till erbjudandet om onslutning till somföllighet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "till erbjudandet om onslutning till somföllighet"

Transkript

1 Frågor och svor till erbjudandet om onslutning till somföllighet "Infrostruktur i Viby" Vonligo frågor med vidhcingonde svor som kon vqra qktuellq. Allmänt t. Vod får jog vid deltogonde i somfölligheten? Somfölligheten erbjuder fromdragning ov kommunqlt vqtten och ovlopp somt f iberonslutning från Skqnovq:s onslutningspunkt vid Sötro till tomt- /trödgårdsgröns f or respektive hushål I, 2. Vilko instollotioner behöver jog sjölv göro för votten, ovlopp och fiber förutom deltogonde i samf ölligheten? För Vqtten tillkommer onslutning ov vqttenledning från servis vid tomt- /trödgårdsgröns till egen vottenmötore instollerod i huset somt onslutningsovgift till kommunen. För Avlopp tillkommer nedgrövning ov tonk med pump (LPS) som ersättning för befintlig septitank somt onslutning ov ledningor från hus och ny ledning till servis vid tomt-/trcidgårds9röns. Dessutom fromdrogning ov el till motor i LPS somt ledning till lormenhet inomhus. Anslutningsovgift till kommunen tillkommer. För Fiber tillkommer nedlöggning ov befintligt konolisotionsrör från tomt- /trcidgärdsgröns in i hus somt preporering, blåsning, svetsning och inmötning ov fiber. 3. Vod kostor det ott qnsluto sig till somfölligheten? Kostnoden ör knuten till fostighetens ondelstol och ör beroendesv totolqntalet andelsögore somt kostnoden för bildondet ov somfölligheten med tillhöronde instollotioner. Kostnqden per ondel boserot på projektgruppens budgetkolkyl hqr beröknqts för 26 hushåll med olternqtiven 18 och 37 hushåll som indikqtion, se budgetförslo9! Projekt infrostruktur i Viby - Vonligo frigor och svar Sqmmonställt?Ol2-12-Q2/Losse Kqrlsson Sido 1

2 4. Hur f inansieror jo9 kostnoden för min ondel i sqmfölligheten? Förutom kontonf betolning kon lån upptcs ov respektive fostighetsögare. Motivet för lån kan vqrq ott mon inte hor spormedel eller att mqn vill onvöndo spormedlen till onnot. Lånet ör knutet till fostigheten (inte till individen!) och det löggs med högsta sökerhet i densommo. Kontokto er bonkl Vid en fastighetsförsöljning överförs länet till köpcren (liksom ondelen i somfölli9h eten). 5. Vod hönder om jog inle går med i somfölligheten? Du får sjölv ordno med godkönt ovlopp somt votten och bredbond. Om du inte 9är med från börjcn utqn tönker göra det senare är principen ott du då får betqlo onslutningscvgiften (sommo som de som qnsluter sig från börjon) + index + erforderligo kompletteringor ov slongor, kopplingor, kronor, fiber etc. f ör votten, cvlopp och bredbond sqmt tillhöronde grövningor. 6. Vod innebör ondelstol i sqmfölligheten? Andelstal onges för vorje deltagonde fostighet. som bestömmes efter vad som ör sköligt med hönsyn frömst till den nytto fastigheten hqr ov onlöggningen. Kril lo: Anlciggni ngslogen SF 5 L97 3: Vad ör en fostighet? En fostighet ör ett mork- eller vattenområde eller en volym som ör fost egendom med tillhöronde fostighetstillbehör (till exempel byggnoder, ondrq cnlöggningqr och vcixtlighet), som utgör en röttslig enhet. f dogligt tol qnvönds ordet fostighet oftaoegentligt om en byggnod, trots qtf denno onvändning inte hor stöd i logen. Krillo: Wikipedio 8. Vorför erbjuds baro gemensarnmo qndelor i somfölligheten? Andelor per funktion, dvs. Avlopp, Votten respektive Fiber, hcr tidigore diskuterots men det bedöms ge f ör få deltogore som ger en olltför hög ondelskostnod med trolig risk för qtt det inte blir någon somföllighet. Dessutom blir det omstöndigt qtt qdministrero somtidigt som det gör det svårt ott prcktiskt göro nödvöndigo kompletteringor kostnqdseffektiva i efterhand. Erbjudandet om gemensommo qndelor ör proxis enligt kontokfer vi haft med ondro somfölligheter och gör ott det helo blir enklare. Projekt infrostruktur i Viby - Vonligo frå9or och svor Sommonstö\lt 2O?-L2-O2 / Lqsse Kar lsson Sido 2

3 9. Vod ör fördelen med qtt ovslutq vid fomtgröns/fiadgård? Mon får ett enkelt grönssnitt mellon den gemensommo somfälligheten och den privato tomten/trädgården. Fostighetsögaren kqn sedon qnsluto sig till önskod funktion nör det possor. Om mon t ex hor en ovloppsonlöggning som ör godkönd och relotivt ny kon mon vöntq med qnslutningen tills ovloppsonlöggningen blir obrukbor. 10. Hur påverkos fostighetens toxeringsvörde res1ektive soluvörd e av onslutning till kommunolt votten, ovlopp somt bredbond? För småhus påverkos toxeringsvördet i nulciget enbqrt ovloppsonslutningen genom ott markvördet stiger. På Skottemyndighetens hemsidq f inns en "räknesnurrq" med vors hjcilp vördet kon beröknos. För Viby 5:7 stiger nuvqrqnde toxerqde tomtvörde från :- till 242OOO:-. Höjningen på :- innebär då en ökcd årlig kostnad ov 210:- med nuvaronde fostighetsskott p& O,75%. Ni kqn sjölvo 9öro denno berökning genom ott gå in på Skctteverkets "röknesnurro" på internetodressen / ebe8bc html och läggo in e?o egna vcirden. Notero informotionen om "vördeområde" löngst ned på sidqn! Kcillo: Skqtteverket och Lors Korlsson Motsvqronde berökning sko öven finnos för lqntbruksfostigheter! Anund Scmföllighet (belöget i Bqdelundo med omnejd) röknor med ett ökqt soluvcirde ov 3OO :-/fostighet (ett hushåll) men då sko mon betcu'rko att de ligger nöro VGteråsl lgillo: Anunds 5F/l-ars Björklund 11. Hur ser den preliminöro oktivitets och tidplonen ut för genomf öronde ov projektet? Finns tillröckligt ontql intresseqnmölon på budgeterbjudondet kommer vi ott gå vidore och begöro inofferterför arbetet. Kolkyler boserode på desso off erter kommer sedon ott erbjudqs de intresserode f ör ett slutgiltigt ställningstogonde. Blir det öven dör tillröckligt ontol komme? en somföllighet qtt bildqs och upphondling genomförs, grövningor och slongförlöggningor utförs och instollotioner till berördo fostigheter genomförs. Dörefter Projekt infrostruktur i Viby - Vonligo frågor och svor Sommonställt?Ol2-t2-o?/Losse Korlsson Sidq 3

4 driftsötts systemen. Tidplonen för genomföronde: Stort våren 2013 och klort sommoren?ot4. Votten och Avlopp 12. Vod ör onslutningsovgiften f ör Votten och AvloPP till kommunen? Anslutningsovgiften (z}t?) ör ca t4?oot- för cvlopp respektive 8300:- för votten och beröknot per hushåll. Krillo: Arbogo kommun/l-6 Felldin (tfn 2OL2-O3-(Z) 13. Vod ör trycksovloppssystem LP52O0O? LPS (Low Pressure System) -systemet består ov LP5-enheter somt tryckledningssystem. Spillvotten från fastigheternq qvleds till LP5-enheternq med sjölvfoll. Pumporno i helo somfallighefens system orbetqr helt qutomatiskt och oberoende ov vqrondro. Förekommonde fqsto föroreningor f infördelas effektivt. På grund qv litet flöde och ovsoknod ov större fosto partiklor i vattnet kon tryckovloppssystemet utföros med kleno dimensioner. Motorn ör enfqsmotor 230V,tOA, co 1kW och 1450r/m som ör försedd med termiskt överbelostningss kydd. A utomotikutrustnin gen ör inbyggd i LPSpumpen. Stort/stopp- och larmfunktionerno styrs av tryckströmbrytore som påverkos qv vottennivän i tonken. Vid larm styrs stort och stopp vio relö som initieros qv erhållet lorm, erhållet lqrm återstölles. Pumpen onslutes med stickpropp till en opporotlådo försedd med provkörningsknopp/återstöllning lqrm och drifttidmötore. För er som vill lciso mero kon ni titto på följonde hemsido: ht t p t / / ww w.konnunalt eknk s e / ind e*f W K<illo: Skondimvisk komnrunoltekniks hemsido Projekt infrostruktur i Viby - Vonligo frågor och svor Sommonstöllt 21t2-12-O?/Lasse Korlsson Sidq 4

5 L4. Hur mångo hushåll kloror en "stondord"-lp5? Enligt tillverkoren klqrqr denl-2 hushåll. Ansluts flera kon det intröffo att pumpen inte hinner ott trycko ut ovloppsvottnet med följd ott det blir ett lqrm. En LPS med större sump bör då istöllet instolleros. Kril lo: Skondi novi sk Ko mrnumltekni k/ Leif Mrel i us 15. Måsto ollq onvöndo somma typ/typer ov LPS, slongor och vottenmötore i somf öl I ighet en? Allo måste onvöndo sommo typ/typer ov LPS eftarsom systemet cir dimensionerot för desso. Krov f inns öven ott sommo typ av slongor och vottenmötore sko onvöndqs eftersom det bedöms ge en ökod säkerhet. LPS, slongor och vottenmötore inköps centrolt ov somfölligheten men betolos ov respektive f ostigh et sögar e. Krilla: Anunds SFlLors Björklund Bredbond 16. Vorför sko jog skoffo bredbond?. Mojliggör hemarbeleför ovoncerqdearbeten t ex grofik och bilder.. Hostigheten kommer otf kunno mångdubblqs i fromtiden med sommo fiber.. Höghostighetsbredbond gör det mölligt ott utvecklo och onvöndo helt nyo tjönster inom utbildning och sjukvård (t ex att "gä till doktorn på distons"). Det kommer bl. q ott göro det möjligt ott bo kvor längre i sitt hem på londsbygden.. Kontokt med born och bornborn vio Skype och motsvoronde tjönster.. Höjer vördet på fostigheten vid en försöljning. Folk som ör vonq vid snobbt internet kommer inte ott acceptera nuvoronde bredbondslösning vio ADSL. t7. Vorför f tber...? FIBER. Fibern grövs ned i morken och ör dcirför völdigt driftsöker och okönsli9 för störningor. Lött ott förberedo för fromtidsinriktqd teknisk utveckling. Möjlighet till minst 100 Mbit/s både till och från onvöndqren.. Kon utan problem qnvöndos för telefon, TV och fnternet somtidigt. Livslöngden ör mer ön 50 år och kon enkel'l uppgroderqs eller bytos ut.. Större volmojlighet ov tjönsteoperotör TELEFONI Projekt infrostruktur i Viby - Vonligo fr&gor och svor Sommqnstöllt 2Ot?-t2-O2 llosse Kor lsson Sido 5

6 . Vid åsknedslog Jeder fibern inte elektrisko impulsen vidore.. Billigore telef ontjdnster.. Du kqn fortforonde onvöndo din gamlo telefon och telefonnummer. INTERNET. Högre hastighet både till och från onvöndaren. Hostigheten ör oberoende qv ovståndet och hur mångo som ör w uppkopplode.. Snobb nedloddning ov film mm. Snobb grotis surfning på t ex mobiltelefon och surfplotto hemmq viq trådlöst uppkoppling (Wi-Fi). 6er stobilt trådlöst nötverk.. Perfekt mottogning. Kloror HDTV och 3D-formqt. Se på progrommet nör det pcssor dig, t ex SVT Ploy. "Video on demqnd" - videobutik på nötet Krillo: Ärjängs kommun "Fiber till bredband! Tillsotnnons" och vorför inte qlternotiv teknik? ADSL-TEKNIK (Kopporaräd - mox 24 lrtbit/s - i Viby 2-Q läbit/s). Otillröcklig kopocitet isnor fromtid.. Känslig för vöderpåverkon. Styrs ov tillgång på koppornöt, kundunderlag och operotörens intresse ctt kopplo upp stotioner.,iaobilt BREDBAND. Otillröcklig kopocitet och förhållandevis dyrt (36).. Könslig för vöderpåverkon.. Delod kopocitet pä ontolet onslutningat ger lögre hostighet. o Kostsomt ott byggout på londsbygden.. De områden som inte hor tillgång till 36 idog kommer heller inte qtt få tillgång ttll4g SATELLTT/PARABOL. Komplement till TV-mottogningcr. Mottogningshostighet 2-4 Mbit/s lgllo: Ärjön9s konmun "Fiber till bredbond! Tillsqmnrons" t9. Vod får jog för bredbondsonslutning? Projekt infrostruktur i Viby - Vonligo frågor och svor sommonstöllt 2OL?-I2-O2/Lasse Korlsson Sido 6

7 Styrelsen för somfölligheten förhqndlqr from ett gemensqmt erbjudonde som innehåller en grundonslutning till internef,lelelon och TV. Utöver detto erbjudonde får vor och en göra sino egno ovtol. 20. Vod ör onslutningsovgiften f ör Bredbond? Vi får onsluto oss till Telios utrustning i nod vid Sätro uton kostnqd. Aven elkostnqd ingår. Kcil lo: Moi I Tel iolltäoric A ndersso n 2OL2-O6 -L5 2t. Vorför sko vi sjölvo lögga in fiber och onsluto den? Vi hqr frihet ctt völjo vilken tjönsteoperotör som vi önskor. Det innebör ockå ott vi sjölvo styr över krovet på "öppet nöt" som finns från bidrogsgivornos sido. 22. Vilko bidrog kon vi fäf ar Bredbond? Vi kqn få bidrog från Lönsstyrelsen (inkl PTS) för konqlisqtionen men inte för ott blåsa in fiber och onslutq den. Kroven för ott få bidraget ör ott minst 50% eljer lögst 20 hushäll onsluter sig till bredbondet. Dessutom får kostnoden uppgå till mqx :- per hushåll vcro fostighetsögoren qlltid sko betqlo :-. Bidroget kqn olltså bli moximqlt :- per hushåll. 23. Hur ser instollotionen ov f iber ut i husen? Instollationen i bostoden kon se olikq ut beroende på vilken leverontör som völjs. Det finns öven trådlöso vqriortter. Flero instollotionsexempel visos på Telios hemsidq under edbond%2c+digitqltv+och+telef oni+fr%e5n+teliq&sl:teliose_top sok och völj sedon oliko vorionter under f liken Support. 24. Hur mångo bredbondsqbonnemqng f inns det i Sverige idag (?otl)?. Bredbqnd totolt: 8,4 miljoner. Fqst bredbond: Drygt 3 miljoner vorov 6L2OOO vio kobel-tv, vio fiber och vio XDSL (telefonjock). Projekt infrastruktun i Viby - Vonliga frägor och svor sommonstöllt 2ot2-t?-O2/Lasse Kqrlsson Sido 7

8 o Mobilt bredbond: 5,1 miljoner tofolt vorov bredbond vio instickskort (dongel) till PC 1,9 miljoner och 3,2 miljoner bredbondsobonnemong som tillöggstjönst till smort-phoneobonnemong. Krillo: PTS återgivet i tidningen Villadgroren nr 5/2Q Vilko ör regeringens mål för snobbt bredbond? 90 % ov Sveriges hushåll och företog skq år 2O2O ho tillgång till bredbond om minst 100 Mbit/s. Krillo: Regeringens bredbondsstroteg för Sverige - Siotehs offentlig uiredningor?oloi8? Projekt infrostruktur i Viby - Vonligo frågor och svor Sommonstöllt?OQ-t2-O?/Losse Korlsson Sido 8

Vern ör Jag? 7l\F. r Uddannelsesveiledning UDDANNELSESBOGEN 6-2. 2l-s,aLr.At{o syd. Ungdommens

Vern ör Jag? 7l\F. r Uddannelsesveiledning UDDANNELSESBOGEN 6-2. 2l-s,aLr.At{o syd. Ungdommens Vern ör Jag? OB r Uddannelsesveiledning 2l-s,aLr.At{o syd 7l\F 6-2 Till löraren Identit et / vem ör jog MåI: *ott störko identiteten *ott störko onsvorskönslan *att störka sjölvstöndigheten *arbeto med

Läs mer

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Landsbygden ska leva och utvecklas Därför behövs moderna bredbandslösningar Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI 264 hushåll i Diö säger Ja till fiber! - För oss är valet enkelt vi längtar efter att få in uppkoppling via fiber. Att försöka spå om framtiden

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA VÄLKOMMEN TILL RONNEBYPORTEN!

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA VÄLKOMMEN TILL RONNEBYPORTEN! VÄLKOMMEN TILL RONNEBYPORTEN! VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! KONTAKTUPPGIFTER Du som har frågor om anslutning till fibernätet, kontakta Ronneby Miljö

Läs mer

---t) l\)p. I jömförelse med 1,976 steg koncernens försöljning med 14,6o/0 till 8.004 miljoner kronor. om försöljningen vid Mceucy-Norrls, Inc.

---t) l\)p. I jömförelse med 1,976 steg koncernens försöljning med 14,6o/0 till 8.004 miljoner kronor. om försöljningen vid Mceucy-Norrls, Inc. lnll/)ld ---t) l\)p Pressmeddelonde Aktlebologet skf:s styrelse sommontradde på torsdogen. Efter sommontrödet lömnsdes föijonde uppgifter om lg7t &rs verksomhet och resultqt. SKF-KONCERNEN I jömförelse

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

Utbyggnad av fiber för bredband, tv och telefoni inom Högsby kommun

Utbyggnad av fiber för bredband, tv och telefoni inom Högsby kommun Utbyggnad av fiber för bredband, tv och telefoni inom Högsby kommun Utveckling av en levande landsbygd Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande landsbygd. Det gäller såväl, vägar, ledningsnät

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Nu kommer fibernätet till: Laholm

Nu kommer fibernätet till: Laholm Nu kommer fibernätet till: Laholm En utbyggnad som förändrar Sverige Sveriges tredje största stadsnät 100% fokus på stadsnät och telekom Erfarenhet och kompetens Öppenhet, Helhetsgrepp, Närhet och Flexibilitet

Läs mer

Europeiska investeringsbankens initiativ för att skapa sysselsättning i smâ och medelstora företag

Europeiska investeringsbankens initiativ för att skapa sysselsättning i smâ och medelstora företag \ BEH EIB' Ί998 1958 EIB BULLETINEN 2-1998 ΝΓ97 ISSN 1025-0891 DEN EUROP/tlSKE INVESTERINGSBANK EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK ΕΥΡΟΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EUROPEAN INVESTMENT BANK BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

Läs mer

Samhällsinformation. www.borgstenafiber.se. Fiber till Borgstena. fixar vi tillsammans!

Samhällsinformation. www.borgstenafiber.se. Fiber till Borgstena. fixar vi tillsammans! Samhällsinformation www.borgstenafiber.se Fiber till Borgstena fixar vi tillsammans! Ställ upp för Din bygd! Bli delaktig för en framtid att få samma förutsättningar till kommunikation som de boende på

Läs mer

FIBER TILL TÄMTA. Ställ upp för Din bygd! FIXAR VI TILLSAMMANS!

FIBER TILL TÄMTA. Ställ upp för Din bygd! FIXAR VI TILLSAMMANS! www.tamtafiber.se FIBER TILL TÄMTA FIXAR VI TILLSAMMANS! Ställ upp för Din bygd! Bli delaktig för en framtid att få samma förutsättningar till kommunikation som de boende på större orter. Det är livskvalitet.

Läs mer

Välkomna. Fibernät i Hackvad

Välkomna. Fibernät i Hackvad Välkomna till informationen Fibernät i Hackvad Vi berättar om det pågående projektet för att kunna erbjuda alla fastigheter i Hackvad med omnejd med fibernät och om villkoren för anslutning. Fibernät behövs

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte med Bergs fiberförening 16 november 2014 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation

Läs mer

Svaneholms fiberförening www.seglora.se. www.svaneholmfiber.se. fixar vi tillsammans! + Snabbt, stabilt och billigt Internet. Ställ upp för Din bygd!

Svaneholms fiberförening www.seglora.se. www.svaneholmfiber.se. fixar vi tillsammans! + Snabbt, stabilt och billigt Internet. Ställ upp för Din bygd! SEGLORA FIBERFÖRENING Svaneholms fiberförening www.seglora.se www.svaneholmfiber.se Fiber till Seglora fixar vi tillsammans! + Snabbt, stabilt och billigt Internet + Billig Snabbt, och stabilt stabil och

Läs mer

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Några stolpar FIBER ÄR FRAMTIDEN Idag finns det inga hastighetsbegränsningar BILLIGARE TJÄNSTER TV/Bredband/Telefon blir billigare ATTRAKTIVARE FASTIGHET Fastighetens

Läs mer

Hölö Scoutkår. Svensko Scoutforbundet. 3. Ärsmötet behörigt utlyst Ärsmötet fonns behörigen utlyst. 4. Vol ov funktionörer för årsmötet

Hölö Scoutkår. Svensko Scoutforbundet. 3. Ärsmötet behörigt utlyst Ärsmötet fonns behörigen utlyst. 4. Vol ov funktionörer för årsmötet Ärsmöte för Hölö Scoutkår 2016!7:e mars 20L6 Scoutgården Hölö Scoutkår Svensko Scoutforbundet Södertörns Scoutdistrikt 2016-03-t7 1. Ärsmötets öppnonde Ordföronde hölsode qllq völkomnq och förklarqde årsmötet

Läs mer

\1- Fersorrqltidning för C\/A-UHF. &lr! \972 o Ärgång 23 :&., f#$ * sf"y. f.' d&*

\1- Fersorrqltidning för C\/A-UHF. &lr! \972 o Ärgång 23 :&., f#$ * sfy. f.' d&* \1 Fersorrqltidning för C\/AUHF &lr! \972 o Ärgång 23 f#$ * sf"y f.' d&* :&., i* s s b *o # ff Redclkrören går i pensrcdn Den 3l moi gör Bergtrollsredoktören, civilingeniören m. m. Rognor Fredrik Bengtson

Läs mer

Nu bygger vi bredband i Hökhult

Nu bygger vi bredband i Hökhult Nu bygger vi bredband i Hökhult UppCom erbjuder dig att ansluta dig till bredband via optofiber. Byggstart kommer att ske under hösten. Förväntad tid för arbetet är ca 8 veckor. Ett nät flera tjänster

Läs mer

Arvika Kommunnät. - din lokala fiberleverantör. Inspiration och vägledning för att välja bredbandstjänster

Arvika Kommunnät. - din lokala fiberleverantör. Inspiration och vägledning för att välja bredbandstjänster Arvika Kommunnät - din lokala fiberleverantör Inspiration och vägledning för att välja bredbandstjänster När du är redo för framtidens TV och underhållningstjänster, trygghetstjänster och lagring av dina

Läs mer

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad Svenska stadsnät - Fibernät Svenska Stadsnät erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert och öppet nät. Vi växer

Läs mer

Framtidens datanät. Nisse Husberg 14.1 2009

Framtidens datanät. Nisse Husberg 14.1 2009 Framtidens datanät Nisse Husberg 14.1 2009 Betydelse Datanätet den viktigaste infrastrukturen om 20 år tidtabellen svår, riktningen klar! Landsbygden vinner mest på datanäten! service på samma nivå som

Läs mer

VARFÖR FIBER? Dagens fiberbaserade bredband innehåller vad man kallar Tripple play. Detta innebär att man kan välja att ringa, surfa på internet samt titta på tv via fibern. Här nedan kommer några argument

Läs mer

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber!

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! 12 steg om hur du kan få fiberanslutning till din fastighet Vi har gjort det möjligt - nu är det upp till dig! Under hösten 2012 har Ljungby kommun och

Läs mer

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät 8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät Vårt ansvar en fungerande vardag för dig Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Karlskrona kommun. Via en och samma anslutning kan du välja mellan

Läs mer

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad FIBERNÄT FRÅN SVENSKA STADSNÄT PERSPEKTIV Svenska Stadsnät Perspektiv erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert

Läs mer

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 2014-09-21 H. Stomberg/Vilket bredband?/bilaga 4 1 Vilket bredband? Hastigheten mäts i megabit per sekund (Mb/s). Fler

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm Fiber i Höje - Välkomnande - Kommunen informerar (Göran Eriksson) -Varför fiber (Fibergruppen) - Kaffe paus - Erfarenheter från Årjängs fiberförening (Peter Lustig) - Frågestund, Vad gör vi nu! - Intresseanmälan

Läs mer

DU VILL VÄL VARA MED! Skålleruds fiberförening

DU VILL VÄL VARA MED! Skålleruds fiberförening Varför fiber? Fiber är framtidssäker för Internet, telefon, TV och en rad samhällstjänster bland annat larm och tjänster för vård i hemmet. Fiber har mycket hög kapacitet. Möjliggör att olika tjänster

Läs mer

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Bakgrund KKP Fiber Henrik Samuelsson, initiativtagare Får tilldelat

Läs mer

Se om dina grannar anmält intresse

Se om dina grannar anmält intresse I SAMARBETE MED BACKNEJLIKEGATAN ANSLUTEN ENGELSKA VÄGEN INTRESSE Se om dina grannar anmält intresse Just nu bygger vi ut fibernätet över kommunen så fort det bara går! För att på bästa sätt använda de

Läs mer

Tillsammans bygger vi Fiber För bredband, tv och telefoni

Tillsammans bygger vi Fiber För bredband, tv och telefoni Tillsammans bygger vi Fiber För bredband, tv och telefoni Din guide till vård- och omsorg i Kil Att bo på landsbygden, ha nära till djur och Du som behöver vård- och omsorg i Kils kommun ska få det. natur,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening

VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Var och när? Församlingshemmet i Amnehärad måndag 18 februari 2013 kl. 18.30

Läs mer

Varför är kommunen inblandad?

Varför är kommunen inblandad? Varför är kommunen inblandad? Simrishamns kommun arbetar aktivt för att husägare, såväl privatpersoner som företagare, ska koppla upp sig via fiber. Arbetet bedrivs genom en anställd bredbandssamordnare.

Läs mer

t^t 2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen som idag erbjuder de sökta prograûunen och inriktningarna.

t^t 2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen som idag erbjuder de sökta prograûunen och inriktningarna. lngegerd Andersson Ämne: UNDS GYMNASIEFORBUND 2015-02- llr looqt D-p kn VB: Remiss från Skolinspektionen dnr Ansökan 32-2A15:862 Plusgymnasiet AB Ansökan 20 I 5-862. htm I ; Regestreringsbevis Plusgym

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Net at Once - Kommunikationsoperatör

Net at Once - Kommunikationsoperatör Net at Once - Kommunikationsoperatör Net at Once som kommunikationsoperatör med Öppen plattform och Öppen gruppanslutning innebär att de medlemmar i föreningen som vill välja fritt i ett öppet nät bland

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

Bredband till bygden Helgenäs och Vråka

Bredband till bygden Helgenäs och Vråka Bredband till bygden Helgenäs och Vråka Anmäl din fastighet på kommunens hemsida! Bredband - För idag och imorgon Läs igenom folderns och anmäl ert intresse på kommunens hemsida. Det är viktigt att så

Läs mer

Fiber för bredband! Tillsammans.

Fiber för bredband! Tillsammans. Fiber för bredband! Tillsammans. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitét. www.ornskoldsvik.se

Läs mer

FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET

FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET C4 Energi Fibernät C4 Energi leverar fiberkabel till de som vill ha ett snabbt, framtidssäkrat och öppet nät. Nätet växer kontinuerligt och allt fler ges

Läs mer

Telia Fiber Business. Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com. Operator Business

Telia Fiber Business. Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com. Operator Business Telia Fiber Business Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com Operator Business Ni bygger hela vägen fram till huset Frostfritt och el uttag 2 2013-04-09 Telia Fiberanslutning 2010 Så hänger det

Läs mer

Fiber i Bråbacka (?) 2014-11-29

Fiber i Bråbacka (?) 2014-11-29 Fiber i Bråbacka (?) 2014-11-29 Agenda Syfte och mål Varför fiber? Erbjudande och krav från Tibro Energi Vilka tjänster finns att köpa Principer för förläggning Vem gör vad? Projekt FIBER I BRÅBACKA Tidplan

Läs mer

Fibergruppen En helhetslösning. www.fibergruppen.se

Fibergruppen En helhetslösning. www.fibergruppen.se Fibergruppen En helhetslösning Fiber till Gärdala Vilka är Fibergruppen? Fibergruppen är en partner till Telia och Skanova Access. Vi hjälper till med hela fiberprocessen, från administration och ekonomi

Läs mer

Ett fibernät... KOS Fiber ek. förening. så mycket mer än bara data och internet. Information från

Ett fibernät... KOS Fiber ek. förening. så mycket mer än bara data och internet. Information från Ett fibernät... så mycket mer än bara data och internet Information från KOS Fiber ek. förening Varför vill vi bygga fibernät i Okome, Köinge och Ätrafors? TELEFONI Fibern läggs ned i marken och är därför

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm Fibernät? Varför? Dagens samhälle har nyttjat de s.k. kopparledningarna i ca 100 år. En teknik som börjar fasas ur. Tekniskt så blir det en flaskhals med tanke på morgondagens behov. Idag Detta är vad

Läs mer

Dä ska va gôtt å leve! Mä ett gôrbrett brebann sô vore hartta nock.

Dä ska va gôtt å leve! Mä ett gôrbrett brebann sô vore hartta nock. Dä ska va gôtt å leve! Mä ett gôrbrett brebann sô vore hartta nock. Översättning för inflyttade: Bra kommunikation nära dig. Samma kommunikationsmöjligheter på landsbygd som i större städer. Landsbygden

Läs mer

Möte om fiber i Jäderfors enbart för icke medlemmar samt alla boende öster om Järbovägen husen nr 520-620 (Gäller ej boende i byn)

Möte om fiber i Jäderfors enbart för icke medlemmar samt alla boende öster om Järbovägen husen nr 520-620 (Gäller ej boende i byn) Möte om fiber i Jäderfors enbart för icke medlemmar samt alla boende öster om Järbovägen husen nr 520-620 (Gäller ej boende i byn) Som läget är nu är intresset för fiber jättestort i stora delar av Jäderfors.

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

TV/Internet/Tele via fiber till Saxebäcken. - en ljusare vardag

TV/Internet/Tele via fiber till Saxebäcken. - en ljusare vardag TV/Internet/Tele via fiber till Saxebäcken Fibertekniken Mycket framtidssäker I princip inga hastighetsbegränsningar Håller på att ersätta andra infrastrukturer som telefonnät (koppar) och TV-nät (koaxial)

Läs mer

Bredband Gotland. Bredband Till Alla 2013-08-08 ASM

Bredband Gotland. Bredband Till Alla 2013-08-08 ASM Bredband Gotland Bredband Till Alla 2013-08-08 ASM Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Föreningsstämma. 28 juni 2015. Välkomna!

Föreningsstämma. 28 juni 2015. Välkomna! Föreningsstämma 28 juni 2015 Välkomna! Dagordning 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 3. Godkännande av röstlängden 4. Val av två

Läs mer

Vad behöver jag för att få Internet, TV och telefoni att fungera?

Vad behöver jag för att få Internet, TV och telefoni att fungera? Vad behöver jag för att få Internet, TV och telefoni att fungera? Internet Vilken hastighet ska jag välja? Om du ska använda internet för att surfa, betala räkningar, streama musik och titta på Youtube-filmer

Läs mer

Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation

Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation Öppet stadsnät valfrihet I det öppna stadsnätet Wexnet väljer du själv vilka tjänsteleverantörer du önskar utifrån dina önskemål och behov. Det innebär

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte FyrBoDal 8 oktober 2014 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation Koppar Fiber

Läs mer

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 1.Kommunalt vatten och avlopp? 2.Mobilt bredband, affärsmodell och kostnader 3.Anslutningar och teknik 4.Handlingsplan Kommunalt vatten och avlopp? JESSICA RYTTER

Läs mer

BT BOXER. svensk traktor. nted nt&ngd. (err helt nt/ storkore och bekviimore. mer mtngsidig och mer ekonomisk. rrl od ern a Ji n e,!d!

BT BOXER. svensk traktor. nted nt&ngd. (err helt nt/ storkore och bekviimore. mer mtngsidig och mer ekonomisk. rrl od ern a Ji n e,!d! BT BOXER (err helt nt/ svensk traktor nted nt&ngd rrl od ern a Ji n e,!d!s(sr Differentiolspcirr Differentialspiirren iskar dragkraften och f ramkomligheten sqmt minskar slirningen, diickslitaget och brdnsliferbrukningen.

Läs mer

Fiber i Dalsland. Det är livskvalitet. Foto: Morgan Torger

Fiber i Dalsland. Det är livskvalitet. Foto: Morgan Torger Fiber i Dalsland Fib er f Ti ör b llsa re mm db an and! s. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Foto:

Läs mer

Nu höjer vi hastigheten på din gata till 1000 Mbit/sek! Information till dig som funderar på att skaffa fiber.

Nu höjer vi hastigheten på din gata till 1000 Mbit/sek! Information till dig som funderar på att skaffa fiber. Nu höjer vi hastigheten på din gata till 1000 Mbit/sek! Information till dig som funderar på att skaffa fiber. Hastighetsjämförelser Så lång tid tar det att ladda ner en dvd-film på 4,7 gb eller 1gb filer.

Läs mer

IB BULLETINEN. EIB:s sysselsättningspaket

IB BULLETINEN. EIB:s sysselsättningspaket DEN EUROPALISKE INVESTERINGSBANK EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EUROPEAN INVESTMENT BANK BANCO EUROPEO DE INVERSIONES Φ±ξΐά IB BULLETINEN 5-1997-Nr 95 BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Telia Operator Business som KommunikationsOperatör ett öppet nät för fastigheten 08-504 635 38 08-504 544 06

Telia Operator Business som KommunikationsOperatör ett öppet nät för fastigheten 08-504 635 38 08-504 544 06 Telia Operator Business som KommunikationsOperatör ett öppet nät för fastigheten Thomas Berggren Regionansvarig säljare Thomas.j.berggren@teliasonera.com Linda Saltin Regionansvarig säljare Linda.Saltin@teliasonera.com

Läs mer

Välkomna till möte om Bredband 500-1000 Mbit. Samfälligheten Seraljen

Välkomna till möte om Bredband 500-1000 Mbit. Samfälligheten Seraljen Välkomna till möte om Bredband 500-1000 Mbit Samfälligheten Seraljen Projektgruppen Från Seraljen Imran Bukhari (191) Babis Karassavas (115) Leif Warbrandt (101) Från Ownit Kjell Lindqvist (Telenor Sverige)

Läs mer

Förslag externt VÄLKOMMEN TILL EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER. HEJ! VAD HÄNDER NU?

Förslag externt VÄLKOMMEN TILL EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER. HEJ! VAD HÄNDER NU? VÄLKOMMEN TILL EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER. HEJ! Som Hyresbostäder tidigare meddelat så är vi ny kommunikationsoperatör av bredbandstjänster för dig som hyresgäst. Vi har redan monterat boxen som levererar

Läs mer

INFORMATION FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN. Bredband via fiber. - framtidens kommunikation

INFORMATION FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN. Bredband via fiber. - framtidens kommunikation INFORMATION FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Bredband via fiber - framtidens kommunikation Byanätssamverkan i Örnsköldsviks kommun - för morgondagens samhälle År 2020 har 90 % av alla hushåll och företag tillgång

Läs mer

Klart du ska välja fiber!

Klart du ska välja fiber! Klart du ska välja fiber! Vi får ofta frågor om varför det är så bra med bredband via fiber. Här berättar vi mer om hur det fungerar och vilka fördelar fiber har både ekonomiskt och tekniskt. Förhoppningsvis

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Bill Johansson ElTel - Entreprenör UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun. UppCom

Läs mer

Fiber till skärgården Hasselö, Sladö, Björkö, Solidö, Smågö, Lilla Rätö

Fiber till skärgården Hasselö, Sladö, Björkö, Solidö, Smågö, Lilla Rätö Fiber till skärgården Hasselö, Sladö, Björkö, Solidö, Smågö, Lilla Rätö 1 Bredband för idag och imorgon. Samhället är beroende av en levande och attraktiv landsbygd där människor kan leva, bo och verka.

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

TV, telefon och Internet mm via fiber Du hänger

TV, telefon och Internet mm via fiber Du hänger TV, telefon och Internet mm via fiber Du hänger väl med......när fibern kommer till Torsvi www.torsvifiber.se Nu pågår förberedelser för utbyggnad av fiber i Torsvi. Just nu inventerar vi vilka som vill

Läs mer

Fiberanslut din villa på landet och säkra dina framtida behov av internet, TV och telefoni.

Fiberanslut din villa på landet och säkra dina framtida behov av internet, TV och telefoni. Fiberanslut din villa på landet och säkra dina framtida behov av internet, TV och telefoni. Gästabudstaden AB är ett helägt dotterbolag till Nyköpings kommun och är ett öppet stadsnät. Vi vill passa på

Läs mer

Bolmsö fibergrupp HÅRINGE SKEDA HORN KYRKBYN PERSTORP SJÖALT ÖSTERÅS HOV HJÄRTSTORP NÄSET BOLLSTA LIDA TJUST BAKAREBO HUSABY TORP

Bolmsö fibergrupp HÅRINGE SKEDA HORN KYRKBYN PERSTORP SJÖALT ÖSTERÅS HOV HJÄRTSTORP NÄSET BOLLSTA LIDA TJUST BAKAREBO HUSABY TORP www.bolmso.se Bolmsö fibergrupp Februari 2014 startades en studiecirkel för att utreda möjligheten till bredband, telefon och TV via fiber på Bolmsö Gruppen har samlat in fakta för att kunna ge en aktuell

Läs mer

Fiber till Tjuv- & Enholmen?

Fiber till Tjuv- & Enholmen? Fiber till Tjuv- & Enholmen? Nu gör vi ett nytt försök. Hittills har 21 fastigheter beställt anslutning. Vi behöver 35 för att dra igång projektet. Anmälan vill vi ha senast 30 juni 2016 Kontaktpersoner

Läs mer

Agenda. Varför Fiber? Varför NU? Vad kostar det?

Agenda. Varför Fiber? Varför NU? Vad kostar det? Agenda Varför Fiber? Varför NU? Vad kostar det? Varför Fiber? Varför arbetar Regeringen och Regionerna med bredbandsutveckling? q Regionerna och kommunerna är övertygade om att; q Näringslivet får bättre

Läs mer

Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten

Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten Namn Namn Titel Så här ser affärsmodellen ut Slutkund Support Support Support Tjänsteleverantör 1 Tjänsteleverantör 2 Tjänsteleverantör

Läs mer

Bredbandsnät villa. Installationsguide

Bredbandsnät villa. Installationsguide Bredbandsnät villa Installationsguide Digitala tjänster nära dig. Vad roligt att just du har bestämt dig för att fiberansluta din villa till Ronnebyporten. I ett öppet bredbandsnät hittar du många fördelar.

Läs mer

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se Fibergruppen - Ett helhetskoncept Vad är fiber? Fiber är en kabeltyp där man använder optiskt ljus för dataöverföring istället för elektriska pulser (ADSL). Tekniken möjliggör blixtsnabb uppkoppling, både

Läs mer

Internetanvändningen i Sverige 2016

Internetanvändningen i Sverige 2016 Internetanvändningen i Sverige 2016 iis.se 1 Pamela Davidsson Statistikansvarig, IIS @PamPamDavid pamela.davidsson@iis.se Internet Bredband Utrustning 20 år Dator Internet Bredband Surfplatta I mobilen

Läs mer

Framtidens nät är här

Framtidens nät är här Framtidens nät är här Dina nya tjänster för telefoni och bredband Beställ dina nya tjänster senast en månad innan stängning - så att du kan fortsätta att ringa och surfa! Besök telia.se/framtidensnat eller

Läs mer

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Erik Evestam, LRF Västra Sverige Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Fler, mer, oftare... 89% hade tillgång till internet hemma 83% har tillgång

Läs mer

Anslut till Jönköping stadsnät

Anslut till Jönköping stadsnät Anslut till Jönköping stadsnät Ödestugu Landsbygsområde Älgabäcksryd 28 maj Mats Lagervall & Anna Söderberg Varför fiber Hur fiber Använda fiber Varför ska jag ha Fiber? Hur får jag Fiber? Hur använder

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Sjuhärad 29 september 2014 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation Koppar Fiber

Läs mer

Anslut ditt hus till. Stadsnätet

Anslut ditt hus till. Stadsnätet Anslut ditt hus till Stadsnätet Gästabudstaden har beslutat att inleda projekt Lästringe-Vedaån. Detta genom att erbjuda anslutning av fastigheter i Lästringe samhälle och Kvegerö-Granlund innan projektstöd

Läs mer

Borlänge Energi Stadsnät. Jan-Erik Lindroth Jon Pallin Malin Albertsson Helena Wallengren

Borlänge Energi Stadsnät. Jan-Erik Lindroth Jon Pallin Malin Albertsson Helena Wallengren VÄLKOMNA Borlänge Energi Stadsnät Jan-Erik Lindroth Jon Pallin Malin Albertsson Helena Wallengren Affärsidé Borlänge Energi erbjuder Borlänges fastighetsägare energi, vatten och stadsnät samt tar hand

Läs mer

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT Anslut ett fibernät till ert område 1 Fiber till ditt hushåll Nu har du möjligheten att ansluta dig till det senaste inom nöje och kommunikation. Genom en fiberanslutning via oss uppgraderar du ditt hem

Läs mer

Erbjudande till JVF. Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni. Ger lite mer.

Erbjudande till JVF. Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni. Ger lite mer. Erbjudande till JVF Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni Ger lite mer Erbjudande JVF till JVF Information Hej allihop! För att följa med samhällets

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Bill Johansson ElTel - Entreprenör UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet i Uppvidinge kommun. UppCom

Läs mer

Vill du ha framtidens bredband? Beställ idag!

Vill du ha framtidens bredband? Beställ idag! Vill du ha framtidens bredband? Beställ idag! Var med att utveckla infrastrukturen runt Vedaån och Kvegerö-Granlund med omnejd genom att ansluta ditt hus till stadsnätet. När tillräckligt många kommer

Läs mer

Landsbygden ska leva och utvecklas

Landsbygden ska leva och utvecklas Från första informationen till färdiginstallerad fiber. 1 - Stormöte Bynet informerar om FFH - Projekt på din lokala ort 2 - Projektgrupp En projektgrupp bildas av deltagarna på stormötet. Entrepenad grupp

Läs mer

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE Framtidssäker infrastruktur för snabba kommunikationer, Internet, tv, telefoni, data, spel, nytta och nöje. Välkommen till Dala Energi Stadsnät. DIGITAL-TV, INTERNET, JOBBET OCH

Läs mer

Valfrihet är det bästa som finns

Valfrihet är det bästa som finns Valfrihet! ara svårt att förstå att så mycket information får plats att åka så fort i en hårstråtunn fiber... Valfrihet är det bästa som finns Ett snabbt fibernät öppet för alla Ett snabbt fibernät öppet

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens och arbetsställens

Läs mer

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar!

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! BREDBAND PÅ FÅRÖ Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! Bakgrund Sedan några år har GEAB erbjudit radiolänkar som bredbandsanslutning på Fårö.

Läs mer

Välkommen Till STORMÖTE. Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening

Välkommen Till STORMÖTE. Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Välkommen Till STORMÖTE Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Var och När? Församlingshemmet i Amnehärad Måndag 18 februari 2013 kl. 18.30 Vi

Läs mer

Snabbt. Snabbare. Falu Stadsnät. fev.se/stadsnät

Snabbt. Snabbare. Falu Stadsnät. fev.se/stadsnät Snabbt. Snabbare. Falu Stadsnät. fev.se/stadsnät AND Vad får du? En anslutning till Falu Stadsnät ger dig pålitlig kommunikation med hög kvalitet. Det är en säker investering som gör din bostad mer attraktiv

Läs mer

Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel

Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel 1 2010-10-13 Grattis, du har fått möjlighet till fiber! Telia Fiberanslutning En framtidssäker investering Tillräcklig

Läs mer