1. Mötets öppnande Ordföranden Johan Sandgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Mötets öppnande Ordföranden Johan Sandgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna."

Transkript

1 Protokoll Viared Företagsförenings årsmöte Datum: Plats: Ellos Mötet inleddes med ett underhållande och mycket uppskattat föredrag av Olle Blomqvist, ellos grundare. Mötesdeltagarna fick ta del av många visdomar. Exempel, god ekonomi är bara att göra slut på lite mindre än man tjänar och varje människa har en talang det gäller bara att stimulera den tallangen. 1. Mötets öppnande Ordföranden Johan Sandgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2. Fastställande av röstlängd Röstängden fastställdes, 19 medlemsföretag var representerade. 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet Till ordförande valdes Johan Sandgren och till sekreterare Stig Ingelström 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare Till protokolljusterare valdes Sanna Wulker och Claes-Åke Gimmersta 5. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt Tillstyrktes att stämman utlysts på rätt sätt. 6. Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställdes med två tillägg, - provtryckning av sprinklers - Entreprenörsprogrammet på Sven Erikssonsskolan 7. Genomgång av föregående mötes protokoll Ordförande redogjorde kortfattat för föregående mötesprotokoll. 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. Viared Företagsförening är en sammanslutning av företag med målsättning att skapa goda förutsättningar för företag och anställda i Viared. Vi arbetar för en ökad samverkan mellan medlemmarna. Föreningen är opolitisk.

2 Styrelsens mål under verksamhetsåret har varit följande: Målet för 2005 var 70 medlemmar. Vi är idag 69 medlemmar. Målet för 2006 är att alla nyinflyttade företag blir medlemmar. Vi har blivit 8 nya medlemmar under verksamhetsåret. Föreningen samverkar med Borås Stad kring nyetableringar i området, vilket vi ser som en positiv utveckling för så väl föreningen som Borås Stad. Bolag som har påbörjat byggnation under året 2005 är: Camfil AB, Mio Möbler, JSC Fastigheter och PS Logistics. Modellen som föreningen har skapat där vi har en styrelse och två arbetsgrupper, med vardera åtta personer, som arbetar med föreningens frågor, är en effektiv arbetsmodell. Vi anser att det är viktigt med att alla medlemmar är engagerade därför gör vi vissa förändringar i grupperna varje år i samband med vårt årsmöte. Föreningens utskott är: Styrelsen Utveckling, kommunikation, trivsel och miljö Inköpsgruppen Valberedningen Samarbetet med ViAlla AB fungerar mycket bra och det har inneburit att vi har kunnat genomföra fler projekt under verksamhetsåret. Vi anser att samarbetet är avgörande för att man skall lyckas med ett föreningsarbete på det sättet som vi gör i Viared företagsförering. Kommunikation är viktigt och vår hemsida är vår plattform, vi har under 2005 aktiverat en anslagstavla där medlemmarna kan informera om olika aktiviteter. Medlemmarna kan sälja eller köpa produkter. Vi har arbetat med att försöka göra hemsidan mer intressant och öppen för medarbetarna i området och resultatet av detta arbetat kommer vi att se under Borås Stad anser att Viared företagsförering är en mycket viktig kommunikationspart där vi har regelbundna möten. Öppenhet och tydlighet gör att vi kommer några steg framåt varje gång. Vi har som mål de närmaste åren att driva igenom frågor som uppröjning årligen, säkra och belysta cykelvägar, effektiv sprinklerhantering och en ständig utveckling av området. Vi är stolta över att vi har varit delaktiga i & Sen då projektet även 2005 och Borås Stad har kunnat utveckla projektet till andra företag och organisationer. Utbyggnad av Riksväg 27 är ett projekt som vi kommer att arbeta för. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret godkändes. 9. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret Kent Almqvist : Redogjorde för förvaltningsberättelsen, Förvaltningsberättelsen för 2005 godkändes. bifogad till protokollet 10. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning det senaste verksamhetsåret

3 Revisorn tillstyrkte att resultaträkning och balansräkning fastställs, att årets överskott disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner Ingen motion eller förslag från styrelsen har inkommit. 13. Fastställande av medlemsavgifter. Styrelsen föreslog att medlemsavgiften förblir oförändrad, 1000 kr per medlemsföretag. Mötet tillstyrkte styrelsens förslag på medlemsavgift. 14. Beslut om antal ledamöter i styrelsen Styrelsen föreslog oförändrat antal styrelseledamöter. Mötet tillstyrkte styrelsens förslag på oförändrat antal ledamöter. 15. Val av ledamöter i styrelsen Johan Sandgren (BEAB) Ordförande, omval på 2 år Stig Ingelström (ENS), omval 2 år Kaisu Pohjonen (Brenntag Nordic), nyval 2 år Mötesdeltagarna tackar Kent Almqvist för ett gott arbete under 4 år i styrelsen. 16. Val av suppleant för en tid av ett år Val av suppleant för en tid av ett år Valberedningens förslag till suppleant är Margareta Björsell, (ViAlla). Mötesdeltagarna tackade Sandro Grimpe för ett gott arbete under 4 år i styrelsen. 17. Val av revisor för en tid av ett år Valberedningens förslag till revisor är sittande Mats Fredborg (Borås Tapeter) 18. Val av revisorssuppleant för en tid av ett år Valberedningens förslag till suppleant är sittande Lennart Nolås (Jensen Sweden) 19. Val av ledamöter i valberedningen, för en tid av ett år Claes Åke Gimmersta (Auto 7H), Tore Johansson (Jensen Sweden.) och Paul Brunngård (Brunngård AB) valdes av mötet. Mötesdeltagarna tackade Patrik Norström från (Rani) för ett gott arbete. 20. Övriga frågor 1. Val av nya medlemmar till arbetsgrupperna Förteckning av medlemmar i arbetsgrupperna bifogas protokollet.

4 2. Arbetsgruppernas genomgång UKTM Kent Almqvist OCS, redogjorde för gruppens arbete. Projekten finns redovisade på hemsidan. Aktuella projekt är: Bäst skötta tomt, Trafiksäkrare korsning vid Bilisten, utökad busstidtabell, &sen då, golftävling, kontakt med Högskolan, miljöfrågor och hemsidan. Inköpsgruppen Bo Andersson, Cellbes, redogjorde för gruppens arbete. De ramavtal som genomförts finns angivna på hemsidan. Bevakningstjänster är pågående och gruppen tar tacksamt emot förslag på andra upphandlingsområden. 3. Samarbetet med Borås Stad Nästa möte 21/4 mellan styrelsen och Borås kommun representerade av Kommunstyrelsen ordförande Björn Bergqvist och representanter från, Näringslivskontoret, Mark & Exploatering, Stadsbyggnadskontoret, Miljöskyddskontoret och Gatukontoret. 4. Genomgång av Margareta Björsell informerade om hemsidan. Hemsidan kommer under året att öppnas upp för samtliga anställda i Viared. Detta för att öka intresset för användandet av hemsidan. 5. Förslag till nytt projekt Styrelsen förslår att en ny arbetsgrupp startas upp med mål att åstadkomma en miljövänlig och effektiv Avfallshantering i Viared. Styrelsen föreslår att fyra personer från fyra medlemsföretag utses att arbeta med miljökrav och andra myndighetskrav. Styrelsen vill få fyra frivilliga till detta projekt. Borås Stad engagerar sig i frågan med 5 personer från olika avdelningar. Förfrågan kommer inom kort att skickas ut. Mötet tillstyrkte styrelsens förslag. 6. VFF afterwork Styrelsen har för avsikt att en gång i månaden anordna afterwork träff i Viared. Ett förslag på mötesplats är Hans Johanssons satsning på Ägg-Ellas. Information om afterwork kommer att finnas på hemsidan. 7. Medlemslista Ordförande påpekade att alla medlemmar bör se till att uppgifterna är korrekta. Aktuell medlemslista finns på hemsidan. 8. Sprinklerfrågan Thomas Klingvall, Ellos, informerade att det kommer att avsättas en helg för provtryckning av sprinklers, alternativen är 22-23/4 eller 6-7/5. Förslag kommer att skickas ut till berörda medlemmar. 9. Information om Sven Erikssonsskolan Tore Johansson, Jensen Sweden, informerade om Sven Erikssonsskolans entreprenörsprogram. Eleverna på programmet har två önskemål, det ena är att på helgerna jobba och tjäna pengar till en utbildningsresa, det andra är att finna mentor och värdföretag för elever i årskurs 1. Intresserade ombeds att ta kontakt med Tore.

5 10. Lottdragning Vinnare: Rolf Nordström, Rani. 21 Mötets avslutning Ordförande tackade mötesdeltagarna för ett trevligt och givande möte.

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 4 maj 2013 på Hotell ÅhusStrand i Åhus 1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum.

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. org.nr 717904-8413 1(5) SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. 1. Stämmans öppnande. Ordförande i Svinninge Vägförening

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008 1 Val av mötesordförande och två justeringsmän som tillika är rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Kåre

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen!

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen! ZKA-UT Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nr 1, höstterminen 2012 I detta nummer: - Ordföranden har ordet - Vi syns på museet! - Kallelse till stämman - Beslut om nya stadgar - Höstterminens städdagar

Läs mer

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 12 maj 2012 i Upplands Motors lokaler i Sollentuna 1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers

Läs mer

SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand.

SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand. SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand. Närvarande: Föreningarnas valda ombud enlig förteckning, distriktsstyrelsens ledamöter,

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening 2005 Att bilda en förening För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer (minst tre) som har ett intresse och vill utöva en verksamhet tillsammans. En ideell förening är bildad när den

Läs mer

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm.

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 1(6) Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Närvarande Huvudman: Högskolan

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping 2014-12-12 Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping Närvarande: ca 45 medlemmar. 1. Årsmötets öppnande Helena Thulin från Stockholm öppnade mötet. 2. Årsmötets sammankallande Årsmötet ansåg att kallelsen

Läs mer

Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1

Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1 Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1 2 Marknadsföreningen i Västerås MiV, Marknadsföreningen i Västerås är en av 29 lokala föreningar i Sveriges Marknadsförbund. Vi är övertygade om att riktigt

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610 1. Motets oppnande Anders Hallstrom oppnade motet och halsade samtliga valkomna 2. Fragan om kallelse skett i behorig ordning En enig stamma ansag att kallelsen skett i behorig ordning enligt stadgarna

Läs mer

Protokoll - Leader Gästrikebygdens årsmöte

Protokoll - Leader Gästrikebygdens årsmöte Protokoll - Leader Gästrikebygdens årsmöte Vad: Årsstämma för Leader Gästrikebygden ideell förening (organisationsnr: 8044-3083) När: Den 3 april år 04 kl.8.5-0.30 Var: På Vildmarksgalleriet, Mo, kommun

Läs mer

Årsmöte Protokoll Tisdag den 19 oktober 2010

Årsmöte Protokoll Tisdag den 19 oktober 2010 Årsmöte Protokoll Tisdag den 19 oktober 2010 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare - Jan Ihré och Katarina Törnell 4. Dagordningen

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Forsgårdens Golfklubb PROTOKOLL FRÅN HÖSTMÖTE 2010

Forsgårdens Golfklubb PROTOKOLL FRÅN HÖSTMÖTE 2010 Inledningsanförande Klubbens och styrelsens ordförande Pigge Lindén hälsade välkommen och inledde mötet med en reservation för att höstmötet inte kommer att kunna fatta alla beslut på dagordningen. Klubben

Läs mer

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011 Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd för mötet Samtliga närvarande konstaterades

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer