Polismyndighetens verksamhetsplan för 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Polismyndighetens verksamhetsplan för 2016"

Transkript

1 Polismyndighetens verksamhetsplan för 2016

2

3 Innehåll Innehåll Förord...5 Verksamhetens inriktning...6 Verksamhetsidé...7 Långsiktiga mål...8 Strategiska initiativ...9 Förändringsarbetet i fokus

4 Polismyndighetens verksamhetsplan

5 Förord Förord Polismyndigheten arbetar i en snabbt föränderlig omvärld. De stora migrantströmmarna och det förhöjda terrorhotet har en stor påverkan på planeringen av verksamheten. Båda dessa utmaningar tillsammans med den pågående omorganisationen är några av polisens stora uppgifter under år Polisen ska bidra till ett samhälle där fler känner sig trygga och där färre utsätts för brott. Det är polisens viktigaste uppdrag. Polisens pågående omorganisation ska understödja dessa mål genom att skapa en polisorganisation som har en tydligare lokal förankring och en starkare nationell ledning. Genomförandet av omorganisationen är ett av Polismyndighetens huvuduppdrag under år Den nya Polismyndigheten ska byggas underifrån. Avstånden mellan olika beslutsnivåer ska minska och resurser, ansvar och befogenheter ska föras längre ut i verksamheten. Medarbetarnas delaktighet i utvecklingen av verksamheten av polisen ska öka. Även allmänhetens synpunkter ska få större genomslag genom arbetet med medborgarlöften. Den nya organisationens möjligheter ska tillvaratas, både för att skapa enhetliga arbetssätt och för att dra nytta av polisens samlade kompetens. Under år 2016 fortsätter genomförandearbetet med omflyttning av fler medarbetare till de nya lokalpolisområdena den och gradvisa sammanslagningen av de tidigare länskommunikationscentralerna till sju regionala ledningscentraler. Polismyndigheten fortsätter under år 2016 att prioritera verksamhetens inriktning i flera så kallade strategiska initiativ. Ett nytt strategsikt initiativ startas under år 2016 för att hantera konsekvenserna av de stora migrantströmmarna till Sverige. Bakgrunden är det nya läget, med införandet av gränskontroller och ökade krav på polisens verkställighetsarbete, som kräver en mer långsiktig organisation och planering från polisens sida. Den förhöjda hotnivån för terroristbrott riktat mot Sverige ställer nya krav på polisen. Den samverkan polisen har byggt upp tillsammans med Säkerhetspolisen ska fortsätta att fördjupas. Polisen ska också utveckla sin beredskap för att kunna ingripa mot pågående terrorbrott. Redan under år 2015 startade polisen ett strategiskt initiativ kring brott mot grundläggande fri- och rättigheter. Det innefattar hatbrott i alla former, hot mot förtroendevalda, hot mot medieredaktioner och liknande brott. Under år 2016 ska även arbetet mot terrorism vidare hanteras inom ramen för detta pågående arbete. Ett viktigt utvecklingsområde under år 2016 är att bidra till ökad jämställdhet och mångfald inom polisen. Det påbörjade arbetet för att öka andelen polisanställda med utländsk bakgrund fortsätter. Ett särskilt arbete startas också för att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering inom polisen. Polisen står inför stora utmaningar under år Samtidigt är den nya organisationen väl rustad inför att möta omvärldens krav och för att kunna bidra till ett samhälle som värnar trygghet, rättssäkerhet och demokrati. Dan Eliasson, rikspolischef 5

6 Verksamhetens inriktning Verksamhetens inriktning Polismyndighetens uppdrag och inriktningen för verksamhetsåret 2016 tar sin utgångspunkt i bland annat polislagen, instruktionen för Polismyndigheten samt regleringsbrevet. Ombildningen till en sammanhållen Polismyndighet ska under åren leda till att intentionerna med ombildningen infrias. För att tydliggöra Polismyndighetens inriktning och förflyttning har den nationella ledningsgruppen utarbetat en verksamhetsidé, långsiktiga mål samt strategiska initiativ för åren Myndighetens verksamhetsplan inför 2016 har framför allt reviderats avseende ett nytt strategiskt initiativ om migrantsituationen. År 2016 går Polismyndigheten in i det andra genomförandeåret. Medarbetarna i myndigheten ska tillsammans fortsätta genomföra reformen. Med hjälp av de förutsättningar en sammanhållen Polismyndighet ger ska: verksamheten bedrivas närmare medborgarna och i samverkan med lokalsamhället. Medborgarna ska vara i fokus för polisens arbete förmågan att bekämpa brott, dvs. att förebygga, ingripa mot och utreda brott samt förhindra ordningsstörningar, stärkas. helheten prioriteras före delarna. verksamheten byggas underifrån och utifrån helheten. En av de bärande principerna för Polismyndigheten är att bygga organisationen underifrån och att minska avstånden mellan olika nivåer inom Polismyndigheten. Det görs bland annat genom färre nivåer och därmed kortare beslutsvägar men även genom att föra ut ansvar och befogenhet längst fram i verksamheten. Varje chef får en mer långtgående delegation och ett begränsat antal medarbetare för att skapa förutsättningar för tillgänglighet och mer tid för kommunikation, dialog och återkoppling. Samtidigt får medarbetarna ett ökat ansvar för uppdragets genomförande. På så sätt förbättras förutsättningarna att genomföra polisens uppdrag på ett ännu bättre sätt än tidigare. Givna förutsättningar (T.ex. lagar och förordningar) Verksamhetsidé (>5 år) Långsiktiga mål (3-5 år) Strategiska initiativ (1-3 år) Medborgarna Verksamhetsmål (Inkl lokala mål och lokala medborgarlöften) (1 år) Medarbetare Illustration av styrmodell 6

7 Verksamhetsidé Verksamhetsidé Närmare medborgarna, mer tillgängliga och tillsammans leder vi det brottsbekämpande arbetet för trygghet, rättssäkerhet och demokrati. Den beslutade verksamhetsidén åskådliggör polisens långsiktiga inriktning, ur minst ett 5-årsperspektiv, samt den förflyttning som Polismyndigheten har framför sig. 7

8 Långsiktiga mål Långsiktiga mål De långsiktiga målen, i ett 3 5 årsperspektiv, ger en tydlig riktning och ska säkerställa att myndigheten genomför den förflyttning som är identifierad. De långsiktiga målen har utöver syftet att förflytta myndigheten även till uppgift att skapa långsiktighet och uthållighet i polisens prioriteringar. Närmare medborgarna och mer tillgänglig Mål 1: Vi finns tillgängliga där medborgarna behöver oss. Genomförande av reformen: tillsammans som en sammanhållen Polismyndighet Mål 2: Vi är EN Polis som utvecklar verksamheten och skapar framgång tillsammans. Polisen leder det brottsbekämpande arbetet Mål 3: Vi är proaktiva och flexibla, med förmågan att anpassa verksamheten. Mål 4: Vi förhindrar brott från att begås. Mål 5: Vi har förbättrat vårt utredningsresultat. 8

9 Strategiska initiativ Strategiska initiativ Strategiska initiativ har som syfte att på kortare sikt, 1 3 år, prioritera och göra tydliga vägval för Polismyndigheten. Strategiska initiativ är nationella initiativ som genomförs för att kraftsamla kring prioriterade insatser och för att bidra till att de långsiktiga målen uppfylls. Den ena delen av initiativen tar sikte på själva genomförandet av reformen medan den andra är mer utvecklingsinriktad. Med start år 2016 är de strategiska initiativen: Regionledningscentraler (RLC) och geografisk indelning Som en naturlig konsekvens av bildandet av sju polisregioner påbörjas arbetet med att skapa sju regionala ledningscentraler och en nationell ledningscentral. Arbetet genomförs under perioden andra halvåret 2015 till slutet av Mer än hälften av resurserna i polis regionen ska återfinnas i lokalpolis området Ett centralt beslut är att mer än hälften av resurserna i en polisregion ska finnas i lokalpolisområdena med syfte att bedriva verksamheten närmare medborgarna. Omdisponeringen av resurser genomförs löpande fram till utgången av år Medborgarlöften och lokal samverkan Förtroende för polisen skapas, förutom genom ett korrekt och effektivt arbetssätt, även genom en god dialog med medborgarna. Det finns ett starkt forskningsstöd för slutsatsen att medborgarnas förtroende för och vilja att samarbeta med polisen stärks när kontakterna med polisen kännetecknas av professionalitet, respektfullt bemötande och dialog, dvs. möjlighet för medborgaren att komma till tals. Detta stödjer en polis närmare medborgarna, som i lokalpolisområdet arbetar långsiktigt och uthålligt. Bemötandet i form av medborgarmötet är således centralt för Polismyndigheten i sin helhet. Samverkan ska fortsätta att utvecklas genom bland annat lokala medborgarlöften och en utvecklad dialog med medborgarna och flera samhällsaktörer. Lokala medborgarlöften är en utveckling och ett komplement till dagens samverkansöverenskommelser som redan finns i 85 procent av kommunerna. En bärande tanke för ett lokalt medborgarlöfte är dialogen med medborgarna, kommunikationen av löftet samt uppföljning och återkoppling gällande uppfyllelsen av medborgarlöftena. Den lokala lägesbilden, där medborgarnas och medarbetarnas kunskap bättre ska tas tillvara, ska utgöra en grund för prioriteringar av verksamheten. Ett pilotprojekt för lokala medborgarlöften har genomförts med inriktning att utveckla en metod som gör det möjligt att på sikt införa lokala medborgarlöften för samtliga kommuner/stadsdelar. Som ett led i detta ska även medborgar- och medarbetardialogen utvecklas. Arbetena gällande samverkan mellan polis och kommun samt medborgarlöften har påbörjats och kommer att vara genomförda vid årsskiftet 2016/2017. Satsningar på det lokala planet ska också göras för att vända utvecklingen i de särskilt prioriterade områdena, som karaktäriseras av att kriminella nätverk tagit stort utrymme där. Polisen ska inleda ett arbete som på sikt innebär att ordningen och tryggheten samt förtroendet för polisen återställs i de berörda områdena och att förebyggande åtgärder vidtas i syfte att förhindra att problemen uppstår på nytt. 9

10 Strategiska initiativ Utöver det som redovisats ovan gällande genom förandet av reformen en sammanhållen polis myndighet, ska ett antal strategiska initiativ tas också på utvecklingsområdet. Utredningsverksamheten Polisens nationella utredningsdirektiv (PNU) ska tillämpas. Åtgärder i den initiala delen av utredningsprocessen ska utvecklas så att förutsättningarna för att utreda brott ökar. Återkoppling till brottsutsatta ska ske i utredningsprocessen. Samverkan med Åklagarmyndigheten ska bli bättre så att Polismyndighetens brottsutredningar ger åklagare ett gott stöd för ställningstaganden till om åtal ska väckas. Samarbetet med Åklagarmyndigheten ska främst inriktas mot redan initierade områden så som brott mot barn, brott i nära relation, hatbrott och brott kopplade till särskilt prioriterade områden. I utvecklingen av utredningsverksamheten ska bl.a. följande områden ingå: Mängdbrott Till mängdbrotten hör sådan brottslighet som drabbar många människor i deras närmiljö, som påverkar livskvaliten och skapar otrygghet i vardagslivet, vilket gör att utvecklingsåtgärder på området är angelägna. Brott i nära relation Brott som sker i nära relation är starkt kränkande för brottsoffren och det är därför av betydelse att polisen vidareutvecklar sina metoder både för bemötande av brottsoffer och för brottsutredning. Överfallsvåldtäkter Dessa brott drabbar brottsoffren hårt och det är av vikt att kvaliteten i utredningsarbetet förbättras, bl.a. genom regelmässig tillämpning av ändamålsenliga arbetsmetoder, såsom t.ex. metodstödet vid grova brott (PUG) skapar förutsättningar för. Livsstilskriminella Med livsstilskriminella avses individer som notoriskt begår brott. Denna kategori kriminella personer står för en oproportionerligt stor andel av den sammanlagda brottsligheten. Det är mot den bakgrunden i bl.a. effektivitetshänseende viktigt att polisen även i fortsättningen riktar både förebyggande och repressiva insatser mot gruppen livsstilskriminella. Polisens insatser ska ske i samverkan med bland annat kommuner och landsting. Internationella brottsnätverk Den internationella brottsligheten är mångfacetterad och inte sällan organiserad i nätverk av kriminella individer. Brottsligheten kan vara av grovt slag eller av mängdbrottskaraktär och sträcka sig från illegal vapenhandel till mer personliga och integritetskränkande brott, såsom inbrott och åldringsbrott. Oavsett brottstyp ska polisen med oförminskad kraft bekämpa de internationella brottsnätverkens förekomst och förutsättningar att verka inom och utanför rikets gränser. Organiserad brottslighet Under 2015 beslutades en strategisk rapport om organiserad brottslighet. Det är avsikten att den ska kunna läggas till grund för bekämpningen av organiserad kriminalitet de kommande åren. Slutsatserna i rapporten har utgjort polisens bidrag i Samverkansrådet, myndighetssamverkan mot grov organiserad kriminalitet. Rapporten har också överlämnats till den Nationella operativa ledningsgruppen, som fattat ett nationellt prioriterings- och inriktningsbeslut för bekämpningen av organiserad kriminalitet. Grundläggande fri- och rättigheter Det fria ordet och den öppna debatten är grundbultar i vårt demokratiska samhälle. En viktig arena för uttryck för dessa rättigheter är allmänna sammankomster, där polisen är en viktig aktör när det gäller att möjliggöra för medborgarna att utnyttja sina demokratiska rättigheter att uttrycka åsikter. Likaså är rätten att fritt uttrycka sin religiösa tro, att få vara öppen med sin sexuella identitet eller att accepteras för den man är, oavsett etniskt ursprung, en viktig grundbult för det demokratiska samhället. Den rådande samhällsutvecklingen med tilltagande terrorhot och hatbrott utmanar det demo- 10

11 Strategiska initiativ kratiska samhällets grundläggande mänskliga fri- och rättigheter, vilket ställer särskilda krav på att polisen handlar beslutsamt och vidtar adekvata åtgärder på området. Detta nödvändiggör bl.a. nya organisatoriska och verksamhetsmässiga initiativ från polisens sida i fråga om brottsutredning, underrättelseverksamhet och metodutveckling. Migrantströmmar och gränspolisiär verksamhet Den omfattande migrantströmmen ställer stora krav på polisens förmåga att hantera sina uppgifter inom det gränspolisiära området. Gränspolisarbetet ska bedrivas med hög kvalitet i syfte att ha kontroll på vilka som kommer in och vistas i Sverige liksom att de som inte har rätt att vistas i Sverige avvisas eller utvisas. Mottagandet av migranter ska samtidigt präglas av humanitet. Därutöver behöver arbetet med verkställigheter förstärkas. Stora inflöden av migranter tillsammans med den generellt ökande befolkningstillväxten kräver en ökad polisiär närvaro för att säkerställa ordning och säkerhet. Migrantsituationen innebär även ett behov av tillsyn och bevakning, t.ex. vid asylboenden. Likaså behövs resurser för gränskontroll, inre utlänningskontroll och för den tillfälligt återinförda gränskontrollen vid inre gräns samt till internationell verksamhet vid EU:s yttre gräns. För att möta de nya utmaningar och krav som ställs på den polisiära verksamheten, och för att på ett ändamålsenligt och effektivt sätt planera strategiska och operativa åtgärder, kommer myndigheten bl.a. utgå från Strategin för gränskontroll och inre utlänningskontroll och stärka utvecklingen av såväl tekniskt stöd som kompetens. I arbetet ska också samverkan ske med Migrationsverket, Kriminalvården, kommuner och andra nationella och internationella aktörer. Mobila it-lösningar Förutsättningarna för att bedriva en effektiv verksamhet i yttre tjänst kan förbättras genom en effektivare åtkomst till polisens it-system. Genom införande av en ny mobil plattform kan tillgången till information öka. Medborgarmötet (inkl. PKC) Medborgarna söker kontakt med polisen via flera olika kanaler och utifrån olika behov. I detta möte ska medborgarnas behov och perspektiv beaktas bl.a. tillsammans med arbetet för en enhetlig, effektiv och tillgänglig polis. Detta eftersom synen på polisens effektivitet har stor betydelse för människors förtroende för polisen. Den vanligaste vägen till att komma i kontakt med polisen är via Polisens kontaktcenter (PKC). De allra flesta brott anmäls via PKC och utredningsprocessen startar där. Tillgängligheten och verksamheten vid PKC ska utvecklas. Medarbetardrivet utvecklingsarbete En central faktor för att utveckla svensk polis är medarbetardrivet utvecklingsarbete. Under året ska former för detta utvecklas. 11

12 Förändringsarbetet i fokus Förändringsarbetet i fokus Samtliga anställda kommer att engageras i arbetet med ombildningen till en sammanhållen polismyndighet. Särskild uppmärksamhet måste därför ägnas åt förändringsledning de kommande åren. En framgångsfaktor är att genom medarbetardrivet utvecklingsarbete skapa förståelse för och delaktighet i pågående verksamhetsutvecklingsarbete. Polismyndigheten ska spegla mångfalden i samhället och ta tillvara den kompetens som mångfald tillför. Respekt för allas lika värde ska prägla Polismyndighetens arbete. 12

13 Anteckningar 13

14 Anteckningar 14

15 Utgivare Polismyndigheten Produktion Kommunikationsavdelningen, Produktionsenheten Beställning Polismyndigheten Kundcentrum, telefon Diarienr. A /2015 Upplaga 500 ex Tryck Polisens Tryckeri, Stockholm, 2016 Grafisk form Polismyndigheten Foto Polismyndigheten

16 polisen.se

Medborgarlöften. Fördjupad samverkan med medborgarna i centrum.

Medborgarlöften. Fördjupad samverkan med medborgarna i centrum. Medborgarlöften Fördjupad samverkan med medborgarna i centrum. 1 23 har blivit 1 polismyndighet Den 1 januari 2015 blev 21 polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium

Läs mer

Polismyndighetens styrmodell

Polismyndighetens styrmodell 2014-12-19 Ju 2012:16/2014/147 Polismyndighetens styrmodell Ju 2012:16 Innehållsförteckning Polismyndighetens styrmodell styrfilosofi, verksamhetsidé, långsiktiga mål och strategiska initiativ...3 Bakgrund...3

Läs mer

Trygg i Göteborg - Trygg i Angered - Trygg i V Hisingen - Trygg i..

Trygg i Göteborg - Trygg i Angered - Trygg i V Hisingen - Trygg i.. Trygg i Göteborg - Trygg i Angered - Trygg i V Hisingen - Trygg i.. Långsiktig samverkan mellan Polisen och SDF inom Göteborgs stad 1 Arbetsprocessen 6. Uppföljning 1. Lägesbild 5. Aktivitet Åtgärd 4.

Läs mer

Rikspolischefens inriktning

Rikspolischefens inriktning Rikspolischefens inriktning I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Uppdaterad augusti 2013. Rikspolischefens inriktning 3 Rikspolischefens

Läs mer

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Projektdirektiv 2013-04-25 Ju 2012:16/2013/13 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Den nya Polismyndigheten ska inleda sin verksamhet

Läs mer

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen Det här är Polismyndigheten En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen 1 Polismyndigheten består av: 95 lokalpolisområden 27 polisområden 7 regioner (Syd,

Läs mer

Handlingsplan Trygg och säker

Handlingsplan Trygg och säker 1/7 Beslutad när: 2016-05-30 121 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2016:215-003 Ersätter: Gäller fr o m: 2016-05-30 Gäller t o m: 2018-12-30 Dokumentansvarig: Uppföljning: 2018 Säkerhetschef

Läs mer

Rikspolischefens inriktning. I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras.

Rikspolischefens inriktning. I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Rikspolischefens inriktning I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Uppdaterad 2011. inledning Produktion: Rikspolisstyrelsen, Box

Läs mer

Polisens årsredovisning 2016

Polisens årsredovisning 2016 Årsredovisning 2016 Polisens årsredovisning 2016 Produktion: Kommunikationsavdelningen Polismyndigheten Dnr: A534.161/2015, Saknr 902 Grafisk form: Yra Foto: Polismyndigheten Tryck: Polisens tryckeri Stockholm,

Läs mer

VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015. 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen

VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015. 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen Vad? 21>1 Dagens 21 polismyndigheter, RPS och SKL slås samman Enig riksdag En enig riksdag bakom sammanslagningen Thomas Rolén

Läs mer

1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen (sid 9-11)

1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen (sid 9-11) Utdrag från den särskilde utredarens beslut om huvuddragen i den nya polismyndighetens detaljorganisation 2014-05-15 1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen (sid 9-11) Närmare medborgarna

Läs mer

Polismyndighetens verksamhetsplan för 2015 2016

Polismyndighetens verksamhetsplan för 2015 2016 Polismyndighetens verksamhetsplan för 2015 2016 Innehåll Innehåll Förord...5 Verksamhetens inriktning...6 Verksamhetsidé...7 Långsiktiga mål...8 Strategiska initiativ...9 Förändringsarbetet i fokus...12

Läs mer

INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015. Underlag för diskussioner i arbetsgrupper

INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015. Underlag för diskussioner i arbetsgrupper INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015 Underlag för diskussioner i arbetsgrupper HÄR ÄR VI I ARBETET I och med att inriktningsbeslutet fattades i oktober 2013 är fas 3 och 4 avslutat. Ungefär

Läs mer

Projektplan för pilotprojekt lokala medborgarlöften

Projektplan för pilotprojekt lokala medborgarlöften 2014-09-04 Version 1.0 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Projektplan för pilotprojekt lokala medborgarlöften 2 Bakgrund De lokala medborgarlöftena är en del av Polismyndighetens

Läs mer

Strategi. för Sveriges yttre gränskontroll och inre utlänningskontroll för perioden

Strategi. för Sveriges yttre gränskontroll och inre utlänningskontroll för perioden Strategi för Sveriges yttre gränskontroll och inre utlänningskontroll för perioden 2014 2016 2 Ett gemensamt ansvar Förord Gränskontroll och inre utlänningskontroll är viktiga delar i arbetet med att bekämpa

Läs mer

Kopia. Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet

Kopia. Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet Kopia Regeringsbeslut II:2 2015-12-01 Ju2015/09350/PO Justitiedepartementet Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten Juni 2014 Reviderad juni 2016

Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten Juni 2014 Reviderad juni 2016 Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten 2015-2017 Juni 2014 Reviderad juni 2016 Datum 2014-06-27 2016-06-30 (uppdaterat) Ert datum Sida EKOBROTTSMYNDIGHETENS INRIKTNING 2015-2017 För att konkretisera

Läs mer

Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten

Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten Vill du arbeta med polismyndighetens viktigaste uppdrag; att skapa trygghet för medborgarna och förtroende

Läs mer

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Det här är Polismyndigheten En presentation av polisens nya organisation 1 Polismyndigheten består av: 95 lokalpolisområden 27 polisområden 7 regioner (Syd, Väst, Öst, Stockholm, Mitt, Bergslagen, Nord)

Läs mer

Talmanus till PowerPointpresentationen: polismyndighet 2015 uppdaterad version 131021. Bild 1 ---

Talmanus till PowerPointpresentationen: polismyndighet 2015 uppdaterad version 131021. Bild 1 --- Talmanus till PowerPointpresentationen: Vägen till en polismyndighet 2015 uppdaterad version 131021 Bild 1 --- Bild 2 Säkerhetspolisen ingår inte i reformen utan kommer att vara en egen myndighet efter

Läs mer

Åtgärder för att säkerställa ökad operativ förmåga, förbättrade verksamhetsresultat och bättre arbetsmiljö (1 bilaga)

Åtgärder för att säkerställa ökad operativ förmåga, förbättrade verksamhetsresultat och bättre arbetsmiljö (1 bilaga) PM 1 (3) Datum 2016-11-11 Diarienr (åberopas) A477.422/2016 Polismyndigheten Åtgärder för att säkerställa ökad operativ förmåga, förbättrade verksamhetsresultat och bättre arbetsmiljö (1 bilaga) Lägesbild

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Polisens årsredovisning 2015

Polisens årsredovisning 2015 Årsredovisning 2015 Polisens årsredovisning 2015 Produktion: Polismyndigheten Dnr: 555.871/2014, Saknr 902 ISBN: 978-91-86791-37-7 Grafisk form: Sitrus Foto: Anna Hermansson omslagets framsida övriga bilder

Läs mer

Samverkan i lokalt brottsförebyggande. Medborgarhuset i Eslöv den 26 september 2013

Samverkan i lokalt brottsförebyggande. Medborgarhuset i Eslöv den 26 september 2013 Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Medborgarhuset i Eslöv den 26 september 2013 Polissamordningen: Från en splittrad till en samlad svensk Polis En naturlig fortsättning på arbetet som redan

Läs mer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Svensk polis står inför den största förändringen i modern tid. Dagens 22 fristående polismyndigheter

Läs mer

POLISSAMORDNINGEN. 2013 03 20 Genomförande 2013-2015

POLISSAMORDNINGEN. 2013 03 20 Genomförande 2013-2015 POLISSAMORDNINGEN 2013 03 20 Genomförande 2013-2015 REDAN STARTAT BYGGAS UNDERIFRÅN INSYN SAMORDNING Dagens möte Därför ska polissamordningen genomföras Utgångspunkter för polissamordningen Så ska polissamordningen

Läs mer

VAD, VARFÖR, HUR, VEM OCH NÄR - FÖRÄNDRINGSLEDNING I PROJEKTFORM HR NU 24 APRIL 2014

VAD, VARFÖR, HUR, VEM OCH NÄR - FÖRÄNDRINGSLEDNING I PROJEKTFORM HR NU 24 APRIL 2014 VAD, VARFÖR, HUR, VEM OCH NÄR - FÖRÄNDRINGSLEDNING I PROJEKTFORM HR NU 24 APRIL 2014 Riksdag och regering: skapa en Polis DECEMBER 2012 119 21 1 1965 1990-tal 2015 En naturlig fortsättning på arbetet som

Läs mer

Kanslichef, avdelningen för särskilda utredningar

Kanslichef, avdelningen för särskilda utredningar Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Kanslichef, avdelningen för särskilda utredningar Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

GD Erik Wennerström har ordet Strategins syfte Brås övergripande mål och uppdrag Brås grundvärden... 4

GD Erik Wennerström har ordet Strategins syfte Brås övergripande mål och uppdrag Brås grundvärden... 4 Strategi 2015 Innehåll GD Erik Wennerström har ordet... 2 Strategins syfte... 3 Brås övergripande mål och uppdrag... 3 Brås grundvärden... 4 Förstärkt roll som kunskapscentrum i rättsväsendet... 5 Fokus

Läs mer

Medborgarlöften SKL Jörgen Nilsson, polisen NOA, Utvecklingscentrum Syd

Medborgarlöften SKL Jörgen Nilsson, polisen NOA, Utvecklingscentrum Syd Medborgarlöften SKL Jörgen Nilsson, polisen NOA, Utvecklingscentrum Syd 1 2 Medborgarlöften ett åtagande gentemot medborgarna som polis och kommun gör i samverkan En utveckling och förstärkning av samverkansöverenskommelsen.

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. 2016:43 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016 Utvidgning

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Grov organiserad brottslighet. Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län

Grov organiserad brottslighet. Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län Grov organiserad brottslighet Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län 1 2 Organiserad brottslighet enligt EU:s kriterier Samarbete mellan fler än två personer. Egna tilldelade uppgifter åt var

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Motverka i Borås Stad Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i riktning

Läs mer

EU:s fond för inre säkerhet

EU:s fond för inre säkerhet EU:s fond för inre säkerhet 1 Om EU:s fond för inre säkerhet i korthet Fonden för inre säkerhet (ISF) ger ekonomiskt bidrag till aktiviteter som stärker EU:s inre säkerhet. Fonden har två delar: Den ena

Läs mer

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3310 av Beatrice Ask m.fl. (M) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Läs mer

Polismyndighetens budgetunderlag

Polismyndighetens budgetunderlag Polismyndighetens budgetunderlag 2017 2019 Utgivare: Polismyndigheten, Ekonomiavdelningen, Box 12256, 102 26 Stockholm Dnr: A383.968/2015 saknummer 979 Omslagsfoto: Polismyndigheten 2 Sändlista Regeringen

Läs mer

DEN NYA POLISMYNDIGHETEN

DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015 DEN NYA POLISMYNDIGHETEN DEN NYA POLISMYNDIGHETEN Polismyndigheten består av: 85 90 lokalpolisområden 27 polisområden 7 regioner 1 nationell operativ avdelning 1 nationellt forensiskt centrum 6 gemensamma

Läs mer

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten TÄNK ALLTID INTERNATIONELLT RIKSPOLISSTYRELSEN Enheten för internationell samordning Utgivare: Rikspolisstyrelsen Enheten för internationell samordning

Läs mer

Utvärdering av ombildningen av Polisen

Utvärdering av ombildningen av Polisen Utvärdering av ombildningen av Polisen Johan Sørensson 2016-05-12 Utvärderingen I vilken utsträckning har ombildningen skapat förutsättningar för ett förbättrat verksamhetsresultat och en högre kvalitet

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare 2014-09-28 Regeringskansliet Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100 1 Promemoria

Läs mer

Har vi kommit närmare medborgarna?

Har vi kommit närmare medborgarna? Har vi kommit närmare medborgarna? Lägesbild 2015 Rikspolischefens kansli 2016-03-22 PM 2 (28) INNEHÅLL UTGÅNGSPUNKTER... 3 REKOMMENDATIONER... 3 INLEDNING... 5 Bakgrund... 5 Syftet med denna PM... 5 Underlag/källor...

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda 2014-09-28 Regeringskansliet Elin Almqvist Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100

Läs mer

Polismyndighetens verksamhetsuppföljning

Polismyndighetens verksamhetsuppföljning Polismyndighetens verksamhetsuppföljning I följande underlag presenteras ett urval av Polismyndighetens verksamhetsuppföljning. Den redovisade statistiken beskriver polisverksamheten ur ett antal olika

Läs mer

Jämställt, modernt, marknadsanpassat och begripligt hur många ideal ryms i det svenska myndighetsspråket?

Jämställt, modernt, marknadsanpassat och begripligt hur många ideal ryms i det svenska myndighetsspråket? Jämställt, modernt, marknadsanpassat och begripligt hur många ideal ryms i det svenska myndighetsspråket? Nordisk klarspråkskonferens, Helsingfors 21 november 2013 Staten är inte ett företag, konstaterade

Läs mer

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011 Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011 1 Bakgrund Fem Fokus Våren 2010 antogs en ny samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö.

Läs mer

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt Handlingsplan 1 (7) 2013-02-04 Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten 1 Allmänt En stor del av den organiserade brottsligheten styrs i dag av strategiska personer och dess innersta

Läs mer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Svensk polis står inför den största förändringen i modern tid. Dagens 22 fristående polismyndigheter

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

LOKALA MEDBORGARLÖFTEN PILOTPROJEKT

LOKALA MEDBORGARLÖFTEN PILOTPROJEKT LOKALA MEDBORGARLÖFTEN PILOTPROJEKT Polissamordningen hittills Juni 2013 Regionbeslutet Oktober 2013 Inriktningsbeslutet Maj 2014 Detaljbeslutet 23 1 Jämnstora, bärkraftiga regioner Huvudorter Tydlig ledning,

Läs mer

Nämnden bedömer att den granskade personuppgiftsbehandlingen är förenlig med PDL:s bestämmelser.

Nämnden bedömer att den granskade personuppgiftsbehandlingen är förenlig med PDL:s bestämmelser. Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-12 Dnr 98-2013 Polismyndigheten i Skånes behandling av känsliga personuppgifter inom ramen för satsningen mot livsstilskriminellas brottslighet

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Polismyndighetens budgetunderlag

Polismyndighetens budgetunderlag Polismyndighetens budgetunderlag 2016-2018 Utgivare: Polismyndigheten, Ekonomiavdelningen, Box 12256, 102 26 Stockholm Dnr: A.516.999/2014, saknr: 979 Omslagsfoto: Polismyndigheten 2 Polismyndighetens

Läs mer

Medborgarlöften och lokal samverkan. Förebygg.nu 2015-11-12

Medborgarlöften och lokal samverkan. Förebygg.nu 2015-11-12 Medborgarlöften och lokal samverkan Förebygg.nu 1 Resan till en Polismyndighet 2011-2012 2013-2014 2015-2016 Utreda en sammanhållen polis Polisorganisationskommittén Ombilda 23 myndigheter till en polismyndighet

Läs mer

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Kommittédirektiv En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Sammanfattning En parlamentarisk kommitté ska analysera i vilken utsträckning polisens nuvarande

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Från ord till handling ett nationellt brottsförebyggande program Angered 15 augusti, 2014 2014-03-23 MEDVERKANDE Magnus Lindgren, generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige Bengt-Olof Berggren, chef

Läs mer

Anvisningar för Polismyndighetens verksamhetsplanering, uppföljning och budgetfördelning 2015

Anvisningar för Polismyndighetens verksamhetsplanering, uppföljning och budgetfördelning 2015 2014-12-19 Ju 2012:16/2014/145 Anvisningar för Polismyndighetens verksamhetsplanering, uppföljning och budgetfördelning 2015 Ju 2012:16 Grundläggande i den nya styrmodellen är att verksamhetsplanen inte

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2014

Stockholm den 12 februari 2014 R-2013/2026 Stockholm den 12 februari 2014 Till Justitiedepartementet Ju2013/4950/L4 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 november 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Plan för jämställdhetsintegrering på Polismyndigheten

Plan för jämställdhetsintegrering på Polismyndigheten Plan för jämställdhetsintegrering på Polismyndigheten 2016-2018 Polismyndigheten, HR-avdelningen 2016-10-25 RAPPORT 2 (52) Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 4 2 KONTAKTPERSONER FÖR ARBETET MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING...

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Greta Berg SKL Trygghet & säkerhet

Sveriges Kommuner och Landsting. Greta Berg SKL Trygghet & säkerhet Sveriges Kommuner och Landsting Greta Berg SKL Trygghet & säkerhet Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Driver våra medlemmars intressen och erbjuder dem stöd

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg 18 juni Nina Åkermark Nya högre krav! Uppdraget i verksamhetsplanen Strategisk kommunikationsplanering

Läs mer

Chef till kansliet vid Nationella operativa avdelningen

Chef till kansliet vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till kansliet vid Nationella operativa avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21

Läs mer

Polismyndighetens verksamhetsuppföljning

Polismyndighetens verksamhetsuppföljning Polismyndighetens verksamhetsuppföljning I följande underlag presenteras ett urval av Polismyndighetens verksamhetsuppföljning. Den redovisade statistiken beskriver polisverksamheten ur ett antal olika

Läs mer

Ärende 11 Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott 2016 2019

Ärende 11 Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott 2016 2019 Ärende 11 Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott 2016 2019 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-12-22 KS 2015.0434 Handläggare Cecilia Ljung Kommunstyrelsen

Läs mer

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6)

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) Försvarsmaktens Värdegrund Vår värdegrund Syfte Förvarsmaktens värdegrund är en viljeförklaring. Den beskriver hur vi vill vara och hur vi vill leva, som individ, grupp

Läs mer

Chef för Regionala underrättelseenheten i region Nord, Öst och Bergslagen

Chef för Regionala underrättelseenheten i region Nord, Öst och Bergslagen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för Regionala underrättelseenheten i region Nord, Öst och Bergslagen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse Borås Stad och Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg,

Läs mer

Redovisning av åtgärder för bättre bemötande av brottsoffer

Redovisning av åtgärder för bättre bemötande av brottsoffer Redovisning av åtgärder för bättre bemötande av brottsoffer Rikspolisstyrelsen 2013-08-23 RAPPORT 2 (6) INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING... 3 2 UPPDRAGET... 3 2.1 Uppdragets genomförande... 3 3 GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete Regeringsbeslut I:5 2017-02-16 Ju2017/01526/KRIM Justitiedepartementet Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen

Läs mer

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Vårdförbundet Digital strategi Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Innehållsförteckning Digital strategi vad är det och varför behöver vi en sådan?... 2 Digitala strategin utgår från kommunikationsplattform

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens kontaktcenter (PKC); beslutade den 30 augusti

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion till riksdagen: 2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Biträdande avdelningschef tillika chef för kansliet vid Nationella operativa avdelningen

Biträdande avdelningschef tillika chef för kansliet vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Biträdande avdelningschef tillika chef för kansliet vid Nationella operativa avdelningen Den tillträdande chefen för Nationella operativa avdelningen

Läs mer

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015 It inom Polisen Nationell it-strategi 2010/2015 1010101 1010101 1010101 1010101 2010 2015 En it-strategi för att lösa och förebygga fler brott Med ett förnyat och effektivare it-stöd kan Polisen lösa och

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Åtgärdsplan - insatser för en tryggare offentlig miljö i Järfälla

Åtgärdsplan - insatser för en tryggare offentlig miljö i Järfälla Åtgärdsplan - insatser för en tryggare offentlig miljö i Järfälla Bilaga 1 till samverkansöverenskommelse mellan polismyndigheten i Järfälla och Järfälla kommun Oktober 2016 1. SAMVERKANSOMRÅDEN Nedanstående

Läs mer

Underlag 2. Direktiv till två pågående utredningar som har bäring på informationssäkerhet. En modern säkerhetsskyddslag 1

Underlag 2. Direktiv till två pågående utredningar som har bäring på informationssäkerhet. En modern säkerhetsskyddslag 1 Underlag 2. Direktiv till två pågående utredningar som har bäring på informationssäkerhet Under denna gransknings gång har två pågående utredningar haft i uppdrag att hantera mer övergripande frågor som

Läs mer

Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen

Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21

Läs mer

Samverkansinriktning för Sydsamverkan 2010

Samverkansinriktning för Sydsamverkan 2010 Dokumentnamn Samverkansinriktning 2010 Handläggare Tom Jensen Sidan 1 (7) Datum Diarienummer 2010-03-10 AA 160-11184/10 Samverkansinriktning för Sydsamverkan 2010 1 Arbetet med samverkansinriktningen Bakom

Läs mer

Handlingsplan Trygg och säker

Handlingsplan Trygg och säker TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2016:215-003 2016-04-08 1/2 Handläggare Annica Strandberg Tel. 0152-291 63 Kommunstyrelsen Handlingsplan Trygg och säker 2016-2018 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete Datum: Dokumenttyp: 2016-08-31 Skrivelse Diarienr: Handläggare: 2016/0180 Tarja Birkoff 1 (5) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande

Läs mer

Presschef, Kommunikationsavdelningen

Presschef, Kommunikationsavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Presschef, Kommunikationsavdelningen till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö överenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö Det brottsförebyggande arbetet handlar i hög grad om att minska fattigdom och orättvisor, bryta segregation och

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13 Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

Läs mer

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen Sida: 1 (7) Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017- Sida: 2 (7) INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...3 2. UPPDRAG...3 3. SYFTE...3 4. MÅL...3 5. EKONOMI...3 6. PLANERADE ÅTGÄRDER...4 7. RAPPORTERING AV

Läs mer

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Överenskommelsen bygger på fem steg... 3 Inledning...

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Chef för Regionala gränspolisen i region Stockholm

Chef för Regionala gränspolisen i region Stockholm Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för Regionala gränspolisen i region Stockholm till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Chef gemensam kommunikation, Kommunikationsavdelningen

Chef gemensam kommunikation, Kommunikationsavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef gemensam kommunikation, Kommunikationsavdelningen till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som

Läs mer

Vision Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden

Vision Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden Vision 2020 Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden Länsstyrelsens vision Tillsammans för en hållbar framtid Tillsammans för en hållbar framtid är vår vision och den ger oss samlad kraft att

Läs mer

Kommittédirektiv. En polisutbildning för framtiden. Dir. 2006:139. Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006

Kommittédirektiv. En polisutbildning för framtiden. Dir. 2006:139. Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006 Kommittédirektiv En polisutbildning för framtiden Dir. 2006:139 Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall lämna förslag till hur den nuvarande

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Handlingsplan

Handlingsplan 1 (8) Datum Dnr, Oxelösunds kommun 2016-01-24 KS.2015.144 Diarienr (åberopas) Handlingsplan 2016-2018 Föreliggande handlingsplan är upprättad i enlighet med Samverkansöverenskommelse mellan Oxelösunds

Läs mer