiskt partnerskap mellan 28 europeiska medlemsländer. Det skapades efter andra världskriget för att främja ekonomiskt samarbete. Tanken var att länder som bedriver handel med varandra blir ekonomiskt beroende av varandra och därigenom mer benägna att undvika konflikter. EU bygger på rättsstatsprincipen: Allt som EU gör utgår från fördragen, som alla medlemsländer har enats om. EU strävar hela tiden efter att dess institutioner ska förbli demokratiska och öppna för insyn. Europaparlamentet är en unik multinationell parlamentarisk församling som väljs direkt av medborgarna. Europaparlamentets 751 ledamöter företräder över 500 miljoner människor i 28 medlemsländer. EU-medborgarna kan medverka i den politiska processen på många olika sätt. De kan exempelvis rösta i val, ta kontakt med sin egen Europaparlamentariker, skicka in framställningar till Europa parlamentet och dra igång ett medborgarinitiativ där Europeiska kommissionen uppmanas att föreslå ny lagstiftning. Skicka in en framställning till Europaparlamentet: europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/00533cec74/petitions.html

7 HÄR ÄR NÅGRA EXEMPEL PÅ VAD EU HAR ÅSTADKOMMIT: Ô 2. Tack vare att gränskontrollerna mellan EU:s medlemsländer har avskaffats kan människor resa fritt över större delen av vår världsdel. Det har också blivit mycket lättare att bo och arbeta utomlands i Europa. 1. Ett halvt århundrade av fred, stabilitet och välstånd. Detta har avsevärt förbättrat levnadsvillkoren för miljontals européer. 3. Den inre marknaden gör att de flesta varor, tjänster, pengar och människor kan röra sig fritt inom EU och utgör EU:s verkliga ekonomiska motor. 6. Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken gör att EU kan uttala sig samstämmigt på världsscenen. EU uppträder även enat när det handlar om att ge utvecklingsbistånd till icke EU-länder, bevaka mänskliga rättigheter över hela världen och upprätthålla handelsförbindelser med länder utanför EU. 5. Människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och respekten för de mänskliga rättigheterna är värdegrunder som står inskrivna i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. EU-institutionerna och medlemsländernas regeringar har en juridisk skyldighet att rätta sig efter dem när de tillämpar EU-lagstiftningen. 4. Införandet av en gemensam valuta, euron, som för närvarande används i en majoritet av EU:s medlemsländer, har gjort det ännu lättare att bedriva handel och att resa.

8 EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER HÄR FÖLJER EN KORT BESKRIVNING AV DE VIKTIGASTE EU-INSTITUTIONERNA OCH VAD DE GÖR. Ô EUROPAPARLAMENTET Det enda direktvalda EU-organet. Företräder EU:s 500 miljoner invånare. Spelar en nyckelroll i valet av Europeiska kommissionens ordförande. Beslutar tillsammans med Europeiska unionens råd om EU:s budget och lagstiftning. EUROPEISKA RÅDET EU:s övergripande politiska prioriteringar fastställs av Europeiska rådet, där ledare på nationell nivå och EU-nivå möts. Det leds av sin ordförande och består av nationella stats- och regeringschefer samt kommissionens ordförande. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Europeiska unionens råd, ofta kallat rådet, företräder de enskilda medlemsländernas regeringar. Rådets ordförandeskap innehas av medlemsländerna enligt ett rullande schema.

9 EUROPEISKA KOMMISSIONEN EU:s verkställande organ som föreslår och verkställer EU:s lagar och övervakar fördragen och EU:s dagliga verksamhet. DOMSTOLEN EU-rättens högsta domstol. Den tolkar EU-rätten och säkerställer att den tillämpas likadant i alla medlemsländer. REVISIONSRÄTTEN Granskar EU:s finanser. Som extern revisor bidrar revisionsrätten till att förbättra EU:s ekonomiska förvaltning och fungerar som en oberoende väktare av EU-medborgarnas ekonomiska intressen. C EUROPEISKA CENTRALBANKEN (ECB) Centralbanken för Europas gemensamma valuta, euron. ECB:s huvuduppgift är att upprätthålla eurons köpkraft och på så vis prisstabiliteten i euroområdet. Lär dig mer om EU:s institutioner och organ: europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_sv.htm

10 EUROPAPARLAMENTETS BEFOGENHETER OCH UPPGIFTER Europaparlamentet är ett unikt exempel på demokrati i en multinationell och flerspråkig miljö. De folkvalda Europaparlamentarikerna debatterar offentligt och spelar en avgörande roll i utformningen av EU:s politik. Här är några exempel på deras viktigaste arbetsområden: LAGAR Tillsammans med rådet beslutar Europaparlamentet om lagar som påverkar EU-medborgarna i deras vardag. Detta gör de exempelvis i frågor om fri rörlighet, livsmedelssäkerhet, konsumentskydd, miljö och de flesta ekonomiska sektorer. Medlemsländerna har fortfarande vetorätt på områden som skatter samt utrikesoch försvarspolitik. På vissa områden måste rådet ha parlamentets godkännande innan det fattar beslut. Men även där medlemsländerna beslutar på egen hand, exempelvis inom utbildning och kultur, går EU ofta in med stödåtgärder, till exempel genom programmet Erasmus+, som ger unga européer möjlighet att studera, arbeta som volontärer, gå en yrkesutbildning eller skaffa arbetslivserfarenhet i utlandet. Engagera dig i EU-politiken: europa.eu/eu-law/have-your-say/index_sv.htm

11 2012 VÄCKTE EUROPAPARLAMENTET UPPSEENDE GENOM ATT FÖRKASTA DET KONTROVERSIELLA ACTA-AVTALET OM VARUMÄRKESFÖRFALSKNING. Detta multinationella avtal syftade till att upprätta internationella standarder för att stärka skyddet av immateriella rättigheter. Organisationer som representerade medborgare och icke-statliga intressen hävdade emellertid att Acta riskerade att försvaga ett antal grundläggande rättigheter, som yttrandefriheten och integritetsskyddet. Att avtalet förhandlades fram i hemlighet innebar dessutom att företrädare för det civila samhället, utvecklingsländer och allmänheten stängdes ute från processen. När EU och flera av dess medlemsländer skrev under avtalet väckte detta omfattande protester över hela Europa. Efter påtryckningar från det civila samhället, däribland fem framställningar med 2,8 miljoner namnunderskrifter, gjorde Europaparlamentet en noggrann genomgång av avtalet och avvisade det till slut. Detta innebar i praktiken dödsstöten för Acta, som inte kunde antas av något av EU:s medlemsländer.

12 BUDGET Budgetansvar är den viktigaste befogenheten för varje parlament den som fördelar medlen har även makten att fastställa de politiska prioriteringarna. På EU-nivå delas detta ansvar av Europaparlamentet och rådet. Tillsammans antar de en flerårig budgetram vart sjunde år, och de granskar och godkänner budgeten för det kommande året samt utgifterna för det gångna året. EU:s LÅNGTIDSBUDGET Utgiftstak (i euro) för 7 år Ô 38,9 % 13,1 % 6,4 % 6,1 % 1,6 % 33,9 % Skydd och förvaltning av naturresurser Den gemensamma jordbrukspolitiken och landsbygdens utveckling (373,2 miljarder) Konkurrenskraft för jobb och tillväxt Forskning och teknik (125,6 miljarder) Administration (61,6 miljarder) EU som global partner Internationella frågor (58,7 miljarder) Frihet, säkerhet och rättvisa Rättsliga och inrikes frågor (15,7 miljarder) Sammanhållning för jobb och tillväxt Jobb, territoriell sammanhållning och samarbete (325,1 miljarder) 100 % Totala utgifter (960 miljarder) Inklusive 27 miljoner för att kompensera Kroatien Mer om EU:s budget: europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/003dcd4001/the-budget-procedureexplained.html

13 KONTROLL Europaparlamentet kontrollerar att EU:s pengar används på rätt sätt. När Europeiska kommissionens ordförande ska nomineras görs detta med hänsyn till resultatet i valet till Europaparlamentet; ordföranden måste dessutom väljas in av parlamentet, som även måste godkänna tillsättningen av hela kommissionen (ordföranden och kommissionärskollegiet) och kan tvinga den att avgå. Kommissionsledamöterna ombeds ofta att försvara sin politik inför parlamentet, och Europeiska rådets ordförande och den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik framträder regelbundet i parlamentet för att informera parlamentarikerna och svara på deras frågor. De senaste åren har det blivit betydligt vanligare att parlamentet håller diskussioner med alla ledande beslutsfattare som har med euron att göra för att kasta mer ljus över hur beslut i valutafrågor fattas. På så vis är Europaparlamentet ett av få forum där man försöker förbättra insynen i hur euroområdet styrs. Mer om Europaparlamentets befogenheter och förfaranden: europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/007c895f4c/powers-and-procedures.html

14 EUROPAPARLAMENTET FÖRSVARAR FRIHET OCH DEMOKRATI Som EU:s enda folkvalda institution tar Europaparlamentet sin roll som försvarare av frihet, mänskliga rättigheter och demokrati, både i och utanför Europa, på största allvar. Den främsta uppgiften för parlamentets ledamöter är att företräda medborgarna på EU-nivå och att hävda deras intressen gentemot EU:s ledare och institutioner. De flesta internationella avtal som EU ingår måste godkännas av Europaparlamentet, som också är med och utformar EU:s utvecklings- och biståndspolitik. Parlamentets ledamöter utövar allt större inflytande över EU:s utrikespolitik och har nära förbindelser med andra lagstiftare över hela världen. Parlamentets ledamöter agerar ofta valobservatörer i länder runtom i världen för att kontrollera att valen där går rätt till. De ser till att de mänskliga rättigheterna skyddas i ekonomiska avtal och handelsavtal som EU ingår med andra länder, och de delar ut Sacharovpriset för att hedra personer eller organisationer som försvarar mänskliga rättigheter, demokrati och yttrandefrihet och som bekämpar intolerans och förtryck någonstans i världen. Bland tidigare års pristagare märks Malala Yousafzai, Nelson Mandela och Aung San Suu Kyi. Mer om Europaparlamentets Sacharovpris: europarl.europa.eu/sakharov

15

16 EUROPAPARLAMENTETS STRUKTUR EUROPAPARLAMENTETS SAMMANSÄTTNING I POLITISKA GRUPPER ( ) Ô S&D 191 ECR 71 EPP 219 ALDE 68 GUE/NGL 52 De gröna/efa 50 Totalt 751 GL 52 EFDD 48 EPP S&D ECR ALDE Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet Gruppen Europeiska konservativa och reformister Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa GUE/NGL Gruppen Europeiska enade vänstern/nordisk grön vänster De gröna/efa Gruppen De gröna/europeiska fria alliansen EFDD GL Gruppen Frihet och direkt demokrati i Europa Grupplösa

17 PLATSFÖRDELNING PER POLITISK GRUPP OCH PER MEDLEMSSTAT ( ) Ô EPP S&D ECR ALDE GUE/ NGL De gröna/ EFA EFDD GL Totalt Belgien Bulgarien Tjeckien Danmark Tyskland Estland Irland Grekland Spanien Frankrike Kroatien Italien Cypern Lettland Litauen Luxemburg Ungern Malta Nederländerna Österrike Polen Portugal Rumänien Slovenien Slovakien Finland Sverige Förenade kungariket Totalt

18 LÄR KÄNNA EUROPAPARLAMENTET BÄTTRE BESÖK OSS... Är du nyfiken på hur förslag blir till lagar och var din parlamentsledamot är med och fattar beslut som påverkar dig i din vardag? Europaparlamentet i Bryssel och Strasbourg erbjuder besökare en mängd interaktiva möjligheter att förbättra sina kunskaper om parlamentet som institution, dess historia och EU-kontexten i stort. Nedan följer ett antal aktiviteter och informationskällor. Du kan också läsa mer om dem på Europaparlamentets webbplats: europarl.europa.eu PARLAMENTARIUM (BRYSSEL): Lär dig mer om den europeiska integrationens historia och EU:s inflytande på våra vardagsliv genom roliga och interaktiva multimedieverktyg. Dörrarna står öppna alla dagar i veckan och du behöver inte boka i förväg. EUROPEISKA HISTORIENS HUS (BRYSSEL): Europeiska historiens hus ger besökare möjlighet att bekanta sig med 1900-talets europeiska historia och förstå dess betydelse för vår samtid. RUNDVANDRINGAR FÖR ENSKILDA: Besök plenisalen i Bryssel med hjälp av en praktisk multimedieguide (två rundvandringar om dagen, inga förhandsbokningar krävs) eller upplev ett plenarsammanträde i Strasbourg direkt från åhörarläktaren. PARLAMENTSBESÖK FÖR GRUPPER: Var med när en anställd berättar om Europaparlamentets roll och verksamhet. I besöket ingår en rundvandring i plenisalen i Bryssel eller Strasbourg (vardagar, reservation krävs, grupper på minst 20 personer).

