Förvaltningsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse"

Transkript

1 Årsredovisning Föreningen Kreaprenör (org.nr ) Styrelsen för den ideella föreningen Kreaprenör lämnar här den sjunde årsredovisningen. Förvaltningsberättelse 1. Styrelse och föreningsfakta Den av årsmötet valda styrelsen har bestått av Lars-Olof (LO) Landin (ordf) samt övriga ledamöter Alarik Arthur, Anne Charlotte (Lotta) Nackstad (sekreterare) och Johan Wedfelt. Dessutom har Imi Markos deltagit som hedersledamot. Imi Markos, föreningens grundare, avled 19 februari Den av årsmötet utsedda valberedningen är Jackie Bergman och Inga-Lill Wener, är aktiva i nätverket Brobygge & Dialog, en av våra samarbetspartners. Styrelsen har hållit 3 protokollförda möten. Information och bakgrundsmaterial samlas fortlöpande på hemsidan Antalet medlemmar har ökat till 109 stycken (2011 = 102). Dessa samt ytterligare ca 900 personer i föreningens nätverk får regelbundet den samhällskritiska och samhällskommenterande webtidningen NYHETSBölletiner. Vårmöte och tillika årsmöte med tema Framtidens Hälsa hölls i april 2012 i samarbete med Kompetensgruppen i Stockholm. Höstmöte med tema Evolution och Medvetande hölls i oktober 2012 på Dalarö. Däremellan har sammanträden hållits i de olika projektgrupperna (se nedan). Varumärket Kreaprenör (eng: Creapreneur) är registrerat och i likhet med tidigare år har driften av hemsidan bekostats av föreningens huvudsponsor EBC Information AB. 2. Verksamheten När arbetet med Kreaprenör inleddes för snart 12 år sedan var det för att följa de starkaste trenderna i samhällsutvecklingen; hälsa, individens växande betydelse, jämställdhets-, integrations- och integritetsfrågor samt ökande krav på inflytande. Med modellen CROSS SENSOR skapade vi ett instrument för att följa verkningarna av dessa trender och framväxten av nya intressegemenskaper, som styr all samhällsutveckling. Den basala drivkraften är människors önskan att ständigt vilja förlänga och förstärka sinnena - syn-, hörsel-, balans-, lukt-, styr- och balanssinnena. Vår modell utgår därför från sinnena och inte - som brukligt är - från tekniska och ekonomiska parametrar. Med hjälp av CROSS SENSOR går det att förutse utvecklingen och i förväg identifiera NYA möjlighetsrum, vilka alltid finns i mellanrummen, mellan sådant som redan existerar. Verksamhetens syfte, att öka medvetandet och sprida information om vad som VERKLIGEN händer, är ingen lätt uppgift. Omfattningen av de förändringar världen upplever och svårigheten att med det förhärskande industriparadigmets vokabulär och mätmetoder begripa och avläsa vad förändringarna innebär, gör det allt viktigare att välja vilka områden vi ska koncentrera oss på för att åstadkomma bäst nytta med begränsade resurser och med den kompetens vi förmår uppbringa. Det gäller att vara träffsäker i val av områden och i val av teman och infallsvinklar, så att de lockar utan att vara varken för konventionella eller för esoteriska. 2.1 Hälsa och inflammation Eftersom personlig hälsa är centralt för människor, var det naturligt att Kreaprenör under de första åren ägnade mycket tid åt detta tema. Dialogen om Kost och Hälsa 1

2 som inleddes 2004 har fortsatt i en från Kreaprenör fristående grupp med professorn och kreaprenören Karl Arfors, expert på mikrocirkulation som pådrivare. I gruppen medverkar flera experter, bl.a professor Tore Scherstén samt docenterna Uffe Ravnskov och Ralf Sundberg. Gruppen skriver debattartiklar och böcker samt föreläser, forskar och utbildar. Målet är att bidra till en förändrad syn på kostens betydelse för hälsan, minska övertron på farmakologi och sprida insikt om faran med överdriven medicinering, förbättra kunskapen om kroppens självläkande förmågor samt introducera en annan syn på energi- och frekvensmedicin än vad skolmedicinen än så länge förmår att acceptera. Ett av gruppens delmål på senare tid är att starta debatt och forskning kring ämnet inflammation som grundorsak till de flesta av våra folksjukdomar. 2.2 Medvetandeeran En av de starkaste nutidstrenderna är ett ökat intresse för Medvetande. Nu är det inte bara möjligt att effektivisera styr- och balanssinnena (muskelkraft), vilket har lett till en i det närmaste osannolik transport- och produktionsförmåga, vilket bl.a. har tagit oss allt längre ut i Universum. Nu gör teknikutvecklingen det möjligt att också förlänga och förstärka HJÄRNAN, som anses utgöra sinnenas centrum och kopplingscentral, funktioner som är MEDVETANDE. Ny informationsteknik vidgar gränserna för den upplevda verkligheten, vilket tar oss allt längre in i människan och gör att man kan avbilda och härma tankar och känslor. Redan nu finns AI (artificiell intelligens) och snart också AE (artificiell emotion). Man behöver inte tveka om att målet för forskarna inte bara är att avbilda och leka med artificiella varelser på TV-skärmar utan att också skapa artificiella varelser, dvs sudda ut gränsen mellan verklighet och fantasi. Vi är troligen den sista generationen som kommer att kunna skilja mellan verklighet och virtuell verklighet, påstår IT-legenden Ray Kurzweil. Ny informationsteknik och ökad kunskapsspridning får som resultat en ny tidsålder. Vi väljer att INTE kalla denna för informations- och kunskapseran, utan att uppkalla den efter vad som vi anser dominerar utvecklingen. Vår beteckning på den tid vi lever i är Medvetanderean. 3. Pågående projekt 3.1 Är hjärnforskning oetisk? Av en slump har Kreaprenör kommit i kontakt med en grupp människor, som oberoende av varandra har upplevt att de är föremål för experiment utan samtycke. Upplevelserna beskrivs som smärtsamma och enerverande. De upplever att de får sina liv raserade. De upplever att de utsätts för smärta och oupphörliga frågor genom utifrån styrda impulser, en kontinuerlig fysisk och psykisk process, som alla uppfattar började sedan de hade haft någon form av kontakt med sjukvården. Läkare klassar dessa personer som psykiskt sjuka. Vi har information som visar att det pågår långt framskriden forskning i Sverige och utomlands inom området människa-maskin-integration (=pervasive computing) med hjälp av bl.a. nanoteknik, biometrisk sensorteknik, AI (=artificiell intelligens) och lärande datorer i avsikt att kopiera hjärnans och kroppens funktioner. Två särskilda fall av Pervasive Computing är Pervasive Games (PG) och Pervasive Healthcare (PHC), som kombinerar dataspel med den verkliga världen. Pervasive Computing kräver en infrastruktur som möjliggör anslutning av olika enheter och integrering av dessa i distribuerade system. En sådan infrastruktur är SODA (Service-Oriented Device Architecture). I Sverige finansierar statliga VINNOVA sådan forskning, som sker i samarbeten mellan bl.a. FOI (Försvarets forskningsinstitut), Karolinska Institutet och Kungl Tekniska Högskolan. SMER (Statens Medicinsk Etiska Råd) har varnat för skadliga konsekvenser av sådan forskning skickade ett annat vetenskapligt råd i en rapport lett av den svenske 2

3 professorn Göran Hermerén varningar till EU-kommissionen om negativa konsekvenser av liknande forskning. SMER har gett VINNOVA och Kemikalieinspektionen i uppgift att utarabeta en strategi för hur möjligheter och risker förknippade med nanoteknologiforskning kan tillvaratas och beaktas. Till skillnad mot många utländska rapporter ägnar dessa myndigheter mycket begränsad uppmärksamhet åt etiska problem. Särskilt i VINNOVAS rapport finns en tendens att istället behandla riskfrågor som ett hinder för teknikutvecklingen arrangerade Kreaprenör ett första möte om Hjärnforskningen dess möjligheter och konsekvenser. Styrelsen förbereder nya möten på detta tema, dit vi avser att bjuda in forskare och andra intressenter. Ett huvudsyfte är att få igång en etisk debatt om forskning och etik i Sverige. Årsmötet 5 april 2013 har temat Etik och Forskning. 3.2 Samhällsutveckling utifrån ett multidimensionellt medvetande Kreaprenör har inlett samarbete med företaget Mindhouse AB i Tällberg och dess huvudägare Anders Lidén. Vi blev inbjudna till Tällberg för att diskutera om det behövs ett esoteriskt institut i Sverige. De inbjudna diskuterade frågan under ett par dagar och kom fram till att mystiken borde få en större plats. Vi enades dock om att inte använda orden esoterik eller mystik, eftersom de ofta missförstås. Istället fastnade vi för begreppet samhällsutveckling utifrån ett multidimensionellt medvetande. Höstmötet 2012 handlade om Evolution och Medvetande och Anders Lidén deltog som en av talarna, Han höll ett personligt föredrag präglat av humanism, globalt tänkande och affärsmässighet, och redogjorde för sin idé att i Tällberg starta en Mindhouse Park, en global arena för nytänkande. På höstmötet deltog också ingenjör Rolf-Erik Solheim. Han höll ett uppskattat föredrag, där han sammanfattade tankar kring evolutionen under 13,5 miljarder år. The big history börjar bli ett erkänt ämne. Solheim framförde synpunkten att evolutionen, som nu erkänns i många svenska esoteriska grupper som grund för en ny spiritualitet, kanske skulle kunna vara en gemensam nämnare för en ny svensk spiritualitet. I de efterföljande diskussionerna lyckades vi inte knyta ihop säcken vad gällde frågan om det behövs en svensk, esoterisk rörelse, som inbegriper alla nuvarande strömningar som arbetar med medvetande och tidens STORA FRÅGOR. Men våra föredragshållare lyckades väcka stort intresse för evolution och medvetande bland närvarande kreaprenörer med skiftande yrkeskarriärer och erfarenheter, av vilka flera erkände att de sällan eller aldrig kommer i kontakt dessa frågor, THE BIG HISTORY. 3.3 Värdegrund och religion Någon har sagt att när Stat och Kyrka står för nära varandra är det fel på Kyrkan. Och när de står för långt åtskilda är det fel på Staten. Sedan år 2000 har Sverige inte längre statskyrka, men ändå är 70% av befolkningen fortfarande medlemmar i Svenska kyrkan. En majoritet av svenskarna är inte religiösa, men värdegrund och religion hänger ihop. Värdegrundsfrågor är avgörande i all samhällsutveckling och den luthersk-evangeliska värdegrunden, som vi har i Sverige, har varit sällsynt lyckosam för sina invånare världen över. Vilken är Svenska kyrkans identitet? Vilken roll kommer Svenska kyrkan (.. vill Svenska kyrkan) ha i framtiden? Frågan diskuterades på ett möte i mars 2012 arrangerat av POSK (partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan) och med LO Landin, Kreaprenör som moderator. En rapport från mötet finns på hemsidan. En arbetsgrupp har bildats för att fortsätta diskussionen med företrädare för Svenska kyrkan i syfte att bidra med en modell för identitets- och förändringsarbete i Svenska kyrkan. 3.4 Regional utveckling med hjälp av CROSS SENSOR Inledningsvis beskrevs hur Kreaprenör tagit fram modellen CROSS SENSOR. Vi studerade tidigt regionutvecklingsarbetet i Kista. För 10 år sedan startade vi en hemsida för regional utveckling vars innehåll är högaktuellt idag. Vi diskuterade regional 3

4 utveckling med Startegiska forskningsinstitutet i Ungern. Vi lyckades dock inte etablera CROSS SENSOR som en regional utvecklingsmodell, ett verktyg för att medvetandegör våra sinnen och framtida utvecklingsområden med hjälp av perception. En arbetsgrupp har nu bildats för att fortsätta detta arbete och föreningens huvudsponsor EBC Information AB vill bjuda in till ett projekt för att kommersialisera CROSS SENSOR. 4. Etik och Vetenskap Kreaprenör får nu ytterligare bekräftelse genom Sten Anderssons personliga porträtt av det märkliga österrikiska geniet och filosofen Ludwig Wittgenstein under titeln FILOSOFEN SOM INTE VILLE TALA. Wittgenstein bestrider den av filosofen René Descartes etablerade tesen Cogito ergo sum - Jag tänker, alltså finns jag till, som västerlänningar har godkänt som en evig sanning sedan mer än 350 år. FEL, hävdar Wittgenstein, som i stället menar att Den andra tänker, därför finns jag. Det är den andres bekräftelse som skapar min existens. Wittgenstein torpederar hela den moderna varumärkesvården, som envist propagerar för jagets/företagets/produktens profilering. Varumärkesvårdarna borde propagera för image i stället. Imagen föds nämligen i andras tankar. Perceptionspsykologi bygger på dessa omvända processer, som är aktiva vid tolkningen av sinnesuttryck. En mängd medvetna och omedvetna processer är involverade i att förvandla sinnesintryck till meningsfull information. Perceptionspsykologen Daniel Kahneman fick 2002 priset i ekonomi till Nobels minne för sin forskning kring dessa förhållanden. Wittgenstein angriper vetenskapen för att den ensidigt har gift sig med teknik och ekonomi. Det har varit ett olyckligt äktenskap, vars tragiska följder märks allt mer - både i närmiljön och i den globala sfären. Kreaprenör har krävt att vetenskapen bör närma sig det immateriella och mystiska och har givit vårt MEDVETANDE huvudrollen i framtiden. Vi är på väg in i Medvetandeeran med nya, vetenskapliga kopplingar. Det mest olyckliga är att vetenskapen saknar etik och moral. Ingen köper längre argumentet att den som uppfann kniven inte har skyldighet att tänka på att kniven också som ett potentiellt mordvapen. Varje ny upptäckt, innovation och uppfinning måste i framtiden ta hänsyn till både bruk och missbruk. Wittgenstein var före sin tid och Kreaprenör har länge varit en av hans förespråkare. 5. Förhållandet till EBC Information AB (nedan kallat EBC) Varumärkena Kreaprenör och Creapreneur samt hemsidan har sedan starten betalats och registrerats av EBC. Styrelsen anser att det är olyckligt om föreningens ideella verksamhet blandas samman med bolaget EBC. En ideell förening ska och får heller inte bedriva kommersiell verksamhet. EBC vill kommersialisera modellen CROSS SENSOR. Modellen har utvecklats av föreningens båda grundare LO Landin och Imi Markos och finns beskriven på Kreaprenörs hemsida och på hemsidan som ägs av EBC. Grundarna har använt modellen i arbetet med Kreaprenör. Upphovsrätten till modellen tillhör grundarna och LO Landin önskar nu kommersialisera CROSS SENSOR och SverigeSvarar i EBC. Denna verksamhet bör därför kopplas bort från föreningen Kreaprenör. Styrelsen föreslår att kopplingarna till CROSS SENSOR och SverigeSvarar plockas bort från Kreaprenörs hemsida. EBC överför samtidigt hela äganderätten till varumärket Kreaprenör och hemsidan till föreningen. Styrelsen föreslår att EBC årsvis fakturerar Kreaprenör en årlig avgift för drift av hemsida och medlemsregister. Avgiften föreslås tillsvidare var 25 kr/medlem + moms. Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift

5 Årsredovisning med resultat- och balansräkning Föreningen KREAPRENÖR ideell för Räkenskapsår RESULTATRÄKNING INTÄKTER Medlemsavgifter Seminarier SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Kostnader seminarier Redovisningstjänster Bankkostnader Övriga externa kostnader SUMMA KOSTNADER RESULTAT BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Plusgiro SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Ingående kapital Årets resultat Summa eget kapital Skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning. Stockholm i mars 2013 Lars-Olof Landin Alarik Arthur Anne Charlotte Nackstad Johan Wedfelt 5

6 Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den / 2013 Revisorer Johan Palm Auktoriserad revisor Lars Jakobsson 6

Årsrapport 2014. Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa

Årsrapport 2014. Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa Årsrapport 2014 Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa Ordföranden har ordet Året 2014 var året då vi i styrelsen lade ut spåret för vårt framtida arbete. Vi fortsatte utifrån

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling Gör Leader skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling Text: Jacob Käll

Läs mer

NÄTVERKET STADSBYGGNADSDIALOGEN. Dokumentation och slutsatser från nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten under 2011 och 2012

NÄTVERKET STADSBYGGNADSDIALOGEN. Dokumentation och slutsatser från nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten under 2011 och 2012 NÄTVERKET STADSBYGGNADSDIALOGEN Dokumentation och slutsatser från nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten under 2011 och 2012 1 Förord Detta är en dokumentation av nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten

Läs mer

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod = Rapportt 2011:57 = Institutio onen för pedagogik,didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i ledarskap inom Magisterprogrammet i Ledarskap, 15 hp Varför berättade ni aldrig det? Informationens betydelse

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck en utvärdering Nina Edström & Sadia Hassanen Tack! Utvärderingen hade förstås inte varit möjlig att genomföra utan den generositet med vilken projektdeltagare

Läs mer

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Kvinnors företagande Rapport från konferens 12 november 2010 Rapport nr 2011:3 Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Bidragssystemet hänger inte med i dagens företagande Inledning

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge -

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Kompetensutvecklingsprojekt i LRF s regi Finansierat av Europeiska Socialfonden Anna Tegel Maj 2013 Sammanfattning Projektet Grön kompetens i Blekinge har pågått

Läs mer

FRÅN ENGAGEMANG TILL INFLYTANDE

FRÅN ENGAGEMANG TILL INFLYTANDE FRÅN ENGAGEMANG TILL INFLYTANDE INSPIRATIONSHANDBOK FÖR KVINNOR MED UTLÄNDSK BAKGRUND I FÖRENINGSLIVET FRÅN ENGAGEMANG TILL INLFYTANDE Boken är framtagen av Byrån mot diskriminering i Östergötland som

Läs mer

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att Att förbundsmötet beslutar om att anta stadgeändring som syftar till att öppna verksamheten och locka

Läs mer

Kulturkompetens på gott och ont

Kulturkompetens på gott och ont Kulturkompetens på gott och ont En kvalitativ studie om vad kulturkompetens är och hur det används i det sociala arbetet på ett familjecenter i Västra Götaland. Socionomprogrammet C-uppsats Författare:

Läs mer

Röster om folkbildning och demokrati

Röster om folkbildning och demokrati F olkbildningsrådet utvärderar No 3 2001 Röster om folkbildning och demokrati En rapport från projektet Folkbildingen och de demokratiska utmaningarna Röster om folkbildning och demokrati En rapport från

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31 för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Godkänd av förbundsstyrelsen 2015-03-05. 2 Innehållsförteckning sid Samordningsförbundets

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarrevision som Kunskapsutveckling En arbetsmetod för FoU-enheter? Författare: Anna Jakobsson Lund & David Rosenberg Rapport: nr 2007:04 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-10-6

Läs mer

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län Professor Olle Lundin Fibyvägen 20 740 20 Vänge Till Landstingsrevisionen Jönköpings läns landsting Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län 1 Inledning Jag har av revisionen i landstinget

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Rapport. Demensnätverket. En kompetensutvecklingsmetod. för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland. av Bertha Ragnarsdóttir

Rapport. Demensnätverket. En kompetensutvecklingsmetod. för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland. av Bertha Ragnarsdóttir Rapport Demensnätverket En kompetensutvecklingsmetod för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland av Bertha Ragnarsdóttir INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Inledning 1 Bakgrund... 1 Syfte... 2 Kunskapsöversikt

Läs mer

ATT SÄTTA PRÄGEL PÅ SIN VARDAG: OM SÄSONGSSAMTAL SOM ETT ARBETSSÄTT INOM HANDIKAPPOMSORG

ATT SÄTTA PRÄGEL PÅ SIN VARDAG: OM SÄSONGSSAMTAL SOM ETT ARBETSSÄTT INOM HANDIKAPPOMSORG ATT SÄTTA PRÄGEL PÅ SIN VARDAG: OM SÄSONGSSAMTAL SOM ETT ARBETSSÄTT INOM HANDIKAPPOMSORG Kent Ericsson Patricia Ericsson En rapport från EU-Projekt STEPS/Lidingö Program Handikapp & Omsorg Pedagogiska

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7 Justitiedepartementet Enheten för demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, folkrörelsefrågor och idrott Enheten för integration och mångfald Alla har rätt. En konferens om mänskliga rättigheter och

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapportserien Skilda världar Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapport: nr 2009:4 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-32-8

Läs mer

Christina Franzén Pär Lärkeryd Sabina Sjölander Jack Borgström. DET LÖNAR SIG. genusmedveten ledning och styrning i verkstadsindustri

Christina Franzén Pär Lärkeryd Sabina Sjölander Jack Borgström. DET LÖNAR SIG. genusmedveten ledning och styrning i verkstadsindustri Christina Franzén Pär Lärkeryd Sabina Sjölander Jack Borgström DET LÖNAR SIG. genusmedveten ledning och styrning i verkstadsindustri DET LÖNAR SIG. Den här boken handlar om Indexator och det värdegrundsarbete,

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt Göteborgs Insjörike en utvärdering av samverkan i projekt Våren 2013 kontaktade projektledare Martin Dahl Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer