till erbjudandet om onslutning till somföllighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "till erbjudandet om onslutning till somföllighet"

Transkript

1 Frågor och svor till erbjudandet om onslutning till somföllighet "Infrostruktur i Viby" Vonligo frågor med vidhcingonde svor som kon vqra qktuellq. Allmänt t. Vod får jog vid deltogonde i somfölligheten? Somfölligheten erbjuder fromdragning ov kommunqlt vqtten och ovlopp somt f iberonslutning från Skqnovq:s onslutningspunkt vid Sötro till tomt- /trödgårdsgröns f or respektive hushål I, 2. Vilko instollotioner behöver jog sjölv göro för votten, ovlopp och fiber förutom deltogonde i samf ölligheten? För Vqtten tillkommer onslutning ov vqttenledning från servis vid tomt- /trödgårdsgröns till egen vottenmötore instollerod i huset somt onslutningsovgift till kommunen. För Avlopp tillkommer nedgrövning ov tonk med pump (LPS) som ersättning för befintlig septitank somt onslutning ov ledningor från hus och ny ledning till servis vid tomt-/trcidgårds9röns. Dessutom fromdrogning ov el till motor i LPS somt ledning till lormenhet inomhus. Anslutningsovgift till kommunen tillkommer. För Fiber tillkommer nedlöggning ov befintligt konolisotionsrör från tomt- /trcidgärdsgröns in i hus somt preporering, blåsning, svetsning och inmötning ov fiber. 3. Vod kostor det ott qnsluto sig till somfölligheten? Kostnoden ör knuten till fostighetens ondelstol och ör beroendesv totolqntalet andelsögore somt kostnoden för bildondet ov somfölligheten med tillhöronde instollotioner. Kostnqden per ondel boserot på projektgruppens budgetkolkyl hqr beröknqts för 26 hushåll med olternqtiven 18 och 37 hushåll som indikqtion, se budgetförslo9! Projekt infrostruktur i Viby - Vonligo frigor och svar Sqmmonställt?Ol2-12-Q2/Losse Kqrlsson Sido 1

2 4. Hur f inansieror jo9 kostnoden för min ondel i sqmfölligheten? Förutom kontonf betolning kon lån upptcs ov respektive fostighetsögare. Motivet för lån kan vqrq ott mon inte hor spormedel eller att mqn vill onvöndo spormedlen till onnot. Lånet ör knutet till fostigheten (inte till individen!) och det löggs med högsta sökerhet i densommo. Kontokto er bonkl Vid en fastighetsförsöljning överförs länet till köpcren (liksom ondelen i somfölli9h eten). 5. Vod hönder om jog inle går med i somfölligheten? Du får sjölv ordno med godkönt ovlopp somt votten och bredbond. Om du inte 9är med från börjcn utqn tönker göra det senare är principen ott du då får betqlo onslutningscvgiften (sommo som de som qnsluter sig från börjon) + index + erforderligo kompletteringor ov slongor, kopplingor, kronor, fiber etc. f ör votten, cvlopp och bredbond sqmt tillhöronde grövningor. 6. Vod innebör ondelstol i sqmfölligheten? Andelstal onges för vorje deltagonde fostighet. som bestömmes efter vad som ör sköligt med hönsyn frömst till den nytto fastigheten hqr ov onlöggningen. Kril lo: Anlciggni ngslogen SF 5 L97 3: Vad ör en fostighet? En fostighet ör ett mork- eller vattenområde eller en volym som ör fost egendom med tillhöronde fostighetstillbehör (till exempel byggnoder, ondrq cnlöggningqr och vcixtlighet), som utgör en röttslig enhet. f dogligt tol qnvönds ordet fostighet oftaoegentligt om en byggnod, trots qtf denno onvändning inte hor stöd i logen. Krillo: Wikipedio 8. Vorför erbjuds baro gemensarnmo qndelor i somfölligheten? Andelor per funktion, dvs. Avlopp, Votten respektive Fiber, hcr tidigore diskuterots men det bedöms ge f ör få deltogore som ger en olltför hög ondelskostnod med trolig risk för qtt det inte blir någon somföllighet. Dessutom blir det omstöndigt qtt qdministrero somtidigt som det gör det svårt ott prcktiskt göro nödvöndigo kompletteringor kostnqdseffektiva i efterhand. Erbjudandet om gemensommo qndelor ör proxis enligt kontokfer vi haft med ondro somfölligheter och gör ott det helo blir enklare. Projekt infrostruktur i Viby - Vonligo frå9or och svor Sommonstö\lt 2O?-L2-O2 / Lqsse Kar lsson Sido 2

3 9. Vod ör fördelen med qtt ovslutq vid fomtgröns/fiadgård? Mon får ett enkelt grönssnitt mellon den gemensommo somfälligheten och den privato tomten/trädgården. Fostighetsögaren kqn sedon qnsluto sig till önskod funktion nör det possor. Om mon t ex hor en ovloppsonlöggning som ör godkönd och relotivt ny kon mon vöntq med qnslutningen tills ovloppsonlöggningen blir obrukbor. 10. Hur påverkos fostighetens toxeringsvörde res1ektive soluvörd e av onslutning till kommunolt votten, ovlopp somt bredbond? För småhus påverkos toxeringsvördet i nulciget enbqrt ovloppsonslutningen genom ott markvördet stiger. På Skottemyndighetens hemsidq f inns en "räknesnurrq" med vors hjcilp vördet kon beröknos. För Viby 5:7 stiger nuvqrqnde toxerqde tomtvörde från :- till 242OOO:-. Höjningen på :- innebär då en ökcd årlig kostnad ov 210:- med nuvaronde fostighetsskott p& O,75%. Ni kqn sjölvo 9öro denno berökning genom ott gå in på Skctteverkets "röknesnurro" på internetodressen /www.skatteverket.se/privot/etjonster/beroknotqxeningsvarde.4.lselb 10334ebe8bc html och läggo in e?o egna vcirden. Notero informotionen om "vördeområde" löngst ned på sidqn! Kcillo: Skqtteverket och Lors Korlsson Motsvqronde berökning sko öven finnos för lqntbruksfostigheter! Anund Scmföllighet (belöget i Bqdelundo med omnejd) röknor med ett ökqt soluvcirde ov 3OO :-/fostighet (ett hushåll) men då sko mon betcu'rko att de ligger nöro VGteråsl lgillo: Anunds 5F/l-ars Björklund 11. Hur ser den preliminöro oktivitets och tidplonen ut för genomf öronde ov projektet? Finns tillröckligt ontql intresseqnmölon på budgeterbjudondet kommer vi ott gå vidore och begöro inofferterför arbetet. Kolkyler boserode på desso off erter kommer sedon ott erbjudqs de intresserode f ör ett slutgiltigt ställningstogonde. Blir det öven dör tillröckligt ontol komme? en somföllighet qtt bildqs och upphondling genomförs, grövningor och slongförlöggningor utförs och instollotioner till berördo fostigheter genomförs. Dörefter Projekt infrostruktur i Viby - Vonligo frågor och svor Sommonställt?Ol2-t2-o?/Losse Korlsson Sidq 3

4 driftsötts systemen. Tidplonen för genomföronde: Stort våren 2013 och klort sommoren?ot4. Votten och Avlopp 12. Vod ör onslutningsovgiften f ör Votten och AvloPP till kommunen? Anslutningsovgiften (z}t?) ör ca t4?oot- för cvlopp respektive 8300:- för votten och beröknot per hushåll. Krillo: Arbogo kommun/l-6 Felldin (tfn 2OL2-O3-(Z) 13. Vod ör trycksovloppssystem LP52O0O? LPS (Low Pressure System) -systemet består ov LP5-enheter somt tryckledningssystem. Spillvotten från fastigheternq qvleds till LP5-enheternq med sjölvfoll. Pumporno i helo somfallighefens system orbetqr helt qutomatiskt och oberoende ov vqrondro. Förekommonde fqsto föroreningor f infördelas effektivt. På grund qv litet flöde och ovsoknod ov större fosto partiklor i vattnet kon tryckovloppssystemet utföros med kleno dimensioner. Motorn ör enfqsmotor 230V,tOA, co 1kW och 1450r/m som ör försedd med termiskt överbelostningss kydd. A utomotikutrustnin gen ör inbyggd i LPSpumpen. Stort/stopp- och larmfunktionerno styrs av tryckströmbrytore som påverkos qv vottennivän i tonken. Vid larm styrs stort och stopp vio relö som initieros qv erhållet lorm, erhållet lqrm återstölles. Pumpen onslutes med stickpropp till en opporotlådo försedd med provkörningsknopp/återstöllning lqrm och drifttidmötore. För er som vill lciso mero kon ni titto på följonde hemsido: ht t p t / / ww w.konnunalt eknk s e / ind e*f W K<illo: Skondimvisk komnrunoltekniks hemsido Projekt infrostruktur i Viby - Vonligo frågor och svor Sommonstöllt 21t2-12-O?/Lasse Korlsson Sidq 4

5 L4. Hur mångo hushåll kloror en "stondord"-lp5? Enligt tillverkoren klqrqr denl-2 hushåll. Ansluts flera kon det intröffo att pumpen inte hinner ott trycko ut ovloppsvottnet med följd ott det blir ett lqrm. En LPS med större sump bör då istöllet instolleros. Kril lo: Skondi novi sk Ko mrnumltekni k/ Leif Mrel i us 15. Måsto ollq onvöndo somma typ/typer ov LPS, slongor och vottenmötore i somf öl I ighet en? Allo måste onvöndo sommo typ/typer ov LPS eftarsom systemet cir dimensionerot för desso. Krov f inns öven ott sommo typ av slongor och vottenmötore sko onvöndqs eftersom det bedöms ge en ökod säkerhet. LPS, slongor och vottenmötore inköps centrolt ov somfölligheten men betolos ov respektive f ostigh et sögar e. Krilla: Anunds SFlLors Björklund Bredbond 16. Vorför sko jog skoffo bredbond?. Mojliggör hemarbeleför ovoncerqdearbeten t ex grofik och bilder.. Hostigheten kommer otf kunno mångdubblqs i fromtiden med sommo fiber.. Höghostighetsbredbond gör det mölligt ott utvecklo och onvöndo helt nyo tjönster inom utbildning och sjukvård (t ex att "gä till doktorn på distons"). Det kommer bl. q ott göro det möjligt ott bo kvor längre i sitt hem på londsbygden.. Kontokt med born och bornborn vio Skype och motsvoronde tjönster.. Höjer vördet på fostigheten vid en försöljning. Folk som ör vonq vid snobbt internet kommer inte ott acceptera nuvoronde bredbondslösning vio ADSL. t7. Vorför f tber...? FIBER. Fibern grövs ned i morken och ör dcirför völdigt driftsöker och okönsli9 för störningor. Lött ott förberedo för fromtidsinriktqd teknisk utveckling. Möjlighet till minst 100 Mbit/s både till och från onvöndqren.. Kon utan problem qnvöndos för telefon, TV och fnternet somtidigt. Livslöngden ör mer ön 50 år och kon enkel'l uppgroderqs eller bytos ut.. Större volmojlighet ov tjönsteoperotör TELEFONI Projekt infrostruktur i Viby - Vonligo fr&gor och svor Sommqnstöllt 2Ot?-t2-O2 llosse Kor lsson Sido 5

6 . Vid åsknedslog Jeder fibern inte elektrisko impulsen vidore.. Billigore telef ontjdnster.. Du kqn fortforonde onvöndo din gamlo telefon och telefonnummer. INTERNET. Högre hastighet både till och från onvöndaren. Hostigheten ör oberoende qv ovståndet och hur mångo som ör w uppkopplode.. Snobb nedloddning ov film mm. Snobb grotis surfning på t ex mobiltelefon och surfplotto hemmq viq trådlöst uppkoppling (Wi-Fi). 6er stobilt trådlöst nötverk.. Perfekt mottogning. Kloror HDTV och 3D-formqt. Se på progrommet nör det pcssor dig, t ex SVT Ploy. "Video on demqnd" - videobutik på nötet Krillo: Ärjängs kommun "Fiber till bredband! Tillsotnnons" och vorför inte qlternotiv teknik? ADSL-TEKNIK (Kopporaräd - mox 24 lrtbit/s - i Viby 2-Q läbit/s). Otillröcklig kopocitet isnor fromtid.. Känslig för vöderpåverkon. Styrs ov tillgång på koppornöt, kundunderlag och operotörens intresse ctt kopplo upp stotioner.,iaobilt BREDBAND. Otillröcklig kopocitet och förhållandevis dyrt (36).. Könslig för vöderpåverkon.. Delod kopocitet pä ontolet onslutningat ger lögre hostighet. o Kostsomt ott byggout på londsbygden.. De områden som inte hor tillgång till 36 idog kommer heller inte qtt få tillgång ttll4g SATELLTT/PARABOL. Komplement till TV-mottogningcr. Mottogningshostighet 2-4 Mbit/s lgllo: Ärjön9s konmun "Fiber till bredbond! Tillsqmnrons" t9. Vod får jog för bredbondsonslutning? Projekt infrostruktur i Viby - Vonligo frågor och svor sommonstöllt 2OL?-I2-O2/Lasse Korlsson Sido 6

7 Styrelsen för somfölligheten förhqndlqr from ett gemensqmt erbjudonde som innehåller en grundonslutning till internef,lelelon och TV. Utöver detto erbjudonde får vor och en göra sino egno ovtol. 20. Vod ör onslutningsovgiften f ör Bredbond? Vi får onsluto oss till Telios utrustning i nod vid Sätro uton kostnqd. Aven elkostnqd ingår. Kcil lo: Moi I Tel iolltäoric A ndersso n 2OL2-O6 -L5 2t. Vorför sko vi sjölvo lögga in fiber och onsluto den? Vi hqr frihet ctt völjo vilken tjönsteoperotör som vi önskor. Det innebör ockå ott vi sjölvo styr över krovet på "öppet nöt" som finns från bidrogsgivornos sido. 22. Vilko bidrog kon vi fäf ar Bredbond? Vi kqn få bidrog från Lönsstyrelsen (inkl PTS) för konqlisqtionen men inte för ott blåsa in fiber och onslutq den. Kroven för ott få bidraget ör ott minst 50% eljer lögst 20 hushäll onsluter sig till bredbondet. Dessutom får kostnoden uppgå till mqx :- per hushåll vcro fostighetsögoren qlltid sko betqlo :-. Bidroget kqn olltså bli moximqlt :- per hushåll. 23. Hur ser instollotionen ov f iber ut i husen? Instollationen i bostoden kon se olikq ut beroende på vilken leverontör som völjs. Det finns öven trådlöso vqriortter. Flero instollotionsexempel visos på Telios hemsidq under edbond%2c+digitqltv+och+telef oni+fr%e5n+teliq&sl:teliose_top sok och völj sedon oliko vorionter under f liken Support. 24. Hur mångo bredbondsqbonnemqng f inns det i Sverige idag (?otl)?. Bredbqnd totolt: 8,4 miljoner. Fqst bredbond: Drygt 3 miljoner vorov 6L2OOO vio kobel-tv, vio fiber och vio XDSL (telefonjock). Projekt infrastruktun i Viby - Vonliga frägor och svor sommonstöllt 2ot2-t?-O2/Lasse Kqrlsson Sido 7

8 o Mobilt bredbond: 5,1 miljoner tofolt vorov bredbond vio instickskort (dongel) till PC 1,9 miljoner och 3,2 miljoner bredbondsobonnemong som tillöggstjönst till smort-phoneobonnemong. Krillo: PTS återgivet i tidningen Villadgroren nr 5/2Q Vilko ör regeringens mål för snobbt bredbond? 90 % ov Sveriges hushåll och företog skq år 2O2O ho tillgång till bredbond om minst 100 Mbit/s. Krillo: Regeringens bredbondsstroteg för Sverige - Siotehs offentlig uiredningor?oloi8? Projekt infrostruktur i Viby - Vonligo frågor och svor Sommonstöllt?OQ-t2-O?/Losse Korlsson Sido 8

\1- Fersorrqltidning för C\/A-UHF. &lr! \972 o Ärgång 23 :&., f#$ * sf"y. f.' d&*

\1- Fersorrqltidning för C\/A-UHF. &lr! \972 o Ärgång 23 :&., f#$ * sfy. f.' d&* \1 Fersorrqltidning för C\/AUHF &lr! \972 o Ärgång 23 f#$ * sf"y f.' d&* :&., i* s s b *o # ff Redclkrören går i pensrcdn Den 3l moi gör Bergtrollsredoktören, civilingeniören m. m. Rognor Fredrik Bengtson

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI 264 hushåll i Diö säger Ja till fiber! - För oss är valet enkelt vi längtar efter att få in uppkoppling via fiber. Att försöka spå om framtiden

Läs mer

Tillsammans. Fiber för bredband!

Tillsammans. Fiber för bredband! Fiber för bredband! Tillsammans. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet. Foto: Aztek

Läs mer

Fiber i Dalsland. Det är livskvalitet. Foto: Morgan Torger

Fiber i Dalsland. Det är livskvalitet. Foto: Morgan Torger Fiber i Dalsland Fib er f Ti ör b llsa re mm db an and! s. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Foto:

Läs mer

Fiber för bredband! Tillsammans.

Fiber för bredband! Tillsammans. Fiber för bredband! Tillsammans. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitét. www.ornskoldsvik.se

Läs mer

Tillsammans bygger vi Fiber För bredband, tv och telefoni

Tillsammans bygger vi Fiber För bredband, tv och telefoni Tillsammans bygger vi Fiber För bredband, tv och telefoni Din guide till vård- och omsorg i Kil Att bo på landsbygden, ha nära till djur och Du som behöver vård- och omsorg i Kils kommun ska få det. natur,

Läs mer

Ett fibernät... KOS Fiber ek. förening. så mycket mer än bara data och internet. Information från

Ett fibernät... KOS Fiber ek. förening. så mycket mer än bara data och internet. Information från Ett fibernät... så mycket mer än bara data och internet Information från KOS Fiber ek. förening Varför vill vi bygga fibernät i Okome, Köinge och Ätrafors? TELEFONI Fibern läggs ned i marken och är därför

Läs mer

Dä ska va gôtt å leve! Mä ett gôrbrett brebann sô vore hartta nock.

Dä ska va gôtt å leve! Mä ett gôrbrett brebann sô vore hartta nock. Dä ska va gôtt å leve! Mä ett gôrbrett brebann sô vore hartta nock. Översättning för inflyttade: Bra kommunikation nära dig. Samma kommunikationsmöjligheter på landsbygd som i större städer. Landsbygden

Läs mer

Samhällsinformation. www.borgstenafiber.se. Fiber till Borgstena. fixar vi tillsammans!

Samhällsinformation. www.borgstenafiber.se. Fiber till Borgstena. fixar vi tillsammans! Samhällsinformation www.borgstenafiber.se Fiber till Borgstena fixar vi tillsammans! Ställ upp för Din bygd! Bli delaktig för en framtid att få samma förutsättningar till kommunikation som de boende på

Läs mer

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Landsbygden ska leva och utvecklas Därför behövs moderna bredbandslösningar Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande

Läs mer

Landsbygden ska leva och utvecklas

Landsbygden ska leva och utvecklas Från första informationen till färdiginstallerad fiber. 1 - Stormöte Bynet informerar om FFH - Projekt på din lokala ort 2 - Projektgrupp En projektgrupp bildas av deltagarna på stormötet. Entrepenad grupp

Läs mer

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med

Läs mer

Bredband till bygden Odensvi

Bredband till bygden Odensvi Bredband till bygden Odensvi Bredband till Odensvi en satsning i värdsklass För idag och imorgon Odensviborna har i alla tider värnat sin bygd, vilket också inkluderar förändring i tidens anda. Många minns

Läs mer

Bredbandsstrategi Högsby kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi Högsby kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Högsby kommun 2013-2020 Antagen av KF 2013-05-06, 68 Övergripande principer I Högsby kommuns översiktsplan från 2012 framgår bl a att: Kommunen ska verka för att de bredbandsnät som byggs

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening

VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Var och när? Församlingshemmet i Amnehärad måndag 18 februari 2013 kl. 18.30

Läs mer

IB BULLETINEN. EIB:s sysselsättningspaket

IB BULLETINEN. EIB:s sysselsättningspaket DEN EUROPALISKE INVESTERINGSBANK EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EUROPEAN INVESTMENT BANK BANCO EUROPEO DE INVERSIONES Φ±ξΐά IB BULLETINEN 5-1997-Nr 95 BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT

Läs mer

För idag och imorgon. Bredband till Loftahammar

För idag och imorgon. Bredband till Loftahammar Bredband till Loftahammar Bredband till Loftahammar Vi har länge haft nyttiga och bra kommunikationer sjövägen. 1983 öppnades Bjursundsbron (416 m), som sedan dess har glatt många i vårt området. Nu är

Läs mer

Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar

Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar Internet Vad kostar det? Se http://www.bredband2.com/skanor-falsterbo Vilken hastighet får jag via den nya anslutningen? 100Mbit/s i båda riktningarna dvs. både upp och

Läs mer

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabba bredbandstjänster; Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över

Läs mer

Fiber for bredband TV a telefoni

Fiber for bredband TV a telefoni 4 Forshaga kommun Fiber for bredband TV a telefoni, ha nara till djur och natur, men anda ha samma forutsattningar till kommunikation som de som bor pa stqfre orter. Det amivskvalitet." 2 Fiberoptiskt

Läs mer

10 frågor och svar om. bredband

10 frågor och svar om. bredband 10 frågor och svar om bredband Bredband var för några år sedan ett i det närmaste okänt begrepp för de flesta av oss. I dag tävlar företagen om att erbjuda de snabbaste bredbandsuppkopplingarna till hushåll

Läs mer

FIber till byn. för en levande landsbygd

FIber till byn. för en levande landsbygd FIber till byn 1 för en levande landsbygd Bredband till alla genom Fiber till byn Det är viktigt att landsbygden och de mindre orterna får samma tillgänglighet som storstäderna. Det är avgörande för Karlstads

Läs mer

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet

Läs mer

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Fiber för bredband Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet. Ludvika framtidens, tillväxtens

Läs mer

Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT

Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm Fibernät? Varför? Dagens samhälle har nyttjat de s.k. kopparledningarna i ca 100 år. En teknik som börjar fasas ur. Tekniskt så blir det en flaskhals med tanke på morgondagens behov. Idag Detta är vad

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

Hela landsbygden ska med!

Hela landsbygden ska med! Hela landsbygden ska med! När elen drogs in i stugorna på 50-talet var det ingen som kunde förutse hur mycket den kan användas till...... och idag vet vi att nya tjänster och användningsområden är på väg!

Läs mer