Dell Channel Partner/Återförsäljaravtal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dell Channel Partner/Återförsäljaravtal"

Transkript

1 Dell Channel Partner/Återförsäljaravtal 1. Detta dokument 1.1 Detta dokument ( Avtalet ) reglerar villkoren för företag som köper datorhårdvara, inklusive hårdvara, programvaror och därtill hörande produkter (inklusive skrivare och förbrukningsvaror) (sammantaget Produkter ) och övrig Hardware Support Services, Custom Factory Integration, Fristående tjänster (sammantaget Tjänster ) och Försäkringsprodukter, alla med den definition som framgår av punkt 1.6 nedan, från Dell AB, Box 612, SE Solna, Sweden, org. nr för vidareförsäljning till andra företag och konsumenter - där Dells Produkter, Tjänster och Försäkringsprodukter (sammantaget Dells Erbjudande ) säljs vidare i befintligt skick och utan modifikationer och där dessa andra företag eller konsumenter är slutanvändare. Ditt område är Sverige ( Territoriet ). 1.2 Om ditt företag önskar köpa Dells Erbjudanden av Dell för återförsäljning på det sätt som beskrivs i punkt 1.1, gäller detta Avtal (och alla andra dokument som det hänvisas till i detta dokument) mellan ditt företag och Dell. Med du/din avses i Avtalet ditt företag och med Dell avses i Avtalet relevant företag inom Dell koncernen. Hänvisning kan även göras till en Part till Avtalet, vilket avser dig eller Dell, eller Parter till Avtalet, vilket i sådana fall avser dig och Dell gemensamt. 1.3 Detta Avtal och de andra dokument som Avtalet uttryckligen hänvisar till utgör ditt kontraktsförhållande med Dell angående din rätt att köpa och återförsälja Dell Erbjudanden från Dell. Dessa dokument ersätter alla föregående skriftliga och muntliga avtal, överenskommelser och åtaganden mellan dig och Dell. Parterna godkänner att de endast har förlitat sig på innehållet i detta Avtal och de andra dokument som Avtalet uttryckligen hänvisar till vid ingående av detta Avtal. 1.4 Detta Avtal och de bestämmelser i andra dokument till vilka detta Avtal hänvisar ska gälla framför de standardvillkor, utformade av Dell eller annan, som kan finnas bifogade ditt eller Dells orderformulär, orderbekräftelser eller fakturor. 1.5 Förekommer skillnader mellan nedan nämnda dokument ska de gälla i följande ordning, om inte annat uttryckligen anges, varvid en eventuell senare version ska gälla framför en äldre version: a) detta Avtal; b) Bilagor; c) Dells Tjänstebeskrivningar och Produktbeskrivningar såsom de är definierade i punkt 1.6 (sammantaget Dell Erbjudandebeskrivningar ); samt d) annat dokument som Avtalet hänvisar till, med förbehåll för att vid eventuella skillnader mellan en Bilaga eller Dell Erbjudandebeskrivning och Avtalet, ska Bilagan eller Dells Erbjudandebeskrivning gälla framför detta Avtal avseende sådant innehåll som omfattas av den handlingen. 1.6 Definitionen av ett Dell Erbjudande anges nedan och i aktuell Dell Erbjudandebeskrivning: a) Produkter har den innebörd som framgår av punkt 1.1 och som därutöver beskrivs i relevanta produktbeskrivningar ( Produktbeskrivning ) såsom hårdvara utvecklad av eller på uppdrag av Dell och som är märkta med Dells varumärke ( Dell Märkta Produkter ), b) Hardware Support Services innebär Dell-märkta tjänster och förlängda garantier tillhörande Produkter, som Dell från tid till annan saluför och som närmare beskrivs i relevant tjänsteerbjudande/garantibeskrivning ( Dell Tjänstebeskrivning ), c) Fristående Tjänster innebär Dell-märkta tjänster som inte är knutna till en specifik Produkt och som Dell från tid till annan saluför, vilka närmare beskrivs i en Dell Tjänstebeskrivning, som exempelvis säkerhetstjänster och modulära tjänster på det sätt som anges i Bilaga 4; d) Custom Factory Integration Tjänster / CFI-tjänster avser Dells anpassningstjänster som Dell kan utföra för att skräddarsy Produkter; e) Försäkringsprodukter innebär Dell-märkta försäkringsbaserade produkter, inklusive Olycksfallskada, knutna till vissa Produkter, som kan komma att salu föras av Dell från tid till annan och som närmare finns beskrivna i en Dell Tjänstebeskrivning. 1.7 Om du är godkänd av Dell (om nödvändigt) och du önskar återförsälja: a) Hardware Support Services, ska punkterna 9.5 och 9.6 samt Bilaga 3 gälla utöver Avtalets övriga villkor; b) Fristående Tjänster, ska punkt 9.8 och Bilaga 4 gälla i förhållande till aktuell Fristående Tjänst utöver Avtalets övriga villkor; c) Försäkringsprodukter, ska Bilaga 5 gälla för sådan återförsäljning utöver Avtalets övriga villkor; och/eller d) något av Dells Erbjudanden i flera länder eller utanför Territoriet, kan ett separat avtal behöva ingås, vänligen kontakta din kundansvarige för närmare information. 1.8 Till undvikande av missförstånd klargörs att Dell efter eget gottfinnande har rätt att bestämma om en Partner (se definition i punkt 2.2) ska få ta del av ett specifikt Dell Erbjudande för vidareförsäljning samt kräva att ytterligare åtgärder vidtas för att säkerställa att vidareförsäljningen av ett sådant Dell Erbjudande ger slutanvändaren en optimal upplevelse. Du ska marknadsföra ett Dell Erbjudande i enlighet med Dells 1/31

2 beskrivning av Dell Erbjudandet och i enlighet med de eventuellt tillämpliga specifika villkor för detta som finns angivna i Avtalet. 1.9 Detta Avtal träder i kraft mellan Parterna när du lägger din första order hos Dell och är gällande tills det att Avtalet sägs upp i enlighet med punkt 15 nedan. 2. Avtalsrelation 2.1 Du kommer att vara återförsäljare av Dell Erbjudanden med fokus på försäljning inom Territoriet till företagsslutanvändare, med undantag för försäljning av Försäkringsprodukter (med krav på relevant certifiering) där du är Dells betalningsförmedlare i enlighet med de villkor som anges i Bilaga 5 till detta Avtal. Partner får bestämma sina egna försäljningspriser, förutom för Försäkringsprodukter där Partner är Dells betalningsförmedlare i enlighet med Bilaga 5 till detta Avtal och där priset till slutanvändaren för en sådan Försäkringsprodukt kan vara begränsat till ett maximibelopp, uppställt av aktuellt försäkringsbolag. Du får inte sälja Dells Erbjudande utanför EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet). Om du direkt eller indirekt säljer, eller om slutanvändaren flyttar Produkter till ett geografiskt område där Dells garantisupporttjänst inte finns tillgänglig eller inte finns tillgänglig till samma pris som du betalade för en sådan tjänst, är du skyldig att informera slutanvändare om att tjänsten eventuellt inte finns tillgänglig eller att det kan tillkomma en extra kostnad för att uppnå motsvarande tjänstetillgänglighet i det nya landet eller området. Om du eller slutanvändare väljer att inte betala en sådan extrakostnad, kan Dell komma att automatiskt ändra supporttjänsten till att motsvara en tjänst som finns tillgänglig för det pris som redan betalats eller till ett lägre pris, utan att du eller slutanvändare har rätt till återbetalning av eventuell mellanskillnad. Dell erbjuder inte tjänster i vissa geografiska områden. En specialutformad tjänst, som inte ingår i ett vanligt Dell Erbjudande, kan efter Dells samtycke beställas från Dell och är i sådant fall föremål för särskilt avtalade leveransvillkor. 2.2 När du genom att ansöka om att ta del av Dells PartnerDirect program ( Programmet ) godtagit dessa villkor och antagits till programmet, kommer du att benämnas som en Dell Partner (en Partner ). Som en Dell Partner kommer du att kunna lämna beställningar genom din kundansvarige eller direkt via Dells Premium Pages, Dells ordersystem via internet. Du är ansvarig för att förvara lösenord och koder hemliga. 2.3 Detta Avtal, tillsammans med Dells Erbjudandebeskrivningar och prissättningar som gäller från tid till annan, utgör Dells fullständiga kontraktuella förhållande med dig vad gäller varje enskilt Dell Erbjudande som du beställer från Dell. 2.4 Du samtycker till att dina företagsuppgifter (exempelvis företagsnamn, organisationsnummer, adress, telefonnummer, webbadress, partnerskapsnivå, verksamhetsområden och kontaktpersoner) kan bli offentliga via Dells hemsidor för kunder som söker en Dell återförsäljare, genom en sökmotor för. Partnerssökmotor eller liknande online-tjänst. 3. Om Partnerskap Användandet av termen Partner för några av relationerna enligt detta Avtal ska inte på något sätt anses skapa de juridiska eller kontraktuella skyldigheter som gäller för ett enkelt bolag, handelsbolag eller liknande partnerskap. Parterna är ense om att Parterna förblir oberoende företag i förhållande till varandra. 4. Användning av Dells Partnerlogotyp och Dells upphovsrättsligt skyddade bilder Du är berättigad att, med tillämpning av Dells allmänna villkor för detta ändamål, använda lämplig Dell Partnerlogotyp, Dells upphovsrättsligt skyddade bilder och annat material med Dells varumärke för din partnerskapsnivå i Programmet, utan kostnad under den tid då Parternas kontraktuella förhållande fortgår. Du åtar dig att alltid följa Dells allmänna villkor för logotypanvändning och/eller allmänna villkor för användning av upphovsrättsligt skyddade Bilder. Du finner dessa villkor i användarportalen för Programmet ( Portalen ), som för närvarande finns på %20Internal%20Comms/Rebranding/Guidelines/ External%20guidelines/PartnerDirect_External_Guidelines_2011_EMEA.pdf. Om du inte är medlem i Programmet, ska du be Dell om en kopia av riktlinjerna i samband med att du ber om godkännande att använda Dells logotyper eller bilder. 5. Respekt för immateriella rättigheter 5.1 Varumärket Dell och Dells immateriella rättigheter (inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätt, varumärken, kännetecken avseende tjänster, patent, databasrättigheter, mönsterrättigheter och domännamn, oavsett om de är registrerade eller inte) är mycket viktiga för Dell. Du får endast använda Dells immateriella rättigheter i enlighet med Dells skriftliga och uttryckliga anvisningar. Du finner anvisningarna på Portalen. Om du inte är medlem i Programmet, ska du be Dell om en kopia av anvisningarna i samband med att du ber om godkännande att använda Dells immateriella rättigheter. Vid begäran om godkännande för att använda Dells upphovsrättsligt skyddade produktbilder, kommer du att bli ombedd att godkänna och följa Dells allmänna villkor för användning av upphovsrättsligt skyddade bilder. 5.2 Dell gör inte anspråk på några rättigheter till dina immateriella rättigheter. Båda Parter håller den andre Parten skadeslös mot anspråk som görs av andra till följd av Parternas respektive bruk av immateriella rättigheter. Du är alltså skyldig att, med undantag för Dells skyldigheter enligt punkt 5.3, försvara och hålla Dell skadeslös för alla krav från tredje part (inklusive slutkunder) mot Dell avseende: (i) din eller slutkunds användning av något Dell Erbjudande; (ii) din användning av Dells licensierade patentskyddade tecken, varumärken, kännetecken för tjänster, firmor, logotyper, symboler och/eller märkesnamn på ett sätt som inte är tillåtet enligt Avtalet; (iii) din eller slutkunds marknadsföring, marknadsföringsaktiviteter eller försäljning av ett Dell Erbjudande på ett sätt som inte är tillåtet enligt detta Avtal; (iv) krav eller påståenden om att ett Dell Erbjudande gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter och/eller rätt till privatliv; (v) brott mot de garantier du lämnat i detta Avtal; eller (vi) din eller slutkunds obehöriga ändringar av ett Dell Erbjudande eller relaterad programvara eller dokumentation, eller obehöriga sammanfogningar av något som levererats enligt detta Avtal tillsammans med hårdvara, programvara, 2/31

3 produkter, data eller annat material som inte har specificerats eller levererats av Dell. 5.3 Dells skyldighet att hålla dig skadelös: Dell kommer att försvara och hålla dig skadeslös från alla krav mot dig som framställs av tredje part och som grundar sig i eller avser: (i) krav eller påståenden om att det Dell Erbjudande som levererats av Dell gör intrång i tredje parts giltiga patent, upphovsrätt, företagshemligheter eller annan immateriell rättighet verkställbar enligt de lagar som gäller för Territoriet: eller (ii) Dells användning av dina licensierade patentskyddade tecken, varumärken, kännetecken för tjänster, logotyper, symboler och/eller märkesnamn på ett sätt som inte är tillåtet enligt detta Avtal. Trots det föregående har Dell ingen skyldighet att hålla dig skadeslös om ett krav grundar sig på eller avser utrustning, programvara eller tjänster som inte har levererats av Dell; eller (v) ändringar av ett Dell Erbjudande med tillhörande programvara och dokumentation som utförs av eller på instruktion av dig eller en slutkund. 5.4 Om det har framställs krav med anledning av att intrång som omfattas av punkten 5.2 ovan påstås ha inträffat, eller om Dell anser att ett sådant krav sannolikt kan komma att framställas, har Dell rätt att, efter eget gottfinnande, antingen (i) utan extra kostnad för dig köpa en rätt eller licens för dig att fortsätta användningen av det intrångsgörande materialet, eller, (ii) byta ut eller förändra det intrångsgörande materialet så att det inte längre gör intrång i rättigheten. Om inget av alternativen (i)-(ii) rimligen är tillgängliga för Dell, har Dell rätt att, efter eget gottfinnande, säga upp Avtalet eller aktuell beställning utan någon skadeståndsskyldighet. 5.5 Om du har rätt att använda och hantera immateriella rättigheter tillhörande tredje part är ditt bruk av sådan immateriell rättighet uteslutande baserat på tillstånd som ges av den tredje parten och det är helt och hållet ditt ansvar att få sådant tillstånd från innehavaren av den rättigheten. Användandet av Dells CFI-tjänster, för anpassning av Produkter i enlighet med kunds önskemål, är villkorat av att du accepterar Dells villkor för tjänsten. Villkoren tillhandahålls på begäran. 6. Beställning, orderbekräftelse och lämplighet för avsett ändamål 6.1 Dell tilldelar dig användarnamn och lösenord ( Köpkoder ) som ska användas vid beställningar online. Genom att acceptera och använda Köpkoderna godkänner du giltigheten av din elektroniska beställning och accepterar det fulla betalningsansvaret för det Dell Erbjudande som beställts genom användandet av Köpkoderna. Du ansvarar för att hålla Köpkoderna hemliga och för att ingen obehörig får åtkomst till koderna. Om du misstänker att en obehörig transaktion har ägt rum på ditt konto, ska ni meddela Dells säljansvarige. 6.2 Dell blir inte bunden av din beställning av ett Dell Erbjudande förrän Dell har skickat en formell orderbekräftelse till dig. Dells Erbjudanden är beroende av tillgänglighet och Dell förbehåller sig rätten att fortlöpande göra detaljerade ändringar i Dells Erbjudandebeskrivningar. När Dell har utfärdat en orderbekräftelse har du inte rätt att avbeställa beställningen eller del av denna utan i förväg skriftligt samtycke från Dell, förutom när punkt 15.3 är tillämplig. En ändring av en beställning ska endast gälla om Parterna har godkänt ändringen skriftligen. Vid beställning av Fristående Tjänster ska du lämna en av dig undertecknad beställning med angivande av samtliga slutkunds namn och adress och den Fristående Tjänst som beställts. Du ska lämna denna information till Dell på en av Dell anvisad beställningsblankett om så begärs. Dell kommer omedelbart att underrätta dig om en beställning inte kan behandlas på grund av att det saknas information. En beställning som saknar viss information kommer inte att behandlas förrän informationen i beställningen är komplett. Dell kan komma att fakturera dig månadsvis för de Fristående Tjänster som har en avtalstid eller utgör förlängningar (med förlängning avses nya beställningar för vilken prissättningen som gällde för förlängningar vid förlängningstidpunkten ska gälla). 6.3 Vi kan inte garantera Dell Erbjudandens lämplighet för ett visst syfte. Dells Erbjudanden är inte utformade för att användas i någon applikation eller miljö där absolut pålitlighet krävs för att utföra en process eller för människors och djurs säkerhet eller säkerheten för immateriella rättigheter eller fast egendom. Du är införstådd med och accepterar att Dell inte ger några utfästelser eller garantier om att Dells Erbjudanden är lämpade för högriskapplikationer. All tilltänkt användning av detta slag måste uttryckligen godkännas skriftligen av Dell innan orderbekräftelse utfärdas för aktuella Dell Erbjudanden. 6.4 Om Dell hjälper dig att konfigurera och efterkomma en beställning, lämnas denna hjälp endast som ett icke bindande förslag för vilken Dell inte tar något ansvar, såvida inte detta särskilt har skriftligen överenskommits med en chef inom Dell i ett enskilt fall. Du måste därför själv kontrollera och bedöma lämpligheten av sådana förslag innan du gör beställningen. 6.5 Vid verkställandet av en beställning av ett Dell Erbjudande förbehåller sig Dell rätten att ersätta det Dell Erbjudande som du har beställt med ett Dell Erbjudande som, i alla avseenden, är likvärdigt eller bättre. Dell kommer dock inte att vidta några betydande ändringar av det Dell Erbjudande som du har beställt utan ditt godkännande. Dell förbehåller sig rätten att leverera renoverade delar att använda som reservdelar eller reparationsdelar och Dell kan även sälja helt renoverade Produkter till dig, förutsatt att Dell är säker på det renoverade skicket hos Produkten som du erhåller vid eller före den tidpunkt då beställningen verkställs. 7. Leverans och returer av Produkter 7.1 Dell tillverkar, tillhandahåller och levererar Produkterna till dig på det sätt som beskrivs i orderbekräftelsen, genom användning av Dells standardprocesser för tillverkning och leverans eller på annat sätt som skriftligen överenskommits mellan Parterna. Dell har därigenom rätt att ersätta komponenter till Produkter med komponenter som är likvärdiga eller bättre. Av Dell vid orderbekräftelse meddelad leveranstidpunkt och ledtid är endast ungefärliga och binder inte Dell förutsatt att Parterna inte skriftligen avtalat om detta. 7.2 Leverans av Produkt sker när Produkten är klar för avlastning på Leveransplatsen ; specificerad i orderbekräftelsen eller annan plats som Parterna skriftligen har kommit överens om (inklusive där Dell har åtagit sig att leverera till en slutkund på ditt uppdrag). Vid Leverans ska du lasta av Produkten från fordonet som har levererat Produkten. Risken för och rätten till Produkterna övergår på dig vid Leverans på Leveransplatsen. Risken för produkterna övergår till dig eller din representant vid Leverans på Leveransplatsen. Dell behåller äganderätten till Produkterna tills det att Dell erhållit full betalning. Fram tills det att full betalning erlagts ska du sörja för att Produkterna går att särskilja från annan egendom och förblir identifierbara såsom tillhörande Dell. Du är dock berättigad att vidareförsälja Produkterna som ett led i din ordinarie verksamhet. För det fall att äganderätten ännu inte övergått till dig och en eller flera omständigheter som omnämns i punkt /31

4 nedan skulle vara tillämplig, eller Dell rimligen bedömer att en sådan omständighet kan komma att inträffa och följaktligen meddelar dig därom, så kan Dell, utan att det innebär en begränsning för Dell att vidta andra åtgärder, när som helst kräva att du lämnar tillbaka Produkterna, förutsatt att Produkterna inte redan vidareförsålts eller oåterkalleligt inarbetats i en annan produkt. För det fall du inte återlämnar Produkterna utan dröjsmål äger Dell rätt att beträda sig tillträde till lokal, din eller tredje parts lokaler där Produkterna förvaras för att inspektera och/eller återta Produkterna. I enlighet därmed ger du Dell, Dells agenter och anställda en oåterkallelig rätt att när som helst utan föregående meddelande få tillträde till lokalerna där Produkterna är eller kan komma att förvaras för att inspektera dem, eller för det fall din rätt till Produkterna har upphört, att återta dem. Dell är berättigad till att vidta rättsliga åtgärder för betalningen av Produkterna även om äganderätten ännu inte övergått till dig 7.3 Du åtar dig att meddela Dell inom fyrtioåtta (48) timmar från Leverans om någon eller några Produkter eller förpackningar till Produkter saknas eller är skadade. Du åtar dig också att meddela Dell inom sju (7) dagar från Leverans om någon eller några Produkter eller förpackningar till Produkter avviker från beställningen och meddela vari avvikelsen består. Om du inte meddelar Dell på angivet sätt, anses du ha accepterat Produkterna vid Leverans. Om du på ett korrekt sätt har meddelat Dell om en avvikelse kommer Dell att omleverera Produkter som motsvarar de avvikande Produkterna till Leveransplatsen eller den plats som Parterna skriftligen kommer överens om i enlighet med Dells normala ledtider för den aktuella Produkten. Vid upprepade leveranser som orsakas utan Dells förskyllan kommer ytterligare leveransavgifter att debiteras. Om du inte accepterar Leverans av Produkter, trots att Produkterna överensstämmer med orderbekräftelsen, kommer Dell att (mot självkostnadspris) debitera dig för kostnaden för Leverans, hantering och lagring av Produkterna. Om du inte accepterar de med orderbekräftelsen överensstämmande Produkterna inom fyra (4) veckor från dagen för Leverans, medger du att Dell (med en (1) veckas varsel och efter Dells eget val) bearbetar de berörda Produkterna och saluför dessa till tredje part för din räkning samt tillgodogör sig intäkten från försäljningen. Ditt betalningsansvar för Produkterna kvarstår trots Dells bearbetning av Produkterna. 7.4 Du åtar dig att inte begära och har heller inte rätt att påföra Dell viten eller andra avgifter för avvikelser från uppskattad leveranstidpunkt, förseningar eller annan påstådd leveransbrist. 7.5 Dells standardvillkor för returnering vid direktförsäljning gäller inte för dig eller dina kunder och alla Dell Erbjudanden som säljs till dina kunder omfattas av dina returvillkor, om sådana finns. Dell godtar inte att du eller dina kunder returnerar Produkter eller avbeställer Tjänster eller Försäkringsprodukter (dock med tillämpning av punkt 7.7). Produkter som inte avböjs i enlighet med punkt 7.3 anses godkända av dig och får inte, med undantag för vad som följer av punkt 7.6, returneras till Dell. Du är ansvarig för hantering, insamling och andra åtgärder av Produkter som returneras till dig av dina kunder, eller Tjänster som avbeställts av dina kunder, oavsett om dessa har returnerats respektive avbeställts inom din ångerfrist eller i enlighet med Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), eller motsvarande svensk lagstiftning samt uppdateringar därav. 7.6 Du får för dina kunders räkning begära utbyte av en utebliven eller defekt Produkt, eller en Produkt som inte fungerar vid första användningsförsöket (Eng. dead on arrival ), om begäran om detta framställs inom trettio (30) dagar från dagen för Leverans. Dell övertar risken för en Produkt som returneras till Dell i syfte att i enlighet med denna punkt bytas ut vid Dells (eller av Dell utsett bud) mottagande, och Dell står för alla fraktkostnader. Fråga om defekter som uppkommer i en Produkt efter denna tidpunkt hanteras av Dell direkt med slutanvändaren i enlighet med Produktgarantin (definierad i avsnitt 9 nedan, innebärande att Dell i första hand ska reparera eller, om reparation inte är praktiskt rimligt, byta ut Produkten direkt med din kund inom skälig tid och med beaktande av villkoren för Produktgarantin). Du är inte berättigad att returnera en Produkt för utbyte eller mot kredit i andra fall än vad som anges i denna punkt 7.6 och i punkt 7.3. Du ansvarar självständigt för krav som framställs med anledning av fraktskador som uppkommit under frakten mellan dig och din kund eller slutanvändare. Byte av Produkt med anledning av sådan frakt ska hanteras enligt ovan med den skillnaden att du är ansvarig för samtliga kostnader för frakt och byte av Produkt. 7.7 Om din kund avbeställer en Försäkringsprodukt under sin ångerrätt eller i enlighet med annan avbeställningsrätt, kommer Dell att ersätta dig för eventuell premie som återbetalas till kunden. 8. Efterlevnad av lagar 8.1 Du måste följa alla gällande lagar och regelverk som berör ditt deltagande i Programmet. Det inkluderar bl.a. följande viktiga områden: a) Export: Produkter, programvara och teknik som täcks av detta Avtal kan vara underställda exportlagar och förordningar inom Europeiska unionen ( EU ), USA och andra länder i Europa, Mellanöstern och Afrika. Du måste följa sådana exportlagar och regelverk. Ytterligare detaljer kring detta krav framgår i Bilaga 1; b) Miljö: Kassering eller återvinning av Produkter kan vara underställt miljölagar och förordningar. Du måste därför följa alla tillämpliga miljölagar och förordningar, inklusive men inte begränsat till tillämplig nationell implementering av direktivet gällande avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter 2002/96/EG, ändrad genom direktiv 2003/108/EG ( WEEE-direktivet ). Ytterligare detaljer kring detta krav framgår i Bilaga 1; c) Skatter: Du måste betala alla skatter som gäller för dig. Om du är undantagen skattskyldighet, ska du tillhandahålla Dell intyg eller annat lämpligt dokument som visar sådan skattebefrielse; och d) Regelefterlevnad: Du är införstådd med att de Dell Produkter som säljs från USA, Kanada och EU-länderna innehåller regelefterlevnadsmärken, vilka krävs för att fraktas till USA, Kanada och EU-länderna. Ytterligare regelefterlevnadsmärken krävs för att frakta till andra destinationer. Du är ensamt ansvarig för att erhålla alla nödvändiga regelefterlevnadsmärken. Du är också ansvarig för fortsatt regelefterlevnad, inklusive men inte begränsat till efterlevnaden av standarder för elektrisk urladdning och strålningsemissioner samt för alla ändringar och tillägg av Dells Produkter som gjorts efter att de har skickats från Dell. Om du exempelvis ändrar skaldesignen ansvarar du för att tillse att skalet uppfyller samtliga tillämpliga krav för elektromagnetisk 4/31

5 kompabilitet (EMC), produktsäkerhet och miljöstandard i varje land som sådana produkter exporteras till. Du ska säkerställa att Dells Produkter fortsätter att uppfylla dessa regler och myndighetsgodkännanden efter det att Produkterna skickats från Dell. 8.2 Parterna ska följa de lagkrav och andra skyldigheter som åläggs dem enligt Bilaga Kontraktuella och legala garantier och Tjänster 9.1 Dell förväntar sig att du uppfyller alla lagstadgade skyldigheter i det land där du är verksam som är tillämpliga för en säljare av Dells Erbjudanden till slutanvändare (företag eller konsumenter), inbegripet att i förekommande fall uppfylla konsumenters lagstadgade och/eller kontraktuella rättigheter. 9.2 Förutom i de fall där Parterna skriftligen har kommit överens om annat tillhandahåller Dell en allmän produktgaranti för tillverkare ( Garanti ) för alla Produkter i enlighet med de villkor som anges i Bilaga Utöver allmänna Garantier kan du få möjlighet att köpa ytterligare Hardware Support Services för återförsäljning av Produkter, dock enbart för produkter riktade till företagskunder som slutanvändare. För produkter som är inriktade på slutanvändare som är företag eller konsumenter, kan du köpa förlängningar av den allmänna Garantin som gäller support- och servicevillkor som är specifikt anknutna till inköpta Produkters individuella serie-/produktnummer och som finns angivna på Dells orderbekräftelse. 9.4 I samband med tillhandahållande av en Garanti åtar du dig att: a) förse Dell med regelbundna och aktuella försäljnings- och varulagerrapporter, i enlighet med Dells rimliga begäran; b) efter bästa förmåga bistå Dell med att säkerställa att konsumentslutanvändaren får lämplig information beträffande status och villkor för Dells Garanti samt information om hur denne kan hävda sin rätt enligt Garantin; och c) försäkra dig om att du, när du behandlar personuppgifter enligt slutanvändares instruktioner, endast gör det efter att du ingått ett skriftligt avtal med slutanvändaren, vilket ålägger dig de skyldigheter som ett personuppgiftsbiträde har enligt kraven i beslut 2010/87/EG om standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden. 9.5 Denna punkt 9.5 gäller endast för köp av Hardware Support Services. Du ger härmed Dell rätt att såsom din underleverantör leverera Hardware Support Services till dina kunder och du godkänner samtidigt att du är skyldig att försäkra dig om att dina kundkontrakt innehåller de villkor som anges i Bilaga Du åtar dig att försäkra dig om att slutanvändaren är medveten om att Dells skyldigheter att tillhandahålla något Dell Erbjudande bestäms utifrån relevant specifikation av sådant Dell Erbjudande, vanligtvis utifrån tjänstebeskrivningen för aktuell Hardware Support Services eller aktuell Tjänstebeskrivning. Du ska följa Dells riktlinjer för försäljning av sådant Dell Erbjudande, som från tid till annan kan komma att utges av Dell. Dell förbehåller sig rätten att revidera sina allmänna och valbara service- eller supportprogram och de villkor som styr dessa program, utan att meddela dig i förväg. Dell har ingen skyldighet att tillhandahålla service eller support till dig och dina kunder innan Dell erhållit full betalning för det Dell Erbjudande som köpts. 9.7 Dells Erbjudanden levereras vanligtvis av ett företag inom Dells koncern eller dess samarbetspartners eller underleverantörer. Parterna kan avtala om att du ska sälja tjänster till företagsslutanvändare, oavsett om det avser specifika Produkter eller i övrigt, vilka är märkta med båda Parters kännetecken och/eller ska samlevereras av dig eller av en av Dells tredjeparts tjänsteleverantör, eller där ett Dell Erbjudande ska levereras av dig utan inblandning av Dell som underleverantör. Där så är fallet ska du ingå ett Dell Master Services Avtal eller annat lämpligt serviceavtal för samleverans, och/eller åta dig att följa Dells riktlinjer, där sådana finns, avseende aktuella tjänstebestämmelser, vilka du eller din tredjepartsleverantör ska överlämna till företagsslutanvändaren tillsammans med Dell eller för Dells räkning. 9.8 Denna punkt 9.8 gäller endast för köp av Fristående Tjänster. a) Licensmedgivande: Dell ger dig en icke-exklusiv, icke-överlåtbar och återkallelig rätt att under aktuell avtalstid: (i) underlicensiera programvara och dokumentation som tillhandahålls av Dell och som hör samman med de Fristående Tjänsterna direkt till slutkunder som köper de Fristående Tjänsterna av dig och (ii) visa och använda sådan programvara och dokumentation i avsikt att demonstrera de Fristående Tjänsterna samt tillhandahålla dessa till slutkunder i enlighet med detta Avtal. Du skall kräva av slutkunden att denna, vid utgången av avtalstiden för dessa tjänster, återlämnar all utrustning och hårdvara till Dell som använts i anslutning till tillhandahållandet av de Fristående Tjänsterna ("Dell-ägd Utrustning"), med undantag för sådan utrustning och hårdvara som köpts av slutkunden. Om slutkunden inte återlämnar sådan Dell-ägd Utrustning i gott och säljbart skick, ansvarar du för de då aktuella kostnaderna för att ersätta sådan utrustning. b) Licensbegränsningar: Du får inte utse annan person, företag eller enhet som återförsäljare eller representant för de Fristående Tjänsterna. Du får inte för egen räkning eller tillåta en samarbetspartner, tredje part eller slutkund att (i) sälja, underlicensiera, tilldela eller överföra någon programvara, utrustning eller dokumentation relaterad till de Fristående Tjänsterna, undantaget vad som medges enligt detta avtal, (ii) dekompilera, ta isär eller kopiera någon utrustning, programvara eller dokumentation som är relevant för de Fristående Tjänsterna (iii) från utrustning, programvara eller dokumentation som är relaterad till de Fristående Tjänsterna ta bort någon form av text eller beteckning som informerar om dess konfidentiella status eller om Dells eller dess leverantörers äganderätt till sådan utrustning, programvara eller dokumentation. Dessutom får du inte, för egen räkning eller tillåta en slutkund att: (I) använda någon del av de Fristående Tjänsterna i eller som del av en time sharing -, outsourcing-, tjänsteföretags-, hosting-, programtjänstmiljö, eller i en miljö för övervakade tjänster; (II) ändra eller kopiera någon del av de Fristående Tjänsterna, såvida detta inte uttryckligen tillåts enligt detta avtal; eller (III) tilldela, överföra, distribuera eller på 5/31

6 annat sätt tillhandahålla åtkomst till någon programvara, utrustning eller dokumentation relaterad till de Fristående Tjänsterna för någon tredje part, eller på annat sätt använda någon av de Fristående Tjänsterna i syfte att gynna en tredje part; eller (VI) tillhandahålla de Fristående Tjänsterna i ett land där de inte har godkänts för användning av Dell. c) Programvara och Dells Fristående Tjänster: I avtalet mellan Dell och dig eller slutkund har Dell fullständig äganderätt och övriga rättigheter till de Fristående Tjänsterna och relaterad dokumentation. Du godkänner att sådan programvara och dokumentation utgör skyddad information och företagshemligheter som endast tillhör Dell eller dess licensgivare. d) Slutkundsregler och -villkor: De Fristående Tjänsterna tillhandahålls slutkunden av Dell å dina vägnar i enlighet med relevant Dell Tjänstebeskrivning, vilken kan uppdateras från tid till annan (den senaste versionen finns på Portalen), och under förutsättning att du betalar till Dell all ersättning enligt detta avtal till fullo före förfallodagen och i enlighet med villkoren i detta Avtal. Du måste även i det skriftliga avtalet mellan dig och slutkunden ( Slutkundsavtalet ) inkludera alla relevanta regler och villkor som anges i Bilaga 4 samt, avseende modulära tjänster, erhålla slutkundens godkännande och signatur av Acceptable Use Policy (AUP), såsom de är beskrivna i Bilaga 4. Dell har rätt att utan föregående underrättelse uppdatera dessa allmänna användarvillkor från tid till annan. Du ska på begäran tillhandahålla Dell bevis på att du införlivat villkoren i avtalet med slutkunden. Parterna godkänner att det inte ska förekomma några överlappande garantier, ansvar eller skyldigheter gentemot eller för en slutkund, och varje Part ska hållas ensamt ansvarig för eventuella garantiavtal, skadeståndsansvar eller skyldigheter som denne ingår, ådrar sig eller åtar sig gentemot en slutkund. Du ska inte, utan i förväg skriftligt godkännande från Dell, göra några framställningar, utfärda några garantier eller göra några uttalanden avseende de Fristående Tjänsterna eller deras kvalitet, säljbarhet, kompatibilitet, lämplighet för avsedd användning, förenlighet med tredje parts immateriella rättigheter eller liknande, förutom när det förekommer i det försäljnings-, marknadsförings- eller kampanjmaterial som eventuellt tillhandahålls dig av Dell. e) Arbete i slutkunds lokaler eller dina lokaler: Om och i den utsträckning de Fristående Tjänsterna kräver att Dell är närvarande i slutkundens och/eller dina lokaler (där detta inte anges i Tjänstebeskrivningen), ska Dell meddela detta och du ska ersätta Dell för alla rimliga, faktiska utgifter inklusive men inte begränsat till kostnader för leverans, resor, hotell och måltider, som uppstår i anslutning till genomförandet av de Fristående Tjänsterna eller i samband med leveransen av denna. f) Support: Du är den huvudsakliga kontaktpersonen för slutkunden vid frågor och problem rörande de Fristående Tjänster som är övervaknings- och säkerhetstjänster, saluförda under varumärkena Dell/Dell SecureWorks ( Säkerhetstjänster ), och, i den mån sådana tjänster ska utföras av Dell för din räkning, vidarebefordra alla frågor och problem som rör leveransen av Säkerhetstjänsten till Dell. Du ska i rimlig mån försöka att felsöka eventuella problem och svara på frågor från slutkunden om Säkerhetstjänsterna. g) Auktoriseringar: Du ska under hela tiden för detta Avtal på egen bekostnad administrera, utföra, erhålla och underhålla all relevant dokumentation för arkivering, registrering, rapportering, licenser, tillstånd och auktoriseringar, som krävs enligt tillämpliga lagar, regler och förordningar för att du ska kunna utföra dina åtaganden enligt detta Avtal. 10. Dells skyldigheter gentemot dig 10.1 Dell ersätter dig för anspråk, krav, förluster, skador, skadestånd, kostnader och utgifter (inklusive juridiska och andra yrkesmässiga kostnader och utgifter), förutsatt att sådana kostnader och utgifter har uppkommit på ett rimligt och påvisbart sätt, som uppstår för dig vid intrång i någon tredje parts immateriella rättigheter till följd av leverans, mottagande, bruk eller innehav av Dell Erbjudanden, förutsatt att sådant intrång inte är en följd av; a. ändring eller manipulering av Dell Erbjudandet; b. användning av Dell Erbjudandet tillsammans med utrustning, program eller material som inte har levererats av Dell eller godkänts för sådant bruk eller sammanfogning av Dell; eller c. material som du har tillhandahållit Dell för en färdigpackad värdeapplikation (t.ex. CFI-tjänster) Dell har inget ansvar gentemot dig för vägran att ge dig tillgång till Programmet, för den registreringsnivå som Dell ger dig i Programmet eller för att höja, sänka eller ta bort dig från Programmet Programmet kommer att behöva ändras med tiden för att återspegla ändringar hos Dell, dig, andra Partners eller återförsäljare och marknaden. Dell förbehåller sig följaktligen rätten att ändra eller justera villkor, fördelar, nivåer, åtkomstkrav i och till Programmet och skyldigheter för Partners samt att upphöra med Programmet, förutsatt att meddelande härom skriftligen lämnats till dig med minst en (1) månads varsel, antingen på Portalen, på Premier Page eller via e-post. Om du inte är nöjd med de ändringarna som ska göras kan du frånträda den nivå i Programmet som du deltar på eller avstå helt från Programmet innan ändringarna börjar gälla. 11. Dina skyldigheter gentemot Dell 11.1 Du ersätter Dell för alla anspråk, krav, förluster, skador, skadestånd, kostnader och utgifter (inklusive juridiska och andra yrkesmässiga kostnader och utgifter), förutsatt att sådana kostnader och utgifter har uppkommit på ett rimligt och påvisbart sätt, som uppstår för Dell till följd av att du: (i) inte uppfyller dina skyldigheter avseende personuppgiftsbehandling som framgår av Bilaga 1; (ii) inte uppfyller dina skyldigheter vad gäller immateriell egendom; (iii) bryter mot sekretessåtaganden; (iv) gör obehöriga ändringar av Dells Produkter, levererad programvara eller Tjänster; (v) förser Dell med material för en färdigpackad Custom Factory Image som gör intrång i immateriella rättigheter; (vi) inte följer dina skyldigheter vad gäller avfall (inklusive, men inte begränsat till, dina skyldigheter enligt tillämplig nationell 6/31

7 implementering av WEEE-direktivet inklusive eventuella uppdateringar eller tillägg till denna); (vii) underlåter att informera dina kunder och slutanvändare på avtalat sätt om villkoren för användningen av en Produkt, Tjänst, Försäkringsprodukt eller annat Dell Erbjudande inklusive men inte begränsat till begränsningar av ett sådant Dell Erbjudande samt slutkundens skyldigheter vid köp av sådant Dell Erbjudande, genom att informera dina kunder om innehållet i relevant Dell Erbjudandebeskrivning, inklusive relevant Tjänstebeskrivning tillgänglig på och klargöra för dina kunder och slutanvändare att du och inte Dell är avtalspart i avtalet mellan dig och kunden eller slutanvändaren om vidareförsäljning och leverans av Dell Erbjudandet; eller (viii) underlåter att inkludera obligatoriska minimivillkor i dina slutkundsavtal och/eller (ix) ger felaktig eller missledande information till slutanvändare Du är även ansvarig gentemot Dell för handlingar eller underlåtelser som leder till att Programmet eller Dell i allmänhet skadas, lider kommersiell skada eller får kommersiellt dåligt rykte, inklusive och framför allt genom offentliggörande till tredje part av priser, specifikationer, teknisk support och annan information som gjorts tillgänglig för dig genom Portalen, Premier Pages eller på annat sätt Om Parterna har kommit överens om att Dell ska förse dig med bidrag för marknadsföringsutveckling (antingen i enlighet med ett standardkoncept genom Programmet eller på annat sätt), kommer sådant bidrag endast att erbjudas dig efter tillägg om marknadsföringsservice till detta Avtal, ett separat marknadsföringsserviceavtal eller brev angående sådant åtagande. Du åtar dig att på Dells rimliga begäran förse Dell med all relevant och tillgänglig dokumentation som styrker utförda marknadsföringsaktiviteter. Du åtar dig även att ställa ut giltiga fakturor till Dell för sådana marknadsföringsbidrag i enlighet med vad som framgår av aktuellt tillägg, avtal eller brev om åtagande. 12. Process för fullgörandet av dessa skyldigheter Ersättning enligt punkt 10 och 11 ovan ska inte begränsas av bestämmelserna i punkt 13 nedan i detta Avtal. Varje ersättning enligt ovan lämnas av en Part som Ersättande Part till den andra Parten, den Ersatta Parten, förutsatt att: a) den Ersatta Parten lämnar skriftligt meddelande till den Ersättande Parten om eventuella anspråk eller juridiska eller liknande tvister så snart detta är praktiskt möjligt efter skriftligt mottagande av dessa; b) den Ersatta Parten inte erkänner något ansvar; c) den Ersatta Parten följer den Ersättande Partens rimliga anvisningar vad gäller försvar mot eller förlikning av anspråk eller tvister på den Ersättande Partens bekostnad, dock förutsatt att den Ersatta Parten inte måste försvara eller fastställa anspråket på ett sätt som är till skada för den Ersatta Parten; och d) då den Ersatta Parten är du, du följer samt säkerställer att dina anställda och leverantörer följer, alla rimliga anvisningar från Dell. 13. Begränsning av skyldigheter 13.1 Parternas sammantagna ansvar gentemot varandra under eller i förhållande till detta Avtal (oavsett om sådant ansvar uppstår till följd av försumlighet, kontraktsbrott, vilseledande eller något annat skäl) framgår av detta avsnitt a) Ingen Part utesluter eller begränsar sitt ansvar gentemot den andre Parten för (1) dödsfall och personskada orsakad av vårdslöshet, (2) bedrägeri, (3) bedrägligt beteende eller (4) annat ansvar som inte kan begränsas enligt lag. b) Med de inskränkningar som följer av punkt 13.2 a), är Parts ansvar gentemot motparten för skada som uppkommit genom eller i anledning av detta Avtal, oavsett om på grund av försummelse eller avtalsbrott eller av annat skäl, begränsat till det belopp som är lägst av 125 % av priset för berörd beställning av ett Dell Erbjudande eller (femhundratusen euro) eller motsvarande belopp i valutan i det land där du är etablerad, varvid Dells valutaomräkningskurs som gällde på dagen för orderbekräftelsen ska tillämpas Oaktat det ansvar och de begränsningar som beskrivs i punkt avsnitt 13.2, med undantag för 13.2 (a), ansvarar ingen av Parterna för: a) indirekta skador eller följdskador; b) utebliven vinst, lön, intäkt, besparing eller förlust av kunder eller uppdrag; c) skador som den drabbade Parten hade kunnat undvika genom rimliga åtgärder och/eller genom att följa Dells råd eller anvisningar; d) skador som uppstått till följd av att drabbad Part underlåtit att ha fullständiga och uppdaterade säkerhetskopior av datorprogram och data; e) alla artiklar undantagna från garantin; f) skada på Parts rykte; eller g) skador på grund av Force Majeure händelse. Dessa begränsningar är rimliga i avtalsrelationen mellan Dell och Partnern och baseras på tydlig kommunikation av villkor och Parternas rimliga förväntningar i relation till de situationer som beskrivs ovan Utöver vad som anges under punkt 13.3 ovan svarar Dell inte för: a) skada som Dell avhjälpt inom rimlig tid; eller b) skada eller förlust som uppstår till följd av att Dell använt av kund tillhandahållet material eller anvisningar (t.ex. CFI-tjänster) Utöver vad som anges under punkt 13.2 ovan ansvarar Dell för (och sådant ansvar är inte begränsat av vad som anges i punkt 13.2 b)): a) direkta krav från slutanvändare gällande ansvar för Produkt i enlighet med tvingande produktansvarslagstiftning (förutsatt att 7/31

8 kraven hanteras i enlighet med Bilaga 1), och b) direkta kostnader och utgifter för administrering av återkallelse av Produkt (hantering framgår av Bilaga 1) förutom i den utsträckning anspråket, kostnaden eller utgiften har uppstått till följd av försummelse som du varit delaktig i och förutsatt att du har uppfyllt hanteringsreglerna angivna under det sista avsnittet i denna punkt 13 eller Dells rimliga instruktioner Med de begränsningar som följer av lag enligt första avsnittet av denna punkt 13, ska ditt ansvar gentemot Dell och Dells ansvar gentemot dig (oavsett om sådant ansvar uppkommer genom försumlighet, avtalsbrott, vilseledande eller annan orsak) jämkas i den utsträckning som den drabbade Parten har underlåtit att vidta alla rimliga åtgärder för att begränsa sin skada eller förlust. När en Part ( Sökande Part ) riktar anspråk mot den andra Parten ( Svarande Part ) avseende ansvar som härrör ur eller har samband med en beställning (inklusive ärende som uppstår enligt detta avtal i relation till beställningen), ska Sökande Part så snart praktiskt möjligt skriftligen underrätta Svarande Part om sitt krav och, för att kravet ska anses vara ett Giltigt Krav, bifoga fullständiga uppgifter om Sökande Parts anspråk mot Svarande Part, inklusive samtliga vidtagna åtgärder, och fullständiga uppgifter om de förluster som Sökande Part kräver ersättning för samt all stödjande dokumentation som begärs av Svarande Part för att styrka Sökande Parts krav. Part har inte rätt att framföra krav på skadestånd till följd av detta Avtal enligt denna punkt 13, såvida inte Parten framställer ett Giltigt Krav före det datum som infaller 6 (sex) månader från den dag då händelsen som gett upphov till kravet inträffade eller den dag då den Sökande Parten först blev medveten om händelsen om detta inträffade senare Du ska upprätthålla fullgott försäkringsskydd för fullgörandet av dina skyldigheter enligt detta Avtal. Du ska på Dells begäran kunna styrka nivån på försäkringsskyddet inom 10 (tio) arbetsdagar från dagen för sådan begäran. Upprätthållandet av fullgott försäkringsskydd i enlighet med det föregående är en förutsättning för detta Avtal. 14. Priser och betalning 14.1 Orderbekräftelsen specificerar det pris du ska betala för tillverkning, tillhandahållande och leverans av relevant Dell Erbjudande samt eventuella kostnader för tillkommande tjänster. Priser och eventuella avgifter är angivna exklusive mervärdesskatt, andra tillämpliga skatter och avgifter, som ska betalas av dig Parterna kan genom skriftligt avtal eller standardblankett, tillgänglig för Partners genom Programmet, överenskomma om att du ska vara berättigad till rabatt eller prisavdrag vid köp av Dell Erbjudande. Rabatter dras av vid beställningstillfället medan prisavdrag generellt lämnas genom kreditnota utställd till dig, som avräknas mot framtida beställningar. Av Parterna överenskomna bidrag för marknadsföringsutveckling som Dell ska betala för marknadsföringsinitiativ av ett Dell Erbjudande utbetalas endast av Dell mot en i enlighet med punkt 11.3 utställd faktura till Dell Såvida inte Dell skriftligen har godtagit annat och med förbehåll för Dells bedömning av din soliditet och därigenom tilldelade kredit, ska betalning ske inom 30 (trettio) dagar från fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras på alla förfallna belopp med ett tillägg av 4 % på den EURIBOR tremånadersränta som gäller på fakturadagen. Dell förbehåller sig rätten att använda en tredje part för inkassering av skulder. Dell förbehåller sig rätten att hålla inne framtida leveranser vid sen eller utebliven betalning av faktura Du ska inom 14 (fjorton) dagar från fakturadatum bestrida fakturan, annars anses fakturan giltig, och fakturan ska senast betalas på den 30:e (trettionde) dagen efter fakturadatum. Bestridda delar av en faktura förfaller till betalning först 14 (fjorton) dagar efter det datum då tvisten lösts. Obestridda delar av fakturan ska betalas på det sätt som anges ovan Du har inte rätt att kvitta, göra avdrag på eller skjuta upp betalning av något belopp i en faktura med hänvisning till tvist eller motkrav (vid bestridanden är punkt 14.4 tillämplig) Dell ger dig en rätt till särskild prissättning och annan hjälp och support villkorad av (om inte annat skriftligen har avtalats) att berörda Dell Erbjudanden säljs direkt till ett företag för detta företags eget bruk snarare än för återförsäljning, användning av dig, leverans till en privatperson för enskilt bruk eller till en annan slutanvändare än den som du har informerat Dell om. För det fall du vill ta del av Dells process för specialöverenskommelse för särskilda slutanvändaraffärer ( Deal Registrations ) åligger det dig att säkerställa att slutanvändaren är ett företag och att du har fått slutanvändarens godkännande att vidarebefordra dennes fullständiga företagsuppgifter till Dell för utvärdering av ansökan om Deal Registration i enlighet med Bilaga 1. Företagsuppgifter som hanteras inom ramen för detta kommer inte att användas för andra ändamål av Dell Att avsiktligen, upprepade gånger eller genom försumlighet lämna oriktig information för att få fördelar eller få tillgång till Deal Registrations, hjälp och/eller support kan betraktas som ett väsentligt brott mot detta Avtal. Om du vilseleder Dell för att få ett lägre pris än det pris som du är berättigad till eller för att få support eller hjälp som du antingen inte är berättigad till eller till ett pris som du inte är berättigad till, förbehåller sig Dell rätten att fakturera dig för prisskillnaden eller den normala kostnaden eller priset för tjänsten så som Dell anser rimligt. En sådan faktura ska betalas vid mottagandet och då den är en giltig skuld mellan Partnern och Dell kan den underställas dröjsmålsränta och/eller inkassoåtgärder Du ansvarar för att betala alla skatter, avgifter och andra kostnader, inklusive särskild inkomstskatt, beslutad av central eller kommunal myndighet som rör ett Dell Erbjudande enligt detta Avtal, med undantag för skatt som baseras på Dells nettoinkomst, bruttointäkt, av Dell ägd fastighet eller skyldighet som arbetsgivare. Om Dell enligt tillämplig lag eller förordning är skyldigt att samla in eller hänskjuta skatter eller avgifter rörande ett Dell Erbjudande kommer Dell att lägga till ett motsvarande belopp på din faktura. Beloppet kommer i ett sådant fall att särskilt anges på fakturan Om mervärdesskatt ska erläggas för något belopp som ska betalas enligt detta avtal kommer Dell att tillhandahålla dig en sådan giltig faktura ( Momsfaktura ), som uppfyller alla lagstadgade krav och villkor som behövs för att du ska undantas från mervärdesskatt, för det fall du har 8/31

Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN

Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN Dessa försäljningsvillkor ("Villkoren") gäller mellan kunden ("Kunden") och National Instruments Sweden

Läs mer

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom")

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, TomTom) Sverige Allmänna Villkor TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom") Innehåll 1 Omfattning... 3 2 Din beställning

Läs mer

EXPEDIA ANSLUTNINGSAVTAL FÖR RESEBYRÅER

EXPEDIA ANSLUTNINGSAVTAL FÖR RESEBYRÅER EXPEDIA ANSLUTNINGSAVTAL FÖR RESEBYRÅER Välkommen till Expedia, Inc. Anslutningsavtal för resebyråer (Eng. Travel Agencies Affiliate Program) ( Programmet ). Programmet möjliggör för resebyråer i Sverige

Läs mer

Sverige: VILLKOR ( Villkor )

Sverige: VILLKOR ( Villkor ) Sverige: VILLKOR ( Villkor ) Uppdaterad: 1 April 2006 1. OMFATTNING & TILLÄMPNING 1.1 Dessa villkor är tillämpliga på samtliga köp av produkter (inklusive utan begränsning, hårdvara och/eller programvara)

Läs mer

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER DATUM: 1 januari 2015 ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER ABB:S AV/VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER (2015-1 STANDARD) FÖR: ABB:s dotterbolags köp av lösa saker (varor) och/eller tjänster.

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL FÖR MAMUTS PRODUKTER OCH TJÄNSTER

ANVÄNDARAVTAL FÖR MAMUTS PRODUKTER OCH TJÄNSTER MAMUT ANVÄNDARAVTAL Sverige ANVÄNDARAVTAL FÖR MAMUTS PRODUKTER OCH TJÄNSTER Genom att installera Mamut produkter och/eller genom att använda Mamut tjänster bekräftar du att du läst, förstått och accepterat

Läs mer

LEVERANS PRIS BETALNINGSVILLKOR

LEVERANS PRIS BETALNINGSVILLKOR N.B. Denna översättning är en inofficiell översättning som endast är avsedd för informationsändamål. Vid skiljaktighet mellan den engelska originalversionen och den svenska översättningen äger den engelska

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP 1. Tillämpningsområde 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan a) Eurofins, vilket innebär samtliga bolag som är helt eller delvist ägt av

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01 Rev. 2015-01-01 1 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då bolag inom TeliaSonera-koncernen ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en skund ( Kunden ).

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

Johnson Controls Systems & Service AB Allmänna Avtals- och Leveransvillkor

Johnson Controls Systems & Service AB Allmänna Avtals- och Leveransvillkor Augusti 2011 Johnson Controls Systems & Service AB 1. Definitioner Tillämplig Lag avser varje svensk lag och annan författning, inbegripet direkt tillämplig EG-rätt, the Foreign Corrupt Practices Act of

Läs mer

Johnson Controls Systems & Service AB Allmänna Avtals- och Leveransvillkor

Johnson Controls Systems & Service AB Allmänna Avtals- och Leveransvillkor Augusti 2011 Johnson Controls Systems & Service AB 1. Definitioner Tillämplig Lag avser varje svensk lag och annan författning, inbegripet direkt tillämplig EG-rätt, the Foreign Corrupt Practices Act of

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Mjukvara: Trend Micro Konsumentprodukter Version: Svensk Syfte: Testlicens och betald abonnemang licens Datum: Maj 2015 VIKTIGT: FÖLJANDE AVTAL ( AVTALET ) INNEHÅLLER

Läs mer

ABONNEMANGSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT

ABONNEMANGSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT ABONNEMANGSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT DETTA ABONNEMANGSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT ("AVTALET") UPPRÄTTAS MELLAN SYMANTEC INKLUSIVE DESS DOTTERBOLAG ("FÖRETAGET") OCH DEN JURIDISKA PERSON DU REPRESENTERAR NÄR

Läs mer

Försäljningsvillkor för konsumenter direktförsäljning: gäller samtliga konsumentköp direkt av Dell via telefon eller via Dells hemsida.

Försäljningsvillkor för konsumenter direktförsäljning: gäller samtliga konsumentköp direkt av Dell via telefon eller via Dells hemsida. FÖRSÄLJNINGSVILLKOR Köp av produkter direkt av Dell regleras av ett av nedanstående försäljningsvillkor. Var särskilt noggrann med att läsa igenom och acceptera de rätta försäljningsvillkoren, då dessa

Läs mer

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller mellan solvenet.se, org:556544-1937, och myndig fysisk eller juridisk person(nedan benämnd Kunden ) som abonnerar på en eller flera av solvenets bredbandstjänster

Läs mer

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN.

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. Detta Avtal upplåter en licens till Dig, kunden, att använda Programvaran

Läs mer

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 Sida 1 av 7 Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan B2 Bredband AB AB, organisationsnummer 556575-7738, ( Bredbandsbolaget ) och

Läs mer

SNI-kod. Bankkonto/BG/PG. Säljare Svea

SNI-kod. Bankkonto/BG/PG. Säljare Svea Avtal nr Samarbetsavtal SveaWebPay Mellan Svea Ekonomi AB, 556489-2924 (Svea) och nedan angivna Leverantör har följande samarbetsavtal tecknats enligt villkor i detta avtal,med bilagor. Fält markerade

Läs mer

Allmänna villkor för hyrda förbindelser

Allmänna villkor för hyrda förbindelser Allmänna villkor för hyrda förbindelser V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Förutsättningar och gemensamma åtaganden 2 3. Leverantörens åtagande 4 4. Kundens åtagande 6 5. Leverans 8 6. Avtalstid

Läs mer

Avtal om Google Apps for Education

Avtal om Google Apps for Education Avtal om Google Apps for Education Detta avtal om Google Apps for Education (avtalet) har ingåtts av och mellan Google Inc., (Google) och kunden som identifieras i beställningsdokumentet (kunden). Detta

Läs mer

HOSTELWORLD STANDARDMÄSSIGA TJÄNSTE- OCH LICENSAVTAL

HOSTELWORLD STANDARDMÄSSIGA TJÄNSTE- OCH LICENSAVTAL HOSTELWORLD STANDARDMÄSSIGA TJÄNSTE- OCH LICENSAVTAL Detta avtal har upprättats mellan Hostelworld.com Limited ("HW") och ägaren av egendomen som nämns i "nyckeldetaljer här nedan. HW är ett företag som

Läs mer

UPS-TEKNIKAVTAL. Allmänna villkor. Slutanvändares rättigheter

UPS-TEKNIKAVTAL. Allmänna villkor. Slutanvändares rättigheter UPS-TEKNIKAVTAL Allmänna villkor Slutanvändares rättigheter UPS-TEKNIKAVTAL Version UTA05072014 LÄS NOGGRANT IGENOM FÖLJANDE VILLKOR I DETTA UPS-TEKNIKAVTAL. GENOM ATT ANGE NEDAN ATT DU FÖRBINDER DIG ATT

Läs mer

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat Översikt över Tjänsten Tjänsten Symantec Managed PKI for SSL-certifikat ("Tjänsten") är en värdbaserad och webbaserad lösning som gör att Kunden kan centralisera utfärdande, förnyande, upphävande och hantering

Läs mer