LIBERTY QUALITY HEM. Speciella skydd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIBERTY QUALITY HEM. Speciella skydd"

Transkript

1 LIBERTY QUALITY HEM Speciella skydd

2 LIBERTYQUALITY HEM LS16QHO 01/12 04/12 LIBERTY SEGUROS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Domicilio Social: Obenque 2, Madrid. R.M. de Madrid, T , L.O, F. 83, S. 8, H. M , I. 15- C.I.F.: A-48/037642

3

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Alternativ för teckning av speciella skydd 5 2 Färsäkringsbrevets föremål och täckning 14

5

6 1 ALTERNATIV FÖR TECKNING AV SPECIELLA SKYDD C. SPECIELLA TECKNINGSSKYDD: PLUS C.1. UTÖKNING AV STÖLD MEDELST INBROTT SAMT RÅN ENDAST OM LÖSÖRET ÄR FÖRSÄKRAT 1. Stöld medelst inbrott, rån och/eller försök till dessa brott (i hemmet): Värdesaker (smycken, guld och ädla stenar och föremål av särskilt värde): Smycken, guld och ädla stenar och föremål av särskilt värde täcks av försäkringen med en begränsning av 20% av försäkringsbeloppet för lösöre, under förutsättning att dess värde per enhet eller par, uppsättning eller samling är under euro. För det fall att den förut nämnda gränsen på 20% överskrids, är försäkringens täckning villkorad av att försäkringstagaren uppger värdet och betalar motsvarande försäkringspremie, genom att ange försäkringsbeloppet i försäkringens särskilda villkor. Samma regel tillämpas på smycken, guld och ädla stenar och föremål av särskilt värde vilkas värde per enhet, par, uppsättning eller samling är euro eller mer. I så fall ska värdet anges och förbli försäkrat till det belopp som uttryckligen stadgas i försäkringens särskilda villkor. Smycken som har ett enhetsvärde som överstiger euro täcks endast av försäkringen om de placeras i ett låst kassaskåp så som det definieras i inledningsklausulen i dessa allmänna villkor. Föremål med särskilt värde, smycken och juveler till det verkliga värde som de har vid tidpunkten före försäkringsfallet. Angående värdesaker som utgör del av samlingar eller uppsättningar gäller följande: Om försäkringsfallet inte har drabbat den totala samlingen eller uppsättningen, ska försäkringsgivaren inte ersätta värdet av den fullständiga samlingen eller uppsättningen, utan endast priset för den del som har drabbats, utan att ersättning i något fall ska betalas för värdeminskning som samlingen eller uppsättningen kan ha lidit om den blir ofullständig till följd av försäkringsfallet. 5 Pengar i kontanter Försäkringsbolaget åtar sig att betala det förstariskbeloppet, dock max 300 euro per försäkringsfall. Täckningen i avsnitt A.6. utökas. 300 euro i kontanter i händelse av tillfällig flytt av lösöret som olika kostnader i försäkringsbrevets allmänna villkor. Föremål som har placerats i förrådsutrymmen eller intilliggande annex Försäkringen täcker försäkrad egendom som har placerats i förrådsutrymmen eller intilliggande annex såsom garage som ligger i samma byggnad som den försäkrade

7 bostaden. Denna täckning är begränsad till max euro per försäkringsfall, med en gräns på 600 euro per föremål Stöld Denna utökning täcker stöld som begås inne i bostaden av personer som: Inte bor tillsammans med den försäkrade och/eller försäkringstagaren. Inte hyr eller har nyttjanderätt till den försäkrade bostaden. Försäkringen täcker fall då stölden begås av personer som är anställda i hushållet, om gärningsmannen har ett anställningskontrakt och har arbetat hos den försäkrade under minst 6 månader innan stölden begås, och under förutsättning att den anställde avskedas på grund av stölden. Försäkrat belopp: Upp till 25% av försäkringsbeloppet för lösöre, med en gräns på euro per försäkringsfall och år. Försäkringsbolaget åtar sig att betala förstarisken, dock max 300 euros per försäkringsfall, vid stöld av föremål av särskilt värde, smycken och juveler. 3. Rån på gatan Försäkringen täcker förluster som drabbar den försäkrade till följd av rån som har utförts av tredje man på offentlig plats eller i andra lokaler än den ordinarie bostaden. Täckningens omfattning är begränsad till EU och Schweiz och gäller under förutsättning att den försäkrade har sin skatterättsliga hemvist i Spanien. Denna täckning omfattar dessutom egendom, föremål och pengar i kontanter och personlig egendom som tillhör anställda i hushållet eller den försäkrades egendom som tillfälligt bevakas av de anställda i samband med att de utför arbeten åt den försäkrade under arbetstid. Dessutom täcks nödvändiga kostnader för att erhålla nya officiella handlingar om de har stulits. Försäkrat belopp: Försäkringsbolaget åtar sig att betala förstarisken, dock max euro per försäkringsfall eller max 300 euro per försäkringsfall när det gäller pengar i kontanter, även om flera försäkrade drabbas. 4. Bedräglig användning av kreditkort Försäkringen täcker ekonomisk skada som härrör från tredje mans bedrägliga användning av kreditkort eller köpkort som tillhör den försäkrade eller andra personer över 18 år som är försäkrade och som har drabbats av rån, stöld eller förlust. Täckningen är begränsad till bedräglig användning av kreditkort eller köpkort under 48 timmar före eller efter den tidpunkt då anmälan lämnades in till behörig myndighet. Den försäkrade bör meddela den enhet som har utfärdat korten och ge instruktioner om att spärra dem. Försäkrat belopp: Förstarisk 600 euro per försäkringsfall och år. Ekonomiska förluster som täcks av den enhet som har utfärdat kreditkortet eller köpkortet.

8 C.2. UTÖKNING SPRICKOR: METAKRYLATMÖBLER, GLASKERAMIKHÄLL OCH HUSHÅLLSPPARATSGLAS I de fall försäkring tecknats för lösöret täcks följande: Fasta glas i hushållsapparater och möbler av metakrylat. Sprickor i induktions- eller glaskeramikhällar. a. Induktions- eller glaskeramikhällarnas driftmekanismer, liksom solplattors driftmekaism, förutom i de fall de är oskiljbara delar. b. Skador som orsakas i samband med flytt, målningsarbete, dekoration, bevarande eller renovering av den försäkrade bostaden. Dock täcks sådana skador om nämnda arbeten utförs av en tredje man och det kan intygas med faktura i vilken yrkesmannens uppgifter anges. c. Skador som orsakas av felaktig placering av de försäkrade föremålen och deras stöd. d. Repor, flagning, skrapmärken och i allmänhet vilken som helst estetisk eller ytlig defekt. e. Marmor, granit och andra naturliga eller konstgjorda stenar som finns i bostadens golv, väggar eller tak både invändigt och utvändigt. 7 C.3. RENOVERING AV SKÖNHETSFEL PÅ BYGGNAD OCH LÖSÖRE Försäkringen täcker nödvändiga kostnader för estetisk återställning av egendom som har skadats genom ett försäkringsfall, när det inte är möjligt att reparera den drabbade delen med material som är identiska eller liknande de olycksdrabbade, till förfång för helhetens harmoni. Nämnda kostnader inkluderar total eller delvis reparation eller utbyte av den olycksdrabbade egendomen, med användning av samma eller liknande material som de ursprungliga. Sakkunniga fackmän ska avgöra existensen och värdet av de estetiska skadorna. Om den försäkrade handlar i egenskap av hyresgäst ska den estetiska renoveringen av byggnaden tillämpas på de förbättringsarbeten och renoveringar som denne har genomfört i bostaden. Det är nödvändigt att inkludera värdet av desamma i försäkringsbeloppet för byggnad (renoveringsarbeten). Ersättning för skönhetsfel är villkorad av att skadan repareras. Ersättningsgränsen för detta skydd är 10% av försäkringsbeloppet för lösöre och/eller byggnad, max euro per försäkringsfall och år. Denna gräns tillämpas även om ett och samma försäkringsfall samtidigt drabbar både byggnad och lösöre som täcks av försäkringen. a. Värdesaker b. Kostnader för estetisk återställning i andra rum än det som direkt drabbades av försäkringsfallet.

9 c. Motordrivna fordon. d. Skador som består av skrapmärken, repor och flagning. e. Estetisk återställning av bassänger, idrottsanläggningar, träd, växter, trädgårdar och staket eller murar. f. Den proportionella delen för delägare. 8 C.4. REKONSTRUKTION AV TRÄDGÅRDAR Försäkringen täcker kostnader för rekonstruktion av trädgård som tillhör den försäkrade bostaden, vid skador på grund av: Brand, explosion och blixtnedslag (täckning A.1.) Naturliga risker (atmosfäriska fenomen) (täckning A.3.1.) Översvämning (täckning A.3.2.) Vandalism och illvilligheter i enlighet med villkor A.3.3. Rök (täckning A.3.4) Nedslagning (täckning A.3.5) Räddning, släckning, rivning och uppröjning (täckning A.6) Avlägsnande av trädet som är föremål för försäkrigsfallet. Ersättningsgränsen för detta skydd är 10% av försäkringsbeloppet för byggnad, dock max 600 euro per träd eller växt. C.5. KYL- OCH FRYSVAROR Försäkringen täcker livsmedel, mediciner och läkemedel som har blivit otjänliga vid förvaring i kyl eller frys för hemmabruk som är ansluten till elnätet, på grund av försäkringsfall som omfattas av stycke A.7. Elskador, liksom de som orsakas av: Höjning av temperaturen i kylen eller frysen, på grund av fel i densamma. Läcka av kylvätska eller kylande gas. Strömavbrott under mer än 6 timmar i följd. Om strömavbrott inträffar bör skriftlig bevisning från elleverantören tillföras och om fel har uppstått bör faktura för reparationen tillföras. Ersättningsgränsen för detta skydd är förstarisken, dock max 300 euro per försäkringsfall och år om lösöret är försäkrat. a. Strömavbrott på grund av underlåtelse att betala fakturor. b. Fel på apparater som är mer än 10 år. c. Skador på själva kylen eller frysen. d. Skador på grund av användning i strid med instruktioner från kylens eller frysens tillverkare.

10 C.6. TRÄDGÅRDSMÖBLER Om lösöret är försäkrat så omfattas värdet av möbler i trädgårdar, på terrasser och balkonger som tillhör den försäkrade bostaden, vid försäkringsfall som omfattas av försäkringsbrevet. Självrisken är 150 euro per försäkringsfall. Försäkrat belopp: Förstarisk euro per försäkringsfall och år. a. Stöld. b. Skador som beror på klimatfenomen, med undantag för vind över 75 km/timmen. Skador som härrör från elfel, i dessa fall tas gränsen för förstarisken på euro, som fastställs i artikel 3 stycke A.7. i de allmänna villkoren, bort och täckningen är 100% av byggnaden och/eller lösöret. Den maximala ersättningen från försäkringsgivaren, vid försäkringsfall som härrör från skydden i stycke A.1 till A.7, är de som närmare anges under var och en av dem, utan att i något fall överstiga 100% av de försäkrade beloppen för byggnad och/eller lösöre, även om ett och samma försäkringsfall orsakar flera skador. 9 D. SPECIELLA TECKNINGSSKYDD: PREMIUM D.1. UTÖKNING AV STÖLD MEDELST INBROTT SAMT RÅN ENDAST OM LÖSÖRET ÄR FÖRSÄKRAT 1. Stöld medelst inbrott, rån och/eller försök till dessa brott (i hemmet): Värdesaker (smycken, guld och ädla stenar och föremål av särskilt värde): Smycken, guld och ädla stenar och föremål av särskilt värde täcks av försäkringen med en begränsning av 20% av försäkringsbeloppet för lösöre, under förutsättning att dess värde per enhet eller par, uppsättning eller samling är under euro. För det fall att den förut nämnda gränsen på 20% överskrids, är försäkringens täckning villkorad av att försäkringstagaren uppger värdet och betalar motsvarande försäkringspremie, genom att ange försäkringsbeloppet i försäkringens särskilda villkor. Samma regel tillämpas på smycken, guld och ädla stenar och föremål av särskilt värde vilkas värde per enhet, par, uppsättning eller samling är euro eller mer. I så fall ska värdet anges och förbli försäkrat till det belopp som uttryckligen stadgas i försäkringens särskilda villkor. Smycken som har ett enhetsvärde som överstiger euro täcks endast av försäkringen om de placeras i ett låst kassaskåp så som det definieras i inledningsklausulen i dessa allmänna villkor. Föremål med särskilt värde, smycken och juvelervärderas till det verkliga värde som de har vid tidpunkten före försäkringsfallet. Angående värdesaker som utgör del av

11 samlingar eller uppsättningar gäller följande: Om försäkringsfallet inte har drabbat den totala samlingen eller uppsättningen, ska försäkringsgivaren inte ersätta värdet av den fullständiga samlingen eller uppsättningen, utan endast priset för den del som har drabbats, utan att ersättning i något fall ska betalas för värdeminskning som samlingen eller uppsättningen kan ha lidit om den blir ofullständig till följd av försäkringsfallet. 10 Pengar i kontanter Försäkringsbolaget åtar sig att betala det förstariskbeloppet, dock max 500 euro per försäkringsfall. Täckningen i stycke A euro i kontanter i händelse av tillfällig flytt av lösöret som olika kostnader i försäkringsbrevets allmänna villkor utökas. Föremål som har placerats i förrådsutrymmen eller intilliggande annex. Försäkringen täcker försäkrad egendom som har placerats i förrådsutrymmen eller intilliggande annex såsom garage som ligger i samma byggnad som den försäkrade bostaden. Denna täckning är begränsad till max euro per försäkringsfall, med en gräns på 600 euro per föremål. 2. Stöld Denna utökning täcker stöld som begås inne i bostaden av personer som: Inte bor tillsammans med den försäkrade och/eller försäkringstagaren. Inte hyr eller har nyttjanderätt till den försäkrade bostaden. Försäkringen täcker fall då stölden begås av personer som är anställda i hushållet, om gärningsmannen har ett anställningskontrakt och har arbetat hos den försäkrade under minst 6 månader innan stölden begås, och under förutsättning att den anställde avskedas på grund av stölden. Försäkrat belopp: Upp till 25% av försäkringsbeloppet för lösöre, med en gräns på euro per försäkringsfall och år. Försäkringsbolaget åtar sig att betala förstarisken, dock max 300 euros per försäkringsfall, vid stöld av föremål av särskilt värde, smycken och juveler. Stöld (som sker utanför bostaden): Denna utökning täcker även stöld utanför bostaden, under förutsättning att det sker inom det försäkrade området (innergårdar, trädgårdar), och max 300 euro per föremål och försäkringsfall, för de föremål som innefattas i det fösäkrade lösöret. Särskilda värdesaker, smycken, juveler och kontanter inkluderas ej. 3. Rån på gatan Försäkringen täcker förluster som drabbar den försäkrade till följd av rån som har utförts av tredje man på offentlig plats eller i andra lokaler än den ordinarie bostaden. Täckningens omfattning är begränsad till EU och Schweiz och gäller under förutsättning att den försäkrade har sin skatterättsliga hemvist i Spanien. Denna täckning omfattar dessutom egendom, föremål och pengar i kontanter och personlig egendom som tillhör anställda i hushållet eller den försäkrades egendom som tillfälligt bevakas av de anställda i samband med att de utför arbeten åt den försäkrade under arbetstid. Dessutom täcks nödvändiga kostnader för att erhålla nya officiella handlingar om de har stulits.

12 Försäkrat belopp: Försäkringsbolaget åtar sig att betala förstarisken, dock max euro per försäkringsfall eller max 300 euro per försäkringsfall när det gäller pengar i kontanter, även om flera försäkrade drabbas. 4. Bedräglig användning av kreditkort Försäkringen täcker ekonomisk skada som härrör från tredje mans bedrägliga användning av kreditkort eller köpkort som tillhör den försäkrade eller andra personer över 18 år som är försäkrade och som har drabbats av rån, stöld eller förlust. Täckningen är begränsad till bedräglig användning av kreditkort eller köpkort under 48 timmar före eller efter den tidpunkt då anmälan lämnades in till behörig myndighet. Den försäkrade bör meddela den enhet som har utfärdat korten och ge instruktioner om att spärra dem. Försäkrat belopp: Förstarisk 600 euro per försäkringsfall och år. Ekonomiska förluster som täcks av den enhet som har utfärdat kreditkortet eller köpkortet. D.2. UTÖKNING SPRICKOR: METAKRYLATMÖBLER, GLASKERAMIKHÄLL GLAS PÅ SOLPLATTOR OCH GLAS PÅ HUSHÅLLSPPARATER I de fall försäkring tecknats för lösöret täcks följande: Fasta glas i hushållsapparater och möbler av metakrylat. Sprickor i induktions- eller glaskeramikhällar. I de fall försäkring tecknats för lösöret täcks följande: Sprickor i glas i solplattor. 11 a. Induktions- eller glaskeramikhällarnas driftmekanismer, liksom solplattors driftmekaism, förutom i de fall de är oskiljbara delar. b. Skador som orsakas i samband med flytt, målningsarbete, dekoration, bevarande eller renovering av den försäkrade bostaden. Dock täcks sådana skador om nämnda arbeten utförs av en tredje man och det kan intygas med faktura i vilken yrkesmannens uppgifter anges. c. Skador som orsakas av felaktig placering av de försäkrade föremålen och deras stöd. d. Repor, flagning, skrapmärken och i allmänhet vilken som helst estetisk eller ytlig defekt. e. Marmor, granit och andra naturliga eller konstgjorda stenar som finns i bostadens golv, väggar eller tak både invändigt och utvändigt. D.3. RENOVERING AV SKÖNHETSFEL PÅ BYGGNAD OCH LÖSÖRE Försäkringen täcker nödvändiga kostnader för estetisk återställning av egendom som har skadats genom ett försäkringsfall, när det inte är möjligt reparera den drabbade delen med material som är identiska eller liknande de olycksdrabbade, till förfång för helhetens harmoni.

13 12 Nämnda kostnader inkluderar total eller delvis reparation eller utbyte av den olycksdrabbade egendomen, med användning av samma eller liknande material som de ursprungliga. Sakkunniga fackmän ska avgöra existensen och värdet av de estetiska skadorna. Om den försäkrade handlar i egenskap av hyresgäst ska den estetiska renoveringen av byggnaden tillämpas på de förbättringsarbeten och renoveringar som denne har genomfört i bostaden. Det är nödvändigt att inkludera värdet av desamma i försäkringsbeloppet för byggnad (renoveringsarbeten). Ersättning för skönhetsfel är villkorad av att skadan repareras. Ersättningsgränsen för detta skydd är 10% av försäkringsbeloppet för lösöre och/eller byggnad, max euro per försäkringsfall och år. Denna gräns tillämpas även om ett och samma försäkringsfall samtidigt drabbar både byggnad och lösöre som täcks av försäkringen. 1. Värdesaker. 2. Kostnader för estetisk återställning i andra rum än det som direkt drabbades av försäkringsfallet. 3. Motordrivna fordon. 4. Skador som består av skrapmärken, repor och flagning. 5. Estetisk återställning av bassänger, idrottsanläggningar, träd, växter, trädgårdar och staket eller murar. 6. Den proportionella delen för delägare. D.4. REKONSTRUKTION AV TRÄDGÅRDAR Försäkringen täcker kostnader för rekonstruktion av trädgård som tillhör den försäkrade bostaden, vid skador på grund av: Brand, explosion och blixtnedslag (täckning A.1.) Naturliga risker (atmosfäriska fenomen) (täckning A.3.1.) Översvämning (täckning A.3.2.) Vandalism och illvilligheter i enlighet med villkoren för täckning A.3.3. Rök (täckning A.3.4) Nedslagning (täckning A.3.5) Räddning, släckning, rivning och uppröjning (täckning A.6) Avlägsnande av trädet som är föremål för försäkrigsfallet. Ersättningsgränsen för detta skydd är 10% av försäkringsbeloppet för byggnad, dock max 600 euros per träd eller växt. D.5. KYL- OCH FRYSVAROR Försäkringen täcker livsmedel, mediciner och läkemedel som har blivit otjänliga vid förvaring i kyl eller frys för hemmabruk som är ansluten till elnätet, på grund av försäkringsfall som omfattas av stycke A.7. Elskador, liksom de som orsakas av:

14 Höjning av temperaturen i kylen eller frysen, på grund av fel i densamma. Läcka av kylvätska eller kylande gas. Strömavbrott under mer än 6 timmar i följd. Om strömavbrott inträffar bör skriftlig bevisning från elleverantören tillföras och om fel har uppstått bör faktura för reparationen tillföras. Ersättningsgränsen för detta skydd är förstarisken, dock max 500 euro per försäkringsfall och år om lösöret är försäkrat. a. Strömavbrott på grund av underlåtelse att betala fakturor. b. Fel på apparater som är mer än 10 år. c. Skador på själva kylen eller frysen. d. Skador på grund av användning i strid med instruktioner från kylens eller frysens tillverkare. 13 D.6. TRÄDGÅRDSMÖBLER Om lösöret är försäkrat så omfattas värdet av möbler i trädgårdar, på terrasser och balkonger som tillhör den försäkrade bostaden, vid försäkringsfall som omfattas av försäkringsbrevet. Självrisken är 150 euro per försäkringsfall. Försäkrat belopp: Förstarisk euro per försäkringsfall och år. a. Stöld. b. Skador som beror på klimatfenomen, med undantag för vind över 75 km/timmen. D.7. ÖVERSKRIDANDE AV VATTENFÖRBRUKNING Förstarisk och upp till euro per försäkrigsfall och försäkringsår för kostnader som den försäkrade ådragit sig för överskridande av vattenförbrukning, till följd av ett försäkringsfall som täcks av skyddet för vattenskador. Överskridandet beräknas genom skillnaden mellan beloppet på räkningen från vattenleverantören som motsvarar den period under vilken försäkringsfallet inträffade och det genomsnittliga beloppet på de tre senaste räkningarna innan försäkringsfallet inträffade. D.8. TOTALFÖRSTÖRD BYGGNAD Upp till 100% av det försäkrade beloppet för byggnad och/eller lösöre, de materiella skadorna som härrör frår den totalförstörda försäkrade byggnaden till direkt följd av de byggarbeten som utföts av tredje man på intilliggande tomter eller byggnader eller på grund av vägarbete som utförts på angränsande gator eller under jord. Denna täckning verkar i överdrift eller frånvaro av den tioåriga försäkringen för skador på byggnaden. För skador som orsakats till följd av byggarbeten som utförts under försäkringsbrevets giltighetstid och inte som inte känts till under dess tid ges en täckning upp till tolv månader efter det att försäkringen har upphört att gälla.

15 a. Skador som inte orsakar totalförstöring av byggnaden. b. Skador som härrör från byggarbeten som har utförts innan försäkringen trätt i kraft, även om de har upptäckts under dess giltighetstid. 14 D.9. OFÖRUTSETT SPILL AV VÄTSKA ANNAN ÄN VATTEN Förstarisk och upp till max euro per försäkringsfall för materiell skador som är en direkt följd av utspilld vätska annan än vatten, som härrör från en explosion, spricka eller oförutsedd och plötslig översvämnng av reservoarer som är en del av den försäkrade byggnaden eller intilliggande byggnader. a. Lagning av ledningar, installationer, reservoarer eller tankar som orsakat spillet eller läckan. b. De skador eller kostnader som orsakats av avlägsnandet eller inhämtandet av det spillda materialet, eller dess påfyllning. Skador som härrör från elfel, i dessa fall tas gränsen för förstarisken på euro, som fastställs i artikel 3 stycke A.7. i de allmänna villkoren, bort och täckningen är 100% av byggnaden och/eller lösöret. Den maximala ersättningen från försäkringsgivaren, vid försäkringsfall som härrör från skydden i stycke A.1 till A.7, är de som närmare anges under var och en av dem, utan att i något fall överstiga 100% av de försäkrade beloppen för byggnad och/eller lösöre, även om ett och samma försäkringsfall orsakar flera skador. 2 TILLVALSSKYDD 2. A. TILLVALSSKYDD FÖR TECKNING AV BASIC RÄTTSSKYDD FÖR HYRESVÄRD Definition Detta skydd ger rättsskydd för den försäkrade, i egenskap av hyresvärd för en stadsbostad, i den händelse hyresgästen inte skulle betala hyran och/eller i händelse av skador på bostaden som orsakats av hyresgästen, genom täckningarna och begränsningarna som beskrivits i de allmänna, särskilda och i vissa fall speciella villkoren för denna försäkring. Underlag De underlag som försäkringsgivaren har använt sig av för att värdera risken som detta avtal täcker, och följaktligen, för utgivningen av denna försäkring och fastställandet av den tillämpade försäkringspremien, är följande: 1. Deklarationerna som försäkringstagaren lämnat på begäran av försäkringsgivaren vid tiden för tecknandet och som tagits upp i försäkringsbrevets särskilda villkor, vars

16 sanningsenlighet och riktigthet utgör försäkringsgivarens väsentliga förutsättning för att acceptera risken. 2. Befintligheten av ett hyreskontrakt för den försäkrade bostaden som beskrivs i de särskilda villkoren i detta försäkringsbrev, som undertecknats av hyresvärden (den försäkrade) och hyresgästen samt underställt Lagen om Uthyrning av Stadsbostad. Detta avtal bör åtminstone innehålla följande stipulationer: Datum då bostaden ställs till hyresgästens förfogande. Månatlig betalning av hyra genom bank. Angivna datum mellan vilka betalning av hyran skall göras. Belopp för den överenskomna månadshyran. Hyreskontraktets varaktighet. En månadshyra i handpenning. Lösöresförteckning över de föremål som hyrs ut med bostaden. 3. Det faktum att, för undertecknandet av hyreskontraktet, den försäkrade har erhållit från hyresgästen eller dennes familj, dokument (lönebesked eller inkomstintyg) som bestyrker möjligheten att betala den överenskomna hyran. Det anses av båda parter tillräcklig förmåga att betala då hyran inte överskrider nettoårsinkomstens procentenhet som anges i de särskilda villkoren i detta försäkringsbrev. Den försäkrade intygar att denne har alla de dokument som nämns i de särskilda villkoren i detta försäkringsbrev vid tiden för tecknandet. Det är även obligatoriskt att presentera dessa dokument för att kunna inkassera försäkringspremien vid försäkringsfall. I händelse av förbehåll, oriktighet eller medveten falsk redogörelse av den försäkrade gällande försäkrigens underlag som fastställts i denna artikel, skall försäkringsgivaren befrias från utbetalningen av försäkringspremien och skadestånd som fastställts i detta försäkringsbrev. För att täckningarna i denna försäkring skall fortsätta att gälla, i händelse av skifte av hyresgäst, lovar den försäkrade att ha tillgängliga alla dokument och krav som anges i denna artikel och de som fastställts i de särskilda villkoren, vid tiden för tecknandet av det nya hyresavtalet. 15 Täckningar Försäkringsgivaren förbinder sig, inom de gränser som fastställts i detta avtal för Försäkring för Rättsskydd, att göra anspråk på och stå för kostnaderna för advokat och juridikst ombud, först och främst i utomrättsliga processer, och sedan i domstolsprocesser, om nödvändigt, under förutsättning att hyresavtalet mellan hyresvärden och hyresgästen fortfarande gäller: Utebliven betalning av hyran för den hyrda bostaden belägen inom SPanien och beskriven i de särskilda villkoren i detta försäkringsbrev. Skador på den hyrda bostaden, belägen i Spanien, som orsakats av hyresgästen. Arvoden för advokat och juridiskt ombud ingår i denna tjänst. För att ha rätt till denna tjänst är det obligatoriskt att klienten meverkar i processen i den utsträckning som advokaten kräver, genom att bidra med dokument och andra slags bevis som kan komma att begäras.

17 16 Maxbeloppet som garanteras i detta skydd för kostnader som härrör från judiciellt anspråk är, per händelse eller försäkringsfall som täcks av denna försäkring, fastställs enligt följande: För valfri advokat och juridiskt ombud: 600 euro per försäkringsfall, med en gräns på euro per försäkringstagare och år. För advokat och juridiskt ombud som försäkringsgivaren utsett: euro per försäkringsfall, med en gräns på euro per försäkringstagare och år. I den händelse den andra parten har dömts att betala klientens rättegångskostnader, förbinder sig denne att överlämna det belopp motsvarande advokatarvodet. Försäkringsgivaren studerar det judiciella anspråkets genomförbarhet, innan den lämnas in till domstolen, och förbehåller sig rätten att inte påbörja fallet om det skulle visa sig uppenbart att det inte är genomförbart, om det är omotiverat eller utan möjlighet till framgång. I det fall den försäkrade beslutar att lämna in en anspråksansökan på egen hand i motsägelse till försäkringsgivarens mening, och den försäkrade vinner, skall försäkringsgivaren betala den försäkrade för dess advokatkostnader, upp till den gräns som fastställs i skydden för valfri advokat och juridiskt ombud. Karenstid: För dett skydd finns det en karenstid på två månader som räknas från det datum då denna försäkring träder i kraft. I det fall hyresavtalet är äldre än sex månader från det datum då försäkringen tecknades är karensperioden på tre månader, under förutsättning att hyresgästen har betalat hyran under de senaste sex månaderna innan försäkringen tecknades. RÄTTSSKYDD SOM TÄCKS AV FÖRSÄKRINGEN Genom skyddet för rättsskydd för hyrevärd täcks ersättning för följande kostnader som härrör från handläggandet av ärenden: Arvoden och kostnader för advokater. Avgifter och utlägg för juridiska ombud. Avgifter, pålagor, utgifter och rättegångskostnader. Kostnader för Notarius Publicus för utställande av fullmakter för rättstvister, liksom nödvändiga certifikat och föreläggande till förmån för den försäkrades rättigheter. Arvoden för experter som anlitats till förmån för den försäkraders rättigheter under handläggandet av ärendet. LÄGSTA OMTVISTADE SUMMA Beträffande detta skydd menas med lägsta omtvistade summa det belopp som är föremål för rättstvist som är mindre än det belopp för vilket handläggandet inte täcker. I detta skydd och i de fall som rör skadeståndsanspråk för skador som orsakats i bostaden, i avsaknad av en utrtycklig stipulation, är lägsta omtvistade summa euro. Beträffande denna täckning anses det att en hyra inte har betalats om mer än 60 dagar har förflutit från den dagen den bör ha betalats. SÄKERHETSRATIO Försäkringsgivaren fastställer en säkerhetsratio med maxgräns på 30%. Detta betyder att månadshyran inte får överskrida 30% av den deklarerade månadsinkomsten.

18 I den händelse den nämnda ration skulle överskridas förbehåller sig försäkringsgivaren rätten att utesluta försäkringsfallet. I händelse av försäkringsfall förbehåller sig försäkringsgivaren rätten att kräva av den försäkrade nädvändiga dokument för att rättfärdiga månadshyran för den försäkrade bostaden som är föremål för försäkringen och intyg för hyresgästens månatliga inkomst. RÄTTEGÅNGSPROCESS Val av advokat och juridiskt ombud: Den försäkrade har rätt att, inom den gräns som fastställts i rättsskyddet, fritt välja advokat och/ eller juridiskt ombud för att representera och försvara den försäkrade i vilken typ a rättsprocess som helst som rör denna försäkrings skydd för rättsskydd. Dock skall den försäkrade stå för resekostnaderna för den valda advokaten och/eller juridiska ombudet om denne/dessa inte är bosatt/bosatta i det förvaltningsrättsliga område där rättsprocessen kommer att hållas. Innan den försäkringstagaren utser advokat och/eller juridiskt ombud, skall den försäkrade meddela advokatens och/eller det juridiska ombudets namn till försäkringsgivaren. Försäkringsgivaren kan av skälig orsak vägra att acceptera den valda advokaten och/eller juridiska ombudet. Likaså har den försäkrade rätt att fritt välja advokat eller juridiskt ombud i de fall en intressekonflikt skulle föreligga mellan avtalsparterna. Den advokat som utsetts av den försäkrade är under inga omständigheter tvungen att följa försäkringsgivarens instruktioner. Den advokat och juridiska ombud som utsetts av den försäkrade åtnjuter den mest omfattande friheten i sitt yrkesutövande gällande de uppdrag som anförtrotts denne. Varken advokaten eller det juridiska ombudet lyder under försäkringsgivaren och är inte tvungna att följa dennes instruktioner, och likaså ansvarar inte försäkringsgivaren för advokatens eller det juridiska ombudets handlande eller rättsprocessens resultat. När advokaten och/eller det juridiska ombudet måste ingripa akut innan den försäkrade har hunnit anmäla försäkringsfallet skall försäkringsgivaren ändå betala de arvoden som härrör från ingripandet. Om en intressekonflikt skulle föreligga mellan avtalsparterna skall försäkringsgivaren omedelbart meddela den försäkrade, så att denne kan välja lämplig advokat och juridiskt ombud för att försvara dennes intresse, i enlighet med den valfrihet som tillstås i denna artikel. Den försäkrade kan finna sig i/förlika sig med de fall som pågår, men om detta förorsakar skyldigheter eller betalning på försäkringsgivarens bekostnad bör båda parterna handla enhälligt. Betalning av arvoden: Med förbehåll för den kvantitativa gräns för rättsskyddet skall försäkringsgivaren betala arvodet för den advokat som försvarat den försäkrade, underställt de normer som fastställts av det Spanska Advokatkårens tillsynsmyndighet. I de fall dessa normer inte förekommer gäller de normer som fastställts av Advokatsamfundet i den provins där rättsprocessen hållits. De normer som gäller som riktlinjer för arvodena anses som maxgräns för vad försäkringsgivaren är skyldig att betala. Meningsskiljaktigheterna gällande tolkningen av dessa normer underställs behörig nämnd i Advokatsamfundet. Det juridiska ombudets avgifter och pålagor, när dennes deltagande är obligatorisk, skall betalas enligt gällande tarifflista. 17

19 18 Dokument: För att kunna nyttja detta skydd enligt vad som fastställts i stycke C) skall den försäkrade lämna till försäkringsgivaren, förutom nedanstående dokument, vilket som helst annat dokument som försäkringsgivaren kan komma att kräva: Kopia på hyresavtalet. Kopia på den uthyrda bostadens lagfart. Kopia på hyresvärdens och hyresgästens id-handlingar. Kopia på hyregästens senaste lönebesked eller inkomstcertifikat. Den försäkrade bör ha dessa dokument till hands när denne skriver under försäkringen. Om den försäkrade inte tillhandahåller de dokument som försäkringsgivaren begär kommer inte försäkringsgivaren att ansvara för försäkringsfallet och är befriad från att tillhandahålla sina tjänster till hyresvärden. INTRESSEKONFLIKT I de fall intressekonflikt eller meningsskiljaktighet föreligger gällande sättet att hantera ett omtvistat ärende bör försäkringsgivaren omedelbart meddela den försäkrade om dennes befogenhet att utöva sina tillhörande rättigheter att fritt välja advokat och juridiskt ombud, och vad som gäller rörande konfliktens lösning. Juridisk assistans per telefon: Försäkringsgivaren ställer till den försäkrades förfogande en advokat via ett telefonnummer, där den försäkrade kan informera sig gällande sina rättigheter som hyresvärd, liksom hur denne bäst kan försvara sig i en rättstvist Oberoende av de specifika undantag för varje skydd, ansvarar inte försäkringsgivaren för de försäkringsfall som härrör från: a. Frivilliga händelser som orsakats av den försäkrade eller i de fall uppsåt eller grav vårdslöshet förekommer. b. Försäkringsfall som har sitt ursprung eller har samband med plan, konstruktion, ombildning eller rivning av den försäkrade bostaden eller installationer där risken föreligger. c. Rättsliga åtgärder i samband med stadsplanering, sammanföring av små odlingslotter till större och expropriation. d. Detta försäkringsavtal täcker ingen typ av försäkringsfall, skador eller kostander som orsakats direkt eller indirekt, till följd av eller i samband med vilken som helst terroristhandling, även om någon annan orsak bidragit samtidigt eller i annan sekvens till ansvaret, försäkringsfallet, skadan eller kostnaden. Beträffande detta undantag avses med terrorism alla våldshandlingar som utförs med syfte att destabilisera gällande politiska system eller ingjuta skräck eller osäkerhet i samhället i vilket handligen utfördes. e. Handlingar som deklarerats efter att två år förflutit från datumet då detta avtal sagts upp eller upphävts samt de som har sitt ursprung i eller vars första bevis gjorts innan detta försäkringsbrev börjat gälla. f. Skatter eller andra skatteliknande betalningar som härrör från inlämnandet av offentliga eller privata dokument till skattemyndigheter. g. De utgifter som härrör från judiciell ackumulering eller motanklagelse, när det

20 handlar om ämnesområden som inte omfattas i de försäkrade skydden. h. Rådgivning och anspråk som kan formuleras av den försäkrade i detta försäkringsbrev mot försäkringsgivaren. i. Andrahandsuthyrning av den försäkrade bostaden. j. Rättsskydd för hyresvärden i händelse av uteblivna hyror som sker innan datumet som detta skydd inkluderas i försäkringsbrevet. k. Följande hyreskontrakt: 1. Affärslokaler. 2. Bostäder som dessutom används för yrkesaktiviteter eller affärer (förutom bostäder där en del är destinerad till kontor). 3. Lantlig bostad. 4. Sommarbostad eller tillfällig bostad. 5. Andrahandsbostäder (för uthyrning). Bostäder som bebos mindre än 6 månader om året anses som andrahandsbostäder. 6. Fastigheter som saknar lagliga boendeförhållanden. 7. Uthyrning av garageplatser, förråd eller vilka som helst andra utrymmen som figurerar i kontrakter som tillbehör till den uthyrda bostaden. 8. Vilken som helst annan som inte anses som uthyrning av bostad enligt Lagen om Stadsuthyrning (Ley de Arrendamientos Urbanos). l. Indirekta förluster och skador av vilken som helst typ som den Försäkrade drabbas av med anledning av ett försäkringsfall som täcks av ett försäkringsbrev, förutom det som fastställts för rättsskyddet. m. Internationella krig eller inbördeskrig, vare sig de deklarerats eller inte, invasion, militärstyrka, uppror, revolt, politiska eller sociala attentat, strejkar, lockout, folkupplopp och terrorism. n. Vulkaner, jordbävningar, skalv, jordsättningar, ras, avsöndrande eller jordskred, orkan, tromber, tidvatten, vågsvall, översvämning, förorening, vittring. o. Kärnkraftreaktion- eller strålning, genförändringar, radioaktivt utsläpp, oberoende av orsaken, och de värdeförluster eller gagn till följd av detta, såsom kostnader för sanering, sökning eller återtagande av radioaktiva isotoper av vilket slag som helst, till följd av ett försäkringsfall som täcks av detta försäkringsbrev. p. Gärnngar vars täckningar åligger Kosortiet för Försäkringsersättning, även när denna organisation inte godkänner den Försäkrades rätt på grund av underlåtenhet at följa några av de normer som fastställts i de Stadgar och bestämmelser som gäller vid tiden då försäkringsfallet inträffar. q. Skador som av Regeringen har klassificerats som nationell katastrof eller olycka. r. Möjliga skillnader mellan de förorsakade skadorna och de belopp som ersatts av Konsortiet av Försäkringsersättning. s. De uthyrningar vars månadshyra överstiger euro B. TILLVALSSKYDD FÖR TECKNING AV PLUS OCH

21 PREMIUM 20 FULLRISK FÖR OLYCKSFALL Under förutsättning att detta valfria tillägg uttryckligen har inkluderats i försäkringsbrevets särskilda villkor och tillhörande premie har betalats, täcker försäkringen materiella skador som orsakas den försäkrade byggnaden och lösöret om de drabbas av direkta skador som beror på ett annat olycksfall än de som beskrivs i de tecknade skydden. Med olycksfall avses en händelse som inträffar plötsligt och spontant och vars orsak är oberoende av den försäkrades vilja. Följande villkor ska tillämpas på det valfria tillägget allriskförsäkring: Det grundläggande skyddets täckning, villkor, begränsningar och uteslutningar ska tillämpas fullständigt och självständigt när försäkringsfallet hör till någon av de fall som förutses i det grundläggande skyddet, utan att allriskförsäkringen i något fall ska komplettera, ersätta eller ändra begränsningarna och uteslutningarna i nämnda skydd. Följande fall täcks specifikt: Klimatfenomen, meteorologiska, seismiska och geologiska fenomen som inte anses utgöra extraordinära risker enligt gällande lagstiftning. Sättningar, jordskred, sänkningar, glidningar eller uppmjukning av marken som inte anses vara extraordinära risker enligt gällande lagstiftning. Den täckning som gäller för lösöre är begränsad till skador och förluster som har orsakats inne i bostaden. Självrisk: Skador som har ett lägre värde än 90 euro ersätts inte. Om ersättningsbeloppet är högre dras inget belopp av. a. Repor, flagning, skrapmärken eller andra ytliga skador på föremålen. b. Slitage och långsam försämring som beror på normal användning av föremålen, liksom fel av mekaniskt, elektriskt eller elektroniskt slag. c. Skador på grund av föroreningar av något slag. d. Skador som orsakas av insekter. e. Skador till följd av konstruktionsfel och/eller designfel. f. Glasögon, linser, hörapparater, ortopediskt material, porslins- och glasföremål. Ersättningsgränsen för detta skydd är 100% av försäkringsbeloppet som angivits i de särskilda villkoren för byggnad och/eller lösöre. FULLRISK FÖR OLYCKSFALL FÖR LÖSÖRE. TÄCKNING UTANFÖR BOSTADEN Under förutsättnng att den försäkrade har tecknat tillvalsskyddet Fullrisk för olycksfall kan ofattningen av desamma utökas till alla de olycksfall som den försäkrades lösöre utanför bostaden kan drabbas av. För att täckningen skall gälla bör de försäkrade föremålens samband och dess enhetsvärde beskrivas i de särskilda villkoren, och motsvarande

22 extrapremie bör betalas. Genom uttrycklig överenskommelse kan de försäkrade föremålens samband bytas ut mot moduler av fast värde med en maxgräns per enhet på 600 euros. I detta fall är det inte nödvändigt att beskriva de försäkrade föremålen. Förutom de undantag som anges ovan i fullrisken för olycksfall, om inte annat har avtalats, täcks inte skador som orsakats utanför bostaden på: Musikinstrument, synoch/eller hörapparater, elektroniska apparater och utrustning, sportutrustning för skidor, golf, camping, eldvapen och cyklar. Täckningens omfattning är begränsad till EU, Norge och Schweiz. Ersättningsgränsen för detta skydd är 100% av försäkringsbeloppet som angivits i de särskilda villkoren. En självrisk på minst 60 euro fastställs. Om försäkringen tecknas med allmän självrisk tillämpas det med högst värde. OBLIGATORISK FÖRSÄKRING AV SKADESTÅNDSANSVAR FÖR JÄGARE I detta tillvalsskydd anses med: Försäkrad: Endast försäkringstagare anses försäkrad. Jägare: Personer över fjorton år som innehar en jaktlicens och uppfyller övriga krav som fastställs av Lagen om jakt eller motsvarande lagstiftning i den autonoma regionen. Utöva jakt: Med utövande av jakt förstås den jakt som utövas av människan med hjälp av konster, vapen eller lämpliga medel för att leta efter, locka till sig, följa eller hetsa djur som är definierade som jaktbyte i lag om jakt, i syfte att döda dem, tillägna sig dem eller underlätta att en tredje man fångar dem. Genom den försäkring som är obligatorisk att teckna för jägare med vapen, åtar sig försäkringsgivaren, upp till gällande bestämmelsers kvantitativa gränser, att betala de skadeståndsförpliktelser som härrör från den försäkrade jägarens jaktverksamhet vid händelser som orsakar kroppsskador som kan utkrävas med stöd av. Detta skydd rättar sig efter: Reglering av jakt som stadgas av de autonoma regioner som har kompetens att lagstifta på detta område och subsidiärt, artikel 52 i lag 1/1970 av den 4 april om jakt (Ley de Caza), artiklarna 73 till 76 och subsidiärt övriga bestämmelser som är tillämpliga i lag 50/1980 av den 8 oktober om försäkringsavtal (Ley de Contrato de Seguro) och den konsoliderade versionen av lag om organisation av och tillsyn över privatförsäkringar (Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros privados). Reglerna i förordning om obligatorisk ansvarsförsäkring för jägare (godkänd genom kungligt dekret nr 63/1994 av den 21 januari). I de fall ovanstående inte motsägs, av Ordnings- och övervakningsbestämmelser för privatföräkring, godkänt genom kungligt dekret 2486/1998 av den 20 november. Med jakthandling och jägare avses vad som anges i definitionerna i nämnda reglering som stadgas av de autonoma regioner som har kompetens att lagstifta på detta område och, subsidiärt, i artikel 2 och 3 i jaktlagen. Täckningen omfattar: 21

23 22 Skador som anges i föregående stycke som har orsakats på grund av ett ofrivilligt skott från vapnet. De skador som nämns i föregående stycke som inträffar under rast inom jaktområdet, när jakt håller på att bedrivas. Om de försäkrade skadorna har orsakats av medlemmarna i ett jaktlag och det är oklart vem av dem som har orsakat skadorna, ansvarar jaktlagsmedlemmarnas försäkringsgivare solidariskt. För tillämpning av denna regel avses med jaktlagsmedlemmar endast de jägare som har utövat jakt vid den tidpunkt och plats där skadan inträffade och som har använt vapen av det slag som orsakade skadan. För tillämpningen av försäkringsgivarens regressrätt som stadgas i artikel 76 i lag om försäkringsavtal (ley de contrato del seguro), omfattas följande fall av skador eller men som orsakas tredje man på grund av den försäkrades uppsåtliga beteende, med förbehåll för andra uppsåtliga beteenden: De skador som orsakas av jakt under någon av följande omständigheter: utan innehav av vederbörlig licens eller om denna är ogiltig, jakt med förbjudna vapen, under förbjuden jakttid eller under påverkan av alkohol, droger eller narkotika. Skador som orsakas på grund av vårdslös användning av jaktvapen i säkerhetsområden. De fall då den som orsakar skadan begår brottet underlåtenhet att hjälpa nödställd. Detta skydd gäller endast i Spanien. Försäkrat belopp: det som anges i försäkringsbrevets särskilda villkor och innebär maxgräns per försäkringsfall. Försäkringen omfattar inte de fall då jägaren inte är förpliktad att betala skadestånd på grund av att händelsen enbart beror på den drabbades oaktsamhet eller vårdslöshet eller force majeure. Med force majeure avses inte defekter, fel eller brister på jaktvapen och dess mekanismer eller ammunition. SKADESTÅNDSANSVAR FÖR ÄGARE AV HUNDAR AV FARLIGA RASER Genom teckning av detta valfria tillägg täcks de skador som orsakas tredje man och som härrör från hund/hundar av farliga raser som ägs av den försäkrade, med den omfattning och på de villkor som definieras i artikel 3 A.8. FORDON I GARAGE Försäljningspris (skydd för fordon i garage): Försäljningspriset för det försäkrade fordonet vid den tidpunkt då försäkringsfallet inträffar. Upp till det försäkrade belopp som anges i försäkringsbrevets särskilda villkor, täcks: Materiella skador eller försvinnande på grund av brand, explosion, blixtnedslag, stöld medelst inbrott och plundring som drabbar försäkrade motorfordon som uttryckligen anges i de särskilda villkoren, under tiden de är parkerade på vilken som helst

24 garageplats som uttryckligen nämns i försäkringsbrevet. Täckningen utvidgas till de direkta skador som drabbar fordonet medan det är i gång och tillgriparen har fordonet i sin besittning, under förutsättning att fordonet har tillgripits när det var parkerat på den garageplats som uttryckligen nämns i försäkringsbrevet. Vid försäkringsfall ska skadorna värderas till sitt verkliga värde och de totala förlusterna ska värderas till fordonets försäljningspris genom att resterna förblir den försäkrades egendom och genom att dra av resternas värde från försäljningspriset som ska ersättas. Om det deklarerade värdet för fordonet är lägre än försäljningspriset så tillämpas regeln om proportionell beräkning. a. Skador som har drabbat fordonet på grund av försök till inbrott eller stöld. b. Tillbehör, det vill säga föremål som förbättrar eller utsmyckar fordonet och som inte följer med fordonet när det lämnar fabrik. c. Stöld av fordonet. 23 PERSONOLYCKOR I HEMMET För tillämpningen av denna klausul avses med: Olycka: Kroppsskada som härrör från en våldsam, plötslig och extern handling som inte är den försäkrades avsikt. Absolut permanent handikapp: Då den försäkrade helt och hållet oåterkalleligen inte kan utföra sitt yrke. Förmånstagare: Vid dödsfall är de lagliga arvingarna förmånstagare. Genom detta tillvalsskydd ersätter försäkringsgivaren förmånstagaren eller den försäkrade med det försäkrade beloppet när, till följd av ett olycksfall som inträffat i den försäkrade bostaden eller i de gemensamma delarna av byggnaden som bostaden ligger i, olycksfallet orsakar den försäkrade eller dennes make/maka eller sambo absout permanent handikapp eller dödsfall direkt efter olycksfallet eller inom en tidsrymd på två år till följd av de skador som personen ådragit sig. Det försäkringsbelopp som angetts i de särskilda villkoren är det maxbelopp per försäkringsfall och år, oberoende av antal personer som omfattas. a. Självmord eller självmordsförsök. b. Förgiftning eller intoxikation som orsakats av intagande av mat. c. Sjukdomar som inte är direkt följd av ett olycksfall som täcks av försäkringen. d. De olycksfall som drabbar den försäkrade och som härrör från gärningar som anses som brott eller försök till brott, i vilka den försäkrade eller dennes make/ maka eller sambo aktivt deltar. e. Konsekvenser som hörrör från halsfluss, hjärtsjukdomar vid hjärtinfarkt. f. Konskekvenser som härrör från slaganfall.

25 g. Muskel- och skelettpatologier som har sitt ursprung i sjukdom eller kronisk process eller försämring. h. Skador och sjukdomar som uppstått till följd av kirurgiska ingrepp, läkarbehandlingar som inte är orsakats av olycksfall som täcks av försäkringsbrevet. i. Olycksfall som orsakats av krig, upplopp, invasion, militära stridigheter vare sig de deklarerats eller ej, inbördeskrig, revolution eller uppror och de katastrofer eller terrorism som täcks av Konsortiet för Försäkringsersättning. j. Olycksfall som orsakats direkt eller indirekt av kärnkraftreaktion- eller strålning, radioaktiv förorening och andra kärnkraftsolyckor. k. Olycksfall som drabbar personer över 70 år. 24

26 libertyseguros. es LS16QHO 01/12

606 by Hiscox Försäkringsvillkor

606 by Hiscox Försäkringsvillkor 606 by Hiscox Försäkringsvillkor Innehåll Inledning 2 Allmänt 3 Definitioner 3 Allmänna villkor 5 Allmänna undantag 6 Hur du framställer ett krav 7 Så mycket betalar vi 7 Vår garanti 8 A Byggnader och

Läs mer

ACE EUROPE ASSISTANS OCH AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING BEVIS NR. : TLSWESBOT011482

ACE EUROPE ASSISTANS OCH AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING BEVIS NR. : TLSWESBOT011482 ACE EUROPE ASSISTANS OCH AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING BEVIS NR. : TLSWESBOT011482 SÄRSKILDA VILLKOR Det här kontraktet är uppdelat i särskilda och allmänna villkor med bilagor och tillägg samt försäkringsansökan

Läs mer

Försäkringsvillkor A.T 2014.03.24

Försäkringsvillkor A.T 2014.03.24 Försäkringsvillkor A.T 2014.03.24 - 2 - Produktinformation Adrenaline Sportbilsförsäkring Denna Adrenaline Sportbilsförsäkring är en bilförsäkring framtagen för bilentusiaster av bilentusiaster. Observera

Läs mer

Försäkringsvillkor M Försäkring Veteranbil 2014 02 01

Försäkringsvillkor M Försäkring Veteranbil 2014 02 01 Försäkringsvillkor M Försäkring Veteranbil 2014 02 01 Försäkringsgivare: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial. Box 3031, 103 61 Stockholm. www.gjensidige.se 1 Försäkringsvillkor för veteranbil

Läs mer

AVBESTÄLLNING + ASSISTANS

AVBESTÄLLNING + ASSISTANS Inledning Detta dokument består av: (i) ditt avtal för förmedlingstjänster med Travellink AB, och (ii) en kopia av den gruppförsäkring som ingåtts mellan (EAIB) ( försäkringsgivaren ) och Travellink AB,

Läs mer

ATV FÖRSÄKRING. Försäkringsvillkor ATV:S 2014.02.01

ATV FÖRSÄKRING. Försäkringsvillkor ATV:S 2014.02.01 ATV FÖRSÄKRING Försäkringsvillkor ATV:S 2014.02.01 Produktinformation Detta häfte innehåller de fullständiga villkoren, gällande från 1 feb 2014. ATV-försäkring Denna försäkring är en specialanpassad försäkring

Läs mer

ACE EUROPE AVBESTÄLLNINGSSKYDDFÖR HOTELL BEVIS NR. : TLSWESBOT011481

ACE EUROPE AVBESTÄLLNINGSSKYDDFÖR HOTELL BEVIS NR. : TLSWESBOT011481 ACE EUROPE AVBESTÄLLNINGSSKYDDFÖR HOTELL BEVIS NR. : TLSWESBOT011481 SÄRSKILDA VILLKOR Det här kontraktet är uppdelat i särskilda och allmänna villkor med bilagor och tillägg samt försäkringsansökan med

Läs mer

Lloyd s Insurance V-SE-PRO-14-01-27 1

Lloyd s Insurance V-SE-PRO-14-01-27 1 Lloyd s Insurance Härmed intygas att i enlighet med den auktorisering som beviljats undertecknad enligt Avtalet (vars nummer specificeras i Tillägget) av vissa Försäkringsgivare på Lloyds, vars definitiva

Läs mer

Lloyd s Insurance. V-SE-Inside-14-01-27 1

Lloyd s Insurance. V-SE-Inside-14-01-27 1 Lloyd s Insurance Härmed intygas att i enlighet med den auktorisering som beviljats undertecknad enligt Avtalet (vars nummer specificeras i Tillägget) av vissa Försäkringsgivare på Lloyds, vars definitiva

Läs mer

VILLKOR Motorbåtsförsäkring

VILLKOR Motorbåtsförsäkring VILLKOR MOTORBÅTSFÖRSÄKRING 2015-01-01 1 VILLKOR Motorbåtsförsäkring 2015-01-01 2 VILLKOR MOTORBÅTSFÖRSÄKRING 2015-01-01 Svedea är ett nischat bolag med en tydlig ambition: Att bli nummer ett i de marknadssegment

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Försäkringstagare Försäkringstagare är den som tecknar försäkringen på anvisat sätt och som anges i försäkringsbeviset. Försäkrad Försäkrad är den vars risk är försäkrad och som anges

Läs mer

CFDP ASSURANCES ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGEN RÄTTSSKYDD SVENSKA RIVIERAKLUBBEN 1 - NÅGRA DEFINITIONER

CFDP ASSURANCES ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGEN RÄTTSSKYDD SVENSKA RIVIERAKLUBBEN 1 - NÅGRA DEFINITIONER 1 - NÅGRA DEFINITIONER Åtgärd inom ramen för rättsskyddsförsäkring är varje åtgärd som vidtas mot på förhand överenskommen betalning av premie eller medlemsavgift, bestående i att stå för kostnaderna för

Läs mer

Båtförsäkring 2013-04-01. Fritidsbåt. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2013-04-01

Båtförsäkring 2013-04-01. Fritidsbåt. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2013-04-01 Fritidsbåt Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2013-04-01 Försäkringsgivare är Vardia Insurance Group ASA, org.nr. 994 288 962. Styrelsens säte Oslo, Norge. www.vardia.com Grundläggande principer

Läs mer

Tung lastbil och släp Villkor fr.o.m. 2015-08-01

Tung lastbil och släp Villkor fr.o.m. 2015-08-01 Tung lastbil och släp Villkor fr.o.m. 2015-08-01 Innehållsförteckning Sida 1 Allmänna villkor för motorfordonsförsäkring 3 1.1 Inledning 3 1.2 Försäkringshandlingar 3 1.3 Försäkringsomfattning 3 1.4 Avställningsförsäkring

Läs mer

VILLKOR H12. Hemförsäkring. Gäller från 2012-01-01

VILLKOR H12. Hemförsäkring. Gäller från 2012-01-01 VILLKOR H12 Hemförsäkring Gäller från 2012-01-01 1 NORMVILLKOR Hemförsäkring H12 Information om din försäkring... 2 A Var och för vilka försäkringen gäller... 5 B Aktsamhetskrav... 5 C Självrisker... 6

Läs mer

Allmänna transportvillkor för passagerare och bagage

Allmänna transportvillkor för passagerare och bagage Allmänna transportvillkor för passagerare och bagage Inledning Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan dig som passagerare och oss som transportör avseende din transport på ett flygplan som

Läs mer

Vardia Motorförsäkring för personbil, lätt lastbil, släp, husvagn och husbil. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2013-04-01

Vardia Motorförsäkring för personbil, lätt lastbil, släp, husvagn och husbil. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2013-04-01 Vardia Motorförsäkring för personbil, lätt lastbil, släp, husvagn och husbil Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2013-04-01 1 Försäkringsvillkor 2013-04-01 Personbil, lätt lastbil, släp, husvagn

Läs mer

Försäkringsvillkor för båt. Gäller från 2010-04-01

Försäkringsvillkor för båt. Gäller från 2010-04-01 Försäkringsvillkor för båt Gäller från 2010-04-01 Försäkringsvillkor Moderna Försäkringar Gäller från 2010-04-01 (MF 2010-04-01) Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Sak AB Styrelsens säte: Stockholm,

Läs mer

Försäkringsvillkor för båt. Gäller från 2010-04-01

Försäkringsvillkor för båt. Gäller från 2010-04-01 Försäkringsvillkor för båt Gäller från 2010-04-01 Försäkringsvillkor Atlantica Båtförsäkring Gäller från 2010-04-01 (MF 2010-04-01) Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring

Läs mer

SBAB Hemförsäkring. försäkringsvillkor 1 maj 2009

SBAB Hemförsäkring. försäkringsvillkor 1 maj 2009 SBAB Hemförsäkring försäkringsvillkor 1 maj 2009 Home Här har vi samlat allt som vår hemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller

Läs mer

hemförsäkring HE13 Villkor Hemförsäkring Gäller från 2013-01-01

hemförsäkring HE13 Villkor Hemförsäkring Gäller från 2013-01-01 hemförsäkring HE13 Villkor Hemförsäkring Gäller från 2013-01-01 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka 5 B Aktsamhetskrav 5 C Självrisker 6 D Försäkrad egendom och högsta ersättningsbelopp

Läs mer

Ersättningsmoment Om försäkrad blir sjuk eller råkar ut för olycksfallsskada.

Ersättningsmoment Om försäkrad blir sjuk eller råkar ut för olycksfallsskada. EC 2033 081222 (2) Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring Eurocard Gäller fr.o.m. 2009-01-01 Kort som omfattas: Innehavare av giltigt Eurocard som tecknat avtal om tjänstereseförsäkring med Eurocard

Läs mer

Villkor Motorbåtsförsäkringen

Villkor Motorbåtsförsäkringen VILLKOR MOTORBÅTSFÖRSÄKRINGEN 2013-01-01 1 Villkor Motorbåtsförsäkringen 2013-01-01 2 VILLKOR MOTORBÅTSFÖRSÄKRINGEN 2013-01-01 Svedea Båtförsäkring är ett affärsområde inom Svedea Spe Att bli nummer ett

Läs mer

SBAB Stor Hem försäkringsvillkor 1 jan 2012

SBAB Stor Hem försäkringsvillkor 1 jan 2012 SBAB Stor Hem försäkringsvillkor 1 jan 2012 Här har vi samlat allt som vår villahemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid

Läs mer

SNÖSKOTER GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR

SNÖSKOTER GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR SNÖSKOTER GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1 Försäkringsvillkor Snöskoter Gäller från 1 januari 2010 Innehållsförteckning A. Information...4 1. Allmän information...4 2. Aktsamhetskrav, nedsättning

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILD VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 1 6.4.1

Läs mer

Försäkringsvillkor Entusiastbil

Försäkringsvillkor Entusiastbil Försäkringsvillkor Entusiastbil Gäller från 2013-04-01 Fullständigt försäkringsvillkor för Entusiastbil Gäller från 2013-04-01 Bilsport & MC Specialförsäkring Box 8020 350 08 Växjö Besöksadress: Arabygatan

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015

Försäkringsvillkor 2015 Försäkringsvillkor 2015 Gäller från 1 April 2015 Ledande specialister på båtförsäkring sedan 1967. Ägs och drivs av Sveriges organiserade båtägare. Båtförsäkring på mina villkor Vi på Svenska Sjö arbetar

Läs mer

Försäkringsvillkor. försäkringsnummer SP270241. Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00

Försäkringsvillkor. försäkringsnummer SP270241. Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP270241 18 januari 2013 1 (1) Brf Dockterrassen Brf Dockterassen PH Wiberg redovisningsbyrå AB Box 5214 200 72 MALMÖ Vi har i detta brev bifogat de försäkringsvillkor

Läs mer

Försäkringsvillkor för båt. Gäller från 2010-07-01. Villkor Båtförsäkring

Försäkringsvillkor för båt. Gäller från 2010-07-01. Villkor Båtförsäkring Försäkringsvillkor för båt Gäller från 2010-07-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket Org.nr.

Läs mer