Arsredovisning. Clinical Laserthermia Systems AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arsredovisning. Clinical Laserthermia Systems AB (publ)"

Transkript

1 Arsredovisning fdr Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Rakenskapsaret 2009

2 Clinical Laserthennia Systems AB (publ) 1 (10) Styrelsen och verkshillande direktoren for Clinical Laserthennia Systems AB (publ) far harmed avge arsredovisning for dikenskapsaret Forvaltningsberattelse Verksamhet under aret Aret 2009 har varit ett mycket hiindelserikt ar. Vi startade med att bli noterade pa Aktietorget och fick in ca 5 MSEK i kapital. Dessa pengar forvaltade vi sa att vi genomforde milestone 2 av den tekniska utvecklingen i november och arbetade med att utvardera fibrer for att hitta den som stammer med vara krav. Utover detta har vi tagit fram ett kvalitetssystem som under 2010 skauleda till att foretaget blir certifierat. Vi kunde ocksa gladja oss at att fa ett bidrag fran Eureka pa 1 MSEK. Detta innebar inte bara ett bidrag utan ocksa ett samarbete med varldens ledande foretag inom medicinsk fiberoptik, CeramOptec GmbH, ett dotterbolag till Biolitec i Tyskland. Vi skau tillsammans utveckla tekniken i var metod och detta kommer att innebara stora fordelar for CLS. Framtida utveckling Gladjande ar ocksa att vi under januari/februari 2010 har!att en fulltecknad emission pa 8,3 MSEK. Dessa pengar skau anvandas till att slutfora prototypen av var maskin samt att ha en fiber pa plats som gor att vi har den forsta maskinen igang. En mycket viktig sak ar au vi skall starta de prekliniska forsoken for att verifiera var metod avseende de positiva resultat vi tidigare!att fram. Pa tekniksidan kommer vi att fokusera pa milestone 3 avseende var maskin och denna skall vara klar under mars Den nya fibem skallieda till att vi under 2010 utvecklar en behandlingssond. AUt detta for att kunna na marknaden under Affil.rsutvecklingsdelen fokuserar pa hur vi skall ta oss till marknaden och dessutom pa kontakter avseende framtida partners samt genomforandet av det totala projektet under aret. Flerarsiiversikt (tkr) Soliditet (%) Kassalikviditet (%) Forandring av eget kapital (%) Resultat efter finansiella poster TillfOrt kapital i nyemissioner Investeringar i FoU ,

3 Clinical Laserthennia Systems AB (publ) 2 (10) Forslag till vinstdisposition Styrelsen foreslar att till forfogande staende vinstmedel (kronor): ansamlat resultat okning av overkursfond arets forlust disponeras sa att i ny rakning overfores Foretagets resultat och stallning i ovrigt framgar av efterf6ljande resultat- och balansriikning samt kassaflodesanalys med tillaggsupplysningar. &

4 Clinical Laserthennia Systems AB (publ) 3 (10) ResuItatrAkning N ot Dvriga rorelseintakter Rlirelsens kostnader Dvriga externa kostnader A vskrivningar av materiella anliiggningstillgangar Rlirelseresultat Resultat fran finansieua poster Dvriga riinteintakter och liknande resultatposter Riintekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansieua poster Resultat fore skatt Arets resultat 1,2, I.

5 Clinical Laserthennia Systems AB (publ) 4 (10) Balansrakning N ot TILLGANGAR AnUiggningstillgangar Immateriella anliiggningstillgdngar Balanserade utgifter tor forsknings- oeh utveeklingsarbeten oeh liknande arbeten M ateriella anliiggningstillgdngar Inventarier, verktyg oeh installationer Summa anhiggningstillgangar Omsattningstillgangar Kortfristiga fordringar Ovriga fordringar Forutbetalda kostnader oeh upplupna inuikter Kassa och bank Summa omsattningstillgangar SUMMA TILLGANGAR I.

6 Clinical Laserthennia Systems AB (pub!) 5 (10) Balansrikning N ot EGET KAPITAL OCR SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Overkursfond Balanserad vinst eller fl>riust Arets resultat Summa eget kapital Langfristiga skulder Ovriga skulder Kortfristiga skulder Cheekriikningskredit Skulder till kreditinstitut LeveranWrsskulder Ovriga skulder Upplupna kostnader oeh rorutbetalda inuikter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCD SKULDER Stallda sakerheter For egna skulder och avsiittningar Foretagsinteckningar AnsvarstOrbindelser Inga Inga I.

7 Clinical Lasertherrnia Systems AB (publ) 6 (10) Kassaflodesanalys N ot Den Uipande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar for poster som inte ingar i kassafl6det Kassafliide fran den liipande verksamheten fore iorandring av riirelsekapital Kassafliide fran iorlndring av rorelsekapitalet Fodindring av kortfristiga fordringar Forandring av leverantorsskulder F6randring av kortfristiga skulder Kassafliide fran den lopande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anlaggningstillgangar Investeringar i materiella anlaggningstillgangar Kassafliide fran investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission U pptagna ian Kassaflode fran finansieringsverksamheten Arets kassaflode Likvida medel vid Arets biirjan Likvida medel vid arets borjan Kursdifferens i Iikvida medel Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid arets slut ,

8 Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 7 (10) TilHiggsupplysningar Redovisnings- och varderingsprinciper Allminna upplysningar Arsredovisningen har upprattats enligt arsredovisningslagen och med tillampande av allmiinna n'id, rekommendationer samt uttalanden fran Bokforingsniimnden. Redovisningsprinciperna ar oforandrade jiimf6rt med f6regaende ar. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beraknas inflyta. Ovriga tillgangar och skulder har upptagits till anskaffningsvarden dar inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter Not 1 Anstillda och personalkostnader Bolaget har inte haft nagra anstallda och nagra loner har ej utbetalats. Not 2 Arvode till revisorer Med revisionsuppdrag avses granskning av arsredovisningen och bokf6ringen samt styrelsens och verkstallande direktorens f()rvaltning, ovriga arbetsuppgifter som det ankommer pa bolagets revisor att utf6ra samt radgivning eller annat bitrade som f6ranleds av iakttagelser vid sman granskning eller genomforandet av sadana ovriga arbetsuppgifter. AlIt annat ar ovriga uppdrag Dillon AD Revisionsuppdrag o o Ohrlings PricewaterhQuse Coopers Revisionsuppdrag Ovriga uppdrag

9 Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 8 (lo) Not 3 Transaktioner med narstaende Lars-Erik Eriksson via Elano AB Par Henriksson via PL Holding AB Karl-Goran Tranberg via KG Tranberg Medical AB Av dessa har samtliga utgifter aktiverats, forutom utgiftema till Elano AB som har aktiverats till 50 %. Not 4 Avskrivningar AnHi.ggningstillgangar skrivs av enligt plan over den forvantade nyttjandeperioden med Mnsyn till vasentligt restvarde. Foljande avskrivningsprocent tilliimpas: Materiella anliggningstillgangar Inventarier och verktyg 20% Datorer 20% Not 5 Balanserade utgifter ror forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten Utgifter for utveckling av medicinsk teknik har aktiverats i balansrakningen. Avskrivning kommer att ske linjiirt over den period som ekonomisk nytta fran tekniken beraknas komma foretaget tillgodo och fran den tidpunkt da kommersiell produktion paborjas. Eftersom produkten annu inte har kommersialliserats har inga avskrivningar gjorts Ingaende anskaffningsvarden Inkop I Utgaende ackumulerade anskaffningsvirden Utgaende redovisat yarde Not 6 Inventarier, verktyg och installationer Ingaende anskaffningsvarden Inkop Utgiiende ackumulerade anskaffningsviirden Ingaende avskrivningar Arets avskrivningar Utgaende ackumulerade avskrivningar Utgaende redovisat yarde

10 Clinical Laserthennia Systems AB (publ) 9 (10) Not 7 Forandring av eget kapital Antal A-aktier: Antal B-aktier: Aktiekapital Overkurs- Balanserat Arets fond resultat resultat Belopp vid arets ingang Nyernission Disposition enligt beslut av arets arsstiimma: Arets resultat Belopp vid arets utgang Not 8 Langfristiga skulder Villkorslan Innovationsbron Syd ForfaUer senare an 5 ar efter balansdagen Not 9 Checkraknlngskredit Beviljat be10pp pa checkrakningskredit uppgar till Utnyttjad kredit uppgar till I.

11 Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 10 (10) Undertecknade forsakrar harmed att arsredovisningen har upprattats i enlighet med arsredovisningslagen och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillampats och att larnnade uppgifter stammer med faktiska forhallanden. Lund den 8 februari 2010 M'~ Ordf6rande {tr;~ Karl-Goran Tranberg Lars-Erik Eriksson Verkstallande direktor Min revisionsberattelse har liirnnats ",If!" IS0p,i/,sOlO. Hakan Kantoft Auktoriserad revisor

12 DILLON AB Auktoriserade revisorer Registrerat revisionsbolag Revisionsberattelse Till arsstamman i Clinical Laserthermia Systems AD (publ) Jag har granskat arsredovisningen och bokforingen samt styrelsens och verkstallande direktorens forvaltning i Clinical Laserthermia Systems AB (pub I) for rakenskapsaret Det ar styrelsen och verkstiillande direktoren som har ansvaret for riikenskapshandlingarna och forvaltningen och for att arsredovisningslagen tilliimpas vid uppriittandet av arsredovisningen. Mitt ansvar iir att uttala mig om arsredovisningen och forvaitningen pa grundval av min revision. Revisionen har utforts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebar att jag planerat och genomfort revisionen for att med hog men inte absolut sakerhet forsiikra mig om att arsredovisningen inte innehaller vasentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen for belopp och annan information i rakenskapshandlingarna. I en revision ingar ocksa att prova redovisningsprinciperna och styrelsens och verkstallande direktorens tilliimpning av dem samt att bedoma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkstallande direktoren gjort nar de upprattat arsredovisningen samt att utvardera den sam lade informationen i arsredovisningen. Som underlag for mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat vasentliga beslut, atgarder och forhallanden i bolaget for att kunna bedoma om nagon styrelseledamot eller verkstallande direktoren iir ersattningsskyldig mot bolaget. Jag har aven granskat om nagon styrelseledamot eller verkstallande direktoren pa annat satt har handlat i strid med aktiebolagslagen, arsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund for mina uttalanden nedan. Arsredovisningen har uppriittats i enlighet med arsredovisningslagen och ger en riittvisande bild av bolagets resultat och suilining i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Forvaltningsberattelsen ar forenlig med arsredovisningens ovriga delar. Jag tillstyrker att arsstamman fastsui.lier resultatriikningen och balansriikningen, disponerar vinsten enligt forslaget i forvaltningsberiittelsen och beviljar styrelsens ledamoter och verkstallande direktoren ansvarsfrihet for riikenskapsaret. Malmo den 15 april 2010 Hakan Kantoft Auktoriserad revisor DILLON AB, Org nr

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten Årsredovisning rör Bostadsrättsföreningen Piloten 716421-1745 Räkenskapsåret 2010-07-01-2011-06-30 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Piloten får hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Arsredovisning. Challenger Mobile AB (publ) 556671-3607. för

Arsredovisning. Challenger Mobile AB (publ) 556671-3607. för Arsredovisning för Challenger Mobile AB (publ) 556671-3607 Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2010 01 01-2010 12 31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Piloten 716421-l745 Räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Bostadsrättsföreningen Piloten l (10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Piloten får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 NEHÅLL INNEHÅLL Nyckeltal 2 Förvaltningsberättelse 3 Finansiella

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Centrecourt AB (publ)

Centrecourt AB (publ) Årsredovisning för Centrecourt Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6. Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Conpharm Aktiebolag (publ) Org.nr 556229-2820

Conpharm Aktiebolag (publ) Org.nr 556229-2820 Org.nr 556229-2820 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Conpharm Aktiebolag (publ) avger härmed följande årsredovisning. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Org.nr. 556688-7633. Årsredovisning 2007. Sida 1 av 15

Arkiv Digital AD AB Org.nr. 556688-7633. Årsredovisning 2007. Sida 1 av 15 Årsredovisning 2007 Sida 1 av 15 I N N E H Å L L VD har ordet sidan 3 Kort om Arkiv Digital sidan 4 Förvaltningsberättelse sidan 5 Resultaträkning sidan 8 Balansräkning sidan 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ARS RED OVIS NING. för BRF TALLUDDEN. Org. nr. 716420-4757 ÅR 2010

ARS RED OVIS NING. för BRF TALLUDDEN. Org. nr. 716420-4757 ÅR 2010 o ARS RED OVIS NING för BRF TALLUDDEN Org. nr. l ÅR 2010 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkningar

Läs mer

11 Real Asset Fund Investors AB (publ) Org nr 556693-7164

11 Real Asset Fund Investors AB (publ) Org nr 556693-7164 11 Real Asset Fund Investors AB (publ) Org nr 556693-7164 ÅRSREDOVISNING FÖR PERIODEN 14 DECEMBER 2005 31 DECEMBER 2006 Kommentarer kring den underliggande Fondens verksamhet under 2006 Fonden har sedan

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2002 3 Verksamheten... 4 Resultat och ställning... 5

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2002 3 Verksamheten... 4 Resultat och ställning... 5 conpharm ab årsredovisning 2002 innehåll förvaltningsberättelse Verksamheten...................................................................................... 4 Resultat och ställning..............................................................................

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten HomeMaid Hemservice AB (publ), org.nr. 556543-8883, startade sin verksamhet under slutet av 1997. Bolaget har rörelsedrivande filialer på flera platser i

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer