SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29"

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson Agneta Hansson Joseph Karambotis Håkan Lindh Janeth Lundberg Anna-Lena Stenwall Torvald Stefansson Hans-Eric Wallin Jens Wikström Birgitta Burström tjg ersättare för Bo Nilsson Herbert Lundberg tjg ersättare för Kenneth Vidmark Lena Håkansson Bo Larsson Joakim Wallström Övriga deltagare Hans Andersson, teknisk chef, kl Göran Åström, bygg- och miljöchef, kl David Nyberg, kommunchef, kl Lars Björklund, sekreterare, kl Utses justera Harriet Classon med Herbert Lundberg som ersättare Paragrafer Underskrifter.. /Bert Öhlund, ordförande/ /Lars Björklund, sekreterare/.. /Harriet Classon, protokollsjusterare/ BEVIS OM ANSLAG Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har ss upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret/sekretariatet Underskrift.

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 KS 394 AU 839 Dnr Detaljplan för nytt bostadsområde i stadsdelen Erikslid Kommunledningskontoret anför ett allt ökande intresse för nya bostäder medför kommunen måste ta fram nya planområden. Det gäller både flerfamiljshus och småhus. Kommunledningskontoret föreslår Erikslid/Eriksberg blir nästa större exploateringsområde. Området är i kommunens översiktsplan avs för bostadsändamål och både teknisk försörjning och övrig service är dimensionerad för en forts utbyggnad av Erikslid och Eriksberg. Bygg- och miljökontoret har under årens lopp i omgångar arbetat med olika planarbeten för området. Inget har dock lett till genomförande och de tidigare förslagen känns inte längre aktuella. Området är kuperat och kräver en god anpassning mot både natur och bebyggda omgivningar. För ta fram ett nytt underlag till områdets användning och utformning anser kommunledningskontoret åtminstone ett par idéskisser bör tas fram innan planarbetet. Kommunledningskontoret föreslår kronor avsätts ur exploateringsbudgeten för genomföra idéskisser. Bygg- och miljökontoret får uppdraget upphandla två parallella arkitektuppdrag. Uppdragen ska leda till skisser på Erikslid/Erikbergs användning och utformning med utgångspunkt från bostäder, både flerfamiljshus och småhus. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen anvisar kronor för planutredning i stadsdelen Erikslid betalas ur exploateringsbudgeten. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 KS 395 AU 842 Dnr Europarådets konvention mot trafficking av människor Svenska kommunförbundets och Landstingsförbundets styrelse har beslutat för sin del underteckna CLRAE:s deklaration i syfte påskynda ikraftträdandet av Europakonventionen mot trafficking av människor uppmana svenska kommuner, landsting och regioner underteckna deklarationen arbeta för dess genomförande. Frågan om människohandel har under flera år diskuterats på europeisk nivå, bl a av Europarådets jämställdhetsministrar i styrgruppen CDEG där Sverige innehar Europarådskongressens observatörsplats. En konvention (Council of Europé Convention on Action Against Trafficking in Human Beings CETS No 197) öppnades för underskrift bland Europarådets medlemsländer den 16 maj Fram till i dag har 30 länder, inklusive Sverige, signerat konventionen. Bara ett medlemsland har hittills ratificerat (Moldavien). För konventionen ska träda i kraft krävs i det här fallet tio länder ratificerar, dvs juridiskt åtar sig följa konventionens bestämmelser. Sverige har påbörjat sitt ratificeringsarbete. En särskild utredare har i uppdrag analysera vilka lagändringar som skulle krävas och ska senast 30 juni 2007 ge förslag till åtgärder. Regeringen har också aviserat man avser verka för EG tillträder konventionen i de delar där gemenskapen har kompetens, vilket skulle ge en tydlig signal till de EU-medlemsstater som ännu inte ratificerat Europarådets konvention göra det. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige underteckna konventionen. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 KS 396 AU 843 Dnr Representant i referensgruppen för Lokalhistoriskt institut vid Skellefteå museum Skellefteå kommunfullmäktige har tidigare tills en styrgrupp för Lokalhistoriskt institut (Lokis). Från den 1 juli 2003 har Skellefteå museum AB tagit över ansvaret för institutet och driver det integrerat som en del av museet. Styrgruppen för Lokis har den 11 september 2006 beslutat om en förändrad organisation. Eftersom verksamheten numera har sin styrning genom bolagsstyrelsen kommer institutets verksamhet i fortsättningen utformas i samspel med lokalsamhället. En referensgrupp kommer tillsättas för vid ett par tillfällen om året diskutera intressanta och för bygden värdefulla projekt bedriva forskning kring. Styrgruppen har menat de tre kommunerna inom museets ansvarsområde lämpligen bör utse varsin representant till referensgruppen. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen överlåter till kulturnämnden utse representant. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 KS 397 AU 844 Dnr Rapport om pågående plusjobb Kommunledningskontoret anför tillsättningen av plusjobb inom kommunens verksamheter avslutades under vecka 42 efter regeringen stoppat tillsättningen från och med 24 oktober. De tillsa plusjobben löper tiden ut enligt överenskommelsen mellan kommunen, den enskilde och Arbetsförmedlingen. Ursprungligen disponerade Arbetsförmedlingen drygt 140 platser totalt för plusjobb och dessa platser skulle delas mellan alla tänkbara arbetsgivare. Kommunen tecknade avtal om 120 plusjobb vid ingången av år När tillsättningsproceduren drog ut på tiden har antalet möjliga platser utökats och särskilt kommunerna har uppvaktats i syfte öka sina kvoter. Nu finns 155 plusjobbare anställda hos kommunen. Det är fler än planerat men av erfarenhet är personalomsättningen högre hos denna grupp än hos övrig personal inom kommunen. Redan har sex plusjobbare slutat och gått till annan verksamhet. Ett av målen med plusjobbet är programmet ska stärka den anställdes möjlighet få ett jobb på den reguljära arbetsmarknaden. Ingen som slutar i plusjobb kan ersättas från och med denna vecka. Plusjobben har i hög grad gått till ungdomar, drygt 40 plusjobb har gått till unga under 30 år, åldersfördelningen är ganska jämn sett över hela åldersintervallet. Könsfördelningen är 48 % män och 52 % kvinnor. Kostnader och finansiering Med anledning av processen med tillsättningen drog ut på tiden så bedömer kommunledningskontoret kostnaden för plusjobben under 2006 kan finansieras inom ramen för de av kommunstyrelsen anvisade medlen. Kommunledningskontoret avser återkomma senare med en beräkning av kostnader för Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänner rapporten.

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 KS 398 AU 848 Dnr Framställning om förvärv av fastigheten Byske Selet 2:21, Niklas Gyllensporre Niklas Gyllensporre, Stockholm, anhåller om få förvärva kommunens fastighet Byske Selet 2:21, belägen vid Byskeälven. Kommunledningskontoret redovisar två liknande förfrågningar har tidigare framställts till kommunstyrelsen om förvärv av Byske Selet 2:21. Kommunstyrelsen beslutade , 616, för närvarande avslå en ansökan från Tomas Lundmark förvärva del av Byske Selet 2:21 och dennes ansökan kan prövas när en försäljning av fastigheten kan bli aktuell. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 583, kommunen för närvarande inte var beredd sälja fastigheten Byske Selet 2:21 på förfrågan av Irma Irlinger, Uppsala. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar kommunen ej är beredd sälja fastigheten Byske Selet 2:21 för närvarande. Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen yrkar Håkan Lindh sökanden erbjuds en tomt för fritidshus och anbud inhämtas på resterande del av fastigheten. Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Håkan Lindhs yrkande var för sig under proposition och finner kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Votering begäres och verkställes över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Håkan Lindhs yrkande röstar nej. Vid uppropet avges 9 ja-röster (Harriet Classon, Agneta Hansson, Joseph Karambotis, Janeth Lundberg, Anna-Lena Stenwall, Torvald Stefansson, Hans-Eric Wallin, Jens Wikström och Bert Öhlund) och 6 nej-röster (Philip Cohen, Eva Enqvist, Tore Gabrielsson, Håkan Lindh, Birgitta Burström och Herbert Lundberg).

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 Kommunstyrelsen beslutar kommunstyrelsen beslutar kommunen ej är beredd sälja fastigheten Byske Selet 2:21 för närvarande. Philip Cohen reserverar sig mot beslutet.

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 KS 399 AU 851 Dnr Rivning av enfamiljshus och ladugårdsbyggnad på del av fastigheten Hedensbyn 25:1, stadsdelen Hedensbyn Kommunledningskontoret anför kommunen äger ett enfamiljshus med tillhörande ladugård med adress Truckgatan 13, Skellefteå. Bostadshuset är en äldre byggnad i 1½ plan med källare under en mindre del av våningsplanet. Byggnadsytan är ca 95 m 2. Ladugårdsbyggnad är i ett plan om ca 230 m 2. Fastigheten inlöstes av kommunen 1990 och har sedan dess varit uthyrd fram till januari Vid konditionsbesiktning som utfördes efter hyresgästens avflyttning konstaterades bostadshuset var i sådant skick forts uthyrning var uteslutet. Byggnaderna har sedan juni 2006 använts av räddningstjänsten som övningsobjekt. Då markområdet enligt detaljplan är avsett för småindustri och då byggnaderna är i sådant skick nyttjande är uteslutet, är bedömningen byggnaderna på fastigheten rivs/bränns ner. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret låta riva byggnaderna. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 KS 400 AU 859 Dnr Omdisponering av investeringsanslag, tekniska nämnden Tekniska kontoret anför i höstens anläggningsprogram för tekniska kontoret ingår två projekt där budgetkalkylerna avviker från nu framtagna produktionskalkyler. Det ena projektet är nybyggnad av återvinningscentral i Bureå som kommer påbörjas under hösten och färdigställas till våren. Investeringskostnaden för denna har ökat från tidigare beräknat kronor till kronor. Fördyringen är främst förorsakad av besvärligare markförhållanden än beräknat. Tilläggskostnaden, kronor, föreslås omdisponeras från tidigare budgeterat anslag för Degermyrans ÅVC. Ny avloppsledning i Strandgatan är kostnadsberäknat till kronor och visar sig nu när produktionskalkylen är framtagen totalkostnaden beräknas uppgå till kronor. Kostnadsfördyringen beror bl a på besvärligare geotekniska förhållanden samt besvärlig framkomlighet inom Nordanåområdet kronor föreslås omdisponeras från särskilt budgeterat anslag för Utbyggnad av dagvenledningar inom Norrböleområdet. Tekniska nämnden beslutade , 221, föreslå kommunfullmäktige kronor får omdisponeras ur tidigare särskilt budgeterat anslag för Degermyrans ÅVC till ny ÅVC i Bureå kronor omdisponeras från särskilt budgeterat anslag för Utbyggnad dagvenledningar Norrböle till projektet Ny avloppsledning i Strandgatan. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna omdisponeringarna. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 KS 401 AU 861 Dnr Utvidgad detaljplan för ridhuset på Morö Backe Kommunledningskontoret anför ridsporten får allt fler utövare och Skellefteå ridklubb, som bedriver sin verksamhet vid ridhuset på Morö Backe, behöver större lokaler. Ridklubben behöver en ny manege och fler stallplatser för tillgodose både sina medlemmar och klara tävlingsverksamheten. Skellefteå ridklubb har en mycket stor ambition få till stånd en utbyggnad så fort som möjligt. Nuvarande lokalisering kombinerar närhet till staden med närheten till naturen med rasthagar och ridvägar. I detaljplanen saknas möjligheter genomföra den aktuella expansionen. En ny byggnad omfande manege och stall måste uppföras i anslutning till anläggningen. För begränsa eventuella störningar bör utbyggnaderna ske norr eller öster om ridhuset. Biltrafiken förbi ridhuset har diskuterats i omgångar. I samband med planarbetet bör även alternativa lösningar kring trafikfrågan studeras. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen uppdrar åt byggnadsnämnden upprätta förslag till detaljplan. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 KS 402 AU 863 Dnr Ansökan om medfinansiering av EU-projekt Ung Entreprenör 2007, Innovation Västerbotten Innovation Västerbotten ansöker om kommunalt bidrag för projektverksamheten för Ung Entreprenör fortsättningsvis under första halvåret Kommunstyrelsen har tidigare beviljat bidrag till projektet för åren 2003 till 2006 med totalt kronor. Sökanden anför i huvudsak följande: Syftet är utveckla och genomföra en praktisk entreprenörskapsutbildning på samtliga nivåer i utbildningssystemet. Målet är öka intresset för företagande och entreprenörskap och på sikt en ökad tillväxt i Västerbotten samt göra elever och lärare medvetna om vikten av företag i samhället. Målgruppen är elever och lärare på grundskolan och gymnasiet, privata näringslivet och den offentliga sektorn, både lokalt och regionalt i länet. Ung företagsamhet har visat 20 % av de ungdomar som tagit del av utbildningen startar företag inom en 10-årsperiod efter utbildningen. Genomsnittet i Sverige ligger under 5 %. Totalkostnaden för projektet åren är kronor. Kostnaden för år 2007 är kronor. Finansieringen för år 2007: Lycksele kommun Almi Företagspartner Umeå kommun Skellefteå kommun EU, mål kronor kronor kronor kronor kronor Tillväxtkontoret anför projektet har ett regionalt intresse från övriga kommuner i länet och man visat på ett bra resultat under åren.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar bevilja projektet medfinansiering under år 2007 med kronor medfinansieringen gäller under förutsättning av övrig finansiering säkerställs. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 KS 403 AU 864 Dnr Ansökan om medfinansiering av EU-projekt Fibernätverket, Skeria utveckling Skeria utveckling ansöker om förlängning av EU-projektet Fibernätverket. Högpresterande produkter från trä och träfibrer för utökad användning av skogsråvara. Förlängningen innebär en totalkostnad om kronor för tiden Syftet med projektet är utveckla miljövänliga medel för tvärbindning av vedmaterial. Man har upptäckt en produkt från veden genom oxidation kan användas för tvärbindning och bl a ge våtstyrka. Man arbetar med vilket ämne som har denna egenskap. Arbetet bedrivs i huvudsak på LTU Campus Skellefteå i samarbete med Eka Chemicals. Förlängningen av projektet är kostnadsberäknat till kronor. Finansieringsplanen: Skellefteå kommun EU, mål kronor kronor Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar lämna medfinansiering med kronor finansieringen sker med kronor ur medel till EU-projekt i 2007 års budget. Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen yrkar Philip Cohen ansökan avslås. Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Philip Cohens yrkande var för sig under proposition och finner kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag.

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 Kommunstyrelsen beslutar lämna medfinansiering med kronor finansieringen sker med kronor ur medel till EU-projekt i 2007 års budget. Philip Cohen reserverar sig mot beslutet.

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 KS 404 AU 865 Dnr Ansökan om medfinansiering av EU-projekt VERI kursutveckling, Skeria utveckling Skeria utveckling ansöker om förlängning och utökning av EU-projektet VERI kursutveckling för tiden Syftet med projektet är utbildningsvärlden ska bli mer öppen och tillgänglig för alla. Det görs genom skapa mångfald av utbildningar som är mer anpassade efter varje person, region och organisations behov och möjligheter. Samtidigt ska kvaliteten och statusen på dessa utbildningar säkras i ett omvärldsperspektiv. Inom ramen för förlängningen och utökningen av projektet avser man genomföra olika aktiviteter för nå nedanstående resultat: Vid projekttidens slut ska det finnas - en kursplan, ett utvecklat kursmaterial och en grovplanering av kursen samt informationsmaterial för spridning till tänkbara kursdeltagare - en struktur för läromedel, manus till ett teoriavsnitt samt manus till två avsnitt som behandlar olika bedömningsmetoder - en utvecklad kursplan för instruktörsutbildning, utvecklat kursmaterial och två pilotutbildningar med sammanlagt 10 deltagare. Utökningen av projektet är kostnadsberäknat till kronor för år Finansieringsförslaget till utökningen: Skellefteå kommun EU, mål kronor kronor Samtidigt vill man nyttja ej förbrukade medel, kronor, ur 2006 års budget. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar av beslutade medel kronor ur kommunens budget för år 2006 för EU-projekt får nyttjas under 2007 bevilja projektet medfinansiering med kronor samt

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 17 utökningen av projektet kronor finansieras ur 2007 års budget för EU-projekt. Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen yrkar Philip Cohen ansökan avslås. Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Philip Cohens yrkande var för sig under proposition och finner kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar av beslutade medel kronor ur kommunens budget för år 2006 för EU-projekt får nyttjas under 2007 bevilja projektet medfinansiering med kronor samt utökningen av projektet kronor finansieras ur 2007 års budget för EU-projekt. Philip Cohen reserverar sig mot beslutet.

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 18 KS 405 AU 866 Dnr Ansökan om medfinansiering av EU-projekt Utbildningssmedjan: satelittgrupper i blandade utbildningsformer en förstudie, Skeria utveckling Skeria tveckling ansöker om utökning och en fortsättning av projektet Utbildningssmedjan till inom ramen för mål 1 Norra Norrland. Projektet avslutades enligt slutrapport till kommunstyrelsen , 338. Totalt ansöks om kronor. Projektet har pågått i två faser: och 2003 juni Det har haft som syfte förse Skellefteåregionen med utbildad arbetskraft för framtida konkurrenskraft och samtidigt bygga upp Campus Skellefteå som infrastrukturellt instrument för detta. Motiv till utökningen av projektet är mot slutet av den ordinarie projekttiden visade det sig särskilt intressant arbeta med s k blended learning, vilket innebär undervisningsgrupper undervisas med webbaserade verktyg och digitala material. Man avser arbeta med tre pilotprojekt: - en satellitgrupp för högskoleingenjörer ht en satellitgrupp i lärarutbildning ht-2007 och förskollärarutbildning ht en satellitgrupp för systemveteskapliga programmet ht Projektet ska då bl a inventera och utvärdera befintliga verktyg, planera hur undervisningsformen för respektive program ska se ut samt utföra vissa utbildningsinsatser för universitetets lärarpersonal. Man ska också ge stöd till LTU i Skellefteå för planera hur befintliga grupper kan stärkas genom satellitgrupper t ex i inlandet. Totalkostnaden för projektet fram till är kronor. Finansieringsplanen är följande: Skellefteå kommun Länsstyrelsen EU-mål kronor kronor kronor

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 19 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar lämna medfinansiering om kronor finansieringen sker med kronor ur medel till EU-projekt i 2007 års budget medfinansiering gäller under förutsättning av övrig finansiering säkerställs. Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen yrkar Philip Cohen ansökan avslås. Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Philip Cohens yrkande var för sig under proposition och finner kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar lämna medfinansiering om kronor finansieringen sker med kronor ur medel till EU-projekt i 2007 års budget medfinansiering gäller under förutsättning av övrig finansiering säkerställs. Philip Cohen reserverar sig mot beslutet.

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 20 KS 406 AU 867 Dnr Ansökan om förlängning av EU-projekt mål 1 Norra Norrland, Skeria utveckling Skeria utveckling ansöker om förlängning av nedanstående EU-projekt inom ramen för tidigare beslutade medel (förlängningen avser från ): Projekten är: Lignin Cardista Personalnätverk Skellefteå Rationell limfogsproduktion Först Då Företag Centrum för tillämpad datorspelsteknik Särimmer Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänner förlängning av projekten t o m och beslutade medel ur kommunens budget för år 2006 för EU-projekt får nyttjas. Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen yrkar Philip Cohen ansökan avslås. Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Philip Cohens yrkande var för sig under proposition och finner kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar kommunstyrelsen godkänner förlängning av projekten t o m och beslutade medel ur kommunens budget för år 2006 för EU-projekt får nyttjas. Philip Cohen reserverar sig mot beslutet.

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 KS 407 AU 868 Dnr Motion om planering för ålderdomshem (5/06) Kommunfullmäktigeledamoten Erika Broman Häggblad anför i motion följande: Under många år har det skett en förskjutning inom hur vi bedriver äldrevård i vårt land. De äldre får sin omsorg mer och mer tillgodosedd genom hemtjänstens försorg, vilket i sig inte är helt fel. I Skellefteå kommun sker just nu en stor strukturomvandling inom äldreomsorgen. De väl fungerande och uppskade ålderdomshemmen är sedan länge borta. När nu strukturomvandling sker inom äldreomsorgen borde tanken på inrättande av ålderdomshemsliknande boenden finnas med i planen. Vad menar vi då med ålderdomshemsliknande boendeform? Jo, vi menar behovet av ett boende som har samma funktion som ålderdomshem. Alltså där man har ett eget ställe vara på, nödvändigtvis inte stort, men funktionellt och lagligt enligt alla lagar och förordningar. Det ska också finnas stora gemensamma utrymmen såsom matsal, samlingssal. Det ska också finnas personal tillgå dygnet runt. Denna boendeform kan både användas som vanligt boende och som genbo vilket underlättar i en planering. Kristdemokraterna menar denna boendeform är efterfrågad och uppskad. Det kommenteras av samhällsmedborgarna den fas och det borde vi som politiker och makthavare lyssna på. Kristdemokraterna föreslår därför fullmäktige besluta kostnaden för ålderdomshemsliknande boenden utreds ålderdomshemsliknande boenden planeras in i strukturomvandlingens plan. Socialkontoret anför i augusti 2006 följande: Socialnämnden arbetar efter den strukturplan som fullmäktige har antagit. De särskilda boendeformer som finns riktar sig framförallt gentemot multisjuka och dementa. På dessa boenden finns matsal, samlingssal samt personal dygnet runt.

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 22 Strukturomvandlingen har pågått i flera år och befinner sig nu i slutskedet där endast några boenden i fortsättningen berörs. Den boendeform som motionen tar upp är behovet av boenden utan biståndsprövning enligt socialtjänstlagen. Socialnämnden har beslutat bygga ytterligare ca 100 särskilda boendeplatser under de kommande åren. Enheterna ska ur verksamhetssynpunkt inte vara alltför små för underlätta bemanning och överblickbarhet. Socialnämndens ansvar omfar boenden som prövas enligt socialtjänstlagen. Seniorboende är avsedda för personer som uppnått en viss ålder, variationer finns mellan bolagen kring åldersgränserna. Inflyttning till seniorboende sker inte efter prövning enligt socialtjänstlagen. I vissa av seniorboendena finns samlingssal och matsal. Skebo arbetar för utveckla seniorboendet genom en inventering av tomma lokaler i seniorboenden för kunna erbjuda hyresgästerna använda dessa samt kunna hjälpa till organisera eventuell verksamhet. Övernningsrum ska kunna erbjudas i boendet eller i grannskapet för hyresgästernas gäster och en värd/värdinna ska finnas som bl a hjälper till initiera gemensamma aktiviteter. Hyresgästerna ska även erbjudas ett brett utbud av prisvärda och hushållsnära tjänster till fasta priser, vilka ska utföras av entreprenörer. En projektledare har anställts av Skebo för arbeta för dessa mål. Socialnämnden ser mycket positivt på den verksamhet som frivilliga och föreningar/organisationer bedriver i syfte få aktiviteter för personer i ordinärt boende. Socialnämnden har initierat till samverkan med frivilliga och organisationer kring frivilligcentral eller liknande, arbetet fortsätter under hösten. Personer som bor på ett seniorboende och har behov av insatser enligt socialtjänstlagen får dessa tillgodosedda via hemtjänsten, dag- som netid. Socialnämnden föreslog , 99, kommunfullmäktige besluta avslå förslaget utreda kostnaden för ålderdomshemsliknande boenden avslå förslaget planera in ålderdomshemsliknande boendeformer i strukturomvandlingen. Socialnämnden beslutade också uppdra till socialnämndens arbetsutskott träffa Skebo för diskutera utvecklingen av seniorboende.

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 23 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 659, återremittera ärendet till socialnämnden. Socialkontoret anför följande: Motionärens förslag gäller det boende som kommunen är skyldiga tillhandahålla enligt socialtjänstlagen och som beviljas efter särskild biståndsprövning: Kommunen skall inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. De särskilda boendeformer som finns riktar sig framförallt till multisjuka och personer med demenssjukdomar. På dessa boenden finns ett funktionellt boende utifrån gällande lagar och förordningar, matsal/samlingssal samt personal dygnet runt. Under innevarande år har 34 nya platser tillkommit som uppfyller motionärens krav på utformning. Den boendeplan som nyligen beslutats om sträcker sig för perioden Under perioden ska ytterligare ca 100 särskilda boenden äldreboenden tillskapas, varav ca är planerade till 2007 och ytterligare ett 60-tal De 45 första projekteras för närvarande och uppfyller de krav motionären föreslår. I boendeplanen redovisas vissa synpunkter inför den kommande planeringen: Begreppen äldreboende, gemensamhetsboende och demensboende I föreliggande boendeplan har begreppen demensboende och äldreboende använts. Ett annat begrepp för demensboende är gemensamhetsboende. Det finns en rad argument för frångå från denna uppdelning och införa ett begrepp, äldreboende. Gemensamhetsboendena var ursprungligen avsedda för personer med demens i en tidig fas av sjukdomen, där de var relativt aktiva och deltog i bl a matlagning och aktiviteter som anordnades. Utveckling med tidigare upptäckt av sjukdomen, demensutredningar samt bromsmedicin är en del som möjliggjort längre kvarboende i det egna hemmet. Stöd i olika former till anhöriga som avlösarservice, dagverksamheter, demensteam, växelvård m m är ytterligare faktorer som inneburit längre kvarboende. Med denna utveckling synes behovet av organisera i olika boendeformer allt mer överspelad. En boendeform, äldreboende, där de äldre ska kunna bo oavsett om deras behov förändras över tid. Med en boendeform låser man inte upp platser för vissa ändamål. Utifrån den boendes behov kan man i samråd med den enskilde/ anhöriga styra placeringen till den boendeenhet som är mest lämpad.

24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 24 Om en person behöver ett boende där det t ex finns kodlås som fördröjer möjligheten gå ut ska personen erbjudas ett boende med den möjligheten. Erfarenheten visar det för personer med demens som anhöriga vårdar ofta med kort varsel uppstår behov av ett boende som man då kan tillgodose enklare och snabbare utan behöva ta hänsyn till klassificering. På sikt ska alla särskilda boenden vara lokalmässigt anpassade för de behov äldre har. Socialnämnden har i sina diskussioner tydligt markerat man avser inför byggandet av äldreboendet 2009 ska en bred diskussion med företrädare för pensionärerna och andra intressenter ske och utifrån dessa diskussioner ska boendet utformas för på ett bra sätt tillgodose kommande boendebehov. Det innebär man inte i förväg bör låsa fast exakt hur utformningen ska ske utan detta får tas efter samråd med berörda intressenter. Socialnämnden beslutade , 129, avstyrka motionen eftersom socialnämnden redan arbetar med planera för nya äldreboenden som fyller de krav som motionären föreslår samt det är viktigt avvakta intressenternas synpunkter innan slutlig ställning tas till utformning av det nya boendet. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige motionen med hänvisning till socialnämndens yttrande inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd. Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen yrkar Herbert Lundberg bifall till motionen. Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Herbert Lundbergs yrkande var för sig under proposition och finner kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Votering begäres och verkställes över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Herbert Lundbergs yrkande röstar nej. Vid uppropet avges 11 ja-röster (Harriet Classon, Eva Enqvist, Tore Gabrielsson, Agneta Hansson, Joseph Karambotis, Janeth Lundberg, Anna-Lena Stenwall, Torvald Stefansson, Hans-Eric Wallin, Jens Wikström och Bert Öhlund) och 4 nej-röster (Philip Cohen, Håkan Lindh, Birgitta Burström och Herbert Lundberg). Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige motionen med hänvisning till socialnämndens yttrande inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd.