Datorassistans vid lyrikskrivande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datorassistans vid lyrikskrivande"

Transkript

1 Datorassistans vid lyrikskrivande Går det att tillverka en mjukvara som på ett effektivt sätt assisterar vid tillverkning av lyrik? FREDRIK BYSTAM MÅRDSTIGEN SOLNA JONAS SKÖLD VIREBERGSVÄGEN SOLNA Kandidatexamenrapport vid NADA Handledare: Gabriel Skantze Examinator: Mårten Björkman DD143X, Degree Project in Computer Science, First Level

2

3 Referat Datorer och kultur är två saker som inte beblandas i särskilt stor utsträckning. Det blir dock mer och mer vanligt att musik skapas digitalt med hjälp av en dator. Olika typer av lyrik är dock någonting som fortfarande görs för hand och från hjärtat. I denna studie undersöks frågan om det är möjligt att ta hjälp av en dator för att skriva en mjuk konstform så som poesi och låttexter. I studien utvecklas en mjukvara för att assistera vid lyrikskrivande. Denna hjälper till med att generera text och försöker känna av sammanhang. Programmet kan föreslå rim på ord utifrån enkla, existerande poetiska former. Det användes i testmiljöer där de olika egenskaperna och verktygen sattes på prov. Resultaten visade att idén om mjukvara för att skriva lyrik är möjlig, men att de bakomliggande algoritmerna som användes i studien eventuellt var för naiva för att ge tillräcklig effekt. Slutligen diskuteras möjligheterna att bygga vidare för att åtgärda de brister som visade sig finnas i den implementation som gjordes. Mjukvara för att tillverka lyrik verkar inte vara en dum idé, men metodiken för ordförslag kräver i så fall en mer avancerad strategi.

4 Abstract Computer assistance when writing lyrics Computers and culture are two things often found to be difficult to mix. Today, music is made digitally with help from computers, but lyrics remains an art form created by hand and from the heart. This study examines the possibilities of making a computer assist when creating art such as poetry and song lyrics. A software was developed to assist in poetry writing by generating text based on the already written context. The program can also suggest words that rhyme with the existing text based on simple, existing poetic forms. It was used in testing environments where the different features and tools of the program were put to the test. The results indicate that the idea of writing poetry using software assistance is plausible, but that the underlying algorithms of the implemented tools were too naive to be efficient in this case. Finally, the possibilities of improving the program in order to minimise the deficiencies comes to discussion. Software built to automatically complete lyrics does not appear to be a poor idea, but the methodology used for word prediction requires a more advanced strategy.

5 Innehåll 1 Introduktion Problemformulering Rapportens struktur Fördelning av arbete Bakgrund Rim Poetiska kriterier Automatisk komplettering av text Metod Mjukvara Program Tillverkning av sökdata Undersökning Utförande av tester Resultat Allmänt om programmet Om julklappsrimmen Diskussion Möjlig vidareutveckling Slutsats 19 Litteraturförteckning 21 Bilagor 22 A Testpersonernas texter från undersökningen 23 A.1 Julklappsrim baserade på dikter A.2 Julklappsrim baserade på tidningstexter A.3 Fritt test

6

7 Kapitel 1 Introduktion Att skriva lyrik anses vara en mjuk konstform. Ofta handlar det om kärleksdikter eller andra laddade texter som är tänkta att komma direkt från hjärtat. Av samma anledning som folk kämpar aggressivt emot digital tillverkning av musik känns idén om att en dator skulle hjälpa oss skriva poesi om möjligt ännu mer främmande. På samma sätt som populärmusik blir alltmer digitaliserad kanske det nu är dags att välkomna den nya tekniken och utnyttja den även i litterära sammanhang. Syftet med den här studien är att utforska möjligheterna kring att låta ett mjukvaruprogram assistera och tillverka lyrik av olika former. Området kan generaliseras som en kombination av sökning efter rimförslag och automatisk generering av text. Att komplettera ord och hantera rättstavning är ett av de mest populära områdena som utforskas inom språkteknologi idag. Användningsområdena har alla en gemensam nämnare; de assisterar vid formuleringen av ett redan uttänkt sammanhang. När en användare skriver och utnyttjar rättstavning samt automatisk komplettering så har denne redan en idé som ska förmedlas. Skriver man däremot lyrik söker man ofta rim, och då kan sammanhanget istället komma till att baseras på vad som passar in lyriskt. Vi söker skriva ett program som kan föreslå ord för en användare just när man skriver poesi, låttexter eller andra enkla rim. Med andra ord handlar det om mjukvara som kan hjälpa en användare att tillverka ett sammanhang utifrån givna poetiska och lyriska strukturer. 1.1 Problemformulering Syftet med studien är att undersöka hur väl ett datorprogram kan assistera vid skrivande av lyrik. Förhoppningen är att studien ska klargöra vad som krävs för att användaren ska finna verktyget användbart. Studien ämnar besvara huruvida en dator kan tillhandahålla användbar assistans vid lyrikskrivande. 1

8 KAPITEL 1. INTRODUKTION 1.2 Rapportens struktur Denna rapport inleder med en introducerande text med bland annat rapportens problemformulering, där arbetets frågeställning definieras. Därefter följer en kortare bakgrund om rim, poetiska kriterier samt om andra program som berör liknande områden som vårt program. Metoddelen beskriver vad som har gjorts för att svara på frågeställningen, inklusive hur programmet är uppbyggt samt vilka tester som utförts för att komma fram till rapportens resultat. Resultaten presenteras sedan i en egen sektion varefter dessa analyseras och diskuteras under avsnittet Diskussion. Här diskuteras också vad som skulle kunna göras för att förbättra ett program av det här slaget. Sist följer rapportens slutsats. 1.3 Fördelning av arbete Författarna till denna rapport har arbetat med studien nästan uteslutande tillsammans. Målsättningen har varit att arbetsbördan ska fördelas jämnt mellan författarna, vilket till stor del har lyckats. Arbetet med mjukvaran har skett i nära samarbete mellan gruppmedlemmarna. Det grafiska gränssnittet har skrivits av Fredrik Bystam, medan Jonas Sköld varit ansvarig för ordförslagssammanställningen. Övriga delar har utvecklats av båda författarna. Även vad gäller rapporten har författarna skrivit stora delar tillsammans. Det finns dock avsnitt som mestadels skrivits av den ena författaren. Fredrik Bystam har framför allt arbetat med rapportens introduktion, avsnitten om rim och poetiska kriterier i bakgrunden, resultat samt diskussion om möjlig vidareutveckling. Jonas Sköld, å andra sidan, har varit huvudsaklig skribent av avsnittet i bakgrunden om automatisk komplettering av text, utförandet av undersökningen, diskussion samt slutsats. 2

9 Kapitel 2 Bakgrund 2.1 Rim Att rimma är ett språkfenomen som spelar en väldigt central roll i lyrik. Vad ett rim är sträcker sig till klart fler definitioner än de man vanligtvis bekantats med. I vardagliga sammanhang brukar man tänka sig att ord rimmar om de uttalas likadant på slutet. En mer systematisk analys av vad det innebär krävs för att en dator ska kunna arbeta med det. Man börjar enklast med att se på de olika typer av rim som faktiskt finns. I boken Barron s SAT Subject Test Literature 2009 skriver författaren Christina Myers-Shaffer om rim[1, s. 83]. I boken definieras ett rim (översatt) som när två eller fler ord har ett ljud gemensamt eller ekar i varandra. En bred definition som denna ger upphov till många delkategorier av rim. Till exempel finns alliteration, eller stavrim; ord rimmar om de öppnas av likadana konsonanta fonetiska ljud. Läser man i Patterns of poetry: an encyclopedia of forms finner man följande definition (översatt); rim är förhållandet mellan ord med olika konsonanter framför den sista betonade vokalen, och som är fonetiskt identiska från och med den vokalen[2, s. 13]. Med en bred definition på ett rim finns möjligheten att välja en egen bild av hur vår dator ska tolka dem. Definitionen som används i den här studien ligger nära den senare av de två som beskrivits ovan. Undantaget är att kravet på olika konsonanter innan den sista betoningen tas bort. Definitionen lyder Två ord rimmar om de är fonetiskt identiska från och med den sista betonade vokalen. Teoretiskt är rimsökning inte speciellt svårt om man har tillgång till ett fonetiskt lexikon. Det handlar enbart om att kunna mappa ett ord till ord med likadan fonetisk ändelse. Sådant kan uppnås med smarta algoritmer, datastrukturer eller en kombination av både och. 2.2 Poetiska kriterier Rimförslag kan väljas att passa in på så kallade rimscheman. Dessa beskrivs i Barron s SAT Subject Test Literature 2009[1, s. 84] som hur raderna i en text rimmar 3

10 KAPITEL 2. BAKGRUND på varandra. Till exempel kan ett schema se ut som ABABC, som betyder att avsluten på rad ett och tre rimmar, två och fyra rimmar och att rad fem inte rimmar på någon av de föregående. En poetisk form är någonting som sätter begränsningar på hur en dikt kan se ut. Det kan handla om allt från antalet stavelser på en rad till rytmiken och betoningen på dess ord[3]. Även rimscheman är en del av det som beskriver en poetisk form. Om ett lyrikprogram kan ta hänsyn till en given form kan det bidra till hur övertygande den genererade texten är. Rytmen i en dikt baseras på ordens betoning. I en mening kan man välja att vila sitt uttal på vissa stavelser mer än andra, och de blir då betonade[4]. Ett exempel på en poetisk form är limerick. En limerick är en dikt med rimschemat AABBA, där alla rader med benämningen A betonas med totalt tre stavelser, och de med benämningen B med två[5]. En limerick har ofta ett väldigt skämtsamt innehåll, och den första raden brukar sluta på en geografisk plats. 2.3 Automatisk komplettering av text Mjukvara som erbjuder automatisk komplettering av text är någonting som från början utvecklades för att underlätta produktion av text för personer som har någon typ av funktionshinder[6, s ]. Idag utnyttjas det flitigt i allt från mobiltelefoner till ordbehandlare i stora datormaskiner. Det effektiviserar framförallt skrivandet av långa ord som börjar tillräckligt unikt för att avgöra vilket ord det är användaren syftar på. Mer moderna och avancerade program som föreslår ord kan även känna av vilket sammanhang ordet skrivs i, och ta hänsyn till det i sina förslag. Ett sätt att avgöra sammanhang är att utnyttja Markovska sannolikhetsmodeller så som n-gram[7]. Sådan teknologi används av Tommi A Pirinen, Miikka Silfverberg och Krister Lindén i deras implementation av ett sammanhangskänsligt rättstavningsprogram[8]. För att analysera språk med hjälp av en dator krävs att datorn har tillgång till en språkmodell. Det finns många typer av modeller, men en av de vanligaste kallas för statistisk språkmodell. Den bygger på sannolikheten att en viss ordföljd ska förekomma i en text, där statistiken fås genom att läsa in stora texter och räkna förekomsten av ordföljder[9]. Ordföljderna kan vara olika långa och representeras av så kallade n-gram. Ett n-gram är så enkelt som en uppsättning av n stycken ord i följd. Att mäta förekomsten av n särskilda ord i en viss följd och dess frekvens kan vara ett verktyg för att tolka sammanhang. Genom att ta de n-1 första orden i ett n-gram, går det att hitta sannolikheten för förekomsten av det påföljande (n:te) ordet, genom att jämföra alla n-gram som börjar på de n-1 orden. På det sättet kan en dator veta vilket ord som statistiskt sätt borde komma efter en viss ordföljd. Sådan statistik har gjorts av Google vid sammanställningen av alla de skrifter som finns samlade i Google Books[10]. Där har man fört statistik på förekomster av ord och ordföljder i böcker från flera olika århundraden. 4

11 Kapitel 3 Metod 3.1 Mjukvara Mjukvaran består av två delar. Den första delen, installationsprogrammet, är den som tillverkar sökdata, medan den andra delen är den som slutanvändaren kommer använda, dvs. det program som genererar ordförslag utifrån sökdatan. Mjukvaran kommer att skrivas i Java, eftersom gruppmedlemmarna anser sig särskilt bekväma i det språket. All mjukvara skrivs av gruppmedlemmarna själva, dvs. inga färdiga program eller bibliotek utöver Javas standardbibliotek kommer att användas Program Programmet som slutanvändaren kommer att interagera med visas i form av ett enkelt grafiskt gränssnitt. I sin helhet består gränssnittet av ett textfält, med knappar för att spara text och öppna befintliga filer, samt menyer för att välja poetisk form och träningstexter. Ordförslag Programmet behöver kunna ge ordförslag som antingen passar in i sammanhanget eller som rimmar med ett tidigare ord. Därför kommer programmet att kunna utföra två olika sorters sökningar, en som hittar ord som passar in i meningen och en som hittar rim. Anledningen till att två olika sökningstyper finns är att ordförslagen ska passa in så bra som möjligt. Om användaren inte önskar ett rim just för stunden så ska inte förslagslistan kladdas ner med rim som kanske inte passar in så bra i meningen. Om användaren tvärtom verkligen vill ha ett rim så ska alla förslag faktiskt rimma. Vanliga ordförslagssökningen sker om användaren trycker på TAB, medan rimförslagssökningen sker om användaren trycker på SHIFT+TAB. Sökresultaten presenteras i en popup med 10 ordförslag åt gången, där användaren kan trycka fram fler förslag via en Visa fler... -knapp. Trycker användaren på ett förslag så stängs popupen och ordet sätts in där markören står i textfältet. 5

12 KAPITEL 3. METOD Figur 3.1. En bild på mjukvaran under körning. Vanligt förekommande ordföljder Ordförslagen kan baseras på vanligt förekommande ordföljder. Då används en språkmodell med n-gram. Implementationen i denna studie utnyttjar enbart n-gram av längd tre, så kallade trigram. Ett förslag baseras då på de två (2) ord som står före ordet som ska genereras. Orden skickas till en sökalgoritm som använder sig av språkmodellen för att generera förslag. Användaren kan själv välja vilken träningstext som ordförslagen ska baseras på. Förslagen som hittas sorteras efter hur troligt det är att ordet ska förekomma efter de två sökorden. Hur sökningen och sorteringen går till beskrivs mer detaljerat i avsnittet Tillverkning av sökdata. Rim Programmet utnyttjar ett fonetiskt lexikon för att hitta ordförslag som rimmar med ett tidigare ord. En rimsökning börjar med att hitta det ord som användaren vill rimma på. Vilket ord som rimförslagen bygger på beror på vilken poesiform användaren har valt att skriva i. Standard är att det sista ordet i föregående rad används som bas för rimmet. Ordet skickas sedan till sökningsalgoritmen, som hittar alla ord som rimmar på ordet i fråga. Rimförslagen sorteras också efter hur troliga 6

13 3.1. MJUKVARA de är att finnas i det nuvarande sammanhanget. Även denna sökning och sortering beskrivs i mer detalj i avsnittet Tillverkning av sökdata. De sorterade förslagen presenteras sedan till användaren som får välja vilket ord som ska användas Tillverkning av sökdata Sökdatan består av två delar, en för rimförslag och en för vanliga ordförslag. Grunden till rimförslagen är ett fonetiskt lexikon som mappar bokstaverade ord till deras fonetiska representation. Det fonetiska lexikonet som utnyttjas har tillhandahållits av språktekniskt centrum vid KTH och består av ca ord och deras uttal. På varje rad i filen står ett ord följt av dess fonetiska representation. Orden är sorterade i bokstavsordning. Denna fil används för att hitta ett ords uttal. Lexikonet kompletteras med en fil som genereras utifrån lexikonet. I denna fil har den fonetiska representationen av ordet vänts bak och fram, så att det står baklänges. Här har även ordet och dess uttal bytt plats, så att uttalet står först och det riktiga ordet sist på raden. Orden har även sorterats om, så att de är sorterade efter den bakvända fonetiska representationen. Se figur. Figur 3.2. Spegelvänd fonetisk sökdata för rim. Sökningen efter ord som rimmar på ett annat ord sker i två steg. Först letas ordets uttal upp i det vanliga fonetiska lexikonet. Därefter vänds dess fonetiska skrift bak och fram, och rimändelsen tas fram ur ordet. Detta sker genom att ta bort allt som står efter ordets sista betoning. Exempelvis har ordet akademisk den fonetiska representationen AKAD E:MISK. Ordets sista (och enda) betoning finns innan E, vilket gör att den bakvända rimändelsen är KSIM:E. När den bakvända rimändelsen 7

14 KAPITEL 3. METOD erhållits så söks ord med samma rimändelse. Detta görs i filen med omvänd fonetisk skrift. Algoritmen söker sig till den första förekomsten av ändelsen, och kan sedan returnera alla rimmande ord genom att läsa rad för rad tills rimändelsen inte längre överensstämmer. Den andra sökningen som görs är efter n-gram. Tillverkningen av sökdatan består i att en fil med n-gramsfrekvenser tillverkas utifrån en textkorpus. Detta görs genom att läsa in varje treordskombination i texten och räkna antal förekomster. Programmet läser först in n ord och gör detta till ett n-gram och sätter antalet förekomster av det n-grammet till 1. Sedan läser programmet in nästa ord och bildar ett n-gram av det tillsammans med de två sista orden i förra n-grammet. På det sättet fortsätter programmet tills det nått slutet av texten. Om samma ordföljd påträffas flera gånger summeras antalet förekomster. När hela texten har lästs in kommer programmet att sortera n-grammen efter bokstavsordning och skriva ut dem till en fil, se figur. Figur 3.3. Genererad sökdata i form av trigram. Sökningen tar in en sträng bestående av två ord. Resultatet av sökningen är en lista på de ord som i träningstexten har använts efter söksträngen samt hur ofta de använts, till exempel {jag 2, du 6, hej 9}. Eftersom n-grammen i sökfilen är sorterade i bokstavsordning så står alla ord som eftersöks under varandra i filen. Därför letar algoritmen upp den första förekomsten av söksträngen och läser sedan rad för rad tills söksträngen inte längre matchas. För varje rad läses det tredje ordet i n-grammet in tillsammans med dess antal förekomster i träningstexten. Detta sparas i en lista som sedan returneras till användaren. För att kunna göra snabba och effektiva sökningar används latmanshashning, 8

15 3.2. UNDERSÖKNING som beskrivs i Viggo Kanns föreläsningsanteckningar[11]. Denna teknik har valts på grund av dess egenskap att uppslagning i filen sker mycket snabbt, samt att det kräver näst intill inget fysiskt minne. Tekniken används för alla sökningar i programmet. Grundtanken är att datafilerna indexeras på ett ords första tre tecken. En indexfil håller då koll på var i datafilen som första förekomsten av en viss trebokstavskombination finns. Detta gör att det går snabbt att hitta till rätt del av en stor fil med sorterade strängar. Efter att rätt område i filen har hittats så används binärsökning för att leta upp precis den rad som eftersöks. 3.2 Undersökning Målet är att avgöra vad det är som gör ett program för tillverkning av lyrik användbart. Behovet av tester är då stort, och de ska generera så mätbara resultat som möjligt. En möjlighet är att sätta programmet på prov i ett sammanhang som är tillräckligt simpelt för att parametrarna för sökdata ska påverka så mycket som möjligt. Därmed togs beslutet att låta försökspersoner skriva julklappsrim Utförande av tester Tanken är att presentera en uppsättning föremål för försökspersonen som denne ska skriva varsitt julklappsrim till. För varje rim ska personen få besvara frågor relaterat till hur mycket hjälp programmet visade sig vara i sammanhanget. Frågorna kan gälla saker så som vilken träningsdata som används för att analysera sammanhang, eller hur ordförslagen sorteras när personen ber om sådana Varje försöksperson får skriva tre texter var. Till de första två texterna får personen strikta förhållningsregler. Texterna ska i stort sett bara byggas på ord som föreslagits av programmet. Det innebär att personen inte ska skriva texten själv, utan enbart påverka den genom att välja ordförslag. Undantaget är att personen får starta varje mening med två ord, för att programmet ska kunna generera förslag. De första två texterna ska vara julklappsrim. Den ena julklappen är en bok och den andra är en kniv. Vilken av de två rimmen som skrivs först slumpas så att inte ordningen ska spela någon roll för resultaten. Två olika träningstexter används vid de olika rimmen. Till det ena rimmet ska ordförslagen baseras på en stor text (ca 10 miljoner ord) bestående av tidningsartiklar. Artiklarna är hämtade från tre stora dagstidningar och de skrevs under Till det andra rimmet ska förslagen istället baseras på en mindre text (ca ord) bestående av dikter av kända svenska poeter. Både samtida och gamla dikter har använts. Tidningsartiklarna har hämtats från språkbanken [12] och dikterna från Svenska dikter [13]. Vilken ordning och för vilket rim de två träningstexterna används i kommer att slumpas för att inte ordningen ska påverka resultatet. Den tredje texten som skrivs av försökspersonen är friare. Då får personen själv välja vilken träningstext som ska användas (ett tiotal olika texter av varierande storlek finns att tillgå). Personen får också välja vad han eller hon ska skriva om. Till den här texten finns heller inget krav på att ordförslag ska väljas. Personen 9

16 KAPITEL 3. METOD väljer själv att ta hjälp av programmet när så önskas, både för rim och för vanliga förslag. Detta scenario är mer likt ett verkligt användande av programmet. Efter varje deltest får försökspersonen svara på frågor. Personen får betygsätta sitt alster på en skala mellan 1 och 10. Dessutom får personen beskriva hur skrivandet upplevdes, om programmet var till nytta, och hur bra ordförslagen bedömdes vara. Efter alla tre deltester får personen beskriva hur de upplevde programmet som helhet. Fokus läggs på hur väl personen tyckte att programmet underlättade skrivandet, och hur bra förslagen ansågs vara. Rimmen som försökspersonerna skriver betygssätts också av rapportskrivarna med avseende på hur väl de håller sig till ämnet, hur språkligt korrekta de är och hur sammanhängande texterna är. 10

17 Kapitel 4 Resultat 4.1 Allmänt om programmet Utvärderingen av mjukvaran i sin helhet gav övervägande positiv respons. Sju av tio testpersoner skriver direkt hur de kände att rimförslagen var hjälpsamma och användbara när de försökte avsluta rader i dikterna. En delmängd av dessa som gav mer utarbetade svar beskriver hur en stor ordlista var till fördel när de försökte rimma på ovanliga ord. Tre personer beskriver programmet som roligt att använda, varav en föreslog att det borde släppas kommersiellt. Två testpersoner skriver att de upplevde programmet som väldigt snabbt, och att det var behagligt när man begär förslag så pass ofta. Det var inte någon som uttrycker sig om att de upplevde programmet som långsamt. Möjligheten till allmänna ordförslag var något som inte beskrevs som speciellt välfungerande. Hälften av personerna kände att det var svårt att finna ordförslag som byggde grammatiskt och semantiskt korrekta meningar. Att få meningarna att handla om rätt sak var ännu svårare. Nämnvärt är dock att en person skriver hur dennes upplevelse om samma sak är rakt motsatt, det vill säga att det var lätt att bygga korrekta meningar. 4.2 Om julklappsrimmen Att skriva rim med dikter som träningsdata upplevdes som svårt. Sju av tio skriver att de hade problem antingen med att hitta ordförslag som kändes vettiga i sammanhanget, eller att över huvud taget få julklappsrimmet att handla om den angivna presenten. Samtliga testpersoner verkar vara mer eller mindre missnöjda med hur deras texter hängde samman. Däremot uttrycker endast en person direkt missnöje med rimförslagen. Resultatet av att skriva med tidningsartiklar som träningsdata var annorlunda. Åtta av tio upplevde att de kunde få trovärdiga ordförslag av programmet, varav fem av dessa också blev nöjda med sina sammanhang i slutändan. Två personer ut- 11

18 KAPITEL 4. RESULTAT tryckte specifikt hur de uppskattade att hitta fler ovanliga ord att sätta in. Däremot fanns det en person som tyckte att ordförslagen baserade på tidningsartiklar var för intetsägande för att användas i rim, och därför föredrog dikter som träningsdata. Testpersonerna hade delade åsikter efter att ha använt programmet fritt. Två av testdeltagarna ansåg att det var svårt att skriva något när de inte fick något speciellt ämne att skriva om och inte behövde autokomplettera hela texten. En person tyckte att det var lätt att hitta rim, medan en inte var nöjd med rimförslagen. En person använde inte alls funktionen för att hitta vanliga ordförslag, utan vill enbart ha rimförslag. Denne resonerade att han redan visste vad han vill skriva och att han ville skriva texten själv. Den genomsnittliga betygsättningen av varje dikt är sammanställt i följande tabell: Träningsdata \Betygsättare Testpersonen Författarna Dikter 4,8 3,7 Tidningsartiklar 6,5 4,3 Fritt test 6,8 5,1 Nedan presenteras en text från varje del av undersökningen, dvs. ett julklappsrim baserat på dikter, ett rim baserat på tidningsartiklar, samt en text som är baserad på olika träningstexter. Gemensamt för dessa tre är att de bedömdes något högre än genomsnittet. Samtliga alster presenteras i bilaga A. Följande rim är baserat på tidningstexter och handlar om en bok. Fy fan vad illa Att du inte kan vara blickstilla Och läsa om en sådan situation Som sker på en pendeltågsstation Bara ta det lugnt och skönt Med en massa grönt Te. Som är så gott Till boken som är så hott Detta rim bedömdes som tio av testpersonen och åtta av författarna på en tiogradig skala. Följande rim är baserat på dikter och handlar också om en bok. Jag är lycklig när jag sover Vad önskar jag mer än faderns pullover Du är röd Som det doftande studiestöd Kan du tänka och handla Se in i förvandla 12

19 4.2. OM JULKLAPPSRIMMEN Läs och njut Den svenske björnen har sexdebut Detta rim bedömdes som en sjua av testpersonen och en sexa av författarna på en tiogradig skala. Nedan presenteras en text som skrivits genom att författaren fått använda programmet på det sätt han själv vill. I julklapp önskar jag mig en gåta En grogg på hotellrummet och en ny toyota Om jag får det skulle jag kunna tacka Dig för att han inte har någon läderjacka Den bedömdes vara en fyra av testpersonen och en sjua av författarna på en tiogradig skala. Alla de ovanstående rimmen betraktas av rapportförfattarna som lyckade i någon mening. Följande är däremot ett exempel på där resultatet är allt annat än önskat: I år efter år göteborg har vuxit Och frodats som andra vuxit Att säga något är viktigt Är en gammal drömbok riktigt När jag är lycklig Min vän du endast kan mig godtycklig Av mig tar du på ditt blad Ingen oren vågar kinden lärstad Den bedömdes med en fyra av testpersonen och en etta av författarna på en tiogradig skala. 13

20

21 Kapitel 5 Diskussion Något som både testpersonerna och övervakarna noterade var att det var svårt att få rimmet att handla om rätt sak. Texterna gled ofta iväg åt något håll vilket gjorde att resultatet inte blev särskilt tillfredsställande. Detta skedde främst då användarna inte fick skriva själva, utan enbart fick välja hur meningarna skulle fortsätta med de givna ordförslagen. Detta problem är förväntat, då programmet inte har något som helst mål med ordförslagen, utan enbart baserar det på existerande texter. Detta är dock ett problem som delvis uppstår på grund av testets utformning. När en användare själv får skriva egna ord kan den på ett bättre sätt forma meningarna så att de får den tilltänkta betydelsen. Den funktion som användarna tyckte sig ha mest nytta av var rimförslagen. Detta kan bero på att testpersonerna inte är duktiga på att själva komma på rim på ett ord. Eftersom det finns ett krav på hur ordet måste vara blir det svårare än att komma på ett godtyckligt ord som endast behöver passa in i meningen. Dessutom ansågs rimförslagen i allmänhet vara bättre än de vanliga ordförslagen. Det kan också vara en orsak till att rimförslagen bedömdes som mer användbara. Överlag betygsattes testpersonernas texter relativt lågt. Något som drog ner betygen på många av texterna var att meningarna inte hade någon betydelse, utan enbart var en följd av ord. Detta beror troligtvis på att programmet inte tar hänsyn till ett större sammanhang, utan bara de två senaste orden. Hade programmet haft en algoritm för att känna igen vad texten handlar om, skulle ordförslagen kunna sorteras på ett bättre sätt, och meningarna skulle kunna bli mer enhetliga. Något som fungerade relativt bra är hur grammatiskt korrekta texterna blev. Det var sällan meningarna var grammatiskt felaktiga. Detta är ett resultat av sättet programmet genererar förslag på. Ordförslagen bygger på ordföljder som har använts i en riktig text. Dessa ordföljder är grammatiskt korrekta, eller i alla fall en del av en grammatiskt korrekt mening. Därmed är sannolikheten stor att förslagen som ges också blir grammatiskt korrekta givet de redan skrivna orden i meningen. Det i kombination med att användarens förmåga att välja ord som passar tillsammans gör att meningarna oftast blir språkligt korrekta. Det största undantaget från detta är då orden som sätts in baseras på rimförslag. Programmet föreslår alla rim den 15

