Västerbotten. å Sjukvård M M 3/4*85

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västerbotten. å Sjukvård M M 3/4*85"

Transkript

1 Västerbotten å Sjukvård M M 3/4*85

2 I detta nummer D etta m edicinhistoriska d ubbelnum m er har utarbetats och planerats i samarbete m ed V ästerbottens M edicinhistoriker m ed anledning av a tt d et första lasarettet i V ästerbotten invigdes fö r 200 år sedan. Föreningen V ästerbottens M edicinhistoriker p resen teras närmare på sidan 231. L andstinget har läm nat e tt eko n o m iskt bidrag fö r a tt täcka författararvoden och kostnader fö r tryckning av färgbilder. Som artikelförfattare m edverkar bl a studenter och forskare från Umeå un iversitet, läkare och m u seets tjänstem än. L IL IA N R A T H JE är etnolog och har tidigare skrivit en bok om norrländsk folkm edicin. A N D E R S B R Ä N D S T R Ö M är forskare på D em o grafiska databasen, Umeå universitet. S V E N IN G E M A R O LO F SSO N är universitetslektor i statskunskap vid S to ckh o lm s universitet och har tidigare på uppdrag av landstinget skrivit Övre N orrlands historia. K A R IN E R IK S S O N är länsantikvarie vid länsstyrelsen i Umeå. ULF H Ö G B ERG är läkare på kvin n o klin iken vid Umeå regionsjukhus och har tidigare tjänstgjort i M osam bique. M A R IA N N E L IL IE Q U IS T är forskare vid etn o logiska in stitu tio n en, Umeå universitet. C A R IN A B E R G G R E N är barnm orska och har tillsammans m ed GUN P E R SSO N skrivit en uppsats i idéhistoria o m barnm orskor. M A T S A H N L U N D är universitetslektor i k o n stvetenskap vid Umeå universitet. R O L A N D B E R G L IN G är läkare vid företagshälsovården JEsculapen i Umeå. SU N E Å K E R M A N är professor i historia vid Umeå universitet. Övriga artikelförfattare arbetar vid V ästerbottens m useum. Omslagets bilder: På fram sidan opererar d o k to r Dillberg,»Slaktarn», en p a tie n t på Skellefteå lasarett. F o to J H Fahlgren, 1920-talet. B aksidans bilder är båda tagna av Thor E k h o ltz o m k r 1920 och visar äldre och nyare sjuktransporter till Umeå lasarett. Innehåll M ELLAN TRO OCH VETANDE Lilian R athje 134 UMEÅ LA SARETT OCH DE FÖ RSTA PA TIEN TERN A Anders B rändström 148 Sjukhusväsendets utveckling 148 De första lasaretten 154 Um eå lasarett grundas 157 De första patien tern a 161 LANDSTINGET OCH BYGGNADERNA Sven Ingem ar O lofsson 169 BÖRJAN TILL ETT REGIONSJUKHUS K arin E riksson 176 SJUKVÄRDSBYGGNADER TILL UTSTÄLLN ING K arin Eriksson 182 EN PRO V IN SIA LLÄ K A R B ERÄ TTELSE FRÄ N 1820 U lf Högberg 190 HJÄLPGUM M OR OCH BARNM ORSKOR M arianne L iljequist 198 DE UTBILDADE BARNM ORSKORNA 204 EN BARNM ORSKA B ERÄTTA R 208 Carina Berggren, Gun Persson HÄLLNÄS SANATORIUM Bo S undin 212 K U STSANATORIET HÄLSAN M ats A hnlund 217 Forts på om slagets 3:e sida -----

3 Förord O lo f Lagercrantz skriver i fö ro rd et till sin senaste bok»om ko n sten a tt läsa och skriva»:»e tt äm ne mera om fångsrikt och oftare ko m m en tera t än det i denna bok behandlade är d et svårt a tt finna. A t t läsa och skriva utgör en betydande del av all m änsklig aktivitet.» När man tar sig an e tt äm ne som m edicinhistoria är d et från början frestande a tt försöka greppa helheten. N aturligtvis visar sig detta m y c k e t snart vara ogenom förbart. M edicinhistoria är nästan liktyd ig t m ed m änsklighetens eller överlevnadskonstens historia. Finner arkeologerna en stenålder sboplats, spekulerar de snart i hur fo lk ku n d e leva på ju st den platsen, hur gamla de blev och vad de dog av. D et m edicinhistoriska äm nesom rådet saknar fa k tiskt avgränsning i tid och rum. Vi har ju ändå fö r delen av a tt kunna begränsa oss geografiskt till länet. N ågonstans ska man börja och vi har börjat m ed de första lasaretten. Innehållet är fragm ent och ibland t o m fördjupningar i m edicinhistoriska parenteser. D et är en viss poäng m ed a tt fördjupa sig i detaljer. Vad m inns vi från skoltidens historieundervisning? A t t regalskeppet Wasa sjönk strax efter sjösättningen och a tt N ew to n fick e tt äpple i huvudet. Ä ven om vi läser en välskriven sam m anfa ttn in g i något äm ne är d e t svårt a tt få en varaktig behållning av den. K anske är d et något pedagogiskt fel m ed sam m anfattningar. De kan vara givande fö r stunden, m en de har alla en tendens a tt i längden vara tråkiga. O lo f Lagercrantz relaterar senare i sin bok vad Joseph Conrad sagt:»... man skriver bara halva boken, andra hälften får läsaren ta hand om». Lagercrantz fortsätter:»om alltså fem tio p ro cent av en bok är skriven av läsaren, blir följden a tt boken blir bättre ju m er begåvad denne läsare är och ju m er kärlek han lägger ned på läsningen. G ud give oss alla, som skriver, goda läsare!» Några förgrundsgestalter vid Umeå lasarett 1928, silhuettfotograferade av T hor E kh o ltz. 133

4 134 IllIII

5 M ellan tro och vetande Lilian Rathje D en folkliga läkekonsten levde kvar långt efter att V ästerbotten fick sitt första sjukhus 1785, och ännu idag kan m an på sina håll se h u r groblad läggs på små sår. E tt m era allm änt bruk av folkm edicin och hänvändande till kloka gubbar och gum m or u pphörde i sto rt sett på 1930-talet. Innan dess var d et naturligare a tt vända sig till någon klok m ed sina kräm por och besvär, speciellt u tan fö r städerna och de större täto rtern a. A vståndet till utbildade läkare var o ftast lång och behandlingsm etoderna ted d e sig främ m ande och stundtals m ycket skräm m ande. F ärgfotografierna är tagna av Sune Jo n sso n, som även skrivit tex tern a till dem. Den folkliga läkekonsten, som i hög grad bygger på övertro och magisk övertygelse, har sedan äldsta tid varit konservativ. Magins välde inom läkekonsten bröts först i och m ed m edicinforskningens genom b ro tt u nder 1700-talet, m en d et tog ändå lång tid innan en m er rationell världsförklaring och en d ärpå byggande sjukdom suppfattning och sjukdom s- b o t vann allm änt gehör. Den första svenska lärdom sstolen i m edicin in rättades 1595 vid U ppsala universitet, m en intresset för äm net var inte speciellt sto rt. Ä nnu 1656 fanns endast en m edicine studerande bland stu d en ter. L äkarkåren bestod år 1623 av tjugo m an, varav endast åtta var inhem ska läkare. D et fanns e tt antal barberare och fältskärer, som egentligen hörde till d et m ilitära, vilka även kunde anlitas fö r civil sjukvård. Sålunda finns t ex en barberare»med sina m edikam enter» upptagen i avlö- N ils Johansson från B jörknäs i Tärna ligger till sängs efter benbrott. D et är ju li 1919 och speciellt vid barm arkstid är transport till läkare i Tärna nästan utesluten. 135

6 ningslistorna fö r gruvan i Nasafjäll på 1640-talet. De första läkarna i N orrland hörde alla till denna kategori fanns d et 32 provinsialläkare i Sverige, alla förlagda till städerna. V ästerbotten fick sin första provinsialm edikus vid m itten av 1700-talet. D et var kem isten Ulrik Leonard H järne, son till den m era kände U rban H järne delades d istrik te t i två delar; en läkare stationerades då i U m eå och den andre i T om eå. Sam m anlagt fem lasarett fanns år 1869 i övre N orrland. Dessa var förlagda till Um eå, Piteå, H aparanda, Luleå och Skellefteå. A tt kloka gubbar och gum m or hade en m ission a tt fylla u te i bygderna är m ot bakgrund av således skisserade förhållanden inte svårt a tt förstå. D ärtill kom m er a tt den lärda läkekonsten länge inte hade något väsentligt b ä ttre a tt erbjuda. Folkm edicinen hade trad itio n en bakom ryggen, generationers erfaren h et m en även okunnighet. Den utbildade läkaren kostade pengar, och sist m en inte m inst var d et i N orrland o ftast o erh ö rt långt till läkare. Även om sjukdom en var nog så svår, sköttes de sjuka i hem m en. Fram på 1940-talet har d et ansetts både löjligt och onödigt a tt föda barn annat än hem m a. D et var endast i y ttersta nödfall m an häm tade d o k to rn. Från Åsele socken berättas:»ingen läkare fanns p å närm are håll än i U m eå (20 m il) och inga vägar, utan den sjuke forslades i b åt efter olika vattendrag, den sjuke låg i en korg m ed lock på. F ö r d et m esta hann aldrig den sjuke fram till U m eå u tan dog efter vägen.» Gränsen m ellan boklärd läkare och självlärd eller trad itio n slä rd läkare var länge oskarp, liksom gränsen m ellan folkm edicin och vetenskaplig m edicin näm ner prosten Per H ögström i e tt tal i vetenskapsakadem ien a tt d et i V ästerbotten finns en p ro vinsialläkare och en landsfältskär, m en a tt m an ute i socknarna inte har råd a tt anställa lärda m edici.»em ellertid har m an ej varit alldeles u tan sådana personer av bägge könen, som efter den kunskap de k u n n at häm ta ur läkarböcker och av ålder praktiserade huskurer i nödfall id k at både läkekonsten och kirurgin, m ed den fram gång a tt m ånga m änniskor blivit hulpne, och a tt m an o fta blivit övertygad om en sto r sanning, d e t H erren gör stundom ej m indre ting genom sm å än stora händer.» En lång rad kloka som varit verksam m a i V ästerb o tte n kring sekelskiftet finns om talade i DAUM :s m aterial. I A vaträsk, D orotea socken, fanns den s k»doktorn» Sven Ersson. Han hade tillgång till e tt s to rt hem m an och de som var riktigt sjuka fick stanna kvar tills de blivit botade. A ndra kloka var»lappvattenm annen» i L appvattn et, B urträsk socken,»skralam arkarn» i Zakrism ark, N ysätra socken, Augustinus i H ornm yr, Lycksele socken, och F insel-a nt, verksam i S kellefteå socken. I S tenstrand, Stensele socken, bodde Nils-Opp, som främ st b o tad e m ed hjälp av örtm ediciner och i ö s tra S tröm åker, Bjurholm s socken, fanns»a S trö m sunds Kass», K arin M ikaelsson, som b o tad e m ed hjälp av brännvin och kuckel. H on tilltroddes k u n na spå på avstånd, m ed både goda och o nda avsikter. Nils Johannes Nilsson i K naften, Lycksele socken, var en from och aktad m an, som ansågs intelligentare än andra. Hans förm åga a tt tala m ed andevärlden och v ittra var beröm d. Sjukdom b o tad e han genom a tt kasta u t för elakt. Han kunde dessutom stäm m a blod. Även Janken i Svartliden, Lycksele socken, b o ta de genom a tt kasta u t. Om d e tta berättas:»när han skulle b o ta de sjuka, tog han e tt glas brännvin och i d et lade han nio olika m etallsorter, n är d et stå tt e tt tag kallade han till sig en anhörig till den sjuke. D enne fick då se i glaset varifrån den sjuke få tt sjukd om en, när han få tt se d et, kallade de in den sjuke. Spågubben tog då brännvinet och lät den sjuke sm a k a u r d e t tre gånger m ed en sked, varefter han sm orde in den sjuke på hela kroppen m ed brännvinet. Sedan slängde han d et som blev kvar över vänstra axeln och sade: B ättre skall du b li. Och i allm änh et blevo de bättre.» I F redrika socken kunde m an vända sig till Per Ersn. En sagesman från S torlögda b erättar:»endast för någon m ansålder sedan var ju läkaren ganska okänd här uppe i skogsbygderna. När d et då in träffade sjukdom sfall så gick m an till kloka gubbar och gum m or för a tt söka b o t. M edicinen som användes kokades av olika sorters blad och växter och b landades o fta m ed brännvin. I Storlögda bodde en sådan k lok gubbe som anlitades m ycket. Otaliga är väl de färder som ställdes d it av personer från både när och fjärran, fö r a tt söka b o t fö r någon sjuk anhörig. Den besökande skulle då m edföra m inst e tt kvarter 136

7 Sjuka Caisa Johansson bäres u t på bår från s itt hem, som hon aldrig m er fick se. B ilden från M altjäln, B yske socken, togs om kring Originalet tillhör A llan B oström, Kåge. brännvin, som läm nades till gubben vid fram kom s ten. En del av d e tta användes till a tt förfärdiga m e dicinen av, resten behöll gubben för sin egen del. D enne gubbe hade även förm åga a tt återskaffa tjuvgods, och sådant som på e tt oförklarligt sätt k o m m it b o rt. Han kunde även u tforska var tjuven eller tjuvarna fanns. D etta gjorde han dock inte direkt, utan han lät den besökande titta i ett brännvinsglas, och där kunde denne få se t ex huset där tjuven bodde, eller något annat som gjorde a tt m an kunde känna igen honom.» I F redrika fanns även Erik Ujas Eva, b o satt i Tallsjö. Hon b otade sjukdom ar m ed hjälp av örter och magi. När hon hade d ö tt fick m an slänga b o rt e tt otal lådor m ed blom m or som hon hade sam lat. Mest var d et flugrot (vänderot).»hon var klok a Eva m en n Per Ersn var vis han.» Eva b otade bland ann at värk. Hon rustade då till rö tter, som hon lade i brännvin i en droppflaska som hon k ö p t på ap o tek et. Den innehöll en tredjedels liter, vilket räckte till tre behandlingar. Av d e tta droppade hon i en påse, som sedan skulle kastas över vän ster axel. Sedan skulle p atienten bli frisk efter lika lång tid, som den tid som hade gått m ellan d et han fick d et onda och den tid han kastade u t. I Sorsele levde i slu tet av 1800-talet Karl Gustav 137

8 G ranström. Han var känd för a tt b o ta ris och ros.»han silade e tt tråg m jölk i tre torsdagskvällar efter varandra. Varje gång tog han grädden av tråget och sparade. När han tagit grädde tredje och sista gången av tråget, kärnade han sm ör av denna grädde. I d e tta sm ör blandade han sedan säterolja, som han k ö p t på ap o tek et. Sedan sm orde han den sjuke m ed d etta. Den sjuke sm ordes helt och hållet. D et var flera han b o tade m ed denna medicin.» K råkm yr-o l levde på a tt tillverka m edicin. Hans verksam hetsom råde sträckte sig ända fram till A bborrtjärn och Svartlid en i Degerfors socken. F ö r utom a tt b o ta sjukdom ar såg V Ä N D E R O T (Valeriana officinalis) användes i allehanda magiska signerier. D en k u n d e avvärja onda anslag från m änniskor och djur om m an bar den på sig eller hängde upp den i ladugården. D en ku n d e väcka och bevara kärlek; blandad i vin ansågs den ge en verksam kärleksdryck. F örgjord m jölk återställdes om den silades genom en krans av vänderot, och betesdjuren beströks m ed vänderot fö r a tt inte bli vittertagna. K reatur som få tt vänderot gick snällt hem vid m jölkningsdags. V änderot var tidigt e tt allsidigt läkem edel, m en d e t var fö rst på talet m an k o m på dess användbarhet som nervlugnande m edel. I början av talet hade dess fu n k tio n som»antihysterium» blivit allenarådande. D et är drogen från den torkade roten som används. Olika valerianapreparat säljs fo r tfa rande på a p o teken, t ex i ta b lettfo rm under nam n som N eurol eller Baldrian, som är d e t tyska nam n et på Valeriana. V änderoten innehåller bl a den 1964 isolerade äm nesgruppen valepotriater, som har en utpräglat sedativ verkan. 138

9 han u t tjuvar och tryggade kor. När han b o tad e eksem använde han sig av sm edjeblåst vatten eller nordrinningsvatten. M ot kolik använde han sig av bråka (brakved) som växte i trak tern a kring Bygdeå och Sävar. Som betalning för sina tjänster tog han alltid två kvarter brännvin och en krona. Ibland var den klokes hela familj inblandad i folkm edicinsk verksam het. I Gardsjönäs, Åsele socken, fanns fam iljen Eliasson, om vilka d et sägs:»gam-iljas kom till byn 1852 för a tt trygga kor. B otade ofta värk, folk kom långväga ifrån tog vatten från en kallkällbäck sedan solen gått ned. N ordrinnande. Sm orde sedan där värken fanns, sedan spottade han två gånger. Dog Sonen Elias Eliasson Iljas i N äse b otade värk på sam m a sätt som sin far. Hans fru A nna botade tandvärk på e tt hem ligt sätt. D et skulle vara i e tt haga-le (öppning i gärdsgård) där e tt lik burits igenom. F rån tredje stö rp aret tog hon en sticka och petade in i tanden så a tt allt blod började rinna. Sedan satte hon tillbaka stickan på sam m a B R A K V E D (R ham nus frangula) har varit en allsidigt n yttja d gagnväxt. F räm st är den känd som e tt m ilt och tillförlitligt laxerm edel. F örst m åste d o ck e tt g iftig t äm ne, som finns i den färska barken och som ger o b e hagliga biverkningar, elim ineras gen om lagring eller kokning. Frangulabarken skördas därför om våren, to r kas hastigt i solen och lagras i e tt år, eller också ko ka s den i en tim m e. D et verksam m a äm n et i växten är en glykosid, frangulin. 139

10 »Noak i Virisen». F oto ur E fraim Fjällström s b ildsamling, A bborrberg. På baksidan av fo to t står bl a:» Korsö g d i hög grad. E tt öga brunt. E tt öga blått. K unde s tä b lo n. Specialitet: Engelska sjukan.» ställe. D et skulle ske i hem lighet och ingen fick se när hon gick d it m ed den sjuke. D enne fick heller inte tala om någonting fö r då skulle värken bölja igen.» Noak Axel A braham sson, född 1831 i Vikenäs, Lycksele socken, hade e tt g ott ry k te som sjukdom s- b o tare och var känd vida om kring u nder nam net»noak i Virisen». Sin första bostad hade han i Simaskalet, Vilhelm ina socken, m en han fly ttad e därifrån sedan han blivit döm d till e tt par års straffarbete för olovlig ja k t på ren. F ör a tt han och fam iljen skulle få lugn fly ttad e de och b o satte sig vid Virissjön. Sin stö rsta ry k tb arh et vann han som botare av engelska sjukan. 140 H ur d et kunde gå till när m an sökte Noak b erättar A lbert A ndersson i Dikanäs: När hans första d o tte r var tre m ånader gammal, fick hon engelska sjukan. Då de hade h ö rt talas om a tt N oak i Virisen kunde b o ta denna åkom m a, b e slöt sig A lbert och hans fru K ristina för a tt söka h o nom. E ftersom de visste a tt kvicksilver ingick i den b otande salvan, beslöt sig A lbert a tt ta m ed lite, ifall N oak skulle vara utan. De b rö t upp i dagningen och gick över K rutberg till H enriksberg. Där låg de över n atten hos Frans Bergström. Dagen efter gick de över fjället till Virisen»jänta hon grint hela tiden». De kom sent fram. Solen hade ju st gått ned och Noak hade redan gått och lagt sig. Då de bad a tt ändå få träffa honom, sa hans fru a tt d et skulle nog gå. Hon sa, a tt om Noak svarade när de knackade på dörren, fick de gå in till honom, m en inte annars. Noak svarade dock och de fick kom m a in och tala om sitt ärende. Noak sa a tt han hörde på barnets gråt a tt d et var fråga om engelska sjukan och a tt d et var tu r a tt de kom, för om de hade kom m it en vecka senare skulle flickan antagligen ha d ö tt. U nder n atten ville han inte b o ta flickan. Han var rädd att folk skulle tro a tt d et var m ed onda m akters hjälp som han botade barnen, när d et i själva verket var m ed Guds. Han sa åt dem a tt gå och lägga sig, så skulle han nog b o ta d o ttern på m orgonen. F ör första gången på länge sov flickan hela n atten. När A lbert vaknade på m orgonen såg han Noak som stod lutad över flickan, antagligen sysselsatt m ed a tt ta pulsen på henne. När N oak såg a tt A lbert vaknat, sa han a tt nu skulle han nog kunna b o ta flickan, om det inte hade varit så olycksaligt ställt, a tt han inte hade något kvicksilver hem m a. D etta ordnades snart, eftersom A lbert tän k t på den saken. Noak gick in i förstukam m aren och var b o rta bra länge. När han kom in igen, hade han gjort i o rd ning en svart salva. Han visade en gång h u r d et skulle gå till vid sm örjningen. Den skulle ske m ed hjälp av en fjäder. V iktigt var också a tt flickan skulle ha sam m a kläder u nder hela den tid kuren pågick. De skulle sedan brännas upp. F ö ru to m denna gång skulle flickan sm örjas två gånger till. D et var av vikt a tt d et sam m anlagt blev

11 tre sm örjningar. Den tredje gången, sa N oak, skulle d et se u t som om flickan höll på a tt dö. D etta b e hövde de dock inte oroa sig för. D et var e tt tecken på a tt sjukdom en höll på a tt läm na kroppen. Med dessa besked fick de gå hem för a tt själva slutföra behandlingen. Tredje gången de sm orde flickan, bleknade hon och såg u t som om hon skulle dö. A tt d et skulle ske hade de glöm t b o rt och de blev livrädda. Den u p p skräm da m am m an fuktade flickans läppar m ed kallt vatten. Flickan slog då upp sina ögon och vart helt frisk. Någon betalning fö r a tt b o ta barn tog Noak aldrig. När nästa d o tte r föddes två och e tt halvt år senare, hade N oak d ö tt. Man hade då h ö rt talas om en läkare i Skellefteå som b otade engelska sjukan. A lbert skrev e tt brev till honom. På grundval av den beskrivning A lb ert gav, skickade läkaren m edicin. I d et insam lade m aterialet finns även exem pel på a tt N oak b o ta t andra sjukdom ar. En sagesman i Sjöland, V ilhelm ina socken, fick e tt fult, inflam m e rat sår i ansiktet, när en kvist slog upp m edan han var ute och stakade tim m er. Noak kom och besökte fam iljen utan a tt de b e tt honom. Han bad så frun i huset om en flaska, vilket han fick. D enna ville han sedan ha fylld m ed kallkällvatten. Men fam iljen var alldeles nyin fly ttad och visste inte var en sådan källa fanns. Noak gick d å u t och ställde sig vid nordvästra k n u ten av stugan. Där stod han och tram pade och snodde ru n t, ru n t. Sedan gick han in i stugan igen och sade till barnen, a tt de skulle ta flaskan och gå norr över m yren, till d et ställe där en liten granbuske växte. Där skulle de h itta en källa. Barnen gick d it och h ittade m ycket riktig en källa och fyllde så flaskan. Med d etta vatten sm orde Noak in sagesm annen. Sedan rustade Noak ihop hår, kol och annat och lade i e tt fat. F atet tog han m ed sig till en dalgång i närheten och kastade allt över vänster axel. M edan han gjorde d etta spottade han tre gånger. I sam m a stund blev sagesmannen frisk. Noak talade om fö r sagesm annen a tt den olycka som d rabbat honom berodde på a tt han kysst vittra. Han tillverkade även slagvatten genom a tt tillsätta liljekonvalje och jo h an n esö rt till brännvin. D enna m edicin användes både till invärtes och utvärtes bruk. Ledslitaren A lb in N ilsson, B rattliden. B rattlid-jonke. 141

12 Vidare kunde han stäm m a blod, sam t anlägga fontanell, vilken han anbringade d irek t på d et värkande stället. F ö ru to m dessa m era allm änpraktiserande kloka fanns även en rad specialister inom olika om råden, t ex ledslitning, åderlåtning, koppning och tandvärksbot. B eröm da ledslistare var Ben-Pelle i Um eå och B rattlid-jonke i B yske socken. Såväl botem edel, b o tem eto der som sjukdom sförklaringar följer en lång trad itio n. De äldsta skriftliga beläggen angående sjukdom sförklaringar härrör från babyloniska prästläkare, verksam m a f Kr. De u t try ck er uppfattningen att sjukdom ar orsakas av dem oner i vatten, lu ft och jo rd en fö reställning som fortfarande kan spåras inom talets fo lk m edicin och då speciellt i fråga om hudsjukdom ars uppkom st. Dessa dem oner, övernaturliga väsen, har i N orrland i huvud- L IL J E K O N V A L J (Convallaria majalis) är m y c k e t giftig. Trots d e t a n vändes örten redan på 1500-talet för a tt bota epileptiker och slagdrabbade. V in e x tra k tp å blom m orna eller liljekonvaljebrännvin gavs m atskedsvis. På 1800-talet tonades d o ck d e t ta bruk av örten ner i hushållsflororna, m en heter d e t hos Broocm an, a tt konvaljebrännvin»hulpit den, som några dagar legat mållös av slag, a tt när p a tien ten få tt 5 6 droppar på tungan därav hava de strax k o m m it till sitt mål igen». M o dern vä xtk em i har påvisat a tt liljekonvaljen innehåller glykosider som är verksam m a m o t hjärtsvaghet. I Ö steuropa ordineras liljekonvalj på liknande indikationer som digitalis hos oss. 142

13 Med fontanell m enades e tt litet ru n t sår på lårets insida eller på överarm en. Såret tillfogades m ed hjälp av e tt sn itt i huden eller m ed hjälp av något frätan de eller biåsdragande m e del. I såret lades en ärta eller liknande för a tt såret skulle hållas öppet och var rinna u t. I denna b ety d else användes term en första gången 1680 av H iärne. sak benäm nts vitra eller rå. Hur farligt d et kunde vara a tt råka u t för e tt rå berättas från Vilhelm ina:»rå eller råä, är d et värst o n t en m änniska kan råka u t för. D et finns olika slag av rå, alla är lika otäcka a tt råka på. På kvällarna i solnedgången m åste m an vara försiktig och allra helst om m an var u te på sjön och rodde. Man skulle akta sig för a tt kom m a i beröring J O H A N N E S O R T (H ypericum maculatum ) har h a ft d ju p förankring i fo lktro n. K ronbladens röda prickar och den röda växtsaften har i fo lk fantasin och dess förklaringssägner u p p fa tta ts som K risti blod. F litigt använd i m agiskt sy fte fö r a tt fö r driva onda m akter. L in n é säger a tt örten på d e t kraftigaste utdriver djävlar. E tt fo lk lig t nam n är fö r ö v rigt fa n sfly k t. M elankoliker, vilka enligt fo lk tro n ansågs vara besatta av djävulen, drack te på johannesö rt fö r a tt öka sin m otståndskraft. Inom fo lkm ed icin en användes olje- och spritextrakt, p irkum olja och p irku m - balsam vid sårbehandling. V äxten är rik på eteriska oljor och garväm nen, vilka verkar sårläkande och inflam - m ationshäm m ande. P irkum -snaps är en vackert gyllenbrun bitter. 143

14 B R Ä N N Ä S S L A (Urtica dioica) an- ^ ses vara d u b b elt så näringsrik som m orötter. D en innehåller ansenliga m ängder A - och C-vitamin och är rikare på viktiga m ineralsalter än någon annan svensk växt. Nässlan användes som k ö k sv ä x t redan under rom artiden. D e gamla örtaboksförfattarna ansåg den vara den ädlaste av alla läkeväxterna. Ö rtsaften drogs upp i näsborrarna vid näsblod, dek o k tp å bladen förjagade giktvärk och en d e k o k t på rötterna ansågs»gagna i nyss påbörjad lungsot». Inom m odern örtm edicin används brännässlan som diureticum och fö r a tt stim ulera m atsm ältningen. Nässlan var förr en viktig spånadsväxt och n ä tteld u ken beskrivs som e tt m ellanting m ellan linne och bom ullsväv. 4Ä N G SSYRA (R u m ex acetosa),»svinsyra», är rik på C-vitamin och har både inom fo lkm ed icin och sko l m edicin ordinerats m o t skörbjugg. D et var antingen växtsaften eller de krossade bladen»lagde på vin» som m an gned d e t såriga ta n d k ö tte t m ed. K uren ansågs också verksam m o t»rötsår». L ångt fram i tiden har ängssyran använts i hushållet. Bladen stuvades som spenat eller användes i soppor. Ängssyran eller dess större varietet fjällsyran ingår också i samernas»grönsaksrätt» gom pa tillsam m ans m ed kvanne och fjälltolta. 144

15 m ed vatten som var fullt m ed ont. Med o n t avsågs allt gem ensam t ont, både d et som fanns i vatten och i luften. Man skulle inte gå i vatten eller bada sedan solen g ått ned, fö r d å kunde o n t fastna på en, och m an fick bölder eller blev farligt sjuk m ed h u vudvärk och uppkastningar i form av något konstigt som följt m ed uppkastningarna. D et kunde vara n å gon svart luden kula stor som e tt halft ägg, eller en vit svamp som höjde och sänkte sig, allt efter lu ftd raget eller olika beröringar. Man provade dess livsk raft genom a tt slå söt och sur m jölk över kulan; slog m an söt m jölk och den sänkte sig och blev jäm n och slät, visste m an säkert a tt den sjuke var lycklig som fick kräkas upp den. Om m an slog sur m jölk över den, jäste den vanligen u t sig, ibland flerd ubbelt. Då förstod m an h u r farligt d et var a tt ha sådant o n t i sin kropp. / / Om en m änniska hade råkat u t för o n t rå och d et få tt gå så långt in i k ro p pen a tt d e t n å tt m agen, var den sjuke förlorad om han inte fick kräkas upp otyget. Många gånger fastnade o n tet i de y ttre lem m arna, och då kunde de svälla upp och bli blåaktiga eller få annat rö tt utslag som gjorde så a tt den sjuke inte kunde se; i båda fallen kunde d et bli stora svarta bölder. Men rået k u n de göra en frisk m änniska till krym pling för livet på en enda gång. E tt skogsrå var m ycket farligt, särskilt om våren, innan tjälen h u n n it ur jo rd en. Värst var vårrået eller skogsrået om våren, d å solen var varm men tjälen band jorden, d et vill säga a tt den inte gått ur jorden. Längre fram under som m aren, 145

16 sedan jord en var varm och tjälfri, hade rået m indre m akt. Var m an dum nog a tt lägga sig på m arken m edan tjälen var i jo rd en, kunde m an vara säker på a tt vårrået stod på lur och kastade otyg på en. Sedan m an få tt otyget sått över sig, blev m an trö tt och som nade och sov m edan otyget började verka och den sovande blev sjuk.» V itra levde i fam iljegrupper och var dödlig på sam m a sätt som m änniskan. I likhet m ed övrig b e folkning i n o rr kunde hon antingen vara bofast eller nom adiserande. F ör d et m esta var hon dock osynlig för m änniskan. V itra hade en del goda egenskaper: hon kunde t ex väcka kolaren som som nat vid sin mila, m en hon var lätt a tt re ta och kunde då förgöra den som gjort henne illa. De sjukdom ar som orsakats av vitra benäm ndes i V ästerbotten vanligen m ed term en»råkat u t för jälaken», eller så sa m an a tt m an»kom m it u t för illt». O ftast rörde d et sig om eksem eller andra fo r m er av hudutslag, m en även värk och andra åkom m or kunde avses. Från Lycksele b erättas:»i F lakaträsk voro några karlar tillsam m ans och söpo. D et var vanligt a tt /---/ vittra spelade på andra sidan träsket. D etta blevo karlarna leda a tt höra på och en av dem drog ned sina b y x o r och vände bakdelen m o t / / vittertillhållet. Men då han sedan vände sig om, fick han något kastat i ansiktet. D et kändes som sand och därav fick han elakartat utslag över hela ansiktet. D etta gick inte b o rt förrän om m ycket lång tid och efterläm nade fula ärr. På så sätt häm nades vittra.» A ndra övernaturliga väsen som kunde orsaka sjukdom ar var m aran och de osaliga döda. Även vissa djur, som får ses som su b stitu t för övernaturliga väsen, kunde orsaka sjukdom ar. Hit räknas fåglar som kråka och tjäder, sam t i sto r utsträckning o r m ar och grodor. Sjukdom ar kunde vidare uppkom m a genom»trollskjutning» av någon trollkunnig person, m än niskor som genom förskrivning eller på an n at sätt blivit invigda i den onda andevärlden. I N orrland har speciellt sam em a h aft rykte om sig a tt k u n n a trolla löss eller m agsjukdom ar på personer som de på något sätt blivit illa behandlade av. D et fanns vidare personer som ansågs ha ond håg, ond tunga eller o n t öga. Avundsöga hade till exem pel den som någon gång förlo rat e tt barn. M ot sådana m änniskor m åste alla o d ö p ta barn skyddas. 146 Sjuk blev m an också av starka känsloreaktioner, speciellt under havandeskapstiden. Såg en havande kvinna en eldsvåda, så fick b arn et eldm ärke. S lutligen kunde sjukdom ar förklaras genom likhetsassociationer. S telbent blev m an t ex genom a tt gå över e tt par skaklar. F ö r a tt förebygga sjukdom, som för d et m esta förklarades m ed a tt m an fö rb ru tit sig m o t övernaturliga väsen, fanns en del åtgärder m an kunde vidtaga. G lödande kol lades i barnens badvatten, i vatten m an tv ätta t barnkläder i, sam t i blod från koppning och åderlåtning, innan d et kastades ut. Om m an u trä tta t sina naturbehov utom hus var d et viktig t a tt sp o tta på m arken både före och efter, så att m an inte skulle»råka u t för elakt». Vissa växter ansågs allm änt stärkande, bl a talloch granstunt, svinsyra, angelika och stensöta. A ndra växter som användes i sjukdom sförebyggande syfte var rölleka, en och nässlor. De sistnäm nda fö rekom även vid botande av olika åkom m or. Rölleka,»fleingräse», sades vara fo sterfördriv ande. En i olika form er användes vid en rad sjukdom ar. M ot för m ycket m agsyra dracks enbärsavkok, en halv tek o p p tre gånger om dagen. A vkoket tillreddes genom a tt m an lät m ogna enbär koka en tim m e under lock, varefter d e t tappades upp på flaskor för lagring. E nbärsdricka användes m o t vattu so t, m edan enrotsdricka sades b o ta»bleksot», blodbrist. M ot»andnöd» eller»andtäppa», som astm a kallades, rö k tes m ed enris eller rölleka. Nässlor användes vid värk. Man gned den värkande kroppsdelen m ed brännässleblad. F ör a tt b o ta engelska sjukan,»riset», plockades späda nässlor som fick torka. Dessa pulvriserades sedan och b lö t tes ånyo upp i varm t vatten, m ed vilket den sjuke sm ordes. Två andra växter som användes till allehanda ting var rönn och tibast. R önn användes främ st m ot urinbesvär. R önnbärsdricka användes m o t urinstäm m a. D enna tillreddes genom a tt m an tog bär som fallit ned från träden. Bären stoppades ned i flaskor och vatten slogs över, varefter flaskorna stoppades undan. Vid behov togs så skedvis av drickan. T orkade, söndersm ulade bär användes som b o t m o t urinstäm m a. Blandades bären m ed k ru t, ökade effekten. T orkade eller färska bär intogs även vid njurstenssm ärtor. R önnbärsavkok, som sm ordes på d e t onda stället, troddes k u n n a b o ta värk.

17 T ibasten, som är giftig, har h aft e tt ytterligt gott ry k te som botem edel. Med en dos av 10 bär åt gången botades både folk och fä från m ask.»tjäderhalsbär» sades b o ta gulsot. Vid ögonvärk nöps bären sönder och vätskan droppades in i ögat. Tibast an vändes även vid förkylningar. S tö tta, torkade bär blandade i gröt eller lingonsylt verkade svettdrivande. Vid halsont intogs de blandade i vatten. F ör a tt få m edicinen verksam m are kunde m an tillsätta m alört. Sin största användning hade dock bären vid anläggande av fontanell (se sid 143). A tt anlägga fo n tanell verkar ha varit en vanlig m etod att kom m a till rä tta m ed värk. Vanligast var a tt m an därvid använde sig av e tt bär från den giftiga tibastbusken {Daphne m ezereum ). Hur d et kunde gå till berättas från Gargnäs, Stensele socken: På b en et finns en blodåder som delar sig och bildar en klyka. Innanför denna skrapade m an upp huden m ed tum m en. Man skalade sedan e tt tyvebär (tibastbär) och lade d et på såret och band stadigt om m ed schånäver, den tunnaste hinnan närm ast björkens näver. E fter två tre dagar började d et värka, m en d et skulle m an inte bry sig om, utan endast b y ta u t bäret, tv ätta och sköta såre t och b y ta u t nävern om d et behövdes. Om m an tittad e ordentligt när m an b y tte u t b äret kunde m an se a tt en rö d ring bildats kring det. Så höll m an på, tills m an ty ck te att m an få tt nog och m an få tt u t gam surblodet. När m an sista gången tagit u t b ä ret, lades endast färsk näver på såret, som fick sitta kvar tills såret läkt. Här finns m er a tt läsa: D A H LSTED T, TO N E T ro och föreställningar kring vitra i övre N orrland. U meå. FA H L G R E N, K A R L et al ö v re N orrland förr i tiden. V II. L äkare och sjukvård. U m eå. FJE L L ST R Ö M, PHEBE Sam ernas sam hälle i trad itio n och n u tid, k ap itlet Sam isk folkm edicin, s JO N SSO N, SUNE Ö rtabok JO N SSO N, SUNE B lom bok LU N D B ERG, UNO m edicin. L und Ur antikens och O rientens PE TT E R SSO N, O LO F PE TT E R G am la byar i V ilhelm ina. E tnologiska källskrifter utgivna av Sigurd E rixon, H erm an G eijer och Helge N elson. Del II. F jälltrak tern a och V ojm sjötrakten. Utgiven av H erm an G eijer och K arl-h am pus D ahlstedt. S tockholm. SAOB = O rdbok över svenska språket utgiven av Svenska A kadem ien L und. T IL LH A G E N, CARL-H ERM A N Folklig läkek onst. T redje upplagan. S tockholm. S venska m edicinalvåhföreningeflä prish'sta 1917 i torkade roediclöalvåiter (Avser it priser, som vid depåerna skola betalas för prima vara vid Inköp trän allmänheten. För mindre göd kvalitet»änkes priset m ed det belopp, som i varje särskilt fal! anses nödigt. Obs.! Denna prislista gäller endast under Vixtens svenska namn Växtdel, som köpes Backtimjan... grenarna 1 60 Belladonna bladen 3 B esksöta söndersk, grenar 60 B l o d r o t r o t e n, 1 20 Blåbär1 b ä r e n B o c k r o t r o t e n 2 40 B o lm ö rt bladen 3 60 Brakved barken 40 D ig ita lis bladen 2 E k barken 20 E n bären datrsdr Flider h l o m r a a n 2 An Piisprkg.j import ibehov i kgj Växtens kr. ;nnder 1917 junder 1917;; svenska namn 1 ingen Lind... Malört..._ M a sk ro s ingen Matti um mer _ M jö ld ry g a i 200 ; Mjölon CM ö r t ingen l Pepparmynta _ R e n fa n a i Rölleka obegräns. 1Salvia ingen j Slåttergubbe ~-cw körvel Växtdel, som köpes blomman grenar ocb blad roten axens frömjöl _ Pri 1 pr kg I Import kr. junder :20 : 30 : 80 6 : dagspris bladen hela örten 2: 40 blom mande skott! 2 : 80 blom m an : 80 blom man j : 32 bladen j 1:60 blomman j 3 :2 0 örten Ingen Behov I kg. under obegräns. > I pno 147

18 Umeå lasarett och de Anders Brändström För tvåhundra år sedan, när Um eå stad hade e tt invånarantal av ungefär niohundra personer och V ästerbottens län sträckte sig ända upp till Kemi älv, grundlädes Um eå lasarett. Sjukhuset var en täm ligen ovanlig inrättning och var också vid denna tid p u n k t d et enda av sitt slag norr om Gävle. De flesta m änniskor föddes, vårdades och dog i hem m en, u tan någon som helst k o n tak t m ed en institutionaliserad vård. Sjukdom m ed påföljande död var en intim del av vardagslivet och de flesta m änniskor hade någon gång förlorat, eller skulle kom m a a tt förlora, en nära anhörig i hem m et. Visserligen fanns stadsläkare, stadsfältskärer och provinsialläkare, m en m änniskornas k o n tak ter m ed läkarvetenskapen sträckte sig i b ästa fall till sockenprästen eller klockaren. Vanligast var a tt m an anlitade sina egna s k»kloka gubbar» eller»gummor», eller lät Guds vilja ske. År 1785 grundades em ellertid Umeå lasarett: e tt synligt m o num ent över d et faktum a tt hälsovården blivit en statlig angelägenhet. E n utveckling m o t e tt i d et närm aste to talt avskiljande av födandet, vården och d ö en d et från hem m en hade därm ed ta git sin böijan. De upplevelser som tillh ö rt vardagslivet var på väg a tt placeras innanför sjukhusens väggar och förvandlas till m edicinska företeelser. Sjukhusväsendets utveckling Man kan indela sjukhusväsendets fram växt i Sverige i tre faser. D et är svårt a tt säga exakt när den första fasen tog sin böljan, m en vi kan säga a tt d et var någon gång på m edeltiden. Den första fasen var lång och sjukhusinrättningarna hade inte m ycket gem ensam t m ed d et vi idag vill lägga in i begreppet. Den andra fasen är lättare a tt tidsfästa. Vi kan välja a tt låta den b ö ija 1752, när Serafim erlasarettet öppnade i Stockholm, eller 1765 när m yndigheterna för första gången tillät uppförande av s k Läns-Lazarett. D et är också denna andra fas som kom m er a tt b e handlas närm are längre fram i den här artikeln. Den tredje fasen tog sin utgångspunkt i landstingsreform en i böijan av 1860-talet. Den var em ellertid knap past a tt b etrak ta som en realitet förrän efter sekelskiftet Den tredje fasen innebar skapandet av d e t vi kan kalla de»m oderna sjukhusen», d v s sjuk- 148 Term en»m odernt sjukhus» är en direktöversättning av engelskans m odern hospital, en vedertagen term inom m edicinhistorisk fo rsk ning för den sjukhustyp som tog form kring sekelskiftet 1900 och vars stru k tu r i sto rt sett är densam m a idag. Se t ex Vogel, M orris J, The Invention o f the M odem H ospital (Chicago 1980), passim. hus, inte bara avsedda fö r alla grupper i sam hället, u tan även i stor utsträckning u tn y ttjad e av alla. Sjukhusväsendet har varit stadd i ständig förändring genom tiderna. D et finns d ärför ingen anledning a tt tro a tt den tredje fasen är den sista. Sjukhusen i

19 i p p r a i t s m m «." j -,..-; 7* &>':'Ai Umeås första lasarett uppfördes åren efter en tyvärr ej återfunnen ritning från öfverin ten d en tsäm b etet. L asarettet är e tt av de få b e varade 1700-talslasaretten i Sverige. U m eå lasare tt var d e t enda i hela övre N orrland, tills d et nybildade N orrbottens län fick e tt eget lasarett i Piteå L asarettet i Um eå hade från början endast en våning och senare bostadslägenhet i vindsvåningen för lasarettsläkaren. Sjukrum m en låg i bottenvåningen på vardera sidan om en k o r rid o r i husets m itt. Ingången låg då som nu på östra gaveln i riktning m o t staden. N ärm ast in gången låg de båda rum m en som var försedda m ed»volierer», b urar i vilka de sinnessjuka fö r varades. T aket var b ru te t och hade valm at övre fall. 1863, efter a tt landstinget hade övertagit ansvaret, påbyggdes lasarettet till två våningar och försågs m ed e tt vanligt sadeltak. Den nuvarande panelen tillkom 1866 och på 1890-talet byggdes trapphus till vid vaqe gavel. E xteriören från 1860-talet är väl bibehållen, m en det inre har genom gått om fattande förändringar. 149

20 m orgon behöver inte se u t som de gör i dag. Kanske de u p p h ö r a tt existera som institutioner? H ospital och helgeandshus Den betydelse vi idag lägger in i begreppet sjukhusvård har sålunda inte speciellt gamla an o r i vårt land. D et är något som är viktigt a tt kom m a ihåg när vi i dag, i den sociala trygghetens hägn, b etra k ta r dem som självklara och oersättliga. De allra fö rsta inrättningarna var inte i någon som helst m ening avsedda för alla m änniskor i sam hället. De syftade i stället till a tt utgöra livets slutstation för åldringar, utfattiga, krym plingar och sinnessjuka. K roppsvård i denna snäva betydelse var en angelägenhet främ st för den katolska kyrkan. Den såg d et som en viktig kristen uppgift a tt sörja för de fattiga, de sjuka och handikappade, sam t m edellösa pilgrim er. I Sverige stiftades u nder m edeltiden m ånga sådana välgörenhetsinrättningar. Två huvudty p er fanns och m an gjorde en viss, om än m ycket liten, åtskillnad m ellan dem. Den ena var de s k»h elgeandshusen», vilka var a tt b etrak ta som rena fattig- och försöijningsinrättningar. Den andra var de s k»h ospitalen», avsedda för obotligt sjuka, exempelvis spetälska. H ospitalen låg d ärfö r i regel alltid u tan fö r stadsporten på grund av sm ittorisken, m edan Helgeandshusen kunde ligga innanför stadens m urar. V årdinrättningarna var helt beroende av enskilda d o n atio n er och fick en del i d et s k»sädestiondet» fö r sin verksam het. När Gustav Vasa tillträdde på den svenska tro n en och genom hans red u k tio n 1527, när kloster- och kyrkogodsen överfördes till kronan, klev em ellertid statsm akten in på arenan. I och m ed att m an tog över kyrkans och klostrens egendom ar, övertog m an också ansvaret för fattig- och sjukvården. I de statliga stadgar och bestäm m elser som finns bevarade, råder d et ingen tvekan om a tt vårdinrättningarna fortfarande inte var något annat än fattighus. F örst u nder Karl IX :s regering ( ) började sjukvården em ellertid a tt så sm ått skiljas från fattigvården. Å tm instone talade m an om välgörenhetsinrättningarna som om de verkligen utgjorde två olika vårdform er. Sjukhuset vid Falu koppargruva Från d ro ttn in g K ristinas tid ( ) har vi de första uppgifterna om en m er renodlad in stitu tio n fö r sjukvård. G enom insam lingar och d o n atio n er grundades 1639 e tt sjukhus vid Falu koppargruva. Här sköttes och om händertogs de arbetare och tjänstem än som insjuknat eller skadats i sam band m ed gruvdriften. Inrättningen var helt unik fö r sin tid och vid denna tid p u n k t nedtecknades också den sjuk vårdsstadga som kom att bli gällande i över e tth undra år fram åt. I den andra paragrafen fastställdes vilka som skulle ha rä tt a tt läggas in på sjukhus. D et var dels de som var»besw äradtt m edh siukdom aff ålder eller annan lijffzskröpligheet» sam t de som var»vhrsinnige och besatte M enniskior, item the th er hafw a sm ittesam m a siukdom ar och m åste th er öfw er hållas ifrån annat folks omgänge och gem enskap». H ospitalsinrättningarna var naturligtvis fo rtfaran de m ycket få och lika illa ställt var d et m ed antalet läkare. Även om de blev fler u nder 1600-talets gång, var deras kunskaper i m ånga stycken m ycket dåliga. D et dröjde exempelvis ända in på 1720-talet innan blivande läkare och kirurger överhuvudtaget fick någon praktisk skolning i sitt yrke. Fram till dess var all undervisning och utbildning uteslutande av te o retisk/filosofisk natur. De fä sjukvårdsinrättningar som fanns i landet förde en ty n an d e tillvaro, in te m inst i ekonom iskt avseende. Man var helt beroende av donationer, kollektm edel och arv efter ensam stående p atien ter. Inkom sterna var inte av någon stadig n atu r och eftersom d et till stö rsta delen var fattiga m an vårdade, gav självklart inte in täk tern a genom arv något väsentligt tillskott. S tatsm akten visade e tt svalt intresse fö r sjukvården och ansåg a tt den var en angelägenh et fö r försam lingarna, eller en personlig fråga för den sjuke. D et höjdes naturligtvis ständigt röster för a tt staten borde agera, inte m inst för a tt d et ansågs väcka an stö t hos utländska besökare när en fattig eller en krym pling utandades sin sista suck vid stadsporten. 150

21 Collegium M edicum Så sm åningom kom också förändringarna. D et började på allvar m ed a tt d e t m edicinska äm betsverket Collegium M edicum bildades 1663 m ed u p p gift a tt övervaka och k ontrollera den fram växande läkarkåren, apoteken och de m ånga kvacksalvarna. Kollegiet fick sederm era också d et centrala ansvaret fö r folkhälsan i landet. Intresset för hälso- och sjukvård växte em ellertid lavinartat u n d er 1700-talet. D et är naturligtvis svårt a tt exakt fastställa vilka fak to rer som var drivande för denna nya, aktiva syn på lasarettens betydelse och funktio n. Vissa helt n y a om ständigheter kom em ellertid i m yndigheternas blickfång och påverkade reform ivern u n d er upplysningstiden: sam hällets ledande skikt kom a tt genom syras av e tt helt n y tt ekonom iskt tänkande; m erkantilism en. R ationalism en, d v s tro n på ta n kens förm åga a tt om dana tillvaron upplysningstidens ledstjärna blåste också liv i en ny experim enthungrig läkarvetenskap. Slutligen fanns där den allm änna skräcken för en fru k tad sjukdom, vilken h otade a tt spridas u tan fö r all kontro ll. Rädslan för den»franzoske sjukan», syfilisen, var en av de främ sta anledningarna till sjukhusväsendets fram växt och expansion. F ö r nationens välstånd I början av 1700-talet började den m erkantilistiska ekonom iska politiken vinna gehör i Sverige. D et centrala i d et nya tänkan d et var a tt en nations sty r k a m ättes i dess rikedom på guld. G enom en n atio nell självhushållning skulle m an slippa all d y r im p o rt och i stället kunna koncen trera sig p å inkom stbringade ex p o rt. N aturrikedom ar fanns överallt i landet och d et gällde a tt exploatera dem. D et var em ellertid inte bara de ädla m etallerna som var värdefulla. D et m änskliga k apitalet, en stor reserv av skattekraftiga arbetare och soldater, var lika viktigt i d et m erkantila tän k an d et. På sam m a sätt som h an del och företagsam het m åste skötas för a tt ge avkastning, m åste em ellertid också befolkningen vårdas och stim uleras för a tt öka i antal. F ö r vaije rätttänkande m erkantilistiskt inställd statsm an var det därfö r viktigt a tt aktivt befräm ja en befolkningstillväxt. D et var em ellertid inte själva m änniskan m an ville sörja för. Individens värde låg främ st i egenska-. a u u trid tu * i u k S yfilisp a tien t i d e t tredje stadium, som kallades saltfluss. I och m ed a tt förbättrade behandlingsm etoder infördes m o t slu tet av 1800-talet, hann sällan sjukdom en utvecklas så här långt. A kvarell ur Civila sjukrapporter 1831, M edicinalstyrelsens arkiv, R iksarkivet. 151

22 pen av p otentiell p ro d u cen t av välstånd fö r n atio nen som helhet. För a tt k u n n a fa tta de rä tta tillväxtbefräm jande besluten fordrades a tt m an hade en god kännedom om tillståndet i landet inläm nade K am m arkollegiet d ärfö r en skrivelse till Kungl Maj :t, m ed förslag om a tt en befolkningsstatistik skulle börja insam las:»en slik underrättelse om tillväxt på folck och personer i provincierna, öfw er hela R iket m å k u n n a erhållas, hälst en sådan kunskap för d etta collegio vid åtskilliga tillfällen är ganska nödig, besynnerligen vid om sorgen fö r landets cultur, ödeshem m ans upptagande, sam t hvarje handa plantagers och M anufacturers befordran, och huru invånarne derm edelst till loflig och nyttiga näringsm edel k u n n a förhielpas, m ed mera.» T abellverket U tifrån prästernas kyrkobokföring samlades befolkningsuppgifter på fö rtry ck ta form ulär för att m an skulle få en detaljerad bild av folkm ängden och en ökad förståelse av de dem ografiska förändringsfaktorerna. De insam lade befolkningsuppgifterna bearbetades vid Tabellverket, världens första statistiska byrå, instiftad D et stod snart k lart för m yndigheterna a tt d et var den m y c k e t höga dödligheten som var orsaken till Sveriges obetydliga befolkningstillväxt. E nligt beräkningar som sta tistikerna gjorde skulle dödligheten k u n n a nedbringas till hälften genom en fö rb ättrad hälso- och sjukvård. D ärigenom skulle m an spara drygt m änniskoliv årligen åt staten. David Schulz von Schulzenheim, en av förgrundsgestalterna i de svenska lasarettens historia, gav i e tt tal till V etenskapsakadem ien tydligt exem pel på d et sam tida tän k an d et:»förutan helsa kan m änniskan hvarken tjen a sig sjelf eller Sam hället. Regeringens faderliga om sorg sträcker sig och derföre därhän; at genom goda m edicinal-anstalter bevara R ikets folkstock, såsom utgörande dess dyrbaraste egendom och väsentliga styrka.» D et var i första rum m et Collegium M edicum som fick ansvaret a tt fö rb ättra folkhälsan. Ä m betsverkets m etoder för d e tta ändam ål var flera; m an fö r fattad e och spred litteratu r om hälsovård. En om fattande utbyggnad av an talet provinsialläkardistrikt om besöijdes. B arnm orskeväsendet förbättrades och fördes in u n d er statlig k o n tro ll och m an satsade resurser på a tt fö rb ättra prästernas och klockarnas kunskaper i m edicinska frågor. Till alla dessa åtgärder hörde också lasaretts- och kurhusväsendets k raftiga uppsving u n d er senare delen av 1700-talet. A d m inistrativt kom em ellertid inte sjukhusen att lyda u nder Collegium M edicum. A nsvaret låg i stället på andra d ep u tatio n er och styrelser: barnhus- och hosp italsdeputationen ( ), överdirektionen över hospitalen och barnhusen ( ), överstyrelsen över hospitalen och barnhusen ( ), sam t Serafim erordensgillet ( ). S erafim erordensgillet F örst efter 1812 delades ansvaret m ellan Serafim erordensgillet och Sundhets Collegium, Collegium M edicum s efterföljare. Sam tidigt utökades också d et lokala sty ret av lasarettsvården i och m ed a tt lasarettsdirektioner infördes i varje län. D irektionen, m ed landshövdingen i spetsen, hade a tt ansvara för tillsynen av byggnader och inventarier, sam t vissa tjänsteärenden. Serafim erordensgillet hade fo rtsä ttningsvis en b art ansvar över de högre tjän stetillsättningarna vid sjukhusen, e tt ansvar som de slutgiltigt befriades från L asarettens ad m inistrativa särställning, skiljd från all annan sjukvård i sam hället, var länge en häm sko för m öjligheten till utveckling. F örst i och m ed landstingsreform en 1862 blev sam ordningen av resurserna b ä ttre. Läkarvetenskapens fram m arsch D et andra viktiga skälet till lasarettsväsendets fram växt och expansion u nder sju tto n h u n d ratalet var den nya läkarvetenskapens fram m arsch. M edicinen hade i århundraden byggt på en k om bination av gammal hellensk läkarkonst, tro n på de fyra elem entens och kroppsvätskornas balans, miasmateorier, trolldom och k ristet religiösa föreställningar om Guds helande eller bestraffande k ra ft (se sid 160). Sjukdom stillstånd sågs sålunda i m ånga fall som e tt straff för e tt syndigt och osunt leverne. Läkarvetenskapen böljade em ellertid alltm er a tt ifråga- 152

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Gråbo, Lavar Sälg, Älgört. Al, Blodrot En Sileshår, Stensöta. Blodrot, Blåbär, Gullris Stensöta Pors, Rölleka, Skvattram Ljung, Vänderot

Gråbo, Lavar Sälg, Älgört. Al, Blodrot En Sileshår, Stensöta. Blodrot, Blåbär, Gullris Stensöta Pors, Rölleka, Skvattram Ljung, Vänderot Detta dokument behandlar vilka medicinalväxter som finns att tillgå i Sverige. Kom ihåg att dessa växter ibland kan förväxlas med giftiga släktingar, så var försiktig. Likaså är de inte lika effektiva

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Djävulens tre guldhår.

Djävulens tre guldhår. Djävulens tre guldhår. (Saga från Tyskland) Det var en gång en fattig man och kvinna som bodde i en liten by. De hade inte så mycket att glädjas över här i livet och därför blev de mycket lyckliga när

Läs mer

Inte minns hon allting, det stämmer inte, på den punkten har hon fel. Möjligen stämmer det att hon minns just detta som hon berättar om.

Inte minns hon allting, det stämmer inte, på den punkten har hon fel. Möjligen stämmer det att hon minns just detta som hon berättar om. 4 Inte minns hon allting, det stämmer inte, på den punkten har hon fel. Möjligen stämmer det att hon minns just detta som hon berättar om. Men mellan ett som hon minns och ett annat som hon också minns

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

En berättelse om när Vigga bestämde sig för att tillverka kläder som alla mår bra av

En berättelse om när Vigga bestämde sig för att tillverka kläder som alla mår bra av En berättelse om när Vigga bestämde sig för att tillverka kläder som alla mår bra av 2010 Katvig. Illustration: Søren Mosdal. När Vigga var liten ville hon rädda världen. När hon blev vuxen fick hon egna

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012 E n o v ä n t a d v ä n s k a p I h e lg e n s å g ja g e n film m e d r u b r ike n s n a m n. D e t ä r e n fr a n s k m

Läs mer

En orolig själs liv. Av fastighetsskötaren för banken

En orolig själs liv. Av fastighetsskötaren för banken En orolig själs liv Av fastighetsskötaren för banken 1 En orolig själs liv Copyright 2012, Ulf Hultberg Ansvarig utgivare: Ulf Hultberg Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-2252-3 2 Ingress Är det

Läs mer

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h under tiden l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h h:ström Text & Kultur Skolgatan 41 903 27 Umeå forlag.hstrom.se forlag@hstrom.nu

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten Ali, Sara och Allemansråttan - En saga om allemansrätten Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 Författare: Ann-Christin Björnfot, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk form: Ida Holmberg,

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Min ögonoperation - information inför skelningsoperation 1

Min ögonoperation - information inför skelningsoperation 1 Min ögonoperation - information inför skelningsoperation 1 När jag skulle operera mitt öga fick jag komma till sjukhuset tidigt på morgonen. Jag fick inte äta eller dricka något innan jag åkte hemifrån.

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö Min egen ö Tror du på gud? Han svarade inte genast. Fortsatte bara framåt i den djupa snön. Den var tung och blöt, som om den legat där i flera år och bara blivit tjockare. Säkert skulle det ta lång tid

Läs mer

Illustration Johan Egerkrans. Illustrationer: Johan Egerkrans. Prismagalaxen2_inlaga.indd 1 09-07-29 10.53.44

Illustration Johan Egerkrans. Illustrationer: Johan Egerkrans. Prismagalaxen2_inlaga.indd 1 09-07-29 10.53.44 pp på Novas arm och hon flämtade till ennes hud. Då hon höjde handen för att en upp, tittade på henne med sina sneda t Illustration - na er i nn tet n bt n nan STOFTÖDLA Bor på ökenplaneten Karech. Blir

Läs mer

JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR

JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR 20 december Hej, dagboken! Jag heter Xara. Jag bor i Kyrkslätts bibliotek, oftast. Annars bor jag på ett hotell i England. Idag har jag mycket att göra. Nu sitter

Läs mer

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631.

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Källor och historisk metod A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Den 20 maj ansatte vi Magdeburg på allvar,

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala

texterna till innan. under. efter samtliga skrivna av sandra vilppala texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala himlen och golvet och det jag är fattig utan dig urholkat pank och dessvärre mindre än jag trodde när du fattas du är som en cirkus

Läs mer

Jag kan vad jag har fått lära!

Jag kan vad jag har fått lära! Jag kan vad jag har fått lära! (Saga från Danmark) Det var en gång en man och kvinna som hade tre döttrar. Döttrarna var alla tre gifta med troll som bodde under marken. En dag tänkte mannen att han skulle

Läs mer

Im. Blodet går runt i kroppen. Från hjärtat ut ikroppen. Från hjärtat till lungorna. på sidorna av din hals kan du känna din puls.

Im. Blodet går runt i kroppen. Från hjärtat ut ikroppen. Från hjärtat till lungorna. på sidorna av din hals kan du känna din puls. Blodet Cellerna i din kropp behöver vatten, syre och näring för att fungera. Det är blodet som ser till att cellerna får allt detta. Blodet tar också med sig avfall och värme som bildas när cellerna arbetar.

Läs mer

Att ta till vara på växter

Att ta till vara på växter Örtlära Att ta till vara på växter Plocka blad när de är unga (helst före midsommar) Blommor plockas när de just slagit ut Rötter plockas när växten har vissnat ner Torka växter mörkt och luftigt. På galler/handdukar/lakan/papper,

Läs mer

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Gå vidare Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Förutom smärtan och sjukhuset så känns det rätt konstigt. Hela min familj sitter runt mig, tittar på mig och är bara tysta. Mitt namn är Lyra Locker och jag

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur Själviskt att dö Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur vedertagen eller skonad från livets smädelser och kärlekar. Men

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

De är snart Om 7 dagar är de sommarlov i Sverige och alla barn får sommarlov ha ett härligt sommarlov. PS, titta inte på baksidan!

De är snart Om 7 dagar är de sommarlov i Sverige och alla barn får sommarlov ha ett härligt sommarlov. PS, titta inte på baksidan! Kapitel 1 Ljuden Arga Johanna spände ögonen i både Erik och Karl. -Sluta upp med det där genast. -Men, sa Erik och Karl, vi gör ju ingenting. -Hör du det där ljudet, säger Erik till Karl. Det låter som

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

HÄR KOMMER JAG! Max: Max såg på klockan. Halva NO-timmen hade gått tack vare besöket hos Syster, så nu slapp han läxförhöret också. Perfekt det med.

HÄR KOMMER JAG! Max: Max såg på klockan. Halva NO-timmen hade gått tack vare besöket hos Syster, så nu slapp han läxförhöret också. Perfekt det med. Max: Ibland är livet perfekt, som nu till exempel. Maxat! Maxade Max! gnolade han för sig själv. Nån gång skulle han göra en hel sång på det, tänkte han. Den skulle bli hans signatur. Maxade Max. Fast

Läs mer

Kristen etisk front. i samarbete med Vetenskapsrådet 13. Rollspelet om etik & genetik Bilaga 6

Kristen etisk front. i samarbete med Vetenskapsrådet 13. Rollspelet om etik & genetik Bilaga 6 Kristen etisk front Ni tror att alla levande varelser är formgivna av Gud, och att de följaktligen ser ut så som Gud vill att de ska se ut. Gud är allvetande och ofelbar medan människan inte kan veta allt

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Inte bara för mig utan för de flesta människor så är det inte alltid enkelt att imorgon minnas allt vad som hände idag, söndagen för två veckor sedan eller söndagen

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Rissa von Hult. Tina Persson Hälsoinspiratören www.friskoteket.eu

Rissa von Hult. Tina Persson Hälsoinspiratören www.friskoteket.eu Rissa von Hult Det var en dag i april år 2000 jag var ute på min postrunda och stannade som vanligt till på fårfarmen i Hult för att lämna post. Den här dagen kom vi in på att jag gärna skulle vilja ha

Läs mer

Ytterfack till regnkläder + matsaker är bra att ha samt en möjlighet att öppna underifrån.

Ytterfack till regnkläder + matsaker är bra att ha samt en möjlighet att öppna underifrån. Packa inför hajk Jacob-style! Jag kommer skriva det i prioritetsordning med det viktigaste först och gå igenom vissa saker som ofta går lite snett och som många undrat över lite mer i detalj! Ryggsäck:

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

INFORMATION INFÖR ÖGONOPERATION

INFORMATION INFÖR ÖGONOPERATION 1(5) INFORMATION INFÖR ÖGONOPERATION För er har reserverats tid för starroperation enligt bifogat tidbeställningsbrev till Vasa Centralsjukhus ögonenhet som finns i A-flygeln, 6:e våningen (A6). Telefonintervju

Läs mer

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika noga längre. Och sedan Pricknallen flyttat in fanns

Läs mer

Jag blev frisk av kärlek. Cecilia Johansson

Jag blev frisk av kärlek. Cecilia Johansson Jag blev frisk av kärlek Cecilia Johansson 1 Jag blev frisk av kärlek Copyright 2012, Cecilia Johansson Ansvarig utgivare: Cecilia Johansson Framställt på vulkan.se ISBN 978-91-637-1519-8 2 Räddningen

Läs mer

K om m unerna och ungdom sarbetslösheten En sam m anställning av svar från Sveriges kom m uner på SSU :s brev om ungdom sarbetslösheten Innehållsförteckning Förord av Jytte G uteland 3 SSU :s brev till

Läs mer

Häst med kål & lök Filip Fastén

Häst med kål & lök Filip Fastén Häst med kål & lök Filip Fastén Hällstekt hästbiff med kålbrässerad hästbog. Serveras med lättrökt, krispig, kålfylld burritanalök, smör och kumminbakat spetskålshjärta, olja parfymerad med libbsticka,

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1 INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 1 (prata) I den här serien ska vi presentera några av hinduismens mest kända berättelser i form

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Vad är det jag ser? Man står på tårna, håller tal. Höjer glaset och säger skål. Där i muren är det ett hål. Vad är det jag ser, vad är det som sker

Vad är det jag ser? Man står på tårna, håller tal. Höjer glaset och säger skål. Där i muren är det ett hål. Vad är det jag ser, vad är det som sker Vad är det jag ser? Man har idéer och ideal Man står på tårna, håller tal öjer glaset och säger skål är i muren är det ett hål är är en älv bredvid en skog Och på en väg en fårahjord n litet torp, ett

Läs mer

INNEHÅLL. VÄLKOMMEN TILL LABORATORIET 3 VAD ÄR BLOD? 4 BLODPROVSTAGNING 6 TROLLSALVA eller EMLA 11 HJÄRTFILM eller EKG 12

INNEHÅLL. VÄLKOMMEN TILL LABORATORIET 3 VAD ÄR BLOD? 4 BLODPROVSTAGNING 6 TROLLSALVA eller EMLA 11 HJÄRTFILM eller EKG 12 ÅUCS LABORATORIER INNEHÅLL VÄLKOMMEN TILL LABORATORIET 3 VAD ÄR BLOD? 4 BLODPROVSTAGNING 6 TROLLSALVA eller EMLA 11 HJÄRTFILM eller EKG 12 Text: Marju Aaltonen, Kirsi Kaitanen, Tarja Nyrhinen, Katja Tanner

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Papi Tolfte/Trettonde numret, AnnaLina Hertzberg, 2011

Papi Tolfte/Trettonde numret, AnnaLina Hertzberg, 2011 SPELREGLER För obegränsat många läsare (man kan också sitta i ensamhet). Från 0 år. Speltid ett helt liv (eller bara några få minuter av det, livet alltså). Innehåller 16 kort med 16 olika motiv. FÖRBEREDELSER

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: 50+ i Europa Skriftligt frågeformulär Household-ID 1 3 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär A 1 Hur man besvarar detta frågeformulär: De flesta frågor på de följande

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Frågor och svar. En dum dag sidan 1

Frågor och svar. En dum dag sidan 1 En dum dag sidan 1 Frågor och svar Kapitel 1 1. Hur känner sig flickan när hon vaknar? Hon känner sig jättearg. 2. Rita en bild på hur flickan ser ut och känner sig när hon är arg. Måla med starka färger!

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer

Roligt och intensivt år Volontärer Willefonden letar aktivt efter barn med okända hjärnsjukdomar

Roligt och intensivt år Volontärer Willefonden letar aktivt efter barn med okända hjärnsjukdomar Roligt och intensivt år 2010 har varit ett roligt och framgångsrikt år för, mycket tror vi att det beror på reportaget som Malou von Sivers gjorde för Eftertio i TV4, länk finns på www.willefondens.se.

Läs mer

Reserapport efter utbytesstudier.

Reserapport efter utbytesstudier. Reserapport efter utbytesstudier. Shanghai Kina. Karl SSK hösten 2012 1) Vilket program läser du på? Jag läser till sjuksköterska på campus Norrköping och är nu inne på min femte termin. 2) Vilket universitet,

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Information till barn

Information till barn Information till barn Du ska snart operera dina halsmandlar. Om du är bättre förberedd kommer du att må bättre före, under och efter din operation Därför är det viktigt att du läser denna information tillsammans

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

VATEK rörproppar för alla typer

VATEK rörproppar för alla typer Vatek_logo_cmyk-2012.pdf 1 2011-11-25 13.09 VATEK rörar för alla typer av rör VATEK RÖRPROPPAR är en serie högkvalitativa ar som kan användas på alla typer av rör,för att stoppa eller kontrollera vattenflöden.d

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer