Det kostar att hålla fordonen fräscha

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det kostar att hålla fordonen fräscha"

Transkript

1 Miljötips: Bilvårdsprodukter Det kostar att hålla fordonen fräscha Avfettning, schampo, polermedel och spolarvätska används i stora kvantiteter. Varje år säljs flera hundra ton avfettningsmedel och tusentals ton spolarvätska. Till detta kommer hundratals ton fönsterputs, bilvax, lim, spackel, antirostmedel, polish, rubbing, vinyluppfräschare och andra kemiska underhållsprodukter. Det huvudsakliga innehållet i dessa produkter är lösningsmedel, tensider, metylklorid, 1-trikloretan, epoxi och isocyanat. Flera av dessa ämnen är starkt ifrågasatta eller till och med förbjudna och måste ersättas. Allergier, luftvägssjukdomar och ännu allvarligare sjukdomar hör till de mest framträdande hälsoproblemen som utsläpp av lösningsmedel och liknande ämnen bidrar till. Idag vet vi också att människans och även djurens fortplantningsförmåga skadas av exempelvis klororganiska gifter som PCB och dioxin. Naturen reagerar ofta långsamt på utsläpp av främmande ämnen. Idag ser vi alltså bara en del av de skador som uppkommer i ett längre perspektiv. Kom ihåg att inga ämnen försvinner från vår planet, de sprids och/eller omvandlas. Ett första steg är att med hjälp av miljöutredning kartlägga åkeriets inköp, hantering och omhändertagande av produkter som innehåller farliga kemikalier. Först då får man en helhetsbild av problemets omfatttning. Steg två är att byta ut icke miljöanpassade produkter mot sådana som är det. Idag finns många bra och dugliga alternativ på marknaden, och de blir allt fler. Det gäller också att se till att rester och tomma förpackningar tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Att gällande lagstiftning följs är ett minimikrav. Till sist fundera på om inte en del produkter kan uteslutas helt. Att sluta köpa vissa produkter är det bästa sättet att spara miljö och pengar. Köp bara miljöanpassade produkter Köp vätskor i storpack Använd gärna samma dunk flera gånger Använd så lite kemikalier som möjligt. Ta hand om tomma förpackningar på. rätt sätt Art.nr 1233

2 Miljötips: Diesel/Bränsleförbrukning Sparsam körning minskar utsläppen Art.nr 1234 När vi talar om bränsle i detta informationsblad så avser vi diesel. Förbrukningen av andra bränslen inom Schenker är nämligen försumbar jämfört med åtgången av diesel. Varje år förbrukar Schenkers inrikesfordon cirka 115 miljoner liter diesel. Till denna siffra kan läggas det som våra utrikes fordon förbrukar. Detta ger trots införandet av miljödiesel klass 1, stora utsläpp av miljöförstörande ämnen. En dieselmotor släpper bland annat ut kolväten, kväveoxider, svaveloxider och partiklar som påverkar miljön och människors hälsa. Kväveoxider bidrar bland annat till försurning och ökad förekomst av marknära ozon som stör växternas fotosyntes och människors lungfunktion. Koldioxid har hamnat mer i fokus de senaste åren. Gasen är inte giftig, men förstärker den så kallade växthuseffekten. Genom reaktion med luftens syre ger varje förbrukad liter diesel upphov till utsläpp av cirka 2,6 kg koldioxid. I början av 90-talet införde dåvarande Bilspedition miljödiesel klass 1. Detta bränsle är mycket bättre ur miljösynpunkt jämfört med vanlig diesel. Använder man dessutom filter eller katalysator blir avgaserna ännu renare. Men på sikt räcker det inte. Utsläppen måste minska rejält. Tills ny fordonsteknik och nya bränslen slagit igenom är sparsam körning kanske den bästa åtgärden för att minska dieselförbrukningen. Många bäckar små... är ett gammalt talesätt som passar utmärkt när det handlar om bränsleförbrukning. Om alla tusentals lastbilar inom Schenker justeras och körs så varsamt att dieselförbrukningen per bil minskar med 2 dl per mil motsvarar detta cirka 5 miljoner liter varje år. Att planera körningarna med maximal fyllnadsgrad skonar miljön. Mobitex och GPS underlättar planeringen rejält. Schenker deltar i olika projekt som rör lastplanering och erbjuder utbildningsprogram. Videon Miljöförare har tagits fram av TYA i samarbete med bl a Schenker, andra transport- och speditionsföretag samt lastbilstillverkare och SÅ. Tanka diesel MK1 med så hög biokomponent som möjligt Sparsam körning Kolla lufttrycket i däcken Underhåll fordonen regelbundet För bok över bränsleförbrukningen Ge förarna återkoppling om bränsleförbrukningen Planera för maximal fyllnadsgrad Använd motorvärmare Håll hastighetsgränserna

3 Miljötips: Däck Hur vi kan minska däckens miljöpåverkan Art.nr 1235 I Sverige säljs varje år cirka 0,5 miljoner lastbils- däck. Inom Schenker s inrikesverksamhet rullar ungefär däck på vägarna. Ett däck innehåller 85 % gummi, 12 % stål och 3 % textil. Gummiblandningen består av en mängd olika kemikalier och kan även innehålla högaromatisk, giftig olja. Ett system för att ta hand om uttjänta däck har byggts upp via Svensk Däckåtervinning AB, som i samarbete med RangSells har 100 återvinningsstationer över hela landet. Däck påverkar miljön under hela sin livscykel, det vill säga från utvinning av råvarorna till dess att däcket tjänat ut. I huvudsak är det tillsatsämnena som skapar problem när däcken slits under användningen. Varje år sprids ton gummipartiklar från däckens slitbanor. Från ett fjärråkeri med tio bilar sprids i genomsnitt två ton partiklar ut varje år. De högaromatiska oljorna, som används för att göra däcken mjuka, hör till de miljöfarligaste ämnena. Däcken ger ifrån sig större utsläpp av dessa ämnen än själva bilmotorn gör! Däck innehåller också giftiga tungmetaller. Till exempel hamnar 140 ton zink i naturen årligen. Ett annat problem är de bränder som ofta uppstår i soptippar där stora mängder däck dumpats. Bränderna är svårsläckta och ger upphov till stora utsläpp av sot och giftig PCB. Det finns många sätt att minska däckens miljöpåverkan. Att regummera däck är en bra metod för att spara miljön. Schenker har ställt krav på att däckproducenterna tar fram däck utan högaromtisk olja (s k HA-oljor). Fabrikanterna erbjuder nu även däck som är bättre ur miljösynpunkt och kan återvinnas ordentligt. Ett bra däck är tyst, har lågt rullmotstånd, kombinerar låg vikt med lång livslängd och går lätt att återvinna. Dessutom ska det ge ifrån sig små mängder skadliga ämnen när det rullar i trafiken. Att väja rätt däck För dig som inköpare gäller det att välja däck som har bra regummeringsförmåga och att använda rätt däck för rätt körsituation. Att mönsterskära däcket är också bra. Till sist är det viktigt att däcken tas om hand på ett miljöriktigt sätt när de är slut. Köp däck utan HA-oljor som uppfyller. högst ställda miljökrav Köp däck med lågt rullmotstånd och hög regummeringsbarhet Köp däck som går att mönsterskära Kolla lufttrycket ofta Skifta fordonens hjul inbördes för jämnare slitage Lätta boggietrycket vid dockning och. tomkörning Se till att uttjänta däck återvinns

4 Miljötips: Fordonsköp Fordonsköp ett arbetsverktyg som påverkar miljön Schenkers inrikesverksamhet sysselsätter cirka lastbilar och runt släp. Det innebär en miljöpåverkan, men också att vi som en betydande aktör kan göra mycket för att driva på utvecklingen åt rätt håll. Sedan 1990 finns miljöklasser på alla fordon Av de normer som EU fastställt finns idag Euro 1 till och med Euro 5. Ju högre siffra desto bättre miljöprestanda. Idag finns miljözoner i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund. Det innebär att gamla lastbilar med sämre motorer stängs ute från de känsliga citykärnorna. Miljözonerna är ett starkt skäl att satsa på fordon som är renare och mindre bullriga. Fordon och släp ger upphov till utsläpp när de tillverkas, används och när de slutligen skrotas. Det man först tänker på är avgaser, försurning, buller och trängsel. Men att fordon tär på våra naturresurser och ställer till problem vid skrotning är nackdelar som blivit allt mer uppmärksammade. Schenker både driver och deltar i olika projekt som syftar till att minska fordonens miljöpåverkan, t ex att använda biobaserade bränslen som etanol. Men även ny informationsteknik (IT) som ger kortare transportsträckor och effektivare utnyttjar lastkapaciteten på fordonen. Schenker ställer krav på tillverkare och bevakar utvecklingen både inom och utanför Sveriges gränser. Vi utbildar, informerar och deltar i nätverk och grupper som arbetar för bättre miljö. Som fordonsköpare kan du påverka Däck utan HA-oljor, bullerdämpade bilar, vattenbaserade lacker, alternativa bränslen, snåla motorer, Mobitex och GPS, kapell utan PVC, freonfria skåp och kylaggregat samt en hög återvinningsgrad är bara några av alla miljöbaserade krav en fordonsköpare har rätt att ställa idag. Producenterna tillverkar de lastbilar och släp som marknaden frågar efter. Art.nr 1236

5 Miljötips: Fordonstvätt Rena bilar rostar sällan Varje dag tvättas i snitt 200 lastbilar inom Schenkers inrikesverksamhet. Rena bilar är snygga och rostar inte lika fort. Nackdelen är att biltvättar förbrukar mycket vatten och kemikalier liter tvättmedel, avfettning och andra tvättkemikalier förbrukas årligen. För att tvätta en bil med släp krävs cirka liter vatten. Det betyder att åtskilliga miljoner rent vatten förbrukas varje år i våra tvättanläggningar. I det använda vattnet från en biltvätt finns mängder med farliga kemikalier. Enbart en droppe avfettning förstör åtskilliga liter vatten. Förutom själva tvättmedlet innehåller vattnet smuts från bilen, avfettningsmedel och ofta även oljor och tungmetaller. De två sistnämnda ämnesgrupperna orsakar problem i reningsverken som ska ta hand om avloppsvattnet. Höga halter av giftiga tungmetaller i avloppsvattnet gör också att slammet som produceras i reningsverken inte kan användas som gödning på våra åkrar. Det finns numera många tvättanläggningar som är bra ur miljösynpunkt, Miljöanpassade anläggningar är vattensnåla och använder bra tvättoch avfettningsmedel. Välj därför en modern tvättanläggning som återanvänder minst 80 % av tvättvattnet, som är ansluten till kommunal rening och har godkänd sedimenteringsbrunn som sköts regelbundet. Är anläggningen dessutom försedd med ytterligare rening, t ex lamellavskiljare, filter och återvinningskammare och utnyttjar returemballage samt källsorterar avfall är detta ett plus i kanten. Det är viktigt att inte använda ett längre tvättprogram än vad som är nödvändigt. Välj en tvätt med miljöanpassade produkter Använd refill-förpackningar Välj en tvätt där minst 80 % av vattnet återanvänds Tvätta alltid fordonen där tvättvattnet kan tas om hand miljöriktigt Art.nr 1237

6 Miljötips: Saneringsutrustning Hantering av oljor och kemikalier ett riskfyllt arbete Fordonen innehåller drivmedel och oljor av olika slag. Ett utsläpp från fordon eller skada på kemikaliegods som transporteras kan leda till utsläpp som både är negativt för miljön och företagets image. Dessutom kan det vid ogynnsamma tillfällen bli mycket kostsamt att sanera. Att vara förberedd är bästa skyddet. En liter diesel räcker för att göra 1 miljon liter dricksvatten otjänligt. Oljor och drivmedel som rinner ner i dagvattenbrunnar går som regel direkt ut i sjöar och vattendrag. Ett läckage i form av en droppe var femte sekund blir på ett år 190 liter. Miljöbalken säger bl a att vi ska tillämpa försiktighetsprincipen. Vi har skyldighet att vidta åtgärder och vi har ett skadeansvar. Schenker och Unisorb Miljöteknik har tillsammans tagit fram en beredskapsväska för fordon. Med den i lastbilshytten är det möjligt att snabbt ingripa om spill eller läckage uppstår. Beredskapsväskan innehåller följande: Total kapacitet 16 liter 24 universalark (50x40 cm) för uppsugning av olje- och kemspill som kan användas som torkduk. 1 universalorm (1,2x7,5 cm) för uppsugning av olje- och kemspill. Ormen kan användas som invallning. 1 brunnsbag/minipool som kan användas som brunnstätning eller för att samla upp olja som läcker ut från fordon. 1 avfallssäck. Väskan med artikelnummer , beställs från Unisorb. Uppge transportörnummer och artikelnummer. Refillen har artikelnummer R. e-post: Art.nr 1238

7 Miljötips: Tankanläggningar Schenkers fordon tankar tre gånger i veckan Cirka fordon finns inom Schenkers inrikesverksamhet. I genomsnitt tankar varje fordon tre gånger i veckan. Om man antar att det spills 1 cl diesel vid varje tankning så blir detta liter på ett år. Tankning sker på såväl stora som små och egna anläggningar. Alla slags cisterner måste vara utrustade med överfyllnadsskydd. När det gäller tankar som är större än tre (3) kubikmeter ska de lokala brandmyndigheterna kontaktas för besked om vilka ytterligare krav som ställs. I vissa kommuner är det istället Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen som ska kontaktas. Lokalt kan det krävas tillstånd för att inneha en tankningsanläggning. Dieselspill är vanligt både vid tankning av fordon och då cisternerna fylls. Dieseloljan hamnar i marken och bidrar till att förstöra grundvattnet. Den vanligaste orsaken till cisternspill är att överfyllnadsskyddet är trasigt. Andra miljöstörningar som är vanliga är avgasning från vätskan ut i fria luften samt buller och lukt från tomgångskörning. Det finns många detaljer att kontrollera när det gäller tankanläggningar. Tanka bara på välskötta ställen och låt inte fordonet stå på tomgång. Spillzonen runt pumparna ska vara belagd och dräneringsbrunnar och vara anslutna till oljeavskiljare, liksom dagvattenbrunnar. Oljeavskiljaren måste vara dimensionerad även för regnvatten om tak saknas över pumparna. Påfyllnings- och tömningsplatser ska vara försedda med spillskydd. Pistolventilen ska vara konstruerad så att man inte av misstag kan få ut bränsle och den ska stängas av om den ramlar från fordonets påfyllningsöppning. Tankanläggningen ska ses över varje dag och det gäller också mätarskåpen invändigt. Bränsletanken ska vara invallad så att läckor inte når grundvattnet. Undvik spill vid tankning Kontrollera oljeavskiljare regelbundet Se till att överfyllnadsskyddet fungerar Undvik tomgångskörning vid tankning Se över tankanläggningen dagligen Art.nr 1239

8 Miljötips: Service och underhåll Bra service och underhåll skonar miljön Art.nr 1240 Syftet med service och underhåll är främst att undvika driftstörningar och att hålla fordonet i gott skick. En välskött lastbil bidrar också till att skona miljön, bl a tack vare minskad bränsleförbrukning. Vid service byts bl a motorolja (17 40 liter), växellådsolja (12 15 liter) och bakaxelolja (11 12 liter). Dessutom byts kylarvätskan vartannat år för att skydda mot korrision. Utöver detta finns cirka 7 liter hydraulolja i bakgavelhissen. I Schenkers inrikesverksamhet förbrukas varje år ungefär 0,5 miljoner liter motorolja och liter hydraulolja för att ta två exempel. De filter som byts är oljefilter, luftfilter, bränslefilter och vattenfilter. Tusentals ton oljefilter kasseras årligen. Använda oljor, glykol, filter och övriga delar som byts är i allmänhet skadliga för miljön och för människan. T ex vet vi att begagnad motorolja kan ge allvarliga hudsjukdomar. Bortkastade filter ligger på soptippar och läcker ut olja som förstör mark och grundvatten. Vissa förpackningar som innehållit vätskor och andra kemiska ämnen räknas också som miljöfarligt avfall. Detsamma gäller även absorbtionsmedel som används för att suga upp spill. För att undvika onödiga förpackningar är det bra att köpa oljor och andra vätskor i bulk. Följ de instruktioner som finns för hur avfallsvätskor ska tas om hand. Filter pressas för att få ut kvarvarande vätskor och lämnas därefter enligt anvisningar från Miljö- och Hälsoskyddsnämnden. Både förbrukade vätskor och filter ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Mindre mängder olja kan t ex lämnas tillbaka till försäljningsstället. Välj oljor som påverkar miljön så lite som möjligt. Idag finns bra syntetiska-/biobaserade alternativ som är miljöanpassade. Se även Miljötips: Bilvårdsprodukter. Ren smörja är nu ersatt av Svensk Standard SS Hydraulvätskor. Anlita bara verkstäder som uppfyller följande kvalitets- och miljökrav: Källsorterar sitt avfall Har godkända avlopp Använder miljöanpassade produkter Har rena och fräscha lokaler Kontrollera om det går att köra längre mellan oljebytena om modernare oljekvalitet används. Hör med fordonsleverantören.

9 Miljötips: Utbildning & Information Kunskaper om en levande natur Vi kan alla vara överens om hur viktig kunskaperna är om hur människan, djuren och naturen påverkas av dagens moderna samhälle. För att kunna fatta rätt beslut och för att ta miljöhänsyn vid inköp av produkter är adekvat information en förutsättning. Kunskap styr också våra attityder och påverkar vårt sätt att agera. Att hitta rätt i det informationsflöde som finns är däremot inte enkelt. Det gäller för åkeriet att avsätta tid för utbildning och information till sina anställda. Transporter förorenar vår miljö på flera olika sätt. Detta gäller hela kedjan från produktion av fordonet, till drift och underhåll och slutligen skrotning. Men med rätt information och arbetsmetoder kan vi alla hjälpas åt och angripa problemen. Lastplanering med modern IT-teknik, nya motorer, rätt bränsle, bättre däck, miljöanpassade tvätt- och smörjmedel är några exempel på hur vi inom transportbranschen kan reducera den negativa påverkan för en levande natur. Tillsammans kan vi se till att: vi regelbundet utbildar oss vi håller personalmöten där miljöfrågor diskuteras vi alltid rapporterar in miljöincidenter för att dra lärdom och underlätta förebyggande åtgärder Schenker har medverkat i produktionen av en videofilm som handlar om yrkeschaufförer och miljö. Filmen kan beställas från TYA, telefon Att diskutera miljöfrågor vid personalmöten Att införa rutiner för hantering av förbättringsåtgärder på miljö- och kvalitetsområdet Att utbilda personalen i körteknik och andra miljöfrämjande åtgärder Att följa Schenkers trafiksäkerhetspolicy Ref.: Schenkers Transportöravtal Art.nr 1241

MILJÖTIPS: BILVÅRDSPRODUKTER

MILJÖTIPS: BILVÅRDSPRODUKTER Fordon MILJÖTIPS: BILVÅRDSPRODUKTER Avfettning, schampo, polermedel och spolarvätska används i stora kvantiteter. Varje år säljs flera hundra ton avfettningsmedel och tusentals ton spolarvätska. Till detta

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter Handledning för miljöinspektörer Transporterna är ofta en stor del av företagens miljöpåverkan. Potentialen att minska den är ofta stor. Om vi med miljötillsyn kan få företagen

Läs mer

MiljöVis checklista Miljöanpassade Persontransporter

MiljöVis checklista Miljöanpassade Persontransporter Bilaga 3 MiljöVis checklista Miljöanpassade Persontransporter Senast uppdaterad 2007-04-10 Utmaning Åtgärd Miljönytta Ekonomi, teknik, tid och kvalitet Hur använder vi våra bilar bäst? Rätt transportslag

Läs mer

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag Miljöeffektiva transporter och resor - en handbok för företag Denna handbok är framtagen av Gatukontoret Malmö stad Sedan 2001 har Gatukontoret, Malmö stad, arbetat aktivt med beteendepåverkan för att

Läs mer

MILJÖKRAV FÖR FORDONSTVÄTTAR

MILJÖKRAV FÖR FORDONSTVÄTTAR Miljökontoret informerar om MILJÖKRAV FÖR FORDONSTVÄTTAR Miljöråd och krav för verksamheter med fordonstvätt i Borlänge kommun Information från miljökontoret våren 2009, reviderad hösten 2011 Inledning

Läs mer

Miljöredovisning 2009

Miljöredovisning 2009 Miljöredovisning 2009 Towe Grew VD Diskteknik AB/Jasico AB /Cleano AB. Mina bästa miljöspartips: Jag försöker att alltid gå eller cykla kortare sträckor på fritiden.jag sparar både på miljön och jag får

Läs mer

Vattnet i vår kommun. Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering

Vattnet i vår kommun. Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering Vattnet i vår kommun Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering i Hagfors kommun 1 Vatten en förutsättning Visste du att endast tre procent av allt vatten på jorden är sötvatten, varav 2/3

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Vatten & avfall i Laxå kommun. En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö

Vatten & avfall i Laxå kommun. En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö Vatten & avfall i Laxå kommun En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö 1 Miljön vårt gemensamma ansvar Jordens resurser är inte oändliga och de förbrukas alltmer.

Läs mer

volvo LASTVAGNAR OCH MILJÖN

volvo LASTVAGNAR OCH MILJÖN volvo LASTVAGNAR OCH MILJÖN 2 VI ANTAR utmaningen. Jordens klimatsystem är i obalans. Att vrida utvecklingen rätt är en av de största utmaningar som mänskligheten ställts inför. Det är också den i särklass

Läs mer

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne Version tillsynskampanj mars 2013 FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial

Läs mer

Vattnet i vår kommun. Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering

Vattnet i vår kommun. Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering Vattnet i vår kommun Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering i Askersunds kommun 1 Vatten en förutsättning Visste du att endast tre procent av allt vatten på jorden är sötvatten, varav

Läs mer

Lev mer miljövänligt!

Lev mer miljövänligt! Europeiska kommissionen Lev mer miljövänligt! Tips för en grönare värld Lev mer miljövänligt! 1 Inledning 3 Energi 8 Luft 12 Vatten 16 Mark Inledning Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar

Läs mer

Bilavfettning - dags att välja grönt

Bilavfettning - dags att välja grönt Bilavfettning - dags att välja grönt Ett delprojekt inom Giftfritt Göteborg R 2010:13 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! För att bli trovärdiga i vår roll som tillsynsmyndighet

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Vårt vatten & avfall. Viktig information om dricksvatten, avlopp och avfallshantering

Vårt vatten & avfall. Viktig information om dricksvatten, avlopp och avfallshantering Vårt vatten & avfall Viktig information om dricksvatten, avlopp och avfallshantering 1 Vår gemensamma framtid Jordens resurser är inte oändliga och de förbrukas alltmer. Luften, vattnet och marken förorenas.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige Hållbarhetsredovisning 2013 - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige 2. Innehållsförteckning 3 Verksamhetspolicy Cleano Group 4 Ägares ord 5 Resurshushållning - ren vinst 6 Cleano Group 7 Vi

Läs mer

tokiga transporter Fakta

tokiga transporter Fakta Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om transporter: hur vi reser, om utsläpp, om våra ekologiska fotavtryck

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Antagen av: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2005-06-02, 91 1. Inledning 2 2. Oljeavskiljare 3 2.1. VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE

Läs mer

JANUARI. Action of the Day Nordens Ark

JANUARI. Action of the Day Nordens Ark En av de största utmaningarna vi alla står inför är den globala uppvärmningen. Något som kan komma att ge allvarliga globala konsekvenser för både människa och natur. Av denna anledning deltar Nordens

Läs mer

Dessa miljötips och ordförklaringar är ett urval som vi successivt skall bygga ut och hålla aktuella.

Dessa miljötips och ordförklaringar är ett urval som vi successivt skall bygga ut och hålla aktuella. Dessa miljötips och ordförklaringar är ett urval som vi successivt skall bygga ut och hålla aktuella. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö VAGGERYDS MILJÖSIDOR A Agenda 21 är ett slutdokument

Läs mer

FoodTankers AB. Miljörapport

FoodTankers AB. Miljörapport FoodTankers AB Miljörapport 2008-02-18 2007 FoodTankers på väg i verkligheten för framtiden AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 KVALITET- & MILJÖPOLICY 4 HUR SER FRAMTIDEN UT FÖR TRANSPORTFÖRETAG 5 MILJÖPÅVERKAN

Läs mer

Fordonstvättar BRANSCHFAKTA UTGÅVA 1 MAJ 2005

Fordonstvättar BRANSCHFAKTA UTGÅVA 1 MAJ 2005 Fordonstvättar BRANSCHFAKTA UTGÅVA 1 MAJ 2005 Förord Naturvårdsverkets branschfaktablad innehåller snabb och lättillgänglig information om en bransch, dess miljöproblem och tillgänglig teknik. Här redovisas

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning Abstract... 5 Sammanfattning... 6 1. Generella och specifika mål... 7 2. Bakgrund... 7 3. Viktiga föroreningskällor för dagvatten... 9 3.1 Däckslitage... 10 3.2 Smörjmedel... 11

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

Miljönytta. Produkter och tjänster som bidrar till en bättre miljö.

Miljönytta. Produkter och tjänster som bidrar till en bättre miljö. Miljönytta Produkter och tjänster som bidrar till en bättre miljö. Miljönytta Svenskt Näringsliv 2008, 114 82 Stockholm, www.svensktnaringsliv.se Formgivning: Leif, en reklambyrå. Tryck: Åtta.45. Papper:

Läs mer

Välkommen! Eva Lennström Kommunstyrelsens ordförande

Välkommen! Eva Lennström Kommunstyrelsens ordförande Välkommen! Välkommen till Järfälla kommuns MiljöDIPLOMering! Det är ett miljöledningssystem som riktar sig till företag, föreningar, kommunala enheter och andra verksamheter inom vår kommun. För enkelhets

Läs mer

För människor i rörelse. Sustainability Report 14/15

För människor i rörelse. Sustainability Report 14/15 För människor i rörelse Sustainability Report 14/15 Välkommen Vi tror att vårt hållbarhetsarbete är vägen till framgång och vill med hjälp av den här rapporten lyfta fram våra styrkor och berätta hur vi

Läs mer

Bra att veta om enskilt avlopp

Bra att veta om enskilt avlopp Bra att veta om enskilt avlopp Kurödsvägen 9 451 55 Uddevalla Telefon: 0522-13 000 E-post: info@bramiljo.se www.bramiljo.se www.biovac.se Vår syn på hållbart avlopp De enskilda avloppen står för 14 % av

Läs mer

Manus till bildserie om. hållbar utveckling och miljö i hemmet

Manus till bildserie om. hållbar utveckling och miljö i hemmet Manus till bildserie om hållbar utveckling och miljö i hemmet Materialet har sammanställts av Förbundet Agenda 21 i Västmanland, och har sitt ursprung i ett studiematerial från miljökontoret i Göteborg

Läs mer