19 ROLLSPEL FÖR SKOLOR (BRYSSEL): Under 2,5 timmars tid får skolelever prova på att vara Europaparlamentariker och på ett innovativt och lustfyllt sätt lära sig hur Europaparlamentets beslutsprocess går till (vardagar, reservation krävs, grupper på elever). EUROSCOLAPROGRAMMET (STRASBOURG): Från bänkraderna i Europaparlamentets plenisal får högstadie- och gymnasieelever en unik möjlighet att uppleva EU:s beslutsfattande i form av ett flerspråkigt europeiskt ungdomsparlament. PARLAMENTET NÄRA DIG: Besök informationsevenemang, utställningar och debatter i europeiska frågor organiserade av Europaparlamentets informationskontor i alla medlemsländer. Europaparlamentets informationskontor i: SVERIGE Regeringsgatan 65, 6 tr. SE Stockholm SVERIGE Tfn Fax europaparlamentet.se FINLAND Malmgatan 16 FIN Helsingfors FINLAND Tfn Fax europarl.fi

20 ... ELLER HÅLL KONTAKTEN! BESÖK VÅR WEBBPLATS: Här kan du följa plenardebatter i direktsändning, få kontaktuppgifter till parlamentarikerna från ditt land och hitta massor av information om allt från senaste nytt till studier och rapporter i olika ämnen: europarl.europa.eu. FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK OCH DELTA I DEBATTEN: facebook.com/europeanparliament FÖLJ OSS PÅ TWITTER: twitter.com/europarl_sv FÖLJ EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER OCH POLITISKA PARTIER I REALTID: epnewshub.eu Om du redan har besökt Europaparlamentet kan du skicka din e-postadress till för att hålla kontakten med de andra deltagarna i din besöksgrupp, utbyta foton och få ett nyhetsbrev om vad som är på gång i Europaparlamentet.

21 QA SV-1 För mer information se: europarl.europa.eu

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år 1986. Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/vad-eu-gor/schengen-och-fri-rorlighet-for-personer/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/vad-eu-gor/schengen-och-fri-rorlighet-for-personer/ EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 27 medlemsländer. Den 1 juli 2013 blir Kroatien EU:s 28:e

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater EPP-ED. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa ALDE/ADLE

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater EPP-ED. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa ALDE/ADLE Nya ledamöter och formering av politiska grupper I valet 2009 kommer antalet ledamöter att minska från dagens 785 till 736. Det innebär att Sverige får 18 ledamöter i stället för 19. Om Lissabonfördraget

Läs mer

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU ! eu-upplysningen EU-upplysningen Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? Hur kommer ett direktiv till? Så fungerar EU FAKTABLAD FRÅN EU-UPPLYSNINGEN

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? hur kommer ett direktiv till? FakTaBlaD FRÅn EU- UPPlySnInGEn VID SVERIGES RIkSDaG april 2010

Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? hur kommer ett direktiv till? FakTaBlaD FRÅn EU- UPPlySnInGEn VID SVERIGES RIkSDaG april 2010 Fakta snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? hur kommer ett direktiv till? Så fungerar EU FakTaBlaD FRÅn EU- UPPlySnInGEn VID SVERIGES RIkSDaG april

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning När hålls valet till Europaparlamentet? I Sverige hålls valet den 25 maj 2014. De övriga 27 medlemsländerna röstar alla inom

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Euroopan unioni ja Eurooppavaalit. Medborgarnas Europeiska union. Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista

EUROPAPARLAMENTET. Euroopan unioni ja Eurooppavaalit. Medborgarnas Europeiska union. Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista EUROPAPARLAMENTET Euroopan unioni ja Eurooppavaalit Medborgarnas Europeiska union Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista 1 EU-parlamentin istunto käynnissä Brysselissä. Innehåll Europeiska

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar dig och dina kompisars vardag. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar vardagen för dig och dina kompisar. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

En kort guide om euron

En kort guide om euron En kort guide om euron Ekonomi och finans Om euron Euron såg dagens ljus 1999, men användes först bara på lönebesked, räkningar och fakturor. Den 1 januari 2002 började eurosedlar och euromynt för första

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU. Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011

Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU. Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011 Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011 Varför samordning på EU-nivå? 1. Externaliteter i förhållande till andra länder - kapitalförluster för långivare - behov

Läs mer

europeiskt medborgarinitiativ

europeiskt medborgarinitiativ Ny rättighet för eu-medborgare Du kan bestämma dagordningen! Vägledning om europeiskt medborgarinitiativ Europeiska kommissionen Generalsekretariatet 1049 Bryssel BELGIEN Manuskriptet färdigställdes i

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-SV-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Är du intresserad av publikationerna från generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter? Du kan

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

Viviane Reding. bjuder in till dialog. fokus. EU:s vice ordförande. en tidning från eu-kommissionen #7 2012

Viviane Reding. bjuder in till dialog. fokus. EU:s vice ordförande. en tidning från eu-kommissionen #7 2012 europa fokus #7 2012 i detta nummer en dag på eu:s call center möt olle & olle allt om medborgaråret så kan du påverka eu en tidning från eu-kommissionen EU:s vice ordförande Viviane Reding bjuder in till

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

EU-VAL 2014: DEN HÄR GÅNGEN ÄR DET ANNORLUNDA

EU-VAL 2014: DEN HÄR GÅNGEN ÄR DET ANNORLUNDA EU-VAL 2014: DEN HÄR GÅNGEN ÄR DET ANNORLUNDA Nedräkningen till EU-valet 2014 har börjat. Det är nu hundra dagar kvar tills den första vallokalen öppnar. 400 miljoner européer har chans att påverka hur

Läs mer

Gränsöverskridande livssituationer i EU

Gränsöverskridande livssituationer i EU GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Gränsöverskridande livssituationer i EU En jämförande studie om civilståndshandlingar

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Programmet Ett Europa för medborgarna

Programmet Ett Europa för medborgarna Programmet Ett Europa för medborgarna Ett hurdant Europa vill du ha? Det bor över 500 miljoner människor i Europeiska unionens medlemsländer. Varje medborgare i ett medlemsland är också EUmedborgare. Vår

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Budgetöverskott i Sverige men budgetkris i vår omvärld Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Finansiellt sparande, procent av BNP 2009 2010 2011 Belgien -6,0-4,2-3,9 Frankrike -7,5-7,0-5,8 Grekland

Läs mer

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Europeiskt pensionärsindex Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Innehåll: Inledning... 2 Förväntad levnadsålder... 3 Dåliga levnadsförhållanden... 4 Fysiska behov... 5 Hälsoproblem på grund av otillräcklig

Läs mer

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Europeiska unionens ungdomsprogr Youth in Action, gemensam verksamhet för ungdomar Vill du resa och träffa andra ungdomar i ett annat

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den?

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? JANUARI 2015 Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? LARS-JOHAN BLOM SVERIGES BYGGINDUSTRIER Infrastrukturskulden Sverige har en infrastrukturskuld på 300 Mdr kr. Hälften eller 150 Mdr kr är relaterat

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013

Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013 Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013 Statssekreterare Hans Lindblad Det ekonomiska läget Fortsatt bekymmersamt läge i Europa ECB tillför likviditet Frånvaro av tydliga långsiktiga lösningar

Läs mer

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen Europa. Kunskapsmagasinet för unga Europeiska unionen Detta kunskapsmagasin tillsammans med en lärarhandledning finns på internet: http://europa.eu/teachers-corner/index_sv.htm bookshop.europa.eu Europeiska

Läs mer

FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET

FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN ESTLAND,

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Utsläppsrättspris på Nord Pool

Utsläppsrättspris på Nord Pool Kyotoprotokollet I enlighet med Kyotoprotokollet ska EU minska sina utsläpp med 8% från 1990 till perioden 2008-2012. I enlighet med EU:s sk bördefördelning har Sverige fått möjlighet att öka sina utsläpp

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 30 april 2008 (OR. fr) 6655/1/08 REV 1

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 30 april 2008 (OR. fr) 6655/1/08 REV 1 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 30 april 2008 (OR. fr) 6655/1/08 REV 1 NOT Ärende: Konsoliderade versioner av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt TILL

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 14.10.2009 2009/0072(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för kultur och utbildning över förslaget

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA MARS 2010 30.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 83/1 F E U KONSOLIDERADE VERSIONER F E U F AV FÖRDRAGET OM

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

AidWatch 2014 sammanfattning

AidWatch 2014 sammanfattning AidWatch 2014 sammanfattning För nionde året i rad har civilsamhällesorganisationer från EU:s medlemsländer inom ramen för CONCORD Europa producerat AidWatch-rapporten, som utvärderar EU-ets kvalitet och

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands IP/08/1144 Bryssel den 15 juli 2008 Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands Siffror som Europeiska kommissionen offentliggjorde idag

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Europeiska unionen. Europa. Kunskapsmagasinet för unga

Europeiska unionen. Europa. Kunskapsmagasinet för unga Europeiska unionen Europa. Kunskapsmagasinet för unga Broschyren Europa. Kunskapsmagasinet för unga och tillhörande lärarhandledning finns under europa.eu/teachers corner/index_en.htm bookshop.europa.eu

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Anna Kinberg Batra Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Viktigast för ett ökat sparande - Stabila offentliga finanser - Stabilt finansiellt system - Fler i arbete - Mer pengar

Läs mer

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor RÄTTSLIGA I HELA EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA 2014-2020 Rättsliga frågor EU-STÖD TILL ETT EUROPEISKT OMRÅDE FÖR RÄTTSLIGA Samarbete kring civil- och straffrättsliga frågor är nödvändigt för att kunna

Läs mer

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Webinarium 11 december 2014 Niclas Lindgren 070-318 92 31 Agenda elektroniska tjänster mm Bakgrund Var sker beskattning? Skattesatser? Vilka tjänster omfattas?

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om implicita förpliktelser som kan påverka de offentliga budgetarna

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om implicita förpliktelser som kan påverka de offentliga budgetarna EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.6.2015 COM(2015) 314 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om implicita förpliktelser som kan påverka de offentliga budgetarna SV SV RAPPORT

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Sessionsinfo 17-20 april 2012, Strasbourg. Parlamentet har sista ordet om avtal mellan EU och USA om flygpassagerares uppgifter...

Sessionsinfo 17-20 april 2012, Strasbourg. Parlamentet har sista ordet om avtal mellan EU och USA om flygpassagerares uppgifter... Sessionsinfo 17-20 april 2012, Strasbourg Parlamentet har sista ordet om avtal mellan EU och USA om flygpassagerares uppgifter..................................................................... 3 Ett

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet 2014

Europeiska unionen och Europavalet 2014 Europeiska unionen och Europavalet 2014 1 Flaggor från olika EU-länder. Innehåll Europeiska unionen, alltså EU 3 Vad betyder medlemskapet i EU fo r Finland? 4 Vad betyder medlemskapet i EU fo r finla ndarna?

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Möjligheter och framtidsutmaningar

Möjligheter och framtidsutmaningar Möjligheter och framtidsutmaningar Peter Norman, finansmarknadsminister Terminsstart pension, 8 februari 101 100 Djupare fall och starkare återhämtning av BNP jämfört med omvärlden BNP 101 100 101 100

Läs mer

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen EU-översättning i ett nötskal Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen SFÖ Gävle 4.5.2012 Innehåll Kort om språk och översättning i EU Översättning vid EU-kommissionen Kommissionens

Läs mer

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Sverige - en liten öppen ekonomi i en osäker omvärld Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer