KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:"

Transkript

1 Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och tid för Kommunledningskontoret i Borgholm / 2012 justeringen: OBS! DENNA GÅNG ANMÄLS FÖRHINDER TILL SEKRETERAREN TEL ÄRENDEN 1. Godkännande av kungörelse Sid 2. Godkännande av dagordning 3. Sammanträdesdagar 2013 Dnr 2012/ MEDDELANDE - Politiska uppdrag Dnr 2010/ Länsstyrelsen i Kalmar län har utsett följande nya ledamot och ersättare i kommunfullmäktige f ro m Ny M-ledamot - Mikael Borgström. Ny M-ersättare - Lars-Martin Johansson Ny S-ersättare - Bo Svantesson Ny S-ersättare - Laila Olsson 5. Avsägelse av politiskt uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden Anette Persson (C) Dnr 2010/ Godkännande av avsägelsen. Centerpartiet ska lämna förslag på ny ersättare ALLMÄNPOLITISK DEBATT enligt antagen arbetsordning ska allmänpolitisk debatt anordnas i anslutning till budgetsammanträdet 7. Nedläggning av en skola på östra sidan Dnr 2012/ Utbildningsnämnden föreslog under rubriken Strategisk utvecklings- och besparingsplan SUB:en kommunfullmäktige att anta skolorganisationsförslaget enligt alternativ 4. Utbildningsnämndens förslag behandlas i kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium anser att själva skolorganisationen inte är ett ärende för fullmäktige däremot är delen vad gäller nedläggning av skola en fullmäktigefråga sep handl. skrivelser från allm ej politiskt behandlade

2 8. Ev nedläggning av kultur- och fritidsnämnden Dnr 2012/ Kultur- och fritidsnämnden föreslog kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige att lägga ner kultur- och fritidisnämnden fr o m under förutsättning av att - hela kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet (exkl biblioteksverksamheten) läggs under kommunstyrelsen ansvar. - det tillsätts ett tremannautskott under kommunstyrelsen med ansvar för kultur- och fritidsfrågorna, med möjlighet att adjungera kommunens ansvariga politiker för ungdom Kultur- och fritidsnämndens förslag behandlas i kommunstyrelsen Budget 2013 med plan 2014 och 2015 Dnr 2011/ Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att anta budget 2013 med plan 2014 och 2015, att delegera till kommunstyrelsen att göra eventuella ombudgeteringar av drift- och investeringsmedel från år 2012 till år att skattesatsen år 2013 blir oförändrad 21,58 per skattekrona. att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån d v s låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Vidare överläts till kommunfullmäktige att godkänna revisionens förslag till budget för år Ev yrkanden från personalorganisationerna skickas separat v 47 efter sammanträde med Cesam sep handl Budget Kommunstyrelsen behandlar taxor, investeringsbudget m m Dessa delar av budgeten kommer att behandlas av kommunfullmäktige vid sammanträdet Hemställan om fyllnadsval till Demokratiberedningsgruppen Dnr 2011/ Skrivelse från Centerpartiet med hemställan om fyllnadsval då deras ordinarie ledamot i gruppen tidigare har avsagt sig uppdraget. 11. Övergripande vision och verksamhetsmål för Borgholms kommun Dnr 2011/ Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att anta övergripande vision samt att anta nio övergripande verksamhetsmål. Kommunfullmäktige återremitterade ärendet , vision och verksamhetsmål har nu reviderats. 11. Motion (Eddie Forsman M, Eva Karlström M, Mats Axelsson FP) - Samordning av tillståndsgivning Dnr 2011/ Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att bifalla motionen

3 12. Regionförbundet i Kalmar län. Delårsrapport 2012 Dnr 2012/ Kommunfullmäktige får delårsrapporten för kännedom. DELÅRSRAPPORTEN (71 SIDOR) FINNS PÅ REGIONFÖRBUNDETS HEMSIDA Trycksaker6/ Skickas med digitalt men inte i pappersform p g a mängden papper i rapporten INFORMATION - inkomna revisionsrapporter: Granskning - administrativa processer Dnr 2012/ Granskning - fastighetsunderhåll Dnr 2012/ Granskning - överförmyndarverksamheten Dnr 2012/ Revisionsrapporterna är överlämnade till respektive nämnd för åtgärd enligt missiv. INFORMATION - Statistik från webbsändning 126 Skickas digitalt

4 SAMMANTRÄDESTIDER 2012 Nämnd/styrelse Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Kommunfullmäktige Måndag kl. 18:30 Kommunstyrelsen Tisdag kl 13:00 1 KS arbetsutskott Tisdag kl 13:00 Kultur- o fritidsnämnden Onsdag kl 14:00 Socialnämnden Onsdag kl 13:00 SN arbetsutskott Onsdag kl 13:00 SN arbetsutskott IFO Onsdag kl 13:00 Utbildningsnämnden Onsdag kl 13:00. UN arbetsutskott Onsdag kl 09:00 samverkan kl Samhällsbyggnadsn. Onsdag kl 09:00 Samhällsbyggn au Onsdag kl 09:30. Besiktningsresor 09.00

5 2

6 3

7 4

8 5

9 UTBILDNINGSNÄMNDEN 6 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2012/ UN Strategisk utvecklings- och besparingsplan, SUB:en Kommunstyrelsen beslutade vid sitt möte den 19 juni att inför budgetarbetet 2013 arbeta utifrån Borgholmsmodellen, vilken i huvudsak bygger på standardkostnadsmodellen. Utbildningsnämnden gav 52/12 uppdrag till förvaltningen att i samarbete med ekonomiavdelningen utreda vidare förslag till besparingar. Nämnden beslutade 59/12 om inriktning inför budgetarbetet den 9 oktober att bifalla C, M, Fp och Erik Arvidssons förslag och en kostnadsberäkning av S-gruppens förslag. Arbetsutskottet har 58/12 överlämnat ärendet till nämnden för beslut. Ordföranden informerar om vad som förevarit i ärendet sedan arbetsutskottets möte. Ett budgetförslag 2013, bilaga 1, innehållande ett nytt skolorganisationsförslag alternativ 4 presenteras, bilaga 2. Utbildningschefen redogör för förslagen och konsekvenser därav. Beslut Utbildningsnämnden beslutar att anta budgetförslaget år 2013 i sin helhet samt föreslå Kommunfullmäktige att anta skolorganisationsförslaget enligt alternativ 4. Bilaga 2. Lennart Anderson (S) deltar ej i beslutet. Protokollsanteckning Lars-Göran Andersson (S): antar alternativ 4 bortsett från att ort anges. Protokollsanteckning från Moderaterna: M förordar fortfarande fem skolor i kommunen. Vi anser alternativ 4 är ett steg i rätt riktning för att vår kommuns ekonomi ska komma i balans. Utdragsbestyrkande

10 Skolorganisation - alternativ 4 År 6 Organsation År 6 från söder och centrum till Slottsskolan Minskat antal klasser. Besparing (helårseffekt) Undervisning: 0,6 mkr (1,3 tjänst) Interkommunal ersättning: 0,6 mkr Ökad kostnad (helårseffekt) KLT-kort: 0,1 mkr Summa besparing: 1,1 mkr Köping Organisation: F-5 Verksamheten går ur gamla skolan som är i stort renoveringsbehov. All verksamhet samlas i års byggnader. Besparing (helårseffekt) Drift lokaler: 0,5 mkr Minskat framtida investeringsbehov Köping grundskola: 1,3 mkr Summa besparing: 0,5 mkr Viktoria Organisation: F-5 Med minskad kostnad för klassorganisationen. Ökad kvalitet på lokalanvändningen.

11 Rälla/Gärdslösa Organisation: Rälla: F-5 Gärdslösa: F-5 Grundskola och fritidshem i Runsten avvecklas ht Besparing (helårseffekt) Undervisningskostnader Runsten: Drift lokaler Runsten: Drift kök Summa besparing: Ökade driftkostnader Transport mat Hyra paviljong Skolskjutsar Summa ökade driftkostnader Nödvändiga investeringsbehov ( 4,2 mkr) Gärdslösa - brandskydd (2 mkr) Gärdslösa - handikapp (1 mkr) Runsten - Förskola (1 mkr) Ränta nya lån Montering paviljong (0,2 mkr) 2,1 mkr 0,4 mkr 0,9 mkr 3,4 mkr 0,1 mkr 0,4 mkr 0,2 mkr 0,7 mkr 0,29 mkr 0,06 mkr 0,03 mkr 0,03 mkr 0,16 mkr 0,01 mkr Summa besparingar (inkl nödvändiga investeringar) 2,4 mkr Minskat framtida investeringsbehov (26,3 mkr) Runsten - grundskola & idrotshall (13 mkr) Förskola & Bibliotek (7 mkr) Runsten - kök (5 mkr) Köping grundskola (1,3 mkr) Ränta nya lån 1,9 mkr 0,4 mkr 0,2 mkr 0,2 mkr 0,0 mkr 1,1 mkr Alternativ 4 - totalbesparing: 4,0 mkr Samt minskad årlig investeringskostnad (avskrivning och ränta): 1,9 mkr

12 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 9 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2012/ KS Utredningsuppdrag, Gärdslösa skola. Vid dagens sammanträde lyfts fråga som kommit upp vid de möten som hållits med medborgarna på östra sidan i samband med diskussion om skolnedläggning. Önskemål har framförts att även Gärdslösa skolas renoveringsbehov ska inventeras utifrån samma nivå som gjorts av Runstens skola. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till fastighetschef Bo Thoor a t t anlita samma företag, som tidigare gjort kostnadsförslag för renovering av Runstens Skola, att under samma premisser utreda investeringsbehovet i Gärdslösa skola innan beslut om vilken skola som ska läggas ned inom skolorganisationen. Redovisningen ska behandlas vid ett extrasammanträde med kommunstyrelsen innan slutligt beslut fattas om vilken skola som ska läggas ned på östra sidan av kommunen. Utdragsbestyrkande

13 10 Hej på er. Här kommer förslag på tillbyggnation av Gärdslösa skola. Det förslag som finns medskickat innebär att man får tre nya permanenta klassrum, samt att byggnaderna byggs ihop. Det blir också fler toaletter, hiss och diverse förbättringar gällande brandskydd, värme mm. Det är alternativ C som ni ska titta på. Kostnad för detta ca. 10 miljoner med Björns reservationer för värme och ventilation. Markförhållande, ledningar och rör i mark mm är inte undersökt, men bör inte utgöra några större bekymmer. Därutöver finns det behov att göra vissa justeringar gällande brandskyddet, tillgänglighet mm för ca : I de befintliga byggnaderna ser vi inget akut behov av åtgärder, lokalerna skulle fungera som dom är med ovan nämnda åtgärder för : Detta ska ställas mot alternativet att hyra paviljonger för under 36 månader för : samt en utköps klausul på : efter 36 månader. Så för att få ett eget boende efter 36 månader som inte är integrerad med övrig verksam så har vi betalat : Ni alla få distrubuera dette mejl (eller delar där av) vidare till dom som ni anser berörda av det (föräldragrupper mm). Man måste dock vara medveten om att detta är en kostnadsuppskattning och ingen kalkyl, det skulle kräva betydligt mer arbete. Nu är Runsten och Gärdslösa beräknade på samma sätt och jämnförbara. Med vänlig hälsning Bo Thoor, Fastighetschef BOX 55, S Borgholm Besöksadress: Badhusgatan 4 Direkt:

14 11 Gärdslösa skola Borgholms kommun Budgetbedömningar för om- och tillbyggnadsarbeten Kostnadsläge oktober 2012 Priser i SEK exkl mervärdeskatt och byggherrekostnader Efter en knapp förmiddags genomgång av de två byggnaderna vid Gärdslösa skola med uppdraget att få till tre nya klassrum och att rusta upp befintliga anläggningar i likhet med i våras gjorda utredningen vid Runstens skola lämnas nedanstående reflektioner: Gymnastik- och matsalsbyggnaden uppförd i början av 90-talet är i gott skick och har enligt uppgift väl fungerande värme- och luftbehandlingsanläggningar. Inga skador eller andra brister syntes eller beskrevs av guiden, Magnus Pettersson. Mottagningskök som fyller sin funktion och myndigheternas krav. Utrymme i matsal och omklädningsrum skulle tåla planerad uppökning av elevantalet genom schemaläggningar. Utvändigt noterades mindre målningsbehov och något skadat stuprör som allt bör falla under något underhållskonto. Slutsats: renoverings- eller utbyggnadsbehov 0:- Huvudbyggnaden, om- och tillbyggt äldre ålderdomshem. Byggnaden är väl underhållen och har uppdaterats med luftbehandling och värmesystem till att hålla, berättas det, acceptabla komfort- och energikrav. Likaså brandskyddet lär med viss tvekan dock uppfylla myndighetskraven. Toaletter är väl inte helt tip-top men tycks fylla krav och funktion. Tillbyggnad innehållande klassrum och grupprum har några tveksamheter. Värmeisoleringar, fönster och tillgängligheten. Planet ligger en halvtrappa upp. Om tre nya klassrum behövs tycks det finnas tre möjliga platser: A På planen nordväst om gymnastikbyggnaden. Detta läge känns inte optimalt eftersom det blir lite avsides huvudbyggnaden och kontakten med denna. Därtill finns det tydligen en hel del ledningat i denna markyta. Man snor även en bra lek- och bollyta. B Bygga till norr om huvudbyggnaden på den gamla vägen som inte längre har någon större funktion. Här blir bättre men man kommer väldigt nära grannhuset i norr. C Är ett alternativ som inte inkräktar nämnvärt på skolgården, man får klass- och grupprum som har direktkontakt med skolan i övrigt. Man kan genom att bygga korridor införliva gymnastik- och matbyggnaden till att bli en enhet i skolan och medge passage i alla väder. Därtill löser man brandväg från gamla byggnaden. Man får hiss som gör alla ytor nåbara för rörelsehindrade, även halvplanet i den gamla tillbyggnaden. Ekonomi för alternativ C: Med samma kostnadsmall som tillbyggnaden i Runsten hamnar vi här på cirka 9 miljoner. Lägg till lite ombyggnad av gamla klassrumstillbyggnaden med anpassning yttertak mot nybygge, lite värmeisolerande åtgärder och nya fönster för ca ½ miljon och lika mycket för hisspaketet så har man investerat 10 miljoner exkl moms och byggherrekostnader.

15 12 Att tänka på: Detta är en första tanke utan noggrannare måttagningar på plats eller koll på vilka mått som de olika klassrummen fordrar. Inga studier om huruvida befintlig värme kan utvidgas för denna del, brandtekniska frågor och så vidare har beaktats. Förslaget måste ses som en tanke som kanske är värd att spinna vidare på! Kåremo Teknik AB Björn Nilsson

16 ~ <) o 13 5\ ~~ :J:, J I ~'-1 f C ~~<t II, I, "-l.,i.«rul'1 118 KLASSRUM ~ m122 LEKRUM 120 KONTOR 123 LEKRUM -,.-t r::- ~ D\lSl.AC., t \L-1.-1b"c"~~~ 1> <;,11Z.. ~~ ~ 'S"c::O L.A ~en~...n...o(?&.a~ i

17 'l,06 J<lt..S~RiJ:-t 204 KLASSRUM :n~lact \1\.L1l'c~~~t:> "P\..A.'\-4 ~ c,l.~~'\- ~A S'c:.() ~A 'ZO\~II~f

18 "----' ~ rt, - T tstulac, lu..t. ~ ~4~ '" ~).it~\..~~ S~'-A ~LA\.l3> -z.c l"t.._ \t - (),

19 16 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Beteckning 1 (3) Ert datum Er beteckning KS Runsten skola Förslag till beslut Fastighetsavdelningen inom BEAB överlåter till KS att fatta beslut om fastighetens framtid. Sammanfattning av ärendet Att avyttra eller behålla skolbyggnaderna i Runsten. Eventuellt så finns det förslag på att hyra/arrendera ut fastigheten. Beslutsunderlag Genomgång av fastigheterna inom Runsten skola. Kalkyl för att renovera och anpassa byggnaderna till dagens behov. Ärendet Skolan består idag av fyra olika byggnader huvudbyggnad, sporthall, förskola och personalbyggnad. Huvudbyggnaden är i akut behov av omfattanderenovering. Det som har gjorts de senaste åren är fönsterbyte 2002 och nya takpannor Uppvärmningen sker idag med Olja/El varför även värmesystemet är i behov av omfattande åtgärder. I början av 2012 gjordes en omfattande inventering för att klarlägga vilka kostnader det medförde att renovera skolan för att uppnå en acceptabel arbetsmiljö och vad som krävs för att sänka driftskostnaderna. Renoveringen av huvudbyggnaden beräknades då till SEK. Om man ska anpassa huvudbyggnaden för rörelsehindrade så krävs en hiss. Hissen skulle i så fall byggas till på fasaden för att inte minska invändiga ytor. Hissinstallationen är beräknad till SEK. Postadress Telefon Telefax e-post / www Box Borgholm

20 17 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Beteckning 2 (3) [Dnr] Ert datum Er beteckning Det finns historiskt olika utredningar som tittat på vilken typ av verksamhet som ska bedrivas i köket. Sedan tidigare så har köket fått ett antal allvarliga besiktningspunkter på sig och som måste åtgärdas för att möjliggöra att verksamheten kan bedrivas vidare. För att ha en fortsatt köksdrift så måste köket byggas om och till. Då det idag finns ett skyddsrum på bottenvåningen är det inte möjligt att bygga vidare på nuvarande ytor. Den kostnadskalkyl som gjorts visar på en kostnad av ca SEK. Gymnastikhallen är mycket nedgången och sliten invändigt. Fönster, dörrar och fasad är i behov av att bytas. Kostnad för detta är beräknad till SEK I den inventering som gjorde föreslog man att förskolan och personalbyggnaderna rivs och att man bygger ut skolan med motsvarande ytor. Både personal och förskolan är hårt slitna, tak läcker, fönster behöver bytas, fasader är dåliga mm. Beräknad kostnad för att riva båda byggnaderna SEK Kostnader för en tillbyggnation (ytor motsvarande förskola och personalrum) är inte uppdelad så att man kan se bara denna delen. När inventeringen gjordes så tittade man även på att integrera ett bibliotek och Näktergalen. Uppskattning för hela tillbyggnaden SEK Då man idag värmer med Olja/El så tittade man även på att byta ut detta mot en mer ekonomisk och miljöanpassad lösning med bergvärmepump. Beräknad kostnad för installation av bergvärmepump SEK Om allt skall genomföras är kostnaden ca SEK plus de SEK för nya ytorna.

21 18 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Beteckning 3 (3) [Dnr] Ert datum Er beteckning Det bokförda värdet på de olika byggnaderna är: Runsten skola inkl. personalbyggnad Förskolan Runsten Gymnastikhallen SEK SEK SEK Bo Thoor Fastighetschef Beslutet ska skickas till

22 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 19 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2012/ kfn Kultur- och fritidsnämndens budget 2013 nedläggning av kulturoch fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott fick av kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att se över och presentera förslag på hur kultur- och fritidsnämndens verksamhet kan/bör organiseras mandatperioden ut. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutade föreslå nämnden besluta att föreslå kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att lägga ner kultur- och fritidsnämnden fr.o.m under förutsättning att; - hela kultur- och fritidsförvaltingens verksamhet (exkl. biblioteksverksamheten) läggs under kommunstyrelsens ansvar - det tillsätts ett tremanna utskott under kommunstyrelsen med ansvar för kultur- och fritidsfrågor, med möjlighet att adjungera kommunens ansvarige politiker för ungdomsfrågor. Bakgrund Under de två senaste åren har det vid ett flertal tillfällen framkommit och diskuterats att kultur- och fritidsnämnden är en liten nämnd med få beslutsärenden. Nämnden har vi ett antal tillfällen fått flyttas eller helt ställas in p.g.a. för få ärenden. När fritidsgårdsverksamheten och fr.o.m även biblioteksverksamheten inte är en del av kultur- och fritidsnämndens ansvar längre blir nämndens budget- och ansvarsområde än mindre. Kultur- och fritidsnämndens ordförande Johanna Nilsson har tagit upp frågan om nedläggning av kultur- och fritidsnämnden. De stora besparingar som gjorts och måste göras blir mer kännbara i en liten nämnd. Riskfaktorer vid nedläggning -kontakten mellan föreningarna och kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts politiker försvinner - kultur- och fritidsfrågorna kan marginaliseras och/eller försvinna Möjlig positiv utveckling om kommunstyrelsen ansvarar för kulturoch fritidsfrågorna - kultur- och fritidsfrågorna kan lyftas och bli en viktig och naturlig del av kommunens utveckling - samsyn kring bidragsfrågorna - kultur- och fritidsfrågorna ligger under samma huvudman som slottsverksamheten - besparing av politikerarvoden Kultur- och fritidsnämnden diskuterar förslaget. Utdragsbestyrkande

23 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 20 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Beslut: En helt enig kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att lägga ner kultur- och fritidsnämnden fr.o.m under förutsättning att; - hela kultur- och fritidsförvaltingens verksamhet (exkl. biblioteksverksamheten) läggs under kommunstyrelsens ansvar - det tillsätts ett tremanna utskott under kommunstyrelsen med ansvar för kultur- och fritidsfrågor, med möjlighet att adjungera kommunens ansvarige politiker för ungdomsfrågor. Utdragsbestyrkande

24 KOMMUNSTYRELSEN 21 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2011/ KS Budget 2013 med plan för 2014 och Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg redogör för budgetberedningens förslag till budget 2013 med plan för 2014 och Inför budget 2013 har arbetet med att hitta rätt kostnadsnivå fokuserats på Borgholmsmodellen, en fördelningsmodell som baseras på strukturjusterad standarkostnad samt ett genomsnitt av jämförbara kommuner (Simrishamn och Sotenäs). Kommunstyrelsens rambeslut innebär mer konkret att kommunen under verksamhetsåret 2013 uppnår balans genom att reducera budget med motsvarande 1/3 av jämförbara kommuner, i reella tal 15,3 mkr. Utöver justeringen i budgeten har kommunens kärnverksamheter att reducera motsvarande underskott samt ta höjd för kommande satsningsområden och förväntade kostnadshöjningar. Utifrån Borgholmsmodellen har nämnderna fått ramjusteringar som de sedan har hanterat inom förvaltningen/nämnden. Nytt för budget 2013 är att inom nämndernas ramar så är även teknisk service och avskrivningar utfördelade efter principen att kostnaden ska tas där den uppstår. Efter ovan nämnda åtgärder så har budgeten arbetats fram till att producera ett budgeterat resultat 2013 om 2,4 mkr. Utöver de ramjusteringar som nämnderna gjort med underlag i Borgholmsmodellen så finns i förslaget ytterligare två åtgärder - kultur- och fritidsnämnden avvecklas. - bibliotekverksamheten övergår till utbildningsförvaltningen och resterande verksamhet samordnas under kommunstyrelsen. Ett ytterligare generellt sparbeting om 1 % på framräknade nya ramar ligger i förslaget vilket beräknas ge totalt ca 5 mkr för alla verksamheter. Kommunstyrelsens arbetsutskott, i egenskap av budgetberedning, föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 1. att anta budget 2013 med plan 2014 och att överlåta till kommunfullmäktige att godkänna revisionens förslag till budget för år att delegera till kommunstyrelsen att göra eventuella ombudgeteringar av drift och investeringsmedel från år 2012 till år att skattesatsen år 2013 blir oförändrad 21,58 kr per skattekrona. 5. att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån dvs låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Utdragsbestyrkande

25 KOMMUNSTYRELSEN 22 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Det noterades att taxor och avgifter kommer att behandlas vid ett extra sammanträde med kommunstyrelsen Under dagens sammanträde lyfts hur frågor, bl a nedläggning av en skola på östra sidan och förändrad organisation kultur- och fritidsnämnden, som påverkar budgetmaterialet ska behandlas. Förslaget är att dessa frågor behandlas vid extrasammanträdet med kommunstyrelsen Yrkanden Eddie Forsman (M) yrkar att vägbidragen dras in under 2 år, d v s i 2013 och 2014 års budget. Ilko Corkovic (S) och Bengt Jonsson (S) stöder Forsmans yrkande gällande vägbidragen. Ilko Corkovic (S) yrkar att 400 tkr budgeteras per år under 2013 och 2014 till detaljplanearbete. Eddie Forsman (M) yrkar att 100 tkr budgeteras till Demokratiberedningsgruppen. Proposition - vägbidrag Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns: Den som vill bifalla Forsmans yrkande röstar ja. Den som vill avslå yrkandet röstar nej. Ja Eddie Forsman (M) Ilko Corkovic (S) Inger Sundbom (S) Bengt Jonsson (S) Maria Lindmark (MP) Mats Axelsson (FP) Thomas Johnsson (M) Nej Mikael Almqvist (KD) Daniel Nilsson (C) Peder Svensson (C) Lisbeth Lennartsson (C) Kommunstyrelsen har därmed bifallit yrkandet att vägbidragen dras in under 2 år. (Reservation av Daniel Nilsson, Peder Svensson och Lisbeth Lennartsson (C) samt Mikael Almqvist (KD)) Proposition - detaljplanearbete Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Utdragsbestyrkande

26 KOMMUNSTYRELSEN 23 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns: Den som vill bifalla Corkovics yrkande röstar ja. Den som vill avslå yrkandet röstar nej. Ja Eddie Forsman (M) Inger Sundbom (S) Ilko Corkovic (S) Bengt Jonsson (S) Maria Lindmark (MP) Mikael Almqvist (KD) Mats Axelsson (FP) Thomas Johnsson (M) Nej Daniel Nilsson (C) Peder Svensson (C) Lisbeth Lennartsson (C) Kommunstyrelsen har därmed bifallit yrkandet att 400 tkr/år ska tillföras detaljplanearbetet under åren 2013 och (Reservation Daniel Nilsson och Lisbeth Lennartsson (C)) Proposition - budget Demokratiberedningsgruppen Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. Kommunstyrelsen har därmed bifallit yrkandet tillföra 100 tkr i budget till fullmäktigeberedningar. Budgetmaterialet behandlas i Cesam då de fackliga organisationerna får möjlighet att yttra sig över budgeten. Beslut Kommunstyrelsen beslutar a t t avvakta ställningstaganden gällande kvarvarande skola på östra sidan och kultur- och fritidsnämndens organisation till kommunstyrelsens sammanträde Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1. att anta budget 2013 med plan 2014 och att delegera till kommunstyrelsen att göra eventuella ombudgeteringar av drift och investeringsmedel från år 2012 till år att skattesatsen år 2013 blir oförändrad 21,58 kr per skattekrona. 4. att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån d v s låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Utdragsbestyrkande

27 KOMMUNSTYRELSEN 24 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Vidare överlåter kommunstyrelsen till kommunfullmäktige 5. att godkänna revisionens förslag till budget för år Det noteras att taxor och avgifter, investeringsbudget m m behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde Reservation - mot beslut att spara in vägbidrag Lisbeth Lennartsson (C), Daniel Nilsson (C) och Peder Svensson (C). Reservation - mot beslut att tillföra medel till detaljplanearbetet Daniel Nilsson (C) (BILAGA 1) Utdragsbestyrkande

28 25 BILAGA 1 KS

29 Det går inte att visa den länkade bilden. Filen kan ha flyttats, fått ett nytt namn eller tagits bort. Kontrollera att länken pekar på rätt fil och plats. 26 Marie-Louise Johansson Från: Lisbeth Lennartsson Skickat: den 14 november :20 Till: Marie-Louise Johansson Kopia: Jan Erici Ämne: till dagens KF-genomgång Efter samtal med fullmäktiges presidium och på uppdrag av Centerpartiet i Borgholms kommun hemställer vi här om att fullmäktige gör ett fyllnadsval i den parlamentariskt tillsatta demokratiberedningen. Centerpartiet har haft ordförandeposten i demokratiberedningen men pga sjukdom överlåtit ordförandeposten till moderaterna. Eftersom sammanträdena i demokratiberedningen förläggs dagtid och vår ersättare har sitt arbete i Emmaboda så har det varit mycket svårt för honom att delta. Som följd av detta behöver vi inom Centerpartiet möjlighet att välja en ny ordinarie ledamot i demokratiberedningen för att ges möjlighet att vara delaktiga i arbetet. Vi föreslår därför kommunfullmäktige att utse en ny ordinarie ledamot för Centerpartiet i den parlamentariska beredningsgruppen. Med vänlig hälsning Lisbeth Lennartsson ( C) Kommunstyrelsens ordförande Borgholms kommun tel: mobil: E-post: Besöksadress: Östra Kyrkogatan , Borgholm 1

30 KOMMUNSTYRELSEN 27 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2011/ KS Övergripande vision och verksamhetsmål för Borgholms kommun. Kommunfullmäktige återremitterade kommunstyrelsens förslag till övergripande vision och verksamhetsmål för omarbetning. Kommunledningskontoret har i tjänsteskrivelse omarbetat visionen och målen. Av tjänsteskrivelsen framgår bedömning och eventuell inarbetning av följande yrkanden som avlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde: Maria Lindmark (MP) att 6:e punkten delas och ändras till Borgholms kommun ska vara en kommun som präglas av öppenhet, demokrati och god service i alla verksamheter. En kommun där alla, oavsett kön, ålder och etnisk bakgrund har lika rättigheter och möjligheter. Per Lublin (ÖP) att - första att-satsen ändras till som övergripande Vision 2020 godkänna lydelsen Borgholms kommun har en attraktiv, företagsam och långsiktig hållbar utveckling där kreativitet, miljö- och kulturvärden samt demokrati och öppenhet stärks - punkt 3 ändras till År 2013 ska mer av den kommunala verksamheten vara möjlig att driva som företag i personalkooperativ eller andra icke vinstgivande företagsformer, för invånarna ska detta leda till ökad valfrihet. - punkt 4 tas bort. - punkt 6 ändras till Borgholms kommun ska vara en kommun som präglas av demokrati och folkligt medinflytande, öppenhet och god service i allt bemötande, en kommun där kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter och möjligheter. Bertil Lundgren (MP) - att verksamhetsmålen kompletteras med Tillgodose efterfrågan på bostäder för åretruntboende. Särskilt skall ungas behov uppmärksammas. Kommunledningskontoret bedömer att - Lindmarks och Lublins yrkanden vad gäller punkt 6 kan anses innefattas i det nu lagda förslaget. - Lublins yrkande gällande första att-satsen inte bör beaktas eftersom den föreslagna meningen bygger på de fyra ledorden Attraktiva-Kreativa-Hållbara- Företagssamma Borgholms kommun. Demokratiaspekten lyfts fram i den ändrade punkt 6 i förslaget. - beträffande Lublins yrkande gällande punkt 4, överensstämmer punkten i det ursprungliga förslaget med kommunstyrelsens beslut gällande budget Kommunstyrelsen beslutade att Budgetmodell 2013 ska bygga på att respektive nämnd och styrelse har kostnadsansvar för sin totala verksamhet som incitament för att kunna genomföra yteffektivisering, logistik planering och sänka sina mediakostnader (IT, värme, etc). Budgetramar 2013 ska utgå från - anpassade jämförelsekostnader med Sotenäs och Simrishamns kommuner, anpassningen ska beräknas på en treårsperiod. - standardkostnadsmodellen, vilket endast är möjligt gällande utbildningsnämnd och socialnämnd, samt - synliggöra politiska prioriteringar. - Lublins yrkande gällande punkt 3 inte ska beaktas. Utdragsbestyrkande

Granskning administrativa processer

Granskning administrativa processer www.pwc.com/se Granskning administrativa processer Revisionsrapport Borgholms kommun September 2012 Caroline Liljebjörn Carl-Magnus Stensson Lisa Åberg Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 1. Inledning

Läs mer

Granskning administrativa processer

Granskning administrativa processer www.pwc.com/se Granskning administrativa processer Revisionsrapport Mönsterås kommun September 2012 Caroline Liljebjörn Carl-Magnus Stensson Lisa Åberg Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 1. Inledning

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (12) Sammanträdesdatum Paragrafer 2012-11-26 187-195 187 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 188 Godkännande av

Läs mer

105 Dnr 2011/200-040 KS

105 Dnr 2011/200-040 KS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (5) Sammanträdesdatum Paragrafer 2012-06-19 105-107 105 Dnr 2011/200-040 KS Budgetramar 2013. Kommunstyrelsen uppdrog 2012-04-17 57 till ekonomiavdelningen att

Läs mer

Granskning administrativa processer

Granskning administrativa processer www.pwc.com/se Granskning administrativa processer Revisionsrapport Torsås kommun September 2012 Caroline Liljebjörn Carl-Magnus Stensson Lisa Åberg Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 1. Inledning

Läs mer

2011-03-21 36-46. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

2011-03-21 36-46. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (9) 36 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 37 Godkännande av dagordning. Ordförande Jan Erici meddelar att dagordningen kompletteras

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning. 198 Dnr 2012/175-008 KS

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning. 198 Dnr 2012/175-008 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (18) 196 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 197 Godkännande av dagordning. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning.

Läs mer

108 Dnr 2012/ och 2012/ KS. Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1.

108 Dnr 2012/ och 2012/ KS. Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 108 Dnr 2012/110-261 och 2012/121-261 KS Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1. Till dagens sammanträde finns avsiktsförklaring

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Borgholms Stadshus 2012-02-13 klockan 18:30-22-30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Borgholms Stadshus 2012-02-13 klockan 18:30-22-30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Borgholms Stadshus 2012-02-13 klockan 18:30-22-30 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 februari, 2012 kl. 8:30 9:50 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 24 30 ande Johan Persson (S) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP) Anders Andersson

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

1 Anställning av socialchef. 2 Anställning av utbildningschef. 3 Information; rekrytering kommunchef. 1 Dnr 2017/ KS

1 Anställning av socialchef. 2 Anställning av utbildningschef. 3 Information; rekrytering kommunchef. 1 Dnr 2017/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (5) Innehållsförteckning: (Klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 1 Anställning av socialchef. 2 Anställning av utbildningschef. 3 Information; rekrytering kommunchef.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (22) 121 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 122 Godkännande av dagordning. Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande tillkommande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg informerar om det preliminära bokslutet 2013 och det ekonomiska läget Dnr 2013/ KS

Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg informerar om det preliminära bokslutet 2013 och det ekonomiska läget Dnr 2013/ KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (7) 44 Information. Kommunchef Christina Madeling informerar om de interna avtalen mellan Borgholms kommun och Borgholm Energi AB, BEAB. Bolagets presidium bjuds in till ett

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet.

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 137 Dnr 2011/70-023 KS Anställning av ny kommunchef. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. Eftersom kommunchef Lars Frick kommer att gå i pension vid årsskiftet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Nämndernas styrkort år 2016

Nämndernas styrkort år 2016 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 69 Kommunfullmäktige 2015-09-15 223 Dnr KS 2015-000636 100 Nämndernas styrkort år 2016 Sammanfattning Budgetberedningen lämnar förslag till nämndernas styrkort för år 2016,

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice. KS

Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-10 189 Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice.

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kultur- och fritidsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: måndagen den 25 januari 2016 kl. 14.00 Plats: Dubbelgöken 1 & 2 Ärenden Kallelse med föredragningslista 1 Val av

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Målstyrning utifrån god ekonomisk hushållning. Borgholms kommun

Målstyrning utifrån god ekonomisk hushållning. Borgholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Målstyrning utifrån god ekonomisk hushållning Lisa Åberg Malin Kronmar Oktober 2015 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och revisionsfråga...2 1.3. Revisionskriterier...2

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 2012-04-02 1(19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 Maria Danielsson

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

26 Dnr 2016/ KS

26 Dnr 2016/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (4) 26 Dnr 2016/37-298 KS Godkännande av tilldelningsbeslut samt begäran om anvisning av medel, lokallösning för socialförvaltningens administration i fastigheten Höken. Kommunstyrelsen

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-29 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 29 januari 2015, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1. Upprop 2 Val av två protokolljusterare och tid och plats

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

K U NGÖRELSE. Victor Kilén, Tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare. Vallentuna den 27 oktober 2014

K U NGÖRELSE. Victor Kilén, Tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare. Vallentuna den 27 oktober 2014 K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-11-10 Tid och plats Kl 18.00 Kultursalen, Kulturhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Victor Kilén, Tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Övriga kallade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. ' m ~ TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 7 (32) ~ KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 159 Dnr 542/14 Budget 2016 Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. Budgetberedningens

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 tisdag 12 februari 2013 klockan 13.00-16.30 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (12) Innan sammanträdets början, framför ordförande Jan Erici (M) kommunfullmäktiges tack till Rolf Nilsson för den positiva nyhetsbevakning som han förmedlat under sina 41

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 21:20 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m)

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013

Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013 Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013 Förhinder att deltaga i kommunfullmäktiges sammanträde skall anmälas till kommunkansliet Rima Rettegi, tel. 046-73 91 27 eller rima.rettegi@kavlinge.se så att ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-16 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 16 februari 2016, kl. 15.00-16.15 Beslutande Tommy Stensson (S), ordf. Susanne Josefsson (S) Rune Johansson

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 10.00 10.35 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne Kjellquist

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.10 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-26 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/156 288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Socialnämnden 2012-02-09. Föredragningslista

Socialnämnden 2012-02-09. Föredragningslista 2 Föredragningslista 25 Val av protokolljusterare 26 Anmälan om övriga ärenden 27 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Politikerbesök

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

1 Dnr 2012/32-318 KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar.

1 Dnr 2012/32-318 KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (10) 1 Dnr 2012/32-318 KS Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2012-12-11 redovisade ekonom Caroline Johansson att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Officersmässen, Kumla, kl 13.30-16.00 Beslutande Gunnel Kask (s) Sölve Persson (s) Gun-Britt Andersson (s) Anneli Roos (s) Lise-Lott Lidström (s) Hans Sjöqvist

Läs mer

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2012 05 24 58 164 Tekniska nämndens arbetsutskott 2012 05 11 73 174 Dnr 2011/945.04 Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt Bilaga:

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) 2012-06-20 39-49 UTBILDNINGSNÄMNDEN. (C) (C) (C) (M) (M) (FP) (S) (S) tjänstgörande ersättare (S) (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) 2012-06-20 39-49 UTBILDNINGSNÄMNDEN. (C) (C) (C) (M) (M) (FP) (S) (S) tjänstgörande ersättare (S) (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) Plats och tid Utbildningsförvaltningen, kl. 13.30 16.45 ande Christina Ateva Ulrika Lindh Yvonne Hägnestrand Annette Andreen Torbjörn Nilsson Birgitta Arnesson Monica Enberg

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

18 Dnr 2013/20-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi.

18 Dnr 2013/20-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) 18 Dnr 2013/20-012 KS Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi. Till dagens sammanträde är presidiet i Borgholm Energi AB inbjudna för information och diskussion

Läs mer

Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesummet, kommunhuset Malung, kl. 09:00-12:30

Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesummet, kommunhuset Malung, kl. 09:00-12:30 ft Malung-Salens kommun Sammanträdesprotokol! Barn-och utbildningsnämnden 1 Plats och tid Stora sammanträdesummet, kommunhuset Malung, kl. 09:00-12:30 Beslutande Sofia Söderström (S), ordförande Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (4) UTBILDNINGSNÄMNDEN. Yvonne Hägnestrand. Tisdag 28 augusti kl Ulla-Britt Johansson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (4) UTBILDNINGSNÄMNDEN. Yvonne Hägnestrand. Tisdag 28 augusti kl Ulla-Britt Johansson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (4) Plats och tid Utbildningsförvaltningen kl. 13.30 16.50 Beslutande Christina Ateva (C) Yvonne Hägnestrand (C) Annette Andreen (M) Birgitta Arnesson (FP) Monica Enberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet Bildhuggaren kl. 08:15-13:30 ande Claes Jägevall (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Stefan Larsson (KD) Rolf Eriksson (S) Anne-Marie Wahlström (S) Övriga deltagande Christina

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2016-06-07 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Pia Möller (M) Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Louise Stjernquist (L) Marie Tidedal (M) Britt-Marie Kahl (M) Lennart Ekberg (M) Susanne

Läs mer

Förändring av den politiska organisationen

Förändring av den politiska organisationen www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund & Robert Bergman Förändring av den politiska organisationen Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande tillkommande ärenden:

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande tillkommande ärenden: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (14) 140 Godkännande av kungörelse Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 141 Godkännande av dagordning Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande tillkommande

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning

31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) Innehållsförteckning 31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning 33 Utdelning

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2(16) Innehållsförteckning 51 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 52 Delårsbokslut augusti 2014 (T2) 4 53 Yttrande till mål och budget 2015-2017 5 54 Analys av resultatet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-13. 2 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2015

Sammanträdesdatum 2015-01-13. 2 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2015 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-13 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 13 januari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare arbetsutskott 22 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006 kl 17.00 17:40.

Läs mer

Organisationsstruktur, projektutvecklare.

Organisationsstruktur, projektutvecklare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 252 Information. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att hittills har 250 flyktingar kommit till Lundegård och 85 till Kapelludden. Det är i dagsläget inte så

Läs mer

SN dnr 11:4/ :229. Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) Lars Johansson (S)

SN dnr 11:4/ :229. Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) Lars Johansson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) SN dnr 11:4/700 2011:229 Plats och tid IFO/Omvårdnadsförvaltningen Nya Kyrkogatan 21, klockan 15.00 17.00 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Lars Nilsson (S) ordförande

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 18.45 21.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus 1(6) Fastighetsnämnden Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus Ärendet återredovisar härmed uppdraget Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus i enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 167 Dnr 2015.307 KS 670 Remiss - Plan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborg eller i någon av de

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer