DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, JANUARI, 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JANUARI, 2007"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, JANUARI, 2007 Omsättningen ökade med 33 procent och byråintäkten ökade med 14 procent för jämförbara enheter Rörelseresultatet uppgick till 10,4 Mkr, en ökning med 7,9 Mkr jämfört med föregående år Periodens resultat uppgick till 7,8 Mkr, en ökning med 9,1 Mkr jämfört med föregående år Två nya bolag startade: Wisely inom digital kommunikation och Brandspot inom event/sponsring TREDJE KVARTALET Nettoomsättningen uppgick under tredje kvartalet till 182,6 (53,1) Mkr. För jämförbara enheter 1 motsvarande kvartal föregående år var nettoomsättningen 133,7 Mkr. Byråintäkten uppgick under tredje kvartalet till 45,0 (43,5) Mkr. För jämförbara enheter 1 motsvarande kvartal föregående år var byråintäkten 40,9 Mkr. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till 4,2 (2,6) Mkr. För jämförbara enheter 1 motsvarande kvartal föregående år var rörelseresultatet före avskrivningar 3,0 Mkr. Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar uppgick till 3,8 (2,1) Mkr. För jämförbara enheter 1 motsvarande kvartal föregående år var rörelseresultatet efter avskrivningar 2,5 Mkr. Periodens resultat efter skatt uppgick till 3,2 (0,7) Mkr. Minoritetsägarnas andel i resultatet uppgick till 2,2 (2,3) Mkr. Kassaflödet under perioden uppgick till -9,4 (0,5) Mkr. Resultat per aktie uppgick till 0,3 (-0,9) kronor. NIO MÅNADER Nettoomsättningen uppgick under årets första nio månader till 473,9 (139,5) Mkr. För jämförbara enheter 1 motsvarande period föregående år var nettoomsättningen 357,1 Mkr. Byråintäkten uppgick under årets första nio månader till 125,4 (113,7) Mkr. För jämförbara enheter 1 motsvarande period föregående år var byråintäkten 109,7 Mkr. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till 12,9 (3,9) Mkr. För jämförbara enheter 1 motsvarande period föregående år var rörelseresultatet före avskrivningar 4,9 Mkr. Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar uppgick till 10,4 (2,5) Mkr. För jämförbara enheter 1 motsvarande period föregående år var rörelseresultatet efter avskrivningar 3,7 Mkr. Periodens resultat efter skatt uppgick till 7,8 (-1,3) Mkr. Minoritetsägarnas andel i resultatet uppgick till 7,6 (7,3) Mkr. Kassaflödet under perioden uppgick till 5,4 (0,5) Mkr. Resultat per aktie uppgick till 0,1 (-4,8) kronor. 1 I jämförbara enheter ingår Bizkit, som förvärvades i mars A-Coms affärsidé är att bygga kundvärdesdrivande specialistbolag inom marknadskommunikation och varumärkesutvecklande tjänster. Bolagen samverkar för att skapa största möjliga kundvärde Spetskompetens i samverkan. A-Com är en av Nordens största aktörer inom marknadskommunikation och varumärkesrelaterade tjänster.

2 RESULTATUTVECKLING Nedanstående diagram illustrerar utvecklingen av koncernens rörelseresultat före avskrivningar 1 från 1999, det år A-Com börsintroducerades, fram till idag. Diagrammet illustrerar rörelseresultatet före avskrivningar rullande 12 månader, med avstämning varje kvartal. Rörelseresultat före avskrivningar för A-Comkoncernen, rullande 12 månader (Mkr) Q /01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q AKTIEN KURSUTVECKLING A-Coms aktie har under innevarande kalenderår haft en utveckling om -7,5 procent till och med den 20 mars Sedan årsskiftet har i genomsnitt aktier omsatts varje handelsdag. ANALYS AV FÖRETAGET Analysföretaget Redeye analyserar A-Com löpande inom ramen för Redeys Analysgaranti, vilket är en oberoende analysbevakning utan möjlighet för uppdragsgivaren att påverka bedömning eller rekommendation av aktien. Analyserna publiceras löpande på Redeyes hemsida 1 För att öka jämförbarheten mellan perioderna har Resultat från andelar i koncernföretag mm - vilket främst avser realisationsresultat eller nedskrivningar vid avyttring/avveckling av dotterbolag - exkluderats vid beräkning av ovanstående resultat. 2 (10)

3 MARKNADEN A-Com verkar på marknaden för marknadskommunikation och varumärkesdrivande tjänster. Kundernas vilja och förmåga att investera i marknadsföringsaktiviteter har nära samband med den ekonomiska utvecklingen och konjunkturen. Det är svårt att ge en entydig bild av A-Coms marknads utveckling. Det finns dock ett starkt samband mellan mediemarknadens utveckling och A-Coms utveckling. Alla siffror om marknaden nedan kommer från Institutet för Reklam- och Mediestatistik, IRM. Av de totala investeringarna i marknadskommunikation utgör cirka hälften direkta investeringar i köpta medier såsom dagspress, kvällspress, TV, Internet, kataloger, gratistidningar och distribution av direktreklam. Ytterligare 30 procent definieras av IRM som Övriga investeringar, vilket inkluderar presentreklam, sponsring, butikspromotion, mässor och events. Kvarvarande 20 procent är kostnader för att producera reklam, direktreklam, bilagor och kundtidningar. Den information som IRM löpande rapporterar är den första kategorin, direkta investeringar i köpta medier, vilket sker kvartalsvis. MEDIEINVESTERINGAR 2006 Under kalenderårets fjärde kvartal fortsatte den starka tillväxt som de tre tidigare kvartalen uppvisat. Totalt ökade investeringarna i köpta medier under 2006 med 9,4 procent eller 2,6 miljarder kronor jämfört med föregående år, vilket innebär att investeringarna uppgick till sammanlagt 29,8 miljarder kronor. Starkast utveckling hade internetannonseringen, som med en tillväxt om 50 procent nådde nära nio procent av de totala medieinvesteringarna. De 15 största mediekategoriernas utveckling listas nedan. Mediekategori Investeringar 2006 (Mkr) Förändring (%) Morgonpress ,0 TV ,7 Internet ,0 DR, adresserad ,2 DR, oadresserad ,8 Kataloger ,2 Fackpress ,5 Gratistidningar ,5 Utomhus ,8 Kvällspress 940 4,0 Populärpress 774 8,1 Radio ,7 Annonsblad ,6 Gratistidskrifter 500 9,2 Bilagor 388 4,0 Övriga (butik, utomhus, bio, text-tv, tidskr.) Summa ,4 PROGNOS FÖR MEDIEINVESTERINGAR 2007 IRM:s prognos för innevarande år är en ökning om 1,8 miljarder kronor eller 6,0 procent jämfört med investeringarna 2006, innebärande att medieinvesteringarna år 2007 prognostiseras till att uppgå till drygt 31 miljarder kronor. Utveckling av mediemarknaden (p) 15% 10% 5% 4,9% 11,8% 5,4% 7,4% 9,4% 6,0% 0% 0,1% -5% -10% -5,8% -3,9% (p) 3 (10)

4 FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR, UNDER OCH EFTER PERIODEN TVÅ NYA A-COMBOLAG I delårsrapporten för andra kvartalet nämndes två högt prioriterade tillväxtområden: digital kommunikation och event/sponsring. Sedan årsskiftet 06/07 har A-Com startat två nya bolag inom dessa discipliner: Wisely Den 10 januari 2007 startade A-Com den digitala kommunikationsbyrån Wisely tillsammans med Kenneth Danielsson, en av Sveriges mest erfarna personer inom digitala medier. Kenneth har tidigare byggt upp Mindshare och Mindshare Digital (idag Interaction) och motsvarande affärsområde inom Aegis (Carat). Wisely är en kombination av web-, reklam- och mediebyrå, uteslutande fokuserad på digitala medier. Wiselys målsättning är att bli Nordens ledande lead agency inom digital marknadsföring, genom att svara upp mot kunders behov av koordination och kommunikation inom digitala media via ett samspel av idé, produktion, annonsköp, mätning och optimering. Det finns idag ingen byrå i Norden som integrerat analyserar och genomför alla de delar som Wisely gör. Däremot finns det en mängd byråer och konsulter inom de olika disciplinerna som gör det var för sig, men inte i ett samlat grepp. Wisely ägs till lika delar av A-Com och Kenneth Danielsson. A-Com har genom optionsavtal möjlighet att öka sitt ägande i bolaget till 100 procent. Brandspot Den 20 februari 2007 startade A-Com ett strategiskt konsultbolag inom eventmarknadsföring tillsammans med Jan Torstensson, tidigare Koncernmarknadschef på SEB och Pierre Tinnerholm, tidigare globalt sponsrings-/eventansvarig på Swedish Match. Brandspots målsättning är att vara uppdragsgivarnas partner inom alla delar av eventbaserad marknadsföring, från strategiska överväganden till praktiskt genomförande. Målgruppen för denna typ av tjänst är stora företag och organisationer med komplexa produkter och tjänster, som utnyttjar events för att integrera varumärkesbyggande, ge exponering, skapa intern stolthet och utveckla sina kundrelationer. Brandspot ägs av A-Com och ledningen i lika delar. A-Com har genom optionsavtal möjlighet att öka sitt ägande i bolaget till 100 procent. BREDDAT ÄGANDE I HUMANKAPITALINTENSIVA BOLAG A-Com har under tredje kvartalet breddat ägandet i två humankapitalintensiva verksamheter i syfte att skapa rätt incitamentsstruktur för tillväxt: Tank/Y&R I reklambyrån Tank/Y&R emitterades under perioden andelar till två ledande befattningshavare i bolaget, varav den ene en nyrekryterad kreativt ansvarig. Emissionen minskade A-Coms ägande i Tank/Y&R från 88 procent till 70 procent. Texas Moonwalk I det i januari 2006 startade relationsmarknadsföringsbolaget Texas Moonwalk emitterades under perioden andelar till bolagets verkställande direktör. A-Coms ägande minskade genom emissionen från 62,5 procent till 54,7 procent. ÖKAT ÄGANDE I LÖNSAMMA BOLAG A-Coms ambition är att öka ägandet i bolag med väl utvecklat strukturkapital och god lönsamhet. A-Com äger sedan tidigare managementkonsultföretaget Differ och mediebyrån Bizkit till 100 procent och har genom optionsavtal möjlighet att öka ägandet i säljstödsföretaget Brand Support och relationsmarknadsföringsbolaget Trackster till 100 procent. A-Com har ökat sitt ägande i två bolag: Nerell More Wunderman A-Com förvärvade under tredje kvartalet 6,7 procent av relationsmarknadsföringsbolaget Nerell More Wunderman, ett av A-Coms mest lönsamma bolag. Säljare var en tidigare anställd som under sommaren 2006 slutade på bolaget. Förvärvet, som baserades på en oberoende värdering, ledde till att A-Coms ägande i bolaget ökade från 53,3 till 60,0 procent. 4 (10)

5 Trackster A-Com förvärvade efter periodens utgång 12,5 procent av relationsmarknadsföringsbolaget Trackster, som förutom att vara ett av A-Coms mest lönsamma bolag i februari utsågs till Sveriges bästa DM/RM-byrå i Dagens Industri/Regi:s årliga branschstudie Årets Byrå. A-Com äger efter förvärvet 75 procent i Trackster och har genom tidigare nämnd option möjlighet att öka ägandet i Trackster till 100 procent. ÖVRIGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN EMISSION TILL SEB Den 13 november 2006 utnyttjade styrelsen det av årsstämman 2006 lämnade bemyndigandet att emittera aktier till Skandinaviska Enskilda Banken genom kvittning av fordran om 10 Mkr. Teckningskursen om 45,24 kronor per nyemitterad aktie utgjorde den volymvägda genomsnittliga betalkursen för A-Coms aktie under tio handelsdagar närmast före den 13 november UTFALL TECKNINGSOPTIONSPROGRAM Årsstämman 2006 beslutade att införa ett optionsprogram för ledande befattningshavare i A-Comkoncernen. Optionsprogrammet omfattar maximalt teckningsoptioner och varje teckningsoption medför rätt till nyteckning av en aktie. Rätt att förvärva teckningsoptionerna tillkommer nuvarande och tillkommande ledande befattningshavare i A-Comkoncernen. Teckning av aktier med stöd av optionerna kan ske från och med den 1 december 2006 till och med den 30 november 2008 till en teckningskurs om 57,50 kronor. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna motsvarar 8,4 procent. Hittills har programmet tecknats av 23 befintliga befattningshavare inom A-Com, vilka sammanlagt förvärvat optioner. TAXERINGSREVISION Skatteverket har genomfört en taxeringsrevision av A-Com. Som ett resultat av granskningen har Skatteverket beslutat påföra det vilande dotterbolaget Moonwalk Stockholm KB arbetsgivaravgifter om 5,4 Mkr samt ränta och skattetillägg om 2,1 Mkr, dvs sammanlagt 7,5 Mkr. Beslutet har överklagats. A-Com gör tillsammans med bolagets skatterådgivare bedömningen att Skatteverket inte kommer att vinna framgång i frågan, varför skattekostnaden inte har reserverats i bokslutet. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG LIKVIDITETSGARANTIN HAR UPPHÖRT A-Com har sagt upp avtalet med Kaupthing Bank om likviditetsgaranti. Kaupthing Bank, som har varit A-Coms likviditetsgarant sedan den 22 oktober 2003, upphörde med sitt uppdrag den 20 februari Ingen ny likviditetsgarant har utsetts. A-Com kommer att utvärdera olika alternativ för att ha en fortsatt god likviditet i bolagets aktie. 5 (10)

6 ÖVERSIKT ÖVER A-COMS BOLAG A-Coms verksamhetsbolag är organiserade i fem affärsområden. a-com Advertising Media Special Services Strategy Interactive Business to Business AASTROEM Mediestrategi/medieköp BIZKIT Sales Support BRAND SUPPORT Management Consulting DIFFER CRM/databasanalys ACTIONBASE Tjänster TANK/Y&R Mediaanalys NORDISk MEDIAANALYS DM/RM NERELL MORE WUNDERMAN Event/sponsringsstrategi BRANDSPOT Digital kommunikation WISELY DM/RM TEXAS MOONWALK DM/RM TRACKSTER Action Marketing LOCOMOTIV HELSINKI Produktion OKIDOK RESULTAT PER AFFÄRSOMRÅDE, Mkr TOTALT Advertising Media Special Services Strategy Interactive 06/07 05/06 06/07 05/06 06/07 05/06 06/07 05/06 06/07 05/06 06/07 05/06 Rörelseintäkter 183,6 53,8 6,8 5,4 131,4 5,4 37,4 33,1 5,6 4,9 2,4 5,0 Byråintäkt 45,3 43,9 5,2 4,5 9,6 3,5 23,0 26,5 5,1 4,7 2,4 4,7 Rörelseresultat 7,7 7,0 0,8 0,5 2,3 0,5 3,9 4,8 0,5 0,2 0,2 1,0 Nio månader, Mkr TOTALT Advertising Media Special Services Strategy Interactive 06/07 05/06 06/07 05/06 06/07 05/06 06/07 05/06 06/07 05/06 06/07 05/06 Rörelseintäkter 476,8 140,6 18,9 15,4 337,0 14,4 98,0 88,3 14,8 10,8 8,1 11,7 Byråintäkt 126,6 114,2 14,7 12,7 24,1 9,1 66,3 71,2 13,9 10,4 7,6 10,8 Rörelseresultat 22,6 15,4 2,1 1,3 4,9 0,4 13,8 13,2 1,0-0,6 0,8 1,1 Resultat per affärsområde redovisas innan eliminering av internleveranser. 6 (10)

7 RÄKENSKAPER OCH FINANSIELLA KOMMENTARER Resultaträkningsposter och uppgifter om personal jämförs med samma period föregående år. Balansposter jämförs med balansräkningen per den 30 april 2006 om inte annat anges. FINANSIERING OCH LIKVIDITET Krediter i bank var vid utgången av perioden 45,0 (51,0) Mkr varav 11,3 (26,2) Mkr hade utnyttjats. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 17,5 (12,1) Mkr. Soliditeten uppgick den 31 januari 2007 till 37,9 (32,7) procent. Kassaflödet uppgick under tredje kvartalet till -9,4 (0,5) Mkr. Kassaflödets utveckling visas nedan: KASSAFLÖDESANALYSER, Mkr 2006/ /07 Helår Kassaflöde från den löpande verksamheten -6,5-1,8 7,5 7,2 6,1 Kassaflöde från investeringsverksamheten 2,0 0,6 1,6-0,6 4,3 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4,9 1,7-3,7-6,1-3,2 Periodens kassaflöde -9,4 0,5 5,4 0,5 7,2 Likvida medel vid periodens ingång 26,9 4,9 12,1 4,9 4,9 Likvida medel vid periodens utgång 17,5 5,4 17,5 5,4 12,1 PERSONAL Medelantalet anställda uppgick 192 (175) personer under niomånadersperioden och till 194 (183) personer under tredje kvartalet. Antalet anställda vid utgången av perioden uppgick till 190 (178) personer. MODERBOLAGET Moderbolaget bedriver inte någon egen affärsverksamhet, utan fungerar som koncernens holdingbolag. Moderbolaget har 3 (3) personer anställda. Koncernens ledning består av 5 personer. Moderbolagets omsättning för perioden uppgick till 2,3 (2,2) Mkr. Resultatet efter finansnetto uppgick till -12,2 (-11,6) Mkr. Likvida medel uppgick till 2,0 (0,0) Mkr. 7 (10)

8 RESULTATRÄKNINGAR, Mkr 2006/07 (jämf. enheter) 2006/07 Helår Nettoomsättning 182,6 53,1 133,7 473,9 139,5 239,9 Övriga rörelseintäkter 0,4 0,3 0,1 2,6 0,7 2,8 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 183,0 53,4 133,8 476,5 140,2 242,7 Inköp för kunders räkning -137,6-9,6-92,8-348,5-25,8-78,1 Övriga externa kostnader -7,5-8,4-8,6-22,3-22,7-30,9 Personalkostnader -33,5-32,3-29,3-92,4-87,0-123,5 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -0,4-0,5-0,5-2,5-1,4-2,3 Övriga rörelsekostnader -0,1-0,6-0,2-0,2-0,9-2,5 Andel i intressebolags resultat -0,1 0,1 0,1-0,2 0,1 0,1 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -179,2-51,3-131,3-466,1-137,7-237,2 RÖRELSERESULTAT 3,8 2,1 2,5 10,4 2,5 5,5 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar -0,0 0,0-0,0 - -0,0 Övriga finansiella poster -0,8-0,8-2,9-3,0-3,3 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 3,0 1,3 7,5-0,5 2,2 Skatt 0,2-0,6 0,3-0,8 2,3 PERIODENS RESULTAT 3,2 0,7 7,8-1,3 4,5 Varav: Majoritetsägarnas andel 0,9-1,7 0,2-8,6-8,5 Minoritetsägarnas andel 2,3 2,4 7,6 7,3 13,0 Resultat per aktie (kronor) 0,3-0,9 0,1-4,8-4,6 BALANSRÄKNINGAR, Mkr TILLGÅNGAR Goodwill 103,3 54,9 103,8 Övriga anläggningstillgångar 21,8 18,0 25,1 Summa anläggningstillgångar 125,1 72,9 128,9 Kundfordringar 60,4 28,4 78,8 Övriga omsättningstillgångar 22,9 20,6 16,8 Likvida medel 17,5 5,4 12,1 Summa omsättningstillgångar 100,8 54,4 107,7 SUMMA TILLGÅNGAR 225,9 127,3 236,6 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 74,1 29,9 63,0 Minoritetsintresse 11,4 7,6 14,3 Summa eget kapital 85,5 37,5 77,3 Uppskjutna skatteskulder 0,3-0,3 Långfristiga skulder 23,1-22,1 Kortfristiga skulder 117,0 89,8 136,9 Summa skulder 140,4 89,8 159,3 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 225,9 127,3 236,6 FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, Mkr Ingående eget kapital 63,0 29,3 29,3 Nyemissioner 10,5 9,0 42,8 Rearesultat från delavyttringar av dotterbolag 0,4 - -0,6 Omräkningsdifferenser - 0,2 0,0 Periodens resultat (Majoritetsägarnas andel) 0,2-8,6-8,5 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 74,1 29,9 63,0 Minoritetsintresse 11,4 7,6 14,3 Summa eget kapital 85,5 37,5 77,3 8 (10)

9 FLERÅRSÖVERSIKT 2006/ / / /04 1,2 RESULTATRÄKNINGAR (Mkr) Summa rörelseintäkter 183,0 53,4 476,5 140,2 242,7 197,4 234,1 Byråintäkt 45,0 43,5 125,4 113,7 161,7 140,4 168,3 Rörelseresultat före avskrivningar 4,2 2,6 12,9 3,9 7,8-24,5-29,9 Rörelseresultat efter avskrivningar 3,8 2,1 10,4 2,5 5,5-27,4-46,1 Resultat efter finansiella poster 3,0 1,3 7,5-0,5 2,2-30,9-52,3 Periodens resultat 3,2 0,7 7,8-1,3 4,5-32,1-58,7 BALANSRÄKNINGAR (Mkr) Goodwill 103,3 54,9 103,8 55,4 47,5 Övriga anläggningstillgångar 21,8 18,0 25,1 18,7 21,3 Kundfordringar 60,4 28,4 78,8 31,4 45,2 Övriga omsättningstillgångar 22,9 20,6 16,8 36,7 24,1 Likvida medel 17,5 5,4 12,1 4,9 7,0 SUMMA TILLGÅNGAR 225,9 127,3 236,6 147,1 145,1 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 74,1 29,9 63,0 29,3 34,2 Minoritetsintresse 11,4 7,6 14,3 7,7 - Summa eget kapital 85,5 37,5 77,3 37,0 - Minoritetsintresse ,4 Avsättningar 0,3-0,3 - - Långfristiga skulder 23,1-22,1 26,0 25,0 Kortfristiga skulder 117,0 89,8 136,9 84,1 79,5 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 225,9 127,3 236,6 147,1 145,1 NYCKELTAL Rörelsemarginal (%) 8,3 2,2 3,4 neg neg Vinstmarginal (%) 6,0 neg 1,4 neg neg Sysselsatt kapital (Mkr) 74,1 71,7 125,3 87,2 90,9 Avkastning på eget kapital (%) 0,3 neg neg neg neg Avkastning på sysselsatt kapital (%) 9,4 3,4 5,5 neg neg Räntetäckningsgrad (ggr) 2,8 0,8 1,6 neg neg Skuldsättningsgrad (ggr) 0,5 1,1 0,8 1,7 1,5 Soliditet (%) 37,9 29,5 32,7 25,2 28,0 Investeringar exkl. förvärv (Mkr) 0,9 1,7 2,0 1,9 4,1 Antal anställda, genomsnitt Byråintäkt per anställd (tkr) Rörelseresultat per anställd (tkr) Antal aktier vid periodens utgång Genomsnittligt antal aktier Genomsnittligt antal aktier efter utspädning och egna aktier , Resultat per aktie (kronor) 3 0,1-4,8-4,6-37,3-134,6 Resultat per aktie efter utspädning 3 0,1-4,8-4,6-37,3-134,6 och egna aktier (kronor) Eget kapital per aktie (kronor) 3 27,4 15,7 25,4 17,3 36,5 Utdelning per aktie (kronor) - - 0,0 0,0 0, Ej omräknat enligt IFRS 1. 2 Resultat från andelar i koncernföretag mm har till och med i årsredovisningen 2003/04 redovisats under rubriken Resultat från finansiella investeringar. Från och med räkenskapsår 2004/05 redovisas Resultat från andelar i koncernföretag mm i koncernredovisningen som Övriga rörelseintäkter respektive Övriga rörelsekostnader. Jämförelsesiffrorna för 2003/04 har justerats i enlighet med den nya principen. Efter sammanläggning av aktier 100:1. Bolaget har ett utestående optionsprogram som ger rätt att teckna högst aktier till lösenkurs 153 kronor. 5 Bolaget har ett utestående optionsprogram som ger rätt att teckna högst aktier till lösenkurs 57,50 kronor. 9 (10)

10 Stockholm den 21 mars 2007 Styrelsen i A-Com AB Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké 2006/07: 20 juni, 2007 Delårsrapport 3 månader 2007/08: september, 2007 Granskning Delårsrapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR 31, Delårsrapportering för koncerner. Firma & organisationsnummer A-Com AB (publ.), För ytterligare information Fredrik Sandelin, VD och Koncernchef Telefon: Postadress: Box 533, Stockholm Besöksadress: Sveavägen 17, 12 tr, Stockholm 10 (10)

A-Com Bokslutskommuniké 2010. Bokslutskommuniké 2010 (JANUARI DECEMBER 2010)

A-Com Bokslutskommuniké 2010. Bokslutskommuniké 2010 (JANUARI DECEMBER 2010) Bokslutskommuniké 2010 (JANUARI DECEMBER 2010) 1 TOLV MÅNADER, JANUARI DECEMBER 2010 VÄSENTLIGA HÄNDELSER A-Coms finansiella ställning är nu väsentligt förbättrad och skapar handlingsfrihet o Merparten

Läs mer

A-Com Q3 2011. Delårsrapport Q3 2011 (JANUARI SEPTEMBER 2011)

A-Com Q3 2011. Delårsrapport Q3 2011 (JANUARI SEPTEMBER 2011) Delårsrapport Q3 2011 (JANUARI SEPTEMBER 2011) 1 NIO MÅNADER, JANUARI SEPTEMBER 2011 TREDJE KVARTALET Nettoomsättningen uppgick till 29,9 (33,1) MSEK Byråintäkten uppgick till 20,3 (21,2) MSEK Rörelseresultatet

Läs mer

A-Com Halvår 2013. Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013)

A-Com Halvår 2013. Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013) Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013) 1 SEX MÅNADER, JANUARI JUNI 2013 FÖRSTA HALVÅRET Nettoomsättningen uppgick till 58,1 (50,9) MSEK. Omsättningsökningen förklaras av köpet av verksamheten i Locomotiv

Läs mer

PROSPEKT AVSEENDE UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I A-COM AB (PUBL) MARS 2010

PROSPEKT AVSEENDE UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I A-COM AB (PUBL) MARS 2010 PROSPEKT AVSEENDE UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I A-COM AB (PUBL) MARS 2010 TRanSAKTIONEN i sammandrag Bolagsstämman i A-Com beslutade den 16 mars 2010 om förvärv av samtliga utestående andelar i Brand

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 A-COM AB (PUBL)

ÅRSREDOVISNING 2010 A-COM AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2010 A-COM AB (PUBL) Innehållsförteckning A-COM I KORTHET 2 ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 5 AKTIEN 6 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER VERKSAMHETSÅRET 9 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER VERKSAMHETSÅRETS

Läs mer

Fin tillväxt och god vinst

Fin tillväxt och god vinst Sida 1 av 10 Fin tillväxt och god vinst Omsättningen under 2011 uppgick till 1 614 miljoner kronor och rörelsemarginalen till 4,3 procent. Omsättningen har aldrig varit högre i Uniflex historia. "Det är

Läs mer

intellecta tolvmånadersrapport 1 september 2005 31 augusti 2006 tolvmånadersrapport

intellecta tolvmånadersrapport 1 september 2005 31 augusti 2006 tolvmånadersrapport intellecta tolvmånadersrapport 1 september 2005 31 augusti 2006 tolvmånadersrapport Rörelsens intäkter ökade till 380,2 (375,9) MSEK Rörelseresultatet ökade till 6,2 (0,0) MSEK Resultatet efter finansnetto

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 A-COM AB (PUBL)

ÅRSREDOVISNING 2011 A-COM AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2011 A-COM AB (PUBL) Innehållsförteckning A-COM I KORTHET... 2 ÅRET I KORTHET... 3 HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG... 3 VD HAR ORDET... 5 AKTIEN... 6 AFFÄRSOMRÅDEN OCH BOLAG... 9

Läs mer

Adera AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2003

Adera AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2003 Stockholm den 7 maj 2003 Adera AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2003 De under perioden förvärvade bolagen Teknik i Media och Cartesia bildar grunden för en IT-koncern med fokus på effektivisering och

Läs mer

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus 0,4 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus 0,4 procent. Sida 1 av 10 Vikande efterfrågan i Sverige och satsningar i Norge Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 Första kvartalet 2010: Fortsatt tillväxt med fokus på leverans Första kvartalet 2010 Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 6,1 Mkr

Läs mer

Perioden 1 januari 31 december 2007 jämfört med samma period 2006 1) Nettoomsättningen uppgick till 1 440 MSEK (1 116), en ökning med 29 procent.

Perioden 1 januari 31 december 2007 jämfört med samma period 2006 1) Nettoomsättningen uppgick till 1 440 MSEK (1 116), en ökning med 29 procent. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2007 Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen Resultat per aktie ökade med 32 procent Perioden 1 januari 31 december 2007 jämfört med samma

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål

Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål NetOnNet AB (publ) Org nr 556520-4137 Delårsrapport för perioden 1 maj 2010 31 juli 2010 Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål Koncernen, första kvartalet (maj 2010 juli 2010) Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Kvartalsrapport Q4, 2004 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2004

Kvartalsrapport Q4, 2004 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2004 Kvartalsrapport Q4, 2004 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2004 Cherryföretagen AB (publ) Solna den 22 februari 2005 (Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor) Kvartalet, Q4 Fortsatt

Läs mer

Bokslutskommuniké OKTOBER DECEMBER 2010 FJÄRDE KVARTALET

Bokslutskommuniké OKTOBER DECEMBER 2010 FJÄRDE KVARTALET Bokslutskommuniké OKTOBER DECEMBER FJÄRDE KVARTALET Nettoomsättning 284 Mkr (300) Rörelseresultat 18 Mkr (12) Resultat före skatt 15 Mkr (9) Periodens resultat 7 Mkr (4) Periodens resultat per aktie före

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Delårsrapport januariseptember för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 5565446522 Omsättning och rörelseresultat före goodwill uppgick för tredje kvartalet till 85,8 MSEK respektive

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012 Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari - september Tredje kvartalet 1) Nettoomsättningen uppgick till 33,9 (41,5) MSEK Delårsperioden januari - september 1) Nettoomsättningen uppgick

Läs mer

Sammandrag Halvårsrapport 1 september 2000 28 februari 2001. Starkt rörelseresultat; koncernresultatet belastas av goodwill och engångskostnader

Sammandrag Halvårsrapport 1 september 2000 28 februari 2001. Starkt rörelseresultat; koncernresultatet belastas av goodwill och engångskostnader Intellecta AB (publ) PRESSINFORMATION Sammandrag Halvårsrapport 1 september 2000 28 februari 2001 Starkt rörelseresultat; koncernresultatet belastas av goodwill och engångskostnader Försäljningen för första

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Q2 Delårsrapport 1 januari 3 juni DELÅRSRAPPORT 1 januari 3 juni ANDRA KVARTALET Nettoomsättningen uppgick till 155, (194,3) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 8,6 (1,) MSEK. Rörelseresultatet exklusive

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Förbättrat resultat för Lernia

Förbättrat resultat för Lernia 1 januari 31 december Förbättrat resultat för Lernia Helåret (jmf samma period föregående år)* Fjärde kvartalet (jmf samma period föregående år)* Intäkter (mkr): 2 659 (2 524) 756 (648) Rörelseresultat

Läs mer

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ)

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) KVARTALSRAPPORT april - juni DELÅRSRAPPORT januari juni Kvartalet april juni Nettoomsättningen uppgick till 33,8 mkr (29,5). Rörelseresultatet (EBITA) blev 2,6 mkr (1,9).

Läs mer