Delrapport 1 INTERNET FÖR ALLA. Att minska den digitala klyftan. Internet För alla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delrapport 1 INTERNET FÖR ALLA. Att minska den digitala klyftan. Internet För alla"

Transkript

1 Delrapport 1 INTERNET FÖR ALLA Att minska den digitala klyftan Mutlimediadator på äldreboende April

2 Göran Bergh TioHundraförvaltningen Sammanfattning Internet För Alla I syfte att minska den digitala klyftan för äldre i Norrtälje kommun finansierar stiftelsen.se ett projekt i samarbete med TioHundraförvaltningen. Projektet genomförs under 2009 och har två målgrupper; äldre på landsbygd och äldre i någon form av äldreboende. Här presenteras bl a syfte och mål, vissa fakta, antaganden, analyser, frågeställningar inför strategiska beslut samt de konkreta aktivitetsplanerna som startar under maj månad och pågår projekttiden ut. 2

3 Innehållsförteckning Sida, nummer Sammanfattning 2 Innehållsförteckning 3 Bakgrund Den digitala klyftan 4 Syfte och målgrupper Syfte 5 Målgrupper 5 Olika segment 5 Mål Mätbara mål 6 Styrgrupp och projektledning 7 Analys och exempel Nuläget 8 Hinder faktiska och upplevda 9 Olika grupper av förändringsbenägna 9 Generationskrockar 10 Äldre hjälper äldre 11 Bredbandstäckning 12 Västerviksmodellen 13 Micasa AB 15 Planerade aktiviteter Planerade aktiviteter för äldre på landsbygd 17 Problem & lösningar 19 Planerade aktiviteter för äldre boende på äldreboende 20 Problem & lösningar 20 Referenser 23 3

4 Bakgrund Den digitala klyftan Skillnaden mellan de som har tillgång till det digitala samhällets informationsutbud och de som inte har det brukar kallas den digitala klyftan. Det beräknas att ca 2 miljoner svenskar f n står utanför det som kort kan sammanfattas med begreppet IT-samhället m a o är det ca svenskar som inte använder datorer och Internet. Det är i hög grad en generationsfråga. Ett enkelt samband kan konstateras ju högre ålder, desto färre som använder datorer. Av nämnda två miljoner beräknas ca hälften vara över 55 år. Dock är även frågor som t ex utbildningsnivå, etnicitet, funktionshinder språkliga, motoriska, intellektuella e dyl samt tillgänglighet också faktorer som påverkar det digitala utanförskapet. Samhället förändras samtidigt mot ett samhälle där information, och därmed valmöjligheter och delaktighet, alltmer är beroende av att medborgarna har tillgång till Internet. Allt oftare avslutas nyhetssändningar, annonser, myndighetsinformation mm, mm med den nu nästan standardiserade frasen Om du vill veta/läsa mer gå in på vår hemsida Att behärska tekniken, att ha tillgång till datorer är både en demokratifråga och en nödvändighet för att faktiskt kunna ta del av det nya samhällets möjligheter. Dessutom, och kanske ändå viktigare, är att individens känsla av delaktighet i samhället nästan kräver att denne både behärskar tekniken och har tillgång till den. I Norrtälje kommun bor drygt personer över 55 år, över 65 år. Det är en hög andel, både i jämförelse med övriga länet och med riket. Norrtälje utgörs till stora delar av landsbygd där Internettillgängligheten dessutom kan vara begränsad. Det innebär, statistiskt sett, att ca äldre kommunmedborgare står utanför det som för andra är något vardagligt och relativt okomplicerat. Tiotusen norrtäljebor över 55 år står utanför IT-samhället! Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE) som också ansvarar för toppdomännamnet.se, finansierar flera projekt under rubriken Internet För Alla. I Norrtälje kommun samarbetar.se med TioHundraförvaltningen i syfte att öka Internetanvändningen bland äldre. 4

5 Syfte och målgrupper Syfte Syftet är att kartlägga målgruppen äldre som idag inte har tillgång, eller begränsad tillgång, till Internet. Det är i huvudsak två delgrupper som ska fokuseras: o Äldre i någon form av äldreboende o Äldre boende på landsbygd där bredband av olika anledningar ej finns utbyggt. Syftet är också att utifrån kartläggningen planera och genomföra ett pilotprojekt där olika insatser riktas mot målgruppen äldre utifrån de olika behoven. Bl.a. etableras samarbete med Hjälpmedelsinstitutets HelpDesk projekt. Syftet är att utvärdera pilotprojekt samt att ta fram en handlingsplan för fortsatt utveckling. Projektet skaparhandlingar som syftar till Att hjälpa personer i målgrupperna att börja använda Internet. Att prova nya sätt att nå individer som i dag står utanför ITsamhället. Att lära av försök hur man kan gå tillväga för att nå de som hittills inte nyttjat Internet. Att undanröja hinder såsom kunskapsbrist och tillgänglighet samt i möjligaste mån motivera nya användare. Att skapa hållbara system som överlever efter projekttiden. Att skapa modeller och metoder som kan användas av andra i samma syfte. Målgrupper Projektet fokuserar på två definierade målgrupper: Äldre i någon form av äldreboende Äldre boende på landsbygd där bredband av olika anledningar ej finns utbyggt. Målgruppernas totala population i kommunen; knappt över 65 år, bor på landsbygd, ca 700 personer bor på någon form av äldreboende eller särskilt boende. Segment olika grupper av äldre? 1. DE SOM VILL OCH HAR INTRESSE a. har tillgång och kunskap (viktiga att ha med som opinionsbildare!) b. har tillgång men inte kan i. p g a kunskapsbrist 5

6 ii. p g a funktionshinder c. saknar tillgång men kan i. ekonomiska resurser ii. saknar ekonomiska resurser d. saknar både tillgång och kunskap med/utan funktionshinder i. har ekonomiska resurser ii. saknar ekonomiska resurser 2. DE SOM INTE HAR INTRESSE a. har tillgång b. ingen tillgång i. ekonomiska resurser ii. saknar ekonomiska resurser 3. SÄRSKILT PRIORITERADE/ÖNSKVÄRDA GRUPPER? a. Anhörigvårdare/-stödjare? b. Andra? Mål Mätbara mål Att minst femtio personer rekryteras till utbildning och rådgivning rörande användning av tjänster på Internet. Att minst två tredjedelar av dessa når färdigheterna: 1. Att kunna söka information på Internet och att kunna hitta relevanta tjänster. 2. Att kunna logga in till en tjänst 3. Att kunna skaffa sig ett mejlkonto. Kontoadministration och inställningar. 4. Att skriva och spara eller skicka vidare ett dokument. 5. Att förstå användning av sparfunktioner och externa (USB) enheter. 6. Att vara informerad om bloggar och interaktiva sidor. 7. Att kunna söka information på myndighetssidor som TioHundra, försäkringskassan andra kommunala funktioner på Internet m.m. 8. Att kunna skaffa lösenord eller om möjligt, e-legitimation. 9. Att kunna använda webbkamera Att minst två tredjedelar av dessa når de färdigheter som 10. Att lära sig chatta Att Internetanvändningen i målgruppen ökar mätbart Att TioHundraförvaltningen efter projekt tidens utgång presenterar en plan för en mer reguljär Internet för Alla verksamhet i Norrtälje grundad på erfarenheter från projektet. 6

7 Presentation av arbetssätt och metoder samt effekter av dessa på ett sätt som är tillgängligt för andra kommuner och kommunala verksamheter Norrtälje kommun/tiohundra har satt upp en webbsite med intern information om projektet. Individens upplevelse Att 75% av målgruppen upplever att dom får sina behov tillgodosedda. Styrgrupp och projektledning Projektets styrgrupp består av följande personer: Leif Claesson, Norrtälje kommun Cecilia Möller, Norrtälje kommun Christer Marking,.SE Göran Hägerfelth, TioHundra Bolaget Marina Filipsson, TioHundra Förvaltningen Karin Thalén, TioHundra Förvaltningen Projektledare är Göran Bergh, TioHundra Förvaltningen. 7

8 Analys och exempel Nuläget I Norrtälje kommun finns idag möjligheter för den (äldre) som vill lära sig mer om datorer och Internet. Studieförbunden arrangerar kurser för bl a nybörjare. Enligt uppgift från äldre så anser de att det kurserna är både dyra och ofta håller för högt tempo. Kurserna har ett begränsat antal lektioner där vissa steg ska hinnas med. Detta är deras upplevelse. ABF Norrtälje arrangerar en kurs 5 x 3 timmar i Hallstavik. Ord pris är 1050 kr över 65 år 700 kr. Medborgarskolan i Norrtälje arrangerar olika kurser Internet 3 x 4 lektionstimmar. Kostnad 1275 kr. Kurs Lättdata 4 x 4 lektionstimmar för 1675 kr. Bildbehandling 3 x 4 lektionstimmar 1275 kr. Studiefrämjandet arrangerar inga datakurser men samarbetar med SeniorNet. Studiefrämjandets kalendarier hänvisar till SeniorNets Öppet Hus. Studieförbundet Vuxenskolan har arrangerat kurser för äldre i samarbete med bl a SPF Skutan på Väddö. Har fn inga datakurser, dock en kurs i att använda mobiltelefon! SeniorNet Roslagen SeniorNet är en internationell förening med en svensk nationell förening samt drygt fyrtio lokalavdelningar. Föreningens syfte är att hjälpa äldre (medlemmar) att lära sig använda datorer. SeniorNet Roslagen arrangerar både Öppet Hus på Norrtälje Stadsbibliotek samt kursverksamhet, medlemsträffar, föreläsningar och studiebesök. Principen är att äldre lär äldre d v s frivilliga datorkunniga äldre hjälper andra. Ca 160 personer deltog i kursverksamheten under Kurserna har bedrivits i lånade lokaler i Norrtälje, Rimbo, på Rådmansö och Yxlan. Rekryteringen sker framförallt genom mun-mot-mun-metoden och via annonsering. Ca 16 handledare är aktiva i SeniorNet Roslagen. Man förfogar över 6 datorer med mobilt bredband som tillhandahålls av Studiefrämjandet. Öppet hus-verksamheten kan vissa tider locka upp till 40 personer att delta. Många av dem har med sig egna datorer. Kurserna har ca 7-8 personer per kurstillfälle. Varje kurs pågår ca tio träffar. Startar kursverksamhet på Väddö Folkhögskola i mars -09. Har ingen verksamhet i Grisslehamn och på Singö. 8

9 Roslagsmodellen/SeniorData fungerar ungefär som SeniorNet dock med några skillnader. SeniorData är ingen förening, det är en del av verksamheten i s k Roslagsmodellen, och har färre handledare, ca 4-5 personer. Verksamheten bedrivs på de s k träffpunkterna på olika platser i kommunen. Stationära datorer med uppkoppling, ca 2-4 st/plats finns på ROS, Eneberg, Folkets Hus i Herräng, i Rimbo. Har en nyöppnad Träffpunkt i Älmsta, f n utan datorer och också osäkert om verksamheten, av ekonomiska skäl, kan fortsätta. Datorerna på Eneberg är numer så föråldrade att de omedelbart behöver byts ut. SeniorData tar emot maximalt lika många elever per tillfälle som antalet datorer. Tanken är också att man får komma dit så många gånger man vill, tills man lärt sig. Har ingen verksamhet i Grisslehamn och på Singö. PRO Lokalföreningarna i Norrtälje samarbetar med ABF Norrtälje. F n finns kostnadsfria nybörjarkurser för äldre i Hallstavik Folkets Hus. SPF Skutan en mycket aktiv förening på Väddö. Har tidigare arrangerat datakurser på Norrsundsskolan i Elmsta (Väddö). Andra intresseföreningar t ex Afasiföreningen arrangerar egna kurser för medlemmar. För afatiker bygger programmen på bilder. Synskadades Riksförbund arrangerar också kurser. Ca 10 % av de gravt synskadade i hela landet kan använda en dator. Finns hjälpmedel t ex förstoringsverktyg och talsyntes. Hinder faktiska och upplevda Bristande kunskap Bristande tillgång till dator Bristande tillgång till handledare m fl Bristande uppkopplingsmöjligheter Geografiska avstånd till datorer och handledare Bristande intresse och motivation Bristande hjälp vid inköp, support mm Bristande tilltro till den egna förmågan Bristande ekonomiska resurser Funktionshinder 9

10 Olika grupper av förändringsbenägna I allt förändringsarbete brukar man kunna identifiera minst fyra grupper med olika motivation. Nedanstående indelning fördelar inte nödvändigtvis populationen jämnt d v s att antalet i respektive grupp kan vara ojämnt fördelat. Kan råda stor obalans, dock är det antagligen så att med stigande ålder - desto fler återfinns allt längre 1:a kvartilen 2:a kvartilen 3:e kvartilen 4:e kvartilen Accepterar direkt, redan med Intresserade, mest positiva, har inte fått till det än. Ointresserade, ser inte nyttan, dock ej aktiva motståndare Vill inte, aktivt ställningstagande mot. till höger i tabellen. Den första gruppen här finns opinionsbildare samt befintliga respektive potentiella handledare. Den andra gruppen sannolikt de som söker sig till befintligt kursutbud alternativt gör det i den mån tid och möjlighet ges. Behöver kanske lite extra info och motivation för att ta språnget. Den tredje gruppen behöver motiveras. Tillgång och utbud av stöd och hjälp måste uppfattas som små hinder. Måste sannolikt få hjälp att se möjligheter och motiv. Den fjärde gruppen svårt att påverka den som inte vill. Erbjuda samma möjligheter men måste själv acceptera att delta. Antagande 1: Ju äldre man är desto fler avstår alternativt är tvungna, p g a funktionshinder, att avstå från att lära sig använda datorer. Antagande 2: Grupperna har olika behov av insatser och stöd. Antagande 3: Att motivera hjälpa grupp 3 är det som projektet främst ska sikta på. Generationskrockar? Många äldre får datorer av yngre släktingar och bekanta. Vinnovas rapport Du kan också! belyser en särskild pedagogisk utmaning för äldre när det gäller att lära sig datorer. Tidigare inlärning har ofta skett genom att man steg för steg lär sig förstå hur det nya fungerar. Genom att förstå delarna får man till slut en uppfattning om helheten. Som att t ex lära sig mekanik. Genom att lära sig en förbränningsmotor, förstå hur den fungerar och kan man till slut också förstå ev fel, risker, möjligheter mm. Så fungerar det inte med datorer. Här 10

11 gäller det att bara acceptera att datorn (i bästa fall) fungerar. Gör den det inte så är ofta lösningen bara att backa tillbaka, starta om o s v. IT-världen har en oändlig mängd ny terminologi som kan kännas svår att ta till sig. Datorns teknik, funktioner och möjligheter är betydligt krångligare än vad den faktiskt är att använda. Siv Their, professor i vuxenpedagogik i Helsingfors, refererar till en undersökning där man konstaterat att det finns en avgörande skillnad mellan äldre och yngres inlärning det handlar om tid. Kort kan sägas, att om man har huvudet fullt av kunskaper och erfarenheter så behöver man väga all ny information mot det man redan vet för att efter hand byta ut gammal kunskap mot ny. Det tar tid. Unga personer som startar med mer tomma kunskapsfack behöver inte genomgå samma process. Det går helt enkelt fortare. Konsumentforskare, t ex framtidsforskarna på Kairos Future, konstaterar att dagens konsumenter i allt högre grad drivs av begär, snarare än behov. D v s om man (som yngre) skaffar en ny mobiltelefon så gör man det sannolikt för att man känner begär efter nya och förbättrade funktioner, ny design, ökad kapacitet m m. Inte för att den gamla inte fungerar d v s inte för att man verkligen behöver en ny mobil utan helt enkelt för att man vill ha en! Kan vara likadant vid t ex datorbyten. Det kan vara en generationsskillnad. En äldre nybörjare på datorer har enkla behov, en yngre van användare har andra begär. Kan göra det svårare att förstå varandra. En slutsats är att det sannolikt kan vara svårt för yngre att lära äldre sitta framför datorn. Antagande 4: Äldre behöver mer tid för att lära sig datorer än yngre. Antagande 5: Datorterminologin, ofta på engelska, gör att det blir alternativt verkar svårare än vad det är. Antagande 6: Generationsskillnader kan försvåra kunskapsöverföring. Äldre hjälper äldre Både SeniorNet och SeniorData arbetar med frivilliga äldre som hjälper andra äldre. Alla deltar ideellt. Tillgången på nya/fler handledare är framöver osäker. Ingen vet riktigt om man nått maxantal eller ej. F n finns ungefär lika många handledare som man sysselsätter. Dock är det rimligt att anta att antalet handledare också 11

12 sätter taket för hur många äldre som t ex kan delta i kursverksamheten. Antagande 7: Modellen med äldre frivilliga handledare är ett väl fungerande sätt att nå ut. Antagande 8: Fler (äldre) handledare skulle antagligen resultera i fler äldre i kursverksamhet. Antagande 9: Sannolikheten att fler äldre får hjälp att lära sig datorer även efter projekttiden ökar om modellen med frivilliga och ideellt arbetande handledare fortsätter. Bredbandstäckning Det är svårt att få en total överblick över hur väl uppkopplingen via mobilt bredband fungerar i kommunen. Dock tycks det vara klart att kustområdet har bättre täckning än inlandet. Även i områden, som enligt bredbandsoperatörerna visar täckning, kan det vara mycket lokala skillnader i mottagning. Et stort område, från kusten söder om Älmsta till inlandet Söderbykarl, Svanberga och Edsbro har dålig täckning. Det innefattar ett stort område runt samt framförallt norr om sjön Erken har dålig mottagning, även om som sagt, lokala variationer kan förekomma. De områden som har sämst täckning kommunen återfinns sannolikt väster om Hallstavik, mot kommungränsen. Post- och Telestyrelsen har inte någon lätt tillgänglig uppgift om hur de fasta uppkopplingarna via fiber eller ADSL är uppbyggda i kommunen och var det saknas. De hänvisar till respektive leverantör. Enligt SeniorNet Roslagen så tycks ICE.NET ha den bästa mobila täckningen på landsbygden. Något som bekräftats i flera undersökningar.. 12

13 Hur man gjorde i Västervik rapport från studiebesök I Västervik startade man 2007 ett projekt i syfte att samtliga äldreboenden i kommunen skall ha en uppkopplad dator tillgänglig för de boende. Datorn är i samtliga fall kopplad till en 42 TV-skärm. Västervik har ca invånare, Norrtälje > Båda kommunerna har ungefär 700 boende på äldreboende. I Norrtälje drivs samtliga boenden av bolag eller dylika, de allra flesta av Tiohundra AB. I Västervik ägs och drivs samtliga av kommunen, i intraprenadform vilket innebär att varje äldreboende har eget ansvar för budget mm. I Västervik, liksom i Norrtälje, är det i princip fri konkurrens d v s man är beroende av att människor faktiskt väljer att bo på just det äldreboendet. Nynäsgården utsågs av SPRF till Årets Äldreboende 2008 Nynäsgårdens datahörna, Invid matsalen. 13

14 Under studieresan besöktes två äldreboenden i den lilla orten Hjorted, ca 2 mil söder om Västervik. Nynäsgårdens Äldreboende var det första äldreboendet som fick dator till de äldre och därmed har den äldsta utrustningen. Det andra äldreboendet, Sundsgården, var å andra sidan det som senast fick dator installerad, under feb Projektledaren Mikael Agebjörn vid den nyligen installerade datorn på Sundsgården. I mars 2009 har tretton olika äldre boenden i Västervik en multimediadator, placerad på en central plats, i eller nära något gemensamhetsutrymme. Datorn är oftast igång. Dagligen rullar bildspel med musik från utflykter, evenemang, firanden, fester mm där de boende deltagit. IT-ombud utsedd i varje arbetslag. Varje äldreboende har en ITansvarig. Hela projekt har Mikael Agebjörn som ansvarig projektledare. Första året jobbade han heltid med detta att installera, utbilda, administrera och hålla igång intresset. Fr o m i år jobbar han en dag i veckan med projektet. De flesta boende på Nynäsgården är inga datoranvändare, en del på grund av ointresse andra p g a att de är för sjuka. Av Nynäsgårdens 30 boende så använder ca 5-8 datorns Internetmöjlighet. De demenssjuka har stor glädje av datorns bildspel. T ex kan det vara så att man snabbt har glömt att man deltog i någon utflykt men kan sen se sig på bild, känna igen sig själv, se att man ser glad ut oh därmed återkalla, åtminstone känslan som utflykten gav I och med datorns intåg på Nynäsgården så har personalen lärt sig mer om att använda den. Bl a innebar det att en del nya rutiner kunnat införas på personalens eget initiativ. Man övergav den gamla 14

15 vikariepärmen där det alltid var svårt att veta vem som ringt till vem. Med ett enkelt excel-blad kunde man istället lägga informationen på intranätet där man också kunde föra noteringar om att vikarie X var uppringd, bokad för den och den tiden. Vikarierna kunde också gå in och notera vilka dagar de kunde arbete o s v. Personalen har varit positiva. Idag är det ca % som använder datorn någon gång under arbetstid. Enligt Mikael tar det ca 7-8 månader att introducera det på ett äldreboende där personalen är ointresserade men som till slut tycker det fungerar bra. En del motstånd har man mött från personalen. Sonja, ansvarig för Nynäsgårdens dagverksamhet, vägrade till en början. Var t o m beredd att säga upp sig. Har efterhand ändrat sig och är numer mycket positiv, både till att använda datorn i arbetet och hemma. På frågan om en hälsning till personal som tycker ungefär som hon gjort svarade hon: Om jag kan lära mig det här, ja, då kan vem som helst göra det. Hälsa dom det! Sonja på Nynäsgården i Västervik. MICASA AB STOCKOLM STADS FÖRVALTARE AV ÄLDREBOENDEN Micasa AB äger och förvaltar Stockholm stads äldreboenden. Micasa AB har genomfört projekt för att öka IT-användningen bland de boende på bl a Hässelgårdens särskilda boende. 15

16 IT-chefen Kristian Arnander konstaterar att ev misslyckanden har i stort sett berott på bristande stöd och engagemang bland personal m fl. Trots att det var just dessa som påtalat behovet. I mitten av mars genomförde Micasa ett seminarium i Stockholm på temat Äldreboende - Vision Seminariet var upplagt med flera kortare föredrag om olika aspekter på äldreboende. Flera av föreläsarna betonade vikten av ny teknik i framtidens boenden som en ren självklarhet! 16

17 PLANERADE AKTIVITETER Tre olika pilotprojekt/aktivitetsområden är planerade att starta under våren Landsbygd: Utbildning av äldre (+ 65 år) i Singö skola. Kursstart den 18 maj Kursdagar blir måndagar och torsdagar 2. Landsbygd: Bokbussen - kör runt på Singö och blir en mobil kurslokal för äldre som har svårare att ta sig till Singö skola. 3. Landsbygd: Påbörja samarbete med SPF Skutan om utbildning av äldre i Väddöbygden i Norrsundskolans lokaler. 4. Äldreboende: På tre olika äldreboenden genomförs insatser i syfte att ge de boende tillgång till datorer och Internet. a. Solhem, Väddö första kiursdag den 15 maj. b. Vårdbo, Norrtälje c. Elmstagården, Väddö Planering för äldre på landsbygd Singö ön ligger ett par mil norr om Grisslehamn, den nordligaste av öarna Kolskäret, Fogdö och Singö. Öarna är sammanbundna med huvudön Väddö via fasta broförbindelser. På Singö bor ca 370 personer (inkl Fogdös befolkning). Rimligen torde omkring 100 personer vara över 55 år. Singö har också en snabbt ökande äldre befolkningsandel p g a att många väljer att bosätta sig här efter pensioneringen. Det är värt att notera att här finns ca 750 fritidshus som nyttjas av fritidsboende, skrivna på andra orter. Avståndet Singö-Stockholm är ca mil. Inom postnummerområdet GRISSLEHAMN, som omfattar hela området, bor ca 200 är över 65 år. Kommunen har i november sammanställt ett förslag till kommunal plan för utvecklingen av Singö-bygden. Remisstiden gick ut den 28 februari I Singö-bygden finns flera olika föreningar, t ex Hembygdsföreningen som ansvarar bygdegården och församlingshuset. Den relativt nystartade föreningen Levande Roslagsbygd är också mycket aktiv - vill gärna samarbeta med Internet För Alla-projektet. Pilotprojekt startar på Singö-Fogdö (inkl Grisslehamn) Arrangera möte på Singö den 12 maj 2009, i församlingshuset. Tema för mötet är Äldre på landsbygd. 17

18 Singö Församlingshus Samtliga över 65 år, inom postnummer (d v s Grisslehamn, Singö, Fogdö) får direktadresserad inbjudan till mötet. Ca 300 personer. o Via kommunens planeringskontor har antalet äldre per församling plockats fram. Det motsvarar ibland postnummerområde, ibland inte. o Kostnaden för köp av upp till 1500 adresser är densamma. Innebär att adresser till äldre samtidigt beställs till följande postnummer, d v s det gör det möjligt att bjuda in äldre på andra platser för liknande försök. Nedanstående områden har också en befolkning äldre än genomsnittet i kommunen , Ununge mellan Norrtälje och Hallstavik , Vätö öster om Norrtälje , Väddö nordost om Norrtälje , Björkö nordost om Norrtälje Innebär totalt köp av ca 1700 adresser. Efter mötet den 12 maj kommer kursverksamhet att startas i Singö skola. Totalt kommer 8 uppkopplade datorer att finnas tillgängliga i skolan. Här används kommunens nät. Handledare finns från SeniorNet Roslagen. Bokbussen kommer att börja användas, ca i maj. Rimligt är ca 2-5 personer samtidigt kan finnas i bussen för att delta i kurs, att lära sig datorer och Internet. Samarbete med SPF Skutan. Syftar till att gemensamt arrangera ytterligare kurser i Väddö-bygden. Den sannolika kurslokalen blir Norrsundsskolan i Elmsta. 18

19 Norrsundsskolan har en IT-profil, mycket god tillgång till datorer och är mycket positiva till att utöka samarbetet med TiioHundraförvaltningens Internet För Alla-projekt. Problem att lösa för pilotprojekt Äldre på landsbygd Singö Församlingshus den 12 maj: Ett problem av kuriosakaraktär när det gäller den här lilla orten: En person i målgruppen berättar att hon fyller jämnt samma dag som mötet genomförs d v s den 12 maj. Hon och flera av hennes vänner är intresserade men kan inte närvara p g a födelesedagsfirandet. Konsekvensen är att drygt 10 % av målgruppen kommer att befinna sig på kalas just den här dagen! Lösning: Rapport från mötet den 12 maj skickas ut till de som vill komma men inte kan. Singö skola - tillgång till datorer. Lösning: Lån av datorer från kommunens IT-avdelning. Singö skola Internetuppkoppling med tillräcklig hastighet. Lösning: 8-10 nya elev -konton via kommunens skoldatanät öppnas på Singö skola. Singö skola, i förgrunden matsalen. I bakgrunden, skolan med undervisningslokaler Singö skola - tillgång till handledare. Lösning: Handledare från SeniorNet Roslagen boende i Grisslehamn. Bokbussen Bussen byter namn under projektets aktiviteter till Internetbussen. Lösning: Bussen får dekal med det nya namnet. Dekalen fästes med magneter. Internetbussen är registrerad som lastbil. Byter namn under projektets aktiviteter till Internetbussen. Det innebär att man inte kan köra den med passagerare. 19

20 Lösning: Bokbussen parkeras på platser där det bor ett mindre kluster av äldre personer som till fots kan ta sig till den parkerade bussen samt platser med tillräckligt snabb uppkopplingshastighet. Dessa platser är ännu ej fastställda. Kommunens IT-avdelning lånar ut mätutrustning för att kolla hastighet m m på lämpliga platser. Internetbussen behöver utrustas med ca 5 bärbara datorer. Lösning: Fyra bärbara datorer köps in och finansieras via s k statliga stimulansmedel. Internetbussens nuvarande schema gör att endast helger i praktiken är möjliga för projektet. Lösning: F n är lördagar planerade. Internetbussen chaufför behövs. Lösning: Pensionerad, tidigare chaufför på bussen, hyrs in de aktuella dagarna. Internetbussen - ommöblering till kurslokal. Lösning: Konferensbord och stolar lånas bland befintliga i kommunens förråd. Internetbussen tillgång till handledare. Lösning: Handledare från SeniorNet Roslagen boende i Grisslehamn. Planering för Äldre på äldreboende Solhem ett kooperativt seniorboende på Väddö. Här bor ett tjugotal personer i åldrarna år. Projektet startar, i samarbete med SeniorNet Roslagen, med en Öppen surfdag den 15 maj Därefter startar kursverksamhet. Hittills har 13 intresseanmälningar inkommit. Finns f n minst en uppkopplad dator tillgänglig för de boende. Möjligen kommer Solhem att användas som kurslokal för fortsatta datakurser för äldre som bor i området Älmsta- Väddö. Som kurslokal används då sannolikt matsalen. Vårdbo i Norrtälje kommer att ingå i projektet. Drivs av Attendo Care AB. Möte genomfört med personalen. Planerad projektstart under maj månad. Vårdbo har både äldreboende och demensboende. Elmstagården i Älmsta, Väddö, kommer också ingå i projektet. Drivs av Tiohundra AB. Möte genomfört med personalen. Planerad projektstart under maj månad, helst före den planerade Anhörigdagen den 17 maj. Elmstagården har både äldreboende och demensboende. 20

21 Problem att lösa för pilotprojekt Äldre på äldreboende Solhem ingen personal som kan hjälpa till efter kursdagens slut. Lösning: Hjälpmedelsinstitutets satsning på telefonsupport kan vara en möjlighet d v s att kursen på plats ger tillräckliga kunskaper för att kunna ta emot hjälp via telefon. Solhem ingen optimal kurslokal. Lösning: Matsalen tycks vara den bästa lösningen. Solhem tillgång till undervisningsdatorer. Lösning: Primärt låna/hyra SeniorNets 6 datorer. Solhem ingen optimal uppkoppling. Lösning: SeniorNets router ger tillfredsställande hastighet. Vårdbo personalen måste vara med på noterna, tycka att det är bra. Lösning: Möte genomfört med större delen av personalen den 22 april. Öppen diskussion om möjligheter, hinder, problem. Personalen kunde avgöra om deltagande eller inte. Dock var alla mycket positiva. Startar så fort det är möjligt under maj månad. Vårdbo personalens kunskaper om datorer Lösning: Kartläggning av datakunskaper och vanor genom enkät. Därefter utbildningsprogram för personalen. Enkät och utbildning genomförs av Göran Bergh. Vårdbo kontinuitet, att se till att det fungerar efter introduktionen och ev utbildning. Lösning: Utse IT-ansvarig/-a bland personalen. Vårdbo tillgång till multimediadator, helst med stor TVskärm, plus kamera. Lösning: Via projektet hyra in utrustning, kan kanske överlåtas på Vårdbo senare. Offert/kalkyl inkommit från två olika leverantörer. Stor prisskillnad. Beslut om avtal den första veckan i maj. Elmstagården personalen måste var med på noterna, tycka att det är bra. Lösning: Möte med större delen av personalen. Genomfördes den 4 maj, på samma sätt som på Vårdbo. Öppen diskussion om möjligheter, hinder, problem. Personalen kunde avgöra om det blir av eller inte. Dock var alla mycket positiva. Startar så fort det är möjligt under maj månad. 21

22 Elmstagården personalens kunskaper om datorer Lösning: Kartläggning av datakunskaper och vanor genom enkät. Därefter utbildningsprogram för personalen. Enkät och utbildning genomförs av Göran Bergh. Elmstagården kontinuitet, att se till att det fungerar efte introduktionen och ev utbildning. Lösning: Utse IT-ansvarig/-a bland personalen. Elmstagården tillgång till multimediadator, helst med stor TV-skärm, plus kamera. Lösning: Via projektet hyra in utrustning, kan kanske överlåtas till Elmstagården senare. Offert/kalkyl inkommit från två olika leverantörer. Stor prisskillnad. Beslut om avtal den första veckan i maj. 22

23 Referenser Rapporter och skriftligt material, bl a Du kan också. Vinnovas rapport om SeniorNet och äldres behov, november 2007 Verksamhetsberättelse SeniorNet Roslagens Förslag till kommunalt program för utveckling av Singö-bygden, samrådsversionen Övrig information, hemsidor för bl a: ABF Norrtälje Medborgarskolan. Norrtälje Studieförbundet Vuxenskolan, Norrtälje Studiefrämjandet, Norrtälje Levande Roslagsbygd PRO Norrtälje Glocalnet Tele2 Ice.net Hjälpmedelsinstitutet Muntligt information, bl a Samtal och diskussioner jan-feb 2009 med Rolf Carlsson, ordförande, SeniorNet Roslagen, m fl personer på SeniorNet.. Samtal och diskussioner jan 2009 med Monica Henriksson, projektansvarig för Roslagsmodellen. Div talare på Internet För Alla-seminarium på Kulturhuset i Stockholm den 29 januari 2009 Petra Lindgren, PARs adressregister Gunnel Löfqvist, planeringschef, Norrtälje kommun Peter Häggberg, Norrtälje kommun Gunilla Folkesson, Norrtälje Stadsbiblioteket (Bokbussen) Lotta Jansson, Hemtjänsten Väddö, TioHundra AB Marcus Lindgren, Lingrens Radio & TV Euronics Peter Wahlfort, Levande Roslagsbygd Jan-Inge Gustafsson, Västervik/Nynäsgården Mikael Agebjörn, Västervik/Nynäsgården Sív Their, öppet seminarium på Väddö Folkhögskola Kristian Arnander, Micasa AB Gerd Klang, PRO Riks Jaak Kriisa, rektor, Norrsundsskolan, Singö Skola Lars Sundström, SPF Skutan Mail, bl a PAR/SPAR adressregister Post- och telestyrelsen PRO Norrtälje även telefonkontakt PRO Hallstavik via Folkets Hus i Hallstavik 23

TIOHUNDRA ÄR ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA, SJUKVÅRD OCH OMSORG. Norrtälje, november 2009

TIOHUNDRA ÄR ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA, SJUKVÅRD OCH OMSORG. Norrtälje, november 2009 TIOHUNDRA ÄR ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA, SJUKVÅRD OCH OMSORG Norrtälje, november 2009 Från Norrtäljeprojektet till TioHundra TioHundra Den gemensamma

Läs mer

Delrapport 3 INTERNET FÖR ALLA. Den digitala klyftan har minskat något. Internet För alla/delrapport 3

Delrapport 3 INTERNET FÖR ALLA. Den digitala klyftan har minskat något. Internet För alla/delrapport 3 Delrapport 3 INTERNET FÖR ALLA Den digitala klyftan har minskat något December 2009 Göran Bergh Projektledare 1 Sammanfattning Internet För Alla I syfte att minska den digitala klyftan för äldre i Norrtälje

Läs mer

Delrapport 2 INTERNET FÖR ALLA. Den digitala klyftan minskar. Internet För alla/delrapport 2

Delrapport 2 INTERNET FÖR ALLA. Den digitala klyftan minskar. Internet För alla/delrapport 2 Delrapport 2 INTERNET FÖR ALLA Den digitala klyftan minskar Prova-på-dator på Roslagsmodellens Äldrekollo, aug 2009 Oktober 2009 Göran Bergh Projektledare 1 Sammanfattning Internet För Alla I syfte att

Läs mer

Sammanfattning. Ett Internet För alla-projekt

Sammanfattning. Ett Internet För alla-projekt Projekt INTERNET FÖR ÄLDRE Slutrapport Juli 2010 Göran Bergh Projektledare 1 Sammanfattning 1. Internet För Alla Statistiskt sett: Ca 30 % av landets befolkning har i stort sett aldrig använt datorer eller

Läs mer

PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför?

PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför? PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-03-21 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Teresia Widigs Ahlin teresia.widigs-ahlin@pts.se Bilaga 3 PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför?

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Sökande: ABF Borlänge Nedansiljan - kommun Rättvik, Studieförbundet Vuxenskolan Rättvik, Kulturenheten Rättviks kommun. Uppdragstagare: ABF Borlänge Nedansiljan,

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

Historik. Markle Stiftelsen SeniorNet Sverige

Historik. Markle Stiftelsen SeniorNet Sverige Vår ambition, är att hjälpa medlemmar 55+ personer att få utbildning i hur man kan förenkla livet och få goda sociala kontakter genom att lära sig hantera datorn samt med Internets teknik få tillgång till

Läs mer

Digitala Minnen. Luleå kommun

Digitala Minnen. Luleå kommun Digitala Minnen Vi har valt att skriva vår redovisning som en berättelse, eftersom vårt projekt har handlat om just berättelser, historier och minnen. Här kan vi också visa på hur projektet har växt fram,

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 1 av 7 Slutrapport ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk Uppsala den 4 december 2012 Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 2 av 7 Inledning Det här är fjärde året i rad som vi får ekonomisk hjälp

Läs mer

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET Örebro län Roy Andersson Köpmangatan 54, 702 23 Örebro, Telefon: 019-140427, Mobil: 070-5332528, E-post: roy@orebrolan.pro.se, Hemsida: www.orebro-lan.pro.se Örebro län Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om bredband 2 Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Bredband, mobilt Internet och uppringt Internet Den här broschyren handlar

Läs mer

SeniorNet Roslagen 802430-7160

SeniorNet Roslagen 802430-7160 Årsredovisning SeniorNet Roslagen 802430-7160 20090101-20091231 Innehåll Förvaltningsberättelse... 2 Resultaträkning... 5 Balansräkning... 6 Bilagor Statistik... 1 Börja använda datorn... 2 Revisionsberättelse...

Läs mer

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M)

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) 2015-02-02 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/979-008 Kommunstyrelsen IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att i

Läs mer

Fiber till Himmeta- Bro!

Fiber till Himmeta- Bro! Fiber till Himmeta- Bro! Det har blivit dags att dra ut fiber till Himmeta-Bro. I den här broschyren kan du läsa mer om vilka möjligheter som en snabb och stabil uppkoppling innebär för dig och för vår

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse.

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Singö Fogdö Intresseförening har som mål att långsiktigt rädda Singö skola och att tillgodose

Läs mer

Dialogmöte. Åseda 2014 06 04

Dialogmöte. Åseda 2014 06 04 2014-06-24 Dialogmöte Åseda 2014 06 04 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Lars Gunnar Serell, ansvarig för

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Storvretaskolans IT-plan 2013/14

Storvretaskolans IT-plan 2013/14 s IT-plan 2013/14 I det moderna samhället blir informationsteknik och datorer allt vanligare. Vi vill skapa förutsättningar för våra elever att lyckas i dagens samhälle och använder oss därför av IT i

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03 2014-06-24 Dialogmöte Älghult 2014 06 03 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Anders Svensson, ekonomi och

Läs mer

SENIORNET SWEDEN Grundat 1997 7 500 medlemmar Opolitisk För att hjälpa äldre in i IT-världen Äldre skall lära äldre

SENIORNET SWEDEN Grundat 1997 7 500 medlemmar Opolitisk För att hjälpa äldre in i IT-världen Äldre skall lära äldre SENIORNET SWEDEN Grundat 1997 7 500 medlemmar Opolitisk För att hjälpa äldre in i IT-världen Äldre skall lära äldre Det livslånga åldrandet 1913 - pension 67- år kvinnor 58, män 56 år 1976 - pension 65

Läs mer

Projektplan för Anhörigstöd i T-län

Projektplan för Anhörigstöd i T-län Örebro den 23 december 2005 Projektplan för Anhörigstöd i T-län Vidareutveckling av varaktiga stödformer till anhöriga och närstående 1. Bakgrund Socialdepartementet kommer att utbetala 24 850 000 kr per

Läs mer

Konstverket Air av Curt Asker

Konstverket Air av Curt Asker Konstverket Air av Curt Asker 1 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...s 1 2 Syfte och mål...s 2 3 Genomförande...s 3 4 Resultat...s 4 5 Diskussion...s 5 2 1 Bakgrund Kulltorpsskolan ligger i ett villaområde

Läs mer

Kyrkan på Facebook. Stockholm Göteborg Malmö. Mer information om de tre kurserna. Välkommen till kurs

Kyrkan på Facebook. Stockholm Göteborg Malmö. Mer information om de tre kurserna. Välkommen till kurs Välkommen till kurs Kyrkan på Facebook I februari, mars och april arrangeras tre olika kurser om Facebook för dig som är anställd eller på annat sätt verksam inom kyrka och församling: En grundkurs för

Läs mer

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Det är bra för hjärnan att lära sig internet, man kanske lever längre då. Gun 77 år Anne Hederén Länsbibliotek Östergötland Lasse

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt Slutrapport för pilotprojektet It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt November 2014 av Gunilla Lundberg och Adel Mojtahedi En projektbeskrivning Svenska favoriter är ett projekt som

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun N 2O4O RRTÄLJE kommun Hur ser framtidens Norrtälje ut? N 2O4O RRTÄLJE kommun Att vara en del av en växande region skapar många möjligheter Norrtälje kommun ska ta fram en översiktsplan med sikte på år

Läs mer

Slutrapport Alla har rätt till Internet 1 (5) Att sprida kunskap om hur man använder Internet och e-post i vardagen för både nytta och nöje.

Slutrapport Alla har rätt till Internet 1 (5) Att sprida kunskap om hur man använder Internet och e-post i vardagen för både nytta och nöje. Slutrapport Alla har rätt till Internet 1 (5) Slutrapport/utvärdering Projekt Alla har rätt till Internet Syfte Målgrupp Att sprida kunskap om hur man använder Internet och e-post i vardagen för både nytta

Läs mer

TIOHUNDRA ÄR ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA, SJUKVÅRD OCH OMSORG

TIOHUNDRA ÄR ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA, SJUKVÅRD OCH OMSORG TIOHUNDRA ÄR ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA, SJUKVÅRD OCH OMSORG Hans Andersson Karin Thalén 2012-02-09 Från Norrtäljeprojektet till TioHundra TioHundra

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26 2014-06-24 Dialogmöte Lenhovda 2014 05 26 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Jimmi Olsson, näringslivsutvecklare

Läs mer

VÅREN -09 SPF SKUTAN VÄDDÖ. SKUTANNYTT www.spfskutanvaddo.se

VÅREN -09 SPF SKUTAN VÄDDÖ. SKUTANNYTT www.spfskutanvaddo.se 1 VÅREN -09 B ästa medlemmar! SPF SKUTANs nittonde årsmöte hölls 12 februari 2009! Av detta förstår vi att vi har att se fram mot ett 20-årsjubileum kommande år. Vår förening kom till under våren 1990.

Läs mer

Alla elever ska vara förtrogna med och på ett enkelt sätt kunna hantera våra digitala verktyg.

Alla elever ska vara förtrogna med och på ett enkelt sätt kunna hantera våra digitala verktyg. 2013-09-01 It-plan NKC Lokal IT-strategi Nättrabyskolans övergripande målsättning med användandet av digitala verktyg är att förbereda våra elever inför framtida studier och arbetsliv. Samt vara väl förtrogna

Läs mer

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät 8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät Vårt ansvar en fungerande vardag för dig Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Karlskrona kommun. Via en och samma anslutning kan du välja mellan

Läs mer

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag E-kampanj 2009 Ett diskussionsunderlag Bakgrund! Syfte med e-kampanjen 2008 Öka användningen av bibliotekens e-tjänster Marknadsföra östgötabibliotekens e- tjänster under gemensamt begrepp Biblioteket

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI 264 hushåll i Diö säger Ja till fiber! - För oss är valet enkelt vi längtar efter att få in uppkoppling via fiber. Att försöka spå om framtiden

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

SpråkSam - en nyckel till utveckling

SpråkSam - en nyckel till utveckling SpråkSam - en nyckel till utveckling Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg 22 mars 2011 Disposition 1. En kort inledning. 2. Viktiga delar i SpråkSam fakta och resultat. Utbildningen.

Läs mer

Enkät till folkhögskola

Enkät till folkhögskola Enkät till folkhögskola Om användningen av informations- och kommunikationsteknik i inre arbete, utåtriktad information och och studieverksamhet Enkätens syfte och vad den handlar om Avsikten med enkäten

Läs mer

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola Projektmaterial IT-KOMMUNIKATION - HANDIKAPPAR DET? Molkoms folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net MOLKOMS

Läs mer

Upplev Kilsbergskanten

Upplev Kilsbergskanten Upplev Kilsbergskanten Varför arrangerar vi Upplev Kilsbergskanten? Stärka känslan och stoltheten för Kilsbergskanten Öka gemenskapen och samarbeten mellan oss i Kilsbergskanten Manifestera det pågående

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun Medborgarpanel Mätning 1 Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna

Läs mer

SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA PROJEKTAVTAL UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010

SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA PROJEKTAVTAL UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA PROJEKTAVTAL SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 AVTALSMALL LITEN 2009 1.0 SESIG Internet Grund, fas 2 Sida

Läs mer

Bolmsö fibergrupp HÅRINGE SKEDA HORN KYRKBYN PERSTORP SJÖALT ÖSTERÅS HOV HJÄRTSTORP NÄSET BOLLSTA LIDA TJUST BAKAREBO HUSABY TORP

Bolmsö fibergrupp HÅRINGE SKEDA HORN KYRKBYN PERSTORP SJÖALT ÖSTERÅS HOV HJÄRTSTORP NÄSET BOLLSTA LIDA TJUST BAKAREBO HUSABY TORP www.bolmso.se Bolmsö fibergrupp Februari 2014 startades en studiecirkel för att utreda möjligheten till bredband, telefon och TV via fiber på Bolmsö Gruppen har samlat in fakta för att kunna ge en aktuell

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Utkast/Utgåva (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projekbeskrivning IT- och teknikcoach Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

Ett mångkulturellt samhälle

Ett mångkulturellt samhälle Slutredovisning Ett mångkulturellt samhälle 2013 Slutredovisning Att genom kunskap om sociala medier ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Studiefrämjandet Södra Lappland Projektledare Anne

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Projektmaterial. Västanviks folkhögskola

Projektmaterial. Västanviks folkhögskola Projektmaterial VÄSTANVIKS HISTORIA Västanviks folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Västanviks historia

Läs mer

Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4

Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4 Rapport angående Mötesplats i Lit 5 Information

Läs mer

Bakgrund Barn lär av Lust och Nyfikenhet! Men barns tillgång till böcker har försämrats

Bakgrund Barn lär av Lust och Nyfikenhet! Men barns tillgång till böcker har försämrats Bakgrund Barn lär av Lust och Nyfikenhet! Från och med den dag ett barn föds eller kanske ännu tidigare utvecklas dess förmåga att tillägna sig ett språk. Fram till fyra års ålder är barnets förmåga att

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

SVENSKA. Skånet 2011

SVENSKA. Skånet 2011 SVENSKA Skånet 2011 SkåNets uppdrag är att förse Skånes hushåll, företag och offentlig verksamhet med riktigt bredband. I praktiken handlar det om att samordna planering och utveckling av en skånsk, öppen

Läs mer

Back To Basic - föredrag om rekrytering

Back To Basic - föredrag om rekrytering Back To Basic - föredrag om rekrytering Vi kan alla önska, vi kan alla ha en vilja. Sitter man ner och inte gör annat än att önska och hoppas på att ens vilja ska uppfyllas så kan man vara säker på att

Läs mer

IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011

IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011 IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011 2010-10-20 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Inventering av IT struktur... 3 4. Datorer...3 5. Personal PC... 4 6. Interaktiva skrivtavlor,

Läs mer

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Rapport november Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Viktiga händelser under den gångna månaden Styrgruppen samlades för ett första möte den 23 november. Kerstin Olsson, Anne Hederén,

Läs mer

SPF:s IT enkät hösten 2010

SPF:s IT enkät hösten 2010 SPF:s IT enkät hösten 2010 Denna enkät strävar till att kartlägga kunskaperna, intresset och behovet av IT-skolning och resurser inom Svenska pensionärsförbundets (http://www.spfpension.fi) medlemmar och

Läs mer

Nytta och nöje på nätet Internetguidning

Nytta och nöje på nätet Internetguidning Projektmedel till Östergötland! Nytta och nöje på nätet Internetguidning på östgötabibliotek 500 000 från Stiftelsen för infrastruktur.se Projektperiod 1 okt 2009 30 sept 2010 Nytta och nöje på nätet:

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Uppdaterad 2015 1 Innehåll Innehåll... sidan 2 Studeranderätt June folkhögskola... sidan 3 Huvudman/Profil... sidan 3 Statens syfte med statsbidraget...

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Tidig AT handledning. Bakgrund. Syfte. Material och metod. Resultat. Märta Umaerus Eleonor Sjöstrand 2009 2011

Tidig AT handledning. Bakgrund. Syfte. Material och metod. Resultat. Märta Umaerus Eleonor Sjöstrand 2009 2011 Tidig AT handledning Bakgrund Märta Umaerus Eleonor Sjöstrand 2009 2011 Redan vid antagningen till AT tjänst, samt sedan under första placeringen, var det tydligt för oss att vi saknade någon som kunde

Läs mer

Yttrande över motion om datorer på vårdinrättningar i Karlskoga

Yttrande över motion om datorer på vårdinrättningar i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (4) 2015-08-12 SN 2015.0153 Handläggare Anders Hedåberg, socialkansliet Socialnämnden Yttrande över motion om datorer på vårdinrättningar i Karlskoga Sammanfattning Socialförvaltningen

Läs mer

Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten

Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten Sammanfattning Hemtjänsten i Göteborg ville effektivisera sin administration och komma bort från trasslet med lösa lappar för schemautskrifter

Läs mer

Roslagsmodellen - Tillsammans skapar vi livsglädje

Roslagsmodellen - Tillsammans skapar vi livsglädje Roslagsmodellen - Tillsammans skapar vi livsglädje Tillsammans skapar vi livsglädje! Vårt mål är att få dig som är äldre att aktivera dig så att du fortsätter att känna dig delaktig i samhällslivet. Vi

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Processledarmanual. Landsbygd 2.0

Processledarmanual. Landsbygd 2.0 Processledarmanual Landsbygd 2.0 Historien bakom Landsbygd 2.0 Landsbygdens invånare blir äldre, färre och dummare... Knappast! Men vi måste bli bättre på att ta vara på alla lantisars tankar och ideér.

Läs mer

Kontaktman inom äldreomsorg

Kontaktman inom äldreomsorg Kontaktman inom äldreomsorg Oktober 2004 Christina Julin Elizabeth Kisch Juvall 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Sammanfattning 3 2. Process kontaktmannaskap 3 3. Syfte 3 4. Metod 3 5. Resultat av enkätundersökning

Läs mer

Utvärdering av Att skriva sig till läsning läsåret 2012-13

Utvärdering av Att skriva sig till läsning läsåret 2012-13 Utvärdering av Att skriva sig till läsning läsåret 2012-13 Vilka förändringar har utvecklingsarbetet medfört gällande undervisning och/eller klassrumsorganisation? Jag tycker att eleverna har kommit igång

Läs mer

På väg mot en e-serviceverkstad i Mjölby. Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef

På väg mot en e-serviceverkstad i Mjölby. Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef På väg mot en e-serviceverkstad i Mjölby Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Mjölby kommun Drygt 26000 invånare Bibliotek och medborgarservice inrymt under samma tak Tre filialbibliotek i Skänninge,

Läs mer

SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 20 DECEMBER 2011. SESIG Fas 3 Sidan 1 av 7

SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 20 DECEMBER 2011. SESIG Fas 3 Sidan 1 av 7 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 20 DECEMBER 2011 SESIG Fas 3 Sidan 1 av 7 1.Ett stort tack till.se! Ett stort tack till.se som gett oss medel för tredje gången att utbilda 60 vuxna

Läs mer

SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 29 JUNI 2010 SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 1

SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 29 JUNI 2010 SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 1 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 29 JUNI 2010 SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 1 UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 Innehållsförteckning 1. Inledning 2.

Läs mer

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 2014-08-24 Nr / 2014 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Sida 1 av 7

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 2014-08-24 Nr / 2014 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Sida 1 av 7 124 54 Bandhagen Sida 1 av 7 Plats: Enskede Värdshus Tid 2014-08-24 kl 10:00-16:00 Närvarande ledamöter; Janåke Skoog, ordförande Rita Lundin, ledamot Karl-Roger Johansson, ledamot Hervor Holm, ledamot

Läs mer

SKYPE uppkoppling under SAAF årsmötet.

SKYPE uppkoppling under SAAF årsmötet. SKYPE uppkoppling under SAAF årsmötet. För första gången kommer SAAF att testa SKYPE uppkoppling under årsmötet. Det gäller dig som har anmält att du kan vara närvarande på telefonen och att du kan identifieras

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

Att överbrygga den digitala klyftan

Att överbrygga den digitala klyftan Det finns många grupper som behöver nås i arbetet med att överbrygga den digitala klyftan. En av dessa är de invandrare som kommer till vårt land. Monica Öhrn Johansson på Karlskoga folkhögskola möter

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Uppdaterad 2014 Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. I Sverige

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm Fiber i Höje - Välkomnande - Kommunen informerar (Göran Eriksson) -Varför fiber (Fibergruppen) - Kaffe paus - Erfarenheter från Årjängs fiberförening (Peter Lustig) - Frågestund, Vad gör vi nu! - Intresseanmälan

Läs mer

Navbladet. Nr:3 juni 2006. Kontaktperson. Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen

Navbladet. Nr:3 juni 2006. Kontaktperson. Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen Kontaktperson Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen Nätverk för Afrikaner i Vantör Telefon 08 647 99 47 Mobil 070 527 99 47 Epost info@navs.se Hemsida www.navs.se NAV-nätverk för afrikaner

Läs mer

FÖRSTEGET. Delrapport

FÖRSTEGET. Delrapport FÖRSTEGET Delrapport 2016-01-01 2016-06-30 Rapportförfattare: Sara Svensson 2016-06-20 Lägesrapport Projektet Försteget har nu verkat aktivt i 10 månader mot målgruppen unga vuxna som har ett omfattande

Läs mer

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Föredragning för kommunstyrelsen i Mjölby 29 maj 2013 Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Riksomfattande kampanj Treårig kampanj 2011-2013 Målet

Läs mer

ITiS. Ett utvecklingsarbete i Eskilsby skola Ht kultur miljö teknik. Arbetslaget i Eskilsby skola

ITiS. Ett utvecklingsarbete i Eskilsby skola Ht kultur miljö teknik. Arbetslaget i Eskilsby skola ITiS Ett utvecklingsarbete i Eskilsby skola kultur miljö teknik Arbetslaget i Eskilsby skola Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Bakgrund...3 Syfte...4 Tillvägagångssätt...4 Resultat...4 Diskussion...5

Läs mer

Då är det ENKELT! Då behöver du inte göra någonting alls!

Då är det ENKELT! Då behöver du inte göra någonting alls! Vill du att vi ska få färre nybörjare? Vill du att de som ändå börjar ska känna sig ovälkomna? Vill du att våra danser ska bli färre och mindre? Vill du att squaredansen ska dö ut? Då är det ENKELT! Då

Läs mer

IT i skolan Stockholm

IT i skolan Stockholm IT i skolan Stockholm SIDAN 1 Göran Isberg Utbildningsförvaltningen IT användning i skolan Nivå på IT användning Förtrogen i handhavande Teori och pedagogik Egen metodutveckling Givare Deltagande Användning

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland Kommunstyrelsen 2017-05-22 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2017: 375 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (3) Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB

Läs mer