22 KAPITEL 5. DISKUSSION hittar, och sorterar dem endast efter hur väl de passar in i meningen. Detta gör att vissa förslag inte passar in i meningen, och att grammatiken blir fel. 5.1 Möjlig vidareutveckling Konceptet bakom mjukvaran är till synes någonting som fungerar. Det som upplevdes som den största nackdelen i den testade implementation var att ordförslagen sällan stämde bra överens med sammanhanget. I implementationen fanns enbart en hantering av sammanhang, och det var en frekvensanalys av trigram (n-gram med n = 3). Den typen av prioritering är väldigt naiv, och hade den ersatts av en mer sofistikerad strategi hade eventuellt ordförslagen blivit mycket bättre, utan att behöva så mycket större mängder träningsdata. Här följer en lista på förslag, som i en viktad kombination hade kunnat utgöra en effektivare strategi. Exempelvis hade fler sökningar kunnat utföras bland olika typer av n-gram. Med tre storlekar på n (2, 3 och 4) hade många fler ordförslag erhållits i de situationer där den inmatade ordföljden sällan förekommer i träningstexten. Att söka efter trigram som börjar på exempelvis liten gråzon kanske inte genererar så många resultat. Om programmet däremot kan falla tillbaka på att leta efter bigram som börjar på gråzon ökas chanserna att hitta resultat. Med mer generiska ordföljer så som det var då hade programmet kunnat förlita sig på ett 4-gram som har en säkrare känsla för sammanhang. I fallet då användaren skriver om ett särskilt ting, så som julklappsrim, så hade resultatet kanske kunnat förbättras om samtliga förslag baserades på det ordet. Programmet hade exempelvis kunnat göra en indexerad sökning på ordet i den ursprungliga textfilen och ladda in alla sammanhang (t ex en mening innan och en efter) som orden förekommer i. Orden i de sammanhangen hade kunnat utgöra en annan grund för ordförslag. Om det hade funnits tillgång till någon typ av data för att hantera synonymer så hade sådana tagits med i sökningen. Det hade varit komplicerat att hitta synonymer till samtliga övriga förslag, men en tanke är att leta bland de tio högst rankade i övrigt. Det hade eventuellt kunnat rendera fler, målande förslag som passar i sammanhanget. Det skulle också öka chansen att hitta rim som passar in i meningen, eftersom det kan finnas passande ord som har en synonym som rimmar. Med en mer avancerad behandling av poetisk form hade mycket mer kunnat tas i beräkningen av huruvida ord passar in i sammanhang eller inte. Hade mjukvaran klarat av att analysera hur väl ett ord passar in i den poetiska formen så hade det kunnat tas med i viktningen av förslagen. Exempelvis hade det gått att avgöra om den fonetiska betoningen hos ett ordförslag passar in i rytmen, eller om antalet stavelser stämmer överens med den poetiska formens specifikation. Även dessa attribut går att vikta in i sorteringen av ordförslag. Ytterligare en möjlighet som rör rimmen är att få programmet att avgöra om två ord ungefär matchar varandra fonetiskt. Det finns ofta ett visst lyriskt tillfredsställande att låta ord nästan rimma på varandra. På så sätt hade fler ord kunnat 16

23 5.1. MÖJLIG VIDAREUTVECKLING tas i beräkningarna som kanske enligt alla andra kriterier stämmer in bättre än de ord som rimmar exakt. I en väldigt smart typ av sökning hade flera eller alla av ovanstående förslag kunnat göras som sökningar samtidigt. Sökresultaten hade då kunnat ges en vikt (ett mått på hur stor roll de spelar) som utgör grunden för sorteringen. Att ord passar in rytmiskt kan till exempel tänkas väga tyngre än hur ofta ordet förekommer i den ordföljden enligt sammanställda bigram (2-gram). Med en väldigt sofistikerad uppsättning sökalgoritmer och väl valda kriterier för viktningen så behövs troligtvis mycket mindre träningsdata än med något så naivt som enbart trigram. 17

24

25 Kapitel 6 Slutsats Vår studie visar att datorassistans vid skrivande av lyrik kan vara användbart. Resultaten från undersökningen visar att rimförslag går att utnyttja väl trots en väldigt simpel strategi vid sortering av förslagen. Användbarheten hade dock ökat om det hade varit lättare att hitta rim och andra ord som passar in i sammanhanget, dvs. om sorteringen av förslagen förbättrades. Att föreslå övriga ord i en mening är något som kräver mer avancerade algoritmer för att funktionen verkligen ska underlätta för användaren. Att enbart basera ordförslagen på trigram ger någorlunda bra resultat, men för att få verkligt tillfredsställande resultat krävs kompletterande tekniker för ordförslagsgenerering. Storleken på texten som språkmodellen bygger på är av betydelse där en större text ger fler och bättre ordförslag, samt vid färre tillfällen misslyckas med att föreslå ord. 19

26

27 Litteraturförteckning [1] Christina Myers-Shaffer. Barron s SAT Subject Test Literature 2009, 4th edition. Barron s Educational Series, Hauppauge, New York, [2] Miller Williams. Patterns of poetry: an encyclopedia of forms. Louisiana State University Press, [3] The Poetry Archive. Definition of poetic form. org/poetryarchive/glossaryitem.do?id=8094, April [4] The Poetry Archive. Definition of stress. poetryarchive/glossaryitem.do?id=8075, April [5] The Poetry Archive. Definition of limerick. poetryarchive/glossaryitem.do?id=8082, April [6] Cynthia Tam BScOT MSc and David Wells PhD. Evaluating the benefits of displaying word prediction lists on a personal digital assistant at the keyboard level. Assistive Technology: The Official Journal of RESNA, [7] Dave Raggett Michael K. Brown, Andreas Kellner. Stochastic language models (n-gram) specification. Januari Hämtad 8 april [8] Tommi A Pirinen, Miikka Silfverberg, and Krister Lindén. Improving finitestate spellchecker suggestions with part of speech n-grams. Technical report. [9] Fei Song W. Bruce Croft. A general language model for information retrieval. Proceedings of the eighth international conference on Information and knowledge management, pages , [10] Google Inc. Google n-gram viewer. April [11] Viggo Kann. Föreläsningsanteckningar om datastrukturer och sökning. schema/adk12-f3.pdf, April

28 LITTERATURFÖRTECKNING [12] Språkbanken. Press98. April [13] Svenska dikter. Press98. alfabetisk, April

29 Bilaga A Testpersonernas texter från undersökningen A.1 Julklappsrim baserade på dikter Här presenteras samtliga julklappsrim som testpersonerna skrev där träningstexten var dikter. Jag är lycklig när jag sover Vad önskar jag mer än faderns pullover Du är röd Som det doftande studiestöd Kan du tänka och handla Se in i förvandla Läs och njut Den svenske björnen har sexdebut Den är värd att röra klaveret Annars kommer försvarshögkvarteret. I denna amulett det är sant att uti purpurns glans. Men nu stod leda där skrifven den zigenerskans. Dikten låter fin och fyndig en note ur hans hjärta. Läs den väl och förtära tills man tumlar trycksvärta. Att rimma på dikter är inte mitt skinn över det yttre. Sammanhängande är den kärlek jag gav yttre. Jag tror att jag föll i gråt När jag sist satt vid din första atomubåt Jag vill ledas av mjuka armar Som att se en spetälsk kastar tarmar Att läsa i den gröna sängen Är som om en man med tiden blir huvudpoängen 23

30 BILAGA A. TESTPERSONERNAS TEXTER FRÅN UNDERSÖKNINGEN Att läsa i den djupa bikten Är att dö i toner och i kuwaitkonflikten I år efter år göteborg har vuxit och frodats som andra vuxit Att säga något är viktigt är en gammal drömbok riktigt När jag är lycklig min vän du endast kan mig godtycklig Av mig tar du på ditt blad ingen oren vågar kinden lärstad här har du i grytan du tar bort bildytan du har hjälpt att segra jag är lycklig när jag stegra åt dig ämnas men min fogel här har du att vogl jag kan ej av tomma ord få lugn du är en moltke strategiskt lärd och kakelugn Jag ville följa dig på juleqvällen som en skugga För jag vet att du har makten över att hugga In i hjärtegropen hvar letare fick hvad var väl Men sedan vill jag ej mer skriva ihjäl Mig. Och låt oss gå under naken himmel Jag vill sova vid din sänghimmel En sådan dyrbar vän är den Som du skär allt med. Kniven. Här är glädjens timme kommen må mig gud så visst förlåta som eskimå Men hur än lustans bölja vaggar oförfärad i sin hundsommarglöd över hedar trosa-vagnhärad Så kan du dock en vålnad stigande ur graven och när hon slöt sin distributionsstruktur En fin épitre åt tjuserskanliberté men hon stod mig när solen sakta tittar igen han kom allena förbi min bana skum och dyster syntes skogen marjaana han som heter både kraft och heder finns här inga hjonelag att stifta stockholmsleder om han kände sig främmande på gamla ting och delade jordens klassrumsundervisning 24

31 A.2. JULKLAPPSRIM BASERADE PÅ TIDNINGSTEXTER jag har fått min själ du har talat med underbefäl du får ej en enda önskan du får ju den blomma önskan kanske en gång och går jag ensam men utan tvekan utan häpnad ensam och utan fruktan stiger anden som en suck när jag får se din oskuld lika klart lasttruck Här får jag spara om än med lyxvara den är kall och blek använd för låtsaslek om du vill veta borde du samarbeta jag vill leva låt mig skreva A.2 Julklappsrim baserade på tidningstexter Här presenteras samtliga julklappsrim som testpersonerna skrev där träningstexten var tidningstexter. i köket är det svårt att göra support denna kan förklaras med mindre bra i livet och sindre behöver du köpa det rätta kan du få mätta din man hamnade i bilköer förhållandet mellan könen fröer Sommaren är hemsk ibland. Men under ytan finns skjöldebrand. Om du inte vet vad som utlovats. Kommer hästar för greken begåvats. Läsa är en del av förklaringen. Kom och lämna över förvaringen. Om du skulle rangordna bland floran. Så finns det inget att skylla på bondmoran. jag är övertygad om att det är en mycket uppskattad kräftskiva här får du en jude som låter som en diva en fin revansch för nederlaget mot italien 25

32 BILAGA A. TESTPERSONERNAS TEXTER FRÅN UNDERSÖKNINGEN för den svenska regeringens större framgångar i australien en man som inte är särskilt intressant i sammanhanget med en annan värld under kampen mot etablissemanget en cool tjej som nu är den enda möjligheten den enda vägen till puberteten Manlighet är föremål för intensiva sammandrabbningar taymor som förvandlar korporativa Något du kanske inte har en mycket bra som en kvinnokarl lätt vunnet men också för grovt olaga hot är nu inte räknas grovt I den här säsongen har det funnits brister nu får du naturligtvis förklara dessa personlighetsbrister Fredrik har spelat golf han sticker till och sedan rudolph åker till landet och inte en chans att han inte kan komma till rätta med finans jag hatar att handla med kunskap om barnkonventionen men du har en annan och yngre optionen fan hur ska man göra för att få en ny bok ät den som vill ha bort henne från dookh Fy fan vad illa Att du inte kan vara blickstilla Och läsa om en sådan situation Som sker på en pendeltågsstation Bara ta det lugnt och skönt Med en massa grönt Te. Som är så gott Till boken som är så hott Det här är en mycket bra bok men efter ett tag blir man klok Kanske handlar det om en ung kvinna som är på många sätt är en älskarinna det lärde jag mig själv när jag läste den som en slags behovsventil och jäste jag kom som reaktion på den här sexpartimotion du har redan fått miljarder med kaffe och kaka på leoparder kan han tänka sig en knäck 26

33 A.3. FRITT TEST om han inte längre har någon matsäck blir du efter några timmar av dödsångest inte besviken på den här panikångest pest och pina trots att jag är en märklig och udda konst kommer den här sortens soulmakare starka i språk och ordkonst du har tidigare gjort en stor grupp människor förgjort jag gillar inte att man måste gå för jag är inte så mycket på mamma kommer från den svenska marknaden pappa kommer med stor sannolikhet exportmarknaden i säcken löser sig politikerna utom bil utan att vara med i rygg dessutom har du läst damtidningar nu? du behöver utforska mer ju fler ord här finns mycket många gamla komiker och kvinnoförtrycket kan du få information om europas judar historia är spännande gudar öppna och undersöka dags att försöka A.3 Fritt test Följande texter skrevs av testpersonerna när de fick använda programmet fritt. Anna är ledsen över Skottland Hon har blivit slåttland Om hon bedrog sig härnäst Fanns inte heller bingolottohäst Idag är sökarens lekande gillbrand Den här kvinnan skulle knäcka. Alla män i min lägenhet släcka. Kom in dit trodde du verkligen att mitt gäng var myndigt. Den övre raden var inte alls speciellt syndigt. Hästar har alla fötter mellan benen jag tog körsträcka. I julklapp önskar jag mig en gåta En grogg på hotellrummet och en ny toyota Om jag får det skulle jag kunna tacka Dig för att han inte har någon läderjacka 27

34 BILAGA A. TESTPERSONERNAS TEXTER FRÅN UNDERSÖKNINGEN Hästkött är det bästa som finns fråga bara findus och phil collins Idag ska vi äta det som drek lagar men skulden är inte bara onsdagar Att drek inte kan jämföras med dkm är synd men tekniken är inte bara pengafynd Det är häst som fixar det bra med mat drek har lärt sig att det är ger bra resultat Det var en gång en valross som förirrat han hade en chans att få vara zirath men jag hade hoppats att få komma till stoppats den här gången är det som irrat Min vän Jonas är från Falun Och han är helt jävla galun Men det finns ingen anledning Att inte ha någon vägledning För att syssla med förtal. Un. Vad gör du med hästen som hade premiär på dramaten och omkom på stockholms läns landsting där han bodde. Här gäller det att man icke skodde sig på mjuka människor från tjikkom allt som inte kan köpas för pengar för pengar krossa alla fönster slå in hans dörr låt honom veta att inget är som förr säg som det är nu finns ingen väg tillbaks för nån som är en looser ett riktigt jävla as ett riktigt jävla as han har missat din mammas begravning check han har bränt alla tänkbara pansarglas blommor är röda sköld är en kvinna flöda bystam kan suga föda hur sin mammas infraröda maskinen är ett original därför vill humankapital spyr i ditt öra 28

35 A.3. FRITT TEST det ska du omöjliggöra bystam är kul han vet något matskjul där han äter sopor och vill hitta grävskopor 29

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Har du saknat mig? Prolog Nu är det 12 år sedan och jag tänker fortfarande på det. Hur mamma skriker på pappa att han ska gå medan han skriker tillbaka, det var då han lämnade oss och tillbaka kom han

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Inlämningsuppgift : Finn. 2D1418 Språkteknologi. Christoffer Sabel E-post: csabel@kth.se 1

Inlämningsuppgift : Finn. 2D1418 Språkteknologi. Christoffer Sabel E-post: csabel@kth.se 1 Inlämningsuppgift : Finn 2D1418 Språkteknologi Christoffer Sabel E-post: csabel@kth.se 1 1. Inledning...3 2. Teori...3 2.1 Termdokumentmatrisen...3 2.2 Finn...4 3. Implementation...4 3.1 Databasen...4

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 002 Din levnadsdag är slut, Din jordevandring ändad Du här har kämpat ut Och dina kära lämnat Nu vilar Du i ro och frid Hos Jesu Krist till

Läs mer

Författare: Can. Kapitel1

Författare: Can. Kapitel1 Ön Författare: Can Kapitel1 Jag heter Johnny Depp och är 37 år. Jag. bor i Madagaskar. Min mamma är svårt sjuk och jag måste försöka se min mamma innan hon dör.hon bor i Australien och jag har lånat en

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Kampen mot klockan - funderingsfrågor, diskussion om tid och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, Årskurs: 7-9 Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Upp och hoppa! hojtar mamma.

Läs mer

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida.

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Min bästa kompis heter Frida. Frida och jag brukar leka ridlektion

Läs mer

Stina Inga. Ur antologin nio, utgiven av Black Island Books och Norrbottens länsbibliotek, 2002 ISBN 91 972792 8 5. Intervju: Andreas B Nuottaniemi

Stina Inga. Ur antologin nio, utgiven av Black Island Books och Norrbottens länsbibliotek, 2002 ISBN 91 972792 8 5. Intervju: Andreas B Nuottaniemi Stina Inga Ur antologin nio, utgiven av Black Island Books och Norrbottens länsbibliotek, 2002 ISBN 91 972792 8 5 Intervju: Andreas B Nuottaniemi 72 Jag skriver mest på omöjliga ställen, i bilen eller

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

Om författaren. Om boken

Om författaren. Om boken av Joel Om författaren Namn Joel Ålder 10 år Tidigare utgivna böcker Den magiska dörren Böcker som jag inspireras av Marlons böcker. Intressen Jag gillar att göra sagor, spela datorspel och titta på tv.

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Skrivstöd. Joakim Nivre. Introduktion till språkteknologi. Skrivstöd. Inledning. Orsaker till stavfel. Detektering av icke-ord

Skrivstöd. Joakim Nivre. Introduktion till språkteknologi. Skrivstöd. Inledning. Orsaker till stavfel. Detektering av icke-ord Joakim Nivre / 30 Varför bry sig om stavning? Stavfel kan skapa missförstånd Stavfel kan dölja innehåll Standardiserad stavning underlättar många uppgifter Slå upp ord i ordbok Identifiera svårlästa ord

Läs mer

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning ViTal Talsyntes Användarhandledning Introduktion ViTal är ett program som utvecklats för att med hjälp av artificiellt tal vara ett stöd vid läsning och skrivning. ViTal kan användas både i undervisning

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Man ska vara positiv för att skapa något gott. Ryttare är mycket känslosamma med hänsyn till resultatet. Går ridningen inte bra, faller

Läs mer

Göran Rosenberg PLIKTEN, PROFITEN OCH KONSTEN ATT VARA MÄNNISKA

Göran Rosenberg PLIKTEN, PROFITEN OCH KONSTEN ATT VARA MÄNNISKA Göran Rosenberg PLIKTEN, PROFITEN OCH KONSTEN ATT VARA MÄNNISKA Kapitel 1. Lotten Min lott var väl synlig. I varje fall stack den ut. I varje fall tyckte jag det. Ingen annan hade golfbyxor i skolan (inte

Läs mer

Process- och metodreflektion Grupp 5

Process- och metodreflektion Grupp 5 Process- och metodreflektion Grupp 5 IDM Grupp 5 Anders Fougstedt, Anders Green, Lay Truong, Anna Sjödin, Tobias Kask Val av metoder Det första steget i vår designprocess var att bestämma vilka metoder

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till 1 De mystiska drakägget Kapitel 1 Jag vaknade upp tidigt jag vaknade för att det var så kallt inne i vår lila stuga. Jag var ganska lång och brunt hår och heter Ron. Jag gick ut och gick genom byn Mjölke

Läs mer

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu. Mina listor En Android-applikation Rickard Karlsson 2013-06-09 Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.se Innehållsförteckning 2. Innehållsförteckning 3. Abstrakt 4. Inledning/bakgrund

Läs mer

ALEXANDRA BIZI. Flabelino. och flickan som inte ville sova. Illustrationer av Katalin Szegedi. Översatt av Carolin Nilsson

ALEXANDRA BIZI. Flabelino. och flickan som inte ville sova. Illustrationer av Katalin Szegedi. Översatt av Carolin Nilsson ALEXANDRA BIZI Flabelino och flickan som inte ville sova Illustrationer av Katalin Szegedi Översatt av Carolin Nilsson Lindskog Förlag et var en gång en flicka som drömde mardrömmar. Varje natt vaknade

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Visa vägen genom bedömning

Visa vägen genom bedömning Visa vägen genom bedömning För att du alltid ska veta var du befinner dig i din utveckling, har vi tagit fram Sveaskolans mål i olika ämnen och olika skolår. Dessa mål när du och läraren samtalar om vad

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

De falska breven. Arbetsmaterial till. Om boken

De falska breven. Arbetsmaterial till. Om boken Om boken Boken handlar om en tjej som får ett brev från Erik. Erik har hon känt för länge sedan. Då var han tyst och blyg men nu är han annorlunda, mer mogen. De skriver flera brev för att till slut träffas.

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Joel är död Lärarmaterial

Joel är död Lärarmaterial sidan 1 Författare: Hans Peterson Vad handlar boken om? Den 9 maj förändras Linus liv. Linus är i skogen med mamma, pappa och storebror Joel. Linus ser upp till Joel och en dag vill han också vara stor

Läs mer

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/flag_of_iran.svg/2000px- Flag_of_Iran.svg.png Mitt nya liv i Iran

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/flag_of_iran.svg/2000px- Flag_of_Iran.svg.png Mitt nya liv i Iran https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/flag_of_iran.svg/2000px- Flag_of_Iran.svg.png Mitt nya liv i Iran 31 Hej! Jag heter Akram och jag är 14 år. Nu har jag bott Iran i cirka ett år.

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

BEN Säg inte inte. Jag tycker inte om när man säger inte. Hör här då. Hej Elin

BEN Säg inte inte. Jag tycker inte om när man säger inte. Hör här då. Hej Elin Utdrag ur Väderflickans milda makt Scen 5 Sid 27-31 I sommarhuset. Ute på verandan sitter Ben. Därinne har brodern Erik första träffen med jämnåriga Gudrun, som inte vet att Ben sitter på verandan. Alla

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40

Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40 Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40 Idag är det tacksägelsedagen och temat för helgen är lovsång. Lovsången hänger intimt samman med tron på vem Jesus är. Dagens text som handlar

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

SÅNG I NÖD OCH LUST Predikan 31 jan 2016, av Ulrika Ernvik

SÅNG I NÖD OCH LUST Predikan 31 jan 2016, av Ulrika Ernvik SÅNG I NÖD OCH LUST Predikan 31 jan 2016, av Ulrika Ernvik Och så kom det sej att David fick sjunga för kungen, när kungen var orolig sjöng han tröstesånger, sånger om Gud. HERREN ÄR MIN HERDE Herren är

Läs mer

FOTOGRAFERING EJ TILLÅTEN TÄNK PÅ ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN

FOTOGRAFERING EJ TILLÅTEN TÄNK PÅ ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN 1 2 Översättning: Göran Gademan FOTOGRAFERING EJ TILLÅTEN TÄNK PÅ ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN 3 ERWARTUNG 4 black 5 In här? Man ser inte vägen 10 15 Så silvrigt stammarna skimrar som björkar! Åh, vår

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012 MAJ 2012 Sommartider den 27 maj 2012 Har hunnit vara hemma en vecka nu och vila upp mig lite från lägret ute på Lidingö, eller vilat och vilat, det har varit tester på schemat den gågna veckan. Men har

Läs mer

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina Förlåt mig mamma! D et finns bara en människa här på jorden som älskar mig och det är min mamma. Jag är en svår och besvärlig person som jag ofta är fruktansvärt trött på, en människa jag tycker riktigt

Läs mer

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass.

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Jag har en kompis i min klass han är skit snäll mot

Läs mer

Kristet Sällskapande Stefan Forsbäck 2007

Kristet Sällskapande Stefan Forsbäck 2007 Kristet Sällskapande Stefan Forsbäck 2007 INLEDNING Kärlek är något underbart! Säkert det finaste vi kan uppleva! Vi längtar alla efter att vara riktigt älskade och få bli överösta av någons uppmärksamhet.

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Se mig Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11. Eleverna tränar på följande förmågor. Författare: Bente Bratlund

Se mig Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11. Eleverna tränar på följande förmågor. Författare: Bente Bratlund sidan 1 Författare: Bente Bratlund Vad handlar boken om? Jonna och Sanna var bästa kompisar och gjorde allt tillsammans. De pratade om killar, viskade och skrattade tillsammans, och hade ett hemligt språk

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

med sin nya miljö. Introduktionen med Tilla sköttes utomhus och gick bra. Resten av dagen tog vi det bara lugnt, lekte, åt och bara hade mysigt.

med sin nya miljö. Introduktionen med Tilla sköttes utomhus och gick bra. Resten av dagen tog vi det bara lugnt, lekte, åt och bara hade mysigt. Den här artikeln skrev jag till Svenska kooikerhondjeklubbens medlemstidning. I tidningsnumret innan så skrev Felicia på kennel Rantafejs en liten artikel om uppfödning och så blev jag tillfrågad att skriva

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

http://www.sm.luth.se/~andreas/info/howtosearch/index.html

http://www.sm.luth.se/~andreas/info/howtosearch/index.html & ' ( ( ) * +, ', -. / ' 0! 1 " 2 # 3 / /! 1 $ 4, % 5 # 3, http://www.sm.luth.se/~andreas/info/howtosearch/index.html Andreas Tips och trix till sökningar i Cyberrymnden Här försöker jag att gå igenom

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Concept Selection Chaper 7

Concept Selection Chaper 7 Akademin för Innovation, Design och Teknik Concept Selection Chaper 7 KPP306 Produkt och processutveckling Grupp 2 Johannes Carlem Daniel Nordin Tommie Olsson 2012 02 28 Handledare: Rolf Lövgren Inledning

Läs mer

En bättre värld LÄSFÖRSTÅELSE WILLIAM KOWALSKI ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

En bättre värld LÄSFÖRSTÅELSE WILLIAM KOWALSKI ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN WILLIAM KOWALSKI LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 1 härbärge (sida 5, rad 1), en plats att sova på misshandlat (sida 5, rad 9), slagit blåtira (sida 7, rad 9), blåmärke runt ögat efter

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Vem är Jesus enligt Jesus?

Vem är Jesus enligt Jesus? 2002-03-06 WWW.ISLAMISKA.ORG _ Vem är Jesus enligt Jesus? Vem som helst kan kalla Gud Fader enligt Bibeln Jesus sade: Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder

Läs mer

Hör och härma. Röda boken lite lättare. Uttalsträning för nybörjare i svenska som andraspråk. Unni Brandeby

Hör och härma. Röda boken lite lättare. Uttalsträning för nybörjare i svenska som andraspråk. Unni Brandeby Hör och härma Röda boken lite lättare Uttalsträning för nybörjare i svenska som andraspråk Unni Brandeby spår 1 FÖRORD till den studerande Den här boken är till dig som just ska börja lära dig svenska.

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Kapitel 1 - Hörde ni ljudet? sa Felicia. - Nej det är ju bara massa bubbel och pys som hörs här, sa Jonathan. Felicia och Jonathan var bästisar och

Kapitel 1 - Hörde ni ljudet? sa Felicia. - Nej det är ju bara massa bubbel och pys som hörs här, sa Jonathan. Felicia och Jonathan var bästisar och MONSTRET AV: Freja Kapitel 1 - Hörde ni ljudet? sa Felicia. - Nej det är ju bara massa bubbel och pys som hörs här, sa Jonathan. Felicia och Jonathan var bästisar och gick på skolan Röda hornet. Felicia

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

Essä. Vad är en essä? Mönster och disposition. 1. Rubrik och Inledning. De två benen

Essä. Vad är en essä? Mönster och disposition. 1. Rubrik och Inledning. De två benen Essä Vad är en essä? En essä är en text där en person försöker reda ut sina tankar och kunskaper inom ett ämne eller utifrån en frågeställning. Ämnena kan variera mellan allt från hur fotboll och politik

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Resan ORDLISTA HANS PETERSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Resan ORDLISTA HANS PETERSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN HANS PETERSON ORDLISTA sällan (sida 11, rad 17),, inte ofta mullrar (sid 3, rad 1), högt ljud har hand om (sid 3, rad5), passar, tar hand om alperna (sid 4, rad 3), höga berg

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Forfattare: Mårten Melin

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Forfattare: Mårten Melin sidan 1 Forfattare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Måns och Emma är ihop och Måns är kär i Emma. Nanna, som är Emmas bästa kompis, är också lite kär i Måns. Emmas födelsedag är nästa vecka och Måns

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Kraaam. Publicerat med tillstånd Kartkatastrofen Text Ingelin Angeborn Rabén & Sjögren 2009. Kartkatastrofen.indd 9 09-02-09 20.48.

Kraaam. Publicerat med tillstånd Kartkatastrofen Text Ingelin Angeborn Rabén & Sjögren 2009. Kartkatastrofen.indd 9 09-02-09 20.48. Kraaam Viktor, Vilma och jag, Viking, har bildat en hemlig klubb. Den heter AB Klant & Kompani. Det är jag som är Klant och Viktor och Vilma som är Kompani. Vi har lånat namnet från min pappas målarfirma.

Läs mer

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om författaren Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om boken Klara är elva år och har en kompis som heter Amanda. Det finns en dum kille som heter Tobias.

Läs mer

Vi hoppas att du ska ha nytta av handledningen. Välj det som passar dig och din klass.

Vi hoppas att du ska ha nytta av handledningen. Välj det som passar dig och din klass. 1 Att vara jag Text och bild Anna Höglund I Att vara jag får vi möta Rosa 13 år. Rosa vill inte se sig själv utifrån, genom någon annans ögon. Hon vill se själv och söker förklaringar. Hur ser det ut egentligen?

Läs mer

Kap. 1 Ljudet. - Sluta tjuvlyssna, Tommy! Just då blängde Ulf på Mimmi. Han sa åt Mimmi att inta skrika så åt sin snälla klasskompis Tommy.

Kap. 1 Ljudet. - Sluta tjuvlyssna, Tommy! Just då blängde Ulf på Mimmi. Han sa åt Mimmi att inta skrika så åt sin snälla klasskompis Tommy. Av: Signe Sundequist CC BY NC ND 2014 Kap. 1 Ljudet Mimmi satt i klassrummet och lyssnade på sin stränga magister Ulf. Det var en tråkig lektion. Då hörde Mimmi ett ljud som lät "pa pa pa". Mimmi viskade

Läs mer

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola Teknisk rapportskrivning - en kortfattad handledning (Version 1.2) Mälardalens högskola Institutionen för datateknik (IDt) Thomas Larsson 10 september 1998 Västerås Sammanfattning En mycket viktig del

Läs mer

MADRS-S (MADRS självskattning)

MADRS-S (MADRS självskattning) Sida av MADRS-S (MADRS självskattning) Institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för psykiatri, Karolinska Institutet, Stockholm. Namn Ålder Kön Datum Kod Summa Avsikten med detta formulär är

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om framtiden Hej! Förra veckan ägnade vi åt dina tillgångar och nu är vi framme vid sista kursdelen som

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

5. Vad jag kan / What I can do. CHECKLISTA Nivå B2 Level B2. 1. Jag kan i detalj förstå vad man säger till mig på normalt samtalsspråk.

5. Vad jag kan / What I can do. CHECKLISTA Nivå B2 Level B2. 1. Jag kan i detalj förstå vad man säger till mig på normalt samtalsspråk. b2 Nivå B2 Level B2 Språk: Kan mycket bra Kan bra Kan ganska bra Kan inte så bra Lyssna Markera med pilar för varje alternativ. Om 3/4 av pilarna pekar eller i en färdighet har du nått upp till denna nivå.

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen Bakgrund Det här materialet hör till boken Märtas tavlor som är skriven av Johanna Immonen. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som

Läs mer

Lägerutvärdering VETTRA 2016

Lägerutvärdering VETTRA 2016 Lägerutvärdering VETTRA 2016 26 juni-4 augusti 2016 Utvärdering 7-dagars läger (läger 1,3 och 4), Vettra 2016 Förmågor: (Före och efter lägret, skalan 1-5 där 1=lägst, 5=högst) Tänka positivt Före 3,40

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer