KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:"

Transkript

1 Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och tid för Kommunledningskontoret i Borgholm / 2012 justeringen: OBS! DENNA GÅNG ANMÄLS FÖRHINDER TILL SEKRETERAREN TEL ÄRENDEN 1. Godkännande av kungörelse Sid 2. Godkännande av dagordning 3. Sammanträdesdagar 2013 Dnr 2012/ MEDDELANDE - Politiska uppdrag Dnr 2010/ Länsstyrelsen i Kalmar län har utsett följande nya ledamot och ersättare i kommunfullmäktige f ro m Ny M-ledamot - Mikael Borgström. Ny M-ersättare - Lars-Martin Johansson Ny S-ersättare - Bo Svantesson Ny S-ersättare - Laila Olsson 5. Avsägelse av politiskt uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden Anette Persson (C) Dnr 2010/ Godkännande av avsägelsen. Centerpartiet ska lämna förslag på ny ersättare ALLMÄNPOLITISK DEBATT enligt antagen arbetsordning ska allmänpolitisk debatt anordnas i anslutning till budgetsammanträdet 7. Nedläggning av en skola på östra sidan Dnr 2012/ Utbildningsnämnden föreslog under rubriken Strategisk utvecklings- och besparingsplan SUB:en kommunfullmäktige att anta skolorganisationsförslaget enligt alternativ 4. Utbildningsnämndens förslag behandlas i kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium anser att själva skolorganisationen inte är ett ärende för fullmäktige däremot är delen vad gäller nedläggning av skola en fullmäktigefråga sep handl. skrivelser från allm ej politiskt behandlade

2 8. Ev nedläggning av kultur- och fritidsnämnden Dnr 2012/ Kultur- och fritidsnämnden föreslog kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige att lägga ner kultur- och fritidisnämnden fr o m under förutsättning av att - hela kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet (exkl biblioteksverksamheten) läggs under kommunstyrelsen ansvar. - det tillsätts ett tremannautskott under kommunstyrelsen med ansvar för kultur- och fritidsfrågorna, med möjlighet att adjungera kommunens ansvariga politiker för ungdom Kultur- och fritidsnämndens förslag behandlas i kommunstyrelsen Budget 2013 med plan 2014 och 2015 Dnr 2011/ Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att anta budget 2013 med plan 2014 och 2015, att delegera till kommunstyrelsen att göra eventuella ombudgeteringar av drift- och investeringsmedel från år 2012 till år att skattesatsen år 2013 blir oförändrad 21,58 per skattekrona. att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån d v s låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Vidare överläts till kommunfullmäktige att godkänna revisionens förslag till budget för år Ev yrkanden från personalorganisationerna skickas separat v 47 efter sammanträde med Cesam sep handl Budget Kommunstyrelsen behandlar taxor, investeringsbudget m m Dessa delar av budgeten kommer att behandlas av kommunfullmäktige vid sammanträdet Hemställan om fyllnadsval till Demokratiberedningsgruppen Dnr 2011/ Skrivelse från Centerpartiet med hemställan om fyllnadsval då deras ordinarie ledamot i gruppen tidigare har avsagt sig uppdraget. 11. Övergripande vision och verksamhetsmål för Borgholms kommun Dnr 2011/ Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att anta övergripande vision samt att anta nio övergripande verksamhetsmål. Kommunfullmäktige återremitterade ärendet , vision och verksamhetsmål har nu reviderats. 11. Motion (Eddie Forsman M, Eva Karlström M, Mats Axelsson FP) - Samordning av tillståndsgivning Dnr 2011/ Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att bifalla motionen

3 12. Regionförbundet i Kalmar län. Delårsrapport 2012 Dnr 2012/ Kommunfullmäktige får delårsrapporten för kännedom. DELÅRSRAPPORTEN (71 SIDOR) FINNS PÅ REGIONFÖRBUNDETS HEMSIDA Trycksaker6/ Skickas med digitalt men inte i pappersform p g a mängden papper i rapporten INFORMATION - inkomna revisionsrapporter: Granskning - administrativa processer Dnr 2012/ Granskning - fastighetsunderhåll Dnr 2012/ Granskning - överförmyndarverksamheten Dnr 2012/ Revisionsrapporterna är överlämnade till respektive nämnd för åtgärd enligt missiv. INFORMATION - Statistik från webbsändning 126 Skickas digitalt

4 SAMMANTRÄDESTIDER 2012 Nämnd/styrelse Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Kommunfullmäktige Måndag kl. 18:30 Kommunstyrelsen Tisdag kl 13:00 1 KS arbetsutskott Tisdag kl 13:00 Kultur- o fritidsnämnden Onsdag kl 14:00 Socialnämnden Onsdag kl 13:00 SN arbetsutskott Onsdag kl 13:00 SN arbetsutskott IFO Onsdag kl 13:00 Utbildningsnämnden Onsdag kl 13:00. UN arbetsutskott Onsdag kl 09:00 samverkan kl Samhällsbyggnadsn. Onsdag kl 09:00 Samhällsbyggn au Onsdag kl 09:30. Besiktningsresor 09.00

5 2

6 3

7 4

8 5

9 UTBILDNINGSNÄMNDEN 6 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2012/ UN Strategisk utvecklings- och besparingsplan, SUB:en Kommunstyrelsen beslutade vid sitt möte den 19 juni att inför budgetarbetet 2013 arbeta utifrån Borgholmsmodellen, vilken i huvudsak bygger på standardkostnadsmodellen. Utbildningsnämnden gav 52/12 uppdrag till förvaltningen att i samarbete med ekonomiavdelningen utreda vidare förslag till besparingar. Nämnden beslutade 59/12 om inriktning inför budgetarbetet den 9 oktober att bifalla C, M, Fp och Erik Arvidssons förslag och en kostnadsberäkning av S-gruppens förslag. Arbetsutskottet har 58/12 överlämnat ärendet till nämnden för beslut. Ordföranden informerar om vad som förevarit i ärendet sedan arbetsutskottets möte. Ett budgetförslag 2013, bilaga 1, innehållande ett nytt skolorganisationsförslag alternativ 4 presenteras, bilaga 2. Utbildningschefen redogör för förslagen och konsekvenser därav. Beslut Utbildningsnämnden beslutar att anta budgetförslaget år 2013 i sin helhet samt föreslå Kommunfullmäktige att anta skolorganisationsförslaget enligt alternativ 4. Bilaga 2. Lennart Anderson (S) deltar ej i beslutet. Protokollsanteckning Lars-Göran Andersson (S): antar alternativ 4 bortsett från att ort anges. Protokollsanteckning från Moderaterna: M förordar fortfarande fem skolor i kommunen. Vi anser alternativ 4 är ett steg i rätt riktning för att vår kommuns ekonomi ska komma i balans. Utdragsbestyrkande

10 Skolorganisation - alternativ 4 År 6 Organsation År 6 från söder och centrum till Slottsskolan Minskat antal klasser. Besparing (helårseffekt) Undervisning: 0,6 mkr (1,3 tjänst) Interkommunal ersättning: 0,6 mkr Ökad kostnad (helårseffekt) KLT-kort: 0,1 mkr Summa besparing: 1,1 mkr Köping Organisation: F-5 Verksamheten går ur gamla skolan som är i stort renoveringsbehov. All verksamhet samlas i års byggnader. Besparing (helårseffekt) Drift lokaler: 0,5 mkr Minskat framtida investeringsbehov Köping grundskola: 1,3 mkr Summa besparing: 0,5 mkr Viktoria Organisation: F-5 Med minskad kostnad för klassorganisationen. Ökad kvalitet på lokalanvändningen.

11 Rälla/Gärdslösa Organisation: Rälla: F-5 Gärdslösa: F-5 Grundskola och fritidshem i Runsten avvecklas ht Besparing (helårseffekt) Undervisningskostnader Runsten: Drift lokaler Runsten: Drift kök Summa besparing: Ökade driftkostnader Transport mat Hyra paviljong Skolskjutsar Summa ökade driftkostnader Nödvändiga investeringsbehov ( 4,2 mkr) Gärdslösa - brandskydd (2 mkr) Gärdslösa - handikapp (1 mkr) Runsten - Förskola (1 mkr) Ränta nya lån Montering paviljong (0,2 mkr) 2,1 mkr 0,4 mkr 0,9 mkr 3,4 mkr 0,1 mkr 0,4 mkr 0,2 mkr 0,7 mkr 0,29 mkr 0,06 mkr 0,03 mkr 0,03 mkr 0,16 mkr 0,01 mkr Summa besparingar (inkl nödvändiga investeringar) 2,4 mkr Minskat framtida investeringsbehov (26,3 mkr) Runsten - grundskola & idrotshall (13 mkr) Förskola & Bibliotek (7 mkr) Runsten - kök (5 mkr) Köping grundskola (1,3 mkr) Ränta nya lån 1,9 mkr 0,4 mkr 0,2 mkr 0,2 mkr 0,0 mkr 1,1 mkr Alternativ 4 - totalbesparing: 4,0 mkr Samt minskad årlig investeringskostnad (avskrivning och ränta): 1,9 mkr

12 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 9 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2012/ KS Utredningsuppdrag, Gärdslösa skola. Vid dagens sammanträde lyfts fråga som kommit upp vid de möten som hållits med medborgarna på östra sidan i samband med diskussion om skolnedläggning. Önskemål har framförts att även Gärdslösa skolas renoveringsbehov ska inventeras utifrån samma nivå som gjorts av Runstens skola. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till fastighetschef Bo Thoor a t t anlita samma företag, som tidigare gjort kostnadsförslag för renovering av Runstens Skola, att under samma premisser utreda investeringsbehovet i Gärdslösa skola innan beslut om vilken skola som ska läggas ned inom skolorganisationen. Redovisningen ska behandlas vid ett extrasammanträde med kommunstyrelsen innan slutligt beslut fattas om vilken skola som ska läggas ned på östra sidan av kommunen. Utdragsbestyrkande

13 10 Hej på er. Här kommer förslag på tillbyggnation av Gärdslösa skola. Det förslag som finns medskickat innebär att man får tre nya permanenta klassrum, samt att byggnaderna byggs ihop. Det blir också fler toaletter, hiss och diverse förbättringar gällande brandskydd, värme mm. Det är alternativ C som ni ska titta på. Kostnad för detta ca. 10 miljoner med Björns reservationer för värme och ventilation. Markförhållande, ledningar och rör i mark mm är inte undersökt, men bör inte utgöra några större bekymmer. Därutöver finns det behov att göra vissa justeringar gällande brandskyddet, tillgänglighet mm för ca : I de befintliga byggnaderna ser vi inget akut behov av åtgärder, lokalerna skulle fungera som dom är med ovan nämnda åtgärder för : Detta ska ställas mot alternativet att hyra paviljonger för under 36 månader för : samt en utköps klausul på : efter 36 månader. Så för att få ett eget boende efter 36 månader som inte är integrerad med övrig verksam så har vi betalat : Ni alla få distrubuera dette mejl (eller delar där av) vidare till dom som ni anser berörda av det (föräldragrupper mm). Man måste dock vara medveten om att detta är en kostnadsuppskattning och ingen kalkyl, det skulle kräva betydligt mer arbete. Nu är Runsten och Gärdslösa beräknade på samma sätt och jämnförbara. Med vänlig hälsning Bo Thoor, Fastighetschef BOX 55, S Borgholm Besöksadress: Badhusgatan 4 Direkt:

14 11 Gärdslösa skola Borgholms kommun Budgetbedömningar för om- och tillbyggnadsarbeten Kostnadsläge oktober 2012 Priser i SEK exkl mervärdeskatt och byggherrekostnader Efter en knapp förmiddags genomgång av de två byggnaderna vid Gärdslösa skola med uppdraget att få till tre nya klassrum och att rusta upp befintliga anläggningar i likhet med i våras gjorda utredningen vid Runstens skola lämnas nedanstående reflektioner: Gymnastik- och matsalsbyggnaden uppförd i början av 90-talet är i gott skick och har enligt uppgift väl fungerande värme- och luftbehandlingsanläggningar. Inga skador eller andra brister syntes eller beskrevs av guiden, Magnus Pettersson. Mottagningskök som fyller sin funktion och myndigheternas krav. Utrymme i matsal och omklädningsrum skulle tåla planerad uppökning av elevantalet genom schemaläggningar. Utvändigt noterades mindre målningsbehov och något skadat stuprör som allt bör falla under något underhållskonto. Slutsats: renoverings- eller utbyggnadsbehov 0:- Huvudbyggnaden, om- och tillbyggt äldre ålderdomshem. Byggnaden är väl underhållen och har uppdaterats med luftbehandling och värmesystem till att hålla, berättas det, acceptabla komfort- och energikrav. Likaså brandskyddet lär med viss tvekan dock uppfylla myndighetskraven. Toaletter är väl inte helt tip-top men tycks fylla krav och funktion. Tillbyggnad innehållande klassrum och grupprum har några tveksamheter. Värmeisoleringar, fönster och tillgängligheten. Planet ligger en halvtrappa upp. Om tre nya klassrum behövs tycks det finnas tre möjliga platser: A På planen nordväst om gymnastikbyggnaden. Detta läge känns inte optimalt eftersom det blir lite avsides huvudbyggnaden och kontakten med denna. Därtill finns det tydligen en hel del ledningat i denna markyta. Man snor även en bra lek- och bollyta. B Bygga till norr om huvudbyggnaden på den gamla vägen som inte längre har någon större funktion. Här blir bättre men man kommer väldigt nära grannhuset i norr. C Är ett alternativ som inte inkräktar nämnvärt på skolgården, man får klass- och grupprum som har direktkontakt med skolan i övrigt. Man kan genom att bygga korridor införliva gymnastik- och matbyggnaden till att bli en enhet i skolan och medge passage i alla väder. Därtill löser man brandväg från gamla byggnaden. Man får hiss som gör alla ytor nåbara för rörelsehindrade, även halvplanet i den gamla tillbyggnaden. Ekonomi för alternativ C: Med samma kostnadsmall som tillbyggnaden i Runsten hamnar vi här på cirka 9 miljoner. Lägg till lite ombyggnad av gamla klassrumstillbyggnaden med anpassning yttertak mot nybygge, lite värmeisolerande åtgärder och nya fönster för ca ½ miljon och lika mycket för hisspaketet så har man investerat 10 miljoner exkl moms och byggherrekostnader.

15 12 Att tänka på: Detta är en första tanke utan noggrannare måttagningar på plats eller koll på vilka mått som de olika klassrummen fordrar. Inga studier om huruvida befintlig värme kan utvidgas för denna del, brandtekniska frågor och så vidare har beaktats. Förslaget måste ses som en tanke som kanske är värd att spinna vidare på! Kåremo Teknik AB Björn Nilsson

16 ~ <) o 13 5\ ~~ :J:, J I ~'-1 f C ~~<t II, I, "-l.,i.«rul'1 118 KLASSRUM ~ m122 LEKRUM 120 KONTOR 123 LEKRUM -,.-t r::- ~ D\lSl.AC., t \L-1.-1b"c"~~~ 1> <;,11Z.. ~~ ~ 'S"c::O L.A ~en~...n...o(?&.a~ i

17 'l,06 J<lt..S~RiJ:-t 204 KLASSRUM :n~lact \1\.L1l'c~~~t:> "P\..A.'\-4 ~ c,l.~~'\- ~A S'c:.() ~A 'ZO\~II~f

18 "----' ~ rt, - T tstulac, lu..t. ~ ~4~ '" ~).it~\..~~ S~'-A ~LA\.l3> -z.c l"t.._ \t - (),

19 16 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Beteckning 1 (3) Ert datum Er beteckning KS Runsten skola Förslag till beslut Fastighetsavdelningen inom BEAB överlåter till KS att fatta beslut om fastighetens framtid. Sammanfattning av ärendet Att avyttra eller behålla skolbyggnaderna i Runsten. Eventuellt så finns det förslag på att hyra/arrendera ut fastigheten. Beslutsunderlag Genomgång av fastigheterna inom Runsten skola. Kalkyl för att renovera och anpassa byggnaderna till dagens behov. Ärendet Skolan består idag av fyra olika byggnader huvudbyggnad, sporthall, förskola och personalbyggnad. Huvudbyggnaden är i akut behov av omfattanderenovering. Det som har gjorts de senaste åren är fönsterbyte 2002 och nya takpannor Uppvärmningen sker idag med Olja/El varför även värmesystemet är i behov av omfattande åtgärder. I början av 2012 gjordes en omfattande inventering för att klarlägga vilka kostnader det medförde att renovera skolan för att uppnå en acceptabel arbetsmiljö och vad som krävs för att sänka driftskostnaderna. Renoveringen av huvudbyggnaden beräknades då till SEK. Om man ska anpassa huvudbyggnaden för rörelsehindrade så krävs en hiss. Hissen skulle i så fall byggas till på fasaden för att inte minska invändiga ytor. Hissinstallationen är beräknad till SEK. Postadress Telefon Telefax e-post / www Box Borgholm

20 17 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Beteckning 2 (3) [Dnr] Ert datum Er beteckning Det finns historiskt olika utredningar som tittat på vilken typ av verksamhet som ska bedrivas i köket. Sedan tidigare så har köket fått ett antal allvarliga besiktningspunkter på sig och som måste åtgärdas för att möjliggöra att verksamheten kan bedrivas vidare. För att ha en fortsatt köksdrift så måste köket byggas om och till. Då det idag finns ett skyddsrum på bottenvåningen är det inte möjligt att bygga vidare på nuvarande ytor. Den kostnadskalkyl som gjorts visar på en kostnad av ca SEK. Gymnastikhallen är mycket nedgången och sliten invändigt. Fönster, dörrar och fasad är i behov av att bytas. Kostnad för detta är beräknad till SEK I den inventering som gjorde föreslog man att förskolan och personalbyggnaderna rivs och att man bygger ut skolan med motsvarande ytor. Både personal och förskolan är hårt slitna, tak läcker, fönster behöver bytas, fasader är dåliga mm. Beräknad kostnad för att riva båda byggnaderna SEK Kostnader för en tillbyggnation (ytor motsvarande förskola och personalrum) är inte uppdelad så att man kan se bara denna delen. När inventeringen gjordes så tittade man även på att integrera ett bibliotek och Näktergalen. Uppskattning för hela tillbyggnaden SEK Då man idag värmer med Olja/El så tittade man även på att byta ut detta mot en mer ekonomisk och miljöanpassad lösning med bergvärmepump. Beräknad kostnad för installation av bergvärmepump SEK Om allt skall genomföras är kostnaden ca SEK plus de SEK för nya ytorna.

21 18 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Beteckning 3 (3) [Dnr] Ert datum Er beteckning Det bokförda värdet på de olika byggnaderna är: Runsten skola inkl. personalbyggnad Förskolan Runsten Gymnastikhallen SEK SEK SEK Bo Thoor Fastighetschef Beslutet ska skickas till

22 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 19 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2012/ kfn Kultur- och fritidsnämndens budget 2013 nedläggning av kulturoch fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott fick av kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att se över och presentera förslag på hur kultur- och fritidsnämndens verksamhet kan/bör organiseras mandatperioden ut. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutade föreslå nämnden besluta att föreslå kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att lägga ner kultur- och fritidsnämnden fr.o.m under förutsättning att; - hela kultur- och fritidsförvaltingens verksamhet (exkl. biblioteksverksamheten) läggs under kommunstyrelsens ansvar - det tillsätts ett tremanna utskott under kommunstyrelsen med ansvar för kultur- och fritidsfrågor, med möjlighet att adjungera kommunens ansvarige politiker för ungdomsfrågor. Bakgrund Under de två senaste åren har det vid ett flertal tillfällen framkommit och diskuterats att kultur- och fritidsnämnden är en liten nämnd med få beslutsärenden. Nämnden har vi ett antal tillfällen fått flyttas eller helt ställas in p.g.a. för få ärenden. När fritidsgårdsverksamheten och fr.o.m även biblioteksverksamheten inte är en del av kultur- och fritidsnämndens ansvar längre blir nämndens budget- och ansvarsområde än mindre. Kultur- och fritidsnämndens ordförande Johanna Nilsson har tagit upp frågan om nedläggning av kultur- och fritidsnämnden. De stora besparingar som gjorts och måste göras blir mer kännbara i en liten nämnd. Riskfaktorer vid nedläggning -kontakten mellan föreningarna och kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts politiker försvinner - kultur- och fritidsfrågorna kan marginaliseras och/eller försvinna Möjlig positiv utveckling om kommunstyrelsen ansvarar för kulturoch fritidsfrågorna - kultur- och fritidsfrågorna kan lyftas och bli en viktig och naturlig del av kommunens utveckling - samsyn kring bidragsfrågorna - kultur- och fritidsfrågorna ligger under samma huvudman som slottsverksamheten - besparing av politikerarvoden Kultur- och fritidsnämnden diskuterar förslaget. Utdragsbestyrkande

23 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 20 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Beslut: En helt enig kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att lägga ner kultur- och fritidsnämnden fr.o.m under förutsättning att; - hela kultur- och fritidsförvaltingens verksamhet (exkl. biblioteksverksamheten) läggs under kommunstyrelsens ansvar - det tillsätts ett tremanna utskott under kommunstyrelsen med ansvar för kultur- och fritidsfrågor, med möjlighet att adjungera kommunens ansvarige politiker för ungdomsfrågor. Utdragsbestyrkande

24 KOMMUNSTYRELSEN 21 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2011/ KS Budget 2013 med plan för 2014 och Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg redogör för budgetberedningens förslag till budget 2013 med plan för 2014 och Inför budget 2013 har arbetet med att hitta rätt kostnadsnivå fokuserats på Borgholmsmodellen, en fördelningsmodell som baseras på strukturjusterad standarkostnad samt ett genomsnitt av jämförbara kommuner (Simrishamn och Sotenäs). Kommunstyrelsens rambeslut innebär mer konkret att kommunen under verksamhetsåret 2013 uppnår balans genom att reducera budget med motsvarande 1/3 av jämförbara kommuner, i reella tal 15,3 mkr. Utöver justeringen i budgeten har kommunens kärnverksamheter att reducera motsvarande underskott samt ta höjd för kommande satsningsområden och förväntade kostnadshöjningar. Utifrån Borgholmsmodellen har nämnderna fått ramjusteringar som de sedan har hanterat inom förvaltningen/nämnden. Nytt för budget 2013 är att inom nämndernas ramar så är även teknisk service och avskrivningar utfördelade efter principen att kostnaden ska tas där den uppstår. Efter ovan nämnda åtgärder så har budgeten arbetats fram till att producera ett budgeterat resultat 2013 om 2,4 mkr. Utöver de ramjusteringar som nämnderna gjort med underlag i Borgholmsmodellen så finns i förslaget ytterligare två åtgärder - kultur- och fritidsnämnden avvecklas. - bibliotekverksamheten övergår till utbildningsförvaltningen och resterande verksamhet samordnas under kommunstyrelsen. Ett ytterligare generellt sparbeting om 1 % på framräknade nya ramar ligger i förslaget vilket beräknas ge totalt ca 5 mkr för alla verksamheter. Kommunstyrelsens arbetsutskott, i egenskap av budgetberedning, föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 1. att anta budget 2013 med plan 2014 och att överlåta till kommunfullmäktige att godkänna revisionens förslag till budget för år att delegera till kommunstyrelsen att göra eventuella ombudgeteringar av drift och investeringsmedel från år 2012 till år att skattesatsen år 2013 blir oförändrad 21,58 kr per skattekrona. 5. att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån dvs låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Utdragsbestyrkande

25 KOMMUNSTYRELSEN 22 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Det noterades att taxor och avgifter kommer att behandlas vid ett extra sammanträde med kommunstyrelsen Under dagens sammanträde lyfts hur frågor, bl a nedläggning av en skola på östra sidan och förändrad organisation kultur- och fritidsnämnden, som påverkar budgetmaterialet ska behandlas. Förslaget är att dessa frågor behandlas vid extrasammanträdet med kommunstyrelsen Yrkanden Eddie Forsman (M) yrkar att vägbidragen dras in under 2 år, d v s i 2013 och 2014 års budget. Ilko Corkovic (S) och Bengt Jonsson (S) stöder Forsmans yrkande gällande vägbidragen. Ilko Corkovic (S) yrkar att 400 tkr budgeteras per år under 2013 och 2014 till detaljplanearbete. Eddie Forsman (M) yrkar att 100 tkr budgeteras till Demokratiberedningsgruppen. Proposition - vägbidrag Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns: Den som vill bifalla Forsmans yrkande röstar ja. Den som vill avslå yrkandet röstar nej. Ja Eddie Forsman (M) Ilko Corkovic (S) Inger Sundbom (S) Bengt Jonsson (S) Maria Lindmark (MP) Mats Axelsson (FP) Thomas Johnsson (M) Nej Mikael Almqvist (KD) Daniel Nilsson (C) Peder Svensson (C) Lisbeth Lennartsson (C) Kommunstyrelsen har därmed bifallit yrkandet att vägbidragen dras in under 2 år. (Reservation av Daniel Nilsson, Peder Svensson och Lisbeth Lennartsson (C) samt Mikael Almqvist (KD)) Proposition - detaljplanearbete Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Utdragsbestyrkande

26 KOMMUNSTYRELSEN 23 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns: Den som vill bifalla Corkovics yrkande röstar ja. Den som vill avslå yrkandet röstar nej. Ja Eddie Forsman (M) Inger Sundbom (S) Ilko Corkovic (S) Bengt Jonsson (S) Maria Lindmark (MP) Mikael Almqvist (KD) Mats Axelsson (FP) Thomas Johnsson (M) Nej Daniel Nilsson (C) Peder Svensson (C) Lisbeth Lennartsson (C) Kommunstyrelsen har därmed bifallit yrkandet att 400 tkr/år ska tillföras detaljplanearbetet under åren 2013 och (Reservation Daniel Nilsson och Lisbeth Lennartsson (C)) Proposition - budget Demokratiberedningsgruppen Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. Kommunstyrelsen har därmed bifallit yrkandet tillföra 100 tkr i budget till fullmäktigeberedningar. Budgetmaterialet behandlas i Cesam då de fackliga organisationerna får möjlighet att yttra sig över budgeten. Beslut Kommunstyrelsen beslutar a t t avvakta ställningstaganden gällande kvarvarande skola på östra sidan och kultur- och fritidsnämndens organisation till kommunstyrelsens sammanträde Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1. att anta budget 2013 med plan 2014 och att delegera till kommunstyrelsen att göra eventuella ombudgeteringar av drift och investeringsmedel från år 2012 till år att skattesatsen år 2013 blir oförändrad 21,58 kr per skattekrona. 4. att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån d v s låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Utdragsbestyrkande

27 KOMMUNSTYRELSEN 24 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Vidare överlåter kommunstyrelsen till kommunfullmäktige 5. att godkänna revisionens förslag till budget för år Det noteras att taxor och avgifter, investeringsbudget m m behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde Reservation - mot beslut att spara in vägbidrag Lisbeth Lennartsson (C), Daniel Nilsson (C) och Peder Svensson (C). Reservation - mot beslut att tillföra medel till detaljplanearbetet Daniel Nilsson (C) (BILAGA 1) Utdragsbestyrkande

28 25 BILAGA 1 KS

29 Det går inte att visa den länkade bilden. Filen kan ha flyttats, fått ett nytt namn eller tagits bort. Kontrollera att länken pekar på rätt fil och plats. 26 Marie-Louise Johansson Från: Lisbeth Lennartsson Skickat: den 14 november :20 Till: Marie-Louise Johansson Kopia: Jan Erici Ämne: till dagens KF-genomgång Efter samtal med fullmäktiges presidium och på uppdrag av Centerpartiet i Borgholms kommun hemställer vi här om att fullmäktige gör ett fyllnadsval i den parlamentariskt tillsatta demokratiberedningen. Centerpartiet har haft ordförandeposten i demokratiberedningen men pga sjukdom överlåtit ordförandeposten till moderaterna. Eftersom sammanträdena i demokratiberedningen förläggs dagtid och vår ersättare har sitt arbete i Emmaboda så har det varit mycket svårt för honom att delta. Som följd av detta behöver vi inom Centerpartiet möjlighet att välja en ny ordinarie ledamot i demokratiberedningen för att ges möjlighet att vara delaktiga i arbetet. Vi föreslår därför kommunfullmäktige att utse en ny ordinarie ledamot för Centerpartiet i den parlamentariska beredningsgruppen. Med vänlig hälsning Lisbeth Lennartsson ( C) Kommunstyrelsens ordförande Borgholms kommun tel: mobil: E-post: Besöksadress: Östra Kyrkogatan , Borgholm 1

30 KOMMUNSTYRELSEN 27 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2011/ KS Övergripande vision och verksamhetsmål för Borgholms kommun. Kommunfullmäktige återremitterade kommunstyrelsens förslag till övergripande vision och verksamhetsmål för omarbetning. Kommunledningskontoret har i tjänsteskrivelse omarbetat visionen och målen. Av tjänsteskrivelsen framgår bedömning och eventuell inarbetning av följande yrkanden som avlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde: Maria Lindmark (MP) att 6:e punkten delas och ändras till Borgholms kommun ska vara en kommun som präglas av öppenhet, demokrati och god service i alla verksamheter. En kommun där alla, oavsett kön, ålder och etnisk bakgrund har lika rättigheter och möjligheter. Per Lublin (ÖP) att - första att-satsen ändras till som övergripande Vision 2020 godkänna lydelsen Borgholms kommun har en attraktiv, företagsam och långsiktig hållbar utveckling där kreativitet, miljö- och kulturvärden samt demokrati och öppenhet stärks - punkt 3 ändras till År 2013 ska mer av den kommunala verksamheten vara möjlig att driva som företag i personalkooperativ eller andra icke vinstgivande företagsformer, för invånarna ska detta leda till ökad valfrihet. - punkt 4 tas bort. - punkt 6 ändras till Borgholms kommun ska vara en kommun som präglas av demokrati och folkligt medinflytande, öppenhet och god service i allt bemötande, en kommun där kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter och möjligheter. Bertil Lundgren (MP) - att verksamhetsmålen kompletteras med Tillgodose efterfrågan på bostäder för åretruntboende. Särskilt skall ungas behov uppmärksammas. Kommunledningskontoret bedömer att - Lindmarks och Lublins yrkanden vad gäller punkt 6 kan anses innefattas i det nu lagda förslaget. - Lublins yrkande gällande första att-satsen inte bör beaktas eftersom den föreslagna meningen bygger på de fyra ledorden Attraktiva-Kreativa-Hållbara- Företagssamma Borgholms kommun. Demokratiaspekten lyfts fram i den ändrade punkt 6 i förslaget. - beträffande Lublins yrkande gällande punkt 4, överensstämmer punkten i det ursprungliga förslaget med kommunstyrelsens beslut gällande budget Kommunstyrelsen beslutade att Budgetmodell 2013 ska bygga på att respektive nämnd och styrelse har kostnadsansvar för sin totala verksamhet som incitament för att kunna genomföra yteffektivisering, logistik planering och sänka sina mediakostnader (IT, värme, etc). Budgetramar 2013 ska utgå från - anpassade jämförelsekostnader med Sotenäs och Simrishamns kommuner, anpassningen ska beräknas på en treårsperiod. - standardkostnadsmodellen, vilket endast är möjligt gällande utbildningsnämnd och socialnämnd, samt - synliggöra politiska prioriteringar. - Lublins yrkande gällande punkt 3 inte ska beaktas. Utdragsbestyrkande