LIBERTY QUALITY HEM. Speciella skydd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIBERTY QUALITY HEM. Speciella skydd"

Transkript

1 LIBERTY QUALITY HEM Speciella skydd

2 LIBERTYQUALITY HEM LS16QHO 01/12 04/12 LIBERTY SEGUROS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Domicilio Social: Obenque 2, Madrid. R.M. de Madrid, T , L.O, F. 83, S. 8, H. M , I. 15- C.I.F.: A-48/037642

3

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Alternativ för teckning av speciella skydd 5 2 Färsäkringsbrevets föremål och täckning 14

5

6 1 ALTERNATIV FÖR TECKNING AV SPECIELLA SKYDD C. SPECIELLA TECKNINGSSKYDD: PLUS C.1. UTÖKNING AV STÖLD MEDELST INBROTT SAMT RÅN ENDAST OM LÖSÖRET ÄR FÖRSÄKRAT 1. Stöld medelst inbrott, rån och/eller försök till dessa brott (i hemmet): Värdesaker (smycken, guld och ädla stenar och föremål av särskilt värde): Smycken, guld och ädla stenar och föremål av särskilt värde täcks av försäkringen med en begränsning av 20% av försäkringsbeloppet för lösöre, under förutsättning att dess värde per enhet eller par, uppsättning eller samling är under euro. För det fall att den förut nämnda gränsen på 20% överskrids, är försäkringens täckning villkorad av att försäkringstagaren uppger värdet och betalar motsvarande försäkringspremie, genom att ange försäkringsbeloppet i försäkringens särskilda villkor. Samma regel tillämpas på smycken, guld och ädla stenar och föremål av särskilt värde vilkas värde per enhet, par, uppsättning eller samling är euro eller mer. I så fall ska värdet anges och förbli försäkrat till det belopp som uttryckligen stadgas i försäkringens särskilda villkor. Smycken som har ett enhetsvärde som överstiger euro täcks endast av försäkringen om de placeras i ett låst kassaskåp så som det definieras i inledningsklausulen i dessa allmänna villkor. Föremål med särskilt värde, smycken och juveler till det verkliga värde som de har vid tidpunkten före försäkringsfallet. Angående värdesaker som utgör del av samlingar eller uppsättningar gäller följande: Om försäkringsfallet inte har drabbat den totala samlingen eller uppsättningen, ska försäkringsgivaren inte ersätta värdet av den fullständiga samlingen eller uppsättningen, utan endast priset för den del som har drabbats, utan att ersättning i något fall ska betalas för värdeminskning som samlingen eller uppsättningen kan ha lidit om den blir ofullständig till följd av försäkringsfallet. 5 Pengar i kontanter Försäkringsbolaget åtar sig att betala det förstariskbeloppet, dock max 300 euro per försäkringsfall. Täckningen i avsnitt A.6. utökas. 300 euro i kontanter i händelse av tillfällig flytt av lösöret som olika kostnader i försäkringsbrevets allmänna villkor. Föremål som har placerats i förrådsutrymmen eller intilliggande annex Försäkringen täcker försäkrad egendom som har placerats i förrådsutrymmen eller intilliggande annex såsom garage som ligger i samma byggnad som den försäkrade

7 bostaden. Denna täckning är begränsad till max euro per försäkringsfall, med en gräns på 600 euro per föremål Stöld Denna utökning täcker stöld som begås inne i bostaden av personer som: Inte bor tillsammans med den försäkrade och/eller försäkringstagaren. Inte hyr eller har nyttjanderätt till den försäkrade bostaden. Försäkringen täcker fall då stölden begås av personer som är anställda i hushållet, om gärningsmannen har ett anställningskontrakt och har arbetat hos den försäkrade under minst 6 månader innan stölden begås, och under förutsättning att den anställde avskedas på grund av stölden. Försäkrat belopp: Upp till 25% av försäkringsbeloppet för lösöre, med en gräns på euro per försäkringsfall och år. Försäkringsbolaget åtar sig att betala förstarisken, dock max 300 euros per försäkringsfall, vid stöld av föremål av särskilt värde, smycken och juveler. 3. Rån på gatan Försäkringen täcker förluster som drabbar den försäkrade till följd av rån som har utförts av tredje man på offentlig plats eller i andra lokaler än den ordinarie bostaden. Täckningens omfattning är begränsad till EU och Schweiz och gäller under förutsättning att den försäkrade har sin skatterättsliga hemvist i Spanien. Denna täckning omfattar dessutom egendom, föremål och pengar i kontanter och personlig egendom som tillhör anställda i hushållet eller den försäkrades egendom som tillfälligt bevakas av de anställda i samband med att de utför arbeten åt den försäkrade under arbetstid. Dessutom täcks nödvändiga kostnader för att erhålla nya officiella handlingar om de har stulits. Försäkrat belopp: Försäkringsbolaget åtar sig att betala förstarisken, dock max euro per försäkringsfall eller max 300 euro per försäkringsfall när det gäller pengar i kontanter, även om flera försäkrade drabbas. 4. Bedräglig användning av kreditkort Försäkringen täcker ekonomisk skada som härrör från tredje mans bedrägliga användning av kreditkort eller köpkort som tillhör den försäkrade eller andra personer över 18 år som är försäkrade och som har drabbats av rån, stöld eller förlust. Täckningen är begränsad till bedräglig användning av kreditkort eller köpkort under 48 timmar före eller efter den tidpunkt då anmälan lämnades in till behörig myndighet. Den försäkrade bör meddela den enhet som har utfärdat korten och ge instruktioner om att spärra dem. Försäkrat belopp: Förstarisk 600 euro per försäkringsfall och år. Ekonomiska förluster som täcks av den enhet som har utfärdat kreditkortet eller köpkortet.

8 C.2. UTÖKNING SPRICKOR: METAKRYLATMÖBLER, GLASKERAMIKHÄLL OCH HUSHÅLLSPPARATSGLAS I de fall försäkring tecknats för lösöret täcks följande: Fasta glas i hushållsapparater och möbler av metakrylat. Sprickor i induktions- eller glaskeramikhällar. a. Induktions- eller glaskeramikhällarnas driftmekanismer, liksom solplattors driftmekaism, förutom i de fall de är oskiljbara delar. b. Skador som orsakas i samband med flytt, målningsarbete, dekoration, bevarande eller renovering av den försäkrade bostaden. Dock täcks sådana skador om nämnda arbeten utförs av en tredje man och det kan intygas med faktura i vilken yrkesmannens uppgifter anges. c. Skador som orsakas av felaktig placering av de försäkrade föremålen och deras stöd. d. Repor, flagning, skrapmärken och i allmänhet vilken som helst estetisk eller ytlig defekt. e. Marmor, granit och andra naturliga eller konstgjorda stenar som finns i bostadens golv, väggar eller tak både invändigt och utvändigt. 7 C.3. RENOVERING AV SKÖNHETSFEL PÅ BYGGNAD OCH LÖSÖRE Försäkringen täcker nödvändiga kostnader för estetisk återställning av egendom som har skadats genom ett försäkringsfall, när det inte är möjligt att reparera den drabbade delen med material som är identiska eller liknande de olycksdrabbade, till förfång för helhetens harmoni. Nämnda kostnader inkluderar total eller delvis reparation eller utbyte av den olycksdrabbade egendomen, med användning av samma eller liknande material som de ursprungliga. Sakkunniga fackmän ska avgöra existensen och värdet av de estetiska skadorna. Om den försäkrade handlar i egenskap av hyresgäst ska den estetiska renoveringen av byggnaden tillämpas på de förbättringsarbeten och renoveringar som denne har genomfört i bostaden. Det är nödvändigt att inkludera värdet av desamma i försäkringsbeloppet för byggnad (renoveringsarbeten). Ersättning för skönhetsfel är villkorad av att skadan repareras. Ersättningsgränsen för detta skydd är 10% av försäkringsbeloppet för lösöre och/eller byggnad, max euro per försäkringsfall och år. Denna gräns tillämpas även om ett och samma försäkringsfall samtidigt drabbar både byggnad och lösöre som täcks av försäkringen. a. Värdesaker b. Kostnader för estetisk återställning i andra rum än det som direkt drabbades av försäkringsfallet.

9 c. Motordrivna fordon. d. Skador som består av skrapmärken, repor och flagning. e. Estetisk återställning av bassänger, idrottsanläggningar, träd, växter, trädgårdar och staket eller murar. f. Den proportionella delen för delägare. 8 C.4. REKONSTRUKTION AV TRÄDGÅRDAR Försäkringen täcker kostnader för rekonstruktion av trädgård som tillhör den försäkrade bostaden, vid skador på grund av: Brand, explosion och blixtnedslag (täckning A.1.) Naturliga risker (atmosfäriska fenomen) (täckning A.3.1.) Översvämning (täckning A.3.2.) Vandalism och illvilligheter i enlighet med villkor A.3.3. Rök (täckning A.3.4) Nedslagning (täckning A.3.5) Räddning, släckning, rivning och uppröjning (täckning A.6) Avlägsnande av trädet som är föremål för försäkrigsfallet. Ersättningsgränsen för detta skydd är 10% av försäkringsbeloppet för byggnad, dock max 600 euro per träd eller växt. C.5. KYL- OCH FRYSVAROR Försäkringen täcker livsmedel, mediciner och läkemedel som har blivit otjänliga vid förvaring i kyl eller frys för hemmabruk som är ansluten till elnätet, på grund av försäkringsfall som omfattas av stycke A.7. Elskador, liksom de som orsakas av: Höjning av temperaturen i kylen eller frysen, på grund av fel i densamma. Läcka av kylvätska eller kylande gas. Strömavbrott under mer än 6 timmar i följd. Om strömavbrott inträffar bör skriftlig bevisning från elleverantören tillföras och om fel har uppstått bör faktura för reparationen tillföras. Ersättningsgränsen för detta skydd är förstarisken, dock max 300 euro per försäkringsfall och år om lösöret är försäkrat. a. Strömavbrott på grund av underlåtelse att betala fakturor. b. Fel på apparater som är mer än 10 år. c. Skador på själva kylen eller frysen. d. Skador på grund av användning i strid med instruktioner från kylens eller frysens tillverkare.

10 C.6. TRÄDGÅRDSMÖBLER Om lösöret är försäkrat så omfattas värdet av möbler i trädgårdar, på terrasser och balkonger som tillhör den försäkrade bostaden, vid försäkringsfall som omfattas av försäkringsbrevet. Självrisken är 150 euro per försäkringsfall. Försäkrat belopp: Förstarisk euro per försäkringsfall och år. a. Stöld. b. Skador som beror på klimatfenomen, med undantag för vind över 75 km/timmen. Skador som härrör från elfel, i dessa fall tas gränsen för förstarisken på euro, som fastställs i artikel 3 stycke A.7. i de allmänna villkoren, bort och täckningen är 100% av byggnaden och/eller lösöret. Den maximala ersättningen från försäkringsgivaren, vid försäkringsfall som härrör från skydden i stycke A.1 till A.7, är de som närmare anges under var och en av dem, utan att i något fall överstiga 100% av de försäkrade beloppen för byggnad och/eller lösöre, även om ett och samma försäkringsfall orsakar flera skador. 9 D. SPECIELLA TECKNINGSSKYDD: PREMIUM D.1. UTÖKNING AV STÖLD MEDELST INBROTT SAMT RÅN ENDAST OM LÖSÖRET ÄR FÖRSÄKRAT 1. Stöld medelst inbrott, rån och/eller försök till dessa brott (i hemmet): Värdesaker (smycken, guld och ädla stenar och föremål av särskilt värde): Smycken, guld och ädla stenar och föremål av särskilt värde täcks av försäkringen med en begränsning av 20% av försäkringsbeloppet för lösöre, under förutsättning att dess värde per enhet eller par, uppsättning eller samling är under euro. För det fall att den förut nämnda gränsen på 20% överskrids, är försäkringens täckning villkorad av att försäkringstagaren uppger värdet och betalar motsvarande försäkringspremie, genom att ange försäkringsbeloppet i försäkringens särskilda villkor. Samma regel tillämpas på smycken, guld och ädla stenar och föremål av särskilt värde vilkas värde per enhet, par, uppsättning eller samling är euro eller mer. I så fall ska värdet anges och förbli försäkrat till det belopp som uttryckligen stadgas i försäkringens särskilda villkor. Smycken som har ett enhetsvärde som överstiger euro täcks endast av försäkringen om de placeras i ett låst kassaskåp så som det definieras i inledningsklausulen i dessa allmänna villkor. Föremål med särskilt värde, smycken och juvelervärderas till det verkliga värde som de har vid tidpunkten före försäkringsfallet. Angående värdesaker som utgör del av

11 samlingar eller uppsättningar gäller följande: Om försäkringsfallet inte har drabbat den totala samlingen eller uppsättningen, ska försäkringsgivaren inte ersätta värdet av den fullständiga samlingen eller uppsättningen, utan endast priset för den del som har drabbats, utan att ersättning i något fall ska betalas för värdeminskning som samlingen eller uppsättningen kan ha lidit om den blir ofullständig till följd av försäkringsfallet. 10 Pengar i kontanter Försäkringsbolaget åtar sig att betala det förstariskbeloppet, dock max 500 euro per försäkringsfall. Täckningen i stycke A euro i kontanter i händelse av tillfällig flytt av lösöret som olika kostnader i försäkringsbrevets allmänna villkor utökas. Föremål som har placerats i förrådsutrymmen eller intilliggande annex. Försäkringen täcker försäkrad egendom som har placerats i förrådsutrymmen eller intilliggande annex såsom garage som ligger i samma byggnad som den försäkrade bostaden. Denna täckning är begränsad till max euro per försäkringsfall, med en gräns på 600 euro per föremål. 2. Stöld Denna utökning täcker stöld som begås inne i bostaden av personer som: Inte bor tillsammans med den försäkrade och/eller försäkringstagaren. Inte hyr eller har nyttjanderätt till den försäkrade bostaden. Försäkringen täcker fall då stölden begås av personer som är anställda i hushållet, om gärningsmannen har ett anställningskontrakt och har arbetat hos den försäkrade under minst 6 månader innan stölden begås, och under förutsättning att den anställde avskedas på grund av stölden. Försäkrat belopp: Upp till 25% av försäkringsbeloppet för lösöre, med en gräns på euro per försäkringsfall och år. Försäkringsbolaget åtar sig att betala förstarisken, dock max 300 euros per försäkringsfall, vid stöld av föremål av särskilt värde, smycken och juveler. Stöld (som sker utanför bostaden): Denna utökning täcker även stöld utanför bostaden, under förutsättning att det sker inom det försäkrade området (innergårdar, trädgårdar), och max 300 euro per föremål och försäkringsfall, för de föremål som innefattas i det fösäkrade lösöret. Särskilda värdesaker, smycken, juveler och kontanter inkluderas ej. 3. Rån på gatan Försäkringen täcker förluster som drabbar den försäkrade till följd av rån som har utförts av tredje man på offentlig plats eller i andra lokaler än den ordinarie bostaden. Täckningens omfattning är begränsad till EU och Schweiz och gäller under förutsättning att den försäkrade har sin skatterättsliga hemvist i Spanien. Denna täckning omfattar dessutom egendom, föremål och pengar i kontanter och personlig egendom som tillhör anställda i hushållet eller den försäkrades egendom som tillfälligt bevakas av de anställda i samband med att de utför arbeten åt den försäkrade under arbetstid. Dessutom täcks nödvändiga kostnader för att erhålla nya officiella handlingar om de har stulits.

12 Försäkrat belopp: Försäkringsbolaget åtar sig att betala förstarisken, dock max euro per försäkringsfall eller max 300 euro per försäkringsfall när det gäller pengar i kontanter, även om flera försäkrade drabbas. 4. Bedräglig användning av kreditkort Försäkringen täcker ekonomisk skada som härrör från tredje mans bedrägliga användning av kreditkort eller köpkort som tillhör den försäkrade eller andra personer över 18 år som är försäkrade och som har drabbats av rån, stöld eller förlust. Täckningen är begränsad till bedräglig användning av kreditkort eller köpkort under 48 timmar före eller efter den tidpunkt då anmälan lämnades in till behörig myndighet. Den försäkrade bör meddela den enhet som har utfärdat korten och ge instruktioner om att spärra dem. Försäkrat belopp: Förstarisk 600 euro per försäkringsfall och år. Ekonomiska förluster som täcks av den enhet som har utfärdat kreditkortet eller köpkortet. D.2. UTÖKNING SPRICKOR: METAKRYLATMÖBLER, GLASKERAMIKHÄLL GLAS PÅ SOLPLATTOR OCH GLAS PÅ HUSHÅLLSPPARATER I de fall försäkring tecknats för lösöret täcks följande: Fasta glas i hushållsapparater och möbler av metakrylat. Sprickor i induktions- eller glaskeramikhällar. I de fall försäkring tecknats för lösöret täcks följande: Sprickor i glas i solplattor. 11 a. Induktions- eller glaskeramikhällarnas driftmekanismer, liksom solplattors driftmekaism, förutom i de fall de är oskiljbara delar. b. Skador som orsakas i samband med flytt, målningsarbete, dekoration, bevarande eller renovering av den försäkrade bostaden. Dock täcks sådana skador om nämnda arbeten utförs av en tredje man och det kan intygas med faktura i vilken yrkesmannens uppgifter anges. c. Skador som orsakas av felaktig placering av de försäkrade föremålen och deras stöd. d. Repor, flagning, skrapmärken och i allmänhet vilken som helst estetisk eller ytlig defekt. e. Marmor, granit och andra naturliga eller konstgjorda stenar som finns i bostadens golv, väggar eller tak både invändigt och utvändigt. D.3. RENOVERING AV SKÖNHETSFEL PÅ BYGGNAD OCH LÖSÖRE Försäkringen täcker nödvändiga kostnader för estetisk återställning av egendom som har skadats genom ett försäkringsfall, när det inte är möjligt reparera den drabbade delen med material som är identiska eller liknande de olycksdrabbade, till förfång för helhetens harmoni.

13 12 Nämnda kostnader inkluderar total eller delvis reparation eller utbyte av den olycksdrabbade egendomen, med användning av samma eller liknande material som de ursprungliga. Sakkunniga fackmän ska avgöra existensen och värdet av de estetiska skadorna. Om den försäkrade handlar i egenskap av hyresgäst ska den estetiska renoveringen av byggnaden tillämpas på de förbättringsarbeten och renoveringar som denne har genomfört i bostaden. Det är nödvändigt att inkludera värdet av desamma i försäkringsbeloppet för byggnad (renoveringsarbeten). Ersättning för skönhetsfel är villkorad av att skadan repareras. Ersättningsgränsen för detta skydd är 10% av försäkringsbeloppet för lösöre och/eller byggnad, max euro per försäkringsfall och år. Denna gräns tillämpas även om ett och samma försäkringsfall samtidigt drabbar både byggnad och lösöre som täcks av försäkringen. 1. Värdesaker. 2. Kostnader för estetisk återställning i andra rum än det som direkt drabbades av försäkringsfallet. 3. Motordrivna fordon. 4. Skador som består av skrapmärken, repor och flagning. 5. Estetisk återställning av bassänger, idrottsanläggningar, träd, växter, trädgårdar och staket eller murar. 6. Den proportionella delen för delägare. D.4. REKONSTRUKTION AV TRÄDGÅRDAR Försäkringen täcker kostnader för rekonstruktion av trädgård som tillhör den försäkrade bostaden, vid skador på grund av: Brand, explosion och blixtnedslag (täckning A.1.) Naturliga risker (atmosfäriska fenomen) (täckning A.3.1.) Översvämning (täckning A.3.2.) Vandalism och illvilligheter i enlighet med villkoren för täckning A.3.3. Rök (täckning A.3.4) Nedslagning (täckning A.3.5) Räddning, släckning, rivning och uppröjning (täckning A.6) Avlägsnande av trädet som är föremål för försäkrigsfallet. Ersättningsgränsen för detta skydd är 10% av försäkringsbeloppet för byggnad, dock max 600 euros per träd eller växt. D.5. KYL- OCH FRYSVAROR Försäkringen täcker livsmedel, mediciner och läkemedel som har blivit otjänliga vid förvaring i kyl eller frys för hemmabruk som är ansluten till elnätet, på grund av försäkringsfall som omfattas av stycke A.7. Elskador, liksom de som orsakas av:

14 Höjning av temperaturen i kylen eller frysen, på grund av fel i densamma. Läcka av kylvätska eller kylande gas. Strömavbrott under mer än 6 timmar i följd. Om strömavbrott inträffar bör skriftlig bevisning från elleverantören tillföras och om fel har uppstått bör faktura för reparationen tillföras. Ersättningsgränsen för detta skydd är förstarisken, dock max 500 euro per försäkringsfall och år om lösöret är försäkrat. a. Strömavbrott på grund av underlåtelse att betala fakturor. b. Fel på apparater som är mer än 10 år. c. Skador på själva kylen eller frysen. d. Skador på grund av användning i strid med instruktioner från kylens eller frysens tillverkare. 13 D.6. TRÄDGÅRDSMÖBLER Om lösöret är försäkrat så omfattas värdet av möbler i trädgårdar, på terrasser och balkonger som tillhör den försäkrade bostaden, vid försäkringsfall som omfattas av försäkringsbrevet. Självrisken är 150 euro per försäkringsfall. Försäkrat belopp: Förstarisk euro per försäkringsfall och år. a. Stöld. b. Skador som beror på klimatfenomen, med undantag för vind över 75 km/timmen. D.7. ÖVERSKRIDANDE AV VATTENFÖRBRUKNING Förstarisk och upp till euro per försäkrigsfall och försäkringsår för kostnader som den försäkrade ådragit sig för överskridande av vattenförbrukning, till följd av ett försäkringsfall som täcks av skyddet för vattenskador. Överskridandet beräknas genom skillnaden mellan beloppet på räkningen från vattenleverantören som motsvarar den period under vilken försäkringsfallet inträffade och det genomsnittliga beloppet på de tre senaste räkningarna innan försäkringsfallet inträffade. D.8. TOTALFÖRSTÖRD BYGGNAD Upp till 100% av det försäkrade beloppet för byggnad och/eller lösöre, de materiella skadorna som härrör frår den totalförstörda försäkrade byggnaden till direkt följd av de byggarbeten som utföts av tredje man på intilliggande tomter eller byggnader eller på grund av vägarbete som utförts på angränsande gator eller under jord. Denna täckning verkar i överdrift eller frånvaro av den tioåriga försäkringen för skador på byggnaden. För skador som orsakats till följd av byggarbeten som utförts under försäkringsbrevets giltighetstid och inte som inte känts till under dess tid ges en täckning upp till tolv månader efter det att försäkringen har upphört att gälla.

15 a. Skador som inte orsakar totalförstöring av byggnaden. b. Skador som härrör från byggarbeten som har utförts innan försäkringen trätt i kraft, även om de har upptäckts under dess giltighetstid. 14 D.9. OFÖRUTSETT SPILL AV VÄTSKA ANNAN ÄN VATTEN Förstarisk och upp till max euro per försäkringsfall för materiell skador som är en direkt följd av utspilld vätska annan än vatten, som härrör från en explosion, spricka eller oförutsedd och plötslig översvämnng av reservoarer som är en del av den försäkrade byggnaden eller intilliggande byggnader. a. Lagning av ledningar, installationer, reservoarer eller tankar som orsakat spillet eller läckan. b. De skador eller kostnader som orsakats av avlägsnandet eller inhämtandet av det spillda materialet, eller dess påfyllning. Skador som härrör från elfel, i dessa fall tas gränsen för förstarisken på euro, som fastställs i artikel 3 stycke A.7. i de allmänna villkoren, bort och täckningen är 100% av byggnaden och/eller lösöret. Den maximala ersättningen från försäkringsgivaren, vid försäkringsfall som härrör från skydden i stycke A.1 till A.7, är de som närmare anges under var och en av dem, utan att i något fall överstiga 100% av de försäkrade beloppen för byggnad och/eller lösöre, även om ett och samma försäkringsfall orsakar flera skador. 2 TILLVALSSKYDD 2. A. TILLVALSSKYDD FÖR TECKNING AV BASIC RÄTTSSKYDD FÖR HYRESVÄRD Definition Detta skydd ger rättsskydd för den försäkrade, i egenskap av hyresvärd för en stadsbostad, i den händelse hyresgästen inte skulle betala hyran och/eller i händelse av skador på bostaden som orsakats av hyresgästen, genom täckningarna och begränsningarna som beskrivits i de allmänna, särskilda och i vissa fall speciella villkoren för denna försäkring. Underlag De underlag som försäkringsgivaren har använt sig av för att värdera risken som detta avtal täcker, och följaktligen, för utgivningen av denna försäkring och fastställandet av den tillämpade försäkringspremien, är följande: 1. Deklarationerna som försäkringstagaren lämnat på begäran av försäkringsgivaren vid tiden för tecknandet och som tagits upp i försäkringsbrevets särskilda villkor, vars

16 sanningsenlighet och riktigthet utgör försäkringsgivarens väsentliga förutsättning för att acceptera risken. 2. Befintligheten av ett hyreskontrakt för den försäkrade bostaden som beskrivs i de särskilda villkoren i detta försäkringsbrev, som undertecknats av hyresvärden (den försäkrade) och hyresgästen samt underställt Lagen om Uthyrning av Stadsbostad. Detta avtal bör åtminstone innehålla följande stipulationer: Datum då bostaden ställs till hyresgästens förfogande. Månatlig betalning av hyra genom bank. Angivna datum mellan vilka betalning av hyran skall göras. Belopp för den överenskomna månadshyran. Hyreskontraktets varaktighet. En månadshyra i handpenning. Lösöresförteckning över de föremål som hyrs ut med bostaden. 3. Det faktum att, för undertecknandet av hyreskontraktet, den försäkrade har erhållit från hyresgästen eller dennes familj, dokument (lönebesked eller inkomstintyg) som bestyrker möjligheten att betala den överenskomna hyran. Det anses av båda parter tillräcklig förmåga att betala då hyran inte överskrider nettoårsinkomstens procentenhet som anges i de särskilda villkoren i detta försäkringsbrev. Den försäkrade intygar att denne har alla de dokument som nämns i de särskilda villkoren i detta försäkringsbrev vid tiden för tecknandet. Det är även obligatoriskt att presentera dessa dokument för att kunna inkassera försäkringspremien vid försäkringsfall. I händelse av förbehåll, oriktighet eller medveten falsk redogörelse av den försäkrade gällande försäkrigens underlag som fastställts i denna artikel, skall försäkringsgivaren befrias från utbetalningen av försäkringspremien och skadestånd som fastställts i detta försäkringsbrev. För att täckningarna i denna försäkring skall fortsätta att gälla, i händelse av skifte av hyresgäst, lovar den försäkrade att ha tillgängliga alla dokument och krav som anges i denna artikel och de som fastställts i de särskilda villkoren, vid tiden för tecknandet av det nya hyresavtalet. 15 Täckningar Försäkringsgivaren förbinder sig, inom de gränser som fastställts i detta avtal för Försäkring för Rättsskydd, att göra anspråk på och stå för kostnaderna för advokat och juridikst ombud, först och främst i utomrättsliga processer, och sedan i domstolsprocesser, om nödvändigt, under förutsättning att hyresavtalet mellan hyresvärden och hyresgästen fortfarande gäller: Utebliven betalning av hyran för den hyrda bostaden belägen inom SPanien och beskriven i de särskilda villkoren i detta försäkringsbrev. Skador på den hyrda bostaden, belägen i Spanien, som orsakats av hyresgästen. Arvoden för advokat och juridiskt ombud ingår i denna tjänst. För att ha rätt till denna tjänst är det obligatoriskt att klienten meverkar i processen i den utsträckning som advokaten kräver, genom att bidra med dokument och andra slags bevis som kan komma att begäras.

17 16 Maxbeloppet som garanteras i detta skydd för kostnader som härrör från judiciellt anspråk är, per händelse eller försäkringsfall som täcks av denna försäkring, fastställs enligt följande: För valfri advokat och juridiskt ombud: 600 euro per försäkringsfall, med en gräns på euro per försäkringstagare och år. För advokat och juridiskt ombud som försäkringsgivaren utsett: euro per försäkringsfall, med en gräns på euro per försäkringstagare och år. I den händelse den andra parten har dömts att betala klientens rättegångskostnader, förbinder sig denne att överlämna det belopp motsvarande advokatarvodet. Försäkringsgivaren studerar det judiciella anspråkets genomförbarhet, innan den lämnas in till domstolen, och förbehåller sig rätten att inte påbörja fallet om det skulle visa sig uppenbart att det inte är genomförbart, om det är omotiverat eller utan möjlighet till framgång. I det fall den försäkrade beslutar att lämna in en anspråksansökan på egen hand i motsägelse till försäkringsgivarens mening, och den försäkrade vinner, skall försäkringsgivaren betala den försäkrade för dess advokatkostnader, upp till den gräns som fastställs i skydden för valfri advokat och juridiskt ombud. Karenstid: För dett skydd finns det en karenstid på två månader som räknas från det datum då denna försäkring träder i kraft. I det fall hyresavtalet är äldre än sex månader från det datum då försäkringen tecknades är karensperioden på tre månader, under förutsättning att hyresgästen har betalat hyran under de senaste sex månaderna innan försäkringen tecknades. RÄTTSSKYDD SOM TÄCKS AV FÖRSÄKRINGEN Genom skyddet för rättsskydd för hyrevärd täcks ersättning för följande kostnader som härrör från handläggandet av ärenden: Arvoden och kostnader för advokater. Avgifter och utlägg för juridiska ombud. Avgifter, pålagor, utgifter och rättegångskostnader. Kostnader för Notarius Publicus för utställande av fullmakter för rättstvister, liksom nödvändiga certifikat och föreläggande till förmån för den försäkrades rättigheter. Arvoden för experter som anlitats till förmån för den försäkraders rättigheter under handläggandet av ärendet. LÄGSTA OMTVISTADE SUMMA Beträffande detta skydd menas med lägsta omtvistade summa det belopp som är föremål för rättstvist som är mindre än det belopp för vilket handläggandet inte täcker. I detta skydd och i de fall som rör skadeståndsanspråk för skador som orsakats i bostaden, i avsaknad av en utrtycklig stipulation, är lägsta omtvistade summa euro. Beträffande denna täckning anses det att en hyra inte har betalats om mer än 60 dagar har förflutit från den dagen den bör ha betalats. SÄKERHETSRATIO Försäkringsgivaren fastställer en säkerhetsratio med maxgräns på 30%. Detta betyder att månadshyran inte får överskrida 30% av den deklarerade månadsinkomsten.

18 I den händelse den nämnda ration skulle överskridas förbehåller sig försäkringsgivaren rätten att utesluta försäkringsfallet. I händelse av försäkringsfall förbehåller sig försäkringsgivaren rätten att kräva av den försäkrade nädvändiga dokument för att rättfärdiga månadshyran för den försäkrade bostaden som är föremål för försäkringen och intyg för hyresgästens månatliga inkomst. RÄTTEGÅNGSPROCESS Val av advokat och juridiskt ombud: Den försäkrade har rätt att, inom den gräns som fastställts i rättsskyddet, fritt välja advokat och/ eller juridiskt ombud för att representera och försvara den försäkrade i vilken typ a rättsprocess som helst som rör denna försäkrings skydd för rättsskydd. Dock skall den försäkrade stå för resekostnaderna för den valda advokaten och/eller juridiska ombudet om denne/dessa inte är bosatt/bosatta i det förvaltningsrättsliga område där rättsprocessen kommer att hållas. Innan den försäkringstagaren utser advokat och/eller juridiskt ombud, skall den försäkrade meddela advokatens och/eller det juridiska ombudets namn till försäkringsgivaren. Försäkringsgivaren kan av skälig orsak vägra att acceptera den valda advokaten och/eller juridiska ombudet. Likaså har den försäkrade rätt att fritt välja advokat eller juridiskt ombud i de fall en intressekonflikt skulle föreligga mellan avtalsparterna. Den advokat som utsetts av den försäkrade är under inga omständigheter tvungen att följa försäkringsgivarens instruktioner. Den advokat och juridiska ombud som utsetts av den försäkrade åtnjuter den mest omfattande friheten i sitt yrkesutövande gällande de uppdrag som anförtrotts denne. Varken advokaten eller det juridiska ombudet lyder under försäkringsgivaren och är inte tvungna att följa dennes instruktioner, och likaså ansvarar inte försäkringsgivaren för advokatens eller det juridiska ombudets handlande eller rättsprocessens resultat. När advokaten och/eller det juridiska ombudet måste ingripa akut innan den försäkrade har hunnit anmäla försäkringsfallet skall försäkringsgivaren ändå betala de arvoden som härrör från ingripandet. Om en intressekonflikt skulle föreligga mellan avtalsparterna skall försäkringsgivaren omedelbart meddela den försäkrade, så att denne kan välja lämplig advokat och juridiskt ombud för att försvara dennes intresse, i enlighet med den valfrihet som tillstås i denna artikel. Den försäkrade kan finna sig i/förlika sig med de fall som pågår, men om detta förorsakar skyldigheter eller betalning på försäkringsgivarens bekostnad bör båda parterna handla enhälligt. Betalning av arvoden: Med förbehåll för den kvantitativa gräns för rättsskyddet skall försäkringsgivaren betala arvodet för den advokat som försvarat den försäkrade, underställt de normer som fastställts av det Spanska Advokatkårens tillsynsmyndighet. I de fall dessa normer inte förekommer gäller de normer som fastställts av Advokatsamfundet i den provins där rättsprocessen hållits. De normer som gäller som riktlinjer för arvodena anses som maxgräns för vad försäkringsgivaren är skyldig att betala. Meningsskiljaktigheterna gällande tolkningen av dessa normer underställs behörig nämnd i Advokatsamfundet. Det juridiska ombudets avgifter och pålagor, när dennes deltagande är obligatorisk, skall betalas enligt gällande tarifflista. 17

19 18 Dokument: För att kunna nyttja detta skydd enligt vad som fastställts i stycke C) skall den försäkrade lämna till försäkringsgivaren, förutom nedanstående dokument, vilket som helst annat dokument som försäkringsgivaren kan komma att kräva: Kopia på hyresavtalet. Kopia på den uthyrda bostadens lagfart. Kopia på hyresvärdens och hyresgästens id-handlingar. Kopia på hyregästens senaste lönebesked eller inkomstcertifikat. Den försäkrade bör ha dessa dokument till hands när denne skriver under försäkringen. Om den försäkrade inte tillhandahåller de dokument som försäkringsgivaren begär kommer inte försäkringsgivaren att ansvara för försäkringsfallet och är befriad från att tillhandahålla sina tjänster till hyresvärden. INTRESSEKONFLIKT I de fall intressekonflikt eller meningsskiljaktighet föreligger gällande sättet att hantera ett omtvistat ärende bör försäkringsgivaren omedelbart meddela den försäkrade om dennes befogenhet att utöva sina tillhörande rättigheter att fritt välja advokat och juridiskt ombud, och vad som gäller rörande konfliktens lösning. Juridisk assistans per telefon: Försäkringsgivaren ställer till den försäkrades förfogande en advokat via ett telefonnummer, där den försäkrade kan informera sig gällande sina rättigheter som hyresvärd, liksom hur denne bäst kan försvara sig i en rättstvist Oberoende av de specifika undantag för varje skydd, ansvarar inte försäkringsgivaren för de försäkringsfall som härrör från: a. Frivilliga händelser som orsakats av den försäkrade eller i de fall uppsåt eller grav vårdslöshet förekommer. b. Försäkringsfall som har sitt ursprung eller har samband med plan, konstruktion, ombildning eller rivning av den försäkrade bostaden eller installationer där risken föreligger. c. Rättsliga åtgärder i samband med stadsplanering, sammanföring av små odlingslotter till större och expropriation. d. Detta försäkringsavtal täcker ingen typ av försäkringsfall, skador eller kostander som orsakats direkt eller indirekt, till följd av eller i samband med vilken som helst terroristhandling, även om någon annan orsak bidragit samtidigt eller i annan sekvens till ansvaret, försäkringsfallet, skadan eller kostnaden. Beträffande detta undantag avses med terrorism alla våldshandlingar som utförs med syfte att destabilisera gällande politiska system eller ingjuta skräck eller osäkerhet i samhället i vilket handligen utfördes. e. Handlingar som deklarerats efter att två år förflutit från datumet då detta avtal sagts upp eller upphävts samt de som har sitt ursprung i eller vars första bevis gjorts innan detta försäkringsbrev börjat gälla. f. Skatter eller andra skatteliknande betalningar som härrör från inlämnandet av offentliga eller privata dokument till skattemyndigheter. g. De utgifter som härrör från judiciell ackumulering eller motanklagelse, när det

20 handlar om ämnesområden som inte omfattas i de försäkrade skydden. h. Rådgivning och anspråk som kan formuleras av den försäkrade i detta försäkringsbrev mot försäkringsgivaren. i. Andrahandsuthyrning av den försäkrade bostaden. j. Rättsskydd för hyresvärden i händelse av uteblivna hyror som sker innan datumet som detta skydd inkluderas i försäkringsbrevet. k. Följande hyreskontrakt: 1. Affärslokaler. 2. Bostäder som dessutom används för yrkesaktiviteter eller affärer (förutom bostäder där en del är destinerad till kontor). 3. Lantlig bostad. 4. Sommarbostad eller tillfällig bostad. 5. Andrahandsbostäder (för uthyrning). Bostäder som bebos mindre än 6 månader om året anses som andrahandsbostäder. 6. Fastigheter som saknar lagliga boendeförhållanden. 7. Uthyrning av garageplatser, förråd eller vilka som helst andra utrymmen som figurerar i kontrakter som tillbehör till den uthyrda bostaden. 8. Vilken som helst annan som inte anses som uthyrning av bostad enligt Lagen om Stadsuthyrning (Ley de Arrendamientos Urbanos). l. Indirekta förluster och skador av vilken som helst typ som den Försäkrade drabbas av med anledning av ett försäkringsfall som täcks av ett försäkringsbrev, förutom det som fastställts för rättsskyddet. m. Internationella krig eller inbördeskrig, vare sig de deklarerats eller inte, invasion, militärstyrka, uppror, revolt, politiska eller sociala attentat, strejkar, lockout, folkupplopp och terrorism. n. Vulkaner, jordbävningar, skalv, jordsättningar, ras, avsöndrande eller jordskred, orkan, tromber, tidvatten, vågsvall, översvämning, förorening, vittring. o. Kärnkraftreaktion- eller strålning, genförändringar, radioaktivt utsläpp, oberoende av orsaken, och de värdeförluster eller gagn till följd av detta, såsom kostnader för sanering, sökning eller återtagande av radioaktiva isotoper av vilket slag som helst, till följd av ett försäkringsfall som täcks av detta försäkringsbrev. p. Gärnngar vars täckningar åligger Kosortiet för Försäkringsersättning, även när denna organisation inte godkänner den Försäkrades rätt på grund av underlåtenhet at följa några av de normer som fastställts i de Stadgar och bestämmelser som gäller vid tiden då försäkringsfallet inträffar. q. Skador som av Regeringen har klassificerats som nationell katastrof eller olycka. r. Möjliga skillnader mellan de förorsakade skadorna och de belopp som ersatts av Konsortiet av Försäkringsersättning. s. De uthyrningar vars månadshyra överstiger euro B. TILLVALSSKYDD FÖR TECKNING AV PLUS OCH

21 PREMIUM 20 FULLRISK FÖR OLYCKSFALL Under förutsättning att detta valfria tillägg uttryckligen har inkluderats i försäkringsbrevets särskilda villkor och tillhörande premie har betalats, täcker försäkringen materiella skador som orsakas den försäkrade byggnaden och lösöret om de drabbas av direkta skador som beror på ett annat olycksfall än de som beskrivs i de tecknade skydden. Med olycksfall avses en händelse som inträffar plötsligt och spontant och vars orsak är oberoende av den försäkrades vilja. Följande villkor ska tillämpas på det valfria tillägget allriskförsäkring: Det grundläggande skyddets täckning, villkor, begränsningar och uteslutningar ska tillämpas fullständigt och självständigt när försäkringsfallet hör till någon av de fall som förutses i det grundläggande skyddet, utan att allriskförsäkringen i något fall ska komplettera, ersätta eller ändra begränsningarna och uteslutningarna i nämnda skydd. Följande fall täcks specifikt: Klimatfenomen, meteorologiska, seismiska och geologiska fenomen som inte anses utgöra extraordinära risker enligt gällande lagstiftning. Sättningar, jordskred, sänkningar, glidningar eller uppmjukning av marken som inte anses vara extraordinära risker enligt gällande lagstiftning. Den täckning som gäller för lösöre är begränsad till skador och förluster som har orsakats inne i bostaden. Självrisk: Skador som har ett lägre värde än 90 euro ersätts inte. Om ersättningsbeloppet är högre dras inget belopp av. a. Repor, flagning, skrapmärken eller andra ytliga skador på föremålen. b. Slitage och långsam försämring som beror på normal användning av föremålen, liksom fel av mekaniskt, elektriskt eller elektroniskt slag. c. Skador på grund av föroreningar av något slag. d. Skador som orsakas av insekter. e. Skador till följd av konstruktionsfel och/eller designfel. f. Glasögon, linser, hörapparater, ortopediskt material, porslins- och glasföremål. Ersättningsgränsen för detta skydd är 100% av försäkringsbeloppet som angivits i de särskilda villkoren för byggnad och/eller lösöre. FULLRISK FÖR OLYCKSFALL FÖR LÖSÖRE. TÄCKNING UTANFÖR BOSTADEN Under förutsättnng att den försäkrade har tecknat tillvalsskyddet Fullrisk för olycksfall kan ofattningen av desamma utökas till alla de olycksfall som den försäkrades lösöre utanför bostaden kan drabbas av. För att täckningen skall gälla bör de försäkrade föremålens samband och dess enhetsvärde beskrivas i de särskilda villkoren, och motsvarande

22 extrapremie bör betalas. Genom uttrycklig överenskommelse kan de försäkrade föremålens samband bytas ut mot moduler av fast värde med en maxgräns per enhet på 600 euros. I detta fall är det inte nödvändigt att beskriva de försäkrade föremålen. Förutom de undantag som anges ovan i fullrisken för olycksfall, om inte annat har avtalats, täcks inte skador som orsakats utanför bostaden på: Musikinstrument, synoch/eller hörapparater, elektroniska apparater och utrustning, sportutrustning för skidor, golf, camping, eldvapen och cyklar. Täckningens omfattning är begränsad till EU, Norge och Schweiz. Ersättningsgränsen för detta skydd är 100% av försäkringsbeloppet som angivits i de särskilda villkoren. En självrisk på minst 60 euro fastställs. Om försäkringen tecknas med allmän självrisk tillämpas det med högst värde. OBLIGATORISK FÖRSÄKRING AV SKADESTÅNDSANSVAR FÖR JÄGARE I detta tillvalsskydd anses med: Försäkrad: Endast försäkringstagare anses försäkrad. Jägare: Personer över fjorton år som innehar en jaktlicens och uppfyller övriga krav som fastställs av Lagen om jakt eller motsvarande lagstiftning i den autonoma regionen. Utöva jakt: Med utövande av jakt förstås den jakt som utövas av människan med hjälp av konster, vapen eller lämpliga medel för att leta efter, locka till sig, följa eller hetsa djur som är definierade som jaktbyte i lag om jakt, i syfte att döda dem, tillägna sig dem eller underlätta att en tredje man fångar dem. Genom den försäkring som är obligatorisk att teckna för jägare med vapen, åtar sig försäkringsgivaren, upp till gällande bestämmelsers kvantitativa gränser, att betala de skadeståndsförpliktelser som härrör från den försäkrade jägarens jaktverksamhet vid händelser som orsakar kroppsskador som kan utkrävas med stöd av. Detta skydd rättar sig efter: Reglering av jakt som stadgas av de autonoma regioner som har kompetens att lagstifta på detta område och subsidiärt, artikel 52 i lag 1/1970 av den 4 april om jakt (Ley de Caza), artiklarna 73 till 76 och subsidiärt övriga bestämmelser som är tillämpliga i lag 50/1980 av den 8 oktober om försäkringsavtal (Ley de Contrato de Seguro) och den konsoliderade versionen av lag om organisation av och tillsyn över privatförsäkringar (Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros privados). Reglerna i förordning om obligatorisk ansvarsförsäkring för jägare (godkänd genom kungligt dekret nr 63/1994 av den 21 januari). I de fall ovanstående inte motsägs, av Ordnings- och övervakningsbestämmelser för privatföräkring, godkänt genom kungligt dekret 2486/1998 av den 20 november. Med jakthandling och jägare avses vad som anges i definitionerna i nämnda reglering som stadgas av de autonoma regioner som har kompetens att lagstifta på detta område och, subsidiärt, i artikel 2 och 3 i jaktlagen. Täckningen omfattar: 21

23 22 Skador som anges i föregående stycke som har orsakats på grund av ett ofrivilligt skott från vapnet. De skador som nämns i föregående stycke som inträffar under rast inom jaktområdet, när jakt håller på att bedrivas. Om de försäkrade skadorna har orsakats av medlemmarna i ett jaktlag och det är oklart vem av dem som har orsakat skadorna, ansvarar jaktlagsmedlemmarnas försäkringsgivare solidariskt. För tillämpning av denna regel avses med jaktlagsmedlemmar endast de jägare som har utövat jakt vid den tidpunkt och plats där skadan inträffade och som har använt vapen av det slag som orsakade skadan. För tillämpningen av försäkringsgivarens regressrätt som stadgas i artikel 76 i lag om försäkringsavtal (ley de contrato del seguro), omfattas följande fall av skador eller men som orsakas tredje man på grund av den försäkrades uppsåtliga beteende, med förbehåll för andra uppsåtliga beteenden: De skador som orsakas av jakt under någon av följande omständigheter: utan innehav av vederbörlig licens eller om denna är ogiltig, jakt med förbjudna vapen, under förbjuden jakttid eller under påverkan av alkohol, droger eller narkotika. Skador som orsakas på grund av vårdslös användning av jaktvapen i säkerhetsområden. De fall då den som orsakar skadan begår brottet underlåtenhet att hjälpa nödställd. Detta skydd gäller endast i Spanien. Försäkrat belopp: det som anges i försäkringsbrevets särskilda villkor och innebär maxgräns per försäkringsfall. Försäkringen omfattar inte de fall då jägaren inte är förpliktad att betala skadestånd på grund av att händelsen enbart beror på den drabbades oaktsamhet eller vårdslöshet eller force majeure. Med force majeure avses inte defekter, fel eller brister på jaktvapen och dess mekanismer eller ammunition. SKADESTÅNDSANSVAR FÖR ÄGARE AV HUNDAR AV FARLIGA RASER Genom teckning av detta valfria tillägg täcks de skador som orsakas tredje man och som härrör från hund/hundar av farliga raser som ägs av den försäkrade, med den omfattning och på de villkor som definieras i artikel 3 A.8. FORDON I GARAGE Försäljningspris (skydd för fordon i garage): Försäljningspriset för det försäkrade fordonet vid den tidpunkt då försäkringsfallet inträffar. Upp till det försäkrade belopp som anges i försäkringsbrevets särskilda villkor, täcks: Materiella skador eller försvinnande på grund av brand, explosion, blixtnedslag, stöld medelst inbrott och plundring som drabbar försäkrade motorfordon som uttryckligen anges i de särskilda villkoren, under tiden de är parkerade på vilken som helst

24 garageplats som uttryckligen nämns i försäkringsbrevet. Täckningen utvidgas till de direkta skador som drabbar fordonet medan det är i gång och tillgriparen har fordonet i sin besittning, under förutsättning att fordonet har tillgripits när det var parkerat på den garageplats som uttryckligen nämns i försäkringsbrevet. Vid försäkringsfall ska skadorna värderas till sitt verkliga värde och de totala förlusterna ska värderas till fordonets försäljningspris genom att resterna förblir den försäkrades egendom och genom att dra av resternas värde från försäljningspriset som ska ersättas. Om det deklarerade värdet för fordonet är lägre än försäljningspriset så tillämpas regeln om proportionell beräkning. a. Skador som har drabbat fordonet på grund av försök till inbrott eller stöld. b. Tillbehör, det vill säga föremål som förbättrar eller utsmyckar fordonet och som inte följer med fordonet när det lämnar fabrik. c. Stöld av fordonet. 23 PERSONOLYCKOR I HEMMET För tillämpningen av denna klausul avses med: Olycka: Kroppsskada som härrör från en våldsam, plötslig och extern handling som inte är den försäkrades avsikt. Absolut permanent handikapp: Då den försäkrade helt och hållet oåterkalleligen inte kan utföra sitt yrke. Förmånstagare: Vid dödsfall är de lagliga arvingarna förmånstagare. Genom detta tillvalsskydd ersätter försäkringsgivaren förmånstagaren eller den försäkrade med det försäkrade beloppet när, till följd av ett olycksfall som inträffat i den försäkrade bostaden eller i de gemensamma delarna av byggnaden som bostaden ligger i, olycksfallet orsakar den försäkrade eller dennes make/maka eller sambo absout permanent handikapp eller dödsfall direkt efter olycksfallet eller inom en tidsrymd på två år till följd av de skador som personen ådragit sig. Det försäkringsbelopp som angetts i de särskilda villkoren är det maxbelopp per försäkringsfall och år, oberoende av antal personer som omfattas. a. Självmord eller självmordsförsök. b. Förgiftning eller intoxikation som orsakats av intagande av mat. c. Sjukdomar som inte är direkt följd av ett olycksfall som täcks av försäkringen. d. De olycksfall som drabbar den försäkrade och som härrör från gärningar som anses som brott eller försök till brott, i vilka den försäkrade eller dennes make/ maka eller sambo aktivt deltar. e. Konsekvenser som hörrör från halsfluss, hjärtsjukdomar vid hjärtinfarkt. f. Konskekvenser som härrör från slaganfall.

25 g. Muskel- och skelettpatologier som har sitt ursprung i sjukdom eller kronisk process eller försämring. h. Skador och sjukdomar som uppstått till följd av kirurgiska ingrepp, läkarbehandlingar som inte är orsakats av olycksfall som täcks av försäkringsbrevet. i. Olycksfall som orsakats av krig, upplopp, invasion, militära stridigheter vare sig de deklarerats eller ej, inbördeskrig, revolution eller uppror och de katastrofer eller terrorism som täcks av Konsortiet för Försäkringsersättning. j. Olycksfall som orsakats direkt eller indirekt av kärnkraftreaktion- eller strålning, radioaktiv förorening och andra kärnkraftsolyckor. k. Olycksfall som drabbar personer över 70 år. 24

26 libertyseguros. es LS16QHO 01/12

Villkorssammanfattning fritidshus

Villkorssammanfattning fritidshus Kort om fritidshusförsäkringen Vem gäller försäkringen för? Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare och för dina familjemedlemmar. Vad gäller försäkringen för? Din fritidshusförsäkring gäller

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SPECIALFÖRSÄKRING N39:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 4 Speciella försäkringar - Egendom 3 4.3 Specialförsäkring 3 4.3.1 Vem f örsäkringen

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Fritidshusförsäkring

Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring - Kortfattad information om din försäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SPORTUTRUSTNING SPSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hemförsäkringsbolag eller resebolag minskat skadeersättningen

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank.

Fritidshusförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank. Fritidshusförsäkring Bara för dig som är kund i Swedbank. Som kund i Swedbank kan du ha sommarparadiset i säkert förvar. Nu finns en prisvärd fritidshusförsäkring skapad speciellt för dig som är kund i

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

Kompletterande egendomsförsäkring URA

Kompletterande egendomsförsäkring URA Kompletterande egendomsförsäkring URA Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (8) Innehåll 1 OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 När och var gäller försäkringen?... 3 1.2 Vem gäller

Läs mer

LIBERTY QUALITY HEM. Allmänna Villkor

LIBERTY QUALITY HEM. Allmänna Villkor LIBERTY QUALITY HEM Allmänna Villkor LIBERTYQUALITY HEM LS10HOG 01/12 04/12 VIKTIGT MEDDELANDE Denna översättning har endast för avsikt att vara en guide och försäkringsbolaget åtar sig inte något ansvar

Läs mer

Försäkring för Samfällighetsföreningar

Försäkring för Samfällighetsföreningar Försäkring för Samfällighetsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för samfällighetsföreningar och dess medlemmar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för samfällighetsföreningar och kan

Läs mer

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Sid 1 (5) 2b0a937a-ad6d-4d30-86cf-f21dbfd7b646 Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Med tillämpning av de allmänna villkoren i övrigt gäller följande ändringar och kompletteringar. D. Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer

Fritidshusförsäkring FÖRSÄKRING

Fritidshusförsäkring FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern. Vem

Läs mer

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01)

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01) Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01) Allmänna övergripande regler Försäkringsgivare för denna försäkring är: Europeiska Försäkringsaktiebolaget

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01 allmänna villkor KONSUMENTförsäkring Allmänna villkor Konsument 2012 Gäller från 2012-01-01 Innehåll Lagar... 3 Avtalet och premiebetalning... 3 Försäkringstid... 3 Förnyelse av försäkring... 3 Uppsägning

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern. Vem gäller försäkringen

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring VILLKOR Fastställt november 2003 R 1:3 Rättsskyddsförsäkring Tvister och skattemål Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se A TVISTER 1 Vem försäkringen gäller för

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern. Vem gäller försäkringen

Läs mer

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING Färg Möbler och Interiörs företagsförsäkring FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Färg Möbler och Interiörs medlemmar och den ger

Läs mer

Personbil och lätt lastbil för uthyrning

Personbil och lätt lastbil för uthyrning Personbil och lätt lastbil för uthyrning En försäkring för personbilar och lätta lastbilar som används i yrkesmässig uthyrning. Den är flexibelt utformad för att täcka både stora och mindre uthyrningsföretags

Läs mer

Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring

Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern.

Läs mer

Välkommen som försäkringstagare av vår medlemsförsäkring

Välkommen som försäkringstagare av vår medlemsförsäkring PER-Försäkring Bygg Express Gbg Stad AB Wallinsgatan 21 C 431 41 MÖLNDAL Välkommen som försäkringstagare av vår medlemsförsäkring Om ni råkar ut för något, kontakta oss på eller ring 0771-815 818. De flesta

Läs mer

Här kommer försäkringshandlingar

Här kommer försäkringshandlingar Norrtälje Trädvård AB Tomta-Ekevägen 118 B 761 75 Norrtälje Här kommer försäkringshandlingar Om ni råkar ut för något, kontakta oss på eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt! För skada

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern. Vem gäller försäkringen

Läs mer

Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 D1. Nu förnyas er försäkring

Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 D1. Nu förnyas er försäkring Badrumsmannen AB Aprikosgatan 32 165 60 HÄSSELBY Nu förnyas er försäkring Om ni råkar ut för något, kontakta oss på eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt! Ni är alltid välkomna att

Läs mer

SANERINGSFÖRSÄKRING. Särskilt villkor VSN 2012:1 Giltigt från 2012-01-01

SANERINGSFÖRSÄKRING. Särskilt villkor VSN 2012:1 Giltigt från 2012-01-01 SANERINGSFÖRSÄKRING Särskilt villkor VSN 2012:1 Saneringsförsäkringen består av Skadedjursförsäkring och Husbocksförsäkring. Husbocksförsäkringen kan även tecknas separat vilket i så fall framgår av försäkringsbrevet.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR KONSULTANSVAR N60:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehåll sid 6.1 Konsultansvarsförsäkring 3 6.1.1 Försäkrade personer och försäkrad verksamhet

Läs mer

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen.

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Söderberg

Läs mer

FÖRSÄKRINGAR. Definition. Historia 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

FÖRSÄKRINGAR. Definition. Historia 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB FÖRSÄKRINGAR 1 Definition Riskspridning tillräckligt stort antal individer Fysiska eller juridiska personer Hanterar de finansiella aspekterna avseende risk Större antal enheter Riskspridning avseende

Läs mer

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12.

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Adekvat

Läs mer

Om ni råkar ut för något, kontakta oss på www.if.se eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt!

Om ni råkar ut för något, kontakta oss på www.if.se eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt! SAMFÄLLIGHETEN FÖR UDDARED III ÅKE ANDERSSON TRANBÄRSV 119 448 37 FLODA Nu förnyas er försäkring Denna försäkring är grundad på de försäkringsuppgifter er försäkringsförmedlare har lämnat till If. Försäkringsförmedlaren

Läs mer

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Modebutikernas medlemmar och den ger dig som modeaffär/textilhandlare en heltäckande och förmånlig affärsförsäkring.

Läs mer

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Försäkringsvillkor ESBRF09 Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 3 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 4 1. Vem försäkringen gäller för... 4 1.1 Försäkrat

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR rättsskyddsförsäkring på båtägarens sida sedan 1938. Villkor Rättsskyddsförsäkring Finland 01-02-2015 1 Bästa försäkringstagare! I Alandias båtförsäkring ingår även rättsskydd.

Läs mer

PRISLISTA UTHYRNING 2013-09-01

PRISLISTA UTHYRNING 2013-09-01 PRISLISTA UTHYRNING 2013-09-01 ALLMÄNNA HYRESVILLKOR 1 Parter. Uthyrningen sker fritt Leif "Budda" Baltazars AB (Budda's Ljud & Ljus), Ruddammsgatan 5, 803 20 GÄVLE, nedan kallad Uthyraren. Vid eventuell

Läs mer

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Personbilsförsäkring Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Hos oss kan du försäkra ditt fritidshus i två varianter: och. I ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för bostadsbyggnad. Om du är nöjd med ett bra grundskydd

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 2 Bostadsrättsförsäkring Du, det droppar från taket i mitt kök, är det något som du kan förklara? Fredrik ska precis låsa upp dörren till den lägenhet han hyr av sin kompis Peter

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren (den försäkrade). 2 När försäkringen

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår husvagnsförsäkring ger ett bra skydd för din husvagn. Du kan välja mellan halv- och helförsäkring. Dragfordonets trafikförsäkring

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien Husbilsförsäkring Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter.

Läs mer

VD/STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA. Särskilt försäkringsvillkor VVD 2012:1 Giltigt från 2012-08-01

VD/STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA. Särskilt försäkringsvillkor VVD 2012:1 Giltigt från 2012-08-01 VD/STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA Särskilt försäkringsvillkor Särskilt försäkringsvillkor Dessa bestämmelser ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Indelning och numrering har gjorts

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 juni 2004 T 4018-01 KLAGANDE Svenska Handelsbanken AB, 502007-7862, Box 1002, 901 20 UMEÅ Ombud: advokaten PH MOTPART If Skadeförsäkring

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument 2015. Gäller från 2015-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument 2015. Gäller från 2015-01-01 ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING Allmänna villkor Konsument 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll Lagar...3 Avtalet och premiebetalning...3 Försäkringstid...3 Förnyelse av försäkring...3 Uppsägning

Läs mer

Förköpsinformation Information vid distansavtal

Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Delkasko/Vagnskadeförsäkring Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för

Läs mer

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment:

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment: Förköpsinformation För oss är det viktigt att du som kund vet vad du får. Vi uppmanar dig därför att ta del av förköpsinformationen nedan samt de fullständiga villkoren innan du tecknar försäkring. Allmänt

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING 2008 10 01 Tv-Fotografernas förening I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Hos oss kan du försäkra ditt fritidshus i två varianter: och. I ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för bostadsbyggnad. Om du är nöjd med ett bra grundskydd

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER N00:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 10 Allmänna avtalsbestämmelser 3 10.1 Försäkringstiden och

Läs mer

Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag:

Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag: Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag: Genomgång av villkor enligt nedan med inriktning på att identifiera

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Försäkringslösningen för fritidshus finns i två varianter FritidshusBAS och FritidshusPLUS. I den senare ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för tomt

Läs mer

Villkorssammanfattning Hemförsäkring

Villkorssammanfattning Hemförsäkring Villkorssammanfattning Hemförsäkring Speciellt anpassad för dig som bor i bostadsrätt Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet.

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

Sjukavbrottsförsäkring

Sjukavbrottsförsäkring Gäller från 2007-01-01 A V 5 0 : 1 Sjukavbrottsförsäkring Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se Gäller från 2007-01-01 ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING

Läs mer

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT2012:1 Gäller från 2012-08-01

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT2012:1 Gäller från 2012-08-01 BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG Gäller från 2012-08-01 Särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2012-08-01 Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

VILLKOR FÖR FÖRSÄKRING AV MÖBELTRANSPORTÖRERS ANSVAR I ANSLUTNING TILL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BOHAGSFLYTTNING (BOHAG 2000).

VILLKOR FÖR FÖRSÄKRING AV MÖBELTRANSPORTÖRERS ANSVAR I ANSLUTNING TILL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BOHAGSFLYTTNING (BOHAG 2000). VILLKOR FÖR FÖRSÄKRING AV MÖBELTRANSPORTÖRERS ANSVAR I ANSLUTNING TILL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BOHAGSFLYTTNING (BOHAG 2000). Dessa villkor är antagna av Sjöassuradörernas Förening och är endast av vägledande

Läs mer

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring GL 125:4 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoret gäller from 2015-01-01. Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING Gäller från 2012-01-01 1 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte alltid

Läs mer

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008. Terminalförsäkring Produktbeskrivning AKT 03 GODSTRAFIK OCH LOGISTIK Terminalförsäkring En terminalförsäkring ger företag som idkar terminalverksamhet

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 Denna information lämnas i enlighet med gällande lagstiftning och är en översiktlig sammanställning av försäkringens omfattning, så kallad förköpsinformation.

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

ALMÄNNA VILLKOR FÖR FLOOD HERSLOW HOLME

ALMÄNNA VILLKOR FÖR FLOOD HERSLOW HOLME ALMÄNNA VILLKOR FÖR FLOOD HERSLOW HOLME 1. TILLÄMPNING OCH TOLKNING 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Flood Herslow Holme Advokatbyrå AB ( FHH ), och där verksamma jurister och

Läs mer

Rätt försäkring för tv:n

Rätt försäkring för tv:n RAPPORT 23 december 2008 FI DNR 08-10495-000 KOV DNR 2008/1179 2008:21 Rätt försäkring för tv:n EN GRANSKNING AV ELEKTRONIKBRANSCHENS PRODUKTFÖRSÄKRINGAR OCH KONSUMENTVERKET Sammanfattning Konsumenter

Läs mer

Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring

Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring Det här är en branschanpassad försäkring för Svensk Handels medlemmar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för din butik eller partihandel och kan byggas

Läs mer

Motion till Årsstämma för Salnö sportstugeområdes vägsamfällighet

Motion till Årsstämma för Salnö sportstugeområdes vägsamfällighet Motion till Årsstämma för Salnö sportstugeområdes vägsamfällighet Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) bevakar övergripande frågor som rör den enskilda väghållningen i Sverige och tar initiativ till förhandlingar

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Hos oss kan du försäkra ditt fritidshus i två varianter: FritidshusBAS och. I ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för bostadsbyggnad. Om du är nöjd

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2015 T 3680-13 KLAGANDE Royal Palace Handelsbolag, 969717-7799 Sörbyplan 26, 1 tr 163 71 Spånga Ombud: Advokat MC samt jur.kand.

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Hemförsäkring. Kortfattad information om din Hemförsäkring För boende i hyresrätt eller bostadsrätt

Hemförsäkring. Kortfattad information om din Hemförsäkring För boende i hyresrätt eller bostadsrätt Hemförsäkring Kortfattad information om din Hemförsäkring För boende i hyresrätt eller bostadsrätt Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och

Läs mer

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bakgrund Bidragsbrott Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bidragsbrottslagen (2007:612) trädde i kraft den 1 augusti 2007. Syftet med lagen är att

Läs mer

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom Husvagnsförsäkring Skattebetalarnas Medlemsförsäkring erbjuder trygga försäkringar till förmånliga priser och bra service. Självklart ska du ha en bra försäkring som gör att du kan känna dig fullständigt

Läs mer

Husbilsförsäkring FÖRSÄKRING. Vardia Försäkring har utsetts till Årets sakförsäkringsbolag på Insurance Awards 2012.

Husbilsförsäkring FÖRSÄKRING. Vardia Försäkring har utsetts till Årets sakförsäkringsbolag på Insurance Awards 2012. FÖRSÄKRING Husbilsförsäkring Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan trafik, halv- och helförsäkring och kan lägga till tilläggsförsäkringar.

Läs mer

Sveland Fritidshusförsäkring

Sveland Fritidshusförsäkring Sveland Fritidshusförsäkring Sveland Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring för ännu bättre avkoppling Fritidshusförsäkringen ger dig en bra trygghet för till exempel sommarstället

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husbilsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husbilsförsäkring Villkorssammanfattning Husbilsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan trafik-, halv- och helförsäkring

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 januari 2012 T 2806-09 KLAGANDE Firefly AB, 556108-6892 Box 92201 120 09 Stockholm Ombud: Advokat R-ML MOTPART Försäkringsaktiebolaget

Läs mer

12 november 2014. Omsättningen. Försäkringen är beloppslös

12 november 2014. Omsättningen. Försäkringen är beloppslös Försäkringsbevis 1 (6) Fritzes Måleri & Golv AB Lavettvägen 45 174 59 Sundbyberg Försäkringstagare: Organisationsnummer: Försäkringsnummer: Avtalstid: Omfattning: Fritzes Måleri & Golv AB 556978-7632 SP880598

Läs mer

Sveland Släpförsäkring

Sveland Släpförsäkring Sveland Släpförsäkring Viktigt att komma ihåg Informera oss om förändringar De uppgifter som står på försäkringsbrevet är de som gäller för din försäkring. Det är därför viktigt att du informerar oss om

Läs mer

Förmedlingsbestämmelser husägare

Förmedlingsbestämmelser husägare Förmedlingsbestämmelser husägare Besiktning och fotografering Stockholm Skärgårdsstugor AB bedömer möjligheten att förmedla er hus med hänsyn till standard, läge och disponibla veckor. Om objektet motsvarar

Läs mer

RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG

RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG GJK 706:2 RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering

Läs mer

Försäkringsförmedlingen omfattas av Willis ABs Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande

Försäkringsförmedlingen omfattas av Willis ABs Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande Personuppgifter Willis AB åtar sig att behandla personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204), PUL. Willis AB behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för fullgörande av våra

Läs mer

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 VILLKOR Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för Företags- respektive Fastighetsförsäkring. Försäkringen

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller ihop värnar vi

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01 FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen

Läs mer

Linguaiuris Legal advise and Translation

Linguaiuris Legal advise and Translation Hur regleras Comunidades de Propietarios (spanska ägarföreningar)? Denna artikel är en sammanfattning av frågor som behandlades i ett föredrag som hölls av Charlotte Andersson, jurist på Linguaiuris, inom

Läs mer

Viss egendom omfattas inte alls av försäkringen. Exempel på detta är motordrivna fordon samt släpfordon till dessa, skog, djur etc.

Viss egendom omfattas inte alls av försäkringen. Exempel på detta är motordrivna fordon samt släpfordon till dessa, skog, djur etc. - Kontorsförsäkring en för Nordics försäkringsprogram Fastighetsmäklaren Kontorsförsäkring är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING N13:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.1 Sjukavbrottsförsäkring - Fasta kostnader 3 5.1.1 Vem försäkringen

Läs mer

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ).

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Löneförsäkring 2014:1/01 Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). Innehåll sidan: Löneförsäkring 3 1. Definitioner 3 2. Din försäkring omfattar

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015

FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015 Nyheter FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015 Vi inför ny indelning av körsträcka för personbil och lätt lastbil. Vi har förbättrat villkoren på flera punkter, bl a gäller vagnförsäkringen

Läs mer