EUROPAPARLAMENTET: MEDBORGARNAS RÖST I EU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPAPARLAMENTET: MEDBORGARNAS RÖST I EU"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET: MEDBORGARNAS RÖST I EU

2 Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på dina frågor om Europeiska unionen. Gratis telefonnummer (*): (*) Varken informationen eller samtalen kostar i regel något (men vissa operatörer, telefonkiosker och hotell kan ta betalt för samtalen). En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på internet via Europa-servern (europa.eu). Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, 2015 ISBN doi: /56797 Manuskriptet färdigställdes i januari Illustrationer: Jing Zhang/ Europeiska unionen Europeiska unionen, 2015 Kopiering tillåten med angivande av källan. Printed in Belgium TRYCKT PÅ PAPPER SOM BLEKTS UTAN ELEMENTÄRT KLOR (ECF)

3 TALMANNENS FÖRORD Europeiska unionen utgör en fängslande tanke om fred, frihet, stabilitet och välstånd. Efter århundraden präglade av lidande med förödande konflikter och två katastrofala världskrig föddes en ny epok med grundandet av Europeiska unionen. Frånvaron av krig har tillsammans med Europas öppna gränser förverkligat en av mänsklighetens äldsta drömmar. Ett krig mellan EU-länder är i dag otänkbart. Den gemensamma marknaden är vardag för en halv miljard européer. I dag lever vi i ett fritt och öppet Europa, ett Europa som kan vara stolt över sin kulturella mångfald och sitt engagemang för medborgerliga rättigheter och gemensamma värderingar. Vi lyckades göra fiender till vänner, övervinna nationella, religiösa och filosofiska skiljaktigheter och växa samman som ett enat Europa. Vi insåg att det inte längre gick att hålla isär våra egna intressen från våra grannars: antingen förlorar vi alla eller så blir vi alla vinnare. Vad betyder då det här i praktiken? Jo, det betyder att vi löser konflikter med dialog och samförstånd, vi baserar våra beslut på principer om solidaritet och demokrati och inte på den starkares rätt, vi jämkar samman intressen mellan mindre och större medlemsländer, mellan norra och södra Europa, mellan östra och västra, och vi sätter det allmännas väl före individuella intressen. Men vi får aldrig ta EU eller det europeiska integrationsprojektet för givet. Vi går igenom en orolig period i vår historia. För många människor i Europa är det svåra tider. I den finansiella

4 och ekonomiska krisens spår håller många på att förlora tilltron till politiken och dess institutioner. Förtroendekrisen drabbar även den europeiska integrationsprocessen. Vi måste inse att människor i Europa knappast har tid att ägna sig åt institutionella debatter när de samtidigt är fullt upptagna med att oroa sig över sina barns framtid, sina jobb, sina pensioner. Om vi vill blåsa nytt liv i det europeiska projektet måste EU visa att det klarar av att lösa problem som betyder något för människor. Europaparlamentet är ett forum för demokrati och debatt om vilken politisk väg EU ska välja i framtiden. Europaparlamentets ledamöter för din talan. Som talman är jag väldigt stolt över att leda ett så engagerat och öppet parlament. Europaparlamentet är ett organ där du kan göra din röst hörd när du väljer de representanter som du tycker ska försvara dina viktigaste intressen. Och vi vill lyssna på dig. Låt oss verka för ett Europa som tjänar vår egen och kommande generationer, ett Europa som rymmer ett löfte om ett ekonomiskt starkt, socialt rättvist, fritt och demokratiskt hem för alla européer. Detta parlament är demokratins hjärta i EU. Europaparlamentet kommer alltid att ta folkets parti i arbetet med att förbättra vardagen för hundratals miljoner européer. Europaparlamentets verksamhet ska bedrivas med värdighet och rättvisa samt bygga på respekt och icke-diskriminering. Martin Schulz Europaparlamentets talman

5 EUROPAPARLAMENTET: MEDBORGARNAS RÖST I EU EN KORT GUIDE TILL EUROPAPARLAMENTET

6 EUROPEISKA UNIONEN: VAD OCH VARFÖR Europeiska unionen är ett unikt ekonomiskt och politiskt partnerskap mellan 28 europeiska medlemsländer. Det skapades efter andra världskriget för att främja ekonomiskt samarbete. Tanken var att länder som bedriver handel med varandra blir ekonomiskt beroende av varandra och därigenom mer benägna att undvika konflikter. EU bygger på rättsstatsprincipen: Allt som EU gör utgår från fördragen, som alla medlemsländer har enats om. EU strävar hela tiden efter att dess institutioner ska förbli demokratiska och öppna för insyn. Europaparlamentet är en unik multinationell parlamentarisk församling som väljs direkt av medborgarna. Europaparlamentets 751 ledamöter företräder över 500 miljoner människor i 28 medlemsländer. EU-medborgarna kan medverka i den politiska processen på många olika sätt. De kan exempelvis rösta i val, ta kontakt med sin egen Europaparlamentariker, skicka in framställningar till Europa parlamentet och dra igång ett medborgarinitiativ där Europeiska kommissionen uppmanas att föreslå ny lagstiftning. Skicka in en framställning till Europaparlamentet: europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/00533cec74/petitions.html

7 HÄR ÄR NÅGRA EXEMPEL PÅ VAD EU HAR ÅSTADKOMMIT: Ô 2. Tack vare att gränskontrollerna mellan EU:s medlemsländer har avskaffats kan människor resa fritt över större delen av vår världsdel. Det har också blivit mycket lättare att bo och arbeta utomlands i Europa. 1. Ett halvt århundrade av fred, stabilitet och välstånd. Detta har avsevärt förbättrat levnadsvillkoren för miljontals européer. 3. Den inre marknaden gör att de flesta varor, tjänster, pengar och människor kan röra sig fritt inom EU och utgör EU:s verkliga ekonomiska motor. 6. Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken gör att EU kan uttala sig samstämmigt på världsscenen. EU uppträder även enat när det handlar om att ge utvecklingsbistånd till icke EU-länder, bevaka mänskliga rättigheter över hela världen och upprätthålla handelsförbindelser med länder utanför EU. 5. Människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och respekten för de mänskliga rättigheterna är värdegrunder som står inskrivna i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. EU-institutionerna och medlemsländernas regeringar har en juridisk skyldighet att rätta sig efter dem när de tillämpar EU-lagstiftningen. 4. Införandet av en gemensam valuta, euron, som för närvarande används i en majoritet av EU:s medlemsländer, har gjort det ännu lättare att bedriva handel och att resa.

8 EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER HÄR FÖLJER EN KORT BESKRIVNING AV DE VIKTIGASTE EU-INSTITUTIONERNA OCH VAD DE GÖR. Ô EUROPAPARLAMENTET Det enda direktvalda EU-organet. Företräder EU:s 500 miljoner invånare. Spelar en nyckelroll i valet av Europeiska kommissionens ordförande. Beslutar tillsammans med Europeiska unionens råd om EU:s budget och lagstiftning. EUROPEISKA RÅDET EU:s övergripande politiska prioriteringar fastställs av Europeiska rådet, där ledare på nationell nivå och EU-nivå möts. Det leds av sin ordförande och består av nationella stats- och regeringschefer samt kommissionens ordförande. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Europeiska unionens råd, ofta kallat rådet, företräder de enskilda medlemsländernas regeringar. Rådets ordförandeskap innehas av medlemsländerna enligt ett rullande schema.

9 EUROPEISKA KOMMISSIONEN EU:s verkställande organ som föreslår och verkställer EU:s lagar och övervakar fördragen och EU:s dagliga verksamhet. DOMSTOLEN EU-rättens högsta domstol. Den tolkar EU-rätten och säkerställer att den tillämpas likadant i alla medlemsländer. REVISIONSRÄTTEN Granskar EU:s finanser. Som extern revisor bidrar revisionsrätten till att förbättra EU:s ekonomiska förvaltning och fungerar som en oberoende väktare av EU-medborgarnas ekonomiska intressen. C EUROPEISKA CENTRALBANKEN (ECB) Centralbanken för Europas gemensamma valuta, euron. ECB:s huvuduppgift är att upprätthålla eurons köpkraft och på så vis prisstabiliteten i euroområdet. Lär dig mer om EU:s institutioner och organ: europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_sv.htm

10 EUROPAPARLAMENTETS BEFOGENHETER OCH UPPGIFTER Europaparlamentet är ett unikt exempel på demokrati i en multinationell och flerspråkig miljö. De folkvalda Europaparlamentarikerna debatterar offentligt och spelar en avgörande roll i utformningen av EU:s politik. Här är några exempel på deras viktigaste arbetsområden: LAGAR Tillsammans med rådet beslutar Europaparlamentet om lagar som påverkar EU-medborgarna i deras vardag. Detta gör de exempelvis i frågor om fri rörlighet, livsmedelssäkerhet, konsumentskydd, miljö och de flesta ekonomiska sektorer. Medlemsländerna har fortfarande vetorätt på områden som skatter samt utrikesoch försvarspolitik. På vissa områden måste rådet ha parlamentets godkännande innan det fattar beslut. Men även där medlemsländerna beslutar på egen hand, exempelvis inom utbildning och kultur, går EU ofta in med stödåtgärder, till exempel genom programmet Erasmus+, som ger unga européer möjlighet att studera, arbeta som volontärer, gå en yrkesutbildning eller skaffa arbetslivserfarenhet i utlandet. Engagera dig i EU-politiken: europa.eu/eu-law/have-your-say/index_sv.htm

11 2012 VÄCKTE EUROPAPARLAMENTET UPPSEENDE GENOM ATT FÖRKASTA DET KONTROVERSIELLA ACTA-AVTALET OM VARUMÄRKESFÖRFALSKNING. Detta multinationella avtal syftade till att upprätta internationella standarder för att stärka skyddet av immateriella rättigheter. Organisationer som representerade medborgare och icke-statliga intressen hävdade emellertid att Acta riskerade att försvaga ett antal grundläggande rättigheter, som yttrandefriheten och integritetsskyddet. Att avtalet förhandlades fram i hemlighet innebar dessutom att företrädare för det civila samhället, utvecklingsländer och allmänheten stängdes ute från processen. När EU och flera av dess medlemsländer skrev under avtalet väckte detta omfattande protester över hela Europa. Efter påtryckningar från det civila samhället, däribland fem framställningar med 2,8 miljoner namnunderskrifter, gjorde Europaparlamentet en noggrann genomgång av avtalet och avvisade det till slut. Detta innebar i praktiken dödsstöten för Acta, som inte kunde antas av något av EU:s medlemsländer.

12 BUDGET Budgetansvar är den viktigaste befogenheten för varje parlament den som fördelar medlen har även makten att fastställa de politiska prioriteringarna. På EU-nivå delas detta ansvar av Europaparlamentet och rådet. Tillsammans antar de en flerårig budgetram vart sjunde år, och de granskar och godkänner budgeten för det kommande året samt utgifterna för det gångna året. EU:s LÅNGTIDSBUDGET Utgiftstak (i euro) för 7 år Ô 38,9 % 13,1 % 6,4 % 6,1 % 1,6 % 33,9 % Skydd och förvaltning av naturresurser Den gemensamma jordbrukspolitiken och landsbygdens utveckling (373,2 miljarder) Konkurrenskraft för jobb och tillväxt Forskning och teknik (125,6 miljarder) Administration (61,6 miljarder) EU som global partner Internationella frågor (58,7 miljarder) Frihet, säkerhet och rättvisa Rättsliga och inrikes frågor (15,7 miljarder) Sammanhållning för jobb och tillväxt Jobb, territoriell sammanhållning och samarbete (325,1 miljarder) 100 % Totala utgifter (960 miljarder) Inklusive 27 miljoner för att kompensera Kroatien Mer om EU:s budget: europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/003dcd4001/the-budget-procedureexplained.html

13 KONTROLL Europaparlamentet kontrollerar att EU:s pengar används på rätt sätt. När Europeiska kommissionens ordförande ska nomineras görs detta med hänsyn till resultatet i valet till Europaparlamentet; ordföranden måste dessutom väljas in av parlamentet, som även måste godkänna tillsättningen av hela kommissionen (ordföranden och kommissionärskollegiet) och kan tvinga den att avgå. Kommissionsledamöterna ombeds ofta att försvara sin politik inför parlamentet, och Europeiska rådets ordförande och den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik framträder regelbundet i parlamentet för att informera parlamentarikerna och svara på deras frågor. De senaste åren har det blivit betydligt vanligare att parlamentet håller diskussioner med alla ledande beslutsfattare som har med euron att göra för att kasta mer ljus över hur beslut i valutafrågor fattas. På så vis är Europaparlamentet ett av få forum där man försöker förbättra insynen i hur euroområdet styrs. Mer om Europaparlamentets befogenheter och förfaranden: europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/007c895f4c/powers-and-procedures.html

14 EUROPAPARLAMENTET FÖRSVARAR FRIHET OCH DEMOKRATI Som EU:s enda folkvalda institution tar Europaparlamentet sin roll som försvarare av frihet, mänskliga rättigheter och demokrati, både i och utanför Europa, på största allvar. Den främsta uppgiften för parlamentets ledamöter är att företräda medborgarna på EU-nivå och att hävda deras intressen gentemot EU:s ledare och institutioner. De flesta internationella avtal som EU ingår måste godkännas av Europaparlamentet, som också är med och utformar EU:s utvecklings- och biståndspolitik. Parlamentets ledamöter utövar allt större inflytande över EU:s utrikespolitik och har nära förbindelser med andra lagstiftare över hela världen. Parlamentets ledamöter agerar ofta valobservatörer i länder runtom i världen för att kontrollera att valen där går rätt till. De ser till att de mänskliga rättigheterna skyddas i ekonomiska avtal och handelsavtal som EU ingår med andra länder, och de delar ut Sacharovpriset för att hedra personer eller organisationer som försvarar mänskliga rättigheter, demokrati och yttrandefrihet och som bekämpar intolerans och förtryck någonstans i världen. Bland tidigare års pristagare märks Malala Yousafzai, Nelson Mandela och Aung San Suu Kyi. Mer om Europaparlamentets Sacharovpris: europarl.europa.eu/sakharov

15

16 EUROPAPARLAMENTETS STRUKTUR EUROPAPARLAMENTETS SAMMANSÄTTNING I POLITISKA GRUPPER ( ) Ô S&D 191 ECR 71 EPP 219 ALDE 68 GUE/NGL 52 De gröna/efa 50 Totalt 751 GL 52 EFDD 48 EPP S&D ECR ALDE Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet Gruppen Europeiska konservativa och reformister Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa GUE/NGL Gruppen Europeiska enade vänstern/nordisk grön vänster De gröna/efa Gruppen De gröna/europeiska fria alliansen EFDD GL Gruppen Frihet och direkt demokrati i Europa Grupplösa

17 PLATSFÖRDELNING PER POLITISK GRUPP OCH PER MEDLEMSSTAT ( ) Ô EPP S&D ECR ALDE GUE/ NGL De gröna/ EFA EFDD GL Totalt Belgien Bulgarien Tjeckien Danmark Tyskland Estland Irland Grekland Spanien Frankrike Kroatien Italien Cypern Lettland Litauen Luxemburg Ungern Malta Nederländerna Österrike Polen Portugal Rumänien Slovenien Slovakien Finland Sverige Förenade kungariket Totalt

18 LÄR KÄNNA EUROPAPARLAMENTET BÄTTRE BESÖK OSS... Är du nyfiken på hur förslag blir till lagar och var din parlamentsledamot är med och fattar beslut som påverkar dig i din vardag? Europaparlamentet i Bryssel och Strasbourg erbjuder besökare en mängd interaktiva möjligheter att förbättra sina kunskaper om parlamentet som institution, dess historia och EU-kontexten i stort. Nedan följer ett antal aktiviteter och informationskällor. Du kan också läsa mer om dem på Europaparlamentets webbplats: europarl.europa.eu PARLAMENTARIUM (BRYSSEL): Lär dig mer om den europeiska integrationens historia och EU:s inflytande på våra vardagsliv genom roliga och interaktiva multimedieverktyg. Dörrarna står öppna alla dagar i veckan och du behöver inte boka i förväg. EUROPEISKA HISTORIENS HUS (BRYSSEL): Europeiska historiens hus ger besökare möjlighet att bekanta sig med 1900-talets europeiska historia och förstå dess betydelse för vår samtid. RUNDVANDRINGAR FÖR ENSKILDA: Besök plenisalen i Bryssel med hjälp av en praktisk multimedieguide (två rundvandringar om dagen, inga förhandsbokningar krävs) eller upplev ett plenarsammanträde i Strasbourg direkt från åhörarläktaren. PARLAMENTSBESÖK FÖR GRUPPER: Var med när en anställd berättar om Europaparlamentets roll och verksamhet. I besöket ingår en rundvandring i plenisalen i Bryssel eller Strasbourg (vardagar, reservation krävs, grupper på minst 20 personer).

19 ROLLSPEL FÖR SKOLOR (BRYSSEL): Under 2,5 timmars tid får skolelever prova på att vara Europaparlamentariker och på ett innovativt och lustfyllt sätt lära sig hur Europaparlamentets beslutsprocess går till (vardagar, reservation krävs, grupper på elever). EUROSCOLAPROGRAMMET (STRASBOURG): Från bänkraderna i Europaparlamentets plenisal får högstadie- och gymnasieelever en unik möjlighet att uppleva EU:s beslutsfattande i form av ett flerspråkigt europeiskt ungdomsparlament. PARLAMENTET NÄRA DIG: Besök informationsevenemang, utställningar och debatter i europeiska frågor organiserade av Europaparlamentets informationskontor i alla medlemsländer. Europaparlamentets informationskontor i: SVERIGE Regeringsgatan 65, 6 tr. SE Stockholm SVERIGE Tfn Fax europaparlamentet.se FINLAND Malmgatan 16 FIN Helsingfors FINLAND Tfn Fax europarl.fi

20 ... ELLER HÅLL KONTAKTEN! BESÖK VÅR WEBBPLATS: Här kan du följa plenardebatter i direktsändning, få kontaktuppgifter till parlamentarikerna från ditt land och hitta massor av information om allt från senaste nytt till studier och rapporter i olika ämnen: europarl.europa.eu. FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK OCH DELTA I DEBATTEN: facebook.com/europeanparliament FÖLJ OSS PÅ TWITTER: twitter.com/europarl_sv FÖLJ EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER OCH POLITISKA PARTIER I REALTID: epnewshub.eu Om du redan har besökt Europaparlamentet kan du skicka din e-postadress till för att hålla kontakten med de andra deltagarna i din besöksgrupp, utbyta foton och få ett nyhetsbrev om vad som är på gång i Europaparlamentet.

21 QA SV-1 För mer information se: europarl.europa.eu

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen Europa. Kunskapsmagasinet för unga Europeiska unionen Detta kunskapsmagasin tillsammans med en lärarhandledning finns på internet: http://europa.eu/teachers-corner/index_sv.htm bookshop.europa.eu Europeiska

Läs mer

Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications

Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för kommunikation Publikationer 1049 Bryssel BELGIEN

Läs mer

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU ! eu-upplysningen EU-upplysningen Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? Hur kommer ett direktiv till? Så fungerar EU FAKTABLAD FRÅN EU-UPPLYSNINGEN

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/vad-eu-gor/schengen-och-fri-rorlighet-for-personer/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/vad-eu-gor/schengen-och-fri-rorlighet-for-personer/ EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 27 medlemsländer. Den 1 juli 2013 blir Kroatien EU:s 28:e

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA MARS 2010 30.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 83/1 F E U KONSOLIDERADE VERSIONER F E U F AV FÖRDRAGET OM

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år 1986. Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor

Läs mer

Tänk framåt. En kort guide till EU:s institutioner och politik av betydelse för psykisk hälsa och personer med psykiska besvär

Tänk framåt. En kort guide till EU:s institutioner och politik av betydelse för psykisk hälsa och personer med psykiska besvär Tänk framåt En kort guide till EU:s institutioner och politik av betydelse för psykisk hälsa och personer med psykiska besvär Small text MHE-SME? 1 Innehåll 1. EU:s institutioner...2 Europeiska rådet...

Läs mer

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 E-post: order@sns.se

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Euroopan unioni ja Eurooppavaalit. Medborgarnas Europeiska union. Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista

EUROPAPARLAMENTET. Euroopan unioni ja Eurooppavaalit. Medborgarnas Europeiska union. Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista EUROPAPARLAMENTET Euroopan unioni ja Eurooppavaalit Medborgarnas Europeiska union Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista 1 EU-parlamentin istunto käynnissä Brysselissä. Innehåll Europeiska

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

en studiebok om europeiska unionen

en studiebok om europeiska unionen en studiebok om europeiska unionen Imperiet En studiebok om Europeiska unionen en studiebok om europeiska unionen Sometimes I like to compare the EU as a creation to the organisation of empires. We

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

EU-MEDBORGARNAS AGENDA

EU-MEDBORGARNAS AGENDA EU-MEDBORGARNAS AGENDA Européerna säger sin mening Rättsliga frågor Innehåll 02 EU-MEDBORGARNAS AGENDA 04 DET OFFENTLIGA SAMRÅDET OM EU-MEDBORGARSKAPET 05 Vem deltog? 07 Fri rörlighet i EU 11 Medborgare

Läs mer

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Ekonomiska och monetära För stabilitet, tillväxt och välstånd i hela EU unionen och euron En väl fungerande ekonomisk och monetär union och en stark och stabil euro är grunden för

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

954386_TRAITE_SV_1_50 03-02-2005 08:08 Pagina 1 FÖRDRAG OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA

954386_TRAITE_SV_1_50 03-02-2005 08:08 Pagina 1 FÖRDRAG OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA 954386_TRAITE_SV_1_50 03-02-2005 08:08 Pagina 1 FÖRDRAG OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA 954386_TRAITE_SV_1_50 03-02-2005 08:08 Pagina 2 MEDDELANDE TILL LÄSAREN Denna publikation innehåller

Läs mer

KONSTITUTION FÖR EUROPA

KONSTITUTION FÖR EUROPA FÖRDRAG OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA SNS FÖRLAG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 E-post: order@sns.se Hemsida: www.sns.se SNS Studieförbundet

Läs mer

Broschyr 1998 EUROPA PA LEKTIONER. αν Pascal Fontaine EUROPEISK DOKUMENTATION

Broschyr 1998 EUROPA PA LEKTIONER. αν Pascal Fontaine EUROPEISK DOKUMENTATION Broschyr 1998 EUROPA PA LEKTIONER αν Pascal Fontaine EUROPEISK DOKUMENTATION / SAMMA SERIE Europe A fresh start. The Schuman Declaration 1950-90 A human face for Europe Environmental policy in the European

Läs mer

ST RAPPORT. Varför ska jag rösta i EU-valet? I detta nummer. Dax för förbundsstämma! Tidningen för förtroendevalda

ST RAPPORT. Varför ska jag rösta i EU-valet? I detta nummer. Dax för förbundsstämma! Tidningen för förtroendevalda Tidningen för förtroendevalda ST RAPPORT NR 3 2009 18 MAJ ÅRGÅNG 21 Varför ska jag rösta i EU-valet? Alla EUs medlemsländer har ett fast antal platser i parlamentet, från Tysklands 99 till Maltas 5. Sverige

Läs mer

Barns rättigheter ur barnens eget perspektiv

Barns rättigheter ur barnens eget perspektiv Barns rättigheter ur barnens eget perspektiv Denna undersökning har beställts av generaldirektoratet för rättsliga frågor och samordnats av generaldirektoratet för kommunikation. Detta dokument speglar

Läs mer

Europeiska unionens budget en översikt

Europeiska unionens budget en översikt Europeiska unionens budget en översikt Vart går pengarna? Varifrån kommer pengarna? Vem beslutar? Hur används och kontrolleras pengarna? Hur redovisas medlen? Europeiska kommissionen Vart går pengarna

Läs mer

ONSDAGEN DEN 22 MARS 2006

ONSDAGEN DEN 22 MARS 2006 3-001 ONSDAGEN DEN 22 MARS 2006 3-002 ORDFÖRANDESKAP: BORRELL FONTELLES Talman (Sammanträdet öppnades kl. 15.00.) 3-003 Återupptagande av sessionen 3-004 Talmannen. Jag förklarar Europaparlamentets session

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

Inre marknaden. Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Inre marknaden. Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Inre marknaden Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd En bättre fungerande inre marknad är nyckeln till tillväxt i EU. Michel Barnier, EU:s inremarknadskommissionär

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

Inlaga NewsGothic-spalt 03-10-09 08.20 Sida 1. Europas grundlag. Framtidskonventets förslag till konstitution för EU

Inlaga NewsGothic-spalt 03-10-09 08.20 Sida 1. Europas grundlag. Framtidskonventets förslag till konstitution för EU Inlaga NewsGothic-spalt 03-10-09 08.20 Sida 1 Europas grundlag Framtidskonventets förslag till konstitution för EU SNS Förlag * EU 2004-kommittén Inlaga NewsGothic-spalt 03-10-09 08.20 Sida 2 SNS Förlag

Läs mer