Att arrangera en Folkracetävling Anpassad tävlingsorganisation. Information Tips och Idéer till nuvarande och blivande Funktionärer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att arrangera en Folkracetävling Anpassad tävlingsorganisation. Information Tips och Idéer till nuvarande och blivande Funktionärer"

Transkript

1 Att arrangera en Folkracetävling Anpassad tävlingsorganisation Information Tips och Idéer till nuvarande och blivande Funktionärer 1

2 Innehåll 4 Innan Ni startar utbildning av funktionärer 5 SISU Idrottsutbildarnas idé om utbildning av funktionärer 6 Första träffen Före tävlingen 8 Banan 10 Säkerhetsföreskrifter 15 Tävlingens omfattning 17 Organisationskommitté 20 Budget 21 Tävlingsinbjudan 22 Ansökan om tävlingstillstånd 23 Funktionärer 24 Material 26 Reklam - Press - PR 27 Lottning 28 Trycksaker Under tävlingen 29 Anmälan - depå besiktning 30 Publik - parkering 30 Förarsammanträde 31 Start 32 Tävlingen 34 Anbud - resultat - pris Efter tävlingen 35 Efterarbete 35 Utvärdering Bilagor 1 Banlicens 2 Tävlingsinbjudan 3 Ansökan om tävlingstillstånd - SDF 4 Ansökan om tävlingstillstånd - polisen 5 Funktionärsinstruktioner 6 Färdiga texter till program 7 PM 1 8 Brev till de som ej får starta 9 Anbudsblad & Protestblankett 10 Varvprotokoll 11 Bestraffningsmeddelande 2

3 FOLKRACE Sporten "uppfanns" i Finland Där kallas den "var mans klass". Under vintern 1981 kördes två provtävlingar i Sverige. Folkrace blev snabbt populärt, innan året var slut hade inte mindre än 62 tävlingar genomförts kördes 365 folkracetävlingar i Sverige. Så här har Svenska Bilsportförbundet formulerat sin målsättning för Folkrace: att möjliggöra deltagande för alla med intresse för motorsport. att tävlingsbestämmelser och tekniskt reglemente ska skapa möjligheter för deltagarna att tävla under lika förhållanden och med en rimlig ekonomisk insats. att hålla arrangemangen på en sådan kostnadsnivå att alla kan utöva - arrangera - bese tävlingarna. att ej arrangera någon form av rikstäckande mästerskap i Folkrace. Folkraceutskottet har producerat det här häftet som en grund för funktionärsutbildningen. Det är också en hjälp till de klubbar som vill arrangera Folkracetävlingar. Häftet är uppställt på samma sätt som reglementet, dvs. i den ordning som tävlingsplaneringen sker. I bilagorna finns en hel del texter och instruktioner som är klara för kopiering. Detta utbildningsmaterial är producerat av SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen Fakta: Ronny Ragnarsson, Lena Westman, Staffan Rönnmark, Svenska Bilsportförbundet, Folkraceutskottet Layout: Iréne Andersson, Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund Sammanställning, Studiematerialsbearbetning: Tryggve Olsson, SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen Materialet beställs hos: Svenska Bilsportförbundet Bilsportens Hus Bergkällavägen 31 A SOLLENTUNA Tel: Fax: E-post: Internet: SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen Tel: Fax: E-post: 3

4 INNAN NI STARTAR UTBILDNING AV FUNKTIONÄRER Kontakta SISU Idrottsutbildarna i ert distrikt och ta reda på vad som gäller när man använder cirkeln som metod vid utbildning av funktionärer. Det kan vara t ex material kostnader gruppstorlek tid redovisning m.m. Du har valt cirkeln som metod därför att du vill hjälpa till i klubben som funktionär. Tänk på att en studiecirkel bygger på delat ansvar i gruppen. Som cirkelledare fungerar du mer som samordnare inspiratör, mindre som traditionell lärare. Betona att alla ska hjälpas åt! Det kan gälla att förbereda sig, läsa på hemma eller själv bidra med något. Ta gärna med expertmedverkan vid något tillfälle. Det kan ge gruppen lite extra stimulans. SISU Idrottsutbildarna kan hjälpa Dig med förslag. Gör gärna ett studiebesök på en tävling i grannklubben eller i något annat distrikt. För att alla skall trivas är det viktigt att visa hänsyn till varandra och ha respekt för varandras åsikter. Alla har inte riktigt samma förmåga och kunskaper och inte heller samma tid att satsa på studiearbetet. Även om de flesta kanske känner varandra sedan tidigare bör ni börja med en presentation. Fundera enskilt under ett par minuter på hur du vill presentera dig inför gruppen. Förutom namn kan du om du vill ta upp personliga saker såsom familj, jobb, andra hobbies etc. Berätta också kort om dina förväntningar på den här cirkeln. När alla är förberedda presenterar sig samtliga även cirkelledaren under några minuter. OCH HÄR ÄR MINIMIKRAVEN Deltagarantalet vid varje sammankomst måste vara minst 3. (cirkelledaren inräknad) Cirkeln måste fördelas på minst 3 studieveckor Varje deltagare ska ha tillgång till studiematerialet. Cirkeln kan ta till hjälp av fackman, studiebesök, etc. 4

5 SISU Idrottsutbildarnas idé om utbildning av funktionärer Så här är det tänkt: Upptaktsträff Planering/utb. Planering/utb. STIMULANSKVÄLL Planering/utb. Planering/utb. TÄVLINGEN UTVÄRDERING 5

6 FÖRSTA TRÄFFEN Det är viktigt att vid första träffen titta på studiematerialet. Alla som deltager i den här utbildningen ska ha tillgång till detta studiehäfte + att varje grupp ska ha tillgång till tävlingsreglerna Komplettera också med utvärderingar från tidigare tävlingar. Materialet innehåller många olika avsnitt. Varje grupp har möjlighet att lägga tyngdpunkten på det avsnitt som just den gruppen ansvarar för. MEN samtliga bör få chans att ta del av hela tävlingsorganisationen för att lära känna helheten och kunna ge bästa möjliga service till alla såsom tävlande, publik, sponsorer etc. Det är alltid en del praktiska saker som måste klaras upp innan själva arbetet kan börja. Diskutera: Hur arbetet ska läggas upp. Hur olika uppgifter och ansvarsområden ska fördelas. Gör gärna en tidplan där ni redan nu fastställer datum för ev. storträffar. Fyll tidsschema på nästa sida, så långt ni kan överblicka, försök åtminstone pricka in två eller tre sammankomster framåt redan nu! Informera om skälen varför klubben arrangerar tävlingar. Diskutera motiven. Vad kan vi göra för att förnya tävlingsutbudet? 6

7 PLANERING AV CIRKELN Tema Datum Tid Plats 7

8 FÖRE TÄVLINGEN Banan Många motorklubbar har numera permanenta folkracebanor eller folkracebanor i kombination med rallycrossbanor. Men en av fördelarna med folkrace är att tävlingarna även kan arrangeras på tillfälliga banor. Några exempel: Grusgropar Gärden, både på vintern och sommaren Stora grusplaner Sjöisar För alla tävlingar där folkracebilar deltar gäller dock att alla bestämmelser för folkracetävlingar ska vara uppfyllda. Det går inte att använda folkracebilar som en bilklass i någon annan tävlingsform. Bestämmelserna för folkracebanan är enkla: Banans längd bör vara mellan 500 och meter Banans bredd 6-12 meter Underlag: jord, sand, asfalt eller is Startplattan ska vara hård, av asfalt, betong eller grus Hastigheten på banan får inte överstiga 80 km/tim Observera att folkracebilar endast får framföras på inhägnat område. Den lokala polisen avgör vilka krav som ska uppfyllas för att området ska räknas som inhägnat. Utseendet på folkracebanor har förändrats. En modern folkracebana ska inte ha höga vallar där de tävlande rullar och utsätts för onödiga olycksrisker. Banan ska ha mjuka avåkningszoner med sand eller bark där bilarna fångas upp och stannar mjukt. Banmarkeringarna kan bestå av kabeltak, personbilsdäck nedgrävda till hälften, stolpar eller kirbs. 8

9 Besiktning av banor Innan tävling får anordnas ska banan genomgå en besiktning. Det gäller alla varianter av folkrace. Arrangören tar kontakt med en av SBF godkänd banbesiktningsman. Förteckning över banbesiktningsmän finns i SBFs adresskalender. Första kontakten med banbesiktningsmannen bör tas innan något arbete görs på banan. Han kan då direkt avgöra om området är lämpligt som Folkracebana och hur mycket som måste åtgärdas för att banan ska bli säker. Slutbesiktning sker då banan är klar. Besiktningsmannen utfärdar en banlicens. I den anges de krav som måste uppfyllas för att tävlingen ska få köras. På tävlingsdagen kontrollerar domaren att kraven är uppfyllda. Exempel på banlicens finns i BILAGA 1. Banan ska ombesiktigas vart tredje år. En tillfällig bana ska besiktas vid varje tillfälle som den används. Publikplatser Det är viktigt att man redan vid planeringen av bansträckningen tar hänsyn till publikens placering. Försök att hitta en möjlighet att placera publiken högre än banan, publiken står då mycket säkrare samtidigt som den ser bättre. Publik får ej placeras i förlängningen av banans snabba avsnitt eller på andra utsatta partier. Försök att anordna handikapplatser, dvs platser där man kan följa tävlingen från en parkerad bil. Kringområden Vid val av bana måste man se till att det finns tillräckligt stora ytor för depå och parkering. Ungefärliga ytbehov: Depå: Tävlingsbil + servicebil ca 20 m 2 per startande. Dessutom krävs utrymme för tillfartsvägar, besiktning samt uppställning av släp. P-platser: Funktionärer: bilar Publik: Räkna med ca 350 bilar per åskådare samt att det krävs ca m 2 per 100 bilar. Denna yta inkluderar tillfartsvägar. Diskutera: Hur ser er banlicens ut och hur länge gäller den? Vad finns det för något som kan förbättras på ert tävlingsområde? 9

10 Säkerhetsföreskrifter Dessa säkerhetskrav gäller för all verksamhet med Folkracebilar för såväl tävling som träning, förarkurser, prova bilsport och företagsrace. Folkracereglementet skall i sin helhet gälla vid all körning med Folkracebilar. Säkerhetskraven gäller vid såväl sommar- som vintertävlingar. För tävlingar på is gäller dessutom FAP (finns att beställa från SBF:s kansli). Där beskrivs hur publiken skyddas med hjälp av snövallar. Säkerhetschefen ansvarar både för brandberedskapen och för säkerheten i övrigt Banan Banan/området inklusive depån skall vara inhägnad. För all folkraceverksamhet krävs att banan/området är besiktat och godkänt. Besiktningen skall utföras av en av SBF godkänd besiktningsman i Folkrace. Vid tävling på banan krävs tävlingstillstånd från distriktet. Vid träning behövs en träningsförsäkring, kontakta SBFs kansli. Mellan tävlingsbanan och publikplats skall det finnas en avspärrning med staket eller dubbla rep eller band, med det översta på en höjd av mm över marken. De skall vara väl fastsatta i stolpar med max fyra meters stolpavstånd. Avspärrningarna sätts upp minst 10 meter utanför beräknad avåkningszon. Avspärrningen kan om så erfordras kompletteras med publikvakter utplacerade utmed avspärrningen med högst 50 meters mellanrum. Beräkning av avåkningszonen görs enligt FAP kap 6. Se formler och bilder nedan. Lathund hastighet - säkerhetsavstånd km/h S, sommar S, vinter m 128 m m 98 m m 72 m m 50 m m 32 m Eventuella nivåskillnader kan tas i beaktande vid uppmätning av avåkningszonen Beräkning av säkerhetsavstånd: Sommar: S = Hastigheten Vinter: S = Hastigheten 2 50 Man utgår från att bilen kan röra sig okontrollerbart inom en sektor av 30 från körriktningen. 10

11 För att minska riskerna för de tävlande får inom avåkningszonen inga fasta hinder finnas utan att de skyddas. Med fasta hinder menas träd, stolpar, hus, elskåp, diken, vägtrummor mm. Skyddsanordning kan bestå av barriär typ "Kolsva" eller "Europabalk". alternativt sandfållor, travar av buntade personbilsdäck, halmbalar eller dylikt. Barriär av typ "Europabalk" utföres med två balkar och ett maxavstånd av två meter mellan stolparna. Barriär av Kolsvabalk utföres med tre balkar och med ett max stolpavstånd på tre meter. Båda barriärerna utföres mm höga. Beträffande monteringsanvisning av balk, se Vägverkets byggtekniska anvisning (BYA) kapitel 14. Svetsning i räckesdetaljer är ej tillåtet. Banan skall ha sådan sträckning att hastigheten ej kan överstiga 80 km/h på någon del av banan. Lathund för beräkning av hastigheter km/h m/s 100 m 50 m 80 22,2 4,5 sek 2,3 sek 75 20,8 4,8 sek 2,4 sek 70 19,4 5,2 sek 2,6 sek 65 18,1 5,5 sek 2,8 sek 60 16,7 6,0 sek 3,0 sek 55 15,3 6,5 sek 3,3 sek 50 13,9 7,2 sek 3,6 sek 45 12,5 8,0 sek 4,0 sek 40 11,1 9,0 sek 4,5 sek 35 9,7 10,3 sek 5,2 sek 30 8,3 12,0 sek 6,0 sek Publikens säkerhet I avsnittet om banan nämndes på vilket avstånd från banan publiken får stå samt hur publikavspärrningarna ska utföras. Avspärrningarna måste dessutom bevakas, reglementet anger att det krävs minst en funktionär per 50 meter avspärrningssträcka. Område ej avsett för publik ska bevakas så att obehöriga ej uppehåller sig där. Depå Depån skall finnas med och ingå i banlicensen. Högsta tillåtna hastighet är gå fart (lägre än 10 km/h). Alla bilar skall med avseende på säkerheten besiktas före infart till depån efter varje genomfört heat. 11

12 Miljökodex Denna miljökodex är antagen vis Svenska Bilsportförbundets Rådmöte 31 mars 1990 och reviderad vid Rådsmöte 23 mars Svenska Bilsportförbundets Miljökodex Medlem i till Svenska Bilsportförbundet ansluten klubb förbinder sig att följa Svenska Bilsportförbundets miljökodex och sprida kännedom om denna. Bilsportens tävlande och ledare förbinder sig: att vid all verksamhet visa respekt för miljön att såvitt möjligt använda bränslen som uppfyller kretsloppsprincipen att starkt begränsa bullerstörningar och tomgångskörning att välja utrustning och reservdelar med hänsyn till miljöpåverkan att handskas miljöriktigt med bränsle, oljor och andra vätskor liksom batterier och uttjänta bildelar att använda av arrangören för ändamålet upprättad miljöstation att vid arbetet på och med tävlingsbilar sträva efter att miljöpåverkan ej ska uppstå. Svenska Bilsportförbundet förbinder sig: att vid all framtida regelskrivning väga in miljömässiga aspekter att genom regelbundna rutinmässiga kontroller öka efterlevnaden av regler som påverkar miljön att framledes sprida kännedom om rön inom miljösektorn, som kan ha betydelse för bilsportens utövare samt aktivt delta i samhällets miljödebatt 12

13 Sjukvårdsberedskap Under tävling skall inom tävlingsområdet finnas minst en läkare eller delegerad sjuksköterska med erfarenhet av akutsjukvård och med adekvat utrustning. De ytterligare resurser som kan erfordras bestäms med hänsyn till förhållandena vid varje tävling. Ambulans skall finnas tillgänglig inom tävlingsområdet eller på sådant avstånd att den kan vara på plats inom 15 minuter. Personalen ska väl känna till tävlingens säkerhetsarrangemang. Kraven måste uppfyllas vid varje tillfälle under tävlingen, det innebär att tävlingen måste avbrytas om ovanstående krav ej kan uppfyllas. Se till att det finns verktyg till hands så att man kan bända isär bilvrak, skära av bälten osv. Efter rullningar och kraftiga kollisioner skall läkaren eller sjuksköterskan kontrollera förarna. Det är viktigt att ambulansen alltid har fri väg från banan. Det är lätt hänt att utfartsvägen blockeras av parkerade bilar. Anslå en skylt vid infarten till banan med texten: All fordonstrafik och parkering inom området k h l å 13

14 Arrangören Brandberedskap Arrangören skall vid varje banbesiktningstillfälle i samråd med kommunens brandchef dimensionera brandberedskapen med hänsyn till brandriskerna vid tävlingsplatsen och depån. Som riktlinje bör gälla att varje punkt av banan skall kunna nås av brandpersonal inom 20 sekunder. Kanske kan brandkåren hjälpa till med utbildningen av den posteringspersonal som ska handha brandsläckarna och rulla bilar rätt under tävlingen. Brandsläckare om minst fem kg skall finnas minst på var hundrade meter bana samt en vid starten och tre väl synliga i depån. All personal som ingår i brandberedskapsorganisationen skall vara särskilt utbildad för sin uppgift vid banan. Tänk på att det inte bara är tävlingsbilarna som kan börja brinna. En fimp i torrt gräs kan ge en ordentlig brasa. Kommunikationer Inom varje bananläggning skall det finnas ett väl fungerande tele- eller radiokommunikationssystem. Samband mellan tävlingsledare och posteringar får ske med visuella signaler där så medges. På de banavsnitt där visuell kontakt ej kan ske skall ett väl fungerande tele- eller radiokommunikationssystem finnas. Förbindelse skall alltid vara upprättad mellan tävlingsledare, säkerhetschef, ansvarig tävlingsläkare, samtliga posteringar och samtliga utryckningsfordon. Vidare är det angeläget att en nödkommunikationsplan finns upprättad vid varje bananläggning. Telefon ska finnas vid banan. Biltelefon godkännes liksom möjlighet att nå larmcentral via ambulansen. Chefsfunktionär Vid tävling skall det dels finnas särskilt utsedd person som är ansvarig för brandberedskapen, dels särskild utsedd säkerhetschef som är ansvarig för säkerheten i övrigt. De båda funktionerna kan kombineras. Funktionär med arbetsuppgift som berör säkerhetstjänsten vid banan skall vara särskilt utbildad för sin uppgift. För sådan funktionär eller funktionärskategori skall också finnas skriftlig detaljinstruktion. Funktionär i chefsbefattning (brandberedskaps- och sjukvårdsfunktionärer undantagna) skall dessutom inneha gällande funktionärslicens utfärdad av SBF. Säkerhetschefen ansvarar för funktionärsutbildningen. Person under 15 år får inte anlitas i befattning som rör säkerheten. Funktionär och vakt skall vara så klädd eller ha sådana kännetecken att det klart framgår vilken funktion vederbörande har i tävlingen. Sjukvårdspersonal skall vara väl insatt i banans säkerhetsorganisation, tävlingens uppläggning och genomförande samt den typ av skador som kan förväntas uppstå. 14

15 Tävlingens omfattning Distriktstävling med publik: Entréavgift och program till publiken. Säkerhetskrav, dvs läkare/sjuksköterska och ambulans där så krävs. Om klubben planerar att arrangera en publiktävling, använd då ett tävlingssystem som gör att tävlingen blir lätt att följa, spännande och snabb att genomföra. Korta ner antalet kvalheat och ha istället fler, spännande finaler. Det är viktigt att publiken får valuta för sina pengar, eventuellt får förarnas synpunkter på ett rättvist tävlingssystem stå tillbaka en aning. Distriktstävling utan publik: Samma säkerhetskrav som vid tävling med publik. På en publikfri tävling kan man ha ett tävlingssystem som gör det mer rättvist för förarna, t ex fler kvalomgångar. Lokaltävling: Endast utan publik. Max fem klubbar eller max 60 startande. I övrigt samma säkerhetskrav. Träningskörning: Godkänd, försäkrad bana. Endast licensierade förare får deltaga. Träningsledare. Tillräckligt antal funktionärer. Prova Bilsport: Prova Bilsport har tillkommit för att klubbarna enkelt ska kunna rekrytera nya förare. Prova Bilsport ska arrangeras av en klubb. Inget tävlingsmoment får förekomma. PR-licens ska utfärdas, den är en engångslicens och skall användas vid ett tillfälle av respektive förare. 15

16 Företagsarrangemang: Syftet med "Företagsrace" är att möjliggöra för motorklubbar att anordna folkracetävling där endast anställda i ett företag eller andra grupper av privatpersoner, exempelvis "50-årsjubilar" deltar. Tävlingen ska vara av engångskaraktär och genomföras som lokaltävling med dess regler och säkerhetskrav. Undantag är att anbudsförfarande inte tillämpas. Engångslicens, s k PR-licens ska utfärdas. Personer med folkracelicens får ej deltaga. Allmänt Seniorer och juniorer får aldrig tävla eller träna samtidigt på bana. Reglementsenliga krav på förarens personliga utrustning gäller alltid. Varianter av Folkrace Det finns möjlighet att arrangera varianter av Folkrace, t ex bilspeedway, bilslalom, backe mm. Varianterna kan arrangeras som del i tävling eller som ett alternativ till den vanliga folkracetävlingen för att skapa mer variation i tävlingsutbudet. Det ger också föraren möjlighet att med sitt enkla, billiga redskap prova på andra bilsportgrenar. Tävlingen körs alltid som folkracetävling och de grundläggande principerna i folkracereglementet gäller. Det är inte möjligt att använda folkracebilar som en bilklass i någon annan bilsportgren. Följande gäller alltid: Tävlingsbanan ska ligga på inhägnat område. Besiktning av banan ska göras av en godkänd folkracebanbesiktningsman. Samma krav ska ställas som för en ordinarie folkracebana. Hastigheten får inte överskrida 80 km/tim. Anbudsförfarandet gäller. Startavgift 200:-. Tävlingens genomförande presenteras i inbjudan och vid förarsammanträde eller i PM/Slutinstruktion. Domarsystem enligt folkrace, dvs endomarsystem. Det är önskvärt att domaren har erfarenhet av den gren som körs, t ex backe. Diskutera: Vilka mål har ni med ett tävlingsarrangemang? Vilken typ av tävlingar brukar ni arrangera? Kan ni "förnya" tävlingsutbudet på något sätt? 16

17 Organisationskommitté Tillsätt en organisationskommitté. Det är organisationskommitténs uppgift att organisera tävlingen, engagera domare, skicka in ansökan om tävlings- och polistillstånd samt att kontrollera att banlicensen är giltig. Kommittén bör bestå av fyra - fem personer. Här är ett förslag till lämplig ansvarsfördelning inom kommittén: Tävlingsledare (B-licens kategori tävlingsledning) Chefstekniker (B-licens kategori tekniker) Tävlingssekreterare Banchef Säkerhetschef Mediachef De olika chefsfunktionärernas åligganden framgår av reglementet. Här följer ett förslag till tidsschema för organisationkommitténs arbete: Uppgift Senast klar: Banlicens 1 månad före Tävlingstillstånd 1 månad före Polistillstånd 1 månad före Domare 1 månad före Speaker och ljudanläggning 1 månad före Sponsorer och jippon 1 månad före Annons IB 1 månad före Inbjudan skickad till domare 3 veckor före Beställning av tävlingsnummer 3 veckor före Läkare och ambulans 2-3 veckor före Utse funktionärschefer 2-3 veckor före Boka toavagn 2-3 veckor före Beställ priser 2-3 veckor före Boka lastmaskiner och bärgare 2 veckor före Beställ varor för försäljning 2 veckor före Annonser i lokalpress, affischering 1 vecka före Boka brandsläckare 1 vecka före Lottning, utskick till förare 6 dagar före Tryckning av program/startlistor 5 dagar före Möte, avstämning 5 dagar före Banan prepareras 1-5 dagar före Allt klart Kvällen före Resultatlistor 3 dagar efter Diskutera: Vilka organisationskrav ställs på arrangören för olika typer av tävlingar? Hur är beslutsvägarna i organisationen? Uppgift: Hur ska organisationskommittén för er "kurstävling" vara sammansatt och hur ska den arbeta? 17

18 Så här kan en tävlingsorganisation se ut. Se skiss TÄVLINGEN (ex DM) Tid/ Sekreteriat Depå Start/Mål Pris-Nöjen Organisationskommitté + Tävlingsledare Banchef Trafik/ Parkering Ekonomi/ Sponsring PR-reklam Press Säkerhet Sjukvård Diskutera om det finns ytterligare grupper eller kringarrangemang som är viktiga för tävlingen. 18

19 Skissa här nedan på hur Er egen tävlingsorganisation kommer att se ut. Diskutera utifrån denna skiss om ytterligare personer behövs under förberedelsearbetet och hur vi rekryterar dem. 19

20 Budget En folkracetävling bör naturligtvis löna sig för klubben. Det är svårt att exakt förutsäga alla kostnader men här presenteras ett budgetförslag som ger en bild av hur ekonomin för ett Folkrace-arrangemang kan se ut. Servering av kaffe, bröd, korv, glass och godis är en bra inkomstkälla för klubben men den kräver också en hel del arbete och investeringar. Vid den första tävlingen är det möjligen enklast att undersöka om det går att arrendera ut försäljningen mot del i intäkterna. Se till att ha flera försäljningsställen runt banan. Inkomster 500 åskådare X 40: :- Startavgifter, 100 st x 200: : :- Utgifter Tillstånd 2 000:- Funktionärer Läkare, ambulans, speaker, domare, funktionärsmackor 5 000:- Priser 3 000:- Maskinhyra 5 000:- PR Annonser, affischer porto, tilläggsregler, program 5 000: :- Vinst :- Till vinsten kommer ev. intäkter från lotterier eller försäljning Diskutera: Vilka poster i budgeten är viktiga att ha med och vilka är svåra att beräkna? Hur använder ni överskottet från tävlingen och hur täcker ni ett eventuellt underskott? Uppgift: Hur ser budgeten ut för er tävling? 20

21 Tävlingsinbjudan När organisationskommittén är tillsatt och banbesiktningen är genomförd är det dags att författa tävlingsinbjudan. En förteckning över innehållet finns i reglementet Tävlingsinbjudan ska godkännas av domaren samtidigt som ansökan om tävling sänds till SDF. Följande punkter måste organisationskommittén nu ta ställning till: punkt 3 punkt 4 punkt 6 punkt 7 punkt 8 punkt 9 punkt 10 punkt 13 Utse en domare. Förteckning över Folkracedomare finns hos ditt SDF. Tävlingen kan vara distriktstävling eller lokaltävling. Det finns även möjlighet att arrangera en publikfri tävling, de regler som gäller för att tävlingen ska räknas som publikfri finns i reglementet. Tävlingsavgifternas storlek får du från ditt SDF. Tidsplan. Bestäm tid för besiktning, förarsammanträde och första start. I stället för träning ska förarna promenera ett varv runt banan. Tänk på att en folkracetävling inte får vara för lång. Förslag till tidplan: Anmälan och besiktning Förarsammanträde ev kvalheat för reserver START Heat ca Prisutdelning Antal tävlande och reserver. Eftersom så många Folkraceförare vill vara med och tävla är det viktigt att använda sig av ett tävlingssystem som ger plats för många startande. Samtliga klasser ska finnas i varje tävling. Beskriv hur tävlingen ska läggas upp, antal kvalomgångar, finaler etc. Ange hur många varv som körs i kvalheaten och finalerna. Tänk på att bilarna kanske börjar bli lite trötta då det är finaldags. Allt för många finalvarv kan ge få bilar över mållinjen. Observera att arrangören får ta ut högst 200:- som anmälningsavgift. Efteranmälningsavgift får uttas. Anmälan. Ange hur lottningen går till samt när startbekräftelse sänds ut. Prissumman är maximerad till 1 000:- per pristagare, eller varor till motsvarande belopp. Punkterna ovan hänvisar till exempel på tävlingsinbjudan som finns i BILAGA 2. 21

22 Ansökan om tävlingstillstånd För att få arrangera en Folkracetävling krävs tillstånd från specialdistriktförbundet, SDF, och den lokala polismyndigheten. Ansökan till polisen kan avse samtliga tävlingar på banan under året. Ansökan till SDF görs på blankett som beställs från Svenska Bilsportförbundet eller via deras hemsida Exempel på ansökan finns i BILAGA 3 Ansökan till polisen görs på en blankett som finns att hämta på polisstationen eller via Svenska Bilsportförbundets hemsida Den ska vara inlämnad senast en månad före tävlingsdagen. Håll kontakt med polisen före tävlingen så att ni tillsammans kan lösa eventuella problem med bilköer till och från P-platser etc. Exempel på ansökan finns i BILAGA 4 Om klubben planerar att sälja kaffe, korv eller annat krävs tillstånd från hälsovårdsnämnden. Klubben måste även ha tillstånd för att få anordna lotteri. (Kolla lotterilagen.) Diskutera: Vad måste finnas med och vad är bra att ha med i en tävlingsinbjudan? Vilka tillstånds krävs för olika typerna av tävling och arrangemang? Var söker ni tillstånd för er tävling och när ska de var inlämnade? Uppgift: Hur ser tävlingsinbjudan ut för er tävling? 22

23 Funktionärer/Organisationskommitté Tillsätt organisationskommitté som ansvarar för var sitt speciella område. De ser till att skaffa och informera erforderlig personal samt att skaffa fram det material som behövs. Ansvarsområden för chefsfunktionärer och övrigt antal funktionärer: Start: Besiktning: Depå: Bana: Posteringar: Rullargrupp: Sekretariat: En starter samt en funktionär per startande bil. Chefstekniker samt sex till åtta tekniker. Anmälan, två till tre personer. Depå ca fyra personer. Banchef samt personal till banreparationsmaskiner. Två personer i varje postering med uppgift att varna förarna via flaggsignaler. Fem personer med uppgift att hjälpa till vid rullningar eller krockar. De ska vara utrustade med brandsläckare, knivar och bändjärn. Speaker, tävlingskassör, tre till fyra personer i sekretariatet samt några springpojkar om radioförbindelse med depån saknas. Bärgning: Hjullastare och jeepar. I varje bärgare ska finnas en förare och en medhjälpare som kan kroka på och eventuellt styra bilen som ska bärgas. Publikvakter: Entré: Parkering: Försäljning: Press: En vakt per 50 meter publikavspärrning, dvs personer. Dessutom behövs funktionärer till den sk yttre bevakningen, dvs vakter som ser till att åskådare inte tar sig in till banan utan att betala entréavgift. Fem till sex personer. Tio till femton personer. Helt beroende på omfattning. Mediakontaktperson. Instruktioner till funktionärerna bör vara skriftliga. Exempel på sådana finns i BILAGA 5. Alla funktionärer ska ha väst, overall eller armbindel så att man lätt urskiljer dem. Om klubben saknar medlemmar med erfarenhet från bantävlingar så kontakta SDF:et som säkert hjälper till med utbildningen. Det kanske finns någon annan klubb i närheten som arrangerar Folkrace? Be att få vara med som funktionärer för praktikens skull. Det kanske också finns möjlighet att låna personal från klubbar i närheten. En del personal måste kanske skaffas fram utanför klubben, ex speaker, sjukvårdspersonal etc. 23

24 Materiel Nedan följer en checklista över det material som måste skaffas fram. En hel del finns kanske inte inom klubben utan måste hyras, köpas eller lånas. Med lite fantasi kan man minska kostnaderna för vissa saker. Kommunernas förråd lånar ibland ut material för en ganska låg kostnad. En del material kan man kanske få hjälp med mot reklamplats vid banan eller i programmet, ex husvagnar från någon husvagnsuthyrning eller bärgningsbilar. Obligatoriskt vid alla tävlingar Tillkommer vid publiktävling BANAN - Banmarkeringar - Publikavspärrning - Skydd för posteringarna - Avspärrningsmaterial för parkering - Maskiner för banarbete - Pilningsmaterial - Brandsläckare 5 kg, ca 10 st - Ytterligare bärgningsbilar - Verktyg för reparation och räddning - Högtalaranläggning - Telefon eller biltelefon - (Kommunikationsradio) - Ambulans (vid lokal tävling sjuktransportbil.) - Avspärrningsmaterial för depå - Flaggor I var postering: vit, gul grön I huvudpostering dessutom svart-vit, svart-orange, svart, svart-vitrutig samt röd Start: Ljussignal eller blå-gul flagga Tjuvstart: gröngul - Varvräkningstavla - Möjlighet att texta skyltar med tävlingsnummer/tävlingsnummer till de tävlande - Krattor, spadar, borstar, plastsäckar - Bärgningsmöjlighet - Priser, blommor, Pommacflaska PR - Affischer, dekaler, annonser - Program SERVERING BESIKTNING - (Besiktningsbrygga) - Tävlingsnummer - Besiktningsprotokoll FUNKTIONÄRER - Läkare - Speaker - Overaller eller västar - Armbindlar - Kaffebiljetter - Funktionärsinstruktioner DEPÅ - Anslagstavla - Skyltar med heatnummer - Material till numrerade uppställningsplatser 24

25 ENTRÉ - Entrébiljetter - Växelkassa ANMÄLAN / SEKRETARIAT - Papper, pennor, rep, snöre, verktyg, spik, tape - Kopieringsmöjlighet - Anbudsblankett, protestblankett - Heatsammanställningsblankett - Varvprotokoll - Möjlighet att texta skyltar BANLIGGARE - En pärm där alla tillstånd banlicens, övriga blanketter mm är samlade. Lätt åtkomliga för domaren som ska kontrollera dessa. SKYLTAR - Anmälan, besiktning, sekretariat - Parkering, entré, servering, toaletter VAGNAR - Husvagnar för anmälan, sekretariat, läkare - Toalettvagnar Diskutera: Vilka krav ska ställas på de personer som arbetar med säkerheten under tävlingen? Vilka licens- och utbildningskrav ställs på de olika funktionärerna vid en tävling? Hur ska man organisera informationen till alla berörda funktionärer, både under förberedelserna och under tävlingen? Hur kan man dra nytta av och utbilda funktionärer i samband med en tävling? Uppgift: Fördela chefsfunktionärsuppgifterna. Gör en säkerhetsplan, funktionärsinstruktioner och materiellista till er tävling. 25

26 Reklam - mediakontakter - PR Deltagare Sänd ut tävlingsinbjudan till klubbar i närheten och sätt in en annons i Idrottsbladet. Publik Affischera flitigt i trakten kring banan. Tillverka eventuellt en bakrutedekal med uppgifter om tävlingen. Kontakta lokalpress, lokalradio och lokal-tv och försök att få dem att berätta om arrangemanget i förväg. Annonsera i tidningen dagen före tävlingen. Sponsorer Sponsorer är alltid ett bra tillskott för klubbens och tävlingens ekonomi. Lämpliga annonsplatser är på affischer, dekaler, program och bilar. Glöm inte möjligheterna att sälja annonsplatser runt banan, på skyltar eller banderoller. Reglerna för reklam anges i reglementet. Mediakontakter Mediakontaktpersonen bör var med i organisationen från början för att hela tiden ha aktuell information om tävlingen. En vecka före tävlingen ska tidningar, lokalradio och lokal-tv kontaktas för att få så stor och bred bevakning som möjligt under tävlingen. På tävlingsdagen ska mediakontaktpersonen finnas till hands för att hjälpa och informera journalisterna, dela ut program, svara på frågor, anvisa säkra fotoplatser, lämna resultat, bjuda på kaffe etc. De fotografer som vill stå på innerplan måste förses med västar eller armbindlar. Dessutom måste de noga informeras om de säkerhetsregler som gäller. Jippon Tänk på möjligheten att underhålla publiken före tävlingen, i pauser etc. Kanske någon bilfirma vill visa upp sina bilar, kanske kan man ordna en uppvisning med motocross, trial, crosskart eller radiostyrd miniracing. Det är vanligt att anordna ett lotteri där första pris är en färdigutrustad Folkracebil, skänkt av lokala firmor. 26

27 Speaker Speakern måste vara väl förberedd på sin uppgift och väl känna till tävlingens genomförande. Tänk på att det ibland blir spilltid mellan heaten. Förse därför speakern med uppgifter till mellansnack. Det kan gälla klubben, övriga verksamhetsgrenar, kommande arrangemang, textreklam från sponsorerna etc. Under tävlingens gång behöver speakern kontinuerlig information från sekretariatet för att kunna rapportera sammansättningen av kommande heat etc. Högtalaranläggningen ska ha tillräcklig effekt så att den hörs runt hela banan och i depån. Det är bra om det finns möjlighet att spela musik i pauserna. Kontrollera om ni måste betala STIM-avgift för den musik som spelas. Diskutera: Vilka olika media finns i din region? På vilka olika sätt kan tävlingen marknadsföras? Vilka lämpliga sponsorer finns det att bearbeta? Vad är viktigt att tänka på vid planeringen av mediaservicen? Vilka olika jippon kan ni ha vid er tävling? På vilket sätt kan ni ge funktionärerna uppmuntran och uppskattning? Uppgift: Planera mediaservicen för er tävling. Skriv en pressrelease och planera något som är en uppskattning av funktionärer. Lottning Då anmälningstiden har gått ut sammanställs alla korrekta anmälningar, genom lottning tas tävlande och reserver ut. Bestäm före lottningen hur ni ska göra med tävlande från den egna klubben, eventuellt bör man maximera deras antal, 20% kan vara lämpligt. Om klubben har många förare som vill tävla kan man göra en publikfri lokaltävling vid ett senare tillfälle. Diskutera: Vilka olika regler för lottning finns det? Hur brukar man göra i er klubb? Hur gör ni med dem som blir bortgallrade, får de förtur till nästa tävling? 27

28 Trycksaker Då lottningen är klar kan programmet iordningställas. Vid ett litet arrangemang räcker det kanske med en stencilerad startlista. Om man vid en större publiktävling gör ett mer ambitiöst program bör det förutom startlista innehålla: en beskrivning av Folkrace bestämmelser för anbudsförfarandet beskrivning av tävlingssystemet förteckning över chefsfunktionärerna flaggsignalernas betydelse presentation av klubben kommande arrangemang annonser Kom ihåg att skriva in anmälarna i startlistan. I BILAGA 6 finns en del färdiga texter som kan kopieras in i programmet. Eventuella uppgifter som tillkommit eller ändrats efter tävlingsinbjudan meddelas i PM1. Det kan gälla ändrade funktionärsnamn, tidplan, anvisningar för depå och besiktning, plats för förarsammanträde etc. Exempel på PM 1 finns i BILAGA 7 Till de startande och reserverna sänds nu: startbekräftelse tävlingsinbjudan PM 1 ett antal entrébiljetter Till de som hamnade utanför lottningen återsändes anmälan. Passa på att berätta om klubben planerar att arrangera fler Folkracetävlingar i framtiden. Exempel, se BILAGA 8 Övriga blanketter som underlättar vid tävlingens genomförande: (de finns färdiga att kopiera ur bilagorna) anbudsblad & protestblankett BILAGA 9 varvprotokoll BILAGA 10 bestraffningsmeddelande BILAGA 11 Gör en detaljerad tidplan för tävlingen Diskutera: Vilka olika möjligheter har ni att trycka startlista och programblad? Hur ska inbjudan och programmet vara utformat för att fånga uppmärksamhet och ge tillräcklig information? Uppgift: Gör en detaljerad tidplan för er tävling. 28

29 Under tävlingen Anmälan - depå - besiktning Dagen före tävlingen eller tidigt på tävlingsdagens morgon görs en sista funktionärsgenomgång. Alla funktionärer får ut sitt material och banan iordningställs enligt anvisningarna i banlicensen. Domaren kommer att kontrollera om kraven uppfyllts. Publikavspärrningar och inhägnader för depå och parkeringsplatser sätts upp. Skyltar och pilning sätts på plats. Anmälan Anmälan öppnar. Kontroll av licens samt betalning av startavgift. Varje tävlande får ett kuvert med: eventuellt PM 2 program startnummer Depå Depåpersonalen anvisar plats för tävlingsbilar, servicebilar och släp. Enklast är att i förväg markera ut depåplatser så att de tävlande står i nummerordning eller klubbvis. Det spar tid då man ska samla ihop heaten. Ordna ett enkelriktningssystem med separata in- och utfarter i depån så att trafiken löper smidigt. Högsta tillåtna hastighet i depån är gåfart. De förare som blir utslagna i kvalheaten måste stanna kvar till tävlingen är avslutad. Depån måste vara öppen för publiken. Anslå en skylt vid infarten till området med texten "All fordonstrafik och parkering inom området sker på egen risk". Besiktning Besiktningen öppnar. Se till att besiktningsprotokollen finns samlade i en pärm. Besiktningen ska ske på särskild besiktningsplats, helst med besiktningsbrygga. Endast bilar byggda enligt gällande reglemente ska få deltaga. Kontrollera noga säkerhetutrustningen och förarens personliga utrustning. Tävlingsnummer ska finnas på bägge sidor av bilen. Se reglementet. Då tävlingen pågår ska besiktningspersonalen hålla ett öga på bilarna. Grova fel måste åtgärdas före nästa heat. 29

30 Publik - parkering Räkna med att de första entusiastiska åskådarna är på plats några timmar före första start. Fundera ut ett lämpligt system så att insläppen till p-platsen går smidigt, t ex genom att dela upp den inkommande kön i flera delar: Det är smidigare att inte ta upp separat p-avgift utan att baka in den i kostnaden för inträdet. Ordna två eller tre köer vid entrén. Se till att det finns tillräcklig växelkassa. Lägg upp biljetter eller program så att ni lätt kan räkna ut antalet betalande åskådare, den uppgiften är bra att snabbt få fram. Publikvakterna börjar sitt arbete så snart entrén öppnas. Ha en särskild ingång för funktionärer och press där de också får mat- och kaffebiljetter och program. Diskutera: Hur brukar funktionärgenomgången i samband med tävlingen genomföras? Hur är ut- och inlämnandet av material organiserat hos er? Hur brukar ni ha arrangerat vid anmälan, i depån och besiktningen och publikparkering? Finns det några "flaskhalsar" som kan förbättras? Förarsammanträde Förarsammanträdet leds av tävlingsledaren. Samtliga tävlande och reserver samt domaren ska närvara. Före förarsammanträdet ska förarna ha promenerat ett varv runt banan. Följande punkter ska behandlas under förarsammanträdet: presentation av chefsfunktionärer och domare upprop eventuella ändringar i tävlingsinbjudan eller PM genomgång av tävlingen, ex frammatning till start, tävlingssystem demonstration av startproceduren flaggsignaler åtgärder vid tjuvstart och målgång läkarens placering åtgärder vid rullning anbudsförfarandet. Påminn om att de tävlande inte får lasta eller lämna depån innan resultatet av anbudsgivningen har kungjorts plats för prisutdelning miljöregler 30

31 Start För att kunna genomföra tävlingen utan allt för långa pauser mellan heaten krävs det att frammatningen av tävlingsbilar till startplattan fungerar smidigt. Då heat 1 startar ska omedelbart deltagarna i heat 2 ställa upp till start. Deltagarna i heat 3 måste samtidigt börja samlas i depån. Meddela i PM och under förarsammanträdet att förarna själva måste passa sin start i kommande heat. I depån bör det finnas en skylt som visar vilket heat som ska ställa upp till start. Var beredd att under kvalheaten snabbt kunna sätta in reserver om någon förare inte kommer till start. Se till att reservförarna finns uppställda i omedelbar närhet av startplatsen och är beredda att starta med kort förvarningstid. Placeringen på startplattan ska lottas. Lotten ska dras av föraren själv. Tillverka kort med startspårens nummer. Föraren drar ett kort som placeras på vindrutan så att personalen på startplattan lätt kan ställa bilen i rätt spår. På startplattan ska finnas en funktionär per bil. Funktionären ser till att bilen står rätt på startlinjen samt att förarens utrustning är korrekt. Vid finalerna kan det hända att samma bil ska starta i två heat omedelbart efter varandra. Då måste givetvis den tävlande få extra tid på sig. Då tävlingsledaren fått klartecken från samtliga posteringar runt banan ges tecken till startern. Starten kan ske med flagga eller ljussignal, det är viktigt att demonstrera startmetoden vid förarsammanträdet. Byt ej ut startern under pågående tävling. Faktadomare tar beslut om tjuvstart. Tjuvstart ska bestraffas. Man kan välja olika metoder, den metod man valt ska beskrivas i inbjudan. Domaren och/eller tävlingsledaren kan av andra orsaker besluta om omstart. Se reglementet. Diskutera: Vilka övriga uppgifter kan vara bra att ta upp vid förarsammanträdet? Vilka startmetoder brukar ni använda? Vilka bestraffningar för tjuvstart finns? Vilken brukar ni använda? 31

32 Tävlingen Se till att tävlingen flyter så snabbt som möjligt. Det är tråkigt både för publik och tävlande om det tar för lång tid. Posteringar och rullargrupper Under tävlingens gång har posteringarna längs banan en viktig funktion. Varje postering består av två funktionärer med vit, gul och grön flagga. Flaggvakten får aldrig lämna posteringen, han/hon måste väl känna till flaggreglementet Rullargrupperna består av fyra till fem personer plus en person med uppgift att sköta brandsläckaren. Deras uppgift är att hjälpa till vid rullningar och krockar, plocka lösa stenar och bildelar, kratta igen hål mm. Gruppen ska vara utrustad med lämpliga verktyg för att kuna lösa sin uppgift. Om det efter en krock eller rullning står kvar bilar på eller vid banan ska posteringspersonalen arbeta på följande sätt: kolla om föraren är oskadd och "vaken". Ögonkontakt - klartecken (t.ex. båda händerna på ratten) om föraren mår bra, kan bilen snabbt knuffas ut på banan och fortsätta? om inte, kan bilen snabbt rullas bort från bankanten? om inte, se till att snabbt få ut föraren ur bilen Rulla aldrig en bil på rätt köl innan föraren har gett klartecken. Posteringspersonalen måste noga hålla kontroll på resten av startfältet då de arbetar på eller i närheten av banan. Eventuellt måste några extra funktionärer finnas till hands vid besvärliga passager på banan. Deras enda uppgift är att försöka flytta på bilar som blockerar banan. Efter varje heat ska posteringen signalera att banan är klar. Posteringen visar grön flagg då sektorn fram till nästa postering är fri från hinder. Då samtliga posteringar visat grön flagg är banan klar för start. Vid huvudposteringen ska samtliga flaggor finnas så att domare och tävlingsledare har möjlighet att varna eller svartflagga tävlande. Där måste även finnas möjlighet att texta tävlingsnummer på skyltar som kan hållas upp tillsammans med flaggan. Helst bör det finnas en varvräkningstavla där de tävlande kan se hur många varv som återstår av heatet. 32

33 Bärgning Bärgningen bör fungera enligt ett växlingssystem. Placera ut två bärgningsfordon på säkra platser runt banan samt två vid utfarten från depån. Så snart heatet är slut kör den bil ut som är närmast den havererade tävlingsbilen. Ett av bärgningsfordonen från depåutfarten fyller då genast på den tomma platsen. Då tävlingsbilen är avlämnad i depån ställer sig bärgaren i tur vid utfarten osv. Bärgningsfordonen ska endast köra i tävlingsriktningen. Observera att inga tävlingsbilar får finnas kvar på banan eller i avåkningszonen under kommande heat. En lastmaskin med gafflar bör finnas. Banreparationer Banchefen, domaren och tävlingsledaren samråder om eventuella banreparationer. Se till att funktionärer finns beredda vid maskinerna så att onödiga dröjsmål ej uppstår. Posteringspersonalen ska vara försedd med krattor och spadar. Ha även beredskap för att kunna reparera staket, avbärarräcken, publikavspärrningar etc. Ur säkerhetssynpunkt är det viktigt att ha så få människor som möjligt på innerplan. De som har tillstånd att vistas där ska ha armbindel eller väst. Barn får inte vistas på innerplan. Sekretariat Sekretariatet måste under varje heat föra ett noggrant varvprotokoll, dvs för varje varv pricka av bilarna i den ordning de passerar mållinjen. Anteckna även vilka tävlande som svartflaggas, det behövs för att i efterhand kunna placera in samtliga tävlande i resultatlistan. Dessutom bör sekretariatet ha kontakt med den funktionär som sköter målflaggningen så att heatet flaggas av efter att ha kört korrekt antal varv. Målchef eller faktadomare tar beslut vid målgång. Delresultat ska anslås efter varje heat, lämpligen på en anslagstavla i depån. Ange tidpunkten då resultaten anslås. Dessutom måste sekretariatet så fort som möjligt meddela sammansättningen i de kommande heaten till depå och speaker. 33

34 Anbud - resultat - prisutdelning Anbud Omedelbart efter finalens slut ska speakern meddela att anbuden ska lämnas till tävlingssekretariatet inom 15 minuter. Anbudsförfarandet står beskrivet i reglementet. Om flera anbud lämnas in på samma bil avgörs genom lottning vem som får köpa bilen. Domaren ska närvara vid eventuell lottning. Resultat Resultatlista ska anslås efter tävling på den tid och plats som anges i tilläggsreglerna. I reglementet står hur förarna ska inplaceras i resultatlistan. Prisutdelning Prisutdelning bör ske snarast efter avslutad final. Blommor eller lagerkrans och Pommacflaska uppskattas mycket. Observera att segrarens prissumma är maximerad till 1.000:-. (Gäller även varors värde.) På prispallen skall förarna bära föraroverall. 34

35 Efter tävlingen Efterarbete All utrustning ska plockas bort - hela området städas. Att placera ut soppåsar runt banan spar mycket tid efter tävlingen. Se till att alla funktionärer hjälper till och inte åker hem direkt efter tävlingen. Gör en planering av hopplockningen, det är enklast om alla tar ner det som de satt upp. Efter protesttidens utgång undertecknar tävlingsledaren resultatlistan. Den ska tryckas och sändas till domaren, de tävlandes klubbar samt till anmälarna. SDF ska ha två exemplar av resultatlistan jämte uppgift om antalet startande inom tre dagar efter det att resultatlistan undertecknats. Meddela resultat till press och lokalradio. Tag även kontakt med lokalpressen där de som placerade sig bäst bor. Ordna upp ekonomin. Betala alla kostnader. Sammanställ en ekonomisk redovisning. Utvärdering Efter tävlingen bör varje grupp med eget ansvarsområde träffas och gå igenom sina uppgifter. Skriv ner och låt gruppchefen ta med det till organisationskommittén. Någon vecka efter tävlingen då allt efterarbete är klart och ekonomin ordnad bör organisationskommittén träffas för att utvärdera tävlingen. Skriv gärna ner de synpunkter som framkommer, annars har man hunnit glömma en del då det är dags för att planera nästa tävling. Om ni gjort ett studiebesök på en tävling kan ni utvärdera och jämföra den med tävlingen ni planerat under utbildningen. Diskutera: Organisationen: Var arbetet ungefär jämt fördelat? Vilka delar fungerade bra? Vilka fungerade sämre? Banan: Tävlingen: Några ändringar som kan göra tävlingen roligare, mer rättvis eller säkrare? Hur kan vi få tävlingen att flyta ännu snabbare? Kan vi ta emot fler tävlande? Hur trivdes publiken? Ekonomi: Hur kan vi öka tävlingens nettobehållning? Kommer ni på någon riktigt bra och ny idé - kontakta då Folkraceutskottet som sprider nyheter vidare till andra arrangörer i landet. Lycka till! 35

36 Bilaga 1 Banlicens 268 Härjabanan Rejstad Rejstads MK Folkrace, Box 354, Rejstad Anders Andersson, ordförande / / Startplatta av asfalt, för övrigt grus åtta Rejstad den 3/ Bengt Bengtsson Eftersom vissa delar av banan och publikplatserna inte kan iordningställas förrän tävlingsdagen måste slutbesiktning ske i samband med tävling. 2. Innerkurvor skall markeras med meterhög grusvall, övrig banmarkering av grusvall, kabeltak eller liknande. Avåkningszoner ska utföras med mjukt material, t ex sand eller bark. 3. Posteringar skyddas genom att de placeras på uppbyggnad av t ex enmeters cementrör eller stora däck som kopplas med ståltråd och fylls med sand. 4. Publik placeras bakom avspärrningar enligt reglementet. Områden förbjudna för publik skyltas och bevakas. 5. Startern placeras ca 30 meter efter startlinjen och till höger om banan i körriktningen på uppbyggnad och bakom skydd lika som för postering enligt punkt 3. 36

37 Bilaga 2 Tävlingsinbjudan TÄVLINGSINBJUDAN Se FR 3.3. Arrangör MK Folkrace inbjuder till folkracetävlingen MIDSOMMARKNUFFEN på Härjabanan lördagen den 24 juni 1999 Tävlingsledare Anders Andersson, Domare David Davidsson Tävlingsform MIDSOMMARKNUFFEN är en nationell folkracetävling med publik. Seniorklass och juniorklass ingår. Tävlingsbana Härjabanan, belägen 5 km söder om Rejstad längs väg 100. Telefon under tävlingen: Tidplan Anmälan och besiktning Förarsammanträde START Heat Prisutdelning Deltagare Tävlingen är öppen för alla innehavare av giltig folkracelicens. Följande klasser. Herrar och damer senior, junior + debklass. Tävlingens Tävlingen för respektive klass är upplagd med två genomförande kvalomgångar genomförande som körs på poäng. Sex startande i varje heat. Ettan i varje heat får sex poäng, tvåan 5 poäng osv ner till 1 poäng för sexan. De 18 bästa poängplockarna går vidare till tre semifinaler. Vid lika poängsumma är högsta poäng från något kvalheat särskiljande. Kan förare inte skiljas åt lottas platsen i semifinalen. De två bästa från varje semifinal går vidare till finalen. Kvalheat och semifinaler körs i fyra varv, finalen i sex varv. Tjuvstart Tjuvstart enligt reglementet FR 5.7. Däck Däck enligt reglementet FRT 2.1. Anmälningsavgift 200:-. Avgiften betalas vid anmälan på tävlingsdagen. 37

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Förord Det här materialet har framställts för att underlätta för dig och din förening att arrangera en bordtennistävling. Materialet är avsett

Läs mer

Att arrangera en Rallytävling

Att arrangera en Rallytävling Att arrangera en Rallytävling Befattningsbeskrivning för: Tävlingssekreterare Bef.: 2 Utgåva: September 2005 Denna sida är avsiktligt lämnad blank. Denna Befattningsbeskrivning är ett utdrag ur Utbildningskompendiet

Läs mer

SVEMO MOTORKALENDER / REGLER

SVEMO MOTORKALENDER / REGLER SVEMO MOTORKALENDER / REGLER B SVERIGE PORTOBETALT Motorkalender 2014-2015 för SUPERMOTO Ansvarig utgivare: Per Westling Redaktörer: Pernilla Larsson, Anders Tibbling På omslaget: Max Ericsson Foto: Maeva

Läs mer

Riktlinjer och regler för införandet av Minicross inom SVEMOs verksamhet.

Riktlinjer och regler för införandet av Minicross inom SVEMOs verksamhet. Riktlinjer och regler för införandet av Minicross inom SVEMOs verksamhet. Innehåll: Bakgrund och Inledning Sektionsadjungerad för Minicross Hemsida (www.svemo.se) Tävlingstillstånd/Tävlingsansökan Förarlicens

Läs mer

WESTERN RIDERS ASSOCIATION OF SWEDEN

WESTERN RIDERS ASSOCIATION OF SWEDEN WESTERN RIDERS ASSOCIATION OF SWEDEN LATHUND HJÄLP FÖR DIG SOM SKA ARRANGERA TÄVLINGAR LATHUNDEN september 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING INFÖR TÄVLINGAR... 4 TÄVLINGSLEDARENS UPPGIFTER... 5

Läs mer

PLANERA ARRANGEMANG. Ett studiematerial om att planera bra arrangemang i UNF

PLANERA ARRANGEMANG. Ett studiematerial om att planera bra arrangemang i UNF PLANERA ARRANGEMANG Ett studiematerial om att planera bra arrangemang i UNF Planera arrangemang FRÅN IDÉ TILL FÄRDIGT UNF-ARRANGEMANG Ungdomens Nykterhetsförbund 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson

Läs mer

Bra att veta för tävlingsarrangörer

Bra att veta för tävlingsarrangörer Bra att veta för tävlingsarrangörer Detta behövs för att arrangera en tävling; Klubb ansluten till Svenska Ridsportsförbundet tillgång till tävlingsbanor och tävlingsmaterial ansökan om tävling i rätt

Läs mer

Tävlingsreglemente RallyX 2015 8 Februari 2015

Tävlingsreglemente RallyX 2015 8 Februari 2015 1. Allmänna Bestämmelser 3 1.1 Befogenheter och juridik 3 1.2 Mästerskapets funktionärer 3 1.3 Serieanmälan 3 1.4 Mästerskapstävlingar 4 1.5 Kvalificering till finaltävling. 4 1.6 Slutresultat. 4 1.7 Deltagare

Läs mer

Arrangörshandbok Svenska Cheerleadingförbundet

Arrangörshandbok Svenska Cheerleadingförbundet Arrangörshandbok Svenska Cheerleadingförbundet 1 Förord Detta dokument, arrangörshandboken, är till för de föreningar som ska arrangera en av SCF:s tävlingar. För att arrangera en av SCF:s tävlingar måste

Läs mer

Tävlingsreglemente STCC Mästerskapsracing 2014 14 febuari 2014

Tävlingsreglemente STCC Mästerskapsracing 2014 14 febuari 2014 1. Allmänna Bestämmelser 3 1.1 Befogenheter och juridik 3 1.2 Mästerskapets funktionärer 3 1.3 Serieanmälan 3 1.4 Mästerskapstävlingar 4 1.5 Poäng 4 1.6 Resultat i reducerad tävling. 4 1.7 Placering vid

Läs mer

Handbok för kappseglingsfunktionärer

Handbok för kappseglingsfunktionärer Handbok för kappseglingsfunktionärer 2005 Utgiven mars 2005 Svenska Seglarförbundet Arrangörskommittén 1 Tom sida 2 Innehållsförteckning Förord... 8 Inledning... 10 1. Klubbens roll vid en kappsegling...

Läs mer

Del 4 MOUNTAINBIKETÄVLINGAR

Del 4 MOUNTAINBIKETÄVLINGAR Del 4 MOUNTAINBIKETÄVLINGAR Uppdaterad 2014-03-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sida 1 Olika slag av tävlingar 4 2 Klassindelning och deltagande 4 3 Tävlingskalender 6 4 Teknisk

Läs mer

Utbildningsmaterial. Förare/Kartläsare. Rally

Utbildningsmaterial. Förare/Kartläsare. Rally Rallyutskottet Utbildningsmaterial Förare/Kartläsare Rally 2015 [Anpassad till Regelbok utgåva Januari 2015] [Utgåva: Mars 2015] Svenska Bilsportförbundet Box 705, 191 27 Sollentuna Besöksadress: Bilsportens

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén

Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén Inledning Bankommitténs bankörningar är att se som "trafikövningar", dvs. det är ingen tävling eller träning inför tävling! Vi kör med omdöme och visar hänsyn till våra kompisar ute på banan. Bankommitténs

Läs mer

4H:s lägerpärm Register

4H:s lägerpärm Register 4H:s lägerpärm Register Register 1. Inledning Allmänt 2. Förberedelser 3. Programplanering 4. Genomförande 5. Lägrets avslutande Olika läger 6. 4H läger 7. Lägertyper Fördjupning 8. Ekonomi 9. Lagar och

Läs mer

Bilsport. Rekrytering. www.sbf.se bilsport@sbf.se

Bilsport. Rekrytering. www.sbf.se bilsport@sbf.se Bilsport Rekrytering www.sbf.se bilsport@sbf.se Svenska Bilsportförbundet, full fart framåt. Just nu håller du Svenska Bilsportförbundets rekryteringsråd i din hand. Det måste betyda att du och din klubb

Läs mer

Gemensamma regler (G)

Gemensamma regler (G) SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - Innehåll Gemensamma Regler (G) - Gemensamma regler (G) Utgåva: 2009/1 Inkl. Officiella Meddelanden t.o.m. vecka 50/2008. Text med rött (understruken i svart/vitt) är text som

Läs mer

Arrangemangsledarinstruktion

Arrangemangsledarinstruktion Arrangemangsledarinstruktion Höst 2014 25 september 2014 Scouterna Box 420 34 Telefon: +46 8-555 065 00 Webb: www.scouterna.se 126 12 Stockholm Fax: +46 8-555 065 99 E-post: info@scouterna.se Innehållsförteckning

Läs mer

Gemensamma regler (G)

Gemensamma regler (G) SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - Innehåll Gemensamma Regler (G) - Gemensamma regler (G) Utgåva: 2015 Inkl. Officiella Meddelanden t.o.m. vecka 40 2014. Text med rött (understruken i svart/vitt) är text som

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Slutrapport. Umeå SkidAllians - Rev.20140618. Foto: Roland Forsberg. En summering av 2014 års upplaga av Svenska mästerskapen i längdskidor.

Slutrapport. Umeå SkidAllians - Rev.20140618. Foto: Roland Forsberg. En summering av 2014 års upplaga av Svenska mästerskapen i längdskidor. Slutrapport Umeå SkidAllians - Rev.20140618. Foto: Roland Forsberg En summering av 2014 års upplaga av Svenska mästerskapen i längdskidor. Slutrapport Skid-SM i Umeå 2014 INNEHÅLL Inledning 2 - Start 11

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Tävlingsregler för precisionsorientering

Tävlingsregler för precisionsorientering Tävlingsregler för precisionsorientering Gäller från 2015-03-17 Viktig information! Dessa regler utarbetades hösten 2014 av PreOs egen regelgrupp bestående av Gun A, Jens A, Martin F, Owe F och Arne G.

Läs mer

SKYTTEKORT grundutbildning

SKYTTEKORT grundutbildning SKYTTEKORT grundutbildning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Upplägg del 1...3 Ledare - instruktör...3 Kompletterande material...3 1. Var befinner jag mig?...6 Organisationer...6 Din förening...8 2. Hur jag bör uppträda...9

Läs mer

Att vara ambassadör för Äldrekontakt

Att vara ambassadör för Äldrekontakt Att vara ambassadör för Äldrekontakt Manual för Äldrekontakts volontärer Detta är en manual som riktar sig till dig som har åtagit dig att vara volontär i en Äldrekontakt- grupp. Den är ett stöd vi erbjuder

Läs mer

Soizick Lidström Bo-Marcus Lidström

Soizick Lidström Bo-Marcus Lidström Soizick Lidström Bo-Marcus Lidström 2 Innehållförteckning Att bilda en idrottsförening 4 Var bör en kanotklubb ligga? 6 Anläggningar för kanotidrotten 8 Klubbutrusning 14 Inköp av kanotutrustning 16 Iordningställa

Läs mer

Personliga möten Kontakt ansikte mot ansikte är den mest effektiva formen av försäljning och relationsbygge.

Personliga möten Kontakt ansikte mot ansikte är den mest effektiva formen av försäljning och relationsbygge. Bästa tipsen 1.1 Specifika fördelar som mässor erbjuder Nedan räknas ett antal fördelar upp. Fördelarna är inte unika för mässor. Vad som är unikt däremot är kombinationen av fördelar i ett enda mycket

Läs mer

Guide till. föreningar som bedriver. Lagidrott

Guide till. föreningar som bedriver. Lagidrott Guide till föreningar som bedriver Lagidrott KORPENS LAGIDROTTSGUIDE 2 Innehåll Visst är det härligt med checklistor och guider? De gör det enkelt att ta till sig omfattande information. Men handen på

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer