Dell Channel Partner/Återförsäljaravtal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dell Channel Partner/Återförsäljaravtal"

Transkript

1 Dell Channel Partner/Återförsäljaravtal 1. Detta dokument 1.1 Detta dokument ( Avtalet ) reglerar villkoren för företag som köper datorhårdvara, inklusive hårdvara, programvaror och därtill hörande produkter (inklusive skrivare och förbrukningsvaror) (sammantaget Produkter ) och övrig Hardware Support Services, Custom Factory Integration, Fristående tjänster (sammantaget Tjänster ) och Försäkringsprodukter, alla med den definition som framgår av punkt 1.6 nedan, från Dell AB, Box 612, SE Solna, Sweden, org. nr för vidareförsäljning till andra företag och konsumenter - där Dells Produkter, Tjänster och Försäkringsprodukter (sammantaget Dells Erbjudande ) säljs vidare i befintligt skick och utan modifikationer och där dessa andra företag eller konsumenter är slutanvändare. Ditt område är Sverige ( Territoriet ). 1.2 Om ditt företag önskar köpa Dells Erbjudanden av Dell för återförsäljning på det sätt som beskrivs i punkt 1.1, gäller detta Avtal (och alla andra dokument som det hänvisas till i detta dokument) mellan ditt företag och Dell. Med du/din avses i Avtalet ditt företag och med Dell avses i Avtalet relevant företag inom Dell koncernen. Hänvisning kan även göras till en Part till Avtalet, vilket avser dig eller Dell, eller Parter till Avtalet, vilket i sådana fall avser dig och Dell gemensamt. 1.3 Detta Avtal och de andra dokument som Avtalet uttryckligen hänvisar till utgör ditt kontraktsförhållande med Dell angående din rätt att köpa och återförsälja Dell Erbjudanden från Dell. Dessa dokument ersätter alla föregående skriftliga och muntliga avtal, överenskommelser och åtaganden mellan dig och Dell. Parterna godkänner att de endast har förlitat sig på innehållet i detta Avtal och de andra dokument som Avtalet uttryckligen hänvisar till vid ingående av detta Avtal. 1.4 Detta Avtal och de bestämmelser i andra dokument till vilka detta Avtal hänvisar ska gälla framför de standardvillkor, utformade av Dell eller annan, som kan finnas bifogade ditt eller Dells orderformulär, orderbekräftelser eller fakturor. 1.5 Förekommer skillnader mellan nedan nämnda dokument ska de gälla i följande ordning, om inte annat uttryckligen anges, varvid en eventuell senare version ska gälla framför en äldre version: a) detta Avtal; b) Bilagor; c) Dells Tjänstebeskrivningar och Produktbeskrivningar såsom de är definierade i punkt 1.6 (sammantaget Dell Erbjudandebeskrivningar ); samt d) annat dokument som Avtalet hänvisar till, med förbehåll för att vid eventuella skillnader mellan en Bilaga eller Dell Erbjudandebeskrivning och Avtalet, ska Bilagan eller Dells Erbjudandebeskrivning gälla framför detta Avtal avseende sådant innehåll som omfattas av den handlingen. 1.6 Definitionen av ett Dell Erbjudande anges nedan och i aktuell Dell Erbjudandebeskrivning: a) Produkter har den innebörd som framgår av punkt 1.1 och som därutöver beskrivs i relevanta produktbeskrivningar ( Produktbeskrivning ) såsom hårdvara utvecklad av eller på uppdrag av Dell och som är märkta med Dells varumärke ( Dell Märkta Produkter ), b) Hardware Support Services innebär Dell-märkta tjänster och förlängda garantier tillhörande Produkter, som Dell från tid till annan saluför och som närmare beskrivs i relevant tjänsteerbjudande/garantibeskrivning ( Dell Tjänstebeskrivning ), c) Fristående Tjänster innebär Dell-märkta tjänster som inte är knutna till en specifik Produkt och som Dell från tid till annan saluför, vilka närmare beskrivs i en Dell Tjänstebeskrivning, som exempelvis säkerhetstjänster och modulära tjänster på det sätt som anges i Bilaga 4; d) Custom Factory Integration Tjänster / CFI-tjänster avser Dells anpassningstjänster som Dell kan utföra för att skräddarsy Produkter; e) Försäkringsprodukter innebär Dell-märkta försäkringsbaserade produkter, inklusive Olycksfallskada, knutna till vissa Produkter, som kan komma att salu föras av Dell från tid till annan och som närmare finns beskrivna i en Dell Tjänstebeskrivning. 1.7 Om du är godkänd av Dell (om nödvändigt) och du önskar återförsälja: a) Hardware Support Services, ska punkterna 9.5 och 9.6 samt Bilaga 3 gälla utöver Avtalets övriga villkor; b) Fristående Tjänster, ska punkt 9.8 och Bilaga 4 gälla i förhållande till aktuell Fristående Tjänst utöver Avtalets övriga villkor; c) Försäkringsprodukter, ska Bilaga 5 gälla för sådan återförsäljning utöver Avtalets övriga villkor; och/eller d) något av Dells Erbjudanden i flera länder eller utanför Territoriet, kan ett separat avtal behöva ingås, vänligen kontakta din kundansvarige för närmare information. 1.8 Till undvikande av missförstånd klargörs att Dell efter eget gottfinnande har rätt att bestämma om en Partner (se definition i punkt 2.2) ska få ta del av ett specifikt Dell Erbjudande för vidareförsäljning samt kräva att ytterligare åtgärder vidtas för att säkerställa att vidareförsäljningen av ett sådant Dell Erbjudande ger slutanvändaren en optimal upplevelse. Du ska marknadsföra ett Dell Erbjudande i enlighet med Dells 1/31

2 beskrivning av Dell Erbjudandet och i enlighet med de eventuellt tillämpliga specifika villkor för detta som finns angivna i Avtalet. 1.9 Detta Avtal träder i kraft mellan Parterna när du lägger din första order hos Dell och är gällande tills det att Avtalet sägs upp i enlighet med punkt 15 nedan. 2. Avtalsrelation 2.1 Du kommer att vara återförsäljare av Dell Erbjudanden med fokus på försäljning inom Territoriet till företagsslutanvändare, med undantag för försäljning av Försäkringsprodukter (med krav på relevant certifiering) där du är Dells betalningsförmedlare i enlighet med de villkor som anges i Bilaga 5 till detta Avtal. Partner får bestämma sina egna försäljningspriser, förutom för Försäkringsprodukter där Partner är Dells betalningsförmedlare i enlighet med Bilaga 5 till detta Avtal och där priset till slutanvändaren för en sådan Försäkringsprodukt kan vara begränsat till ett maximibelopp, uppställt av aktuellt försäkringsbolag. Du får inte sälja Dells Erbjudande utanför EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet). Om du direkt eller indirekt säljer, eller om slutanvändaren flyttar Produkter till ett geografiskt område där Dells garantisupporttjänst inte finns tillgänglig eller inte finns tillgänglig till samma pris som du betalade för en sådan tjänst, är du skyldig att informera slutanvändare om att tjänsten eventuellt inte finns tillgänglig eller att det kan tillkomma en extra kostnad för att uppnå motsvarande tjänstetillgänglighet i det nya landet eller området. Om du eller slutanvändare väljer att inte betala en sådan extrakostnad, kan Dell komma att automatiskt ändra supporttjänsten till att motsvara en tjänst som finns tillgänglig för det pris som redan betalats eller till ett lägre pris, utan att du eller slutanvändare har rätt till återbetalning av eventuell mellanskillnad. Dell erbjuder inte tjänster i vissa geografiska områden. En specialutformad tjänst, som inte ingår i ett vanligt Dell Erbjudande, kan efter Dells samtycke beställas från Dell och är i sådant fall föremål för särskilt avtalade leveransvillkor. 2.2 När du genom att ansöka om att ta del av Dells PartnerDirect program ( Programmet ) godtagit dessa villkor och antagits till programmet, kommer du att benämnas som en Dell Partner (en Partner ). Som en Dell Partner kommer du att kunna lämna beställningar genom din kundansvarige eller direkt via Dells Premium Pages, Dells ordersystem via internet. Du är ansvarig för att förvara lösenord och koder hemliga. 2.3 Detta Avtal, tillsammans med Dells Erbjudandebeskrivningar och prissättningar som gäller från tid till annan, utgör Dells fullständiga kontraktuella förhållande med dig vad gäller varje enskilt Dell Erbjudande som du beställer från Dell. 2.4 Du samtycker till att dina företagsuppgifter (exempelvis företagsnamn, organisationsnummer, adress, telefonnummer, webbadress, partnerskapsnivå, verksamhetsområden och kontaktpersoner) kan bli offentliga via Dells hemsidor för kunder som söker en Dell återförsäljare, genom en sökmotor för. Partnerssökmotor eller liknande online-tjänst. 3. Om Partnerskap Användandet av termen Partner för några av relationerna enligt detta Avtal ska inte på något sätt anses skapa de juridiska eller kontraktuella skyldigheter som gäller för ett enkelt bolag, handelsbolag eller liknande partnerskap. Parterna är ense om att Parterna förblir oberoende företag i förhållande till varandra. 4. Användning av Dells Partnerlogotyp och Dells upphovsrättsligt skyddade bilder Du är berättigad att, med tillämpning av Dells allmänna villkor för detta ändamål, använda lämplig Dell Partnerlogotyp, Dells upphovsrättsligt skyddade bilder och annat material med Dells varumärke för din partnerskapsnivå i Programmet, utan kostnad under den tid då Parternas kontraktuella förhållande fortgår. Du åtar dig att alltid följa Dells allmänna villkor för logotypanvändning och/eller allmänna villkor för användning av upphovsrättsligt skyddade Bilder. Du finner dessa villkor i användarportalen för Programmet ( Portalen ), som för närvarande finns på %20Internal%20Comms/Rebranding/Guidelines/ External%20guidelines/PartnerDirect_External_Guidelines_2011_EMEA.pdf. Om du inte är medlem i Programmet, ska du be Dell om en kopia av riktlinjerna i samband med att du ber om godkännande att använda Dells logotyper eller bilder. 5. Respekt för immateriella rättigheter 5.1 Varumärket Dell och Dells immateriella rättigheter (inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätt, varumärken, kännetecken avseende tjänster, patent, databasrättigheter, mönsterrättigheter och domännamn, oavsett om de är registrerade eller inte) är mycket viktiga för Dell. Du får endast använda Dells immateriella rättigheter i enlighet med Dells skriftliga och uttryckliga anvisningar. Du finner anvisningarna på Portalen. Om du inte är medlem i Programmet, ska du be Dell om en kopia av anvisningarna i samband med att du ber om godkännande att använda Dells immateriella rättigheter. Vid begäran om godkännande för att använda Dells upphovsrättsligt skyddade produktbilder, kommer du att bli ombedd att godkänna och följa Dells allmänna villkor för användning av upphovsrättsligt skyddade bilder. 5.2 Dell gör inte anspråk på några rättigheter till dina immateriella rättigheter. Båda Parter håller den andre Parten skadeslös mot anspråk som görs av andra till följd av Parternas respektive bruk av immateriella rättigheter. Du är alltså skyldig att, med undantag för Dells skyldigheter enligt punkt 5.3, försvara och hålla Dell skadeslös för alla krav från tredje part (inklusive slutkunder) mot Dell avseende: (i) din eller slutkunds användning av något Dell Erbjudande; (ii) din användning av Dells licensierade patentskyddade tecken, varumärken, kännetecken för tjänster, firmor, logotyper, symboler och/eller märkesnamn på ett sätt som inte är tillåtet enligt Avtalet; (iii) din eller slutkunds marknadsföring, marknadsföringsaktiviteter eller försäljning av ett Dell Erbjudande på ett sätt som inte är tillåtet enligt detta Avtal; (iv) krav eller påståenden om att ett Dell Erbjudande gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter och/eller rätt till privatliv; (v) brott mot de garantier du lämnat i detta Avtal; eller (vi) din eller slutkunds obehöriga ändringar av ett Dell Erbjudande eller relaterad programvara eller dokumentation, eller obehöriga sammanfogningar av något som levererats enligt detta Avtal tillsammans med hårdvara, programvara, 2/31

3 produkter, data eller annat material som inte har specificerats eller levererats av Dell. 5.3 Dells skyldighet att hålla dig skadelös: Dell kommer att försvara och hålla dig skadeslös från alla krav mot dig som framställs av tredje part och som grundar sig i eller avser: (i) krav eller påståenden om att det Dell Erbjudande som levererats av Dell gör intrång i tredje parts giltiga patent, upphovsrätt, företagshemligheter eller annan immateriell rättighet verkställbar enligt de lagar som gäller för Territoriet: eller (ii) Dells användning av dina licensierade patentskyddade tecken, varumärken, kännetecken för tjänster, logotyper, symboler och/eller märkesnamn på ett sätt som inte är tillåtet enligt detta Avtal. Trots det föregående har Dell ingen skyldighet att hålla dig skadeslös om ett krav grundar sig på eller avser utrustning, programvara eller tjänster som inte har levererats av Dell; eller (v) ändringar av ett Dell Erbjudande med tillhörande programvara och dokumentation som utförs av eller på instruktion av dig eller en slutkund. 5.4 Om det har framställs krav med anledning av att intrång som omfattas av punkten 5.2 ovan påstås ha inträffat, eller om Dell anser att ett sådant krav sannolikt kan komma att framställas, har Dell rätt att, efter eget gottfinnande, antingen (i) utan extra kostnad för dig köpa en rätt eller licens för dig att fortsätta användningen av det intrångsgörande materialet, eller, (ii) byta ut eller förändra det intrångsgörande materialet så att det inte längre gör intrång i rättigheten. Om inget av alternativen (i)-(ii) rimligen är tillgängliga för Dell, har Dell rätt att, efter eget gottfinnande, säga upp Avtalet eller aktuell beställning utan någon skadeståndsskyldighet. 5.5 Om du har rätt att använda och hantera immateriella rättigheter tillhörande tredje part är ditt bruk av sådan immateriell rättighet uteslutande baserat på tillstånd som ges av den tredje parten och det är helt och hållet ditt ansvar att få sådant tillstånd från innehavaren av den rättigheten. Användandet av Dells CFI-tjänster, för anpassning av Produkter i enlighet med kunds önskemål, är villkorat av att du accepterar Dells villkor för tjänsten. Villkoren tillhandahålls på begäran. 6. Beställning, orderbekräftelse och lämplighet för avsett ändamål 6.1 Dell tilldelar dig användarnamn och lösenord ( Köpkoder ) som ska användas vid beställningar online. Genom att acceptera och använda Köpkoderna godkänner du giltigheten av din elektroniska beställning och accepterar det fulla betalningsansvaret för det Dell Erbjudande som beställts genom användandet av Köpkoderna. Du ansvarar för att hålla Köpkoderna hemliga och för att ingen obehörig får åtkomst till koderna. Om du misstänker att en obehörig transaktion har ägt rum på ditt konto, ska ni meddela Dells säljansvarige. 6.2 Dell blir inte bunden av din beställning av ett Dell Erbjudande förrän Dell har skickat en formell orderbekräftelse till dig. Dells Erbjudanden är beroende av tillgänglighet och Dell förbehåller sig rätten att fortlöpande göra detaljerade ändringar i Dells Erbjudandebeskrivningar. När Dell har utfärdat en orderbekräftelse har du inte rätt att avbeställa beställningen eller del av denna utan i förväg skriftligt samtycke från Dell, förutom när punkt 15.3 är tillämplig. En ändring av en beställning ska endast gälla om Parterna har godkänt ändringen skriftligen. Vid beställning av Fristående Tjänster ska du lämna en av dig undertecknad beställning med angivande av samtliga slutkunds namn och adress och den Fristående Tjänst som beställts. Du ska lämna denna information till Dell på en av Dell anvisad beställningsblankett om så begärs. Dell kommer omedelbart att underrätta dig om en beställning inte kan behandlas på grund av att det saknas information. En beställning som saknar viss information kommer inte att behandlas förrän informationen i beställningen är komplett. Dell kan komma att fakturera dig månadsvis för de Fristående Tjänster som har en avtalstid eller utgör förlängningar (med förlängning avses nya beställningar för vilken prissättningen som gällde för förlängningar vid förlängningstidpunkten ska gälla). 6.3 Vi kan inte garantera Dell Erbjudandens lämplighet för ett visst syfte. Dells Erbjudanden är inte utformade för att användas i någon applikation eller miljö där absolut pålitlighet krävs för att utföra en process eller för människors och djurs säkerhet eller säkerheten för immateriella rättigheter eller fast egendom. Du är införstådd med och accepterar att Dell inte ger några utfästelser eller garantier om att Dells Erbjudanden är lämpade för högriskapplikationer. All tilltänkt användning av detta slag måste uttryckligen godkännas skriftligen av Dell innan orderbekräftelse utfärdas för aktuella Dell Erbjudanden. 6.4 Om Dell hjälper dig att konfigurera och efterkomma en beställning, lämnas denna hjälp endast som ett icke bindande förslag för vilken Dell inte tar något ansvar, såvida inte detta särskilt har skriftligen överenskommits med en chef inom Dell i ett enskilt fall. Du måste därför själv kontrollera och bedöma lämpligheten av sådana förslag innan du gör beställningen. 6.5 Vid verkställandet av en beställning av ett Dell Erbjudande förbehåller sig Dell rätten att ersätta det Dell Erbjudande som du har beställt med ett Dell Erbjudande som, i alla avseenden, är likvärdigt eller bättre. Dell kommer dock inte att vidta några betydande ändringar av det Dell Erbjudande som du har beställt utan ditt godkännande. Dell förbehåller sig rätten att leverera renoverade delar att använda som reservdelar eller reparationsdelar och Dell kan även sälja helt renoverade Produkter till dig, förutsatt att Dell är säker på det renoverade skicket hos Produkten som du erhåller vid eller före den tidpunkt då beställningen verkställs. 7. Leverans och returer av Produkter 7.1 Dell tillverkar, tillhandahåller och levererar Produkterna till dig på det sätt som beskrivs i orderbekräftelsen, genom användning av Dells standardprocesser för tillverkning och leverans eller på annat sätt som skriftligen överenskommits mellan Parterna. Dell har därigenom rätt att ersätta komponenter till Produkter med komponenter som är likvärdiga eller bättre. Av Dell vid orderbekräftelse meddelad leveranstidpunkt och ledtid är endast ungefärliga och binder inte Dell förutsatt att Parterna inte skriftligen avtalat om detta. 7.2 Leverans av Produkt sker när Produkten är klar för avlastning på Leveransplatsen ; specificerad i orderbekräftelsen eller annan plats som Parterna skriftligen har kommit överens om (inklusive där Dell har åtagit sig att leverera till en slutkund på ditt uppdrag). Vid Leverans ska du lasta av Produkten från fordonet som har levererat Produkten. Risken för och rätten till Produkterna övergår på dig vid Leverans på Leveransplatsen. Risken för produkterna övergår till dig eller din representant vid Leverans på Leveransplatsen. Dell behåller äganderätten till Produkterna tills det att Dell erhållit full betalning. Fram tills det att full betalning erlagts ska du sörja för att Produkterna går att särskilja från annan egendom och förblir identifierbara såsom tillhörande Dell. Du är dock berättigad att vidareförsälja Produkterna som ett led i din ordinarie verksamhet. För det fall att äganderätten ännu inte övergått till dig och en eller flera omständigheter som omnämns i punkt /31

4 nedan skulle vara tillämplig, eller Dell rimligen bedömer att en sådan omständighet kan komma att inträffa och följaktligen meddelar dig därom, så kan Dell, utan att det innebär en begränsning för Dell att vidta andra åtgärder, när som helst kräva att du lämnar tillbaka Produkterna, förutsatt att Produkterna inte redan vidareförsålts eller oåterkalleligt inarbetats i en annan produkt. För det fall du inte återlämnar Produkterna utan dröjsmål äger Dell rätt att beträda sig tillträde till lokal, din eller tredje parts lokaler där Produkterna förvaras för att inspektera och/eller återta Produkterna. I enlighet därmed ger du Dell, Dells agenter och anställda en oåterkallelig rätt att när som helst utan föregående meddelande få tillträde till lokalerna där Produkterna är eller kan komma att förvaras för att inspektera dem, eller för det fall din rätt till Produkterna har upphört, att återta dem. Dell är berättigad till att vidta rättsliga åtgärder för betalningen av Produkterna även om äganderätten ännu inte övergått till dig 7.3 Du åtar dig att meddela Dell inom fyrtioåtta (48) timmar från Leverans om någon eller några Produkter eller förpackningar till Produkter saknas eller är skadade. Du åtar dig också att meddela Dell inom sju (7) dagar från Leverans om någon eller några Produkter eller förpackningar till Produkter avviker från beställningen och meddela vari avvikelsen består. Om du inte meddelar Dell på angivet sätt, anses du ha accepterat Produkterna vid Leverans. Om du på ett korrekt sätt har meddelat Dell om en avvikelse kommer Dell att omleverera Produkter som motsvarar de avvikande Produkterna till Leveransplatsen eller den plats som Parterna skriftligen kommer överens om i enlighet med Dells normala ledtider för den aktuella Produkten. Vid upprepade leveranser som orsakas utan Dells förskyllan kommer ytterligare leveransavgifter att debiteras. Om du inte accepterar Leverans av Produkter, trots att Produkterna överensstämmer med orderbekräftelsen, kommer Dell att (mot självkostnadspris) debitera dig för kostnaden för Leverans, hantering och lagring av Produkterna. Om du inte accepterar de med orderbekräftelsen överensstämmande Produkterna inom fyra (4) veckor från dagen för Leverans, medger du att Dell (med en (1) veckas varsel och efter Dells eget val) bearbetar de berörda Produkterna och saluför dessa till tredje part för din räkning samt tillgodogör sig intäkten från försäljningen. Ditt betalningsansvar för Produkterna kvarstår trots Dells bearbetning av Produkterna. 7.4 Du åtar dig att inte begära och har heller inte rätt att påföra Dell viten eller andra avgifter för avvikelser från uppskattad leveranstidpunkt, förseningar eller annan påstådd leveransbrist. 7.5 Dells standardvillkor för returnering vid direktförsäljning gäller inte för dig eller dina kunder och alla Dell Erbjudanden som säljs till dina kunder omfattas av dina returvillkor, om sådana finns. Dell godtar inte att du eller dina kunder returnerar Produkter eller avbeställer Tjänster eller Försäkringsprodukter (dock med tillämpning av punkt 7.7). Produkter som inte avböjs i enlighet med punkt 7.3 anses godkända av dig och får inte, med undantag för vad som följer av punkt 7.6, returneras till Dell. Du är ansvarig för hantering, insamling och andra åtgärder av Produkter som returneras till dig av dina kunder, eller Tjänster som avbeställts av dina kunder, oavsett om dessa har returnerats respektive avbeställts inom din ångerfrist eller i enlighet med Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), eller motsvarande svensk lagstiftning samt uppdateringar därav. 7.6 Du får för dina kunders räkning begära utbyte av en utebliven eller defekt Produkt, eller en Produkt som inte fungerar vid första användningsförsöket (Eng. dead on arrival ), om begäran om detta framställs inom trettio (30) dagar från dagen för Leverans. Dell övertar risken för en Produkt som returneras till Dell i syfte att i enlighet med denna punkt bytas ut vid Dells (eller av Dell utsett bud) mottagande, och Dell står för alla fraktkostnader. Fråga om defekter som uppkommer i en Produkt efter denna tidpunkt hanteras av Dell direkt med slutanvändaren i enlighet med Produktgarantin (definierad i avsnitt 9 nedan, innebärande att Dell i första hand ska reparera eller, om reparation inte är praktiskt rimligt, byta ut Produkten direkt med din kund inom skälig tid och med beaktande av villkoren för Produktgarantin). Du är inte berättigad att returnera en Produkt för utbyte eller mot kredit i andra fall än vad som anges i denna punkt 7.6 och i punkt 7.3. Du ansvarar självständigt för krav som framställs med anledning av fraktskador som uppkommit under frakten mellan dig och din kund eller slutanvändare. Byte av Produkt med anledning av sådan frakt ska hanteras enligt ovan med den skillnaden att du är ansvarig för samtliga kostnader för frakt och byte av Produkt. 7.7 Om din kund avbeställer en Försäkringsprodukt under sin ångerrätt eller i enlighet med annan avbeställningsrätt, kommer Dell att ersätta dig för eventuell premie som återbetalas till kunden. 8. Efterlevnad av lagar 8.1 Du måste följa alla gällande lagar och regelverk som berör ditt deltagande i Programmet. Det inkluderar bl.a. följande viktiga områden: a) Export: Produkter, programvara och teknik som täcks av detta Avtal kan vara underställda exportlagar och förordningar inom Europeiska unionen ( EU ), USA och andra länder i Europa, Mellanöstern och Afrika. Du måste följa sådana exportlagar och regelverk. Ytterligare detaljer kring detta krav framgår i Bilaga 1; b) Miljö: Kassering eller återvinning av Produkter kan vara underställt miljölagar och förordningar. Du måste därför följa alla tillämpliga miljölagar och förordningar, inklusive men inte begränsat till tillämplig nationell implementering av direktivet gällande avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter 2002/96/EG, ändrad genom direktiv 2003/108/EG ( WEEE-direktivet ). Ytterligare detaljer kring detta krav framgår i Bilaga 1; c) Skatter: Du måste betala alla skatter som gäller för dig. Om du är undantagen skattskyldighet, ska du tillhandahålla Dell intyg eller annat lämpligt dokument som visar sådan skattebefrielse; och d) Regelefterlevnad: Du är införstådd med att de Dell Produkter som säljs från USA, Kanada och EU-länderna innehåller regelefterlevnadsmärken, vilka krävs för att fraktas till USA, Kanada och EU-länderna. Ytterligare regelefterlevnadsmärken krävs för att frakta till andra destinationer. Du är ensamt ansvarig för att erhålla alla nödvändiga regelefterlevnadsmärken. Du är också ansvarig för fortsatt regelefterlevnad, inklusive men inte begränsat till efterlevnaden av standarder för elektrisk urladdning och strålningsemissioner samt för alla ändringar och tillägg av Dells Produkter som gjorts efter att de har skickats från Dell. Om du exempelvis ändrar skaldesignen ansvarar du för att tillse att skalet uppfyller samtliga tillämpliga krav för elektromagnetisk 4/31

5 kompabilitet (EMC), produktsäkerhet och miljöstandard i varje land som sådana produkter exporteras till. Du ska säkerställa att Dells Produkter fortsätter att uppfylla dessa regler och myndighetsgodkännanden efter det att Produkterna skickats från Dell. 8.2 Parterna ska följa de lagkrav och andra skyldigheter som åläggs dem enligt Bilaga Kontraktuella och legala garantier och Tjänster 9.1 Dell förväntar sig att du uppfyller alla lagstadgade skyldigheter i det land där du är verksam som är tillämpliga för en säljare av Dells Erbjudanden till slutanvändare (företag eller konsumenter), inbegripet att i förekommande fall uppfylla konsumenters lagstadgade och/eller kontraktuella rättigheter. 9.2 Förutom i de fall där Parterna skriftligen har kommit överens om annat tillhandahåller Dell en allmän produktgaranti för tillverkare ( Garanti ) för alla Produkter i enlighet med de villkor som anges i Bilaga Utöver allmänna Garantier kan du få möjlighet att köpa ytterligare Hardware Support Services för återförsäljning av Produkter, dock enbart för produkter riktade till företagskunder som slutanvändare. För produkter som är inriktade på slutanvändare som är företag eller konsumenter, kan du köpa förlängningar av den allmänna Garantin som gäller support- och servicevillkor som är specifikt anknutna till inköpta Produkters individuella serie-/produktnummer och som finns angivna på Dells orderbekräftelse. 9.4 I samband med tillhandahållande av en Garanti åtar du dig att: a) förse Dell med regelbundna och aktuella försäljnings- och varulagerrapporter, i enlighet med Dells rimliga begäran; b) efter bästa förmåga bistå Dell med att säkerställa att konsumentslutanvändaren får lämplig information beträffande status och villkor för Dells Garanti samt information om hur denne kan hävda sin rätt enligt Garantin; och c) försäkra dig om att du, när du behandlar personuppgifter enligt slutanvändares instruktioner, endast gör det efter att du ingått ett skriftligt avtal med slutanvändaren, vilket ålägger dig de skyldigheter som ett personuppgiftsbiträde har enligt kraven i beslut 2010/87/EG om standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden. 9.5 Denna punkt 9.5 gäller endast för köp av Hardware Support Services. Du ger härmed Dell rätt att såsom din underleverantör leverera Hardware Support Services till dina kunder och du godkänner samtidigt att du är skyldig att försäkra dig om att dina kundkontrakt innehåller de villkor som anges i Bilaga Du åtar dig att försäkra dig om att slutanvändaren är medveten om att Dells skyldigheter att tillhandahålla något Dell Erbjudande bestäms utifrån relevant specifikation av sådant Dell Erbjudande, vanligtvis utifrån tjänstebeskrivningen för aktuell Hardware Support Services eller aktuell Tjänstebeskrivning. Du ska följa Dells riktlinjer för försäljning av sådant Dell Erbjudande, som från tid till annan kan komma att utges av Dell. Dell förbehåller sig rätten att revidera sina allmänna och valbara service- eller supportprogram och de villkor som styr dessa program, utan att meddela dig i förväg. Dell har ingen skyldighet att tillhandahålla service eller support till dig och dina kunder innan Dell erhållit full betalning för det Dell Erbjudande som köpts. 9.7 Dells Erbjudanden levereras vanligtvis av ett företag inom Dells koncern eller dess samarbetspartners eller underleverantörer. Parterna kan avtala om att du ska sälja tjänster till företagsslutanvändare, oavsett om det avser specifika Produkter eller i övrigt, vilka är märkta med båda Parters kännetecken och/eller ska samlevereras av dig eller av en av Dells tredjeparts tjänsteleverantör, eller där ett Dell Erbjudande ska levereras av dig utan inblandning av Dell som underleverantör. Där så är fallet ska du ingå ett Dell Master Services Avtal eller annat lämpligt serviceavtal för samleverans, och/eller åta dig att följa Dells riktlinjer, där sådana finns, avseende aktuella tjänstebestämmelser, vilka du eller din tredjepartsleverantör ska överlämna till företagsslutanvändaren tillsammans med Dell eller för Dells räkning. 9.8 Denna punkt 9.8 gäller endast för köp av Fristående Tjänster. a) Licensmedgivande: Dell ger dig en icke-exklusiv, icke-överlåtbar och återkallelig rätt att under aktuell avtalstid: (i) underlicensiera programvara och dokumentation som tillhandahålls av Dell och som hör samman med de Fristående Tjänsterna direkt till slutkunder som köper de Fristående Tjänsterna av dig och (ii) visa och använda sådan programvara och dokumentation i avsikt att demonstrera de Fristående Tjänsterna samt tillhandahålla dessa till slutkunder i enlighet med detta Avtal. Du skall kräva av slutkunden att denna, vid utgången av avtalstiden för dessa tjänster, återlämnar all utrustning och hårdvara till Dell som använts i anslutning till tillhandahållandet av de Fristående Tjänsterna ("Dell-ägd Utrustning"), med undantag för sådan utrustning och hårdvara som köpts av slutkunden. Om slutkunden inte återlämnar sådan Dell-ägd Utrustning i gott och säljbart skick, ansvarar du för de då aktuella kostnaderna för att ersätta sådan utrustning. b) Licensbegränsningar: Du får inte utse annan person, företag eller enhet som återförsäljare eller representant för de Fristående Tjänsterna. Du får inte för egen räkning eller tillåta en samarbetspartner, tredje part eller slutkund att (i) sälja, underlicensiera, tilldela eller överföra någon programvara, utrustning eller dokumentation relaterad till de Fristående Tjänsterna, undantaget vad som medges enligt detta avtal, (ii) dekompilera, ta isär eller kopiera någon utrustning, programvara eller dokumentation som är relevant för de Fristående Tjänsterna (iii) från utrustning, programvara eller dokumentation som är relaterad till de Fristående Tjänsterna ta bort någon form av text eller beteckning som informerar om dess konfidentiella status eller om Dells eller dess leverantörers äganderätt till sådan utrustning, programvara eller dokumentation. Dessutom får du inte, för egen räkning eller tillåta en slutkund att: (I) använda någon del av de Fristående Tjänsterna i eller som del av en time sharing -, outsourcing-, tjänsteföretags-, hosting-, programtjänstmiljö, eller i en miljö för övervakade tjänster; (II) ändra eller kopiera någon del av de Fristående Tjänsterna, såvida detta inte uttryckligen tillåts enligt detta avtal; eller (III) tilldela, överföra, distribuera eller på 5/31

6 annat sätt tillhandahålla åtkomst till någon programvara, utrustning eller dokumentation relaterad till de Fristående Tjänsterna för någon tredje part, eller på annat sätt använda någon av de Fristående Tjänsterna i syfte att gynna en tredje part; eller (VI) tillhandahålla de Fristående Tjänsterna i ett land där de inte har godkänts för användning av Dell. c) Programvara och Dells Fristående Tjänster: I avtalet mellan Dell och dig eller slutkund har Dell fullständig äganderätt och övriga rättigheter till de Fristående Tjänsterna och relaterad dokumentation. Du godkänner att sådan programvara och dokumentation utgör skyddad information och företagshemligheter som endast tillhör Dell eller dess licensgivare. d) Slutkundsregler och -villkor: De Fristående Tjänsterna tillhandahålls slutkunden av Dell å dina vägnar i enlighet med relevant Dell Tjänstebeskrivning, vilken kan uppdateras från tid till annan (den senaste versionen finns på Portalen), och under förutsättning att du betalar till Dell all ersättning enligt detta avtal till fullo före förfallodagen och i enlighet med villkoren i detta Avtal. Du måste även i det skriftliga avtalet mellan dig och slutkunden ( Slutkundsavtalet ) inkludera alla relevanta regler och villkor som anges i Bilaga 4 samt, avseende modulära tjänster, erhålla slutkundens godkännande och signatur av Acceptable Use Policy (AUP), såsom de är beskrivna i Bilaga 4. Dell har rätt att utan föregående underrättelse uppdatera dessa allmänna användarvillkor från tid till annan. Du ska på begäran tillhandahålla Dell bevis på att du införlivat villkoren i avtalet med slutkunden. Parterna godkänner att det inte ska förekomma några överlappande garantier, ansvar eller skyldigheter gentemot eller för en slutkund, och varje Part ska hållas ensamt ansvarig för eventuella garantiavtal, skadeståndsansvar eller skyldigheter som denne ingår, ådrar sig eller åtar sig gentemot en slutkund. Du ska inte, utan i förväg skriftligt godkännande från Dell, göra några framställningar, utfärda några garantier eller göra några uttalanden avseende de Fristående Tjänsterna eller deras kvalitet, säljbarhet, kompatibilitet, lämplighet för avsedd användning, förenlighet med tredje parts immateriella rättigheter eller liknande, förutom när det förekommer i det försäljnings-, marknadsförings- eller kampanjmaterial som eventuellt tillhandahålls dig av Dell. e) Arbete i slutkunds lokaler eller dina lokaler: Om och i den utsträckning de Fristående Tjänsterna kräver att Dell är närvarande i slutkundens och/eller dina lokaler (där detta inte anges i Tjänstebeskrivningen), ska Dell meddela detta och du ska ersätta Dell för alla rimliga, faktiska utgifter inklusive men inte begränsat till kostnader för leverans, resor, hotell och måltider, som uppstår i anslutning till genomförandet av de Fristående Tjänsterna eller i samband med leveransen av denna. f) Support: Du är den huvudsakliga kontaktpersonen för slutkunden vid frågor och problem rörande de Fristående Tjänster som är övervaknings- och säkerhetstjänster, saluförda under varumärkena Dell/Dell SecureWorks ( Säkerhetstjänster ), och, i den mån sådana tjänster ska utföras av Dell för din räkning, vidarebefordra alla frågor och problem som rör leveransen av Säkerhetstjänsten till Dell. Du ska i rimlig mån försöka att felsöka eventuella problem och svara på frågor från slutkunden om Säkerhetstjänsterna. g) Auktoriseringar: Du ska under hela tiden för detta Avtal på egen bekostnad administrera, utföra, erhålla och underhålla all relevant dokumentation för arkivering, registrering, rapportering, licenser, tillstånd och auktoriseringar, som krävs enligt tillämpliga lagar, regler och förordningar för att du ska kunna utföra dina åtaganden enligt detta Avtal. 10. Dells skyldigheter gentemot dig 10.1 Dell ersätter dig för anspråk, krav, förluster, skador, skadestånd, kostnader och utgifter (inklusive juridiska och andra yrkesmässiga kostnader och utgifter), förutsatt att sådana kostnader och utgifter har uppkommit på ett rimligt och påvisbart sätt, som uppstår för dig vid intrång i någon tredje parts immateriella rättigheter till följd av leverans, mottagande, bruk eller innehav av Dell Erbjudanden, förutsatt att sådant intrång inte är en följd av; a. ändring eller manipulering av Dell Erbjudandet; b. användning av Dell Erbjudandet tillsammans med utrustning, program eller material som inte har levererats av Dell eller godkänts för sådant bruk eller sammanfogning av Dell; eller c. material som du har tillhandahållit Dell för en färdigpackad värdeapplikation (t.ex. CFI-tjänster) Dell har inget ansvar gentemot dig för vägran att ge dig tillgång till Programmet, för den registreringsnivå som Dell ger dig i Programmet eller för att höja, sänka eller ta bort dig från Programmet Programmet kommer att behöva ändras med tiden för att återspegla ändringar hos Dell, dig, andra Partners eller återförsäljare och marknaden. Dell förbehåller sig följaktligen rätten att ändra eller justera villkor, fördelar, nivåer, åtkomstkrav i och till Programmet och skyldigheter för Partners samt att upphöra med Programmet, förutsatt att meddelande härom skriftligen lämnats till dig med minst en (1) månads varsel, antingen på Portalen, på Premier Page eller via e-post. Om du inte är nöjd med de ändringarna som ska göras kan du frånträda den nivå i Programmet som du deltar på eller avstå helt från Programmet innan ändringarna börjar gälla. 11. Dina skyldigheter gentemot Dell 11.1 Du ersätter Dell för alla anspråk, krav, förluster, skador, skadestånd, kostnader och utgifter (inklusive juridiska och andra yrkesmässiga kostnader och utgifter), förutsatt att sådana kostnader och utgifter har uppkommit på ett rimligt och påvisbart sätt, som uppstår för Dell till följd av att du: (i) inte uppfyller dina skyldigheter avseende personuppgiftsbehandling som framgår av Bilaga 1; (ii) inte uppfyller dina skyldigheter vad gäller immateriell egendom; (iii) bryter mot sekretessåtaganden; (iv) gör obehöriga ändringar av Dells Produkter, levererad programvara eller Tjänster; (v) förser Dell med material för en färdigpackad Custom Factory Image som gör intrång i immateriella rättigheter; (vi) inte följer dina skyldigheter vad gäller avfall (inklusive, men inte begränsat till, dina skyldigheter enligt tillämplig nationell 6/31

7 implementering av WEEE-direktivet inklusive eventuella uppdateringar eller tillägg till denna); (vii) underlåter att informera dina kunder och slutanvändare på avtalat sätt om villkoren för användningen av en Produkt, Tjänst, Försäkringsprodukt eller annat Dell Erbjudande inklusive men inte begränsat till begränsningar av ett sådant Dell Erbjudande samt slutkundens skyldigheter vid köp av sådant Dell Erbjudande, genom att informera dina kunder om innehållet i relevant Dell Erbjudandebeskrivning, inklusive relevant Tjänstebeskrivning tillgänglig på och klargöra för dina kunder och slutanvändare att du och inte Dell är avtalspart i avtalet mellan dig och kunden eller slutanvändaren om vidareförsäljning och leverans av Dell Erbjudandet; eller (viii) underlåter att inkludera obligatoriska minimivillkor i dina slutkundsavtal och/eller (ix) ger felaktig eller missledande information till slutanvändare Du är även ansvarig gentemot Dell för handlingar eller underlåtelser som leder till att Programmet eller Dell i allmänhet skadas, lider kommersiell skada eller får kommersiellt dåligt rykte, inklusive och framför allt genom offentliggörande till tredje part av priser, specifikationer, teknisk support och annan information som gjorts tillgänglig för dig genom Portalen, Premier Pages eller på annat sätt Om Parterna har kommit överens om att Dell ska förse dig med bidrag för marknadsföringsutveckling (antingen i enlighet med ett standardkoncept genom Programmet eller på annat sätt), kommer sådant bidrag endast att erbjudas dig efter tillägg om marknadsföringsservice till detta Avtal, ett separat marknadsföringsserviceavtal eller brev angående sådant åtagande. Du åtar dig att på Dells rimliga begäran förse Dell med all relevant och tillgänglig dokumentation som styrker utförda marknadsföringsaktiviteter. Du åtar dig även att ställa ut giltiga fakturor till Dell för sådana marknadsföringsbidrag i enlighet med vad som framgår av aktuellt tillägg, avtal eller brev om åtagande. 12. Process för fullgörandet av dessa skyldigheter Ersättning enligt punkt 10 och 11 ovan ska inte begränsas av bestämmelserna i punkt 13 nedan i detta Avtal. Varje ersättning enligt ovan lämnas av en Part som Ersättande Part till den andra Parten, den Ersatta Parten, förutsatt att: a) den Ersatta Parten lämnar skriftligt meddelande till den Ersättande Parten om eventuella anspråk eller juridiska eller liknande tvister så snart detta är praktiskt möjligt efter skriftligt mottagande av dessa; b) den Ersatta Parten inte erkänner något ansvar; c) den Ersatta Parten följer den Ersättande Partens rimliga anvisningar vad gäller försvar mot eller förlikning av anspråk eller tvister på den Ersättande Partens bekostnad, dock förutsatt att den Ersatta Parten inte måste försvara eller fastställa anspråket på ett sätt som är till skada för den Ersatta Parten; och d) då den Ersatta Parten är du, du följer samt säkerställer att dina anställda och leverantörer följer, alla rimliga anvisningar från Dell. 13. Begränsning av skyldigheter 13.1 Parternas sammantagna ansvar gentemot varandra under eller i förhållande till detta Avtal (oavsett om sådant ansvar uppstår till följd av försumlighet, kontraktsbrott, vilseledande eller något annat skäl) framgår av detta avsnitt a) Ingen Part utesluter eller begränsar sitt ansvar gentemot den andre Parten för (1) dödsfall och personskada orsakad av vårdslöshet, (2) bedrägeri, (3) bedrägligt beteende eller (4) annat ansvar som inte kan begränsas enligt lag. b) Med de inskränkningar som följer av punkt 13.2 a), är Parts ansvar gentemot motparten för skada som uppkommit genom eller i anledning av detta Avtal, oavsett om på grund av försummelse eller avtalsbrott eller av annat skäl, begränsat till det belopp som är lägst av 125 % av priset för berörd beställning av ett Dell Erbjudande eller (femhundratusen euro) eller motsvarande belopp i valutan i det land där du är etablerad, varvid Dells valutaomräkningskurs som gällde på dagen för orderbekräftelsen ska tillämpas Oaktat det ansvar och de begränsningar som beskrivs i punkt avsnitt 13.2, med undantag för 13.2 (a), ansvarar ingen av Parterna för: a) indirekta skador eller följdskador; b) utebliven vinst, lön, intäkt, besparing eller förlust av kunder eller uppdrag; c) skador som den drabbade Parten hade kunnat undvika genom rimliga åtgärder och/eller genom att följa Dells råd eller anvisningar; d) skador som uppstått till följd av att drabbad Part underlåtit att ha fullständiga och uppdaterade säkerhetskopior av datorprogram och data; e) alla artiklar undantagna från garantin; f) skada på Parts rykte; eller g) skador på grund av Force Majeure händelse. Dessa begränsningar är rimliga i avtalsrelationen mellan Dell och Partnern och baseras på tydlig kommunikation av villkor och Parternas rimliga förväntningar i relation till de situationer som beskrivs ovan Utöver vad som anges under punkt 13.3 ovan svarar Dell inte för: a) skada som Dell avhjälpt inom rimlig tid; eller b) skada eller förlust som uppstår till följd av att Dell använt av kund tillhandahållet material eller anvisningar (t.ex. CFI-tjänster) Utöver vad som anges under punkt 13.2 ovan ansvarar Dell för (och sådant ansvar är inte begränsat av vad som anges i punkt 13.2 b)): a) direkta krav från slutanvändare gällande ansvar för Produkt i enlighet med tvingande produktansvarslagstiftning (förutsatt att 7/31

8 kraven hanteras i enlighet med Bilaga 1), och b) direkta kostnader och utgifter för administrering av återkallelse av Produkt (hantering framgår av Bilaga 1) förutom i den utsträckning anspråket, kostnaden eller utgiften har uppstått till följd av försummelse som du varit delaktig i och förutsatt att du har uppfyllt hanteringsreglerna angivna under det sista avsnittet i denna punkt 13 eller Dells rimliga instruktioner Med de begränsningar som följer av lag enligt första avsnittet av denna punkt 13, ska ditt ansvar gentemot Dell och Dells ansvar gentemot dig (oavsett om sådant ansvar uppkommer genom försumlighet, avtalsbrott, vilseledande eller annan orsak) jämkas i den utsträckning som den drabbade Parten har underlåtit att vidta alla rimliga åtgärder för att begränsa sin skada eller förlust. När en Part ( Sökande Part ) riktar anspråk mot den andra Parten ( Svarande Part ) avseende ansvar som härrör ur eller har samband med en beställning (inklusive ärende som uppstår enligt detta avtal i relation till beställningen), ska Sökande Part så snart praktiskt möjligt skriftligen underrätta Svarande Part om sitt krav och, för att kravet ska anses vara ett Giltigt Krav, bifoga fullständiga uppgifter om Sökande Parts anspråk mot Svarande Part, inklusive samtliga vidtagna åtgärder, och fullständiga uppgifter om de förluster som Sökande Part kräver ersättning för samt all stödjande dokumentation som begärs av Svarande Part för att styrka Sökande Parts krav. Part har inte rätt att framföra krav på skadestånd till följd av detta Avtal enligt denna punkt 13, såvida inte Parten framställer ett Giltigt Krav före det datum som infaller 6 (sex) månader från den dag då händelsen som gett upphov till kravet inträffade eller den dag då den Sökande Parten först blev medveten om händelsen om detta inträffade senare Du ska upprätthålla fullgott försäkringsskydd för fullgörandet av dina skyldigheter enligt detta Avtal. Du ska på Dells begäran kunna styrka nivån på försäkringsskyddet inom 10 (tio) arbetsdagar från dagen för sådan begäran. Upprätthållandet av fullgott försäkringsskydd i enlighet med det föregående är en förutsättning för detta Avtal. 14. Priser och betalning 14.1 Orderbekräftelsen specificerar det pris du ska betala för tillverkning, tillhandahållande och leverans av relevant Dell Erbjudande samt eventuella kostnader för tillkommande tjänster. Priser och eventuella avgifter är angivna exklusive mervärdesskatt, andra tillämpliga skatter och avgifter, som ska betalas av dig Parterna kan genom skriftligt avtal eller standardblankett, tillgänglig för Partners genom Programmet, överenskomma om att du ska vara berättigad till rabatt eller prisavdrag vid köp av Dell Erbjudande. Rabatter dras av vid beställningstillfället medan prisavdrag generellt lämnas genom kreditnota utställd till dig, som avräknas mot framtida beställningar. Av Parterna överenskomna bidrag för marknadsföringsutveckling som Dell ska betala för marknadsföringsinitiativ av ett Dell Erbjudande utbetalas endast av Dell mot en i enlighet med punkt 11.3 utställd faktura till Dell Såvida inte Dell skriftligen har godtagit annat och med förbehåll för Dells bedömning av din soliditet och därigenom tilldelade kredit, ska betalning ske inom 30 (trettio) dagar från fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras på alla förfallna belopp med ett tillägg av 4 % på den EURIBOR tremånadersränta som gäller på fakturadagen. Dell förbehåller sig rätten att använda en tredje part för inkassering av skulder. Dell förbehåller sig rätten att hålla inne framtida leveranser vid sen eller utebliven betalning av faktura Du ska inom 14 (fjorton) dagar från fakturadatum bestrida fakturan, annars anses fakturan giltig, och fakturan ska senast betalas på den 30:e (trettionde) dagen efter fakturadatum. Bestridda delar av en faktura förfaller till betalning först 14 (fjorton) dagar efter det datum då tvisten lösts. Obestridda delar av fakturan ska betalas på det sätt som anges ovan Du har inte rätt att kvitta, göra avdrag på eller skjuta upp betalning av något belopp i en faktura med hänvisning till tvist eller motkrav (vid bestridanden är punkt 14.4 tillämplig) Dell ger dig en rätt till särskild prissättning och annan hjälp och support villkorad av (om inte annat skriftligen har avtalats) att berörda Dell Erbjudanden säljs direkt till ett företag för detta företags eget bruk snarare än för återförsäljning, användning av dig, leverans till en privatperson för enskilt bruk eller till en annan slutanvändare än den som du har informerat Dell om. För det fall du vill ta del av Dells process för specialöverenskommelse för särskilda slutanvändaraffärer ( Deal Registrations ) åligger det dig att säkerställa att slutanvändaren är ett företag och att du har fått slutanvändarens godkännande att vidarebefordra dennes fullständiga företagsuppgifter till Dell för utvärdering av ansökan om Deal Registration i enlighet med Bilaga 1. Företagsuppgifter som hanteras inom ramen för detta kommer inte att användas för andra ändamål av Dell Att avsiktligen, upprepade gånger eller genom försumlighet lämna oriktig information för att få fördelar eller få tillgång till Deal Registrations, hjälp och/eller support kan betraktas som ett väsentligt brott mot detta Avtal. Om du vilseleder Dell för att få ett lägre pris än det pris som du är berättigad till eller för att få support eller hjälp som du antingen inte är berättigad till eller till ett pris som du inte är berättigad till, förbehåller sig Dell rätten att fakturera dig för prisskillnaden eller den normala kostnaden eller priset för tjänsten så som Dell anser rimligt. En sådan faktura ska betalas vid mottagandet och då den är en giltig skuld mellan Partnern och Dell kan den underställas dröjsmålsränta och/eller inkassoåtgärder Du ansvarar för att betala alla skatter, avgifter och andra kostnader, inklusive särskild inkomstskatt, beslutad av central eller kommunal myndighet som rör ett Dell Erbjudande enligt detta Avtal, med undantag för skatt som baseras på Dells nettoinkomst, bruttointäkt, av Dell ägd fastighet eller skyldighet som arbetsgivare. Om Dell enligt tillämplig lag eller förordning är skyldigt att samla in eller hänskjuta skatter eller avgifter rörande ett Dell Erbjudande kommer Dell att lägga till ett motsvarande belopp på din faktura. Beloppet kommer i ett sådant fall att särskilt anges på fakturan Om mervärdesskatt ska erläggas för något belopp som ska betalas enligt detta avtal kommer Dell att tillhandahålla dig en sådan giltig faktura ( Momsfaktura ), som uppfyller alla lagstadgade krav och villkor som behövs för att du ska undantas från mervärdesskatt, för det fall du har 8/31

9 förutsättning att befrias från plikt att erlägga sådan mervärdesskatt. Vid mottagande av Momsfaktura ska du betala mervärdesskatt för aktuell betalning till Dell Om Dell har angett ett felaktigt momsbelopp på din faktura, kommer fakturan att rättas omedelbart efter att felet har underrättats Dell. Om du har betalat ett för högt belopp kommer beloppet att krediteras dig särskilt. Om du har betalat ett för lågt belopp ska det kvarstående beloppet betalas till Dell inom 15 (femton) dagar från det att du mottog en korrekt Momsfaktura Om du enligt lag är skyldig att kvarhålla eller dra av del av det belopp som ska betalas till Dell, ska du betala resterande belopp till Dell. Du ska visa, i den utsträckning Dell rimligen kräver det, att du har nedsatt det kvarhållna eller avdragna beloppet hos relevant myndighet och bistå Dell med all den hjälp som Dell begär för att återfå det nedsatta beloppet. Om ett dubbelbeskattningsavtal är tillämpligt, vilket ger en reducerad skattesats, ska du endast betala det reducerade skattebeloppet. Dell ansvarar inte för straffavgifter, ränta eller liknande avgifter som uppkommer på grund av din försummelse att följa gällande skatteregelverk. 15. Uppsägning av Avtalet 15.1 Vardera Part kan när som helst säga upp detta Avtal med en månads skriftligt varsel. Du har då rätt att lämna Programmet. Förutom i de fall som regleras i punkt 15.2, befriar inte en uppsägning någondera Part från dess skyldighet att utföra åtaganden som ingåtts mellan Parterna vid eller före dagen för uppsägning, i synnerhet men inte begränsat till åtaganden som rör slutförande av gjorda beställningar, utestående betalningar samt uppfylla åtaganden angående personuppgifter, immateriella rättigheter, sekretess och ansvar för skada Dell kan när som helst vägra att ta emot nya beställningar (inklusive men inte begränsat till att ställa kvantitativa minimikrav på beställningar som en del av ett Dell program, policy eller förfarande) och en beställning blir inte bindande för Dell förrän den bekräftats i enlighet med punkt 6. Dell kan också vägra att utföra de skyldigheter som kvarstår i förhållande till redan gjorda beställningar om du: a) på ett väsentligt och icke-avhjälpbart sätt bryter mot detta Avtal (vilket bl.a. kan omfatta att avsiktligen, upprepade gånger eller genom försumlighet lämna oriktig information för att få priser, support eller hjälp som du inte är berättigad till); b) på ett väsentligt och avhjälpbart sätt bryter mot detta Avtal och underlåter att åtgärda avtalsbrottet förutsatt att du har fått en i skrift meddelad rimlig tid att åtgärda avtalsbrottet; c) underlåter att göra betalningar när de förfaller till betalning, om inget annat skriftligen överenskommits i förväg; d) blir insolvent, saknar betalningsförmåga eller om du eller annan ansöker om att du ska försättas i eller vara föremål för konkurs, likvidation, offentligt ackord, företagsrekonstruktion eller liknande förfarande; e) agerar på ett sätt som enligt Dells rimliga bedömning skadar Dell eller Programmet, i synnerhet, men inte begränsat till, genom offentliggörandet av priser, specifikationer, teknisk support och annan information som gjorts tillgänglig för dig genom Portalen, Standard PP eller Partner PP eller på annat sätt, till tredje part, inklusive i aggregerad form till datainsamlings- och analysbyrå Dell har rätt att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande, om du bryter mot reglerna om export och korruption såsom angetts i punkt 8 och Bilaga 1 E. Uppsägning ska ske skriftligen Du kan upphäva beställningar om Dell: a) på ett väsentligt och avhjälpbart sätt bryter mot detta Avtal och underlåter att åtgärda avtalsbrottet förutsatt att Dell har fått en i skrift meddelad rimlig tid att åtgärda avtalsbrottet, b) på annat sätt än som en del av en bona fide omstrukturering eller omorganisation av företaget blir oförmöget att betala eller blir föremål för konkurs, likvidation, offentligt ackord, företagsrekonstruktion eller liknande förfarande. 16. Force Majeure Ingendera Part ska vara skyldig att fullgöra sina skyldigheter enligt detta Avtal eller vara ansvarig för underlåtelse att fullgöra dessa skyldigheter i den utsträckningen som de är förhindrade att göra det, antingen genom händelser bortom deras rimliga kontroll, till exempel brand, översvämning, krig, handelsblockad, strejk, oförutsedd materialbrist, transportförseningar, transportavbrott eller myndighetsingripanden eller genom den andra Partens handling eller underlåtelse ( Force Majeure Händelse ) förutsatt att den Part som påverkas omedelbart skriftligen meddelar den andra Parten om detta och vidtar alla rimliga åtgärder för att omedelbart lösa Force Majeure Händelsen. Om genomförande (annat än vad gäller betalning av utestående belopp) är omöjligt under en tid som överskrider 30 (trettio) dagar kan endera Parten skriftligen häva Avtalet såvitt avser den/de beställning/-ar som påverkas utan att ådra sig ansvar mot den andra Parten för denna handling. 17. Allmänna bestämmelser 17.1 Ingen ändring av detta Avtal ska vara gällande såvida inte (i) ändringen är sänd av Dell till dig via Premier Pages eller Portalen och du inte träder ur Programmet inom den rimliga tidsperiod angiven av Dell i den aktuella försändelsen om ändring av Avtalet, eller (ii) ändringen är skriftlig och undertecknad av eller som ombud för auktoriserade representanter för Parterna. För undvikande av missförstånd klargörs härmed att Dell helt självständigt äger rätt att ändra samtliga delar av Programmet, inklusive men inte begränsat till, Produkter Tjänstebeskrivningar av eller Tjänster tillgängliga för dig, prissättningen och prissättningsmekanismerna som gäller för dig, eventuella rabatter eller andra incitamentsprogram som Dell från tid till annan erbjuder Partners, Programguiden, innehållet och driften av Premier Pages och/eller Portalen samt villkor eller krav för registrering eller certifiering som Partner. Parterna är oberoende leverantörer som agerar självständigt i förhållande till varandra och inget partnerskaps-, agent-, fullmakts- eller annat förhållande avses eller är underförstått mellan Parterna enligt detta Avtal. 9/31

10 17.2 Meddelanden enligt detta Avtal kan skickas via e-post eller rekommenderat brev till de juridiska avdelningarna hos respektive Part och ska anses mottagen när ett icke-automatiskt svar eller leveranssignatur har mottagits av den sändande Parten Försummelse av någon Part att genomdriva eller utöva, vid en viss tidpunkt eller under en viss tid, något villkor eller någon rättighet enligt detta Avtal innebär inte att Parten avsäger sig detta villkor eller denna rättighet och ska inte på något sätt påverka denna Parts rätt att senare genomdriva eller utöva villkoret eller rättigheten Om någon Part underlåter att vid någon tidpunkt genomdriva någon av de tillämpliga juridiska bestämmelserna ska detta inte ses som ett frånsägande av några av Parternas respektive rättigheter Dell kan helt eller delvis tilldela eller överföra sina skyldigheter eller rättigheter till en behörig tredje part eller till Dells samarbetsföretag. Dells överenskommelse att samarbeta med dig baseras på särskilda urvalskriterier som Dell använder såsom (men inte begränsade till) kriterier som berör kreditgränser och efterlevnad av exportregler. Du får därför inte upplåta dina skyldigheter eller rättigheter, helt eller delvis, utan Dells skriftliga medgivande. Dell har vidare förpliktelser gentemot dig enligt villkoren i detta Avtal och Dell kommer att ha förpliktelser gentemot slutanvändare av Produkter genom Garantier. Dells förpliktelser mot dig är emellertid inte upplåtbara eller överlåtbara utan Dells skriftliga godkännande, varför tredje part till vilken du säljer Produkter och som inte är slutanvändare av Produkterna, inte har rätt att åberopa dessa skyldigheter gentemot Dell. Garantier är överlåtbara enbart i enlighet med Dells standardprocess för överföring av serieoch produktnummer Dells och dina rättigheter och skyldigheter styrs av svensk rätt och, om en tvist skulle uppstå (kontraktsrättslig eller inte), godkänner Parterna den exklusiva jurisdiktionen hos svensk domstol. Wienkonventionen om internationella köp av varor är inte tillämplig på detta Avtal Om någon bestämmelse i detta Avtal befinns vara ogiltig eller inte möjlig att genomdriva ska den bestämmelsen begränsas, tas bort eller skrivas om i sådan mindre omfattning som behövs för att detta Avtal i övrigt ska fortsätta att vara fullt ut gällande Detta Avtal är inte avsett att vara till förmån för eller kunna verkställas av någon annan än Parterna. BILAGA 1: BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER, PRODUKTSÄKERHET, ÅTERKALLELSE, SEKRETESS, EXPORTREGLER, ANTI-KORRUPTIONLAGSTIFTNING OCH PRODUCENTANSVAR (WEEE) SAMT REGLER OM BATTERIER OCH FÖRPACKNINGAR A. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 1. Båda Parter ska följa de bestämmelser och förpliktelser som följer av tillämplig lagstiftning om behandling av personuppgifter som gäller för var och en av Parterna. Om Partnern överför personuppgifter till Dell i samband med detta Avtal, kommer Dell att agera som personuppgiftsbiträde. Som personuppgiftsansvarig bekräftar Partnern att den har mottagit alla nödvändiga samtycken för lagenlig behandling innan den överför personuppgifterna till Dell. Partnern ger Dell tillåtelse att samla in, använda, lagra och överföra de personuppgifter Partnern tillhandahåller Dell för utförandet av Tjänsterna och för alla andra ändamål, som framgår av Avtalet och därtill hörande arbete. Dell ges tillåtelse att i sin normala verksamhet överföra personuppgifter genom sina företagssystem, till andra juridiska enheter, agenter eller underleverantörer inom samma företagsgrupp eller till andra samarbetspartners som kan ha tillfällig tillgång till personuppgifter. Vid sådana överföringar ska Dell säkerställa att det finns ett lämpligt skydd för de personuppgifter som överförs enligt detta Avtal samt ha ingått avtal med varje sådan tredje part avseende fortlöpande efterlevnad av tillämplig lagstiftning om behandling av personuppgifter. 2. Partnern förstår att Dell är beroende av vägledning från Partnern om och i vilken mån Dell har rätt att använda och behandla personuppgifter. Om krav framställs av Partnern eller den registrerade är Dell följaktligen inte ersättningsskyldig för Dells handling eller underlåtenhet att handla i den mån en sådan handling eller underlåtenhet föranletts av Partnerns instruktioner. B. SEKRETESS 1. I detta stycke B syftar Konfidentiell Information på all konfidentiell information som överlämnas (skriftligt, muntligt eller på annat sätt samt direkt eller indirekt) av en Part ( Överlämnande Part ) till motparten ( Mottagande Part ) både före och efter det datum då detta Avtal träder i kraft mellan Parterna, inklusive men inte begränsat till, information relaterad till den Överlämnande Partens kunder, verksamhet, processer, planer eller avsikter, Produktinformation, know-how, mönsterrättigheter, företagshemligheter, marknadsmöjligheter, ekonomi och affärsförhållanden. 2. All information som lämnas via Standard PP or Partner PP, Portalen eller datakällor som endast går att komma åt via Portalen ska behandlas som Konfidentiell Information även om informationen också kan ses av andra återförsäljare. Informationen ska inte överlämnas till tredje part utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Dell. 3. Den Mottagande Parten får inte använda Konfidentiell Information i ett annat syfte än att utföra sina åtaganden enligt detta Avtal och får inte överlämna Konfidentiell Information till någon utan föregående skriftligt tillstånd från den Överlämnande Parten eller på det sätt som anges i punkterna 4 och 5 nedan. 4. Den Mottagande Parten får överlämna Konfidentiell Information till en Mottagare, som är någon av dennes direktörer, andra chefer, anställda, professionella rådgivare och leverantörer i den mån ett sådan överlämnande är nödvändigt för att uppfylla Avtalet. Den Mottagande Parten ska tillse att varje Mottagare informeras om och följer den Mottagande Partens sekretessåtaganden och begränsningar i användning enligt detta Avtal som om Mottagaren var en Part i Avtalet. 5. Den Mottagande Parten får överlämna Konfidentiell Information i sådan omfattning som krävs enligt tillämplig lag, förordning eller myndighetsbeslut, förutsatt att den Mottagande Parten vidtar rimliga ansträngningar för att minska omfattningen av ett sådant överlämnande och skydda sekretessen för den Konfidentiella Information som överlämnas. 6. Punkterna 4 och 5 gäller inte för Konfidentiell Information som vid datum för Avtalet är, eller vid någon tidpunkt efter det datumet, blir allmänt känd på annat sätt än genom den Mottagande Partens eller Mottagarens brott mot Avtalet eller för Konfidentiell Information som den Mottagande Parten på ett för den Överlämnande Parten rimligt tillfredsställande sätt kan visa var känd för den Mottagande Parten innan denna mottog 10/31

11 informationen från den Överlämnande Parten. 7. Part får inte utan föregående skriftligt samtycke från den andra Parten ta fram eller publicera något pressmeddelande som rör Avtalet (inklusive, men inte begränsat till London Stock Exchange, NASDAQ, någon annan tillämplig börs och/eller reglerare). 8. Information som du har mottagit enligt detta Avtal, inklusive information angående Dell, Intel, Microsoft eller McAfee, får inte användas av dig, vare sig direkt eller indirekt, i framtida anbud, offerter eller förhandlingar med Intel, Microsoft, McAfee eller någon annan tredje part. Information som Dell erhåller genom Avtalet, inklusive information om dig, får inte användas av Dell, vare sig direkt eller indirekt, i framtida anbud, offerter eller förhandlingar med någon tredje part. C. PRODUKTSÄKERHET OCH ÅTERKALLELSE 1. Parterna ska följa de regler om produktsäkerhet och produktåterkallelse som är tillämpliga för Produkterna. 2. Om en Produkts säkerhet ifrågasätts eller om en Produkt ska återkallas ska du bistå Dell med att kontakta Produkternas slutanvändare och återkalla Produkterna. Dell ansvarar för alla rimliga, påvisbara och nödvändigt utgifter som uppkommit för dig vid fullgörandet av Dells uttryckliga anvisningar i enlighet med denna punkt. Dell kommer inte att ersätta dig för utgifter som inte har sin grund i Dells anvisningar, om inte Parterna uttryckligen avtalat om detta i ett enskilt fall. D. ARKIVERING OCH GRANSKNINGSKRAV Parterna ska upprätthålla ett regelrätt och läsbart arkiv i enlighet med lagstadgade krav. Part ska också ge den andra Parten rimlig åtkomst till sina lokaler och möjlighet till inspektion samt kopior av information som rimligtvis kan krävas av den Parten med avseende på Partens genomförande av Avtalet, inklusive men inte begränsat till information om fakturering, redovisningskrav, åtgärder för att följa punkt B (Sekretess) och som rimligtvis kan krävas för att lösa tvister med tredje part. E. EXPORTREGLER 1. Vardera Part ska, på egen bekostnad, följa alla tillämpliga lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som har samband med detta Avtal. 2. Parterna ska förse varandra med all information som behövs för att möjliggöra för den andra Parten att följa gällande lagar och regler relaterade till Produkterna. 3. Parterna förstår att de Produkter som licensieras eller säljs enligt Avtalet är underställda lagar och regler om exportkontroll i USA och EU, samt att de också kan vara underställda lagar och regler om exportkontroll i länder där Produkterna tillverkas och/eller mottas. Du samtycker till att fullt ut följa dessa lagar och regler. 4. För undvikande av missförstånd klargörs härmed att alla Produkter, all programvara och all teknik som används av Dell i enlighet med dina instruktioner som en del av en Custom Factory Image är ditt fullständiga ansvar och att du därmed ska hålla Dell skadeslöst för samtliga skyldigheter och ansvar som följer av regulatoriska och exporträttsliga förpliktelser och krav, under förutsättning att information lämnats enligt ovan. 5. Enligt de lagar och regler som hänvisats till ovan under punkt 3 får Produkter som köpts enligt Avtalet inte säljas, leasas eller på annat sätt överföras till slutanvändare som står under restriktioner (inklusive de användare som förekommer på Handelsdepartementet i USA, Byrån för Industri och Säkerhets Företagslista och andra listor som anger avvisade parter) eller till länder som står under restriktioner (för närvarande Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan och Syrien). Produkterna får inte heller säljas, leasas eller på annat sätt överföras till, eller användas av, slutanvändare som ägnar sig åt aktiviteter relaterade till massförstörelsevapen, inklusive men inte begränsat till, aktiviteter relaterade till utformning, utveckling, produktion eller bruk av kärnvapen, kärnmaterial eller kärnkraftsanläggningar, missiler eller stöd av missilprojekt, kemiska eller biologiska vapen. 6. Du samtycker till att försvara och hålla Dell skadeslöst från eventuella förluster, kostnader, viten, anspråk, krav eller åtgärder mot Dell som uppkommit på grund av att du brutit eller påstås ha brutit mot gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Om köpta Produkter säljs vidare i strid med ovan nämnda restriktioner ska Dell inte vara skyldigt att lämna någon form av Garanti, service eller teknisk support. 7. Parterna accepterar att följa alla gällande lagar, regelverk och föreskrifter om mutor och bestickning (anti-korruption) i den jurisdiktion där Produkterna är köpta enligt detta Avtal. F. ANTI-KORRUPTIONSLAGSTIFTNING 1. Parterna är överens om att följa gällande mut- eller antikorruptionslagstiftning såsom Foreign Corrupt Practices Act of the United States ( FCPA ), UK Bribery Act 2010 samt annan landsspecifik mut- eller antikorruptionslagstiftning ( Antikorruptionslagstiftning ) och åtar sig att inte erbjuda betalning, gåva eller göra annan utfästelse, eller tillåta att det erbjuds eller lämnas någon gåva av värde i syfte att påverka en privat- eller offentliganställds beslutsprocess eller agerande för att tilldela, behålla eller styra över någon form av affärsverksamhet till gagn för någon av Parterna. 2. Parterna intygar att varken de eller deras anställda, under eller i förbindelse med detta Avtal, kommer att ge, erbjuda eller utlova någon form av betalning eller överföra värden direkt eller indirekt till någon: i) ämbetsman eller offentliganställd (härunder bl.a. anställda inom offentligt ägda eller offentligt kontrollerade företag eller internationella organisationer); ii) politiska partier, politiker eller kandidater till sådana poster; iii) en mellanman till någon av de förutnämnda; eller iv) andra personer eller juridiska enheter i den mån en sådan betalning eller värdeöverföring skulle anses vara i strid med lagstiftningen i det land i vilket sådan sker. 3. Du accepterar: 1. att under hela Avtalstiden ha och upprätthålla dina egna antikorruptionspolicy och processer, inklusive men inte begränsat till, adekvata processer för att säkerställa att du och dina Associerade Personer (såsom definieras i F.4 nedan) följer gällande Antikorruptionslagstiftning; 2. att vid förfrågan förse Dell med en kopia av nämnda policy; samt 3. att kontrollera och säkerställa efterlevnaden av sådan policy på lämpligt sätt. 4. För det fall du använder dig av underleverantör för fullgörandet av någon del av detta Avtal, eller tar emot tjänster i samband med ditt fullgörande av detta Avtal från någon person (Associerad Person), ska du ålägga sådan Associerad Person antikorruptionsförpliktelser som inte är mindre 11/31

12 betungande än de som åligger dig att följa under detta avsnitt F. Du intygar att varken du, dina företagsledare, någon av dina anställda eller Associerade Personer har blivit fällda för lagöverträdelser som involverar mutbrott, korruption, bedrägeri, svek eller, att du inte känner till att dessa varit eller är föremål för någon offentlig myndighets (statlig, administrativt organ eller tillsynsmyndighet) undersökning, utredning eller verkställandeprocess avseende någon form av överträdelse eller påstådd överträdelse av gällande Antikorruptionslagstiftning. Du ska omedelbart meddela Dell om du upptäcker att du, någon av dina företagsledare, anställda eller Associerade Personer har varit involverade i aktiviteter som kan vara i strid med Antikorruptionslagstiftningen. Parterna ska i så fall mötas snarast och där så är lämpligt i ljuset av det potentiella problemet rörande efterlevnaden av gällande Antikorruptionslagstiftning som de fått kännedom om. G. PRODUCENTANSVAR (WEEE) SAMT REGLER OM BATTERIER OCH FÖRPACKNINGAR Dell följer villkoren i samtliga tillämpliga miljölagar och miljöföreskrifter inklusive, men inte begränsat till EU:s WEEE-direktiv, Direktiv 2006/66/EG av den 6 september 2006 om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer, såsom ändrat av Direktiv 2008/12/EG av den 11 mars 2008 och Direktiv 2008/103/EG av den 19 november 2008 ( Batteridirektivet ) samt av Direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall, såsom ändrat av Direktiv 2004/12/EG av den 11 februari 2004 ( Förpackningsdirektivet ) såsom de implementerats i respektive EU-medlemsstat. Du ska följa villkoren i samtliga tillämpliga miljölagar, miljöbestämmelser, miljöföreskrifter samt miljökrav utfärdade av myndighet och samtliga tillämpliga förhållningsregler och andra liknande principer, frivilliga eller obligatoriska, utgivna av aktuell branschorganisation, inklusive ovan nämnda direktiv såsom de införlivats och implementerats i respektive EU-medlemsstat, samt varje annan miljölag tillämplig på hanteringen och återvinningen av Produkterna, batterierna och förpackningarna. Du ska också tillhandahålla bevis på sådan regelefterlevnad till Dell om Dell så begär. Parterna är därutöver överens om följande: I den mån Dell importerar och levererar Produkter till kunden eller dennes representant i ett land där ovan nämnda direktiv är tillämpliga och som är ett s.k. Dell direkt-land*, ansvarar Dell för efterlevnaden av ovan nämnda, vid var tid gällande direktiv, inklusive men inte begränsat till, rapportering av utrustning, batterier och förpackningar som tillhandahållits marknaden, uppvisning av synliga avgifter och betalning av avgifter till aktuella myndigheter samt återtagande av produkt vid av Dell tillhandahållna insamlingsplatser i enlighet med WEEE direktivet, såsom det har implementerats i nationell lagstiftning. Produkter som lämnas vid Dells insamlingsplatser återvinns av Dell i enlighet med WEEE direktivet. 1. I den mån Dell levererar Produkter till kunden eller dennes representant och där leveransen innebär att kunden importerar Produkterna till ett land där ovan nämnda direktiv är tillämpliga, ansvarar kunden för efterlevnaden av WEEE, Batteri och Förpackningsdirektiven, inklusive men inte begränsat till: rapportering av utrustning, batterier och förpackningar som införts på marknaden och betalning av eventuella Återvinningsavgifter till behörig myndighet samt återtagande av produkten i enlighet med WEEE direktivet såsom det implementerats i nationell lagstiftning. 2. I den mån du fraktar produkter vidare till annat land ansvarar du för att tillämpa och följa ovan nämnda direktiv eller tillämplig lagstiftning, förhållningsregler eller principer i vederbörande land.; och 3. Dell klassar återförsäljares samtliga inköp av affärsutrustning i s.k. Dell direkt-länder* som försäljning av icke-hushålls EEE och kommer att rapportera försäljningen i enlighet därmed till behöriga myndigheter i relevanta EU-medlemsstater. I övriga EU-medlemsstater kommer försäljningen att rapporteras som en produkt med dubbla användningsområden när så är lämpligt I den mån du säljer affärsutrustning till en konsument/hemanvändare, och i den mån det är tillämpligt i respektive EU-medlemsstat, är du (eller din kund) skyldig att följa all nödvändig miljölagstiftning, inklusive men inte begränsat till, medlemskap i s.k. compliance schemes, rapportering av EEE, batterier/ämnen och förpackningar som tillhandahållits marknaden, uppvisning, indrivning och betalning av återvinningsavgifter (ECO-avgifter) till behörig myndighet samt återtagande och behandling av produkt i enlighet med bestämmelserna. * Förteckning över s.k. Dell direkt-länder (alla andra länder är s.k. Dell indirekt-länder): Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Portugal, Spanien, Sverige, Tjeckien, Polen, Slovakien, Nederländerna, Norge och Schweiz. 12/31

13 BILAGA 2: GRUNDSERVICE/GARANTI FÖR SLUTANVÄNDARE A. GARANTI- OCH SUPPORTVILLKOR ALLA SLUTANVÄNDARE 1. Dell-märkt hårdvara kommer att överensstämma med Dells gällande specifikationer vid tidpunkten när Produkten skickas och varje enskild Produkt kommer, som ett minimum, att omfattas av Dells Basic Hardware Support Services -garanti och under den Garantiperiod som beskrivs under punkterna B2 och C2 nedan, beroende på vem Produktens slutanvändare är. Detaljerad information om Basic Hardware Support Services-garantin tillhandahålls på begäran och finns tillgänglig på beroende på till vilket land Produkten har skickats (och slutanvändarens ort om denna är en annan). 2. Garantin för Produkter omfattar inte skador som beror på yttre påverkan, inklusive men inte begränsat till olyckor, missbruk, felanvändning, värme, fukt eller andra miljöfaktorer, problem med strömtillförsel, service (inklusive installation och avinstallation) som inte utförts eller godkänts av Dell, användning som inte överensstämmer med Produkternas anvisningar, normalt slitage, och problem som orsakats av delar och komponenter som inte tillhandahållits av Dell. 3. Garantin omfattar inte tillbehör eller delar som har tillförts ett Dell-system efter det att systemet har skickats från Dell och inte heller tillbehör eller delar som inte är märkta med Dells varumärke, som tillförts ett Dell-system genom CFI-tjänster. 4. Garantin omfattar inte förbrukningsvaror, såsom t.ex. bläckpatroner. 5. Dell kommer inte att infria några garantiutfästelser om slutanvändaren eller du har gjort obehöriga eller icke godkända ändringar i eller reparationer på Produkt/er som Dell har tillhandahållit inklusive men inte begränsat till användning av reparations- eller ersättningskomponenter och/eller programvara som Dell skäligen bedömer som osäkra och/eller olämpliga för användning i eller tillsammans med den Produkt som Dell har tillhandahållit. Om du öppnar, ändrar eller reparerar Produkter som Dell har tillhandahållit, ansvarar inte Dell gentemot dig eller slutanvändaren för uppkomna problem med säkerhet eller regelefterlevnad, om inte du eller slutanvändaren agerade i enlighet med Dells skriftliga eller muntliga instruktioner (via Teknisk Support eller annan Dell-support) när öppnandet, ändringen eller reparationen utfördes. 6. Med Dell-märkt avses datorhårdvara som har försetts med varumärket Dell, inklusive alla standardkomponenter, men det inkluderar inte något av följande: (i) programvara, ljudkort, högtalare, externa apparater, tillbehör eller delar som har tillförts de Dell-märkta hårdvaruprodukterna efter att dessa har levererats från Dell; (ii) tillbehör eller delar som har tillförts de Dell-märkta hårdvaruprodukterna genom Dells CFI-tjänster på din begäran; (iii) tillbehör eller delar som inte har installerats i Dells fabrik; (iv) tredje parts programvara och kringutrustning; eller (v) bildskärmar, tangentbord och muspekare, i den mån dessa inte är inkluderade i Dells standardprislista. 7. Såvida inte Parterna skriftligen kommer överens om annat, omfattas batterier till bärbara datorer som ingår i Dell-märkta Produkter av en garanti på 1 (ett) år. 8. Dell lämnar inga garantier för programvara eller Produkter som Dell levererar till dig och som är licensierade eller tillverkade av tredje part. Det är ditt ansvar att säkerställa att garantier och licenser som tillhandahålls av sådan tredje part uppfyller dina och dina kunders behov. Dell kan komma att begära att tredjepartsleverantörer och licensgivare av programvara uppfyller Dells och/eller andra programvarulicensgivares rättsliga skyldigheter gentemot dig eller slutanvändaren som Dell har för tillhandahållandet av Produkterna och/eller licensgivarens programvara. 9. Dell har inte testat eller certifierat sina Produkter för användning i högrisktillämpningar, inklusive men inte begränsat till, medicinskt livsuppehållande åtgärder, framställande av kärnenergi, masstransport- eller lufttransportkontroll eller andra potentiellt livskritiska användningsområden. Du är införstådd med och accepterar att Dell inte lämnar några utfästelser eller garantier för att Produkterna är lämpliga för användningsområden med hög risk. 10. Dell förbehåller sig rätten att tillhandahålla renoverade delar för användning som reserv- eller reparationsdelar. 11. Reservdelar och komponenter som används vid service eller reparation av Produkter omfattas av en garanti i 90 (nittio) dagar från dagen för leverans eller för återstoden av Garantiperioden för Produkten i fråga, om denna period är längre. 12. Om inte annat avtalats får Dell äganderätten till alla utbytta eller insamlade Produkter eller komponenter. Om ersatta Produkter som ska returneras till Dell inte returneras inom skälig tid efter Dells begäran, förbehåller sig Dell rätten att fakturera dig (eller slutanvändaren direkt om det är lämpligt) för sådana Produkter. 13. Dell ansvarar inte för säkerheten av och/eller sekretessen hos data som lagrats på någon Produkt före eller vid tillhandahållandet av tjänster inom ramen för Garantin. 14. Om Produkter som köps inom ramen för detta Avtal säljs av dig utanför det land till vilket varorna skickats från Dell, medger du att Produktens Garanti, efter Dells gottfinnande, kan upphöra att gälla eller att den hjälp som kan erbjudas av Dell kan komma att variera, beroende på i vilket land slutanvändaren som söker hjälp finns. 15. Varaktigheten och omfattningen av Dells Garanti kan variera beroende på till vilket land Produkten skickats och i vilket land slutanvändaren befinner sig, om det är ett annat. 16. Dells hjälp och service av Produkter kommer att tillhandahållas av Dell eller Dells servicepartners. Reparation eller utbyte av Produkter som omfattas av Garantin kommer att vidtas av Dell eller dess servicepartners inom skälig tid. B. GARANTI OCH SUPPORT AVSEENDE FÖRETAGSSLUTANVÄNDARE 1. Produkter som säljs av dig till en företagsslutanvändare (eller en annan återförsäljare) omfattas av: a. varje nationell lagstiftning gällande tillverkarens skyldigheter (i motsats till säljarens skyldigheter) för Produkter som säljs till 13/31

14 företagsslutanvändare, i det land till vilket produkterna skickas från Dell. För att undvika missförstånd är varje lagstadgad garantiförpliktelse, som lagligen kan avvikas ifrån och undantas av tillverkaren, som tillverkare har gentemot dig eller slutanvändare i det land till vilket produkterna skickas, undantagen av Dell genom detta Avtal; och b. i enlighet med villkoren i denna Bilaga 2, Dells allmänna Garanti (som beskrivs närmare i detta avsnitt B) där Garantiperioden börjar från företagsslutanvändarens inköpsdatum och gäller för den period som anges i punkt B2 nedan. 2. Garantiperioden för varje Produkt såld till en företagsslutanvändare ska vara den som anges i Produktens orderbekräftelse på individuell basis (SKU). Om någon Garantiperiod inte specificeras i orderbekräftelsen, ska Garantiperioden vara 12 (tolv) månader för alla Produkter från dagen för företagsslutanvändaren inköp, inklusive eventuella Produkter för demonstration. 3. Ytterligare garantier eller åtaganden som erbjuds eller lämnas av dig eller din kund till en företagsslutanvändare avseende Produkterna är ett avtalsåtagande uteslutande mellan dig/din kund och slutanvändaren. Dell är inte part i något sådant avtal och sådana villkor är inte bindande för Dell. 4. Om inte annat har överenskommits genom en orderbekräftelse på individuell produktbasis (SKU), omfattas Produkterna av Dells allmänna kontraktuella Garanti (som också står i överensstämmelse med tvingande lagstiftning avseende försäljning av Produkter (inklusive service) till företagskunder) i enlighet med beskrivningarna av Dells allmänna garantiservice vilka återfinns på beroende på till vilket land Produkten har skickats och på var företagsslutanvändaren befinner sig. Dells garanti begränsar och ersätter till fullo, i den utsträckning som medges enligt lag, alla övriga garantier vare sig de är lagstadgade eller inte. Inom ramen för Garantin; a. om det föreligger ett fel på Produkten inom Garantiperioden, kan slutanvändaren kontakta Dell direkt (via Dells Tekniska Support, som slutanvändaren kommer att få närmare information om) och Dell kommer att diagnostisera problemet per telefon och, i fall det bedöms som nödvändigt, reparera eller byta ut Produkten, under förutsättning att: i. företagsslutanvändare måste uppfylla Dells exportkontroller och registrera Produkternas serie-/produktnummer för att Dell ska uppfylla dessa kontraktuella rättigheter gentemot dem; och ii. Dell vederbörligen har underrättats om Produktens fel genom Teknisk Support under Garantiperioden. b. Om det, sedan underrättelse skett om Produktens fel genom Teknisk Support, upptäcks att Produktens serie-/produktnummer inte har registrerats och Produktens Garantiperiod fortfarande löper, ska Dell, förutsatt att exportkontrollerna uppfyllts, registrera Produktens serie- /produktnummer och behandla felrapporten enligt Garantin. Vid registreringen av serie-/produktnummer hos Dells Tekniska Support team, ska slutanvändaren acceptera Dells allmänna villkor för support (Terms & Conditions of Support Services), som återfinns på beroende på till vilket land Produkten skickats och var företagsslutanvändaren befinner sig. c. Om det inte är särskilt reglerat i ett skriftligt avtal mellan dig och Dell att du eller någon av dig utsedd ska få utföra service eller support av Produkterna, och du utför någon åtgärd, reparation eller ändring av, eller på något sätt manipulerar eller demonterar Produkterna, innebär varje sådan åtgärd att Produktens Garanti blir ogiltig. Dell tillhandahåller Teknisk Support i enlighet med Dells allmänna Tjänstebeskrivningar, endast om Produktens serie-/produktnummer har registrerats hos Dell genom Dells onlinetjänst för registrering av serie-/produktnummer eller genom Teknisk Support. d. Dells Tekniska Support tillhandahåller Dells allmänna teknisk support för Produkten (som erbjuds Dells direkta företagskunder i samma land som Produkterna skickas till). Öppettiderna för Teknisk Support kan variera från land till land men support kan generellt fås åtminstone under lokal kontorstid från måndag till fredag (förutom alla tillämpliga nationella allmänna helgdagar). Alla supportförfrågningar som rör Produkter dirigeras till en supporttekniker som kommer att försöka lösa frågan genom att följa Dells standardrutiner. Tillämpliga supportalternativ, öppettider och kontaktuppgifter anges på Dell kommer också att vidta rimliga åtgärder för att tillhandahålla kontinuerlig webbaserad självhjälpssupport, tillgänglig 24 timmar om dygnet på C. GARANTI OCH SUPPORT AVSEENDE KONSUMENTSLUTANVÄNDARE 1. Produkter som säljs av dig till en konsumentslutanvändare omfattas av: a. varje tvingande nationell lagstiftning gällande tillverkarens skyldigheter (i motsats till säljarens skyldigheter) för Produkter som säljs till konsumentslutanvändare i det land till vilket produkterna skickats från Dell. För att undvika missförstånd är varje lagstadgad garantiförpliktelse som tillverkare har gentemot dig eller slutanvändare i det land till vilket produkterna skickas och som lagligen kan avvikas från och undantas av tillverkaren, undantagen av Dell genom detta Avtal; och b. i enlighet med villkoren i denna Bilaga 2, Dells allmänna Garanti (som beskrivs närmare i detta avsnitt C) där Garantiperioden börjar från konsumentslutanvändarens inköpsdatum och gäller för den period som anges i avsnitt C2 nedan, vilken inte påverkar konsumentens lagstadgade rättigheter enligt tvingande konsumentlagstiftning och som Dell som tillverkare inte kan friskriva sig från. 2. Garantiperioden för varje Produkt som säljs till en konsumentanvändare ska vara den som anges i relevant Produktorderbekräftelse på individuell Produktbasis (SKU). Om någon Garantiperiod inte specificeras i orderbekräftelsen, ska Garantiperioden vara 12 (tolv) månader för alla Produkter inklusive eventuella Produkter för demonstration. 3. Du ska annonsera och marknadsföra Garantiperioden på alla Produkter som säljs till konsumentslutanvändare, som en tidsperiod från slutanvändarens inköpsdatum. Du får inte marknadsföra eller annonsera någon annan garanti för Produkter utan Dells föregående kännedom. Ytterligare garantier eller åtaganden som erbjuds eller lämnas av dig eller din kund till en konsumentslutanvändare avseende Produkterna är ett avtalsåtagande uteslutande mellan dig/din kund (som säljare av Produkten) och konsumentslutanvändaren. Dell är inte part i något sådant avtal och sådana villkor är inte bindande för Dell. 14/31

15 4. Om inte annat har överenskommits genom en orderbekräftelse på individuell Produktbasis (SKU), omfattas Produkterna av Dells allmänna konsumentgaranti (som Dell erbjuder sina direkta konsumentkunder i samma land som det till vilket Produkterna skickas). Inom ramen för Garantin; a. om det föreligger ett fel på Produkten inom Garantiperioden, kan slutanvändaren kontakta Dell direkt (via Dells Tekniska Support, som slutanvändaren kommer att få närmare information om) och Dell kommer att diagnostisera problemet per telefon och, i fall det bedöms som nödvändigt, kommer Dell att reparera eller byta ut Produkten under förutsättning att: i. Produktens serie-/produktnummer har registrerats hos Dell genom Dells onlinetjänst för registrering av serie-/produktnummer eller genom Teknisk Support; och ii. Dell vederbörligen har underrättats om Produktens fel genom Teknisk Support inom Garantiperioden. b. Om det, sedan underrättelse skett om Produktens fel genom Teknisk Support, upptäcks att Produktens serie-/produktnummer inte har registrerats och Produktens Garantiperiod fortfarande löper, ska Dell registrera Produktens serie-/produktnummer och behandla felrapporten enligt Garantin. Vid registreringen av serie-/produktnummer hos Dells Tekniska Support team, ska slutanvändaren acceptera Dells allmänna villkor för support (Terms & Conditions of Support Services), som återfinns på beroende på till vilket land Produkten skickats och var konsumentslutanvändaren befinner sig. c. Om det inte är särskilt reglerat i ett skriftligt avtal mellan dig och Dell om att du eller någon av dig utsedd ska få utföra service eller support av Produkterna, och du utför någon åtgärd, reparation eller ändring av, eller på något sätt manipulerar eller demonterar Produkterna, innebär varje sådan åtgärd att Produktens Garanti blir ogiltig. d. Dell kommer endast att tillhandahålla Teknisk Support per telefon, e-post och online chat, beroende på vilken Produkt det gäller, i linje med Dells allmänna supporterbjudanden (vilka erbjuds Dells direkta konsumentkunder i samma land som Produkterna skickats till), om Produktens serie- /produktnummer har registrerats genom Dells onlinetjänst för registrering av serie-/produktnummer eller genom Teknisk Support. e. Dells Tekniska Support tillhandahåller Dells allmänna tekniska support för Produkten (vilken Dell erbjuder sina direkta konsumentkunder i samma land som Produkterna har skickats till). Öppettiderna för Teknisk Support kan variera från land till land men support kan generellt fås åtminstone under lokal kontorstid från måndag till fredag (förutom alla tillämpliga nationella allmänna helgdagar). Alla supportförfrågningar relaterade till Produkter dirigeras till en supporttekniker som kommer att försöka lösa frågan genom att följa Dells standardrutiner. Tillämpliga supportalternativ, öppettider och kontaktuppgifter anges på Dell kommer också att vidta rimliga åtgärder för att tillhandahålla kontinuerlig webbaserad självhjälpssupport, tillgänglig 24 timmar om dygnet på 15/31

16 BILAGA 3 HÅRDVARUSUPPORT & SERVICE Dessa allmänna villkor gäller för återförsäljning av Hårdvarusupport och -service som du ska inkludera i avtal med slutanvändare och som du ska säkerställa att dina återförsäljare inkluderar i sina avtal med sina slutanvändare. Dessa villkor ska gälla mellan det företag som köper Hårdvarusupport och -service ("Kunden") från dig ("Säljaren"). Kunden och Säljaren godkänner följande allmänna villkor: 1. All Hårdvarusupport och -service som tillhandahålls kommer att beskrivas i detalj i en Tjänstebeskrivning för aktuell Tjänst. Tjänstebeskrivningar avseende Hårdvarusupport och -service finns tillgängliga på Kunden godkänner att Säljaren, inte Dell, är dennes avtalspart vid köp av Tjänster från Säljaren. 2. Hårdvarusupport och -service ska omfatta sådan reparationstjänst som behövs för att åtgärda en defekt i material eller konstruktion hos en Dellmärkt Produkt. Förebyggande underhåll ingår inte och Säljaren ska inte vara ansvarig för reparation av fel på Dell-märkta Produkter som orsakats av programvara eller tredjepartsprodukter som tillhandahållits av Kunden. Såvida detta inte uttryckligen anges i en Tjänstebeskrivning inkluderar inte Tjänsterna reparation av Produkt eller produktkomponent som har skadats på grund av (1) arbete som utförts av annan än Dell eller dess representant på uppdrag av Säljaren; (2) olycka, felaktig användning eller skadegörelse av Produkten eller Produktkomponenten (t.ex., utan begränsning, användning av felaktig nätspänning eller säkring, användning av inkompatibla enheter eller tillbehör, felaktig eller otillräcklig ventilation, eller underlåtenhet att följa användningsanvisningar) av annan än Dell eller dess representant på uppdrag av Säljaren; (3) förflyttning av Produkten från en geografisk plats eller enhet till en annan; eller (4) en naturlig händelse, inklusive utan begränsningar, blixtnedslag, översvämning, tornado, jordbävning eller orkan. Delar som används för reparation eller underhåll av en Produkt kan vara nya, i nyskick, renoverade eller återtillverkade. 3. "Tredjepartsprodukter" avser hårdvara, tjänster eller programvara från tredje part. Vissa tillverkares garantier eller allmänna villkor för Tredjepartsprodukter kan bli ogiltiga om Säljaren eller någon annan, undantaget tillverkaren eller dess auktoriserade representant, tillhandahåller tjänster för eller arbete på hårdvaran eller programvaran (t.ex. underhåll eller reparation). I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande tillämplig lagstiftning, ÄR SÄLJAREN INTE ANSVARIG FÖR GARANTIER AVSEENDE TREDJEPARTSPRODUKTER ELLER FÖR NÅGRA EFFEKTER SOM TJÄNSTER MED VARUMÄRKET DELL KAN HA PÅ DESSA GARANTIER. 4. Kunden godkänner härmed att Säljaren och/eller Säljarens tjänsteleverantör enligt vad som är tillämpligt ("Tjänsteleverantör"), använder eller får tillgång till alla eventuella Tredjepartsprodukter som tillhandahålls av Kunden om så krävs, eller på begäran av Kunden, i syfte att utföra Tjänsterna, inklusive utan begränsning, kopiering, lagring och ominstallering av backupsystem eller data. Kunden ska försvara, gottgöra och hålla säljare och Tjänsteleverantör skadeslösa avseende alla eventuella skadeståndskrav eller rättsliga åtgärder från tredje part som är ett resultat av Kunds underlåtenhet att tillhandahålla sådant godkännande (inklusive utan begränsning, erhålla tillämpliga licenser, immateriella rättigheter, eller annat tillstånd, certifikat om regelefterlevnad eller tillstånd relaterade till teknologi, programvara eller andra komponenter). 5. Programvarulicens som tillhandahålls av Dell: Kundens användning av Programvara i anslutning till Tjänsterna sker enligt de villkor som medföljer Programvaran. Programvara inkluderar Programvara som är installerad lokalt på slutkundens datorsystem och Programvara som nås från annan plats av slutkunden via Internetanslutning eller på annat sätt (inklusive men inte begränsat till, webbplats, eller internetportal). I frånvaro av sådana villkor regleras Kundens användning av Programvara av Dells Licensavtal För Tjänster & Acceptable Use Policy ( AUP ), som finns tillgängliga på Genom att komma åt, ladda ner, installera, aktivera eller på annat sätt använda sådan Programvara, godkänner Kunden villkoren i AUP. 6. Skydd för personuppgifter; behandling av Personuppgifter. De villkor som återfinns i detta avsnitt 6 ska ha samma innebörd som definieras i artikel 2 i EG-direktivet om personuppgifter 95/46/EC, och följande villkor ska ha en mer specifik innebörd: Personuppgiftslagar innebär direktiv 95/46/EC och alla ändringar, tillägg, nyanstiftningar eller konsolideringar därav, eller annan tillämplig personuppgiftslagstiftning. Dell-personal innebär en anställd, tjänsteman, representant, konsult eller underentreprenör som arbetar för Dell med att tillhandahålla Tjänsterna. Kunden ska tillhandahålla personuppgifter till Säljaren, Tjänsteleverantören och Dell-personalen, tillsammans med sådan annan information som rimligtvis kan anses krävas för att Tjänsterna ska kunna tillhandahållas. Dell får, i samband med den dagliga verksamheten, göra världsomspännande överföringar av personuppgifter i sina företagssystem, till andra juridiska enheter, agenter, eller underleverantörer inom samma företagsgrupp, eller till andra relevanta affärspartners som kan ha tillfällig tillgång till personuppgifter. Vid sådana överföringar ska Dell säkerställa att det finns ett lämpligt skydd för personuppgifterna som överförs enligt detta Avtal, och har ingått ett avtal med varje sådan tredje part avseende fortlöpande efterlevnad av tillämplig personuppgiftslagstiftning. Kunden godkänner att Säljaren och Tjänsteleverantören och Dell förlitar sig på Kunden för anvisningar om i vilken utsträckning Dell har rätt att använda och behandla personuppgifterna. Därför kan Kunden eller någon vars personuppgifter registrerats inte hålla Säljaren, Tjänsteleverantören eller Dell ersättningsskyldiga för krav som uppkommer som ett resultat av en åtgärd eller underlåtenhet av Säljaren, Tjänsteleverantören eller Dell- personal i den mån en sådan handling eller underlåtenhet föranletts av Kundens eller slutkundens instruktioner. 16/31

17 BILAGA 4 - FRISTÅENDE TJÄNSTER Allmänna villkor för återförsäljning av Fristående Tjänster som du godkänner att inkludera i dina avtal med slutanvändaren ("Slutkundsavtal") och tillser att dina återförsäljare inkluderar i sina avtal med deras slutanvändare. Villkoren ska därmed gälla mellan den juridiska enhet som köper de Fristående Tjänsterna och dig. Observera att avsnitt A måste tillämpas på alla dina avtal med slutanvändare och att relevanta underavsnitt i avsnitt B gäller per relevant tjänst (så som anges). A. Generiska villkor som ska inkluderas för alla fristående tjänster I det följande står Dell för Dell AB och Partner för [infoga Partner ] och Slutkund för [infoga slutkunds namn], med adressen [infoga slutkunds adress]. 1. Partnern har sålt följande Fristående Tjänster från Dell [infoga Delltjänsten] ( Tjänster ) till Slutkunden. Dell tillhandahåller vissa av de Fristående Tjänsterna till Slutkunden för Partnerns räkning. Parterna godkänner att följa och efterleva nedanstående villkor avseende Tjänsterna. 2. Slutkundens ansvar 2.1 Slutkunden ska tillhandahålla Partnern, Dell eller annan part som agerar å deras vägnar, inklusive underleverantörer och konsulter, med det samarbete, den åtkomst och den detaljerade information som rimligtvis kan krävas för att Dell ska kunna implementera och leverera Tjänsterna, inklusive (i) tillräcklig testningstid på Slutkundens datorsystem och nätverk för Partnern och/eller Dell för att tillhandahålla Tjänsterna och (ii) en anställd som, rimligen enligt Dell, har betydande erfarenhet av datorsystem, nätverk och med tillräcklig projektledningserfarenhet för att kunna fungera som projektledare och som kontaktperson mellan Slutkunden och Dell. Partnern och Dell ska inte kunna hållas ansvariga för eventuellt misslyckande med att utföra Tjänsterna om detta orsakats av försening orsakad av Slutkunden, eller av att Slutkunden inte efterlevt de allmänna villkoren i detta Slutkundsavtal. 2.2 Om och i den utsträckning Dell tillhandahåller tjänster enligt detta Slutkundsavtal på uppdrag av Partnern, är Dells skyldighet att följa relevanta tjänstespecifikationer som är tillämpliga på Tjänsterna beroende av Dells (eller annan part som agerar på uppdrag av Dell) möjlighet att ansluta direkt till Slutkundens enheter i Slutkundens nätverk genom en godkänd server i Dells säkra verksamhetscenter eller fysiskt på plats hos Slutkunden om detta ingår i Tjänsten. I händelse av att Dell måste ansluta till Slutkundens enheter via Slutkundens VPN-anslutning, annan indirekt anslutning eller annan anslutningsmetod som inte är av standardtyp, kan Dell, i händelse av att Dell måste göra tillägg, flytta eller på annat sätt få tillgång till sådana enheter i samband med felsökning eller teknisk support, (i) inte utfärda några garantier eller garantera efterlevnad av tjänstespecifikationen avseende detta och (ii) inte hållas ansvariga eller skadeståndsskyldiga för om de inte uppfyller sina åtaganden, de exakta servicespecifikationerna, ett tjänstenivåavtal (SLA) relaterat till detta, och inte heller för förseningar i samband med dessa åtaganden eller arbeten. 2.3 Dell ska vidta alla rimliga åtgärder för att minimera eventuell negativ inverkan på Slutkundens datorsystem och nätverk, dock godkänner Slutkunden att prestandan hos Slutkundens datorsystem och nätverk temporärt kan försämras i samband med utförandet av sådana reparations-, support- och underhållstjänster. Slutkunden friskriver härmed Dell från allt ansvar för alla former av förluster, skador, utgifter, eller åtgärder som Slutkunden kan ådra sig i samband med Tjänsterna. 3. Immateriella rättigheter 3.1 Slutanvändaren garanterar att den har de rättigheter, fullmakter och godkännanden som krävs för att sända Slutanvändardata (enligt nedanstående definition) till Dell eller någon av Dells leverantörer, agenter eller underleverantörer som utför alla eller delar av tjänsterna i enlighet med detta Avtal. Under Avtalets giltighetstid ger Slutanvändaren Dell en begränsad, icke-exklusiv rätt att använda Slutanvändardata uteslutande för alla rimliga och nödvändiga syften som kan förekomma enligt detta Slutanvändaravtal, och Dell och Dells partner att utföra Tjänsterna i enlighet därmed. Detta Slutanvändaravtal överför eller överlämnar inte till Dell några rättigheter, äganderätt eller del i Slutanvändardata eller några tillhörande immateriella rättigheter, utan endast en begränsad rätt till användning, som är återtagbar i enlighet med detta Slutanvändaravtal. 3.2 Som mellan Slutkunden och Dell, ska Dell eller dess tredjepartslicensgivare inneha och äga alla rättigheter, äganderätt och del i aktuell programvara, Tjänster, tjänsterelaterade produkter och dokumentation. Detta Slutkundsavtal överför eller överlämnar inte till Slutkunden eller någon tredje part några sådana rättigheter, eller tillhörande immateriella rättigheter, utan endast en begränsad rätt till användning, som är återtagbar i enlighet med detta Slutkundsavtal. Dell kommer att behålla äganderätten till alla kopior av relevant tjänstedokumentation. Slutkunden godtar även att Dell äger alla rättigheter, äganderätt och del i alla immateriella rättigheter, såväl som alla idéer, innovationer, metoder, processer, datorprogram (inklusive eventuella källkoder, objektkoder, förbättringar och modifieringar), samt alla filer (inklusive inoch utmatningsmaterial), all dokumentation relaterad till föregående, all media som något av det föregående lagras på (inklusive band, skivor och annan lagringsmedia), och annan dokumentation eller exempel på något av föregående, som i varje enskilt fall utvecklats av Dell i samband med utförandet av någon av Tjänsterna som tillhandahålls av Dell före eller efter datumet för Slutkundsavtalets ingående. Slutkunden ger härmed Dell alla rättigheter, äganderätt och del i sådana upphovsrätter och andra egendomsrättigheter, dock på villkor att sådant relaterat material inte inkluderar information eller data som tillhör eller är hänförlig till Slutkunden, så som beskrivs i punkt När detta Slutkundsavtal upphör att gälla, ska båda parter, på begäran av den andra parten och i görligaste mån, återsända eller, på den andra 17/31

18 partens begäran, förstöra, alla kopior av den andra partens immaterialrättsligt skyddade egendom som denne har tillgång till, förvaltar eller styr över. Gällande utrustning som tillhandahållits av Dell som en del av Tjänsterna i enlighet med tjänstebeställningen och som inte köpts av Slutkunden men som använts av denne, ska Slutkunden radera, förstöra och sluta att använda all programvara som finns på sådan utrustning när Slutkundsavtalet upphör att gälla eller sägs upp. 4. Tredjeparts förmånstagare. Dell ska utgöra en avsedd tredjepartsförmånstagare enligt detta Slutkundsavtal. 5. Begränsad garanti. PARTNERN GARANTERAR ATT TJÄNSTEN I ALLT VESÄNTLIGT UNDER DETTA SLUTKUNDSAVTALS GILTIGHETSTID SKA MOTSVARA OCH UPPFYLLA RELEVANT TJÄNSTEBESKRIVNING FRÅN DELL, VILKEN KAN ÄNDRAS FRÅN TID TILL ANNAN AV DELL, ENLIGT DELLS GOTTFINNANDE. SLUTKUNDENS ENDA ÅTGÄRD FÖR BROTT MOT SÅDANA TJÄNSTENIVÅAVTAL (SLA) SKA UTGÖRAS AV TJÄNSTEKREDITERNA, OM DETTA ANGES I AVTALET. PARTNERN GÖR INGA UTFÄSTELSER OCH UTSTÄLLER INGA GARANTIER AVSEENDE HJÄLPUTRUSTNING SOM TILLHANDAHÅLLS SLUTKUNDEN FÖR ANVÄNDNING ENDAST UNDER TJÄNSTERNA, MEN KOMMER ATT ÖVERFÖRA GARANTIER FRÅN AKTUELL TREDJEPARTSSÄLJARE OM SÅDANA FINNS. MED UNDANTAG FÖR TIDIGARE NÄMND BEGRÄNSADE GARANTI EXKLUDERAS HÄRMED ALLA UTFÄSTELSER OCH GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER ANTYDDA, INKLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNING SAMTLIGA GARANTIER AVSEENDE ÄGANDERÄTT, ICKE-INTRÅNG, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER SÄLJBARHET. MED UNDANTAG FÖR DET SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I FÖRSTA MENINGEN I DETTA AVSNITT 5 GARANTERAR INTE PARTNERN ATT ANVÄNDNINGEN ELLER DRIFTEN AV TJÄNSTERNA INTE KOMMER ATT BLI UTAN AVBROTTNA ELLER FUNGERA FELFRITT, ELLER ATT FEL PÅ PROGRAMVARA ELLER UTRUSTNING KOMMER ATT AVHJÄLPAS. 6. Ersättningar, begränsning av ansvarsskyldighet. SLUTKUNDENS ENDA ERSÄTTNING VID BROTT MOT FÖREGÅENDE BEGRÄNSADE GARANTI SKA VARA, EFTER PARTNERNS GOTTFINNANDE, ENDERA ATT: ÅTERBETALA DE PROPORTIONELLT FÖRDELADE AVGIFTERNA FÖR TJÄNSTEN SOM BETALATS TILL PARTNERN, ELLER (II) REPARERA ELLER BYTA UT DEN FELAKTIGA UTRUSTNINGEN OCH/ELLER UTFÖRA DEN ICKE-FUNGERANDE TJÄNSTEN IGEN. DELL/PARTNER/ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER DESS LICENSGIVARE ELLER LEVERANTÖRER SKA ALDRIG UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER VARA ERSÄTTNINGSSKYLDIG FÖR SKADA SOM ÖVERSTIGER DE AVGIFTER SOM BETALATS FÖR UTRUSTNING OCH TJÄNSTER UNDER DE 6 (SEX ) MÅNADER SOM NÄRMAST FÖREGÅR DATUMET FÖR DEN HÄNDELSE SOM VAR ORSAK TILL KRAVET. 7. Undantag gällande skadestånd. I HÄNDELSE AV BEDRÄGERI ELLER PERSONSKADA SKA VARKEN DELL, ELLER DESS PARTNER, LICENSGIVARE ELLER LEVERANTÖRER UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER ANSES ANSVARSSKYLDIGA FÖR INDIREKT, SPECIELL, TILLFÄLLIG, STRAFFRELATERAD ELLER EFTERFÖLJANDE SKADA (INKLUSIVE FÖRLUST AV VINST, INKOMST OCH AFFÄRSMÖJLIGHET) SOM UPPKOMMIT SOM RESULTAT AV SYFTET MED DETTA SLUTKUNDSAVTAL, ELLER FÖR FÖRLUST ELLER FÖRSTÖRELSE AV INFORMATION, OAVSETT OM PARTNERN ELLER DELL HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDAN SKADA. DENNA BEGRÄNSNING GÄLLER SAMMANTAGET FÖR ALLA TYPER AV SKADA, INKLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNING, AVTALSBROTT, BROTT MOT GARANTIVILLKOREN, OAKTSAMHET, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET, ORIKTIG FRAMSTÄLLNING, SAMT ANNAN SKADA. AVGIFTERNA SOM ANGES HÄRI ÅTERSPEGLAR, OCH ÄR SATTA MED BEAKTANDEAV DE BEGRÄNSNINGAR AV ANSVARSSKYLDIGHET SOM ANGES I DETTA SLUTKUNDSAVTAL. 8. Dataskydd. 8.1 I denna punkt 8 ska termerna "personuppgiftsansvarig", "personuppgiftsbiträde", "personuppgifter", och "behandling" anses motsvara definitionerna i EG-direktivet om personuppgifter 95/46/EC ("Direktivet"), vars innehåll kan ändras eller ersättas från tid till annan. 8.2 I den utsträckning Slutkunden och Partnern fungerar som personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas i enlighet med eller i anslutning till Slutkundsavtalet, ska varje part efterleva de villkor och skyldigheter som de åläggs enligt Direktivet. 8.3 Som personuppgiftsansvarig bekräftar Slutkunden att denna har erhållit alla tillstånd som krävs för lagenlig behandling av personuppgifterna, innan dessa vidarebefordras till Partnern eller till Dell. I den utsträckning Partnern och/eller Dell behandlar personuppgifter som personuppgiftsbiträde för Slutkunden, i enlighet med eller i anslutning till Slutkundsavtalet, ska Partnern och/eller Dell säkerställa att sådana personuppgifter har lämpligt skydd. 8.4 Kunden godkänner att Partnern och/eller Dell får inhämta, använda, lagra och överföra de personuppgifter som Slutkunden tillhandahåller Partnern och/eller Dell i syfte att utföra Tjänsterna i enlighet med Slutkundsavtalet. 8.5 Dell får, i den dagliga verksamheten, överföra personuppgifter över hela världen i sina företagssystem, till andra juridiska enheter, agenter och underleverantörer i samma företagsgrupp, eller till andra relevanta företagspartners, som kan ha tillfällig tillgång till personuppgifter. När Dell gör sådana överföringar ska Dell säkerställa att det finns lämpligt skydd för de personuppgifter som överförs i enlighet med eller i anslutning till utförandet av Tjänsterna. 8.6 Varken Partnern eller Dell ska hållas ersättningsskyldiga för krav från Slutkunden eller någon vars personuppgifter registrerats som uppkommer som ett resultat av en åtgärd eller underlåtenhet av Partnern eller Dell i den mån en sådan åtgärd eller underlåtenhet föranletts av Slutkundens instruktioner. 18/31

19 9. Anställning Slutkunden godkänner och samtycker till att ingen person (t.ex. person anställd hos Slutkunden, eller hos en tidigare tjänsteleverantör) har varit helt eller huvudsakligen involverad i tillhandahållandet av en motsvarande tjänst för Slutkundens räkning innan denne började arbeta med att tillhandahålla Dells Tjänster för Partnerns räkning. Slutkunden ska säkerställa att ingen person går över som anställd hos Dell och att ingen person ska anses vara anställd hos Dell i enlighet med tillämplig lagstiftning, enligt vad som är tillämpligt. Slutkunden åtar sig härmed att hålla Dell helt skadeslös och ansvarsfri från krav gentemot Dell, inklusive men inte begränsat till, krav från övertagen, nytillsatt eller avgående Slutkunds- eller tredjepartsanställd, såväl som alla kostnader och utlägg, rimliga advokatarvoden eller annan ekonomisk ansvarsskyldighet för Dell, som uppkommer från eller i relation till sådan anställds övergång till Dell eller Dells underleverantör, som resultat av Dells tillhandahållande av Tjänsterna för Partnerns räkning. B (1) Modulära Tjänster B. Specifika ytterligare minimivillkor som ska inkluderas för specifika Fristående Tjänster. Inga ytterligare minimivillkor ska inkluderas i ditt Slutkundsavtal avseende Modulära Tjänster, du godkänner i stället att: de Modulära Tjänstebestämmelser som beskrivs i plan A nedan gäller mellan Dell och dig i relation till återförsäljning och tillhandahållande av Modulära Tjänster på prenumerationsbasis till Slutkunder, även hänvisat till i plan A till denna bilaga 4 B(1) som MSR Slutanvändare ; och säkerställa att varje Slutkund godkänner den AUP(Acceptable Use Policy) som återfinns i plan B nedan och återsänder sådan, underskriven AUP till Dell eller, i förekommande fall, klickar för att acceptera AUP-villkoren om godkännandet sker på Internet - Slutkunden måste godkänna AUP-villkoren för att Dell ska kunna tillhandahålla Tjänsterna. Plan A till Bilaga 4 B(1) - Tillhandahållande av Modulära Tjänster Genom att köpa dessa Modulära Tjänster från Dell, delta i en demonstration, försöksperiod eller utvärderingsprogram som inkluderar dessa Modulära Tjänster, godkänner du att omfattas av alla regler och villkor som finns angivna i plan A, med dess Bilagor, samt övriga delar av detta Avtal. Antalet system och MSR-Slutanvändare för vilka du har köpt en eller flera av de Modulära Tjänsterna som gjorts tillgängliga för dig för vidareförsäljning från tid till annan (de "Modulära Tjänsterna"), prenumerationsavgiften eller priset, samt den tillämpbara längden på de relevanta Modulära Tjänsterna (enligt definitionen i paragraf 3 nedan) för varje finns angivet på fakturan från Dell, orderbekräftelsen eller inköpsordern. Du godkänner att förnyelse, modifiering, utökning eller förlängning av försäljningen av de Modulära Tjänsterna efter den inledande prenumerationsperioden (se Villkor För Prenumerationstjänster i paragraf 3 nedan) är beroende av dessa villkor (vilka kan uppdateras från tid till annan). Licensavtal & AUP (Acceptable Use Policy) MSR Slutanvändarnas användning av Modulära Prenumerationstjänster som återförsäljs av dig är begränsad till prenumerationsperioden (se paragraf 3 nedan) och får endast ske efter elektroniskt utförande/godkännande, som görs tillgänglig av Dell från tid till annan, av Dells licensavtal för MSR- Slutanvändare av Dells Modulära Tjänster & AUP (se plan B till denna bilaga 4 B1). Det är ditt ansvar att säkerställa att MSR-Slutanvändaren elektroniskt har utfört/godkänt Dells Licensavtal För Återförsäljare Av Modulära Tjänster & AUP. Där elektroniskt godkännande av MSR- Slutanvändaren inte är möjlig via portalen måste du återsända godkänt licensavtal från Dell för MSR-Slutanvändare av Dells Modulära Tjänster & AUP innan de Modulära Tjänsterna börjar tillhandahållas eller levereras. Bilagor Endast de Modulära Tjänster som anges på din faktura, orderbekräftelse eller inköpsorder ingår i ditt köp av Modulära Tjänster. Tillvalstjänster Ytterligare tjänster (inklusive tillvalstjänster eller relaterade konsulttjänster, övervakade tjänster, yrkesmässiga tjänster, supporttjänster och utbildningstjänster), kan finnas tillgängliga för köp separat (definieras i separat arbetsbeskrivning (Statement of Work) eller annat signerat avtal mellan parterna). Företrädesrätt för dokument I händelse av konflikt mellan de olika dokument som hänvisas till ovan ska sådana dokument tolkas i följande prioritetsordning avseende innehållet i dessa Modulära Tjänster: 1 Innehållet i dessa bestämmelser rörande Modulära Tjänster 2 Dells Licensavtal För Återförsäljare av Dells Modulära Tjänster & AUP 19/31

20 3 Avtalet I det följande avses kunden vara du 1. Godkännande av allmänna villkor. När så krävs ska Kunden möjliggöra för Dell att tillhandahålla, distribuera och ta i drift de Modulära Tjänsterna med tillhörande programvara ("Tjänsteaktiveringsprogram") på enheter som stöds i MSR-Slutanvändarens IT-system (var och en ett "System") och till varje MSR-Slutanvändare. Dell ska inte ha några skyldigheter gentemot en MSR som följd av innehållet i denna Bilaga eller annan beställning gällande Modulära Tjänster, i den utsträckning den relaterar till en MSR-Slutanvändare, såvida inte och tills sådan MSR- Slutanvändare godkänner och bekräftar för Dell i en för Dell godtagbar form, ("Godkännandet") att de endast får använda och komma åt de Modulära Tjänsterna på villkor att de godkänner Dells Licensavtal För Återförsäljare Av Modulära Tjänster och AUP. Kunden måste erhålla sådant signerat godkännande från MSR-Slutanvändaren i linje med den process som beskrivs i paragraf 3 nedan. För att förtydliga ska Dells utövande av några av sina rättigheter i enlighet med Licensavtal För Återförsäljare Av Modulära Tjänster och AUP inte anses utgöra ett brott mot detta Avtal av Dell. Dell ska försöka ge Kunden förhandsbesked i händelse av att Dell avser att utöva sådana rättigheter. 2. Känsliga personuppgifter. Du och en MSR-Slutanvändare ska inte använda dessa Modulära Tjänster i de fall det krävs bearbetning av känsliga personuppgifter, inklusive men inte begränsat till, information om en persons ras, etniska tillhörighet, hälsa eller sexuella läggning. Kontakta Dell om du eller MSR-Slutanvändaren önskar att Dell inhämtar och behandlar känsliga personuppgifter eller har ett önskemål som inte omfattas av de Modulära Tjänsterna, så kan vi diskutera möjliga alternativa lösningar. Parterna godkänner att om den ena parten hålls ansvarsskyldig för den andra partens brott mot denna klausul, ska den senare, i den utsträckning denne är skyldig, hålla den förstnämnda parten skadeslös avseende alla kostnader, avgifter, skadestånd, utgifter, eller förluster, denne har ådragit sig. 3. Aktiveringsdatum & Prenumerationsperiod. Efter mottagande och godkännande av en beställning och Dells kvitterande av signerat Licensavtal För Återförsäljare Av Modulära Tjänster och AUP enligt paragraf 1 ovan, ska Dell skicka ett e-postmeddelande till Kunden och/eller MSR-Slutanvändaren med anvisningar gällande hur de ska aktivera tillämpliga Modulära Tjänster. Det datum Dell färdigställer utförandet av de Modulära Tjänsterna och dokumentet 'Beredskap För Verksamhetsmässigt Godkännande' godkänns av MSR-Slutanvändaren ska anses vara "Slutanvändarens Aktiveringsdatum" för de anskaffade Modulära Tjänsterna, såvida parterna inte tidigare har kommit överens om ett annat aktiveringsdatum för Slutkunden i ett skriftligt avtal. Den aktuella tjänstens Prenumerationsperiod" (t.ex. 12 månader) anges på Kundens faktura, orderbekräftelse eller inköpsorder. På Slutanvändarens Aktiveringsdatum kan MSR-Slutanvändaren börja använda de Modulära Tjänsterna i enlighet med detta Avtal. 4. Försöksperiod och Utvärderingsprogram. Såvida annat inte anges i villkoren för försöksperioden eller utvärderingsprogrammet kommer Kund som inte i förväg meddelat att de önskar avbryta användandet av de Modulära Tjänsterna innan försöksperioden eller utvärderingsprogrammet upphör, att automatiskt anmälas för användning av Prenumerationstjänsterna under en ny 12-månadersperiod, enligt vad som är tillämpbart för den försöksperiod eller utvärderingsprogram som de deltar i. 5. Avslutande av Modulära Tjänster. I enlighet med villkoren för avslutande av en eller flera Tjänster i detta Avtal och med undantag av vad som stipuleras i tillämpbar tvingande lagstiftning, kan Kunden inte avbryta en Modulär Tjänst innan utgången av aktuell Prenumerationsperiod. Dell kan avsluta en Modulär Tjänst när som helst under Prenumerationsperioden av någon av följande anledningar: Kunden betalar inte avgiften för denna Modulära Tjänst/Tjänster till fullo i enlighet med fakturavillkoren; Kunden och/eller MSR-Slutanvändaren vägrar att samarbeta med supportpersonal eller med tekniker på plats hos Kunden; eller Kunden följer inte alla regler och villkor som anges i detta Avtal. MSR-Slutanvändaren bryter mot villkoren i Dells Licensavtal För Återförsäljare Av Modulära Tjänster och AUP. Om Dell avslutar en Modulär Tjänst kommer Dell att meddela Kunden och MSR-Slutanvändaren skriftligen att Tjänsten/Tjänsterna avslutas till den adress som anges på Kundens faktura. Meddelandet inkluderar anledningarna till avslutandet och datumet för detta, vilket inte är mindre än tio (10) dagar från det datum Dell skickar ut meddelandet om avslutandet till Kunden och MSR-Slutanvändaren, såvida inte tillämplig lagstiftning kräver annat avslutningsförfarande som inte kan ändras genom avtal. OM DELL AVSLUTAR DENNA MODULÄRA TJÄNST I ENLIGHET MED DENNA PARAGRAF 5 SKA VARKEN KUNDEN ELLER MSR-SLUTANVÄNDAREN VARA BERÄTTIGAD TILL NÅGON ÅTERBETALNING AV AVGIFT SOM DE BETALT TILL ELLER ÄR SKYLDIGA DELL. 6. Överföring av Tjänst. Kunden kan sälja vidare den Modulära Tjänsten/Tjänsterna till en MSR-Slutanvändare, men i övrigt inte överföra denna Modulära Tjänst/Tjänster eller några rättigheter som tilldelats MSR med denna plan till en tredje part. Självserviceöverföring av en Modulär Tjänst som tillhandahålls av MSR bland MSR-Slutanvändare (inom samma land) och system i en MSR-Slutanvändares IT-system, och som inte kräver ytterligare support från Dell, är tillåtet. Överföring, import eller migrering av Modulär Tjänst/Tjänster som kräver ytterligare support från Dell utöver den normala omfattningen vid en första utrullning av Tjänsten/Tjänsterna, kan endast göras efter separat köp (specificerat i separat arbetsorder/statement of Work eller annat signerat avtal mellan parterna). 7. Dell Partners. Dell kan använda affärspartners och underentreprenörer för att utföra de Modulära Tjänsterna. Från tid till annan kan Dell ändra parten som utför de Modulära Tjänsterna; dock är Dell även fortsatt ansvarig inför Kunden för utförandet av de Modulära Tjänsterna. 8. Produkter som stöds. De enheter och operativsystem som stöds finns angivna på Oaktat inkludering i den publicerade listan över enheter och operativsystem som stöds, finns inget stöd för produkter eller versioner av produkter som inte längre stöds av tillverkaren av enheten eller programvaruutgivaren. 9. Systemkonfigurationsdata som inhämtas av Dell. Under och efter att Prenumerationsperioden upphört samlar ett installerat Tjänsteaktiveringsprogram in och sammanställer systemkonfigurationsdata som erhållits från Kund och MSR-Slutanvändare, och överför sådan data till Dell. Dell ska anses ha rätt att använda sådan data endast i syfte att tillhandahålla tjänster åt Kunden, för att informera Kunden om 20/31

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor DACAPO STAINLESS AB Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor 1. INLEDNING Dessa Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor gäller för samtliga leveranser av produkter och/eller tjänster från Dacapo Stainless

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal Till mellan Beställaren och Leverantören (nedan kallad Personuppgiftsbiträdet) ingånget Avtal om IT-produkter och IT-tjänster bifogas härmed följande Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal.

Läs mer

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna.

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna. DETTA PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL ( Personuppgiftsbiträdesavtalet ) är dag som nedan träffat mellan: (1) Lomma kommun, organisationsnummer 212000-1066 ( Kommunen ); och (2) [ ], organisationsnummer [ ]

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

.. Kopvillkor. Allmänt

.. Kopvillkor. Allmänt .. Kopvillkor Allmänt Privatperson För dig som är privatperson, gäller Distansavtalslagen om din beställning är genomförd på distans (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet. Hänvisningar till avtalet omfattar också dessa villkor. 1 Definitioner I dessa allmänna villkor gäller följande

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE.

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Allmänna leveransvillkor 1.Nedanstående allmänna leveransvillkor ska förutsatt

Läs mer

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE-

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- Villaägarna Riksförbund, 802003-7118, Box 7119, 192 07 Sollentuna, nedan benämnt Villaägarna, medger Eskilstorps Bygg AB, 556789-0123, Hantverkargatan 1, 123 45 Eskilstorp, nedan

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Köp- och Leveransvillkor (Konsumenter)

Köp- och Leveransvillkor (Konsumenter) Köp- och Leveransvillkor (Konsumenter) 1. Allmänt Följande köp- och leveransvillkor (hädanefter kallad villkoren ) gäller för order lagda av kunden (hädanefter kallad du eller kunden ) hos Volvo Merchandise

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR

PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören ) GP:s vid

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1. Inledning Dessa villkor är tillämpliga i förhållandet mellan Ikaros och dess kunder genom direkt referens till avtalsvillkoren i parternas individuella avtal eller avtalshandlingar.

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare 1. Allmänna villkor 2. Medlemskap 3. Personuppgifter 4. Immateriella rättigheter 5. Ansvarsfrihet 6. Cookies 7. Budgivning och köp 8. Kostnader

Läs mer

1 Tillämplighet Särskilt om kontraktshandlingar Ramavtalsleverantörs allmänna åtaganden Leverans och särskilda åtaganden...

1 Tillämplighet Särskilt om kontraktshandlingar Ramavtalsleverantörs allmänna åtaganden Leverans och särskilda åtaganden... Bilaga Särskilda villkor för Hårdvara Telefoniprodukter 96-91-2015 Sid 2 (6) Innehåll 1 Tillämplighet...3 2 Särskilt om kontraktshandlingar...3 3 Ramavtalsleverantörs allmänna åtaganden...4 4 Leverans

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/1044 2013-12-12 Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Elektronikbranschen Konsumentverket och Elektronikbranschen har träffat en överenskommelse

Läs mer

REKLAMFILMSPRODUKTIONSAVTAL

REKLAMFILMSPRODUKTIONSAVTAL REKLAMFILMSPRODUKTIONSAVTAL Följande avtal har ingåtts om produktion av reklamfilm samt rättighetsöverlåtelse av reklamfilmen ( Avtalet ) mellan: Annonsören : org. nr och Produktionsbolaget : org. nr 1.

Läs mer

AFFÄRSVILLKOR FÖR LANGUAGEWIRE

AFFÄRSVILLKOR FÖR LANGUAGEWIRE AFFÄRSVILLKOR FÖR LANGUAGEWIRE 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER

GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER FOTOGRAFERING TJÄNSTELEVERANTÖR: Adress: E-post: Telefon: FÖRETAGSNAMN: Företagets adress: E-post: Telefon: Bokat datum: Bokad tid: Tjänsteleverantören

Läs mer

(2) Socialnämnden ("Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL

(2) Socialnämnden (Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL Mellan (1) Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm ("Socialstyrelsen") Telefax: 075-247 31 62 Kontaktperson: Katarina Munier E-postadress:katarina.munier@socialstyrelsen.se (2) Socialnämnden ("Licenstagaren

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på skriftligt avtal

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE 1. Personuppgiftsbiträdesavtalets syfte Detta Personuppgiftsbiträdesavtal syftar till att uppfylla stadgandet i 30 personuppgiftslagen (PuL)

Läs mer

Avtal om Tjänster undantaget underhåll

Avtal om Tjänster undantaget underhåll Detta avtal om Tjänster undantaget underhållstjänster ( Avtalet ) reglerar transaktioner då kunden beställer tjänster från IBM Svenska AB ( IBM ). 1. Definitioner Koncern avser en juridisk enhet (såsom

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Allmänna villkor Bredband

Allmänna villkor Bredband Allmänna villkor Bredband Dokument namn Allmänna villkor Bredband Dokumentnamn digitalt QS-EX-Allmänna villkor Bredband [SW] Säkerhetsklassning Public Skapad av City Network Hosting AB Skapad datum 2016-08-25

Läs mer

2.1 Reflectus AB, org nr , nedan kallad Reflectus eller Leverantören.

2.1 Reflectus AB, org nr , nedan kallad Reflectus eller Leverantören. 1(5) Allmänna villkor Anido provkonto 1 Inledning 1.1 Dessa Allmänna villkor beskriver rättigheter och skyldigheter avseende nyttjande av Anido projektstyrning efter registrering av provkonto på https://system.anido.se/signup.

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/273 2012-12-17 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015 Allmänna villkor Senast uppdaterad den 17 september 2015 Dessa allmänna villkor gäller från och med november 2014 och ersätter alla tidigare allmänna villkor för avtal mellan kund och Appio AB, org. nr.

Läs mer

Avtal om samarbete. [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer]

Avtal om samarbete. [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer] MALL 1(8) Avtal om samarbete mellan [Part A]: [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer], med adress [adress]; och [Part B]: [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer] med adress [adress];

Läs mer

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL Inledning Detta avtal för Advitums dokumentportal, ( Avtalet ), har slutits mellan Advitum AB, 556671-9448, Kraftvägen 2, 382 36 Nybro, ( Advitum ), och organisationen

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

Produktbeskrivning Resttrafik

Produktbeskrivning Resttrafik Produktbeskrivning Resttrafik 1 Inledning Produkten Resttrafik är en del i Telefoniabonnemang och ger Kundens Slutkund tillgång till de trafikslag som inte omfattas av förval och som hittills faktureringsmässigt

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

1 Tillämplighet Särskilt om kontraktshandlingar Ramavtalsleverantörs allmänna åtaganden Leverans och särskilda åtaganden...

1 Tillämplighet Särskilt om kontraktshandlingar Ramavtalsleverantörs allmänna åtaganden Leverans och särskilda åtaganden... Bilaga Särskilda villkor för Hårdvara Datacenter 96-89-2015 Sid 2 (6) Innehåll 1 Tillämplighet...3 2 Särskilt om kontraktshandlingar...3 3 Ramavtalsleverantörs allmänna åtaganden...4 4 Leverans och särskilda

Läs mer

PoG Woody Bygghandel AB (PoG:s) ALLMÄNNA SÄLJ- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR LEVERANSER AV BYGGMATERIAL M M TILL KONSUMENT

PoG Woody Bygghandel AB (PoG:s) ALLMÄNNA SÄLJ- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR LEVERANSER AV BYGGMATERIAL M M TILL KONSUMENT PoG Woody Bygghandel AB (PoG:s) ALLMÄNNA SÄLJ- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR LEVERANSER AV BYGGMATERIAL M M TILL KONSUMENT 2013-01-01 Om inget annat följer av tvingande lag tillämpas följande avtalsvillkor vid

Läs mer

Checklista för granskning/författande av avtal för köp av vara eller tjänst

Checklista för granskning/författande av avtal för köp av vara eller tjänst Checklista för granskning/författande av avtal för köp av vara eller tjänst Inför avtalsförhandlingen Eventuella tidigare avtal har beaktats avseende den nu aktuella transaktionen. Vid större och strategiska

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

1. Syfte och avslut av städavtalet

1. Syfte och avslut av städavtalet Allmänna Villkor för städtjänster av tjänsteutövare bokade genom www.helpling.se Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE Genom att beställa tjänster från MedSpace har Användaren accepterat dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på MedSpace webbsida och kan erhållas

Läs mer

I de allmänna leveransvillkoren skall nedan angivna termer ha följande betydelse:

I de allmänna leveransvillkoren skall nedan angivna termer ha följande betydelse: Sälj/Leveransvillkor Allmänna leveransvillkor Definitioner I de allmänna leveransvillkoren skall nedan angivna termer ha följande betydelse: Med Bolaget avses Aqua Line Pipe Systems AB med organisationsnummer

Läs mer

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 ALLMÄNNA VILLKOR för Juristuppdrag hos RiVe Juridiska Byrå

Läs mer

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten.

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten. Allmänna villkor Allmänt Dessa allmänna villkor, inklusive eventuella ändringar, utgör del av avtalet mellan Kunden och företaget RefundFlight Europe AB (RefundFlight). Eventuella tillägg eller ändringar

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01 Allmänna avtalsvillkor Gäller från och med 2010-03-01 1. ALLMÄNT 1. Dessa villkor avser din beställning och användning av Produkter och Tjänster som erbjuds av Webbfabriken Ltd, Tryffelslingan 12, 18157

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S TRYCKTA MEDIER (PRINT)

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S TRYCKTA MEDIER (PRINT) VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S TRYCKTA MEDIER (PRINT) Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören )

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

1. Tillämpning. 2. Erbjudanden. 3. Order och Avtal. 4. Material och hållbarhet

1. Tillämpning. 2. Erbjudanden. 3. Order och Avtal. 4. Material och hållbarhet 1. Tillämpning Dessa bestämmelser skall utgöra en integrerad del av alla avtal rörande försäljning av varor som ingås av Nordic Flanges Group (nedan Nordic Flanges). Avvikande villkor som anges av köparen

Läs mer

Se också "Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014". Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se.

Se också Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014. Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se. 1 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 INSTRUKTIONER STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 Detta är ett modellavtal, vilket innebär att parterna ska anpassa tillämpningen av villkoren i detta

Läs mer

Servicebeskrivning Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivning Fast-Track Dispatch FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller programmet ) VILLKOR Med hänsyn till punkterna nedan har parterna kommit överens om följande: För avtalets syfte gäller följande definitioner: Slutanvändare innebär personen

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer