Bokslutskommuniké 2010 för Fjärde Kvartalet. European Spallation Source ESS AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké 2010 för Fjärde Kvartalet. European Spallation Source ESS AB"

Transkript

1 Bokslutskommuniké 2010 för Fjärde Kvartalet European Spallation Source ESS AB 1

2 Innehållsförteckning Uttalande från VD... 3! Allmänt om verksamheten... 4! Utveckling av resultat och ställning under det senaste kvartalet... 5! Framtidsinriktad information... 6! Ställda säkerheter och eventualförpliktelser för bolaget... 8! Rapport över kassaflöden för bolaget... 9! Redovisningsprinciper... 10! Närstående... 10! Viktiga händelser efter periodens slut... 10! Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer... 10! Kommande rapporteringstillfällen... 10! Årsstämma för året ! 2

3 Uttalande från VD European Spallation Source, ESS, är ett högteknologiskt, prestigeladdat projekt och forskningsanläggning som ska byggas i universitetsstaden Lund i Skåne. Det är ett av de högst prioriterade projekten i den europeiska vägvisaren för gemensam forskningsinfrastruktur och också det största forskningsprojektet hittills i de nordiska länderna. ESS kommer att locka flera tusen forskare de kommande åren och kommer tillsammans med synkrotronljuslaboratoriet MAX IV att bilda ett världsledande centrum för materialforskning där forskning ska kunna bedrivas på de framtida material som är nödvändiga för att öka den europeiska industrins konkurrenskraft och därmed möjlighet att öka Europas BNP i den globala ekonomin. Lika viktigt som detta är visionen att ESS ska bli en annorlunda forskningsanläggning. Annorlunda på det sätt den interagerar med användarna, annorlunda på sättet den hanterar innovationer och annorlunda med sin målsättning att bli den första hållbara stora forskningsanläggningen, speciellt med hänsyn till klimat- och energifrågorna. Colin Carlile VD European Spallation Source ESS AB 3

4 Fjärde kvartalet 2010 Nettoomsättning 1 okt 31 dec 2010 uppgick till 0 TKR Resultat efter skatt 1 okt - 31 dec 2010 uppgick till TKR Helåret 2010 Nettoomsättning 12 okt 2009* - 31 dec 2010 uppgick till 0 TKR Resultat efter skatt 12 okt dec 2010 uppgick till TKR Allmänt om verksamheten European Spallation Source ESS AB (ESS AB) har till uppgift att projektera, konstruera, bygga, äga och driva forskningsanläggningen European Spallation Source i Lund. Bolaget ska också ta en aktiv roll i förhandlingarna med nuvarande och potentiella partnerländer, och då särskilt vad gäller framtagandet av ett rättsligt bindande internationellt avtal om att påbörja byggnationen som är planerad till European Spallation Source ESS AB är ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer Bolagets styrelse består av 8 personer tillsatta av de två nuvarande ägarna svenska och danska staten. Partnerländerna representeras av en Steering Committee (styrkommitté) med delegater från samtliga 16 partnerländer. Denna Steering Committee behandlar den vetenskapliga, tekniska och finansiella planeringen för anläggningen. Besluten från Steering Committee utgör sedan beslutsunderlag för bolagets styrelse. Kalenderåret 2010 har varit ett nyckelår för projektet. ESS-projektet har pågått i 15 år under vilka föregångarna till ESS AB, under Lunds Universitet, drivit en omfattande kampanj för att vinna lokaliseringsbeslutet för ESS 2009 mot starka motkandidater och i ett ekonomiskt klimat där det inte ens var självklart att beslutet skulle komma. Med detta positiva beslut som drivkraft ombildades ESS-organisationen till ett aktiebolag, fullt ansvarigt för sina handlingar, den 1 juli Uppbyggnaden av den nya organisationen har med framgång genomförts under bolagets första sex månader och nu är ESS en helt självständig och växande organisation. Bolaget har, i enlighet med sitt mandat, lagt mycket arbete på att möta kraven från sina primära intressenter lokala, regionala, nationella och Europeiska regeringar, forskarvärlden, industrin och, inte minst viktigt, lokalbefolkningen. Dessa aktiviteter är vitala för bolagets fortsatta framgång och kommer även i framtiden att vara framträdande i vår arbetsplanering. Vi har nu kommit en bit in i projektets projekteringsfas, som pågår tidigt in i 2013 då de dokument som krävs för att byggnationen ska kunna starta ska vara levererade till bolagets ägare och partner. Att ta fram ett ramprogram för projekteringsfasen har varit en central aktivitet under det tredje och fjärde kvartalet Detta ramprogram, bestående av såväl handlingsplaner som stödjande finansiering, har i vid bemärkelse accepterats av de större intressenterna. *Datumet är när det tillfälliga företaget, Goldcup 5129 AB, etablerades Projekteringsfasen består av tre huvudsakliga spår: 4

5 Design Update Uppdatering av designen av hela anläggningen inräknat de tekniska framsteg som gjorts sedan den nu aktuella designen lades fram Till detta ska också räknas de erfarenheter som gjorts vid användningen av de två andra MW-klassade spallationskällorna som byggts i USA och Japan. Vi har etablerat nära samarbete med båda dessa anläggningar. The Preparation to Build work programme byggförberedelseprogrammet som dels handlar om att ta fram prototyper av nyckelkomponenter i anläggningen för att kunna utvärdera och optimera de tekniska, finansiella och driftmässiga riskerna samt dels de viktiga tillståndsprocesser och andra aktiviteter som att utföra olika undersökningar av byggplatsen. Just nu är ESS AB:s arbete inriktat på att uppdatera anläggningens design och konstruktion. Parallellt med detta arbetas det på den antagna energipolicyn som stipulerar att anläggningen ska byggas och drivas på ett miljömässigt hållbart sätt. The Integration activities, aktiviteter som, som refererats ovan, är essentiella för att säkerställa att alla intressenter hålls informerade om bolagets aktiviteter. Vi har fokuserat särskilt på detta arbete under de senaste sex månaderna. För att klara detta arbete inom denna korta tidsram har en av huvuduppgifterna under rapportperioden varit att rekrytera högkvalificerad personal till ESS i Lund. Vi har på ett framgångsrikt sätt gått från att vara en kampanjorganisation till en välfungerande organisation inriktad på genomförandet av planerna under detta halvår. Detta är ingen liten prestation. Nu har grunden lagts så att organisationen kan arbeta på successivt och utan avbrott genom projekteringsfasen och vidare till bygg- och driftsfaserna. Vi har också koncentrerat oss på att starta de internationella samarbeten med andra universitet och forskningsinstitutioner, vilket är nödvändigt för att säkerställa anläggningens vetenskapliga och tekniska höjd. Vi har organiserade samarbeten med över 40 laboratorier i nästan 20 länder. En viktig uppgift har varit att upprätta det juridiska ramverket för dessa samarbeten samt att odla den ömsesidiga respekt som krävs för att dessa samarbeten ska vara produktiva och effektiva. Nu har det emellertid skapats en gemenskap i uppgiften att bygga European Spallation Source. Under detta halvår har det även pågått många andra aktiviteter som vi kommer att presentera närmare i den kommande årsrapporten. Det kan dock sägas att den entusiasm som projektet har rönt i forskarvärlden, med en verklig känsla av utveckling, och den support som visats från olika intressenter, såväl lokalt, regionalt som nationellt och internationellt, visar på en gynnsam utveckling. Nu finns det en konsensus att ESS kommer att byggas vilket ger de två värdländerna en reell chans att sätta sina flaggor på den europeiska vetenskapliga kartan. Utveckling av resultat och ställning under det senaste kvartalet Resultatet har utvecklats enligt förväntningarna. Det pågår ett arbete med att ta fram en projektplan, upprätta ett projektkontor med tillhörande budget och rekrytering av personal. En t f projekteringsdirektör med stab har tillsatts. Svenska staten har i december 2010 lämnat ytterligare ett ovillkorat aktieägartillskott om 70 MSEK vilket ska ses som en del av den budget som upprättats och lämnats in för hela projekteringsfasen omfattande totalt 465 MSEK. 5

6 Framtidsinriktad information Mot slutet av det fjärde kvartalet blev Danmark aktieägare i ESS AB. Som medvärd för anläggningen tog de plats i bolagets styrelse. Danmark har tagit en framträdande roll i presentationen av de möjligheter ESS för med sig för de två värdländerna samt för samarbetet över gränserna. Överenskommelser om bredare forskningsmässiga samarbeten har träffats med både Tyskland och Frankrike under det fjärde kvartalet. Dessa överenskommelser kommer att leda till aktiviteter både på det tekniska och det vetenskapliga planet under 2011 och framåt. Den 3 februari 2011 undertecknades ett 16-nationers Memorandum of Understanding på den svenska ambassaden i Paris. Initialt var det 12 länder som undertecknade avtalet, och de övriga kommer att underteckna i den takt som de respektive ländernas beslutsprocesser har slutförts. Detta är ett mycket viktigt steg framåt. Samarbetet med E.ON och Lunds Energi har resulterat i arbetet med att inventera anläggningens energibehov och med den klimatstrategi som växte fram under 2008/9. Detta har lett till stor uppmärksamhet internationellt. En första rapport har skrivits om hur anläggningen ska kunna byggas på ett sätt så att den blir klimatneutral sett över hela dess livstid, inklusive transporter och nedmontering. Rapporten ska nu ligga till grund för det fortsatta arbetet med anläggningens energi- och klimatmål. En av de bärande delarna i detta arbete är att energieffektivisera processen och att ta tillvara på överskottsvärmen så att den kan säljas till fjärrvärmesystemet. Detta innebär inte endast en miljömässig besparing utan även en ekonomisk besparing. Behovet att möta allas efterfrågan på information om projektet och dess inverkningar på den framtida europeiska forskningen och även dess framtida påverkan på det lokala samhället kommer fortsätta att öka. För att ESS projektet ska bli framgångsrik i det framtida Europa gäller att samverkan med det övriga samhället fungerar väl. ESS AB har många utmaningar under de närmaste åren. Tillstånd att bygga och så småningom driva anläggningen måste inhämtas från berörda myndigheter och innan dess måste den tekniska delen av konstruktionen vara klar. Rekrytering av kvalificerad personal pågår samtidigt med uppbyggnaden av en ändamålsenlig organisation. Den största utmaningen ligger dock i att, så här nio år innan de första användarna kommer, börjar arbetet med att utforma de första instrumenten. Vilken forskning kommer att bedrivas 2019 och vilka instrument kommer att efterfrågas? För att få svar på dessa frågor måste forskare från många olika discipliner involveras. Ett första kick-off-möte kommer att hållas i Prag i juli 2011 och ett större möte i Berlin i maj Däremellan kommer det att arrangeras en serie mindre möten. Målet med dessa möten är att involvera så många forskare som möjligt för att få ett brett underlag och acceptans för det fortsatta arbetet med instrumenteringen. Medan vi bygger världens mest kraftfulla och pålitliga protonaccelerator håller vi hela tiden ögonen på slutmålet att bygga världens främsta forskningscentrum för materialforskning med långsamma neutroner. Vi är nu redo att leverera i enlighet med detta mål. 6

7 Resultaträkning för bolaget i sammandrag TKR Okt dec okt 2009* 31 dec 2010 Nettoomsättning - - Bruttoresultat - - Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster: Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Resultat före skatt Skatt - - PERIODENS RESULTAT *Datumet är när det tillfälliga företaget, Goldcup 5129 AB, etablerades 7

8 Balansräkning för bolaget i sammandrag TKR Den 31 dec 2010 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 807 Summa anläggningstillgångar 807 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 100 Fritt eget kapital Balanserat resultat Erhållna aktieägartillskott Periodens resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och eventualförpliktelser för bolaget TKR Den 31 dec 2010 Ställda säkerheter - Eventualförpliktelser - 8

9 Rapport över kassaflöden för bolaget i sammandrag [indirekt metod] TKR Okt dec 12 okt 2009* dec 2010 Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Betald inkomstskatt - - Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital - Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Inbetalt aktiekapital Erhållna aktieägartillskott Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut *Datumet är när det tillfälliga företaget, Goldcup 5129 AB, etablerades 9

10 Redovisningsprinciper Enligt svenska statens riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande skall årsredovisning, delårsrapporter samt bokslutskommuniké i sådana företag upprättas enligt reglerna i OMX Nordic Exchange Stockholm AB:s noteringsavtal i tillämpliga delar. Börsnoterade bolag skall upprätta koncernredovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU. Då något koncernförhållande inte föreligger är det enligt bolagets uppfattning inte förenligt med Bokföringsnämndens rekommendation BFNAR 2000:2 Tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden att tillämpa IFRS i juridisk person. Bolaget har därför istället valt att med stöd av BFNAR 2000:2 Tillämpa Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Redovisningsrådets normgivning baserades på International Accounting Standards (IAS) som sedermera kom att ingå i IFRS. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens rekommendation BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering samt Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. För närmare beskrivning av företagets redovisningsprinciper hänvisas till delårsrapporten för tredje kvartalet Närstående Ägartransaktioner Svenska staten har under perioden (i dec 2010) gjort ett ovillkorat aktieägartillskott om MKR 70. Under slutet av dec 2010 sålde även svenska staten stycken aktier i ESS AB till den danska staten vilket motsvarar en ägarandel om 26,316%. Efter försäljningen äger således svenska staten 73,684% av bolaget. Andra transaktioner med närstående Inget att rapportera. Viktiga händelser efter periodens slut Den 3 February undertecknade 12 av de i Steering Committee representerade partnerländerna ett Memorandum of Understanding som sätter ramarna för samarbetet fram till dess ett bindande avtal finns färdigt. De övriga länderna förväntas att signera samma dokument inom kort. Därmed har det internationella samarbetet tagit en fastare form. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer ESS projektet exponeras för finansiella, politiska, tekniska, fysiska, tidsmässiga och organisatoriska risker. Dessa har beskrivit mer utförligt i delårsrapporten för tredje kvartalet. Kommande rapporteringstillfällen Årsredovisning för 2010 kommer att publiceras på senast 31 mars Årsstämma för året 2010 Årsstämma för ESS AB kommer att hållas 25 mars Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 10

11 Lund den 15 februari 2011 Sven Landelius Styrelseordförande Colin Carlile VD Katarina Bjelke Lars Börjesson Per Eriksson Lars Goldschmidt Lena Gustafsson Lars Kolte Inge Mærkedahl 11

Delårsrapport 2010 för Tredje Kvartalet. European Spallation Source ESS AB

Delårsrapport 2010 för Tredje Kvartalet. European Spallation Source ESS AB Delårsrapport 2010 för Tredje Kvartalet European Spallation Source ESS AB I nnehållsfö rteckning Uttalande från VD...3 Allmänt om verksamheten...4 Ägarförhållanden...4 Investeringar...4 Finansiering...5

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. European Spallation Source ESS AB

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. European Spallation Source ESS AB European Spallation Source ESS AB Uttalande från VD ESS AB fortsätter med förberedelserna inför forskningsanläggningens planerade byggstart sommaren 2014 samt med att ge stöd åt värdnationerna, Sverige

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 MED HÅLLBARHETSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING 2011 MED HÅLLBARHETSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2011 MED HÅLLBARHETSREDOVISNING innehåll VD HAR ORDET 4 ESS ett världsledande forskningscenter 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten 8 Information om risker och osäkerhetsfaktorer 11 Miljöinformation

Läs mer

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Bokslutskommuniké TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 27 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), listat på NASDAQ OMX First North,

Läs mer

FINT AB (publ) - Delårsrapport januari mars 2014

FINT AB (publ) - Delårsrapport januari mars 2014 FINT AB (publ) - Delårsrapport januari mars 2014 Första kvartalet 2014 Nettoomsättningen uppgick till 170 (1 124) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 5 292 (- 2 790) tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2013 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartalet oktober - december 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3),

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Substansvärdet enligt IFRS var MSEK 2 263 (3 290) vid periodens slut och SEK 39.93 per aktie (58,06) Periodens resultat uppgick till MSEK 547 (-113) och SEK 9.66 per

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse med årsredovisning Verksamhetsåret- 2007-05-01 2008-04-30 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF INNEHÅLL Förbundsordföranden har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4-8 Förbundsstyrelsen...8

Läs mer

Väsentliga händelser efter rapportens utgång

Väsentliga händelser efter rapportens utgång Oktober december 2014 Omsättning 8,4 (11,4) MSEK. Rörelseresultat (EBIT)-7,1(3,1) MSEK. Resultat efter skatt -6,4(2,3) MSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten 7,7 (9,3) MSEK. Resultat efter skatt

Läs mer

Halvårsrapport. 2015-01-01 till 2015-06-30

Halvårsrapport. 2015-01-01 till 2015-06-30 Halvårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30 Med Bolaget eller A1M Pharma avses A1M Pharma AB (publ) med organisationsnummer 556755-3226. Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2015-01-01 2015-06-30)

Läs mer

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 Första kvartalet 2010: Fortsatt tillväxt med fokus på leverans Första kvartalet 2010 Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 6,1 Mkr

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics

Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké 2001 Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics Omsättning år 2001 uppgick till MSEK 14,1

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 (NGM: LIFE B)

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 (NGM: LIFE B) KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 (NGM: LIFE B) Finansiell information Nettoomsättningen för perioden januari mars 2015 uppgick till 1 184 tkr (815 tkr motsvarande period föregående år). Resultatet

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 maj 31 oktober 2008 KORT OM PERIODEN maj - oktober 2008 Koncernens nettoomsättning uppgick till 59 785 tkr (21 506 tkr) 1 Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Året i sammandrag Viktiga händelser under fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet genomfördes en utökning av Apex 3.

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T

D E L Å R S R A P P O R T 2013-01-01 till 2013-09-30 D E L Å R S R A P P O R T NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) I 556595-6538 I www.neurovive.se I ir@neurovive.se Intresset för NeuroVives produktportfölj med cyklofilinhämmare

Läs mer

Boule Diagnostics AB (publ)

Boule Diagnostics AB (publ) Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2011 Fortsatt bra tillväxt i Asien Rekordleverans till Indien Kvartalet oktober december 2011 * Nettoomsättningen uppgick till MSEK 67,7 (67,0),

Läs mer

Delårsrapport. Januari Mars 2015. Inleder året med starkt kvartalsresultat. Första kvartalet

Delårsrapport. Januari Mars 2015. Inleder året med starkt kvartalsresultat. Första kvartalet Delårsrapport Januari Mars Inleder året med starkt kvartalsresultat Första kvartalet Intäkterna uppgick till 26,4 Mkr (36,6 Mkr) Resultatet efter skatt uppgick till 3,7 Mkr (6,0 Mkr) Resultat per aktie

Läs mer

203 WEB GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Q1 2014 - 1 940. n/a - 2 186 - 0,13 100 MILJ 90 MILJ 80 MILJ 70 MILJ 60 MILJ 50 MILJ 40 MILJ 30 MILJ

203 WEB GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Q1 2014 - 1 940. n/a - 2 186 - 0,13 100 MILJ 90 MILJ 80 MILJ 70 MILJ 60 MILJ 50 MILJ 40 MILJ 30 MILJ DelårsRAPPORT JAN-MARS 2014 87 milj besökare UNDER Q1 (+ 53 %) Koncernen Q1 2014 Δ Q1 2013 Nettoomsättning (TKR) 12 081 11,7 % 10 817 Rörelseresultat (EBITDA) (TKR) - 1 940 n/a 1 055 Rörelsemarginal (EBITDA)

Läs mer

Rörelseresultatet uppgick till 2,2 MSEK (39,7) och rörelsemarginalen uppgick till 0,5 % (8,3).

Rörelseresultatet uppgick till 2,2 MSEK (39,7) och rörelsemarginalen uppgick till 0,5 % (8,3). Delårsrapport 2 Januari-Juni 2015 Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen ökade med 2,2 % till 491,3 MSEK (480,6). Rörelseresultatet uppgick till 2,2 MSEK

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Förbättrat resultat för Lernia

Förbättrat resultat för Lernia 1 januari 31 december Förbättrat resultat för Lernia Helåret (jmf samma period föregående år)* Fjärde kvartalet (jmf samma period föregående år)* Intäkter (mkr): 2 659 (2 524) 756 (648) Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Mavshack AB (publ) Org.nr. 556721-5388

Bokslutskommuniké 2013 Mavshack AB (publ) Org.nr. 556721-5388 Bokslutskommuniké 2013 Mavshack AB (publ) Org.nr. 556721-5388 Period: 2013-01-01 2013-12-31 Bokslutskommuniké för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen och den verkställande direktören för Mavshack

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för andra kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande delårsrapport för perioden januari-juni 2015 TrustBuddy AB (publ.) Andra kvartalet

Läs mer

delårsrapport jan-mars 2009

delårsrapport jan-mars 2009 lindab delårsrapport jan-mars 29 Första kvartalet 29 O Nettoomsättningen minskade med 17 % till 1 771 MSEK (2 129), justerat för valuta och struktur uppgick minskningen till 25 % O Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

C-RAD AB Koncern Bokslutskommuniké 2014 Pressmeddelande 30 januari 2015

C-RAD AB Koncern Bokslutskommuniké 2014 Pressmeddelande 30 januari 2015 15-01-30F, Q4 2014 Redovisning_Master_FINALE C-RAD AB Koncern Bokslutskommuniké 2014 Pressmeddelande 30 januari 2015 Högsta orderingång per kvartal i C-RADs historia Väsentliga händelser under perioden

Läs mer

KVARTALSRAPPORT JAN-MARS 2014

KVARTALSRAPPORT JAN-MARS 2014 KVARTALSRAPPORT JAN-MARS 2014 87 milj besökare UNDER Q1 (+ 53 %) Koncernen Q1 2014 Δ Q1 2013 Nettoomsättning (TKR) 12 081 11,7 % 10 817 Rörelseresultat (EBITDA) (TKR) - 1 940 n/a 1 055 Rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014 kpmg.se

Årsredovisning 2013/2014 kpmg.se KPMG AB Årsredovisning 2013/2014 kpmg.se INNEHÅLL 03 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 08 RESULTATRÄKNING 09 BALANSRÄKNING 10 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 11 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké januari december 214 AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) är en koncern och fortsättningsvis kallad Fortum

Läs mer