LIBERTY QUALITY HEM. Allmänna Villkor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIBERTY QUALITY HEM. Allmänna Villkor"

Transkript

1 LIBERTY QUALITY HEM Allmänna Villkor

2 LIBERTYQUALITY HEM LS10HOG 01/12 04/12 VIKTIGT MEDDELANDE Denna översättning har endast för avsikt att vara en guide och försäkringsbolaget åtar sig inte något ansvar på grund av utelämnande, fel eller variationer i översättningen. Avtalet mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren grundar sig på den spanska texten om försäkringsvillkor, som har företräde i händelse av skillnader. Översättningen är inte en del av något försäkringsavtal. LIBERTY SEGUROS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Domicilio Social: Obenque 2, Madrid. R.M. de Madrid, T , L.O, F. 83, S. 8, H. M , I. 15- C.I.F.: A-48/037642

3

4 GARANTIÖVERSIKT GRUNDLÄGGANDE TÄCKNING OCH GARANTIER BYGGNAD LÖSÖRE Brand, explosion och blixtnedslag 100% 100% Vattenskador 100% 100% Omfattande risker: 100% 100% Naturliga risker (klimatfenomen) 100% 100% Översvämning 100% 100% Vandalisering och illvilligheter 100% 100% Rök och sot 100% 100% Krockar, sammanstötningar, flygplansstörtning och ljudvågor 100% 100% Sprickor i spegelglas, speglar, glasrutor och fönster 100% 100% Sprickor i marmor, granit, toalettporslin 100% Stöld medelst inbrott och rån 1. Stöld, skador orsakade av stöld, rån (inom hemmet) 100% 100% 2. Kostnader för byte av nycklar och lås 600 * Diverse utgifter 1. Assistans från brandkåren 100% 100% 2. Räddning, släckning, rivning och uppröjning 100% 100% 3. Rekonstruktion av dokument 10% 4. Obeboelig bostad 100% max 12 månade 100% max 12 månade 5. Förlust av hyror 100% max 12 månade 6. Tillfällig flytt av lösöre 15% max. försäkringsfall/år Elskador Skadeståndsansvar/borgen Arbetsgivares skadeståndsansvar Assistans i hushållet / nödsituationer / hantverkare Ja Familjerättsskydd, skadeståndsanspråk Ja Rättsskydd / borgen Datorassistans Ja Rättsskydd Internet Ja

5 INFORMATION Den medlemsstat på vilken det ankommer att kontrollera försäkringsbolagets verksamhet är Spanien, och kontrollmyndigheten är Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Tillämplig lagstiftning: Lag 50/80 om Försäkringsavtal (Ley 50/80 de Contrato de Seguro), konsoliderad version av Lag om systematisering och övervakning av privata försäkringar, antagen av kungligt lagdekret 6/2004 (Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004) samt dess genomförandebestämmelser. Försäkringsbolaget LIBERTY SEGUROS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. har sitt säte i C/ Obenque 2, Madrid, Spanien. INSTANSER FÖR REKLAMATIONER OCH SKYDD FÖR KUNDEN LIBERTY SEGUROS har en avdelning för kundservice och en kundombudsman som tar hand om klagomål och reklamationer som härrör från försäkringsbolagets eller dess försäkringsagenters handlande, i enlighet med förfarandet som stadgas i instruktion ECO 734/2004, av den 11 mars. Avdelning för kundservice: C/ Obenque 2, Madrid. Fax: e post: Kundombudsman. C/ Marqués de la Ensenada 2, 6ª planta, Madrid. Fax: e post: defensor.org Klagomål och reklamationer ska expedieras och lösas inom två månader från det att de ingavs. När nämnda tidsfrist har löpt ut, och om den som reklamerar inte har fått svar eller om det råder oenighet, kan den som reklamerar vända sig till Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, Pº de la Castellana 44, Madrid. Om tvisten ska lösas processvägen, så är domstolen på den ort där försäkringstagaren har hemvist behörig. Stadgan om kundens skydd är tillgänglig på alla Grupo Libertys kontor. I stadgan finns information om hur man framför klagomål och reklamationer. Stadgan finns också tillgänglig på webbsidan: eller genom din försäkringsförmedlare.

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 Inledningsklausul definitioner 7 1 Försäkringens ändamål 10 2 Försäkrad egendom 10 3 Täckning 12 4 Risker som inte täcks och bestämmelser som tillämpas på alla garantier 42 5 Automatisk omvärdering 43 6 Andra försäkringar 44 7 Intyg om risken 45 8 Information vid ingående av försäkingsavtal, förbehåll eller felaktighet 45 9 Information och besök Om risken ökar Försäkringsgivarens befogenheter om risken ökar Konsekvenser av att inte meddela ökning av risken Om risken minskar Överlåtelse Ingående av avtal och avtalets effekter Försäkringens varaktighet Betalning av försäkringspremien Försäkringsfall handläggning Förpliktelser vid försäkringsfall Utnämning av sakkunniga Värdering av skadorna Bestämning av ersättningen Betalning av ersättningen Substitution Regressrätt Avtalets upphävning och ogiltighet Preskription Skiljeförfarande Kommunikationer och jurisdiktion Errsättningsklausul 56

7

8 INLEDNINGSKLAUSUL DEFINITIONER Försäkringsgivare: Försäkringsbolaget Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. som undertecknar försäkringsbrevet tillsammans med försäkringstagaren och förpliktar sig, genom inkassering av försäkringspremien, att betala den ersättning som gäller för var och en av försäkringsfallen som är inkluderade i de särskilda villkoren i försäkringsbrevet, på de villkor som stadgas i detsamma. Försäkringstagare: Den fysiska eller juridiska person som, tillsammans med försäkringsgivaren, undertecknar detta avtal och som åtar sig förpliktelserna som härrör från detsamma, förutom de förpliktelser som på grund av sin natur är försäkringsgivarens. Försäkrad: Den fysiska eller juridiska person som är innehavare av egendomen som är föremål för försäkringen, och som i avsaknad av försäkringstagaren åtar sig de förpliktelser och åtnjuter de rättigheter som härrör från detta avtal, förutom de som på grund av sin natur bör uppfyllas av försäkringstagaren. Följande personer anses också vara försäkrade, under förutsättning att de bor tillsammans med den försäkrade: Den försäkrades make/maka eller sambo under äktenskapsliknande förhållanden. Parets barn som de har ansvar för. Vilken som helst omyndig, omyndigförklarad eller handikappad person som paret har vårdnad och föräldramyndighet om. Parets förfäder som de har ansvar för. Sådan omständighet presumeras föreligga, när rekvisiten är uppfyllda för att göra avdrag i inkomstskattedeklarationen för fysiska personer. När ordet försäkrad används i det följande så syftar det på var och en av personerna som inkluderas i detta stycke. Försäkringsbrev: Det dokument som innehåller de villkor som reglerar försäkringsavtalet. Följande är delar av försäkringsbrevet: Allmänna villkor, särskilda villkor, tillägg eller bilagor som utfärdas till försäkringsbrevet för att komplettera eller ändra det, liksom ansökan och frågeformuläret som utgör grund för försäkringen. Premie: Försäkringens pris, avin innehåller dessutom de påslag, skatter och avgifter som tillämpas lagligen. Försäkrat belopp: Det belopp som har bestämts för var och en av skydden i försäkringsbrevet, och som utgör den maximala gränsen för ersättning från försäkringsgivaren vid försäkringsfall. Försäkringsfall: Alla händelser vilkas skadliga konsekvenser helt eller delvis täcks av försäkringen. Flera skador och/eller men som härrör från en och samma orsak eller händelse anses vara ett enda försäkringsfall. Materiella skador: Förstöring, försämring eller förlust av försäkrad egendom på den plats som beskrivs i försäkringsbrevet. Självrisk: Det belopp, procenttal eller vilken som helst annan enhet som har avtalats i försäkringsbrevet, som dras av ersättningen som den försäkrade har rätt till vid varje försäkringsfall. Ordinarie bostad: Den bostad som utgör ordinarie hemvist för den försäkrade. 7

9 8 Fritidshus: Den bostad som inte utgör ordinarie hemvist för den försäkrade, och som används av den försäkrade och personer som bor tillsammans med denne, vid vissa tillfällen som helger, semestrar och liknande. Lägenhet: Var och en av delarna i en byggnad som är avsedda att vara bostäder och som är oberoende av de andra i samma byggnad. Villa/enfamiljshus: En byggnad som är separat och oberoende av andra bostäder, avsedd för en familj och som inkluderar, i förekommande fall, de anläggningar som hör till eller tjänar bostaden, oavsett om de är intilliggande eller inte, såsom trädgård, garage, växthus, förråd, staket och liknande. Radhus En individuell bostad som hänger ihop med en annan genom kortsidan eller baksidan och med egen ingång. Bostad i glesbygd: Byggnad av någon typ belägen mer än 1 km från närmsta stadskärna eller bebyggt område. Detta avstånd mäts genom brukbar väg för hjuldriven trafik. Stadskärna: Stadskärnan utgörs av det område eller de områden som är bebyggda i ett samhälle i vilket bebyggelsen utgör åtminstone två tredjedelar av ytan som omges av gatubeläggning och kantsten och som har tillgång till vatten, telefon och el. Bebyggt område: Grupp av byggnader som utgör del av ett bostadsområde i vilket det finns åtminstone 50 byggnader och/eller är bebott av åtminstone 500 personer. Obebodd: Tillfällig period under vilken den försäkrade inte övernattar i den försäkrade bostaden. Förstariskförsäkring: En form av försäkring genom vilken ett bestämt försäkringsbelopp garanteras. Risken täcks upp till nämnda belopp, oavsett det totala värdet av risken och utan tillämpning av proportionell beräkning. Försäkring av nyinköpspris: En form av försäkring genom vilken den försäkrade egendomens nyinköpspris garanteras utan beräkningar som tar hänsyn till ålder, användning eller omodernhet, med de begränsningar som anges i artikel 21 i dessa allmänna villkor. Verkligt värde: Det värde som erhålls genom att utgå från nyinköpspriset, efter avdrag för användning och slitage eller ålder. Kassaskåp: De skåp som väger mindre än 100 kg, under förutsättning att de är inbyggda eller förankrade i fasta byggnadselement, eller de skåp som väger mer än 100 kg och som inte är inbyggda eller förankrade. Låsanordningen bör bestå av lås och kombination, eller av två lås, eller två kombinationer, och bör vara tillverkade i material som är motståndskraftiga vid uppbrytelseförsök och eld. Toalettporslin / kakel Samling av föremål av terrakotta, porslin, konstharts eller liknande, som har installerats i badrum och/eller kök, som sitter fast i golv och/eller väggar, såsom handfat, fundament, bidéer, badkar, duschkabiner, toaletter och tvättställ som utgör delar av den försäkrade bostaden. Brand: Förbränning och glöd med låga som är i stånd att sprida sig från ett föremål till andra som inte var avsedda att brännas på den plats och vid den tid då branden framkallas. Rök: Produkt i gasform som utsöndras från en förbränning. Explosion eller implosion: Plötslig och våldsam händelse på grund av tryck av gas eller ånga.

10 Utgifter för räddning: De utgifter som härrör från åtgärder som krävs för att minska försäkringsfallets konsekvenser. Blixtnedslag: Våldsam urladdning som orsakas av en störning i atmosfärens elektriska fält. Stöld medelst inbrott: Olagligt tillgrepp eller besittningstagande av egendom som benämns i försäkringsbrevet, mot den försäkrades vilja, i den försäkrade bostaden eller dess tillhörande anläggningar, med användning av tvång eller våld som riktas mot sakerna eller användning av öppningar för att ta sig in eller ut, falska nycklar, dyrk eller andra redskap som inte vanligtvis är avsedda för att öppna dörrar eller fönster. Rån: Olagligt tillgrepp eller besittningstagande av egendom som benämns i försäkringsbrevet, mot den försäkrades vilja, med användning av hot eller våld som riktas mot personen som beskyddar eller övervakar egendomen. Stöld: Olagligt tillgrepp eller besittningstagande av egendom som benämns i försäkringsbrevet, mot den försäkrades vilja, utan användning av våld riktat mot föremålen eller hot riktat mot personen. Värdesaker: Följande föremål anses vara värdesaker: a. Smycken och klenoder: Föremål av guld, silver och platina med eller utan pärlor eller ädelstenar, liksom bijouterier som var och en är värda mer än euro. Armbandsklockor av guld, silver eller platina och alla slags klockor som var för sig har ett värde som överstiger euro. Mynt av guld och silver. Pärlor och ädla eller halvädla stenar. Tackor av ädelmetall. b. Speciella värdesaker: Tavlor, silverbestick, skulpturer, konstverk, antikviteter, vapen och föremål av elfenben. Orientaliska mattor och textiltapeter. Pälsar. Samlingar av frimärken eller mynt. Samlingar av böcker, tryckta före år eller handskrivna. Pengar i kontanter Inkluderar kontanter, valutor, identifierade checkar, stämpelhandlingar, stämplar, kontantkort (för telefoni), lottsedlar och vilket som helst annat värdepapper som representerar pengar. Kreditkort eller debitkort: Vilket som helst kort som har utfärdats till förmån för den försäkrade och/eller familjemedlemmar som bor tillsammans med denne, av ett finansinstitut eller kreditinstitut baserat på ett avtal mellan båda parter. Trädgårdar: Mark med växter / träd som odlats av mäniskan i dekorationssyfte, och som alltså inte växer naturligt. Skogsområden, även om de utgör en del av den försäkrade egendomen anses inte som trädgård med avseende för försäkringsbrevet. 9

11 1 FÖRSÄKRINGENS ÄNDAMÅL 10 Denna försäkring har till ändamål att försäkringsgivaren vid försäkringsfall, som nämns i försäkringsbrevet, betalar den ersättning som stadgas i avtalet till försäkringstagaren under tiden försäkringen gäller, under förutsättning att det stadgas i de särskilda villkoren och med förbehåll för de begränsningar och undantag som stadgas i detta avtal. 2 FÖRSÄKRAD EGENDOM Under förutsättning att ett kapital angivits i de särskilda villkoren anses följande som försäkrad egendom: BYGGNAD Med byggnad avses: En förening av grund, bärande väggar, golv, väggar, mellanväggar, övertäckningar eller tak, dörrar, fönster, inbyggda garderober, liksom glasrutor som är fastsatta i desamma, markiser och persienner. De tillhörande annexen, såsom det privata garaget eller parkeringsplatsen och förrådet, även om de ligger utanför det område som är bostaden i sig, utgör del av byggnaden där de ligger eller om de ligger på samma tomt eller mark där denna ligger, när byggnadens egenskaper liknar huvudbyggnadens. Fasta installationer, såsom vatten, värme, avlopp, luftkonditionering, el och gas, inkluderat anslutningar till de allmänna distributionsnäten, liksom solenergi, vindkraft och telefonledningar, under förutsättning att de befinner sig inom fastigheten där bostaden ligger. Föremål som är nödvändiga för driften av installationer för värme och kyla, sanitetsgods, som varmvattenberedare, ackumulatorer, element och apparater för nedkylning, under förutsättning att de är installerade på permanent sätt och fastsatta i byggnaden. Anläggningar såsom trappor, hissar, TV- och radioantenner. I varje fall anses fasta inredningsföremål som sitter fast i golv, tak och/eller väggar vara en del av byggnaden, såsom målningar, tapeter, tyger, heltäckningsmattor eller parkett etc. som är en del av bostaden och som tillhör försäkringstagaren. Häckar och staket som avgränsar mark som är självständig från byggnaden, liksom idrottsområden, simbassäng och dess fasta installationer anses vara byggnad. Om den försäkrade handlar i egenskap av delägare, omfattar försäkringens skydd dessutom den kvot som skulle kunna åligga denne i förhållande till den odelade egendomen. Det privata garaget eller parkeringsplatsen som är försäkringstagarens egendom och som är belägen på annan plats än den försäkrade bostaden eller byggnaden där bostaden ligger, kan inkluderas i begreppet byggnad, under förutsättning att det särskilt anges i försäkringsbrevet och garaget eller parkeringsplatsen ligger på samma ort som den försäkrade bostaden.

12 BYGGNAD - REPARATIONSARBETEN När försäkringstagaren handlar i egenskap av hyresgäst och/eller nyttjanderättshavare, omfattas följande av försäkringen och inkluderas i begreppet byggnad, upp till det försäkrade belopp som anges i de särskilda villkoren: fasta dekorationsföremål såsom målningar, tapeter, tyger, heltäckningsmattor eller parkett etc. liksom de fasta installationer som är en del av bostaden och som har utförts för den försäkrade hyresgästens räkning med samtycke från byggnadens/bostadens ägare. LÖSÖRE Den egendom som befinner sig i byggnaden och som tillhör försäkringstagaren, anses vara lösöre. Dessutom inkluderas egendom som tillhör tredje man, till ett maximalt värde av euro per försäkringsfall. Lösöret består av: I denna grupp inkluderas köksmöbler och möbler generellt, liksom bohag och personliga saker i den försäkrade bostaden, som inte anges vara värdesaker, inkluderat: Hushållsapparater och elektriska apparater. Bild- och ljudapparater, datorer, kameror. Bärbara antenner till radio och TV. Glas, förutom de som omfattas av försäkringen för byggnad. Dekorationsföremål, lampor. Kläder, serviser, glasvaror, saker för personligt bruk (förutom motorfordon, släpvagnar och båtar), livsmedel och födoämnen som finns i bostaden. Föremål som är avsedda för yrkesmässig verksamhet är försäkrade till ett maximalt värde av 20% av försäkringsbeloppet för möbler och utrustning, och utesluter programvara. 11 MED LÖSÖRE AVSES INTE: a. Värdesaker, smycken, klenoder eller föremål av särskilt värde, såvida detta inte har inkluderats i de särskilda villkoren. b. Kontanter, såvida detta inte har inkluderats i de särskilda villkoren. c. Levande djur av alla slag. d. Motorfordon, släp och båtar med tillbehör, såvida detta inte har inkluderats i de särskilda villkoren. e. Föremål och handelsvaror som ingår i en samling varuprover eller kataloger som är avsedda för försäljning.

13 3 TÄCKNING 12 MATERIELLA SKADOR ELLER FÖRLUSTER AV BYGGNAD OCH/ELLER LÖSÖRE Direkta skador eller förluster som orsakats den försäkrade byggnaden och/eller lösöret av nedan angivna orsaker täcks av de avtalade begränsningarna och villkoren i försäkringsbrevet: A.1. Brand, explosion och blixtnedslag 1. Brand Försäkringen täcker materiella direkta skador som drabbar den försäkrade bostaden på grund av de materiella förluster som inträffar till följd av oundviklig brand när branden orsakas slumpmässigt, av utomståendes handlingar, av den försäkrades oaktsamhet eller oaktsamhet hos någon för vilken den försäkrade har skadeståndsansvar. 2. Explosion Försäkringen täcker materiella direkta skador som drabbar den försäkrade bostaden på grund av explosion, även om den inte följs av brand, både om den orsakas inne i den försäkrade bostaden och i dess omgivningar. Likaså inkluderas oprovocerad explosion av varmvattenberedare, fasta installationer och ledningar. 3. Skador på grund av blixtnedslag Försäkringen täcker materiella direkta skador som drabbar den försäkrade bostaden på grund av blixtnedlagets direkta verkningar, även om det inte följs av brand. Ersättningsgränsen för detta skydd är 100% av försäkringsbeloppet för byggnad och/eller lösöre. FÖLJANDE TÄCKS INTE AV FÖRSÄKRINGEN: a. Olyckor som orsakas av rökning, olyckor i hemmet eller olyckor på grund av enstaka föremål som hamnar i brasor, förutom om de orsakar brand. b. Skador som orsakas av värme i sig, på grund av direkt eller indirekt kontakt med värmeapparater, luftkonditionering, belysning, öppen spis och eldstäder, förutom om dessa risker har samband med brand i egentlig mening. c. Explosioner av apparater, installationer eller ämnen som inte vanligtvis används i hemmet. d. Skador som orsakas av överspänning eller induktion på grund av blixtnedslag. A.2. Vattenskador 1. Läckage och översvämningar: Försäkringen täcker de materiella direkta skador som orsakas av läckage, filtrering, översvämningar och utgjutningar av vatten, som inträffar

14 oförutsett och som kommer från försäkrade apparater och installationer, inkluderat sprickor i akvarium eller andra fasta prydnadsföremål som innehåller vatten. 2. Felsökning och reparation av felet: Vid försäkring av byggnad, täcks de utgifter som orsakas på grund av felsökning, reparation och/eller utbyte av den felaktiga delen under förutsättning att det rör sig om fasta ledningar som är förbehållna försäkringstagaren i bostaden. Vid söndervittring eller allmänt slitage av ledningarna i bostaden, är försäkringsgivarens skyldighet begränsad till att ersätta reparation av den del av ledningen som orsakar skadan i bostaden, vilket innebär att efterföljande olycksfall som härrör från samma orsak inte täcks av försäkringen. 3. Vattenskador som härrör från andra bostäder: Försäkringen täcker materiella direkta skador och inkluderar läckage som härrör från angränsande bostäder eller bostäder som ligger på högre plan och som tillhör tredje man. 4. Glömska eller försummelse: Försäkringen täcker materiella direkta skador som orsakas av vatten till följd av glömska eller underlåtenhet att stänga av kranar och liknande. 5. Installationsfel av brandsläckningsmedel: Försäkringen täcker materiella skador som orsakas av utgjutning, brist på täthet, läcka, spricka, fall, fel eller läckage av vatten eller vilket som helst annat ämne som används för brandsläckning. Ersättningsgränsen för detta skydd är 100% av försäkringsbeloppet för byggnad och/eller lösöre. 13 FÖLJANDE TÄCKS INTE AV FÖRSÄKRINGEN: a. Skador som orsakas av uppenbar brist på reparation, bevarande eller underhåll av bostaden och dess installationer, som kan tillskrivas försäkringstagaren eller den försäkrade helt eller delvis, med undantag för vad som stadgas i avsnitt 2 - felsökning och reparation av fel. b. Felsökning och reparation av felet när den försäkrade inte har utfört nödvändiga reparationer för underhåll av installationerna, om han känner till söndervittringens skick eller allmänt slitage av ledningarna efter ett tidigare försäkringsfall. c. Utgifter för avloppsrensning. d. Kostnaderna för att reparera eller justera kranar, sanitetsföremål, sanitetsapparater och dess tillbehör, varmvattenberedare, element, ackumulatorer, luftkonditionering och hushållsapparater, liksom utbyte av delar som hör till bevarandet av installationerna. e. Kostnaderna för reparation av fasader eller tak, även om vattenskador och läckage som täcks av försäkringen har inträffat. f. Nödvändiga kostnader för att rätta till fel i byggnadens konstruktion eller design. g. Skador som orsakas i själva systemet för brandsläckning eller dess installationer, liksom skador som orsakas på grund av användning av systemet för andra ändamål än vad det är avsett för, eller förlust eller utspillning av vätska eller annat ämne. h. Kostnader för att reparera akvarium. i. Kostnader för att reparera och söka efter fel i septiska tankrar, kloaker och avloppsledningar. j. Skador, kostnader för felsökning och reparation av fukt på grund av kondensation.

15 k. De skador eller läckor som orsakas av meteorologiska fenomen, förutom om de härrör från läckage från dolda avlopp med regnvatten. l. Kostnader för felsökning och reparation av läckage eller fel som inte förorsakar ersättningsbara skador enligt detta försäkringsbrev, enligt punkterna 1, 3, 4 och 5 om täckning för vattenskador. 14 A.3. Skyddets omfattning 1. Risker som härrör från naturfenomen Försäkringen täcker materiella skador som orsakats direkt av regn, hagel, snö och blåst, under förutsättning att dessa försäkringsfall orsakade av dess risker inte anses som extraordinära enligt tillämpad lagstiftning eller inträffar på ett avvikande sätt. Dessa klimatfenomens avvikande sätt bestyrks huvudsakligen med intyg som har utfärdats av behöriga offentliga organ eller i avsaknad av dem, genom att den försäkrade inkommer med bevis. Det faktum att andra byggnader med stadiga byggnadsegenskaper i närheten av den försäkrade bostaden har drabbats av samma klimatfenomen, anses vara ett bevis. Om meningsskiljaktighet uppstår bör förfaringssättet vara i enlighet med artikel 20 i dessa allmänna villkor. Ersättningsgränsen för detta skydd är 100% av försäkringsbeloppet för byggnad och/eller lösöre. 2. Översvämning Försäkringen täcker materiella direkta skador på försäkrad egendom i samband med eller till följd av vatten som förflyttar sig längs med golvets yta på grund av: Översvämning eller oförutsedd ändring av riktning av sjöar utan naturligt utlopp, dammar, åar, bäckar, kanaler, bevattningskanaler, fördämningar eller andra vattendrag i området som har skapats av människan. Översvämning av kloaksystem, avloppstrummor och andra liknande ledningar. Likaså täcker försäkringen kostnaderna för borttagning av gyttja och utsugning av rötslam till följd av ett försäkringsfall. Ersättningsgränsen för detta skydd är 100% av försäkringsbeloppet för byggnad och/eller lösöre. FÖLJANDE TÄCKS INTE AV SKYDDEN A.3.1 O CH A.3.2.: a. Skador som inträffar på grund av regn, snö, sand eller damm som kommer in genom dörrar, fönster eller andra öppningar som har lämnats öppna eller som har bristfälliga stängningsanordningar. b. Skador som har inträffat till följd av byggnadsarbeten eller reparationer i den försäkrade bostaden. c. Skador som orsakas på grund av tidvatten och vatten som härrör från havet, inräknat när dessa fenomen har orsakats av vinden. d. Skador som orsakas genom direkt inverkan av vatten i åar som avviker från sina normala vattenfåror, även om deras ström är avbruten, skador på grund av

16 tidvattnet, vatten som härrör från havet och skador som har inträffat på grund av bristningar i dammar eller tillbakahållande diken. e. Skador som visar sig i form av läckor, oxidering eller fukt som förorsakas långsamt. f. Skador som beror på fel i konstruktionen, bevarandet eller underhållningen av byggnaden och/eller dess installationer. g. Kostnader för att reparera, byta ut eller rensa avlopp och liknande ledningar, liksom skador som orsakas i själva ledningarna för distribution eller avlopp av vatten, rörsystem eller cisterner. h. Skador som har orsakats på växter, träd och andra föremål i trädgården och generellt sett, vilka föremål som helst som har placerats utomhus, även om de skyddas av flexibla material, markiser, plast eller om de befinner sig inne i öppna konstruktioner. i. Skador som orsakas på paneler, installationer för solenergi och reklam av vilket slag som helst Vandalisering och illvilligheter Försäkringen täcker materiella direkta skador på den försäkrade egendomen till följd av vandalisering och illvilligheter: Som har begåtts individuellt eller kollektivt av andra personer än försäkringstagaren, den försäkrade, anställda eller personer som bor tillsammans med dem. Som härrör från tumult som inträffar i samband med möten och demonstrationer som har genomförts i enlighet med gällande lagstiftning eller lagliga strejker, förutom om nämnda handlande är ett uppror eller folkupplopp. Ersättningsgränsen för detta skydd är 100% av försäkringsbeloppet för byggnad och/eller lösöre. FÖLJANDE TÄCKS INTE AV FÖRSÄKRINGEN: a. Tumult, folkupplopp, interna upplopp, sabotage eller terrorism. b. Skador och utgifter som orsakas på grund av klotter, fästning av affischer och liknande händelser. c. Förluster på grund av stöld och olovligt förfarande av de försäkrade föremålen. d. Skador som har orsakats av hyresgäster eller såväl lagliga som olagliga ockupanter i bostaden. e. Sprickor i fönster. f. Skador på egendom eller föremål på uteplatser, altaner, trädgårdar, parkeringsplatser eller utomhus i allmänhet. 4. Rök och sot Försäkringen täcker materiella direkta skador i den försäkrade bostaden som orsakas direkt av rök och sot oavsett ursprung, både om försäkringsfallet har inträffat i den försäkrade bostaden och i dess närhet. Ersättningsgränsen för detta skydd är 100% av försäkringsbeloppet för byggnad och/eller lösöre.

17 FÖLJANDE TÄCKS INTE AV FÖRSÄKRINGEN: Skador som orsakas av fortlöpande inverkan av rök eller sot eller när skadorna inte har sitt ursprung i ett olycksfall eller avvikande händelse Krockar, sammanstötningar, flygplansstörtning och ljudvågor Försäkringen täcker materiella skador som orsakas av: Krock eller sammanstötning mellan den försäkrade egendomen och markfordon, och/ eller djur, liksom med de varor som transporteras av dem. Störtning av flygplan, rymdfarkoster, satteliter, delar eller föremål från desamma som lossnar, träd, master, TV- och radioantenner. Ljudvågor som orsakas av flygplan, rymdfarkoster, och/eller satelliter som spränger ljudvallen. Ersättningsgränsen för detta skydd är 100% av försäkringsbeloppet för byggnad och/eller lösöre. FÖLJANDE TÄCKS INTE AV FÖRSÄKRINGEN: Skador som orsakas av fordon, båtar, djur eller flygplan som ägs, körs, styrs, lotsas eller är under kontroll av försäkringstagaren, den försäkrade, någon av deras anställda eller personer som bor tillsammans med dem. A.4. Sprickor i fönster, speglar, marmol, granit, porslin / sanitetsföremål Försäkringen täcker skador på grund av oförutsedda sprickor och utgifter för transport och installation i följande fall: 1. Om byggnaden är försäkrad All slags glas, speglar och glasrutor som är fastsatta i byggnaden. Porslin och sanitetsföremål som befinner sig i byggnaden/bostaden. Bänkar av marmor, granit eller annan naturlig eller konstgjord sten som sitter fast i kök och badrum. 2. Om lösöret är försäkrat All slags glas, speglar och glasrutor som är en fast del av lösöret eller något av dess föremål. Marmor, granit eller andra naturliga eller konstgjorda stenar som är delar av möbler eller bord. Om den försäkrade handlar i egenskap av hyresgäst, inkluderas även glasen i dörrar och fönster som tillhör bostaden. Ersättningsgränsen för detta skydd är 100% av försäkringsbeloppet för byggnad och/eller lösöre.

18 FÖLJANDE TÄCKS INTE AV FÖRSÄKRINGEN: a. Skador som orsakas i samband med flytt, målningsarbete, dekoration, bevarande eller renovering av den försäkrade bostaden. Dock täcks sådana skador om nämnda arbeten utförs av en tredje man och det kan intygas med faktura i vilken yrkesmannens uppgifter anges. b. Skador som orsakas av felaktig placering av de försäkrade föremålen och deras stöd. c. Repor, flagning, skrapmärken och i allmänhet vilken som helst estetisk eller ytlig defekt. d. Sprickor i lampor, glödlampor, glasvaror, tavlor, föremål som kan bäras i handen, glasföremål och dekorationsföremål, glasögon, monokel, binokulär, bärbara apparater, hushållsapparater, glaskermikhäll, ljud- och bildapparater, persondatorer, solpaneler, glas och marmor med konstnärligt värde, liksom glas som inte är en fast del av möblerna eller fastigheten. e. Glas som är en del av växthus eller liknande. f. Marmor, granit och andra naturliga eller konstgjorda stenar som finns i bostadens golv, väggar eller tak både invändigt och utvändigt. g. Skador som består av sprickor som beror på slitage, ålder eller användning. 17 A.5. Stöld medelst inbrott och rån Försäkringen täcker de materiella skador som den försäkrade lider till följd av försvinnande, förstöring eller försämring av de försäkrade föremålen, liksom skador eller defekter som drabbar byggnaden vid fall av stöld medelst inbrott, inbrottsförsök eller rån i hemmet. Ersättningens gränser är följande: 1. Skador på byggnaden Upp till 100% av försäkringsbeloppet för byggnaden. Om byggnaden inte är försäkrad så ersätts skador på byggnaden med upp till 10% av försäkringsbeloppet för lösöret, dock med max euro per försäkringsfall. 2. Lösöre Upp till 100% av försäkringsbeloppet för lösöre. 3. Nycklar och lås Under förutsättning att lösöret är försäkrat täcks utbyte av nycklar och lås till ytterdörrar, kassaskåp och larm till den försäkrade bostaden till följd av stöld medelst inbrott, rån och stöld eller förlust inne i och utanför bostaden. Försäkrat belopp: Förstarisk 600 euro per försäkringsfall och år. RISKER SOM INTE TÄCKS: a. Olycksfall som orsakas av den försäkrade och/eller försäkringstagaren, av vilken som helst familjemedlem, deras anställda och/eller personer som bor i den försäkrade bostaden.

19 18 b. Försäkringsfall som innebär stöld medelst inbrott och/eller skador som uppstår vid inbrottsförsök om bostaden lämnas obebodd längre tid än vad som stadgas i de särskilda villkoren. c. Stöld medelst inbrott eller rån som begås utan att egendomen eller den försäkrade bostaden är skyddad av de säkerhetsåtgärder som intygas i försäkringsbrevet eller när desamma är verkningslösa. d. Förluster, borttappning, försvinnande eller stöld av egendom, förutom vad som stadgas om täckning av nycklar och lås. e. Stölder eller rån av egendom som befinner sig på annan plats än vad som anges i försäkringsbrevet. f. Föremål och egendom som befinner sig i trädgårdar, under bar himmel eller inne i öppna konstruktioner såsom verandor, takterrasser eller innergårdar, med undantag för individuella TV- och radioantenner. g. Stöld eller rån av värdesaker, pengar eller smycken. h. Stöld, med undantag för nycklar och lås. i. Rån utanför hemmet. A.6. Diverse utgifter Försäkringen täcker utgifter och/eller skador som vederbörligen motiveras och som den försäkrade nödvändigtvis har ådragit sig till följd av något av de försäkringsfall och upp till de begränsningar som anges nedan: 1. Assistans från brandkåren Försäkringen täcker den kommunala avgiften för brandkårens ingripande till följd av ett försäkringsfall. 2. Räddning, släckning, rivning och uppröjning Försäkringen täcker kostnader som orsakas av nödvändiga åtgärder som antas av behörig myndighet eller den försäkrade för att stoppa, släcka eller hindra spridning av branden. Försäkringen täcker transport av den försäkrade egendomen i syfte att skydda dem från branden, liksom eventuella skador som drabbar dem under räddningen. Likaså täcker försäkringen nödvändiga utgifter för rivning och röjning till följd av försäkringsfall som täcks av detta försäkringsbrev. Ersättningsgränsen för täckningen under 1 och 2 är 100% av försäkringsbeloppet för byggnad och/eller lösöre. 3. Nya officiella handlingar Försäkringen täcker kostnader för att erhålla nya officiella handlingar angående ägandet av den försäkrade egendomen och dess bebolighet, med undantag för dokument som har samband med yrkesmässig eller kommersiell verksamhet. Nämnda kostnader måste vederbörligen motiveras genom utfärdande av duplikat. Ersättningsgränsen för detta skydd är 10% av försäkringsbeloppet för lösöre.

20 4. Obeboelig bostad Om byggnaden är försäkrad Försäkringen täcker de kostnader som uppstår vid tvångsutrymning av bostaden till följd av ett försäkringsfall som täcks av denna försäkring, med syfte att hyra en annan bostad med liknanade egenskaper under den tid som reparationsarbetet av den försäkrade bostaden pågår, med en begränsning på max 12 månader. Om lösöret är försäkrat Kostnaden för att hyra möbler med liknande egenskaper, under den tid som arbetena pågår för att reparera de skador som har orsakats av försäkringsfallet med en begränsning på max 12 månader. Försäkringen täcker kostnaden för transporten av allt försäkrat lösöre till den nya hyrda bostaden, och är försäkrad enligt samma villkor. Ersättningsgränsen för detta skydd är 100% av försäkringsbeloppet för byggnad och/eller lösöre. 19 FÖRSÄKRINGEN TÄCKER INTE: Obeboelighet som varar mindre än 48 timmar. 5. Förlust av hyror I det fall den försäkrade handlar i egenskap av hyresvärd skall försäkringsgivaren återbetala 100% av hyrorna som försäkringstagaren ej inkasserat från hyresgästen under den tid som reparationsarbetena av den försäkrade bostaden pågår, till följd av ett försäkringsfall som denna försäkring täcker. Upp till 100% av försäkringsbeloppet för byggnaden, med en begränsning på max 12 månadshyror. 6. Tillfällig flytt av lösöre Inom de begränsningar och villkor som stadgas i försäkringsbrevet, täcks materiella skador och förluster av kläder, personlig egendom och annat lösöre som tillhör den försäkrade och som, under en resa som inte överskrider tre månader, befinner sig utanför den bostad som anges i de särskilda villkoren, till följd av brand, explosion, blixtnedslag, vattenskador eller stöld medelst inbrott och som skulle ha ersatts om försäkringsfallet hade inträffat i den försäkrade bostaden. För att detta skydd ska ha verkan är det nödvändigt att egendomen befinner sig provisoriskt i privat hem, bostad som hyrs per säsong, hotellrum eller rum på pensionat där den försäkrade är inkvarterad när försäkringsfallet inträffar. Inkvarteringsstället ska ha liknande säkerhetsnivå och förhållande som den försäkrade bostaden. Nämnda täckning utökas likaså under den tillfälliga transporten av lösöret till semesterplatsen, som utförs av normala transportmedel förutom motorcyklar och mopeder, vid försäkringsfall som härrör från brand, explosion, blixtnedslag, vatten, rån och plundring samt om en olycka drabbar transportmedlet.

21 Denna täckning tillämpas i hela Spanien och övriga EU-länder samt Schweiz, under förutsättning att den försäkrade har sin skatterättsliga hemvist i Spanien. Ersättningsgränsen för detta skydd är 15% av försäkringsbeloppet för lösöre, max euro per försäkringsfall. 20 FÖLJANDE TÄCKS INTE AV FÖRSÄKRINGEN: a. Förluster eller borttappningar. b. Egendom som saluförs, visas upp eller som befinner sig i magasin för förvaring av möbler. c. Stöld. d. Vilka andra begränsningar eller undantag som helst i denna försäkring är tillämpliga, eftersom denna täckning innebär att försäkringen utvidgas till att omfatta andra platser än de som anges i de särskilda villkoren i försäkringsbrevet. e. Täckningen av smycken, föremål av särskilt värde och pengar i kontanter inne i transportmedlet som används av den försäkrade. f. Försäkringsfall som inträffar i fritidshus. A.7. Elskador Försäkringen täcker kostnader för reparation och/eller utbyten av elinstallation om byggnaden är försäkrad, liksom hushållsapparater eller andra elektriska apparater och deras tillbehör om lösöret är försäkrat, på grund av: Överspänning eller induktioner som orsakas av blixtnedslag. Avvikande ström, kortslutning och själva förbränningen om defekten har driftsrelaterad orsak, även om nämnda olyckor inte leder till brand. Ersättningsgränsen för detta skydd är euro vid förstarisk. FÖLJANDE TÄCKS INTE AV FÖRSÄKRINGEN: a. Skador som har inträffat i bostäder vars elektriska installationer är provisoriska eller inte uppfyller gällande regler. b. Skador till följd av slitage eller långsam försämring av apparater eller elektriska installationer på grund av normal användning, erosion, korrosion, oxidering, kavitation, rost eller inkrustation. c. Skador som består av mindre estetiska defekter som inte påverkar apparatens drift. d. Skador på glödlampor, lysrör, lampor, elrör och katodrör, liksom belysningsapparater och apparater som är äldre än 30 år. e. Skador som täcks av tillverkarens eller leverantörens garanti, enklare nödvändiga underhållsreparationer eller operativa fel. f. Skador som orsakas på utvändiga installationer, oavsett om de befinner sig i luften eller underjorden, förutom TV- och radioantenner. g. Elektriska installationer, elektriska och/eller elektroniska apparater med nyinköpspris under 60 euro, undantaget om annan utrustning av högre värde i den försäkrade bostaden har skadats i samma försäkringsfall.

22 Den maximala ersättningen från försäkringsgivaren, vid försäkringsfall som härrör från skydden i stycke A.1 till A.7, är de som närmare anges under var och en av dem, utan att i något fall överstiga 100% av de försäkrade beloppen för byggnad och/eller lösöre, även om ett och samma försäkringsfall orsakar flera skador. A.8. Skadeståndsansvar För tillämpningen av denna klausul avses med: Husdjur: Hundar av ofarliga raser, katter, fåglar och akvariefiskar, som tillhör den försäkrade, exklusive arter som är giftiga, fridlysta genom lag eller för vilka det råder förbud mot handel, under förutsättning att: De är sällskapsdjur och inte används för kommersiellt bruk. De uppfyller gällande regler angående vaccin och/eller säkerhetsnormer. Farliga hundraser: Hundar och korsningar av följande raser: Amerikansk staffordshire terrier, boxer, amerikansk bulldog, bullmastiff, cane corso, dobermann, argentinsk mastiff, fransk mastiff, tibetansk mastiff, brasiliansk mastiff, napolitansk mastiff, kaukasisk fårhund, dogo canario, ca de bou, amerikansk pitbull terrier, rottweiler, staffordshire bullterrier, tosa inu och japansk tosa, och vilken som helst annan ras som lagligen katalogiserats som farlig vid tiden för försäkringsfallet. Tredje man: Alla fysiska och juridiska personer som inte är: Försäkringstagaren eller den försäkrade. Försäkringstagarens eller den försäkrades familjemedlemmar. Med familjemedlem avses: make/maka (eller sambo eller registrerad partner), förfäder och biologiska och adopterade avkomlingar) till och med tredje ledet under förutsättning att de vanligtvis bor tillsammans med försäkringstagaren eller den försäkrade eller på deras bekostnad. Personer som vanligtvis bor i försäkringstagarens eller den försäkrades bostad, utan att betala någon form av ekonomisk ersättning. Delägare, styrelsemedlemmar, anställda och personer som på grund av rättsliga eller faktiska omständigheter är i en beroendeställning i förhållande till försäkringstagaren eller den försäkrade, medan de handlar inom ramen för nämnda beroendeställning. Försäkringsfall: Alla skadebringande händelser som täcks av försäkringen enligt försäkringsbrevet och som enligt Civillagen (código civil) artikel 1902 och följande kan leda till skadeståndsansvar på grund av direkta materiella skador, personskador och men som den försäkrade har orsakat tredje man och som har inträffat under försäkringsperioden och som täcks av detta skydd. Oavsett hur många reklamationer som framförs och hur många skador som inträffar, anses skador som härrör från en och samma orsak vara ett enda försäkringsfall. Försäkringsperiod: Tidsperioden från det datum då försäkringen börjar gälla till den första förfallodagen av försäkringsbrevet, eller mellan två årliga förfallodagar eller mellan den senaste förfallodagen och datumet för uppsägning av försäkringen. Begränsning per försäkringsfall: Det maximala belopp som försäkringsgivaren åtar sig att betala på grund av alla ersättningar och utgifter som har samband med ett försäkringsfall, oberoende av antal drabbade personer. 21

23 22 Begränsning per olycksdrabbad: Det maximala belopp som försäkringsgivaren åtar sig att betala till den olycksdrabbade eller de personer som efterträder dennes rättigheter, på grund av alla skador och men som har orsakats. I det fall flera personer drabbas av ett och samma försäkringsfall, tillämpas den begränsning som stadgas i försäkringsbrevet för var och en av de olycksdrabbade, dock med hänsyn till den begränsning per försäkringsfall som stadgas i försäkringsbrevet. Begränsning per försäkringsperiod: Det maximala belopp som försäkringsgivaren åtar sig att betala på grund av alla ersättningar och utgifter under en försäkringsperiod, oavsett om skadorna och menen för vilka ersättning begärs, beror på ett eller flera försäkringsfall. Försäkringsbeloppet minskar i takt med att det förbrukas av att ett eller flera försäkringsfall inträffar under försäkringsperioden. Personskada: Kroppsskada eller död, som drabbar fysiska personer. Materiell skada: Förstöring eller försämring av saker och/eller djur. Men: Ekonomisk förlust som är en direkt följd av en personlig skada eller materiell skada som kan ersättas av försäkringen och som drabbar den som gör anspråk på nämnda ekonomiska förlust Försäkringsgivarens skyldigheter I enlighet med villkoren för täckning i försäkringsbrevet och med begränsning av försäkringsbeloppet som anges i de särskilda villkoren i detsamma, åtar sig försäkringsgivaren följande skyldigheter: Betalning till de drabbade eller deras successorer av de skadestånd som den försäkrades skadeståndsansvar kan ge upphov till. Inrättande av den säkerhet i rättegång som krävs av den försäkrade för att garantera dennes skadeståndsansvar. Betalning av rättegångskostnader. Betalning av arvoden för den försäkrades juridiska försvar gentemot den drabbades krav. Utomrättsliga kostnader som hör till försäkringsfallet och som den försäkrade kan ådra sig, under förutsättning att sådana kostnader betalas med försäkringsgivarens samtycke. Om anspråken på skadestånd överskrider försäkringsbeloppet i försäkringsbrevet är försäkringsgivaren endast skyldig att betala en proportionell del av rättegångskostnaderna mellan anspråkets totala belopp och det försäkrade beloppet. Detsamma gäller om det rör sig om flera processer som har sitt ursprung i ett och samma försäkringsfall. Geografisk omfattning av täckningen och jurisdiktion Denna täckning omfattar och begränsar sig till det ansvar som spanska domstolar är behöriga att pröva eller som erkänns av desamma, och som härrör från skador och men som inträffar i hela världen, med undantag för USA, Kanada och Mexiko. Oavsett på vilken plats försäkringsfallet har inträffat ska skadeståndet betalas genom insättning i euro på en spansk bank eller sparbank, enligt lagstiftningen

24 i respektive land. Vid beräkning av växelkursen ska köpkursen tillämpas samma dag som insättningen sker, enligt köpkursen. Om den försäkrade har sin skatterättsliga hemvist i utlandet begränsas täckningen till de anspråk som görs gällande i enlighet med spansk lagstiftning och som härrör från skador och men som har inträffat i Spanien. Tidsmässig omfattning av täckningen Försäkringen täcker skadeståndsansvar som härrör från skador som inträffar under försäkringsbrevets giltighetsperiod och som har gjorts anspråk på under densamma eller inom tolv månader räknat från det att försäkringen gick ut eller sades upp. Försäkrat belopp Det försäkrade beloppet fastställs till euro per försäkringsfall. Andra försäkrade belopp kan avtalas i de särskilda villkoren. A.8.1. Om byggnaden är försäkrad Försäkringen täcker betalning av de skadestånd som den försäkrade kan ådra sig i enlighet med gällande lagstiftning på grund av personskador, materiella skador och men som den försäkrade har orsakats tredje man ofrivilligt i egenskap av ägare eller delägare av den bostad som anges i försäkringsbrevet och som härrör från nämnda ägande eller delägande, med de begränsningar och på de villkor som har avtalats i försäkringsbrevet. Likaså omfattar försäkringen skadeståndsansvar som härrör från vattenskador på grund av läckage, explosion, spricka, översvämning eller stopp i ledningar, installationer eller fasta depåer i den försäkrade bostaden. Dessutom inkluderas skadeståndsansvar som den försäkrade kan ådra sig i samband med utförande av renovering, reparation, utbyggnad och underhåll av den försäkrade bostaden, under förutsättning att nämnda arbeten anses vara mindre arbeten och dess budget inte överstiger euro. 23 FÖLJANDE TÄCKS INTE AV FÖRSÄKRINGEN: Anspråk som grundar sig på: a. Avtalsrättsligt ansvar och skador som härrör från vilken som helst kommersiell, industriell eller yrkesmässig verksamhet som utförs i den försäkrade bostaden. b. Ansvar som direkt kan tillskrivas hyresgäster eller anställda i fastigheten. c. Skador som orsakas av fastigheter som är föremål för beslut om överhängande fullständig eller delvis rivning. d. Skador som drabbar själva fastigheten som är föremål för försäkringen och dess installationer. e. Skador som orsakas av hissar eller varuhissar om gällande regler för bevarande och underhåll inte har iakttagits, och under inga omständigheter det ansvar som kan krävas av de företag som är ansvariga för underhåll och bevarande av hissarna. f. Det ansvar som kan tillskrivas företaget som tar hand om påfyllning och underhåll av behållare med gas, dieselolja, propan och liknande. g. Ägodelar som hör till annan fastighet än den som anges i försäkringsbrevet.

25 24 A.8.2. Om lösöret är försäkrat Försäkringen täcker betalning av de skadestånd som den försäkrade, och personer för vilka den försäkrade ansvarar enligt lag, kan ådra sig i enlighet med gällande lagstiftning på grund av personskador, materiella skador och men som ofrivilligt har orsakats tredje man till följd av handlingar som har inträffat när någon av nämnda personer agerar inom ramen för sitt privatliv i följande situationer eller i egenskap av: Icke yrkesmässig verksamhet: För handlingar och underlåtelser som begås utanför den yrkesmässiga verksamheten. Familjeöverhuvud: För de handlingar och underlåtelser som begås av vilken som helst person för vilken den försäkrade är skadeståndsansvarig inom ramen för sitt privatliv, liksom för handlingar och underlåtelser som begås av de familjemedlemmar som bor tillsammans med den försäkrade. Anställda i hushållet: För de handlingar och underlåtelser som anställda i hushållet begår när de utför sitt arbete. Nyttjanderättshavare och/eller hyresgäster i bostaden som innehåller de försäkrade föremålen. Dock täcks inte anspråk som grundar sig på underhåll av bostaden. Idrottsutövare: När den försäkrade som amatör utövar vilken idrottsaktivitet som helst förutom flygsporter, bågskytte och jakt. Försäkringen täcker inte skador som orsakas på grund av professionell idrottsutövning. Husdjursägare: så som det definieras i denna försäkring, förutom hundar av farliga raser, som kan vara föremål för valfri täckning genom att de uttryckligen anges i försäkringsbrevet och motsvarande premie betalas. Ägare av fritidsbåtar utan motor: Med fritidsbåt avses flytande föremål som används för fritidssegling, under förutsättning att de inte har motor och att de har en längd på max 6 meter och att den försäkrade innehar den förarlicens som krävs enligt gällande regler. Ägare eller användare av cyklar: I egenskap av amatör. Ägare av individuella radio- och/eller TV-antenner som installerats i bostaden som innehåller de försäkrade föremålen. Dock täcks inte anspråk som grundar sig på underhåll av bostaden. Hyresgästens skadeståndsansvar gentemot bostadens ägare för de materiella skador som drabbar bostaden till följd av brand eller explosion, när ansvaret kan tillskrivas hyresgästen. Skadeståndsansvar vid fiske. I enlighet med de bestämmelser och villkor som stadgas i försäkringsbrevet, åtar sig försäkringsgivaren de ekonomiska förpliktelser som härrör från skadeståndsansvar som den försäkrade kan ådra sig i enlighet med gällande lagstiftning för personskador, materiella skador och efterföljande men som ofrivilligt har orsakats tredje man, vid utövande av sportfiske med metspö. FÖLJANDE TÄCKS INTE AV FÖRSÄKRINGEN: Anspråk, såväl när lösöre som byggnad har försäkrats, som härrör från: a. Skador som har sitt ursprung i den försäkrades eller de försäkrade personernas industriella, kommersiella eller yrkesmässiga verksamhet av vilket som helst slag.

Kompletterande egendomsförsäkring URA

Kompletterande egendomsförsäkring URA Kompletterande egendomsförsäkring URA Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (8) Innehåll 1 OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 När och var gäller försäkringen?... 3 1.2 Vem gäller

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

BUDBIL. Geografisk omfattning

BUDBIL. Geografisk omfattning BUDBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Budbil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjlig heter som finns för att anpassa

Läs mer

Villkorssammanfattning fritidshus

Villkorssammanfattning fritidshus Kort om fritidshusförsäkringen Vem gäller försäkringen för? Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare och för dina familjemedlemmar. Vad gäller försäkringen för? Din fritidshusförsäkring gäller

Läs mer

LIBERTY QUALITY HEM. Speciella skydd

LIBERTY QUALITY HEM. Speciella skydd LIBERTY QUALITY HEM Speciella skydd LIBERTYQUALITY HEM LS16QHO 01/12 04/12 LIBERTY SEGUROS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Domicilio Social: Obenque 2, 28042 Madrid. R.M. de Madrid, T. 21.275,

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT2012:1 Gäller från 2012-08-01

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT2012:1 Gäller från 2012-08-01 BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG Gäller från 2012-08-01 Särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2012-08-01 Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

Fritidshusförsäkring

Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring - Kortfattad information om din försäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du

Läs mer

A3. Bostadsrättsförsäkring Tilläggsförsäkring

A3. Bostadsrättsförsäkring Tilläggsförsäkring Utdrag (110221) ur Allmänt Villkor Willis Bostadsrättsföreningsförsäkring 2010-12-23 A3. Bostadsrättsförsäkring Tilläggsförsäkring 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för bostadsrättshavare

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank.

Fritidshusförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank. Fritidshusförsäkring Bara för dig som är kund i Swedbank. Som kund i Swedbank kan du ha sommarparadiset i säkert förvar. Nu finns en prisvärd fritidshusförsäkring skapad speciellt för dig som är kund i

Läs mer

Dokument GARANTI 25 ÅR

Dokument GARANTI 25 ÅR Dokument GARANTI 25 ÅR Garantidokument COSENTINO, S.A.U. garanti gäller registrerad ägare till monterad SILESTONE by Cosentino - produkt och omfattar eventuella tillverkningsfel under en period av TJUGOFEM

Läs mer

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG GJK 744:2 BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor för Fastighet

Läs mer

Hemförsäkring skyddar dig och ditt hem. 4 viktiga saker att utgå från vid val av hemförsäkring. 1. Din bostadsform

Hemförsäkring skyddar dig och ditt hem. 4 viktiga saker att utgå från vid val av hemförsäkring. 1. Din bostadsform 1 / 5 Hemförsäkring En hemförsäkring är en av de viktigaste försäkringar du kan teckna. Tack vare en hemförsäkring kan du få ersättning om du skulle ha inbrott eller om din bostad skulle förstöras i en

Läs mer

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien Husbilsförsäkring Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter.

Läs mer

HSB Gemensamt Bostadsrättstilläggsvillkor i samarbete med If Skadeförsäkring AB

HSB Gemensamt Bostadsrättstilläggsvillkor i samarbete med If Skadeförsäkring AB HSB Gemensamt Bostadsrättstilläggsvillkor i samarbete med If Skadeförsäkring AB HSB Gemensamt Bostadsrättstillägg // Version 1 1 HSB bostadsrättsförsäkring Försäkringsvillkor 1 januari 2007 1. Försäkrad

Läs mer

Denna information är en generell beskrivning. För försäkringsavtalet gäller det försäkringsbrev och försäkringsvillkor som gäller för er försäkring.

Denna information är en generell beskrivning. För försäkringsavtalet gäller det försäkringsbrev och försäkringsvillkor som gäller för er försäkring. Information om försäkring och skadereglering i samband med skada i bostadsrättsförening Denna information är en generell beskrivning. För försäkringsavtalet gäller det försäkringsbrev och försäkringsvillkor

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

Flyttgodsförsäkring. Försäkringsvillkor

Flyttgodsförsäkring. Försäkringsvillkor Flyttgodsförsäkring Försäkringsvillkor 2016-07-01 899-10299-14 Sid 2 (10) Innehåll 1. Försäkringsskydd... 3 1.1 Begränsningar 1.2 Föreskrift 1.3 Undantag 2. Flyttgodsförsening... 5 3. Självrisk... 6 4.

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

INFORMATION OM KONSTNÄRSFÖRSÄKRING FÖR STUDERANDEMEDLEMMAR GRUNDALTERNATIV

INFORMATION OM KONSTNÄRSFÖRSÄKRING FÖR STUDERANDEMEDLEMMAR GRUNDALTERNATIV INFORMATION OM KONSTNÄRSFÖRSÄKRING FÖR STUDERANDEMEDLEMMAR GRUNDALTERNATIV EGENDOM (brand/inbrott/vatten) - maskinerier/varor* 50 000 kr - ritningar/arkivalier/datainformation 2,0 basbelopp - skada på

Läs mer

Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning

Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det

Läs mer

Butik & handel. Kortfattat om din kombinerade företagsförsäkring

Butik & handel. Kortfattat om din kombinerade företagsförsäkring Butik & handel Kortfattat om din kombinerade företagsförsäkring Varje bransch har sina speciella förutsättningar och utmaningar, vilket självklart ska återspeglas i ett skräddarsytt försäkringsupplägg.

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

ALLMÄNT ANSVAR - H25:1 NORDEUROPA FÖRSÄKRING

ALLMÄNT ANSVAR - H25:1 NORDEUROPA FÖRSÄKRING ALLMÄNT ANSVAR - H25:1 NORDEUROPA FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ÄR HISCOX INS. COMPANY LTD (LONDON) DESSA VILLKOR ÄR COPYRIGHTSKYDDADE AV FÖRSÄKRINGSBOLAGET Särskilda definitioner för detta avsnitt De

Läs mer

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- INNAN STÄDNING

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- INNAN STÄDNING 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION För oss är det viktigt att Du som kund är nöjd och får valuta för pengarna. För att Du ska känna dig trygg när du beställer våra tjänster erbjuder vi en 5 dagars garanti. 5

Läs mer

Fritidshusförsäkring FÖRSÄKRING

Fritidshusförsäkring FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern. Vem

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår husvagnsförsäkring ger ett bra skydd för din husvagn. Du kan välja mellan halv- och helförsäkring. Dragfordonets trafikförsäkring

Läs mer

Rätt försäkring för tv:n

Rätt försäkring för tv:n RAPPORT 23 december 2008 FI DNR 08-10495-000 KOV DNR 2008/1179 2008:21 Rätt försäkring för tv:n EN GRANSKNING AV ELEKTRONIKBRANSCHENS PRODUKTFÖRSÄKRINGAR OCH KONSUMENTVERKET Sammanfattning Konsumenter

Läs mer

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Modebutikernas medlemmar och den ger dig som modeaffär/textilhandlare en heltäckande och förmånlig affärsförsäkring.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer

Om ni råkar ut för något, kontakta oss på www.if.se eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt!

Om ni råkar ut för något, kontakta oss på www.if.se eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt! SAMFÄLLIGHETEN FÖR UDDARED III ÅKE ANDERSSON TRANBÄRSV 119 448 37 FLODA Nu förnyas er försäkring Denna försäkring är grundad på de försäkringsuppgifter er försäkringsförmedlare har lämnat till If. Försäkringsförmedlaren

Läs mer

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- FÖRE STÄDNING

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- FÖRE STÄDNING 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION Det är viktigt att du som anlitar E-städ blir nöjd och får valuta för dina pengar. För att du ska känna dig trygg när du anlitar E-städ erbjuder vi fem dagars garanti. E-städs

Läs mer

Särskilt villkor Förvaltnings- och serviceentreprenader

Särskilt villkor Förvaltnings- och serviceentreprenader Sid 1 (5) 9c683273-4e4e-46d9-8231-fb387f0b873b Särskilt villkor Förvaltnings- och serviceentreprenader A7. Egendomsförsäkring vid Förvaltnings- och serviceentreprenader Med tillämpning av avsnitt A i villkoren

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Försäkringslösningen för fritidshus finns i två varianter FritidshusBAS och FritidshusPLUS. I den senare ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för tomt

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILT VILLKOR ALLRISKFÖRSÄKRING EGENDOM 2009 05 01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren samt

Läs mer

Linguaiuris Legal advise and Translation

Linguaiuris Legal advise and Translation Hur regleras Comunidades de Propietarios (spanska ägarföreningar)? Denna artikel är en sammanfattning av frågor som behandlades i ett föredrag som hölls av Charlotte Andersson, jurist på Linguaiuris, inom

Läs mer

BOSTADSRÄTTSTILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT 2015:1 Gäller från 2015-01-01

BOSTADSRÄTTSTILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT 2015:1 Gäller från 2015-01-01 BOSTADSRÄTTSTILLÄGG Särskilt försäkringsvillkor VBT 2015:1 Gäller från 2015-01-01 Särskilt försäkringsvillkor Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

Husbilsförsäkring. Premien. Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Var gäller försäkringen?

Husbilsförsäkring. Premien. Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Var gäller försäkringen? Husbilsförsäkring Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan trafik, halv- och helförsäkring och kan lägga till tilläggsförsäkringar. Vem gäller

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Allmänna villkor. Ansvarsförsäkring för enskilda AVP. Innehåll: 1 Begreppsdefinitioner. 2 Försäkrad egendom. 3 Försäkringsområde

Allmänna villkor. Ansvarsförsäkring för enskilda AVP. Innehåll: 1 Begreppsdefinitioner. 2 Försäkrad egendom. 3 Försäkringsområde Allmänna villkor Ansvarsförsäkring för enskilda AVP Innehåll: 1 Begreppsdefinitioner 2 Försäkrad egendom 3 Försäkringsområde 4 Täckningens omfattning 5 Undantag 6 Skadereglering Särskilda villkor Art.

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Tjänste bil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjligheter som

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern. Vem gäller försäkringen

Läs mer

Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring

Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern.

Läs mer

Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 D1. Nu förnyas er försäkring

Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 D1. Nu förnyas er försäkring Badrumsmannen AB Aprikosgatan 32 165 60 HÄSSELBY Nu förnyas er försäkring Om ni råkar ut för något, kontakta oss på eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt! Ni är alltid välkomna att

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50 Gäller från och med 2016-07-01 Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av rådgivande verksamhet. Försäkringen gäller dock med vissa begränsningar. T.ex. gäller den inte

Läs mer

Bostadsrättstillägg Villkor VBT 2015 2015-01-01

Bostadsrättstillägg Villkor VBT 2015 2015-01-01 Bostadsrättstillägg Villkor VBT 2015 2015-01-01 Innehållsförteckning Sida 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. Var försäkringen gäller 3 3. Försäkrad egendom 3 3.1 Försäkringen omfattar 3 4. Försäkringsform

Läs mer

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Personbilsförsäkring Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta

Läs mer

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE.

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Allmänna leveransvillkor 1.Nedanstående allmänna leveransvillkor ska förutsatt

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern. Vem gäller försäkringen

Läs mer

Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning

Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning Vår lastbilsförsäkring ger ett bra skydd för dig, din lastbil, ditt släp och dina medtrafikanter. Försäkringen

Läs mer

När du fått en skada på din bostadsrätt

När du fått en skada på din bostadsrätt När du fått en skada på din bostadsrätt Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar i samband med skadan du drabbats av i din bostadsrätt. Med den här broschyren hoppas vi kunna ge dig svar på de vanligaste

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern. Vem gäller försäkringen

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING Färg Möbler och Interiörs företagsförsäkring FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Färg Möbler och Interiörs medlemmar och den ger

Läs mer

Här kommer försäkringshandlingar

Här kommer försäkringshandlingar Norrtälje Trädvård AB Tomta-Ekevägen 118 B 761 75 Norrtälje Här kommer försäkringshandlingar Om ni råkar ut för något, kontakta oss på eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt! För skada

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR VÅRDVERKSAMHET - TILLÄGG N53:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 7.2 Vårdverksamhet - tillägg 7.2.1 Ansvarsförsäkring Övriga skadehändelser

Läs mer

Försäkring för Samfällighetsföreningar

Försäkring för Samfällighetsföreningar Försäkring för Samfällighetsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för samfällighetsföreningar och dess medlemmar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för samfällighetsföreningar och kan

Läs mer

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008. Terminalförsäkring Produktbeskrivning AKT 03 GODSTRAFIK OCH LOGISTIK Terminalförsäkring En terminalförsäkring ger företag som idkar terminalverksamhet

Läs mer

Produktinformation. Patientförsäkring

Produktinformation. Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Patientförsäkring A 720. För försäkringen gäller alltid

Läs mer

Välkommen som försäkringstagare av vår medlemsförsäkring

Välkommen som försäkringstagare av vår medlemsförsäkring PER-Försäkring Bygg Express Gbg Stad AB Wallinsgatan 21 C 431 41 MÖLNDAL Välkommen som försäkringstagare av vår medlemsförsäkring Om ni råkar ut för något, kontakta oss på eller ring 0771-815 818. De flesta

Läs mer

När du fått en skada på din bostadsrätt

När du fått en skada på din bostadsrätt När du fått en skada på din bostadsrätt Sidan 2 Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar i samband med skadan du drabbats av i din bostadsrätt. Med den här broschyren hoppas vi kunna ge dig svar

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Hos oss kan du försäkra ditt fritidshus i två varianter: och. I ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för bostadsbyggnad. Om du är nöjd med ett bra grundskydd

Läs mer

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Sid 1 (5) Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Kollektiv Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. A. Egendomsförsäkring 01. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen JASMINEN 3 1 Föreningens namn antagna den 10 januari 2006 Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Jasminen 3 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Hos oss kan du försäkra ditt fritidshus i två varianter: och. I ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för bostadsbyggnad. Om du är nöjd med ett bra grundskydd

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning Fö.fv 1:1 Särskilt villkor Fastighetsförvaltning Försäkring för Fastighetsförvaltning omfattar Egendomsförsäkring, Extrakostnadsförsäkring, Ansvarsförsäkring samt, i den mån så anges i försäkringsbrevet,

Läs mer

FÖRSÄKRINGAR. Definition. Historia 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

FÖRSÄKRINGAR. Definition. Historia 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB FÖRSÄKRINGAR 1 Definition Riskspridning tillräckligt stort antal individer Fysiska eller juridiska personer Hanterar de finansiella aspekterna avseende risk Större antal enheter Riskspridning avseende

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Ö V E R L Å T E L S E B E S I K T N I N G ÄNDAMÅLET MED BESIKTNINGEN

Ö V E R L Å T E L S E B E S I K T N I N G ÄNDAMÅLET MED BESIKTNINGEN 1 (4) Ö V E R L Å T E L S E B E S I K T N I N G Uppdragsbekräftelse / Utlåtande Avtal om besiktning i samband med överlåtelse av fast egendom ÄNDAMÅLET MED BESIKTNINGEN Det avtalade ändamålet med att genomföra

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Försäkringsvillkor 2012-11-08

Försäkringsvillkor 2012-11-08 Försäkringsvillkor 2012-11-08 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är den person som tecknat HemGaranti24 försäkring och fått denna bekräftad genom att motta försäkringsbevis från försäkringsgivaren.

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

Personbil och lätt lastbil för uthyrning

Personbil och lätt lastbil för uthyrning Personbil och lätt lastbil för uthyrning En försäkring för personbilar och lätta lastbilar som används i yrkesmässig uthyrning. Den är flexibelt utformad för att täcka både stora och mindre uthyrningsföretags

Läs mer

Ansvarsförsäkring Konsultansvar

Ansvarsförsäkring Konsultansvar Ansvarsförsäkring Konsultansvar GL 134:3 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoren gäller from 2015-01-01 Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg telefon:

Läs mer

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende Information angående Hemförsäkring samt Bostadsrättsförsäkring- Skadeförebyggande Denna information hade försäkringsmäklarna Kent Nilsson och Robert Carlsson, Willis på Boende informationen den 3 december

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ÅTKOMSTFÖRSÄKRING FÖR MATERIALLEVERANTÖR N46:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 6.3 Åtkomstförsäkring för materialleverantör 6.3.1 Försäkrade

Läs mer

Forsikringer i BRF Öddö Brygga

Forsikringer i BRF Öddö Brygga Forsikringer i BRF Öddö Brygga Öddö, desember 2014 BRFenes forsikringer Det er styrenes ansvar å sørge for at BRFene er hensiktsmessig forsikret. BRFenes forsikringer omfatter: Eiendomsforsikring (fullverdiforsikring

Läs mer

Ansvarsförsäkring Entreprenör gällande entreprenad inklusive markarbete och miljöskada

Ansvarsförsäkring Entreprenör gällande entreprenad inklusive markarbete och miljöskada Ansvarsförsäkring Entreprenör gällande entreprenad inklusive markarbete och miljöskada GL 804:3 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoren gäller from 2015-01-01 Försäkrings

Läs mer

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Våra försäkringar är flexibelt utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring och kaskoförsäkring

Läs mer

Försäkring 25-0435926-08 Datum 2011 10 08

Försäkring 25-0435926-08 Datum 2011 10 08 Försäkring JSC Trädvård AB Vårbäcksvägen 1 A 14640 TULLINGE Ändringar i rättsskyddsförsäkringen från 2011-01-01 Försäkringsbelopp Skattemål Det särskilda försäkringsbeloppet om högst 100 000 kr för tvist

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT.

ATT BO I BOSTADSRÄTT. ATT BO I BOSTADSRÄTT. BOSTADSRÄTTSFÖRENING En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadslägenheter

Läs mer

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes.

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes. SMÅFÖRETAGSFÖRSÄKRING V 068:2 T4:2 Avsnitt C4. Konsultansvar i V 068:2 utgår och ersätts av följande. C4. KONSULTANSVAR (ingår om det anges i försäkringsbrevet) Med basbelopp avses det belopp som fastställs

Läs mer

Försäkringsnummer SP Egendom Verksamhetsansvar, Produktansvar, Rättsskydd, Brottsskydd, Ledningens ansvar Olycksfall

Försäkringsnummer SP Egendom Verksamhetsansvar, Produktansvar, Rättsskydd, Brottsskydd, Ledningens ansvar Olycksfall Försäkringsavtal 1 (9) BRF Lund Väster 3 Organisationsnummer 769623-4579 Verksamhet: Bostadsrättsförening Avtalstid fr.o.m. 1 oktober 2016 t.o.m. 30 september 2017 Uppgifter om eventuella avvikande avtalstider

Läs mer

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 VILLKOR Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för Företags- respektive Fastighetsförsäkring. Försäkringen

Läs mer

Viss egendom omfattas inte alls av försäkringen. Exempel på detta är motordrivna fordon samt släpfordon till dessa, skog, djur etc.

Viss egendom omfattas inte alls av försäkringen. Exempel på detta är motordrivna fordon samt släpfordon till dessa, skog, djur etc. - Kontorsförsäkring en för Nordics försäkringsprogram Fastighetsmäklaren Kontorsförsäkring är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att

Läs mer

NORDEUROPA FÖRSÄKRING

NORDEUROPA FÖRSÄKRING PI AFFÄRS- OCH MANAGEMENTKONSULTER H30:1 NORDEUROPA FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ÄR HISCOX INS. COMPANY LTD (LONDON) DESSA VILLKOR ÄR COPYRIGHTSKYDDADE AV FÖRSÄKRINGSBOLAGET Särskilda definitioner för

Läs mer

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H E T E N L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄNK PÅ ELSÄKERHETEN LÅT PROFFSEN INSTALLERA Enligt lagen får elinstallationer bara utföras av yrkesmän inom elbranschen. Försäkra

Läs mer

UPPLEVA tv och ljudsystem

UPPLEVA tv och ljudsystem UPPLEVA tv och ljudsystem Vardagslivet ställer höga krav på tv och ljudsystem. UPPLEVA är testad för att uppfylla våra strikta standarder för kvalitet och hållbarhet, samt högsta standard för hemmabruk.

Läs mer

Husbilsförsäkring FÖRSÄKRING. Vardia Försäkring har utsetts till Årets sakförsäkringsbolag på Insurance Awards 2012.

Husbilsförsäkring FÖRSÄKRING. Vardia Försäkring har utsetts till Årets sakförsäkringsbolag på Insurance Awards 2012. FÖRSÄKRING Husbilsförsäkring Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan trafik, halv- och helförsäkring och kan lägga till tilläggsförsäkringar.

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Sid 1 (5) 8ae32df6-0cc5-43bd-8019-8509215b27f2 Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Kollektiv Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. A. Egendomsförsäkring 01.

Läs mer