Bokslutskommuniké. Oktober december

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké. Oktober december 2012 2011"

Transkript

1 Bokslutskommuniké 2012 Oktober december Nettoomsättning 116,1 125,8 Periodens rörelseresultat 4,3-9,3 Periodens resultat efter skatt 2,3-6,9 Kassaflödet från den löpande verksamheten 9,7 4,2 Januari december (maj dec) Nettoomsättning 471,6 300,0 Periodens rörelseresultat 13,0-6,3 Periodens resultat efter skatt 7,1-4,7 Kassaflödet från den löpande verksamheten 16,1 20,1 METRIA AB orgnr

2 Innehåll Nyckeltal 3 VD har ordet 4 Ekonomisk översikt 6 Risker och osäkerhetsfaktorer 8 Händelser efter balansdagen 8 Redovisnings- och värderingsprinciper 8 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Förändringar i eget kapital 12 Kassaflödesanalys 13 Kommande finansiella rapporter 15 Metria En kartlagd historia Metria är ett helägt statligt bolag som bedriver konsult- och produktverksamhet inom geografisk information och geografisk informationsteknik. Vi hjälper våra kunder att samla in, förädla och använda geografisk information så effektivt som möjligt i deras verksamhet. Det kan handla om att mäta in och uppdatera en kommuns primärkarta, ta fram geografiska analyser så att kunder kan fatta bättre beslut, eller utveckling och drift av kunders IT-system. Vår ständiga strävan är att vara Sveriges ledande företag inom geografisk information och geografisk informationsteknik. Bolaget Metria bildades 1 maj Våra kunder Våra kunder finns inom bank och försäkring, infrastruktur, skog, sökföretag, kris och försvar samt kommuner och övrig offentlig förvaltning. Exempel på stora kunder är Försvarsmakten, Naturvårdsverket, Skatteverket, Södra skog, Swedbank, Skogsstyrelsen, Trafikverket och Eniro. Vår kompetens Metria har drygt 300 medarbetare och all deras kompetens är en av Metrias främsta styrkor. Hos oss finns såväl bred kunskap som spetskompetens. Vår spetskompetens finns främst inom geodata, GIS-utveckling, fjärranalys och geodesi. Metria har kontor över hela landet, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Totalt finns vi idag på 35 orter. Våra tjänster Standardiserade produkter för fastighetsinformation, satellitdata och kartor Våra kunder får hjälp att hitta rätt data och använda den smart i sin verksamhet. Vi ger kunderna enkel tillgång till kvalitetssäkrad geodata via olika tjänster. Plan- och mättjänster Vi utför mätning som ligger till grund för projekteringsunderlag, grundkartor, primärkartor och nybyggnadskartor. Vi mäter också för etablering av stomnät såsom bruks- och anslutningsnät. Utveckling, analys och drift Utveckling av applikationer, system och tjänster inom geografisk IT, drift av geografiska IT-system samt geografiska analyser. Bild framsida: Två medarbetare ute på ett jobb längs Ostkustbanan. Bron som ligger några hundra meter från Älvkarleö, söder om Gävle och går över Dalälven, är ca 250 m lång. De hade 35 minuter på sig att utföra jobbet innan tåget kom och för att hinna fick de springa med instrumenten längs järnvägen.

3 Nyckeltal mnkr okt dec okt dec jan dec maj dec* Nettoomsättning 116,1 125,8 471,6 300,0 Rörelseresultat 4,3-9,3 13,0-6,3 Rörelsemarginal, % 3,7-7,3 2,8-2,1 Resultat före skatt 4,5-9,3 13,4-6,3 Resultat efter skatt 2,3-6,9 7,1-4,7 Avkastning eget kapital, % 2,2-7,8 7,0-4,8 Avkastning sysselsatt kapital, % 4,2-9,3 12,9-6,2 Soliditet, % 47,0 40,6 47,0 40,6 Kassaflöde från löpande verksamhet 9,7 4,2 16,1 20,1 Investeringar 2,1 2,1 8,2 4,3 Investeringar, förvärv från Lantmäteriet, materiella ,2 Investeringar, förvärv från Lantmäteriet, immateriella ,3 Medelantal anställda** Resultat per aktie 0,11-0,37 0,34-0,23 Nettoskuld -13,3-4,4-13,3-4,4 *Verksamheten i Metria AB startade den 1 maj * *Beräknad enligt Bokföringsnämndens allmänna råd 2006:11 med årsarbetstiden timmar. Definitioner Avkastning eget kapital Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital. Sysselsatt kapital Balansomslutningen minus icke räntebärande skulder. Avkastning sysselsatt kapital Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Nettoskuld Räntebärande skulder minskade med räntebärande tillgångar och likvida medel. Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen på balansdagen. 3

4 VD har ordet Metria tar nya steg framåt När det nu är dags för mig att summera årets fjärde kvartal gör jag det med tillfredsställelse. Utvecklingen går åt rätt håll, både resultat- och affärsmässigt. Fjärde kvartalet 2012 visade ett positivt resultat om 4,5 mnkr efter finansiella poster. Resultatet visar på en positiv utveckling under året. Alla affärsenheter har förbättrat sig resultatmässigt sedan förra året. Ekosystemtjänster för kartläggning Att kontinuerligt ta hem nya uppdrag är viktigt för lönsamheten och verksamhetens utveckling. Det är också betydelsefullt att vi är engagerade på de områden där vi är specialister och kan bidra till att branschen som helhet utvecklas. De första satellitbilderna togs på 1960-talet. Sedan dess har teknikutvecklingen tagit stora steg framåt. Vi på Metria är stolta över att vara marknadsledande inom fjärranalysområdet. Vårt senaste uppdrag är av internationell karaktär. Våra konsulter kommer med hjälp av data från olika källor att kartlägga hur markanvändningen har förändrats inom länderna Mexico, Australien, Indonesien och Peru. Projektet finansieras av ESA, Europeiska Rymdstyrelsen, och görs på uppdrag av WWF och Forest stewardship council (FSC). Våra konsulter kommer med hjälp av data från olika källor att kartlägga hur markanvändningen har förändrats i länderna. Nya mätuppdrag Metria hjälper i dag ett 50-tal kommuner med deras plan- och mätverksamhet. I uppdragen uppdaterar vi exempelvis deras primärkartor, tar fram projekteringsunderlag och olika typer av terrängmodeller samt gör mätningar för underlag till detaljplaner. I november fick vi ytterligare ett spännande kommunuppdrag, åt Bjuv kommun. Standardisering av webbkartor Webbkartor måste vara enkla att läsa även om innehållet kommer från flera olika källor. I dagsläget kan det uppstå problem när data från olika leverantörer ska presenteras på samma karta. SIS (Swedish Standard Institute) leder ett nationellt arbete kring harmoniserad webbkartografi och Metria deltar i ar- 4

5 betet. Vi jobbar varje dag med lösningar för att göra det enklare för våra kunder att använda geo data. Vi hoppas att i projektet kunna bidra med konkreta exempel från branschens vardag. Syftet med arbetet är också att öka kunskapen om webbkartografi och ta fram riktlinjer, termer och definitioner som alla intressenter kan använda. Foto: Fotograf Andreas Wanitzky Metria i branschråd för framtida kompetens Vi bygger löpande upp interna rutiner för att säkra det framtida behovet av kompetens. GIS-ingenjörer är eftertraktade på arbetsmarknaden, liksom mätningsingenjörer och lantmätare. Metria har engagerat sig på både universitet och högskolor, som en strategi för att säkerställa rätt kompetens för framtida behov. Högskolan i Väst startade under kvartalet ett branschråd för lantmäterifrågor och Metria deltar för att knyta högskolan, dess studenter och lärare närmare branschen och arbetslivet. Karin Annerwall Parö Fortsatt konkurrenskraftiga Vi ser fram emot Vi fortsätter då vår resa att bygga ett långsiktigt framgångsrikt Metria. Vi kommer att arbeta nära våra kunder, behålla vårt engagemang i affärer och uppdrag och fortsätta anpassa vårt erbjudande och våra arbetssätt, så att vi står oss väl i konkurrensen inom geografisk information och geografisk informationsteknik. Karin Annerwall Parö VD 5

6 Ekonomisk översikt Oktober december 2012 Nettoomsättning och resultat Bolagets nettoomsättning för fjärde kvartalet uppgick till 116,1 mnkr (125,8). Rörelseresultatet uppgick till 4,3 mnkr (-9,3). Rörelsemarginalen blev 3,7 procent (-7,3). Resultatet efter skatt uppgick till 2,3 mnkr (-6,9). Investeringar Under fjärde kvartalet uppgick investeringarna till 2,1 mnkr (2,1) och bestod i huvudsak av bilar och servrar. Kassaflöde Kassaflödet under fjärde kvartalet uppgick till 8,6 mnkr (2,1). Den löpande verksamheten har bidragit med 9,7 mnkr (4,2) och investeringsverksamheten har belastat kassaflödet med -1,1 mnkr (-2,1). Omsättningen för fjärde kvartalet 2012 blev 9,7 mnkr lägre än motsvarande period 2011, men genom minskade kostnader har rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2012 förbättrats med 13,6 mnkr jämfört med samma period föregående år. Under fjärde kvartalet 2012 har stort fokus lagts på resultatförbättringar. Satsningar har gjorts på att hålla uppe orderingången genom ökad försäljning och kostnadsbesparingar/effektiviseringar har gjorts inom samtliga affärsenheter och stabsfunktioner. Försäljningen inom vår affärsenhet Produkter, har varit hög och gett ett bra bidrag till vår lönsamhet. Debiteringsgraden generellt inom bolaget har också ökat under fjärde kvartalet i jämförelse med samma period förra året, vilket också har gett positiv effekt på resultatet. Flera uppdrag har vunnits under sista kvartalet 2012 som ger oss möjlighet att utveckla nya erbjudanden, framförallt inom analysområdet. Kommentarer Fjärde kvartalet visade ett positivt resultat om 4,5 mnkr efter finansiella poster. Resultatet visar på en positiv utveckling under året. Resultat efter finansiella poster per kvartal och ackumulerat resultat 2012, tkr Q Q Q Q Resultat efter finansiella poster per kvartal 2012 Ackumulerat resultat

7 Januari december 2012 (maj december 2011) Nettoomsättning och resultat Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 471,6 mnkr (300,0). Rörelseresultatet uppgick till 13,0 mnkr (-6,3). Rörelsemarginalen blev 2,8 procent (-2,1). Resultatet efter skatt uppgick till 7,1 mnkr (-4,7). Resultat efter finansiella poster per kvartal, tkr Investeringar För perioden uppgick investeringarna till 8,2 mnkr (4,3) och bestod i huvudsak av dataservrar, mätutrustning och bilar. Kassaflöde Kassaflödet under året uppgick till 8,9 mnkr (4,4). Den löpande verksamheten har bidragit med 16,1 mnkr (20,1) och investeringsverksamheten har belastat kassaflödet med -7,2 mnkr (-15,7) Q1 Q2 Q3 Q4 Resultat per kvartal 2012 Resultat per kvartal 2011 Ackumulerat resultat 2012 Ackumulerat resultat 2011 Likviditet och finansiell ställning Bolagets egna kapital uppgick vid utgången av det fjärde kvartalet till 105,8 mnkr (98,7) och soliditeten till 47,0 procent (40,6). Det fanns en outnyttjad checkräkningskredit på 70 mnkr. Medarbetare Medelantalet anställda under året uppgår till 311 (294). Under det fjärde kvartalet har personalstyrkan minskat med 9 personer. 7

8 Risker och osäkerhetsfaktorer Redovisnings- och värderingsprinciper De största riskerna i Metrias verksamhet bedöms vara omvärldsrisker och projektrisker. Projektrisker består i handhavandet av projekten, förmågan att driva projekten ekonomiskt, kvalitetsmässigt och enligt tidplan. Riskhanteringen i projektverksamheten har under året förbättrats genom införandet av en gemensam projektstyrningsmodell. En gemensam försäljningsprocess har införts, med syftet att bland annat minimera riskerna förknippade med försäljningsverksamheten. Omvärldsrisk i form av konjunkturnedgång ger ofta en förändring i efterfrågan. Metria har kunder som påverkas negativt, positivt eller är neutrala i en konjunkturnedgång. Strävan i kundbearbetningen är att, där vi är beroende av få stora kunder, bredda kundbasen för att med detta kunna parera för eventuell konjunkturpåverkan. Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (ÅRL) samt uttalanden från Rådet för finansiell rapportering. I övrigt hänvisas till Årsredovisningen Redovisnings- och värderingsprinciper är oförändrade i jämförelse med dem som tillämpades i årsredovisningen för år Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför. Händelser efter balansdagen Några väsentliga händelser efter periodens utgång finns inte att rapportera. 8

9 Resultaträkning Belopp i mnkr okt dec okt dec jan dec maj dec* Rörelsens intäkter Nettoomsättning 116,1 125,8 471,6 300,0 Övriga rörelseintäkter 3,2 1,3 3,5 4,7 Summa rörelsens intäkter 119,3 127,1 475,1 304,7 Rörelsens kostnader Handelsvaror -38,2-49,8-182,3-111,2 Övriga externa kostnader -20,6-25,3-70,1-59,4 Personalkostnader -52,2-57,6-193,9-130,4 Avskrivningar av materiella tillgångar -1,8-1,5-7,1-4,2 Avskrivningar av immateriella tillgångar -2,2-2,2-8,7-5,8 Summa rörelsen kostnader -115,0-136,4-462,1-311,0 Rörelseresultat 4,3-9,3 13,0-6,3 Finansiella poster Ränteintäkter 0,2 0,0 0,4 0,1 Räntekostnader 0,0 0,0 0,0-0,1 Finansnetto 0,2 0,0 0,4 0,0 Resultat efter finansiella poster 4,5-9,3 13,4-6,3 Bokslutsdispositioner -1,4 0,0-2,8 0,0 Skatt på periodens resultat -0,8 2,4-3,5 1,6 Periodens resultat 2,3-6,9 7,1-4,7 * Verksamheten i Metria AB startade den 1 maj Rapport över totalresultatet Metria AB har inga poster som redovisas inom övrigt totalresultat, varför totalresultatet överensstämmer med periodens resultat redovisat i resultaträkningen ovan. 9

10 Balansräkning Belopp i mnkr TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Goodwill 72,0 80,7 72,0 80,7 Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar 5,5 6,8 Inventarier, verktyg och installationer 10,7 8,4 16,2 15,2 Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran 0,0 1,6 0,0 1,6 Summa anläggningstillgångar 88,2 97,5 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Upparbetade, ej fakturerade intäkter 7,3 14,3 Kundfordringar 96,7 114,3 Övriga kortfristiga fordringar 2,9 0,8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16,7 11,8 Kassa och bank 13,3 4,4 Summa omsättningstillgångar 136,9 145,6 SUMMA TILLGÅNGAR 225,1 243,1 10

11 Balansräkning, fortsättning Belopp i mnkr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital ( aktier med kvotvärde 1 kr) 20,8 20,8 Överkursfond 82,6 82,6 Balanserat resultat -4,7 - Periodens resultat 7,1-4,7 Summa eget kapital 105,8 98,7 Obeskattade reserver Periodiseringsfond 2,4 0,0 Överavskrivningar 0,4 0,0 Summa obeskattade reserver 2,8 0,0 Avsättningar Avsättningar för pensioner och andra förpliktelser 0,3 0,8 Övriga avsättningar 0,0 0,1 Summa avsättningar 0,3 0,9 Kortfristiga skulder Icke räntebärande skulder Fakturerade, ej upparbetade intäkter 20,4 36,4 Leverantörsskulder 39,8 32,4 Övriga skulder 17,3 25,1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 38,7 49,6 Summa kortfristiga skulder 116,2 143,5 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 225,1 243,1 11

12 Förändringar i eget kapital Belopp i mnkr Bundet eget kapital Fritt eget kapital Aktiekapital Överkursfond Övrigt fritt eget kapital Totalt kapital 2011 Eget kapital vid årets ingång 0, ,1 Kvittningsemission, , aktier 8,7 34,6-43,3 Kvittningsemission, , aktier 12,0 48,0-60,0 Årets resultat ,7-4,7 Utgående eget kapital ,8 82,6-4,7 98, Eget kapital vid årets ingång 20,8 82,6-4,7 98,7 Årets resultat - - 7,1 7,1 Utgående eget kapital ,8 82,6 2,4 105,8 12

13 Kassaflödesanalys Belopp i mnkr okt dec okt dec jan dec maj dec* Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 4,5-9,3 13,4-6,3 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: Avskrivningar 4,0 3,7 15,8 10,0 Avsättningar -0,1 0,0-0,6-0,9 Reavinster -0,8 0,0-0,8 0,0 Betald skatt -0,8 0,0-2,8 0,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 6,8-5,6 25,0 2,8 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av pågående arbete 14,8 10,9-9,0 22,1 Ökning(-)/Minskning(+) av övriga rörelsefordringar -25,0-52,9 11,4-54,9 Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 13,1 51,8-11,3 50,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten 9,7 4,2 16,1 20,1 Investeringsverksamheten Förvärv av rörelse 0,0 0,0 0,0-11,4 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1,0 0,0 1,0 0,0 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2,1-2,1-8,2-4,3 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1,1-2,1-7,2-15,7 Periodens kassaflöde 8,6 2,1 8,9 4,4 Likvida medel vid periodens början 4,7 2,3 4,4 0,0 Likvida medel vid periodens slut 13,3 4,4 13,3 4,4 * Verksamheten i Metria AB startade den 1 maj

14 Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför. Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Gävle den 13 februari 2013 Christina Rogestam Ordförande Gunvor Engström Ledamot Ingrid Engström Ledamot Ann-Charlotte Jarleryd Ledamot Daniel Kristiansson Ledamot Peter Ljung Ledamot Anders Ågren Ledamot Per-Åke Jureskog Arbetstagarrepresentant Erik Nilsson Arbetstagarrepresentant Karin Annerwall Parö Verkställande direktör 14

15 Kommande finansiella rapporter Kalendarium Årsredovisning Årsstämma Delårsrapport Q Delårsrapport Q Delårsrapport Q Kontaktpersoner Frågor besvaras av: Verkställande direktör Karin Annerwall Parö Ekonomichef Helena Hedlund Telefon Metrias finansiella rapporter publiceras på Metrias webbplats: 15

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2011-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 44,7 MSEK (73,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Verksamhet Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5) Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0) SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Den stränga vintern orsakar projektförseningar

Den stränga vintern orsakar projektförseningar Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 2 perioden 1 december 2009 till 28 februari 2010 Den stränga vintern orsakar projektförseningar Stabil orderingång. Bolaget är inne i flera större projekt

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

SenseAir AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008. Rörelseresultatet uppgick till 723 ksek ( 3 309 ksek)

SenseAir AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008. Rörelseresultatet uppgick till 723 ksek ( 3 309 ksek) SenseAir delårsrapport jan-mars 2008 1 (7) Delårsrapport januari mars 2008 Tre månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir minskade med 36 % och uppgick till 17 421 ksek (23 663 ksek) Rörelseresultatet

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING XX AB Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer