Delrapport 1 INTERNET FÖR ALLA. Att minska den digitala klyftan. Internet För alla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delrapport 1 INTERNET FÖR ALLA. Att minska den digitala klyftan. Internet För alla"

Transkript

1 Delrapport 1 INTERNET FÖR ALLA Att minska den digitala klyftan Mutlimediadator på äldreboende April

2 Göran Bergh TioHundraförvaltningen Sammanfattning Internet För Alla I syfte att minska den digitala klyftan för äldre i Norrtälje kommun finansierar stiftelsen.se ett projekt i samarbete med TioHundraförvaltningen. Projektet genomförs under 2009 och har två målgrupper; äldre på landsbygd och äldre i någon form av äldreboende. Här presenteras bl a syfte och mål, vissa fakta, antaganden, analyser, frågeställningar inför strategiska beslut samt de konkreta aktivitetsplanerna som startar under maj månad och pågår projekttiden ut. 2

3 Innehållsförteckning Sida, nummer Sammanfattning 2 Innehållsförteckning 3 Bakgrund Den digitala klyftan 4 Syfte och målgrupper Syfte 5 Målgrupper 5 Olika segment 5 Mål Mätbara mål 6 Styrgrupp och projektledning 7 Analys och exempel Nuläget 8 Hinder faktiska och upplevda 9 Olika grupper av förändringsbenägna 9 Generationskrockar 10 Äldre hjälper äldre 11 Bredbandstäckning 12 Västerviksmodellen 13 Micasa AB 15 Planerade aktiviteter Planerade aktiviteter för äldre på landsbygd 17 Problem & lösningar 19 Planerade aktiviteter för äldre boende på äldreboende 20 Problem & lösningar 20 Referenser 23 3

4 Bakgrund Den digitala klyftan Skillnaden mellan de som har tillgång till det digitala samhällets informationsutbud och de som inte har det brukar kallas den digitala klyftan. Det beräknas att ca 2 miljoner svenskar f n står utanför det som kort kan sammanfattas med begreppet IT-samhället m a o är det ca svenskar som inte använder datorer och Internet. Det är i hög grad en generationsfråga. Ett enkelt samband kan konstateras ju högre ålder, desto färre som använder datorer. Av nämnda två miljoner beräknas ca hälften vara över 55 år. Dock är även frågor som t ex utbildningsnivå, etnicitet, funktionshinder språkliga, motoriska, intellektuella e dyl samt tillgänglighet också faktorer som påverkar det digitala utanförskapet. Samhället förändras samtidigt mot ett samhälle där information, och därmed valmöjligheter och delaktighet, alltmer är beroende av att medborgarna har tillgång till Internet. Allt oftare avslutas nyhetssändningar, annonser, myndighetsinformation mm, mm med den nu nästan standardiserade frasen Om du vill veta/läsa mer gå in på vår hemsida Att behärska tekniken, att ha tillgång till datorer är både en demokratifråga och en nödvändighet för att faktiskt kunna ta del av det nya samhällets möjligheter. Dessutom, och kanske ändå viktigare, är att individens känsla av delaktighet i samhället nästan kräver att denne både behärskar tekniken och har tillgång till den. I Norrtälje kommun bor drygt personer över 55 år, över 65 år. Det är en hög andel, både i jämförelse med övriga länet och med riket. Norrtälje utgörs till stora delar av landsbygd där Internettillgängligheten dessutom kan vara begränsad. Det innebär, statistiskt sett, att ca äldre kommunmedborgare står utanför det som för andra är något vardagligt och relativt okomplicerat. Tiotusen norrtäljebor över 55 år står utanför IT-samhället! Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE) som också ansvarar för toppdomännamnet.se, finansierar flera projekt under rubriken Internet För Alla. I Norrtälje kommun samarbetar.se med TioHundraförvaltningen i syfte att öka Internetanvändningen bland äldre. 4

5 Syfte och målgrupper Syfte Syftet är att kartlägga målgruppen äldre som idag inte har tillgång, eller begränsad tillgång, till Internet. Det är i huvudsak två delgrupper som ska fokuseras: o Äldre i någon form av äldreboende o Äldre boende på landsbygd där bredband av olika anledningar ej finns utbyggt. Syftet är också att utifrån kartläggningen planera och genomföra ett pilotprojekt där olika insatser riktas mot målgruppen äldre utifrån de olika behoven. Bl.a. etableras samarbete med Hjälpmedelsinstitutets HelpDesk projekt. Syftet är att utvärdera pilotprojekt samt att ta fram en handlingsplan för fortsatt utveckling. Projektet skaparhandlingar som syftar till Att hjälpa personer i målgrupperna att börja använda Internet. Att prova nya sätt att nå individer som i dag står utanför ITsamhället. Att lära av försök hur man kan gå tillväga för att nå de som hittills inte nyttjat Internet. Att undanröja hinder såsom kunskapsbrist och tillgänglighet samt i möjligaste mån motivera nya användare. Att skapa hållbara system som överlever efter projekttiden. Att skapa modeller och metoder som kan användas av andra i samma syfte. Målgrupper Projektet fokuserar på två definierade målgrupper: Äldre i någon form av äldreboende Äldre boende på landsbygd där bredband av olika anledningar ej finns utbyggt. Målgruppernas totala population i kommunen; knappt över 65 år, bor på landsbygd, ca 700 personer bor på någon form av äldreboende eller särskilt boende. Segment olika grupper av äldre? 1. DE SOM VILL OCH HAR INTRESSE a. har tillgång och kunskap (viktiga att ha med som opinionsbildare!) b. har tillgång men inte kan i. p g a kunskapsbrist 5

6 ii. p g a funktionshinder c. saknar tillgång men kan i. ekonomiska resurser ii. saknar ekonomiska resurser d. saknar både tillgång och kunskap med/utan funktionshinder i. har ekonomiska resurser ii. saknar ekonomiska resurser 2. DE SOM INTE HAR INTRESSE a. har tillgång b. ingen tillgång i. ekonomiska resurser ii. saknar ekonomiska resurser 3. SÄRSKILT PRIORITERADE/ÖNSKVÄRDA GRUPPER? a. Anhörigvårdare/-stödjare? b. Andra? Mål Mätbara mål Att minst femtio personer rekryteras till utbildning och rådgivning rörande användning av tjänster på Internet. Att minst två tredjedelar av dessa når färdigheterna: 1. Att kunna söka information på Internet och att kunna hitta relevanta tjänster. 2. Att kunna logga in till en tjänst 3. Att kunna skaffa sig ett mejlkonto. Kontoadministration och inställningar. 4. Att skriva och spara eller skicka vidare ett dokument. 5. Att förstå användning av sparfunktioner och externa (USB) enheter. 6. Att vara informerad om bloggar och interaktiva sidor. 7. Att kunna söka information på myndighetssidor som TioHundra, försäkringskassan andra kommunala funktioner på Internet m.m. 8. Att kunna skaffa lösenord eller om möjligt, e-legitimation. 9. Att kunna använda webbkamera Att minst två tredjedelar av dessa når de färdigheter som 10. Att lära sig chatta Att Internetanvändningen i målgruppen ökar mätbart Att TioHundraförvaltningen efter projekt tidens utgång presenterar en plan för en mer reguljär Internet för Alla verksamhet i Norrtälje grundad på erfarenheter från projektet. 6

7 Presentation av arbetssätt och metoder samt effekter av dessa på ett sätt som är tillgängligt för andra kommuner och kommunala verksamheter Norrtälje kommun/tiohundra har satt upp en webbsite med intern information om projektet. Individens upplevelse Att 75% av målgruppen upplever att dom får sina behov tillgodosedda. Styrgrupp och projektledning Projektets styrgrupp består av följande personer: Leif Claesson, Norrtälje kommun Cecilia Möller, Norrtälje kommun Christer Marking,.SE Göran Hägerfelth, TioHundra Bolaget Marina Filipsson, TioHundra Förvaltningen Karin Thalén, TioHundra Förvaltningen Projektledare är Göran Bergh, TioHundra Förvaltningen. 7

8 Analys och exempel Nuläget I Norrtälje kommun finns idag möjligheter för den (äldre) som vill lära sig mer om datorer och Internet. Studieförbunden arrangerar kurser för bl a nybörjare. Enligt uppgift från äldre så anser de att det kurserna är både dyra och ofta håller för högt tempo. Kurserna har ett begränsat antal lektioner där vissa steg ska hinnas med. Detta är deras upplevelse. ABF Norrtälje arrangerar en kurs 5 x 3 timmar i Hallstavik. Ord pris är 1050 kr över 65 år 700 kr. Medborgarskolan i Norrtälje arrangerar olika kurser Internet 3 x 4 lektionstimmar. Kostnad 1275 kr. Kurs Lättdata 4 x 4 lektionstimmar för 1675 kr. Bildbehandling 3 x 4 lektionstimmar 1275 kr. Studiefrämjandet arrangerar inga datakurser men samarbetar med SeniorNet. Studiefrämjandets kalendarier hänvisar till SeniorNets Öppet Hus. Studieförbundet Vuxenskolan har arrangerat kurser för äldre i samarbete med bl a SPF Skutan på Väddö. Har fn inga datakurser, dock en kurs i att använda mobiltelefon! SeniorNet Roslagen SeniorNet är en internationell förening med en svensk nationell förening samt drygt fyrtio lokalavdelningar. Föreningens syfte är att hjälpa äldre (medlemmar) att lära sig använda datorer. SeniorNet Roslagen arrangerar både Öppet Hus på Norrtälje Stadsbibliotek samt kursverksamhet, medlemsträffar, föreläsningar och studiebesök. Principen är att äldre lär äldre d v s frivilliga datorkunniga äldre hjälper andra. Ca 160 personer deltog i kursverksamheten under Kurserna har bedrivits i lånade lokaler i Norrtälje, Rimbo, på Rådmansö och Yxlan. Rekryteringen sker framförallt genom mun-mot-mun-metoden och via annonsering. Ca 16 handledare är aktiva i SeniorNet Roslagen. Man förfogar över 6 datorer med mobilt bredband som tillhandahålls av Studiefrämjandet. Öppet hus-verksamheten kan vissa tider locka upp till 40 personer att delta. Många av dem har med sig egna datorer. Kurserna har ca 7-8 personer per kurstillfälle. Varje kurs pågår ca tio träffar. Startar kursverksamhet på Väddö Folkhögskola i mars -09. Har ingen verksamhet i Grisslehamn och på Singö. 8

9 Roslagsmodellen/SeniorData fungerar ungefär som SeniorNet dock med några skillnader. SeniorData är ingen förening, det är en del av verksamheten i s k Roslagsmodellen, och har färre handledare, ca 4-5 personer. Verksamheten bedrivs på de s k träffpunkterna på olika platser i kommunen. Stationära datorer med uppkoppling, ca 2-4 st/plats finns på ROS, Eneberg, Folkets Hus i Herräng, i Rimbo. Har en nyöppnad Träffpunkt i Älmsta, f n utan datorer och också osäkert om verksamheten, av ekonomiska skäl, kan fortsätta. Datorerna på Eneberg är numer så föråldrade att de omedelbart behöver byts ut. SeniorData tar emot maximalt lika många elever per tillfälle som antalet datorer. Tanken är också att man får komma dit så många gånger man vill, tills man lärt sig. Har ingen verksamhet i Grisslehamn och på Singö. PRO Lokalföreningarna i Norrtälje samarbetar med ABF Norrtälje. F n finns kostnadsfria nybörjarkurser för äldre i Hallstavik Folkets Hus. SPF Skutan en mycket aktiv förening på Väddö. Har tidigare arrangerat datakurser på Norrsundsskolan i Elmsta (Väddö). Andra intresseföreningar t ex Afasiföreningen arrangerar egna kurser för medlemmar. För afatiker bygger programmen på bilder. Synskadades Riksförbund arrangerar också kurser. Ca 10 % av de gravt synskadade i hela landet kan använda en dator. Finns hjälpmedel t ex förstoringsverktyg och talsyntes. Hinder faktiska och upplevda Bristande kunskap Bristande tillgång till dator Bristande tillgång till handledare m fl Bristande uppkopplingsmöjligheter Geografiska avstånd till datorer och handledare Bristande intresse och motivation Bristande hjälp vid inköp, support mm Bristande tilltro till den egna förmågan Bristande ekonomiska resurser Funktionshinder 9

10 Olika grupper av förändringsbenägna I allt förändringsarbete brukar man kunna identifiera minst fyra grupper med olika motivation. Nedanstående indelning fördelar inte nödvändigtvis populationen jämnt d v s att antalet i respektive grupp kan vara ojämnt fördelat. Kan råda stor obalans, dock är det antagligen så att med stigande ålder - desto fler återfinns allt längre 1:a kvartilen 2:a kvartilen 3:e kvartilen 4:e kvartilen Accepterar direkt, redan med Intresserade, mest positiva, har inte fått till det än. Ointresserade, ser inte nyttan, dock ej aktiva motståndare Vill inte, aktivt ställningstagande mot. till höger i tabellen. Den första gruppen här finns opinionsbildare samt befintliga respektive potentiella handledare. Den andra gruppen sannolikt de som söker sig till befintligt kursutbud alternativt gör det i den mån tid och möjlighet ges. Behöver kanske lite extra info och motivation för att ta språnget. Den tredje gruppen behöver motiveras. Tillgång och utbud av stöd och hjälp måste uppfattas som små hinder. Måste sannolikt få hjälp att se möjligheter och motiv. Den fjärde gruppen svårt att påverka den som inte vill. Erbjuda samma möjligheter men måste själv acceptera att delta. Antagande 1: Ju äldre man är desto fler avstår alternativt är tvungna, p g a funktionshinder, att avstå från att lära sig använda datorer. Antagande 2: Grupperna har olika behov av insatser och stöd. Antagande 3: Att motivera hjälpa grupp 3 är det som projektet främst ska sikta på. Generationskrockar? Många äldre får datorer av yngre släktingar och bekanta. Vinnovas rapport Du kan också! belyser en särskild pedagogisk utmaning för äldre när det gäller att lära sig datorer. Tidigare inlärning har ofta skett genom att man steg för steg lär sig förstå hur det nya fungerar. Genom att förstå delarna får man till slut en uppfattning om helheten. Som att t ex lära sig mekanik. Genom att lära sig en förbränningsmotor, förstå hur den fungerar och kan man till slut också förstå ev fel, risker, möjligheter mm. Så fungerar det inte med datorer. Här 10

11 gäller det att bara acceptera att datorn (i bästa fall) fungerar. Gör den det inte så är ofta lösningen bara att backa tillbaka, starta om o s v. IT-världen har en oändlig mängd ny terminologi som kan kännas svår att ta till sig. Datorns teknik, funktioner och möjligheter är betydligt krångligare än vad den faktiskt är att använda. Siv Their, professor i vuxenpedagogik i Helsingfors, refererar till en undersökning där man konstaterat att det finns en avgörande skillnad mellan äldre och yngres inlärning det handlar om tid. Kort kan sägas, att om man har huvudet fullt av kunskaper och erfarenheter så behöver man väga all ny information mot det man redan vet för att efter hand byta ut gammal kunskap mot ny. Det tar tid. Unga personer som startar med mer tomma kunskapsfack behöver inte genomgå samma process. Det går helt enkelt fortare. Konsumentforskare, t ex framtidsforskarna på Kairos Future, konstaterar att dagens konsumenter i allt högre grad drivs av begär, snarare än behov. D v s om man (som yngre) skaffar en ny mobiltelefon så gör man det sannolikt för att man känner begär efter nya och förbättrade funktioner, ny design, ökad kapacitet m m. Inte för att den gamla inte fungerar d v s inte för att man verkligen behöver en ny mobil utan helt enkelt för att man vill ha en! Kan vara likadant vid t ex datorbyten. Det kan vara en generationsskillnad. En äldre nybörjare på datorer har enkla behov, en yngre van användare har andra begär. Kan göra det svårare att förstå varandra. En slutsats är att det sannolikt kan vara svårt för yngre att lära äldre sitta framför datorn. Antagande 4: Äldre behöver mer tid för att lära sig datorer än yngre. Antagande 5: Datorterminologin, ofta på engelska, gör att det blir alternativt verkar svårare än vad det är. Antagande 6: Generationsskillnader kan försvåra kunskapsöverföring. Äldre hjälper äldre Både SeniorNet och SeniorData arbetar med frivilliga äldre som hjälper andra äldre. Alla deltar ideellt. Tillgången på nya/fler handledare är framöver osäker. Ingen vet riktigt om man nått maxantal eller ej. F n finns ungefär lika många handledare som man sysselsätter. Dock är det rimligt att anta att antalet handledare också 11

12 sätter taket för hur många äldre som t ex kan delta i kursverksamheten. Antagande 7: Modellen med äldre frivilliga handledare är ett väl fungerande sätt att nå ut. Antagande 8: Fler (äldre) handledare skulle antagligen resultera i fler äldre i kursverksamhet. Antagande 9: Sannolikheten att fler äldre får hjälp att lära sig datorer även efter projekttiden ökar om modellen med frivilliga och ideellt arbetande handledare fortsätter. Bredbandstäckning Det är svårt att få en total överblick över hur väl uppkopplingen via mobilt bredband fungerar i kommunen. Dock tycks det vara klart att kustområdet har bättre täckning än inlandet. Även i områden, som enligt bredbandsoperatörerna visar täckning, kan det vara mycket lokala skillnader i mottagning. Et stort område, från kusten söder om Älmsta till inlandet Söderbykarl, Svanberga och Edsbro har dålig täckning. Det innefattar ett stort område runt samt framförallt norr om sjön Erken har dålig mottagning, även om som sagt, lokala variationer kan förekomma. De områden som har sämst täckning kommunen återfinns sannolikt väster om Hallstavik, mot kommungränsen. Post- och Telestyrelsen har inte någon lätt tillgänglig uppgift om hur de fasta uppkopplingarna via fiber eller ADSL är uppbyggda i kommunen och var det saknas. De hänvisar till respektive leverantör. Enligt SeniorNet Roslagen så tycks ICE.NET ha den bästa mobila täckningen på landsbygden. Något som bekräftats i flera undersökningar.. 12

13 Hur man gjorde i Västervik rapport från studiebesök I Västervik startade man 2007 ett projekt i syfte att samtliga äldreboenden i kommunen skall ha en uppkopplad dator tillgänglig för de boende. Datorn är i samtliga fall kopplad till en 42 TV-skärm. Västervik har ca invånare, Norrtälje > Båda kommunerna har ungefär 700 boende på äldreboende. I Norrtälje drivs samtliga boenden av bolag eller dylika, de allra flesta av Tiohundra AB. I Västervik ägs och drivs samtliga av kommunen, i intraprenadform vilket innebär att varje äldreboende har eget ansvar för budget mm. I Västervik, liksom i Norrtälje, är det i princip fri konkurrens d v s man är beroende av att människor faktiskt väljer att bo på just det äldreboendet. Nynäsgården utsågs av SPRF till Årets Äldreboende 2008 Nynäsgårdens datahörna, Invid matsalen. 13

14 Under studieresan besöktes två äldreboenden i den lilla orten Hjorted, ca 2 mil söder om Västervik. Nynäsgårdens Äldreboende var det första äldreboendet som fick dator till de äldre och därmed har den äldsta utrustningen. Det andra äldreboendet, Sundsgården, var å andra sidan det som senast fick dator installerad, under feb Projektledaren Mikael Agebjörn vid den nyligen installerade datorn på Sundsgården. I mars 2009 har tretton olika äldre boenden i Västervik en multimediadator, placerad på en central plats, i eller nära något gemensamhetsutrymme. Datorn är oftast igång. Dagligen rullar bildspel med musik från utflykter, evenemang, firanden, fester mm där de boende deltagit. IT-ombud utsedd i varje arbetslag. Varje äldreboende har en ITansvarig. Hela projekt har Mikael Agebjörn som ansvarig projektledare. Första året jobbade han heltid med detta att installera, utbilda, administrera och hålla igång intresset. Fr o m i år jobbar han en dag i veckan med projektet. De flesta boende på Nynäsgården är inga datoranvändare, en del på grund av ointresse andra p g a att de är för sjuka. Av Nynäsgårdens 30 boende så använder ca 5-8 datorns Internetmöjlighet. De demenssjuka har stor glädje av datorns bildspel. T ex kan det vara så att man snabbt har glömt att man deltog i någon utflykt men kan sen se sig på bild, känna igen sig själv, se att man ser glad ut oh därmed återkalla, åtminstone känslan som utflykten gav I och med datorns intåg på Nynäsgården så har personalen lärt sig mer om att använda den. Bl a innebar det att en del nya rutiner kunnat införas på personalens eget initiativ. Man övergav den gamla 14

15 vikariepärmen där det alltid var svårt att veta vem som ringt till vem. Med ett enkelt excel-blad kunde man istället lägga informationen på intranätet där man också kunde föra noteringar om att vikarie X var uppringd, bokad för den och den tiden. Vikarierna kunde också gå in och notera vilka dagar de kunde arbete o s v. Personalen har varit positiva. Idag är det ca % som använder datorn någon gång under arbetstid. Enligt Mikael tar det ca 7-8 månader att introducera det på ett äldreboende där personalen är ointresserade men som till slut tycker det fungerar bra. En del motstånd har man mött från personalen. Sonja, ansvarig för Nynäsgårdens dagverksamhet, vägrade till en början. Var t o m beredd att säga upp sig. Har efterhand ändrat sig och är numer mycket positiv, både till att använda datorn i arbetet och hemma. På frågan om en hälsning till personal som tycker ungefär som hon gjort svarade hon: Om jag kan lära mig det här, ja, då kan vem som helst göra det. Hälsa dom det! Sonja på Nynäsgården i Västervik. MICASA AB STOCKOLM STADS FÖRVALTARE AV ÄLDREBOENDEN Micasa AB äger och förvaltar Stockholm stads äldreboenden. Micasa AB har genomfört projekt för att öka IT-användningen bland de boende på bl a Hässelgårdens särskilda boende. 15

16 IT-chefen Kristian Arnander konstaterar att ev misslyckanden har i stort sett berott på bristande stöd och engagemang bland personal m fl. Trots att det var just dessa som påtalat behovet. I mitten av mars genomförde Micasa ett seminarium i Stockholm på temat Äldreboende - Vision Seminariet var upplagt med flera kortare föredrag om olika aspekter på äldreboende. Flera av föreläsarna betonade vikten av ny teknik i framtidens boenden som en ren självklarhet! 16

17 PLANERADE AKTIVITETER Tre olika pilotprojekt/aktivitetsområden är planerade att starta under våren Landsbygd: Utbildning av äldre (+ 65 år) i Singö skola. Kursstart den 18 maj Kursdagar blir måndagar och torsdagar 2. Landsbygd: Bokbussen - kör runt på Singö och blir en mobil kurslokal för äldre som har svårare att ta sig till Singö skola. 3. Landsbygd: Påbörja samarbete med SPF Skutan om utbildning av äldre i Väddöbygden i Norrsundskolans lokaler. 4. Äldreboende: På tre olika äldreboenden genomförs insatser i syfte att ge de boende tillgång till datorer och Internet. a. Solhem, Väddö första kiursdag den 15 maj. b. Vårdbo, Norrtälje c. Elmstagården, Väddö Planering för äldre på landsbygd Singö ön ligger ett par mil norr om Grisslehamn, den nordligaste av öarna Kolskäret, Fogdö och Singö. Öarna är sammanbundna med huvudön Väddö via fasta broförbindelser. På Singö bor ca 370 personer (inkl Fogdös befolkning). Rimligen torde omkring 100 personer vara över 55 år. Singö har också en snabbt ökande äldre befolkningsandel p g a att många väljer att bosätta sig här efter pensioneringen. Det är värt att notera att här finns ca 750 fritidshus som nyttjas av fritidsboende, skrivna på andra orter. Avståndet Singö-Stockholm är ca mil. Inom postnummerområdet GRISSLEHAMN, som omfattar hela området, bor ca 200 är över 65 år. Kommunen har i november sammanställt ett förslag till kommunal plan för utvecklingen av Singö-bygden. Remisstiden gick ut den 28 februari I Singö-bygden finns flera olika föreningar, t ex Hembygdsföreningen som ansvarar bygdegården och församlingshuset. Den relativt nystartade föreningen Levande Roslagsbygd är också mycket aktiv - vill gärna samarbeta med Internet För Alla-projektet. Pilotprojekt startar på Singö-Fogdö (inkl Grisslehamn) Arrangera möte på Singö den 12 maj 2009, i församlingshuset. Tema för mötet är Äldre på landsbygd. 17

18 Singö Församlingshus Samtliga över 65 år, inom postnummer (d v s Grisslehamn, Singö, Fogdö) får direktadresserad inbjudan till mötet. Ca 300 personer. o Via kommunens planeringskontor har antalet äldre per församling plockats fram. Det motsvarar ibland postnummerområde, ibland inte. o Kostnaden för köp av upp till 1500 adresser är densamma. Innebär att adresser till äldre samtidigt beställs till följande postnummer, d v s det gör det möjligt att bjuda in äldre på andra platser för liknande försök. Nedanstående områden har också en befolkning äldre än genomsnittet i kommunen , Ununge mellan Norrtälje och Hallstavik , Vätö öster om Norrtälje , Väddö nordost om Norrtälje , Björkö nordost om Norrtälje Innebär totalt köp av ca 1700 adresser. Efter mötet den 12 maj kommer kursverksamhet att startas i Singö skola. Totalt kommer 8 uppkopplade datorer att finnas tillgängliga i skolan. Här används kommunens nät. Handledare finns från SeniorNet Roslagen. Bokbussen kommer att börja användas, ca i maj. Rimligt är ca 2-5 personer samtidigt kan finnas i bussen för att delta i kurs, att lära sig datorer och Internet. Samarbete med SPF Skutan. Syftar till att gemensamt arrangera ytterligare kurser i Väddö-bygden. Den sannolika kurslokalen blir Norrsundsskolan i Elmsta. 18

19 Norrsundsskolan har en IT-profil, mycket god tillgång till datorer och är mycket positiva till att utöka samarbetet med TiioHundraförvaltningens Internet För Alla-projekt. Problem att lösa för pilotprojekt Äldre på landsbygd Singö Församlingshus den 12 maj: Ett problem av kuriosakaraktär när det gäller den här lilla orten: En person i målgruppen berättar att hon fyller jämnt samma dag som mötet genomförs d v s den 12 maj. Hon och flera av hennes vänner är intresserade men kan inte närvara p g a födelesedagsfirandet. Konsekvensen är att drygt 10 % av målgruppen kommer att befinna sig på kalas just den här dagen! Lösning: Rapport från mötet den 12 maj skickas ut till de som vill komma men inte kan. Singö skola - tillgång till datorer. Lösning: Lån av datorer från kommunens IT-avdelning. Singö skola Internetuppkoppling med tillräcklig hastighet. Lösning: 8-10 nya elev -konton via kommunens skoldatanät öppnas på Singö skola. Singö skola, i förgrunden matsalen. I bakgrunden, skolan med undervisningslokaler Singö skola - tillgång till handledare. Lösning: Handledare från SeniorNet Roslagen boende i Grisslehamn. Bokbussen Bussen byter namn under projektets aktiviteter till Internetbussen. Lösning: Bussen får dekal med det nya namnet. Dekalen fästes med magneter. Internetbussen är registrerad som lastbil. Byter namn under projektets aktiviteter till Internetbussen. Det innebär att man inte kan köra den med passagerare. 19

20 Lösning: Bokbussen parkeras på platser där det bor ett mindre kluster av äldre personer som till fots kan ta sig till den parkerade bussen samt platser med tillräckligt snabb uppkopplingshastighet. Dessa platser är ännu ej fastställda. Kommunens IT-avdelning lånar ut mätutrustning för att kolla hastighet m m på lämpliga platser. Internetbussen behöver utrustas med ca 5 bärbara datorer. Lösning: Fyra bärbara datorer köps in och finansieras via s k statliga stimulansmedel. Internetbussens nuvarande schema gör att endast helger i praktiken är möjliga för projektet. Lösning: F n är lördagar planerade. Internetbussen chaufför behövs. Lösning: Pensionerad, tidigare chaufför på bussen, hyrs in de aktuella dagarna. Internetbussen - ommöblering till kurslokal. Lösning: Konferensbord och stolar lånas bland befintliga i kommunens förråd. Internetbussen tillgång till handledare. Lösning: Handledare från SeniorNet Roslagen boende i Grisslehamn. Planering för Äldre på äldreboende Solhem ett kooperativt seniorboende på Väddö. Här bor ett tjugotal personer i åldrarna år. Projektet startar, i samarbete med SeniorNet Roslagen, med en Öppen surfdag den 15 maj Därefter startar kursverksamhet. Hittills har 13 intresseanmälningar inkommit. Finns f n minst en uppkopplad dator tillgänglig för de boende. Möjligen kommer Solhem att användas som kurslokal för fortsatta datakurser för äldre som bor i området Älmsta- Väddö. Som kurslokal används då sannolikt matsalen. Vårdbo i Norrtälje kommer att ingå i projektet. Drivs av Attendo Care AB. Möte genomfört med personalen. Planerad projektstart under maj månad. Vårdbo har både äldreboende och demensboende. Elmstagården i Älmsta, Väddö, kommer också ingå i projektet. Drivs av Tiohundra AB. Möte genomfört med personalen. Planerad projektstart under maj månad, helst före den planerade Anhörigdagen den 17 maj. Elmstagården har både äldreboende och demensboende. 20

21 Problem att lösa för pilotprojekt Äldre på äldreboende Solhem ingen personal som kan hjälpa till efter kursdagens slut. Lösning: Hjälpmedelsinstitutets satsning på telefonsupport kan vara en möjlighet d v s att kursen på plats ger tillräckliga kunskaper för att kunna ta emot hjälp via telefon. Solhem ingen optimal kurslokal. Lösning: Matsalen tycks vara den bästa lösningen. Solhem tillgång till undervisningsdatorer. Lösning: Primärt låna/hyra SeniorNets 6 datorer. Solhem ingen optimal uppkoppling. Lösning: SeniorNets router ger tillfredsställande hastighet. Vårdbo personalen måste vara med på noterna, tycka att det är bra. Lösning: Möte genomfört med större delen av personalen den 22 april. Öppen diskussion om möjligheter, hinder, problem. Personalen kunde avgöra om deltagande eller inte. Dock var alla mycket positiva. Startar så fort det är möjligt under maj månad. Vårdbo personalens kunskaper om datorer Lösning: Kartläggning av datakunskaper och vanor genom enkät. Därefter utbildningsprogram för personalen. Enkät och utbildning genomförs av Göran Bergh. Vårdbo kontinuitet, att se till att det fungerar efter introduktionen och ev utbildning. Lösning: Utse IT-ansvarig/-a bland personalen. Vårdbo tillgång till multimediadator, helst med stor TVskärm, plus kamera. Lösning: Via projektet hyra in utrustning, kan kanske överlåtas på Vårdbo senare. Offert/kalkyl inkommit från två olika leverantörer. Stor prisskillnad. Beslut om avtal den första veckan i maj. Elmstagården personalen måste var med på noterna, tycka att det är bra. Lösning: Möte med större delen av personalen. Genomfördes den 4 maj, på samma sätt som på Vårdbo. Öppen diskussion om möjligheter, hinder, problem. Personalen kunde avgöra om det blir av eller inte. Dock var alla mycket positiva. Startar så fort det är möjligt under maj månad. 21

22 Elmstagården personalens kunskaper om datorer Lösning: Kartläggning av datakunskaper och vanor genom enkät. Därefter utbildningsprogram för personalen. Enkät och utbildning genomförs av Göran Bergh. Elmstagården kontinuitet, att se till att det fungerar efte introduktionen och ev utbildning. Lösning: Utse IT-ansvarig/-a bland personalen. Elmstagården tillgång till multimediadator, helst med stor TV-skärm, plus kamera. Lösning: Via projektet hyra in utrustning, kan kanske överlåtas till Elmstagården senare. Offert/kalkyl inkommit från två olika leverantörer. Stor prisskillnad. Beslut om avtal den första veckan i maj. 22

23 Referenser Rapporter och skriftligt material, bl a Du kan också. Vinnovas rapport om SeniorNet och äldres behov, november 2007 Verksamhetsberättelse SeniorNet Roslagens Förslag till kommunalt program för utveckling av Singö-bygden, samrådsversionen Övrig information, hemsidor för bl a: ABF Norrtälje Medborgarskolan. Norrtälje Studieförbundet Vuxenskolan, Norrtälje Studiefrämjandet, Norrtälje Levande Roslagsbygd PRO Norrtälje Glocalnet Tele2 Ice.net Hjälpmedelsinstitutet Muntligt information, bl a Samtal och diskussioner jan-feb 2009 med Rolf Carlsson, ordförande, SeniorNet Roslagen, m fl personer på SeniorNet.. Samtal och diskussioner jan 2009 med Monica Henriksson, projektansvarig för Roslagsmodellen. Div talare på Internet För Alla-seminarium på Kulturhuset i Stockholm den 29 januari 2009 Petra Lindgren, PARs adressregister Gunnel Löfqvist, planeringschef, Norrtälje kommun Peter Häggberg, Norrtälje kommun Gunilla Folkesson, Norrtälje Stadsbiblioteket (Bokbussen) Lotta Jansson, Hemtjänsten Väddö, TioHundra AB Marcus Lindgren, Lingrens Radio & TV Euronics Peter Wahlfort, Levande Roslagsbygd Jan-Inge Gustafsson, Västervik/Nynäsgården Mikael Agebjörn, Västervik/Nynäsgården Sív Their, öppet seminarium på Väddö Folkhögskola Kristian Arnander, Micasa AB Gerd Klang, PRO Riks Jaak Kriisa, rektor, Norrsundsskolan, Singö Skola Lars Sundström, SPF Skutan Mail, bl a PAR/SPAR adressregister Post- och telestyrelsen PRO Norrtälje även telefonkontakt PRO Hallstavik via Folkets Hus i Hallstavik 23

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Projekt Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 2010 Slutrapport Internet För Alla Anne Hederén Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Sammanfattning Projekt Nytta & nöje: Internetguidning

Läs mer

Internet för alla. Erfarenheter av utbildning i Internetkunskap från pilotprojekt som.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har bedrivit.

Internet för alla. Erfarenheter av utbildning i Internetkunskap från pilotprojekt som.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har bedrivit. Internet för alla Erfarenheter av utbildning i Internetkunskap från pilotprojekt som.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har bedrivit. Förord Idag står 1,7 miljoner svenskar helt utanför Nätet, oftast

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

IT åt alla! en utvärdering .SE. Om ett IT-projekt drivet av Stockholms stadsbibliotek, ABF och Internetfonden

IT åt alla! en utvärdering .SE. Om ett IT-projekt drivet av Stockholms stadsbibliotek, ABF och Internetfonden IT åt alla! 2014 en utvärdering Om ett IT-projekt drivet av Stockholms stadsbibliotek, ABF och Internetfonden 1.SE Förord Målet för den riksomfattande kampanjen Digidel har varit att få en halv miljon

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Rapport 2010:23. Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsens årsrapport 2010. Näringslivsenheten

Rapport 2010:23. Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsens årsrapport 2010. Näringslivsenheten Rapport 2010:23 Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsens årsrapport 2010 Näringslivsenheten Foto: Janne Eriksson. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, november 2010. ISSN: 1654-7691 Rapporten

Läs mer

Internet för alla även för hemlösa

Internet för alla även för hemlösa Internet för alla även för hemlösa Ett projekt om hemlösas Internetanvändning i samverkan mellan Stiftelsen Hotellhem i Stockholm och.se Stockholm 2009-11-11 Christer Marking Nestor Perez Internet för

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Insatser för digital delaktighet Vem gör vad? Christer Marking

Insatser för digital delaktighet Vem gör vad? Christer Marking Insatser för digital delaktighet Vem gör vad? Christer Marking.SE:s konferens den 25 oktober 2010 Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Målgrupp 7 Vem når målgrupperna? 7 Vilka är aktörer? 8 Regeringens

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Informations- och kommunikationsteknik för äldre personer i Järfälla

Informations- och kommunikationsteknik för äldre personer i Järfälla Informations- och kommunikationsteknik för äldre personer i Järfälla Digital fotoram som minnesstöd Visningsmiljö med hjälpmedel för äldre personer Nina Larsson Rapport 2012:03 December 2012 FOU nu FOU

Läs mer

DUVA-projektet i Västerbottens län

DUVA-projektet i Västerbottens län DUVA-projektet i Västerbottens län projektredovisning D U VA Datorbaserade synhjälpmedel Utvärdering VuxnA Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2006 Författare: Anna Karin Tjärnström Lundström, synpedagog - Monica

Läs mer

Svenskarna och. Internet

Svenskarna och. Internet Svenskarna och Internet 2007 Olle Findahl Svenskarna och Internet 2007 Svenskarna och internet 2007 Publicering: November 2007 Ansvarig utgivare: Jan Elvelid, World Internet Institute Författare: Olle

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Stimulansmedel. Projektrapport: För insatser inom vård och omsorg för äldre personer. Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre

Stimulansmedel. Projektrapport: För insatser inom vård och omsorg för äldre personer. Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre Projektperiod 2007-09-01 tom 2008-12-31 Agneta Anderzon projektledare Vård-

Läs mer

Utvärdering av It-support direkt. - På uppdrag av Post- och telestyrelsen

Utvärdering av It-support direkt. - På uppdrag av Post- och telestyrelsen Utvärdering av It-support direkt - På uppdrag av Post- och telestyrelsen 20 december 2013 Revision C www.a- focus.se A-focus A- focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och researchföretag med inriktning

Läs mer

Sociala medier : nåt för alla

Sociala medier : nåt för alla Slutrapport för projektet Sociala medier : nåt för alla Ett projekt drivet av Regionbibliotek Stockholm i samarbete med läns- och folkbibliotek Finansierat av.se http://delning.nu Rapporten författad av

Läs mer

2009-01-14. Bakgrund. Målsättning

2009-01-14. Bakgrund. Målsättning 2009-01-14 Delrapport om hur arbetet fortgår med projektet: Utveckling av det sociala innehållet i vardagen för äldre personer Stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg för äldre i Linköpings kommun

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned Folkbibliotek Direkt Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Hösten 2009 Innehåll Inledning... 3 bak g r u n d...

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

En förebild för barnen. En utredning om klassfarmor/klassfarfarverksamheten i Landskrona. Handläggare: Kajsa Rydén

En förebild för barnen. En utredning om klassfarmor/klassfarfarverksamheten i Landskrona. Handläggare: Kajsa Rydén En förebild för barnen Handläggare: Kajsa Rydén Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Utredningens bakgrund, syfte och frågeställningar 4 Metod 5 Projekt klassfarmor/klassfarfar i Landskrona 6 Om projektet

Läs mer

Vägar till arbete Slutrapport

Vägar till arbete Slutrapport Vägar till arbete Slutrapport Titel: Vägar till arbete Utredare: Anita Boman Omslagsbild: Lasse Hejdeberg URN:NBN:se:hi201414310pdf Artikelnummer: 14310pdf Rapporten finns att ladda ner från www.hi.se

Läs mer