Bokslutskommuniké. Oktober december

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké. Oktober december 2012 2011"

Transkript

1 Bokslutskommuniké 2012 Oktober december Nettoomsättning 116,1 125,8 Periodens rörelseresultat 4,3-9,3 Periodens resultat efter skatt 2,3-6,9 Kassaflödet från den löpande verksamheten 9,7 4,2 Januari december (maj dec) Nettoomsättning 471,6 300,0 Periodens rörelseresultat 13,0-6,3 Periodens resultat efter skatt 7,1-4,7 Kassaflödet från den löpande verksamheten 16,1 20,1 METRIA AB orgnr

2 Innehåll Nyckeltal 3 VD har ordet 4 Ekonomisk översikt 6 Risker och osäkerhetsfaktorer 8 Händelser efter balansdagen 8 Redovisnings- och värderingsprinciper 8 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Förändringar i eget kapital 12 Kassaflödesanalys 13 Kommande finansiella rapporter 15 Metria En kartlagd historia Metria är ett helägt statligt bolag som bedriver konsult- och produktverksamhet inom geografisk information och geografisk informationsteknik. Vi hjälper våra kunder att samla in, förädla och använda geografisk information så effektivt som möjligt i deras verksamhet. Det kan handla om att mäta in och uppdatera en kommuns primärkarta, ta fram geografiska analyser så att kunder kan fatta bättre beslut, eller utveckling och drift av kunders IT-system. Vår ständiga strävan är att vara Sveriges ledande företag inom geografisk information och geografisk informationsteknik. Bolaget Metria bildades 1 maj Våra kunder Våra kunder finns inom bank och försäkring, infrastruktur, skog, sökföretag, kris och försvar samt kommuner och övrig offentlig förvaltning. Exempel på stora kunder är Försvarsmakten, Naturvårdsverket, Skatteverket, Södra skog, Swedbank, Skogsstyrelsen, Trafikverket och Eniro. Vår kompetens Metria har drygt 300 medarbetare och all deras kompetens är en av Metrias främsta styrkor. Hos oss finns såväl bred kunskap som spetskompetens. Vår spetskompetens finns främst inom geodata, GIS-utveckling, fjärranalys och geodesi. Metria har kontor över hela landet, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Totalt finns vi idag på 35 orter. Våra tjänster Standardiserade produkter för fastighetsinformation, satellitdata och kartor Våra kunder får hjälp att hitta rätt data och använda den smart i sin verksamhet. Vi ger kunderna enkel tillgång till kvalitetssäkrad geodata via olika tjänster. Plan- och mättjänster Vi utför mätning som ligger till grund för projekteringsunderlag, grundkartor, primärkartor och nybyggnadskartor. Vi mäter också för etablering av stomnät såsom bruks- och anslutningsnät. Utveckling, analys och drift Utveckling av applikationer, system och tjänster inom geografisk IT, drift av geografiska IT-system samt geografiska analyser. Bild framsida: Två medarbetare ute på ett jobb längs Ostkustbanan. Bron som ligger några hundra meter från Älvkarleö, söder om Gävle och går över Dalälven, är ca 250 m lång. De hade 35 minuter på sig att utföra jobbet innan tåget kom och för att hinna fick de springa med instrumenten längs järnvägen.

3 Nyckeltal mnkr okt dec okt dec jan dec maj dec* Nettoomsättning 116,1 125,8 471,6 300,0 Rörelseresultat 4,3-9,3 13,0-6,3 Rörelsemarginal, % 3,7-7,3 2,8-2,1 Resultat före skatt 4,5-9,3 13,4-6,3 Resultat efter skatt 2,3-6,9 7,1-4,7 Avkastning eget kapital, % 2,2-7,8 7,0-4,8 Avkastning sysselsatt kapital, % 4,2-9,3 12,9-6,2 Soliditet, % 47,0 40,6 47,0 40,6 Kassaflöde från löpande verksamhet 9,7 4,2 16,1 20,1 Investeringar 2,1 2,1 8,2 4,3 Investeringar, förvärv från Lantmäteriet, materiella ,2 Investeringar, förvärv från Lantmäteriet, immateriella ,3 Medelantal anställda** Resultat per aktie 0,11-0,37 0,34-0,23 Nettoskuld -13,3-4,4-13,3-4,4 *Verksamheten i Metria AB startade den 1 maj * *Beräknad enligt Bokföringsnämndens allmänna råd 2006:11 med årsarbetstiden timmar. Definitioner Avkastning eget kapital Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital. Sysselsatt kapital Balansomslutningen minus icke räntebärande skulder. Avkastning sysselsatt kapital Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Nettoskuld Räntebärande skulder minskade med räntebärande tillgångar och likvida medel. Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen på balansdagen. 3

4 VD har ordet Metria tar nya steg framåt När det nu är dags för mig att summera årets fjärde kvartal gör jag det med tillfredsställelse. Utvecklingen går åt rätt håll, både resultat- och affärsmässigt. Fjärde kvartalet 2012 visade ett positivt resultat om 4,5 mnkr efter finansiella poster. Resultatet visar på en positiv utveckling under året. Alla affärsenheter har förbättrat sig resultatmässigt sedan förra året. Ekosystemtjänster för kartläggning Att kontinuerligt ta hem nya uppdrag är viktigt för lönsamheten och verksamhetens utveckling. Det är också betydelsefullt att vi är engagerade på de områden där vi är specialister och kan bidra till att branschen som helhet utvecklas. De första satellitbilderna togs på 1960-talet. Sedan dess har teknikutvecklingen tagit stora steg framåt. Vi på Metria är stolta över att vara marknadsledande inom fjärranalysområdet. Vårt senaste uppdrag är av internationell karaktär. Våra konsulter kommer med hjälp av data från olika källor att kartlägga hur markanvändningen har förändrats inom länderna Mexico, Australien, Indonesien och Peru. Projektet finansieras av ESA, Europeiska Rymdstyrelsen, och görs på uppdrag av WWF och Forest stewardship council (FSC). Våra konsulter kommer med hjälp av data från olika källor att kartlägga hur markanvändningen har förändrats i länderna. Nya mätuppdrag Metria hjälper i dag ett 50-tal kommuner med deras plan- och mätverksamhet. I uppdragen uppdaterar vi exempelvis deras primärkartor, tar fram projekteringsunderlag och olika typer av terrängmodeller samt gör mätningar för underlag till detaljplaner. I november fick vi ytterligare ett spännande kommunuppdrag, åt Bjuv kommun. Standardisering av webbkartor Webbkartor måste vara enkla att läsa även om innehållet kommer från flera olika källor. I dagsläget kan det uppstå problem när data från olika leverantörer ska presenteras på samma karta. SIS (Swedish Standard Institute) leder ett nationellt arbete kring harmoniserad webbkartografi och Metria deltar i ar- 4

5 betet. Vi jobbar varje dag med lösningar för att göra det enklare för våra kunder att använda geo data. Vi hoppas att i projektet kunna bidra med konkreta exempel från branschens vardag. Syftet med arbetet är också att öka kunskapen om webbkartografi och ta fram riktlinjer, termer och definitioner som alla intressenter kan använda. Foto: Fotograf Andreas Wanitzky Metria i branschråd för framtida kompetens Vi bygger löpande upp interna rutiner för att säkra det framtida behovet av kompetens. GIS-ingenjörer är eftertraktade på arbetsmarknaden, liksom mätningsingenjörer och lantmätare. Metria har engagerat sig på både universitet och högskolor, som en strategi för att säkerställa rätt kompetens för framtida behov. Högskolan i Väst startade under kvartalet ett branschråd för lantmäterifrågor och Metria deltar för att knyta högskolan, dess studenter och lärare närmare branschen och arbetslivet. Karin Annerwall Parö Fortsatt konkurrenskraftiga Vi ser fram emot Vi fortsätter då vår resa att bygga ett långsiktigt framgångsrikt Metria. Vi kommer att arbeta nära våra kunder, behålla vårt engagemang i affärer och uppdrag och fortsätta anpassa vårt erbjudande och våra arbetssätt, så att vi står oss väl i konkurrensen inom geografisk information och geografisk informationsteknik. Karin Annerwall Parö VD 5

6 Ekonomisk översikt Oktober december 2012 Nettoomsättning och resultat Bolagets nettoomsättning för fjärde kvartalet uppgick till 116,1 mnkr (125,8). Rörelseresultatet uppgick till 4,3 mnkr (-9,3). Rörelsemarginalen blev 3,7 procent (-7,3). Resultatet efter skatt uppgick till 2,3 mnkr (-6,9). Investeringar Under fjärde kvartalet uppgick investeringarna till 2,1 mnkr (2,1) och bestod i huvudsak av bilar och servrar. Kassaflöde Kassaflödet under fjärde kvartalet uppgick till 8,6 mnkr (2,1). Den löpande verksamheten har bidragit med 9,7 mnkr (4,2) och investeringsverksamheten har belastat kassaflödet med -1,1 mnkr (-2,1). Omsättningen för fjärde kvartalet 2012 blev 9,7 mnkr lägre än motsvarande period 2011, men genom minskade kostnader har rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2012 förbättrats med 13,6 mnkr jämfört med samma period föregående år. Under fjärde kvartalet 2012 har stort fokus lagts på resultatförbättringar. Satsningar har gjorts på att hålla uppe orderingången genom ökad försäljning och kostnadsbesparingar/effektiviseringar har gjorts inom samtliga affärsenheter och stabsfunktioner. Försäljningen inom vår affärsenhet Produkter, har varit hög och gett ett bra bidrag till vår lönsamhet. Debiteringsgraden generellt inom bolaget har också ökat under fjärde kvartalet i jämförelse med samma period förra året, vilket också har gett positiv effekt på resultatet. Flera uppdrag har vunnits under sista kvartalet 2012 som ger oss möjlighet att utveckla nya erbjudanden, framförallt inom analysområdet. Kommentarer Fjärde kvartalet visade ett positivt resultat om 4,5 mnkr efter finansiella poster. Resultatet visar på en positiv utveckling under året. Resultat efter finansiella poster per kvartal och ackumulerat resultat 2012, tkr Q Q Q Q Resultat efter finansiella poster per kvartal 2012 Ackumulerat resultat

7 Januari december 2012 (maj december 2011) Nettoomsättning och resultat Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 471,6 mnkr (300,0). Rörelseresultatet uppgick till 13,0 mnkr (-6,3). Rörelsemarginalen blev 2,8 procent (-2,1). Resultatet efter skatt uppgick till 7,1 mnkr (-4,7). Resultat efter finansiella poster per kvartal, tkr Investeringar För perioden uppgick investeringarna till 8,2 mnkr (4,3) och bestod i huvudsak av dataservrar, mätutrustning och bilar. Kassaflöde Kassaflödet under året uppgick till 8,9 mnkr (4,4). Den löpande verksamheten har bidragit med 16,1 mnkr (20,1) och investeringsverksamheten har belastat kassaflödet med -7,2 mnkr (-15,7) Q1 Q2 Q3 Q4 Resultat per kvartal 2012 Resultat per kvartal 2011 Ackumulerat resultat 2012 Ackumulerat resultat 2011 Likviditet och finansiell ställning Bolagets egna kapital uppgick vid utgången av det fjärde kvartalet till 105,8 mnkr (98,7) och soliditeten till 47,0 procent (40,6). Det fanns en outnyttjad checkräkningskredit på 70 mnkr. Medarbetare Medelantalet anställda under året uppgår till 311 (294). Under det fjärde kvartalet har personalstyrkan minskat med 9 personer. 7

8 Risker och osäkerhetsfaktorer Redovisnings- och värderingsprinciper De största riskerna i Metrias verksamhet bedöms vara omvärldsrisker och projektrisker. Projektrisker består i handhavandet av projekten, förmågan att driva projekten ekonomiskt, kvalitetsmässigt och enligt tidplan. Riskhanteringen i projektverksamheten har under året förbättrats genom införandet av en gemensam projektstyrningsmodell. En gemensam försäljningsprocess har införts, med syftet att bland annat minimera riskerna förknippade med försäljningsverksamheten. Omvärldsrisk i form av konjunkturnedgång ger ofta en förändring i efterfrågan. Metria har kunder som påverkas negativt, positivt eller är neutrala i en konjunkturnedgång. Strävan i kundbearbetningen är att, där vi är beroende av få stora kunder, bredda kundbasen för att med detta kunna parera för eventuell konjunkturpåverkan. Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (ÅRL) samt uttalanden från Rådet för finansiell rapportering. I övrigt hänvisas till Årsredovisningen Redovisnings- och värderingsprinciper är oförändrade i jämförelse med dem som tillämpades i årsredovisningen för år Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför. Händelser efter balansdagen Några väsentliga händelser efter periodens utgång finns inte att rapportera. 8

9 Resultaträkning Belopp i mnkr okt dec okt dec jan dec maj dec* Rörelsens intäkter Nettoomsättning 116,1 125,8 471,6 300,0 Övriga rörelseintäkter 3,2 1,3 3,5 4,7 Summa rörelsens intäkter 119,3 127,1 475,1 304,7 Rörelsens kostnader Handelsvaror -38,2-49,8-182,3-111,2 Övriga externa kostnader -20,6-25,3-70,1-59,4 Personalkostnader -52,2-57,6-193,9-130,4 Avskrivningar av materiella tillgångar -1,8-1,5-7,1-4,2 Avskrivningar av immateriella tillgångar -2,2-2,2-8,7-5,8 Summa rörelsen kostnader -115,0-136,4-462,1-311,0 Rörelseresultat 4,3-9,3 13,0-6,3 Finansiella poster Ränteintäkter 0,2 0,0 0,4 0,1 Räntekostnader 0,0 0,0 0,0-0,1 Finansnetto 0,2 0,0 0,4 0,0 Resultat efter finansiella poster 4,5-9,3 13,4-6,3 Bokslutsdispositioner -1,4 0,0-2,8 0,0 Skatt på periodens resultat -0,8 2,4-3,5 1,6 Periodens resultat 2,3-6,9 7,1-4,7 * Verksamheten i Metria AB startade den 1 maj Rapport över totalresultatet Metria AB har inga poster som redovisas inom övrigt totalresultat, varför totalresultatet överensstämmer med periodens resultat redovisat i resultaträkningen ovan. 9

10 Balansräkning Belopp i mnkr TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Goodwill 72,0 80,7 72,0 80,7 Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar 5,5 6,8 Inventarier, verktyg och installationer 10,7 8,4 16,2 15,2 Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran 0,0 1,6 0,0 1,6 Summa anläggningstillgångar 88,2 97,5 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Upparbetade, ej fakturerade intäkter 7,3 14,3 Kundfordringar 96,7 114,3 Övriga kortfristiga fordringar 2,9 0,8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16,7 11,8 Kassa och bank 13,3 4,4 Summa omsättningstillgångar 136,9 145,6 SUMMA TILLGÅNGAR 225,1 243,1 10

11 Balansräkning, fortsättning Belopp i mnkr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital ( aktier med kvotvärde 1 kr) 20,8 20,8 Överkursfond 82,6 82,6 Balanserat resultat -4,7 - Periodens resultat 7,1-4,7 Summa eget kapital 105,8 98,7 Obeskattade reserver Periodiseringsfond 2,4 0,0 Överavskrivningar 0,4 0,0 Summa obeskattade reserver 2,8 0,0 Avsättningar Avsättningar för pensioner och andra förpliktelser 0,3 0,8 Övriga avsättningar 0,0 0,1 Summa avsättningar 0,3 0,9 Kortfristiga skulder Icke räntebärande skulder Fakturerade, ej upparbetade intäkter 20,4 36,4 Leverantörsskulder 39,8 32,4 Övriga skulder 17,3 25,1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 38,7 49,6 Summa kortfristiga skulder 116,2 143,5 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 225,1 243,1 11

12 Förändringar i eget kapital Belopp i mnkr Bundet eget kapital Fritt eget kapital Aktiekapital Överkursfond Övrigt fritt eget kapital Totalt kapital 2011 Eget kapital vid årets ingång 0, ,1 Kvittningsemission, , aktier 8,7 34,6-43,3 Kvittningsemission, , aktier 12,0 48,0-60,0 Årets resultat ,7-4,7 Utgående eget kapital ,8 82,6-4,7 98, Eget kapital vid årets ingång 20,8 82,6-4,7 98,7 Årets resultat - - 7,1 7,1 Utgående eget kapital ,8 82,6 2,4 105,8 12

13 Kassaflödesanalys Belopp i mnkr okt dec okt dec jan dec maj dec* Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 4,5-9,3 13,4-6,3 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: Avskrivningar 4,0 3,7 15,8 10,0 Avsättningar -0,1 0,0-0,6-0,9 Reavinster -0,8 0,0-0,8 0,0 Betald skatt -0,8 0,0-2,8 0,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 6,8-5,6 25,0 2,8 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av pågående arbete 14,8 10,9-9,0 22,1 Ökning(-)/Minskning(+) av övriga rörelsefordringar -25,0-52,9 11,4-54,9 Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 13,1 51,8-11,3 50,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten 9,7 4,2 16,1 20,1 Investeringsverksamheten Förvärv av rörelse 0,0 0,0 0,0-11,4 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1,0 0,0 1,0 0,0 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2,1-2,1-8,2-4,3 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1,1-2,1-7,2-15,7 Periodens kassaflöde 8,6 2,1 8,9 4,4 Likvida medel vid periodens början 4,7 2,3 4,4 0,0 Likvida medel vid periodens slut 13,3 4,4 13,3 4,4 * Verksamheten i Metria AB startade den 1 maj

14 Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför. Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Gävle den 13 februari 2013 Christina Rogestam Ordförande Gunvor Engström Ledamot Ingrid Engström Ledamot Ann-Charlotte Jarleryd Ledamot Daniel Kristiansson Ledamot Peter Ljung Ledamot Anders Ågren Ledamot Per-Åke Jureskog Arbetstagarrepresentant Erik Nilsson Arbetstagarrepresentant Karin Annerwall Parö Verkställande direktör 14

15 Kommande finansiella rapporter Kalendarium Årsredovisning Årsstämma Delårsrapport Q Delårsrapport Q Delårsrapport Q Kontaktpersoner Frågor besvaras av: Verkställande direktör Karin Annerwall Parö Ekonomichef Helena Hedlund Telefon Metrias finansiella rapporter publiceras på Metrias webbplats: 15

Kvartalsrapport. Januari september (mnkr)

Kvartalsrapport. Januari september (mnkr) Kvartalsrapport Med hjälp av BIM (byggnadsinformationsmodellering) hjälper Metria till att få bra överblick och kontroll i stora projekt där många aktörer är involverade. Juli september (mnkr) 2013 2012

Läs mer

Kvartalsrapport Q2 2014

Kvartalsrapport Q2 2014 Kvartalsrapport Q2 2014 April juni (mnkr) 2014 2013 Nettoomsättning 103,7 110,7 Periodens rörelseresultat (EBITA) 3,9-1,4 Periodens rörelseresultat (EBIT) 1,7-3,6 Periodens resultat efter skatt 1,3-3,5

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2014

Kvartalsrapport Q1 2014 Kvartalsrapport Q1 2014 Januari mars (mnkr) 2014 2013 Nettoomsättning 109,1 115,4 Periodens rörelseresultat (EBITA) 2,9 0,5 Periodens rörelseresultat (EBIT) 0,7-1,7 Periodens resultat efter skatt 0,5-1,6

Läs mer

Kvartalsrapport. Januari juni (mnkr)

Kvartalsrapport. Januari juni (mnkr) Kvartalsrapport Höjdmodell över Kvittens avfallsanläggning framtagen med hjälp av vårt obemannade flygplan (UAS) April juni (mnkr) 2013 2012 Nettoomsättning 110,7 109,2 Periodens rörelseresultat -3,6 0,8

Läs mer

Kvartalsrapport. juli september Tredje kvartalet 2012 i korthet. Perioden januari september 2012 i korthet mnkr

Kvartalsrapport. juli september Tredje kvartalet 2012 i korthet. Perioden januari september 2012 i korthet mnkr Kvartalsrapport juli september 2012 Tredje kvartalet 2012 i korthet mnkr Nettoomsättning 94,1 (95,7) Periodens rörelseresultat 1,5 (0,3) Periodens resultat efter skatt -0,6 (0,2) Kassaflödet från den löpande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Oktober december (mnkr) Nettoomsättning Periodens rörelseresultat (EBITDA) Periodens rörelseresultat (EBITA) Periodens rörelseresultat (EBIT) Periodens resultat efter skatt Kassaflöde

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2015

Kvartalsrapport Q1 2015 Kvartalsrapport Q1 2015 Januari mars (mnkr) 2015 2014 102,9 109,1 Periodens rörelseresultat (EBITDA) 2,4 4,7 Periodens rörelseresultat (EBITA) 0,6 2,9 Periodens rörelseresultat (EBIT) -1,5 0,7 Periodens

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2015

Kvartalsrapport Q3 2015 Kvartalsrapport Q3 2015 Juli september (mnkr) Nettoomsättning Periodens rörelseresultat (EBITDA) Periodens rörelseresultat (EBITA) Periodens rörelseresultat (EBIT) Periodens resultat efter skatt Kassaflöde

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2014

Kvartalsrapport Q3 2014 Kvartalsrapport Q3 2014 Juli september (mnkr) 2014 2013 Nettoomsättning 90,6 93,9 Periodens rörelseresultat (EBITA) 6,9 3,1 Periodens rörelseresultat (EBIT) 4,7 0,9 Periodens resultat efter skatt 3,9 4,0

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Kvartalsrapport Q2 2015

Kvartalsrapport Q2 2015 Kvartalsrapport Q2 2015 April juni (mnkr) 2015 2014 Nettoomsättning 112,4 103,7 Periodens rörelseresultat (EBITDA) 7,7 5,8 Periodens rörelseresultat (EBITA) 6,1 3,9 Periodens rörelseresultat (EBIT) 4,0

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Kvartalsrapport januari mars 2012

Kvartalsrapport januari mars 2012 Kvartalsrapport januari mars 2012 1 Innehåll Nyckeltal 3 VD har ordet 4 Ekonomisk översikt 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Förändringar i eget kapital 10 Kassaflödesanalys 11 Noter 12 Kommande finansiella

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012 Nettoomsättning 18 691 (18 408) KSEK Rörelseresultat 1 750 (3 231) KSEK Resultat efter skatt 1 316 (2 394) KSEK Resultat per aktie 0,27

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2014 Nettoomsättning ökade med 48 % vilket gav väsentlig resultatförbättring

Delårsrapport januari - juni 2014 Nettoomsättning ökade med 48 % vilket gav väsentlig resultatförbättring Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2014 Nettoomsättning ökade med 48 % vilket gav väsentlig resultatförbättring Nettoomsättning 22,4 (15,1) MSEK Rörelseresultat 2,2 (0,9) MSEK Resultat

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2013

Delårsrapport januari - mars 2013 Delårsrapport januari - mars 2013 Nettoomsättning 3,4 (4,1) MSEK Rörelseresultat -1,3 (0,2) MSEK Resultat efter skatt -1,3 (0,2) MSEK Resultat per aktie -0,22 (0,05) SEK Soliditet 89 (76) % Väsentliga

Läs mer

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före.

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. Vi är experter inom fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bokslutskommuniké 2014 Modity Energy Trading AB VD

Läs mer

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2016/2017

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2016/2017 NOVUS HALVÅRSRAPPORT Novus Group nternational AB (publ) Kvartalet oktober december Nettoomsättningen uppgick till ksek 13 881 (12 547) Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 903 (2 370) Rörelseresultat

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Bokslutskommuniké, Förbättrat resultat i fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet 2014 visade Vendator ett positivt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till 2,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Delårsrapport Januari mars Sportjohan AB (publ)

Delårsrapport Januari mars Sportjohan AB (publ) Delårsrapport Januari mars 2012 Sportjohan AB (publ) 556687-9564 Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 298 044 SEK (1 267 045). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015 för Kvartal 4 (oktober december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer