Färjeled Nacka (Bergs oljehamn) Frihamnen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Färjeled Nacka (Bergs oljehamn) Frihamnen"

Transkript

1 Färjeled Nacka (Bergs oljehamn) Frihamnen Minnesanteckningar inklusive frågor och svar från informationsmöte 4 februari 2010 om färjeled mellan Bergs oljehamn och Frihamnen. Mötet hölls på Nacka kommun. Deltagande från Vägverket, Färjerederiet, Nacka kommun och Stockholm stad: Torbjörn Lundbom, projektledare Vägverket Alexandra Bäckström, informatör, Vägverket Eva Emell, miljöspecialist Vägverket/Sweco Anna Krafft, projektledarstöd, Vägverket/ÅF Anders Werner, rederichef, Färjerederiet Elenore Bjelke, projektledare, Nacka kommun Marianne Möller, trafikplaneringschef, Nacka kommun Göran Westberg, trafikmiljösamordnare, Stockholm stad Cirka 25 besökare deltog på mötet. Bakgrund På mötet presenterades förslaget till ny färjeled och de uppställningsplatser, anslutningsvägar och färjelägesplaceringar som tagits fram. Även risk- och miljöaspekter visades. Färjans gångtid, föreslagen tidtabell mm presenterades också. Detta återges i korthet här, därefter återges och besvaras de frågor som ställdes under mötet. Information om projektet Vägverket har låtit ta fram en utredning om nya färjeleder i Stockholm för att hitta komplementvägar över vattnet. Två av de föreslagna färjelederna planeras för persontrafik (personbilar, gång- och cykeltrafikanter), Nacka - Frihamnen och Färingsö - Lövsta. Den tredje färjeleden vänder sig till dispensfordon som är för tunga/breda/långa för att köra på det vanliga vägnätet utan dispens, och på vissa delar av vägnätet (t.ex. Essingeleden) inte alls. Alla färjeleder är tänkta att vara försöksverksamheter. År 2008 var en utredning om lägen för de tre färjelederna klar och arbetet med att ta fram en utredning för varje förslagen färjeled påbörjades. Ett intentionsavtal tecknades med respektive kommun vilket innebär att mer detaljerade studier skulle göras innan beslut fattades. Då respektive kommun fattar politiskt beslut om att ha försöksverksamhet med färjeled tecknas genomförandeavtal. För färjelederna för persontrafik planeras det att Nacka kommun respektive Ekerö kommun ska vara huvudmän. Beslut behövs i Nacka kommuns Tekniska nämnd och från Kommunstyrelsen för att Nacka ska kunna gå vidare med genomförandet av färjeleden och därmed ta på sig huvudmannaskapet för densamma. Beslutet planeras till våren år Ett informationsmöte hölls av Vägverket och Nacka kommun i

2 februari vilket syftade till att informera om projektet och ge möjligheter för boende i Jarlaberg och övriga intresserade att komma med synpunkter och ställa frågor. Bostadsrättsföreningarna i Jarlaberg har bjudits in med brev och det har varit annons i Nacka Värmdöposten. Informationsmötet Informationsmötet som hölls i februari på Nacka kommun syftade till att informera om projektet och ge möjligheter för boende i Jarlaberg och övriga intresserade att komma med synpunkter och ställa frågor. Nacka kommun och Vägverket höll tillsammans i mötet. Här återges de frågor med svar som ställdes på mötet. De är grupperade utifrån ämne. Färjetrafiken 1. Fråga: Hur lång tid tar färjeturen? Svar: Knappt 15 min. 2. Fråga: Vilken tidtabell får färjan? Svar: Ett förslag är att färjan går i halvtimmestrafik i högtrafik för- och eftermiddag och en gång i timmen under dagtid. Färjan planeras att gå mellan ca 6.00 och Fråga: Hur många bilar tar färjan? Projektet Svar: Ca 60 stycken 4. Fråga: Vad innebär det att färjeleden är en försöksverksamhet? Svar: Färjetrafik är ett komplement till vägtrafik och det finns liten erfarenhet av hur intressant det är med en bilfärja i ett läge med de förutsättningar som det är mellan Nacka och Frihamnen i Stockholm. Därför är det lämpligt att driva färjetrafik under en försöksperiod, därefter utvärderas den och man bestämmer om man ska permanenta färjeleden eller inte och vilka förändringar som då krävs. Försöksverksamheten innebär också att så enkla lösningar som det är möjligt på land och i vatten används. Kajanläggningar är temporära och därmed enkla att lägga dit och flytta, och kräver små ingrepp i naturen. Då behövs heller inte någon miljödom för vattenverksamhet. 5. Fråga: Hur lång blir prövotiden? Svar: Det är ännu inte fastlagt och kommer att beslutas i samband med beslut om eventuell fortsättning av projektet. 6. Fråga: Hur påverkas och påverkar Statoil färjeverksamheten?

3 Svar: Vägen till och från färjan passerar över Statoils område och inom deras säkerhetsområde. Hänsyn måste tas för att inte påverka Statoils verksamhet negativt. Särskilt viktigt är att inte hindra Statoils trafik i händelse av trafikolycka. Mycket arbete har lagts på riskanalys och framtagande av lösningar som fungerar för både färjetrafiken och Statoil. Det har bedömts genomförbart att förlägga färjeläget vid Bergs oljehamn. Frågor att studera vidare är bl. a. gångoch cykelvägar, trafikstyrning, information, åtgärds- och utrymningsplaner. 7. Fråga: Vad kommer det att kosta att åka? Svar: Det bestämmer kommunen i samråd med rederiet. 8. Fråga: Projektet låter dyrt. Finns risk att det fortsätter trots allt om det går dåligt för att man lagt så mycket pengar att det inte går att lägga ner? Ha mod att lägga ner projektet när man ser att det är vansinne! Svar: Det är ett beslut att fatta för huvudmannen för färjeleden. En prövotid används för att se hur väl färjeleden faller ut. 9. Fråga: Det är ofta en eftersläpning i planeringen, finns det en risk att vägåtgärder inte görs när det temporära skedet övergår i ett permanent skede? Det är risk att samordning saknas. Planerar man för ett permanent läge redan eller gör man det när det är försent? Svar: Avsikten är att fundera igenom behoven för ett permanent läge tidigt. En långsiktigt fungerande lösning för trafiken krävs. För en permanent anläggning krävs också en miljödom för vattenverksamhet. Färjan ska ses som ett komplement till övriga trafiklösningar. Kommunen anser att Österleden är viktig, liksom tunnelbana. Mycket byggs i både Nacka och Värmdö. Flera ofullständiga trafikplatser på Värmdövägen behöver åtgärdas. Även på Stockholmssidan planeras utveckling i området kring Frihamnen. Placeringarna av färjelägena ska också utvärderas. 10. Fråga: Vem bekostar försöksverksamheten? Svar: Anslag från trängselskatten ska bekosta åtgärderna på land, men det är oklart hur mycket pengar Vägverket får. Kajanläggningarna bekostas av rederiet och ska täckas av färjeavgifterna, liksom drift och underhåll av färjan och anläggningarna. Påverkan på omgivningarna 11. Fråga: Hur mycket mer buller kommer det att bli från trafiken till och från färjan? Svar: Enligt genomförda bullerberäkningar kommer bullret på vissa ställen utmed Skönviksvägen att öka med 2 db. En ökning på 3 db är hörbar. I beräkningen finns 80 lastbilar/dygn till och från Statoil med. Lastbilarna är de som hörs mest. Motorcyklar är inte en specifik grupp i beräkningsmodellen så deras buller får inget genomslag i beräkningen.

4 12. Fråga: Kommer åtgärder att göras för trafiksäkerhet på Skönviksvägen? Många korsar vägen från Jarlaberg för att ta sig till Nyckelviken eller till Ica Maxi. Många barngrupper tar sig från Nacka strand via Hotel J till Skönviksvägen och vidare till Nyckelviken. Hur ska de gå? Svar: Det är upp till kommunen att besluta om vilka åtgärder som ska göras eftersom vägen är kommunal. Gångväg saknas. Vi tar till oss synpunkterna inför kommande arbete. 13. Fråga: Många kör fort på Skönviksvägen, både person- och lastbilar. Vägen används dessutom för tester av bilar. Risk att folk som ska till färjan kommer att ha bråttom och köra fort. Vad ska ni göra åt det? Hastighetssänkning eller hastighetskameror eller annat? Svar: Vägen ska inte användas för hastighetstest av nya bilar. I övrigt samma svar som ovan. 14. Fråga: Skönviksvägen har dålig standard, speciellt vid Landåvägen och Nyckelviksvägen, vad ska ni göra åt det? Svar: Se svar ovan. 15. Fråga: Klarar Skönviksvägen en färjeledens trafikökning kapacitetsmässigt? Svar: Ja det gör den, tillskottet är max ca 2500 bilar/dygn. 16. Fråga: Är det rimligt att inte kunna sitta på sin uteplats och prata när lastbilar passerar? Svar: Vid jämförelser med normer och riktlinjer är det inte onormalt höga bullervärden här. Riktlinjerna säger att bullernivån ska vara högst 55 db vid fasad och högst 70 db vid uteplats. Vi kommer att se över bullersituationen mer trots att den genomförda beräkningen visade på endast marginella ökningar av buller. Efter mötet har ytterligare studier klargjort att de ekvivalenta nivåerna kommer att höjas något på Skönviksvägen, ca 2 db(a). De maximala nivåerna, som idag orsakar störningar, kommer att vara oförändrade, eftersom lastbilstransporterna inte påverkas av färjeleden. Skulle hastighetsdämpande åtgärder vidtagas kan bullernivåerna minska. Inga riktvärden kommer att överskridas i och med en färjeled. 17. Fråga: Bergs oljehamn är en dålig angöringsplats för färjan eftersom det är nära ett bostadsområde. Svar: Många platser utmed kusten har studerats men denna har bedömts vara den enda genomförbara. Trafiken passerar runt Jarlaberg och inte igenom. 18. Fråga: Vart tror ni att bilarna från Frihamnen tar vägen? Svar: Mot Nacka och Värmdö. 19. Fråga: Kommer det att bli stopp i trafikplatsen vid Nacka centrum och på Värmdövägen? Svar: Trafikanalyser ska göras.

5 20. Fråga: Ska kommunen bekosta vägåtgärderna på Skönviksvägen? Svar: Åtgärder på Skönviksvägen ingår i projektet. Kommunen kan komma att behöva bekosta delar av åtgärderna. 21. Fråga: Tittar ni på ökningen av avgaser? Svar: Det har vi inte gjort men vi tar till oss det nu! 22. Fråga: Hur påverkas riksintressena vid kusten och för farleden? Svar: Kusten är riksintresse för kulturmiljö och för rekreation och friluftsliv. Dessa riksintressen påverkas inte, färjeverksamheten förändrar inte karaktären på området och hotar därmed inte riksintresset för kulturmiljö. Färjeleden följer i linje med sjöfartsintresset i riksintresset för farled. 23. Fråga: Vilken relation har ni till Nacka? Svar: Flera medarbetare på Nacka kommun bor i Jarlaberg. 24. Fråga: Det är mycket fokus på Statoil, men inte på Jarlaberg. Svar: Det beror på att vägen passerar inom Statoils område. De bedriver en speciell verksamhet där riskfyllda situationer kan uppstå. Informationsmötet vänder sig till de boende i Jarlaberg för att skapa en dialog. 25. Fråga: Planeras busshållplatser? Svar: Nej inte i försöket. Diskussioner har tidigare förts med SL som tycker det är för litet underlag att dra bussar till färjelägena. Dessutom är det svårt att ha buss på Skönviksvägen. Men det är vår ambition att gång- och cykeltrafikanter ska kunna ta färjan på ett säkert sätt och att på sikt få en anslutningsbuss på rimligt avstånd från färjelägena. Det gäller både Nacka och Frihamnen. 26. Fråga: Nöjesåkare som vill ställa bilen i Jarlaberg och åka till Frihamnen, var gör de av sin bil? Svar: Färjan är inte tänkt som en kollektivtrafikförbindelse. Speciella parkeringsplatser kommer inte att finnas. Vi tar till och frågan i den fortsatta utredningen. 27. Fråga: Det kommer att bli problem med fortkörning och att folk kliver ur sina bilar och lämnar dem på fel ställen. Svar: Vi tar med oss frågeställningarna, men erfarenheter från andra färjelägen t.ex. Ekerö visar att det är en liten risk. 28. Fråga: Det vore bra med en trägångbro utmed kusten från Nacka Strand för de som vill åka kollektivt till och från färjan. Alla busshållplatser är annars på långt avstånd från färjan.

6 Svar: Det kommer inte att byggas en gångbro under försöksperioden. Om färjan blir permanent kan det bli aktuellt. 29. Fråga: Vad kostar en gång- och cykelväg? Beslutsgång Svar: Det är inte studerat och diskuterat än. 30. Fråga: När fattar kommunen beslut om färjeleden? Svar: Under våren Fråga: Kommer förslaget att skickas på remiss till HSB-distriktet i Jarlaberg? Svar: Nej eftersom åtgärderna på den kommunala vägen kan göras inom vägområdet. Åtgärder på vägar följer inte samma lagstiftning som husbyggen och liknande. Ingen planläggning ska göras. Informationsmötet är ett sätt att få in synpunkter. Eventuellt kan det bli fler informationsmöten. Synpunkter är värdefulla och kan även lämnas till projektledare på Nacka kommun respektive Vägverket (se kontaktuppgifter på och 32. Fråga: Vad ska vi göra för att framföra våra synpunkter? Svar: Alla synpunkter antecknas och synpunkter kan skickas in i efterhand, via mail till kontaktpersoner på Vägverket och Nacka kommun. Inga samrådsmöten kommer att hållas men eventuellt fler informationsmöten. 33. Fråga: Kommer förslaget presenteras innan beslut i kommunen? Svar: Ja, om politikerna tycker det. 34. Fråga: Har vi boende i Jarlaberg möjlighet att säga ja eller nej till projektet? Svar: Nej det är de folkvaldas uppgift, det är därför vi har informationsmöte, så att synpunkter kan lämnas här. 35. Fråga: Det finns 7 bostadsrättsföreningar i Jarlaberg som har bjudits in till mötet, det enda sättet att lämna synpunkter är att gå via sin förening, vilket kan bli ett problem. Samtidigt finns en styrka i ett gemensamt agerande. Information bör även skickas till HSB:s Nacka-Värmdö-distrikt, skolan och förskolorna i Jarlaberg. Svar: Hur bostadsrättsföreningarna väljer att sprida inbjudningar till sina medlemmar kan vi inte påverka. Vi tar emot synpunkter från alla, såväl privatpersoner som föreningar. Informationsmötet har annonserats i lokalpressen.

Nya färjeleder i Stockholm

Nya färjeleder i Stockholm Objektnr 8447445 JUNI 2008 Titel: Objektnummer:8447445 Utgivningsdatum: Juni 2008 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Ove Lindkvist Författare: Maria Johansson, Grontmij AB Distributör: Vägverket Region

Läs mer

FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN

FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN Fråga: Vad är kutym angående inlösning av fastigheter vad gäller nivån på ersättning relativt marknadsvärdet. Svar: Man kan titta på vad en kommun enligt plan- och bygglagen

Läs mer

TUNNEBERGA 5:2 M FL, I JONSTORP

TUNNEBERGA 5:2 M FL, I JONSTORP KS/2009/506 SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR TUNNEBERGA 5:2 M FL, I JONSTORP HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 2013-12-09 Reviderad enligt beslut i Kommunstyrelsens planutskott 2013-12-17 2 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN,

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Informationsmöte i Odensala skola 20 mars 2014 MINNESANTECKNINGAR

Informationsmöte i Odensala skola 20 mars 2014 MINNESANTECKNINGAR Informationsmöte i Odensala skola 20 mars 2014 MINNESANTECKNINGAR Minnesanteckningar Mötet inleddes med information och fakta i en timme. Information och fakta presenterades av Lars Bryntesson, kommunstyrelsens

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Sidan 3 av 200 Ärende 1 Sidan 4 av 200 Sidan 5 av 200 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Jaana

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Minnesanteckningar från samråd med särskilt berörda och allmänhet

Minnesanteckningar från samråd med särskilt berörda och allmänhet Minnesanteckningar från samråd med särskilt berörda och allmänhet angående vindkraftetablering på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5,

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Medborgardialog strategi eller verktyg?

Medborgardialog strategi eller verktyg? Medborgardialog strategi eller verktyg? Praktikantprojekt hösten 2013 Farhad Mazi Esfahani Ida Strandell Januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2

Läs mer

Möte 2 EBH-STÖDETS BESLUTANDEGRUPP Mötesdatum 19 februari 2015

Möte 2 EBH-STÖDETS BESLUTANDEGRUPP Mötesdatum 19 februari 2015 Sida 1 av 6 Anteckningar 2015-02-25 Möte 2 EBH-STÖDETS BESLUTANDEGRUPP Mötesdatum 19 februari 2015 Närvarande: Ulf Larsson (UL), Naturvårdsverket, Ola Drewes (OL) Naturvårdsverket, Magnus Langendoen (ML),

Läs mer

Dp 401, Detaljplan för Storäng, fastigheterna Överby 2:20 2:28 med flera,

Dp 401, Detaljplan för Storäng, fastigheterna Överby 2:20 2:28 med flera, s. 1/35 Dp 401, Detaljplan för Storäng, fastigheterna Överby 2:20 2:28 med flera, Vaxholms stad Programsamrådsredogörelse Kommunstyrelsen beslöt den 6 december 2012 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig!

Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig! Moderaterna i Vellinge kommun Box 5, 236 21 Höllviken webmaster@vellinge.moderat.se Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig! Lotta78:

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Torsby 1:249 m fl Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län Sammanfattning Ärendet Torsby är ett av kommunens prioriterade förändringsområden. Huvudsyftet med

Läs mer

Svar på frågor från Danderyds villaägareförening

Svar på frågor från Danderyds villaägareförening Svar på frågor från Danderyds villaägareförening 1. Kommer det att byggas några nya boningshus i anslutning till Mörby centrum? C: Det kommer att byggas bostäder i anslutning till Mörby centrum, men ingenting

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Diskussion vid LKC fullmäktigemöte med politiker den 29 augusti 2006 angående koloniområdenas

Diskussion vid LKC fullmäktigemöte med politiker den 29 augusti 2006 angående koloniområdenas Bilaga 3 Hur ställer sig partierna när det gäller koloniverksamheten i Lund? Prytz (S) anser att koloniområdena är lungor i staden och att de ger en variation i stadsbilden som det är viktig att behålla.

Läs mer

Hälsokonsekvenser i strategisk miljöbedömning (SMB)

Hälsokonsekvenser i strategisk miljöbedömning (SMB) RAPPORT Hälsokonsekvenser i strategisk miljöbedömning (SMB) med Göteborgs åtgärdsprogram för kvävedioxid som testfall Inger Jöborn, Mohammed Belhaj och Karin Sjöberg Martin Almgren 1 Bertil Forsberg 2

Läs mer

Ungdomsbostadsbrist?

Ungdomsbostadsbrist? Ungdomsbostadsbrist? Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Det svenska politiska systemet Handledare: Martin Berry 11 oktober 2012 Sebastian Lindman < sebli385@student.liu.se

Läs mer

Strategiska Avdelningen 2005-11-14 Dp 2004-12180-54 Peter Jacobsson Tfn 08-508 26 000

Strategiska Avdelningen 2005-11-14 Dp 2004-12180-54 Peter Jacobsson Tfn 08-508 26 000 1 (47) SAMRÅDSREDOGÖRELSE Strategiska Avdelningen 2005-11-14 Dp 2004-12180-54 Peter Jacobsson Tfn 08-508 26 000 Detaljplan för Område vid kv. Ombudet i stadsdelen Vällingby i Stockholm Dp 2004-12180-54

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Faktablad. pro j e kte t m e dborgar dialog

Faktablad. pro j e kte t m e dborgar dialog Faktablad pro j e kte t m e dborgar dialog 7 e-petitioner december 2009 Vad är en e-petition? En e-petition är en idé, önskan om åtgärd eller förslag från en medborgare till kommunen eller landstinget.

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer