EUROPAPARLAMENTET: MEDBORGARNAS RÖST I EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPAPARLAMENTET: MEDBORGARNAS RÖST I EU"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET: MEDBORGARNAS RÖST I EU

2 Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på dina frågor om Europeiska unionen. Gratis telefonnummer (*): (*) Varken informationen eller samtalen kostar i regel något (men vissa operatörer, telefonkiosker och hotell kan ta betalt för samtalen). En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på internet via Europa-servern (europa.eu). Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, 2015 ISBN doi: /56797 Manuskriptet färdigställdes i januari Illustrationer: Jing Zhang/ Europeiska unionen Europeiska unionen, 2015 Kopiering tillåten med angivande av källan. Printed in Belgium TRYCKT PÅ PAPPER SOM BLEKTS UTAN ELEMENTÄRT KLOR (ECF)

3 TALMANNENS FÖRORD Europeiska unionen utgör en fängslande tanke om fred, frihet, stabilitet och välstånd. Efter århundraden präglade av lidande med förödande konflikter och två katastrofala världskrig föddes en ny epok med grundandet av Europeiska unionen. Frånvaron av krig har tillsammans med Europas öppna gränser förverkligat en av mänsklighetens äldsta drömmar. Ett krig mellan EU-länder är i dag otänkbart. Den gemensamma marknaden är vardag för en halv miljard européer. I dag lever vi i ett fritt och öppet Europa, ett Europa som kan vara stolt över sin kulturella mångfald och sitt engagemang för medborgerliga rättigheter och gemensamma värderingar. Vi lyckades göra fiender till vänner, övervinna nationella, religiösa och filosofiska skiljaktigheter och växa samman som ett enat Europa. Vi insåg att det inte längre gick att hålla isär våra egna intressen från våra grannars: antingen förlorar vi alla eller så blir vi alla vinnare. Vad betyder då det här i praktiken? Jo, det betyder att vi löser konflikter med dialog och samförstånd, vi baserar våra beslut på principer om solidaritet och demokrati och inte på den starkares rätt, vi jämkar samman intressen mellan mindre och större medlemsländer, mellan norra och södra Europa, mellan östra och västra, och vi sätter det allmännas väl före individuella intressen. Men vi får aldrig ta EU eller det europeiska integrationsprojektet för givet. Vi går igenom en orolig period i vår historia. För många människor i Europa är det svåra tider. I den finansiella

4 och ekonomiska krisens spår håller många på att förlora tilltron till politiken och dess institutioner. Förtroendekrisen drabbar även den europeiska integrationsprocessen. Vi måste inse att människor i Europa knappast har tid att ägna sig åt institutionella debatter när de samtidigt är fullt upptagna med att oroa sig över sina barns framtid, sina jobb, sina pensioner. Om vi vill blåsa nytt liv i det europeiska projektet måste EU visa att det klarar av att lösa problem som betyder något för människor. Europaparlamentet är ett forum för demokrati och debatt om vilken politisk väg EU ska välja i framtiden. Europaparlamentets ledamöter för din talan. Som talman är jag väldigt stolt över att leda ett så engagerat och öppet parlament. Europaparlamentet är ett organ där du kan göra din röst hörd när du väljer de representanter som du tycker ska försvara dina viktigaste intressen. Och vi vill lyssna på dig. Låt oss verka för ett Europa som tjänar vår egen och kommande generationer, ett Europa som rymmer ett löfte om ett ekonomiskt starkt, socialt rättvist, fritt och demokratiskt hem för alla européer. Detta parlament är demokratins hjärta i EU. Europaparlamentet kommer alltid att ta folkets parti i arbetet med att förbättra vardagen för hundratals miljoner européer. Europaparlamentets verksamhet ska bedrivas med värdighet och rättvisa samt bygga på respekt och icke-diskriminering. Martin Schulz Europaparlamentets talman

5 EUROPAPARLAMENTET: MEDBORGARNAS RÖST I EU EN KORT GUIDE TILL EUROPAPARLAMENTET

6 EUROPEISKA UNIONEN: VAD OCH VARFÖR Europeiska unionen är ett unikt ekonomiskt och politiskt partnerskap mellan 28 europeiska medlemsländer. Det skapades efter andra världskriget för att främja ekonomiskt samarbete. Tanken var att länder som bedriver handel med varandra blir ekonomiskt beroende av varandra och därigenom mer benägna att undvika konflikter. EU bygger på rättsstatsprincipen: Allt som EU gör utgår från fördragen, som alla medlemsländer har enats om. EU strävar hela tiden efter att dess institutioner ska förbli demokratiska och öppna för insyn. Europaparlamentet är en unik multinationell parlamentarisk församling som väljs direkt av medborgarna. Europaparlamentets 751 ledamöter företräder över 500 miljoner människor i 28 medlemsländer. EU-medborgarna kan medverka i den politiska processen på många olika sätt. De kan exempelvis rösta i val, ta kontakt med sin egen Europaparlamentariker, skicka in framställningar till Europa parlamentet och dra igång ett medborgarinitiativ där Europeiska kommissionen uppmanas att föreslå ny lagstiftning. Skicka in en framställning till Europaparlamentet: europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/00533cec74/petitions.html

7 HÄR ÄR NÅGRA EXEMPEL PÅ VAD EU HAR ÅSTADKOMMIT: Ô 2. Tack vare att gränskontrollerna mellan EU:s medlemsländer har avskaffats kan människor resa fritt över större delen av vår världsdel. Det har också blivit mycket lättare att bo och arbeta utomlands i Europa. 1. Ett halvt århundrade av fred, stabilitet och välstånd. Detta har avsevärt förbättrat levnadsvillkoren för miljontals européer. 3. Den inre marknaden gör att de flesta varor, tjänster, pengar och människor kan röra sig fritt inom EU och utgör EU:s verkliga ekonomiska motor. 6. Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken gör att EU kan uttala sig samstämmigt på världsscenen. EU uppträder även enat när det handlar om att ge utvecklingsbistånd till icke EU-länder, bevaka mänskliga rättigheter över hela världen och upprätthålla handelsförbindelser med länder utanför EU. 5. Människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och respekten för de mänskliga rättigheterna är värdegrunder som står inskrivna i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. EU-institutionerna och medlemsländernas regeringar har en juridisk skyldighet att rätta sig efter dem när de tillämpar EU-lagstiftningen. 4. Införandet av en gemensam valuta, euron, som för närvarande används i en majoritet av EU:s medlemsländer, har gjort det ännu lättare att bedriva handel och att resa.

8 EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER HÄR FÖLJER EN KORT BESKRIVNING AV DE VIKTIGASTE EU-INSTITUTIONERNA OCH VAD DE GÖR. Ô EUROPAPARLAMENTET Det enda direktvalda EU-organet. Företräder EU:s 500 miljoner invånare. Spelar en nyckelroll i valet av Europeiska kommissionens ordförande. Beslutar tillsammans med Europeiska unionens råd om EU:s budget och lagstiftning. EUROPEISKA RÅDET EU:s övergripande politiska prioriteringar fastställs av Europeiska rådet, där ledare på nationell nivå och EU-nivå möts. Det leds av sin ordförande och består av nationella stats- och regeringschefer samt kommissionens ordförande. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Europeiska unionens råd, ofta kallat rådet, företräder de enskilda medlemsländernas regeringar. Rådets ordförandeskap innehas av medlemsländerna enligt ett rullande schema.

9 EUROPEISKA KOMMISSIONEN EU:s verkställande organ som föreslår och verkställer EU:s lagar och övervakar fördragen och EU:s dagliga verksamhet. DOMSTOLEN EU-rättens högsta domstol. Den tolkar EU-rätten och säkerställer att den tillämpas likadant i alla medlemsländer. REVISIONSRÄTTEN Granskar EU:s finanser. Som extern revisor bidrar revisionsrätten till att förbättra EU:s ekonomiska förvaltning och fungerar som en oberoende väktare av EU-medborgarnas ekonomiska intressen. C EUROPEISKA CENTRALBANKEN (ECB) Centralbanken för Europas gemensamma valuta, euron. ECB:s huvuduppgift är att upprätthålla eurons köpkraft och på så vis prisstabiliteten i euroområdet. Lär dig mer om EU:s institutioner och organ: europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_sv.htm

10 EUROPAPARLAMENTETS BEFOGENHETER OCH UPPGIFTER Europaparlamentet är ett unikt exempel på demokrati i en multinationell och flerspråkig miljö. De folkvalda Europaparlamentarikerna debatterar offentligt och spelar en avgörande roll i utformningen av EU:s politik. Här är några exempel på deras viktigaste arbetsområden: LAGAR Tillsammans med rådet beslutar Europaparlamentet om lagar som påverkar EU-medborgarna i deras vardag. Detta gör de exempelvis i frågor om fri rörlighet, livsmedelssäkerhet, konsumentskydd, miljö och de flesta ekonomiska sektorer. Medlemsländerna har fortfarande vetorätt på områden som skatter samt utrikesoch försvarspolitik. På vissa områden måste rådet ha parlamentets godkännande innan det fattar beslut. Men även där medlemsländerna beslutar på egen hand, exempelvis inom utbildning och kultur, går EU ofta in med stödåtgärder, till exempel genom programmet Erasmus+, som ger unga européer möjlighet att studera, arbeta som volontärer, gå en yrkesutbildning eller skaffa arbetslivserfarenhet i utlandet. Engagera dig i EU-politiken: europa.eu/eu-law/have-your-say/index_sv.htm

11 2012 VÄCKTE EUROPAPARLAMENTET UPPSEENDE GENOM ATT FÖRKASTA DET KONTROVERSIELLA ACTA-AVTALET OM VARUMÄRKESFÖRFALSKNING. Detta multinationella avtal syftade till att upprätta internationella standarder för att stärka skyddet av immateriella rättigheter. Organisationer som representerade medborgare och icke-statliga intressen hävdade emellertid att Acta riskerade att försvaga ett antal grundläggande rättigheter, som yttrandefriheten och integritetsskyddet. Att avtalet förhandlades fram i hemlighet innebar dessutom att företrädare för det civila samhället, utvecklingsländer och allmänheten stängdes ute från processen. När EU och flera av dess medlemsländer skrev under avtalet väckte detta omfattande protester över hela Europa. Efter påtryckningar från det civila samhället, däribland fem framställningar med 2,8 miljoner namnunderskrifter, gjorde Europaparlamentet en noggrann genomgång av avtalet och avvisade det till slut. Detta innebar i praktiken dödsstöten för Acta, som inte kunde antas av något av EU:s medlemsländer.

12 BUDGET Budgetansvar är den viktigaste befogenheten för varje parlament den som fördelar medlen har även makten att fastställa de politiska prioriteringarna. På EU-nivå delas detta ansvar av Europaparlamentet och rådet. Tillsammans antar de en flerårig budgetram vart sjunde år, och de granskar och godkänner budgeten för det kommande året samt utgifterna för det gångna året. EU:s LÅNGTIDSBUDGET Utgiftstak (i euro) för 7 år Ô 38,9 % 13,1 % 6,4 % 6,1 % 1,6 % 33,9 % Skydd och förvaltning av naturresurser Den gemensamma jordbrukspolitiken och landsbygdens utveckling (373,2 miljarder) Konkurrenskraft för jobb och tillväxt Forskning och teknik (125,6 miljarder) Administration (61,6 miljarder) EU som global partner Internationella frågor (58,7 miljarder) Frihet, säkerhet och rättvisa Rättsliga och inrikes frågor (15,7 miljarder) Sammanhållning för jobb och tillväxt Jobb, territoriell sammanhållning och samarbete (325,1 miljarder) 100 % Totala utgifter (960 miljarder) Inklusive 27 miljoner för att kompensera Kroatien Mer om EU:s budget: europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/003dcd4001/the-budget-procedureexplained.html

13 KONTROLL Europaparlamentet kontrollerar att EU:s pengar används på rätt sätt. När Europeiska kommissionens ordförande ska nomineras görs detta med hänsyn till resultatet i valet till Europaparlamentet; ordföranden måste dessutom väljas in av parlamentet, som även måste godkänna tillsättningen av hela kommissionen (ordföranden och kommissionärskollegiet) och kan tvinga den att avgå. Kommissionsledamöterna ombeds ofta att försvara sin politik inför parlamentet, och Europeiska rådets ordförande och den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik framträder regelbundet i parlamentet för att informera parlamentarikerna och svara på deras frågor. De senaste åren har det blivit betydligt vanligare att parlamentet håller diskussioner med alla ledande beslutsfattare som har med euron att göra för att kasta mer ljus över hur beslut i valutafrågor fattas. På så vis är Europaparlamentet ett av få forum där man försöker förbättra insynen i hur euroområdet styrs. Mer om Europaparlamentets befogenheter och förfaranden: europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/007c895f4c/powers-and-procedures.html

14 EUROPAPARLAMENTET FÖRSVARAR FRIHET OCH DEMOKRATI Som EU:s enda folkvalda institution tar Europaparlamentet sin roll som försvarare av frihet, mänskliga rättigheter och demokrati, både i och utanför Europa, på största allvar. Den främsta uppgiften för parlamentets ledamöter är att företräda medborgarna på EU-nivå och att hävda deras intressen gentemot EU:s ledare och institutioner. De flesta internationella avtal som EU ingår måste godkännas av Europaparlamentet, som också är med och utformar EU:s utvecklings- och biståndspolitik. Parlamentets ledamöter utövar allt större inflytande över EU:s utrikespolitik och har nära förbindelser med andra lagstiftare över hela världen. Parlamentets ledamöter agerar ofta valobservatörer i länder runtom i världen för att kontrollera att valen där går rätt till. De ser till att de mänskliga rättigheterna skyddas i ekonomiska avtal och handelsavtal som EU ingår med andra länder, och de delar ut Sacharovpriset för att hedra personer eller organisationer som försvarar mänskliga rättigheter, demokrati och yttrandefrihet och som bekämpar intolerans och förtryck någonstans i världen. Bland tidigare års pristagare märks Malala Yousafzai, Nelson Mandela och Aung San Suu Kyi. Mer om Europaparlamentets Sacharovpris: europarl.europa.eu/sakharov

15

16 EUROPAPARLAMENTETS STRUKTUR EUROPAPARLAMENTETS SAMMANSÄTTNING I POLITISKA GRUPPER ( ) Ô S&D 191 ECR 71 EPP 219 ALDE 68 GUE/NGL 52 De gröna/efa 50 Totalt 751 GL 52 EFDD 48 EPP S&D ECR ALDE Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet Gruppen Europeiska konservativa och reformister Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa GUE/NGL Gruppen Europeiska enade vänstern/nordisk grön vänster De gröna/efa Gruppen De gröna/europeiska fria alliansen EFDD GL Gruppen Frihet och direkt demokrati i Europa Grupplösa

17 PLATSFÖRDELNING PER POLITISK GRUPP OCH PER MEDLEMSSTAT ( ) Ô EPP S&D ECR ALDE GUE/ NGL De gröna/ EFA EFDD GL Totalt Belgien Bulgarien Tjeckien Danmark Tyskland Estland Irland Grekland Spanien Frankrike Kroatien Italien Cypern Lettland Litauen Luxemburg Ungern Malta Nederländerna Österrike Polen Portugal Rumänien Slovenien Slovakien Finland Sverige Förenade kungariket Totalt

18 LÄR KÄNNA EUROPAPARLAMENTET BÄTTRE BESÖK OSS... Är du nyfiken på hur förslag blir till lagar och var din parlamentsledamot är med och fattar beslut som påverkar dig i din vardag? Europaparlamentet i Bryssel och Strasbourg erbjuder besökare en mängd interaktiva möjligheter att förbättra sina kunskaper om parlamentet som institution, dess historia och EU-kontexten i stort. Nedan följer ett antal aktiviteter och informationskällor. Du kan också läsa mer om dem på Europaparlamentets webbplats: europarl.europa.eu PARLAMENTARIUM (BRYSSEL): Lär dig mer om den europeiska integrationens historia och EU:s inflytande på våra vardagsliv genom roliga och interaktiva multimedieverktyg. Dörrarna står öppna alla dagar i veckan och du behöver inte boka i förväg. EUROPEISKA HISTORIENS HUS (BRYSSEL): Europeiska historiens hus ger besökare möjlighet att bekanta sig med 1900-talets europeiska historia och förstå dess betydelse för vår samtid. RUNDVANDRINGAR FÖR ENSKILDA: Besök plenisalen i Bryssel med hjälp av en praktisk multimedieguide (två rundvandringar om dagen, inga förhandsbokningar krävs) eller upplev ett plenarsammanträde i Strasbourg direkt från åhörarläktaren. PARLAMENTSBESÖK FÖR GRUPPER: Var med när en anställd berättar om Europaparlamentets roll och verksamhet. I besöket ingår en rundvandring i plenisalen i Bryssel eller Strasbourg (vardagar, reservation krävs, grupper på minst 20 personer).

19 ROLLSPEL FÖR SKOLOR (BRYSSEL): Under 2,5 timmars tid får skolelever prova på att vara Europaparlamentariker och på ett innovativt och lustfyllt sätt lära sig hur Europaparlamentets beslutsprocess går till (vardagar, reservation krävs, grupper på elever). EUROSCOLAPROGRAMMET (STRASBOURG): Från bänkraderna i Europaparlamentets plenisal får högstadie- och gymnasieelever en unik möjlighet att uppleva EU:s beslutsfattande i form av ett flerspråkigt europeiskt ungdomsparlament. PARLAMENTET NÄRA DIG: Besök informationsevenemang, utställningar och debatter i europeiska frågor organiserade av Europaparlamentets informationskontor i alla medlemsländer. Europaparlamentets informationskontor i: SVERIGE Regeringsgatan 65, 6 tr. SE Stockholm SVERIGE Tfn Fax europaparlamentet.se FINLAND Malmgatan 16 FIN Helsingfors FINLAND Tfn Fax europarl.fi

20 ... ELLER HÅLL KONTAKTEN! BESÖK VÅR WEBBPLATS: Här kan du följa plenardebatter i direktsändning, få kontaktuppgifter till parlamentarikerna från ditt land och hitta massor av information om allt från senaste nytt till studier och rapporter i olika ämnen: europarl.europa.eu. FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK OCH DELTA I DEBATTEN: facebook.com/europeanparliament FÖLJ OSS PÅ TWITTER: twitter.com/europarl_sv FÖLJ EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER OCH POLITISKA PARTIER I REALTID: epnewshub.eu Om du redan har besökt Europaparlamentet kan du skicka din e-postadress till för att hålla kontakten med de andra deltagarna i din besöksgrupp, utbyta foton och få ett nyhetsbrev om vad som är på gång i Europaparlamentet.

21 QA SV-1 För mer information se: europarl.europa.eu

EUROPAPARLAMENTET: MEDBORGARNAS RÖST I EU EN KORT GUIDE TILL EUROPAPARLAMENTET

EUROPAPARLAMENTET: MEDBORGARNAS RÖST I EU EN KORT GUIDE TILL EUROPAPARLAMENTET EUROPAPARLAMENTET: MEDBORGARNAS RÖST I EU EN KORT GUIDE TILL EUROPAPARLAMENTET Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på dina frågor om Europeiska unionen. Gratis telefonnummer (*): 00

Läs mer

Välkommen till Europaparlamentet

Välkommen till Europaparlamentet Välkommen till Europaparlamentet Pernilla Jourde pernilla.jourde@ep.europa.eu Enheten för besök och seminarier, GD Kommunikation EU har som mål att främja fred och stabilitet frihet, säkerhet, rättvisa

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

Europaparlamentsvalet

Europaparlamentsvalet Europaparlamentsvalet 25.5.2014 Valarrangemangen Parlaments verksamhet och uppgifter Valdeltagande 1 Europaparlamentsvalet Ordnas vart femte år Parlamentet är unionens enda beslutsorgan vars uppsättning

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

EU på 10 minuter 2010

EU på 10 minuter 2010 EU på 10 minuter 2010 1 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år 1986. Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor

Läs mer

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla om kvaliteten på badvattnet

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EUROPAPARLAMENTET! DG COMM, Enheten för besök och seminarier

VÄLKOMMEN TILL EUROPAPARLAMENTET! DG COMM, Enheten för besök och seminarier VÄLKOMMEN TILL EUROPAPARLAMENTET! pernilla.jourde@ep.europarl.eu DG COMM, Enheten för besök och seminarier ETT PARLAMENT PÅ FLERA ORTER 2 EU:S SYFTEN 3 Fred Stabilitet Hållbarhet Rättvisa, frihet och säkerhet

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/vad-eu-gor/schengen-och-fri-rorlighet-for-personer/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/vad-eu-gor/schengen-och-fri-rorlighet-for-personer/ EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 27 medlemsländer. Den 1 juli 2013 blir Kroatien EU:s 28:e

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU ! eu-upplysningen EU-upplysningen Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? Hur kommer ett direktiv till? Så fungerar EU FAKTABLAD FRÅN EU-UPPLYSNINGEN

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige EU på lokal och regional nivå Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige Syftet med EDIC Nätverket av Europa Direkt informationskontor (EDIC) är sedan 2005 ett av EU:s viktigaste

Läs mer

5b var lägre än beräknat

5b var lägre än beräknat FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÅR 2007 VAR LÄGRE ÄN BERÄKNAT 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 172 miljoner euro 2007, dvs. 32 euro per invånare. Nettobetalningen

Läs mer

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater EPP-ED. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa ALDE/ADLE

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater EPP-ED. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa ALDE/ADLE Nya ledamöter och formering av politiska grupper I valet 2009 kommer antalet ledamöter att minska från dagens 785 till 736. Det innebär att Sverige får 18 ledamöter i stället för 19. Om Lissabonfördraget

Läs mer

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÖKADE ÅR 2008 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 318,5 miljoner euro år 2008, dvs. 60 euro per invånare. Nettobetalningen utgjorde 0,17

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

9. Protokoll om anslutningsfördraget och

9. Protokoll om anslutningsfördraget och Slutakten innehåller en förteckning över bindande protokoll och icke-bindande förklaringar. Slutakt KONFERENSEN MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, som samlades i Bryssel den trettionde

Läs mer

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 SAMMANFATTANDE ANALYS Urval: Respondenter: Metod:

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 101/2014 (Finlands författningssamlings nr 1018/2014) Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet om

Läs mer

Om Europaparlamentet. på lättläst svenska

Om Europaparlamentet. på lättläst svenska Om Europaparlamentet på lättläst svenska 1 Innehåll Välkommen till Europaparlamentet! sidan 3 Detta gör Europaparlamentet sidan 4 Så använder EU sina pengar sidan 6 Europaparlamentet arbetar för demokrati

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT Non-member state of the Council of Europe (Belarus) MEDLEMSSTATER SÄTE OCH KONTOR BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien,

Läs mer

Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? hur kommer ett direktiv till? FakTaBlaD FRÅn EU- UPPlySnInGEn VID SVERIGES RIkSDaG april 2010

Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? hur kommer ett direktiv till? FakTaBlaD FRÅn EU- UPPlySnInGEn VID SVERIGES RIkSDaG april 2010 Fakta snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? hur kommer ett direktiv till? Så fungerar EU FakTaBlaD FRÅn EU- UPPlySnInGEn VID SVERIGES RIkSDaG april

Läs mer

Innehåll. EU:s historia - varför bildades EU? Förhindra krig Genom att skapa ett ömsesidigt ekonomiskt och politiskt beroende

Innehåll. EU:s historia - varför bildades EU? Förhindra krig Genom att skapa ett ömsesidigt ekonomiskt och politiskt beroende Innehåll EU:s historia - varför bildades EU? Förhindra krig Genom att skapa ett ömsesidigt ekonomiskt och politiskt beroende 1 Från kol och stål till en inre marknad EEG (Romfördraget) Euratom 1958 Gemensam

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET I ETT NÖTSKAL

EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET I ETT NÖTSKAL EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET I ETT NÖTSKAL EUROPEISKA RÅDET UNIONENS STRATEGISKA INSTITUTION Europeiska rådet driver på utvecklingen i Europeiska unionen och fastställer de allmänna politiska riktlinjerna

Läs mer

DIN GUIDE TILL LISSABONFÖRDRAGET

DIN GUIDE TILL LISSABONFÖRDRAGET DIN GUIDE TILL LISSABONFÖRDRAGET INNEHÅLL INLEDNING........................................... 1 ETT EU FÖR 2000-TALET................................ 2 VIKTIGA BESTÄMMELSER I LISSABONFÖRDRAGET..........

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Eurobarometer för Europaparlamentet (EB/EP 84.1) Parlameter 2015 Del I ÖVERGRIPANDE ANALYS

Eurobarometer för Europaparlamentet (EB/EP 84.1) Parlameter 2015 Del I ÖVERGRIPANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel, 30 november 2015 Eurobarometer för Europaparlamentet (EB/EP 84.1) Parlameter 2015 Del I ÖVERGRIPANDE ANALYS

Läs mer

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG)

Läs mer

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget Jörgen Hettne, Sieps Unionens yttre åtgärder EU-fördraget: Allmänna bestämmelser om unionens yttre

Läs mer

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet Den 4-7 juni kan ungefär 375 miljoner européer välja sina representanter till Europaparlamentet för en femårsperiod. Den ekonomiska situationen och klimatfrågan

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

RÄTTSLIG GRUND BESKRIVNING

RÄTTSLIG GRUND BESKRIVNING MELLANSTATLIGA BESLUTSFÖRFARANDEN Inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, liksom på flera andra områden såsom fördjupat samarbete, vissa utnämningar och översyn av fördragen, ser beslutsförfarandet

Läs mer

RÄTTSLIG GRUND GEMENSAMMA REGLER

RÄTTSLIG GRUND GEMENSAMMA REGLER EUROPAPARLAMENTET: VALSYSTEM Valet till Europaparlamentet regleras både av EU:s lagstiftning, som fastställer gemensamma bestämmelser för alla medlemsstater, och av särskilda nationella bestämmelser som

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap Ett Europa för medborgarna Ett program som stödjer aktivt medborgarskap Ett Europa för medborgarna programmet för oss alla Programmet Ett Europa för medborgarna stödjer aktivt medborgarskap och tolerans

Läs mer

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 SV Schengen Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 Innehåll INLEDNING 1 FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER 2 POLIS- OCH TULLSAMARBETE 2 Inre gränser 2 Yttre gränser 3 SIS (Schengens informationssystem)

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET SOLIDARITET HANDLING. GUE/NGL:s arbete inom Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

JÄMSTÄLLDHET SOLIDARITET HANDLING. GUE/NGL:s arbete inom Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män JÄMSTÄLLDHET SOLIDARITET HANDLING GUE/NGL:s arbete inom Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män Jämställdhet, solidaritet, handling Kampen för kvinnors

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Ett effektivt sätt att lösa

Ett effektivt sätt att lösa Ett effektivt sätt att lösa dina problem i Europa ec.europa.eu/solvit TA REDA PÅ DINA RÄTTIGHETER! Du kan bo, arbeta eller studera i vilket EU-land du vill. Det är en grundläggande EU-rättighet. Företag

Läs mer

Unga på väg: Europa stöder unga människor

Unga på väg: Europa stöder unga människor FLYTTA RUNT Unga på väg: Europa stöder unga människor JOBBA LÄR DIG STUDERA DELTA SKAPA ENGAG ERA DIG UTBILDA DIG ieuropa Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens

Läs mer

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU IP/11/355 Bryssel den 23 mars 2011 EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU Under nödsituationer och kriser, såsom de som inträffat i Japan, Libyen och Egypten, har

Läs mer

KONSTI TUTIONEN OCH FOLK OMRÖST NINGARNA, EN LÄGES BESKRIVNING. 8b/2005 KONSTITUTIONEN OCH FOLKOMRÖSTNINGARNA, EN LÄGESBESKRIVNING

KONSTI TUTIONEN OCH FOLK OMRÖST NINGARNA, EN LÄGES BESKRIVNING. 8b/2005 KONSTITUTIONEN OCH FOLKOMRÖSTNINGARNA, EN LÄGESBESKRIVNING KONSTITUTIONEN OCH FOLKOMRÖSTNINGARNA, EN LÄGESBESKRIVNING Det konstitutionella fördragets ikraftträdande 8b/2005 KONSTI TUTIONEN OCH FOLK OMRÖST NINGARNA, EN LÄGES BESKRIVNING Fördraget om en konstitution

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER TEKNISK BILAGA TILL MOTIVERINGEN UPPRÄTTAD AV RÅDET DEN 13 JULI 2007 11707/07

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar dig och dina kompisars vardag. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar vardagen för dig och dina kompisar. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

Varumärken 0 - MEDVERKAN

Varumärken 0 - MEDVERKAN Varumärken 29/10/2008-31/12/2008 Det finns 391 svar, av totalt 391, som motsvarar dina sökvillkor 0 - MEDVERKAN Land DE Tyskland 72 (18.4%) PL Polen 48 (12.3%) NL Nederländerna 31 (7.9%) UK Storbritannien

Läs mer

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOLL OM ÄNDRING AV PROTOKOLLET OM ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER, FOGAT TILL FÖRDRAGET

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Euroopan unioni ja Eurooppavaalit. Medborgarnas Europeiska union. Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista

EUROPAPARLAMENTET. Euroopan unioni ja Eurooppavaalit. Medborgarnas Europeiska union. Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista EUROPAPARLAMENTET Euroopan unioni ja Eurooppavaalit Medborgarnas Europeiska union Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista 1 EU-parlamentin istunto käynnissä Brysselissä. Innehåll Europeiska

Läs mer

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

Europeiska Unionen. Historia. 1950-talet Ett trasigt Europa Krigströtta Internationellt FN Europa andra former? Federation?

Europeiska Unionen. Historia. 1950-talet Ett trasigt Europa Krigströtta Internationellt FN Europa andra former? Federation? Europeiska Unionen Historia 1950-talet Ett trasigt Europa Krigströtta Internationellt FN Europa andra former? Federation? EKSG Dämpa möjligheter till konflikter Kotroll av råvaror som kriget kräver Kol

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

Programmet Ett Europa för medborgarna

Programmet Ett Europa för medborgarna Programmet Ett Europa för medborgarna Ett hurdant Europa vill du ha? Det bor över 500 miljoner människor i Europeiska unionens medlemsländer. Varje medborgare i ett medlemsland är också EUmedborgare. Vår

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA"

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA 106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014 RESOL-V-012 RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA" Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 22822211

Läs mer

INSYN I EU-POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU-POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU-POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU-POLITIKEN Denna broschyr är en del av en serie som på ett enkelt sätt förklarar vad EU gör

Läs mer

Finlands. EU:s budget ökade år b 2012

Finlands. EU:s budget ökade år b 2012 Finlands nettoavgift till EU:s budget ökade år 2011 04b 2012 2/8 FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU 2011 Finland är nettobetalare i Europeiska unionens budget: vi betalar mer till unionens kassa än vad vi

Läs mer

Rekrytera i Europa. en vägledning för arbetsgivare. Europeiska kommissionen

Rekrytera i Europa. en vägledning för arbetsgivare. Europeiska kommissionen Rekrytera i Europa en vägledning för arbetsgivare Europeiska kommissionen Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen i denna

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) 15992/17 ADD 1 FÖLJENOT från: inkom den: 14 december 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: AGRI 716 ENV 1087 PHYTOSAN 31 PESTICIDE 6 Jordi AYET

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU. Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011

Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU. Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011 Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011 Varför samordning på EU-nivå? 1. Externaliteter i förhållande till andra länder - kapitalförluster för långivare - behov

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Jens Nilsson. Europaparlamentariker (S) Demokratin och solidariteten måste erövras av varje ny generation.

Jens Nilsson. Europaparlamentariker (S) Demokratin och solidariteten måste erövras av varje ny generation. Demokratin och solidariteten måste erövras av varje ny generation. Vad gör Europaparlamentet? Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. 754 ledamöter från 27 länder sitter i Europaparlamentet.

Läs mer

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/EEE/BG/RO/sv 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte

Läs mer

Inbjudan att lämna förslag nrcomm-c2/01/2013

Inbjudan att lämna förslag nrcomm-c2/01/2013 Inbjudan att lämna förslag nrcomm-c2/01/2013 Strukturellt stöd till organisationer för forskning om europeisk politik (tankesmedjor) och till det civila samhällets organisationer på europeisk nivå Programmet

Läs mer

Finlands medlemsavgifter. till EU sjönk år b 2011

Finlands medlemsavgifter. till EU sjönk år b 2011 Finlands medlemsavgifter till EU sjönk år 2010 07b 2011 2/8 FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU 2010 FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU 2010 3/8 Finland är nettobetalare i Europeiska unionens budget: från statsbudgeten

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde Skatter m.m./skatter m.m. 1 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde 1 [2101] Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt ([3501] o.f.), lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter!

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EU-VAL 2014 Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EHF-manifest November 2013 E uropavalet i maj 2014 blir avgörande för humanister i Europa. De progressiva värden vi värnar står

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Hur ska framtida statsfinansiella kriser i Europa undvikas? Lars Calmfors Kungl. Vetenskaps-societeten Uppsala, 31/8-2010

Hur ska framtida statsfinansiella kriser i Europa undvikas? Lars Calmfors Kungl. Vetenskaps-societeten Uppsala, 31/8-2010 Hur ska framtida statsfinansiella kriser i Europa undvikas? Lars Calmfors Kungl. Vetenskaps-societeten Uppsala, 31/8-2010 Budgetunderskott och den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuldkvot 83,8

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV B7-0188/6. Ändringsförslag. György Schöpflin för PPE-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV B7-0188/6. Ändringsförslag. György Schöpflin för PPE-gruppen 26.3.2012 B7-0188/6 6 Punkt 1 1. Europaparlamentet välkomnar Serbiens framsteg i reformprocessen och uppmanar rådet att bevilja Serbien status som kandidatland vid nästa toppmöte i mars 2012 eftersom de

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

Sessionsinfo september 2009, Strasbourg. Omröstning om kommissionens ordförande. Talmannen Jerzy Buzek invigningstalar

Sessionsinfo september 2009, Strasbourg. Omröstning om kommissionens ordförande. Talmannen Jerzy Buzek invigningstalar Sessionsinfo 14-17 september 2009, Strasbourg Omröstning om kommissionens ordförande Talmannen Jerzy Buzek invigningstalar Mjölkpriser: stöd förlängs till februari 2010 G20-toppmötet i Pittsburgh: ställ

Läs mer

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning Ett i förändring: betydelsen av social sammanhållning Jesper Strömbäck 2013-10-10 Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp Tage Danielsson Framtidskommissionens uppdrag Identifiera

Läs mer

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning När hålls valet till Europaparlamentet? I Sverige hålls valet den 25 maj 2014. De övriga 27 medlemsländerna röstar alla inom

Läs mer

En kort guide om euron

En kort guide om euron En kort guide om euron Ekonomi och finans Om euron Euron såg dagens ljus 1999, men användes först bara på lönebesked, räkningar och fakturor. Den 1 januari 2002 började eurosedlar och euromynt för första

Läs mer

1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen *

1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen * 1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen * A5-0064/2000 Europaparlamentets resolution om utarbetandet av en stadga om grundläggande rättigheter i Europeiska unionen (C5-0058/1999-1999/2064(COS))

Läs mer