AGELLIS Group AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AGELLIS Group AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014"

Transkript

1 AGELLIS Group AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER

2 AGELLIS GROUP AB (PUBL.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER Koncernens totala omsättning för perioden uppgick till 17,8 (20,8) MSEK och för andra halvåret till 10,0 (11,3) MSEK 1. Rörelseresultatet för koncernen före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 0,9 (3,0) MSEK och för andra halvåret till 1,0 (1,9) MSEK. Resultatet för perioden uppgick till -1,8 (0,5) MSEK och för andra halvåret till -0,3 (0,4) MSEK. Resultatet per aktie för perioden uppgick till -0,08 (0,03) SEK och för andra halvåret till -0,01 (0,02) SEK. Likvida medel, inklusive beviljade krediter, uppgick till 3,2 (1,0) MSEK vid utgången av året. Orderstocken vid periodens slut uppgick till 1,9 (2,4) MSEK. VD:s kommentar Omsättningen för 2104 blev lägre än för, vilket var i linje med framtidsutsikten i vår rapport för första halvåret. Kassaflödet under året blev negativt men det skall beaktas att bolaget har amorterat totalt 2,8 MSEK på skulder. Vi är självklart inte nöjda med resultatet som till stor del beror på att den non-ferrous marknad, som bolaget är aktivt inom (koppar, platina och ferronickel), har haft svårt att få igenom investeringar på grund av låga råvarupriser och en svag framtidstro. De affärer som uteblev under året är inte förlorade utan har skjutits på framtiden. Under året har bolagets försäljning varit mycket bra i USA med ett antal nya systemförsäljningar och en bra eftermarknad. Vår satsning på att ha Agellis egna säljare närmare slutkunden, som startade med en erfaren Agellis-säljare placerad i USA, har gett bra resultat. Vi ser med tillförsikt på utvecklingen och satsningen fortsätter under Bolagets patentportfölj har stärkts med ett beviljat patent under året. Stora resurser har lagts på att patentera teknologin som används i bolagets nya produkter EMLI-FBL och EMLI-ELP. Idag har bolaget cirka tjugo nationella ansökningar som ligger ute på granskningar runt om i världen. Vi ser båda dessa produkter som en viktig bas för en utökad systemförsäljning under de kommande åren. I slutet av året infördes ett incitamentprogram för de anställda baserat på optioner. En majoritet valde att gå med i programmet. Det är viktigt för ett mindre företag att behålla kompetent personal och med incitamentsprogrammet hoppas bolaget att den låga rörligheten bland personalen skall kunna bibehållas. Under sommaren påbörjades en diskussion med en strategisk samarbetspartner med intresse av att investera och bli delägare i bolaget. Denna diskussion pågår fortfarande och har intensifierats. AGELLIS Group AB utvecklar och säljer innovativa produkter och lösningar för globala metallproducenter. Agellis erbjuder produkter för mätning av nivåer och flöden som underlättar ökad automation i produktionen. Agellis har kunder i hela världen inklusive Sandvik Materials Technology i Sverige och flera verk inom ArcelorMittal-gruppen i både Europa och USA. Agellis grundades 2002 av Christer Fåhraeus som genom Fårö Capital också är största investerare och ägare. Agellis är listat på Nasdaq Stockholm First North with med Consensus Asset Management AB som Certified Adviser. Mer information finns på 1 Den totala omsättning definieras som intäkter från kärnverksamheten och andra intäkter exklusive valutadifferenser. Agellis Bokslutskommuniké januari december 2

3 Via Vinnovas strategiska innovationsprogram Processindustriell IT och Automation (PiiA) fick bolaget under året delfinansiering på 1,5 MSEK för genomförande av en förstudie för nästa generations sensor för nivåmätning i kokiller. Syftet med studien är att undersöka på vilka sätt det är möjligt att vidga marknaden för elektromagnetisk nivåmätning. Studien skall slutföras under Trots ett sämre än förväntat så ser vi med tillförsikt mot En av de viktigaste uppgifterna under 2015 är att stärka bolagets referenslista, framförallt på de nyligen introducerade produkterna EMLI-FBL och EMLI-ELP. Bolaget skall bli bättre på att föra ut kundnyttan med våra nivåmätningssystem vilket ska hjälpa slutkunden att göra en investeringskalkyl som visar en realistisk payoff-tid Omsättning och resultat Nettoomsättningen för perioden januari till december uppgick till 17,2 (20,1) MSEK. Valutaeffekter har påverkat resultatet positivt med 0,03 MSEK under perioden. Bolagets övriga intäkter uppgick till 0,6 (0,7) MSEK huvudsakligen bestående av bidrag ifrån Swedfund och Tillväxtverket. Resultatet har belastats med nedskrivning av en kundfordring på totalt 0,26 MSEK. Nettoomsättningen för andra halvåret uppgick till 9,5 (10,9) MSEK. Koncernens resultat för perioden uppgick till -1,6 (0,5) MSEK. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till 0,9 (3,0) MSEK. Bruttomarginalen för perioden var 53 % (60 %). Koncernens resultat för andra halvåret uppgick till -0,3 (0,4) MSEK. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) för andra halvåret uppgick till 1,0 (1,9) MSEK. Bruttomarginalen för andra halvåret var 57 % (59 %). Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning Årets totala kassaflöde uppgick till -0,5 (0,3) MSEK för helåret. I det totala kassaflödet ingår det amorteringar på checkkrediten på 2,7 MSEK och övriga lån med 0,1 MSEK. Aktiverade utvecklingskostnader inklusive patent uppgick till 1,7 (1,0) MSEK under perioden och 0,8 (0,7) MSEK under andra halvåret. Det är framför allt kostnader för nya patent som har ökat aktiveringstakten under. Agellis hade 3,2 (1,0) MSEK i likvida medel, inklusive beviljade krediter per den ember. Nyckeltal Nyckeltal juli-dec juli-dec Total omsättning EBITDA EBIT Resultat efter finansiella kostnader Resultat per aktie [SEK] -0,08-0,01 0,03 0,02 Bruttomarginal 53 % 57 % 60 % 59 % Rörelsekapital Den totala omsättning definieras som intäkter från kärnverksamhet och andra intäkter exklusive valutadifferenser. Agellis Bokslutskommuniké januari december 3

4 Kassalikviditet 107 % 107% 125 % 125 % Soliditet 62 % 62 % 59 % 59 % Nettoresultat Verksamheten Agellis utvecklar och säljer nivåmätnings- och slaggindikeringsprodukter globalt till metallproducenter. Agellis erbjuder också reservdelar, service och kundsupport. Agellis produkter och lösningar ger kunderna effektivare processer, minskad energiåtgång, högre produktivitet, förbättrad produktkvalitet och ökad personalsäkerhet. Agellis har en kärnteknologi utifrån vilken ett antal mätinstrument för kunder inom den globala metallindustrin har utvecklats. Bolaget har en väl utbyggd marknadskanal bestående av en effektiv mix av direktförsäljning, distributörer och agenter som tillsammans täcker intressanta marknader på fem kontinenter. Kundunika system för nivåmätning i kokiller säljs till Berthold GmbH och vissa kompletta produkter via utrustningsleverantören SMS Concast. Bolaget vänder sig såväl till producenter av stål som till producenter av andra metaller; så kallade nonferrous producenter. Inom non-ferroussegmentet fokuserar bolaget på koppar-, platina- och ferrolegeringsproducenter. Eftermarknaden för bolagets produkter varierar med produkten och ligger normalt på 40 % av årsomsättningen. Instrumentöversikt Agellis säljer följande mätinstrument: EMLI-S mäter nivåer i vissa typer av smältugnar. Nivåinformationen används för att utnyttja ugnen och råmaterialet optimalt. EMLI-ELP mäter nivåer i smältugnar men använder en annan mätprincip än EMLI-S och kan därför användas på andra typer av ugnar än EMLI-S. EMLI-SIO och SIE kontrollerar att den metall som tappas från ugnen är fri från slagg. Instrumentet indikerar när metallen blandas med slagg i slutet av ugnstappningen. EMLI-SIL används vid tömning av skänkar. Instrumentet indikerar när metallen från skänken blandas med slagg i slutet av tömningen. EMLI-T används i gjutlådan vid stränggjutningen och mäter metallnivån kontinuerligt under hela gjutningen. En jämn nivå i gjutlådan är viktig för att få konstant metallflöde ner i gjutformen kokillen. Med hjälp av instrumentet kan dessutom mängden metall som lämnas kvar i gjutlådan när gjutningen avslutas minimeras. EMLI-M och Ms mäter metallnivån i kokillen (första delen av stränggjutmaskinen). Här sker regleringen på millimeternivå för att garantera hög kvalitet på den gjutna metallen. EMLI-FBL används i ljusbågsugnar (EAF) och mäter stålnivån i ugnen. Agellis har ett samarbetsavtal med det svenska bolaget Metsol AB. Metsol har utvecklat en produktserie av system baserade på IR teknik. Produkterna kan användas för att skilja slagg från metall i olika situationer i produktionen. Metsol har ett antal installationer av produkterna i Norden och Agellis har ett avtal som avser distribution av produkterna via befintligt agent och partnernätverk. Agellis Bokslutskommuniké januari december 4

5 Omvärlden I World Steel Associations rapport för helåret kan man bland annat läsa att världsproduktionen av råstål slog rekord under året med en produktion på Mton, 1,2 % ökning från. Källor: Prisutvecklingen för koppar och stål Kopparpriset har under framför allt slutet av sjunkit avsevärt. För 2015 förväntas ingen återhämtning utan priset förutspås stagnera på nuvarande låga nivå. Priset på stål har leget historiskt lågt för och den dominerande uppfattningen inom branschen är att det kommer att ske en återhämtning under Agellis Bokslutskommuniké januari december 5

6 Källor: en.pdf Marknad och försäljning Under andra halvåret ställde Agellis ut på en non-ferrous utställning i Sydafrika samt besökte en stålrelaterad konferens och utställning i Brasilien. Närvaro på specialiserade konferenser och utställningar har visat sig vara ett mycket bra sätt att marknadsföra bolagets produkter. Kundbesök i samarbete med våra agenter och partners har genomförts i Nordamerika, Sydamerika, Sydafrika, Europa och i vårt närområde. Genomgången av Agellis agenter och partners, som påbörjades under första kvartalet, har fortsatt och resultaterat i ett antal förändringar i bolagets agentnätverk. Arbetet med att se över agenter och partners kommer att fortgå under hela För att öka marknadsnärvaro i Nord- och Sydamerika kontrakterades en ny säljresurs under. Säljaren är stationerad i USA och ansvarar för kunder och agenter i Nord- och Sydamerika. Satsningen har hittills gett mycket bra resultat och säljresursen har fått ett fortsatt kontrakt för hela Order och instrumenttester under andra halvåret Orderingången under andra halvåret var högre än för samma period. Metallproducenterna är dock fortsatt försiktiga med investeringar på grund av den ekonomiska oron på världsmarknaden och många affärer tar längre tid än tidigare. Den låga orderingången under beror inte på att affärer har förlorats utan på att kunderna valt att skjuta upp investeringen ett eller flera år. En viktig uppgradering av ett nivåmätningssystem för gjutlådor togs i USA. Verket ingår i en större koncern och ordern blir en viktig referens för bolaget framöver. I Skandinavien togs en uppföljningsorder på ett nivåmätningssystem till en gjutmaskin. Att vi får ytterligare order från tidigare kunder är ett bra tecken på att vi har rätt produkter. Orderingången på reservdelar och service var mycket god och utgör kring 60 % (40%) av omsättningen i bolaget. Orderingången under andra halvåret blev 8,0 (7,4)MSEK och under året 16,8 (16,5)MSEK. Orderstocken vid periodens slut var 1,9 (2,4) MSEK. Produktutveckling Agellis Bokslutskommuniké januari december 6

7 Utvecklingen av nya mätapplikationer koncentreras till kunddrivna projekt. Produktunderhåll och kundspecifik utveckling av existerande mätsystem och bolagets mätplattform sker fortlöpande. Utvecklingen av nya applikationer drivs till stor del av de försök och utvärderingar som bolaget gör tillsammans med kunder. Nya typer av ugnar och processer kräver ofta justeringar i både mjukvara och hårdvara för att fungera optimalt hos kunden. I samarbete med ABB, Sandvik AB och Chalmers påbörjades under slutet av en förstudie avseende nya sensorer för nivåmätning i kokillen vid stränggjutning av små format. Projektet finansieras delvis av Vinnova. Eget kapital Det egna kapitalet uppgick per den ember till 7,2 (8,9) MSEK och eget kapital per aktie till 0,35(0,42) SEK. Agellis aktie Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Genomsnittligt antal omsatta aktier under perioden uppgick till per dag. Snittkursen för perioden var 0,93 SEK. Totala antalet aktier i bolaget vid periodens slut var ( ) stycken. Genomsnittligt antal aktier under perioden var ( ) stycken. I bolaget finns (0) utestående teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att under perioden från och med 1 december 2017 till och med ember 2017 teckna en ny aktie i Agellis till en teckningskurs om 1,50 kronor. Patent Under har Agellis beviljats ett patent för teknologin som används i produkterna EMLI-ELP och EMLI- FBL i Sydafrika. Den sydafrikanska marknaden är särskilt viktig för EMLI-ELP, med många potentiella kunder och patentet spelar en betydande strategisk roll för Agellis. Grundprinciperna för Agellis produkter är skyddade av patent i bland annat Europa, USA, Kina och Indien. Agellis äger sammanlagt ett 20-tal patent och patentansökningar fördelade på framför allt två patentfamiljer. Personal I bolaget arbetar elva personer varav två är kvinnor, samt två konsulter. Framtidsutsikter Agellis skall under 2015 fortsatt fokusera på att omsätta den starka produktportfölj som bolaget disponerar. Att etablera referensinstallationer med de produkter som introducerats under de senaste åren har hög prioritet för bolaget. För helåret 2015 räknar styrelsen med en marginell ökning i omsättning jämfört med och ett positivt kassaflöde. Övrigt Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Styrelsen avser att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för. Antalet utestående aktier är stycken. Antalet utestående optioner är stycken. Vid upprättandet av koncernredovisningen har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. Agellis Bokslutskommuniké januari december 7

8 Årsstämma i AGELLIS Group hålls den 24 april 2015 kl i bolagets lokaler i Lund. Årsredovisningen finns tillgänglig på AGELLIS Group hemsida tre veckor före årsstämman. Nomineringskommittén består av Anders Gemfors (ordförande), Christer Fåhraeus och Martin Gren. Kommande rapporter Bolagets halvårsrapport för 2015 publiceras den 27 augusti Lund den 27 februari 2015 Patrik Bloemer VD För ytterligare information: Patrik Bloemer, tel , alt Agellis Bokslutskommuniké januari december 8

9 EKONOMISK STÄLLNING KONCERNEN Koncernresultaträkning juli-dec juli-dec Omsättning Valutadifferenser Kostnad sålda varor och tjänster Bruttovinst Övriga intäkter Försäljnings- och Marknadsföringskostnader Administrationskostnader FoU-kostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Finansiella poster Rörelseresultat efter finansiella poster Beräknad skatt på periodens resultat Periodens resultat Periodens aktiverade utvecklingskostnader inkl patent Agellis Bokslutskommuniké januari december 9

10 Koncernbalansräkning Tillgångar Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Lager Kundfordringar Kassa och bank Övriga omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder S:a Eget kapital och skulder Agellis Bokslutskommuniké januari december 10

11 Eget kapital 2012 Aktiekapital/kapitalkonto Bundna reserver Balanserad vinst/förlust Årets resultat Eget kapital Kassaflödesanalys Resultat efter finansiella poster Avskrivningar Utrangeringar balanserade utgifter för utveckling 0 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Agellis Bokslutskommuniké januari december 11

12 EKONOMISK STÄLLNING MODERBOLAGET Resultaträkning juli-dec juli-dec Omsättning Valutadifferenser Kostnad sålda varor och tjänster Bruttovinst Övriga intäkter Försäljnings- och Marknadsföringskostnader Administrationskostnader FoU-kostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Finansiella poster Rörelseresultat efter finansiella & jämförelsestörande poster Beräknad skatt på periodens resultat Periodens resultat Periodens aktiverade Utvecklingskostnader inkl patent Agellis Bokslutskommuniké januari december 12

13 Balansräkning Tillgångar Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Finansiella anläggningstillgångar Lager Kundfordringar Kassa och bank Övriga omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder S:a Eget kapital och skulder Eget kapital 2012 Aktiekapital/kapitalkonto Bundna reserver Balanserad vinst/förlust Koncernbidrag Årets resultat Eget kapital Agellis Bokslutskommuniké januari december 13

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 9,5 (12,6) MSEK och för tredje kvartalet till 2,7 (5,8)

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 9,5 (12,6) MSEK och för tredje kvartalet till 2,7 (5,8) AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-september 2008 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 9,5 (12,6) MSEK och för tredje kvartalet till 2,7 (5,8) Resultatet för perioden uppgick

Läs mer

AGELLIS Group AB ÅRSREDOVISNING 2013

AGELLIS Group AB ÅRSREDOVISNING 2013 AGELLIS Group AB ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Året i siffror 3 VD har ordet 4 AGELLIS Group 5 Styrelsen 6 Marknadsöversikt 7 EMLI mätplattform 8 Förvaltningsberättelse 9 Flerårsöversikt koncernen 13 Flerårsöversikt

Läs mer

MEMORANDUM DECEMBER 2009. AGELLIS Group AB

MEMORANDUM DECEMBER 2009. AGELLIS Group AB MEMORANDUM DECEMBER 2009 AGELLIS Group AB Sammanfattning Innehåll Sammanfattning 3 Riskfaktorer 6 Bolaget och Emissionen 8 Styrelsens ansvarsförsäkran 9 Inbjudan till teckning av aktier i AGELLIS Group

Läs mer

Sida 1 av 15. Lund den 4 februari 2011 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR

Sida 1 av 15. Lund den 4 februari 2011 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR Sida 1 av 15 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2010 Koncernens

Läs mer

PROSPEKT. Prospekt för listning på First North och inbjudan till teckning av aktier i AGELLIS Group AB (publ) September 2007

PROSPEKT. Prospekt för listning på First North och inbjudan till teckning av aktier i AGELLIS Group AB (publ) September 2007 PROSPEKT Prospekt för listning på First North och inbjudan till teckning av aktier i AGELLIS Group AB (publ) September 2007 Definitioner och förkortningar Applikation - Tillämpningsprogram, typ av datorprogram

Läs mer

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 Första kvartalet 2010: Fortsatt tillväxt med fokus på leverans Första kvartalet 2010 Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 6,1 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport för kvartal 1 januari-mars 2013 Delårsrapport för kvartal 1 januari-mars 2013 2 Bakgrund och inledande kommentarer Nexam Chemical Nexam utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt

Läs mer

MEMORANDUM 2009. AGELLIS Group AB

MEMORANDUM 2009. AGELLIS Group AB MEMORANDUM 2009 AGELLIS Group AB Sammanfattning Innehåll Sammanfattning 3 Riskfaktorer 6 Bolaget och Emissionen 8 Styrelsens ansvarsförsäkran 9 Inbjudan till teckning av aktier i AGELLIS Group AB (publ)

Läs mer

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2009 Stockholm den 26 februari 2010

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2009 Stockholm den 26 februari 2010 360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2009 Stockholm den 26 februari 2010 Totala intäkter för fjärde kvartalet uppgick till ca 4,2 Mkr (1,9 Mkr) Resultat för fjärde kvartalet

Läs mer

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2013 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartalet oktober - december 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3),

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4

Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4 Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4 Mavshack AB (publ), org.nr 556721-5388, tel: +46 8 124 517 90, e-post: info@mavshack.com, webbplats: www.mavshack.se Fjärde kvartalet 2014 i sammanfattning

Läs mer

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Sida 1 av 17 Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2011 Koncernens nettoomsättning

Läs mer

InXL innovation AB. Delårsrapport. januari - juni 2012

InXL innovation AB. Delårsrapport. januari - juni 2012 Delårsrapport januari - juni 2012 InXL innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av fyra dotterbolag. Avensia AB är experter på att konvertera besökare till köpare med hjälp av design som leder

Läs mer

Sida 1 av 14. Lund den 21 april 2010. Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 19,3 Mkr (12,2).

Sida 1 av 14. Lund den 21 april 2010. Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 19,3 Mkr (12,2). Sida 1 av 14 STARK TILLVÄXT I FÖRSTA KVARTALET Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Delårsrapport för perioden januari mars 2010 Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014 Sida 1 av 13 Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Riggade inför 2015 Helåret 2014 Koncernens nettoomsättning minskade med ca 11 % och uppgick till 8064 tkr (9043 tkr) Koncernens rörelseresultat

Läs mer

Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics

Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké 2001 Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics Omsättning år 2001 uppgick till MSEK 14,1

Läs mer

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 fredagen den 27 augusti 2010 Resultatet för perioden uppgick till -3,3 Mkr (2,8 Mkr). Resultatet för andra kvartalet före avskrivningar uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2011

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2011 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O 1 STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO Delårsrapport januari-juni 2011 2 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport för kvartal 3, juli-september Delårsrapport för kvartal 3, juli-september 2 Nexam Chemical tillsätter ny CEO inför intensifierad kommersialisering Läs mer i ordförandes ord på sid 3. Kvartalet

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2011

Delårsrapport januari-juni 2011 PRESSINFORMATION 275S Delårsrapport januari-juni 2011 Täby, 12 juli 2011 - Micronic Mydata AB (publ) är noterade på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap, MICR. Informationen i denna rapport är sådan som Micronic

Läs mer

INNOVATIVA IDÉER UPPGIFT VARIT ATT MED HÖG TEKNISK KOMPETENS SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR INNOVATIONSTAKT SNABBARE

INNOVATIVA IDÉER UPPGIFT VARIT ATT MED HÖG TEKNISK KOMPETENS SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR INNOVATIONSTAKT SNABBARE Bokslutskommuniké Västerås, 11 februari 2014 SEDAN TIDERNAS BEGYNNELSE ÄR DET INNOVATIVA IDÉER SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. I ETT GLOBALT SAMHÄLLE KRÄVS EN INNOVATIONSTAKT SNABBARE ÄN NÅGONSIN FÖR ATT SÄKRA

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 9.080 (9.468) Periodens resultat uppgick till KSEK -8.250 (-5.531)

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009 Delårsrapport första kvartalet 2009 Nettoomsättning Q1 uppgår till 23,8 (7,5) MSEK. Rörelseresultat Q1 uppgår till -1,8 (-2,9) MSEK. Resultat efter skatt Q1-1,9 (-3,0) MSEK. Resultat per aktie Q1-0,04

Läs mer

fortsatt starkt resultat

fortsatt starkt resultat delårsrapport, Entraction Holding AB 1 januari - 3 JUNI fortsatt starkt resultat, JANUARI JUNI, kvarvarande verksamhet Nettoomsättningen uppgick till 227,8 mkr (157,2), en ökning med 44,9%. Resultatet

Läs mer

INXL INNOVATION AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2014

INXL INNOVATION AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2014 Bokslutskommuniké januari december 214 1 Tillväxt, starkt kassaflöde och höjd utdelning Nyckeltal oktober december 214 Omsättning 3,6 (23,8) MKR Rörelsemarginal 3,5 (3,2) procent Rörelseresultat 1,1 (,8)

Läs mer

Halvårsrapport 2015. Lovande miljonorder från kinesisk säljpartner. Sammanfattning Q2 2015. Lund 2015-08-18

Halvårsrapport 2015. Lovande miljonorder från kinesisk säljpartner. Sammanfattning Q2 2015. Lund 2015-08-18 Halvårsrapport 2015: Lovande miljonorder från kinesisk säljpartner Halvårsrapport 2015 Lund 2015-08-18 Nettoomsättningen uppgick till 393 (451) KSEK Periodens resultat uppgick till -3 183 (-3 427) KSEK

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2012 Bästa första kvartal avseende omsättning och resultat. Lägre takt i orderingången

Delårsrapport januari - mars 2012 Bästa första kvartal avseende omsättning och resultat. Lägre takt i orderingången Delårsrapport januari - mars 212 Bästa första kvartal avseende omsättning och resultat. Lägre takt i orderingången Pricer uppnådde sin högsta omsättning och sitt bästa rörelseresultat för ett första kvartal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer