Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Cryptzone AB (publ) l org.nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Cryptzone AB (publ) l org.nr. 556646-3013"

Transkript

1 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Cryptzone AB (publ) l org.nr

2 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Koncernen perioden 1 januari 31 mars 2010 Bruttointäkter 8,52 MSEK Nettoomsättning 7,16 MSEK Rörelseresultat -2,35 MSEK Resultat efter skatt -2,36 MSEK Resultat per aktie efter skatt -0,005 kr Soliditet 57 % Likvida medel uppgår till 0,8 MSEK (ej utnyttjad kredit 2,2 MSEK) Ej likviditetspåverkande kostnader under kvartalet uppgår till 1,1 MSEK Antalet anställda och projektanställda uppgick i medeltal till 38 personer Moderbolaget perioden 1 januari 31 mars 2010 (siffror inom parantes avser Q1-09) Bruttointäkter 3,15 MSEK (1,50 MSEK) Nettoomsättning 2,43 MSEK (1,50 MSEK) Rörelseresultat -1,80 MSWEK (-4,48 MSEK) Resultat efter skatt -1,87 MSEK (-4,49 MSEK) Resultat per aktie efter skatt -0,004 (-0,17) kr Soliditet 68 % (62 %) Likvida medel uppgår till 0,7 MSEK (0,12 MSEK) (ej utnyttjad kredit 1,7 MSEK) Ej likviditetspåverkande kostnader under kvartalet uppgår till 0,6 MSEK Antalet anställda och projektanställda uppgick i medeltal till 19 personer (22) Väsentliga händelser under första kvartalet 2010 Den 4 januari förvärvade Cryptzone AB (publ) IT-säkerhetsföretaget AppGate Network Security AB (AppGate). Det nya bolaget blir en stark heltäckande aktör på den nordiska marknaden, med förstärkt närvaro i Storbritannien och USA. Samgåendet ger möjlighet till goda intäkts- och kostnadssynergier, vilket förväntas förbättra lönsamheten väsentligt i det nya gemensamma bolaget. AppGate är världsledande på accesskontroll mot stora nätverk. Bland AppGates kunder återfinns globala bolag inom Fortune 500 bolag, försvarsmakten, försvarsindustrin och regeringar. Bolaget har genomfört en apportemission med anledning av köpet av AppGate Network Security AB varvid bolaget har tillförts kr. Efter genomförd nyemission uppgår aktiekapitalet till kr fördelat på totalt aktier varav A-aktier. Ilait AB och Cryptzone AB (publ) har tecknat ett samarbetsavtal rörande SaaS distribution. Den 22 mars förvärvade Cryptzone säkerhetsföretaget ControlGuards verksamhet. ControlGuard är en ledande leverantör av programvara för kontroll av vem och vilka enheter som får lov att kopplas till företagets datorer och servrar. Vidare kan man se till att information inte lämnar företaget utan kontroll och eventuell kryptering. ControlGuards mjukvara är idag integrerad med Cryptzones lösningar för Data Leak Prevention, och har saluförts av Cryptzone under en längre tid under ett OEM-avtal. Köpet av ControlGuard innebär flera synergier bl.a. högre marginal på sålda enheter. Sedan utgången av kvartal har inga väsentliga händelser inträffat för bolaget. 1

3 Styrelsens kommentarer Ett nytt bolag - en koncern! Under första kvartalet 2010 har Cryptzone utvecklats, förstärks och optimerats. Under första kvartalet 2010 omsatte vi 7,16 MSEK vilket är en kraftig ökning från Vårt rörelseresultat har ökat och vi siktar på ett positivt EBITDA under hösten Den 4 januari 2009 offentliggjorde Cryptzone köpet AppGate Network Security AB och den 22 mars 2010 offentliggjordes köpet av ytterligare en verksamhet, ControlGuard. Cryptzone AB består idag av en sammanslagning av tre verksamheter. Cryptzone startade 2003 som ett företag som hade sin huvudinriktning att via kryptering skydda skapad digital information. AppGate startade 1998 och har som huvudinriktning att se till att enbart personer med rätt behörighet kan använda olika applikationer och komma åt innehåll lagrat i ett företags datainfrastruktur. ControlGuard startade 2005 och har som huvudinriktning att skydda ett företags alla dataingångar (portar) från obehöriga. Från och med 2010 arbetar alla under ett och samma moderbolag, Cryptzone AB Alla tre bolag har traditionellt arbetat med att sälja lösningar och teckna supportavtal med sina kunder och successivt byggt upp ett globalt partnernätverk för distribution av sina lösningar. Totalt har Cryptzone idag sammanlagt ca 150 partners med ca 700 kunder utspridda i 33 länder runt omkring i världen. De tre verksamheternas lösningar kompletterar varandra på ett mycket bra sätt. Alla lösningarna kan distribueras och säljas av bolagets alla partners. Hos våra blivande kunder är det vid de flesta tillfällen samma inköpsavdelning och beslutsfattare som beslutar om inköp av lösningarna. Av bolagets intäkter för 2010 kommer ca 15 miljoner från tecknade avtal i form av underhåll och support. Intäkterna från tecknade avtal ökar årligen med ca 22 % av all nyförsäljning. Våra framtida intäkter kommer från följande områden: Utökat antal licenser till befintliga kunder Nya lösningar till befintliga kunder. Nyförsäljning till nya kunder Successivt ökande underhålls- och supportintäkter Successivt ökande intäkter från SaaS-konceptet Vi har idag ett stort antal kunder som har en av våra lösningar där vi vet att de också är intresserade av våra övriga lösningar. Inflödet av nya leads är betydligt fler till antalet än tidigare, vilket leder till en betydande nyförsäljning till nya kunder. Cryptzone har idag löpande kontakt med över 150 partners i världen, via dessa partners har vi en stor möjlighet att nå ut till många fler potentiella kunder än tidigare, vilket med stor sannolikhet kommer resultera i fler affärer. Vi har efter många år bearbetning lyckats med att knyta till oss några av de större systemintegratörerna i Sverige, Atea och Tieto. Båda dessa partner har redan gjort minst en större affär, vilket har påvisat att de kan göra lönsamma affärer med våra lösningar. Vår förhoppning är att vi genom samarbete med dessa större partners får möjlighet att leverera större affärer. 2

4 Cryptzone startade under 2009 bearbetning av en ny marknad, Software as a Service, SaaS. Detta arbete har hittills resulterat i tre partneravtal och två SaaS-distributörsavtal. De två distributörerna har sammanlagt idag över partners i norra Europa. Vi planerar att SaaS kommer generera intäkter till oss motsvarande minst 20 % av omsättningen 2011, stadigt ökande årligen. Idag är det enbart lösningarna från det ursprungliga Cryptzone som erbjuds via SaaS. För våra övriga lösningar ligger i vår plan att inom 12 månader även där lansera SaaS-konceptet. Under mars månad såg vi våra första intäkter från SaaS-konceptet. Byggandet av ett stadigt flöde av löpande intäkter och kapital på månadsbasis är en strategi som har mycket hög prioritet. Vi har för avsikt att öka marknadsbearbetningen inom prioriterade marknadssegment och geografiska marknader genom att utöka resurserna inom marknadsföring och försäljning. Cryptzone har beslutat om en nyemission under april månad som kommer innebära en stärkt finansiell ställning och också medföra en högre kreditrating vilket är viktigt då bolaget arbetar med stora globala kunder, vilket ytterligare förbättrar förutsättningarna att erhålla fler affärer. Mot denna bakgrund ser styrelsen med stor tillförsikt på bolagets utveckling under 2010 med en kontinuerlig förbättring av bolagets resultat. Styrelsen Cryptzone AB (publ) April

5 Granskning Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisorer Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Cryptzones verksamhet påverkas av en rad olika faktorer varav vissa ligger inom företagets kontroll medan andra ligger utanför. För ett tjänste/produkt-företag som Cryptzone påverkas verksamheten av verksamhetsrelaterade risker såsom nya lagar/förordningar, konkurrens och prispress. Marknadsrelaterade risker inkluderar konjunkturrisker och projektrisker. Finansiella risker inkluderar valutakursrisker och ränterisker. För en utförligare beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till Cryptzones Investeringsprospekt april 2009, sid 11. (http://www.cryptzone.com/download/us/ir/cryptzone_ Prospekt_090507_ pdf) Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens all män na råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Kommande rapporttillfällen 2010 Delårsrapport april-juni augusti 2010 Delårsrapport juli-september 22 oktober 2010 Bolagets Certified Adviser är: Thenberg & Kinde Fondkommission AB, Box 2108, Göteborg, Tel Göteborg april 2010 Cryptzone AB (publ) Styrelsen För eventuella frågor om delårsrapporten kontakta: Peter Davin, VD Cryptzone AB, mobil: tel: Björn Muchow, CFO, Cryptzone AB, Tel: Allmänt Cryptzone är en erkänd marknadsledare inom området för förebyggande av informationsläckage som säkrar både vilande information och information i rörelse genom sin industribeprövade säkerhetsplattform Simple Encryption Platform (SEP). Cryptzone tillhandahåller en säkerhetsteknologi med stor användarvänlighet och enkel förståelse som på enkelt sätt implementeras i organisation. Detta resulterar i ökad användning och förbättrar den övergripande informationssäkerheten och minimerar risken för informationsläckage. Med Cryptzone kan användare säkra , filer, foldrar, diskar, USB-minnen och mobila enheter utan att behöva ändra sitt sätt att arbeta samtidigt som IT-avdelningarna har full kontroll över användarrättigheterna. Mer information om företaget och dess utbud av krypteringslösningar finns på Cryptzones aktie är listad på First North. First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Bolagets Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB,

6 Koncernresultaträkning jan-mar Belopp i KSEK 2010 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga intäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Rörelsens kostnader exkl. avskrivningar Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Avskrivningar Finansnetto Resultat före skatt Skatter 0 Periodens resultat Koncernbalansräkning Proformabalans Belopp i KSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 Kassaflödesanalys koncernen Cryptzone AB (publ), Org.nr jan-mar 2010 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde -955 Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut 832 Förändringar av eget kapital koncernen belopp i kkr Eget kapital vid periodens början Nyemission Kostnader för emission -42 Periodens resultat Eget kapital vid periodens slut Kommentarer till koncernbalans, resultat och kassaflödesanalys Cryptzone förvärvade den 4 januari % av aktierna i bolaget AppGate Network Security AB. Bolaget har upprättat en proformabalansräkning per utgörande jämförelsebas för kommande historiska fakta. Inga jämförelsetal har upprättats för resultathistorik. Inte heller har för koncernen framtagits några nyckeltal då dessa är irrelevanta för det avslutade kvartalet. Under rubriken anläggningstillgångar ingår goodwill avseende det förvärvade bolaget AppGate Network Security AB med KSEK. Bolaget förvärvades för KSEK. I moderbolaget under rubriken anläggningstillgångar ingår dotterbolaget AppGate Network Security med KSEK såsom aktier i dotterbolag.

8 Moderbolagets resultaträkning jan-mar jan-mar Belopp i KSEK, Cryptzone AB (publ), Org.nr Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga intäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Rörelsens kostnader exkl. avskrivningar Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Avskrivningar Rörelseresultat före finansiella kostnader Finansnetto Resultat före skatt Skatter Periodens resultat Moderbolagets balansräkning Belopp i KSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Fordringar koncernbolag Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder koncernbolag Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9 Kassaflödesanalys moderbolaget jan-mar jan-mar Cryptzone AB (publ), Org.nr Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Aktiekapital Antalet utestående aktier per den 31 mars 2010 uppgick aktier ( ) varav A-aktier ( ). Aktiekapitalet uppgick till ( ) kr och det totala egna kapitalet per den 31 mars 2010 uppgick till ( ) kr. Vid full konvertering av utestående optionsprogram ökar antalet B-aktier med st. Genomsnittligt antal aktier under perioden uppgår till st. Förändringar av eget kapital moderbolaget belopp i KSEK Eget kapital vid periodens början Nyemission Kostnader för emission Periodens resultat Eget kapital vid periodens slut Nyckeltal moderbolaget mars Soliditet (%) 68% 72% 69% 70% 65% Kassalikviditet (%) 27% 106% 57% 43% 62% EBITDA-marginal (%) neg neg neg neg neg Rörelsemarginal (%) neg neg neg neg neg Nettoomsättningstillväxt (%) 62% -31% 199% 13% 70% Antal anställda* Definitioner Soliditet (%) Kassalikviditet (%) EBITDA-marginal (%) Rörelsemarginal (%) Nettoomsättningstillväxt (%) Antal anställda Eget kapital dividerat med balansomslutningen Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) dividerat med nettoomsättning Rörelsemarginal (EBIT) dividerat med nettoomsättning Nettoomsättning jämfört med föregående period i procent * Inkluderar fast engagerade konsulter vid periodens slut

10 Cryptzone AB l Drakegatan 7 l Göteborg l Tel: +46 (0) l l

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2009 Stockholm den 26 februari 2010

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2009 Stockholm den 26 februari 2010 360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2009 Stockholm den 26 februari 2010 Totala intäkter för fjärde kvartalet uppgick till ca 4,2 Mkr (1,9 Mkr) Resultat för fjärde kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 fredagen den 27 augusti 2010 Resultatet för perioden uppgick till -3,3 Mkr (2,8 Mkr). Resultatet för andra kvartalet före avskrivningar uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

Omsättning/EBITA ksek

Omsättning/EBITA ksek Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari mars 2015 Omsättningen uppgick till 51 917 ksek (24 883), en tillväxt på 109 procent Rörelseresultat EBITA uppgick till 10 690 ksek ( 6 535) Kassaflöde från

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport för kvartal 1 januari-mars 2013 Delårsrapport för kvartal 1 januari-mars 2013 2 Bakgrund och inledande kommentarer Nexam Chemical Nexam utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

2014 Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 21 augusti Delårsrapport för andra kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål.

Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål. Pressmeddelande 2015-01- 16 Hexatronic Group AB (publ), orgnr 556168-6360 Kvartalsrapport 1 (1 september 2014-30 november 2014) Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål. Samtliga finansiella

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2011

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2011 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O 1 STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO Delårsrapport januari-juni 2011 2 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010 360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010 Stockholm den 28 februari 2011 Totala intäkter för fjärde kvartalet uppgick till 3,8 Mkr (4,2 Mkr) Resultat för fjärde kvartalet

Läs mer

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 Första kvartalet 2010: Fortsatt tillväxt med fokus på leverans Första kvartalet 2010 Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 6,1 Mkr

Läs mer

2014-2015. modern ekonomi sverige holding ab (publ) DELÅRSRAPPORT JULI 2014 - MARS 2015 JANUARI 2015 - MARS 2015 (JANUARI 2014 - MARS 2014)

2014-2015. modern ekonomi sverige holding ab (publ) DELÅRSRAPPORT JULI 2014 - MARS 2015 JANUARI 2015 - MARS 2015 (JANUARI 2014 - MARS 2014) MODERN EKONOMI Q3 Juli - Mars 1 modern ekonomi sverige holding ab (publ) DELÅRSRAPPORT JULI - MARS Modern Ekonomi driver en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer. På grund av legala skäl presenteras

Läs mer

Stark lönsamhetsförbättring i Q4 och förväntad god resultattillväxt för helåret 2014

Stark lönsamhetsförbättring i Q4 och förväntad god resultattillväxt för helåret 2014 West International AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden januari-december 2013 Stark lönsamhetsförbättring i Q4 och förväntad god resultattillväxt för helåret 2014 Fjärde kvartalet 2013 Rörelseintäkterna

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics

Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké 2001 Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics Omsättning år 2001 uppgick till MSEK 14,1

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2007 FormPipe Software AB (publ)

Bokslutskommuniké januari-december 2007 FormPipe Software AB (publ) FormPipe Software AB (publ), S:t Eriksgatan 117, Box 231 31, 104 35 Stockholm T: 08-555 290 60 F: 08-555 290 99 E: info@formpipe.se, www.formpipe.se Orgnr: 556668-6605 VAT: SE556668660501 PG: 629 36 14-1

Läs mer