Delrapport 1 INTERNET FÖR ALLA. Att minska den digitala klyftan. Internet För alla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delrapport 1 INTERNET FÖR ALLA. Att minska den digitala klyftan. Internet För alla"

Transkript

1 Delrapport 1 INTERNET FÖR ALLA Att minska den digitala klyftan Mutlimediadator på äldreboende April

2 Göran Bergh TioHundraförvaltningen Sammanfattning Internet För Alla I syfte att minska den digitala klyftan för äldre i Norrtälje kommun finansierar stiftelsen.se ett projekt i samarbete med TioHundraförvaltningen. Projektet genomförs under 2009 och har två målgrupper; äldre på landsbygd och äldre i någon form av äldreboende. Här presenteras bl a syfte och mål, vissa fakta, antaganden, analyser, frågeställningar inför strategiska beslut samt de konkreta aktivitetsplanerna som startar under maj månad och pågår projekttiden ut. 2

3 Innehållsförteckning Sida, nummer Sammanfattning 2 Innehållsförteckning 3 Bakgrund Den digitala klyftan 4 Syfte och målgrupper Syfte 5 Målgrupper 5 Olika segment 5 Mål Mätbara mål 6 Styrgrupp och projektledning 7 Analys och exempel Nuläget 8 Hinder faktiska och upplevda 9 Olika grupper av förändringsbenägna 9 Generationskrockar 10 Äldre hjälper äldre 11 Bredbandstäckning 12 Västerviksmodellen 13 Micasa AB 15 Planerade aktiviteter Planerade aktiviteter för äldre på landsbygd 17 Problem & lösningar 19 Planerade aktiviteter för äldre boende på äldreboende 20 Problem & lösningar 20 Referenser 23 3

4 Bakgrund Den digitala klyftan Skillnaden mellan de som har tillgång till det digitala samhällets informationsutbud och de som inte har det brukar kallas den digitala klyftan. Det beräknas att ca 2 miljoner svenskar f n står utanför det som kort kan sammanfattas med begreppet IT-samhället m a o är det ca svenskar som inte använder datorer och Internet. Det är i hög grad en generationsfråga. Ett enkelt samband kan konstateras ju högre ålder, desto färre som använder datorer. Av nämnda två miljoner beräknas ca hälften vara över 55 år. Dock är även frågor som t ex utbildningsnivå, etnicitet, funktionshinder språkliga, motoriska, intellektuella e dyl samt tillgänglighet också faktorer som påverkar det digitala utanförskapet. Samhället förändras samtidigt mot ett samhälle där information, och därmed valmöjligheter och delaktighet, alltmer är beroende av att medborgarna har tillgång till Internet. Allt oftare avslutas nyhetssändningar, annonser, myndighetsinformation mm, mm med den nu nästan standardiserade frasen Om du vill veta/läsa mer gå in på vår hemsida Att behärska tekniken, att ha tillgång till datorer är både en demokratifråga och en nödvändighet för att faktiskt kunna ta del av det nya samhällets möjligheter. Dessutom, och kanske ändå viktigare, är att individens känsla av delaktighet i samhället nästan kräver att denne både behärskar tekniken och har tillgång till den. I Norrtälje kommun bor drygt personer över 55 år, över 65 år. Det är en hög andel, både i jämförelse med övriga länet och med riket. Norrtälje utgörs till stora delar av landsbygd där Internettillgängligheten dessutom kan vara begränsad. Det innebär, statistiskt sett, att ca äldre kommunmedborgare står utanför det som för andra är något vardagligt och relativt okomplicerat. Tiotusen norrtäljebor över 55 år står utanför IT-samhället! Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE) som också ansvarar för toppdomännamnet.se, finansierar flera projekt under rubriken Internet För Alla. I Norrtälje kommun samarbetar.se med TioHundraförvaltningen i syfte att öka Internetanvändningen bland äldre. 4

5 Syfte och målgrupper Syfte Syftet är att kartlägga målgruppen äldre som idag inte har tillgång, eller begränsad tillgång, till Internet. Det är i huvudsak två delgrupper som ska fokuseras: o Äldre i någon form av äldreboende o Äldre boende på landsbygd där bredband av olika anledningar ej finns utbyggt. Syftet är också att utifrån kartläggningen planera och genomföra ett pilotprojekt där olika insatser riktas mot målgruppen äldre utifrån de olika behoven. Bl.a. etableras samarbete med Hjälpmedelsinstitutets HelpDesk projekt. Syftet är att utvärdera pilotprojekt samt att ta fram en handlingsplan för fortsatt utveckling. Projektet skaparhandlingar som syftar till Att hjälpa personer i målgrupperna att börja använda Internet. Att prova nya sätt att nå individer som i dag står utanför ITsamhället. Att lära av försök hur man kan gå tillväga för att nå de som hittills inte nyttjat Internet. Att undanröja hinder såsom kunskapsbrist och tillgänglighet samt i möjligaste mån motivera nya användare. Att skapa hållbara system som överlever efter projekttiden. Att skapa modeller och metoder som kan användas av andra i samma syfte. Målgrupper Projektet fokuserar på två definierade målgrupper: Äldre i någon form av äldreboende Äldre boende på landsbygd där bredband av olika anledningar ej finns utbyggt. Målgruppernas totala population i kommunen; knappt över 65 år, bor på landsbygd, ca 700 personer bor på någon form av äldreboende eller särskilt boende. Segment olika grupper av äldre? 1. DE SOM VILL OCH HAR INTRESSE a. har tillgång och kunskap (viktiga att ha med som opinionsbildare!) b. har tillgång men inte kan i. p g a kunskapsbrist 5

6 ii. p g a funktionshinder c. saknar tillgång men kan i. ekonomiska resurser ii. saknar ekonomiska resurser d. saknar både tillgång och kunskap med/utan funktionshinder i. har ekonomiska resurser ii. saknar ekonomiska resurser 2. DE SOM INTE HAR INTRESSE a. har tillgång b. ingen tillgång i. ekonomiska resurser ii. saknar ekonomiska resurser 3. SÄRSKILT PRIORITERADE/ÖNSKVÄRDA GRUPPER? a. Anhörigvårdare/-stödjare? b. Andra? Mål Mätbara mål Att minst femtio personer rekryteras till utbildning och rådgivning rörande användning av tjänster på Internet. Att minst två tredjedelar av dessa når färdigheterna: 1. Att kunna söka information på Internet och att kunna hitta relevanta tjänster. 2. Att kunna logga in till en tjänst 3. Att kunna skaffa sig ett mejlkonto. Kontoadministration och inställningar. 4. Att skriva och spara eller skicka vidare ett dokument. 5. Att förstå användning av sparfunktioner och externa (USB) enheter. 6. Att vara informerad om bloggar och interaktiva sidor. 7. Att kunna söka information på myndighetssidor som TioHundra, försäkringskassan andra kommunala funktioner på Internet m.m. 8. Att kunna skaffa lösenord eller om möjligt, e-legitimation. 9. Att kunna använda webbkamera Att minst två tredjedelar av dessa når de färdigheter som 10. Att lära sig chatta Att Internetanvändningen i målgruppen ökar mätbart Att TioHundraförvaltningen efter projekt tidens utgång presenterar en plan för en mer reguljär Internet för Alla verksamhet i Norrtälje grundad på erfarenheter från projektet. 6

7 Presentation av arbetssätt och metoder samt effekter av dessa på ett sätt som är tillgängligt för andra kommuner och kommunala verksamheter Norrtälje kommun/tiohundra har satt upp en webbsite med intern information om projektet. Individens upplevelse Att 75% av målgruppen upplever att dom får sina behov tillgodosedda. Styrgrupp och projektledning Projektets styrgrupp består av följande personer: Leif Claesson, Norrtälje kommun Cecilia Möller, Norrtälje kommun Christer Marking,.SE Göran Hägerfelth, TioHundra Bolaget Marina Filipsson, TioHundra Förvaltningen Karin Thalén, TioHundra Förvaltningen Projektledare är Göran Bergh, TioHundra Förvaltningen. 7

8 Analys och exempel Nuläget I Norrtälje kommun finns idag möjligheter för den (äldre) som vill lära sig mer om datorer och Internet. Studieförbunden arrangerar kurser för bl a nybörjare. Enligt uppgift från äldre så anser de att det kurserna är både dyra och ofta håller för högt tempo. Kurserna har ett begränsat antal lektioner där vissa steg ska hinnas med. Detta är deras upplevelse. ABF Norrtälje arrangerar en kurs 5 x 3 timmar i Hallstavik. Ord pris är 1050 kr över 65 år 700 kr. Medborgarskolan i Norrtälje arrangerar olika kurser Internet 3 x 4 lektionstimmar. Kostnad 1275 kr. Kurs Lättdata 4 x 4 lektionstimmar för 1675 kr. Bildbehandling 3 x 4 lektionstimmar 1275 kr. Studiefrämjandet arrangerar inga datakurser men samarbetar med SeniorNet. Studiefrämjandets kalendarier hänvisar till SeniorNets Öppet Hus. Studieförbundet Vuxenskolan har arrangerat kurser för äldre i samarbete med bl a SPF Skutan på Väddö. Har fn inga datakurser, dock en kurs i att använda mobiltelefon! SeniorNet Roslagen SeniorNet är en internationell förening med en svensk nationell förening samt drygt fyrtio lokalavdelningar. Föreningens syfte är att hjälpa äldre (medlemmar) att lära sig använda datorer. SeniorNet Roslagen arrangerar både Öppet Hus på Norrtälje Stadsbibliotek samt kursverksamhet, medlemsträffar, föreläsningar och studiebesök. Principen är att äldre lär äldre d v s frivilliga datorkunniga äldre hjälper andra. Ca 160 personer deltog i kursverksamheten under Kurserna har bedrivits i lånade lokaler i Norrtälje, Rimbo, på Rådmansö och Yxlan. Rekryteringen sker framförallt genom mun-mot-mun-metoden och via annonsering. Ca 16 handledare är aktiva i SeniorNet Roslagen. Man förfogar över 6 datorer med mobilt bredband som tillhandahålls av Studiefrämjandet. Öppet hus-verksamheten kan vissa tider locka upp till 40 personer att delta. Många av dem har med sig egna datorer. Kurserna har ca 7-8 personer per kurstillfälle. Varje kurs pågår ca tio träffar. Startar kursverksamhet på Väddö Folkhögskola i mars -09. Har ingen verksamhet i Grisslehamn och på Singö. 8

9 Roslagsmodellen/SeniorData fungerar ungefär som SeniorNet dock med några skillnader. SeniorData är ingen förening, det är en del av verksamheten i s k Roslagsmodellen, och har färre handledare, ca 4-5 personer. Verksamheten bedrivs på de s k träffpunkterna på olika platser i kommunen. Stationära datorer med uppkoppling, ca 2-4 st/plats finns på ROS, Eneberg, Folkets Hus i Herräng, i Rimbo. Har en nyöppnad Träffpunkt i Älmsta, f n utan datorer och också osäkert om verksamheten, av ekonomiska skäl, kan fortsätta. Datorerna på Eneberg är numer så föråldrade att de omedelbart behöver byts ut. SeniorData tar emot maximalt lika många elever per tillfälle som antalet datorer. Tanken är också att man får komma dit så många gånger man vill, tills man lärt sig. Har ingen verksamhet i Grisslehamn och på Singö. PRO Lokalföreningarna i Norrtälje samarbetar med ABF Norrtälje. F n finns kostnadsfria nybörjarkurser för äldre i Hallstavik Folkets Hus. SPF Skutan en mycket aktiv förening på Väddö. Har tidigare arrangerat datakurser på Norrsundsskolan i Elmsta (Väddö). Andra intresseföreningar t ex Afasiföreningen arrangerar egna kurser för medlemmar. För afatiker bygger programmen på bilder. Synskadades Riksförbund arrangerar också kurser. Ca 10 % av de gravt synskadade i hela landet kan använda en dator. Finns hjälpmedel t ex förstoringsverktyg och talsyntes. Hinder faktiska och upplevda Bristande kunskap Bristande tillgång till dator Bristande tillgång till handledare m fl Bristande uppkopplingsmöjligheter Geografiska avstånd till datorer och handledare Bristande intresse och motivation Bristande hjälp vid inköp, support mm Bristande tilltro till den egna förmågan Bristande ekonomiska resurser Funktionshinder 9

10 Olika grupper av förändringsbenägna I allt förändringsarbete brukar man kunna identifiera minst fyra grupper med olika motivation. Nedanstående indelning fördelar inte nödvändigtvis populationen jämnt d v s att antalet i respektive grupp kan vara ojämnt fördelat. Kan råda stor obalans, dock är det antagligen så att med stigande ålder - desto fler återfinns allt längre 1:a kvartilen 2:a kvartilen 3:e kvartilen 4:e kvartilen Accepterar direkt, redan med Intresserade, mest positiva, har inte fått till det än. Ointresserade, ser inte nyttan, dock ej aktiva motståndare Vill inte, aktivt ställningstagande mot. till höger i tabellen. Den första gruppen här finns opinionsbildare samt befintliga respektive potentiella handledare. Den andra gruppen sannolikt de som söker sig till befintligt kursutbud alternativt gör det i den mån tid och möjlighet ges. Behöver kanske lite extra info och motivation för att ta språnget. Den tredje gruppen behöver motiveras. Tillgång och utbud av stöd och hjälp måste uppfattas som små hinder. Måste sannolikt få hjälp att se möjligheter och motiv. Den fjärde gruppen svårt att påverka den som inte vill. Erbjuda samma möjligheter men måste själv acceptera att delta. Antagande 1: Ju äldre man är desto fler avstår alternativt är tvungna, p g a funktionshinder, att avstå från att lära sig använda datorer. Antagande 2: Grupperna har olika behov av insatser och stöd. Antagande 3: Att motivera hjälpa grupp 3 är det som projektet främst ska sikta på. Generationskrockar? Många äldre får datorer av yngre släktingar och bekanta. Vinnovas rapport Du kan också! belyser en särskild pedagogisk utmaning för äldre när det gäller att lära sig datorer. Tidigare inlärning har ofta skett genom att man steg för steg lär sig förstå hur det nya fungerar. Genom att förstå delarna får man till slut en uppfattning om helheten. Som att t ex lära sig mekanik. Genom att lära sig en förbränningsmotor, förstå hur den fungerar och kan man till slut också förstå ev fel, risker, möjligheter mm. Så fungerar det inte med datorer. Här 10

11 gäller det att bara acceptera att datorn (i bästa fall) fungerar. Gör den det inte så är ofta lösningen bara att backa tillbaka, starta om o s v. IT-världen har en oändlig mängd ny terminologi som kan kännas svår att ta till sig. Datorns teknik, funktioner och möjligheter är betydligt krångligare än vad den faktiskt är att använda. Siv Their, professor i vuxenpedagogik i Helsingfors, refererar till en undersökning där man konstaterat att det finns en avgörande skillnad mellan äldre och yngres inlärning det handlar om tid. Kort kan sägas, att om man har huvudet fullt av kunskaper och erfarenheter så behöver man väga all ny information mot det man redan vet för att efter hand byta ut gammal kunskap mot ny. Det tar tid. Unga personer som startar med mer tomma kunskapsfack behöver inte genomgå samma process. Det går helt enkelt fortare. Konsumentforskare, t ex framtidsforskarna på Kairos Future, konstaterar att dagens konsumenter i allt högre grad drivs av begär, snarare än behov. D v s om man (som yngre) skaffar en ny mobiltelefon så gör man det sannolikt för att man känner begär efter nya och förbättrade funktioner, ny design, ökad kapacitet m m. Inte för att den gamla inte fungerar d v s inte för att man verkligen behöver en ny mobil utan helt enkelt för att man vill ha en! Kan vara likadant vid t ex datorbyten. Det kan vara en generationsskillnad. En äldre nybörjare på datorer har enkla behov, en yngre van användare har andra begär. Kan göra det svårare att förstå varandra. En slutsats är att det sannolikt kan vara svårt för yngre att lära äldre sitta framför datorn. Antagande 4: Äldre behöver mer tid för att lära sig datorer än yngre. Antagande 5: Datorterminologin, ofta på engelska, gör att det blir alternativt verkar svårare än vad det är. Antagande 6: Generationsskillnader kan försvåra kunskapsöverföring. Äldre hjälper äldre Både SeniorNet och SeniorData arbetar med frivilliga äldre som hjälper andra äldre. Alla deltar ideellt. Tillgången på nya/fler handledare är framöver osäker. Ingen vet riktigt om man nått maxantal eller ej. F n finns ungefär lika många handledare som man sysselsätter. Dock är det rimligt att anta att antalet handledare också 11

12 sätter taket för hur många äldre som t ex kan delta i kursverksamheten. Antagande 7: Modellen med äldre frivilliga handledare är ett väl fungerande sätt att nå ut. Antagande 8: Fler (äldre) handledare skulle antagligen resultera i fler äldre i kursverksamhet. Antagande 9: Sannolikheten att fler äldre får hjälp att lära sig datorer även efter projekttiden ökar om modellen med frivilliga och ideellt arbetande handledare fortsätter. Bredbandstäckning Det är svårt att få en total överblick över hur väl uppkopplingen via mobilt bredband fungerar i kommunen. Dock tycks det vara klart att kustområdet har bättre täckning än inlandet. Även i områden, som enligt bredbandsoperatörerna visar täckning, kan det vara mycket lokala skillnader i mottagning. Et stort område, från kusten söder om Älmsta till inlandet Söderbykarl, Svanberga och Edsbro har dålig täckning. Det innefattar ett stort område runt samt framförallt norr om sjön Erken har dålig mottagning, även om som sagt, lokala variationer kan förekomma. De områden som har sämst täckning kommunen återfinns sannolikt väster om Hallstavik, mot kommungränsen. Post- och Telestyrelsen har inte någon lätt tillgänglig uppgift om hur de fasta uppkopplingarna via fiber eller ADSL är uppbyggda i kommunen och var det saknas. De hänvisar till respektive leverantör. Enligt SeniorNet Roslagen så tycks ICE.NET ha den bästa mobila täckningen på landsbygden. Något som bekräftats i flera undersökningar.. 12

13 Hur man gjorde i Västervik rapport från studiebesök I Västervik startade man 2007 ett projekt i syfte att samtliga äldreboenden i kommunen skall ha en uppkopplad dator tillgänglig för de boende. Datorn är i samtliga fall kopplad till en 42 TV-skärm. Västervik har ca invånare, Norrtälje > Båda kommunerna har ungefär 700 boende på äldreboende. I Norrtälje drivs samtliga boenden av bolag eller dylika, de allra flesta av Tiohundra AB. I Västervik ägs och drivs samtliga av kommunen, i intraprenadform vilket innebär att varje äldreboende har eget ansvar för budget mm. I Västervik, liksom i Norrtälje, är det i princip fri konkurrens d v s man är beroende av att människor faktiskt väljer att bo på just det äldreboendet. Nynäsgården utsågs av SPRF till Årets Äldreboende 2008 Nynäsgårdens datahörna, Invid matsalen. 13

14 Under studieresan besöktes två äldreboenden i den lilla orten Hjorted, ca 2 mil söder om Västervik. Nynäsgårdens Äldreboende var det första äldreboendet som fick dator till de äldre och därmed har den äldsta utrustningen. Det andra äldreboendet, Sundsgården, var å andra sidan det som senast fick dator installerad, under feb Projektledaren Mikael Agebjörn vid den nyligen installerade datorn på Sundsgården. I mars 2009 har tretton olika äldre boenden i Västervik en multimediadator, placerad på en central plats, i eller nära något gemensamhetsutrymme. Datorn är oftast igång. Dagligen rullar bildspel med musik från utflykter, evenemang, firanden, fester mm där de boende deltagit. IT-ombud utsedd i varje arbetslag. Varje äldreboende har en ITansvarig. Hela projekt har Mikael Agebjörn som ansvarig projektledare. Första året jobbade han heltid med detta att installera, utbilda, administrera och hålla igång intresset. Fr o m i år jobbar han en dag i veckan med projektet. De flesta boende på Nynäsgården är inga datoranvändare, en del på grund av ointresse andra p g a att de är för sjuka. Av Nynäsgårdens 30 boende så använder ca 5-8 datorns Internetmöjlighet. De demenssjuka har stor glädje av datorns bildspel. T ex kan det vara så att man snabbt har glömt att man deltog i någon utflykt men kan sen se sig på bild, känna igen sig själv, se att man ser glad ut oh därmed återkalla, åtminstone känslan som utflykten gav I och med datorns intåg på Nynäsgården så har personalen lärt sig mer om att använda den. Bl a innebar det att en del nya rutiner kunnat införas på personalens eget initiativ. Man övergav den gamla 14

15 vikariepärmen där det alltid var svårt att veta vem som ringt till vem. Med ett enkelt excel-blad kunde man istället lägga informationen på intranätet där man också kunde föra noteringar om att vikarie X var uppringd, bokad för den och den tiden. Vikarierna kunde också gå in och notera vilka dagar de kunde arbete o s v. Personalen har varit positiva. Idag är det ca % som använder datorn någon gång under arbetstid. Enligt Mikael tar det ca 7-8 månader att introducera det på ett äldreboende där personalen är ointresserade men som till slut tycker det fungerar bra. En del motstånd har man mött från personalen. Sonja, ansvarig för Nynäsgårdens dagverksamhet, vägrade till en början. Var t o m beredd att säga upp sig. Har efterhand ändrat sig och är numer mycket positiv, både till att använda datorn i arbetet och hemma. På frågan om en hälsning till personal som tycker ungefär som hon gjort svarade hon: Om jag kan lära mig det här, ja, då kan vem som helst göra det. Hälsa dom det! Sonja på Nynäsgården i Västervik. MICASA AB STOCKOLM STADS FÖRVALTARE AV ÄLDREBOENDEN Micasa AB äger och förvaltar Stockholm stads äldreboenden. Micasa AB har genomfört projekt för att öka IT-användningen bland de boende på bl a Hässelgårdens särskilda boende. 15

16 IT-chefen Kristian Arnander konstaterar att ev misslyckanden har i stort sett berott på bristande stöd och engagemang bland personal m fl. Trots att det var just dessa som påtalat behovet. I mitten av mars genomförde Micasa ett seminarium i Stockholm på temat Äldreboende - Vision Seminariet var upplagt med flera kortare föredrag om olika aspekter på äldreboende. Flera av föreläsarna betonade vikten av ny teknik i framtidens boenden som en ren självklarhet! 16

17 PLANERADE AKTIVITETER Tre olika pilotprojekt/aktivitetsområden är planerade att starta under våren Landsbygd: Utbildning av äldre (+ 65 år) i Singö skola. Kursstart den 18 maj Kursdagar blir måndagar och torsdagar 2. Landsbygd: Bokbussen - kör runt på Singö och blir en mobil kurslokal för äldre som har svårare att ta sig till Singö skola. 3. Landsbygd: Påbörja samarbete med SPF Skutan om utbildning av äldre i Väddöbygden i Norrsundskolans lokaler. 4. Äldreboende: På tre olika äldreboenden genomförs insatser i syfte att ge de boende tillgång till datorer och Internet. a. Solhem, Väddö första kiursdag den 15 maj. b. Vårdbo, Norrtälje c. Elmstagården, Väddö Planering för äldre på landsbygd Singö ön ligger ett par mil norr om Grisslehamn, den nordligaste av öarna Kolskäret, Fogdö och Singö. Öarna är sammanbundna med huvudön Väddö via fasta broförbindelser. På Singö bor ca 370 personer (inkl Fogdös befolkning). Rimligen torde omkring 100 personer vara över 55 år. Singö har också en snabbt ökande äldre befolkningsandel p g a att många väljer att bosätta sig här efter pensioneringen. Det är värt att notera att här finns ca 750 fritidshus som nyttjas av fritidsboende, skrivna på andra orter. Avståndet Singö-Stockholm är ca mil. Inom postnummerområdet GRISSLEHAMN, som omfattar hela området, bor ca 200 är över 65 år. Kommunen har i november sammanställt ett förslag till kommunal plan för utvecklingen av Singö-bygden. Remisstiden gick ut den 28 februari I Singö-bygden finns flera olika föreningar, t ex Hembygdsföreningen som ansvarar bygdegården och församlingshuset. Den relativt nystartade föreningen Levande Roslagsbygd är också mycket aktiv - vill gärna samarbeta med Internet För Alla-projektet. Pilotprojekt startar på Singö-Fogdö (inkl Grisslehamn) Arrangera möte på Singö den 12 maj 2009, i församlingshuset. Tema för mötet är Äldre på landsbygd. 17

18 Singö Församlingshus Samtliga över 65 år, inom postnummer (d v s Grisslehamn, Singö, Fogdö) får direktadresserad inbjudan till mötet. Ca 300 personer. o Via kommunens planeringskontor har antalet äldre per församling plockats fram. Det motsvarar ibland postnummerområde, ibland inte. o Kostnaden för köp av upp till 1500 adresser är densamma. Innebär att adresser till äldre samtidigt beställs till följande postnummer, d v s det gör det möjligt att bjuda in äldre på andra platser för liknande försök. Nedanstående områden har också en befolkning äldre än genomsnittet i kommunen , Ununge mellan Norrtälje och Hallstavik , Vätö öster om Norrtälje , Väddö nordost om Norrtälje , Björkö nordost om Norrtälje Innebär totalt köp av ca 1700 adresser. Efter mötet den 12 maj kommer kursverksamhet att startas i Singö skola. Totalt kommer 8 uppkopplade datorer att finnas tillgängliga i skolan. Här används kommunens nät. Handledare finns från SeniorNet Roslagen. Bokbussen kommer att börja användas, ca i maj. Rimligt är ca 2-5 personer samtidigt kan finnas i bussen för att delta i kurs, att lära sig datorer och Internet. Samarbete med SPF Skutan. Syftar till att gemensamt arrangera ytterligare kurser i Väddö-bygden. Den sannolika kurslokalen blir Norrsundsskolan i Elmsta. 18

19 Norrsundsskolan har en IT-profil, mycket god tillgång till datorer och är mycket positiva till att utöka samarbetet med TiioHundraförvaltningens Internet För Alla-projekt. Problem att lösa för pilotprojekt Äldre på landsbygd Singö Församlingshus den 12 maj: Ett problem av kuriosakaraktär när det gäller den här lilla orten: En person i målgruppen berättar att hon fyller jämnt samma dag som mötet genomförs d v s den 12 maj. Hon och flera av hennes vänner är intresserade men kan inte närvara p g a födelesedagsfirandet. Konsekvensen är att drygt 10 % av målgruppen kommer att befinna sig på kalas just den här dagen! Lösning: Rapport från mötet den 12 maj skickas ut till de som vill komma men inte kan. Singö skola - tillgång till datorer. Lösning: Lån av datorer från kommunens IT-avdelning. Singö skola Internetuppkoppling med tillräcklig hastighet. Lösning: 8-10 nya elev -konton via kommunens skoldatanät öppnas på Singö skola. Singö skola, i förgrunden matsalen. I bakgrunden, skolan med undervisningslokaler Singö skola - tillgång till handledare. Lösning: Handledare från SeniorNet Roslagen boende i Grisslehamn. Bokbussen Bussen byter namn under projektets aktiviteter till Internetbussen. Lösning: Bussen får dekal med det nya namnet. Dekalen fästes med magneter. Internetbussen är registrerad som lastbil. Byter namn under projektets aktiviteter till Internetbussen. Det innebär att man inte kan köra den med passagerare. 19

20 Lösning: Bokbussen parkeras på platser där det bor ett mindre kluster av äldre personer som till fots kan ta sig till den parkerade bussen samt platser med tillräckligt snabb uppkopplingshastighet. Dessa platser är ännu ej fastställda. Kommunens IT-avdelning lånar ut mätutrustning för att kolla hastighet m m på lämpliga platser. Internetbussen behöver utrustas med ca 5 bärbara datorer. Lösning: Fyra bärbara datorer köps in och finansieras via s k statliga stimulansmedel. Internetbussens nuvarande schema gör att endast helger i praktiken är möjliga för projektet. Lösning: F n är lördagar planerade. Internetbussen chaufför behövs. Lösning: Pensionerad, tidigare chaufför på bussen, hyrs in de aktuella dagarna. Internetbussen - ommöblering till kurslokal. Lösning: Konferensbord och stolar lånas bland befintliga i kommunens förråd. Internetbussen tillgång till handledare. Lösning: Handledare från SeniorNet Roslagen boende i Grisslehamn. Planering för Äldre på äldreboende Solhem ett kooperativt seniorboende på Väddö. Här bor ett tjugotal personer i åldrarna år. Projektet startar, i samarbete med SeniorNet Roslagen, med en Öppen surfdag den 15 maj Därefter startar kursverksamhet. Hittills har 13 intresseanmälningar inkommit. Finns f n minst en uppkopplad dator tillgänglig för de boende. Möjligen kommer Solhem att användas som kurslokal för fortsatta datakurser för äldre som bor i området Älmsta- Väddö. Som kurslokal används då sannolikt matsalen. Vårdbo i Norrtälje kommer att ingå i projektet. Drivs av Attendo Care AB. Möte genomfört med personalen. Planerad projektstart under maj månad. Vårdbo har både äldreboende och demensboende. Elmstagården i Älmsta, Väddö, kommer också ingå i projektet. Drivs av Tiohundra AB. Möte genomfört med personalen. Planerad projektstart under maj månad, helst före den planerade Anhörigdagen den 17 maj. Elmstagården har både äldreboende och demensboende. 20

21 Problem att lösa för pilotprojekt Äldre på äldreboende Solhem ingen personal som kan hjälpa till efter kursdagens slut. Lösning: Hjälpmedelsinstitutets satsning på telefonsupport kan vara en möjlighet d v s att kursen på plats ger tillräckliga kunskaper för att kunna ta emot hjälp via telefon. Solhem ingen optimal kurslokal. Lösning: Matsalen tycks vara den bästa lösningen. Solhem tillgång till undervisningsdatorer. Lösning: Primärt låna/hyra SeniorNets 6 datorer. Solhem ingen optimal uppkoppling. Lösning: SeniorNets router ger tillfredsställande hastighet. Vårdbo personalen måste vara med på noterna, tycka att det är bra. Lösning: Möte genomfört med större delen av personalen den 22 april. Öppen diskussion om möjligheter, hinder, problem. Personalen kunde avgöra om deltagande eller inte. Dock var alla mycket positiva. Startar så fort det är möjligt under maj månad. Vårdbo personalens kunskaper om datorer Lösning: Kartläggning av datakunskaper och vanor genom enkät. Därefter utbildningsprogram för personalen. Enkät och utbildning genomförs av Göran Bergh. Vårdbo kontinuitet, att se till att det fungerar efter introduktionen och ev utbildning. Lösning: Utse IT-ansvarig/-a bland personalen. Vårdbo tillgång till multimediadator, helst med stor TVskärm, plus kamera. Lösning: Via projektet hyra in utrustning, kan kanske överlåtas på Vårdbo senare. Offert/kalkyl inkommit från två olika leverantörer. Stor prisskillnad. Beslut om avtal den första veckan i maj. Elmstagården personalen måste var med på noterna, tycka att det är bra. Lösning: Möte med större delen av personalen. Genomfördes den 4 maj, på samma sätt som på Vårdbo. Öppen diskussion om möjligheter, hinder, problem. Personalen kunde avgöra om det blir av eller inte. Dock var alla mycket positiva. Startar så fort det är möjligt under maj månad. 21

22 Elmstagården personalens kunskaper om datorer Lösning: Kartläggning av datakunskaper och vanor genom enkät. Därefter utbildningsprogram för personalen. Enkät och utbildning genomförs av Göran Bergh. Elmstagården kontinuitet, att se till att det fungerar efte introduktionen och ev utbildning. Lösning: Utse IT-ansvarig/-a bland personalen. Elmstagården tillgång till multimediadator, helst med stor TV-skärm, plus kamera. Lösning: Via projektet hyra in utrustning, kan kanske överlåtas till Elmstagården senare. Offert/kalkyl inkommit från två olika leverantörer. Stor prisskillnad. Beslut om avtal den första veckan i maj. 22

23 Referenser Rapporter och skriftligt material, bl a Du kan också. Vinnovas rapport om SeniorNet och äldres behov, november 2007 Verksamhetsberättelse SeniorNet Roslagens Förslag till kommunalt program för utveckling av Singö-bygden, samrådsversionen Övrig information, hemsidor för bl a: ABF Norrtälje Medborgarskolan. Norrtälje Studieförbundet Vuxenskolan, Norrtälje Studiefrämjandet, Norrtälje Levande Roslagsbygd PRO Norrtälje Glocalnet Tele2 Ice.net Hjälpmedelsinstitutet Muntligt information, bl a Samtal och diskussioner jan-feb 2009 med Rolf Carlsson, ordförande, SeniorNet Roslagen, m fl personer på SeniorNet.. Samtal och diskussioner jan 2009 med Monica Henriksson, projektansvarig för Roslagsmodellen. Div talare på Internet För Alla-seminarium på Kulturhuset i Stockholm den 29 januari 2009 Petra Lindgren, PARs adressregister Gunnel Löfqvist, planeringschef, Norrtälje kommun Peter Häggberg, Norrtälje kommun Gunilla Folkesson, Norrtälje Stadsbiblioteket (Bokbussen) Lotta Jansson, Hemtjänsten Väddö, TioHundra AB Marcus Lindgren, Lingrens Radio & TV Euronics Peter Wahlfort, Levande Roslagsbygd Jan-Inge Gustafsson, Västervik/Nynäsgården Mikael Agebjörn, Västervik/Nynäsgården Sív Their, öppet seminarium på Väddö Folkhögskola Kristian Arnander, Micasa AB Gerd Klang, PRO Riks Jaak Kriisa, rektor, Norrsundsskolan, Singö Skola Lars Sundström, SPF Skutan Mail, bl a PAR/SPAR adressregister Post- och telestyrelsen PRO Norrtälje även telefonkontakt PRO Hallstavik via Folkets Hus i Hallstavik 23

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Sökande: ABF Borlänge Nedansiljan - kommun Rättvik, Studieförbundet Vuxenskolan Rättvik, Kulturenheten Rättviks kommun. Uppdragstagare: ABF Borlänge Nedansiljan,

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse.

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Singö Fogdö Intresseförening har som mål att långsiktigt rädda Singö skola och att tillgodose

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET Örebro län Roy Andersson Köpmangatan 54, 702 23 Örebro, Telefon: 019-140427, Mobil: 070-5332528, E-post: roy@orebrolan.pro.se, Hemsida: www.orebro-lan.pro.se Örebro län Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Läs mer

Digitala Minnen. Luleå kommun

Digitala Minnen. Luleå kommun Digitala Minnen Vi har valt att skriva vår redovisning som en berättelse, eftersom vårt projekt har handlat om just berättelser, historier och minnen. Här kan vi också visa på hur projektet har växt fram,

Läs mer

Slutrapport Alla har rätt till Internet 1 (5) Att sprida kunskap om hur man använder Internet och e-post i vardagen för både nytta och nöje.

Slutrapport Alla har rätt till Internet 1 (5) Att sprida kunskap om hur man använder Internet och e-post i vardagen för både nytta och nöje. Slutrapport Alla har rätt till Internet 1 (5) Slutrapport/utvärdering Projekt Alla har rätt till Internet Syfte Målgrupp Att sprida kunskap om hur man använder Internet och e-post i vardagen för både nytta

Läs mer

SENIORNET SWEDEN Grundat 1997 7 500 medlemmar Opolitisk För att hjälpa äldre in i IT-världen Äldre skall lära äldre

SENIORNET SWEDEN Grundat 1997 7 500 medlemmar Opolitisk För att hjälpa äldre in i IT-världen Äldre skall lära äldre SENIORNET SWEDEN Grundat 1997 7 500 medlemmar Opolitisk För att hjälpa äldre in i IT-världen Äldre skall lära äldre Det livslånga åldrandet 1913 - pension 67- år kvinnor 58, män 56 år 1976 - pension 65

Läs mer

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt Slutrapport för pilotprojektet It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt November 2014 av Gunilla Lundberg och Adel Mojtahedi En projektbeskrivning Svenska favoriter är ett projekt som

Läs mer

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om bredband 2 Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Bredband, mobilt Internet och uppringt Internet Den här broschyren handlar

Läs mer

Historik. Markle Stiftelsen SeniorNet Sverige

Historik. Markle Stiftelsen SeniorNet Sverige Vår ambition, är att hjälpa medlemmar 55+ personer att få utbildning i hur man kan förenkla livet och få goda sociala kontakter genom att lära sig hantera datorn samt med Internets teknik få tillgång till

Läs mer

Fiber till Himmeta- Bro!

Fiber till Himmeta- Bro! Fiber till Himmeta- Bro! Det har blivit dags att dra ut fiber till Himmeta-Bro. I den här broschyren kan du läsa mer om vilka möjligheter som en snabb och stabil uppkoppling innebär för dig och för vår

Läs mer

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola Projektmaterial IT-KOMMUNIKATION - HANDIKAPPAR DET? Molkoms folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net MOLKOMS

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI 264 hushåll i Diö säger Ja till fiber! - För oss är valet enkelt vi längtar efter att få in uppkoppling via fiber. Att försöka spå om framtiden

Läs mer

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26 2014-06-24 Dialogmöte Lenhovda 2014 05 26 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Jimmi Olsson, näringslivsutvecklare

Läs mer

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Rapport november Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Viktiga händelser under den gångna månaden Styrgruppen samlades för ett första möte den 23 november. Kerstin Olsson, Anne Hederén,

Läs mer

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 1 av 7 Slutrapport ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk Uppsala den 4 december 2012 Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 2 av 7 Inledning Det här är fjärde året i rad som vi får ekonomisk hjälp

Läs mer

Delrapport 1 IPPI-PROJEKTET. Kommunikation via TV. Du har ett meddelande! TioHundraförvaltningen FoUU. Ippi-projektet i Norrtälje

Delrapport 1 IPPI-PROJEKTET. Kommunikation via TV. Du har ett meddelande! TioHundraförvaltningen FoUU. Ippi-projektet i Norrtälje Dnr 11-26-739 Delrapport 1 IPPI-PROJEKTET Kommunikation via TV Du har ett meddelande! December 2011 Göran Bergh Yvonne Lindholm Kerstin Stambert TioHundraförvaltningen FoUU 1 Sammanfattning I början av

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Välkommen till SeniorNet Växjö

Välkommen till SeniorNet Växjö Kursprogram Hösten 2015 Välkommen till SeniorNet Växjö Det här är föreningen som hjälper dig, som är över 55 år, att förstå och använda främst datorn, surfplattan och den smarta telefonen i en alltmer

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA PROJEKTAVTAL UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010

SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA PROJEKTAVTAL UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA PROJEKTAVTAL SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 AVTALSMALL LITEN 2009 1.0 SESIG Internet Grund, fas 2 Sida

Läs mer

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Organisation Grimslövs folkhögskola Projektledare Sofie Sjöstrand e-postadress sofie.sjostrand@natverketsip.se Telefon 0470-223 40 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Nyhetsbrev Nr 5, Nyhetsbrev mars 2010

Nyhetsbrev Nr 5, Nyhetsbrev mars 2010 Nyhetsbrev Nr 5, Nyhetsbrev mars 2010 FoUU - avdelningen Framför dig ser du ett nummer av FoUU-avdelningens nyhetsbrev! Detta brev utkommer ca en gång per kvartal. Vill du vara säker på att inte missa

Läs mer

Bolmsö fibergrupp HÅRINGE SKEDA HORN KYRKBYN PERSTORP SJÖALT ÖSTERÅS HOV HJÄRTSTORP NÄSET BOLLSTA LIDA TJUST BAKAREBO HUSABY TORP

Bolmsö fibergrupp HÅRINGE SKEDA HORN KYRKBYN PERSTORP SJÖALT ÖSTERÅS HOV HJÄRTSTORP NÄSET BOLLSTA LIDA TJUST BAKAREBO HUSABY TORP www.bolmso.se Bolmsö fibergrupp Februari 2014 startades en studiecirkel för att utreda möjligheten till bredband, telefon och TV via fiber på Bolmsö Gruppen har samlat in fakta för att kunna ge en aktuell

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Det är bra för hjärnan att lära sig internet, man kanske lever längre då. Gun 77 år Anne Hederén Länsbibliotek Östergötland Lasse

Läs mer

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Landsbygden ska leva och utvecklas Därför behövs moderna bredbandslösningar Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande

Läs mer

Enkät till folkhögskola

Enkät till folkhögskola Enkät till folkhögskola Om användningen av informations- och kommunikationsteknik i inre arbete, utåtriktad information och och studieverksamhet Enkätens syfte och vad den handlar om Avsikten med enkäten

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

SPF:s IT enkät hösten 2010

SPF:s IT enkät hösten 2010 SPF:s IT enkät hösten 2010 Denna enkät strävar till att kartlägga kunskaperna, intresset och behovet av IT-skolning och resurser inom Svenska pensionärsförbundets (http://www.spfpension.fi) medlemmar och

Läs mer

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M)

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) 2015-02-02 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/979-008 Kommunstyrelsen IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att i

Läs mer

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03 2014-06-24 Dialogmöte Älghult 2014 06 03 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Anders Svensson, ekonomi och

Läs mer

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät 8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät Vårt ansvar en fungerande vardag för dig Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Karlskrona kommun. Via en och samma anslutning kan du välja mellan

Läs mer

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 1. Viktiga händelser under den gångna månaden Politikerbesök i Mjölby Den 16 mars besökte socialdemokraternas It politiska

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Konstverket Air av Curt Asker

Konstverket Air av Curt Asker Konstverket Air av Curt Asker 1 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...s 1 2 Syfte och mål...s 2 3 Genomförande...s 3 4 Resultat...s 4 5 Diskussion...s 5 2 1 Bakgrund Kulltorpsskolan ligger i ett villaområde

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Upplev Kilsbergskanten

Upplev Kilsbergskanten Upplev Kilsbergskanten Varför arrangerar vi Upplev Kilsbergskanten? Stärka känslan och stoltheten för Kilsbergskanten Öka gemenskapen och samarbeten mellan oss i Kilsbergskanten Manifestera det pågående

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

Back To Basic - föredrag om rekrytering

Back To Basic - föredrag om rekrytering Back To Basic - föredrag om rekrytering Vi kan alla önska, vi kan alla ha en vilja. Sitter man ner och inte gör annat än att önska och hoppas på att ens vilja ska uppfyllas så kan man vara säker på att

Läs mer

Hela landsbygden ska med!

Hela landsbygden ska med! Hela landsbygden ska med! När elen drogs in i stugorna på 50-talet var det ingen som kunde förutse hur mycket den kan användas till...... och idag vet vi att nya tjänster och användningsområden är på väg!

Läs mer

Ett mångkulturellt samhälle

Ett mångkulturellt samhälle Slutredovisning Ett mångkulturellt samhälle 2013 Slutredovisning Att genom kunskap om sociala medier ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Studiefrämjandet Södra Lappland Projektledare Anne

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Grundläggande datorkunskap

Grundläggande datorkunskap Grundläggande datorkunskap Vissa nybörjare känner sig väldigt osäkra Man kan förstora texten på skärmen genom att trycka på Ctrl + SeniorNet Lidingö 2014-11-10 Mamma får en gammal dator av sin son men

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Inledning Folkbildningen i Västmanlands län är en garant för det demokratiska kvalitetsfyllda mötet och ger människor med olika bakgrund

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Digidel för seniorerna i Värmdö. 1. Projektbeskrivning. 1.1 kgrund. 1.2 Projektledning

Digidel för seniorerna i Värmdö. 1. Projektbeskrivning. 1.1 kgrund. 1.2 Projektledning Digidel för seniorerna i Värmdö Slutrapport till Stiftelsen för Internetinfrastuktur, projektet IFv 2013-0003 1. Projektbeskrivning 1.1 kgrund. SPF Värmdös ledning började under våren 2012, diskutera kring

Läs mer

Testmiljö Norrköping Marianne Carlberg, deltagare Ann-Christine Larsson, projektledare 2015-05-12

Testmiljö Norrköping Marianne Carlberg, deltagare Ann-Christine Larsson, projektledare 2015-05-12 Testmiljö Norrköping Marianne Carlberg, deltagare Ann-Christine Larsson, projektledare 2015-05-12 Testmiljö Norrköping Främja äldres självständighet och öka möjlighet till kvarboende om personen så önskar

Läs mer

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför?

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber Ekonomisk Förening Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Bli medlem i Torestorps Fiber Ekonomisk Förening idag och visa därmed ditt

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Slutrapport. för projektet BYGG DIN FRAMTID MED INTERNET Med stöd från Internetfonden.SE Augusti 2010 KAYS ISMAIL REIDAR PERSSON

Slutrapport. för projektet BYGG DIN FRAMTID MED INTERNET Med stöd från Internetfonden.SE Augusti 2010 KAYS ISMAIL REIDAR PERSSON Slutrapport för projektet BYGG DIN FRAMTID MED INTERNET Med stöd från Internetfonden.SE Augusti 2010 KAYS ISMAIL REIDAR PERSSON 1 Projektet Projektets syfte, mål och metoder beskrivs i ett uppdragsavtal

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) BILAGA 3 PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Detta är Andreas Lindgrens praktikrapport som avläggs efter fem spenderade veckor i Stockholm. Min praktik har bestått av tre mer eller mindre

Detta är Andreas Lindgrens praktikrapport som avläggs efter fem spenderade veckor i Stockholm. Min praktik har bestått av tre mer eller mindre Detta är Andreas Lindgrens praktikrapport som avläggs efter fem spenderade veckor i Stockholm. Min praktik har bestått av tre mer eller mindre separata delar på fem olika företag. Dessa tre delar har jag

Läs mer

Informationsmöte om. Fiberutbyggnaden i Torstorp och Hagakullen. måndag den 1 juni 2009

Informationsmöte om. Fiberutbyggnaden i Torstorp och Hagakullen. måndag den 1 juni 2009 Informationsmöte om Fiberutbyggnaden i Torstorp och Hagakullen måndag den 1 juni 2009 Vad kommer det att kosta? Behöver jag bestämma mig nu eller kan jag vänta? Vad behöver jag göra själv? När är det hela

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Fiber för bredband Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet. Ludvika framtidens, tillväxtens

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm Fiber i Höje - Välkomnande - Kommunen informerar (Göran Eriksson) -Varför fiber (Fibergruppen) - Kaffe paus - Erfarenheter från Årjängs fiberförening (Peter Lustig) - Frågestund, Vad gör vi nu! - Intresseanmälan

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Mienet föreningsinfo februari 2011

Mienet föreningsinfo februari 2011 1 Mienet föreningsinfo februari 2011 Hej alla medlemmar i Mienet! Här kommer lite information om vad som händer på fiberfronten. Men först en liten vädjan om pengar. Inträdesavgift Som ni väl kom ihåg

Läs mer

Släktforskarhjälp med KLGF. Måndag 10 februari kl. 13.00-15.00. Plats: Huvudbiblioteket Arr: Kalmar läns genealogiska förening

Släktforskarhjälp med KLGF. Måndag 10 februari kl. 13.00-15.00. Plats: Huvudbiblioteket Arr: Kalmar läns genealogiska förening Välkommen till bibliotekets program våren 2014 Kalmar Stadsbibliotek Alla evenemang anordnas i Huvudbibliotekets samlingssal om inget annat anges. FEBRUARI Måndag 10 februari kl. 13.00-15.00 Tisdag 11

Läs mer

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Slutrapport för projektet Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Gunilla Lundberg, projektledare, Transfer Mälardalen Perioden 2012-06-01 2013-05-31 En

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Hästaktiviteter i Roslagen. Turridning, Bädd & Box och annan hästturism

Hästaktiviteter i Roslagen. Turridning, Bädd & Box och annan hästturism Hästaktiviteter i Roslagen Turridning, Bädd & Box och annan hästturism Hästupplevelser Roslagen bjuder på rika möjligheter till hästupplevelser av olika slag, året runt. Här finns något för barn som vuxen,

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet Mars 2014 INLEDNING Universitetsdirektörerna vid universiteten i Uppsala,

Läs mer

Intraservice. Mobil arbetsplats. För legitimerade medarbetare i hemsjukvården

Intraservice. Mobil arbetsplats. För legitimerade medarbetare i hemsjukvården Intraservice Mobil arbetsplats För legitimerade medarbetare i hemsjukvården Mobil arbetsplats hemsjukvården Paketet mobil arbetsplats för hemsjukvården är en första leverans från projektet Mobila Arbetssätt

Läs mer

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Projektmaterial SKAPANDEÄMNET SOM RESURS I ALLMÄNNA ÄMNEN Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013

En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013 Från Inte aktiv till INTERAKTIV! En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013 Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

Läs mer

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 1. Vilket är syftet med marknadsföringen? Uppmärksamma Den digitalt nyfikne som målgrupp och öka kännedomen om bibliotekets utbud och information

Läs mer

Projektmaterial. IT-bonden i Småland Studieförbundet Vuxenskolan

Projektmaterial. IT-bonden i Småland Studieförbundet Vuxenskolan Projektmaterial Studieförbundet Vuxenskolan Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 Projektnamn:...3

Läs mer

Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband

Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband Antaget av Kommunfullmäktige 2012-03-07, 35 Sidan 1 av 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för

Läs mer

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 Plats: SV:s lokaler, Fabriksgatan 8, Örebro Innehållsförteckning Sid Föredragningslista 1 Styrelsen 2 Revisorer 2 Verksamhet 2 Seniorfestivalen 2 SeniorNet

Läs mer

Hösten 2012. Kurser och Öppen verksamhet

Hösten 2012. Kurser och Öppen verksamhet KURSER Hösten 2012 HÖSTEN Kurser och Öppen verksamhet ÖPPET HUS Under hösten har Agora Öppet hus på torsdagar från den 30 augusti. Till Öppet hus är barn, ungdomar och vuxna välkomna. Vi har öppet klockan

Läs mer

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Sidan 1 av 1 Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015 Möte i: Datum: 14/1 2015 Plats: Närvarande Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Rosa rummet Dagny, Malin, Ingela, Johannes, Lennart,

Läs mer

FIBER TILL LILLA EDET

FIBER TILL LILLA EDET FIBER TILL LILLA EDET VARFÖR SKALL JAG SKAFFA JUST FIBER? Varför fiber? Dagens fasta telefonnät är omodernt och dåligt underhållet Telefonnätet har begränsad kapacitet och klarar inte att föra över de

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 Bakgrund! Bibliotekens tjänster på nätet www.ostgotabibliotek.se Biblioteket hemifrån Sök i bibliotekens kataloger Låna om och beställ Ladda ner e-böcker Lyssna

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

fiber! En liten broschyr för dig som vill ha snabbt, pålitligt och prisvärt internet.

fiber! En liten broschyr för dig som vill ha snabbt, pålitligt och prisvärt internet. Skaffa fiber! En liten broschyr för dig som vill ha snabbt, pålitligt och prisvärt internet. Hej! Just nu håller du i en broschyr om fiber. Fiber är den senaste tekniken - nedgrävda kablar som ger dig

Läs mer

IT-kurs för datorovana

IT-kurs för datorovana IT-kurs för datorovana TELEFONI Välkomna! Förändringar i telefonin i Skeppsås Telias lösning När förändringen kommer Hur den fungerar Hur den installeras Fungerar den? Alternativ till Telias lösning Mobiltelefon

Läs mer

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet Rapport 24:19 Hjälp i hemmet Vissa bistånds- och serviceinsatser inom äldre- och handikappsomsorgen i Västra Götalands län Inledning I förarbetena till den nya socialtjänstlagen (21:43), som trädde i kraft

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-03 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Malin.Midler-Noren@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Läs mer

Omställning till universietsstudier

Omställning till universietsstudier Miniprojekt, pedagogisk grundkurs II, vt 2001. Ann-Kathrin Holm, Fysikalisk-kemiska institutionen. Omställning till universietsstudier En enkätstudie i hur kemistudenter inom grundkursen uppfattar universitetsstudier

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Projektanalys för Projektutveckling.

Projektanalys för Projektutveckling. Projektanalys för Projektutveckling. Vilken är vår projekt idé? Vad krävs av oss för att genomföra vår projektidé? Hur kan vi dela på arbetet så att många personer har möjlighet att engagera sig? Hur skall

Läs mer

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen:

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: 1. M å n g a s k ä l t i l l 6 Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: Felrekrytering kostar - rekrytering är en dyrbar investering där man

Läs mer

Projektmaterial. Att presentera projekt med IT-stöd Företagarnas folkhögskola

Projektmaterial. Att presentera projekt med IT-stöd Företagarnas folkhögskola Projektmaterial Att presentera projekt med IT-stöd Företagarnas folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Matematik sommarskola

Matematik sommarskola Matematik sommarskola Metodkategori 4. Individuellt anpassat stöd/utbildning Problemet: Elever från grundskolan saknar i högre grad betyg i matematik än i andra kärnämnen. Detta leder till att de ej är

Läs mer