DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, JANUARI, 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JANUARI, 2007"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, JANUARI, 2007 Omsättningen ökade med 33 procent och byråintäkten ökade med 14 procent för jämförbara enheter Rörelseresultatet uppgick till 10,4 Mkr, en ökning med 7,9 Mkr jämfört med föregående år Periodens resultat uppgick till 7,8 Mkr, en ökning med 9,1 Mkr jämfört med föregående år Två nya bolag startade: Wisely inom digital kommunikation och Brandspot inom event/sponsring TREDJE KVARTALET Nettoomsättningen uppgick under tredje kvartalet till 182,6 (53,1) Mkr. För jämförbara enheter 1 motsvarande kvartal föregående år var nettoomsättningen 133,7 Mkr. Byråintäkten uppgick under tredje kvartalet till 45,0 (43,5) Mkr. För jämförbara enheter 1 motsvarande kvartal föregående år var byråintäkten 40,9 Mkr. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till 4,2 (2,6) Mkr. För jämförbara enheter 1 motsvarande kvartal föregående år var rörelseresultatet före avskrivningar 3,0 Mkr. Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar uppgick till 3,8 (2,1) Mkr. För jämförbara enheter 1 motsvarande kvartal föregående år var rörelseresultatet efter avskrivningar 2,5 Mkr. Periodens resultat efter skatt uppgick till 3,2 (0,7) Mkr. Minoritetsägarnas andel i resultatet uppgick till 2,2 (2,3) Mkr. Kassaflödet under perioden uppgick till -9,4 (0,5) Mkr. Resultat per aktie uppgick till 0,3 (-0,9) kronor. NIO MÅNADER Nettoomsättningen uppgick under årets första nio månader till 473,9 (139,5) Mkr. För jämförbara enheter 1 motsvarande period föregående år var nettoomsättningen 357,1 Mkr. Byråintäkten uppgick under årets första nio månader till 125,4 (113,7) Mkr. För jämförbara enheter 1 motsvarande period föregående år var byråintäkten 109,7 Mkr. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till 12,9 (3,9) Mkr. För jämförbara enheter 1 motsvarande period föregående år var rörelseresultatet före avskrivningar 4,9 Mkr. Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar uppgick till 10,4 (2,5) Mkr. För jämförbara enheter 1 motsvarande period föregående år var rörelseresultatet efter avskrivningar 3,7 Mkr. Periodens resultat efter skatt uppgick till 7,8 (-1,3) Mkr. Minoritetsägarnas andel i resultatet uppgick till 7,6 (7,3) Mkr. Kassaflödet under perioden uppgick till 5,4 (0,5) Mkr. Resultat per aktie uppgick till 0,1 (-4,8) kronor. 1 I jämförbara enheter ingår Bizkit, som förvärvades i mars A-Coms affärsidé är att bygga kundvärdesdrivande specialistbolag inom marknadskommunikation och varumärkesutvecklande tjänster. Bolagen samverkar för att skapa största möjliga kundvärde Spetskompetens i samverkan. A-Com är en av Nordens största aktörer inom marknadskommunikation och varumärkesrelaterade tjänster.

2 RESULTATUTVECKLING Nedanstående diagram illustrerar utvecklingen av koncernens rörelseresultat före avskrivningar 1 från 1999, det år A-Com börsintroducerades, fram till idag. Diagrammet illustrerar rörelseresultatet före avskrivningar rullande 12 månader, med avstämning varje kvartal. Rörelseresultat före avskrivningar för A-Comkoncernen, rullande 12 månader (Mkr) Q /01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q AKTIEN KURSUTVECKLING A-Coms aktie har under innevarande kalenderår haft en utveckling om -7,5 procent till och med den 20 mars Sedan årsskiftet har i genomsnitt aktier omsatts varje handelsdag. ANALYS AV FÖRETAGET Analysföretaget Redeye analyserar A-Com löpande inom ramen för Redeys Analysgaranti, vilket är en oberoende analysbevakning utan möjlighet för uppdragsgivaren att påverka bedömning eller rekommendation av aktien. Analyserna publiceras löpande på Redeyes hemsida 1 För att öka jämförbarheten mellan perioderna har Resultat från andelar i koncernföretag mm - vilket främst avser realisationsresultat eller nedskrivningar vid avyttring/avveckling av dotterbolag - exkluderats vid beräkning av ovanstående resultat. 2 (10)

3 MARKNADEN A-Com verkar på marknaden för marknadskommunikation och varumärkesdrivande tjänster. Kundernas vilja och förmåga att investera i marknadsföringsaktiviteter har nära samband med den ekonomiska utvecklingen och konjunkturen. Det är svårt att ge en entydig bild av A-Coms marknads utveckling. Det finns dock ett starkt samband mellan mediemarknadens utveckling och A-Coms utveckling. Alla siffror om marknaden nedan kommer från Institutet för Reklam- och Mediestatistik, IRM. Av de totala investeringarna i marknadskommunikation utgör cirka hälften direkta investeringar i köpta medier såsom dagspress, kvällspress, TV, Internet, kataloger, gratistidningar och distribution av direktreklam. Ytterligare 30 procent definieras av IRM som Övriga investeringar, vilket inkluderar presentreklam, sponsring, butikspromotion, mässor och events. Kvarvarande 20 procent är kostnader för att producera reklam, direktreklam, bilagor och kundtidningar. Den information som IRM löpande rapporterar är den första kategorin, direkta investeringar i köpta medier, vilket sker kvartalsvis. MEDIEINVESTERINGAR 2006 Under kalenderårets fjärde kvartal fortsatte den starka tillväxt som de tre tidigare kvartalen uppvisat. Totalt ökade investeringarna i köpta medier under 2006 med 9,4 procent eller 2,6 miljarder kronor jämfört med föregående år, vilket innebär att investeringarna uppgick till sammanlagt 29,8 miljarder kronor. Starkast utveckling hade internetannonseringen, som med en tillväxt om 50 procent nådde nära nio procent av de totala medieinvesteringarna. De 15 största mediekategoriernas utveckling listas nedan. Mediekategori Investeringar 2006 (Mkr) Förändring (%) Morgonpress ,0 TV ,7 Internet ,0 DR, adresserad ,2 DR, oadresserad ,8 Kataloger ,2 Fackpress ,5 Gratistidningar ,5 Utomhus ,8 Kvällspress 940 4,0 Populärpress 774 8,1 Radio ,7 Annonsblad ,6 Gratistidskrifter 500 9,2 Bilagor 388 4,0 Övriga (butik, utomhus, bio, text-tv, tidskr.) Summa ,4 PROGNOS FÖR MEDIEINVESTERINGAR 2007 IRM:s prognos för innevarande år är en ökning om 1,8 miljarder kronor eller 6,0 procent jämfört med investeringarna 2006, innebärande att medieinvesteringarna år 2007 prognostiseras till att uppgå till drygt 31 miljarder kronor. Utveckling av mediemarknaden (p) 15% 10% 5% 4,9% 11,8% 5,4% 7,4% 9,4% 6,0% 0% 0,1% -5% -10% -5,8% -3,9% (p) 3 (10)

4 FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR, UNDER OCH EFTER PERIODEN TVÅ NYA A-COMBOLAG I delårsrapporten för andra kvartalet nämndes två högt prioriterade tillväxtområden: digital kommunikation och event/sponsring. Sedan årsskiftet 06/07 har A-Com startat två nya bolag inom dessa discipliner: Wisely Den 10 januari 2007 startade A-Com den digitala kommunikationsbyrån Wisely tillsammans med Kenneth Danielsson, en av Sveriges mest erfarna personer inom digitala medier. Kenneth har tidigare byggt upp Mindshare och Mindshare Digital (idag Interaction) och motsvarande affärsområde inom Aegis (Carat). Wisely är en kombination av web-, reklam- och mediebyrå, uteslutande fokuserad på digitala medier. Wiselys målsättning är att bli Nordens ledande lead agency inom digital marknadsföring, genom att svara upp mot kunders behov av koordination och kommunikation inom digitala media via ett samspel av idé, produktion, annonsköp, mätning och optimering. Det finns idag ingen byrå i Norden som integrerat analyserar och genomför alla de delar som Wisely gör. Däremot finns det en mängd byråer och konsulter inom de olika disciplinerna som gör det var för sig, men inte i ett samlat grepp. Wisely ägs till lika delar av A-Com och Kenneth Danielsson. A-Com har genom optionsavtal möjlighet att öka sitt ägande i bolaget till 100 procent. Brandspot Den 20 februari 2007 startade A-Com ett strategiskt konsultbolag inom eventmarknadsföring tillsammans med Jan Torstensson, tidigare Koncernmarknadschef på SEB och Pierre Tinnerholm, tidigare globalt sponsrings-/eventansvarig på Swedish Match. Brandspots målsättning är att vara uppdragsgivarnas partner inom alla delar av eventbaserad marknadsföring, från strategiska överväganden till praktiskt genomförande. Målgruppen för denna typ av tjänst är stora företag och organisationer med komplexa produkter och tjänster, som utnyttjar events för att integrera varumärkesbyggande, ge exponering, skapa intern stolthet och utveckla sina kundrelationer. Brandspot ägs av A-Com och ledningen i lika delar. A-Com har genom optionsavtal möjlighet att öka sitt ägande i bolaget till 100 procent. BREDDAT ÄGANDE I HUMANKAPITALINTENSIVA BOLAG A-Com har under tredje kvartalet breddat ägandet i två humankapitalintensiva verksamheter i syfte att skapa rätt incitamentsstruktur för tillväxt: Tank/Y&R I reklambyrån Tank/Y&R emitterades under perioden andelar till två ledande befattningshavare i bolaget, varav den ene en nyrekryterad kreativt ansvarig. Emissionen minskade A-Coms ägande i Tank/Y&R från 88 procent till 70 procent. Texas Moonwalk I det i januari 2006 startade relationsmarknadsföringsbolaget Texas Moonwalk emitterades under perioden andelar till bolagets verkställande direktör. A-Coms ägande minskade genom emissionen från 62,5 procent till 54,7 procent. ÖKAT ÄGANDE I LÖNSAMMA BOLAG A-Coms ambition är att öka ägandet i bolag med väl utvecklat strukturkapital och god lönsamhet. A-Com äger sedan tidigare managementkonsultföretaget Differ och mediebyrån Bizkit till 100 procent och har genom optionsavtal möjlighet att öka ägandet i säljstödsföretaget Brand Support och relationsmarknadsföringsbolaget Trackster till 100 procent. A-Com har ökat sitt ägande i två bolag: Nerell More Wunderman A-Com förvärvade under tredje kvartalet 6,7 procent av relationsmarknadsföringsbolaget Nerell More Wunderman, ett av A-Coms mest lönsamma bolag. Säljare var en tidigare anställd som under sommaren 2006 slutade på bolaget. Förvärvet, som baserades på en oberoende värdering, ledde till att A-Coms ägande i bolaget ökade från 53,3 till 60,0 procent. 4 (10)

5 Trackster A-Com förvärvade efter periodens utgång 12,5 procent av relationsmarknadsföringsbolaget Trackster, som förutom att vara ett av A-Coms mest lönsamma bolag i februari utsågs till Sveriges bästa DM/RM-byrå i Dagens Industri/Regi:s årliga branschstudie Årets Byrå. A-Com äger efter förvärvet 75 procent i Trackster och har genom tidigare nämnd option möjlighet att öka ägandet i Trackster till 100 procent. ÖVRIGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN EMISSION TILL SEB Den 13 november 2006 utnyttjade styrelsen det av årsstämman 2006 lämnade bemyndigandet att emittera aktier till Skandinaviska Enskilda Banken genom kvittning av fordran om 10 Mkr. Teckningskursen om 45,24 kronor per nyemitterad aktie utgjorde den volymvägda genomsnittliga betalkursen för A-Coms aktie under tio handelsdagar närmast före den 13 november UTFALL TECKNINGSOPTIONSPROGRAM Årsstämman 2006 beslutade att införa ett optionsprogram för ledande befattningshavare i A-Comkoncernen. Optionsprogrammet omfattar maximalt teckningsoptioner och varje teckningsoption medför rätt till nyteckning av en aktie. Rätt att förvärva teckningsoptionerna tillkommer nuvarande och tillkommande ledande befattningshavare i A-Comkoncernen. Teckning av aktier med stöd av optionerna kan ske från och med den 1 december 2006 till och med den 30 november 2008 till en teckningskurs om 57,50 kronor. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna motsvarar 8,4 procent. Hittills har programmet tecknats av 23 befintliga befattningshavare inom A-Com, vilka sammanlagt förvärvat optioner. TAXERINGSREVISION Skatteverket har genomfört en taxeringsrevision av A-Com. Som ett resultat av granskningen har Skatteverket beslutat påföra det vilande dotterbolaget Moonwalk Stockholm KB arbetsgivaravgifter om 5,4 Mkr samt ränta och skattetillägg om 2,1 Mkr, dvs sammanlagt 7,5 Mkr. Beslutet har överklagats. A-Com gör tillsammans med bolagets skatterådgivare bedömningen att Skatteverket inte kommer att vinna framgång i frågan, varför skattekostnaden inte har reserverats i bokslutet. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG LIKVIDITETSGARANTIN HAR UPPHÖRT A-Com har sagt upp avtalet med Kaupthing Bank om likviditetsgaranti. Kaupthing Bank, som har varit A-Coms likviditetsgarant sedan den 22 oktober 2003, upphörde med sitt uppdrag den 20 februari Ingen ny likviditetsgarant har utsetts. A-Com kommer att utvärdera olika alternativ för att ha en fortsatt god likviditet i bolagets aktie. 5 (10)

6 ÖVERSIKT ÖVER A-COMS BOLAG A-Coms verksamhetsbolag är organiserade i fem affärsområden. a-com Advertising Media Special Services Strategy Interactive Business to Business AASTROEM Mediestrategi/medieköp BIZKIT Sales Support BRAND SUPPORT Management Consulting DIFFER CRM/databasanalys ACTIONBASE Tjänster TANK/Y&R Mediaanalys NORDISk MEDIAANALYS DM/RM NERELL MORE WUNDERMAN Event/sponsringsstrategi BRANDSPOT Digital kommunikation WISELY DM/RM TEXAS MOONWALK DM/RM TRACKSTER Action Marketing LOCOMOTIV HELSINKI Produktion OKIDOK RESULTAT PER AFFÄRSOMRÅDE, Mkr TOTALT Advertising Media Special Services Strategy Interactive 06/07 05/06 06/07 05/06 06/07 05/06 06/07 05/06 06/07 05/06 06/07 05/06 Rörelseintäkter 183,6 53,8 6,8 5,4 131,4 5,4 37,4 33,1 5,6 4,9 2,4 5,0 Byråintäkt 45,3 43,9 5,2 4,5 9,6 3,5 23,0 26,5 5,1 4,7 2,4 4,7 Rörelseresultat 7,7 7,0 0,8 0,5 2,3 0,5 3,9 4,8 0,5 0,2 0,2 1,0 Nio månader, Mkr TOTALT Advertising Media Special Services Strategy Interactive 06/07 05/06 06/07 05/06 06/07 05/06 06/07 05/06 06/07 05/06 06/07 05/06 Rörelseintäkter 476,8 140,6 18,9 15,4 337,0 14,4 98,0 88,3 14,8 10,8 8,1 11,7 Byråintäkt 126,6 114,2 14,7 12,7 24,1 9,1 66,3 71,2 13,9 10,4 7,6 10,8 Rörelseresultat 22,6 15,4 2,1 1,3 4,9 0,4 13,8 13,2 1,0-0,6 0,8 1,1 Resultat per affärsområde redovisas innan eliminering av internleveranser. 6 (10)

7 RÄKENSKAPER OCH FINANSIELLA KOMMENTARER Resultaträkningsposter och uppgifter om personal jämförs med samma period föregående år. Balansposter jämförs med balansräkningen per den 30 april 2006 om inte annat anges. FINANSIERING OCH LIKVIDITET Krediter i bank var vid utgången av perioden 45,0 (51,0) Mkr varav 11,3 (26,2) Mkr hade utnyttjats. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 17,5 (12,1) Mkr. Soliditeten uppgick den 31 januari 2007 till 37,9 (32,7) procent. Kassaflödet uppgick under tredje kvartalet till -9,4 (0,5) Mkr. Kassaflödets utveckling visas nedan: KASSAFLÖDESANALYSER, Mkr 2006/ /07 Helår Kassaflöde från den löpande verksamheten -6,5-1,8 7,5 7,2 6,1 Kassaflöde från investeringsverksamheten 2,0 0,6 1,6-0,6 4,3 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4,9 1,7-3,7-6,1-3,2 Periodens kassaflöde -9,4 0,5 5,4 0,5 7,2 Likvida medel vid periodens ingång 26,9 4,9 12,1 4,9 4,9 Likvida medel vid periodens utgång 17,5 5,4 17,5 5,4 12,1 PERSONAL Medelantalet anställda uppgick 192 (175) personer under niomånadersperioden och till 194 (183) personer under tredje kvartalet. Antalet anställda vid utgången av perioden uppgick till 190 (178) personer. MODERBOLAGET Moderbolaget bedriver inte någon egen affärsverksamhet, utan fungerar som koncernens holdingbolag. Moderbolaget har 3 (3) personer anställda. Koncernens ledning består av 5 personer. Moderbolagets omsättning för perioden uppgick till 2,3 (2,2) Mkr. Resultatet efter finansnetto uppgick till -12,2 (-11,6) Mkr. Likvida medel uppgick till 2,0 (0,0) Mkr. 7 (10)

8 RESULTATRÄKNINGAR, Mkr 2006/07 (jämf. enheter) 2006/07 Helår Nettoomsättning 182,6 53,1 133,7 473,9 139,5 239,9 Övriga rörelseintäkter 0,4 0,3 0,1 2,6 0,7 2,8 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 183,0 53,4 133,8 476,5 140,2 242,7 Inköp för kunders räkning -137,6-9,6-92,8-348,5-25,8-78,1 Övriga externa kostnader -7,5-8,4-8,6-22,3-22,7-30,9 Personalkostnader -33,5-32,3-29,3-92,4-87,0-123,5 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -0,4-0,5-0,5-2,5-1,4-2,3 Övriga rörelsekostnader -0,1-0,6-0,2-0,2-0,9-2,5 Andel i intressebolags resultat -0,1 0,1 0,1-0,2 0,1 0,1 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -179,2-51,3-131,3-466,1-137,7-237,2 RÖRELSERESULTAT 3,8 2,1 2,5 10,4 2,5 5,5 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar -0,0 0,0-0,0 - -0,0 Övriga finansiella poster -0,8-0,8-2,9-3,0-3,3 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 3,0 1,3 7,5-0,5 2,2 Skatt 0,2-0,6 0,3-0,8 2,3 PERIODENS RESULTAT 3,2 0,7 7,8-1,3 4,5 Varav: Majoritetsägarnas andel 0,9-1,7 0,2-8,6-8,5 Minoritetsägarnas andel 2,3 2,4 7,6 7,3 13,0 Resultat per aktie (kronor) 0,3-0,9 0,1-4,8-4,6 BALANSRÄKNINGAR, Mkr TILLGÅNGAR Goodwill 103,3 54,9 103,8 Övriga anläggningstillgångar 21,8 18,0 25,1 Summa anläggningstillgångar 125,1 72,9 128,9 Kundfordringar 60,4 28,4 78,8 Övriga omsättningstillgångar 22,9 20,6 16,8 Likvida medel 17,5 5,4 12,1 Summa omsättningstillgångar 100,8 54,4 107,7 SUMMA TILLGÅNGAR 225,9 127,3 236,6 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 74,1 29,9 63,0 Minoritetsintresse 11,4 7,6 14,3 Summa eget kapital 85,5 37,5 77,3 Uppskjutna skatteskulder 0,3-0,3 Långfristiga skulder 23,1-22,1 Kortfristiga skulder 117,0 89,8 136,9 Summa skulder 140,4 89,8 159,3 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 225,9 127,3 236,6 FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, Mkr Ingående eget kapital 63,0 29,3 29,3 Nyemissioner 10,5 9,0 42,8 Rearesultat från delavyttringar av dotterbolag 0,4 - -0,6 Omräkningsdifferenser - 0,2 0,0 Periodens resultat (Majoritetsägarnas andel) 0,2-8,6-8,5 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 74,1 29,9 63,0 Minoritetsintresse 11,4 7,6 14,3 Summa eget kapital 85,5 37,5 77,3 8 (10)

9 FLERÅRSÖVERSIKT 2006/ / / /04 1,2 RESULTATRÄKNINGAR (Mkr) Summa rörelseintäkter 183,0 53,4 476,5 140,2 242,7 197,4 234,1 Byråintäkt 45,0 43,5 125,4 113,7 161,7 140,4 168,3 Rörelseresultat före avskrivningar 4,2 2,6 12,9 3,9 7,8-24,5-29,9 Rörelseresultat efter avskrivningar 3,8 2,1 10,4 2,5 5,5-27,4-46,1 Resultat efter finansiella poster 3,0 1,3 7,5-0,5 2,2-30,9-52,3 Periodens resultat 3,2 0,7 7,8-1,3 4,5-32,1-58,7 BALANSRÄKNINGAR (Mkr) Goodwill 103,3 54,9 103,8 55,4 47,5 Övriga anläggningstillgångar 21,8 18,0 25,1 18,7 21,3 Kundfordringar 60,4 28,4 78,8 31,4 45,2 Övriga omsättningstillgångar 22,9 20,6 16,8 36,7 24,1 Likvida medel 17,5 5,4 12,1 4,9 7,0 SUMMA TILLGÅNGAR 225,9 127,3 236,6 147,1 145,1 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 74,1 29,9 63,0 29,3 34,2 Minoritetsintresse 11,4 7,6 14,3 7,7 - Summa eget kapital 85,5 37,5 77,3 37,0 - Minoritetsintresse ,4 Avsättningar 0,3-0,3 - - Långfristiga skulder 23,1-22,1 26,0 25,0 Kortfristiga skulder 117,0 89,8 136,9 84,1 79,5 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 225,9 127,3 236,6 147,1 145,1 NYCKELTAL Rörelsemarginal (%) 8,3 2,2 3,4 neg neg Vinstmarginal (%) 6,0 neg 1,4 neg neg Sysselsatt kapital (Mkr) 74,1 71,7 125,3 87,2 90,9 Avkastning på eget kapital (%) 0,3 neg neg neg neg Avkastning på sysselsatt kapital (%) 9,4 3,4 5,5 neg neg Räntetäckningsgrad (ggr) 2,8 0,8 1,6 neg neg Skuldsättningsgrad (ggr) 0,5 1,1 0,8 1,7 1,5 Soliditet (%) 37,9 29,5 32,7 25,2 28,0 Investeringar exkl. förvärv (Mkr) 0,9 1,7 2,0 1,9 4,1 Antal anställda, genomsnitt Byråintäkt per anställd (tkr) Rörelseresultat per anställd (tkr) Antal aktier vid periodens utgång Genomsnittligt antal aktier Genomsnittligt antal aktier efter utspädning och egna aktier , Resultat per aktie (kronor) 3 0,1-4,8-4,6-37,3-134,6 Resultat per aktie efter utspädning 3 0,1-4,8-4,6-37,3-134,6 och egna aktier (kronor) Eget kapital per aktie (kronor) 3 27,4 15,7 25,4 17,3 36,5 Utdelning per aktie (kronor) - - 0,0 0,0 0, Ej omräknat enligt IFRS 1. 2 Resultat från andelar i koncernföretag mm har till och med i årsredovisningen 2003/04 redovisats under rubriken Resultat från finansiella investeringar. Från och med räkenskapsår 2004/05 redovisas Resultat från andelar i koncernföretag mm i koncernredovisningen som Övriga rörelseintäkter respektive Övriga rörelsekostnader. Jämförelsesiffrorna för 2003/04 har justerats i enlighet med den nya principen. Efter sammanläggning av aktier 100:1. Bolaget har ett utestående optionsprogram som ger rätt att teckna högst aktier till lösenkurs 153 kronor. 5 Bolaget har ett utestående optionsprogram som ger rätt att teckna högst aktier till lösenkurs 57,50 kronor. 9 (10)

10 Stockholm den 21 mars 2007 Styrelsen i A-Com AB Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké 2006/07: 20 juni, 2007 Delårsrapport 3 månader 2007/08: september, 2007 Granskning Delårsrapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR 31, Delårsrapportering för koncerner. Firma & organisationsnummer A-Com AB (publ.), För ytterligare information Fredrik Sandelin, VD och Koncernchef Telefon: Postadress: Box 533, Stockholm Besöksadress: Sveavägen 17, 12 tr, Stockholm 10 (10)

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 AUGUSTI 31 OKTOBER 2003. Fortsatt positiv resultatutveckling på svag marknad

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 AUGUSTI 31 OKTOBER 2003. Fortsatt positiv resultatutveckling på svag marknad DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 AUGUSTI 31 OKTOBER 2003 Fortsatt positiv resultatutveckling på svag marknad Kraftigt förstärkt finansiell ställning efter finansieringspakets genomförande Rörelseresultatet

Läs mer

Första kvartalet (januari Mars 2008)

Första kvartalet (januari Mars 2008) Första kvartalet (januari Mars ) ACom Första kvartalet FÖRSTA KVARTALET, JANUARI MARS Omsättningen ökade med 36 procent och byråintäkten ökade med hela 89 procent jämfört med motsvarande period föregående

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Rekordomsättning med god vinst!

Rekordomsättning med god vinst! 1 av 8 Rekordomsättning med god vinst! Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 281 miljoner kronor, en ökning med 72 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ) Om Generic Sweden: IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

A-Com Halvår 2013. Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013)

A-Com Halvår 2013. Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013) Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013) 1 SEX MÅNADER, JANUARI JUNI 2013 FÖRSTA HALVÅRET Nettoomsättningen uppgick till 58,1 (50,9) MSEK. Omsättningsökningen förklaras av köpet av verksamheten i Locomotiv

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Första kvartalet 2015 Omsättning för koncernen uppgick till 5.867 Tkr och resultatet till 3.184 Tkr. En extra bolagsstämma i början av

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 Fyrdubblat resultat och stärkt finansiell ställning Perioden 1 september 2006 31 maj 2007 Nettoomsättningen uppgick till 2.529,3

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR A-COM AB, 1 MAJ 2002-30 APRIL 2003

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR A-COM AB, 1 MAJ 2002-30 APRIL 2003 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR A-COM AB, 1 MAJ 2002-30 APRIL 2003 Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -36,4 (-82,6) Mkr Periodens resultat uppgick till -35,6 (-191,7) Mkr Omsättningen sjönk med 13%

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

JANUARI DECEMBER 2010. Stark organisk tillväxt och förvärv skapar rekordresultat Perioden oktober december 2010. Perioden januari december 2010

JANUARI DECEMBER 2010. Stark organisk tillväxt och förvärv skapar rekordresultat Perioden oktober december 2010. Perioden januari december 2010 Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010 Done Management and Systems AB (publ) Stark organisk tillväxt och förvärv skapar rekordresultat Perioden oktober december 2010 Omsättningen för perioden ökade

Läs mer

Hög organisk tillväxt med överträffat EBITDA marginalmål

Hög organisk tillväxt med överträffat EBITDA marginalmål Pressmeddelande 2015-08- 24 Kvartalsrapport 2, 1 april 2015 till 30 juni 2015 Hög organisk tillväxt med överträffat EBITDA marginalmål Omsättning 15,114 kkr (1 april- 30 juni, 3 månader) Omsättningstillväxt

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

NetOnNet öppnar nya Lagershopar i Malmö och Stockholm

NetOnNet öppnar nya Lagershopar i Malmö och Stockholm NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137 Delårsrapport maj-oktober 2006 Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med motsvarande period år 2005. NetOnNets räkenskapsår är 1 maj 30 april.

Läs mer

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Delårsrapport januariseptember för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 5565446522 Omsättning och rörelseresultat före goodwill uppgick för tredje kvartalet till 85,8 MSEK respektive

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013 April Juni 2013 Nettoomsättningen uppgick till 84,1 (86,7*) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,3 (3,8*) MSEK Resultat efter

Läs mer

Bokslutskommuniké för SENSYS Traffic AB (publ)

Bokslutskommuniké för SENSYS Traffic AB (publ) Bokslutskommuniké för SENSYS Traffic AB (publ) JANUARI DECEMBER 2012 Periodens nettoomsättning 41,0 Mkr (43,4). Rörelseresultat -41,5 Mkr (-51,9). Resultat efter skatt -43,1 Mkr (-38,3). Resultat per aktie

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ)

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) DELÅRSRAPPORT juli - september 2009 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 Mkr (12,8). Rörelseresultat blev 0,4 Mkr (0,5). Resultat efter finansiella poster 0,4 Mkr (0,6)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL KONCERNEN I SAMMANFATTNING

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL KONCERNEN I SAMMANFATTNING DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL ANDRA KVARTALET Nettoomsättning 18,8 (23,9) MSEK. EBIT -9,0 (0,1) MSEK. EBIT före engångskostnader -4,2 MSEK. Resultat efter finansiella poster

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 Tryckindustri Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 9 9 7 8 Starkt första kvartal vinsten ökade med 63 procent Resultat efter finansnetto, 11 Mkr (7) Försäljningen ökade till 56 Mkr (47) Nyckeltal

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Fin tillväxt och god vinst

Fin tillväxt och god vinst Sida 1 av 10 Fin tillväxt och god vinst Omsättningen under 2011 uppgick till 1 614 miljoner kronor och rörelsemarginalen till 4,3 procent. Omsättningen har aldrig varit högre i Uniflex historia. "Det är

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Niomånadersperiodens nettoomsättning blev 382 (520) mkr, en minskning med 27% relativt förra året. Resultatet efter skatt blev -49 (-158 ) mkr. Resultat

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Första halvåret Nettoomsättningen uppgick till 5,2 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 11,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Omfattande omställningsprocess och behov av kapitalförstärkning Kvartal 2 (1 april 30 juni 2010) Koncernens nettoomsättning under perioden uppgick till 54,2 (51,2)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer