LIBERTY QUALITY HEM. Allmänna Villkor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIBERTY QUALITY HEM. Allmänna Villkor"

Transkript

1 LIBERTY QUALITY HEM Allmänna Villkor

2 LIBERTYQUALITY HEM LS10HOG 01/12 04/12 VIKTIGT MEDDELANDE Denna översättning har endast för avsikt att vara en guide och försäkringsbolaget åtar sig inte något ansvar på grund av utelämnande, fel eller variationer i översättningen. Avtalet mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren grundar sig på den spanska texten om försäkringsvillkor, som har företräde i händelse av skillnader. Översättningen är inte en del av något försäkringsavtal. LIBERTY SEGUROS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Domicilio Social: Obenque 2, Madrid. R.M. de Madrid, T , L.O, F. 83, S. 8, H. M , I. 15- C.I.F.: A-48/037642

3

4 GARANTIÖVERSIKT GRUNDLÄGGANDE TÄCKNING OCH GARANTIER BYGGNAD LÖSÖRE Brand, explosion och blixtnedslag 100% 100% Vattenskador 100% 100% Omfattande risker: 100% 100% Naturliga risker (klimatfenomen) 100% 100% Översvämning 100% 100% Vandalisering och illvilligheter 100% 100% Rök och sot 100% 100% Krockar, sammanstötningar, flygplansstörtning och ljudvågor 100% 100% Sprickor i spegelglas, speglar, glasrutor och fönster 100% 100% Sprickor i marmor, granit, toalettporslin 100% Stöld medelst inbrott och rån 1. Stöld, skador orsakade av stöld, rån (inom hemmet) 100% 100% 2. Kostnader för byte av nycklar och lås 600 * Diverse utgifter 1. Assistans från brandkåren 100% 100% 2. Räddning, släckning, rivning och uppröjning 100% 100% 3. Rekonstruktion av dokument 10% 4. Obeboelig bostad 100% max 12 månade 100% max 12 månade 5. Förlust av hyror 100% max 12 månade 6. Tillfällig flytt av lösöre 15% max. försäkringsfall/år Elskador Skadeståndsansvar/borgen Arbetsgivares skadeståndsansvar Assistans i hushållet / nödsituationer / hantverkare Ja Familjerättsskydd, skadeståndsanspråk Ja Rättsskydd / borgen Datorassistans Ja Rättsskydd Internet Ja

5 INFORMATION Den medlemsstat på vilken det ankommer att kontrollera försäkringsbolagets verksamhet är Spanien, och kontrollmyndigheten är Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Tillämplig lagstiftning: Lag 50/80 om Försäkringsavtal (Ley 50/80 de Contrato de Seguro), konsoliderad version av Lag om systematisering och övervakning av privata försäkringar, antagen av kungligt lagdekret 6/2004 (Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004) samt dess genomförandebestämmelser. Försäkringsbolaget LIBERTY SEGUROS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. har sitt säte i C/ Obenque 2, Madrid, Spanien. INSTANSER FÖR REKLAMATIONER OCH SKYDD FÖR KUNDEN LIBERTY SEGUROS har en avdelning för kundservice och en kundombudsman som tar hand om klagomål och reklamationer som härrör från försäkringsbolagets eller dess försäkringsagenters handlande, i enlighet med förfarandet som stadgas i instruktion ECO 734/2004, av den 11 mars. Avdelning för kundservice: C/ Obenque 2, Madrid. Fax: e post: Kundombudsman. C/ Marqués de la Ensenada 2, 6ª planta, Madrid. Fax: e post: defensor.org Klagomål och reklamationer ska expedieras och lösas inom två månader från det att de ingavs. När nämnda tidsfrist har löpt ut, och om den som reklamerar inte har fått svar eller om det råder oenighet, kan den som reklamerar vända sig till Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, Pº de la Castellana 44, Madrid. Om tvisten ska lösas processvägen, så är domstolen på den ort där försäkringstagaren har hemvist behörig. Stadgan om kundens skydd är tillgänglig på alla Grupo Libertys kontor. I stadgan finns information om hur man framför klagomål och reklamationer. Stadgan finns också tillgänglig på webbsidan: eller genom din försäkringsförmedlare.

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 Inledningsklausul definitioner 7 1 Försäkringens ändamål 10 2 Försäkrad egendom 10 3 Täckning 12 4 Risker som inte täcks och bestämmelser som tillämpas på alla garantier 42 5 Automatisk omvärdering 43 6 Andra försäkringar 44 7 Intyg om risken 45 8 Information vid ingående av försäkingsavtal, förbehåll eller felaktighet 45 9 Information och besök Om risken ökar Försäkringsgivarens befogenheter om risken ökar Konsekvenser av att inte meddela ökning av risken Om risken minskar Överlåtelse Ingående av avtal och avtalets effekter Försäkringens varaktighet Betalning av försäkringspremien Försäkringsfall handläggning Förpliktelser vid försäkringsfall Utnämning av sakkunniga Värdering av skadorna Bestämning av ersättningen Betalning av ersättningen Substitution Regressrätt Avtalets upphävning och ogiltighet Preskription Skiljeförfarande Kommunikationer och jurisdiktion Errsättningsklausul 56

7

8 INLEDNINGSKLAUSUL DEFINITIONER Försäkringsgivare: Försäkringsbolaget Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. som undertecknar försäkringsbrevet tillsammans med försäkringstagaren och förpliktar sig, genom inkassering av försäkringspremien, att betala den ersättning som gäller för var och en av försäkringsfallen som är inkluderade i de särskilda villkoren i försäkringsbrevet, på de villkor som stadgas i detsamma. Försäkringstagare: Den fysiska eller juridiska person som, tillsammans med försäkringsgivaren, undertecknar detta avtal och som åtar sig förpliktelserna som härrör från detsamma, förutom de förpliktelser som på grund av sin natur är försäkringsgivarens. Försäkrad: Den fysiska eller juridiska person som är innehavare av egendomen som är föremål för försäkringen, och som i avsaknad av försäkringstagaren åtar sig de förpliktelser och åtnjuter de rättigheter som härrör från detta avtal, förutom de som på grund av sin natur bör uppfyllas av försäkringstagaren. Följande personer anses också vara försäkrade, under förutsättning att de bor tillsammans med den försäkrade: Den försäkrades make/maka eller sambo under äktenskapsliknande förhållanden. Parets barn som de har ansvar för. Vilken som helst omyndig, omyndigförklarad eller handikappad person som paret har vårdnad och föräldramyndighet om. Parets förfäder som de har ansvar för. Sådan omständighet presumeras föreligga, när rekvisiten är uppfyllda för att göra avdrag i inkomstskattedeklarationen för fysiska personer. När ordet försäkrad används i det följande så syftar det på var och en av personerna som inkluderas i detta stycke. Försäkringsbrev: Det dokument som innehåller de villkor som reglerar försäkringsavtalet. Följande är delar av försäkringsbrevet: Allmänna villkor, särskilda villkor, tillägg eller bilagor som utfärdas till försäkringsbrevet för att komplettera eller ändra det, liksom ansökan och frågeformuläret som utgör grund för försäkringen. Premie: Försäkringens pris, avin innehåller dessutom de påslag, skatter och avgifter som tillämpas lagligen. Försäkrat belopp: Det belopp som har bestämts för var och en av skydden i försäkringsbrevet, och som utgör den maximala gränsen för ersättning från försäkringsgivaren vid försäkringsfall. Försäkringsfall: Alla händelser vilkas skadliga konsekvenser helt eller delvis täcks av försäkringen. Flera skador och/eller men som härrör från en och samma orsak eller händelse anses vara ett enda försäkringsfall. Materiella skador: Förstöring, försämring eller förlust av försäkrad egendom på den plats som beskrivs i försäkringsbrevet. Självrisk: Det belopp, procenttal eller vilken som helst annan enhet som har avtalats i försäkringsbrevet, som dras av ersättningen som den försäkrade har rätt till vid varje försäkringsfall. Ordinarie bostad: Den bostad som utgör ordinarie hemvist för den försäkrade. 7

9 8 Fritidshus: Den bostad som inte utgör ordinarie hemvist för den försäkrade, och som används av den försäkrade och personer som bor tillsammans med denne, vid vissa tillfällen som helger, semestrar och liknande. Lägenhet: Var och en av delarna i en byggnad som är avsedda att vara bostäder och som är oberoende av de andra i samma byggnad. Villa/enfamiljshus: En byggnad som är separat och oberoende av andra bostäder, avsedd för en familj och som inkluderar, i förekommande fall, de anläggningar som hör till eller tjänar bostaden, oavsett om de är intilliggande eller inte, såsom trädgård, garage, växthus, förråd, staket och liknande. Radhus En individuell bostad som hänger ihop med en annan genom kortsidan eller baksidan och med egen ingång. Bostad i glesbygd: Byggnad av någon typ belägen mer än 1 km från närmsta stadskärna eller bebyggt område. Detta avstånd mäts genom brukbar väg för hjuldriven trafik. Stadskärna: Stadskärnan utgörs av det område eller de områden som är bebyggda i ett samhälle i vilket bebyggelsen utgör åtminstone två tredjedelar av ytan som omges av gatubeläggning och kantsten och som har tillgång till vatten, telefon och el. Bebyggt område: Grupp av byggnader som utgör del av ett bostadsområde i vilket det finns åtminstone 50 byggnader och/eller är bebott av åtminstone 500 personer. Obebodd: Tillfällig period under vilken den försäkrade inte övernattar i den försäkrade bostaden. Förstariskförsäkring: En form av försäkring genom vilken ett bestämt försäkringsbelopp garanteras. Risken täcks upp till nämnda belopp, oavsett det totala värdet av risken och utan tillämpning av proportionell beräkning. Försäkring av nyinköpspris: En form av försäkring genom vilken den försäkrade egendomens nyinköpspris garanteras utan beräkningar som tar hänsyn till ålder, användning eller omodernhet, med de begränsningar som anges i artikel 21 i dessa allmänna villkor. Verkligt värde: Det värde som erhålls genom att utgå från nyinköpspriset, efter avdrag för användning och slitage eller ålder. Kassaskåp: De skåp som väger mindre än 100 kg, under förutsättning att de är inbyggda eller förankrade i fasta byggnadselement, eller de skåp som väger mer än 100 kg och som inte är inbyggda eller förankrade. Låsanordningen bör bestå av lås och kombination, eller av två lås, eller två kombinationer, och bör vara tillverkade i material som är motståndskraftiga vid uppbrytelseförsök och eld. Toalettporslin / kakel Samling av föremål av terrakotta, porslin, konstharts eller liknande, som har installerats i badrum och/eller kök, som sitter fast i golv och/eller väggar, såsom handfat, fundament, bidéer, badkar, duschkabiner, toaletter och tvättställ som utgör delar av den försäkrade bostaden. Brand: Förbränning och glöd med låga som är i stånd att sprida sig från ett föremål till andra som inte var avsedda att brännas på den plats och vid den tid då branden framkallas. Rök: Produkt i gasform som utsöndras från en förbränning. Explosion eller implosion: Plötslig och våldsam händelse på grund av tryck av gas eller ånga.

10 Utgifter för räddning: De utgifter som härrör från åtgärder som krävs för att minska försäkringsfallets konsekvenser. Blixtnedslag: Våldsam urladdning som orsakas av en störning i atmosfärens elektriska fält. Stöld medelst inbrott: Olagligt tillgrepp eller besittningstagande av egendom som benämns i försäkringsbrevet, mot den försäkrades vilja, i den försäkrade bostaden eller dess tillhörande anläggningar, med användning av tvång eller våld som riktas mot sakerna eller användning av öppningar för att ta sig in eller ut, falska nycklar, dyrk eller andra redskap som inte vanligtvis är avsedda för att öppna dörrar eller fönster. Rån: Olagligt tillgrepp eller besittningstagande av egendom som benämns i försäkringsbrevet, mot den försäkrades vilja, med användning av hot eller våld som riktas mot personen som beskyddar eller övervakar egendomen. Stöld: Olagligt tillgrepp eller besittningstagande av egendom som benämns i försäkringsbrevet, mot den försäkrades vilja, utan användning av våld riktat mot föremålen eller hot riktat mot personen. Värdesaker: Följande föremål anses vara värdesaker: a. Smycken och klenoder: Föremål av guld, silver och platina med eller utan pärlor eller ädelstenar, liksom bijouterier som var och en är värda mer än euro. Armbandsklockor av guld, silver eller platina och alla slags klockor som var för sig har ett värde som överstiger euro. Mynt av guld och silver. Pärlor och ädla eller halvädla stenar. Tackor av ädelmetall. b. Speciella värdesaker: Tavlor, silverbestick, skulpturer, konstverk, antikviteter, vapen och föremål av elfenben. Orientaliska mattor och textiltapeter. Pälsar. Samlingar av frimärken eller mynt. Samlingar av böcker, tryckta före år eller handskrivna. Pengar i kontanter Inkluderar kontanter, valutor, identifierade checkar, stämpelhandlingar, stämplar, kontantkort (för telefoni), lottsedlar och vilket som helst annat värdepapper som representerar pengar. Kreditkort eller debitkort: Vilket som helst kort som har utfärdats till förmån för den försäkrade och/eller familjemedlemmar som bor tillsammans med denne, av ett finansinstitut eller kreditinstitut baserat på ett avtal mellan båda parter. Trädgårdar: Mark med växter / träd som odlats av mäniskan i dekorationssyfte, och som alltså inte växer naturligt. Skogsområden, även om de utgör en del av den försäkrade egendomen anses inte som trädgård med avseende för försäkringsbrevet. 9

11 1 FÖRSÄKRINGENS ÄNDAMÅL 10 Denna försäkring har till ändamål att försäkringsgivaren vid försäkringsfall, som nämns i försäkringsbrevet, betalar den ersättning som stadgas i avtalet till försäkringstagaren under tiden försäkringen gäller, under förutsättning att det stadgas i de särskilda villkoren och med förbehåll för de begränsningar och undantag som stadgas i detta avtal. 2 FÖRSÄKRAD EGENDOM Under förutsättning att ett kapital angivits i de särskilda villkoren anses följande som försäkrad egendom: BYGGNAD Med byggnad avses: En förening av grund, bärande väggar, golv, väggar, mellanväggar, övertäckningar eller tak, dörrar, fönster, inbyggda garderober, liksom glasrutor som är fastsatta i desamma, markiser och persienner. De tillhörande annexen, såsom det privata garaget eller parkeringsplatsen och förrådet, även om de ligger utanför det område som är bostaden i sig, utgör del av byggnaden där de ligger eller om de ligger på samma tomt eller mark där denna ligger, när byggnadens egenskaper liknar huvudbyggnadens. Fasta installationer, såsom vatten, värme, avlopp, luftkonditionering, el och gas, inkluderat anslutningar till de allmänna distributionsnäten, liksom solenergi, vindkraft och telefonledningar, under förutsättning att de befinner sig inom fastigheten där bostaden ligger. Föremål som är nödvändiga för driften av installationer för värme och kyla, sanitetsgods, som varmvattenberedare, ackumulatorer, element och apparater för nedkylning, under förutsättning att de är installerade på permanent sätt och fastsatta i byggnaden. Anläggningar såsom trappor, hissar, TV- och radioantenner. I varje fall anses fasta inredningsföremål som sitter fast i golv, tak och/eller väggar vara en del av byggnaden, såsom målningar, tapeter, tyger, heltäckningsmattor eller parkett etc. som är en del av bostaden och som tillhör försäkringstagaren. Häckar och staket som avgränsar mark som är självständig från byggnaden, liksom idrottsområden, simbassäng och dess fasta installationer anses vara byggnad. Om den försäkrade handlar i egenskap av delägare, omfattar försäkringens skydd dessutom den kvot som skulle kunna åligga denne i förhållande till den odelade egendomen. Det privata garaget eller parkeringsplatsen som är försäkringstagarens egendom och som är belägen på annan plats än den försäkrade bostaden eller byggnaden där bostaden ligger, kan inkluderas i begreppet byggnad, under förutsättning att det särskilt anges i försäkringsbrevet och garaget eller parkeringsplatsen ligger på samma ort som den försäkrade bostaden.

12 BYGGNAD - REPARATIONSARBETEN När försäkringstagaren handlar i egenskap av hyresgäst och/eller nyttjanderättshavare, omfattas följande av försäkringen och inkluderas i begreppet byggnad, upp till det försäkrade belopp som anges i de särskilda villkoren: fasta dekorationsföremål såsom målningar, tapeter, tyger, heltäckningsmattor eller parkett etc. liksom de fasta installationer som är en del av bostaden och som har utförts för den försäkrade hyresgästens räkning med samtycke från byggnadens/bostadens ägare. LÖSÖRE Den egendom som befinner sig i byggnaden och som tillhör försäkringstagaren, anses vara lösöre. Dessutom inkluderas egendom som tillhör tredje man, till ett maximalt värde av euro per försäkringsfall. Lösöret består av: I denna grupp inkluderas köksmöbler och möbler generellt, liksom bohag och personliga saker i den försäkrade bostaden, som inte anges vara värdesaker, inkluderat: Hushållsapparater och elektriska apparater. Bild- och ljudapparater, datorer, kameror. Bärbara antenner till radio och TV. Glas, förutom de som omfattas av försäkringen för byggnad. Dekorationsföremål, lampor. Kläder, serviser, glasvaror, saker för personligt bruk (förutom motorfordon, släpvagnar och båtar), livsmedel och födoämnen som finns i bostaden. Föremål som är avsedda för yrkesmässig verksamhet är försäkrade till ett maximalt värde av 20% av försäkringsbeloppet för möbler och utrustning, och utesluter programvara. 11 MED LÖSÖRE AVSES INTE: a. Värdesaker, smycken, klenoder eller föremål av särskilt värde, såvida detta inte har inkluderats i de särskilda villkoren. b. Kontanter, såvida detta inte har inkluderats i de särskilda villkoren. c. Levande djur av alla slag. d. Motorfordon, släp och båtar med tillbehör, såvida detta inte har inkluderats i de särskilda villkoren. e. Föremål och handelsvaror som ingår i en samling varuprover eller kataloger som är avsedda för försäljning.

13 3 TÄCKNING 12 MATERIELLA SKADOR ELLER FÖRLUSTER AV BYGGNAD OCH/ELLER LÖSÖRE Direkta skador eller förluster som orsakats den försäkrade byggnaden och/eller lösöret av nedan angivna orsaker täcks av de avtalade begränsningarna och villkoren i försäkringsbrevet: A.1. Brand, explosion och blixtnedslag 1. Brand Försäkringen täcker materiella direkta skador som drabbar den försäkrade bostaden på grund av de materiella förluster som inträffar till följd av oundviklig brand när branden orsakas slumpmässigt, av utomståendes handlingar, av den försäkrades oaktsamhet eller oaktsamhet hos någon för vilken den försäkrade har skadeståndsansvar. 2. Explosion Försäkringen täcker materiella direkta skador som drabbar den försäkrade bostaden på grund av explosion, även om den inte följs av brand, både om den orsakas inne i den försäkrade bostaden och i dess omgivningar. Likaså inkluderas oprovocerad explosion av varmvattenberedare, fasta installationer och ledningar. 3. Skador på grund av blixtnedslag Försäkringen täcker materiella direkta skador som drabbar den försäkrade bostaden på grund av blixtnedlagets direkta verkningar, även om det inte följs av brand. Ersättningsgränsen för detta skydd är 100% av försäkringsbeloppet för byggnad och/eller lösöre. FÖLJANDE TÄCKS INTE AV FÖRSÄKRINGEN: a. Olyckor som orsakas av rökning, olyckor i hemmet eller olyckor på grund av enstaka föremål som hamnar i brasor, förutom om de orsakar brand. b. Skador som orsakas av värme i sig, på grund av direkt eller indirekt kontakt med värmeapparater, luftkonditionering, belysning, öppen spis och eldstäder, förutom om dessa risker har samband med brand i egentlig mening. c. Explosioner av apparater, installationer eller ämnen som inte vanligtvis används i hemmet. d. Skador som orsakas av överspänning eller induktion på grund av blixtnedslag. A.2. Vattenskador 1. Läckage och översvämningar: Försäkringen täcker de materiella direkta skador som orsakas av läckage, filtrering, översvämningar och utgjutningar av vatten, som inträffar

14 oförutsett och som kommer från försäkrade apparater och installationer, inkluderat sprickor i akvarium eller andra fasta prydnadsföremål som innehåller vatten. 2. Felsökning och reparation av felet: Vid försäkring av byggnad, täcks de utgifter som orsakas på grund av felsökning, reparation och/eller utbyte av den felaktiga delen under förutsättning att det rör sig om fasta ledningar som är förbehållna försäkringstagaren i bostaden. Vid söndervittring eller allmänt slitage av ledningarna i bostaden, är försäkringsgivarens skyldighet begränsad till att ersätta reparation av den del av ledningen som orsakar skadan i bostaden, vilket innebär att efterföljande olycksfall som härrör från samma orsak inte täcks av försäkringen. 3. Vattenskador som härrör från andra bostäder: Försäkringen täcker materiella direkta skador och inkluderar läckage som härrör från angränsande bostäder eller bostäder som ligger på högre plan och som tillhör tredje man. 4. Glömska eller försummelse: Försäkringen täcker materiella direkta skador som orsakas av vatten till följd av glömska eller underlåtenhet att stänga av kranar och liknande. 5. Installationsfel av brandsläckningsmedel: Försäkringen täcker materiella skador som orsakas av utgjutning, brist på täthet, läcka, spricka, fall, fel eller läckage av vatten eller vilket som helst annat ämne som används för brandsläckning. Ersättningsgränsen för detta skydd är 100% av försäkringsbeloppet för byggnad och/eller lösöre. 13 FÖLJANDE TÄCKS INTE AV FÖRSÄKRINGEN: a. Skador som orsakas av uppenbar brist på reparation, bevarande eller underhåll av bostaden och dess installationer, som kan tillskrivas försäkringstagaren eller den försäkrade helt eller delvis, med undantag för vad som stadgas i avsnitt 2 - felsökning och reparation av fel. b. Felsökning och reparation av felet när den försäkrade inte har utfört nödvändiga reparationer för underhåll av installationerna, om han känner till söndervittringens skick eller allmänt slitage av ledningarna efter ett tidigare försäkringsfall. c. Utgifter för avloppsrensning. d. Kostnaderna för att reparera eller justera kranar, sanitetsföremål, sanitetsapparater och dess tillbehör, varmvattenberedare, element, ackumulatorer, luftkonditionering och hushållsapparater, liksom utbyte av delar som hör till bevarandet av installationerna. e. Kostnaderna för reparation av fasader eller tak, även om vattenskador och läckage som täcks av försäkringen har inträffat. f. Nödvändiga kostnader för att rätta till fel i byggnadens konstruktion eller design. g. Skador som orsakas i själva systemet för brandsläckning eller dess installationer, liksom skador som orsakas på grund av användning av systemet för andra ändamål än vad det är avsett för, eller förlust eller utspillning av vätska eller annat ämne. h. Kostnader för att reparera akvarium. i. Kostnader för att reparera och söka efter fel i septiska tankrar, kloaker och avloppsledningar. j. Skador, kostnader för felsökning och reparation av fukt på grund av kondensation.

15 k. De skador eller läckor som orsakas av meteorologiska fenomen, förutom om de härrör från läckage från dolda avlopp med regnvatten. l. Kostnader för felsökning och reparation av läckage eller fel som inte förorsakar ersättningsbara skador enligt detta försäkringsbrev, enligt punkterna 1, 3, 4 och 5 om täckning för vattenskador. 14 A.3. Skyddets omfattning 1. Risker som härrör från naturfenomen Försäkringen täcker materiella skador som orsakats direkt av regn, hagel, snö och blåst, under förutsättning att dessa försäkringsfall orsakade av dess risker inte anses som extraordinära enligt tillämpad lagstiftning eller inträffar på ett avvikande sätt. Dessa klimatfenomens avvikande sätt bestyrks huvudsakligen med intyg som har utfärdats av behöriga offentliga organ eller i avsaknad av dem, genom att den försäkrade inkommer med bevis. Det faktum att andra byggnader med stadiga byggnadsegenskaper i närheten av den försäkrade bostaden har drabbats av samma klimatfenomen, anses vara ett bevis. Om meningsskiljaktighet uppstår bör förfaringssättet vara i enlighet med artikel 20 i dessa allmänna villkor. Ersättningsgränsen för detta skydd är 100% av försäkringsbeloppet för byggnad och/eller lösöre. 2. Översvämning Försäkringen täcker materiella direkta skador på försäkrad egendom i samband med eller till följd av vatten som förflyttar sig längs med golvets yta på grund av: Översvämning eller oförutsedd ändring av riktning av sjöar utan naturligt utlopp, dammar, åar, bäckar, kanaler, bevattningskanaler, fördämningar eller andra vattendrag i området som har skapats av människan. Översvämning av kloaksystem, avloppstrummor och andra liknande ledningar. Likaså täcker försäkringen kostnaderna för borttagning av gyttja och utsugning av rötslam till följd av ett försäkringsfall. Ersättningsgränsen för detta skydd är 100% av försäkringsbeloppet för byggnad och/eller lösöre. FÖLJANDE TÄCKS INTE AV SKYDDEN A.3.1 O CH A.3.2.: a. Skador som inträffar på grund av regn, snö, sand eller damm som kommer in genom dörrar, fönster eller andra öppningar som har lämnats öppna eller som har bristfälliga stängningsanordningar. b. Skador som har inträffat till följd av byggnadsarbeten eller reparationer i den försäkrade bostaden. c. Skador som orsakas på grund av tidvatten och vatten som härrör från havet, inräknat när dessa fenomen har orsakats av vinden. d. Skador som orsakas genom direkt inverkan av vatten i åar som avviker från sina normala vattenfåror, även om deras ström är avbruten, skador på grund av

16 tidvattnet, vatten som härrör från havet och skador som har inträffat på grund av bristningar i dammar eller tillbakahållande diken. e. Skador som visar sig i form av läckor, oxidering eller fukt som förorsakas långsamt. f. Skador som beror på fel i konstruktionen, bevarandet eller underhållningen av byggnaden och/eller dess installationer. g. Kostnader för att reparera, byta ut eller rensa avlopp och liknande ledningar, liksom skador som orsakas i själva ledningarna för distribution eller avlopp av vatten, rörsystem eller cisterner. h. Skador som har orsakats på växter, träd och andra föremål i trädgården och generellt sett, vilka föremål som helst som har placerats utomhus, även om de skyddas av flexibla material, markiser, plast eller om de befinner sig inne i öppna konstruktioner. i. Skador som orsakas på paneler, installationer för solenergi och reklam av vilket slag som helst Vandalisering och illvilligheter Försäkringen täcker materiella direkta skador på den försäkrade egendomen till följd av vandalisering och illvilligheter: Som har begåtts individuellt eller kollektivt av andra personer än försäkringstagaren, den försäkrade, anställda eller personer som bor tillsammans med dem. Som härrör från tumult som inträffar i samband med möten och demonstrationer som har genomförts i enlighet med gällande lagstiftning eller lagliga strejker, förutom om nämnda handlande är ett uppror eller folkupplopp. Ersättningsgränsen för detta skydd är 100% av försäkringsbeloppet för byggnad och/eller lösöre. FÖLJANDE TÄCKS INTE AV FÖRSÄKRINGEN: a. Tumult, folkupplopp, interna upplopp, sabotage eller terrorism. b. Skador och utgifter som orsakas på grund av klotter, fästning av affischer och liknande händelser. c. Förluster på grund av stöld och olovligt förfarande av de försäkrade föremålen. d. Skador som har orsakats av hyresgäster eller såväl lagliga som olagliga ockupanter i bostaden. e. Sprickor i fönster. f. Skador på egendom eller föremål på uteplatser, altaner, trädgårdar, parkeringsplatser eller utomhus i allmänhet. 4. Rök och sot Försäkringen täcker materiella direkta skador i den försäkrade bostaden som orsakas direkt av rök och sot oavsett ursprung, både om försäkringsfallet har inträffat i den försäkrade bostaden och i dess närhet. Ersättningsgränsen för detta skydd är 100% av försäkringsbeloppet för byggnad och/eller lösöre.

17 FÖLJANDE TÄCKS INTE AV FÖRSÄKRINGEN: Skador som orsakas av fortlöpande inverkan av rök eller sot eller när skadorna inte har sitt ursprung i ett olycksfall eller avvikande händelse Krockar, sammanstötningar, flygplansstörtning och ljudvågor Försäkringen täcker materiella skador som orsakas av: Krock eller sammanstötning mellan den försäkrade egendomen och markfordon, och/ eller djur, liksom med de varor som transporteras av dem. Störtning av flygplan, rymdfarkoster, satteliter, delar eller föremål från desamma som lossnar, träd, master, TV- och radioantenner. Ljudvågor som orsakas av flygplan, rymdfarkoster, och/eller satelliter som spränger ljudvallen. Ersättningsgränsen för detta skydd är 100% av försäkringsbeloppet för byggnad och/eller lösöre. FÖLJANDE TÄCKS INTE AV FÖRSÄKRINGEN: Skador som orsakas av fordon, båtar, djur eller flygplan som ägs, körs, styrs, lotsas eller är under kontroll av försäkringstagaren, den försäkrade, någon av deras anställda eller personer som bor tillsammans med dem. A.4. Sprickor i fönster, speglar, marmol, granit, porslin / sanitetsföremål Försäkringen täcker skador på grund av oförutsedda sprickor och utgifter för transport och installation i följande fall: 1. Om byggnaden är försäkrad All slags glas, speglar och glasrutor som är fastsatta i byggnaden. Porslin och sanitetsföremål som befinner sig i byggnaden/bostaden. Bänkar av marmor, granit eller annan naturlig eller konstgjord sten som sitter fast i kök och badrum. 2. Om lösöret är försäkrat All slags glas, speglar och glasrutor som är en fast del av lösöret eller något av dess föremål. Marmor, granit eller andra naturliga eller konstgjorda stenar som är delar av möbler eller bord. Om den försäkrade handlar i egenskap av hyresgäst, inkluderas även glasen i dörrar och fönster som tillhör bostaden. Ersättningsgränsen för detta skydd är 100% av försäkringsbeloppet för byggnad och/eller lösöre.

18 FÖLJANDE TÄCKS INTE AV FÖRSÄKRINGEN: a. Skador som orsakas i samband med flytt, målningsarbete, dekoration, bevarande eller renovering av den försäkrade bostaden. Dock täcks sådana skador om nämnda arbeten utförs av en tredje man och det kan intygas med faktura i vilken yrkesmannens uppgifter anges. b. Skador som orsakas av felaktig placering av de försäkrade föremålen och deras stöd. c. Repor, flagning, skrapmärken och i allmänhet vilken som helst estetisk eller ytlig defekt. d. Sprickor i lampor, glödlampor, glasvaror, tavlor, föremål som kan bäras i handen, glasföremål och dekorationsföremål, glasögon, monokel, binokulär, bärbara apparater, hushållsapparater, glaskermikhäll, ljud- och bildapparater, persondatorer, solpaneler, glas och marmor med konstnärligt värde, liksom glas som inte är en fast del av möblerna eller fastigheten. e. Glas som är en del av växthus eller liknande. f. Marmor, granit och andra naturliga eller konstgjorda stenar som finns i bostadens golv, väggar eller tak både invändigt och utvändigt. g. Skador som består av sprickor som beror på slitage, ålder eller användning. 17 A.5. Stöld medelst inbrott och rån Försäkringen täcker de materiella skador som den försäkrade lider till följd av försvinnande, förstöring eller försämring av de försäkrade föremålen, liksom skador eller defekter som drabbar byggnaden vid fall av stöld medelst inbrott, inbrottsförsök eller rån i hemmet. Ersättningens gränser är följande: 1. Skador på byggnaden Upp till 100% av försäkringsbeloppet för byggnaden. Om byggnaden inte är försäkrad så ersätts skador på byggnaden med upp till 10% av försäkringsbeloppet för lösöret, dock med max euro per försäkringsfall. 2. Lösöre Upp till 100% av försäkringsbeloppet för lösöre. 3. Nycklar och lås Under förutsättning att lösöret är försäkrat täcks utbyte av nycklar och lås till ytterdörrar, kassaskåp och larm till den försäkrade bostaden till följd av stöld medelst inbrott, rån och stöld eller förlust inne i och utanför bostaden. Försäkrat belopp: Förstarisk 600 euro per försäkringsfall och år. RISKER SOM INTE TÄCKS: a. Olycksfall som orsakas av den försäkrade och/eller försäkringstagaren, av vilken som helst familjemedlem, deras anställda och/eller personer som bor i den försäkrade bostaden.

19 18 b. Försäkringsfall som innebär stöld medelst inbrott och/eller skador som uppstår vid inbrottsförsök om bostaden lämnas obebodd längre tid än vad som stadgas i de särskilda villkoren. c. Stöld medelst inbrott eller rån som begås utan att egendomen eller den försäkrade bostaden är skyddad av de säkerhetsåtgärder som intygas i försäkringsbrevet eller när desamma är verkningslösa. d. Förluster, borttappning, försvinnande eller stöld av egendom, förutom vad som stadgas om täckning av nycklar och lås. e. Stölder eller rån av egendom som befinner sig på annan plats än vad som anges i försäkringsbrevet. f. Föremål och egendom som befinner sig i trädgårdar, under bar himmel eller inne i öppna konstruktioner såsom verandor, takterrasser eller innergårdar, med undantag för individuella TV- och radioantenner. g. Stöld eller rån av värdesaker, pengar eller smycken. h. Stöld, med undantag för nycklar och lås. i. Rån utanför hemmet. A.6. Diverse utgifter Försäkringen täcker utgifter och/eller skador som vederbörligen motiveras och som den försäkrade nödvändigtvis har ådragit sig till följd av något av de försäkringsfall och upp till de begränsningar som anges nedan: 1. Assistans från brandkåren Försäkringen täcker den kommunala avgiften för brandkårens ingripande till följd av ett försäkringsfall. 2. Räddning, släckning, rivning och uppröjning Försäkringen täcker kostnader som orsakas av nödvändiga åtgärder som antas av behörig myndighet eller den försäkrade för att stoppa, släcka eller hindra spridning av branden. Försäkringen täcker transport av den försäkrade egendomen i syfte att skydda dem från branden, liksom eventuella skador som drabbar dem under räddningen. Likaså täcker försäkringen nödvändiga utgifter för rivning och röjning till följd av försäkringsfall som täcks av detta försäkringsbrev. Ersättningsgränsen för täckningen under 1 och 2 är 100% av försäkringsbeloppet för byggnad och/eller lösöre. 3. Nya officiella handlingar Försäkringen täcker kostnader för att erhålla nya officiella handlingar angående ägandet av den försäkrade egendomen och dess bebolighet, med undantag för dokument som har samband med yrkesmässig eller kommersiell verksamhet. Nämnda kostnader måste vederbörligen motiveras genom utfärdande av duplikat. Ersättningsgränsen för detta skydd är 10% av försäkringsbeloppet för lösöre.

20 4. Obeboelig bostad Om byggnaden är försäkrad Försäkringen täcker de kostnader som uppstår vid tvångsutrymning av bostaden till följd av ett försäkringsfall som täcks av denna försäkring, med syfte att hyra en annan bostad med liknanade egenskaper under den tid som reparationsarbetet av den försäkrade bostaden pågår, med en begränsning på max 12 månader. Om lösöret är försäkrat Kostnaden för att hyra möbler med liknande egenskaper, under den tid som arbetena pågår för att reparera de skador som har orsakats av försäkringsfallet med en begränsning på max 12 månader. Försäkringen täcker kostnaden för transporten av allt försäkrat lösöre till den nya hyrda bostaden, och är försäkrad enligt samma villkor. Ersättningsgränsen för detta skydd är 100% av försäkringsbeloppet för byggnad och/eller lösöre. 19 FÖRSÄKRINGEN TÄCKER INTE: Obeboelighet som varar mindre än 48 timmar. 5. Förlust av hyror I det fall den försäkrade handlar i egenskap av hyresvärd skall försäkringsgivaren återbetala 100% av hyrorna som försäkringstagaren ej inkasserat från hyresgästen under den tid som reparationsarbetena av den försäkrade bostaden pågår, till följd av ett försäkringsfall som denna försäkring täcker. Upp till 100% av försäkringsbeloppet för byggnaden, med en begränsning på max 12 månadshyror. 6. Tillfällig flytt av lösöre Inom de begränsningar och villkor som stadgas i försäkringsbrevet, täcks materiella skador och förluster av kläder, personlig egendom och annat lösöre som tillhör den försäkrade och som, under en resa som inte överskrider tre månader, befinner sig utanför den bostad som anges i de särskilda villkoren, till följd av brand, explosion, blixtnedslag, vattenskador eller stöld medelst inbrott och som skulle ha ersatts om försäkringsfallet hade inträffat i den försäkrade bostaden. För att detta skydd ska ha verkan är det nödvändigt att egendomen befinner sig provisoriskt i privat hem, bostad som hyrs per säsong, hotellrum eller rum på pensionat där den försäkrade är inkvarterad när försäkringsfallet inträffar. Inkvarteringsstället ska ha liknande säkerhetsnivå och förhållande som den försäkrade bostaden. Nämnda täckning utökas likaså under den tillfälliga transporten av lösöret till semesterplatsen, som utförs av normala transportmedel förutom motorcyklar och mopeder, vid försäkringsfall som härrör från brand, explosion, blixtnedslag, vatten, rån och plundring samt om en olycka drabbar transportmedlet.

21 Denna täckning tillämpas i hela Spanien och övriga EU-länder samt Schweiz, under förutsättning att den försäkrade har sin skatterättsliga hemvist i Spanien. Ersättningsgränsen för detta skydd är 15% av försäkringsbeloppet för lösöre, max euro per försäkringsfall. 20 FÖLJANDE TÄCKS INTE AV FÖRSÄKRINGEN: a. Förluster eller borttappningar. b. Egendom som saluförs, visas upp eller som befinner sig i magasin för förvaring av möbler. c. Stöld. d. Vilka andra begränsningar eller undantag som helst i denna försäkring är tillämpliga, eftersom denna täckning innebär att försäkringen utvidgas till att omfatta andra platser än de som anges i de särskilda villkoren i försäkringsbrevet. e. Täckningen av smycken, föremål av särskilt värde och pengar i kontanter inne i transportmedlet som används av den försäkrade. f. Försäkringsfall som inträffar i fritidshus. A.7. Elskador Försäkringen täcker kostnader för reparation och/eller utbyten av elinstallation om byggnaden är försäkrad, liksom hushållsapparater eller andra elektriska apparater och deras tillbehör om lösöret är försäkrat, på grund av: Överspänning eller induktioner som orsakas av blixtnedslag. Avvikande ström, kortslutning och själva förbränningen om defekten har driftsrelaterad orsak, även om nämnda olyckor inte leder till brand. Ersättningsgränsen för detta skydd är euro vid förstarisk. FÖLJANDE TÄCKS INTE AV FÖRSÄKRINGEN: a. Skador som har inträffat i bostäder vars elektriska installationer är provisoriska eller inte uppfyller gällande regler. b. Skador till följd av slitage eller långsam försämring av apparater eller elektriska installationer på grund av normal användning, erosion, korrosion, oxidering, kavitation, rost eller inkrustation. c. Skador som består av mindre estetiska defekter som inte påverkar apparatens drift. d. Skador på glödlampor, lysrör, lampor, elrör och katodrör, liksom belysningsapparater och apparater som är äldre än 30 år. e. Skador som täcks av tillverkarens eller leverantörens garanti, enklare nödvändiga underhållsreparationer eller operativa fel. f. Skador som orsakas på utvändiga installationer, oavsett om de befinner sig i luften eller underjorden, förutom TV- och radioantenner. g. Elektriska installationer, elektriska och/eller elektroniska apparater med nyinköpspris under 60 euro, undantaget om annan utrustning av högre värde i den försäkrade bostaden har skadats i samma försäkringsfall.

22 Den maximala ersättningen från försäkringsgivaren, vid försäkringsfall som härrör från skydden i stycke A.1 till A.7, är de som närmare anges under var och en av dem, utan att i något fall överstiga 100% av de försäkrade beloppen för byggnad och/eller lösöre, även om ett och samma försäkringsfall orsakar flera skador. A.8. Skadeståndsansvar För tillämpningen av denna klausul avses med: Husdjur: Hundar av ofarliga raser, katter, fåglar och akvariefiskar, som tillhör den försäkrade, exklusive arter som är giftiga, fridlysta genom lag eller för vilka det råder förbud mot handel, under förutsättning att: De är sällskapsdjur och inte används för kommersiellt bruk. De uppfyller gällande regler angående vaccin och/eller säkerhetsnormer. Farliga hundraser: Hundar och korsningar av följande raser: Amerikansk staffordshire terrier, boxer, amerikansk bulldog, bullmastiff, cane corso, dobermann, argentinsk mastiff, fransk mastiff, tibetansk mastiff, brasiliansk mastiff, napolitansk mastiff, kaukasisk fårhund, dogo canario, ca de bou, amerikansk pitbull terrier, rottweiler, staffordshire bullterrier, tosa inu och japansk tosa, och vilken som helst annan ras som lagligen katalogiserats som farlig vid tiden för försäkringsfallet. Tredje man: Alla fysiska och juridiska personer som inte är: Försäkringstagaren eller den försäkrade. Försäkringstagarens eller den försäkrades familjemedlemmar. Med familjemedlem avses: make/maka (eller sambo eller registrerad partner), förfäder och biologiska och adopterade avkomlingar) till och med tredje ledet under förutsättning att de vanligtvis bor tillsammans med försäkringstagaren eller den försäkrade eller på deras bekostnad. Personer som vanligtvis bor i försäkringstagarens eller den försäkrades bostad, utan att betala någon form av ekonomisk ersättning. Delägare, styrelsemedlemmar, anställda och personer som på grund av rättsliga eller faktiska omständigheter är i en beroendeställning i förhållande till försäkringstagaren eller den försäkrade, medan de handlar inom ramen för nämnda beroendeställning. Försäkringsfall: Alla skadebringande händelser som täcks av försäkringen enligt försäkringsbrevet och som enligt Civillagen (código civil) artikel 1902 och följande kan leda till skadeståndsansvar på grund av direkta materiella skador, personskador och men som den försäkrade har orsakat tredje man och som har inträffat under försäkringsperioden och som täcks av detta skydd. Oavsett hur många reklamationer som framförs och hur många skador som inträffar, anses skador som härrör från en och samma orsak vara ett enda försäkringsfall. Försäkringsperiod: Tidsperioden från det datum då försäkringen börjar gälla till den första förfallodagen av försäkringsbrevet, eller mellan två årliga förfallodagar eller mellan den senaste förfallodagen och datumet för uppsägning av försäkringen. Begränsning per försäkringsfall: Det maximala belopp som försäkringsgivaren åtar sig att betala på grund av alla ersättningar och utgifter som har samband med ett försäkringsfall, oberoende av antal drabbade personer. 21

23 22 Begränsning per olycksdrabbad: Det maximala belopp som försäkringsgivaren åtar sig att betala till den olycksdrabbade eller de personer som efterträder dennes rättigheter, på grund av alla skador och men som har orsakats. I det fall flera personer drabbas av ett och samma försäkringsfall, tillämpas den begränsning som stadgas i försäkringsbrevet för var och en av de olycksdrabbade, dock med hänsyn till den begränsning per försäkringsfall som stadgas i försäkringsbrevet. Begränsning per försäkringsperiod: Det maximala belopp som försäkringsgivaren åtar sig att betala på grund av alla ersättningar och utgifter under en försäkringsperiod, oavsett om skadorna och menen för vilka ersättning begärs, beror på ett eller flera försäkringsfall. Försäkringsbeloppet minskar i takt med att det förbrukas av att ett eller flera försäkringsfall inträffar under försäkringsperioden. Personskada: Kroppsskada eller död, som drabbar fysiska personer. Materiell skada: Förstöring eller försämring av saker och/eller djur. Men: Ekonomisk förlust som är en direkt följd av en personlig skada eller materiell skada som kan ersättas av försäkringen och som drabbar den som gör anspråk på nämnda ekonomiska förlust Försäkringsgivarens skyldigheter I enlighet med villkoren för täckning i försäkringsbrevet och med begränsning av försäkringsbeloppet som anges i de särskilda villkoren i detsamma, åtar sig försäkringsgivaren följande skyldigheter: Betalning till de drabbade eller deras successorer av de skadestånd som den försäkrades skadeståndsansvar kan ge upphov till. Inrättande av den säkerhet i rättegång som krävs av den försäkrade för att garantera dennes skadeståndsansvar. Betalning av rättegångskostnader. Betalning av arvoden för den försäkrades juridiska försvar gentemot den drabbades krav. Utomrättsliga kostnader som hör till försäkringsfallet och som den försäkrade kan ådra sig, under förutsättning att sådana kostnader betalas med försäkringsgivarens samtycke. Om anspråken på skadestånd överskrider försäkringsbeloppet i försäkringsbrevet är försäkringsgivaren endast skyldig att betala en proportionell del av rättegångskostnaderna mellan anspråkets totala belopp och det försäkrade beloppet. Detsamma gäller om det rör sig om flera processer som har sitt ursprung i ett och samma försäkringsfall. Geografisk omfattning av täckningen och jurisdiktion Denna täckning omfattar och begränsar sig till det ansvar som spanska domstolar är behöriga att pröva eller som erkänns av desamma, och som härrör från skador och men som inträffar i hela världen, med undantag för USA, Kanada och Mexiko. Oavsett på vilken plats försäkringsfallet har inträffat ska skadeståndet betalas genom insättning i euro på en spansk bank eller sparbank, enligt lagstiftningen

24 i respektive land. Vid beräkning av växelkursen ska köpkursen tillämpas samma dag som insättningen sker, enligt köpkursen. Om den försäkrade har sin skatterättsliga hemvist i utlandet begränsas täckningen till de anspråk som görs gällande i enlighet med spansk lagstiftning och som härrör från skador och men som har inträffat i Spanien. Tidsmässig omfattning av täckningen Försäkringen täcker skadeståndsansvar som härrör från skador som inträffar under försäkringsbrevets giltighetsperiod och som har gjorts anspråk på under densamma eller inom tolv månader räknat från det att försäkringen gick ut eller sades upp. Försäkrat belopp Det försäkrade beloppet fastställs till euro per försäkringsfall. Andra försäkrade belopp kan avtalas i de särskilda villkoren. A.8.1. Om byggnaden är försäkrad Försäkringen täcker betalning av de skadestånd som den försäkrade kan ådra sig i enlighet med gällande lagstiftning på grund av personskador, materiella skador och men som den försäkrade har orsakats tredje man ofrivilligt i egenskap av ägare eller delägare av den bostad som anges i försäkringsbrevet och som härrör från nämnda ägande eller delägande, med de begränsningar och på de villkor som har avtalats i försäkringsbrevet. Likaså omfattar försäkringen skadeståndsansvar som härrör från vattenskador på grund av läckage, explosion, spricka, översvämning eller stopp i ledningar, installationer eller fasta depåer i den försäkrade bostaden. Dessutom inkluderas skadeståndsansvar som den försäkrade kan ådra sig i samband med utförande av renovering, reparation, utbyggnad och underhåll av den försäkrade bostaden, under förutsättning att nämnda arbeten anses vara mindre arbeten och dess budget inte överstiger euro. 23 FÖLJANDE TÄCKS INTE AV FÖRSÄKRINGEN: Anspråk som grundar sig på: a. Avtalsrättsligt ansvar och skador som härrör från vilken som helst kommersiell, industriell eller yrkesmässig verksamhet som utförs i den försäkrade bostaden. b. Ansvar som direkt kan tillskrivas hyresgäster eller anställda i fastigheten. c. Skador som orsakas av fastigheter som är föremål för beslut om överhängande fullständig eller delvis rivning. d. Skador som drabbar själva fastigheten som är föremål för försäkringen och dess installationer. e. Skador som orsakas av hissar eller varuhissar om gällande regler för bevarande och underhåll inte har iakttagits, och under inga omständigheter det ansvar som kan krävas av de företag som är ansvariga för underhåll och bevarande av hissarna. f. Det ansvar som kan tillskrivas företaget som tar hand om påfyllning och underhåll av behållare med gas, dieselolja, propan och liknande. g. Ägodelar som hör till annan fastighet än den som anges i försäkringsbrevet.

25 24 A.8.2. Om lösöret är försäkrat Försäkringen täcker betalning av de skadestånd som den försäkrade, och personer för vilka den försäkrade ansvarar enligt lag, kan ådra sig i enlighet med gällande lagstiftning på grund av personskador, materiella skador och men som ofrivilligt har orsakats tredje man till följd av handlingar som har inträffat när någon av nämnda personer agerar inom ramen för sitt privatliv i följande situationer eller i egenskap av: Icke yrkesmässig verksamhet: För handlingar och underlåtelser som begås utanför den yrkesmässiga verksamheten. Familjeöverhuvud: För de handlingar och underlåtelser som begås av vilken som helst person för vilken den försäkrade är skadeståndsansvarig inom ramen för sitt privatliv, liksom för handlingar och underlåtelser som begås av de familjemedlemmar som bor tillsammans med den försäkrade. Anställda i hushållet: För de handlingar och underlåtelser som anställda i hushållet begår när de utför sitt arbete. Nyttjanderättshavare och/eller hyresgäster i bostaden som innehåller de försäkrade föremålen. Dock täcks inte anspråk som grundar sig på underhåll av bostaden. Idrottsutövare: När den försäkrade som amatör utövar vilken idrottsaktivitet som helst förutom flygsporter, bågskytte och jakt. Försäkringen täcker inte skador som orsakas på grund av professionell idrottsutövning. Husdjursägare: så som det definieras i denna försäkring, förutom hundar av farliga raser, som kan vara föremål för valfri täckning genom att de uttryckligen anges i försäkringsbrevet och motsvarande premie betalas. Ägare av fritidsbåtar utan motor: Med fritidsbåt avses flytande föremål som används för fritidssegling, under förutsättning att de inte har motor och att de har en längd på max 6 meter och att den försäkrade innehar den förarlicens som krävs enligt gällande regler. Ägare eller användare av cyklar: I egenskap av amatör. Ägare av individuella radio- och/eller TV-antenner som installerats i bostaden som innehåller de försäkrade föremålen. Dock täcks inte anspråk som grundar sig på underhåll av bostaden. Hyresgästens skadeståndsansvar gentemot bostadens ägare för de materiella skador som drabbar bostaden till följd av brand eller explosion, när ansvaret kan tillskrivas hyresgästen. Skadeståndsansvar vid fiske. I enlighet med de bestämmelser och villkor som stadgas i försäkringsbrevet, åtar sig försäkringsgivaren de ekonomiska förpliktelser som härrör från skadeståndsansvar som den försäkrade kan ådra sig i enlighet med gällande lagstiftning för personskador, materiella skador och efterföljande men som ofrivilligt har orsakats tredje man, vid utövande av sportfiske med metspö. FÖLJANDE TÄCKS INTE AV FÖRSÄKRINGEN: Anspråk, såväl när lösöre som byggnad har försäkrats, som härrör från: a. Skador som har sitt ursprung i den försäkrades eller de försäkrade personernas industriella, kommersiella eller yrkesmässiga verksamhet av vilket som helst slag.

606 by Hiscox Försäkringsvillkor

606 by Hiscox Försäkringsvillkor 606 by Hiscox Försäkringsvillkor Innehåll Inledning 2 Allmänt 3 Definitioner 3 Allmänna villkor 5 Allmänna undantag 6 Hur du framställer ett krav 7 Så mycket betalar vi 7 Vår garanti 8 A Byggnader och

Läs mer

VillaHem. försäkringsvillkor 1 maj 2010

VillaHem. försäkringsvillkor 1 maj 2010 VillaHem försäkringsvillkor 1 maj 2010 Home Här har vi samlat allt som vår villahemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid

Läs mer

Försäkringsvillkor M Försäkring Fritidshus 15 04 01

Försäkringsvillkor M Försäkring Fritidshus 15 04 01 Försäkringsvillkor M Försäkring Fritidshus 15 04 01 Försäkringsgivare: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial. Box 3031, 103 61 Stockholm. www.gjensidige.se 1 Innehållsförteckning 1 Allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

Försäkringsvillkor för Villaägarnas Villahem Flex. Gäller från 2015-04-01

Försäkringsvillkor för Villaägarnas Villahem Flex. Gäller från 2015-04-01 Försäkringsvillkor för Villaägarnas Villahem Flex Gäller från 2015-04-01 Innehållsförteckning FULLSTÄNDIGA VILLKOR...4 A VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER...4 B VEM ÄR FÖRSÄKRAD...4 C VAD ÄR FÖRSÄKRAT...5 C1 Lös

Läs mer

Fritidshus. försäkringsvillkor 1 maj 2011

Fritidshus. försäkringsvillkor 1 maj 2011 Fritidshus försäkringsvillkor 1 maj 2011 Holiday home Här har vi samlat allt som vår fritidshusförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad

Läs mer

Försäkringsvillkor september 2015

Försäkringsvillkor september 2015 FRITIDSHUS Försäkringsvillkor september 2015 Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell skada. Ring oss gärna på 0771-655 655 eller

Läs mer

Villkor Villahemförsäkring. Gäller från 2013-01-01

Villkor Villahemförsäkring. Gäller från 2013-01-01 Villahemförsäkring VH13 Villkor Villahemförsäkring Gäller från 2013-01-01 Villkor Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller 5 B Aktsamhetskrav 5 C Självrisker 6 D

Läs mer

Försäkringsvillkor för Villaägarnas Hem. Gäller från 2015-04-01

Försäkringsvillkor för Villaägarnas Hem. Gäller från 2015-04-01 Försäkringsvillkor för Villaägarnas Hem Gäller från 2015-04-01 Innehållsförteckning FULLSTÄNDIGA VILLKOR... 4 A VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER... 4 B VEM ÄR FÖRSÄKRAD... 4 C VAD ÄR FÖRSÄKRAT... 5 C1 Lös egendom...

Läs mer

VillaHem. försäkringsvillkor 1 juni 2013

VillaHem. försäkringsvillkor 1 juni 2013 VillaHem försäkringsvillkor 1 juni 2013 Home Här har vi samlat allt som vår villahemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller

Läs mer

SBAB Stor Hem försäkringsvillkor 1 jan 2012

SBAB Stor Hem försäkringsvillkor 1 jan 2012 SBAB Stor Hem försäkringsvillkor 1 jan 2012 Här har vi samlat allt som vår villahemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid

Läs mer

Hem. försäkringsvillkor 1 juni 2013

Hem. försäkringsvillkor 1 juni 2013 Hem försäkringsvillkor 1 juni 2013 Här har vi samlat allt som vår hemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Hem. försäkringsvillkor 1 september 2014

Hem. försäkringsvillkor 1 september 2014 Hem försäkringsvillkor 1 september 2014 Här har vi samlat allt som vår hemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Hem, Villa och Fritidshus

Hem, Villa och Fritidshus Hem, Villa och Fritidshus Försäkringsvillkor: Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring Datum: 13.02.01 1 Villkor Hem, villa & fritidshus Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Box 7830 103 98 Stockholm 08-684

Läs mer

SBAB Hemförsäkring. försäkringsvillkor 1 maj 2009

SBAB Hemförsäkring. försäkringsvillkor 1 maj 2009 SBAB Hemförsäkring försäkringsvillkor 1 maj 2009 Home Här har vi samlat allt som vår hemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller

Läs mer

VILLKOR VH12. Villahemförsäkring. Gäller från 2012-01-01

VILLKOR VH12. Villahemförsäkring. Gäller från 2012-01-01 VILLKOR VH12 Villahemförsäkring Gäller från 2012-01-01 1 NORMVILLKOR Villahemförsäkring VH12 Information om din försäkring... 2 A Var och för vilka försäkringen gäller... 5 B Aktsamhetskrav... 5 C Självrisker...

Läs mer

FRITIDSHUSFÖRSÄKRING FH14. Fritidshusförsäkring. Gäller från 2014-01-01

FRITIDSHUSFÖRSÄKRING FH14. Fritidshusförsäkring. Gäller från 2014-01-01 FRITIDSHUSFÖRSÄKRING FH14 VILLKOR Fritidshusförsäkring Gäller från 2014-01-01 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller 5 B Aktsamhetskrav 5 C Självrisker 6 D Försäkrad

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Gäller från 2014-01-01

Fritidshusförsäkring. Gäller från 2014-01-01 Fritidshusförsäkring FH14 Villkor Fritidshusförsäkring Gäller från 2014-01-01 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller 5 B Aktsamhetskrav 5 C Självrisker 6 D Försäkrad

Läs mer

Villkor Villahemförsäkring

Villkor Villahemförsäkring Villahemförsäkring VH14 Villkor Villahemförsäkring Gäller från 14-01-01 Villkor Villahemförsäkring gäller från 14-01-01 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller

Läs mer

Fullständigt försäkringsvillkor Gäller från 2010-04-01

Fullständigt försäkringsvillkor Gäller från 2010-04-01 Fullständigt försäkringsvillkor Gäller från 2010-04-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Sak AB Styrelsens säte: Stockholm, Orgnr: 516406-0070 FÖRSÄKRINGSVILLKOR MODERNA FÖRSÄKRINGAR...1 SAMMANFATTNING...4

Läs mer

Försäkringsvillkor för villa och fritidshus. Gäller från 2013-02-01

Försäkringsvillkor för villa och fritidshus. Gäller från 2013-02-01 Försäkringsvillkor för villa och fritidshus Gäller från 2013-02-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket Org.nr. 516403-8662

Läs mer

ICA Banken. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-08-01

ICA Banken. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-08-01 ICA Banken Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 2013-08-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, fi lial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662 Tryg

Läs mer

SBAB Stor VillaHem försäkringsvillkor 1 jan 2012

SBAB Stor VillaHem försäkringsvillkor 1 jan 2012 SBAB Stor VillaHem försäkringsvillkor 1 jan 2012 Här har vi samlat allt som vår villahemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller

Läs mer

VILLKOR FRITIDSHUSFÖRSÄKRING FH13. Fritidshusförsäkring. Gäller från 2013-01-01

VILLKOR FRITIDSHUSFÖRSÄKRING FH13. Fritidshusförsäkring. Gäller från 2013-01-01 VILLKOR FRITIDSHUSFÖRSÄKRING FH13 Fritidshusförsäkring Gäller från 2013-01-01 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller 5 B Aktsamhetskrav 5 C Självrisker 6 D Försäkrad

Läs mer

Villkor Villahemförsäkring. Gäller från 2014-01-01

Villkor Villahemförsäkring. Gäller från 2014-01-01 Villahemförsäkring VH14 Villkor Villkor Villahemförsäkring Gäller från 2014-01-01 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller 5 B Aktsamhetskrav 5 C er 6 D Försäkrad

Läs mer

Villkor Villahemförsäkring. Gäller från 2014-01-01

Villkor Villahemförsäkring. Gäller från 2014-01-01 Villahemförsäkring VH14 Villkor Villkor Villahemförsäkring Gäller från 2014-01-01 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller 5 B Aktsamhetskrav 5 C er 6 D Försäkrad

Läs mer

Innehåll. Information om din försäkring 3. A Var och för vilka försäkringen gäller 5. B Aktsamhetskrav 5. C Självrisker 6

Innehåll. Information om din försäkring 3. A Var och för vilka försäkringen gäller 5. B Aktsamhetskrav 5. C Självrisker 6 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller 5 B Aktsamhetskrav 5 C Självrisker 6 D Försäkrad egendom och högsta ersättningsbelopp 6 E Värderings- och ersättningsregler

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Gäller från 2014-01-01

Fritidshusförsäkring. Gäller från 2014-01-01 Fritidshusförsäkring FH14 Fritidshusförsäkring Gäller från 2014-01-01 Villkor Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller 5 B Aktsamhetskrav 5 C Självrisker 6 D Försäkrad

Läs mer

ICA Banken. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01

ICA Banken. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01 ICA Banken Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662 Tryg

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Gäller från 2014-01-01

Fritidshusförsäkring. Gäller från 2014-01-01 Fritidshusförsäkring FH14 Villkor Fritidshusförsäkring Gäller från 2014-01-01 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller 5 B Aktsamhetskrav 5 C Självrisker 6 D Försäkrad

Läs mer

Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus. Gäller från 2012-01-01. Villkor Hem, villa & fritidshus

Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus. Gäller från 2012-01-01. Villkor Hem, villa & fritidshus Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus Gäller från 2012-01-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se

Läs mer