Bokslutskommuniké. Oktober december

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké. Oktober december 2012 2011"

Transkript

1 Bokslutskommuniké 2012 Oktober december Nettoomsättning 116,1 125,8 Periodens rörelseresultat 4,3-9,3 Periodens resultat efter skatt 2,3-6,9 Kassaflödet från den löpande verksamheten 9,7 4,2 Januari december (maj dec) Nettoomsättning 471,6 300,0 Periodens rörelseresultat 13,0-6,3 Periodens resultat efter skatt 7,1-4,7 Kassaflödet från den löpande verksamheten 16,1 20,1 METRIA AB orgnr

2 Innehåll Nyckeltal 3 VD har ordet 4 Ekonomisk översikt 6 Risker och osäkerhetsfaktorer 8 Händelser efter balansdagen 8 Redovisnings- och värderingsprinciper 8 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Förändringar i eget kapital 12 Kassaflödesanalys 13 Kommande finansiella rapporter 15 Metria En kartlagd historia Metria är ett helägt statligt bolag som bedriver konsult- och produktverksamhet inom geografisk information och geografisk informationsteknik. Vi hjälper våra kunder att samla in, förädla och använda geografisk information så effektivt som möjligt i deras verksamhet. Det kan handla om att mäta in och uppdatera en kommuns primärkarta, ta fram geografiska analyser så att kunder kan fatta bättre beslut, eller utveckling och drift av kunders IT-system. Vår ständiga strävan är att vara Sveriges ledande företag inom geografisk information och geografisk informationsteknik. Bolaget Metria bildades 1 maj Våra kunder Våra kunder finns inom bank och försäkring, infrastruktur, skog, sökföretag, kris och försvar samt kommuner och övrig offentlig förvaltning. Exempel på stora kunder är Försvarsmakten, Naturvårdsverket, Skatteverket, Södra skog, Swedbank, Skogsstyrelsen, Trafikverket och Eniro. Vår kompetens Metria har drygt 300 medarbetare och all deras kompetens är en av Metrias främsta styrkor. Hos oss finns såväl bred kunskap som spetskompetens. Vår spetskompetens finns främst inom geodata, GIS-utveckling, fjärranalys och geodesi. Metria har kontor över hela landet, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Totalt finns vi idag på 35 orter. Våra tjänster Standardiserade produkter för fastighetsinformation, satellitdata och kartor Våra kunder får hjälp att hitta rätt data och använda den smart i sin verksamhet. Vi ger kunderna enkel tillgång till kvalitetssäkrad geodata via olika tjänster. Plan- och mättjänster Vi utför mätning som ligger till grund för projekteringsunderlag, grundkartor, primärkartor och nybyggnadskartor. Vi mäter också för etablering av stomnät såsom bruks- och anslutningsnät. Utveckling, analys och drift Utveckling av applikationer, system och tjänster inom geografisk IT, drift av geografiska IT-system samt geografiska analyser. Bild framsida: Två medarbetare ute på ett jobb längs Ostkustbanan. Bron som ligger några hundra meter från Älvkarleö, söder om Gävle och går över Dalälven, är ca 250 m lång. De hade 35 minuter på sig att utföra jobbet innan tåget kom och för att hinna fick de springa med instrumenten längs järnvägen.

3 Nyckeltal mnkr okt dec okt dec jan dec maj dec* Nettoomsättning 116,1 125,8 471,6 300,0 Rörelseresultat 4,3-9,3 13,0-6,3 Rörelsemarginal, % 3,7-7,3 2,8-2,1 Resultat före skatt 4,5-9,3 13,4-6,3 Resultat efter skatt 2,3-6,9 7,1-4,7 Avkastning eget kapital, % 2,2-7,8 7,0-4,8 Avkastning sysselsatt kapital, % 4,2-9,3 12,9-6,2 Soliditet, % 47,0 40,6 47,0 40,6 Kassaflöde från löpande verksamhet 9,7 4,2 16,1 20,1 Investeringar 2,1 2,1 8,2 4,3 Investeringar, förvärv från Lantmäteriet, materiella ,2 Investeringar, förvärv från Lantmäteriet, immateriella ,3 Medelantal anställda** Resultat per aktie 0,11-0,37 0,34-0,23 Nettoskuld -13,3-4,4-13,3-4,4 *Verksamheten i Metria AB startade den 1 maj * *Beräknad enligt Bokföringsnämndens allmänna råd 2006:11 med årsarbetstiden timmar. Definitioner Avkastning eget kapital Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital. Sysselsatt kapital Balansomslutningen minus icke räntebärande skulder. Avkastning sysselsatt kapital Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Nettoskuld Räntebärande skulder minskade med räntebärande tillgångar och likvida medel. Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen på balansdagen. 3

4 VD har ordet Metria tar nya steg framåt När det nu är dags för mig att summera årets fjärde kvartal gör jag det med tillfredsställelse. Utvecklingen går åt rätt håll, både resultat- och affärsmässigt. Fjärde kvartalet 2012 visade ett positivt resultat om 4,5 mnkr efter finansiella poster. Resultatet visar på en positiv utveckling under året. Alla affärsenheter har förbättrat sig resultatmässigt sedan förra året. Ekosystemtjänster för kartläggning Att kontinuerligt ta hem nya uppdrag är viktigt för lönsamheten och verksamhetens utveckling. Det är också betydelsefullt att vi är engagerade på de områden där vi är specialister och kan bidra till att branschen som helhet utvecklas. De första satellitbilderna togs på 1960-talet. Sedan dess har teknikutvecklingen tagit stora steg framåt. Vi på Metria är stolta över att vara marknadsledande inom fjärranalysområdet. Vårt senaste uppdrag är av internationell karaktär. Våra konsulter kommer med hjälp av data från olika källor att kartlägga hur markanvändningen har förändrats inom länderna Mexico, Australien, Indonesien och Peru. Projektet finansieras av ESA, Europeiska Rymdstyrelsen, och görs på uppdrag av WWF och Forest stewardship council (FSC). Våra konsulter kommer med hjälp av data från olika källor att kartlägga hur markanvändningen har förändrats i länderna. Nya mätuppdrag Metria hjälper i dag ett 50-tal kommuner med deras plan- och mätverksamhet. I uppdragen uppdaterar vi exempelvis deras primärkartor, tar fram projekteringsunderlag och olika typer av terrängmodeller samt gör mätningar för underlag till detaljplaner. I november fick vi ytterligare ett spännande kommunuppdrag, åt Bjuv kommun. Standardisering av webbkartor Webbkartor måste vara enkla att läsa även om innehållet kommer från flera olika källor. I dagsläget kan det uppstå problem när data från olika leverantörer ska presenteras på samma karta. SIS (Swedish Standard Institute) leder ett nationellt arbete kring harmoniserad webbkartografi och Metria deltar i ar- 4

5 betet. Vi jobbar varje dag med lösningar för att göra det enklare för våra kunder att använda geo data. Vi hoppas att i projektet kunna bidra med konkreta exempel från branschens vardag. Syftet med arbetet är också att öka kunskapen om webbkartografi och ta fram riktlinjer, termer och definitioner som alla intressenter kan använda. Foto: Fotograf Andreas Wanitzky Metria i branschråd för framtida kompetens Vi bygger löpande upp interna rutiner för att säkra det framtida behovet av kompetens. GIS-ingenjörer är eftertraktade på arbetsmarknaden, liksom mätningsingenjörer och lantmätare. Metria har engagerat sig på både universitet och högskolor, som en strategi för att säkerställa rätt kompetens för framtida behov. Högskolan i Väst startade under kvartalet ett branschråd för lantmäterifrågor och Metria deltar för att knyta högskolan, dess studenter och lärare närmare branschen och arbetslivet. Karin Annerwall Parö Fortsatt konkurrenskraftiga Vi ser fram emot Vi fortsätter då vår resa att bygga ett långsiktigt framgångsrikt Metria. Vi kommer att arbeta nära våra kunder, behålla vårt engagemang i affärer och uppdrag och fortsätta anpassa vårt erbjudande och våra arbetssätt, så att vi står oss väl i konkurrensen inom geografisk information och geografisk informationsteknik. Karin Annerwall Parö VD 5

6 Ekonomisk översikt Oktober december 2012 Nettoomsättning och resultat Bolagets nettoomsättning för fjärde kvartalet uppgick till 116,1 mnkr (125,8). Rörelseresultatet uppgick till 4,3 mnkr (-9,3). Rörelsemarginalen blev 3,7 procent (-7,3). Resultatet efter skatt uppgick till 2,3 mnkr (-6,9). Investeringar Under fjärde kvartalet uppgick investeringarna till 2,1 mnkr (2,1) och bestod i huvudsak av bilar och servrar. Kassaflöde Kassaflödet under fjärde kvartalet uppgick till 8,6 mnkr (2,1). Den löpande verksamheten har bidragit med 9,7 mnkr (4,2) och investeringsverksamheten har belastat kassaflödet med -1,1 mnkr (-2,1). Omsättningen för fjärde kvartalet 2012 blev 9,7 mnkr lägre än motsvarande period 2011, men genom minskade kostnader har rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2012 förbättrats med 13,6 mnkr jämfört med samma period föregående år. Under fjärde kvartalet 2012 har stort fokus lagts på resultatförbättringar. Satsningar har gjorts på att hålla uppe orderingången genom ökad försäljning och kostnadsbesparingar/effektiviseringar har gjorts inom samtliga affärsenheter och stabsfunktioner. Försäljningen inom vår affärsenhet Produkter, har varit hög och gett ett bra bidrag till vår lönsamhet. Debiteringsgraden generellt inom bolaget har också ökat under fjärde kvartalet i jämförelse med samma period förra året, vilket också har gett positiv effekt på resultatet. Flera uppdrag har vunnits under sista kvartalet 2012 som ger oss möjlighet att utveckla nya erbjudanden, framförallt inom analysområdet. Kommentarer Fjärde kvartalet visade ett positivt resultat om 4,5 mnkr efter finansiella poster. Resultatet visar på en positiv utveckling under året. Resultat efter finansiella poster per kvartal och ackumulerat resultat 2012, tkr Q Q Q Q Resultat efter finansiella poster per kvartal 2012 Ackumulerat resultat

7 Januari december 2012 (maj december 2011) Nettoomsättning och resultat Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 471,6 mnkr (300,0). Rörelseresultatet uppgick till 13,0 mnkr (-6,3). Rörelsemarginalen blev 2,8 procent (-2,1). Resultatet efter skatt uppgick till 7,1 mnkr (-4,7). Resultat efter finansiella poster per kvartal, tkr Investeringar För perioden uppgick investeringarna till 8,2 mnkr (4,3) och bestod i huvudsak av dataservrar, mätutrustning och bilar. Kassaflöde Kassaflödet under året uppgick till 8,9 mnkr (4,4). Den löpande verksamheten har bidragit med 16,1 mnkr (20,1) och investeringsverksamheten har belastat kassaflödet med -7,2 mnkr (-15,7) Q1 Q2 Q3 Q4 Resultat per kvartal 2012 Resultat per kvartal 2011 Ackumulerat resultat 2012 Ackumulerat resultat 2011 Likviditet och finansiell ställning Bolagets egna kapital uppgick vid utgången av det fjärde kvartalet till 105,8 mnkr (98,7) och soliditeten till 47,0 procent (40,6). Det fanns en outnyttjad checkräkningskredit på 70 mnkr. Medarbetare Medelantalet anställda under året uppgår till 311 (294). Under det fjärde kvartalet har personalstyrkan minskat med 9 personer. 7

8 Risker och osäkerhetsfaktorer Redovisnings- och värderingsprinciper De största riskerna i Metrias verksamhet bedöms vara omvärldsrisker och projektrisker. Projektrisker består i handhavandet av projekten, förmågan att driva projekten ekonomiskt, kvalitetsmässigt och enligt tidplan. Riskhanteringen i projektverksamheten har under året förbättrats genom införandet av en gemensam projektstyrningsmodell. En gemensam försäljningsprocess har införts, med syftet att bland annat minimera riskerna förknippade med försäljningsverksamheten. Omvärldsrisk i form av konjunkturnedgång ger ofta en förändring i efterfrågan. Metria har kunder som påverkas negativt, positivt eller är neutrala i en konjunkturnedgång. Strävan i kundbearbetningen är att, där vi är beroende av få stora kunder, bredda kundbasen för att med detta kunna parera för eventuell konjunkturpåverkan. Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (ÅRL) samt uttalanden från Rådet för finansiell rapportering. I övrigt hänvisas till Årsredovisningen Redovisnings- och värderingsprinciper är oförändrade i jämförelse med dem som tillämpades i årsredovisningen för år Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför. Händelser efter balansdagen Några väsentliga händelser efter periodens utgång finns inte att rapportera. 8

9 Resultaträkning Belopp i mnkr okt dec okt dec jan dec maj dec* Rörelsens intäkter Nettoomsättning 116,1 125,8 471,6 300,0 Övriga rörelseintäkter 3,2 1,3 3,5 4,7 Summa rörelsens intäkter 119,3 127,1 475,1 304,7 Rörelsens kostnader Handelsvaror -38,2-49,8-182,3-111,2 Övriga externa kostnader -20,6-25,3-70,1-59,4 Personalkostnader -52,2-57,6-193,9-130,4 Avskrivningar av materiella tillgångar -1,8-1,5-7,1-4,2 Avskrivningar av immateriella tillgångar -2,2-2,2-8,7-5,8 Summa rörelsen kostnader -115,0-136,4-462,1-311,0 Rörelseresultat 4,3-9,3 13,0-6,3 Finansiella poster Ränteintäkter 0,2 0,0 0,4 0,1 Räntekostnader 0,0 0,0 0,0-0,1 Finansnetto 0,2 0,0 0,4 0,0 Resultat efter finansiella poster 4,5-9,3 13,4-6,3 Bokslutsdispositioner -1,4 0,0-2,8 0,0 Skatt på periodens resultat -0,8 2,4-3,5 1,6 Periodens resultat 2,3-6,9 7,1-4,7 * Verksamheten i Metria AB startade den 1 maj Rapport över totalresultatet Metria AB har inga poster som redovisas inom övrigt totalresultat, varför totalresultatet överensstämmer med periodens resultat redovisat i resultaträkningen ovan. 9

10 Balansräkning Belopp i mnkr TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Goodwill 72,0 80,7 72,0 80,7 Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar 5,5 6,8 Inventarier, verktyg och installationer 10,7 8,4 16,2 15,2 Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran 0,0 1,6 0,0 1,6 Summa anläggningstillgångar 88,2 97,5 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Upparbetade, ej fakturerade intäkter 7,3 14,3 Kundfordringar 96,7 114,3 Övriga kortfristiga fordringar 2,9 0,8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16,7 11,8 Kassa och bank 13,3 4,4 Summa omsättningstillgångar 136,9 145,6 SUMMA TILLGÅNGAR 225,1 243,1 10

11 Balansräkning, fortsättning Belopp i mnkr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital ( aktier med kvotvärde 1 kr) 20,8 20,8 Överkursfond 82,6 82,6 Balanserat resultat -4,7 - Periodens resultat 7,1-4,7 Summa eget kapital 105,8 98,7 Obeskattade reserver Periodiseringsfond 2,4 0,0 Överavskrivningar 0,4 0,0 Summa obeskattade reserver 2,8 0,0 Avsättningar Avsättningar för pensioner och andra förpliktelser 0,3 0,8 Övriga avsättningar 0,0 0,1 Summa avsättningar 0,3 0,9 Kortfristiga skulder Icke räntebärande skulder Fakturerade, ej upparbetade intäkter 20,4 36,4 Leverantörsskulder 39,8 32,4 Övriga skulder 17,3 25,1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 38,7 49,6 Summa kortfristiga skulder 116,2 143,5 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 225,1 243,1 11

12 Förändringar i eget kapital Belopp i mnkr Bundet eget kapital Fritt eget kapital Aktiekapital Överkursfond Övrigt fritt eget kapital Totalt kapital 2011 Eget kapital vid årets ingång 0, ,1 Kvittningsemission, , aktier 8,7 34,6-43,3 Kvittningsemission, , aktier 12,0 48,0-60,0 Årets resultat ,7-4,7 Utgående eget kapital ,8 82,6-4,7 98, Eget kapital vid årets ingång 20,8 82,6-4,7 98,7 Årets resultat - - 7,1 7,1 Utgående eget kapital ,8 82,6 2,4 105,8 12

13 Kassaflödesanalys Belopp i mnkr okt dec okt dec jan dec maj dec* Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 4,5-9,3 13,4-6,3 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: Avskrivningar 4,0 3,7 15,8 10,0 Avsättningar -0,1 0,0-0,6-0,9 Reavinster -0,8 0,0-0,8 0,0 Betald skatt -0,8 0,0-2,8 0,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 6,8-5,6 25,0 2,8 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av pågående arbete 14,8 10,9-9,0 22,1 Ökning(-)/Minskning(+) av övriga rörelsefordringar -25,0-52,9 11,4-54,9 Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 13,1 51,8-11,3 50,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten 9,7 4,2 16,1 20,1 Investeringsverksamheten Förvärv av rörelse 0,0 0,0 0,0-11,4 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1,0 0,0 1,0 0,0 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2,1-2,1-8,2-4,3 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1,1-2,1-7,2-15,7 Periodens kassaflöde 8,6 2,1 8,9 4,4 Likvida medel vid periodens början 4,7 2,3 4,4 0,0 Likvida medel vid periodens slut 13,3 4,4 13,3 4,4 * Verksamheten i Metria AB startade den 1 maj

14 Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför. Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Gävle den 13 februari 2013 Christina Rogestam Ordförande Gunvor Engström Ledamot Ingrid Engström Ledamot Ann-Charlotte Jarleryd Ledamot Daniel Kristiansson Ledamot Peter Ljung Ledamot Anders Ågren Ledamot Per-Åke Jureskog Arbetstagarrepresentant Erik Nilsson Arbetstagarrepresentant Karin Annerwall Parö Verkställande direktör 14

15 Kommande finansiella rapporter Kalendarium Årsredovisning Årsstämma Delårsrapport Q Delårsrapport Q Delårsrapport Q Kontaktpersoner Frågor besvaras av: Verkställande direktör Karin Annerwall Parö Ekonomichef Helena Hedlund Telefon Metrias finansiella rapporter publiceras på Metrias webbplats: 15

Årsredovisning 201 1

Årsredovisning 201 1 Årsredovisning 2011 Omslag: QuickBird data över Kiruna. Utsnitt med kratrar som visar hur marken sjunker in vid gruvan och som orsakar att delar av staden måste flyttas. Copy (QuickBird Digitalglobe/Eurimage

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 Första kvartalet 2010: Fortsatt tillväxt med fokus på leverans Första kvartalet 2010 Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 6,1 Mkr

Läs mer

Förbättrat resultat för Lernia

Förbättrat resultat för Lernia 1 januari 31 december Förbättrat resultat för Lernia Helåret (jmf samma period föregående år)* Fjärde kvartalet (jmf samma period föregående år)* Intäkter (mkr): 2 659 (2 524) 756 (648) Rörelseresultat

Läs mer

Sveriges mest populära affärssystem växer

Sveriges mest populära affärssystem växer BOKSLUTSKOMMUNIKÉ jan dec 2009 Sveriges mest populära affärssystem växer Jan Dec Intäkterna uppgick till 180,4 Mkr (158,3) och ökade med 13 % (22) Programintäkterna (licens och underhåll) ökade med 6 %

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012 Nettoomsättning 410 MSEK (415) Rörelseresultat 33 MSEK (43) Rörelsemarginal

Läs mer

INNOVATIVA IDÉER UPPGIFT VARIT ATT MED HÖG TEKNISK KOMPETENS SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR INNOVATIONSTAKT SNABBARE

INNOVATIVA IDÉER UPPGIFT VARIT ATT MED HÖG TEKNISK KOMPETENS SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR INNOVATIONSTAKT SNABBARE Delårsrapport januari - juni Västerås, 16 juli SEDAN TIDERNAS BEGYNNELSE ÄR DET INNOVATIVA IDÉER SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. I ETT GLOBALT SAMHÄLLE KRÄVS EN INNOVATIONSTAKT SNABBARE ÄN NÅGONSIN FÖR ATT SÄKRA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 PERIODEN JANUARI TILL JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT Q2 PERIODEN JANUARI TILL JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT Q2 PERIODEN JANUARI TILL JUNI 2007 Modul 1 Data AB (Publ) Birger Jarlsgatan 57 A 113 56 Stockholm Org. nr. 556419-0006 www.modul1.se Styrelsen och verkställande direktören avger härmed delårsrapport

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009 Delårsrapport första kvartalet 2009 Nettoomsättning Q1 uppgår till 23,8 (7,5) MSEK. Rörelseresultat Q1 uppgår till -1,8 (-2,9) MSEK. Resultat efter skatt Q1-1,9 (-3,0) MSEK. Resultat per aktie Q1-0,04

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

INNOVATIVA IDÉER UPPGIFT VARIT ATT MED HÖG TEKNISK KOMPETENS SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR INNOVATIONSTAKT SNABBARE

INNOVATIVA IDÉER UPPGIFT VARIT ATT MED HÖG TEKNISK KOMPETENS SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR INNOVATIONSTAKT SNABBARE Bokslutskommuniké Västerås, 11 februari 2014 SEDAN TIDERNAS BEGYNNELSE ÄR DET INNOVATIVA IDÉER SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. I ETT GLOBALT SAMHÄLLE KRÄVS EN INNOVATIONSTAKT SNABBARE ÄN NÅGONSIN FÖR ATT SÄKRA

Läs mer

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2013 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartalet oktober - december 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3),

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 1 april 30 juni 2012 Nettoomsättning 408 MSEK (385) Rörelseresultat 29 MSEK (25) Rörelsemarginal 7,0 % (6,5

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Omslag: Bilden till vänster visar trädhöjder utifrån Lantmäteriets höjddatabas, en viktig information för beståndsindelning och volymuppskattningar.

Omslag: Bilden till vänster visar trädhöjder utifrån Lantmäteriets höjddatabas, en viktig information för beståndsindelning och volymuppskattningar. Årsredovisning 2012 Omslag: Bilden till vänster visar trädhöjder utifrån Lantmäteriets höjddatabas, en viktig information för beståndsindelning och volymuppskattningar. Metria Bild till höger: Skogen bild

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Fjärde kvartalet - 1 oktober 31 december Nettoomsättning 409 (351) Rörelseresultat 43 (20) Rörelsemarginal 10,5 % (5,6

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Strukturåtgärder och starkt kassaflöde under fjärde kvartalet Fjärde kvartalet Rörelsens intäkter uppgick till 731 Mkr (654) och den organiska tillväxten blev 6 % Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com

Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER 556767-9625) Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive

Läs mer

God tillväxt i fjärde kvartalet för Avega Group

God tillväxt i fjärde kvartalet för Avega Group Bokslutskommuniké Avega Group AB (publ) God tillväxt i fjärde kvartalet för Avega Group MSEK % Oktober december 120 20 Omsättning 117,1 (105,0) MSEK 110 Rörelseresultat (EBIT) 6,7 (1,1) MSEK 100 Rörelsemarginal

Läs mer

Rörelseresultatet uppgick till 2,2 MSEK (39,7) och rörelsemarginalen uppgick till 0,5 % (8,3).

Rörelseresultatet uppgick till 2,2 MSEK (39,7) och rörelsemarginalen uppgick till 0,5 % (8,3). Delårsrapport 2 Januari-Juni 2015 Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen ökade med 2,2 % till 491,3 MSEK (480,6). Rörelseresultatet uppgick till 2,2 MSEK

Läs mer

Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål

Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål NetOnNet AB (publ) Org nr 556520-4137 Delårsrapport för perioden 1 maj 2010 31 juli 2010 Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål Koncernen, första kvartalet (maj 2010 juli 2010) Nettoomsättningen

Läs mer

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E O S L O S T O C K H O L M ÅRS REDO visning 1 Triona AB Org nr 556559-4123 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI-31 DECEMBER 2007 X 2000 mellan Alingsås och Göteborg Rekordresultat och nya investeringar för framtiden Helåret januari-december 2007 Nettoomsättningen ökade till

Läs mer